Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland"

Transkript

1 Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland LOK-STÖD Kommunalt och statligt Tips och exempel En sammankomst kan till exempel vara en golfträning, golftävling, träningsspel på banan, ett konditionspass eller en teorilektion. Viktigt är att aktiviteten är lärarledd men det är tillåtet att ledaren håller en gemensam inledning och avslutning samt att deltagarna däremellan tränar självständigt. En ledare ska vara lägst 13 år och ha någon form av ledarutbildning. För mer information och konkreta exempel kontakta er lokala SISU-konsulent. Gör så här! För att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd ska närvarokort föras vid varje sammankomst. Vid ansökan lämnas en sammanställning över genomförda sammankomster. Redovisas enbart via IdrottOnline Klubb. Så här ansöker föreningen om LOK-stöd i IdrottOnline Klubb Inmatning av insamlade uppgifter och sammanställning sker i ett webbformulär i IdrottOnline Klubb. Där får du också snabbt en prognos på vad det sökta LOK-stödet blir om ansökan godkänns. Hur en ansökan går till beskrivs mer detaljerat i manualen för LOKstöd som du finner på och klicka på Idrott- Online Klubb. Utbetalning sker endast till ett föreningstecknat plus- eller bankgirokonto. Kommunalt aktivitetsstöd Även kommunerna betalar ut aktivitetsbidrag. Reglerna kan vara olika i respektive kommun. Föreningar kan söka och få bidrag för både statligt och kommunalt bidrag. Kontakta din egen kommun för att få mer information om just din kommuns bidrag. Ekonomi Statligt belopp kr/sammankomst och 8 kr/deltagartillfälle Exempel: 1 träning/vecka under 20 veckor med 10 deltagare/träning 1 sammankomst per vecka 20 x 24 = 480:- Per deltagare;: 10 x 8 x 20 = 1600:- Sammanlagt: 480: :- = 2080:- Bidragsberättigande ålder 7-20 år samt ledare år. Inom handikappidrotten finns ingen åldersgräns varken för aktiva eller ledare

2 Utbildningsstöd Subventionerade utbildningar genom SISU idrottsutbildarna Som golfklubb i Väst kan ni ta del av det utbildningsutbud som SISU Idrottsutbildarna Väst har att erbjuda ledare och aktiva. Kurser och föreläsningar subventioneras beroende på utbildning och målgrupp. Exempel på utbildningsområden är kost, coachning, ledarskap, idrottsmedicin, idrottspsykologi, föreningskunskap mm. Vi skräddarsyr också föreläsningar och utbildningar efter ert önskemål. Ta kontakt med ansvarig konsulent på SISU idrottsutbildarna för mer information och utbildningsutbud eller läs mer på Utbildning och utveckling i golfklubben Alla golfklubbar är unika och har olika områden som behöver utvecklas. Klubbarnas anställda samt ideella ledare har också olika behov av fortbildning/utbildning. SISU Idrottsutbildarna kan gå in och kostnadstäcka utbildningslitteratur, utbildningar, föreläsare, studiebesök mm. Exempel på Utbildning & Utvecklingsområden Styrelsen Juniorverksamheten Banan - Marken - Miljö Senior - Veteran Tävling Regler Handicap Elit Marknad Sponsor Dam Lärgrupp Områdena ovan går ypperligt att genomföra i lärgrupp. En lärgrupp är att jämföra med den tidigare studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ tas och planering görs gemensamt i varje grupp. För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas: Det ska finnas en inriktning/tema och en plan som inkluderar en tidsplanering. Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledare ska delta. Lärgruppen ska vara minst en träff á en utbildningstimma (45 minuter). Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare. Lärgruppsledare är i regel utbildad av SISU Idrottsutbildarna. År 2013 är varje lärgruppstimma värd 23:-, den resurs som föreningen registrerar kan användas in i föreningen igen genom att SISU tar kostnader för litteratur, utbildningar, föreläsningar etc.

3 Kurs En kurs kan i mångt och mycket liknas vid en lärgrupp, fast här är innehållet mer styrt och det finns en kursplan för detta ändamål. Till skillnad från en lärgrupp kan en kurs innehålla praktiska moment. Nybörjarkurser, kurser som leder till någon form av intyg eller licens (ex vis Grönt kort och GLU 1) är exempel på denna verksamhetsform. För att räknas som kurs ska följande uppfyllas: Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Kursen ska ha en fastställd kurs- och timplan som består av minst tre utbildningstimmar. Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd utbildare. Kursen ska ha minst tre deltagare (exklusive utbildaren). För mer information och konkreta exempel kontakta er lokala SISU-konsulent Idrottslyftet Idrottslyftet är en utvidgad satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Satsningen bygger på erfarenheter från det tidigare Handslaget. Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor som kommer att fördelas med lika stort stöd under alla fyra åren. Dock kommer regeringen endast att ta beslut för ett år i taget. Idrottslyftets medel ska användas till insatser för att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar samt få fler barn och ungdomar att stanna längre inom idrotten. Syftet mer och fler, Idrottslyftet Väst Västsvenska Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna handlägger medel som berör: Idrotten Vill, Skolsamverkan på skoltid samt Samverkan utanför skoltid. Anläggningsbidrag kan även sökas löpande, dock får projektet inte ha börjat byggas. Idrotten Vill Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill SISU Idrottsutbildarnas distrikt får i uppgift att genomföra utvecklingsprocesser i föreningarna för att de än bättre ska kunna införliva de intentioner som finns i Idrotten vill i sin verksamhet. De föreningar som genomför en utvecklingsprocess kommer också att ha möjlighet att få fortsatt stöd, för att kunna utveckla de eventuella brister som identifieras under processen. Det kan t ex handla om utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda och aktiva inom områden som förebyggande arbete kring kränkande behandling, säkra anläggningar, Värdefullt osv.

4 Idrottslyftet - Svenska Golfförbundet Svenska Golfförbundet får årligen pengar av staten som klubbarna kan söka till olika projekt. Bidrag för HandiGolf Grönt Ljus Det finns en efterfrågan från personer med funktionsnedsättning att börja spela golf. Samtidigt efterlyser golfkubbar nya medlemmar. Grönt Ljus är ett förhållningssätt till rekrytering för klubb/distrikt som SGF initierar till. Det kan vara att t ex arbeta fram hållbara träningsmöjligheter för HandiGolfare. Klubbar som genomför HandiGolf Grönt Ljus kan söka kr genom att fylla i ansökan nedan. Det är ett startbidrag för att komma igång! För stora projekt finns det mer pengar att söka via Idrottslyftet. SGF:s HandiGolf-grupp stöttar med innehåll, utbildare och marknadsföring. Krav som ska uppfyllas är: 1. Bilda en arbetsgrupp för Grönt Ljus inom klubben. I arbetsgruppen bör det ingå en distriktsansvarig. En kontaktlista ska upprättas och lämnas in med ansökan. Ta med personer från handikapporganisationer, idrottslärare, sjukgymnaster, föräldrar m fl. 2. Gör en kort- och en långsiktlig verksamhetsplan, som beskriver hur ni ska arbeta med HandiGolf på klubben. (Tips: Erbjud prova-på-dag med fortsättningsmöjligheter till träning. Bilda träningsgrupper, gör en inspirationsutbildning för föräldrar, assistenter, lärare m fl. samarbeta med skolor, utbilda HandiGolf faddrar mm). Uttagning: först till kvarn. Max 20 klubbar. För frågor och tips: kontakta Helena Brobeck, SGF, tel: eller via e-post: Idrottslyftet genom SGF Här kan klubben få hjälp av en juniorkonsulent för att skapa en ny eller putsa på befintliga verksamhetsplanen. Syftet är att tydliggöra visionen, målet, organisationen och de aktiviteter som leder mot målet. Juniorkonsulenten hjälper till att ta fram verksamhetsplanen. På så sätt utvecklas själva fundamentet för juniorverksamheten. Juniorkonsulenten är ett stöd som är helt gratis. De klubbar som vill genomföra ett juniorprojekt, men som inte är i behov av en juniorkonsulent, kan söka medel från Idrottslyftet. Om projektet sker utan juniorkonsulent behöver klubben uppfylla följande kriterier: 1. Klubben ska vara registrerad i Grönt Ljus 2. Klubbens verksamhetsplan för juniorer ska sändas in och granskas av SGF 3. Projektansökan ska tydligt passa verksamhetsplanen för juniorerna 4. Projektet ska redovisas genom dokumentation, bilder och film

5 Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet ska utgå från ett jämställd- och jämlikhetsperspektiv. Projektansökan ska backas upp med en ordentlig verksamhetsplan. Varför då? Medlen skall ju naturligtvis syfta till att stödja klubbens utvecklingsresa mot visionen. Därför är det viktigt att projektansökan passar till verksamhetsplanens vision och mål. Speciella insatser - Steg 2A De klubbar som vill söka bidrag för projekt inom juniorverksamheten kan ansöka om pengar enligt steg 2A. Projektet bör innehålla något om att öppna upp för fler. Här söker ni till exempel för samverkan med skolor, integration, tjejsatsning, handikappgolf osv. Krav För att söka Idrottslyftet steg 2 A, Speciella insatser, gäller följande: Uppfyllt kriterierna för steg 1 (Juniorkonsulent, Verksamhetsplan, Grönt Ljus) Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Max bidrag om kronor Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett Max sex månader på sig att genomföra projektet för att få ut sista 50 %. Ansökan Ansökan ska innehålla syftet med verksamheten, vem som är ansvarig, storlek på beloppet och golfklubbens kontonummer. Maxbeloppet är kr. I ansökan ska det ingå vad och vem projektet är till för, specificerade kostnader, tidsperiod för projektet och vem som är ansvarig (kontaktman). Bidragsansökningarna sker löpande. När den totala summan som SGF disponerar över är slut, beviljas inte flera ansökningar. Övningsområde - Steg 2B För att söka Idrottslyftet steg 2 B, för Övningsområde, gäller följande: Krav Uppfyllt kriterierna för steg 1 (Juniorkonsulent, Verksamhetsplan, Grönt Ljus) Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Max bidrag om kronor. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och ekonomisk redovisning skett. Max sex månader på sig att iordningsställa övningsområdet för att få ut sista 50 %. Ansökan Bidragsansökningarna sker löpande. En mindre del av Idrottlyftet är avsatt för Steg 2B. När den summan är slut, beviljas inte flera ansökningar. Skandia Cup läger - Steg 2c De klubbar som anordnar ett läger i samband med att de arrangerar Skandia Cup har möjlighet att söka bidrag. Se kriterier nedan. Om ni arrangerar läger i samband med Skandia Cup 2013 då gäller följande för att söka bidrag: Klubben ska arrangera en Skandia Cup tävling Läger genomförs i anslutning till Skandia Cup Minst fyra dagars läger Minst fem timmar/dag Lunch ska ingåtill deltagarna Minst 10 deltagare (Åldersgräns max 16 år) Ersättning 250:-/deltagare (max bidrag är kr/golfklubb) Krav att golfklubben söker LOK-stöd

6 För att få lägerbidrag vill vi att ni redovisar följande: Excel dokument med uppgift om deltagarnas namn och personnummer Programupplägg för lägret (med info om punkterna ovan) Info om eventuell lägeravgift för deltagarna Ansökan om lägerbidrag kan göras senast 30 juni Ledarutbildning Bidrag för Ledarutbildning Det råder stor efterfrågan på juniorledare. Därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning 1 och 2. Bidrag per ledare Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag om 500 kr per utbildad ledare. En klubb eller flera klubbar kan ordna utbildningsdagar tillsammans. Krav Kraven för att få bidrag är följande: Auktoriserade utbildningsledare Minst 10 deltagare per utbildningstillfälle Efter utbildningsdagen skickas ansökningsblanketten in. Målet är att 750 nya ledare utbildas under 2013 inom ramen för Idrottslyftet. Mer info om Golfens Ledarutbildning 1 och 2 samt ansökningsblankett finns på Sv Golfförbundets hemsida: sgf.golf.se Stipendier/stiftelse/fonder Det finns ett flertal stipendier att söka för de personer som engagerar sig i idrott, golf och barns utveckling, dels från SGF men även från Riksidrottsförbundet. Nedan finns länkar till flera organisationers stipendier. Allmänna arvsfonden Ideella föreningar kan få stöd för den del av kostnaderna för inköp, ny-, om- och tillbyggnad av lokaler och anläggningar som krävs för att föreningen ska kunna genomföra en nyskapande och utvecklande verksamhet. Det räcker att verksamhet som ska bedrivas är nyskapande på orten, det vill säga det finns ingen liknande verksamhet inom rimligt avstånd. Detta krävs för att få stöd ur Allmänna Arvsfonden: För att få lokalstöd ska föreningen ha funnits i minst två år. kunna finansiera en del av kostnaden själv. anpassa lokalerna för personer med funktionsnedsättning. äga lokalerna eller hyra dem med långtidskontrakt under 10 år. upplåta lokalerna till andra barn-, ungdoms- eller handikapporganisationer utan egen vinning. ha utvecklat en nyskapande och utvecklande verksamhet som kräver en förändring av lokalen eller anläggningen. redovisa dels syfte med den nya verksamheten och dels metod för projektets genomförande, samt samarbetspartners och eventuellt andra aktörer.

7 Annika Sörenstam Trophy Priset delas ut till den pojke och den flicka som vinner SGF Golf Ranking Junior för spelare till och med 17 år. Rankingen är baserad på tävlingar på Skandia Tour (spelare upp till och med 21 år), JMI, Svenska Mini-Touren, Nordea Tour, Challenge Tour samt vid landslagsuppdrag. Axel Fahleson Stipendium Axel Fahlesons stipendium vänder sig till dig som vill kombinera studier med en stasning på elitgolf. Stipendiet riktar sig till dig som är elitsatsande junior (till och med 21 år) och medlem i en svensk golfklubb. Barbro Montgomery s Ledarpris Utmärkelsen kan tilldelas en person/personer som: är verksam inom elit- eller motionsidrott, en ideellt arbetande klubbmedlem, en anställd på klubb-, distrikts- eller förbundsnivå, medlem i PGA, GAF eller SGA och genom en framstående ledarprestation bidragit till att utveckla svensk golf. Årets ledare ska ha visat prov på engagemang, kraft och kompetens och ska genom sitt ledarskap ha fått andra att må bra och prestera på toppen av sin förmåga. Harald Stålbergs Minne Stipendiet Harald Stålbergs Minne ska tilldelas kvinna eller man, kunnig i Regler för Golfspel och med erfarenhet som golfdomare. Sven Tumba-stipendiet Stipendiet delas ut till personer som inom svensk golf verkar i Sven Tumbas anda. Det vill säga som entreprenör och inspiratör vågar vara nyskapande, gå sina egna vägar och på sitt sätt skapar intresse för golf som sport. The Collegiate Golf Experience Annika Sörenstams stipendium, som numera heter The Collegiate Golf Experience. Syftet är att stipendiaterna genom att träffa Annika får möjlighet till en närmare inblick i hennes arbetssätt och värderingar. Stipendiet ska även syfta till att skapa en bättre uppfattning om hur en collegemiljö kan se ut. Stiftelsedatabas Olika fonder och stiftelser. Sök på Västergötlands län i listan. Active Life Foundation Tomas Fogdös fond för forskningsprojekt eller hjälp för skadade idrottare. Sparbanksstiftelsen Väst Sparbanksstiftelsen stödjer fem områden: Näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

8 Riksidrottsförbundet Här finns bidrag att söka både för föreningar, ledare och aktiva. Allmänna arvsfonden

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Enkla tips för klubbens hemsida!

Enkla tips för klubbens hemsida! Idrottens verksamhetssystem för kommunikation och administration www.idrottonline.se IFK MORA: Den starka klubbkänslan är viktig för landslagets Anna Haag SÄFFLE FF: Medlemmarna möts på nätet HARNÄS/SKUTSKÄR

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer