LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN"

Transkript

1 LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Fastställande Utbildningsplanen fastställd av Utbildningsrådet vid Fritidsledarutbildningen på Vimmerby folkhögskola. Gäller från 27 augusti Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till utbildningen Grundläggande behörighet för högskolestudier. Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom väl vitsordad och relevant erfarenhet. Sökande som vill åberopa andra kompetenser än grundläggande behörighet, kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens. 1 Syfte och Lärandemål Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan ligger till grund för den lokala utbildningsplanen på Vimmerby folkhögskola. Genom EQF, den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, finns ett utarbetat gemensamt referenssystem som täcker utbildningssystemet från grundskoleexamen/motsvarande till doktorsexamen/motsvarande, liksom olika nivåer av yrkesutbildningar. Detta uttrycks inom EQF med begreppen kunskap färdigheter kompetenser. Utbildningen ska utveckla studerandes - Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar - Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem som kan uppstå i yrkesrollen fritidsledare 1 SUHF:s rekommendationer, REK 2009:2, ( ). 1

2 Kunskaper - Att uppvisa kunskap och förståelse för det fritidsvetenskapliga fältet. - Att uppvisa kunskap om relationen mellan människor och samhälle och ha förmågan att relatera yrkessektorn till olika samhällsvetenskapliga tanke- och forskningstraditioner. - Att visa prov på förståelse och kunna resonera kring fritid som en samhällelig företeelse i ett kulturellt och historiskt perspektiv i relation till såväl individens livsvärld som samhällsstrukturer och sociala förändringsprocesser. - Att ha kunskap om olika ledarskapsteorier - Att ha kunskap om pedagogiskt och sociologiskt teoribildning, relevant för yrkesområdet Färdigheter - Att visa förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information, samt att kritiskt föra diskussioner kring företeelser och situationer. - Att visa förmågan att identifiera, formulera och lösa problem samt att göra uppgifter inom givna tidsramar. - Att visa förmågan att muntligt och skriftligt kunna redogöra för problem - Att uppvisa kunskaper och färdigheter i att leda individer och grupper, självständigt och/eller tillsammans med andra. Kompetenser - Att se människors möjligheter och att ha ett främjande förhållningssätt, vetenskapligt benämnt som salutogent. - Att ha förmågan att se helhetsperspektivet på individer, grupper och samhälle, samt en vilja att påverka och förändra. - Att ha förmågan att organisera och leda samt kunna hantera konflikter. - Att kritiskt granska kunskap samt genom reflektion dra konsekvenser av detta. 2

3 Studieområden Utbildningen omfattar 80 poäng (motsvarande 120 ECVET-poäng). En poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Pedagogik/Ledarskap Sociologi Metodik Fritidsvetenskap Kommunikation Summa: 30 p 20 p 18 p 10 p 2 p 80 p 1. Pedagogik/Ledarskap 30 p Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning ha förvärvar teoretiska kunskaper om pedagogisk och ledarskapsteori samt forsknings- och arbetsmetodik och kunna tillämpa dessa praktiskt i olika grupp- och arbetssituationer med tonvikt lagd på tänkta yrkessituationer i arbetet som fritidsledare. Kunskaper ha kunskap om pedagogikens problemområde i ett historiskt och samhälleligt perspektiv ha kunskap om olika människosyn, ledarstilar och metoder Färdigheter ha förmågan att omsätta pedagogiska och ledarskapsteorier i ett praktiskt ledarskap, att kunna tillämpa metoder och material som verktyg och redskap i yrkesrollen 1.1 Delkurs 1 Pedagogisk grundkurs 4p Den studerande skall erhålla en kunskap om klassiska pedagoger, där kopplingar görs till yrkesrollen. Egidius, H. (1999). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm. Natur & Kultur. Nordén, K-G. (2005). Samtal i pedagogernas hus. Stockholm. Nielsen & Norén. 3

4 1.2 Delkurs 2 Pedagogiken i ett utbildningssammanhang 4p Den studerande skall ha kännedom om olika pedagogiska arbetssätt, samt ha inblick i hur skolan arbetar. Maltén, A. (1997). Pedagogiska frågeställningar. Lund. Studentlitteratur. Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle. Stockholm. Natur & Kultur. Egidius, H. (1999). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm. Natur & Kultur. Skolverket, Lgr11 Läroplan för grundskolan, förskoleklasser och fritidshemmet. 1.3 Delkurs 3 Barnkonventionen 1p Den studerande skall efter genomgången utbildning ha förvärvat teoretiska kunskaper om FN:s barnkonvention och de kopplingar som finns till statlig och kommunal politik. Rädda Barnen, FN:s barnkonvention 1.4 Delkurs 4 Ledarskaps- och organisationsteorier 5p Den studerande ska ha kännedom om olika ledarstilar i historiska och sociokulturella sammanhang, samt kännedom om olika organisationsteorier. Alesgård, H. (2007). Samarbetsövningar. Stockholm. SISU Idrottsböcker. Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund. Studentlitteratur. Lundberg, P. & Herysson Eidvall, S. (2010). Träna ledarskap. Malmö. Libero. Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund. Studentlitteratur. 4

5 1.5 Delkurs 5, Ledarskapsfilosofi, roller och historia 5p Den studerande ska erhålla fördjupade kunskaper om olika ledarstilar och organisationer. Alesgård, H. (2007). Samarbetsövningar. Stockholm. SISU Idrottsböcker. Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund. Studentlitteratur. Lundberg, P. & Herysson Eidvall, S. (2010). Träna ledarskap. Malmö. Libero. Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund. Studentlitteratur. 1.6 Delkurs 6, Grupprocesser 5p Den studerande ska genom teoretiska kunskaper ur ett pedagogiskt och socialpsykologiskt perspektiv öka förståelsen för gruppdynamikens olika faser. Alesgård, H. (2007). Samarbetsövningar. Stockholm. SISU Idrottsböcker. Lundberg, P. & Herysson Eidvall, S. (2010). Träna ledarskap. Malmö. Libero. Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund. Studentlitteratur. Svedberg, L. (2003). Gruppsykologi. Lund. Studentlitteratur. 1.7 Delkurs 7, Samtalsmetodik 1p Den studerande ska genom teoretiska kunskaper och övningar öka färdigheter i att hantera samtal i olika situationer. Hilmarsson, H Th. (2010). Samtal med känslomässig intelligens. Lund. Studentlitteratur. Maltén, A. (1998). Kommunikation och konflikthantering, Lund. Studentlitteratur. 1.8 Delkurs 8, Grundläggande forskningsmetodik 5p Den studerande skall få en inblick i forskningsteorier och en förståelse för hur en forskningsrapport är uppbyggd, samt tillämpa kunskaperna genom att skriva ett examensarbete där forskningen kopplas till yrkesrollen. 5

6 Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund. Studentlitteratur. 2. Sociologi 20 p Den studerande skall efter genomgången utbildning ha förvärvat teoretiska kunskaper sociologiska och socialpsykologisk teori, forsknings- och arbetsmetodik, samt kunna tillämpa dessa praktiskt i olika grupp- och arbetssituationer med tonvikten på tänkta yrkessituationer i arbete som fritidsledare. Kunskaper ha erhållit kunskaper om sociologiska teoribildningar och traditioner ha kunskap om grundläggande sociologiska och socialpsykologiska begrepp och metoder Färdigheter ha förmågan att omsätta sociologiska och socialpsykologiska teorier i ett praktisk ledarskap, att kunna tillämpa teorier och metoder som verktyg och redskap i yrkesrollen 2.1 Delkurs 1, Sociologiska grunder 5p Den studerande skall ha kunskap om grundläggande sociologiska och socialpsykologiska teorier och nyckelbegrepp, samt introduceras i utvecklingspsykologiska traditioner. Berger, P.L. (2011). Invitation till sociologi. Stockholm. Nordstedt. Månsson, P. (2010). Båten i parken. Stockholm. Nordstedt. Bauman, Z. (2004). Att tänka sociologiskt. Göteborg. Korpen. Bramstång, M. (2000). Förstå sig själv och andra. Falköping. Liber. Brännlund, L. (1994). Praktisk psykologi. Stockholm. Natur & Kultur. Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund. Studentlitteratur. Jerlang, E. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm. Liber. Levander, M. (2003). Psykologi. Stockholm. Natur & Kultur. 6

7 2.2 Delkurs 2, Socialpsykologi 5p Den studerande skall erhålla grundläggande kunskaper om samspelet mellan individ och grupp i samhället och arbetsliv. Gruppens arbetsbetingelser och utveckling, olika grupproller, avvikande gruppbeteende, konformitet och grupprelationer, gruppmotsättningar och konflikthantering, gruppen och arbetsorganisationen, arbetsmiljö ur psykosocial utgångspunkt och marginalisering. Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund. Studentlitteratur. Cuff, E.C. & Payne, G.C.F. (1992). Samhällsvetenskapliga perspektiv. Göteborg. Korpen. Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund. Studentlitteratur. Svedberg, L. (2003). Gruppsykologi. Lund Studentlitteratur. 2.3 Delkurs 3, Sociologisk teoribildning och arbetssätt 5p Den studerande skall erhålla kunskap om sociologiskt historiska discipliners utveckling, tänkande och teori, de sociologiska klassikerna såväl som moderna traditioner, empiriska studieområden som det moderna samhällets framväx, social stratifikation, genus och etnicitet etc. Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund. Studentlitteratur. Andersen & Kaspersen (red.).(2007). Klassik och modern samhällsteori. Lund. Studentlitteratur. Månsson, P. (2010). Moderna samhällsteorier. Stockholm. Nordstedt. 2.4 Delkurs 4, Fördjupning i sociologisk teori 5 p Den studerande skall ha fördjupade kunskaper om grundläggande dikotomier/dualismer inom klassiskt, såväl som modern sociologisk teori. 7

8 Layder, D. (2006). Understanding social theory. London. Sage. Månsson, P. (2010). Moderna samhällsteorier. Stockholm. Nordstedt. Ziehe, T m.fl. (1993). Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet. Essäer. Stockholm. Symposion. 3. Metodik 18 p Den studerande skall efter utbildningen praktiskt kunna tillämpa olika metoder möjligheter och erhålla verktyg för att organisera och genomföra aktiviteter såsom; 3.1 Delkurs 1, Projekt som metod 3p 3.2 Delkurs 2, Friluftsliv som metod 2p 3.3. Delkurs 3, Lek och idrott som metod 1p 3.4 Delkurs 4, Praktik 12p Under studietiden ingår verksamhetsförlagt 15 % 2 av övriga kursområden, fördelat på fyra respektive åtta veckor, där den studerande skall omsätta teori i praktisk verksamhet. 4. Fritidsvetenskap 10 p Den studerande skall efter utbildningen kunna definiera, beskriva och diskutera begreppet fritid ut olika perspektiv, med utgångspunkt från individ och samhället. 4.1 Delkurs 1, Jag och fritiden 2p Den studerande skall kunna definiera begreppet fritid. Berggren, L (red.)(2000). Fritidskulturer. Lund. Studentlitteratur. Haglund, B. (2001). Fritidsvetenskap en statlig utmaning. Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. IPD-rapport 2001:13. 2 Enligt gällande statsbidragsbestämmelser får kurser anordnade med folkbildningsanslag innefatta maximalt 15 % av kurstiden i form av praktik utanför skolan. (Stadsbidrag till folkhögskolor 2010 kriterier och fördelningsprinciper.) 8

9 Ungdomsstyrelsen (2008:2). Mötesplatser för unga aktörer, vägvalen och politiken. Stockholm. Tebelius, U. (red.).(2012). Fritid i senmoderna samhällen. Lund. Studentlitteratur. 4.2 Delkurs 2, Fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv 2p Den studerande skall kunna definiera och reflektera över begreppet fritid ur ett historiskt, ett nutida och ett framtida perspektiv. Olsson, H-E. (2005). Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Ungdomsstyrelsen (2008:2). Mötesplatser för unga aktörer, vägvalen och politiken. Stockholm. Tebelius, U. (red.).(2012). Fritids i senmoderna samhällen. Lund. Studentlitteratur. 4.3 Delkurs 3, Fritidens organiserade och levda former 3p Den studerande skall kunna beskriva och reflektera över människors kultur- och fritidsmönster, samt kunna beskriva och kritiskt granska fritid ur ett samhällsperspektiv med organisation, målinriktning och utvecklingstendenser. Ungdomsstyrelsen, (2008). Mötesplatser för unga. Stockholm. Tebelius, U. (red.).(2012). Fritids i senmoderna samhällen. Lund. Studentlitteratur. 4.4 Delkurs 4, Nätet som socialisationsarena 1p Den studerande skall skaffa egna erfarenheter av det sociala nätet och andra nätaktiviteter ur ett kritiskt förhållningssätt. 9

10 Dunkels, E. (2009). Nätkulturer vad gör barn och unga på Internet? Malmö. Gleerups. Ungdomsstyrelsen. (2007:12). Unga och nätverkskulturer mellan moralpanik och teknikromantik. Stockholm. 4.5 Delkurs 5, Idrott som socialisationsarena 1p Den studerande skall reflektera över på vilka sätt barn och ungdomar socialiseras inom idrottsrörelsen. Hertting, K. (2007). Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet. Avhandling. Luleå tekniska universitet. Liljeqvist, M. (1993). Socialisation från vaggan till graven. I Ehn, B. & Arvidsson, A. (red.). Kultur och erfarenhet. Stockholm. Carlssons. 4.6 Delkurs 6, Föreningsteknik Den studerande skall ha grundläggande kunskaper i föreningsteknik. Stencil 5. Kommunikation 2 p Den studerande skall efter utbildningen ha en teoretisk grund för förståelse av mänsklig kommunikation för att medvetet kunna uttrycka sig i såväl tal som i skrift. Hilmarsson, H Th. (2010). Samtal med känslomässig intelligens. Lund. Studentlitteratur. Maltén, A. (1998). Kommunikation och konflikthantering, Lund. Studentlitteratur. 10

11 6. Arbetsformer Undervisningen sker med föreläsningar, diskussioner, litteraturstudier, obligatoriska studieresor och studiebesök såsom storstadsresa och vinterfjäll. I alla studiemoment är reflektion ett centralt inslag. 7. Examination För att den studerande skall godkännas på utbildningen krävs att alla kurser och arbetsuppgifter skall vara godkända att frånvaro skall inarbetas enligt lärarlagets beslut att kursledningen anser eleven lämplig att arbeta som fritidsledare Examination i delkurser sker med muntlig eller skriftlig tentamen. Efter slutförd utbildning erhåller den studerande Fritidsledarskolornas gemensamma framtagna studieintyg. Om den studerande ej fullgjort utbildningen på ett godkänt sätt vid kursen slut, erhålls intyg efter det att uppgifter har inlämnats och godkänts dock senast två år efter utbildningen slut. 8. Linjeråd Linjerådet består av lärare på fritidsledarutbildningen två valda elevrepresentanter från vardera klassen Linjerådet beslutar i frågor som rör utbildningen. 9. Utbildningsråd Utbildningsrådet består av ledamöter enligt följande: representant för fritidsledaryrket 11

12 representant som genomgått fritidsledarutbildningen och varit anställd inom sektorn minst ett år representant för kommunal administration/förvaltning representant för lärarna på fritidsledarutbildningen, kursföreståndare representant från Landstingets folkhögskolors styrelse rektor, Vimmerby folkhögskola Utbildningsrådet sammanträder två gånger per termin. 10. Arbetsplan Utvärdering av utbildningsplanen sker efter varje läsår. Med detta som underlag fastställes planen inför varje nytt läsår. Med utgångspunkt i den lokala utbildningsplanen utformas en detaljerad studieplan innehållande en mer konkret beskrivning av läranderesultat i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. För de i litteraturförteckning anvisade titlar sker komplettering med svenska och engelska rapporter och artiklar inom aktuell forskning och utvecklingsarbete. 12

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Elevers sociala bakgrund och skolprestation

Elevers sociala bakgrund och skolprestation Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 5 poäng Elevers sociala bakgrund och skolprestation Pupils social background and their achievement at school Peter Pripp Gymnasielärarutbildning, Praktisk-pedagogisk

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer