Hur ska man utbilda i ledarskap?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska man utbilda i ledarskap?"

Transkript

1 Hur ska man utbilda i ledarskap? Fallet Byggproduktionsledare Per-Erik Josephson, Christine Räisänen och Bert Luvö

2 Sammanfattning Med utgång från en litteraturstudie, en empirisk studie på 32 platschefer och 3 workshops med ett antal lärare, studenter och praktiker har vi försökt svara på två huvudfrågor: 1) Vad innebär det att vara en bra platschef utifrån ett ledarskapsperspektiv, och 2) Hur kan utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet tillhandahålla utbildningar som fostrar till bra ledare. Utifrån olika erfarenheter som lärare och studenter inom den högre utbildningen, och erfarenheter ifrån dagens praxis på byggplatser och inom byggbranschen, har vi diskuterat nuvarande högre utbildningar och vad som saknas för att bättre möta och handskas med dagens ökade komplexitet. Vår slutsats är att det går att utbilda i ledarskap, men en sådan utbildning bör fokusera på ett dialogiskt och dynamiskt lärande som äger rum i en praktikgemenskap där det teoretiska och det praktiska växelverkar, och där kunskap bygger på individuell och kollektiv reflektion mellan lärare, praktiker och studenter. Rapporten ger rekommendationer kring några modeller kring hur man kan integrera ledarskap i utbildningar. 1 Bakgrund och syfte 1.1 Framgång och förändring kräver människokunskap och konsten att leda sig själv och andra Det är en allmän uppfattning att framgång och förnyelse inte sker av sig självt utan kräver ett ledarskap. Däremot skiljer sig uppfattningarna om vad ledarskap är och hur och var det ska tillämpas för att ge bästa resultat. I samhällsbyggandet kan sägas att det (fysiskt) värdeökande arbetet sker ute på byggplatserna i de i storleksordningen hundra tusen större och mindre projekt som varje år genomförs (i Sverige) under ledning av byggplatschefer. Även om många beslut tas av politiker, företagsledare och av projektledare i projektens tidiga faser är hur dessa värdeökande arbeten utförs av yttersta vikt för resultatet på såväl kort som lång sikt. Därför råder det en stor samsyn inom byggsektorn om den stora betydelse som platschefer har för projekten. Även om det kan finnas många olika förklaringar till varför ett enskilt projekt lyckas eller misslyckas, har platschefens förmåga att leda projektet betydlig inverkan på projektets framgång eller misslyckande. Trots detta finns det relativt få kvalitativa studier som fokuserar på byggplatschefernas situation och inverkan på till exempel branschens förnyelsearbete. Även om väldigt mycket forskning genomförs med syfte att förstå ledarskap i allmänhet har det ledarskap som tillämpas av byggplatschefer fått förvånansvärt lite gehör i den vetenskapliga litteraturen. På samma sätt så har ledarskapsutbildningar, både inom och utom universiteten, ökat märkvärt det sista decenniet, men ytterst begränsade delar inriktas mot den roll som byggplatschefer innehar och de utmaningar som dessa ställs inför. Syftet med den här studien har varit att öka förståelsen för hur ledarskapsutbildning kan bidra till att studenter och kursdeltagare blir bättre ledare. Det praktiska syftet är att ge konkret underlag och 2

3 förslag för att vidareutveckla sådan utbildning. Studien har fokuserat i första hand på byggproduktionsledare, men ger även stöd till andra ledarroller inom byggsektorn. 1.2 Kan människor utbildas till att bli bättre ledare? Det finns olika uppfattningar om det överhuvudtaget går att utbilda människor till bättre ledare i en traditionell skolutbildning. Bland annat har De Rue m fl (2011) och Bolden m fl (2011) kritiserat högre utbildningar för att sakna tillräckligt starka empiriska grunder och att de därför utvecklar utbildningar utifrån en idealiserad och homogen bild av vad de anser ledarskap borde vara. Samtidigt saknar dessa utbildningar ofta en konsekvent pedagogisk grund. as businesses and business schools move forward with an increasing emphasis on leadership development, there is a remarkable scarcity of rigorous theoretical and empirical research on the design and delivery of leadership teaching and education. The result is that businesses and business schools are generally flying blind with respect to the efficacy of their leadership development courses, programs and activities. (De Rue m fl, 2011, s 369) some researchers concluding that teaching is fundamental to leadership development (Parks, 2005) and others claiming that formal training and educational settings have little to contribute to leadership development (Robinson & Wick, 1992; Wick, 1989) (I De Rue m fl, 2011, s 370) Inom byggindustrin understryks behovet av praktisk förståelse. Då och då hävdar praktiker att ledarskapet, särskilt ledarskapet ute på byggplatsen, inte kan läras i skolan eller i en teoretisk kortkurs utan lärandet måste växelverka med och tränas upp i praktiken. Dessa iakttagelser understryker vikten av att noga planera såväl pedagogik som innehåll i ledarskapsutbildningar. Några tänkbara implikationer av detta är att: ledarskapsinriktade utbildningar vid universitet bör planeras i samarbete med industrin utbildningarna ska planeras och genomföras så att de bygger upp förtroende och självförtroende hos individerna ledarskapsinriktade kurser måste fokusera på både ledarperspektivet och medarbetarperspektivet samtidigt. Studenter måste skaffa sig kunskap och erfarenheter av att hantera människor och relationerna dem emellan, om gruppers utveckling och dynamik, om beslutfattande processer och beslutspåverkan, om kommunikation på olika plan genom olika kanaler osv. Dessa kunskapsområden skiljer sig markant från de tekniska- och ingenjörskunskaper som teknologer är vana vid då förståelse och reflektion är genomgående viktiga för lärandet av de ovannämnda mjuka ämnesområden måste individerna tränas till ett kritiskt synsätt samt ett systematiskt arbetssätt. Framförallt måste individerna förstå sig själva och reflektera över sina egna ageranden och reaktioner inför olika situationer därför måste pedagogiken anpassas för att i största möjliga omfattning träna kritiskt tänkande och praktiska färdigheter, t ex genom praktikinslag, rollspel, gruppdialoger och verkliga övnings-case. Den tekniska kompetensen är naturligtvis fortsatt mycket viktig för byggproduktionsledare, men ledarskapskompetensen måste och kan integreras i många av dessa kurser främst genom samverkan lärarna emellan såsom gemensam planering av kursmoment, integrerade övningar och att synliggöra möjligheter till olika syn och perspektiv på problem. 3

4 Vårt svar på frågan om det går att utbildas till att bli en bra eller bättre ledare är entydigt ja. Men en sådan utbildning måste fokusera på ett dialogiskt och dynamiskt lärande som äger rum i en praktikgemenskap där det teoretiska och det praktiska växelverkar, och där kunskap bygger på individuellt och kollektiv reflektion mellan lärare, praktiker och studenter. En ledarskapsinriktning måste tillåta ifrågasättande och kreativitet enligt Donald Schöns (1991) The Reflective Practitioner modell, se nedan. Detta betyder att en ledarskapsinriktning i en teknologutbildning inte kan ha samma utformning, pedagogik eller examination som övriga kurser utan måste utformas efter egna premisser. 2 Ledarskap då och nu Ledarskapslitteraturen är omfattande och rymmer en mängd olika inriktningar, bl a beroende av vilken utgångspunkt som forskaren och managementkonsulter har och vilket sammanhang som studeras. 2.1 Utvecklingen sedan 1940-talet En genomgång av litteraturen visar hur synen på ledarskap har utvecklats från att ensidigt fokusera på ledaren som en stark individ med förmåga att inspirera och motivera medmänniskor att följa den riktning han eller hon utstakat, med andra ord en champion till att betrakta ledarskapet som en relationell process och samverkan där ledaren och de som ska ledas samspelar i ett sammanhang för att nå ett mål. Bryman (1992) delar förenklat in utvecklingen av synen på ledarskap i fyra perioder i enlighet med figur 1. Period Angreppssätt Huvudtema Fram till talet Egenskapsperspektiv Ledaregenskaper är medfödda Sent 1940-tal till sent 1960-tal Ledarskapsstilperspektiv Ledareffektivitet är en effekt av beteenden och ledarstil Ledarskap kan läras Sent 1960-tal till 1980-tal Situationsberoendeperspektiv Ledarskap är situationsbunden Sedan tidigt 1980s Det nya ledarskapet Ledare definierar organisationskulturen genom att artikulera visioner Figur 1. Trender i ledarskapsforskningen (från Bryman, 1992, och Styhre och Josephson, 2007). Egenskapsperspektivet handlar om vilka egenskaper som effektiva ledare har eller som individer bör utveckla för att bli duktiga ledare. Byggplatschefers ledarskapskvaliteter och förmåga att samarbeta med människor har noterats vara nyckelfaktorer för att uppnå goda resultat (Bresnen m fl, 1986). Mustapha och Naoum (1998) har undersökt faktorer som bestämmer hur effektiva platschefer är och fann att personliga egenskaper och arbetsförhållanden, t ex arbetstillfredsställelse, är viktiga. Ledarstilperspektivet dominerade forskningen under och 1960-talen. I stället för att betona 4

5 förhållandevis stabila egenskaper hos en enskild ledare så var det i stället denne ledares aktiviteter och ledarskapstil som var i fokus. Ledarskapsforskningen handlade bland annat om vad ledaren gör. Minzberg (1973) visade t ex att ledare byter aktivitet omkring 600 gånger varje arbetsdag. Vi har i en stor intervjustudie med platschefer i Sverige (Josephson m fl, 2013a, 2013b) sett att dessas arbetssituationer har blivit alltmer komplexa. I situationsberoende-perspektivet beaktas även det sociala sammanhanget. Fiedler (1968) introducerade begreppet situationsanpassat ledarskap. Han menade att ledarskap är knutet till det sociala sammanhang som ledarskapet utövas inom. En kompetent ledare är därmed en person som kan anpassa sitt beteende beroende av hur den aktuella situationen ser ut. Snarare än att endast intressera sig för ledaren som person är det alltså ledaren i ett socialt sammanhang som analyseras. Fiedlers modeller har testats flertal gånger i byggandet av andra forskare, t ex av Bresnen m fl (1986), som understryker vikten av att beakta t ex projektstorlek och kontraktsformer. Detta perspektiv har utvecklats till att se ledarskapet som en dynamisk växelverkan mellan ledare, medarbetare och situationen (Hughes m fl, 2009). Utifrån denna komplementära syn på ledarskap har det vuxit fram en rad perspektiv så tillsammans ses som det nya ledarskapet. Nya perspektiv på ledarskap Karisma och transformation. Under 1980-talet började storföretagsledare få större uppmärksamhet. Särskilt ledare med tydlig utstrålning, karisma, och förmåga att entusiasmera medarbetarna lyftes fram som föredömen. Under denna tid etablerades den populära litteraturen om ledarskap inom managementlitteraturen. Bryman (1992) och Yammarino m fl (2005) talar om transformativt ledarskap och karismatiskt ledarskap som den nya ledarskapsforskningen. Snarare än att betona den dagliga driften och ledningen av ett företag eller en organisation så uppmärksammas behovet av ett känslomässigt betingat ledarskap, dvs ett ledarskap som får medarbetarna engagerade och motiverade. Ledarskap är här inte bara en fråga om att vara en god beslutsfattare eller kunna uttrycka sig klart och tydligt i media utan även en förmåga att skapa en känsla av delaktighet och engagemang. Det karismatiska ledarskapet har också blivit kritiskt granskat då forskare, speciellt inom psykologi, har varnat för narcissistiska drag och härskartekniker bland många så kallade karismatiska ledare. 2.2 Ledarskap som förhållningssätt Under 2000-talet har forskningen om ledarskap varit mer splittrad samt mer kritisk, men de flesta ledarskapsforskare är överens om följande faktorer: ledarskap är en social process som påverkas av sociala influenser; ledarskap är riktat mot att guida att skapa struktur och att facilitera; ledarskap handlar om beteenden, aktiviteter och relationer; och det är riktat mot att uppfylla gemensamma delsyften och mål. Därför, utifrån vårt perspektiv, är ledarskapet ett förhållningssätt, vilket innebär att ledaren har en uppsättning värderingar som denne agerar utifrån. Denna riktning kan identifieras i en aktuell studie av ledarskapet hos några av Sveriges bästa platschefer (Josephson m fl, 2013a, 2013b). Dessa synes ha flera gemensamma drag, trots att de är specialiserade på olika produkttyper. Deras ledarskap kan beskrivas utifrån att de innehar vissa gemensamma egenskaper i enlighet med egenskapsperspektivet. Det kan också beskrivas utifrån ledarstilar i enlighet med ledarskapsstilsperspektivet eller utifrån ett situationsbaserat ledarskap i enlighet med det tredje perspektivet som redovisades ovan. Vad gäller karisma visar studien på hur karisma inte behöver vara att artikulera stora visioner utan att vara närvarande och medveten om vad medarbetarna behöver för stöd i en viss situation. Platscheferna i studien utstrålar den karisma som har med deras kunskap, erfarenhet och professionalitet att göra och som leder till trygghet och förtroende bland 5

6 medarbetarna. I studien framträdde en bild av individer som grundar sitt ledarskap, dvs sina beslut och sitt agerande, i värderingar som verkar vara stabila över tid, och i samarbete med andra vars kunskap och erfarenheter är värdefulla. Värderingarna handlar om ordning och reda, hushållning av tilldelade resurser och omtanke om organisationen och dess medarbetare. Värderingarna har dessutom tydliga inslag av långsiktighet och en strävan att successivt utveckla produktionsapparaten och de mänskliga resurserna till högre effektivitet och bättre arbetsmiljö. Vi kan med detta som grund betrakta ledarskap som ett förhållningssätt, dvs ett sätt att vara i ett kollektiv. Vår tro är att detta förhållningssätt hos de studerade platscheferna tillämpas och syns på ett sådant sätt att det märkbart inverkar på hur medarbetarna i deras tur förhåller sig till platschefen, företaget, medarbetarna, kunderna och arbetsuppgifterna, dvs hur de agerar och beslutar. Vår tro är vidare att detta är en viktig förklaring till att vissa verksamheter åstadkommer bättre resultat och arbetsmiljö än andra över tid. Förhållningssättet hos platscheferna har stora likheter med det moderna ledarskapet så som det beskrivs i t ex lean-sammanhang. Det är troligt att detta har utvecklats över tid genom erfarenhet från många projekt, men också genom kritiskt tänkande och reflektion kring vad som sker och vilka konsekvenser det får för organisationen och dess omgivning på både kort och lång sikt. Förhållningssättet skapar trygghet, tydlighet och engagemang hos medarbetare och leverantörer. Platschefen leder genom ett ansvarfullt agerande, inte genom en inövad chefsretorik. Den viktiga frågan här och nu är hur vi kan fostra studenter i yrkesskolor och inom universitetsutbildning mot ett ansvarsfullt och autentiskt ledarskapsförhållningssätt. Med utgång från en litteraturstudie, en empirisk studie på platschefer och våra gemensamma långa erfarenheter av att utbilda teknologer, bl a inom ledarskap och projektledning, har vi samlat ett antal lärare, studenter och praktiker för att byta erfarenheter och samtala om framtidens ledarskap och chefer. Utifrån våra olika erfarenheter som lärare och studenter inom den högre utbildningen, och erfarenheter ifrån dagens praxis på byggplatser och inom byggbranschen, har vi diskuterat nuvarande högre utbildningar och vad som saknas för att bättre möta och handskas med dagens ökade komplexitet. 3 Metod och genomförande Datainsamlingen har genomförts i två steg. Analys av intervjumaterial med byggplatschefer Utskrifter av 32 intervjuer fördelat på 12 platschefer och 20 arbetsledare har analyserats. Intervjuerna genomfördes hösten 2011 i en studie om platschefers roll i förnyelsearbete. Platscheferna verkar i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Värmland. Varje platschef intervjuades ca två timmar, medan varje arbetsledare intervjuats ca en timme vardera. Alla intervjuer, som skedde på platschefens aktuella byggplats, spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. Frågorna behandlade respondentens roll i det aktuella projektet, vilka kompetenser som behövs för att driva projekt, hur produkttypen inverkar på arbetet, samt hur arbetet och rollen kan utvecklas. Varje intervjutema inleddes med en öppen fråga följt av mer detaljerade frågor beroende av svaren som gavs. En sammanfattande resultatpresentation finns i Josephson m fl (2013a; 2013b). Workshops/Think tanks I en andra fas genomfördes tre workshops med inbjudna personer från tre grupper: studenter, lärare och industrirepresentanter. Varje workshop inriktades mot en viss typ av utbildning. Den första 6

7 workshopen inriktas mot yrkesutbildningar, den andra mot byggingenjörsutbildningar, den tredje mot mastersutbildningar. Den senare knöts till det av Centrum för management i byggsektorn (CMB) stödda mastersprogrammet Design and Construction Project Management vid Chalmers. Vid varje workshop, som genomfördes under vardera ca tre timmar, varvades presentationer med diskussioner i mindre och större grupper med syfte att utbyta erfarenheter och lärdomar och att generera nya tankar utifrån resultaten från analyserna av intervjuerna. Väggar och whiteboards i rummet användes för att dokumentera resultaten från gruppövningar och diskussioner i realtid. I slutet på workshopen var väggarna och tavlorna täckta av post-it lappar och nyckelord. Lärare Student Industri Workshop 1 (byggingenjörsutbildning) Workshop 2 (mastersutbildning) Workshop 3 (yrkesutbildning) Totalt Figur 2: Deltagare i workshop. Tre frågor Diskussionerna vid workshopen utgick från följande tre frågor. 1 Vilka är de tre viktigaste kompetenserna (egenskaperna/förmågorna), som en framgångsrik platschef bör ha för att kunna driva medelstora och större bygg- och anläggningsprojekt? Detta var en mycket viktig fråga då workshopen bestod av icke-homogena grupper och den verklighet att yrkesverksamma, lärare och studenter kan ha olika syn på vad som är viktigt på en arbetsplats. 2 Hur ska utbildningen (på respektive utbildningsnivå) organiseras och genomföras för att utveckla studenternas förmåga (de som ovan nämnda)? 3 (a) Hur skiljer sig det som ni sammantaget föreslår på fråga 2 från hur utbildningen (på respektive utbildningsnivå) bedrivs i dag och (b) vad krävs av lärarna/studenterna/industrin för att nå dit? Den första frågan besvarades först individuellt genom att lista tre kompetenser på vardera en gul lapp och sedan kortfattat beskriva vad som menas med varje kompetens utifrån den deltagares perspektiv. Efter varje förklaring satte diskussionsledaren upp lappen på tavlan och de övriga deltagarna fick ställa frågor och föra en kort diskussion. Efterhand framträdde ett mönster på tavlan. Efter det att alla lappar var uppe på tavlan fick var och en av deltagarna till uppgift att välja ut vilka tre kompetenser de ansåg vara absolut viktigast. På så sätt tvingades fram en prioritering, som grund för den andra frågan som följde samma mönster som ovan. För den andra och den tredje frågan fick deltagarna arbeta i tre mindre grupper, som bestod av minst en ur vardera grupperna lärare, student och industrirepresentant. 4 Resultat I det följande redovisas resultaten per utbildningsnivå och fråga och utifrån de bilder som skapades efter placering och diskussioner av deltagarnas lappar. I figurerna, som sammanfattar hur tavlorna såg ut efter respektive övning, anges vilken kategori som lämnat förslagen (I=industrirepresentant, L=lärare, S=student). 7

8 4.1 Workshop - Yrkeshögskolan Figur 3: Yrkesutbildning. Vilka är de tre viktigaste kompetenserna? Utifrån denna bild (figur 3) som målades upp ser vi att det är övergripande sociala kompetenser som anses vara de viktigaste förutom projektledningskunskap. De sociala kompetenser som nämns kan grovt fördelas i två kategorier: den ena består av individuella egenskaper så som rakhet, ordningssamhet, anpassningsbarhet och självkritisk, och den andra av relationella kompetenser såsom lyhördhet, att kunna kommunicera och att kunna bilda och leda team och grupper. Figur 4: Yrkesutbildning. Hur ska utbildningen organiseras och genomföras? 8

9 Förutom vikten av duktiga lärare (se figur 4), efterfrågas mer samverkan mellan lärare och praktiker för att hålla utbildningen färsk, med andra ord att utbildningen ligger i fas med utvecklingen i byggprojekten i verkligheten, både vad gäller teknik, ekonomi och samhällsutveckling. Framförallt efterfrågas mer praktiska tillämpningar i yrkesutbildningen, mer grupparbete och större fokus på människor (psykologi). Figur 5: Yrkesutbildning. Vad krävs för att utveckla utbildningen. Bilden vi får som svar på fråga tre (figur 5) stämmer väl överens med svar på de två första frågorna. Här efterfrågas mer praktikperioder under utbildningen. Förutom förslag till förbättring av utbildningen tar deltagarna också upp den viktiga frågan om att stärka antagningsprocessen till utbildningarna genom antagningsintervjuer. Vi ser också att det är viktigt att synliggöra ledarskapsfrågor genom verbalisering och dialog. 9

10 4.2 Workshop åk 1-3 Figur 6: Årskurs 1-3. Vilka är de tre viktigaste kompetenserna? Bilden vi får av önskade kompetenser av denna workshop (se figur 6) stämmer ganska bra överens med den förra. Men vi ser också att vissa kompetenser har fått mer fokus här, t ex kommunikation, speciellt bland byggpraktiker och delegering. Här får ledarskapet i sig mer emfas kanske för att efter en treårig högskoleutbildning är förväntningarna att man omedelbart blir någon form av ledare utan att ha den yrkeserfarenhet som deltagarna i yrkesutbildningarna har. 10

11 Figur 7: Årskurs 1-3. Hur ska utbildningen organiseras och genomföras? I svar på fråga två (figur 7) för ser vi ännu tydligare ett stort fokus på kopplingen mellan teori och praktik. Här efterfrågas till och med att praktik återinförs som en obligatorisk del i teknologutbildningen. Mera specifikt föreslås en annan pedagogik som är mer situations- och problembaserad och mer learning-by-doing där ledarskap ingår som ett kontinuerligt tema igenom utbildningen. Figur 8: Årskurs 1-3. Vad krävs för att utveckla utbildningen. Här skiljer sig svaren något från fråga två. Vi utläser från bilden (figur 8) ovan en implicit kritik mot nuvarande årskurs 1-3-utbildningar inom bygg att de är för teoretiska och/eller alltför generella. Det saknas en helhetsbild av både branschen och byggprocessen. Det efterfrågas förutom mer praktikkunskap också mer specifik branschkunskap. Denna bild motsäger till viss del den för fråga två, men vi tolkar det som om det behövs en balans mellan så kallade hårda och mjuka kunskaper och att dessa är bättre förankrade i branschens verklighet. 11

12 4.3 Workshop - Masterutbildning Figur 9: Masterutbildning. Vilka är de tre viktigaste kompetenserna? På Masterutbildningsnivå ser vi att fler och mer specifika kompetenser efterfrågas, figur 9. Dessa kompetenser spänner över hårt och mjukt och vissa innebär en blandning av båda, t ex medlar- och beslutsfattandekompetenser. Som i de andra kategorierna efterfrågas här också kommunikativa kompetenser, men av mer komplex art såsom förhandlings- och medlarteknik och kommunicera med väldigt olika målgrupper och också förstå deras situationer. Figur 10: Masterutbildning. Hur ska utbildningen organiseras och genomföras? 12

13 Svar på fråga 2 (se figur 10) förstärker komplexitetsbilden som målades upp som svar på fråga 1. Förutom de kunskaper och ämnesområden som redan nämnts för de andra kategorierna, ser vi här att det efterfrågas ett större fokus på både djup och bredd. Teoretiska specialkurser i juridik, ekonomi och IT samt mer praktik efterfrågas men också HR-kunskap (personalutveckling) är viktiga för denna nivå. Pedagogiken behöver ses över och mer problem- och casebaserade övningar bör introduceras i undervisningen. Figur 11: Masterutbildning. Vad krävs för att utveckla utbildningen. För denna nivå ser vi förslag till en ganska stor förändring inom den traditionella teknolog och masterundervisningen på universitetet, se figur 11. Här efterfrågas mycket mer samverkan med industrin och bättre integration av hårda och mjuka ämnen i kurser som skiljer sig markant från det vi har idag. 5 Konsekvenser för utbildningen 5.1 Syftet med en ledarskapsinriktning i utbildningar Ledarskap lär man sig implicit redan i småskolan utan att ordet ledarskap nämns. Barn lär sig om ledarskap när de lär sig att saker och ting har sin plats, och att det är viktigt för den gemensamma trivseln att var och en hjälper till att tingen läggs tillbaka där de hör hemma så att andra kan hitta dem. De lär sig att det finns någon som leder och visar vägen medan de följer. Denna till synes enkla lärdom, som vi nog alla vet, är inte lika lätt att införliva och praktisera. Inte för barn och inte för vuxna heller! Det kräver medvetenhet, vilja, motivation och att inse nyttan för sig själv och för andra. Det kräver empati och disciplin. Det kräver att vi kan bedöma vad som passar bäst i en viss situation, hur man kan agera och, viktigast, varför man gör och har gjort ett visst val. Viktigt är också att kunna förmedla ens sätt att tänka till ens medmänniskor. Ledarskap är ett komplext ämne som kräver ett kontinuerligt lärande och successiv mognad. Det är ett förhållningssätt, inte ett antal generiska egenskaper som många ledarskapstexter menar. Vi ser ledarskap som ett kollektivt ansvar där var och en har sin roll och måste bidra till att ett gemensamt mål förverkligas. Därför anser vi att ledarskap ingår i vår bildning och gäller för både ledare och de som leds. Vi anser att alla dagens 13

14 högre utbildningar bör ha någon form av ledarskapsträning i form av genomgående tema som genomsyrar hela programmet eller i form av specialkurser med ledarskap som bärande tema. Nedan ger vi några förslag om hur ledarskap kan fostras i program eller kurser på de olika nivåerna. I stället för att behandla varje nivå för sig, beskriver vi i stället hur pedagogiken måste förändras för att sedan beskriva olika typer av kursaktiviteter. 5.2 Annorlunda pedagogik Som vi har erfaret från workshopen, så har alla deltagare efterfrågat mer praktik, mer reflektion, mer återkoppling och mer ifrågasättande. Precis som ledarskap, är lärandet relations- och situationsbundet. Man lär sig inte ledarskap på samma sätt som man lär sig matematik eller byggfysik. Som vi nämnde tidigare så är ledarskap en social process med många olika dynamiska dimensioner där ledaren, medarbetare och situationen samverkar. Här gäller det att ha en stor repertoar av olika kunskaper (både hårda och mjuka), olika egenskaper och olika verktyg, och att kunna bedöma vad som passar bäst i en viss situation. Det är just denna bedömning, eller rättare sagt omdömesförmåga, som kräver lärande, träning och reflektion. Det finns inget rätt svar! Björklund och Jönsson (2013), som intervjuade 100 svenska ledare och bad dem berätta om deras insikter kring ledarskapet kom fram till sju faktorer som alla nämnde som mycket viktiga för ett bra ledarskap. Dessa är: passionen till det de gör; självinsikt om deras styrkor och svagheter; drivet som ger dem energi; kunna bygga effektiva lag; vara tydlig i sin kommunikation; vara delaktig och närvarande; och att ha mod. Dessa egenskaper går inte att lära ut eller lära in utifrån konventionell pedagogik där föreläsningar och faktainlärning är praxis. Här krävs en pedagogik som vilar på individuell och kollektivt tänkande och dialog och en förmåga att göra kopplingar mellan teorin och praktiska exempel först och främst från egna erfarenheter. En intressant forskare inom lärandet som kan nämna här är Schön (1991), som pratar om praktikers behov av att reflektera utifrån två perspektiv: att reflektera över det man gör medan man håller på med det (reflection-in-practice) och att reflektera över en situation efteråt (reflection-on-practice). Den förstnämnda typen av reflektion kräver att man har samlat på sig en bank av kunskap och erfarenheter utifrån sina samspel med andra, utifrån andras berättelser om deras erfarenheter i vissa situationer och utifrån det man har lärt sig genom studier. Här gäller det att kunna kalla fram bilder från den interna banken för att kunna applicera det på en ny situation. Denna förmåga, som ibland kallas magkänsla kräver i sin tur ganska mycket träning, vilket man skaffar sig genom den andra typen av reflektion. Genom att reflektera kollektivt över situationer som har uppstått i verkligheten eller vad som presenteras i läroböcker, får man en återkoppling. Det är i denna återkoppling som det verkliga lärandet sker. Elever som kommer från tekniska eller naturvetenskapliga program på gymnasiet, eller som har studerat vidare till högskoleingenjör är duktiga på problemlösning, men mindre duktiga på problemsökning eller problemformulering, speciellt vad gäller diffusa problem, så-kallade fuzzy problems (Schön 1987, 1991) där det inte finns några givna svar. Därför krävs det en ändring i attityder, ett nytt förhållningsätt vad gäller lärandet. Dessutom enligt Bolognadirektiven ska utbildningen inriktas mot ett livslångt lärande. Om vi ska utbilda våra ingenjörer till att bli duktiga ledare, oavsett på vilken nivå, måste lärande om ledarskap genomsyra hela programmet så att det blir ett naturligt förhållningsätt som man kan ta till sig, reflektera över och bygga på hellre än att få en kokbok eller checklista av regler och fakta som kanske inte passar för den situation man befinner sig i. 14

15 6 Hur utbilda i ledarskap? Några rekommendationer Utbilda i ledarskap är ett livslångt lärande vars grund bör skapas och stärkas inom programmen på högskolor och universitet. För att få till ett ledarskapslärande måste först lärarlaget inom ett visst program först enas om syften och mål med ett ledarskapsperspektiv för programmet. Därför vill vi föreslå att ett arbete måste ske med att involvera alla lärare i ett lärarlag för att fastslå att alla har samma bild om vad ett ledarskapsförhållningsätt skulle kunna vara och hur man säkerställer en progression och en återkoppling under utbildningen. Det är viktigt att alla lärare stöttar ett ledarskapsperspektiv i utbildningen och att de skapar tillfällen för reflektion kring sådana frågor även i de hårda ämnen. För att skapa en sådan samsyn, måste lärarlaget tänka tillsammans och föra en kontinuerlig dialog där både ämneslärare för programmet och speciallärare inom kommunikation-, psykologi- och ledarskapslärare är med. Det finns en del olika ledarskapsutbildningsmodeller som kan föreslås beroende på nivå och längd på utbildningarna. Nedan ger vi några kortfattade exempel. Att utveckla moment eller korta kurser som är sekventiella och löper tvärs igenom programmet. Dessa bör bygga på ett progressivt ledarskapslärande, t ex att börja med att skapa självinsikt och att lära sig ge och ta feedback. Nästa steg är att utveckla sin kunskap och erfarenhet om grupper och dess dynamik. Detta moment kan utgå ifrån studenternas egna behov av att arbeta effektivt i en grupp, vilket inte sker per automatik. Utifrån deras egna ageranden och erfarenheter blir det lättare att lära ut, och lära in, teorier om gruppdynamik och att leda grupper. Ett tredje moment skulle kunna vara att studera växelverkan mellan ledarskap och situation, där ett kritiskt perspektiv bör eftersträvas. Här kan man kritiskt granska t ex nyttan och konsekvenser av mätmodeller för ledarskapsegenskaper och ledarskapsstilar och vikten av olika egenskaper för olika situationer mm. Detta förslag lämpar sig för yrkesskolor, speciellt om det länkas till praktik så mycket som möjligt. Om det t ex finns praktiska inslag ute i byggföretagen bör studenterna samtidigt göra observationer och reflektioner skriftligen i form av dagboksanteckningar som sedan tas upp i klassrummet i en dialog med andra. På masterutbildningsnivå rekommenderas att utveckla hela kurser som täcker de olika momenten som beskrivs ovan. Det som är viktigt är att man anpassar dessa kurser till andra kurser i programmet och till programmet i sin helhet. Det måste finnas ett klart samband mellan de produktorienterade teknikkurserna och de samhällsvetenskapliga processorienterade kurserna. Gemensam examination mellan kurser är också en bra möjlighet. En annan faktor som är mycket viktig är att samma pedagogiska tänk, helst i Schöns anda, genomsyrar hela programmet. Denna pedagogik bör vara projekt- och processbaserad, där att tänka kollektivt, att uttrycka sig i tal och skrift i olika genrer, och att ge varandra kontinuerlig feedback blir till en praxis. En utbildningsmodell som tilltalar oss och som vi har en viss erfarenhet av är den så kallade co-op eller vocational utbildningar. Denna sortens utbildning är en ren yrkesutbildning, men som utförs både i skolan och på en arbetsklass. I USA, England och Spanien t ex är studenterna anställda på ett företag och läser ett program samtidigt. De alternerar mellan perioder i skolan och perioder ute på arbetsplatsen, mellan teori och praktik. Större projekt och examensarbeten utförs utifrån arbetsplatsen och företagens eller branschens problem och behov. När studenterna tar examen är företaget de arbetar i försäkrad en högre och mer riktad kompetens mot branschens specifika behov. Vi ser att en sådan utbildningsmodell 15

Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching? Alexander Styhre och Per-Erik Josephson

Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching? Alexander Styhre och Per-Erik Josephson Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching? Alexander Styhre och Per-Erik Josephson Avdelningen för projektledning Avdelningen för byggnadsekonomi Centrum för

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Christine Räisänen och Sven Gunnarson CMB-RAPPORT 2007 Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CHRISTINE RÄISÄNEN och SVEN GUNNARSON Byggnadsekonomi,

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT-2006 Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Författare:

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING 1 INLEDNING Att arbetslivet i dag står inför stora förändringar är något som tycks föga omtvistat. Bland de förändringstendenser som ofta nämns märks bl a ökad internationalisering, snabbare teknikutveckling,

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor LIU-IDA/KOGVET-A--13/004--SE Linköpings universitet Kognitionsvetenskap Linköping university Den är klurig eftersom vi jobbar med människor En kvalitativ intervjustudie om ledarskap i produktionen Masteruppsats

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer