Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor"

Transkript

1 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl , Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Göran Fjellström, kommunchef Stiven Wiklund, s Ulf Stecksen, kommunsekreterare Leif Jonsson, s, ersätter Åke Nyhlén, s Stefan Wallsten, chef utv.enh, 119, Gun Olofsson, s, ersätter Ann-Christine Meiding, s Kjell Sundqvist, fritidschef, 119, 127 Erik Rapp, s, ersätter Robert Wiklund, s Frank Sällström, koncernek , 136 Kent Norlander, s Tomas Westin, upphandlingssamordnare, 126 Magdalena Flemström, c Jan Rylander, EU-informatör, 129 Anders Udd, c Kristina Kamsten, informationssekr, 130 Jan-Eric Berglund, v, Erik Grundberg, personalchef, Kjell Grip, kd Göran Jonsson, fp, ersätter Carl-Henric Ohlsson, m Ej tjänstgörande ersättare Jan-Owe Dvärby, mp Justeringens plats Ånge kommunkontor, tisdagen den 8 september 2009 kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksen Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Gun Olofsson Magdalena Flemström ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 118 Rapport från ledningsgruppen m.m Uppföljning av tidigare beslut Avtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskredit-nämnd (BKN) Delgivning - Inköp av tankbil till räddningstjänsten Månadsrapport Ekonomi Svar på granskningsrapport på årsredovisningen Delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för Upphandlingspolicy Förvärv av fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1: Backetjärns camping Remissvar - Regional transportplan för Västernorrland Aktivitetsplan till Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge - en attraktiv kommun Rapport från utvecklingsenheten Aktuella rapporter Riktlinjer för omställningsåtgärder Svar på en revisionsrapport om en effektivitetsgranskning av ekonomifunktionen Prova på dag i handikappidrott Avgifter för deltagande i Ånge kommuns öppenvårds-behandling Placering av el-aktiepengarna lån till Ånge Energi AB Delgivningar Delegeringsbeslut Överlåtelse av del av Ånge 31:28 som del i uppgörelse om servitutsavtal för transiteringsledningen mellan Alby och Ånge Partistöd till Sverigedemokraterna i distriktet 41

3 3 118 Rapport från ledningsgruppen m.m. Dnr KS 09/1 Beslut Tacka för rapporten. Överläggning Servicenivå Fränsta badhus m.m Kommunchefen har samtalat med ansvariga chefer och försäkrat sig om inriktning mot ambitiösare öppettider sommaren Fråga ställs hur beslutet om förbud mot godisförsäljning efterlevs av badhuspersonalen. Skall undersökas. Räddningstjänstförbund Processen fortgår avseende att gå in i förbundet. Värdering av kostnadsfördelning, förmögenhetsberäkningar, pensionsfrågor m.m. har bearbetats ytterligare. Räddningschefen har hållit information för några av de största företagen om förändringen. s budget 2010 Arbetet pågår med budget 2010, utrymmet minskar i kommunledningskontorets del. s arbetsutskott får redovisning om 2 veckor. Översyn av tjänstemannaorganisationen En översyn är inledd med syfte att dels söka effektivitetsvinster som sänker kostnaderna och dels förbättra servicen ur medborgarsynpunkt. Övrigt Nytt ekonomisystem införs från årsskiftet. Riktlinjer för omställningsarbetet. Pandemifrågor. Uppdrag till 3 personer att hålla i detta. Frågor av gemensam karaktär mellan flera verksamheter gås igenom. Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Beslutsunderlag Rapport från ledningsgruppen delas ut på mötet.

4 4 119 Uppföljning av tidigare beslut Dnr KS 09/5 Beslut kommunstyrelsen 1 september Tacka för redovisningen. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Fritidschef Kjell Sundqvist informerar om lördagsöppet på ungdomsgården. Humanistiska nämnden har beslutat att fortsätta med lördagsöppet. Fredag och lördag och en dag till är beslutat. Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten informerar om projektet ensamkommande barn och ungdomar. Studiebesök till Kramfors ska genomföras med intresserade ur kommunstyrelsen och socialnämnden. Inriktningsbeslut måste tas och någon få i uppdrag att hantera ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Två ärenden från 4 februari ska fördjupas i kommunstyrelsen: 17 Motionssvar - Ungdomsgården ha öppet på lördagskvällar, m och fp 24 Projekt ensamkommande barn och ungdomar Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Denna gång gäller det ärendena i kommunstyrelsen januari och februari För att komma ikapp med att följa upp 6 månader efter mötet tas 2 månader med denna gång. Två ärenden från 4 februari ska fördjupas i kommunstyrelsen: 17 Motionssvar - Ungdomsgården ha öppet på lördagskvällar, m och fp 24 Projekt ensamkommande barn och ungdomar Bakgrund En ny rutin införs i januari 2009, där arbetsutskottet gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att titta mer på går sedan vidare till kommunstyrelsen.

5 5 Beslutsunderlag Protokoll från januari och februari 2009

6 6 120 Avtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd (BKN) Dnr KS 07/3 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige 1. Godkänna förslaget till överenskommelse med Statens Bostadskreditnämnd. 2. Bemyndiga kommunstyrelsen att teckna tilläggsavtal med detta avtalsunderlag som grund. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna avtalet med Statens Bostadskreditnämnd. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Även koncernekonom Frank Sällström deltar. Noteras att det är fördelaktigt att överföra rivningsfastigheterna till kommunen genom fastighetsreglering inför rivningen. Krav ställs på ÅFA att vid övertagande ska fastigheterna vara tömda. Genomgång görs av avtalet. Bakgrund Föreligger ett underlag för tilläggsavtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd (BKN), som är godkänt av BKN:s Avtalsdelegation 8 juni Mellan Bostadsdelegationen och Ånge kommun träffades i december 1998 ett avtal om åtgärder för att strukturera om kommunens helägda Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA). Bakgrunden var att befolkningen minskat med 40 % under 40 år, varför det fanns ett betydande bostadsöverskott. Kommunen och staten tillförde då medel till ÅFA för avveckling av bostäder. Vid en slutgenomgång 2007 har BKN konstaterat att avtalet är fullföljt av kommunen och att vakanserna åter stigit på grund av att Migrationsverket beslutat lämna Ånge kommun. Med anledning av detta har det hållits förnyade överläggningar om ÅFA:s ekonomi. ÅFA har 924 ordinära bostadslägenheter, varav 156 är outhyrda inkl. de som sagts upp av Migrationsverket.

7 7 Parterna är överens att ytterligare 180 av ÅFA:s bostadslägenheter skall avvecklas fram till utgången av 2014, varav 136 lägenheter avvecklas senast under under vardera 2011 och 2012 och resterande 25 senast under I övrigt se bifogat avtalsförslag. Beslutsgången är att fullmäktige kan besluta om bemyndigande för kommunstyrelsen 28 september Staten kan därefter godkänna avtalet när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Beslutsunderlag Underlag för tilläggsavtal mellan Statens Bostadskreditnämnd och Ånge kommun

8 8 121 Delgivning - Inköp av tankbil till räddningstjänsten Dnr KS 08/425 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna arbetsutskottets beslut. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Diskuterar upphandlingsreglerna. Kommunchefen ska informera Företagarna. Beslut arbetsutskottet 18 augusti 1. Köpa tankbil för 300 tkr från Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå och avyttra 2 gamla bilar. 2. Finansiera köpet beräknat till 200 tkr netto ur kommunstyrelsens investeringsanslag till förfogande på 2,7 mkr, som avsåg inköp av ny basbil. 3. Delge kommunstyrelsen. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Vid information om räddningstjänsten där räddningschef Peter Löthman, stf räddningschef Tomas Örn och brandförman Eric Cardell deltar framkommer att det yppats ett bra och billigt alternativ att skaffa en nyare tankbil till Ångestationen. Man har två tankbilar i Ånge, varav en oroar ur reservdelssynpunkt och en i Fränsta. Sundsvall har en tankbil över från 1996, som de kan sälja för 300 tkr. Vid köp skulle det innebära att man kan sälja två andra fordon för ca 100 tkr och ändå ha samma kapacitet. Fordonsplan för i ett tänkt räddningsförbund presenteras, där ett terrängfordon bör anskaffas År 2011 kommer en bil att flyttas från Sundsvall till Ånge. Färre och nyare bilar blir resultatet för Ånges del. Inför ett eventuellt räddningsförbund bedömer räddningschefen att fordonskapaciteten är tillfredsställande.

9 9 122 Månadsrapport Ekonomi Dnr KS 09/2 Beslut kommunstyrelsen 1 september Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Samma genomgång som i arbetsutskottet 18 augusti. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Tacka för rapporten. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny rapport från SKL, cirkulär 45, ger 2,8 mkr bättre skatteutfall för 2009 än tidigare beräknat. Detta ger en prognos med ett underskott på 3,9 mkr istället för 6,7 mkr för Noteras att skatteutfallet försämras kommande år, vilket innebär att årets resultat i fastställda budgetramar försämras, för 2010 med 100 tkr, 2011 med 1,1 mkr och 2012 med 3,2 mkr. Beslut kommunstyrelsen 11 augusti Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 11 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Preliminär månadsrapport per sista juli delas ut. Resultatet per juli visar överskott från humanistiska nämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden och underskott för socialnämnden, beroende på socialbidrag inom IFO-verksamheten. Överskotten kommer att minska kraftigt under halvåret enligt förvaltningarnas analys. Helårsprognosen på nämndsnivå visar på bara 0,1 % avvikelse totalt. Socialförvaltningens prutbeting på 3,3 mkr i årets budget, har tidigare bedömts klaras av genom sparförslag. I julirapporten ändras bedömningen och prognosen blir 1 mkr i underskott vid årets slut beroende på ökande socialbidrag. Övriga nämnder klarar budgeten eller lämnar mindre överskott. Finansieringen ligger oförändrad från föregående redovisning. Positiva inslag finns tack vare minskade personalomkostnader och att SKL lämnar återbäring på medlemsavgifter under årens lopp.

10 10 Prognosen för Ångefallens Kraft har sänkts till 9 mkr från 11 mkr. Befolkningsprognosen ligger på minus150 på årsbasis. Sammantaget ger helårsprognosen ett underskott på 6,7 mkr vid årets slut. Diskussion förs om hur de minskade personalomkostnaderna skall hanteras. Bakgrund Avvikelserapport lämnas normalt först till arbetsutskottet per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

11 Svar på granskningsrapport på årsredovisningen 2008 Dnr KS 09/223 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna förslaget till svar på granskningsrapport om årsredovisningen Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget till svar på granskningsrapport om årsredovisningen Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Frank går igenom svaret undertecknat av kommunchef och koncernekonomen. Noteras att Vägverket återbetalat lånet för gång- och cykelväg i Fränsta. Bakgrund Revisorerna har vid granskning av kommunens årsredovisningen 2008 noterat vissa iakttagelser som redovisas i rapporten. Man önskar svar senast 1 september Man bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vidare att kommunens ekonomiska situation och utveckling är relativt god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. Man påpekar att tidsgränsen för att lämna över årsredovisningen till fullmäktige är 15 april, vilket inte har hållits. Man utgår från att detta ska hållas framöver. I övrigt se granskningen. Beslutsunderlag Granskning av årsredovisning 2008 daterad Svar på revisionsrapporten från koncernekonomen och kommunchefen

12 Delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009 Dnr KS 09/221 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Sedan behandlingen i arbetsutskottet har ytterligare underlag kommit in, varför ett komplett delårsbokslut kan gå till kommunfullmäktige. Verksamhetsberättelse för socialnämnden samt budget och prognosanalys från ÅFA och Ånge Energi delas ut och kommenteras. Utöver en övergripande analys av kommunens verksamhet lämnas information om nytillkommet material. Förklaringen till det stora underskottet första halvåret för ÅFA förklaras av minskade intäkter vid Migrationsverkets stängning, där kostnader hänger kvar ytterligare en tid för ÅFA samt högre bränslekostnader generellt pga. en kallare vinter än normalt och höga underhållskostnader första halvåret. Andra halvåret inhämtas en stor del av underskottet. Helårsprognosen för ÅFA blir 2,7 mkr och Ånge Energi + 0,6 mkr, vilket leder till en helårsprognos för koncernen på underskott ca 8 mkr. Men här noteras särskilt att efter delårsrapporten har färdigställts har Sveriges kommuner och landsting lämnat en ny skatteprognos, som innebär ökade skatteintäkter på 2,8 mkr. vilket förbättrar resultatet för kommunen till 4 mkr och koncernen, där kommunen och dess bolag ingår, till -6 mkr. Noteras också att efter halvårsrapporten har befolkningen fortsatt att minska och man kan befara att planeringsförutsättningen på 150 kommer att justeras ytterligare. Frank sammanfattar med att det är ett förhållandevis bra resultat utifrån den finanskris som pågår och att det finns förslag till besparingar inför I förvaltningsberättelse görs rättelser om bl.a. skattekraften samt i personalanalysen. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009.

13 13 Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. ÅFA har ett underskott med 5 mkr och Ånge Energi ett överskott på 0,9 mkr per halvårsskiftet. Bolagens analys och därmed följande årsprognos kommer före behandlingen i kommunstyrelsen 1 september. Nettokostnadsökningen ligger på 1 %, vilket är bra med tanke på att den centrala lönehöjningen för 2009 blev 4 %. Det innebär att förvaltningarna har lyckats bra med nödvändiga rationaliseringar. Men p.g.a. finanskrisen har skatterna minskat med 2 %, vilket innebar kommunens resultat för halvåret blev negativt, - 2mkr. En annan bidragande förklaring är att prognosen för avkastningen från Ångefallens Kraft minskar från 14 mkr 2008 till 9 mkr (Budgeterat 2009 var 11 mkr). Soliditeten är god och tendensen bättre än jämförbara kommuner. Likviditet är också bra, vilket kommer väl till pass inför kommande underskott. Kommunens prognos för helåret pekar på underskott på drygt 6 mkr. Inför kommande underskott har besparingsförslag arbetats fram på förvaltningarna. Det återstår en del utredningar, MBL-förhandlingar och politiska beslut. Förslagen indikerar besparingar på ca 10 till 15 mkr totalt under , vilket skulle kunna vända underskotten till överskott. Sjukfrånvaron har fortsatt sjunka och är efter första halvåret 4,7 %, vilket innebär att vi ligger på rikssnittet. Bakgrund Delårsbokslut för kommunen och dess bolag per halvårsskiftet är en återkommande rapport som ekonomienheten sammanställer. Beslutsunderlag Förslag till delårsbokslut och måluppfyllelserapport , samt prognos för 2009.

14 Upphandlingspolicy Dnr KS 09/127 Beslut kommunstyrelsen 1 september 1. Policyn ska kompletteras med: Vid upphandling av kött och fläsk ska god djurhållning beaktas. 2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget om ny upphandlingspolicy. 3. Under förutsättning av fullmäktiges beslut om upphandlingspolicy godkänna riktlinjer för upphandling och inköp. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Upphandlingssamordnare Tomas Westin föredrar ärendet. Ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler görs. Man har valt att hänvisa till miljöstyrningsrådet istället för skrivningar om kollektivavtal. Rättsläget är osäkert, varför det är onödigt ta sådan skrivning i policyn. Inom livsmedelområdet har miljöstyrningsrådet direktiv vad gäller djurhållning. Har upphandlat livsmedel i samarbete med Sundsvalls kommun. Sten-Ove föreslår en skrivning om att vid upphandling av kött och fläsk ska god djurhållning beaktas, i enlighet med vad Magdalena Flemström tog upp på arbetsutskottet. Vissa justeringar görs i definitioner i dokumentet om riktlinjer vad gäller direktupphandling. Beslut arbetsutskottet 18 augusti 1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget om ny upphandlingspolicy. 2. Föreslå kommunstyrelsen under förutsättning av fullmäktiges beslut om upphandlingspolicy godkänna riktlinjer för upphandling och inköp. 3. Till behandlingen i kommunstyrelsen vill man ha ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler.

15 15 Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Upphandlingssamordnare Tomas Westin föredrar ärendet. Policyn är ganska kortfattad och allmänt hållen och gäller även bolag och går till kommunfullmäktige för godkännande. Riktlinjerna är mer detaljerade. Tredje nivån blir regler för olika saker som kan vara allmängiltiga eller specifika för viss verksamhet. Skrivningen om kollektivavtal är borttagen. Magdalena Flemström ifrågasätter om det inte borde sättas upp regler om att djurprodukter ska vara producerade efter svenska krav. Till behandlingen i kommunstyrelsen vill man ha ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler. Förslagen ska tas upp i näringslivsutskottet. Bakgrund Upphandlingspolicyn behandlades senast i kommunfullmäktige 24 november 2008, där ett tillägg om konkurrensutsatt direktupphandling behandlades. Policyn har nu omarbetats med en ny struktur med en kortare policy som kompletteras med ett styrdokument i form av riktlinjer. Beslutsunderlag Policy för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunen och upphandlingsarbetet Göran Fjellström

16 Förvärv av fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 Dnr KS 09/322 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 för köpeskillingen 455 tkr, i övrigt enligt upprättat köpeavtal. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Sten-Ove Danielsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 för köpeskillingen 455 tkr, i övrigt enligt upprättad köpeavtal. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Förvaltningskamrer Anders Lindqvist och teknisk chef Ove Skägg föredrar ärendet. Bakgrund Förslag till köpeavtal har upprättats där Ånge kommun förvärvar fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 från Birgitta Backman, Västerede och Marie Strömberg, Parteboda, för en köpeskilling av 455 tkr. Det föreligger skyldighet för Ånge kommun att lösa in berörda fastigheter enligt Stadsplan för industriområde i Mallberget, Etapp 1, fastställd Fastigheterna angränsar till Bilprovningens fastighet på Mallberget och har efter samråd med säljaren värderats av oberoende värderingsman till 455 tkr. Beslutsunderlag Förslag till Köpeavtal (får skrivas på av säljaren senare) Kartskiss över fastigheterna Fastighetsvärdering (Leanders Lantbrukskontor)

17 Backetjärns camping Dnr KS 09/305 Beslut kommunstyrelsen 1 september 1. Säga upp dagens avtal om arrende. 2. Träffa dagens entreprenör och omkringboende om campingens framtid. 3. Om inte dagens arrendator skriver på avtal inom 2 månader utannonsera Backetjärns Camping för försäljning eller längre arrende. 4. Vid ev. försäljning skall det träffas servitutsavtal om badanläggning och parkering. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Fritidschef Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Kjell Grip förklarar sig jävig och deltar inte i beslutet. Kjell Sundqvist ger en bakgrund till dagens situation och 2009 har gått utan att arrendatorn skrivit på föreslaget avtal och arrendeavgift är inte betald. Kjell vill betona att kommunen verkligen ställt upp i detta ärende. 417 tkr är bokfört värde. Träff med arrendatorn planeras närmaste dagarna. Servitutsavtal för badanläggning och parkering måste tillskapas. Måste bli klara regler för vad som gäller med de olika delarna i området, där även dansbanan ingår. Tallar i området betingar ett högt värde. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen 1. Säga upp dagens avtal om arrende. 2. Träffa dagens entreprenör och omkringboende om campingens framtid. 3. Utannonsera Backetjärns Camping för försäljning eller längre arrende. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Fritidschef Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Har inget avtal nu. Arrendatorn har ej skrivit på avtal sedan 2005 och har ej betalt arrendeavgift

18 18 Kjell föreslår liksom humanistiska nämnden en försäljning och att skriva ett avtal om servitut på badet. Bakgrund Arrendeavtal måste skrivas med Mid Adventure. Humanistiska nämnden beslutar 17 juni att 1. Fastställa föreliggande förslag avseende arrendeavtal med Mid Adventure. 2. Ärendets fortsatta handläggning ska ske i samverkan med kommunstyrelsen. 3. Föreslår kommunstyrelsen sälja Backetjärns Camping. Beslutsunderlag Protokollsutdrag - 86 humanistiska nämnden Arrendeavtal Backetjärns camping Kartskiss

19 Remissvar - Regional transportplan för Västernorrland Dnr KS 09/298 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna remissvaret med korrigeringar och kompletteringar. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Föreligger förslag till yttrande som Stefan går igenom. 696 mkr omfattas i planen. Mittbanan och E14 måste prioriteras. Betonas beträffande Mittbanan hur nödvändigt det är med att satsningar genomförs tidigt i planeringsperioden. Synpunkter framförs som Stefan ska ta med i remissvaret. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Uppdra till Stefan Wallsten skriva förslag till remissvar utifrån förd diskussion och ärendet behandlas i kommunstyrelsen 1 september. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Stefan gör en kort genomgång av planen. Han kommer att träffa tekniska kontoret för att diskutera förslaget och åtgärder. Bakgrund Länsstyrelsen har uppdraget att upprätta regional transportplan för åren Uppdraget innebär att ta fram en prioriterad åtgärdsplan för 696 miljoner kronor samt en plan motsvarande +25 % och -25 % av denna ram. Arbetet inleddes under 2008 genom framtagande av en regional systemanalys och har fortsatt under 2009 i dialog med många aktörer. Arbetet har resulterat i ett remissförslag till regional transportplan för Västernorrland som är på remiss under perioden 1 juli - 16 september 2009 Beslutsunderlag Följebrev (missiv) till Regional transportplan för Västernorrland Remissförslag 1 juli 2009 på Regional transportplan för Västernorrland Remissvar

20 Aktivitetsplan till Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge - en attraktiv kommun Dnr KS 08/122 Beslut kommunstyrelsen 1 september Sammanställning och omformuleringar ska göras, varvid förteckning sedan tas fram där punkter lyfts fram som prioriterade. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström, chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Aktiviteter som togs upp förra gången gås igenom. Följande synpunkter framförs: Påskynda saneringen av hus med sämre kvalitet. Finns med i punkt 2 under boende. Inom fritid/kultur komplettera med att erbjuda mer möjligheter med replokaler och eleverna i Torpshammar bör få en egen punkt. Gymnasieskolans tillhörighet diskuteras. Nu bjuds rektorn in vartannat näringslivsutskott. Man kanske skulle kunna hitta ett nytt forum istället för att flytta gymnasieskolan till kommunstyrelsen med t ex två från humanistiska nämnden och två från kommunstyrelsen. Socialdemokraterna ska fortsätta diskussionen 10 sept. Kjell Grip framför att det primära för eventuella andra organisationsformer för gymnasieskolan ska vara att den är en del av navet för utveckling av arbets- och näringsliv i kommunen. Nästa näringslivsutskott ska de närmaste intressenterna bjudas in och diskutera frågan. Uppdras till tjänstemännen att göra en sammanställning och omformulera, varvid förteckning sedan tas fram där punkter lyfts fram som prioriterade. Beslut kommunstyrelsen 11 augusti Återkommer med ärendet nästa kommunstyrelsemöte. Överläggning kommunstyrelsen 11 augusti Kommunchef Göran Fjellström och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Till handlingsplanen skall en aktivitetsplan kopplas, där det framgår vilka insatser som samtliga förvaltningar skall göra för att handlingsplanen skall ge effekt. Ett arbetsdokument bifogas med en redovisning av första halvåret delas in i tre grupper och arbetar med att ta fram förslag för att nå tillväxt. Grupperna redovisar vad man kommit fram till som noteras av

21 21 föredragande. Beslut kommunfullmäktige 23 februari Anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för efter tre redaktionella ändringar. Överläggning kommunfullmäktige 23 februari Sten-Ove Danielsson, s, föreslår följande redaktionella ändringar i planen. På sidan 2 i sista stycket ska läggas till privata. På sidan 8 ska första punkten under aktiviteter som skall genomföras och/eller utvecklas ändras från Lärcentret Ångströmsenheten till enbart lärcentra. På samma sida ska under punkten om collegeprogram siffran 4 tas bort och enbart skrivas College-program gemensamt med andra kommuner i länet. Föreslagna ändringar får fullmäktiges godkännande. Följande yttrar sig: Erik Lövgren, s, Tord Sundqvist, m, Jan Gullmark, c, Carl-Henric Ohlsson, m, Jan-Eric Berglund, v, Kicki Jeschke, mp, Magdalena Flemström, c, och Hans-Erik Bäck, m. Sten-Ove Danielsson, s, sammanfattar inläggen med att mycket av det som sägs ska tas med i en framtida aktivitetsplan. Beslut kommunstyrelsen 4 februari Föreslå kommunfullmäktige anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för Överläggning kommunstyrelsen 4 februari Kommunchef Göran Fjellström, chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Efter arbetsutskottets sammanträde har Moderaterna och Folkpartiet kommit in med remissvar, som bifogas. Viktigt med återkopplingen till medborgarna och företagarna. Till handlingsplanen skall en aktivitetsplan kopplas, där det framgår vilka insatser som samtliga förvaltningar skall göra för att handlingsplanen skall ge effekt. Diskuterar tidsplan för hur man ska arbeta framöver. Man ska gå ut till förvaltningarna efter fullmäktigebeslut 23 februari och begära svar inom 6 veckor. Planen ska tas upp i presidieöverläggningarna. Prioritera 10-talet saker att göra närmaste tiden. Det viktigaste är aktivitetsplanen. Övergång till ny plan efter 2014 diskuteras. Ändrar planen till

22 22 Beslut arbetsutskottet 19 januari Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för Överläggning arbetsutskottet 19 januari Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander f'f6redrar ärendet. Inga ytterligare synpunkter har inkommit från partierna i den senaste remissomgången. Viktigt med konkret lista för 2009 att jobba med. Informera fullmäktige om allt som gjorts i framtagandet av planen. Beslut kommunstyrelsen 2 december 1. Skicka handlingsplanen på remiss till partierna. 2. Målsättning att behandla planen i kommunfullmäktige 23 februari och för detta bör ärendet behandlas i arbetsutskottet 19 januari och kommunstyrelsen 3 februari. Överläggning kommunstyrelsen 2 december Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Stefan inleder med en bakgrund om den gamla planen och kommer in på den revidering som nu gjorts. Olika träffar med företagarorganisationer med flera, medborgarundersökning och enkät om in- och utflyttning har varit underlag till planen. Diskussion fördes hur man ska arbeta med planen och hur den ska följas upp. Synpunkter som framförs: Seminariet om Markaryd visade att det är viktigt att stå samlade och att återkoppla för framgång. Åtgärdsplan med vad som konkret ska göras bör tas fram efter att handlingsplanen är tagen. I början av året ska nämnderna rapportera till kommunstyrelsen vad har man har gjort. Konkretlistan är viktig. Enkel trycksak för vad man ska göra årligen och vad man tänker göra kommande år. Föreslås att partierna får en månad på sig för synpunkter och att ärendet behandlas i kommunfullmäktige 23 februari. Beslut arbetsutskottet 12 november Uppdra till utvecklingsenheten att till kommunstyrelsen inkomma med ett förslag till reviderad Handlingsplan med hänsyn till inkomna synpunkter samt förslag till hur Handlingsplanen hålls levande och tillgänglig.

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (47) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdag den 2 december 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 16 november 2010 kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.40. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-09-10

Sammanträdesdatum 2008-09-10 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, onsdag 10 september, 2008, kl. 9.00 12.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande Victoria Lund, s, ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 18 april 2006, kl 08.30-senast 15.00 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (29) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 22 december 2008 kl. 13.00 18.00. Ajournering 15.40-16.10. Se bilaga Övriga deltagare Göran Fjellström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer