Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor"

Transkript

1 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl , Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Göran Fjellström, kommunchef Stiven Wiklund, s Ulf Stecksen, kommunsekreterare Leif Jonsson, s, ersätter Åke Nyhlén, s Stefan Wallsten, chef utv.enh, 119, Gun Olofsson, s, ersätter Ann-Christine Meiding, s Kjell Sundqvist, fritidschef, 119, 127 Erik Rapp, s, ersätter Robert Wiklund, s Frank Sällström, koncernek , 136 Kent Norlander, s Tomas Westin, upphandlingssamordnare, 126 Magdalena Flemström, c Jan Rylander, EU-informatör, 129 Anders Udd, c Kristina Kamsten, informationssekr, 130 Jan-Eric Berglund, v, Erik Grundberg, personalchef, Kjell Grip, kd Göran Jonsson, fp, ersätter Carl-Henric Ohlsson, m Ej tjänstgörande ersättare Jan-Owe Dvärby, mp Justeringens plats Ånge kommunkontor, tisdagen den 8 september 2009 kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksen Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Gun Olofsson Magdalena Flemström ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 118 Rapport från ledningsgruppen m.m Uppföljning av tidigare beslut Avtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskredit-nämnd (BKN) Delgivning - Inköp av tankbil till räddningstjänsten Månadsrapport Ekonomi Svar på granskningsrapport på årsredovisningen Delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för Upphandlingspolicy Förvärv av fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1: Backetjärns camping Remissvar - Regional transportplan för Västernorrland Aktivitetsplan till Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge - en attraktiv kommun Rapport från utvecklingsenheten Aktuella rapporter Riktlinjer för omställningsåtgärder Svar på en revisionsrapport om en effektivitetsgranskning av ekonomifunktionen Prova på dag i handikappidrott Avgifter för deltagande i Ånge kommuns öppenvårds-behandling Placering av el-aktiepengarna lån till Ånge Energi AB Delgivningar Delegeringsbeslut Överlåtelse av del av Ånge 31:28 som del i uppgörelse om servitutsavtal för transiteringsledningen mellan Alby och Ånge Partistöd till Sverigedemokraterna i distriktet 41

3 3 118 Rapport från ledningsgruppen m.m. Dnr KS 09/1 Beslut Tacka för rapporten. Överläggning Servicenivå Fränsta badhus m.m Kommunchefen har samtalat med ansvariga chefer och försäkrat sig om inriktning mot ambitiösare öppettider sommaren Fråga ställs hur beslutet om förbud mot godisförsäljning efterlevs av badhuspersonalen. Skall undersökas. Räddningstjänstförbund Processen fortgår avseende att gå in i förbundet. Värdering av kostnadsfördelning, förmögenhetsberäkningar, pensionsfrågor m.m. har bearbetats ytterligare. Räddningschefen har hållit information för några av de största företagen om förändringen. s budget 2010 Arbetet pågår med budget 2010, utrymmet minskar i kommunledningskontorets del. s arbetsutskott får redovisning om 2 veckor. Översyn av tjänstemannaorganisationen En översyn är inledd med syfte att dels söka effektivitetsvinster som sänker kostnaderna och dels förbättra servicen ur medborgarsynpunkt. Övrigt Nytt ekonomisystem införs från årsskiftet. Riktlinjer för omställningsarbetet. Pandemifrågor. Uppdrag till 3 personer att hålla i detta. Frågor av gemensam karaktär mellan flera verksamheter gås igenom. Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Beslutsunderlag Rapport från ledningsgruppen delas ut på mötet.

4 4 119 Uppföljning av tidigare beslut Dnr KS 09/5 Beslut kommunstyrelsen 1 september Tacka för redovisningen. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Fritidschef Kjell Sundqvist informerar om lördagsöppet på ungdomsgården. Humanistiska nämnden har beslutat att fortsätta med lördagsöppet. Fredag och lördag och en dag till är beslutat. Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten informerar om projektet ensamkommande barn och ungdomar. Studiebesök till Kramfors ska genomföras med intresserade ur kommunstyrelsen och socialnämnden. Inriktningsbeslut måste tas och någon få i uppdrag att hantera ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Två ärenden från 4 februari ska fördjupas i kommunstyrelsen: 17 Motionssvar - Ungdomsgården ha öppet på lördagskvällar, m och fp 24 Projekt ensamkommande barn och ungdomar Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Denna gång gäller det ärendena i kommunstyrelsen januari och februari För att komma ikapp med att följa upp 6 månader efter mötet tas 2 månader med denna gång. Två ärenden från 4 februari ska fördjupas i kommunstyrelsen: 17 Motionssvar - Ungdomsgården ha öppet på lördagskvällar, m och fp 24 Projekt ensamkommande barn och ungdomar Bakgrund En ny rutin införs i januari 2009, där arbetsutskottet gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att titta mer på går sedan vidare till kommunstyrelsen.

5 5 Beslutsunderlag Protokoll från januari och februari 2009

6 6 120 Avtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd (BKN) Dnr KS 07/3 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige 1. Godkänna förslaget till överenskommelse med Statens Bostadskreditnämnd. 2. Bemyndiga kommunstyrelsen att teckna tilläggsavtal med detta avtalsunderlag som grund. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna avtalet med Statens Bostadskreditnämnd. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Även koncernekonom Frank Sällström deltar. Noteras att det är fördelaktigt att överföra rivningsfastigheterna till kommunen genom fastighetsreglering inför rivningen. Krav ställs på ÅFA att vid övertagande ska fastigheterna vara tömda. Genomgång görs av avtalet. Bakgrund Föreligger ett underlag för tilläggsavtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd (BKN), som är godkänt av BKN:s Avtalsdelegation 8 juni Mellan Bostadsdelegationen och Ånge kommun träffades i december 1998 ett avtal om åtgärder för att strukturera om kommunens helägda Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA). Bakgrunden var att befolkningen minskat med 40 % under 40 år, varför det fanns ett betydande bostadsöverskott. Kommunen och staten tillförde då medel till ÅFA för avveckling av bostäder. Vid en slutgenomgång 2007 har BKN konstaterat att avtalet är fullföljt av kommunen och att vakanserna åter stigit på grund av att Migrationsverket beslutat lämna Ånge kommun. Med anledning av detta har det hållits förnyade överläggningar om ÅFA:s ekonomi. ÅFA har 924 ordinära bostadslägenheter, varav 156 är outhyrda inkl. de som sagts upp av Migrationsverket.

7 7 Parterna är överens att ytterligare 180 av ÅFA:s bostadslägenheter skall avvecklas fram till utgången av 2014, varav 136 lägenheter avvecklas senast under under vardera 2011 och 2012 och resterande 25 senast under I övrigt se bifogat avtalsförslag. Beslutsgången är att fullmäktige kan besluta om bemyndigande för kommunstyrelsen 28 september Staten kan därefter godkänna avtalet när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Beslutsunderlag Underlag för tilläggsavtal mellan Statens Bostadskreditnämnd och Ånge kommun

8 8 121 Delgivning - Inköp av tankbil till räddningstjänsten Dnr KS 08/425 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna arbetsutskottets beslut. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Diskuterar upphandlingsreglerna. Kommunchefen ska informera Företagarna. Beslut arbetsutskottet 18 augusti 1. Köpa tankbil för 300 tkr från Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå och avyttra 2 gamla bilar. 2. Finansiera köpet beräknat till 200 tkr netto ur kommunstyrelsens investeringsanslag till förfogande på 2,7 mkr, som avsåg inköp av ny basbil. 3. Delge kommunstyrelsen. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Vid information om räddningstjänsten där räddningschef Peter Löthman, stf räddningschef Tomas Örn och brandförman Eric Cardell deltar framkommer att det yppats ett bra och billigt alternativ att skaffa en nyare tankbil till Ångestationen. Man har två tankbilar i Ånge, varav en oroar ur reservdelssynpunkt och en i Fränsta. Sundsvall har en tankbil över från 1996, som de kan sälja för 300 tkr. Vid köp skulle det innebära att man kan sälja två andra fordon för ca 100 tkr och ändå ha samma kapacitet. Fordonsplan för i ett tänkt räddningsförbund presenteras, där ett terrängfordon bör anskaffas År 2011 kommer en bil att flyttas från Sundsvall till Ånge. Färre och nyare bilar blir resultatet för Ånges del. Inför ett eventuellt räddningsförbund bedömer räddningschefen att fordonskapaciteten är tillfredsställande.

9 9 122 Månadsrapport Ekonomi Dnr KS 09/2 Beslut kommunstyrelsen 1 september Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Samma genomgång som i arbetsutskottet 18 augusti. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Tacka för rapporten. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny rapport från SKL, cirkulär 45, ger 2,8 mkr bättre skatteutfall för 2009 än tidigare beräknat. Detta ger en prognos med ett underskott på 3,9 mkr istället för 6,7 mkr för Noteras att skatteutfallet försämras kommande år, vilket innebär att årets resultat i fastställda budgetramar försämras, för 2010 med 100 tkr, 2011 med 1,1 mkr och 2012 med 3,2 mkr. Beslut kommunstyrelsen 11 augusti Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 11 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Preliminär månadsrapport per sista juli delas ut. Resultatet per juli visar överskott från humanistiska nämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden och underskott för socialnämnden, beroende på socialbidrag inom IFO-verksamheten. Överskotten kommer att minska kraftigt under halvåret enligt förvaltningarnas analys. Helårsprognosen på nämndsnivå visar på bara 0,1 % avvikelse totalt. Socialförvaltningens prutbeting på 3,3 mkr i årets budget, har tidigare bedömts klaras av genom sparförslag. I julirapporten ändras bedömningen och prognosen blir 1 mkr i underskott vid årets slut beroende på ökande socialbidrag. Övriga nämnder klarar budgeten eller lämnar mindre överskott. Finansieringen ligger oförändrad från föregående redovisning. Positiva inslag finns tack vare minskade personalomkostnader och att SKL lämnar återbäring på medlemsavgifter under årens lopp.

10 10 Prognosen för Ångefallens Kraft har sänkts till 9 mkr från 11 mkr. Befolkningsprognosen ligger på minus150 på årsbasis. Sammantaget ger helårsprognosen ett underskott på 6,7 mkr vid årets slut. Diskussion förs om hur de minskade personalomkostnaderna skall hanteras. Bakgrund Avvikelserapport lämnas normalt först till arbetsutskottet per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

11 Svar på granskningsrapport på årsredovisningen 2008 Dnr KS 09/223 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna förslaget till svar på granskningsrapport om årsredovisningen Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget till svar på granskningsrapport om årsredovisningen Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Frank går igenom svaret undertecknat av kommunchef och koncernekonomen. Noteras att Vägverket återbetalat lånet för gång- och cykelväg i Fränsta. Bakgrund Revisorerna har vid granskning av kommunens årsredovisningen 2008 noterat vissa iakttagelser som redovisas i rapporten. Man önskar svar senast 1 september Man bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vidare att kommunens ekonomiska situation och utveckling är relativt god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. Man påpekar att tidsgränsen för att lämna över årsredovisningen till fullmäktige är 15 april, vilket inte har hållits. Man utgår från att detta ska hållas framöver. I övrigt se granskningen. Beslutsunderlag Granskning av årsredovisning 2008 daterad Svar på revisionsrapporten från koncernekonomen och kommunchefen

12 Delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009 Dnr KS 09/221 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Sedan behandlingen i arbetsutskottet har ytterligare underlag kommit in, varför ett komplett delårsbokslut kan gå till kommunfullmäktige. Verksamhetsberättelse för socialnämnden samt budget och prognosanalys från ÅFA och Ånge Energi delas ut och kommenteras. Utöver en övergripande analys av kommunens verksamhet lämnas information om nytillkommet material. Förklaringen till det stora underskottet första halvåret för ÅFA förklaras av minskade intäkter vid Migrationsverkets stängning, där kostnader hänger kvar ytterligare en tid för ÅFA samt högre bränslekostnader generellt pga. en kallare vinter än normalt och höga underhållskostnader första halvåret. Andra halvåret inhämtas en stor del av underskottet. Helårsprognosen för ÅFA blir 2,7 mkr och Ånge Energi + 0,6 mkr, vilket leder till en helårsprognos för koncernen på underskott ca 8 mkr. Men här noteras särskilt att efter delårsrapporten har färdigställts har Sveriges kommuner och landsting lämnat en ny skatteprognos, som innebär ökade skatteintäkter på 2,8 mkr. vilket förbättrar resultatet för kommunen till 4 mkr och koncernen, där kommunen och dess bolag ingår, till -6 mkr. Noteras också att efter halvårsrapporten har befolkningen fortsatt att minska och man kan befara att planeringsförutsättningen på 150 kommer att justeras ytterligare. Frank sammanfattar med att det är ett förhållandevis bra resultat utifrån den finanskris som pågår och att det finns förslag till besparingar inför I förvaltningsberättelse görs rättelser om bl.a. skattekraften samt i personalanalysen. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009.

13 13 Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. ÅFA har ett underskott med 5 mkr och Ånge Energi ett överskott på 0,9 mkr per halvårsskiftet. Bolagens analys och därmed följande årsprognos kommer före behandlingen i kommunstyrelsen 1 september. Nettokostnadsökningen ligger på 1 %, vilket är bra med tanke på att den centrala lönehöjningen för 2009 blev 4 %. Det innebär att förvaltningarna har lyckats bra med nödvändiga rationaliseringar. Men p.g.a. finanskrisen har skatterna minskat med 2 %, vilket innebar kommunens resultat för halvåret blev negativt, - 2mkr. En annan bidragande förklaring är att prognosen för avkastningen från Ångefallens Kraft minskar från 14 mkr 2008 till 9 mkr (Budgeterat 2009 var 11 mkr). Soliditeten är god och tendensen bättre än jämförbara kommuner. Likviditet är också bra, vilket kommer väl till pass inför kommande underskott. Kommunens prognos för helåret pekar på underskott på drygt 6 mkr. Inför kommande underskott har besparingsförslag arbetats fram på förvaltningarna. Det återstår en del utredningar, MBL-förhandlingar och politiska beslut. Förslagen indikerar besparingar på ca 10 till 15 mkr totalt under , vilket skulle kunna vända underskotten till överskott. Sjukfrånvaron har fortsatt sjunka och är efter första halvåret 4,7 %, vilket innebär att vi ligger på rikssnittet. Bakgrund Delårsbokslut för kommunen och dess bolag per halvårsskiftet är en återkommande rapport som ekonomienheten sammanställer. Beslutsunderlag Förslag till delårsbokslut och måluppfyllelserapport , samt prognos för 2009.

14 Upphandlingspolicy Dnr KS 09/127 Beslut kommunstyrelsen 1 september 1. Policyn ska kompletteras med: Vid upphandling av kött och fläsk ska god djurhållning beaktas. 2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget om ny upphandlingspolicy. 3. Under förutsättning av fullmäktiges beslut om upphandlingspolicy godkänna riktlinjer för upphandling och inköp. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Upphandlingssamordnare Tomas Westin föredrar ärendet. Ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler görs. Man har valt att hänvisa till miljöstyrningsrådet istället för skrivningar om kollektivavtal. Rättsläget är osäkert, varför det är onödigt ta sådan skrivning i policyn. Inom livsmedelområdet har miljöstyrningsrådet direktiv vad gäller djurhållning. Har upphandlat livsmedel i samarbete med Sundsvalls kommun. Sten-Ove föreslår en skrivning om att vid upphandling av kött och fläsk ska god djurhållning beaktas, i enlighet med vad Magdalena Flemström tog upp på arbetsutskottet. Vissa justeringar görs i definitioner i dokumentet om riktlinjer vad gäller direktupphandling. Beslut arbetsutskottet 18 augusti 1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget om ny upphandlingspolicy. 2. Föreslå kommunstyrelsen under förutsättning av fullmäktiges beslut om upphandlingspolicy godkänna riktlinjer för upphandling och inköp. 3. Till behandlingen i kommunstyrelsen vill man ha ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler.

15 15 Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Upphandlingssamordnare Tomas Westin föredrar ärendet. Policyn är ganska kortfattad och allmänt hållen och gäller även bolag och går till kommunfullmäktige för godkännande. Riktlinjerna är mer detaljerade. Tredje nivån blir regler för olika saker som kan vara allmängiltiga eller specifika för viss verksamhet. Skrivningen om kollektivavtal är borttagen. Magdalena Flemström ifrågasätter om det inte borde sättas upp regler om att djurprodukter ska vara producerade efter svenska krav. Till behandlingen i kommunstyrelsen vill man ha ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler. Förslagen ska tas upp i näringslivsutskottet. Bakgrund Upphandlingspolicyn behandlades senast i kommunfullmäktige 24 november 2008, där ett tillägg om konkurrensutsatt direktupphandling behandlades. Policyn har nu omarbetats med en ny struktur med en kortare policy som kompletteras med ett styrdokument i form av riktlinjer. Beslutsunderlag Policy för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunen och upphandlingsarbetet Göran Fjellström

16 Förvärv av fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 Dnr KS 09/322 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 för köpeskillingen 455 tkr, i övrigt enligt upprättat köpeavtal. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Sten-Ove Danielsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 för köpeskillingen 455 tkr, i övrigt enligt upprättad köpeavtal. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Förvaltningskamrer Anders Lindqvist och teknisk chef Ove Skägg föredrar ärendet. Bakgrund Förslag till köpeavtal har upprättats där Ånge kommun förvärvar fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 från Birgitta Backman, Västerede och Marie Strömberg, Parteboda, för en köpeskilling av 455 tkr. Det föreligger skyldighet för Ånge kommun att lösa in berörda fastigheter enligt Stadsplan för industriområde i Mallberget, Etapp 1, fastställd Fastigheterna angränsar till Bilprovningens fastighet på Mallberget och har efter samråd med säljaren värderats av oberoende värderingsman till 455 tkr. Beslutsunderlag Förslag till Köpeavtal (får skrivas på av säljaren senare) Kartskiss över fastigheterna Fastighetsvärdering (Leanders Lantbrukskontor)

17 Backetjärns camping Dnr KS 09/305 Beslut kommunstyrelsen 1 september 1. Säga upp dagens avtal om arrende. 2. Träffa dagens entreprenör och omkringboende om campingens framtid. 3. Om inte dagens arrendator skriver på avtal inom 2 månader utannonsera Backetjärns Camping för försäljning eller längre arrende. 4. Vid ev. försäljning skall det träffas servitutsavtal om badanläggning och parkering. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Fritidschef Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Kjell Grip förklarar sig jävig och deltar inte i beslutet. Kjell Sundqvist ger en bakgrund till dagens situation och 2009 har gått utan att arrendatorn skrivit på föreslaget avtal och arrendeavgift är inte betald. Kjell vill betona att kommunen verkligen ställt upp i detta ärende. 417 tkr är bokfört värde. Träff med arrendatorn planeras närmaste dagarna. Servitutsavtal för badanläggning och parkering måste tillskapas. Måste bli klara regler för vad som gäller med de olika delarna i området, där även dansbanan ingår. Tallar i området betingar ett högt värde. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen 1. Säga upp dagens avtal om arrende. 2. Träffa dagens entreprenör och omkringboende om campingens framtid. 3. Utannonsera Backetjärns Camping för försäljning eller längre arrende. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Fritidschef Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Har inget avtal nu. Arrendatorn har ej skrivit på avtal sedan 2005 och har ej betalt arrendeavgift

18 18 Kjell föreslår liksom humanistiska nämnden en försäljning och att skriva ett avtal om servitut på badet. Bakgrund Arrendeavtal måste skrivas med Mid Adventure. Humanistiska nämnden beslutar 17 juni att 1. Fastställa föreliggande förslag avseende arrendeavtal med Mid Adventure. 2. Ärendets fortsatta handläggning ska ske i samverkan med kommunstyrelsen. 3. Föreslår kommunstyrelsen sälja Backetjärns Camping. Beslutsunderlag Protokollsutdrag - 86 humanistiska nämnden Arrendeavtal Backetjärns camping Kartskiss

19 Remissvar - Regional transportplan för Västernorrland Dnr KS 09/298 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna remissvaret med korrigeringar och kompletteringar. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Föreligger förslag till yttrande som Stefan går igenom. 696 mkr omfattas i planen. Mittbanan och E14 måste prioriteras. Betonas beträffande Mittbanan hur nödvändigt det är med att satsningar genomförs tidigt i planeringsperioden. Synpunkter framförs som Stefan ska ta med i remissvaret. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Uppdra till Stefan Wallsten skriva förslag till remissvar utifrån förd diskussion och ärendet behandlas i kommunstyrelsen 1 september. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Stefan gör en kort genomgång av planen. Han kommer att träffa tekniska kontoret för att diskutera förslaget och åtgärder. Bakgrund Länsstyrelsen har uppdraget att upprätta regional transportplan för åren Uppdraget innebär att ta fram en prioriterad åtgärdsplan för 696 miljoner kronor samt en plan motsvarande +25 % och -25 % av denna ram. Arbetet inleddes under 2008 genom framtagande av en regional systemanalys och har fortsatt under 2009 i dialog med många aktörer. Arbetet har resulterat i ett remissförslag till regional transportplan för Västernorrland som är på remiss under perioden 1 juli - 16 september 2009 Beslutsunderlag Följebrev (missiv) till Regional transportplan för Västernorrland Remissförslag 1 juli 2009 på Regional transportplan för Västernorrland Remissvar

20 Aktivitetsplan till Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge - en attraktiv kommun Dnr KS 08/122 Beslut kommunstyrelsen 1 september Sammanställning och omformuleringar ska göras, varvid förteckning sedan tas fram där punkter lyfts fram som prioriterade. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström, chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Aktiviteter som togs upp förra gången gås igenom. Följande synpunkter framförs: Påskynda saneringen av hus med sämre kvalitet. Finns med i punkt 2 under boende. Inom fritid/kultur komplettera med att erbjuda mer möjligheter med replokaler och eleverna i Torpshammar bör få en egen punkt. Gymnasieskolans tillhörighet diskuteras. Nu bjuds rektorn in vartannat näringslivsutskott. Man kanske skulle kunna hitta ett nytt forum istället för att flytta gymnasieskolan till kommunstyrelsen med t ex två från humanistiska nämnden och två från kommunstyrelsen. Socialdemokraterna ska fortsätta diskussionen 10 sept. Kjell Grip framför att det primära för eventuella andra organisationsformer för gymnasieskolan ska vara att den är en del av navet för utveckling av arbets- och näringsliv i kommunen. Nästa näringslivsutskott ska de närmaste intressenterna bjudas in och diskutera frågan. Uppdras till tjänstemännen att göra en sammanställning och omformulera, varvid förteckning sedan tas fram där punkter lyfts fram som prioriterade. Beslut kommunstyrelsen 11 augusti Återkommer med ärendet nästa kommunstyrelsemöte. Överläggning kommunstyrelsen 11 augusti Kommunchef Göran Fjellström och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Till handlingsplanen skall en aktivitetsplan kopplas, där det framgår vilka insatser som samtliga förvaltningar skall göra för att handlingsplanen skall ge effekt. Ett arbetsdokument bifogas med en redovisning av första halvåret delas in i tre grupper och arbetar med att ta fram förslag för att nå tillväxt. Grupperna redovisar vad man kommit fram till som noteras av

21 21 föredragande. Beslut kommunfullmäktige 23 februari Anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för efter tre redaktionella ändringar. Överläggning kommunfullmäktige 23 februari Sten-Ove Danielsson, s, föreslår följande redaktionella ändringar i planen. På sidan 2 i sista stycket ska läggas till privata. På sidan 8 ska första punkten under aktiviteter som skall genomföras och/eller utvecklas ändras från Lärcentret Ångströmsenheten till enbart lärcentra. På samma sida ska under punkten om collegeprogram siffran 4 tas bort och enbart skrivas College-program gemensamt med andra kommuner i länet. Föreslagna ändringar får fullmäktiges godkännande. Följande yttrar sig: Erik Lövgren, s, Tord Sundqvist, m, Jan Gullmark, c, Carl-Henric Ohlsson, m, Jan-Eric Berglund, v, Kicki Jeschke, mp, Magdalena Flemström, c, och Hans-Erik Bäck, m. Sten-Ove Danielsson, s, sammanfattar inläggen med att mycket av det som sägs ska tas med i en framtida aktivitetsplan. Beslut kommunstyrelsen 4 februari Föreslå kommunfullmäktige anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för Överläggning kommunstyrelsen 4 februari Kommunchef Göran Fjellström, chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Efter arbetsutskottets sammanträde har Moderaterna och Folkpartiet kommit in med remissvar, som bifogas. Viktigt med återkopplingen till medborgarna och företagarna. Till handlingsplanen skall en aktivitetsplan kopplas, där det framgår vilka insatser som samtliga förvaltningar skall göra för att handlingsplanen skall ge effekt. Diskuterar tidsplan för hur man ska arbeta framöver. Man ska gå ut till förvaltningarna efter fullmäktigebeslut 23 februari och begära svar inom 6 veckor. Planen ska tas upp i presidieöverläggningarna. Prioritera 10-talet saker att göra närmaste tiden. Det viktigaste är aktivitetsplanen. Övergång till ny plan efter 2014 diskuteras. Ändrar planen till

22 22 Beslut arbetsutskottet 19 januari Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för Överläggning arbetsutskottet 19 januari Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander f'f6redrar ärendet. Inga ytterligare synpunkter har inkommit från partierna i den senaste remissomgången. Viktigt med konkret lista för 2009 att jobba med. Informera fullmäktige om allt som gjorts i framtagandet av planen. Beslut kommunstyrelsen 2 december 1. Skicka handlingsplanen på remiss till partierna. 2. Målsättning att behandla planen i kommunfullmäktige 23 februari och för detta bör ärendet behandlas i arbetsutskottet 19 januari och kommunstyrelsen 3 februari. Överläggning kommunstyrelsen 2 december Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Stefan inleder med en bakgrund om den gamla planen och kommer in på den revidering som nu gjorts. Olika träffar med företagarorganisationer med flera, medborgarundersökning och enkät om in- och utflyttning har varit underlag till planen. Diskussion fördes hur man ska arbeta med planen och hur den ska följas upp. Synpunkter som framförs: Seminariet om Markaryd visade att det är viktigt att stå samlade och att återkoppla för framgång. Åtgärdsplan med vad som konkret ska göras bör tas fram efter att handlingsplanen är tagen. I början av året ska nämnderna rapportera till kommunstyrelsen vad har man har gjort. Konkretlistan är viktig. Enkel trycksak för vad man ska göra årligen och vad man tänker göra kommande år. Föreslås att partierna får en månad på sig för synpunkter och att ärendet behandlas i kommunfullmäktige 23 februari. Beslut arbetsutskottet 12 november Uppdra till utvecklingsenheten att till kommunstyrelsen inkomma med ett förslag till reviderad Handlingsplan med hänsyn till inkomna synpunkter samt förslag till hur Handlingsplanen hålls levande och tillgänglig.

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer