Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor"

Transkript

1 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl , Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Göran Fjellström, kommunchef Stiven Wiklund, s Ulf Stecksen, kommunsekreterare Leif Jonsson, s, ersätter Åke Nyhlén, s Stefan Wallsten, chef utv.enh, 119, Gun Olofsson, s, ersätter Ann-Christine Meiding, s Kjell Sundqvist, fritidschef, 119, 127 Erik Rapp, s, ersätter Robert Wiklund, s Frank Sällström, koncernek , 136 Kent Norlander, s Tomas Westin, upphandlingssamordnare, 126 Magdalena Flemström, c Jan Rylander, EU-informatör, 129 Anders Udd, c Kristina Kamsten, informationssekr, 130 Jan-Eric Berglund, v, Erik Grundberg, personalchef, Kjell Grip, kd Göran Jonsson, fp, ersätter Carl-Henric Ohlsson, m Ej tjänstgörande ersättare Jan-Owe Dvärby, mp Justeringens plats Ånge kommunkontor, tisdagen den 8 september 2009 kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksen Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Gun Olofsson Magdalena Flemström ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 118 Rapport från ledningsgruppen m.m Uppföljning av tidigare beslut Avtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskredit-nämnd (BKN) Delgivning - Inköp av tankbil till räddningstjänsten Månadsrapport Ekonomi Svar på granskningsrapport på årsredovisningen Delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för Upphandlingspolicy Förvärv av fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1: Backetjärns camping Remissvar - Regional transportplan för Västernorrland Aktivitetsplan till Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge - en attraktiv kommun Rapport från utvecklingsenheten Aktuella rapporter Riktlinjer för omställningsåtgärder Svar på en revisionsrapport om en effektivitetsgranskning av ekonomifunktionen Prova på dag i handikappidrott Avgifter för deltagande i Ånge kommuns öppenvårds-behandling Placering av el-aktiepengarna lån till Ånge Energi AB Delgivningar Delegeringsbeslut Överlåtelse av del av Ånge 31:28 som del i uppgörelse om servitutsavtal för transiteringsledningen mellan Alby och Ånge Partistöd till Sverigedemokraterna i distriktet 41

3 3 118 Rapport från ledningsgruppen m.m. Dnr KS 09/1 Beslut Tacka för rapporten. Överläggning Servicenivå Fränsta badhus m.m Kommunchefen har samtalat med ansvariga chefer och försäkrat sig om inriktning mot ambitiösare öppettider sommaren Fråga ställs hur beslutet om förbud mot godisförsäljning efterlevs av badhuspersonalen. Skall undersökas. Räddningstjänstförbund Processen fortgår avseende att gå in i förbundet. Värdering av kostnadsfördelning, förmögenhetsberäkningar, pensionsfrågor m.m. har bearbetats ytterligare. Räddningschefen har hållit information för några av de största företagen om förändringen. s budget 2010 Arbetet pågår med budget 2010, utrymmet minskar i kommunledningskontorets del. s arbetsutskott får redovisning om 2 veckor. Översyn av tjänstemannaorganisationen En översyn är inledd med syfte att dels söka effektivitetsvinster som sänker kostnaderna och dels förbättra servicen ur medborgarsynpunkt. Övrigt Nytt ekonomisystem införs från årsskiftet. Riktlinjer för omställningsarbetet. Pandemifrågor. Uppdrag till 3 personer att hålla i detta. Frågor av gemensam karaktär mellan flera verksamheter gås igenom. Bakgrund Kommunchef Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Beslutsunderlag Rapport från ledningsgruppen delas ut på mötet.

4 4 119 Uppföljning av tidigare beslut Dnr KS 09/5 Beslut kommunstyrelsen 1 september Tacka för redovisningen. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Fritidschef Kjell Sundqvist informerar om lördagsöppet på ungdomsgården. Humanistiska nämnden har beslutat att fortsätta med lördagsöppet. Fredag och lördag och en dag till är beslutat. Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten informerar om projektet ensamkommande barn och ungdomar. Studiebesök till Kramfors ska genomföras med intresserade ur kommunstyrelsen och socialnämnden. Inriktningsbeslut måste tas och någon få i uppdrag att hantera ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Två ärenden från 4 februari ska fördjupas i kommunstyrelsen: 17 Motionssvar - Ungdomsgården ha öppet på lördagskvällar, m och fp 24 Projekt ensamkommande barn och ungdomar Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Denna gång gäller det ärendena i kommunstyrelsen januari och februari För att komma ikapp med att följa upp 6 månader efter mötet tas 2 månader med denna gång. Två ärenden från 4 februari ska fördjupas i kommunstyrelsen: 17 Motionssvar - Ungdomsgården ha öppet på lördagskvällar, m och fp 24 Projekt ensamkommande barn och ungdomar Bakgrund En ny rutin införs i januari 2009, där arbetsutskottet gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att titta mer på går sedan vidare till kommunstyrelsen.

5 5 Beslutsunderlag Protokoll från januari och februari 2009

6 6 120 Avtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd (BKN) Dnr KS 07/3 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige 1. Godkänna förslaget till överenskommelse med Statens Bostadskreditnämnd. 2. Bemyndiga kommunstyrelsen att teckna tilläggsavtal med detta avtalsunderlag som grund. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna avtalet med Statens Bostadskreditnämnd. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Även koncernekonom Frank Sällström deltar. Noteras att det är fördelaktigt att överföra rivningsfastigheterna till kommunen genom fastighetsreglering inför rivningen. Krav ställs på ÅFA att vid övertagande ska fastigheterna vara tömda. Genomgång görs av avtalet. Bakgrund Föreligger ett underlag för tilläggsavtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd (BKN), som är godkänt av BKN:s Avtalsdelegation 8 juni Mellan Bostadsdelegationen och Ånge kommun träffades i december 1998 ett avtal om åtgärder för att strukturera om kommunens helägda Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA). Bakgrunden var att befolkningen minskat med 40 % under 40 år, varför det fanns ett betydande bostadsöverskott. Kommunen och staten tillförde då medel till ÅFA för avveckling av bostäder. Vid en slutgenomgång 2007 har BKN konstaterat att avtalet är fullföljt av kommunen och att vakanserna åter stigit på grund av att Migrationsverket beslutat lämna Ånge kommun. Med anledning av detta har det hållits förnyade överläggningar om ÅFA:s ekonomi. ÅFA har 924 ordinära bostadslägenheter, varav 156 är outhyrda inkl. de som sagts upp av Migrationsverket.

7 7 Parterna är överens att ytterligare 180 av ÅFA:s bostadslägenheter skall avvecklas fram till utgången av 2014, varav 136 lägenheter avvecklas senast under under vardera 2011 och 2012 och resterande 25 senast under I övrigt se bifogat avtalsförslag. Beslutsgången är att fullmäktige kan besluta om bemyndigande för kommunstyrelsen 28 september Staten kan därefter godkänna avtalet när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Beslutsunderlag Underlag för tilläggsavtal mellan Statens Bostadskreditnämnd och Ånge kommun

8 8 121 Delgivning - Inköp av tankbil till räddningstjänsten Dnr KS 08/425 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna arbetsutskottets beslut. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Diskuterar upphandlingsreglerna. Kommunchefen ska informera Företagarna. Beslut arbetsutskottet 18 augusti 1. Köpa tankbil för 300 tkr från Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå och avyttra 2 gamla bilar. 2. Finansiera köpet beräknat till 200 tkr netto ur kommunstyrelsens investeringsanslag till förfogande på 2,7 mkr, som avsåg inköp av ny basbil. 3. Delge kommunstyrelsen. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Vid information om räddningstjänsten där räddningschef Peter Löthman, stf räddningschef Tomas Örn och brandförman Eric Cardell deltar framkommer att det yppats ett bra och billigt alternativ att skaffa en nyare tankbil till Ångestationen. Man har två tankbilar i Ånge, varav en oroar ur reservdelssynpunkt och en i Fränsta. Sundsvall har en tankbil över från 1996, som de kan sälja för 300 tkr. Vid köp skulle det innebära att man kan sälja två andra fordon för ca 100 tkr och ändå ha samma kapacitet. Fordonsplan för i ett tänkt räddningsförbund presenteras, där ett terrängfordon bör anskaffas År 2011 kommer en bil att flyttas från Sundsvall till Ånge. Färre och nyare bilar blir resultatet för Ånges del. Inför ett eventuellt räddningsförbund bedömer räddningschefen att fordonskapaciteten är tillfredsställande.

9 9 122 Månadsrapport Ekonomi Dnr KS 09/2 Beslut kommunstyrelsen 1 september Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Samma genomgång som i arbetsutskottet 18 augusti. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Tacka för rapporten. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny rapport från SKL, cirkulär 45, ger 2,8 mkr bättre skatteutfall för 2009 än tidigare beräknat. Detta ger en prognos med ett underskott på 3,9 mkr istället för 6,7 mkr för Noteras att skatteutfallet försämras kommande år, vilket innebär att årets resultat i fastställda budgetramar försämras, för 2010 med 100 tkr, 2011 med 1,1 mkr och 2012 med 3,2 mkr. Beslut kommunstyrelsen 11 augusti Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 11 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Preliminär månadsrapport per sista juli delas ut. Resultatet per juli visar överskott från humanistiska nämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden och underskott för socialnämnden, beroende på socialbidrag inom IFO-verksamheten. Överskotten kommer att minska kraftigt under halvåret enligt förvaltningarnas analys. Helårsprognosen på nämndsnivå visar på bara 0,1 % avvikelse totalt. Socialförvaltningens prutbeting på 3,3 mkr i årets budget, har tidigare bedömts klaras av genom sparförslag. I julirapporten ändras bedömningen och prognosen blir 1 mkr i underskott vid årets slut beroende på ökande socialbidrag. Övriga nämnder klarar budgeten eller lämnar mindre överskott. Finansieringen ligger oförändrad från föregående redovisning. Positiva inslag finns tack vare minskade personalomkostnader och att SKL lämnar återbäring på medlemsavgifter under årens lopp.

10 10 Prognosen för Ångefallens Kraft har sänkts till 9 mkr från 11 mkr. Befolkningsprognosen ligger på minus150 på årsbasis. Sammantaget ger helårsprognosen ett underskott på 6,7 mkr vid årets slut. Diskussion förs om hur de minskade personalomkostnaderna skall hanteras. Bakgrund Avvikelserapport lämnas normalt först till arbetsutskottet per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

11 Svar på granskningsrapport på årsredovisningen 2008 Dnr KS 09/223 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna förslaget till svar på granskningsrapport om årsredovisningen Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget till svar på granskningsrapport om årsredovisningen Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Frank går igenom svaret undertecknat av kommunchef och koncernekonomen. Noteras att Vägverket återbetalat lånet för gång- och cykelväg i Fränsta. Bakgrund Revisorerna har vid granskning av kommunens årsredovisningen 2008 noterat vissa iakttagelser som redovisas i rapporten. Man önskar svar senast 1 september Man bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vidare att kommunens ekonomiska situation och utveckling är relativt god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. Man påpekar att tidsgränsen för att lämna över årsredovisningen till fullmäktige är 15 april, vilket inte har hållits. Man utgår från att detta ska hållas framöver. I övrigt se granskningen. Beslutsunderlag Granskning av årsredovisning 2008 daterad Svar på revisionsrapporten från koncernekonomen och kommunchefen

12 Delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009 Dnr KS 09/221 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för Överläggning kommunstyrelsen 1 september Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Sedan behandlingen i arbetsutskottet har ytterligare underlag kommit in, varför ett komplett delårsbokslut kan gå till kommunfullmäktige. Verksamhetsberättelse för socialnämnden samt budget och prognosanalys från ÅFA och Ånge Energi delas ut och kommenteras. Utöver en övergripande analys av kommunens verksamhet lämnas information om nytillkommet material. Förklaringen till det stora underskottet första halvåret för ÅFA förklaras av minskade intäkter vid Migrationsverkets stängning, där kostnader hänger kvar ytterligare en tid för ÅFA samt högre bränslekostnader generellt pga. en kallare vinter än normalt och höga underhållskostnader första halvåret. Andra halvåret inhämtas en stor del av underskottet. Helårsprognosen för ÅFA blir 2,7 mkr och Ånge Energi + 0,6 mkr, vilket leder till en helårsprognos för koncernen på underskott ca 8 mkr. Men här noteras särskilt att efter delårsrapporten har färdigställts har Sveriges kommuner och landsting lämnat en ny skatteprognos, som innebär ökade skatteintäkter på 2,8 mkr. vilket förbättrar resultatet för kommunen till 4 mkr och koncernen, där kommunen och dess bolag ingår, till -6 mkr. Noteras också att efter halvårsrapporten har befolkningen fortsatt att minska och man kan befara att planeringsförutsättningen på 150 kommer att justeras ytterligare. Frank sammanfattar med att det är ett förhållandevis bra resultat utifrån den finanskris som pågår och att det finns förslag till besparingar inför I förvaltningsberättelse görs rättelser om bl.a. skattekraften samt i personalanalysen. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009.

13 13 Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. ÅFA har ett underskott med 5 mkr och Ånge Energi ett överskott på 0,9 mkr per halvårsskiftet. Bolagens analys och därmed följande årsprognos kommer före behandlingen i kommunstyrelsen 1 september. Nettokostnadsökningen ligger på 1 %, vilket är bra med tanke på att den centrala lönehöjningen för 2009 blev 4 %. Det innebär att förvaltningarna har lyckats bra med nödvändiga rationaliseringar. Men p.g.a. finanskrisen har skatterna minskat med 2 %, vilket innebar kommunens resultat för halvåret blev negativt, - 2mkr. En annan bidragande förklaring är att prognosen för avkastningen från Ångefallens Kraft minskar från 14 mkr 2008 till 9 mkr (Budgeterat 2009 var 11 mkr). Soliditeten är god och tendensen bättre än jämförbara kommuner. Likviditet är också bra, vilket kommer väl till pass inför kommande underskott. Kommunens prognos för helåret pekar på underskott på drygt 6 mkr. Inför kommande underskott har besparingsförslag arbetats fram på förvaltningarna. Det återstår en del utredningar, MBL-förhandlingar och politiska beslut. Förslagen indikerar besparingar på ca 10 till 15 mkr totalt under , vilket skulle kunna vända underskotten till överskott. Sjukfrånvaron har fortsatt sjunka och är efter första halvåret 4,7 %, vilket innebär att vi ligger på rikssnittet. Bakgrund Delårsbokslut för kommunen och dess bolag per halvårsskiftet är en återkommande rapport som ekonomienheten sammanställer. Beslutsunderlag Förslag till delårsbokslut och måluppfyllelserapport , samt prognos för 2009.

14 Upphandlingspolicy Dnr KS 09/127 Beslut kommunstyrelsen 1 september 1. Policyn ska kompletteras med: Vid upphandling av kött och fläsk ska god djurhållning beaktas. 2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget om ny upphandlingspolicy. 3. Under förutsättning av fullmäktiges beslut om upphandlingspolicy godkänna riktlinjer för upphandling och inköp. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Upphandlingssamordnare Tomas Westin föredrar ärendet. Ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler görs. Man har valt att hänvisa till miljöstyrningsrådet istället för skrivningar om kollektivavtal. Rättsläget är osäkert, varför det är onödigt ta sådan skrivning i policyn. Inom livsmedelområdet har miljöstyrningsrådet direktiv vad gäller djurhållning. Har upphandlat livsmedel i samarbete med Sundsvalls kommun. Sten-Ove föreslår en skrivning om att vid upphandling av kött och fläsk ska god djurhållning beaktas, i enlighet med vad Magdalena Flemström tog upp på arbetsutskottet. Vissa justeringar görs i definitioner i dokumentet om riktlinjer vad gäller direktupphandling. Beslut arbetsutskottet 18 augusti 1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget om ny upphandlingspolicy. 2. Föreslå kommunstyrelsen under förutsättning av fullmäktiges beslut om upphandlingspolicy godkänna riktlinjer för upphandling och inköp. 3. Till behandlingen i kommunstyrelsen vill man ha ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler.

15 15 Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Upphandlingssamordnare Tomas Westin föredrar ärendet. Policyn är ganska kortfattad och allmänt hållen och gäller även bolag och går till kommunfullmäktige för godkännande. Riktlinjerna är mer detaljerade. Tredje nivån blir regler för olika saker som kan vara allmängiltiga eller specifika för viss verksamhet. Skrivningen om kollektivavtal är borttagen. Magdalena Flemström ifrågasätter om det inte borde sättas upp regler om att djurprodukter ska vara producerade efter svenska krav. Till behandlingen i kommunstyrelsen vill man ha ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler. Förslagen ska tas upp i näringslivsutskottet. Bakgrund Upphandlingspolicyn behandlades senast i kommunfullmäktige 24 november 2008, där ett tillägg om konkurrensutsatt direktupphandling behandlades. Policyn har nu omarbetats med en ny struktur med en kortare policy som kompletteras med ett styrdokument i form av riktlinjer. Beslutsunderlag Policy för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunen och upphandlingsarbetet Göran Fjellström

16 Förvärv av fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 Dnr KS 09/322 Beslut kommunstyrelsen 1 september Föreslå kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 för köpeskillingen 455 tkr, i övrigt enligt upprättat köpeavtal. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Sten-Ove Danielsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 för köpeskillingen 455 tkr, i övrigt enligt upprättad köpeavtal. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Förvaltningskamrer Anders Lindqvist och teknisk chef Ove Skägg föredrar ärendet. Bakgrund Förslag till köpeavtal har upprättats där Ånge kommun förvärvar fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 från Birgitta Backman, Västerede och Marie Strömberg, Parteboda, för en köpeskilling av 455 tkr. Det föreligger skyldighet för Ånge kommun att lösa in berörda fastigheter enligt Stadsplan för industriområde i Mallberget, Etapp 1, fastställd Fastigheterna angränsar till Bilprovningens fastighet på Mallberget och har efter samråd med säljaren värderats av oberoende värderingsman till 455 tkr. Beslutsunderlag Förslag till Köpeavtal (får skrivas på av säljaren senare) Kartskiss över fastigheterna Fastighetsvärdering (Leanders Lantbrukskontor)

17 Backetjärns camping Dnr KS 09/305 Beslut kommunstyrelsen 1 september 1. Säga upp dagens avtal om arrende. 2. Träffa dagens entreprenör och omkringboende om campingens framtid. 3. Om inte dagens arrendator skriver på avtal inom 2 månader utannonsera Backetjärns Camping för försäljning eller längre arrende. 4. Vid ev. försäljning skall det träffas servitutsavtal om badanläggning och parkering. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Fritidschef Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Kjell Grip förklarar sig jävig och deltar inte i beslutet. Kjell Sundqvist ger en bakgrund till dagens situation och 2009 har gått utan att arrendatorn skrivit på föreslaget avtal och arrendeavgift är inte betald. Kjell vill betona att kommunen verkligen ställt upp i detta ärende. 417 tkr är bokfört värde. Träff med arrendatorn planeras närmaste dagarna. Servitutsavtal för badanläggning och parkering måste tillskapas. Måste bli klara regler för vad som gäller med de olika delarna i området, där även dansbanan ingår. Tallar i området betingar ett högt värde. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen 1. Säga upp dagens avtal om arrende. 2. Träffa dagens entreprenör och omkringboende om campingens framtid. 3. Utannonsera Backetjärns Camping för försäljning eller längre arrende. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Fritidschef Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Har inget avtal nu. Arrendatorn har ej skrivit på avtal sedan 2005 och har ej betalt arrendeavgift

18 18 Kjell föreslår liksom humanistiska nämnden en försäljning och att skriva ett avtal om servitut på badet. Bakgrund Arrendeavtal måste skrivas med Mid Adventure. Humanistiska nämnden beslutar 17 juni att 1. Fastställa föreliggande förslag avseende arrendeavtal med Mid Adventure. 2. Ärendets fortsatta handläggning ska ske i samverkan med kommunstyrelsen. 3. Föreslår kommunstyrelsen sälja Backetjärns Camping. Beslutsunderlag Protokollsutdrag - 86 humanistiska nämnden Arrendeavtal Backetjärns camping Kartskiss

19 Remissvar - Regional transportplan för Västernorrland Dnr KS 09/298 Beslut kommunstyrelsen 1 september Godkänna remissvaret med korrigeringar och kompletteringar. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Föreligger förslag till yttrande som Stefan går igenom. 696 mkr omfattas i planen. Mittbanan och E14 måste prioriteras. Betonas beträffande Mittbanan hur nödvändigt det är med att satsningar genomförs tidigt i planeringsperioden. Synpunkter framförs som Stefan ska ta med i remissvaret. Beslut arbetsutskottet 18 augusti Uppdra till Stefan Wallsten skriva förslag till remissvar utifrån förd diskussion och ärendet behandlas i kommunstyrelsen 1 september. Överläggning arbetsutskottet 18 augusti Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Stefan gör en kort genomgång av planen. Han kommer att träffa tekniska kontoret för att diskutera förslaget och åtgärder. Bakgrund Länsstyrelsen har uppdraget att upprätta regional transportplan för åren Uppdraget innebär att ta fram en prioriterad åtgärdsplan för 696 miljoner kronor samt en plan motsvarande +25 % och -25 % av denna ram. Arbetet inleddes under 2008 genom framtagande av en regional systemanalys och har fortsatt under 2009 i dialog med många aktörer. Arbetet har resulterat i ett remissförslag till regional transportplan för Västernorrland som är på remiss under perioden 1 juli - 16 september 2009 Beslutsunderlag Följebrev (missiv) till Regional transportplan för Västernorrland Remissförslag 1 juli 2009 på Regional transportplan för Västernorrland Remissvar

20 Aktivitetsplan till Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge - en attraktiv kommun Dnr KS 08/122 Beslut kommunstyrelsen 1 september Sammanställning och omformuleringar ska göras, varvid förteckning sedan tas fram där punkter lyfts fram som prioriterade. Överläggning kommunstyrelsen 1 september Kommunchef Göran Fjellström, chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Aktiviteter som togs upp förra gången gås igenom. Följande synpunkter framförs: Påskynda saneringen av hus med sämre kvalitet. Finns med i punkt 2 under boende. Inom fritid/kultur komplettera med att erbjuda mer möjligheter med replokaler och eleverna i Torpshammar bör få en egen punkt. Gymnasieskolans tillhörighet diskuteras. Nu bjuds rektorn in vartannat näringslivsutskott. Man kanske skulle kunna hitta ett nytt forum istället för att flytta gymnasieskolan till kommunstyrelsen med t ex två från humanistiska nämnden och två från kommunstyrelsen. Socialdemokraterna ska fortsätta diskussionen 10 sept. Kjell Grip framför att det primära för eventuella andra organisationsformer för gymnasieskolan ska vara att den är en del av navet för utveckling av arbets- och näringsliv i kommunen. Nästa näringslivsutskott ska de närmaste intressenterna bjudas in och diskutera frågan. Uppdras till tjänstemännen att göra en sammanställning och omformulera, varvid förteckning sedan tas fram där punkter lyfts fram som prioriterade. Beslut kommunstyrelsen 11 augusti Återkommer med ärendet nästa kommunstyrelsemöte. Överläggning kommunstyrelsen 11 augusti Kommunchef Göran Fjellström och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Till handlingsplanen skall en aktivitetsplan kopplas, där det framgår vilka insatser som samtliga förvaltningar skall göra för att handlingsplanen skall ge effekt. Ett arbetsdokument bifogas med en redovisning av första halvåret delas in i tre grupper och arbetar med att ta fram förslag för att nå tillväxt. Grupperna redovisar vad man kommit fram till som noteras av

21 21 föredragande. Beslut kommunfullmäktige 23 februari Anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för efter tre redaktionella ändringar. Överläggning kommunfullmäktige 23 februari Sten-Ove Danielsson, s, föreslår följande redaktionella ändringar i planen. På sidan 2 i sista stycket ska läggas till privata. På sidan 8 ska första punkten under aktiviteter som skall genomföras och/eller utvecklas ändras från Lärcentret Ångströmsenheten till enbart lärcentra. På samma sida ska under punkten om collegeprogram siffran 4 tas bort och enbart skrivas College-program gemensamt med andra kommuner i länet. Föreslagna ändringar får fullmäktiges godkännande. Följande yttrar sig: Erik Lövgren, s, Tord Sundqvist, m, Jan Gullmark, c, Carl-Henric Ohlsson, m, Jan-Eric Berglund, v, Kicki Jeschke, mp, Magdalena Flemström, c, och Hans-Erik Bäck, m. Sten-Ove Danielsson, s, sammanfattar inläggen med att mycket av det som sägs ska tas med i en framtida aktivitetsplan. Beslut kommunstyrelsen 4 februari Föreslå kommunfullmäktige anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för Överläggning kommunstyrelsen 4 februari Kommunchef Göran Fjellström, chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Efter arbetsutskottets sammanträde har Moderaterna och Folkpartiet kommit in med remissvar, som bifogas. Viktigt med återkopplingen till medborgarna och företagarna. Till handlingsplanen skall en aktivitetsplan kopplas, där det framgår vilka insatser som samtliga förvaltningar skall göra för att handlingsplanen skall ge effekt. Diskuterar tidsplan för hur man ska arbeta framöver. Man ska gå ut till förvaltningarna efter fullmäktigebeslut 23 februari och begära svar inom 6 veckor. Planen ska tas upp i presidieöverläggningarna. Prioritera 10-talet saker att göra närmaste tiden. Det viktigaste är aktivitetsplanen. Övergång till ny plan efter 2014 diskuteras. Ändrar planen till

22 22 Beslut arbetsutskottet 19 januari Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge en attraktiv kommun för Överläggning arbetsutskottet 19 januari Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander f'f6redrar ärendet. Inga ytterligare synpunkter har inkommit från partierna i den senaste remissomgången. Viktigt med konkret lista för 2009 att jobba med. Informera fullmäktige om allt som gjorts i framtagandet av planen. Beslut kommunstyrelsen 2 december 1. Skicka handlingsplanen på remiss till partierna. 2. Målsättning att behandla planen i kommunfullmäktige 23 februari och för detta bör ärendet behandlas i arbetsutskottet 19 januari och kommunstyrelsen 3 februari. Överläggning kommunstyrelsen 2 december Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander föredrar ärendet. Stefan inleder med en bakgrund om den gamla planen och kommer in på den revidering som nu gjorts. Olika träffar med företagarorganisationer med flera, medborgarundersökning och enkät om in- och utflyttning har varit underlag till planen. Diskussion fördes hur man ska arbeta med planen och hur den ska följas upp. Synpunkter som framförs: Seminariet om Markaryd visade att det är viktigt att stå samlade och att återkoppla för framgång. Åtgärdsplan med vad som konkret ska göras bör tas fram efter att handlingsplanen är tagen. I början av året ska nämnderna rapportera till kommunstyrelsen vad har man har gjort. Konkretlistan är viktig. Enkel trycksak för vad man ska göra årligen och vad man tänker göra kommande år. Föreslås att partierna får en månad på sig för synpunkter och att ärendet behandlas i kommunfullmäktige 23 februari. Beslut arbetsutskottet 12 november Uppdra till utvecklingsenheten att till kommunstyrelsen inkomma med ett förslag till reviderad Handlingsplan med hänsyn till inkomna synpunkter samt förslag till hur Handlingsplanen hålls levande och tillgänglig.

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 18 augusti 2009, kl. 9.00-12.00, 13.00-14.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Samservice i Fränsta (OBS), tisdag den 18 januari, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3 Vice ordförande i personal- och organisationsutskottet

Läs mer

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 12 februari 2007, kl. 9.00 10.45. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 26 maj 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-21. Magdalena Flemström

Sammanträdesdatum 2007-08-21. Magdalena Flemström 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 21 augusti 2007, kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.50 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven

Läs mer

Tjänstemän och övriga deltagare

Tjänstemän och övriga deltagare 1 (24) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 april 2009, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Göran Fjellström,

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) 2006-11-01 Sidan 1 av 11 Plats och tid NWP Östavallsågen, onsdag 1 november 2006 kl 08.00-12.00. ande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom, sekreterare

Läs mer

Ånge kommunkontor fredag 27 februari Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund

Ånge kommunkontor fredag 27 februari Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 24 februari 2009, kl 09.00-12.00 Stiven Wiklund, ordförande, s Åke Nyhlén, s, ersätter

Läs mer

Föredragningslista EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE. Plats och tid för sammanträdet

Föredragningslista EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE. Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 13 mars 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran Fjellström,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering 56 Träff

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s) Näringslivsutskottet 2006-05-31 2 Näringslivsutskottet 2006-05-31 1 (9) Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 31 maj 2006 kl 08.00-11.15 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 mars 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.40 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Björn Magnusson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet. Plats och tid för sammanträdet

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet. Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdagen den 14 september 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Stiven Wiklund, ordförande (s)

Stiven Wiklund, ordförande (s) 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, onsdagen den 17 december 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 12 juni 2003 kl 14.00-17.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Konferensrummet hos J. Dahlqvist Skog AB, Östavall, onsdag 1 april 2009, kl 8.00-12.00 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Magdalena Flemström (c) Åke Nyhlén

Läs mer

2008-10-02. Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v)

2008-10-02. Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) 1 (14) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef Ann-Catrin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 10 mars, 2010, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 12 september 2006, kl. 9.00 13.45. Ajournering kl. 12.00-13.00. Sten-Ove Danielsson, s,

Läs mer

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och enonomienheten, måndag den 13 februari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-06-19 1 (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 juni 2007, kl 13.00-16.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (47) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdag den 2 december 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00. ÅNGE KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2004-02-03 Plats och tid för Folkets Hus Ljungaverk, måndag den 16 februari 2004, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl 13.00-16.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kjell Grip

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kjell Grip 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Revisionen 130 Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 december 2009, kl. 9.00-12.00. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-06-17

Sammanträdesdatum 2008-06-17 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 juni 2008, kl. 8.30 12.00. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden Föredragningslista Humanistiska nämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 16 juni 2005 kl. 08.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Gunilla

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flatakolocken, torsdag den 13 november 2003, kl 09.00 12.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Äskande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Kjell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-08-11

Sammanträdesdatum 2010-08-11 1 (23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjg ersättare Övriga deltagare Ånge kommun, lokal Myckelmyrberget, onsdag 11 augusti, 2010, kl. 9.30 12.00 Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer