Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt"

Transkript

1 Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Arbetsrätt för chefer och ledare 2012 Utbildningarna för teknikersektorn!

2 Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalad. Det finns en möjlighet att, med hjälp av bättre kunskaper om arbetsmiljöfrågorna, gå från en känsla av otillräcklighet och dåligt samvete till ökad lönsamhet. Framgångsrika företag har ett gott arbetsmiljöarbete. I vår kurs, kopplar vi arbetsmiljöarbetet till affärsverksamheten. Du lär dig strukturen och får förståelse av ansvarsfrågorna och kunskap om konsekvenser för arbetsgivaren, medarbetarna och inte minst dig själv för olika handlingsalternativ. Bli säker i ansvarsfrågor och i bemötande av dina medarbetare samt hur du kan agera för att skapa optimala arbetsmiljöförhållanden. Lär dig att tillämpa ett komplext regelverk i vardagen på ett hållbart och framgångsrikt sätt genom att balansera arbetsgivarens arbetsledningsrätt och omsorgsplikt. Du lär dig också att förebygga arbetsmiljöproblem som kan leda till olyckor, ohälsa och dåligt arbetsklimat. Bli en värdefull tillgång för din arbetsgivare och bättre chef, ledare eller koordinator. Anmäl dig redan idag.. Deltagare Utbildningen är ett måste för alla chefer och ledare samt för arbetsmiljösamordnare, medarbetare inom personalfunktionen och arbetsmiljörevisorer. Exempel på innehåll Dag 1 Affärsmässiga aspekter Arbetsmiljöregelverkets uppbyggnad Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt avtal Definitioner, allt från olyckor, ohälsa till trivsel och professionell utveckling av arbetstagarna Principer för optimering av arbetsmiljön Ansvarsfrågor Olika typer av ansvar Samordningsansvar fast driftställe. Byggherreansvar Skyddsombudens roll Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder Arbetsmiljöbrott och vållandebrott Systematiskt arbetsmiljöarbete Riskbedömning av arbetsmiljön Identifiering av arbetsmiljöregler Tillämpningsföreskrifter för arbetsmiljön (AFS) Dag 2 Hälsofrämjande ledarskap Krav och kontroll Ansträngning och belöning Mål och uppföljning Ledarstil och medarbetarens delaktighet Psykosocial arbetsmiljö, föreskrifter och mobbing Arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter Arbetsgivarens hantering av sjukfall och Försäkringskassans skärpta krav Alkohol och andra droger, arbetsgivarens agerande & handlingsprogram Krisberedskap och praktisk krishantering PRIS: kr exkl moms KURSNUMMER: 8328, 3 dagar STOCKHOLM: maj GÖTEBORG: 5 7 november I PRISET INGÅR: lunch, kaffe och all kursdokumentation Mer information om kurserna: eller

3 Dag 3 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt och omsorgsplikt Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet Inskränkningar i den fria arbetsledningsrätten genom arbetsmiljölagstiftningen Krav och kontroll i den psykosociala arbetsmiljön Förelägganden, förbud och viten Prövningen av förelägganden och förbud Utdömandet av vite Överklagande av förelägganden och förbud Delegering av arbetsmiljöansvar och straffansvar Orsakssamband mellan arbetsmiljö och personskada Chefens straffansvar för arbetsmiljöbrott Juridiskt hållbar delegering av ansvar Företagsboten och företagets straffansvar Arbetsgivarens skadeståndsansvar för vissa arbetsmiljöfrågor Ersättningssystemet för arbetsskador Diskrimineringslagen och kränkningsersättningen Angränsande arbetsrättslig lagstiftning Anställningsavtalet Frivilligt prov med feedback efter kursen. Godkända erhåller kompetensbevis. Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper krävs. Syfte Att förmedla en övergripande information om regelverket, visa på hot men framförallt möjligheter, samt att tipsa om hur man hittar och tolkar de regler som berör den egna verksamheten. Ge chefer, ledare och koordinatorer en säkerhet i sitt agerande inom arbetsmiljöområdet. ARBETSmiljöutbildning FÖR CHEFER OCH LEDARE Alla chefer, ledare och nyckelpersoner inom företagets arbetsmiljö organisation behöver en anpassad utbildning i arbetsmiljöfrågor för att säkerställa kompetensen för rollen. I denna utbildning kopplar vi arbetsmiljö arbetet till affärsverksamheten. Du lär dig strukturen och får förståelse för ansvarsfrågorna och kunskap om konsekvenser för arbetsgivaren, medarbetarna och inte minst dig själv för olika handlingsalternativ. En bred utbildning som du kommer ha stor nytta av i ditt arbete. I PRISET INGÅR: lunch, kaffe och all kursdokumentation Mer information Mer om information kurserna: om kurserna finns på eller

4 Arbetsrätt för chefer och ledare Bli bättre som chef med ökade kunskaper i arbetsrätt. Arbetsrätten berör de allra flesta människor varje dag. Många tror sig kunna de arbetsrättsliga lagarna och reglerna. Få har den erfarenhet som krävs för att med framgång kunna hantera alla situationer. Arbetsrätten är viktig vid rekrytering, under hela anställningstiden, från början till slut. Chefen är hela tiden en central person och agerandet har avgörande betydelse. Som chef leder du och fördelar arbetet på din arbetsplats. Man har större möjligheter än vad man tror att bestämma över arbetet och vad medarbetarna ska göra. Ställ krav på dina medarbetare. Det förebygger problem och du undviker dyra misstag. Vi erbjuder dig en kurs där din roll och dina frågor ställs i fokus. En praktiskt inriktad utbildning med en mycket erfaren kursledning. Vi rabblar inte. Det är det taktiska och korrekta agerandet som förmedlas. Du får lära dig hur lagarna inom arbetsrätten samverkar och anställningsavtalets stora betydelse. Se till att du kan genomföra dina beslut och att du använder dina arbetsrättsliga kunskaper på bästa sätt. Här får du bättre kunskap om arbetsrätten och blir en starkare samt bättre ledare. Du får all den kunskap du behöver för att agera taktiskt och korrekt. Med större insikt i arbetsrätten blir du snabbt en tillgång för ditt företag. Anmäl dig redan idag Deltagare Chefer, arbetsledare, personalhandläggare och arbetsmiljösamordnare. Alla i branscher som arbetar med arbetsrättsfrågor. Kursen riktar sig till dig som har personalansvar och är i arbetsledande ställning. Innehåll 1. Arbetsgivarrollen och regelverket. Kort om det arbetsrättsliga regelverket. Arbetsrättsliga begrepp. De viktigaste lagarna. Anställningsavtalets förhållande till lag, domstolspraxis och kollektivavtal. Enskilda och kollektiva rättigheter. Arbetsgivaren och Den fackliga kartan 2. Anställningen och anställningsskyddet. Lagens tvingande karaktär. Får arbetsgivarens anställa vem han vill? Kan jag kräva drogtest i en rekrytering? Måste ett anställningsavtal vara skriftligt? Beräkning av anställningstid. Kan jag kräva vissa villkor för att en anställning ska träda ikraft? Tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar. Timanställning - finns det? Provanställningar. Vad innebär företrädesrätten? Vad händer om jag gör fel? 3. Anställningsavtalets innehåll. Att utforma och tolka anställningsavtal.omplacering av en anställd. Löneförmåner vid annat jobb. Avstängning av anställd från arbetet. Beslut om ändrade arbetstider. Övertidsarbete och skyldighet att företa tjänsteresor. Bonus och indragen bonus. EU-reglerna om arbetstid. Ersättningsregler för arbetet och arbetstid. 4. Chefens skyldigheter gentemot medarbetares fackförbund. Vad innebär förhandlingsskyldigheten? Har facket rätt att förhindra ett arbetsledningsbeslut? Vart vänder jag mig när jag ska kontakta facket? Vilka rättigheter har en facklig förtroende man? 5. Arbetstagarens skyldigheter i ett anställningsförhållande. Arbetstagaren skall göra sitt bästa, samarbeta och vara lojal. Annan anställning eller en enskild firma? Vad gäller vid kritik mot sin chef, misskötsel av arbetet, ej respekterad tystnadsplikt, inte följer de instruktioner som lämnats för arbetet, är ojuste mot arbetskamrater. Är kritisk mot sin arbetsgivare eller fd arbetsgivare i t ex sociala medier. PRIS: kr exkl moms KURSNUMMER: 8338, 2 dagar STOCKHOLM: maj GÖTEBORG: november Fortsättning på nästa sida I PRISET INGÅR: lunch, kaffe och all kursdokumentation Mer information om kurserna: eller

5 Forts. Arbetsrätt för chefer och ledare 6. Diskriminering. Grupper som skyddas av diskrimineringslagen. Får jag fråga om en arbetssökande har familj? Har en gravid sökande alltid rätt att bli anställd? Kan en person från ett annat land som inte kallas till anställningsintervju få skadestånd av företaget? Hur undviker jag att bli anmäld till diskrimineringsombudsmannen? 7. Frånvaro från arbetet Semesterlagen en social skyddslagstiftning. Ledighet och betald ledighet. Återkallning av beslutad semester. Beräkning av semesterförmåner. Föräldraledighet och tillfällig vård av barn. Vem har rätten att vara ledig och att gå ner i tid. Studieledighet vilka studier och varsel innan ledighet. Ledighet vid personliga skäl. Vad händer till exempel om en anställd åker i fängelse? Sjukfrånvaro. Förkunskaper Arbetslivserfarenhet. Inga särskilda förkunskaper. Syfte Syftet med denna arbetsrättskurs är att du ska få en god orientering om vilka rättigheter arbetsgivaren respektive arbetstagen har under anställningen. Målsättningen är att du blir säker i rollen som arbetsgivarens företrädare gentemot arbetstagarna. Här får du lära dig att agera taktiskt och säkert som chef och ledare gentemot dina medarbetare. Om du agerar korrekt, konsekvent och respektfullt i det dagliga arbetet bir du respekterad som chef både av arbetsgivaren och medarbetarna. Du lär dig den korrekta och taktiska tillämpningen av arbetsrätten och blir därmed en stor tillgång arbetsgivaren. 8. Misskötsamhet Hur chefen ska agera när det är problem med medarbetare. Vad chefen skall säga och inte säga till en medarbetare. Former för ett allvarlig samtal, varningar och dokumentering av misskötsel. Brottslighet, alkohol & andra droger, samarbetsproblem, klagomål från kunder, sjuklighet och andra orsaker till misskötsamhet. Uppsägning och Avsked. Vanliga förhandlingslösningar. arbetsrätt för chefer och ledare Du lär dig att agera taktiskt och säkert som chef och ledare gentemot dina medarbetare. Om du agerar korrekt, konsekvent och respektfullt i det dagliga arbetet bir du respekterad som chef både av arbetsgivaren och medarbetarna. Du får lära dig hur lagarna inom arbetsrätten samverkar, med tyngdpunkt på anställningsavtalet, dess tillkomst och upphörande samt de rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare har i förhållande till varandra. Du lär dig den korrekta och taktiska tillämpningen av arbetsrätten och blir därmed en stor tillgång arbetsgivaren. Vår kompetenta, kreativa och domstolserfarne jurist är en mycket uppskattad föreläsare. Han vägleder dig inom arbetsrätten med exempel och reflektioner på agerande som gör dig säker i din roll. I PRISET INGÅR: lunch, kaffe och all kursdokumentation Mer information om kurserna: eller

6 Porto betalt Sverige FLER UTBILDNINGAR FRÅN TEKNOLOGISK INSTITUT Entreprenad- och avtalsrättens grunder ( kursnr 6241) Byggarbetsmiljösamordnare Grundkurs P och U (8353) Produktionsteknik steg 1, effektiv produktion (2338) Arbetsledning steg 1 (2205) Allt om maskindirektivet (7399) Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin (6611) Lasersäkerhet (6616) Starkströmsföreskrifter och svensk standard (4341) Elsäkerhet vid arbete (7013) Kemikaliebedömning (8357) Säkerhetsdatablad (2486) Alla våra 400 utbildningar hittar du på Kontakta oss på telefon Teknologisk Institut din utbildningspartner inom teknik och management Välkommen till Nordens största utbildningsföretag inom Teknik & Management med alla kurser som är rätt för dig och ditt företag. Vi har utbildningarna som gör skillnad för ditt företag, som gör er till ett lönsammare, kunnigare och effektivare företag. Varje år utbildar vi närmare personer inom bygg, fastighet, VVS, elteknik, energi, produktion med mera. Teknologisk Institut i Sverige är före detta SIFU som bildades 1922 i Sverige. Vi har sedan dess varit det självklara valet av utbildningspartner för Sveriges alla ingenjörer och tekniker. Sedan 2008 ägs vi av Teknologisk Institut (TI) i Danmark som är ett av Nordens bredaste och mest resursstarka institut inom forskning, utveckling, och utbildning. TI grundades 1906 och spelar idag en mycket viktig roll för näringslivet genom forsknings- och utvecklingsprojekt, konsultinsatser, certifiering och prövning samt utbildnings- och informationsverksamhet. GÖTEBORG Vallgatan 14, Göteborg Telefon: Fax: stockholm Olof Palmes gata Stockholm Telefon: Fax: upplands väsby Anton Tamms väg Upplands Väsby Telefon: Fax: Returadress Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer