Nr Ärendemening Sid Anm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening Sid Anm"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm 1. Information/rapporter 3 2. Avsiktsförklaring avseende dispens för VA-utbyggnad på Södra Femöre 3. Vivesta 1:3, Vivestanäset 30, föreläggande att minska befintlig brygga ) 4. Djurvik 1:43, föreläggande att återställa strandområde 15 1) 5. Detaljplan för Lastudden etapp 4 och ) 6. Remissvar avseende förstudie om sammansalgning av GIS, Mät och Kart i Nyköping och Oxelösund Ändring i delegationsordning 53 1) 8. Miljöstipendium Extra sammanträdesdatum Sammanträdesdagar Diskussionsärende: Nämndmål utöver koncernmål Budgetuppföljning Delgivningar 69 2) 14. Anmälan delegationsbeslut 71 3) 1) Separat bilaga/kartbilaga 2) Se akt Delgivningar 3) Se akt Anmälan delegationsbeslut

2 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 1) Dnr MSN Information/rapporter Malin Berglund, Miljöingenjör Nyköpings komun, informerar om arbetet med avfallsplan. Verksamhetschef Bo Peterson informerar om handlingplan utfrån medarbetarenkät. Miljö- och hälsoskyddsinspektör MaryAnn Fargo informerar om policy för spolplattor på båtuppläggningsplatser i kommunen. Utdragsbestyrkande

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum MSN.2004:09 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt Sara Rangensjö Godkännande av detaljplan för Lastudden etapp 4-5, del av Stjärnholm 5:1 1 Miljö- och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut i kommunfullmäktige 1. Detaljplanen för Lastudden etapp 4-5 godkänns samt föreslås kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan enligt Plan- och bygglagen 5 kap Gatunamnen fastställs till Lerstigen, Kalkugnsstigen och Fiskarbergsstigen. 2 Bakgrund och sammanfattning Detaljplanen omfattar del av fastigheten Stjärnholm 1:5. I gällande översiktsplan, antagen och i den nya detaljplanen , är planområdet en del i ett utvecklings- och kulturområde. Detaljplaner för etapperna 1, 2 och 3 är antagna. Utvecklingen av Lastudden har nu fortsatt genom planläggning av de sista etapperna, med nummer 4 och 5. Detaljplanens syfte är att lyfta fram eventuella natur- kulturvärden, samt ta vara på det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge. Tidigare beslut: Beslut om plansamråd Planuppdrag Beslut om samråd Beslut om utställning Ärendet Beslutsunderlag Plankarta Genomförandebeskrivning Planbeskrivning Utlåtande OXL101 v Verksamhetschef Bo Peterson Beslut till: MSK (FÅ) Handläggare Sara Rangensjö Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

24 Utlåtande 1 (5) Datum Dnr C9/2004 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Sara Rangensjö Telefon Fax Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden UTLÅTANDE Planförfarandet Detaljplanen har ställts ut för utställning enligt 5 kap 23 Plan- och Bygglagen (PBL). Utställningen har pågått under perioden 12 september oktober Handlingar har funnits uppsatta på biblioteket Koordinaten och i Kommunhuset samt funnits att tillgå på kommunens hemsida under hela samrådstiden. Utställningen har kungjorts i Sörmlands Nyheter. Samrådsinstanser Planhandlingar har under utställningstiden sänts till: Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Telia Sonera Skanova Access AB, Posten, Trafikverket, Hembygdsföreningen, Lastuddens sommarstugeförening, Fiskeriverket, Nyköpings kommun, Sörmlands museum, Stiftsgården Stjärnholm, Tegelbruksvägens intresseförening, Utbildningskontoret, Vård- och omsorgskontoret, Kultur- och fritidskontoret, Handikappkommittén samt sakägare enligt förteckning. Handlingar har även sänts till Sörmlandskustens räddningstjänst, Oxelö Energi, Kustbostäder, KSK mark- och exploatering samt MSK miljö, trafik och bygg för kännedom. Utställningsyttranden Instanser som inte har lämnat något yttrande Msk-Trafik, KSK mark- och exploatering, Oxelö Energi, Kustbostäder, Sörmlandskustens räddningstjänst, Telia, Handikappkommittén, Kultur- och fritidskontoret, Länsstyrelsen, Hembygdsföreningen, Stiftsgården Stjärnholm, Tegelbruksvägens intresseförening, Nyköpings kommun, Stiftelsen Hjortensbergskyrkan, Trafikverket och 46 fastighetsägare har inte inkommit med något yttrande. OXL200 v Utställningsyttrande utan erinran Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

25 Datum Dnr C9/ (5) Utbildningskontoret, Vård- och omsorgskontoret, Lantmäterimyndigheten, Posten, Havs- och vattenmyndigheten, Sörmlands museum, samt 4 fastighetsägare har svarat att de inte har någon erinran. Utställningsyttrande med synpunkter i sammandrag Trafikverket Trafikverket noterar att den i samrådsskedet redovisade skyddsvallen i planområdets sydöstra del är borttagen men att avståndet mellan spåret och C 1 -området liksom mellan spåret och det södra BK-området är mer än 30 meter varför Trafikverkets riktlinje beträffande riskhanteringsavstånd ändock bedöms efterlevas. Med fördel ur både buller- och risksynpunkt bör tillkommande byggnation inom C 1 - området om möjligt förläggas längre bort från spåret än redan befintliga byggnader inom samma område. Kommentar: Plankartan samt planbeskrivningen kompletteras med prickmark, mark som inte får bebyggas, i C 1 -områdets södra del för att byggnation ej ska ske närmre järnvägsspåret än idag befintliga byggnader och därmed minska risken för olyckor. Synpunkt tillgodosedd. Lastuddens sommarstugeförening Föreningen vänder sig mot att området bebyggs med tvåvåningshus. Föreningens förslag är att anpassa kommande nybyggda villor till omgivningen och endast tillåta enplanshus på nuvarande marknivå. Gällande trafiksäkerhetens vid järnvägsövergången så är den frågan inte löst på ett acceptabelt sätt. Föreningen påpekar att flera incidenter har uppstått på Gamla Oxelösundsvägen när järnvägsbommarna har varit nedfällda. Kommentar: Tvåvåningshus i planens norra del utgår. Istället gäller en byggrätt på 150 kvm i ett plan för hela planområdet (inom BK-område). Komplementbyggnaden utökas från 20 kvm till 40 kvm. Sutterängvåning får fortfarande anordnas där terrängen så medger. Gällande järnvägsöverfarten håller den enligt Trafikverket god standard varför det i dagsläget inte finns några planer på någon ombyggnad av den. Trafikverket är väghållare för både väg 510 och väg 524, vilket medför att kommunen inte får besluta om vägarna och deras utformning. Synpunkter delvis tillgodosedda. Birgitta och Göran Wesselman, Stjärnholm 5:18 Paret Wesselman anser att byggrätten är för stor och att tvåvåningshus inte skall tillåtas. Vidare är det viktigt att vändplatser anordnas på respektive lokalgatan så att sopbilar och utryckningsfordon kan vända. Paret noterar att någon förbättring gällande

26 Datum Dnr C9/ (5) säkerheten vid järnvägsöverfarten inte har skett och undrar om det måste ske en olycka innan någon förändring sker. Kommentar: Byggrätten på 150 kvm i ett plan kvarstår. Däremot utgår tvåvåningshus. Komplementbyggnadens storlek ökar från 20 kvm till 40 kvm. Plankartan kompletterades med vändplaner inför utställningen vilka är placerade i slutet av Kalkugnsstigen och Lerstigen. Dessa är dimensionerade för sopbilar enligt Handbok för avfallsutrymmen från Avfall Sverige. Gällande järnvägsövergången se kommentar till yttrande från Lastuddens sommarstugeförening. Synpunkter delvis tillgodosedda. Kristina och Urban Sjödahl, tomt nr 22 Paret vänder sig mot förslaget att området tillåts bebyggas med tvåvåningshus och önskar att nybyggda villor anpassas till omgivningen och enbart tillåta enplanshus på nuvarande marknivå. Trafiksäkerheten är inte löst på ett acceptabelt sätt. Vidare anser paret Sjödahl att vägen mellan järnvägsövergången och Lastuddens sommarstugeområde är mycket dålig och behöver en grundlig förbättring. Kommentar: Gällande tvåvåningshus och trafiksäkerheten gällande järnvägsövergången se kommentar till yttrande från Lastuddens sommarstugeförening. Gällande vägen Stjärnholmsvägen Lastuddsvägen har kommunen gjort en inspektion på plats och konstaterat att vägen håller mycket god standard för att vara en grusväg. Vägen saltas sommartid för att bli mer kompakt och hyvlas 2 ggr/år för att jämnas ut. Ett möte kommer att planeras in mellan kommunens trafikplanerare, kommunens tillförordnade chef och arrendatorerna på Lastudden gällande denna fråga. Synpunkter delvis tillgodosedda. Mayvor och Kjell Lundberg, tomt nr 31 Paret Lundberg vidhåller sina tidigare synpunkter om att det inte bör byggas tvåvåningshus i området och att det inte ska skapas någon ny tomt nedanför deras tomt. Kommentar: Gällande tvåvåningshus se kommentar till yttrande från Lastuddens sommarstugeförening. Gällande skapandet av nya tomter håller kommunen fast vid sitt tidigare ställningsstagande i samrådsredogörelsen. Tidigare planhandläggare har gjort en grundlig bedömning av naturvärdena inom de nya tomterna samt inom planen i stort. Endast 4 nya tomter skapas och kommunen kan inte se varför någon tomt ska behandlas annorlunda än de andra. En del av syftet med detaljplanen är dessutom att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge varför ingen av tomterna kommer att utgå.

27 Datum Dnr C9/ (5) Synpunkter delvis tillgodosedda. Lars Ahlgren, tomt nr 39 Ahlgren anser att det borde finnas en möjlighet att ha sedum/torvtak eller liknande som takbeklädnad pga områdets absoluta närhet till Stjärnholms slott och dess anrika miljö. Det vore därför lämpligt med en traditionell byggnadsstil som dessutom underlättar det lokala omhändertagandet av dagvatten. Kommentar: Flertalet har under planprocessen kommenterat att planetapperna för Lastudden är olika varandra med olika planbestämmelser varför det har ansetts svårt att ta tillvara på områdets karaktär. De olika detaljplanerna är gjorda vid olika tidpunkter av olika handläggare vilket har satt sin prägel på detaljplanerna. Handläggarna har dessutom försökt dra lärdom av de misstag som framkommit vid genomförandet av tidigare planetapper vilket också bidragit till olika planbestämmelser. Att så här i slutskedet av planarbetet med etapp 4-5 komplettera utformningsprinciperna med ytterliggare ett takmaterial känns som ytterliggare ett stilbrott, eller en avvikelse från tidigare etapper när det har arbetats med att finna någon form av samstämmighet planetapperna emellan. Torvtak kommer därför inte att läggas till planbestämmelserna. Synpunkt noterad men ej tillgodosedd. Lennart Eriksson, Fiskarstugan 2 och 3 för befintliga bryggföreningen Yttrandet gäller de bryggor som ger rätt till båtplats för Fiskarstugan 1-13 inom Stjärnholm 5:1. Den brygga som disponeras av bryggföreningen ligger öster om Sommarhemmet och ytterliggare ett bryggområde (som disponeras av Fiskarstugan 10-13) är på kartan inritat utmed järnvägen. Bryggföreningen har följande frågor: - Det finns på kartan två bryggområden inritade. Hur ska detta samordnas inom befintlig bryggförening? - Den brygga som föreningen disponerar över behöver rustas upp och förlängas med hänsyn till den grunda vattennivån. Enligt kartan är det möjligt med en förlängning? - Ett annat alternativ är att bryggföreningen ersätter befintlig brygga med en ny ev. typ flytbrygga och nyttjar längden enligt det streckade området på kartan. Behövs det bygglov om vi byter ut befintlig brygga mot en ny? - Behövs det bygglov om bryggföreningen förlänger befintlig brygga? Kommentar: - Hur samordningen ska ske inom bryggföreningen gällande de två bryggområdena löses antingen genom en överenskommelse och samstämmighet medlemmarna i bryggföreningen emellan. Önskar rättsinnehavarna kan istället en gemensamhetsanläggning bildas och i lantmäteriförrättningen diskuteras samordningen. - Ja, bryggområdet är något större än dagens bryggor så en förlängning är möjlig. - Ska bryggan bytas ut krävs bygglov.

28 Datum Dnr C9/ (5) - Ska befintlig brygga förlängas krävs bygglov. Enbart underhåll av befintlig brygga kräver inget bygglov. Synpunkter tillgodsedda. Kristina och Anders Högberg, Fiskarstugan 10 & Ulf Andersson och Heli Johansson, Fiskarstugan 11 Fastighetsägarna till Fiskarstugan 10 och 11 tolkar detaljplaneförslaget som att de inte kan behålla befintlig brygga. Fastigheterna har sedan 1934 ett servitut som medger rätt till brygga vilket även styrks av svensk lag gällande urminnes hävd. Kommentar: Avtalsservituten gäller under förutsättning att den inte avtalats eller reglerats bort vid senare lantmäteriförättningar, så rätten till att ha brygga finns kvar. Det kommunen opponerar sig emot är frågan om ifall varje rättighetsinnehavare skulle hålla sig med en egen brygga. Kommunen ser då i första hand att rättighetsinnehavarna organiserar sig i befintlig bryggförening. Synpunkt noterad och delvis tillgodosedd. Redaktionella åtgärder/ändringar efter utställning - Tvåvåningshus utgår. Istället gäller en byggrätt på 150 kvm i ett plan för hela planområdet (gäller BK-område). Komplementbyggnaden utökas från 20 kvm till 40 kvm. Plankartan och planbeskrivningen ändras till att tillåta enbart enplanshus. Möjlighet till sutterängvåning kvarstår. - Plankartan kompletteras med prickmark för C 1 -områdets södra del (Hjortensbergskyrkans sommarhem), mark som inte får bebyggas. Detta för att eventuella tillbyggnader eller nya byggnader inom området ska förläggas längre bort från järnvägsspåret än idag befintliga byggnader inom samma område. - Planbeskrivningen uppdateras under rubriken Arbetsplatser, övrig bebyggelse med att den södra delen av C 1 -området inte får bebyggas för att minska risken för olyckor - Planbeskrivningen uppdateras under rubriken Störningar med att den södra delen av C 1 -området inte får bebyggas för att minska risken för olyckor. Oxelösund, Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Sara Rangensjö Planarkitekt

29 Antagandehandling 1 (11) Datum reviderad Diarienummer Dnr C9/2004 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Maela Jaanivald Telefon Detaljplan för Lastudden, etapp 4 Omfattande del av fastigheten Stärnholm 5:1 i OXELÖSUNDS KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN HANDLINGAR: Plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse OXL200 v

30 Antagandehandling 2 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 PLANBESKRIVNING Planens syfte och huvuddrag I gällande översiktsplan, antagen , är planområdet en del i ett Utvecklings- och kulturområde. Utvecklingsområde omfattar mark där utvecklingsplaner bedöms nödvändiga I den nya översiktsplanen, antagen (men överklagad i delar som inte berör planområdet), är området markerat som fritidshusområde, influensområde för industriverksamhet samt nytt bostadsområde där detaljplanering kan ske vars gränser är osäkra. Detaljplaner för etapp 1, 2 och 3 är antagna. Utvecklingen av Lastudden fortsätter genom planläggning av etapp 4 och 5 (dessa handlingar). Detaljplanens syfte är att lyfta fram eventuella natur- kulturvärden, samt ta vara på det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge. Plandata Planområdets läge och areal Planområdet ligget direkt öster om Stjärnholm, ca 5 kilometer från Oxelösunds centrum. Områdets areal utgör 30 ha, varav 12,5 ha land och 17,5 ha vatten. Markägoförhållanden Oxelösunds kommun äger fastigheten Stjärnholm 5:1. De hus som finns inom planområdet är privatägda och arrendeavtalen gäller bara den mark som husen står på. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer I gällande översiktsplan, antagen , är planområdet en del i ett utvecklings- och kulturområde. Utvecklingsområde omfattar mark där utvecklingsplaner bedöms nödvändiga. Kulturområde omfattar delar av kommunen som bedöms viktiga att bevara ur kulturmiljövårdens synpunkt. Lastuddens brygga och två kalkugnar pekas ut som kulturhistoriskt intressanta. I gällade grönstukturplan redovisas planområdets södra och östra del som ett strukturellt viktigt område, ett mindre område i sydöst redovisas som ekologiskt kärnområde. Strukturellt viktiga områden ger en sammanhängande grönstruktur genom att binda samman de ekologiska kärnområdena. Ekologiska kärnområden är områden som på ett eller flera sett bidrar till den biologiska

31 Antagandehandling 3 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 mångfalden i Oxelösund. Samma område redovisas även som natur- och rekreationsområde på kartan över sociala samband och klippudden i nordöst redovisas som strand av högsta sociala värde. Kusten har särskilda rekreations- och upplevelsevärden, regionalt kulturellt värde samt registrerade fornlämningar. I den nya översiktsplanen, antagen (men överklagad i delar som inte berör planområdet), pekas den östra stranden ut som tillgänglig strand på fastlandet. Det innebär att stranden ska bevaras för allmänheten då den har ett högt socialt värde. I planområdets södra del är en spridningskorridor för växter och djur utpekad. Spridningskorridorer bör sparas för att ekologiska värden ska kunna bevaras och utvecklas Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden, angränsande planer Området gränsar i väster till detaljplan nummer 1823 (laga kraft ). I detaljplan 1823 begränsas fastighetsstorleken till m 2. Byggnadshöjden begränsas till en eller två våningar. Byggnadsarean begränsas till % av fastighetsarean dock högst m 2. Program för planområdet Ett program arbetades fram under hösten 2003 och programsamråd hölls med berörda sakägare. Det inkom tio yttranden utan synpunkter och elva yttranden med synpunkter. Synpunkterna sammanställdes i en programsamrådsredogörelse. Övriga kommunala beslut Den 20 augusti 2003 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att skicka programmet på samråd enligt 5kap 20 i Plan- och bygglagen. Den 13 mars 2011 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att skicka detaljplanen på samråd enligt 5kap 21

32 Antagandehandling 4 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 Förenlighet med Översiktsplanen och Miljöbalken De åtgärder som föreslås i planen är förenliga med översiktsplanens intentioner. Planen anses inte strida mot andra lagar eller förordningar vad gäller markanvändning och bevakning av riksintressen. En behovsbedömning har gjorts och utifrån den har slutsatsen dragits att planläggningen inte kan medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbedömning därför inte behöver göras. Riksintressen Riksintresse för högexploaterad kust Planområdet, liksom hela Oxelösunds kommun, berörs av riksintresse för högexploaterad kust (MB 4:4) Det innebär att ny bebyggelse i strandskyddsområde bara kan tillkomma som komplement till befintlig bebyggelse. Riksintresse för yrkesfisket Planområdet ligger inom området för riksintresse för yrkesfisket, som har pekats ut av Fiskeriverket år Syftet är att så långt som möjligt skydda området mot åtgärder som kan försvåra fiskenäringens bedrivande. Möjligheterna att tillgodose riksintresset för yrkesfiske kan påverkas något av längre bryggor, utökat antal båtplatser och till detta anknuten vattenverksamhet. Förutsättningar och förändringar Natur Mark och vegetation Området som i översiktsplanen pekas ut som spridningskorridor tas inte i anspråk för exploatering och nuvarande markanvändning påverkas inte av planläggningen. Inom planområdet finns en fuktskog bestående av främst al med högt naturvärde som ska bibehållas. Strandzonen och större delen av vattenområdet kommer inte att tas i anspråk för exploatering. En remsa lämnas längst stranden för att säkerställa allmänhetens tillträde i enlighet med strandskyddslagen. Detaljplanen föreskriver att samtliga bostadstomter som gränsar mot strandremsan i söder ska ha staket eller liknande för att markera gränsen mellan den allmänt tillgängliga stranden och den privata tomten. Samtliga nya tomter tillkommer inne i området, bakom redan ianspråktagna tomter och motverkar därmed inte strandskyddets syften.

33 Antagandehandling 5 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 Den vegetation som finns inom planområdet ska bevaras så långt som möjligt. Det sker genom att stora träd och då särskilt ek och lärk skyddas i planen. Inom detaljplanelagt område krävs marklov för ändring av markens höjd med mer än 50 cm. Bestämmelserna syftar till att behålla områdets karaktär samt har funktion av ett naturligt insynsskydd. Geotekniska förhållanden Inga geotekniska undersökningar har gjorts inom området. Undersökningar kan komma att krävas vid nybyggnation. Detta görs i sådana fall under bygglovprövningen. Radon Förekomsten av markradon är inte kartlagd. Undersökning bör göras i samband med ansökan om bygglov, alternativt ska radonsäker grundläggning tillämpas. Fornlämningar och byggnadsminnen Inom området finns rester av kalkugnar och kalkbrott (RAÄ Oxelösund 65:1 och 66:1). Vid Kalkugnsstigen finns en lägenhetsbyggelse (RAÄ Oxelösund 49:1) bestående av en husgrund, skjutvall 1 och några fruktträd. På själva Lastudden finns tre varpringar/moringar fastsatta i berget (RAÄ Oxelösund 113), vilka förr användes vid förtöjning. På samma ställe har tidigare funnits en ångbåtsbrygga som revs De båda kalkugnarna Oxelösund 65:1 och 66:1 är lagskyddade fornlämningar enligt Kulturminneslagen. Intill Oxelösund 65:1 finns spår efter kalkbrott mm, lämningar som även dessa skyddas som fast fornlämning. Syftet med lagen är att skydda fornlämningar från att skadas och att i första hand bevara dem som en allmänna, för medborgarna, tillgängliga lämningar. Till en fornlämning hör ett lagskyddat fornlämningsområde. Lämningarna Oxelösund 49:1 och 113 bedöms inte vara lagskyddade fornlämningar men även dessa bör bevaras pga. det kulturhistoriska värdet. Bebyggelseområden Bostäder Efter tidigare planläggning på Lastudden har antalet permanentboende ökat och efterfrågan har fortsatt. Det finns 19 fritidshus inom planområdet. Fritidshusen har mycket olika storlek och utformning. Husen är väl samlade på de höga partierna och följer topografin. Fyra nya tomter kommer att tillskapas inne i området. Fastighetsytan begränsas mellan m 2. Fastigheterna kan bebyggas med högst 150 m 2 i en våning, e 2. På varje fastighet kan dessutom 40 m 2 1 Förtydligande: vall från vilken skytt skjuter

34 Antagandehandling 6 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 komplementbyggnad byggas. Denna byggrätt är inlagd i planen för att göra det möjligt att bygga garage för en bil, vilket varit svårt i etapp 3, där denna byggrätt saknas. Bestämmelsen för bebyggelsen blir BK bostäder där högst 40 m 2 av bostadsytan kan utgöra kontor. Fasaderna ska utföras i trä och målas i dämpade kulörer. Husens takmaterial ska vara oglaserat lertegel eller bandtäckt plåttak. För uthus och komplementbyggnader accepteras även taktäckning av takpapp eller korrigerad plåt. Största tillåtna taklutning är 27 grader. Suterrängvåning får anordnas där terrängen så medger. Högsta byggnadshöjd för enplanshus är 3,5 m och. För uthus och komplementbyggnader är högsta tillåtna byggnadshöjd 3,0 m. Fastigheter för befintliga hus (21 st) och 4 st obebyggda tomter skapas. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Inom planområdet finns Hjortensbergskyrkans Sommarhem, som används framförallt sommartid. Kyrkan bedriver lägerverksamhet vars omfattning varierar från år till år. Utöver detta kommer verksamheter som bedrivs dag och kvällstid, såsom samlingar en kväll i veckan och pensionärsträffar, olika firanden; till exempel valborg. Dessutom åker kyrkans medlemmar själva ut till sommarhemmet för kortare eller längre oorganiserade vistelser. Kyrkan står därmed själv för upptill 900 organiserade övernattningar per år. Sommarhemmet hyrs dessutom ut till kommuner, andra församlingar med flera vilket bidrar ytterligare till aktiviteten på platsen och ytterligare cirka 150 övernattningar per år. Vid sommarhemmet kan en liten utbyggnad ske, den totala byggrätten är 260 m 2 i ett plan. Högsta byggnadshöjd är 3,5 m. Utseendet på fasader och tak ska utföras enligt samma bestämmelser som bostadshusen. Marken i C 1 -områdets (Sommarhemmet) södra del prickas, mark som ej får bebyggas, för att byggnation ej ska ske närmre järnvägsspåret än idag befintliga byggnader. Därmed minskar risken för olyckor. Offentlig service Bibliotek och vårdcentral finns vid Oxelösunds centrum, ungefär sju kilometer från planområdet. Avståndet till skolor i olika stadier är fyra till fem kilometer. Kommersiell service Större delen av den kommersiella servicen finns i Oxelösunds centrum. Mataffärer finns i både Sunda och Frösäng, båda ungefär sex kilometer från planområdet. Tillgänglighet Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 (HIN 1 enkelt avhjälpta hinder, gäller i den befintliga publika miljön) och BFS 2004:15 (ALM Tillgängliga platser, gäller nyanläggning av allmänna platser) skall tillämpas. Ingen förändring är planerad vad avser befintliga byggnader. Vid ny-, om- eller tillbyggnad ska tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler uppfyllas.

35 Antagandehandling 7 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 Friytor Lek och rekreation Inom planområdet finns naturmark med rekreativa värden, båtbryggor, hundbad, ångbåtsbryggan används till både bad och fiske. Naturmiljö Vegetationen inom planområdet är välväxt och domineras av lövträd. I söder finns åker och äng. Ek och lärk ses som karaktäristiska för området och skyddas därför särskilt i planen med bestämmelsen n 1 : Ek och lärk med en diameter över 15 cm, mätt en meter över marken, får ej fällas eller starkt beskäras. Fällning och kraftig beskärning av övriga trädarter med en diameter över 20 cm kräver marklov. Särskilda skäl krävs för att få fälla träden. Vissa år avstöter ekar mängder av tämligen stora grenar, vilket av många kan uppfattas som ett tecken på sjukdom. Detta är dock en självreglerad gallring av kronan som även uppträder hos andra trädarter, som alm, asp och sälg. Vattenområden Ångbåtsbryggan har ett viktigt rekreativt värde eftersom den används för både bad och fiske och kommer att skötas av kommunen. Övriga bryggor används för antingen bad- eller båtliv. Vid Lastudden läggs tre bryggområden ut på platser där det idag finns mindre bryggor. Eftersom platserna redan är ianspråktagna och påverkade är det rimligt att även fortsättningsvis låta bryggorna ligga här. Bryggområdena i planen har gjorts betydligt längre än dagens bryggor, för att ge möjlighet till båtplats för alla hushåll inom planområdet. Precis väster om planområdet, det vill säga i östra delen av detaljplanen för etapp 3 finns områdets gemensamma badplats. Vid Sommarhemmet finns en badbrygga och en mindre båtbrygga som kallas kanotbryggan. Båda dessa läggs in i planen. Bryggorna disponeras av arrendatorn/ägaren till Sommarhemmet. Sedan 1934 (och eventuellt senare) finns avtalsservitut som ger fastigheterna Fiskarstugan 1-13 rätt till båtplats inom fastigheten Stjärnholm 5:1. Denna rättighet gäller under förutsättning att den inte avtalats eller reglerats bort vid senare lantmäteriförrättningar. Ett särskilt bryggområde har lagds ut i planen för de av fastigheter Fiskarstugan 1-13 som har rätt till båtplats inom planområdet. Kommunen kan, med hänsyn till växt- och djurlivet, inte tillåta att varje rättighetsinnehavare håller sig med egen brygga. Kommunen ser i första hand att rättighetsinnehavarna organiserar sig i den bryggförening som finns. Bryggföreningens kontaktperson är Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3. Alternativt kan en gemensamhetsanläggning upprättas genom en lantmäteriförrättning. Kostnaderna för en eventuell lantmäteriförrättning bekostas av rättighetshavarna. Dessa bryggor nås från Fiskarbergsstigen via en stig som behöver röjas fram. Ett flertal fastigheter inom bland annat kvarteret Fiskarstugan har avtalsservitut på båtplats på fastigheten, på den av kommunen ägda, fastigheten Vivesta 1:9.

36 Antagandehandling 8 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 Även denna rättighet gäller under förutsättning att den inte avtalats eller reglerats bort vid senare lantmäteriförrättningar. Vivesta 1:9 ligger utanför planområdet varför detta inte behandlas i planarbetet. Gator och trafik Gatunät, gång och cykeltrafik Hela området matas från Lastuddsvägen i söder. Vägarna är smala och anlagda med grus. Vägen kan behöva viss breddning och förbättring. Viss förändring i lokalgatunätet kan behövas för att få bättre sträckning på gatan samt försörja fler fastigheter. Det kan även behövas vändplatser i slutet av lokalgatorna så att större fordon, som sopbilar och utryckningsfordon, kan komma fram och vända. Gång- och cykeltrafiken är blandad med biltrafiken inom planområdet. Längs Lastuddsvägen, på sträckan mellan Tegelstensvägen och Fiskarbergsstigen ska diken inte behöva anläggas på vägens södra sida, vattnet ska istället rinna ut i fuktskogen som löper parallellt med vägen. Eventuellt överskottsvatten tas om hand av diket mellan fuktskogen och åkermarken. På vägens norra sida ska ett dike anläggas. Kollektivtrafik Avståndet till närmaste busshållplats är meter. Parkering, angöring och utfart Parkering ska lösas inom de egna fastigheterna. Uppställning för minst två bilar är lämpligt. Störningar Naturvårdsverkets riktlinjer för buller är 55 dba vid uteplats och 30dBA inomhus, ekvivalenta nivåer. Samma nivåer redovisas som åtgärdsnivåer i Banverkets och naturvårdsverkets skrift Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik policy och tillämpning. Maximalnivåerna ska understiga 45dB(A) inomhus (nattetid) och 70 db(a) på uteplats. Riktlinjerna gäller för spårburen trafik och vägbuller. SWECO har gjort utredningar om buller, farligt gods och vibrationer. Utredningarna om buller och farligt gods visar att åtgärder behöver göras. Hjortensbergskyrkans Sommarhem och tomtplats -/39 är berörda av betydande risker för olyckor för farligt gods. För att minska brandspridningen och risken för olyckor får den södra delen av tomten -/39 samt den södra delen av Sommarhemmets verksamhetsområde (C 1 ) inte bebyggas. Byggnader på tomten och vid Sommarhemmet ska vid ny- och betydande ombyggnad förses med fasader mot söder som står emot brand i minst 30 minuter och minst en entré ska vara riktad åt norr. De rekommenderade ekvivalentnivåerna för buller vid ny- och betydande ombyggnad överskrids på delar av tomterna 21/27, 28/28 och 36/29 och i dessa delar får inte komplementbyggnader inredas för boende eller övernattning.

37 Antagandehandling 9 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 Teknisk försörjning Vatten och avlopp I och med att resterande del av Lastudden skulle planläggas beställdes en vatten- och avloppsutredning (daterad ). Förslaget visar på tre alternativa lösningar på vatten- och avloppsnätet. Förutsättningen är att hela Lastudden ska kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och ingå i det kommunala verksamhetsområdet. Anslutningspunkter kommer anordnas vid fastighetsgräns vid utbyggnaden inom området. Att förespråka är att vid anläggandet av vatten- och avloppsnätet göra så få stora ingrepp, som sprängning och schaktning, som möjligt för att spara naturen så intakt som möjligt. Inom fastigheterna ska lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas. Värme Uppvärmning regleras inte i planen. Fjärrvärmeledningen ligger ca 750 m bort vid Inskogen, men någon anslutning av Lastudden är inte planerad. Inom planområdet är vedeldning endast tillåten i miljögodkänd eldstad. I de fall fastigheten till stor del värms upp genom vedeldning skall eldstaden vara ansluten till en ackumulatortank. Avfall Utrymme för hushållsavfall skall lösas inom fastigheten. Fastigheterna inom planområdet skall vara utrustade med tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för att möjliggöra en långt gången sortering av de olika avfallsfraktionerna utan risk att olägenhet för människors hälsa eller för miljön uppstår. I planen har vägområdena dimensionerats så att vägar och vändplaner kan byggas enligt de mått som krävs för sopbil. Måtten har hämtats från Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen (2009). Planen ger också möjlighet till gemensam avfallshantering för etapperna 3 5 vid entrén till området. Området är dimensionerat för brännbart avfall och kompost.

38 Antagandehandling 10 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 Strandskydd För stora delar av området skall strandskyddet fortsätta att gälla. Exempelvis, hela strandlinjen, gemensamma naturområden och vägar. Lastudden är ett äldre fritidshusområde som är påverkat med relativt tät bebyggelse. Fastigheterna bildas framförallt kring befintliga hus. Totalt är fjorton fastigheter, Sommarhemmet, och bryggområdena berörda av strandskyddsbestämmelser och kräver upphävande av strandskyddet (det skrafferade området). Bostadsfastigheterna närmast stranden har en bestämmelse om att uppföra staket eller liknande för att tydliggöra gränsen mellan allmän och privat mark. Planen omfattar ca 1100 m strandlinje. För vattenområdet, förutom där det upphävs för bryggor, fortsätter strandskyddet att gälla. Det förslagna bryggområdena, WB1, WB2, WB 3 och WB 4, är påverkade sedan flera år men, påverkan blir mer restriktivt och begränsas i planen till de föreslagna områdena. Badbryggan, WB2, är ett allmänt bad som sköts av kommunen. Badbryggan WB 3 är i förstahand avsedd för Sommarhemmet och sköts av ägaren eller arrendatorn till området. För att kunna upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl. Sommarstugetomterna och sommarhemmet är redan ianspråktagna och saknar därför betydelse för strandskyddets syften (särskilt skäl nr 1, MB kap 7 18c). Bryggor måste ligga i strandkanten och behovet av bostadsnära bryggor kan inte tillgodoses utanför området (särskilt skäl nr 3), även dessa områden är sedan tidigare i anspråktagna. Vid både tomterna och Sommarhemmet kommer en remsa längs stranden lämnas som naturmark, vilket även säkrar allmänhetens tillträde. De nytillkomna tomterna ligger bakom och emellan befintliga tomter och är därmed förenliga med strandskyddslagens intentioner.

39 Antagandehandling 11 (11) Datum reviderad Diarienummer C9/2004 Gatunamn Vägarna inom området föreslås få namnen Lerstigen, Kalkugnsstigen och Fiskarbergsstigen. Lastuddsvägen är sedan tidigare antaget som vägnamn. Administrativa frågor Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Bygglov för bryggor krävs. Medverkande tjänstemän Följande tjänstemän har deltagit vid framtagande av föreliggande planhandling: Tjänstemän vid kommunens miljö- och samhällsbyggnadskontor Oxelösund, den 11 augusti 2011 Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret Maela Jaanivald Planarkitekt Reviderad, Oxelösund den 18 oktober 2011 Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret Sara Rangensjö Planarkitekt

40 DETALJPLAN FÖR LASTUDDEN ETAPP 4 OCH 5 OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN STJÄRNHOLM 5:1 OXELÖSUNDS STAD OCH KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN Antagandehandling 1 (2) Datum Diarienummer PLAN C 9/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatoriska frågor Tidplan Beslut om plansamråd Plansamråd Planuppdrag Beslut om samråd Samråd Beslut om utställning Utställning september oktober 2011 Godkännande av MSN Antagande januari 2012 Laga kraft februari 2012 Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det planen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmänna platser. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Fastigheten Stjärnholm 5:1 ägs av Oxelösunds kommun. De flesta hus som finns inom Stjärnholm 5:1 är privatägda och marken som huset står på arrenderas. Några hus hyrs ut. I planen finns bestämmelsen e 1 där minsta tillåtna fastighetsarean är 1200 m 2 och den största tillåtna fastighetsarean är 3000 m 2. OXL200 v Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter En gemensamhetsanläggning ska skapas för att fördela tillgänglighet och underhåll. Gemensamhetsanläggningar (betecknade med g) ska skapas för lokalgatorna, del av naturmarken och gemensamma bryggområden. De bryggor som inte markerats med g i plankartan ingår inte i gemensamhetsanläggningen. Bryggor markerade med d kan skötas av befintlig bryggförening eller kan en gemensamhetsanläggning bildas, om rättighetsinnehavarna föredrar det. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

41 DETALJPLAN FÖR LASTUDDEN ETAPP 4 OCH 5 OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN STJÄRNHOLM 5:1 OXELÖSUNDS STAD OCH KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN Utställningshandling 2 (2) Datum Diarienummer PLAN C 9/2004 Ledningsrätter regleras i samband med lantmäteriförrättningen. Ekonomiska frågor Planekonomi Planen bekostas av kommunen. Genomförande I och med utbyggnad av det kommunala va-nätet ska elledningarna ses över och grävas ned samt förstärkning ske där behov finns. Lokalgatorna byggs om och förbättras vid VA-utbyggnaden. Dessa investeringar anses som stora men ytterst nödvändiga för planens genomförande. Medel bör budgeteras för dessa åtgärder. Tekniska frågor Tekniska utredningar och åtgärder En utredning om områdets utbyggnad av vatten- och avloppsnätet ( gjord av Skandinaviska kommunalteknik AB i samarbete med Kompost och kretslopp AB, daterad ) samt anslutning det kommunala nätet har arbetats fram inom planarbetet. Alla fastigheter skall ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En brandpost finns vid Smedbacken, avståndet till den är högst 1,2 km, vilket räddningstjänsten godtagit. Medverkande tjänstemän Gunilla Marklund, kommunens mark- och exploateringsstrateg Tjänstemän vid kommunens miljö- och samhällsbyggnadskontor Oxelösund, den 11 augusti 2011 Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret Maela Jaanivald Planarkitekt

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 8) Dnr MSN Miljöstipendium 2011 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Bakgrund och sammanfattning Oxelösunds kommuns miljöstipendium har instiftats för att uppmärksamma berömvärda insatser på miljövårdens område inom Oxelösunds kommun. Annonsering av miljöstipendiet har skett i Södermanlands nyheter och på kommunens hemsida. Beslutsunderlag Regler för utdelning av miljöstipendium. Ansökan miljöstipendium Utdragsbestyrkande

80

81

82 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 9) Dnr MSN Extra sammanträde FÖRSLAG TILL BESLUT: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Extra sammanträde blir tisdag 13 december Utdragsbestyrkande

83 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 10) Dnr MSN Sammanträdesdagar 2012 Utdragsbestyrkande

84 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 11) Dnr MSN Diskussionsärende: Nämndmål utöver koncernmål Utdragsbestyrkande

85

86

87

88

89 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 13) Dnr MSN Delgivningar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Delges: Kommunfullmäktige Beslut Kf 135 Tilläggsanslag löner 2011 Kf 138 Förenkling av rutiner för handläggning av medborgarförslag Kf 142 Utredning inför eventuell detaljplan för Floragatan Kf 144 Svar på motion om museal verksamhet vid Fiskehamnen Kommunstyrelsen Beslut Ks 190 Policy om att inte använda vägsalt för halkbekämpning på det kommunala vägnätet Lantmäteriet Fastighetsreglering berörande Aspa 1:67 och 1:68 Utdragsbestyrkande

90 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 14) Dnr MSN Anmälan delegationsbeslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Markupplåtelser och trafikärenden: Anna Djärv Bo Peterson sept-okt sept Plan- och byggärenden: Magnus Ledel sept- okt Miljöärenden: Peter Lantz Therese Hamilton sept-okt sept-okt Utdragsbestyrkande

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, Planarkitekt maj 2008 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet Postadress Besöksadress

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING 1 (7) Datum 2013-12-17 Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid 0155 38344 samy.abueid@oxelosund.se Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

TROSA KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret. P L A N B E S K R I V N I NG Detaljplan för Kajutan 9 samt del av Trosa 10:64, Trosa kommun.

TROSA KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret. P L A N B E S K R I V N I NG Detaljplan för Kajutan 9 samt del av Trosa 10:64, Trosa kommun. TROSA KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret P L A N B E S K R I V N I NG kommun. SAMRÅDSHANDLING Upprättad i oktober 2015 HANDLINGAR Detaljplaneförslaget omfattar: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret Genomförandebeskrivning Planbeskrivning för Hall 4:3 och Tysslinge 2:28 mfl Inom Hall i Södertälje Dnr: 2012-00411-214 Upprättad 2015-02-02 Upprättad enligt PBL 1987:10 Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Ändring av detaljplan nr 202, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING inkl. karta och planbestämmelser Ändringen av detaljplanen utgörs

Läs mer