Verksamhetsplan Polismyndigheten i Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013. Polismyndigheten i Örebro län"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Polismyndigheten i Örebro län

2 Utgivare Polismyndigheten i Örebro län Datum 18 december 2012 Textbearbetning Jan Mill, Annelie Finnebäck Utvecklings- och planeringsenheten Grafisk layout Anne Majakari HR-enheten

3 INNEHÅLL 1 VERKSAMHETENS INRIKTNING 4 2 BROTTSBEKÄMPNING Våld Våld i offentlig miljö Brott i nära relationer Grova våldsbrott Mängdbrott Inbrottsstöld i bostad Grov organiserad- och systemhotande brottslighet Ungdomars brottslighet Trafiken ska bli säkrare Narkotika Brottsofferarbete Extern service Handläggning av polisrättsärenden 17 3 TRYGGHET 18 4 INTERN STYRNING OCH KONTROLL 19 5 EKONOMI 19 6 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Chefs- och medarbetarskap Arbetsgivarpolitik Kompetens 20 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS BEDRIVANDE Rättskedjeperspektiv på IT-utveckling Personsäkerhetsarbete Internationell verksamhet Krisberedskap Miljöledning för en hållbar utveckling Verkställighetsarbete och gränskontroll Systematiskt arbetsmiljöarbete Verksamhetsskydd 22 Sammanfattning av mål 23 Lista med förkortningar och förklaringar 24 3

4 1 VERKSAMHETENS INRIKTNING Svensk polis står inför en av sina största organisatoriska utmaningar sedan förstatligandet Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 föreslagit att Rikspolisstyrelsen (RPS) och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet den 1 januari Detta kommer att medföra påfrestningar för polismyndigheten då man under de kommande åren måste förbereda omorganisationen samtidigt som verksamheten ska fortgå och utvecklas. Rikspolischefens inriktningar för 2013 är: Färre brott ska begås Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås. Fler brott ska klaras upp Polisen ska genom sin utredande verksamhet verka för att fler brott klaras upp. Människor ska känna sig trygga Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott. Vi ska bli synligare Polisen ska arbeta enligt metoder som gör oss synligare och mer tillgängliga för allmänheten. Förtroendet ska vårdas och stärkas Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har för oss och arbeta för att det stärks ytterligare. Polismyndighetens Kriminalunderrättelsetjänst, KUT, har inför arbetet med verksamhetsplanen tagit fram en strategisk rapport för att ge en uppfattning om hur brottsutvecklingen kan tänkas se ut de kommande åren. Antalet anmälda våldsbrott ökar och det är en tendens som gäller Sverige som helhet. Tillgreppsbrotten har en sjunkande tendens. Vissa specifika typer av tillgreppsbrott, exempelvis metallstölder, kan komma att öka beroende på utvecklingen av priset på världsmarknaden. Den strategiska rapporten utgör tillsammans med Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar för åren , Rikspolischefens inriktning för åren samt Länspolismästarens inriktning för åren grunden för polismyndighetens verksamhetsplan. Polismyndighetens inriktningar för 2013 är: Fortsatt prioritering av de nationella målen för utredningsverksamheten Genom den utredande verksamheten ska fler brott klaras upp. Fokus för 2013 ska ligga på att klara upp fler brott i nära relationer, våldsbrott i offentlig miljö samt inbrott i bostäder. Bekämpning av grov organiserad brottslighet Det ska vara svårt att bedriva grov organiserad brottslighet i Örebro län. Färre brott ska begås Det planlagda brottsförebyggande arbetet ska bidra till att färre brott begås. Ungdomars brottslighet ska bekämpas Verksamheten ska försvåra att ungdomar hamnar i en kriminell livsstil. Medborgarnas trygghet ska öka Genom arbetet med ordningshållning, synlighet och brottsförebyggande frågor ska medborgarnas trygghet öka. Forskning och metodutveckling Samarbetet med Örebro universitet ska fortsätta i syfte att utveckla Polisens metoder. Bedrägeribrott, framförallt via internet, har en ökande trend både i länet och nationellt. Bengt Storbacka Ewa Unevik Dan Persson Ordförande polisstyrelsen Vice ordf. polisstyrelsen Länspolismästare 4

5 2 BROTTSBEKÄMPNING Den nationella inriktningen är att polisens brottsbekämpande arbete ska inriktas mot: De som begår brott De som utsatts för brott Särskilt brottsutsatta platser Den operativa verksamhet som bedrivs inom polismyndigheten ska bedrivas med utgångspunkt från nationella metoder för polisverksamheten såväl som vara grundad i en lokal problembild. Den brottsutredande verksamheten ska bli bättre på att klara upp mängdbrott. Resultatet ska präglas av att fler brott klaras upp och att de ärenden som överlämnas till Åklagarkammaren håller hög kvalitet. Polisens nationella utredningskoncept (PNU) innebär en helhetssyn där utredningen börjar när brott kommer till polisens kännedom och där den enskilde polisen, oavsett organisatorisk tillhörighet, identifierar sig som brottsutredare samt känner ansvar för slutproduktens kvalitet. PNU bygger på ledarskap, kompetens och metodförvaltning. Till detta kopplas arbetsmetodiken, i det brottsutredande uppdraget, som består av fyra framgångsfaktorer: Den polisiära förundersökningsledaren ska ha hög kompetens och vara tillgänglig i enlighet med verksamhetens krav. En utvecklad arbetsmetodik vid utredning av mängdbrott som innebär att utredningen av brott ska ske i nära anslutning till att brottet begåtts och att den enskilde polisen tar ansvar för slutprodukten. En utvecklad arbetsmetodik inom kriminaltekniken som innebär att poliser som kommer till en brottsplats har adekvat utbildning för att genomföra brottsplatsundersökningar och att det finns lokala brottsplatsundersökare med en högre kompetens. Ett utvecklat brottsreducerande arbete som förutom det rent brottsförebyggande arbetet innebär att brott analyseras i syfte att finna mönster, trender och modus. Dessutom ingår en forensisk analys för att matcha spår mot spår. I det brottreducerande arbetet ingår också att samordna ärenden för ökad effektivitet. Genom ett systematiskt brottsförebyggande arbete, där Polisens underrättelsemodell (PUM), utgör den struktur inom vilken det brottsförebyggande arbetet bedrivs, ska polismyndigheten bidra till att brottsligheten i Örebro län minskar. Inom ramen för samverkansöverenskommelserna med kommunerna ska länets polisområden tillsammans med kommunerna generera gemensamma problembilder som ska ligga till grund för det lokalt förankrade förebyggande arbetet. Arbetet ska dokumenteras och följas upp i PUM-A (Polisens underrättelsemodell-applikation). Åtgärder och metoder ska i görligaste mån vara förankrade i vetenskap eller beprövad erfarenhet. Det måste också finnas möjlighet att utveckla och pröva nya metoder och åtgärder. Det är viktigt att nya metoder dokumenteras så att det blir möjligt att utvärdera och skapa kunskap. 5

6 2.1 VÅLD Våld i offentlig miljö Det ska vara tryggt att befinna sig på gator och torg i länet. Det ska även vara tryggt att besöka restauranger, idrottsevenemang och andra sammankomster. Det brottsförebyggande arbete som under många år pågått i länet när det gäller att minska våldsbrott i offentlig miljö ska fortsätta. Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande misshandel utomhus 1 ska öka och uppgå till lägst 26,8 procent 2. Det finns en tydlig koppling mellan konsumtion av alkohol och våld i offentlig miljö. Därför ska arbetet med att begränsa främst ungdomars alkoholkonsumtion fortsätta. Även andra droger förekommer i den offentliga miljön och även här ska den förebyggande verksamheten fortsätta. Att övervaka den allmänna ordningen och ingripa när den störs hör till en av polisens grundläggande uppgifter. Det är viktigt att polismyndighetens underrättelseverksamhet följer utvecklingen så att så stora förutsättningar som möjligt ges när det gäller att möta verksamhetens krav. Viktiga strategier Att begränsa tillgången av alkohol hos unga genom att använda metoder baserade på beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig kunskap. Att problematiken uppmärksammas i den lokala samverkan som sker i de lokala brottsförebyggande råden och inom ramen för samverkansöverenskommelserna med kommunerna. Att ha hög synlighet och närvaro på platser och tider där vi vet att risken för våldsbrott är stor. Att utöva aktivt ledarskap gentemot länets ordningsvakter enligt 6 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Att tillståndsgivning sker med ett brottsförebyggande perspektiv. Att använda polisens tillsynsuppdrag som en del av det förebyggande arbetet. Att använda checklistor för åtgärder vid initial brottsutredning. 1 Exklusive anmälningar där brottsoffret är i åldern 0-14 år. 2 et avseende våld i offentlig miljö är att andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ska öka till 2014 enligt polisens planeringsförutsättningar En rimlig nivå på ökningen har bestämts till 15 procent utifrån medianvärdet avseende andelen till åklagare redovisade ärenden åren 2009 till och med Medianvärdet var för Örebro läns del 25 procent. Hälften av den förväntade ökningen av andelen redovisade ärenden har fördelats på vardera 2013 och 2014 varför ökningen för 2013 hamnar på 7,5 procent. 6

7 2.1.2 Brott i nära relationer Arbetet med att förebygga och utreda brott i nära relationer ska fortsätta utvecklas. I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer framhålls att det är grundläggande att människor som utsätts för brott vågar polisanmäla och fullfölja sin anmälan. Vidare påtalas vikten av att rättskedjan, särskilt polis och åklagare, fungerar effektivt så att brott utreds och lagförs skyndsamt. I Örebro län har en styrgrupp inrättats på initiativ av landshövdingen för arbetet för kvinnofrid och med att motverka våld i nära relationer. Styrgruppen består av representanter från Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, Polismyndigheten i Örebro län samt Regionförbundet i Örebro län. Arbetet leds av landshövdingen. Under styrgruppen finns följande arbetsgrupper: Länsgrupp för Kvinnofrid i Örebro län. Resursgrupp för hedersrelaterat förtryck eller våld. Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande brott i nära relationer ska öka och uppgå till lägst 23,1 procent 3. Vid samtliga brott som gäller grov misshandel inomhus mot kvinna/man över 18 år i nära relation, grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse ska strukturerade riskanalyser upprättas. Dessutom ska det vid andra våldsbrott prövas om en strukturerad riskanalys ska upprättas. Viktiga strategier Att inledande utredningsåtgärder genomförs i nära anslutning till brottet. Att stöd i utredningsarbetet såsom checklistor, avrapporteringspromemorior och videodokumentation av förhör på plats används. Att skyddet för brottsoffret stärks genom användande av riskbedömningsverktygen SARA/Patriark/SAM. Att lagstiftningen om kontaktförbud används. Att samverkan sker med Åklagarkammaren, Socialtjänsten och intresseorganisationer som Brottsofferjouren m.fl. Att det inrättas en familjevåldsrotel. Att det sker en samlokalisering av aktörer i det nybyggda Rättscentrum i Örebro. 3 För en förklaring till hur målvärdet räknats fram, se fotnot 2. För brott i nära relation anges en rimlig ökning av andelen redovisade ärenden uppgå till 10 procent enligt polisens planeringsförutsättningar. 7

8 2.1.3 Grova våldsbrott Det inträffar flera grova våldsbrott i länet varje år. Några av dessa brott innebär stora belastningar på organisationen. Det är därför viktigt att Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott (PUG) blir den struktur som används vid dessa utredningar. Vikten av att lyckas i dessa utredningar kan inte nog betonas. Många av dessa fall blir medialt uppmärksammade och får konsekvenser för tryggheten bland länets invånare. Därför är det viktigt att polismyndigheten har kompetens för att klara upp dessa brott. I samråd med Åklagarkammaren ska handläggningen av grova våldsbrott förbättras. Viktiga strategier Att utredningsarbetet med grova brott sker i enlighet med PUG. Att polismyndigheten har erforderlig kompetens för att kunna arbeta i enlighet med PUG. Att polismyndigheten säkerställer att det under pågående utredningar i enlighet med PUG finns förmåga att upprätthålla den ordinarie verksamheten. 8

9 2.2 MÄNGDBROTT Mängdbrott begås i stor utsträckning av livsstilskriminella personer som skapar stor otrygghet i lokalsamhället. Under 2011 inleddes en nationell satsning mot dessa personers brottslighet. Satsningen består av såväl operativa åtgärder som utvecklingsarbete för att hitta nya effektiva metoder för insatser mot dessa personer. Satsningen ska slutredovisas i mars 2014 vilket innebär att den operativa fasen i satsningen pågår under hela Polismyndigheten ska under 2013 utveckla förmågan att systematiskt identifiera, samla och utreda de brott som begås av de personer som definierats som livsstilskriminella. Genom att använda och utveckla de metoder som står till förfogande i den brottsutredande processen ska fler mängdbrott klaras upp. Förmågan att vidta adekvata utredningsåtgärder så nära brottet som möjligt ska öka i polismyndigheten och även beaktas i kompetensförsörjningsplanen. Från och med den 1 januari 2013 kommer polismyndigheten ges behörighet att besluta om förundersökningsbegränsning. Denna nyordning ställer än högre krav på förundersökningsledarkompetensen. 9

10 2.2.1 Inbrottsstöld i bostad Inbrott i bostad utgör ungefär fem procent av den totala anmälda tillgreppsbrottsligheten (exklusive tillgrepp i butik) nationellt. Inbrott i bostad är en mycket integritetskränkande brottstyp. Viktiga strategier Att den nationella mängdbrottssatsningen får genomslag i Örebro län. Att livsstilskriminellas brottslighet begränsas. Att samverkan sker med närliggande polismyndigheter, Rikskriminalpolisen samt med Europol. Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande inbrott i bostad ska öka och uppgå till lägst 8 procent 4. Att underrättelseverksamheten och brottsanalysen utvecklas så att kunskap om var, hur och när brott planeras eller utförs tillförs verksamheten samt att förmågan att upptäcka brottsmönster och seriebrottslighet ökar. Att lokala brottsplatsundersökare finns i tillräcklig mängd på brottsfrekventa tider så att kvalificerade brottsplatsundersökningar kan genomföras i direkt anslutning till att brott upptäcks. 4 För en förklaring till hur målvärdet räknats fram, se fotnot 2. För inbrott i bostad anges en rimlig ökning av andelen redovisade ärenden uppgå till 20 procent enligt polisens planeringsförutsättningar. 10

11 2.3 GROV ORGANISERAD OCH SYSTEMHOTANDE BROTTSLIGHET Den grova organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot samhällsstrukturen. Det blir särskilt allvarligt när brottsligheten tar sig uttryck i systemhotande brottslighet. Antalet grupperingar som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet har ökat de senaste åren. Den viktigaste drivkraften i denna brottslighet är ekonomisk vinning. Denna insikt ger en möjlighet att utveckla metoder och strategier för att effektivt bekämpa denna typ av brottslighet. Narkotika utgör en viktig inkomstkälla som bidrar till att den grova organiserade brottsligheten kan utvecklas. Det ska därför vara förknippat med stora besvär att ägna sig åt denna verksamhet i Örebro län. Förutsättningarna att bedriva grov organiserad och systemhotande brottslighet ska försämras. Viktiga strategier Att samverka nationellt med andra polismyndigheter och aktörer. Att kriminalunderrättelseverksamheten fortlöpande kartlägger och analyserar kriminella organisationer och nätverk. Att verksamheten inriktas mot nyckelpersoner. Att särskild uppmärksamhet ges ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella gäng. Att verksamheten för återtagande av brottsvinster utvecklas. 11

12 2.4 UNGDOMARS BROTTSLIGHET Genom tidiga ingripanden mot ungdomars brottslighet ökar möjligheten att förhindra att de hamnar i en livssituation där kriminalitet utgör en dominerande faktor. Lagstiftaren har identifierat betydelsen av tidiga ingripanden och har bland annat genom införandet av tidsfrister gällande brott begångna av ungdomar visat vilken vikt man lägger vid detta. När det gäller ungdomars brottslighet är samverkan av största vikt. Ärenden där ungdomar är gärningspersoner ska prioriteras och ungdomars brottslighet ska vara i fokus. Förmågan att identifiera ungdomar som löper risk att hamna i en kriminell livsstil ska öka. Kriminella beteenden ska avbrytas och rekrytering till kriminella nätverk förhindras. Utredningsrutiner som bidrar till snabb lagföring av ungdomar ska tillämpas. Viktiga strategier Att identifiera ungdomar i riskzonen. Att effektivisera och förbättra utredningsarbetet samt att samverka med berörda aktörer, bland annat åklagare och socialtjänst. Att verka inom sociala insatsgrupper i Örebro kommun. Att verka för att medlingsverksamheten utvecklas i länets kommuner. Att utveckla arbetet med hot spots 5. 5 Brottsligheten är inte jämt fördelad över den geografiska ytan i en stad eller ett samhälle. På vissa platser begås det mer brott än på andra. Dessa platser där brotten koncentreras kallas i kriminologisk litteratur för hot spots. 12

13 2.5 TRAFIKEN SKA BLI SÄKRARE Arbetet med att öka trafiksäkerheten är ett uppdrag som omfattar alla poliser i yttre tjänst. Polismyndighetens trafikarbete ska bedrivas baserat på analyser av var riskerna är störst och var effekterna av polisens arbete har störst effekt. Detta underrättelsebaserade arbete ska omfatta platser och även beteenden. Även trafikantslag måste vägas in i planeringen av trafiksäkerhetsarbetet. Den största gruppen svårt skadade i trafiken utgörs av cyklister. Som ett led i arbetet mot livsstilskriminella, vilka ofta är trafikanter, är trafikarbetet nödvändigt. Livsstilskriminella eller andra grovt kriminella ska inte kunna röra sig obehindrat och obemärkt i trafikmiljön. Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Antalet alkoholutandningsprov ska uppgå till minst Antalet kontrollerade arbetsdagar enligt köroch vilotidsbestämmelserna ska uppgå till minst Antalet kontroller av farligt gods ska uppgå till minst 280. Viktiga strategier Att arbeta i enlighet med polisens trafiksäkerhetsstrategi. Att trafiksäkerhetsarbetet planeras med utgångspunkt från Trafikverkets styrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen För polisen innebär det att de mest prioriterade insatsområdena i prioriteringsordning är hastighetsefterlevnad, nyktra förare, bältesanvändning och hjälmanvändning. Att trafiksäkerhetsarbetet är ett ansvar för all personal i yttre tjänst. Att trafiksäkerhetsarbetet ska planeras med hänsyn till det trygghetsskapande uppdraget. 13

14 2.6 NARKOTIKA I den strategi som regeringen formulerat gällande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) är ett av de övergripande målen för ett narkotikafritt samhälle. Narkotikan utgör en drivkraft och ett sätt att finansiera annan brottslighet. Narkotikamissbruket medför stora negativa konsekvenser för samhället och för individer. Ett antal personer hamnar i en kriminell livsstil som en följd av sitt narkotikamissbruk. Social utslagning och annat lidande följer också i spåren på narkotikan. Särskilt viktigt är det att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra ungdomars missbruk. I Örebro län finns en länsstrategi för ANDTförebyggande arbete för åren utarbetad. I länsstrategin formuleras hur den nationella ANDT- politiken ska omsättas till verksamhet i Örebro län. Tillgången på narkotika ska minska. Viktiga strategier Att insatser genomförs på alla nivåer; missbrukarledet, den småskaliga distributionen och den grova narkotikabrottsligheten i enlighet med PUM. Att det sker en samverkan mellan olika enheter inom myndigheten. Att samverkan med andra aktörer genom metoden Örebro län för en drogfri trafik fortsätter. Att samverka med andra aktörer för att bidra till att motivera och lotsa individer till vård och behandling. Att det genomförs riktade insatser mot narkotikakonsumtionen i krogmiljöer, fester och evenemang. Att det sker en samverkan med andra aktörer för att hindra att ungdomar påbörjar ett missbruk. 14

15 2.7 BROTTSOFFERARBETE Ett väl fungerande brottsofferarbete inom polismyndigheten är av stor vikt för att underlätta situationen för den brottsutsatte. Genom ett gott omhändertagande av brottsoffer och andra bevispersoner ökar också möjligheterna till lagföring av brottslingen varför detta arbete är en viktig del av polismyndighetens strävan efter att öka kvaliteten på brottsutredningar. Även brottsoffrets trygghet påverkas av ett gott omhändertagande. Andelen brottsoffer som är nöjda eller mycket nöjda med Polisen ska uppgå till minst 70 procent. Viktiga strategier Att det finns rutiner för kontaktförbud och användning av elektronisk övervakning. Att det vid överträdelse av kontaktförbud ska genomföras klargörande samtal. Att fortsätta verka för att medlingsverksamheten utvecklas i kommunerna så att den fungerar fullt ut i länet. Att polisanställda har god kunskap om brottsofferarbete. Att brottsoffer får relevant information. Att det sker en samverkan med andra aktörer i brottsofferarbetet såväl i det brottsförebyggande som trygghetsskapande arbetet. 15

16 2.8 EXTERN SERVICE En del av rikspolischefens inriktning för 2013 handlar om tillgänglighet. För många är bilden av Polisen avhängig den service och det bemötande som ges i kontakt med Polisen. Det kan för många handla om att söka pass, anmäla förlorat gods eller att göra en polisanmälan. Dessutom påverkar möjligheten att få information hur Polisen uppfattas. Med ett professionellt bemötande ökar förtroendet för polismyndigheten. Andelen servicemottagare som är nöjda eller mycket nöjda med Polisens service dvs. tillgänglighet, bemötande och utförande, ska uppgå till minst 85 procent. Viktiga strategier Att polismyndigheten är tillgänglig via flera olika kanaler bland annat; reception, telefon, information och e-posttjänster. Att utvecklingen i respektive kanal sker anpassat till allmänhetens behov och efterfrågan. Att polismyndigheten strävar efter en tillfredsställande service i hela länet. Att polismyndighetens anställda och volontärer bemöter allmänheten på ett sätt som inger förtroende. Att service utförs enhetligt, effektivt och rättssäkert. 16

17 2.9 HANDLÄGGNING AV POLISRÄTTSÄRENDEN Handläggningen av polisrättsärenden innefattar myndighetsbeslut mot enskilda. Då felaktig handläggning av ett ärende kan få stora konsekvenser för den enskilde är det viktigt att handläggare av polisrättsärenden har en hög kompetens. Det är också viktigt att ärenden handläggs med en hög kvalitet och att bemötandet är professionellt. Stämningsmannadelgivningar enligt delgivningslagen utgör en viktig komponent i effektiviteten i rättskedjan. Om inte delgivningsverksamheten har en hög kvalitet finns det risk att huvudförhandlingar i brottmål ställs in med konsekvenser för förtroendet för rättsväsendet som följd. Vissa delgivningsärenden får ta längre tid medan andra bedöms så viktiga att de ska redovisas inom två veckor. Polismyndigheten ska klara av minst 85 procent av delgivningsuppdragen som inte är så brådskande att de behöver redovisas inom två veckor. Viktiga strategier Att polismyndigheten arbetar i enlighet med nationella rutiner och de systemstöd som är under utveckling av RPS. Att Polisen har en tydlig och aktiv information om handläggningstider m.m. Att polismyndigheten arbetar så att tingsrätten i så stor omfattning som möjligt kan använda förenklad delgivning vid stämning i brottmål och kallelse till huvudförhandling. Att det sker en systematisk kontroll av vapenförvaring. 17

18 3 TRYGGHET I Polisens uppdrag ligger att verka för en ökad trygghet i samhället. Detta uppdrag handlar i första hand om trygghet kopplad till rädsla för brott. Otrygghet kan vara en konsekvens av brott men kan också ha andra orsaker. Ibland kan även ordningsstörningar och oordning medföra otrygghet. Detta medför att trygghetsaspekten måste beaktas som ett fenomen i sig och inte enbart som en bieffekt av brottsbekämpning. Genom ett underrättelsebaserat arbete kan trygghetsskapande effekter nås även om det inte finns någon konkret koppling mellan trygghetsnivån och brottslighet. Polismyndigheten i Örebro län ska inom ramen för Polisens underrättelsemodell, PUM, genomföra insatser för att öka tryggheten bland invånarna i Örebro län. Genom att polisen uppträder synligt i högre utsträckning och därigenom blir mer tillgänglig för allmänheten kan en ökad trygghet uppnås. Med synlighet avses bl.a. en ökad möjlighet till samtal i vardagen mellan polis och allmänhet. Så kan förtroendet för polisen växa. Tryggheten ökar också om tillgängligheten är större när behoven är som störst. Även polisens volontärer kan genom ökad synlighet verka trygghetsskapande. Detta har bland annat visats i en undersökning genomförd vid Örebro universitet 6. 6 Undersökningen publiceras inom kort. 18

19 4 INTERN STYRNING OCH KONTROLL En förutsättning för att polismyndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag och nå de mål som satts upp för verksamheten är en god intern styrning och kontroll enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Processens moment; riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation ska genomföras och följas upp enligt dokumenterade rutiner. 5 EKONOMI Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt och med en god hushållning av statens medel. Genom att följa verksamheten med fokus på kostnadseffektivitet och kostnadsproduktivitet kan utrymme för effektiviseringar och besparingar identifieras. Polismyndigheten har inför verksamhetsåret en ekonomi i balans. Den preliminära anslagstilldelningen 2013 uppgår till 470,2 mkr för Polismyndigheten i Örebro län. Anslagsramen har räknats upp med 0,46 procent jämfört med Under 2013 tar Rikspolisstyrelsen över ansvaret för anställning av polisaspiranter som fullgör sin femte termin. Lönekostnaden för dessa kvarstår hos myndigheten men ingår i anslagstilldelningen som ett schablonbelopp per polisaspirant/termin. 19

20 6 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Enligt Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar kommer polisens kompetensförsörjning de kommande fem åren att inriktas mot följande tre prioriterade områden: Förbättrade verksamhetsresultat Ökad synlighet och tillgänglighet Ökad flexibilitet och kvalitet i verksamheten 6.1 Chefs- och medarbetarskap Chefer inom Polisen ansvarar för att tydliggöra Polisens uppdrag och mål. Medarbetarnas ansvar är att bidra till verksamheten och medverka till att Polisen genomför uppdraget professionellt. För att detta ska vara möjligt måste en dialog mellan medarbetare och chefer vara pågående och levande vilket tillförsäkras geom det dialogprojekt som initierats under Dialogprojektets syfte är att skapa förutsättningar för dialog, delaktighet och öppenhet. Dialogen ska ge möjlighet att tillvarata medarbetarens engagemang och kompetens samt möjliggöra uppföljning och återkoppling. 6.2 Arbetsgivarpolitik Den nationella inriktningen är att arbetsgivarpolitiken ska ange normer och värderingar som styr hur chefer ska agera i egenskap av arbetsgivare. Polismyndigheten i Örebro län ska bedriva en lönebildningsprocess och genomföra en lönesättning som bidrar till bra resultat och utveckling av verksamheten. Polismyndigheten i Örebro läns chefer ska fortsätta att stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare genom regelbundet återkommande ledarforum samt en årlig utbildningscykel för utbildningar inom olika områden mångfald, likabehandling, arbetsmiljö, kamratstöd, arbetsplatsträffar, arbetsrätt m.m. De nationella avtalen gällande polisens allmänna löne- och förmånsvillkor, inklusive arbetstidsavtalet ska tillämpas så att de främjar effektiviteten i verksamheten samt en god arbetsmiljö. Vid förläggning av arbetstider ska arbetstidsavtalet och RPS riktlinjer för arbetstider följas. Det innebär att förläggningen ska utgå från verksamhetens bemanningsbehov utifrån gjorda verksamhetsanalyser. 6.3 Kompetens Den nationella inriktningen är att kompetensutveckling tydligt ska utgå från verksamhetskraven. Olika typer av utbildningsformer ska utvecklas så att de bäst anpassas till verksamhetens och medarbetarnas skiftande förutsättningar. Att använda den egna arbetsplatsen som utgångspunkt för utveckling och lärande och därmed systematiskt arbeta med erfarenhetsutbyte, kompetensförsörjning och andra viktiga åtgärder. 20

21 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS BEDRIVANDE 7.1 Rättskedjeperspektiv på ITutveckling För att samordna den brottsbekämpande verksamheten ska Polismyndigheten delta i lokala samverkansforum som åklagarkammaren bjuder in till. Här ska frågor diskuteras som avser utveckling av brottsbekämpningen, hur brottsbekämpningen är organiserad, arbetsmetoder, genomströmning, lagföring och övriga resultat samt efterlevnad av centrala överenskommelser om hur brottsbekämpningen ska inriktas. 7.2 Personsäkerhetsarbete Hot och våld mot människor i samhället kan utgöra ett hinder i det brottsbekämpande arbetet samt utgöra ett hot mot en effektiv rättsskipning. Otillåten påverkan mot politiskt förtroendevalda, anställda inom rättsväsendet och andra företrädare i samhälleliga föreningar och företag, är ett allvarligt problem som hotar demokratin och rättssäkerheten. Polismyndigheten i Örebro län ska med övriga aktörer arbeta på ett strukturerat och professionellt sätt för att skydda hotade personer och egna medarbetare. Polismyndigheten ska arbeta med fördjupade riskanalyser i enlighet med de nationella riktlinjerna. 7.3 Internationell verksamhet Polismyndigheten i Örebro län ska bidra till att Sverige följer de internationella åtaganden som följer medlemskapet i EU. Det innebär bland annat att polismyndigheten genom det internationella polissamarbetet ska medverka till att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i Sverige och andra länder. Polismyndigheten ska därför använda sig av det internationella samarbetet när så är möjligt. 7.4 Krisberedskap En väl utvecklad krisberedskap lägger grunden för att polismyndigheten vid större händelser ska kunna samla sina resurser och genomföra de insatser som krävs. Arbetet med att nå målen i nuvarande krisberedskapsstrategi kräver delaktighet och samarbete i hela polisorganisationen. Det görs genom att de åtgärder som implementeras får genomslag i verksamheten. Samarbete och samverkan med externa myndigheter och organisationer är av vikt för ett fungerande krisberedskapsarbete. Utveckling av rutiner för krishantering och övningsverksamhet ger förutsättningar för att göra ett gott arbete i samband med en kris. 21

22 7.5 Miljöledning för en hållbar utveckling Polismyndigheten har beslutat om en ny miljöplan, som ska revideras årligen. Till miljöplanen är en miljöaspektlista kopplad som mer precist anger miljöpåverkan. I miljöplanen anges bl.a. att bensinförbrukningen ska minska till förmån för etanolbränsle, antalet videokonferenser ska öka och antalet fysiska möten minska samt att pappersförbrukningen ska minska genom dubbelsidiga utskrifter. Avseende elförbrukningen ska trasig belysningsarmatur bytas ut till rörelse- och sensorstyrd armatur. 7.6 Verkställighetsarbete och gränskontroll Polismyndigheten i Örebro län ska arbeta för att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut samt vidta åtgärder som krävs för att öka andelen verkställda beslut. Projektet REVA rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete, är ett samarbete mellan Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården. Syftet är att öka effektiviteten och rättssäkerheten när avvisnings- och utvisningsbeslut verkställs. Arbetsmodellen innebär att allt arbete med verkställigheter ska baseras på leanmetodiken. Implementeringen av REVA pågår under Systematiskt arbetsmiljöarbete Polismyndighetens sjukfrånvaro ska vara fortsatt låg och arbetet för att minska arbetsrelaterad ohälsa ska prioriteras. Polismyndigheten i Örebro län ska arbeta aktivt för en arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier. Handledning och psykosocialt stöd ska finnas och vara en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv ska tillämpas inför beslut om förändringar av organisation, arbetsmetoder, utrustning och teknik. 7.8 Verksamhetsskydd Polismyndigheten i Örebro län ska ha ett väl utvecklat verksamhetsskydd som är verksamhetsanpassat och som leder till ökad effektivitet. Medarbetarna ska vara trygga, utrustningen ska vara säker, lokalerna ska vara anpassade till den verksamhet som bedrivs och information ska finnas tillgänglig när den behövs men skyddas så att den inte läcker ut till obehöriga. 22

23 SAMMANFATTNING AV MÅL POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN Våld i offentlig miljö Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande misshandel utomhus ska öka och uppgå till lägst 26,8 procent. Brott i nära relationer Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande brott i nära relationer ska öka och uppgå till lägst 23,1 procent. Vid samtliga brott som gäller grov misshandel inomhus mot kvinna/man över 18 år i nära relation, grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse ska strukturerade riskanalyser upprättas. Dessutom ska det vid andra våldsbrott prövas om en strukturerad riskanalys ska upprättas. Grova våldsbrott I samråd med Åklagarkammaren ska handläggningen av grova våldsbrott förbättras. Mängdbrott Polismyndigheten ska under 2013 utveckla förmågan att systematiskt identifiera, samla och utreda de brott som begås av de personer som definierats som livsstilskriminella. Inbrottsstöld i bostad Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande inbrottsstöld i bostad ska öka och uppgå till lägst 8 procent. Grov organiserad och systemhotande brottslighet Förutsättningarna att bedriva grov organiserad och systemhotande brottslighet ska försämras. Ungdomars brottslighet Förmågan att identifiera ungdomar som löper risk att hamna i en kriminell livsstil ska öka. Kriminella beteenden ska avbrytas och rekrytering till kriminella nätverk förhindras. Utredningsrutiner som bidrar till snabb lagföring av ungdomar ska tillämpas. Trafiken ska bli säkrare Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Antalet alkoholutandningsprov ska uppgå till minst Antalet kontrollerade arbetsdagar enligt kör- och vilotidsbestämmelserna ska uppgå till minst Antalet kontroller av farligt gods ska uppgå till minst 280. Narkotika Tillgången på narkotika ska minska. Brottsofferarbete Andelen brottsoffer som är nöjda eller mycket nöjda med Polisen ska uppgå till minst 70 procent. Extern service Andelen servicemottagare som är nöjda eller mycket nöjda med Polisens service dvs. tillgänglighet, bemötande o ch utförande ska uppgå till minst 85 procent. Handläggning av polisrättsärenden Polismyndigheten ska klara av minst 85 procent av delgivningsuppdragen som inte är så brådskande att de behöver redovisas inom två veckor. 23

24 FÖRKORTNINGAR ANDT KUT LOKUS PATRIARK PNU PUG PUM PUM-A REVA RPS SAM SARA Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Kriminalunderrättelsetjänsten Lokal brottsplatsundersökare Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv Polisens Nationella Utredningskoncept Polisens metodstöd för Utredning av Grova våldsbrott Polisens Underrättelsemodell Polisens Underrättelsemodell-Applikation Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete Rikspolisstyrelsen Checklista för riskbedömning av våld vid stalkning Checklista för bedömning av risk för framtida partnervåld FÖRKLARINGAR Brott i nära relationer Med brott i nära relationer menas brott där gärningspersonen har eller har haft en nära relation till brottsoffret. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar och syskon räknas som närstående. Lean Lean är en metod för verksamhetsutveckling. Fokus är att skapa maximalt värde av de resurser man har. Lean förenklar, ökar kvaliteten och ökar lönsamheten. Mängdbrott Mängdbrott kallas ibland vardagsbrott. Det är vanligt förekommande brott som drabbar många människor som till exempel stöld, snatteri, skadegörelse, tillgrepp av fortskaffningsmedel, misshandel, grov olovlig körning och rattfylleribrott. 24

25 Polismyndigheten i Örebro län

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 21 januari 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Polisens. Rikspolisstyrelsen juni 2013

Polisens. Rikspolisstyrelsen juni 2013 Polisens planeringsförutsättningar 2014 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2013 Förord 3 Förord Polisens planeringsförutsättningar är Rikspolisstyrelsens (RPS) styrdokument för att utveckla och precisera

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012

Polisens planeringsförutsättningar. 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012 Polisens planeringsförutsättningar 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Dnr Tryck Grafisk form Rikspolisstyrelsen, PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning...3 2. Långsiktiga förutsättningar för polisverksamheten...5 2.1. Verksamhetsstyrning...5 2.2 Polisens underrättelsemodell (PUM)...5 2.3 Polisens nationella

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2014

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2014 Polisens planeringsförutsättningar 2014 Rikspolisstyrelsen februari 2014 Följande förändringar har skett i nedanstående avsnitt/bilagor sedan Polisens planeringsförutsättningar 2014 (prel.) beslutades.

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län

Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011.doc 2 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning... 3 1.2 Samverkan... 5 2. Nationella mål... 6 2.1 Brott i nära relationer...

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2013

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2013 Polisens planeringsförutsättningar 2013 2014 Rikspolisstyrelsen februari 2013 Följande avsnitt/bilagor har reviderats i större utsträckning sedan Polisens planeringsförutsättningar 2013-2015 (prel.) beslutades.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Produktion: Polismyndigheten i Jönköpings län, Box 618, 551 18 Jönköping D nr: A-191-4108/11 Grafiks form: Linda Wangström, kommunikationsenheten Tryck: Tabergs tryckeri AB, Taberg,

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

AA /10. Verksamhetsplan

AA /10. Verksamhetsplan AA-191-11880/10 Verksamhetsplan 2011 Förord Vårt främsta mål är att förebygga och utreda allt fler brott. Brotten ska bekämpas för att skapa trygghet för alla som bor och vistas i Södermanland. Det borde

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Utgivare: Polismyndigheten i Västerbottens län, Box 463, 901 09 Umeå, www.polisen.se/vasterbotten Diarienummer: AAC-191-135-11 Foto: Omslag, sid. 6, 8, 12,15 och16 Peder Jonsson, sid.

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 AA /13

Verksamhetsplan 2013 AA /13 Verksamhetsplan 2013 AA 191-1313/13 Innehåll Inledning...3 Verksamhetens inriktning...5 Polisen ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället...5 Rättssäker och enhetlig...6 Polisens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Utkast Beteckning/Diarienummer 2010-12-15 A 191-8944/10 Verksamhetsplan 2011 Bilden är tagen under en patrullering vid Vålbrändan i Sälenfjällen. Den föreställer inspektör Leif Andersson som tar en paus

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

POLISENS TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI OCH ARBETE MOT KRIMINELLA PÅ VÄGNÄTET

POLISENS TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI OCH ARBETE MOT KRIMINELLA PÅ VÄGNÄTET Rikspolisstyrelsen POLISENS TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI OCH ARBETE MOT KRIMINELLA PÅ VÄGNÄTET Polisavdelningen 2012-05-14 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 STRATEGISK INRIKTNING... 3 2.1 Trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Grafisk profil styrande dokument. En manual från Rikspolisstyrelsen

Grafisk profil styrande dokument. En manual från Rikspolisstyrelsen Grafisk profil styrande dokument En manual från Rikspolisstyrelsen avdelning I den här manualen finns information om den grafiska profil som används för styrande dokument inom Polisen. Det kan vara strategier,

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Brottsförebyggande program

Brottsförebyggande program Brottsförebyggande program 2015-09-24 Antaget i Kommunstyrelsen 2016-03-07, 53 Innehåll Inledning 2 Bakomliggande strategiska dokument 2 Organisation av det brottsförebyggande arbetet 3 Syfte 3 Arbete

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

Foto: Jenny Palmqvist - Södermanlands Nyheter. Verksamhetsplan 2010 Polismyndigheten i Södermanlands län

Foto: Jenny Palmqvist - Södermanlands Nyheter. Verksamhetsplan 2010 Polismyndigheten i Södermanlands län Foto: Jenny Palmqvist - Södermanlands Nyheter Verksamhetsplan 2010 Polismyndigheten i Södermanlands län Polismyndigheten i Södermanlands län Dnr: AAA-191-11400/09 Foton: Jenny Palmqvist - Södermanlands

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Dnr Tryck Upplaga Grafisk form Foto Polismyndigheten i Västmanlands län Box 9 721 03 Västerås Kommunikationsenheten Controllerenheten

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. perioden Rikspolisstyrelsen februari 2012

Polisens planeringsförutsättningar. perioden Rikspolisstyrelsen februari 2012 Polisens planeringsförutsättningar för perioden 2012 2014 Rikspolisstyrelsen februari 2012 Polisens planeringsförutsättningar för perioden 2012 2014 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm

Läs mer

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2011 - Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun 2011-08-30 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07

VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07 A191-1275/07 VERK SAM HETS PLAN 2008 1 1. Inledning En planering för goda resultat Polisstyrelsen har i Verksamhetsplan 2008 lagt fast viktiga mål för polisarbetet i Jönköpings län. Den är ett uppdrag

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1

Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1 Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1 Utgivare: Polismyndigheten Gotland, Box 1153, 621 22 Visby Beslut: Fastställd av Polisstyrelsen 14 december 2012 Diarienummer: AA-191-3234-2012 Foto: Lars Hedelin,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Gäller tills vidare enligt RPS planeringsförutsättningar 2012-2014 Dnr AA-903-1564/11 Polismyndighetens verksamhetsidé Vi främjar rättvisa och trygghet genom att upprätthålla allmän

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 FÖRSLAG

Verksamhetsplan 2013 FÖRSLAG Verksamhetsplan 2013 FÖRSLAG Utgivare: Polismyndigheten i Östergötlands län Dnr: AA-191-6357/12 Grafisk layout: Annika Manninen, Polismyndigheten i Östergötlands län Foto: Lars Hedelin, Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Trygghetskommission - Direktiv

Trygghetskommission - Direktiv Trygghetskommission - Direktiv Sammanfattning Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsinriktning 2010

Verksamhetsplan. Verksamhetsinriktning 2010 Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsinriktning 2010 1 Verksamhetsplan 2010 2 Verksamhetsinriktning 2010 Innehåll Verksamhetsinriktning 2010-2012 4 Utgångspunkter för verksamhetsplanen 2010 8 Viktiga utgångspunkter

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2009. Polismyndigheten i Västmanlands län. Verksamhetsplan 2009 1 (46) Datum Diarienr Version 2009-01-29 01.01

Verksamhetsplan 2009. Polismyndigheten i Västmanlands län. Verksamhetsplan 2009 1 (46) Datum Diarienr Version 2009-01-29 01.01 Verksamhetsplan 2009 1 (46) Verksamhetsplan 2009 Polismyndigheten i Västmanlands län Verksamhetsplan 2009 2 (46) INNEHÅLL 1 Inledning 3 1.1 Länspolismästaren har ordet 3 2 Utgångspunkter och krav för verksamhetsplanen

Läs mer

Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1

Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1 A-191-7326/08 Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1 2 CENTRALA STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2009.... 2 2.1 POLISENS PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2009-2011.... 2 2.2 POLISSTYRELSENS

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Verksamhetsplan 2011 Gäller tills vidare enligt RPS planeringsförutsättningar 2011-2013 Dnr AA-903-4809/10 2 Innehållsförteckning POLISMYNDIGHETENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 POLISENS VÄRDEGRUND...3 1 INLEDNING...

Läs mer

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Bilaga 1 till samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten i Järfälla och Järfälla kommun Oktober 2016 1. SAMVERKANSOMRÅDEN Nedanstående

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016 Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016 Innehåll Innehåll Förord...5 Verksamhetens inriktning...6 Verksamhetsidé...7 Långsiktiga mål...8 Strategiska initiativ...9 Förändringsarbetet i fokus...12 3

Läs mer

Verksamhetsplan (ur Regleringsbrevet)

Verksamhetsplan (ur Regleringsbrevet) Verksamhetsplan 2013 Vårt uppdrag från medborgarna är tydligt Vi ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället, bl.a. genom att förhindra att brott begås och att utreda brott

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 A /12 APG /12

Verksamhetsplan 2012 A /12 APG /12 Verksamhetsplan 2012 A 191-516/12 APG 191-510/12 Fakta om Polismyndigheterna Geografi och befolkning Kronoberg Kalmar Antal Kommuner/Närpolisområden 8/3 12/2 Antal invånare (30 Sep 2011) 184 426 233 074

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Verksamhetsplan Polismyndigheten Gotland 2012. Fastställd av Polisstyrelsen 2011-12-19

Verksamhetsplan Polismyndigheten Gotland 2012. Fastställd av Polisstyrelsen 2011-12-19 Verksamhetsplan Polismyndigheten Gotland 2012 Fastställd av Polisstyrelsen 2011-12-19 Produktion: Polismyndigheten Gotland Dnr: 191-4401/11 Foto: Lars Hedelin, Jimmy Gustafsson, Daniel Åhlén Pia Persson,

Läs mer

Styrdokument och verksamhetsplan för PULS-gruppen 2008-2009

Styrdokument och verksamhetsplan för PULS-gruppen 2008-2009 Styrdokument och verksamhetsplan för 2008 - STYRDOKUMENT OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR PULS-GRUPPEN ÅREN... 1 1. INLEDNING... 2 2. STYRANDE DOKUMENT... 2 3. ÖVERGRIPANDE SYFTE FÖR PULS-GRUPPEN... 4 3.1 MÅL...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 INNEHÅLL 1 LÄNSPOLISMÄSTARENS INRIKTNING AV VERKSAMHETEN...3 1.1 Vårt uppdrag ligger fast...3 1.2 Vår verksamhet...3 1.3 Vår organisation...4 1.4 Avslutningsvis...4 2 LEDNING OCH STYRNING...5

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Verksamhetsplan Budgetåret 2014

Verksamhetsplan Budgetåret 2014 Verksamhetsplan Budgetåret 2014 Polisstyrelsen har beslutat om vår verksamhetsplan för 2014. Den har tagits fram efter uppdrag och förutsättningar som vi har fått från regeringen. 1 V ER K S A M H E T

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 AA-9-3485-203 VERKSAMHETSPLA 203 ROSLAGES POLISMÄSTARDISTRIKT POLISMYDIGHETE I STOCKHOLMS LÄ IEHÅLL VERKSAMHETSPLA 203 3 4-5 6 7 8 9 0 2 3 3 4 5 5 6-7 Inledning Lägesbild för Roslagens Polismästardistrikt

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:215-003 2016-04-08 1/2 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer