Brf Hdgernfrsstaden RdkenskapsAret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Hdgernfrsstaden 716000-0373. RdkenskapsAret 201 3-01 -01-2013-12-31"

Transkript

1 Brf Hdgernfrsstaden RdkenskapsAret

2 Bnf tliigerndsstaden 1(10) Styrelsen for Brf Hiigerndsstaden f6r hairmed avge drsredovisning for rdkenskaps6ret Styrelse Styrelsen har efter ordinarie fdreningsstdmma den 13 maj 2013 och pdfoljan<le styrelsekonstituering haft foljande sammansdttning : Ake Heile Ledamot, ordforande t o m Anders Eriksson Ledamot, vice ordfcirande t o m samt fr o m 20' Lotta Gustafsson Ledamot sekreterare t o m Lars Carlson Ledamot, vice ordforande fr o m t o m 20' JonasAndersson Ledamottom20l Patric Holm Suppleant t o m och Ledamot, ordforande fr o m Patrick Alm Suppleant t o m Anders Wahlqvist Ledamot, sekreterare fr o m Linda Persson Suppleantfro m to m Madeleine Hullegaard Suppleant fr o m Revisorer Staffan Zander Lars Westling Riitta Lukander Baker Tilly Mapema AB Intern revisor Intern revisor, suppleant Fastighet och lsgenhetsfcirdelning Fastighetens beteckning dr Hdgernds 7:11 med byggrrads6r Taxeringsvdrdet for foreningens fastigheter utgor ( ), varav markvdrde ( ). Fastigheten dr fullvdrde forsiikrad i Nordeuropeiska Fdrsdkrings AB diir iiven ansvarsfdrsaikring for styrelsen har tecknats. Foreningen ornfattar bostadsldgenheter samt lokaler fdrdelade enligt nedan: 1 rok-vrd 26 st 728kvm 1 rok-skap 9 st 193 kvm 2rok 54 st kvm 3 rok 31 st 2285kvm 4 rok 17 st Totalt 137 st kvm Lokal med bostadsrdtt 1 st 344 kvm Lokaler 7 st 213 kvm Butik 1 st 318 kvm Foreningens lokal 1 st 30 kvm Totalt 10 st 905 kvm Agarf<irhAllanden, medlemmar Antalet medlemmar i foreningen uppg6r till 152 (150). Under 6ret har 14 (11) kigenheter 6verl6tits. Styrelsen har under 6ret hrillit 14 (12) stycken protokollforda sammantrdden inklusive ett konstituerande mote i samband med stdmman. Vdsentliga hiindelser under Aret Nya ParkeringstillstAnd togs fram under hdsten Dessa bdrjade gdlla I samband med detta utokades den fria parkeringen att gtilla fr6n Brf Htigerniisstaden har tillsammans med Brf Flygbdten uppvaktat Tdby Kommun betrdffande v ko flt t{rt W

3 Brf Hldgerndsstaden 2(10) parkeringsbestdmmelserna p6 Htigerniisvdgen utanfor cykelaffdren och lyckats fd kommunen att ta botl tidsbegriitrsningen, som tidigare var Numera gdller parkering till6ten 24 timmar overallt. PA grund av valtensamling i det 6vre garaget och ldckage till det nedre uppstod elfel. I samband med reparation av elfelet sd byttes Elcentralen i garaget. Nytt avtal med Rofas upphandlades under v6ren. Trappstiidningen separerades d6 fr6n avtalet och nytt avtal med NFS STAD upphandlades. Detta har lett till att vihar fatt ett form6nligare avtal biide for Fastighetsskotsel och Trappstaidning. Under 6ret har OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) genomforts. Ett 20{al ldgenhetsinnehavare liksom foreningen 6lades att vidtaga dtgiirder for att fa baittre fr6n- och tilluft. tf,vk:n blev s6 smaningom godkdnd men till niista OVK om fyra 6r milste ett antal biobeventiler i fonstren bytas fdr att fcirbeittra I uftflodet. Forliingt Seruiceavtal har forhandlats med Bravida betrdffande drift och service av passageanldggningen. Den 25 maj holls traditionell v6rfixardag, d6 vi hjiilptes At att f6 det fint i v6r gemensamma trddgdrd. Delar av styrelsen och revisorer genomgick en utbildning betrdffande Styrelsens reittigheter och skyldigheter. Utbildningen hdlls i foreningens expeditionslokal av fastighetsjuristen Ylva Hintze. Efter att fjol6rets stora snomdngd hade smdlt samt efter varens skyfall uppstod det laickage in i kdllaren i Hgv 2. Torkning, uppgriivning, ttitning foretogs och s6 sm6ningom iiterstdllande. Samtliga parkeringsrutor utomhus och platserna i garaget malades i augusti m6nad. Lars Carlson och Jonas Andersson valde att avg6 som styrelseledamoter i augusti resp. september. Linda Persson flyttade fran foreningen Hyresavtalet mellan Brf Haigerntisstaden och OwniUATM sades upp per den 31 mq Projektering for ombyggnation till kigenheter pdborjades och ritningar togs fram med hjiilp av arkitektfirman Storesund. Upphandling av fastighetsforsdkring pdrbdrjades under hosten. Efter intagande av diverse offerter med Svenska Bol6ns hjeilp visade det sig att det var mest ltinsamt att ligga kvar hos Nordeuropeiska. Samma sak gjordes med foreningens elleverantor. Offerter togs in och den befintliga leverantoren Enkla Elbolaget visade sig vara billigast och samtidigt miljoviinlig. Besiktning av skorstenen har gjorls i forbyggande syfte for att kontrollera dess skikt. Avtalet med Tele 2 sades upp for omfdrhandling per den 30 juni I samband med den omfdrhandlingen kommer operatdrerna Telia och Tele 2 flytta sin utrustning fran skorstenen. Anticimex har genomfort en fuktmdtning i tvaittstugorna och runt norra vdggarna Hgv 4 och Hgv 8. Vid denna fuktmdtning upptricktes bland annat att tv6 av tre golvbrunnar i tvaittstugan Hgv 8 liickte. Vidare visade det sig att elen i denna gamla tviittstuga inte ldngre var tjainlig. Med tanke pd att ingen renovering har foretagits i denna tvaittstuga p6 50 6r (forutom ytskikt) och frdgan har varit uppe pd 6rsmote drir tidigare styrelse hade utlovat en uppfrdschning s6 var det dags och nddvaindigt att renovera denna lokal. Upphandling gjordes och renoveringen p6borjades under hosten och f irdigsttilldes i december. Styrelsen har med hjiilp av Svenska Boldn lagt om ett l6n om 8, : - till annan bank (Nordea) och p6 det siittet lyckats sdnka rdntan betydligt och ddrigenom fdr siinkta rdnl,ekostnader. Man har ocksii under hosten placerat 2, : - pa ett sparkonto i SBAB, ddr vi kommer att f6 en fordelaktig sparrdnta utan att pengarna iir ldsta for uttag. Under hosten genomfordes garantibesiktning av de tvii Ar gamla fonstren. Upphandling av Entr6renovering slutfordes i november. Efter ett stort antal offerter beslutades att det blir Svenska Skydd som ska frdscha upp entr6erna genom malning av vdggar, tak, snickerier och dorrar. Sopnedkastluckor skall byggas igen liksom en dorr i entr6n i Hgv 8. Fyra dorrar kommer att bytas ut och entr6golven poleras upp. Denna renovering kommer att pdborjas i mars Overenskommelse har ocksd trdffats att Svenska Skydd har blivit foreningen nye dorrleverantor. W AMW

4 Brf Hdgerndsstaden 3(1 o) Ekonomi Foreningen har skrivit avtal med Svenska Bol6n for att fa hjrilp med omleiggning och omforhandling av foreningens l6n. Som medlemmar hos Svenska Boldn har foreningen dessutom mojlighet att ta del av diverse formanliga ramavtal. Lcinen och ersdttningar Foreningen har en anstiilld kontorist pd deltid som erhallit lcin med kronor ( ) samt sociala avgifter kronor(35 651). Styrelsen har erh6llit arvode om kronor (72 000) samt sociala avgifter kronor (18 796). F6rslag till resultatdisposition Styrelsen foresl6r att 6rets resultat enligt stadgarna balanseras i ny riikning. Balanserat resultat Arets resultat Summa Styrelsen foresl6r att: Till yttre fond avsdtts I ny riikning overfors Sumrna ' Fdrerringens ekonomiska stiillning Foreningens ekonomiska stiillning i ovrigt fram96r av efterfoljande resultat- och balansrdkning samt noter.

5 Brf Hiigerndsstaden 4(1 0) Flesultatrdknin Flcirelsens intdkter y'rrsavgifter/hyror Ovriga intrikter Siumma intdkter Flcirelsens kostnader Fleparation och underh6ll Driftskostnader Fastighetsskatt Fdrvaltn ingskostnader Personalkostnader och styrelsearvoden Summa kostnader ftir fastighetsfiirvaltning Avskrivningar Eyggnader lvlaskiner och inventarier Tvaittstugeutrustni n g Ri.iirelseresultat fiire avskrivningar Finansiella poster F,tinteintiikter Riintekostnader, avgifter Resultat efter finansiella poster ' ' l ARETS RESULTAT M W AW? 1,.9)

6 Brf Hiiigerndsstaden 5(1 0) l3alansrdkning Belopp ikr Nof s liillgangar /\n lsggni ngsti ll gangar Illl ateriel la an I dggn in g sti Ilgdt ngar tlyggnader Mark Maskiner och inventarier l-vdttstu geutrustn i ng l= i na n siel I a a n I dgg n i ngsti I lg dn g ar l\ndelar i Brf Hdgernaisstaden Siumma anldggningstillgdngar 0msdttningstillgingar IG rtf r i sti g a fo rd r i n g a r {ikattefordran Fcirutbetald kostnad och upplupen intiikt Kassa och bank tiumma omsdttningstillgingar SiUMMA TILLGANGAR _ M I4p I k0 wal,l Lc-

7 Brf Hiigerndsstaden 6(1 0) []alansrdkn Elelopp i kr E:GET KAPITAL OCH SKULDER Eiget kapital Elundet eget kapital Insatser Llppldtelseavgift Fdreningens underhdllsfond F:ritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa eget kapital Skulder Ldngfristiga skulder L6n Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantorsskulder Skatteskulder P'relimintir skatt Upplupna sociala kostnader Forskottsbetalda hyror/arsavgifter L,lpplupen kostnad och forutbetald inttikt Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER V ' tf t Stiillda panter m.m Fastighetsinteckningar 3'l A,nsvarsfiirbindelser Inga Inga ltnt,t, / ^/- KV fia/ ^tv l^0

8 Brf Hiigerndsstaden 7(1 0) T}OKSLUTSKOMMENTARER Fledovisnings- och vdrderingsprinciper Arsredovisningen har upprattats enligt Arsredovisningslagen och Bokforingsndmndens allmainna r6d. Om inte annat framg6r air de tillaimpade principerna ofordndrade ijrimfdrelse nred foregdende iir. Prnleiggningstillg6ngar F:oreningens materiella ankiggningsti1196ngar bestar friimst av byggnad och mark. Materiella anleiggningstillgdngar redovisas till anskaffningsvdrde minskat med avskrivningar. Utgifter for f0rbtittringar av tillg6ngars prestanda, utover ursprunglig niv6, okar tillgdngens redov'rsade vdrde. Lftgifter for reparation och underhall redovisas som kostnader. /rvskrivning pa byggnad sker med 2,5 o/o per dr och invelntarierna med 10 o/o per ar. F:inansiella anltiggningstillgangar vdrderas till anskaffningsvdrde. Best6ende vdrdenedgdng hanteras genom nedskrivning. F:ordringar F:ordringar upptas till det belopp som efter individuell prr:vning berdknas inflyta. Irtkomstskatter Fledovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erh6llas avseende aktuellt 6r samt iusteringar avseende tidigare 6rs aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar vdrderas till vad som enligt fdreningens bedomning skall erlaiggas till eller erhdllas fr6n Skatteverket. Foreningens fond fdr yttre underh6ll Fleservering till foreningens fond for yttre underhdll ingdr i styrelsens forslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits p6 fdreningens Srsstdmma sker overforing fr6n balanserad vinst till fond fdr yttre underhrill. ltlot 1 Rtirelsens intdkter y'rsavgifter bosttider Flyror lokaler l-lyror fdrrdd l-lyror antennplats l-lyror garage/p-plats/mc-plats Arsavgifter lokaler Eiredband Flabatt hyra :r 't tL ltlot 2 Driftskostnader Fastighetsskotsel inklusive stddning * Sitiidning och entremattor Eil \fdrme/olja \ratten och avlopp Siophei mtn in g/ren hiil I n ing Sinorojning F orsiikring Klabel-TVi bredband F 6rbrukningsmaterial * ing6r endast ijeimfdrelsesitfror fdr ', 't 't t qnn -2 50'l (MhrAl Kl- lw

9 Brf Hdgerndsstaden 8(1 0) lnot 3 Ftirualtningskostnader 'Ielefon lrevisionsarvoden l(ameral forvaltning ()vriga adm kostnader, porto mm llemsida l(onsultarvoden l3ank kostnader lf,vriga frdmmande tjainster l=oreningsavgifter , lnot 4 Personalkostnader och styrelsearvoden Lon ansteillda isociala kostnader anstdllda 'Ijainstepension SPP l-oneskatt pensionskostnad l(ol lektivforsei kri n g/avtalspension {3tyrelsearvode t)vriga arvoden {Sociala kostnader stvrelsearvode ljtbildning ' lnot 5 Materiella anlaggningstillgingar Ackumulerade anskaffningsviirden byggnad Anskaffningsvdrde l3ergvdrme rdsplatsen H\J,t6-8, 2008 l\yckelsystem t3araget l=onsterprojekt llissrenovering Ackumulerade avskrivningar enligt plan r\rets avskrivningar l3okf6rt vdrde lmark 'Taxeringsvdrde Byggnad Ilark fotalt 41 86i , ; ttr, WA,u V--

10 Brf Hdgerndsstaden e(1 0) Maskiner och inventarier Anskaffningsvdrde Ack avskrivningar Arets avskrivning tsokfiirt vdrde 'Ivdttstuge utrustning Anskaffningsvdrde Ack avskrivningar Arets avskrivning tsokffirt vdrde lnot 6 Ftirutbetald kostnad och upplupen intakt (lom hem AB (f,wnit l=cirsdkring l=6rvaltningsarvode {)vriga upplupna kostnader lnot 7 Fdrdndring eget kapital Inbetalda Upplitelse insatser avgifter Yttre rep. fond Balanserat resultat Arets resultat l3elopp vid iirets ingang r\rets avsdttning Vttre fond Disposition av l'dregdende 6rs resultat Arets resultat lbelopp vid iirrets utgang , lnot 8 LAngfristiga skulder llangfristiga skulder OEB SEB SBAB Nordea seb lkort del av langa ldrn Skuld W W friu ke-

11 1 0(1 o) 9 Upplupen kostnad och fdrutbetald intdkt it rdnta Ing upplupna kostnader by den I lrt Lo t{, ande Ledamot revisionsberdttelse har ldmnats den,t 6 / n 2.'O t t{ Zander ad revisor Lars Westling lnternrevisor

12 AKER TILTY MAPEMLA Revisionsberf,ttelse Till irsstrflmman i BRF Hiigerniisstaden Org.nr Rapport om irsredovisningen Jag har levidr:r'at 6rsredovisningen fril BRF Hiigelniisstaden fcit r?ikenskaprs ttr et Styrelsens ansva r fiir irsredovisningen Det zir stylelsen som har ansvaret fdl att upprdtta en Alsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt Arsredovisningslagen och fdl den interna kontloll som styrelsen bedr5mer iir nodviindig fcil att r,rpprdtta en Arsredovisning som inte innehaller vzisentliga felaktigheter', vat'e sig dessrl belor pd oegentligheter eller pd fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar iir: att uttala rnig om Arsredovisningen pa grundval av nrin revision. Jag l.rar utfdlt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriivel attjag fdljer ylkesetisha krav samt planelar och utfor revisionen fdr att uppn6 rirnlig szikerhet att 6r'sredovisningen inte innehaller viisentliga felaktigheter. En revision inlnefattar att genom olika dtgiirder inhiimta levisionsbevis om belopp och annan information i Arsredovisnin;gen. Revisorn viiljer vilka Atgtirder som ska utforas, bland annat genom all bed<jma riskerna fcjr viisentliga felaktigheter i Alsledovisningen, vare sig dessa belor pa oegentligheter eller pa fel. Vid denna rislcbedcimning bealctar revisorn de delar av den interna kontrollen sorn 2ir relevanta frir l.rur fdreningen uppr'tittar Ar'sredovisningen fcir att ge en riittvisande bild i syfte att utforma granskningsdtgiirder som rir iindam6lsenliga med hiinsyn till onrstzindigheterna, men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i fdrenir.rgens interna lcontroll. En levision innefattar ocksd en utviirdering av dndam6lsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvzints och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av der.r overglipande plesentationerr i irsredovisningen. Jag ansel att de revisionsbevis jag har inhiimtat 2ir tillrrickliga ocl.r tindamdllsenliga som grund frir mina uttalanden. Llttalanden Enligt min uppfattning har Arsredovisningen uppriittats i enlighet med fllsredovisningslagen och gel en i alla vzisentliga avs,:enden riittvisande bild av BRF H2igerniisstadens finansiella stiillning per och av dess finansiella resultat fdr 6ret enligt 6r'sredovisninp;slagen. Fdrvaltningsbeliittelsen iir fdrenlig med 6rsredovirsningens civriga delar'. R.apport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattninga r Utdver min revision av drsredovisningen hal jag iiven reviderat fdrslaget till dispositioner betrtiffande fdreningens vinst samt stylelsens forvaltning fcir BRF HdgernZisstaden fdr r2ikenskaps ttret Stynelsens ansvar Det dr styrelsen som har ansrraret fdr fdr:slaget till dispositioner betrziffande frireningens vinst, och det iir styrelsen sorn har ansvaret fcir f<ilvaltningen enligt bostadsliittslagen, R.evisorns ansvar Mitt ansvar iil att med limlig stlkelhet utlala mig om forslaget till dispositioner bel.riffande fdreningens vinst och om fdrvaltningen pa grundval av rnin revision. Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som undellag fol mitt uttalarrde om stylelsens f<ilslag till dispositioner betriiffande fdreningens vinst har j ag granskat om forslaget iir forenligt med bostadsritttslagen. Som underlag fdr mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag ut<iver min levision av 6rsredovisningen granskat viisentliga beslut, dtgtllder och fdrhallanden i fcireningen frjr att l<unna beddma om nagon styrelseledamot iir ersiiftningsskyldig mot fcireningen. Jag har iiven granskat om nigon styrelseledamot pi annat siitt har handlat i strid med bostadsriittslagen, Arsredovisningslagen eller' fdreningens stadgar. Jag anser att de t'evisionsbevis jag inhiimtat iir tilh'rickliga och iindamalsenliga som grund f6r mina uttalanden. [Jttalanden Jag tillstyrkel att Arsstiimman disponerar vinsten enligt fdrslaget i frirvaltningsberzittelsen och beviljar styrelsens ledamciter ansvarsfi'ihet frir r?ikenskaosaret. Sollentuna den 16 april 2014 Auldoriserad revisor' Jag tillstyrker,ldrfcil att drsstiimrnan faststiiller' lesultatrikrlingen och balansriikningen. Harrrrarbacken 6B, Ilox 746,19I27 Sollenruna \/ihdalsgrind 104, Nacka Tel: Irax: ww\\/mapema se Org nr Bankgrto ?) i,.:tru ltr"r. BAKER TILLY SVERIGE AB Ar il(eetrhln0 srdeilort ly tflfdof

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret

Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret I Arsredovisning fiir Brf Arsta Park 76966_38s Riikenskapsiret 213 Org.nr 76966-385 (r2) Arsredovisning Styrelsen ftir Brf Arsta Park ffir hiirmed avge irsredovisning ftir rdkenskaps6ret 213. Fti rvaltnin

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer