Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor"

Transkript

1 1 Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor Syfte Ämnet för min uppsats är tympanonerna och stenrelieferna i Botilsäters kyrka på Värmlandsnäs i Värmland, i Forshems kyrka i Västergötland och i Gjöls kyrka på Jylland i Danmark. Syftet är att beskriva och jämföra tympanonerna och stenrelieferna i de tre kyrkorna. Sambanden mellan tympanonerna och relieferna i Forshem och Gjöl är väl beskrivna och analyserade i litteraturen. Tympanonen i Botilsäter är mindre känd. Enligt en gammal sägen skall Botilsäters kyrka ha grundats av den danska drottningen Botilda. Min hypotes är att den kyrkans tympanon är tillverkad under danskt och att detta går att visa bl.a. genom att jämföra denna tympanon med Gjöls och Forshems tympanoner och stenreliefer. Gjöls kyrka, på Jylland, detalj av relief Innehåll Jag inleder texten med att ge en kort beskrivning över de första romanska kyrkorna i Norden, hur de vanligen byggdes och deras arkitektur. Därefter beskriver jag de tre aktuella kyrkorna var för sig.

2 2 Om tympanonerna och relieferna i Forshem och Gjöl har jag funnit tämligen mycket litteratur som visar att åsikterna från forskarna inte alltid är samstämmiga. Materialet jag funnit om tympanonet som funnits i Botilsäter är mycket mindre omfattande. Jag kommer att redovisa innehållet i den litteratur jag funnit och de åsikter som där framförs. Med hjälp av egna och andras bilder kommer jag att ikonografiskt beskriva verken. Med hjälp av litteraturen kommer jag att försöka analysera tympanonerna och stenrelieferna samt beskriva de diskussioner som förts om vem och vilka som tros ha tillverkat och finansierat verken. Botilsäters kyrka, teckning av Larz Friberg 1968 Metod Jag har studerat facklitteratur och artiklar, se litteraturförteckningen. Jag har besökt museer och talat med sakkunniga. Det är tre personer jag särskilt vill nämna, docenten Lennart Karlsson, kyrkoherden Gunnar Imberg och kyrkoherden emeritus Kristen Vestergaard. Jag har gjort studiebesök vid kyrkorna i Botilsäter, Forshem och Gjöl. I jämförelsesyfte har jag också besökt kyrkorna i Valstad, Skälvum,Velinge, Husaby och Skara domkyrka som samtliga ligger i Västergötland samt Voldsted på Jylland. Jag har sökt och funnit geologiska rön som visar den ungefärliga åldern på tympanonerna och stenrelieferna som är intressanta för min studie. Kort historik om nordiska romanska kyrkor När kristendomen gjorde sitt intåg i Norden fanns redan tempel invigda till asagudarna och det kunde hända att Kristus och de andra gudarna tillbads jämsides i samma byggnad eller att den nye

3 3 guden ärvde de gamlas boning. Byggdes en ny kyrka lades den ofta på det gamla templets plats eller i omedelbar närhet av detta. Templen låg ofta nära tingsplatser eller offerplatser och andra naturliga mötesplatser t.ex. områden där de döda brändes eller begravdes. I början kombinerades ofta asatron med kristendomen. Kanske som en säkerhetsåtgärd för att man inte helt ville överge sin gamla tro eller inte var riktigt säker på den nya gudens styrka och makt. De tidigaste kyrkorna eller kapellen uppfördes som stavkyrkor och var således av trä. Denna byggnadstyp var rådande fram till den tid då cistenscierorden etablerade sig i Alvastra och Nydala år1143. Att etablering skedde berodde säkerligen på att den första nordiska ärkebiskopen Eskil var god vän med Bernhard av Clairvaux. Då började kyrkorna byggas efter det mönster som ordensgrundaren Bernhard av Clairvaux hade bestämt. Cistensciermunkarna var ursprungligen benedektinerbröder. Bernhard tyckte att de alltför mycket av sin tid ägnade åt ett flärdfullt och pråligt leverne som fick bröderna att glömma allvaret och askesen i livet. Flera av cistencierbröderna var stenhuggare och goda sådana. Den främste var deras ordensledare Bernhard som inte bara var deras andlige ledare utan också konstnär och konstruktör av stora mått. Han var arkitekt, stenmästare, byggmästare och bildhuggare i en och samma person som emellertid avskydde överdåd på alla sätt. Kyrkan skulle vara enkel och stram med ett minimum av dekoration. Såväl statyer som målningar och andra utsmyckningar drar bort gudstjänstdeltagarnas koncentration och bli ett störningsmoment i deras möte med Gud. (Den romanska konsten, Jan Svanberg sidan 106). De romanska kyrkorna uppfördes av huggen kvadersten och grundmaterialet var om möjligt hämtat från trakten. Den vanligaste formen på kyrkorna var ett rektangulärt långhus med ett smalare och mindre kor som avslutades i öster med en absid eller rakt avslut. Fanns det ett torn var det ett västtorn. Fönstren var små, smala och högt placerade oftast nära koret för att ge mesta möjliga ljus. (Den romanska konsten, Mereth Lindgren sidan 82). För att kyrkobesökarna inte skulle frestas läsa mer i marmorn än i böckerna och hela dagarna förundras över dessa ting istället för att meditera om Guds lag skulle det funktionella och enkla gälla som huvudprincip vid byggandet av en kyrka enligt Bernhard. (samma författare sid ). De första klostren och klosterkyrkorna i Sverige murades troligen upp med hjälp av franska murare. Den då introducerade stilen anammades omgående av lokala hantverkare som använde sig av den när de byggde sina by- och provinskyrkor. Introduktion till kyrkorna i Gjöl, Forshem och Botilsäter Kyrkorna i Gjöl, Forshem och Botilsäter ligger alla med sockeln direkt på berget och är byggda av kvaderstenar huggna i stenarter från kyrkans omgivning. (Botilsäter enl.h.kjellins antecknigar

4 4 1937, Forshem enl. J.Svanberg Beskrivning av F.kyrka från 2002 och Gjöl av M.Mackreprang Jydske Granitportaler 1948). De är så kallade barfotakyrkor som saknar nedgrävd grund och är murade direkt på berget. Gjöls kyrka På ön Gjöl i Limfjorden på Jylland står den romanska kyrkan fortfarande kvar i samma skick som när den uppfördes på 1120-talet. Inga stora ingrepp har gjorts som förändrat utseendet men underhåll och reparationer har utförts av ägarna under seklernas gång. Platsen Gjöl är känd som handelsplats, hemort för fiskeflottan i Limfjorden och som transitplats för pilgrimer på väg till eller ifrån Nidaros under medeltiden. Stränderna kring Limfjorden har varit befolkade i vart fall sedan stenåldern och troligen ännu tidigare. Gjöls kyrka och relief Kyrkan på Gjöl uppfördes på anmodan av kung Nils som var son till Sven Estridsen som ägde alla stränder och öar i de danska farvattnen enligt en kunglig förordning. Han kunde därför beordra invånarna till arbete och avgifter för att genomföra olika byggprojekt. Kung Nils införde en fast tiondeskatt för kyrkobyggen under sin regeringstid, 93 % av Danmarks medeltidskyrkor byggdes eller påbörjades då. (Sören Nancke-Krogh stenbilleder sidan 33). Det som inte finansierades med tiondet och eget arbete fick fiskeflottan bekosta med sin sillfångst jämte rika jordherrar som genom donationer försökte tillförsäkra sig en plats i Paradiset.

5 5 Kyrkan uppfördes av granitkvadrar på en höjd nära fjorden. Denna kyrka har ett ovanligt långt långskepp, kor utan absid men är i övrigt i typisk romansk stil. Som byggmästare och stenmästare anlitades Mäster Göti. Västtorn, sakristia på korets norra sida och vapenhus mot syd fick kyrkan omkring Trätaket byttes vid samma tid mot ett i bly. Från att först ha varit ägd av kungen skänktes kyrkan av kung Valdemar Sejr strax före sin död 1241 till Börglum kloster som avlat för att undslippa skärselden. Som fristående klosterkyrka stod den sedan fram till reformationen 1536 då den drogs in till kronan med klostret och dess stora landområden. Kronans förvaltare av denna stora egendom på Gjöl friköpte 1543 hela egendomen och kallade sitt gods för Birkumgård. Han blev i och med köpet även ägare till kyrkan - något som inte gav några som helst förmåner, endast förpliktelser. Kyrkan skulle underhållas, hållas tillgänglig för befolkningens kyrkliga angelägenheter som dop, bröllop, begravningar och vanliga gudstjänster. Kyrkan användes även till ting och andra sammankomster som berörde befolkningen. Ägaren skulle också anställa präst, klockare och dödgrävare. I den sistnämndes arbete ingick även vedhuggning för kyrkans uppvärmning och själva eldningen tillika. Som privatägd kyrka ärvdes den hela tiden inom släkten på Birkumgård fram till 1880 då ägarparet dog barnlösa och kyrkan övergick till Forshems kyrka Denna kyrka är Skandinaviens enda kyrka som är tillägnad den Heliga Graven i Jerusalem. Kyrkan uppfördes strax efter 1130 och den dateringen utgår från dendrokronologiskt prov från remstycket under takstolen. Provet visar att trädet som virket kommer ifrån fälldes Byggnaden är uppförd av huggna sandstenskvadrar och bestod från början av långhus och kor som troligen var försett med absid. Mot korets södra vägg byggdes 1663 Stakes gravbyggnad som blev ombyggd till sakristia sista delen av 1700-talet. Under denna tid omvandlades kyrkan också till en korskyrka med korsarmar åt syd och nord. Det medeltida tornet revs 1891 eftersom sättningar i marken förorsakat mycket svår sprickbildning som församlingen försökte avhjälpa med väldiga järnband slagna runt tornet. Efter rivningen uppfördes ett nytt torn i samma stil som det gamla och på samma plats och med liknande mått.(kyrkobeskrivning av Barbro Westrin i broschyr om F.kyrka). Kyrkan har två tympanoner och en serie stenreliefer med passionsmotiv och det kan tas för troligt att byggmästaren och stenmästaren är samma person. Byggherrens namn är dock dolt för eftervärlden men det kan vara någon hemvändande pilgrim från det heliga landet eller biskopen i Husaby som påbörjade projektet. En kyrka som är tillägnad den heliga graven bör ha inspirerats

6 6 av någon som besökt Jerusalem och både haft makt och pengar för att kunna genomföra pilgrimsfärden och kyrkobyggandet efter hemkomsten. Forshems kyrka Botilsäters kyrka Kyrkan uppfördes under den senare delen av 1100-talet och materialet var kvaderstenar av gråsten som lagts direkt på berget, en s.k. barfotakyrka. Orsaken till att kyrkan ligger där den gör är höljd i dunkel. Det finns olika gissningar och antaganden. En hypotes är att den uppfördes för de pilgrimer som via klostret på Lurö färdades vidare över Värmlandsnäs på sin väg till Nidaros. De landsteg på Ekenäs och hade en vandring på cirka två mil till Botilsäter framför sig, en dagsetapp som ansågs vara lagom. Sägnen om drottning Botilda eller Botilla är dock det vanligaste förslaget till hur kyrkan kom till platsen. Denna mycket religiösa drottning var gift med den danske kungen Erik Ejegod, en bror till Knut den helige och likaså en släkting i rakt nedstigande led till den mäktiga Sigrid Storråda. Det berättas att Botilda som levde i exil på Värmlandsnäs (Herrestad) skulle fira julmässa på Lurö men på grund av vädret tog hon och hennes följe sig inte längre än till skogen där kyrkan numera står. På julkvällen firade man mässan på denna plats och Botilda lovade uppföra en kyrka till Guds ära för att undvika framtida mässfall. Hon höll sitt löfte och ett tecken på att hon är donator skall vara platsens namn, Botilsäter. Ortsnamnet har tytts både som Botildas plats eller säter eller bödelns plats. Det finns inga belägg

7 7 för att något av förslagen är mera korrekt än det andra men alternativet med Botilda känns för mig mest tilltalande. Botildasägnen har emellertid ett antal svagheter. Kyrkan som uppfördes under den senare hälften av 1100-talet kan inte ha haft Botilda som grundare eftersom hon varit död minst ett halvt sekel då. Däremot kan hon ha varit en av flera donatorer för byggandet. På en pilgrimsresa till Jerusalem dog Erik Ejegod på Cypern 1103 och begravdes där, Botilda dog i det heliga landet 1105, begravdes i den heliga jungfruns grav i närheten av Oljeberget och ingen av deras kvarlevor återkom till Norden. Teorin blir ännu lite mindre trolig om man vet att klostret på Lurö grundades 1145 det vill säga 40 år efter Botildas bortgång, så julmässan kan hon inte ha avsett att fira där. Botilsäters kyrka Däremot kan hon mycket väl ha varit en av flera donatorer för byggandet av kyrkan. Teorin om att klostret byggdes långt efter Botildas död innebär inte att det genomfördes julmässor på ön långt tidigare. Jag kan tänka mig att mässor kan genomföras i andra lokaler eller t.o.m. utomhus. Botilsäters kyrka är murad med ett rektangulärt långhus och ett tresidigt rakt koravslut, utbyggd Korsarm på sydsidan, sakristia i öster samt vapenhus i väster, ingångar via vapenhuset och korsarmsgaveln. I det nu befintliga långhusets västra del återstår betydande mursträckningar från den äldsta kyrkan på 1100-talet.

8 8 Kyrkans nuvarande form har säkerligen tillkommit efter reformationen och dagens utseende kommer från om- och tillbyggnader under och tidigt 1700-tal. (Dessa fakta kommer från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister över kyrkor i Säffle kommun.) Botilsäters kyrka, koret Det som finns kvar av den romanska kyrkan är större delen av den västra muren som också har en igenmurad och inmurad rest av en portal som troligen har krönts av den tympanon som nu är deponerad på Värmlands Museum. Portalen återfanns av Helge Kjellin vid den arkeologiska utgrävningen och därpå följande renovering av kyrkan som utfördes Dopfunten är också romansk och tillskrivs samma mästare som skapat tympanonen. I södra väggen finns också lämningar av en romansk fönsterbåge som murats igen och övertäckts. Kyrkan har haft ett torn men dess placering är högst osäker. Tornet revs på 1700-talet och kyrkan har därefter haft en fristående klockstapel. Kyrkan är vitrappad och har så varit åtminstone sedan 1600-talet. Tidigare beskrivningar och studier av stenrelieferna Tympanoner och stenreliefer De romanska kyrkorna utrustades med portaler som bestod av ett stort halvcirkelformat och reliefsmyckat tympanonfält som vilade på en linteau (överliggare) ovanpå dörröppningen. Omkring år 1100 hade denna karaktäristiska form etablerats. Den enda funktion ett tympanonfält har är att ge yta åt reliefskulpturer. Förebilder har varit bysantinska absidmålningar och tillika halvkupolmosaiker. Då man alltid målade sina tympanonerna i glada färger blev likheten stor med förebilderna. Bågfältet skulle precis som absidmosaiken ge en bild av himmelen och på det viset sammankoppla kyrkan med det himmelska Jerusalem

9 9 Stenskulpturer som på detta vis placerades på exteriören tilldrog sig besökarnas uppmärksamhet. Denna typ av stenskulpturer fanns tidigt i Frankrike. Motiven på stenskulpturerna var ofta hämtade från Bibeln eller andra religiösa skrifter eller helgonlegender. Den vanligaste bilden har Kristus som centralgestalt och han utformas som den allseende domaren eller den milde välsignaren. Att träda in i kyrkan under någons dömande blick måste ha stämt till eftertanke och oro liksom det omvända, en välkomnande och mild Gud gjorde stegen lätta när man närmade sig kyrkan.(konsten genom tiderna,hugh Honour&John Fleming sid ). Botilsäters tympanon, deponerad på Värmlands Museum Utsmyckningen i Gjöl När man jämför innehållet i relieferna i Forshem med de i Gjöl så visar sig likheterna vara fåtaliga. Skillnaderna är desto fler.såväl danska som svenska kännare har påstått att det är samma upphovsman till de båda kyrkornas reliefer. En av orsakerna till denna uppfattning är att stenmästaren i Gjöl genom sitt namn, Mäster Göti, ansetts ha sitt ursprung från Götaland, d.v.s. Västergötland, där Forshem är beläget. En annan orsak som skulle ha tala för att det är samma upphovsman är att det i båda kyrkorna finns stenmästarporträtt som en del i en reliefbild. Stenmästarporträtten har tolkats som självporträtt.. Göti har svepande och medryckande rörelser i sina motiv. Det syns särskilt i hans djurbilder, både i Gjöl och i Volsted. Den vackraste djurbilden är enligt mitt tycke den som sitter utanpå

10 10 korets södra vägg i Gjöl, Agnus Dei, symbolen för Jesus som med sitt blod skall tvätta bort arvsynden från människorna. Stenmästaren har skapat en bild av ett lammhuvud prytt med korsgloria som med pigg hållning blickar uppåt. Lammet ser ut att var fyllt av tillförsikt och ger nästan ett kaxigt intryck. Relief från Gjöls kyrka Botilsäters tympanonreliefer Tympanonet i Botilsäter är ickesymetriskt och hårt eroderat, dessutom har det troligen skadats i höger hörn och i nederkant. Det kan exempelvis ha skett vid nedtagningen ur muren. Materialet i tympanonen är av vulkanisk sandsten som kommit från Kinnekulleområdet (H.Kjellin och Historiska Museet) och daterad till andra hälften av 1100-talet. Motivet är från vänster en man med skägg som knäböjer med knäppta stora händer. Han är klädd i en fotsid klädnad och på huvudet har han en tiara. Såväl hans fötter som hans huvud går över och ligger ovanpå inre listkanten av tympanonen. Centralfiguren sitter på en stol eller tron, huvudet är grovt med markerad näsa och bär en korsgloria. Han bär kjortel och tröja. Höger hand höjs till välsignelse, medan vänster håller i en bok eller annat fyrkantigt. Gestalten saknar fötter. Den högra figuren är svårast att bedöma på grund av skadorna i stenen. Det tycks vara en varelse med ett stort öga sittande i en bur där den är fjättrad med ett rep från handen-runt halsenvidare till gallret bakom den. Under armen eller tassen syns tre rundlar. Bakre burväggen ligger

11 11 ovanpå den inre kantlisten. Någon kantlist nedtill på tympanonet finns inte. Det kan vara därför som mittfiguren saknar fötter då stenmästaren verkar ha för vana att gå över kanten. Tolkningarna har varit många av vad figuren föreställer. Det beror främst på de skador som stenen har. I anteckningar från kyrkoarkivet benämns den som troll, under 1800-talet. Tidigare ändå hade den epitelet Mariastenen då man i Centralfiguren säg jungfru Maria välsignande kung Erik och hans drottning Botilda. Forshems tympanon och reliefer Västportalens tympanon Lunds domkyrka är den kyrka på svenska fastlandet som har flest romanska stenreliefer men därefter kommer Forshems kyrka (J.Svanberg F.kyrkas beskrivning sidan15) Västportalen har endast sin tympanon kvar i original, övriga delar som portalen med omgivande bågar nyhöggs när tornet byggdes om 1893.De gamla sidoposterna kan dock beskådas i kyrkans stenmuseum. Reliefens motiv har varit föremål för många spekulationer och uttydningar av innebörden. Figuren till vänster sågs som ett troll eller en asatrogen viking som försöker krossa kyrkan med sin hacka. Numera anser de flesta att det är ett självporträtt av stenmästaren och byggmästaren i en och samma person. Han sitter på sin stol och med sin pik- eller flåhacka hugger han kvadersten till kyrkbygget. Framför honom står en kyrkmodell, visserligen en basilika som ju Forshem inte är, men rent symboliskt visar det att han håller på med ett kyrkbygge. Centralfiguren föreställer Kristus iklädd krona där taggarna har omvandlats till kors. Kristus välsignar kyrkobygget med ena handen och tar med den andra emot en kalk från en man som tycks skynda mot honom. Tolkningarna av vem denne tredje man är många och några av dessa är: Han är donatorn dvs han har skänkt mark och medel för kyrkans uppförande. Han är en nyhemkommen korsriddare som har med sig den heliga Graal. Han är en ridpräst som kommer för att förrätta den heliga mässan och har därför med sig de heliga sakramenten här symboliserade av en kalk. Inget av dessa alternativ motsäger något av de andra och att mannen håller en sadlad häst i tygeln kan stämma in på alla tre. En trolig donator kan ha varit herre till Aranäs, och en sådan togs sig nog fram på häst, dessutom han ha skänkt en nattvardskalk. Flera nordiska korståg skede under denna tid - inget utesluter att det förekom korsriddare från just denna trakt. Korsriddaren och herren på Aranäs kan ha varit samma person. Under den romanska eran byggdes det närmare 600 nya kyrkor bara i Västergötland och det fanns inga möjligheter att besätta alla dessa med präster. Detta löstes med att en präst- stationerad vid en klosterkyrka ex. Husaby - tilldelades ett

12 12 distrikt där han red mellan kyrkorna enligt uppgjord turordning och förrättade gudstjänst. Inget utesluter det andra förutom att det dyker upp propåer om att mannen är Arn en helt fiktiv och modern romanfigur som inte har någon verifierbar historisk bakgrund men envist finns med bland besökares förslag på vem han är. Litteraturförteckning Boström, Hans-Olof: Panofsky och ikonologin, Karlstad University Press, Karlstad Honour Hugh & Fleming John Konsten genom Tiderna, Tidens Förlag, Stockholm 1990 Karlsson, Lennart m.fl.: Den romanska konsten, Bokförlaget Signum, Lund Kolstrup Inge-Lise : Synds- og nådeportalerne i Volsted og Gjöl i Romanske Stenarbejder 1, Forlaget hikuin, Höjbjerg 1981 Mackeprang Mouritz :Jydske Granitportaler,Andr.Fred.Höst & Söns Forlag Köpenhamn Martling, Carl Henrik: Kristusgraven på Kinnekulle sid , Skara stifts historiska sällskaps skriftserie, Skara Moltke Erik :De romanske indskrifter i Gjöl og Volsted kirker, i Romanske Stenarbejder 1 Forlaget hikuin, Höjbjerg 1981 Nancke-Krogh Sören :Stenbilleder i danske kirker, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Köpenhamn 1995 Petersen Viggo:Volsted kirke Aalborg Stiftsbogtrykkeri A/S Svanberg, Jan: Medeltida byggmästare, Tidens förlag, Svanberg, Jan och Westrin, Barbro: Forshems kyrka, Skara stift Svanberg Jan : Stenmästare i Nordens romanska konst i Ikonografiska Studier(utg. gm KVHAA, Antikvariska Serien 26) Almqvist & Wiksell, Stockholm 1972 Swartling Ingrid : Passionsrelieferna i Forshem i Ikonografiska Studier (utg. gm KVHAA, Antikvariska Serien 26) Almqvist &Wiksell, Stockholm 1972 Tuulse, Armin: Romansk konst i Norden, Albert Bonniers Förlag, Stockholm Wadensjö, Bengt: Gud i Vänerland sid , Stiftelsen Värmlands museum och Värmlands Museiförening, Karlstad Icke utgivna källor Kjelllin Helge :Anteckningar förda mellan 1930 och 1950 om bland annat Botilsäters kyrka förvaras på Vestergaard Kristen : Historisk materialesamling om Gjöl kirke-hans privata dokumentation Historiska Museets länk om medeltida dopfuntar/www.historiska.se/medeltidbild/typforemal/dopfuntar/vilkamotiv.asp ArkivCentrum i Karlstad

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Hamrånge medeltidskyrka

Hamrånge medeltidskyrka Hamrånge medeltidskyrka av Olov Thunman Inledning Söndagen den 10 juni 1849 höll komminister Johan Erik Fillman en tacksägelse- och avskedsgudstjänst, den sista i medeltidskyrkan, dagen efter började man

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem

Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 6 (10) Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem Kinnekulle är det mest kända av de västgötska platåbergen. Den terassformade profilen syns vida

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

UPPGIFT 8 A OCH B KÄLLANVÄNDNING - KLÄDERNAS HISTORIA

UPPGIFT 8 A OCH B KÄLLANVÄNDNING - KLÄDERNAS HISTORIA UPPGIFT 8 A OCH B KÄLLANVÄNDNING - KLÄDERNAS HISTORIA Uppgiftsformulering rätt svar 8a Förklara varför tavlan inte kan användas som källa. 8b Vilken av följande slutsatser kan du dra med kläderna som enda

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning?

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Hélène Svahn Garreau, 2013-10-10 VÄ KYRKAS KALKMÅLERI Målningarnas kulturhistoriska betydelse Romanska kalkmålningar i koret från ca 1120

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Grevars och bönders tempel

Grevars och bönders tempel Grevars och bönders tempel en bok om brahekyrkan på visingsö Red. Robin Gullbrandsson Jönköpings läns museum Att träda in i Brahekyrkan på Visingsö är en omtumlande upplevelse. Från vapenhuset i det medeltida

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:5 Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Installation av larm Antikvarisk kontroll Sala stadsförsamling, Möklinta socken, Norrby socken, Sala landsförsamling

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Mångfunktionella rum - Kyrkorum i framtiden

Mångfunktionella rum - Kyrkorum i framtiden Arkivrapport 33/2011 K12.40-79-10 Mångfunktionella rum - Kyrkorum i framtiden Rapport från konferens 22-23- nov 2010 Kerstin Börjesson 1 Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad

Läs mer

ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE

ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att följa med på en helande alkemisk pilgrimsresa till Katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas magiska

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

LOGOS Årskrönika 2013

LOGOS Årskrönika 2013 Säsongsavslut i Proklama Söndag den 8 december - andra i advent - avslutades höstterminens mässor i Gudsföderskans Beskydds församling i Proklamakapellet. Biskop Anders celeberade mässan och predikade

Läs mer