Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor"

Transkript

1 1 Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor Syfte Ämnet för min uppsats är tympanonerna och stenrelieferna i Botilsäters kyrka på Värmlandsnäs i Värmland, i Forshems kyrka i Västergötland och i Gjöls kyrka på Jylland i Danmark. Syftet är att beskriva och jämföra tympanonerna och stenrelieferna i de tre kyrkorna. Sambanden mellan tympanonerna och relieferna i Forshem och Gjöl är väl beskrivna och analyserade i litteraturen. Tympanonen i Botilsäter är mindre känd. Enligt en gammal sägen skall Botilsäters kyrka ha grundats av den danska drottningen Botilda. Min hypotes är att den kyrkans tympanon är tillverkad under danskt och att detta går att visa bl.a. genom att jämföra denna tympanon med Gjöls och Forshems tympanoner och stenreliefer. Gjöls kyrka, på Jylland, detalj av relief Innehåll Jag inleder texten med att ge en kort beskrivning över de första romanska kyrkorna i Norden, hur de vanligen byggdes och deras arkitektur. Därefter beskriver jag de tre aktuella kyrkorna var för sig.

2 2 Om tympanonerna och relieferna i Forshem och Gjöl har jag funnit tämligen mycket litteratur som visar att åsikterna från forskarna inte alltid är samstämmiga. Materialet jag funnit om tympanonet som funnits i Botilsäter är mycket mindre omfattande. Jag kommer att redovisa innehållet i den litteratur jag funnit och de åsikter som där framförs. Med hjälp av egna och andras bilder kommer jag att ikonografiskt beskriva verken. Med hjälp av litteraturen kommer jag att försöka analysera tympanonerna och stenrelieferna samt beskriva de diskussioner som förts om vem och vilka som tros ha tillverkat och finansierat verken. Botilsäters kyrka, teckning av Larz Friberg 1968 Metod Jag har studerat facklitteratur och artiklar, se litteraturförteckningen. Jag har besökt museer och talat med sakkunniga. Det är tre personer jag särskilt vill nämna, docenten Lennart Karlsson, kyrkoherden Gunnar Imberg och kyrkoherden emeritus Kristen Vestergaard. Jag har gjort studiebesök vid kyrkorna i Botilsäter, Forshem och Gjöl. I jämförelsesyfte har jag också besökt kyrkorna i Valstad, Skälvum,Velinge, Husaby och Skara domkyrka som samtliga ligger i Västergötland samt Voldsted på Jylland. Jag har sökt och funnit geologiska rön som visar den ungefärliga åldern på tympanonerna och stenrelieferna som är intressanta för min studie. Kort historik om nordiska romanska kyrkor När kristendomen gjorde sitt intåg i Norden fanns redan tempel invigda till asagudarna och det kunde hända att Kristus och de andra gudarna tillbads jämsides i samma byggnad eller att den nye

3 3 guden ärvde de gamlas boning. Byggdes en ny kyrka lades den ofta på det gamla templets plats eller i omedelbar närhet av detta. Templen låg ofta nära tingsplatser eller offerplatser och andra naturliga mötesplatser t.ex. områden där de döda brändes eller begravdes. I början kombinerades ofta asatron med kristendomen. Kanske som en säkerhetsåtgärd för att man inte helt ville överge sin gamla tro eller inte var riktigt säker på den nya gudens styrka och makt. De tidigaste kyrkorna eller kapellen uppfördes som stavkyrkor och var således av trä. Denna byggnadstyp var rådande fram till den tid då cistenscierorden etablerade sig i Alvastra och Nydala år1143. Att etablering skedde berodde säkerligen på att den första nordiska ärkebiskopen Eskil var god vän med Bernhard av Clairvaux. Då började kyrkorna byggas efter det mönster som ordensgrundaren Bernhard av Clairvaux hade bestämt. Cistensciermunkarna var ursprungligen benedektinerbröder. Bernhard tyckte att de alltför mycket av sin tid ägnade åt ett flärdfullt och pråligt leverne som fick bröderna att glömma allvaret och askesen i livet. Flera av cistencierbröderna var stenhuggare och goda sådana. Den främste var deras ordensledare Bernhard som inte bara var deras andlige ledare utan också konstnär och konstruktör av stora mått. Han var arkitekt, stenmästare, byggmästare och bildhuggare i en och samma person som emellertid avskydde överdåd på alla sätt. Kyrkan skulle vara enkel och stram med ett minimum av dekoration. Såväl statyer som målningar och andra utsmyckningar drar bort gudstjänstdeltagarnas koncentration och bli ett störningsmoment i deras möte med Gud. (Den romanska konsten, Jan Svanberg sidan 106). De romanska kyrkorna uppfördes av huggen kvadersten och grundmaterialet var om möjligt hämtat från trakten. Den vanligaste formen på kyrkorna var ett rektangulärt långhus med ett smalare och mindre kor som avslutades i öster med en absid eller rakt avslut. Fanns det ett torn var det ett västtorn. Fönstren var små, smala och högt placerade oftast nära koret för att ge mesta möjliga ljus. (Den romanska konsten, Mereth Lindgren sidan 82). För att kyrkobesökarna inte skulle frestas läsa mer i marmorn än i böckerna och hela dagarna förundras över dessa ting istället för att meditera om Guds lag skulle det funktionella och enkla gälla som huvudprincip vid byggandet av en kyrka enligt Bernhard. (samma författare sid ). De första klostren och klosterkyrkorna i Sverige murades troligen upp med hjälp av franska murare. Den då introducerade stilen anammades omgående av lokala hantverkare som använde sig av den när de byggde sina by- och provinskyrkor. Introduktion till kyrkorna i Gjöl, Forshem och Botilsäter Kyrkorna i Gjöl, Forshem och Botilsäter ligger alla med sockeln direkt på berget och är byggda av kvaderstenar huggna i stenarter från kyrkans omgivning. (Botilsäter enl.h.kjellins antecknigar

4 4 1937, Forshem enl. J.Svanberg Beskrivning av F.kyrka från 2002 och Gjöl av M.Mackreprang Jydske Granitportaler 1948). De är så kallade barfotakyrkor som saknar nedgrävd grund och är murade direkt på berget. Gjöls kyrka På ön Gjöl i Limfjorden på Jylland står den romanska kyrkan fortfarande kvar i samma skick som när den uppfördes på 1120-talet. Inga stora ingrepp har gjorts som förändrat utseendet men underhåll och reparationer har utförts av ägarna under seklernas gång. Platsen Gjöl är känd som handelsplats, hemort för fiskeflottan i Limfjorden och som transitplats för pilgrimer på väg till eller ifrån Nidaros under medeltiden. Stränderna kring Limfjorden har varit befolkade i vart fall sedan stenåldern och troligen ännu tidigare. Gjöls kyrka och relief Kyrkan på Gjöl uppfördes på anmodan av kung Nils som var son till Sven Estridsen som ägde alla stränder och öar i de danska farvattnen enligt en kunglig förordning. Han kunde därför beordra invånarna till arbete och avgifter för att genomföra olika byggprojekt. Kung Nils införde en fast tiondeskatt för kyrkobyggen under sin regeringstid, 93 % av Danmarks medeltidskyrkor byggdes eller påbörjades då. (Sören Nancke-Krogh stenbilleder sidan 33). Det som inte finansierades med tiondet och eget arbete fick fiskeflottan bekosta med sin sillfångst jämte rika jordherrar som genom donationer försökte tillförsäkra sig en plats i Paradiset.

5 5 Kyrkan uppfördes av granitkvadrar på en höjd nära fjorden. Denna kyrka har ett ovanligt långt långskepp, kor utan absid men är i övrigt i typisk romansk stil. Som byggmästare och stenmästare anlitades Mäster Göti. Västtorn, sakristia på korets norra sida och vapenhus mot syd fick kyrkan omkring Trätaket byttes vid samma tid mot ett i bly. Från att först ha varit ägd av kungen skänktes kyrkan av kung Valdemar Sejr strax före sin död 1241 till Börglum kloster som avlat för att undslippa skärselden. Som fristående klosterkyrka stod den sedan fram till reformationen 1536 då den drogs in till kronan med klostret och dess stora landområden. Kronans förvaltare av denna stora egendom på Gjöl friköpte 1543 hela egendomen och kallade sitt gods för Birkumgård. Han blev i och med köpet även ägare till kyrkan - något som inte gav några som helst förmåner, endast förpliktelser. Kyrkan skulle underhållas, hållas tillgänglig för befolkningens kyrkliga angelägenheter som dop, bröllop, begravningar och vanliga gudstjänster. Kyrkan användes även till ting och andra sammankomster som berörde befolkningen. Ägaren skulle också anställa präst, klockare och dödgrävare. I den sistnämndes arbete ingick även vedhuggning för kyrkans uppvärmning och själva eldningen tillika. Som privatägd kyrka ärvdes den hela tiden inom släkten på Birkumgård fram till 1880 då ägarparet dog barnlösa och kyrkan övergick till Forshems kyrka Denna kyrka är Skandinaviens enda kyrka som är tillägnad den Heliga Graven i Jerusalem. Kyrkan uppfördes strax efter 1130 och den dateringen utgår från dendrokronologiskt prov från remstycket under takstolen. Provet visar att trädet som virket kommer ifrån fälldes Byggnaden är uppförd av huggna sandstenskvadrar och bestod från början av långhus och kor som troligen var försett med absid. Mot korets södra vägg byggdes 1663 Stakes gravbyggnad som blev ombyggd till sakristia sista delen av 1700-talet. Under denna tid omvandlades kyrkan också till en korskyrka med korsarmar åt syd och nord. Det medeltida tornet revs 1891 eftersom sättningar i marken förorsakat mycket svår sprickbildning som församlingen försökte avhjälpa med väldiga järnband slagna runt tornet. Efter rivningen uppfördes ett nytt torn i samma stil som det gamla och på samma plats och med liknande mått.(kyrkobeskrivning av Barbro Westrin i broschyr om F.kyrka). Kyrkan har två tympanoner och en serie stenreliefer med passionsmotiv och det kan tas för troligt att byggmästaren och stenmästaren är samma person. Byggherrens namn är dock dolt för eftervärlden men det kan vara någon hemvändande pilgrim från det heliga landet eller biskopen i Husaby som påbörjade projektet. En kyrka som är tillägnad den heliga graven bör ha inspirerats

6 6 av någon som besökt Jerusalem och både haft makt och pengar för att kunna genomföra pilgrimsfärden och kyrkobyggandet efter hemkomsten. Forshems kyrka Botilsäters kyrka Kyrkan uppfördes under den senare delen av 1100-talet och materialet var kvaderstenar av gråsten som lagts direkt på berget, en s.k. barfotakyrka. Orsaken till att kyrkan ligger där den gör är höljd i dunkel. Det finns olika gissningar och antaganden. En hypotes är att den uppfördes för de pilgrimer som via klostret på Lurö färdades vidare över Värmlandsnäs på sin väg till Nidaros. De landsteg på Ekenäs och hade en vandring på cirka två mil till Botilsäter framför sig, en dagsetapp som ansågs vara lagom. Sägnen om drottning Botilda eller Botilla är dock det vanligaste förslaget till hur kyrkan kom till platsen. Denna mycket religiösa drottning var gift med den danske kungen Erik Ejegod, en bror till Knut den helige och likaså en släkting i rakt nedstigande led till den mäktiga Sigrid Storråda. Det berättas att Botilda som levde i exil på Värmlandsnäs (Herrestad) skulle fira julmässa på Lurö men på grund av vädret tog hon och hennes följe sig inte längre än till skogen där kyrkan numera står. På julkvällen firade man mässan på denna plats och Botilda lovade uppföra en kyrka till Guds ära för att undvika framtida mässfall. Hon höll sitt löfte och ett tecken på att hon är donator skall vara platsens namn, Botilsäter. Ortsnamnet har tytts både som Botildas plats eller säter eller bödelns plats. Det finns inga belägg

7 7 för att något av förslagen är mera korrekt än det andra men alternativet med Botilda känns för mig mest tilltalande. Botildasägnen har emellertid ett antal svagheter. Kyrkan som uppfördes under den senare hälften av 1100-talet kan inte ha haft Botilda som grundare eftersom hon varit död minst ett halvt sekel då. Däremot kan hon ha varit en av flera donatorer för byggandet. På en pilgrimsresa till Jerusalem dog Erik Ejegod på Cypern 1103 och begravdes där, Botilda dog i det heliga landet 1105, begravdes i den heliga jungfruns grav i närheten av Oljeberget och ingen av deras kvarlevor återkom till Norden. Teorin blir ännu lite mindre trolig om man vet att klostret på Lurö grundades 1145 det vill säga 40 år efter Botildas bortgång, så julmässan kan hon inte ha avsett att fira där. Botilsäters kyrka Däremot kan hon mycket väl ha varit en av flera donatorer för byggandet av kyrkan. Teorin om att klostret byggdes långt efter Botildas död innebär inte att det genomfördes julmässor på ön långt tidigare. Jag kan tänka mig att mässor kan genomföras i andra lokaler eller t.o.m. utomhus. Botilsäters kyrka är murad med ett rektangulärt långhus och ett tresidigt rakt koravslut, utbyggd Korsarm på sydsidan, sakristia i öster samt vapenhus i väster, ingångar via vapenhuset och korsarmsgaveln. I det nu befintliga långhusets västra del återstår betydande mursträckningar från den äldsta kyrkan på 1100-talet.

8 8 Kyrkans nuvarande form har säkerligen tillkommit efter reformationen och dagens utseende kommer från om- och tillbyggnader under och tidigt 1700-tal. (Dessa fakta kommer från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister över kyrkor i Säffle kommun.) Botilsäters kyrka, koret Det som finns kvar av den romanska kyrkan är större delen av den västra muren som också har en igenmurad och inmurad rest av en portal som troligen har krönts av den tympanon som nu är deponerad på Värmlands Museum. Portalen återfanns av Helge Kjellin vid den arkeologiska utgrävningen och därpå följande renovering av kyrkan som utfördes Dopfunten är också romansk och tillskrivs samma mästare som skapat tympanonen. I södra väggen finns också lämningar av en romansk fönsterbåge som murats igen och övertäckts. Kyrkan har haft ett torn men dess placering är högst osäker. Tornet revs på 1700-talet och kyrkan har därefter haft en fristående klockstapel. Kyrkan är vitrappad och har så varit åtminstone sedan 1600-talet. Tidigare beskrivningar och studier av stenrelieferna Tympanoner och stenreliefer De romanska kyrkorna utrustades med portaler som bestod av ett stort halvcirkelformat och reliefsmyckat tympanonfält som vilade på en linteau (överliggare) ovanpå dörröppningen. Omkring år 1100 hade denna karaktäristiska form etablerats. Den enda funktion ett tympanonfält har är att ge yta åt reliefskulpturer. Förebilder har varit bysantinska absidmålningar och tillika halvkupolmosaiker. Då man alltid målade sina tympanonerna i glada färger blev likheten stor med förebilderna. Bågfältet skulle precis som absidmosaiken ge en bild av himmelen och på det viset sammankoppla kyrkan med det himmelska Jerusalem

9 9 Stenskulpturer som på detta vis placerades på exteriören tilldrog sig besökarnas uppmärksamhet. Denna typ av stenskulpturer fanns tidigt i Frankrike. Motiven på stenskulpturerna var ofta hämtade från Bibeln eller andra religiösa skrifter eller helgonlegender. Den vanligaste bilden har Kristus som centralgestalt och han utformas som den allseende domaren eller den milde välsignaren. Att träda in i kyrkan under någons dömande blick måste ha stämt till eftertanke och oro liksom det omvända, en välkomnande och mild Gud gjorde stegen lätta när man närmade sig kyrkan.(konsten genom tiderna,hugh Honour&John Fleming sid ). Botilsäters tympanon, deponerad på Värmlands Museum Utsmyckningen i Gjöl När man jämför innehållet i relieferna i Forshem med de i Gjöl så visar sig likheterna vara fåtaliga. Skillnaderna är desto fler.såväl danska som svenska kännare har påstått att det är samma upphovsman till de båda kyrkornas reliefer. En av orsakerna till denna uppfattning är att stenmästaren i Gjöl genom sitt namn, Mäster Göti, ansetts ha sitt ursprung från Götaland, d.v.s. Västergötland, där Forshem är beläget. En annan orsak som skulle ha tala för att det är samma upphovsman är att det i båda kyrkorna finns stenmästarporträtt som en del i en reliefbild. Stenmästarporträtten har tolkats som självporträtt.. Göti har svepande och medryckande rörelser i sina motiv. Det syns särskilt i hans djurbilder, både i Gjöl och i Volsted. Den vackraste djurbilden är enligt mitt tycke den som sitter utanpå

10 10 korets södra vägg i Gjöl, Agnus Dei, symbolen för Jesus som med sitt blod skall tvätta bort arvsynden från människorna. Stenmästaren har skapat en bild av ett lammhuvud prytt med korsgloria som med pigg hållning blickar uppåt. Lammet ser ut att var fyllt av tillförsikt och ger nästan ett kaxigt intryck. Relief från Gjöls kyrka Botilsäters tympanonreliefer Tympanonet i Botilsäter är ickesymetriskt och hårt eroderat, dessutom har det troligen skadats i höger hörn och i nederkant. Det kan exempelvis ha skett vid nedtagningen ur muren. Materialet i tympanonen är av vulkanisk sandsten som kommit från Kinnekulleområdet (H.Kjellin och Historiska Museet) och daterad till andra hälften av 1100-talet. Motivet är från vänster en man med skägg som knäböjer med knäppta stora händer. Han är klädd i en fotsid klädnad och på huvudet har han en tiara. Såväl hans fötter som hans huvud går över och ligger ovanpå inre listkanten av tympanonen. Centralfiguren sitter på en stol eller tron, huvudet är grovt med markerad näsa och bär en korsgloria. Han bär kjortel och tröja. Höger hand höjs till välsignelse, medan vänster håller i en bok eller annat fyrkantigt. Gestalten saknar fötter. Den högra figuren är svårast att bedöma på grund av skadorna i stenen. Det tycks vara en varelse med ett stort öga sittande i en bur där den är fjättrad med ett rep från handen-runt halsenvidare till gallret bakom den. Under armen eller tassen syns tre rundlar. Bakre burväggen ligger

11 11 ovanpå den inre kantlisten. Någon kantlist nedtill på tympanonet finns inte. Det kan vara därför som mittfiguren saknar fötter då stenmästaren verkar ha för vana att gå över kanten. Tolkningarna har varit många av vad figuren föreställer. Det beror främst på de skador som stenen har. I anteckningar från kyrkoarkivet benämns den som troll, under 1800-talet. Tidigare ändå hade den epitelet Mariastenen då man i Centralfiguren säg jungfru Maria välsignande kung Erik och hans drottning Botilda. Forshems tympanon och reliefer Västportalens tympanon Lunds domkyrka är den kyrka på svenska fastlandet som har flest romanska stenreliefer men därefter kommer Forshems kyrka (J.Svanberg F.kyrkas beskrivning sidan15) Västportalen har endast sin tympanon kvar i original, övriga delar som portalen med omgivande bågar nyhöggs när tornet byggdes om 1893.De gamla sidoposterna kan dock beskådas i kyrkans stenmuseum. Reliefens motiv har varit föremål för många spekulationer och uttydningar av innebörden. Figuren till vänster sågs som ett troll eller en asatrogen viking som försöker krossa kyrkan med sin hacka. Numera anser de flesta att det är ett självporträtt av stenmästaren och byggmästaren i en och samma person. Han sitter på sin stol och med sin pik- eller flåhacka hugger han kvadersten till kyrkbygget. Framför honom står en kyrkmodell, visserligen en basilika som ju Forshem inte är, men rent symboliskt visar det att han håller på med ett kyrkbygge. Centralfiguren föreställer Kristus iklädd krona där taggarna har omvandlats till kors. Kristus välsignar kyrkobygget med ena handen och tar med den andra emot en kalk från en man som tycks skynda mot honom. Tolkningarna av vem denne tredje man är många och några av dessa är: Han är donatorn dvs han har skänkt mark och medel för kyrkans uppförande. Han är en nyhemkommen korsriddare som har med sig den heliga Graal. Han är en ridpräst som kommer för att förrätta den heliga mässan och har därför med sig de heliga sakramenten här symboliserade av en kalk. Inget av dessa alternativ motsäger något av de andra och att mannen håller en sadlad häst i tygeln kan stämma in på alla tre. En trolig donator kan ha varit herre till Aranäs, och en sådan togs sig nog fram på häst, dessutom han ha skänkt en nattvardskalk. Flera nordiska korståg skede under denna tid - inget utesluter att det förekom korsriddare från just denna trakt. Korsriddaren och herren på Aranäs kan ha varit samma person. Under den romanska eran byggdes det närmare 600 nya kyrkor bara i Västergötland och det fanns inga möjligheter att besätta alla dessa med präster. Detta löstes med att en präst- stationerad vid en klosterkyrka ex. Husaby - tilldelades ett

12 12 distrikt där han red mellan kyrkorna enligt uppgjord turordning och förrättade gudstjänst. Inget utesluter det andra förutom att det dyker upp propåer om att mannen är Arn en helt fiktiv och modern romanfigur som inte har någon verifierbar historisk bakgrund men envist finns med bland besökares förslag på vem han är. Litteraturförteckning Boström, Hans-Olof: Panofsky och ikonologin, Karlstad University Press, Karlstad Honour Hugh & Fleming John Konsten genom Tiderna, Tidens Förlag, Stockholm 1990 Karlsson, Lennart m.fl.: Den romanska konsten, Bokförlaget Signum, Lund Kolstrup Inge-Lise : Synds- og nådeportalerne i Volsted og Gjöl i Romanske Stenarbejder 1, Forlaget hikuin, Höjbjerg 1981 Mackeprang Mouritz :Jydske Granitportaler,Andr.Fred.Höst & Söns Forlag Köpenhamn Martling, Carl Henrik: Kristusgraven på Kinnekulle sid , Skara stifts historiska sällskaps skriftserie, Skara Moltke Erik :De romanske indskrifter i Gjöl og Volsted kirker, i Romanske Stenarbejder 1 Forlaget hikuin, Höjbjerg 1981 Nancke-Krogh Sören :Stenbilleder i danske kirker, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Köpenhamn 1995 Petersen Viggo:Volsted kirke Aalborg Stiftsbogtrykkeri A/S Svanberg, Jan: Medeltida byggmästare, Tidens förlag, Svanberg, Jan och Westrin, Barbro: Forshems kyrka, Skara stift Svanberg Jan : Stenmästare i Nordens romanska konst i Ikonografiska Studier(utg. gm KVHAA, Antikvariska Serien 26) Almqvist & Wiksell, Stockholm 1972 Swartling Ingrid : Passionsrelieferna i Forshem i Ikonografiska Studier (utg. gm KVHAA, Antikvariska Serien 26) Almqvist &Wiksell, Stockholm 1972 Tuulse, Armin: Romansk konst i Norden, Albert Bonniers Förlag, Stockholm Wadensjö, Bengt: Gud i Vänerland sid , Stiftelsen Värmlands museum och Värmlands Museiförening, Karlstad Icke utgivna källor Kjelllin Helge :Anteckningar förda mellan 1930 och 1950 om bland annat Botilsäters kyrka förvaras på Vestergaard Kristen : Historisk materialesamling om Gjöl kirke-hans privata dokumentation Historiska Museets länk om medeltida dopfuntar/www.historiska.se/medeltidbild/typforemal/dopfuntar/vilkamotiv.asp ArkivCentrum i Karlstad

Runstenar och kyrkor

Runstenar och kyrkor Runstenar och kyrkor Osyrg (lät resa) denna sten efter... sin gode fader. Här skall stenen stå. Balle ristade. När det nya vapenhuset till Kungs-Husby byggdes på 1460-talet murades runstenarna U 707 och

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Vem satt på läktaren? Fyra typer av emporer i skånska kyrkors romanska västtorn Hansen, Kenth Fornvännen 2013, s.178-195

Vem satt på läktaren? Fyra typer av emporer i skånska kyrkors romanska västtorn Hansen, Kenth Fornvännen 2013, s.178-195 Vem satt på läktaren? Fyra typer av emporer i skånska kyrkors romanska västtorn Hansen, Kenth Fornvännen 2013, s.178-195 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2013_178 Ingår i: samla.raa.se Vem

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? What happens

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

ett ursprungsfolk i Sverige

ett ursprungsfolk i Sverige samer ett ursprungsfolk i Sverige Photo: Frida Hedberg Tiderna förändras Kulturer påverkas, förändras och smälter emellanåt samman. Samer och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del III VÄRLDSARV I SVERIGE Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer