Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2

3 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif Nise Kenneth Andersson Personliga suppleanter Bertil Johansson Håkan Joelsson Jan Andersson Matz Dunåker Mikael Gustafsson Patrik Gårdmo Colm O Ciarnain Representant utsedd av personalorganisation Rolf Söderstål Personlig suppleant Kristofer Jonsson Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB Ordinarie ledamöter David Hultman, Ordförande Palle Rosén, Vice ordförande Per Samuelsson Johnny Wärnelöv Jens Orgren Företagsledning Niklas Johansson, VD och Ekonomichef Anders Käck, Fjärrvärmechef Björn Pettersson, Marknadschef Magnus Lundberg, Elnätschef Innehåll VD har ordet... 4 Nyckeltal Året i korthet... 6 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport innehåll 3

4 VD har ordet På Tranås Energi sätter vi kunden i centrum, har kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Samspelet med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet. Detta är inledningen på vår kvalitetspolicy och tillika kärnvärden som ska prägla all vår verksamhet. Närhet och lokal förankring Vi ska vara ett lokalt förankrat energibolag som ska stå för närhet och tillgänglighet. Vi ska vara Tranås med omnejds eget energibolag och vi ska finnas där våra kunder finns. Detta gör vi på många sätt, te.x genom sponsring, genom att delta i lokala aktiviteter och arrangemang och inte minst genom att ha en kundservice som snabbt och enkelt kan nås på telefon, e-post eller besök. Miljöfokus Under 2008 fastställde styrelsen utifrån gällande ägardirektiv en vision för bolaget: Med lokal förnyelsebar energi skall Tranås Energi vara en ledande aktör i övergången till kretsloppssamhället. Denna vision förpliktigar! Sedan januari 2012 pågår byggnationen av en ny kraftvärmepanna, som när den står klar i december kommer att öka den förnyelsebara elproduktionen från MWh per år till knappt MWh. Under hösten 2011 skickades miljötillståndsansökan in avseende vår planerade vindkraftspark om maximalt 11 verk á 2 MW. Om tillstånd erhålls, vilket förväntas under våren 2013, och alla 11 verken byggs innebär det en förnyelsebar elproduktion på MWh per år. Vi planerar också för en återstart av vattenkraftproduktionen i Svartån, vid Tranås kvarn och Åsvallehult, och då med en för Sverige ny och fiskvänlig teknik, så kallad skruvturbin. Denna teknik lämpar sig väl för de förutsättningar som finns vid de aktuella platserna med höga flöden men låga fallhöjder. Vi räknar med att skicka in en miljötillståndsansökan för denna verksamhet under försommaren Europeiska unionen fastställde målet för minskad klimatpåverkan fram till år Ett av målen utgörs av att 20 % av all energi som förbrukas skall vara förnyelsebar. Sveriges åtagande blev 50 % förnyelsebart (från dagens 40 %). När nya kraftvärmepannan står klar och ovanstående övriga investeringsprojekt förverkligas skulle det innebära att mer än hälften av Tranås elförbrukning, som idag är cirka 170 GWh, skulle komma från förnyelsebara energikällor. Verktyget för att nå det nationella målet också lokalt i Tranås heter med andra ord Tranås Energi! Därtill skulle produktionen inte bara vara förnyelsebar utan också lokalt producerad. All el vi idag säljer och som vi inte själva producerar kommer också från en förnyelsebar energikälla i form av ursprungsmärkt vattenkraftsel. Vår egen el- och värmeproduktion är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Det är en av världens tuffaste miljömärkningar så den är vi stolta över att ha. Vi är också stolta och glada över att som enda energibolag i Sverige blivit diplomerade av Älvräddarnas samorganisation för våra insatser vad gäller miljöanpassad vattenkraft och biologisk mångfald. Vi har också tagit fram ett koncept för energieffektivisering som vi nu i första hand kommer marknadsföra inom ramen för Tranås kommuns projekt energidriven affärsutveckling och på så sätt hjälpa våra kunder till en smartare energianvändning och skapa långsiktiga och goda relationer. Leveranssäkerhet Förutom stora satsningar kopplade till miljö och klimat investeras för närvarande kraftfullt i vårt elnät i syfte att kvalitets- och vädersäkra återstående friledningsnät. Detta enligt en av styrelsen 2007 fastställd långsiktig investeringsplan. Detta innebär att elavbrott på grund av stormar och liknande kommer att minimeras. I enlighet med planen har under perioden 2007 till 2012 huvuddelen kvalitetssäkrats. Detta innebär att en kommande storstörning kommer att få betydligt mindre ekonomiska konsekvenser än som var fallet tidigare. Fjärrvärme- och fiberutbyggnad För både fjärrvärme och fibernätet TRAMAN finns offensiva utbyggnadsplaner i Tranås tätort. Införsäljning och utbyggnad kommer enligt dessa planer att intensifieras under det kommande året. Vad gäller fibernätet pågår också ett projekt syftande till en utbyggnad också på landsbygden i Tranås kommun. Målsättningen är att en första etapp ska bli klar under Tillväxt Tranås Tranås kommun har satt upp ett tillväxtmål invånare Tranås kommunkoncern arbetar gemensamt med styrkort med tillhörande styrtal för att nå detta mål. Tranås Energi har naturligtvis också i övrigt i samverkan med andra aktörer en viktig roll att spela och ska så också göra med full kraft! Niklas Johansson VD, Tranås Energi AB 4 vd har ordet

5 Nyckeltal 2012 Bränsleandelar fjärrvärmeproduktion Trädbränsle 96,9 % Olja 3,1 % Trädbränsle 96,8 % Olja 3,2 % Totalt producerat: MWh Totalt producerat: MWh Luftemissioner från kraftvärmeproduktion Stoft (kg) NOx (ton) SO2 (ton) 41,5 40,9 49,8 43,4 37,9 0,37* 0,25 0,92 0,32 0,05 CO2 (ton) g CO2/kWh 10,1 9, * Korrigerad beräkningsmetodik från leverantör (Preem AB).Vi antar att all S ombildas till SO2. Moms Avgifter öre/kwh 80 Produktion och överföring av el (MWh) Vattenkraft Forsnäs Vattenkraft Olstorp Kraftvärme S.Vakten Överfört på elnätet Energiförsäljning 200 GWh 172,8 157, ,4 121, Prisutveckling el Fjärrvärme El 157,7 Prisutveckling fjärrvärme 148,9 126,1 Energiskatt och moms Avgifter elhandel (inkl. elcertifikat) Avgifter elnät 164,4 162,7 119,6 100 öre/kwh Nyckeltal

6 Året i korthet I februari 2012 mottog vi, som första energibolag i Sverige, organisationen Älvräddarnas diplom för vårt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassning av våra vattenkraftverk. Det blev startskottet för ett år då stor uppmärksamhet riktades mot hur vi valt att jobba med vår vattenkraftproduktion. Vi fick uppmuntran och glada tillrop från fiskeintresserade över hela landet, vi är på rätt väg! Höjdpunkter under året 6 februari mottog vi Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft. 10 februari publicerade Villaägarna en undersökning som visade att vi var det billigaste elbolaget i landet. 22 februari tog vi första spadtaget till det som ska bli vårt nya kraftvärmeverk. 11 juni hölls samråd angående den planerade återupptagningen av vattenkraftproduktion i Tranås kvarn och Åsvallehult. 28 juni fick vi nycklarna till vår nyinköpta elbil. 22 augusti drog vi igång projektet Fiber på Söder för att ansluta området Söder i Tranås till fibernätet TRAMAN. 25 september publicerades Årets Nils Holgersson-undersökning som visade att vår fjärrvärme prismässigt låg på tionde plats i Sverige och var klart billigast i Jönköpings län. 31 oktober avslutades vår populära elskåpstävling. Vinnaren blev Mattias Liljeqvist. 16 november påbörjade vi arbetet med att fiberansluta ett villaområde i Sommen. 16 november utsågs vi till årets Tranåsambassadör. Priset delades ut på Tranåsgalan av kommunstyrelsens arbetsutskott. 7 december delades Klimatpriset ut av Klimatrådet i Jönköpings län. Vi tog hem hedersdiplomet i kategorin Förnybar energi, jord- och skogsbruk. 6 året i korthet

7 7

8 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget är moderbolag i den koncern, där det helägda Tranås Energi Elförsäljning AB ingår som enda dotterbolag. I dotterbolaget bedrivs handel med och produktion av el. I detta bolag finns en av styrelsen årligen uppdaterad och fastställd riskpolicy i syfte att minimera marknadsriskerna i verksamheten. I moderbolaget ligger den övriga verksamheten, vilken huvudsakligen består av tillhandahållande av elnät, fibernät, produktion av elkraft och värme, värmedistribution och energitjänster. Bolaget har sitt säte i Tranås. Viktiga händelser Elhandelsverksamheten har trots hård konkurrens, från främst de stora dominerande aktörerna på marknaden, ökat sin marknadsandel under året. Bolaget har en stark marknadsställning lokalt och även regionalt. Bolagets tydliga miljöfokus och tydliga profil baserat på närhet, tillgänglighet och lokal förankring har visat sig vara fortsatt lyckosam. Resultatmässigt redovisar elhandelsverksamheten en försämring jämfört med föregående år, då volymrisken periodvis fått ett negativt genomslag. Liksom föregående år har vattentillgången varit god och därmed skapat bra förutsättningar för elproduktionen i dotterbolagets två kraftstationer. Resultatmässigt har dock året inneburit en försämring jämfört med föregående år, då elpriserna legat betydligt lägre än senare års nivåer. Investeringsprogrammet för att vädersäkra elnätet fortsatte med att en viktig kabelförbindelse mellan Stigberga och Salvarp togs i drift. Under året antog styrelsen en långsiktig reinvesteringsplan avseende nätstationer och ställverk som kommer att löpa under åren nya fjärrvärmekunder anslöts under året, varav flera med en relativt stor förbrukning. Under året påbörjades byggnationen av det nya kraftvärmeblocket innefattande en biopanna motsvarande 25 MW, varav 7 MW elproduktion. Investeringens totala budget är på 340 mkr och kommer bland annat att innebära att den förnyelsebara elproduktionen från kraftvärme kommer att öka från dagens MWh till knappt MWh. Anläggningen kommer att driftsättas i slutet av 2013 och övertagande från leverantören kommer att ske våren Hittills följs både tidplan och budget. Under året har en nystart skett vad gäller utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet TRAMAN. Införsäljning i nya områden i tätorten har påbörjats och ett projekt kring utbyggnad av fibernätet även på landsbygden i Tranås kommun har startats upp. Under året har planering och projektering för återupptagen vattenkraftproduktion i Svartån i centrala Tranås påbörjats. Detta med för Sverige ny teknik i form av så kallad skruvturbin. Denna variant passar bra för låga fallhöjder men höga flöden, vilket är fallet på de två aktuella platserna. Tekniken är dessutom fiskvänlig vilket, tillsammans med den fisketrappa och fiskomlöp som byggts, gör att det finns goda förutsättningar för ett miljötillstånd för verksamheten. Framtida utveckling Dotterbolagets strategi, att huvudsakligen verka regionalt med ett starkt lokalt varumärke, har visat sig vara fortsatt hållbar, liksom den modell för elhandel som bedrivs i samarbete med Axpo Sverige AB. Bolaget kommer även framgent att lansera kreativa och konkurrenskraftiga elhandelsprodukter med miljöfokus. Arbetet med att ersätta friledning med markförlagd kabel i ovädersäkringssyfte fortsätter enligt den för ändamålet framtagna investeringsplanen liksom investeringar i 8

9 ställverk och nätstationer i enlighet med den 2012 antagna reinvesteringsplanen. Miljötillstånd avseende den planerade vindkraftsparken i Ydre kommun kan förväntas första halvåret Efter det kommer beslut att fattas kring Tranås Energis ägarandel, vilka övriga intressenter som kommer att bjudas in, liksom parkens slutliga storlek och i vilken takt investeringen skall ske. Vad gäller planeringen för återupptagen vattenkraftproduktion i Svartån kommer en miljötillståndsansökan att lämnas in under första halvåret Under förutsättning att miljötillstånd erhålls kommer i så fall investeringen att genomföras 2014 eller En offensiv satsning kommer att genomföras för fortsatt expansion av både fjärrvärme- och fibernätet i Tranås tätort. Vad gäller fibernätet är målsättningen också att en första etapp av utbyggnad på landsbygden i Tranås kommun ska komma till stånd under 2013, vilken dock förutsätter offentlig medfinansiering och då främst från EU:s landsbygdsprogram. Risker och osäkerhetsfaktorer De ekonomiska konsekvenserna av den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2006 och som innebär att kunder som är utan el mer än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning måste vägas in vid all nätplanering och vid alla investeringsbeslut. Med anledning av detta har styrelsen för Tranås Energi AB 2007 godkänt en långsiktig investeringsplan för att vädersäkra friledningsnätet. Investeringar enligt planen har genomförts under , vilket innebär att en storstörning nu skulle få betydligt mindre ekonomiska konsekvenser än vad som var fallet Viss osäkerhet råder kring framtida pris och tillgång på trädbränsle. Vidare är framtida elpris en betydande osäkerhetsfaktor. I kalkylen för ny biobränsleeldad kraftvärme har detta tagits i beaktande genom de känslighetsanalyser som har gjorts. En osäkerhetsfaktor är vidare temperatur och elpris i kombination och därmed den volymrisk som finns i elhandelsverksamheten. Volymrisken är dock begränsad genom den av dotterbolagets styrelse fastställda riskpolicyn. Miljöinformation Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387). Tillståndet, som gäller tillsvidare, avser förbränning med en totalt installerad tillförd effekt av 86 MW. Den yttre miljön påverkas av utsläpp till luft av rökgaser från förbränning av trädbränslen och till liten del eldningsolja, utsläpp av kondensat till recipient från rökgaskondensering samt externt industribuller. Verksamheten avser produktion av fjärrvärme och till viss del elkraft. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 35,8 % av koncernens nettoomsättning och 56,7 % av moderbolagets nettoomsättning. I de permanenta hetvattencentralerna i kv. Södra Vakten och Tallbacken har producerats MWh fjärrvärme och MWh el. Endast en mindre mängd eldningsolja har förbrukats. Trädbränslepanna P MWh Trädbränslepanna P MWh Olja Tallbacken 77 MWh Olja Södra Vakten MWh MWh Utsläpp till luft har under 2012 varit: Fossil CO ton Fossil SO2 0,37 ton NOx 41,5 ton Stoft 286 kg En särskild miljörapport inskickas till tillsynsmyndigheten. Verksamheten har bedrivits inom gällande tillstånd. förvaltningsberättelse 9

10 Personal En god arbetsmiljö för personalen säkras genom en fastlagd arbetsmiljöpolicy, fastlagda arbetsmiljömål och handlingsplaner för dessa. En uppföljning av planerna, inklusive jämställdhetsplanen, sker varje år och resultatet meddelas vid styrelsens sammanträde och vid Ledningens Genomgång. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranås Stadshus AB, org. nr , med säte i Tranås. är helägt av Tranås Kommun Investeringar Årets totala bruttoinvesteringar för koncernen uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser 458 tkr (151 tkr) dotterbolaget. Koncerninterna mellanhavanden Årets koncerninterna köp och försäljningar har avseende dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB uppgått till tkr ( tkr). Till systerbolagen, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter har köp och försäljningar uppgått till tkr ( tkr), varav tkr (5 792 tkr) avser dotterbolaget. Tranås Energi Elförsäljning AB har lämnat ett koncernbidrag på tkr (3 730 tkr) från Tranås Energi AB. Tranås Energi AB har vidare lämnat ett koncernbidrag på tkr ( tkr) till moderbolaget Tranås Stadshus AB. har sin tur lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till Tranås Energi AB på tkr (0 tkr). Prissättningen av koncerninterna köp och försäljningar baseras på gällande marknadspris förutom sålda tjänster till dotterbolaget, som prissätts efter självkostnad. Flerårsöversikt moderbolaget (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 33,0 % 42,5 % 46,8 % 47,3 % 47,4 % Avkastning på totalt kapital 4,2 % 4,2 % 7,0 % 7,1 % 7,2 % Avkastning på eget kapital 11,1 % 8,2 % 13,1 % 12,3 % 12,8 % Antal anställda 36,6 34,8 33,8 34,7 33,5 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. Flerårsöversikt koncernen (tkr) Nettoomsättning (exkl. punktskatter) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1) 32,4 % 42,1 % 45,7 % 45,0 % 45,6 % Avkastning på totalt kapital 2) 4,4 % 5,4 % 6,6 % 6,7 % 7,0 % Avkastning på eget kapital 3) 12,1 % 11,0 % 12,6 % 12,9 % 12,5 % Antal anställda 36,6 34,8 33,8 33,5 35,6 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. 10 förvaltningsberättelse

11 Övriga upplysningar Övervakningsplan i elnätsverksamhet Av en så kallad övervakningsplan skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden (3 kap. 17 ellagen). Årlig rapport över vidtagna åtgärder enligt planen är inlämnad till energimarknadsinspektionen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning: Balanserad vinst :64 kr Lämnat koncernbidrag :00 kr Erhållet aktieägartillskott :00 kr Årets vinst :31 kr :95 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så - att i ny räkning balanseras :95 kr Styrelsen anser att det lämnade koncernbidraget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Det lämnade koncernbidraget till aktieägaren reducerar bolagets soliditet till 33,0 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Resultat och ställning Resultatet av koncernens och bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tillläggsupplysningar och noter. förvaltningsberättelse

12 Resultaträkning Koncern och Moderbolag (tkr) Not Nettoomsättning Avgår fakturerade punktskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Jämförelsestörande post Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Resultaträkning

13 Balansräkning Koncern och Moderbolag (tkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 11 Byggnader och mark Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Inventarier, transportmedel, maskiner & verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Aktier i andra företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar balansräkning 13

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Lämnade koncernbidrag Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till Tranås kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till Tranås kommun Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 24 Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen 14 balansräkning

15 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsförlust vid utrangering av anläggningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning / ökning av varulager Minskning / ökning av kortfristiga fordringar Minskning / ökning av kortfristiga placeringar Minskning / ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning / ökning av långfristiga skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning / ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut kassaflödesanalys 15

16 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd (BFNAR) förutom vad avser redovisning av inkomstskatter, där Redovisningsrådets rekommendation RR 9 har tillämpats. För koncernbidrag och aktieägartillskott har uttalande UFR 2 från Rådet för finansiell rapportering tillämpats, dock med olika användningssätt för överordnad och underordnad koncern. I den överordnade koncernen bokförs lämnat/erhållet koncernbidrag/aktieägartillskott från Eget kapital medan detsamma i den underordnade koncernen bokförs i boksluts-dispositioner. Bägge sätten är tillämpliga. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendation nr 1:00 och är upprättad enligt förvärvsmetoden. Fordringar och skulder Fordringarna är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulderna är upptagna till nominellt värde Varulager Varulagren värderas med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs, enligt linjär avskrivningsmetod, systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader: år Anläggningar: 5-40 år Nyanskaffning av tillgångar aktiveras inom gällande skattelagstiftning. Om utgiften aktiveras ingår alla till tillgången hänförbara poster inkl. eget arbete, eget material och andra interna utgifter. Ränta aktiveras dock inte vid investeringar och lånekostnader belastar således resultatet för den period till vilken de hänför sig. Prissättningen av eget arbete följer EBR-standard (elbyggnadsrationalisering). Definitioner av nyckeltal Soliditet: Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + räntekostnader / totalt kapital Avkastning eget kapital: Resultat efter finansiella poster / eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver 16 tilläggsupplysningar

17 Noter Alla belopp anges i tkr. Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 1 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen (inkl. punktskatter avseende koncernen) fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Not 2 Revisorers arvode I övriga externa kostnader ingår arvoden och ersättningar till revisorer avseende: Revision Nässjö Ekonomihus: KPMG: Andra uppdrag Nässjö Ekonomihus: Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är andra uppdrag. noter 17

18 Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader (moderbolaget) Dotterbolaget har inga anställda. Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 8,9 8,6 Män 27,7 26,2 Summa 36,6 34,8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Av löner och andra ersättningar avser tkr (1 003 tkr) styrelse och VD. Av sociala kostnader avser 535 tkr (463 tkr) styrelse och VD. Av dessa är 183 tkr (148 tkr) pensionskostnader. VD har en uppsägningstid på 1 år. Not 4 Könsfördelning bland ledande befattningshavare (moderbolaget) Styrelse Företagsledning Kvinnor 2 st 2 st 0 st 1 st Män 5 st 5 st 4 st 3 st Summa 7 st 7 st 4 st 4 st Not 5 Jämförelsestörande post (föregående år) Posten utgjordes av en faktura avseende kostnad för trädbränsle till kraftvärmeverket som avsåg räkenskapsåret 2010 men som felaktigt bokförts Not 6 Resultat från övriga fodringar som är anläggningstillgångar Ränta Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Avkastning kortfristig placering Ränta, koncernkonto Ränta, externt Summa noter

19 Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta, koncernkonto Ränta Tranås kommun Ränta, externt Summa Not 9 Bokslutsdispositioner (moderbolaget) Avsättning periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Erhållet koncernbidrag Summa noter 19

20 Not 10 Skatt på årets resultat Följande komponenter ingår i årets skattekostnad: Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad/-intäkt avseende skattedel i obeskattade reserver Årets skattekostnad Skillnaden mellan årets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats (26,3 %) består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga: Skattefria ränteintäkter Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla: Ränta Representation Medlemsavgifter Intrångsersättningar Bidrag / gåvor Sjukvårdsförsäkring Avskrivningar Redovisningsmässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattemässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattepliktigt resultat Skatt på årets resultat Summa aktuell skatt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt avseende skattedelen i obeskattade reserver Summa uppskjuten skatt Redovisad skattekostnad Följande aktuella skatter har redovisats direkt mot eget kapital, då de hänför sig till poster som redovisats direkt mot eget kapital: Aktuell skatt hänförlig till lämnat koncernbidrag: Koncernbidrag Aktuell skatt 26,3 % Aktuell skatt enligt not Avgår aktuell skatt på lämnat koncernbidrag Faktisk aktuell skatt noter

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning. Årsredovisningens innehåll

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning. Årsredovisningens innehåll ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson, Annika Hansson, Emelie Emanuelsson,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Skövde Biogas AB ägs till 51 procent av Göteborg Energi AB och till 49 procent av Skövde kommun. Företagets verksamhet är att producera och sälja biogas. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer