Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2

3 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif Nise Kenneth Andersson Personliga suppleanter Bertil Johansson Håkan Joelsson Jan Andersson Matz Dunåker Mikael Gustafsson Patrik Gårdmo Colm O Ciarnain Representant utsedd av personalorganisation Rolf Söderstål Personlig suppleant Kristofer Jonsson Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB Ordinarie ledamöter David Hultman, Ordförande Palle Rosén, Vice ordförande Per Samuelsson Johnny Wärnelöv Jens Orgren Företagsledning Niklas Johansson, VD och Ekonomichef Anders Käck, Fjärrvärmechef Björn Pettersson, Marknadschef Magnus Lundberg, Elnätschef Innehåll VD har ordet... 4 Nyckeltal Året i korthet... 6 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport innehåll 3

4 VD har ordet På Tranås Energi sätter vi kunden i centrum, har kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Samspelet med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet. Detta är inledningen på vår kvalitetspolicy och tillika kärnvärden som ska prägla all vår verksamhet. Närhet och lokal förankring Vi ska vara ett lokalt förankrat energibolag som ska stå för närhet och tillgänglighet. Vi ska vara Tranås med omnejds eget energibolag och vi ska finnas där våra kunder finns. Detta gör vi på många sätt, te.x genom sponsring, genom att delta i lokala aktiviteter och arrangemang och inte minst genom att ha en kundservice som snabbt och enkelt kan nås på telefon, e-post eller besök. Miljöfokus Under 2008 fastställde styrelsen utifrån gällande ägardirektiv en vision för bolaget: Med lokal förnyelsebar energi skall Tranås Energi vara en ledande aktör i övergången till kretsloppssamhället. Denna vision förpliktigar! Sedan januari 2012 pågår byggnationen av en ny kraftvärmepanna, som när den står klar i december kommer att öka den förnyelsebara elproduktionen från MWh per år till knappt MWh. Under hösten 2011 skickades miljötillståndsansökan in avseende vår planerade vindkraftspark om maximalt 11 verk á 2 MW. Om tillstånd erhålls, vilket förväntas under våren 2013, och alla 11 verken byggs innebär det en förnyelsebar elproduktion på MWh per år. Vi planerar också för en återstart av vattenkraftproduktionen i Svartån, vid Tranås kvarn och Åsvallehult, och då med en för Sverige ny och fiskvänlig teknik, så kallad skruvturbin. Denna teknik lämpar sig väl för de förutsättningar som finns vid de aktuella platserna med höga flöden men låga fallhöjder. Vi räknar med att skicka in en miljötillståndsansökan för denna verksamhet under försommaren Europeiska unionen fastställde målet för minskad klimatpåverkan fram till år Ett av målen utgörs av att 20 % av all energi som förbrukas skall vara förnyelsebar. Sveriges åtagande blev 50 % förnyelsebart (från dagens 40 %). När nya kraftvärmepannan står klar och ovanstående övriga investeringsprojekt förverkligas skulle det innebära att mer än hälften av Tranås elförbrukning, som idag är cirka 170 GWh, skulle komma från förnyelsebara energikällor. Verktyget för att nå det nationella målet också lokalt i Tranås heter med andra ord Tranås Energi! Därtill skulle produktionen inte bara vara förnyelsebar utan också lokalt producerad. All el vi idag säljer och som vi inte själva producerar kommer också från en förnyelsebar energikälla i form av ursprungsmärkt vattenkraftsel. Vår egen el- och värmeproduktion är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Det är en av världens tuffaste miljömärkningar så den är vi stolta över att ha. Vi är också stolta och glada över att som enda energibolag i Sverige blivit diplomerade av Älvräddarnas samorganisation för våra insatser vad gäller miljöanpassad vattenkraft och biologisk mångfald. Vi har också tagit fram ett koncept för energieffektivisering som vi nu i första hand kommer marknadsföra inom ramen för Tranås kommuns projekt energidriven affärsutveckling och på så sätt hjälpa våra kunder till en smartare energianvändning och skapa långsiktiga och goda relationer. Leveranssäkerhet Förutom stora satsningar kopplade till miljö och klimat investeras för närvarande kraftfullt i vårt elnät i syfte att kvalitets- och vädersäkra återstående friledningsnät. Detta enligt en av styrelsen 2007 fastställd långsiktig investeringsplan. Detta innebär att elavbrott på grund av stormar och liknande kommer att minimeras. I enlighet med planen har under perioden 2007 till 2012 huvuddelen kvalitetssäkrats. Detta innebär att en kommande storstörning kommer att få betydligt mindre ekonomiska konsekvenser än som var fallet tidigare. Fjärrvärme- och fiberutbyggnad För både fjärrvärme och fibernätet TRAMAN finns offensiva utbyggnadsplaner i Tranås tätort. Införsäljning och utbyggnad kommer enligt dessa planer att intensifieras under det kommande året. Vad gäller fibernätet pågår också ett projekt syftande till en utbyggnad också på landsbygden i Tranås kommun. Målsättningen är att en första etapp ska bli klar under Tillväxt Tranås Tranås kommun har satt upp ett tillväxtmål invånare Tranås kommunkoncern arbetar gemensamt med styrkort med tillhörande styrtal för att nå detta mål. Tranås Energi har naturligtvis också i övrigt i samverkan med andra aktörer en viktig roll att spela och ska så också göra med full kraft! Niklas Johansson VD, Tranås Energi AB 4 vd har ordet

5 Nyckeltal 2012 Bränsleandelar fjärrvärmeproduktion Trädbränsle 96,9 % Olja 3,1 % Trädbränsle 96,8 % Olja 3,2 % Totalt producerat: MWh Totalt producerat: MWh Luftemissioner från kraftvärmeproduktion Stoft (kg) NOx (ton) SO2 (ton) 41,5 40,9 49,8 43,4 37,9 0,37* 0,25 0,92 0,32 0,05 CO2 (ton) g CO2/kWh 10,1 9, * Korrigerad beräkningsmetodik från leverantör (Preem AB).Vi antar att all S ombildas till SO2. Moms Avgifter öre/kwh 80 Produktion och överföring av el (MWh) Vattenkraft Forsnäs Vattenkraft Olstorp Kraftvärme S.Vakten Överfört på elnätet Energiförsäljning 200 GWh 172,8 157, ,4 121, Prisutveckling el Fjärrvärme El 157,7 Prisutveckling fjärrvärme 148,9 126,1 Energiskatt och moms Avgifter elhandel (inkl. elcertifikat) Avgifter elnät 164,4 162,7 119,6 100 öre/kwh Nyckeltal

6 Året i korthet I februari 2012 mottog vi, som första energibolag i Sverige, organisationen Älvräddarnas diplom för vårt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassning av våra vattenkraftverk. Det blev startskottet för ett år då stor uppmärksamhet riktades mot hur vi valt att jobba med vår vattenkraftproduktion. Vi fick uppmuntran och glada tillrop från fiskeintresserade över hela landet, vi är på rätt väg! Höjdpunkter under året 6 februari mottog vi Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft. 10 februari publicerade Villaägarna en undersökning som visade att vi var det billigaste elbolaget i landet. 22 februari tog vi första spadtaget till det som ska bli vårt nya kraftvärmeverk. 11 juni hölls samråd angående den planerade återupptagningen av vattenkraftproduktion i Tranås kvarn och Åsvallehult. 28 juni fick vi nycklarna till vår nyinköpta elbil. 22 augusti drog vi igång projektet Fiber på Söder för att ansluta området Söder i Tranås till fibernätet TRAMAN. 25 september publicerades Årets Nils Holgersson-undersökning som visade att vår fjärrvärme prismässigt låg på tionde plats i Sverige och var klart billigast i Jönköpings län. 31 oktober avslutades vår populära elskåpstävling. Vinnaren blev Mattias Liljeqvist. 16 november påbörjade vi arbetet med att fiberansluta ett villaområde i Sommen. 16 november utsågs vi till årets Tranåsambassadör. Priset delades ut på Tranåsgalan av kommunstyrelsens arbetsutskott. 7 december delades Klimatpriset ut av Klimatrådet i Jönköpings län. Vi tog hem hedersdiplomet i kategorin Förnybar energi, jord- och skogsbruk. 6 året i korthet

7 7

8 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget är moderbolag i den koncern, där det helägda Tranås Energi Elförsäljning AB ingår som enda dotterbolag. I dotterbolaget bedrivs handel med och produktion av el. I detta bolag finns en av styrelsen årligen uppdaterad och fastställd riskpolicy i syfte att minimera marknadsriskerna i verksamheten. I moderbolaget ligger den övriga verksamheten, vilken huvudsakligen består av tillhandahållande av elnät, fibernät, produktion av elkraft och värme, värmedistribution och energitjänster. Bolaget har sitt säte i Tranås. Viktiga händelser Elhandelsverksamheten har trots hård konkurrens, från främst de stora dominerande aktörerna på marknaden, ökat sin marknadsandel under året. Bolaget har en stark marknadsställning lokalt och även regionalt. Bolagets tydliga miljöfokus och tydliga profil baserat på närhet, tillgänglighet och lokal förankring har visat sig vara fortsatt lyckosam. Resultatmässigt redovisar elhandelsverksamheten en försämring jämfört med föregående år, då volymrisken periodvis fått ett negativt genomslag. Liksom föregående år har vattentillgången varit god och därmed skapat bra förutsättningar för elproduktionen i dotterbolagets två kraftstationer. Resultatmässigt har dock året inneburit en försämring jämfört med föregående år, då elpriserna legat betydligt lägre än senare års nivåer. Investeringsprogrammet för att vädersäkra elnätet fortsatte med att en viktig kabelförbindelse mellan Stigberga och Salvarp togs i drift. Under året antog styrelsen en långsiktig reinvesteringsplan avseende nätstationer och ställverk som kommer att löpa under åren nya fjärrvärmekunder anslöts under året, varav flera med en relativt stor förbrukning. Under året påbörjades byggnationen av det nya kraftvärmeblocket innefattande en biopanna motsvarande 25 MW, varav 7 MW elproduktion. Investeringens totala budget är på 340 mkr och kommer bland annat att innebära att den förnyelsebara elproduktionen från kraftvärme kommer att öka från dagens MWh till knappt MWh. Anläggningen kommer att driftsättas i slutet av 2013 och övertagande från leverantören kommer att ske våren Hittills följs både tidplan och budget. Under året har en nystart skett vad gäller utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet TRAMAN. Införsäljning i nya områden i tätorten har påbörjats och ett projekt kring utbyggnad av fibernätet även på landsbygden i Tranås kommun har startats upp. Under året har planering och projektering för återupptagen vattenkraftproduktion i Svartån i centrala Tranås påbörjats. Detta med för Sverige ny teknik i form av så kallad skruvturbin. Denna variant passar bra för låga fallhöjder men höga flöden, vilket är fallet på de två aktuella platserna. Tekniken är dessutom fiskvänlig vilket, tillsammans med den fisketrappa och fiskomlöp som byggts, gör att det finns goda förutsättningar för ett miljötillstånd för verksamheten. Framtida utveckling Dotterbolagets strategi, att huvudsakligen verka regionalt med ett starkt lokalt varumärke, har visat sig vara fortsatt hållbar, liksom den modell för elhandel som bedrivs i samarbete med Axpo Sverige AB. Bolaget kommer även framgent att lansera kreativa och konkurrenskraftiga elhandelsprodukter med miljöfokus. Arbetet med att ersätta friledning med markförlagd kabel i ovädersäkringssyfte fortsätter enligt den för ändamålet framtagna investeringsplanen liksom investeringar i 8

9 ställverk och nätstationer i enlighet med den 2012 antagna reinvesteringsplanen. Miljötillstånd avseende den planerade vindkraftsparken i Ydre kommun kan förväntas första halvåret Efter det kommer beslut att fattas kring Tranås Energis ägarandel, vilka övriga intressenter som kommer att bjudas in, liksom parkens slutliga storlek och i vilken takt investeringen skall ske. Vad gäller planeringen för återupptagen vattenkraftproduktion i Svartån kommer en miljötillståndsansökan att lämnas in under första halvåret Under förutsättning att miljötillstånd erhålls kommer i så fall investeringen att genomföras 2014 eller En offensiv satsning kommer att genomföras för fortsatt expansion av både fjärrvärme- och fibernätet i Tranås tätort. Vad gäller fibernätet är målsättningen också att en första etapp av utbyggnad på landsbygden i Tranås kommun ska komma till stånd under 2013, vilken dock förutsätter offentlig medfinansiering och då främst från EU:s landsbygdsprogram. Risker och osäkerhetsfaktorer De ekonomiska konsekvenserna av den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2006 och som innebär att kunder som är utan el mer än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning måste vägas in vid all nätplanering och vid alla investeringsbeslut. Med anledning av detta har styrelsen för Tranås Energi AB 2007 godkänt en långsiktig investeringsplan för att vädersäkra friledningsnätet. Investeringar enligt planen har genomförts under , vilket innebär att en storstörning nu skulle få betydligt mindre ekonomiska konsekvenser än vad som var fallet Viss osäkerhet råder kring framtida pris och tillgång på trädbränsle. Vidare är framtida elpris en betydande osäkerhetsfaktor. I kalkylen för ny biobränsleeldad kraftvärme har detta tagits i beaktande genom de känslighetsanalyser som har gjorts. En osäkerhetsfaktor är vidare temperatur och elpris i kombination och därmed den volymrisk som finns i elhandelsverksamheten. Volymrisken är dock begränsad genom den av dotterbolagets styrelse fastställda riskpolicyn. Miljöinformation Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387). Tillståndet, som gäller tillsvidare, avser förbränning med en totalt installerad tillförd effekt av 86 MW. Den yttre miljön påverkas av utsläpp till luft av rökgaser från förbränning av trädbränslen och till liten del eldningsolja, utsläpp av kondensat till recipient från rökgaskondensering samt externt industribuller. Verksamheten avser produktion av fjärrvärme och till viss del elkraft. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 35,8 % av koncernens nettoomsättning och 56,7 % av moderbolagets nettoomsättning. I de permanenta hetvattencentralerna i kv. Södra Vakten och Tallbacken har producerats MWh fjärrvärme och MWh el. Endast en mindre mängd eldningsolja har förbrukats. Trädbränslepanna P MWh Trädbränslepanna P MWh Olja Tallbacken 77 MWh Olja Södra Vakten MWh MWh Utsläpp till luft har under 2012 varit: Fossil CO ton Fossil SO2 0,37 ton NOx 41,5 ton Stoft 286 kg En särskild miljörapport inskickas till tillsynsmyndigheten. Verksamheten har bedrivits inom gällande tillstånd. förvaltningsberättelse 9

10 Personal En god arbetsmiljö för personalen säkras genom en fastlagd arbetsmiljöpolicy, fastlagda arbetsmiljömål och handlingsplaner för dessa. En uppföljning av planerna, inklusive jämställdhetsplanen, sker varje år och resultatet meddelas vid styrelsens sammanträde och vid Ledningens Genomgång. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranås Stadshus AB, org. nr , med säte i Tranås. är helägt av Tranås Kommun Investeringar Årets totala bruttoinvesteringar för koncernen uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser 458 tkr (151 tkr) dotterbolaget. Koncerninterna mellanhavanden Årets koncerninterna köp och försäljningar har avseende dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB uppgått till tkr ( tkr). Till systerbolagen, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter har köp och försäljningar uppgått till tkr ( tkr), varav tkr (5 792 tkr) avser dotterbolaget. Tranås Energi Elförsäljning AB har lämnat ett koncernbidrag på tkr (3 730 tkr) från Tranås Energi AB. Tranås Energi AB har vidare lämnat ett koncernbidrag på tkr ( tkr) till moderbolaget Tranås Stadshus AB. har sin tur lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till Tranås Energi AB på tkr (0 tkr). Prissättningen av koncerninterna köp och försäljningar baseras på gällande marknadspris förutom sålda tjänster till dotterbolaget, som prissätts efter självkostnad. Flerårsöversikt moderbolaget (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 33,0 % 42,5 % 46,8 % 47,3 % 47,4 % Avkastning på totalt kapital 4,2 % 4,2 % 7,0 % 7,1 % 7,2 % Avkastning på eget kapital 11,1 % 8,2 % 13,1 % 12,3 % 12,8 % Antal anställda 36,6 34,8 33,8 34,7 33,5 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. Flerårsöversikt koncernen (tkr) Nettoomsättning (exkl. punktskatter) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1) 32,4 % 42,1 % 45,7 % 45,0 % 45,6 % Avkastning på totalt kapital 2) 4,4 % 5,4 % 6,6 % 6,7 % 7,0 % Avkastning på eget kapital 3) 12,1 % 11,0 % 12,6 % 12,9 % 12,5 % Antal anställda 36,6 34,8 33,8 33,5 35,6 För definitioner av nyckeltal se sid. 16 tilläggsupplysningar. 10 förvaltningsberättelse

11 Övriga upplysningar Övervakningsplan i elnätsverksamhet Av en så kallad övervakningsplan skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden (3 kap. 17 ellagen). Årlig rapport över vidtagna åtgärder enligt planen är inlämnad till energimarknadsinspektionen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning: Balanserad vinst :64 kr Lämnat koncernbidrag :00 kr Erhållet aktieägartillskott :00 kr Årets vinst :31 kr :95 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så - att i ny räkning balanseras :95 kr Styrelsen anser att det lämnade koncernbidraget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Det lämnade koncernbidraget till aktieägaren reducerar bolagets soliditet till 33,0 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Resultat och ställning Resultatet av koncernens och bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tillläggsupplysningar och noter. förvaltningsberättelse

12 Resultaträkning Koncern och Moderbolag (tkr) Not Nettoomsättning Avgår fakturerade punktskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Jämförelsestörande post Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Resultaträkning

13 Balansräkning Koncern och Moderbolag (tkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 11 Byggnader och mark Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Inventarier, transportmedel, maskiner & verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Aktier i andra företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar balansräkning 13

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Lämnade koncernbidrag Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till Tranås kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till Tranås kommun Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 24 Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen Proprieborgen 14 balansräkning

15 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsförlust vid utrangering av anläggningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning / ökning av varulager Minskning / ökning av kortfristiga fordringar Minskning / ökning av kortfristiga placeringar Minskning / ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning / ökning av långfristiga skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning / ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut kassaflödesanalys 15

16 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd (BFNAR) förutom vad avser redovisning av inkomstskatter, där Redovisningsrådets rekommendation RR 9 har tillämpats. För koncernbidrag och aktieägartillskott har uttalande UFR 2 från Rådet för finansiell rapportering tillämpats, dock med olika användningssätt för överordnad och underordnad koncern. I den överordnade koncernen bokförs lämnat/erhållet koncernbidrag/aktieägartillskott från Eget kapital medan detsamma i den underordnade koncernen bokförs i boksluts-dispositioner. Bägge sätten är tillämpliga. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendation nr 1:00 och är upprättad enligt förvärvsmetoden. Fordringar och skulder Fordringarna är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulderna är upptagna till nominellt värde Varulager Varulagren värderas med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs, enligt linjär avskrivningsmetod, systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader: år Anläggningar: 5-40 år Nyanskaffning av tillgångar aktiveras inom gällande skattelagstiftning. Om utgiften aktiveras ingår alla till tillgången hänförbara poster inkl. eget arbete, eget material och andra interna utgifter. Ränta aktiveras dock inte vid investeringar och lånekostnader belastar således resultatet för den period till vilken de hänför sig. Prissättningen av eget arbete följer EBR-standard (elbyggnadsrationalisering). Definitioner av nyckeltal Soliditet: Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + räntekostnader / totalt kapital Avkastning eget kapital: Resultat efter finansiella poster / eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver 16 tilläggsupplysningar

17 Noter Alla belopp anges i tkr. Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 1 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen (inkl. punktskatter avseende koncernen) fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: El Fjärrvärme Fibernät Summa Not 2 Revisorers arvode I övriga externa kostnader ingår arvoden och ersättningar till revisorer avseende: Revision Nässjö Ekonomihus: KPMG: Andra uppdrag Nässjö Ekonomihus: Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är andra uppdrag. noter 17

18 Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader (moderbolaget) Dotterbolaget har inga anställda. Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 8,9 8,6 Män 27,7 26,2 Summa 36,6 34,8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Av löner och andra ersättningar avser tkr (1 003 tkr) styrelse och VD. Av sociala kostnader avser 535 tkr (463 tkr) styrelse och VD. Av dessa är 183 tkr (148 tkr) pensionskostnader. VD har en uppsägningstid på 1 år. Not 4 Könsfördelning bland ledande befattningshavare (moderbolaget) Styrelse Företagsledning Kvinnor 2 st 2 st 0 st 1 st Män 5 st 5 st 4 st 3 st Summa 7 st 7 st 4 st 4 st Not 5 Jämförelsestörande post (föregående år) Posten utgjordes av en faktura avseende kostnad för trädbränsle till kraftvärmeverket som avsåg räkenskapsåret 2010 men som felaktigt bokförts Not 6 Resultat från övriga fodringar som är anläggningstillgångar Ränta Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Avkastning kortfristig placering Ränta, koncernkonto Ränta, externt Summa noter

19 Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta, koncernkonto Ränta Tranås kommun Ränta, externt Summa Not 9 Bokslutsdispositioner (moderbolaget) Avsättning periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Erhållet koncernbidrag Summa noter 19

20 Not 10 Skatt på årets resultat Följande komponenter ingår i årets skattekostnad: Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad/-intäkt avseende skattedel i obeskattade reserver Årets skattekostnad Skillnaden mellan årets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats (26,3 %) består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga: Skattefria ränteintäkter Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla: Ränta Representation Medlemsavgifter Intrångsersättningar Bidrag / gåvor Sjukvårdsförsäkring Avskrivningar Redovisningsmässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattemässig avskrivning byggnader och markanläggningar Skattepliktigt resultat Skatt på årets resultat Summa aktuell skatt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt avseende skattedelen i obeskattade reserver Summa uppskjuten skatt Redovisad skattekostnad Följande aktuella skatter har redovisats direkt mot eget kapital, då de hänför sig till poster som redovisats direkt mot eget kapital: Aktuell skatt hänförlig till lämnat koncernbidrag: Koncernbidrag Aktuell skatt 26,3 % Aktuell skatt enligt not Avgår aktuell skatt på lämnat koncernbidrag Faktisk aktuell skatt noter

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer