Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands"

Transkript

1 Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

2 Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur man kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls- och avloppsfrågor. Den insamlade informationen har delvis samlats i denna ö-specifika miljöbeksrivning. Under 2011 genomförde projektet en enkätundersökning, delar av resultatet finns med i miljöbeskrivningen. Projektet har till största del finansierats av EU-programmet Central Baltic Interreg IV A. Skärgårdsstiftelsen har haft rollen som projektägare med partners i Estland och Finland. Fyra svenska öar har varit delaktiga i projektet, Utö, Ornö, Askö och Ingmarsö. Målet för Green Islands har varit att: Öka medvetenheten om den egna miljöpåverkan Hitta kretsloppsanpassade, lokala lösningar Stötta lokala initiativ och fungera som rådgivare Lyfta fram ekosystemtjänsterna på varje ö Green Islands har arbetat med att sammanställa och presentera de mest kostnadseffektiva och miljöbästa lösningarna som finns tillgängliga på marknaden inom de tre fokusområdena. Projektet har undersökt vilka ekosystemtjänster som finns på de medverkande öarna. Genom att analysera nuläget och visa på framtidslösningar vill Green Islands ge myndigheter, kommuner och privatpersoner beslutsunderlag som leder till en hållbar utveckling för öarna i Östersjön. Fakta om ön Kommun: Haninge Landareal: 23,3 km 2 Bofasta: 272 st (2012) Läge: 58 56,5 N 18 15,9 E Svar från enkäten: Av de Utöbor som svarat på enkäten tycker 37 % att förbättringsarbete behövs inom transporter, 29 % tycker att avloppsfrågan är den som behöver förbättras allra mest. UTÖ Utö, som ligger i Haninge kommun, är en utav de största öarna i Stockholms södra skärgård. Ön befolkades redan på 700-talet, olika näringsverksamheter har bedrivits men mest känd är ön för sin gruvdrift som har funnits sedan 1100-talet. Det sägs att gruvorna på Utö är Sveriges äldsta järngruvor. Gruvschakten är numera vattenfyllda och det djupaste är över 200 m djupt. Ön har även sedan 1600-talet varit en viktig plats för lotsar, fyrvaktare, tulltjänstemän och militärer genom sitt strategiska läge utmed Mysingen och vid inloppet till skärgårdens viktigaste farled. Utö utgör även ett geologiskt mycket intressant resmål, här är bergarterna ovanligt väl blottade, och de har dessutom fått behålla sina ursprungliga karaktärer. Utö har nämligen delvis förskonats från sådana geologiska omvandlingar som har drabbat det mesta av berggrunden i vårt land, på ön finns rikligt med skolexempel på geologiska företeelser. På Utö förekommer en hel mängd mer eller mindre ovanliga mineraler bla Utö-petalit hittades just i detta grundämnet litium för första gången. Berggrunden utgörs även av urkalksten vilket skapat en speciell flora med en miljö som passar många fjärilsarter bl.a. den sällsynta apollofjärilen Idag är Utö ett av skärgårdens populäraste utflyktsmål, med ungefär besökare om året. Skärgårdsbåtar går från Årsta brygga, hotellbryggan i Dalarö samt sommartid från Strömkajen centrala Stockholm. För den som vill ta sig med egen båt finns det en gästhamn som rymmer ca 250 båtar.

3 Ditt avlopp gör skillnad I skärgården är en övervägande del av avloppen enskilda, och många av dem undermåliga. Näringsämnen som fosfor och kväve har en övergödande effekt på Östersjön, vilket bidrar till algblomning och syrefria, döda, havsbottnar. Krafttag måste tas för att förbättra Östersjöns tillstånd, och att åtgärda enskilda avlopp är en del av det. De enskilda av näringsläckaget (20%) till Östersjön. Ett väl fungerande avlopp är också en god garant för att man inte försämrar grundvattnet eller riskerar smittspridning. Ofta är det problematiskt att välja avloppslösning i skärgårdsmiljö, jordmånen är sällan god och det kan vara svårt att placera anläggningen så nära väg att den går att slamsugas. Kväve Här ser du varifrån det kväve och fosfor som vi människor släpper ut kommer ifrån. Fosfor Vad kan du göra? Ett väl fungerande avlopp är viktigt direkt för dig och dina grannar, med tanke på smittorisk och risk för kontaminering av vattentäkter, men det påverkar även Östersjön i stort. Ett stort näringsläckage i avsnörda havsvikar har betydande konsekvenser lokalt, med algblomning och igenväxning som följd. Den övervägande största delen av näringsämnena Fosfor och Kväve återfinns i toalettavfallet, det är också toaletten som utgör den största smittorisken. En väl fungerande toalettlösning är alltså det viktigaste att tänka på, BDT (Bad- Disk- och Tvätt) vattenreningen kan ske med enkla metoder utan att näringsläckage eller smittspridning riskeras. På websidan avloppsguiden.se finns en enkel checklista som kan användas Det kan finnas fosfor i disk- och tvättmedel, i Sverige är det förbjudet att ha fosfor i tvättmedel men detta gäller inte för importerade tvättmedel. Läs på förpackningen! Förbud mot fosfor i diskmedel antas för hela EU år Mycket av den fosfor som kommer ut i naturen kommer från oss människor. Det mesta fosfor som släpps ut via våra avlopp kommer från vårt kiss! Det samma gäller för kvävet. för att ta reda på om fastigheten har ett väl fungerande avlopp. Checklistan hittas på förstasidan under rubriken Testa ditt avlopp. På avloppsguiden.se finns mycket bra information för den som vill förbättra sitt avlopp. Foto: Kustbevakningen avloppen, främst WC-avloppen, står för en betydande del

4 Vattentoalett Vattentoaletten anses bland allmänheten vara hygienisk och enkel att använda, men en toalett ansluten till en undermålig avloppsanläggning utgör en risk då näringsämnena inte samlas upp utan når havet. Det finns många typer av avloppsanläggningar anpassade för vattentoaletter att välja mellan. Vanligast är slamavskiljare (t.ex. trekammarbrunn) med efterföljande infiltration eller markbädd, minireningsverk eller sluten tank. Ofta ligger skärgårdsfastigheter inom hög skyddsnivå, det innebär att kraven som ställs på reningen av avloppsvattnet är högre på grund av den känsliga omgivningen. Anläggningen måste då ta bort 90 % fosfor, 90 % BOD (syreförbrukande ämnen) och 50 % kväve. Slamavskiljare med efterföljande markbaserad rening Syreförbrukande ämnen avskiljs främst i slamavskiljaren, men närsalterna fosfor och kväve följer med vattnet. Fosfor kan bindas antingen i en efterföljande fosforfälla som ofta består av kalk med högt ph, eller fällas ut genom att kemikalier doseras i vattnet. Fosforn fälls då i slamavskiljaren och hamnar i slammet. En nackdel med att fälla fosfor med kemikalier är att slammängderna ökar; kemikalien binder också mycket vatten vilket gör att en större slamavskiljare behövs. Fördelen är att en efterföljande fosforfälla inte behövs. Fosforfällorna består ofta av stora kalksäckar ( kg) som kan vara dyra och svåra att byta. Dessutom kräver de övervakning och provtagning eftersom reningsgraden sjunker med sjunkande ph. Vattentoalett Kvävet omvandlas i flera steg från ammonium och ammoniak till harmlös kvävgas. Detta sker främst i infiltrationsanläggningen eller markbädden, förutsatt att anläggningen luftas. Tidigare har man godkänt efterföljande rening (infiltration/markbädd) som fosforrening, men nya kunskaper visar på att materialet relativt fort mättas på fosfor så att reningen försämras. Slamavskiljaren bör vara stor, gärna 3-4 kubikmeter, för att slamflykt skall hindras. Slamflykt leder till att efterföljande steg sätts igen och reningen och vattenavledningen försämras. Slamavskiljaren slamsugs med jämna mellanrum, oftast en eller två gånger per år. Infiltrationsanläggningar tar också stor plats, markbäddar kan byggas med moduler så att mindre yta krävs. Många tillverkare säljer också slutna markbäddar, där markbäddens funktioner komprimeras i en burk på ca 2 kubikmeter. Möjligheten att anlägga en infiltrationsanläggning beror till stor del på vilken jordmån marken har, jordlagret måste vara tillräckligt tjockt och markens permeabilitet (genomsläpplighet) får varken vara för hög eller för låg. Infiltrationsanläggningen måste ligga över grundvattennivån för att fungera utan att förorena grundvattnet. Infiltrationsanläggning Slamavskiljare

5 Minireningsverk Principen för minireningsverk är oftast att alla funktioner i ovanstående lösning komprimeras i en enda modul. Kemikalier doseras i vattnet, som transporteras mellan olika sektioner i verket där det växelvis tillförs syre och i andra sektioner skall ha låga syrehalter. Efter ett minireningsverk är vattnet ofta klart för avledning. Nackdelen med minireningsverk är att de ofta kräver mycket teknik. Avloppsanläggningar är ingen bra miljö för teknisk utrustning, vilket gör att mycket kan gå fel. Om utrustning (som kemikaliedosering, pumpar eller luftpumpar) går sönder eller stannar kan avloppsvatten passera i princip helt orenat, och ofta dröjer det innan problemet upptäcks. Många tillsynsmyndigheter kräver att serviceavtal tecknas när minireningsverk installeras, för att minska risken att orenat avloppsvatten släpps ut. Även minireningsverk behöver slamsugas någon gång per år. Sluten tank En sluten tank garanterar att ingen näring släpps ut i närmiljön, och risken för smittspridning är också mycket liten. För att tanken inte ska fyllas så fort installeras ofta snålspolande eller extremt snålspolande (vacuum) toaletter. Tanken töms sedan med slambil och allt toalettavfall tas omhand t.ex. i kommunala reningsverk eller våtkomposteringsanläggningar. Slutna tankar har många fördelar och anges ofta som den miljöbästa lösningen, men en nackdel med systemen är att fastigheten också behöver en avloppsanläggning för BDT (Bad, disk och tvättvatten) eftersom tanken annars skulle fyllas väldigt fort. Det gör att lösningen ofta blir dyr. Minireningsverk Vakuumtoalett Torrtoalett En vanlig toalettlösning, främst för sommarstugor, är torrtoaletten. Om avfallet ifrån toaletten omhändertas på ett klokt sätt har näringsbelastningen från fastigheten nästan helt uteblivit. Det klassiska torrdasset är fortfarande en vanlig lösning, men det finns också många andra torra toalettsystem. Torrdasset består ofta av en separat enkel byggnad med en sittbänk. Avfallet samlas upp i en liten tunna och läggs sedan på en latrinkompost. Det finns speciella förmultningsbara påsar som kan användas för att göra hanteringen enklare och minska risken för smittspridning. Ofta används en urinseparerande toalettinsats, som avleder urinen till ett separat uppsamlingkärl. De flesta kommuner godkänner att urinen sprids t.ex. i rabatter eller på annan lämplig växtlighet. Det späds då med vatten för att möjliggöra för växtlighet att ta upp fosfor och kväve. Urinen skall spridas under växtsäsong och på ett område så stort att växtligheten kan tillgodogöra sig all näring. Den övervägande delen näringsämnen finns i urinen. Torrdass utan urinseparering har oftare en obehaglig lukt, dessutom riskerar latrinkomposten att läcka när tunnorna töms. Då blir näringsbelastningen hög på ett litet område och näringsämnena riskerar att nå känsliga havsvikar eller vattendrag. Det är också viktigt att latrinkomposten används klokt, att den näringsrika jordprodukten efter kompostering sprids där näringen kan tas upp.

6 Förbränningstoalett I en förbränningstoalett förångas och bränns fekalierna antingen med gas eller el. Fosforn finns sedan i askan och kan spridas på lämplig plats utan att behöva komposteras. Förbränningstoaletten är energikrävande, och ofta används en engångspåse för varje toalettbesök vilket gör systemet kostsamt för en stor familj. För en fastighet som inte utnyttjas så många veckor per år kan en förbränningstoalett vara ett bra val, inga näringsämnen riskerar att läcka ut till närområdet och smittorisken är liten. Förmultningstoalett Ytterligare ett alternativ, som kanske är en vanligare torr toalett för fastigheter som utnyttjas permanent är förmultningstoaletten. I en förmultningstoalett samlas fekalierna i en stor behållare under toalettstolen, där de ges goda förutsättningar att komposteras. För att en förmultningstoalett ska kunna installeras krävs ofta ett stort utrymme under toalettrummet. Toalettypen kan också ha ett urinseparerande system för att förenkla förmultningsprocessen. Avfallet sprids efter förmultning på lämplig plats där näringsämnena kan tas upp av växtlighet. BDT (Bad, Disk, Tvätt) Ansatsen är att om man har ett avlopp ska man också ha en godkänd reningsanläggning. BDT-avlopp används ofta där man har torra toalettlösningar eller sluten tank. Även om bdt-vattnet är relativt harmlöst, då den största delen näringsämnen finns i toalettavfallet och risken för smittspridning är liten, behöver det renas. Främst är det syreförbrukande ämnen (BOD), exempelvis hudavlagringar och matrester som återfinns i bdt-vattnet. Syreförbrukande ämnen ska inte släppas ut orenat, men vattnet kan renas med relativt enkla metoder. Syreförbrukande ämnen kan sägas vara det komposterbara materialet i avloppsvattnet och det finns många enkla filter på marknaden. Om de godkänns som avloppslösning varierar däremot mellan olika kommuner. Mer avancerade anläggningar, baserade på slamavskiljare och efterföljande markbaserad rening godkänns av de flesta kommunerna. Anläggningen är då ungefär samma som de WC-avloppsanläggningar som godkänns, men någon fosforfällning krävs inte. Det innebär också att slamavskiljaren kan vara mindre, men en stor slamavskiljare är alltid att föredra för att motverka slamflykt och igensättning av efterföljande system. Vattenförsörjning och vattenkvalitet Vattenförsörjningen på Utö utgörs till allra största delen av egna borrade brunnar både för permanent- och fritidsboende. Bland de fastboende kan vi se att ett större antal är anslutna till Skärgårdsstiftelsens vattenverk än de som har fritidshus. I enkäten frågades vad det finns för olika installationer i hushållet som förbrukar vatten. Tvättmaskin och dusch är det som de allra flesta hushållen har installerat oberoende om det är ett permanent boende eller ett fritidsboende. Vad gäller diskmaskin och badkar ser vi att det är en högre andel av det fastboende som har dessa. 83 % av de som svarat på enkäten är nöjda med vattenkvaliteten som de har på Utö.

7 Energi Sedan industrialiseringen har elanvändningen i världen stadigt ökat. Det har medfört ökad livskvalitet och höjd levnadsstandard, men också problem i form av klimatförändringar och förändrade ekosystem. Idag görs stora satsningar för att främst minska användandet av fossila energikällor som kol, olja och naturgas, eftersom man insett att en ökad koldioxidhalt i atmosfären leder till global uppvärmning. I Sverige produceras den övervägande delen av elektriciteten fossilfritt, med vatten- och kärnkraft, men globalt är situationen annorlunda och fossil energi används flitigt. En av ansatserna till projektet Green Islands har varit att hitta och föreslå förnybara el- och värmeproduktionsmetoder i skärgården, ett flertal rapporter har producerats och hittas på projektets hemsida. Vad kan jag göra? Den största förbättringspotentialen har du som bor i ett hus med oljepanna. Olja är en fossil energikälla som dessutom är sinande och ständigt ökande i pris. I dagsläget är direktverkande el ett billigare uppvärmningsalternativ (en liter olja kostar ca 15 kr och ger ca 1 kwh värme, motsvarande elenergi kostar ca 10 kronor). Ett ännu bättre alternativ kan vara att investera i en värmepump, då kan elanvändningen för uppvärmning ofta minskas till en tredjedel. El kan produceras fastighetsnära i form av solceller eller vindkraft. Även om satsningen inte är självklar ur ett ekonomiskt perspektiv, småskaliga anläggningar har ofta en lång återbetalningstid, kan det vara en givande hobby och ge en skön känsla av oberoende gentemot elbolag. Ett sätt att minska sin klimatpåverkan utan att göra dyra investeringar är förstås att dra ner på sin energikonsumtion. Då är det bra att identifiera vilka som är de stora elförbrukarna. Kylskåp, datorer och lågenergilampor drar sällan mycket ström, medan värmeapparatur som spisar, ugnar, infravärme och element är tunga förbrukare. Green Islands energiutredningar På Utö har möjligheten att producera biogas i anslutning till det lokala reningsverket undersökts. Biogasproduktion skulle kunna vara ett bra sätt att utnyttja energin i slammet ifrån reningsverket, matavfall från värdshus och slakteriavfall från Ö-slakt i Tavastboda. Rapporten landar i att så små biogasanläggningar är svåra att räkna hem ekonomiskt. Den stora miljövinsten uteblir dessutom om gasen används för att producera el och värme eftersom den då inte fasar ut fossila energikällor. Små anläggningar som förädlar biogasen till drivmedelsgas finns främst på experimentstadiet, och en lokal fordonsgasproduktion skulle dessutom förutsätta att produktion och förbrukning är av samma storlek. En sådan matchning skulle vara svår att åstadkomma. En undersökning av Utö Värdshus kyl- och frysrumssystem har genomförts. Utredningen inriktades på optimeringsmöjligheter för att minska elförbrukningen. Möjligheten till värmedriven kyla med absorbtionskyltekniker undersöktes, likaså förutsättningarna att låta värmepumparna utnyttja gruvhålens relativt kalla vatten. En relativt billig och enkel åtgärd rapportförfattarna hittade är att gå över till flytande kondenseringstemperatur; kylsystemets kompressorer får då arbeta mot ett tryck som varieras beroende på temperaturen, så att driften optimeras. Uppvärmning av tappvarmvatten med hjälp av solpaneler på Utö Gästhamn skulle kunna vara en god möjlighet att sänka elanvändningen. En utredning av möjliga solvärmesystem har genomförts. Gästhamnens värmebehov i form av dusch och tvättvatten stämmer väl överens med den årstid solen värmer som mest. Gästhamnens tak har dessutom ett mycket bra solläge. Rapporten har mynnat ut i en process där Gästhamnen och leverantörer undersöker förutsättningarna att installera ett solpanelssystem.

8 Energispartips Kök och tvätt Kontrollera med en termometer att din kyl och frys håller rätt temperatur. Frysen bör vara -18 och kylen +5 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 %. Dammsug gallret bakom kyl och frys samt frosta av frysen med jämna mellanrum. Nya vitvaror, framför allt kyl och frys, förbrukar mycket mindre energi än äldre modeller. Byter du ut din gamla kyl och frys till moderna A++ klassade kan du spara upp till kr/år på din elräkning. Naturskyddsföreningen har listat de energieffektivaste elprodukterna för hemmet på Top Ten Sverige. Använd vattenkokare eller lock på kastrullen när du kokar upp vatten så spar du energi. Om du bara ska värma en kopp vatten eller en liten portion mat är det lämpligt att använda mikrovågsugnen. Vänta med att använda tvättmaskinen till du fyller den. Vid lättare tvätt kan du också utnyttja maskinens sparprogram. Försök tvätta i en lägre temperatur än vad som är angivet så kan du nästan halvera elanvändningen. Vad är en kilowatt-timme? All elförbrukning i ditt hem mäts i enheten kilowattimme (kwh). 1kWh = 1000 watt använt i en timme. Exempel: En dammsugare på 1000 W som används i en timme = 1 kwh En 40 W glödlampa som lyser i 25 timmar = 1 kwh. Effekt (W) x Tid (h) = Energi (kwh) Hur mycket går det åt? I genomsnitt går ca 60 % av hushållets energi förbrukning till uppvärmning. Omkring 20 % går till varmvatten dusch, disk, etc. Resterande 20% går till hushållselen kylskåpet, tvättmaskinen, belysningen, spisen, diskmaskinen och alla andra elapparater. Belysning Genom att byta de tio glödlampor som du använder mest mot energisparlampor kan du spara upp till 500 kr per år. Dessutom håller en energisparlampa åtta till tio gånger längre än en vanlig glödlampa. Tänk även på att släcka belysningen så fort du lämnar rummet och inte längre behöver den. Hemelektronik Runt 10 % av den totala hushållselen försvinner i onödan genom att man lämnar elektronik i standby-läge. I ett normalstort hem motsvarar det ungefär 500 kr per år. Genom att koppla elektronisk utrustning, till exempel TV, dator och musikanläggning, i ett grenuttag med on/off-knapp kan du enkelt slå av alla apparater när du inte använder dem. Även laddare och lampor med transformator drar el om de sitter instuckna i en kontakt, oavsett om de används eller inte. Så kom ihåg att dra ur kontakten när du inte använder dem! Medelanvändning under ett år för 4 personer boende i villa. Uppvärmning på Utö 85 % av de som har svarat på enkäten tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att elen de använder är producerad på ett förnybart sätt. Många är även positiva till att installera vindkraft på ön, men vill då att den inte placeras i närheten av bebyggelse. Utav de bofasta som svarat på enkäten är de vanligaste värmekällorna eldstad/kamin, värmepump och direktverkande el. För de fritidsboende är det kamin/eldstad och direktverkande el som är vanligast. Fritidsboende Permanentboende

9 Sopor eller materialåtervinning Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det är viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. Vi konsumenter påverkar var vårt avfall hamnar och hur vår framtid ser ut. Genom att materialåtervinna så spar vi på jordens begränsade resurser. Det är idag mycket svårt om man vill öka sin återvinning av sorterat material i skärgårdsmiljö. Kommunen har inget lagligt ansvar att hämta sorterat material i skärgården, ansvaret ligger hos förpacknings och tidningsindistrin (FTI). FTI följer de av regeringen satta återvinningsmålen, mål som uppfylls på fastlandet. Kompostering och återvinning på Utö Bra, Bättre, Bäst Även om vi är bra på att återvinna, kan vi bli ännu bättre. Idag slänger vi 458,8 kg hushållssopor per person och år i Sverige, vilket är lika mycket som om man fyllde 36 Globen med sopor. Av det vi slänger skulle istället procent kunna återvinnas. Då skulle sopberget minska med globen. Cirka hälften av soppåsen består av matavfall. Om man istället komposterar matavfallet hemma på tomten skulle behovet av soptömning minska vilket också bidrar till minskade transporter. Vi behöver minska avfallsmängderna och låta avfallet ingå i ett kretslopp av återanvändning och återvinning. Utifrån enkätundersökningen som genomfördes under 2011 kan vi se att det i princip inte är någon skillnad på om man är permanent- eller fritidsboende då det handlar om kompostering. 55 % av de tillfrågade som bor permanent på Utö komposterar sitt matavfall och 45 % av de med fritidsboende. Vad gäller återvinningen på Utö är det ett önskemål att det ska gå att sortera fler fraktioner och att det ska finnas fler permanenta stationer på ön. 90 % av de tillfrågade tycker att det är viktigt att sophanteringen sköts på ett miljövänligt sätt. Det är även många som efterfrågar tätare tömning av hushållssoporna under sommarhalvåret. Avfallstrappan I sverige jobbar vi efter en avfallshierarki eller den så kallade avfallstrappan. I avfallstrappan eftersträvar man i första hand att förebygga uppkomsten av avfall. Det kan vara att man förbättrar produktionsmetoder men också genom ett förändrat konsumtionsmönster. Det avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Återvinningen innebär att material, näring eller energi återvinns. Bland återvinningsmetoderna finns kompostering eller rötning av exempelvis matavfall, materialåtervinning genom sortering av exempelvis förpackningar samt förbränning av avfall som ger energi. Det avfallet som uppkommer ska i sista hand deponeras. Bygg din egen matkompost Tillverka trälådor efter mått som du själv bestämmer (finns enkla ritningar på internet). Räkna med ca 100 liter per person. Om lådorna tilläggsisoleras (minst 5 cm) med cellplastskivor för mark, så kan du minska volymen till liter per person. Överväg ett extra fack för smart förvaring av strömaterial. Tänk också på att den bör vara lätt att tömma. Använd inte tryckimpregnerat trä, utan impregnera själv med ex. Roslagsmahogny som man får genom att blanda lika delar linolja, trätjära och terpentin.

10 Vad är ekosystemtjänster? Naturen producerar en mängd resurser som vi människor nyttjar, allt från fisk i havet och timmer i skogen till näringsupptag, vattenrening och vackra miljöer att vistas i. De naturliga processer som producerar dessa resurser kallas ekosystemtjänster. I projektet Green Islands har vi gjort en kartering av ekosystemtjänster på öar, med fokus på tjänster som medvetet används och underhålls på öarna. Karteringen har gjorts utifrån kartmaterial, besök på öarna, samt intervjuer med öbor och en enkätundersökning med båtturister. FODERMARKER EN HOTAD NATURTYP Ängar och hagar som producerar foder för tamdjur var förr en av skärgårdens vanligaste markanvändningar. På senare tid har fodermarkerna minskat kraftigt, och med dem den mångfald av arter som är beroende av dem (en slåtteräng kan hysa fler arter per kvadratmeter än en regnskog). Foderproduktion är bara en av en många ekosystemtjänster förknippade med dessa marker, som också är viktiga för processer som näringsupptag och näringsretention som minskar näringsläckaget till Östersjön, vattenfiltrering och rening, och skadebekämpning och pollinering på närliggande odlade fält och trädgårdar. Fodermarkerna ger också så kallade kulturella ekosystemtjänster, dit till exempel estetiska och rekreativa värden hör. Sådana värden är typiskt svåra att beskriva men är ofta de viktigaste för både de boende på öarna och besökare. De kulturella ekosystemtjänsterna har även ekonomisk betydelse eftersom turistnäringarna är viktiga i skärgården idag. Vår enkätundersökning med båtturister visar tydligt att naturen förutom seglingen i sig är det viktigaste skälet att besöka skärgården, och på öarna är det främst stränder och det öppna traditionella kulturlandskapet som lockar besökarna. Detta visar på att det är viktigt att vårda och bevara det traditionella landskapet, inte bara ur naturvårds- och miljösynpunkt utan även av ekonomiska skäl. voloriam quaero minum venia consed estio. Ficia seque dolum ad numque offic te aut fugitatur, sum reruptatur sunti denistio. Aque essit. EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ UTÖ På Utö finns en del av det öppna kulturlandskapet kvar, men större delen av ön är skogstäckt. För tillfället bedrivs inget aktivt skogsbruk, men det har gjorts tidigare och det finns önskningar om att bruket ska återupptas. Turismen är omfattande på Utö och då mycket av de rekreativa värdena är förknippade med skogen bör man ta stor hänsyn till detta vid eventuellt skogsbruk. Norra delen av Utö är skyddad som naturreservat, och har höga naturvärden i form av kalkgynnad flora och goda fågel- och fjärilslokaler (för bl.a. apollofjäril). På de södra delarna av ön finns mer av det öppna landskapet bevarat än i norr, men även här är skogen dominerande. Det är viktigt att de öppna betesmarker som finns kvar bevaras som en viktig del i kulturlandskapet för trots skogens dominans på ön, och trots att Utö genom gruvbyn har ett större utbud av aktiviteter och besöksmål utöver naturen än de flesta andra öar i Green Islands-projektet, så klassas just det öppna traditionella landskapet av båtturisterna som en av öns viktigaste egenskaper vid val av aktiviteter. Det är här värt att påpeka att skötselplanen för Utö naturreservat är ganska gammal, och en utvärdering och revidering av planen vore önskvärd för den ska fungera som beslutsunderlag för åtgärder i reservatsområdet. Skötselplanen har idag ett starkt fokus på jaktbart vilt, fågel och fisk, medan till exempel skyddsvärd flora i kalkstråken och ryggradslösa djur som insekter inte alls nämns. HAVSMILJÖ OCH BÅTTURISM En enkätundersökning om båtturisters attityder till miljöfrågor i Östersjön visar tydligt att naturupplevelsen är det centrala för båtturisterna. Undersökningen visar också, både sett till alla öar i projektet och specifikt för Utö, att i synnerhet algblomningar oroar båtturister och är de främsta anledningarna till att man avstår från vattenaktiviteter såsom bad, fiske och segling.

11 Green Islands Hållbar utveckling i levande skärgård Green Islands vill lyfta frågan vad varje enskild person kan göra för val som är fördelaktiga för den lokala men även globala miljön. Projektet vill försöka visa på goda exempel som också går att räkna hem ekonomiskt. Förutom att hålla lokala informationsmöten om dessa frågor så har det arrangerats möten inne i Stockholm. Inom ramen för projektet har det tagits fram en utställning bestående av 8 informationsboxar som beskriver olika problemställningar kring Östersjöns miljö. Utställningen är mobil och kommer visas på olika publika platser. Via projektets hemsida kan man hitta information som tagits fram under projektets gång. Här kommer det även presenteras data från de olika öarna angående koldioxidutsläpp och ekosystemtjänster. Miljöbeskrivning I denna miljöbeskrivning presenteras en del av resultatet från projektet på ett kortfattat och enkelt sätt. Tanken är att du som öbo, fritidsboende eller besökare ska kunna få lite konkreta tips och råd om vad du kan göra för din närmiljö i skärgården. Vi hoppas att det kan inspirera till aktiva val i din vardag som möjliggör en fortsatt attraktiv miljö för nuvarande och kommande generationer. EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby kommun Författare Catarina Welin Ronneby 2011 Enskilt avlopp Kraftledning Slamsugningsbil Bräkneån Förstudien medfinansieras genom

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer