Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands"

Transkript

1 Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

2 Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur man kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls- och avloppsfrågor. Den insamlade informationen har delvis samlats i denna ö-specifika miljöbeksrivning. Under 2011 genomförde projektet en enkätundersökning, delar av resultatet finns med i miljöbeskrivningen. Projektet har till största del finansierats av EU-programmet Central Baltic Interreg IV A. Skärgårdsstiftelsen har haft rollen som projektägare med partners i Estland och Finland. Fyra svenska öar har varit delaktiga i projektet, Utö, Ornö, Askö och Ingmarsö. Målet för Green Islands har varit att: Öka medvetenheten om den egna miljöpåverkan Hitta kretsloppsanpassade, lokala lösningar Stötta lokala initiativ och fungera som rådgivare Lyfta fram ekosystemtjänsterna på varje ö Green Islands har arbetat med att sammanställa och presentera de mest kostnadseffektiva och miljöbästa lösningarna som finns tillgängliga på marknaden inom de tre fokusområdena. Projektet har undersökt vilka ekosystemtjänster som finns på de medverkande öarna. Genom att analysera nuläget och visa på framtidslösningar vill Green Islands ge myndigheter, kommuner och privatpersoner beslutsunderlag som leder till en hållbar utveckling för öarna i Östersjön. Fakta om ön Kommun: Haninge Landareal: 23,3 km 2 Bofasta: 272 st (2012) Läge: 58 56,5 N 18 15,9 E Svar från enkäten: Av de Utöbor som svarat på enkäten tycker 37 % att förbättringsarbete behövs inom transporter, 29 % tycker att avloppsfrågan är den som behöver förbättras allra mest. UTÖ Utö, som ligger i Haninge kommun, är en utav de största öarna i Stockholms södra skärgård. Ön befolkades redan på 700-talet, olika näringsverksamheter har bedrivits men mest känd är ön för sin gruvdrift som har funnits sedan 1100-talet. Det sägs att gruvorna på Utö är Sveriges äldsta järngruvor. Gruvschakten är numera vattenfyllda och det djupaste är över 200 m djupt. Ön har även sedan 1600-talet varit en viktig plats för lotsar, fyrvaktare, tulltjänstemän och militärer genom sitt strategiska läge utmed Mysingen och vid inloppet till skärgårdens viktigaste farled. Utö utgör även ett geologiskt mycket intressant resmål, här är bergarterna ovanligt väl blottade, och de har dessutom fått behålla sina ursprungliga karaktärer. Utö har nämligen delvis förskonats från sådana geologiska omvandlingar som har drabbat det mesta av berggrunden i vårt land, på ön finns rikligt med skolexempel på geologiska företeelser. På Utö förekommer en hel mängd mer eller mindre ovanliga mineraler bla Utö-petalit hittades just i detta grundämnet litium för första gången. Berggrunden utgörs även av urkalksten vilket skapat en speciell flora med en miljö som passar många fjärilsarter bl.a. den sällsynta apollofjärilen Idag är Utö ett av skärgårdens populäraste utflyktsmål, med ungefär besökare om året. Skärgårdsbåtar går från Årsta brygga, hotellbryggan i Dalarö samt sommartid från Strömkajen centrala Stockholm. För den som vill ta sig med egen båt finns det en gästhamn som rymmer ca 250 båtar.

3 Ditt avlopp gör skillnad I skärgården är en övervägande del av avloppen enskilda, och många av dem undermåliga. Näringsämnen som fosfor och kväve har en övergödande effekt på Östersjön, vilket bidrar till algblomning och syrefria, döda, havsbottnar. Krafttag måste tas för att förbättra Östersjöns tillstånd, och att åtgärda enskilda avlopp är en del av det. De enskilda av näringsläckaget (20%) till Östersjön. Ett väl fungerande avlopp är också en god garant för att man inte försämrar grundvattnet eller riskerar smittspridning. Ofta är det problematiskt att välja avloppslösning i skärgårdsmiljö, jordmånen är sällan god och det kan vara svårt att placera anläggningen så nära väg att den går att slamsugas. Kväve Här ser du varifrån det kväve och fosfor som vi människor släpper ut kommer ifrån. Fosfor Vad kan du göra? Ett väl fungerande avlopp är viktigt direkt för dig och dina grannar, med tanke på smittorisk och risk för kontaminering av vattentäkter, men det påverkar även Östersjön i stort. Ett stort näringsläckage i avsnörda havsvikar har betydande konsekvenser lokalt, med algblomning och igenväxning som följd. Den övervägande största delen av näringsämnena Fosfor och Kväve återfinns i toalettavfallet, det är också toaletten som utgör den största smittorisken. En väl fungerande toalettlösning är alltså det viktigaste att tänka på, BDT (Bad- Disk- och Tvätt) vattenreningen kan ske med enkla metoder utan att näringsläckage eller smittspridning riskeras. På websidan avloppsguiden.se finns en enkel checklista som kan användas Det kan finnas fosfor i disk- och tvättmedel, i Sverige är det förbjudet att ha fosfor i tvättmedel men detta gäller inte för importerade tvättmedel. Läs på förpackningen! Förbud mot fosfor i diskmedel antas för hela EU år Mycket av den fosfor som kommer ut i naturen kommer från oss människor. Det mesta fosfor som släpps ut via våra avlopp kommer från vårt kiss! Det samma gäller för kvävet. för att ta reda på om fastigheten har ett väl fungerande avlopp. Checklistan hittas på förstasidan under rubriken Testa ditt avlopp. På avloppsguiden.se finns mycket bra information för den som vill förbättra sitt avlopp. Foto: Kustbevakningen avloppen, främst WC-avloppen, står för en betydande del

4 Vattentoalett Vattentoaletten anses bland allmänheten vara hygienisk och enkel att använda, men en toalett ansluten till en undermålig avloppsanläggning utgör en risk då näringsämnena inte samlas upp utan når havet. Det finns många typer av avloppsanläggningar anpassade för vattentoaletter att välja mellan. Vanligast är slamavskiljare (t.ex. trekammarbrunn) med efterföljande infiltration eller markbädd, minireningsverk eller sluten tank. Ofta ligger skärgårdsfastigheter inom hög skyddsnivå, det innebär att kraven som ställs på reningen av avloppsvattnet är högre på grund av den känsliga omgivningen. Anläggningen måste då ta bort 90 % fosfor, 90 % BOD (syreförbrukande ämnen) och 50 % kväve. Slamavskiljare med efterföljande markbaserad rening Syreförbrukande ämnen avskiljs främst i slamavskiljaren, men närsalterna fosfor och kväve följer med vattnet. Fosfor kan bindas antingen i en efterföljande fosforfälla som ofta består av kalk med högt ph, eller fällas ut genom att kemikalier doseras i vattnet. Fosforn fälls då i slamavskiljaren och hamnar i slammet. En nackdel med att fälla fosfor med kemikalier är att slammängderna ökar; kemikalien binder också mycket vatten vilket gör att en större slamavskiljare behövs. Fördelen är att en efterföljande fosforfälla inte behövs. Fosforfällorna består ofta av stora kalksäckar ( kg) som kan vara dyra och svåra att byta. Dessutom kräver de övervakning och provtagning eftersom reningsgraden sjunker med sjunkande ph. Vattentoalett Kvävet omvandlas i flera steg från ammonium och ammoniak till harmlös kvävgas. Detta sker främst i infiltrationsanläggningen eller markbädden, förutsatt att anläggningen luftas. Tidigare har man godkänt efterföljande rening (infiltration/markbädd) som fosforrening, men nya kunskaper visar på att materialet relativt fort mättas på fosfor så att reningen försämras. Slamavskiljaren bör vara stor, gärna 3-4 kubikmeter, för att slamflykt skall hindras. Slamflykt leder till att efterföljande steg sätts igen och reningen och vattenavledningen försämras. Slamavskiljaren slamsugs med jämna mellanrum, oftast en eller två gånger per år. Infiltrationsanläggningar tar också stor plats, markbäddar kan byggas med moduler så att mindre yta krävs. Många tillverkare säljer också slutna markbäddar, där markbäddens funktioner komprimeras i en burk på ca 2 kubikmeter. Möjligheten att anlägga en infiltrationsanläggning beror till stor del på vilken jordmån marken har, jordlagret måste vara tillräckligt tjockt och markens permeabilitet (genomsläpplighet) får varken vara för hög eller för låg. Infiltrationsanläggningen måste ligga över grundvattennivån för att fungera utan att förorena grundvattnet. Infiltrationsanläggning Slamavskiljare

5 Minireningsverk Principen för minireningsverk är oftast att alla funktioner i ovanstående lösning komprimeras i en enda modul. Kemikalier doseras i vattnet, som transporteras mellan olika sektioner i verket där det växelvis tillförs syre och i andra sektioner skall ha låga syrehalter. Efter ett minireningsverk är vattnet ofta klart för avledning. Nackdelen med minireningsverk är att de ofta kräver mycket teknik. Avloppsanläggningar är ingen bra miljö för teknisk utrustning, vilket gör att mycket kan gå fel. Om utrustning (som kemikaliedosering, pumpar eller luftpumpar) går sönder eller stannar kan avloppsvatten passera i princip helt orenat, och ofta dröjer det innan problemet upptäcks. Många tillsynsmyndigheter kräver att serviceavtal tecknas när minireningsverk installeras, för att minska risken att orenat avloppsvatten släpps ut. Även minireningsverk behöver slamsugas någon gång per år. Sluten tank En sluten tank garanterar att ingen näring släpps ut i närmiljön, och risken för smittspridning är också mycket liten. För att tanken inte ska fyllas så fort installeras ofta snålspolande eller extremt snålspolande (vacuum) toaletter. Tanken töms sedan med slambil och allt toalettavfall tas omhand t.ex. i kommunala reningsverk eller våtkomposteringsanläggningar. Slutna tankar har många fördelar och anges ofta som den miljöbästa lösningen, men en nackdel med systemen är att fastigheten också behöver en avloppsanläggning för BDT (Bad, disk och tvättvatten) eftersom tanken annars skulle fyllas väldigt fort. Det gör att lösningen ofta blir dyr. Minireningsverk Vakuumtoalett Torrtoalett En vanlig toalettlösning, främst för sommarstugor, är torrtoaletten. Om avfallet ifrån toaletten omhändertas på ett klokt sätt har näringsbelastningen från fastigheten nästan helt uteblivit. Det klassiska torrdasset är fortfarande en vanlig lösning, men det finns också många andra torra toalettsystem. Torrdasset består ofta av en separat enkel byggnad med en sittbänk. Avfallet samlas upp i en liten tunna och läggs sedan på en latrinkompost. Det finns speciella förmultningsbara påsar som kan användas för att göra hanteringen enklare och minska risken för smittspridning. Ofta används en urinseparerande toalettinsats, som avleder urinen till ett separat uppsamlingkärl. De flesta kommuner godkänner att urinen sprids t.ex. i rabatter eller på annan lämplig växtlighet. Det späds då med vatten för att möjliggöra för växtlighet att ta upp fosfor och kväve. Urinen skall spridas under växtsäsong och på ett område så stort att växtligheten kan tillgodogöra sig all näring. Den övervägande delen näringsämnen finns i urinen. Torrdass utan urinseparering har oftare en obehaglig lukt, dessutom riskerar latrinkomposten att läcka när tunnorna töms. Då blir näringsbelastningen hög på ett litet område och näringsämnena riskerar att nå känsliga havsvikar eller vattendrag. Det är också viktigt att latrinkomposten används klokt, att den näringsrika jordprodukten efter kompostering sprids där näringen kan tas upp.

6 Förbränningstoalett I en förbränningstoalett förångas och bränns fekalierna antingen med gas eller el. Fosforn finns sedan i askan och kan spridas på lämplig plats utan att behöva komposteras. Förbränningstoaletten är energikrävande, och ofta används en engångspåse för varje toalettbesök vilket gör systemet kostsamt för en stor familj. För en fastighet som inte utnyttjas så många veckor per år kan en förbränningstoalett vara ett bra val, inga näringsämnen riskerar att läcka ut till närområdet och smittorisken är liten. Förmultningstoalett Ytterligare ett alternativ, som kanske är en vanligare torr toalett för fastigheter som utnyttjas permanent är förmultningstoaletten. I en förmultningstoalett samlas fekalierna i en stor behållare under toalettstolen, där de ges goda förutsättningar att komposteras. För att en förmultningstoalett ska kunna installeras krävs ofta ett stort utrymme under toalettrummet. Toalettypen kan också ha ett urinseparerande system för att förenkla förmultningsprocessen. Avfallet sprids efter förmultning på lämplig plats där näringsämnena kan tas upp av växtlighet. BDT (Bad, Disk, Tvätt) Ansatsen är att om man har ett avlopp ska man också ha en godkänd reningsanläggning. BDT-avlopp används ofta där man har torra toalettlösningar eller sluten tank. Även om bdt-vattnet är relativt harmlöst, då den största delen näringsämnen finns i toalettavfallet och risken för smittspridning är liten, behöver det renas. Främst är det syreförbrukande ämnen (BOD), exempelvis hudavlagringar och matrester som återfinns i bdt-vattnet. Syreförbrukande ämnen ska inte släppas ut orenat, men vattnet kan renas med relativt enkla metoder. Syreförbrukande ämnen kan sägas vara det komposterbara materialet i avloppsvattnet och det finns många enkla filter på marknaden. Om de godkänns som avloppslösning varierar däremot mellan olika kommuner. Mer avancerade anläggningar, baserade på slamavskiljare och efterföljande markbaserad rening godkänns av de flesta kommunerna. Anläggningen är då ungefär samma som de WC-avloppsanläggningar som godkänns, men någon fosforfällning krävs inte. Det innebär också att slamavskiljaren kan vara mindre, men en stor slamavskiljare är alltid att föredra för att motverka slamflykt och igensättning av efterföljande system. Vattenförsörjning och vattenkvalitet Vattenförsörjningen på Utö utgörs till allra största delen av egna borrade brunnar både för permanent- och fritidsboende. Bland de fastboende kan vi se att ett större antal är anslutna till Skärgårdsstiftelsens vattenverk än de som har fritidshus. I enkäten frågades vad det finns för olika installationer i hushållet som förbrukar vatten. Tvättmaskin och dusch är det som de allra flesta hushållen har installerat oberoende om det är ett permanent boende eller ett fritidsboende. Vad gäller diskmaskin och badkar ser vi att det är en högre andel av det fastboende som har dessa. 83 % av de som svarat på enkäten är nöjda med vattenkvaliteten som de har på Utö.

7 Energi Sedan industrialiseringen har elanvändningen i världen stadigt ökat. Det har medfört ökad livskvalitet och höjd levnadsstandard, men också problem i form av klimatförändringar och förändrade ekosystem. Idag görs stora satsningar för att främst minska användandet av fossila energikällor som kol, olja och naturgas, eftersom man insett att en ökad koldioxidhalt i atmosfären leder till global uppvärmning. I Sverige produceras den övervägande delen av elektriciteten fossilfritt, med vatten- och kärnkraft, men globalt är situationen annorlunda och fossil energi används flitigt. En av ansatserna till projektet Green Islands har varit att hitta och föreslå förnybara el- och värmeproduktionsmetoder i skärgården, ett flertal rapporter har producerats och hittas på projektets hemsida. Vad kan jag göra? Den största förbättringspotentialen har du som bor i ett hus med oljepanna. Olja är en fossil energikälla som dessutom är sinande och ständigt ökande i pris. I dagsläget är direktverkande el ett billigare uppvärmningsalternativ (en liter olja kostar ca 15 kr och ger ca 1 kwh värme, motsvarande elenergi kostar ca 10 kronor). Ett ännu bättre alternativ kan vara att investera i en värmepump, då kan elanvändningen för uppvärmning ofta minskas till en tredjedel. El kan produceras fastighetsnära i form av solceller eller vindkraft. Även om satsningen inte är självklar ur ett ekonomiskt perspektiv, småskaliga anläggningar har ofta en lång återbetalningstid, kan det vara en givande hobby och ge en skön känsla av oberoende gentemot elbolag. Ett sätt att minska sin klimatpåverkan utan att göra dyra investeringar är förstås att dra ner på sin energikonsumtion. Då är det bra att identifiera vilka som är de stora elförbrukarna. Kylskåp, datorer och lågenergilampor drar sällan mycket ström, medan värmeapparatur som spisar, ugnar, infravärme och element är tunga förbrukare. Green Islands energiutredningar På Utö har möjligheten att producera biogas i anslutning till det lokala reningsverket undersökts. Biogasproduktion skulle kunna vara ett bra sätt att utnyttja energin i slammet ifrån reningsverket, matavfall från värdshus och slakteriavfall från Ö-slakt i Tavastboda. Rapporten landar i att så små biogasanläggningar är svåra att räkna hem ekonomiskt. Den stora miljövinsten uteblir dessutom om gasen används för att producera el och värme eftersom den då inte fasar ut fossila energikällor. Små anläggningar som förädlar biogasen till drivmedelsgas finns främst på experimentstadiet, och en lokal fordonsgasproduktion skulle dessutom förutsätta att produktion och förbrukning är av samma storlek. En sådan matchning skulle vara svår att åstadkomma. En undersökning av Utö Värdshus kyl- och frysrumssystem har genomförts. Utredningen inriktades på optimeringsmöjligheter för att minska elförbrukningen. Möjligheten till värmedriven kyla med absorbtionskyltekniker undersöktes, likaså förutsättningarna att låta värmepumparna utnyttja gruvhålens relativt kalla vatten. En relativt billig och enkel åtgärd rapportförfattarna hittade är att gå över till flytande kondenseringstemperatur; kylsystemets kompressorer får då arbeta mot ett tryck som varieras beroende på temperaturen, så att driften optimeras. Uppvärmning av tappvarmvatten med hjälp av solpaneler på Utö Gästhamn skulle kunna vara en god möjlighet att sänka elanvändningen. En utredning av möjliga solvärmesystem har genomförts. Gästhamnens värmebehov i form av dusch och tvättvatten stämmer väl överens med den årstid solen värmer som mest. Gästhamnens tak har dessutom ett mycket bra solläge. Rapporten har mynnat ut i en process där Gästhamnen och leverantörer undersöker förutsättningarna att installera ett solpanelssystem.

8 Energispartips Kök och tvätt Kontrollera med en termometer att din kyl och frys håller rätt temperatur. Frysen bör vara -18 och kylen +5 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 %. Dammsug gallret bakom kyl och frys samt frosta av frysen med jämna mellanrum. Nya vitvaror, framför allt kyl och frys, förbrukar mycket mindre energi än äldre modeller. Byter du ut din gamla kyl och frys till moderna A++ klassade kan du spara upp till kr/år på din elräkning. Naturskyddsföreningen har listat de energieffektivaste elprodukterna för hemmet på Top Ten Sverige. Använd vattenkokare eller lock på kastrullen när du kokar upp vatten så spar du energi. Om du bara ska värma en kopp vatten eller en liten portion mat är det lämpligt att använda mikrovågsugnen. Vänta med att använda tvättmaskinen till du fyller den. Vid lättare tvätt kan du också utnyttja maskinens sparprogram. Försök tvätta i en lägre temperatur än vad som är angivet så kan du nästan halvera elanvändningen. Vad är en kilowatt-timme? All elförbrukning i ditt hem mäts i enheten kilowattimme (kwh). 1kWh = 1000 watt använt i en timme. Exempel: En dammsugare på 1000 W som används i en timme = 1 kwh En 40 W glödlampa som lyser i 25 timmar = 1 kwh. Effekt (W) x Tid (h) = Energi (kwh) Hur mycket går det åt? I genomsnitt går ca 60 % av hushållets energi förbrukning till uppvärmning. Omkring 20 % går till varmvatten dusch, disk, etc. Resterande 20% går till hushållselen kylskåpet, tvättmaskinen, belysningen, spisen, diskmaskinen och alla andra elapparater. Belysning Genom att byta de tio glödlampor som du använder mest mot energisparlampor kan du spara upp till 500 kr per år. Dessutom håller en energisparlampa åtta till tio gånger längre än en vanlig glödlampa. Tänk även på att släcka belysningen så fort du lämnar rummet och inte längre behöver den. Hemelektronik Runt 10 % av den totala hushållselen försvinner i onödan genom att man lämnar elektronik i standby-läge. I ett normalstort hem motsvarar det ungefär 500 kr per år. Genom att koppla elektronisk utrustning, till exempel TV, dator och musikanläggning, i ett grenuttag med on/off-knapp kan du enkelt slå av alla apparater när du inte använder dem. Även laddare och lampor med transformator drar el om de sitter instuckna i en kontakt, oavsett om de används eller inte. Så kom ihåg att dra ur kontakten när du inte använder dem! Medelanvändning under ett år för 4 personer boende i villa. Uppvärmning på Utö 85 % av de som har svarat på enkäten tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att elen de använder är producerad på ett förnybart sätt. Många är även positiva till att installera vindkraft på ön, men vill då att den inte placeras i närheten av bebyggelse. Utav de bofasta som svarat på enkäten är de vanligaste värmekällorna eldstad/kamin, värmepump och direktverkande el. För de fritidsboende är det kamin/eldstad och direktverkande el som är vanligast. Fritidsboende Permanentboende

9 Sopor eller materialåtervinning Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det är viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. Vi konsumenter påverkar var vårt avfall hamnar och hur vår framtid ser ut. Genom att materialåtervinna så spar vi på jordens begränsade resurser. Det är idag mycket svårt om man vill öka sin återvinning av sorterat material i skärgårdsmiljö. Kommunen har inget lagligt ansvar att hämta sorterat material i skärgården, ansvaret ligger hos förpacknings och tidningsindistrin (FTI). FTI följer de av regeringen satta återvinningsmålen, mål som uppfylls på fastlandet. Kompostering och återvinning på Utö Bra, Bättre, Bäst Även om vi är bra på att återvinna, kan vi bli ännu bättre. Idag slänger vi 458,8 kg hushållssopor per person och år i Sverige, vilket är lika mycket som om man fyllde 36 Globen med sopor. Av det vi slänger skulle istället procent kunna återvinnas. Då skulle sopberget minska med globen. Cirka hälften av soppåsen består av matavfall. Om man istället komposterar matavfallet hemma på tomten skulle behovet av soptömning minska vilket också bidrar till minskade transporter. Vi behöver minska avfallsmängderna och låta avfallet ingå i ett kretslopp av återanvändning och återvinning. Utifrån enkätundersökningen som genomfördes under 2011 kan vi se att det i princip inte är någon skillnad på om man är permanent- eller fritidsboende då det handlar om kompostering. 55 % av de tillfrågade som bor permanent på Utö komposterar sitt matavfall och 45 % av de med fritidsboende. Vad gäller återvinningen på Utö är det ett önskemål att det ska gå att sortera fler fraktioner och att det ska finnas fler permanenta stationer på ön. 90 % av de tillfrågade tycker att det är viktigt att sophanteringen sköts på ett miljövänligt sätt. Det är även många som efterfrågar tätare tömning av hushållssoporna under sommarhalvåret. Avfallstrappan I sverige jobbar vi efter en avfallshierarki eller den så kallade avfallstrappan. I avfallstrappan eftersträvar man i första hand att förebygga uppkomsten av avfall. Det kan vara att man förbättrar produktionsmetoder men också genom ett förändrat konsumtionsmönster. Det avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Återvinningen innebär att material, näring eller energi återvinns. Bland återvinningsmetoderna finns kompostering eller rötning av exempelvis matavfall, materialåtervinning genom sortering av exempelvis förpackningar samt förbränning av avfall som ger energi. Det avfallet som uppkommer ska i sista hand deponeras. Bygg din egen matkompost Tillverka trälådor efter mått som du själv bestämmer (finns enkla ritningar på internet). Räkna med ca 100 liter per person. Om lådorna tilläggsisoleras (minst 5 cm) med cellplastskivor för mark, så kan du minska volymen till liter per person. Överväg ett extra fack för smart förvaring av strömaterial. Tänk också på att den bör vara lätt att tömma. Använd inte tryckimpregnerat trä, utan impregnera själv med ex. Roslagsmahogny som man får genom att blanda lika delar linolja, trätjära och terpentin.

10 Vad är ekosystemtjänster? Naturen producerar en mängd resurser som vi människor nyttjar, allt från fisk i havet och timmer i skogen till näringsupptag, vattenrening och vackra miljöer att vistas i. De naturliga processer som producerar dessa resurser kallas ekosystemtjänster. I projektet Green Islands har vi gjort en kartering av ekosystemtjänster på öar, med fokus på tjänster som medvetet används och underhålls på öarna. Karteringen har gjorts utifrån kartmaterial, besök på öarna, samt intervjuer med öbor och en enkätundersökning med båtturister. FODERMARKER EN HOTAD NATURTYP Ängar och hagar som producerar foder för tamdjur var förr en av skärgårdens vanligaste markanvändningar. På senare tid har fodermarkerna minskat kraftigt, och med dem den mångfald av arter som är beroende av dem (en slåtteräng kan hysa fler arter per kvadratmeter än en regnskog). Foderproduktion är bara en av en många ekosystemtjänster förknippade med dessa marker, som också är viktiga för processer som näringsupptag och näringsretention som minskar näringsläckaget till Östersjön, vattenfiltrering och rening, och skadebekämpning och pollinering på närliggande odlade fält och trädgårdar. Fodermarkerna ger också så kallade kulturella ekosystemtjänster, dit till exempel estetiska och rekreativa värden hör. Sådana värden är typiskt svåra att beskriva men är ofta de viktigaste för både de boende på öarna och besökare. De kulturella ekosystemtjänsterna har även ekonomisk betydelse eftersom turistnäringarna är viktiga i skärgården idag. Vår enkätundersökning med båtturister visar tydligt att naturen förutom seglingen i sig är det viktigaste skälet att besöka skärgården, och på öarna är det främst stränder och det öppna traditionella kulturlandskapet som lockar besökarna. Detta visar på att det är viktigt att vårda och bevara det traditionella landskapet, inte bara ur naturvårds- och miljösynpunkt utan även av ekonomiska skäl. voloriam quaero minum venia consed estio. Ficia seque dolum ad numque offic te aut fugitatur, sum reruptatur sunti denistio. Aque essit. EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ UTÖ På Utö finns en del av det öppna kulturlandskapet kvar, men större delen av ön är skogstäckt. För tillfället bedrivs inget aktivt skogsbruk, men det har gjorts tidigare och det finns önskningar om att bruket ska återupptas. Turismen är omfattande på Utö och då mycket av de rekreativa värdena är förknippade med skogen bör man ta stor hänsyn till detta vid eventuellt skogsbruk. Norra delen av Utö är skyddad som naturreservat, och har höga naturvärden i form av kalkgynnad flora och goda fågel- och fjärilslokaler (för bl.a. apollofjäril). På de södra delarna av ön finns mer av det öppna landskapet bevarat än i norr, men även här är skogen dominerande. Det är viktigt att de öppna betesmarker som finns kvar bevaras som en viktig del i kulturlandskapet för trots skogens dominans på ön, och trots att Utö genom gruvbyn har ett större utbud av aktiviteter och besöksmål utöver naturen än de flesta andra öar i Green Islands-projektet, så klassas just det öppna traditionella landskapet av båtturisterna som en av öns viktigaste egenskaper vid val av aktiviteter. Det är här värt att påpeka att skötselplanen för Utö naturreservat är ganska gammal, och en utvärdering och revidering av planen vore önskvärd för den ska fungera som beslutsunderlag för åtgärder i reservatsområdet. Skötselplanen har idag ett starkt fokus på jaktbart vilt, fågel och fisk, medan till exempel skyddsvärd flora i kalkstråken och ryggradslösa djur som insekter inte alls nämns. HAVSMILJÖ OCH BÅTTURISM En enkätundersökning om båtturisters attityder till miljöfrågor i Östersjön visar tydligt att naturupplevelsen är det centrala för båtturisterna. Undersökningen visar också, både sett till alla öar i projektet och specifikt för Utö, att i synnerhet algblomningar oroar båtturister och är de främsta anledningarna till att man avstår från vattenaktiviteter såsom bad, fiske och segling.

11 Green Islands Hållbar utveckling i levande skärgård Green Islands vill lyfta frågan vad varje enskild person kan göra för val som är fördelaktiga för den lokala men även globala miljön. Projektet vill försöka visa på goda exempel som också går att räkna hem ekonomiskt. Förutom att hålla lokala informationsmöten om dessa frågor så har det arrangerats möten inne i Stockholm. Inom ramen för projektet har det tagits fram en utställning bestående av 8 informationsboxar som beskriver olika problemställningar kring Östersjöns miljö. Utställningen är mobil och kommer visas på olika publika platser. Via projektets hemsida kan man hitta information som tagits fram under projektets gång. Här kommer det även presenteras data från de olika öarna angående koldioxidutsläpp och ekosystemtjänster. Miljöbeskrivning I denna miljöbeskrivning presenteras en del av resultatet från projektet på ett kortfattat och enkelt sätt. Tanken är att du som öbo, fritidsboende eller besökare ska kunna få lite konkreta tips och råd om vad du kan göra för din närmiljö i skärgården. Vi hoppas att det kan inspirera till aktiva val i din vardag som möjliggör en fortsatt attraktiv miljö för nuvarande och kommande generationer. EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE

Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur man kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls-

Läs mer

Ornö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Ornö miljöbeskrivning I projektet Green Islands Ornö miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur man kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls-

Läs mer

Ingmarsö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Ingmarsö miljöbeskrivning I projektet Green Islands Ingmarsö miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur man kan leva mer hållbart med fokus på energi-,

Läs mer

Samlad miljöinformation I projektet Green Islands

Samlad miljöinformation I projektet Green Islands Samlad miljöinformation I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur man kan leva mer hållbart med fokus på energi-,

Läs mer

Högsåra miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Högsåra miljöbeskrivning I projektet Green Islands Högsåra miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur vi kan leva mer hållbart med fokus på energi-,

Läs mer

Vänö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Vänö miljöbeskrivning I projektet Green Islands Vänö miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur vi kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls-,

Läs mer

Iniö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Iniö miljöbeskrivning I projektet Green Islands Iniö miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur vi kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls-,

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Skåldö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Skåldö miljöbeskrivning I projektet Green Islands Skåldö miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur vi kan leva mer hållbart med fokus på energi-,

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Enskilda avloppslösningar i känslig miljö

Enskilda avloppslösningar i känslig miljö Enskilda avloppslösningar i känslig miljö Innehåll: Varför rena avlopp? - Lagar, regler Olika lösningar - Slamavskiljare och infiltration - Slamavskiljare och markbädd - Minireningsverk - Separerande system

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP VISSTE DU ATT DU BEHÖVER ODLA MINST 180 KG MORÖTTER PÅ TOMTEN FÖR ATT DITT LATRIN INTE SKA BIDRA TILL ÖVERGÖDNINGEN? Bild från Fotoakuten ENSKILDA AVLOPP - STÖRSTA ORSAKEN

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd HALLSBERGS KOMMUN Information om latrinhantering HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd Tekniska avdelningen Avfallsenheten WC I kommunens fritidshusområden är det tillåtet

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Hjälp din vik förbättra ditt avlopp

Hjälp din vik förbättra ditt avlopp Hjälp din vik förbättra ditt avlopp 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander, Maria Gunnarsson Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00.

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00. LATRIN 2013 Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. Version Juni 2013 www.rambo.se 0523-66 77 00 Tips och Råd När du själv ska ta hand om toalettavfallet I denna folder

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Inbyggd behandling så fungerar det

Inbyggd behandling så fungerar det Välj rätt toalett Välj rätt och spara pengar Vid fritidshus förekommer det fortfarande torrdass med latrinbehållare som kommunen hämtar. Systemet med insamling och behandling av latrin är dock varken miljömässigt

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Vilken teknik passar var? Idag - ca avlopp. Traditionell teknik produkter i avloppsguidens produktförteckning

Vilken teknik passar var? Idag - ca avlopp. Traditionell teknik produkter i avloppsguidens produktförteckning Vilken teknik passar var? Urinsorterande torrtoalett Torrtoalett utan urinsortering Urinsorterande vattentoalett Extremt snålspolad toalett Konventionell toalett Avlopp & Kretslopp 9 mars 2010 Multrum

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten Frågor och svar Hyllinge 29/5 2012 Historik- ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Handboken beskrev tekniska beskrivningar och rekommendationer

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand Vattenrening i naturliga ekosystem Kajsa Mellbrand Naturen tillhandahåller en mängd resurser som vi drar nytta av. Ekosystemtjänster är de naturliga processer som producerar sådana resurser. Till ekosystemtjänster

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

Information om torra lösningar och eget omhändertagande av latrin och urin

Information om torra lösningar och eget omhändertagande av latrin och urin Information om torra lösningar och eget omhändertagande av latrin och urin Bakgrund Tingsryds Kommun startade 2009 upp ett projekt med inventeringar av kommunens samtliga enskilda avlopp. I kommunen finns

Läs mer

Bergslagens Maskinentreprenad AB

Bergslagens Maskinentreprenad AB Bergslagens Maskinentreprenad AB Ett företag med inriktning på enskilda avlopp! Bildades år 2010 11 anställda Omsättning ca 16 milj (2016) www.ecot.se Information om enskilda avlopp www.ecot.se Sverige

Läs mer

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Källsorterande teknik Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Disposition Multrum & Torrtoaletter Urinsorterande toaletter Separat behandling av toalettvattnet

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Ta hand om avfallet själv och få fin mull till din trädgård Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torr toalettlösning

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Uponor Gråvattenreningssystem

Uponor Gråvattenreningssystem Uponor Gråvattenreningssystem Enkelt kretsloppsanpassat testat och säkert Uponor gråvattenfilter - utökat sortiment Vårt gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidshus har blivit en säljsuccé och är godkänt

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Södertälje och Nykvarns kommuner från och med 2013-12-01 www.telge.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer