Ställplats Förstudie Husbilar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställplats Förstudie Husbilar"

Transkript

1 Ställplats Förstudie Husbilar Anders Bring AB 1

2 Innehåll rapport Förstudie Husbilar Sida 1. Projektets bakgrund och syfte Steg 1 Grundförutsättningar Fakta Steg 2 Inventering i projektområde Steg 3 Exempel ställplatser 5 2. Grundförutsättningar Fakta Några siffror om svensk camping och husbilsturism Husbilsturismen utanför campingplatserna Vad är en husbil? Vem är den typiske husbilsägaren? Vad skiljer husbilsturisten från husvagnsturisten? Husbilsturisten Husvagnsturisten Husbilsturist = stor köpkraft och hög konsumtion? Uppställningsplatser för husbilar Begreppen Vad är en Ställplats? Vad är en Husbilsplats? Vad är en Parkeringsplats för husbilar? Uppställningsmöjligheter finns för husbilar utanför campingområden Parkering Rastplatser Quickstop Camping i terräng - regler Camping på enskild väg - regler Ställplatser/husbilsplatser i Sverige Avgifterna Husbilsdestination Sverige - Pilotprojekt för ställplatser Exempel befintliga ställplatsförteckningar Information från kommuner och destinationer Vilka typer av uppställningsplatser efterfrågas? Vilken service efterfrågas? Kommentar Konflikterna Exemplet Öland 14 2

3 3 Inventering i projektområdet Husbilsturismen i vårt område Nuläget i våra kommuner Bengtsfors kommun Dals-Eds kommun Färjelanda kommun Melleruds kommun Trollhättans kommun Vänersborgs kommun Åmåls kommun Campingnäringens syn på husbilsturismen Exempel på tänkbara framtida husbilsplatser i projektområdet De informella husbilsplatserna Platser med exklusivt natursköna/sjönära lägen på landsbygden Gästhamnar Övriga platser Projekt på gång Vem ska/kan anlägga, driva och ansvara för ställplatser? Att anlägga Att driva/ansvara Kommentar Att tänka på vid anläggning av husbils-/ställplatser Platsen/läget Vattenpåfyllning/tömning gråvatten/avlopp Elplatser Övrigt 23 4 Exempel ställplatser Investeringar och drift verktyg/mall Mallinnehåll och funktion Ingångsvärden Investeringskalkyl Driftskalkyl Exempel tänkbara husbilsplatser i projektområdet Exemplet landsbygd, enkelt, naturskönt & avskilt, 8 platser, tomter vid vatten Kalkyler för exemplet Diskussion/analys av platstypen Exemplet säsongsplatser centralt i tätort/stad Kalkyler för exemplet Diskussion/analys av platstypen 30 3

4 4.4 Exemplet Gästhamn Kalkyler för exemplet Diskussion/analys av platstypen Exemplet servicestation parkeringsficka Kalkyler för exemplet Diskussion/analys av platstypen Diskussion/analys av platstypen fullserviceanläggning Sammanfattning Källförteckning Intervju-/mötesdeltagare 35 Bilaga 1 - Exempel på ställplatsutrustning 36 4

5 Projekt Förstudie husbilar Projektägare: Visit Trollhättan Vänersborg AB Geografiskt område: I projektets geografiska område ingår kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Mellerud, Åmål, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda. Medfinansiärer: Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland och Dalslands Turist AB 1. Projektets bakgrund och syfte Husbilsturismen växer snabbt i Europa och Sverige. Nyregistreringen av husbilar ökar kraftigt och i dag finns cirka 1,5 miljoner husbilar registrerade i Europa. Med cirka registrerade husbilar ligger Sverige på tredje plats i husbilstäthet efter Finland och Tyskland. Sverige är också det land i Europa där husbilsförsäljningen ökar mest. Husbilsturisterna utgör alltså en stor och snabbt växande turistisk målgrupp som olika aktörer nu mer aktivt måste förhålla sig till. Det är också en grupp som uttalar sig ha andra behov än den traditionella campinggästen. Förstudiens utgångspunkt är att husbilsturismen har stor potential att utvecklas i vårt geografiska område och att den i ett längre perspektiv kan bli en viktig tillväxtfaktor för handel och turism. Förstudien är tänkt att utgöra grunden för ett fortsatt arbete med visionen att göra projektets geografiska område till en av landets mest husbilsvänliga destinationer. Förstudien är uppdelad i tre olika steg: 1.1 Steg 1 Grundförutsättningar fakta Inledningsvis ska befintlig kunskap om husbilsturisten/-turismen samlas in och sammanställas. Olika behov av service ska identifieras och en viktig del är att undersöka hur uppställningsplatser för husbilar ska utformas och var de ska vara belägna, för att attrahera husbilsgästerna. Fakta ska hämtas från statistik, genomförda undersökningar, facktidskrifter och liknande källor. En fråga som ska belysas mer ingående är om det finns motsättningar mellan olika intressen som hindrar husbilsturismen att växa. 1.2 Steg 2 Inventering i projektområdet I förstudiens andra del ska nuläget avseende husbilsturismen i projektområdet inventeras/undersökas. Vilken service erbjuds husbilsturisterna idag och vad/vilka platser kan utvecklas? Hur ser campingföretagen och kommunerna på husbilsturismen? I denna del ska också lämpliga platser för framtida ställplatser identifieras. 1.3 Steg 3 Exempel ställplatser I den avslutande projektdelen ska exempel på olika typer av tänkbara ställplatser för husbilar i det geografiska området presenteras. Platserna ska ha olika karaktärer och nivåer av service. Ekonomi/budget kopplat till investeringar och drift, samt platsanalyser ur olika perspektiv ska presenteras för varje exempel. 5

6 2. Grundförutsättningar fakta 2.1 Några siffror om svensk camping och husbilsturism I Sverige finns i dag cirka husbilar var ökningen av nyregistrerade husbilar 29,8%. I hela Europa uppgår antalet husbilar till cirka 1,5 miljoner 2010 hade svenska campingplatser 14,4 miljoner gästnätter, varav 24% utländska Största utländska gästgrupper är Norge och Tyskland. Sveriges andel av den totala europeiska campingmarknaden är cirka 4% Husbilsekipagen stod för 6,7% av de totala gästnätterna på svenska campingplatser år 2010 = gästnätter Västra Götalands län är landets största campingregion med cirka 2,9 miljoner gästnätter på campingplatser år Husbilarna stod för (5,4%) av gästnätterna, vilket är 16% av de totala husbilscampingnätterna i Sverige Totalt omsätter campingturismen i Europa 277,7 miljarder svenska kronor, och i Sverige uppskattar vi den till 10 miljarder kronor 2002 såldes cirka husbilar i Sverige, vilket bara var en fjärdedel jämfört med antalet sålda husvagnar. Prognosen för 2011 är att det kommer att säljas lika många husbilar som husvagnar, cirka stycken. Under de första åtta månaderna 2011 var försäljningsuppgången 34% jämfört med motsvarande period Representanter för husbilsbranschen beskriver 2011 års försäljningssiffror som helt sanslösa Husbilsturismen utanför campingplatserna Exakta siffror som anger antalet husbilsgästnätter i Sverige utanför campingplatserna finns av naturliga skäl inte. Vissa uppskattningar som gjorts säger att gästnattsantalet för husbilar idag är minst lika stort utanför campingplatserna som på dem. Sannolikt ökar också antalet i takt med allt mer välutrustade husbilar och tillkomsten av fler uppställningsalternativ för husbilarna. I Europa totalt gör uppgifter från organisationen CIVD gällande att 50 miljoner övernattningar i husbilar sker utanför campingplatserna. Utifrån antagandet att den fyraprocentiga marknadsandelen för Sverige, vad gäller campingnätter, är densamma vid uppskattningen i Europa av antalet gästnätter utanför campingplats, så har företaget SWE Marketing räknat fram att antalet övernattningar utanför campingplatser i Sverige borde uppgå till cirka 2 miljoner. Motsvarande siffra för Västra Götaland blir övernattningar. Om man anser att denna beräkningsgrund är korrekt, så är förmodligen övernattningstalen utanför camping ännu högre, eftersom Sverige får anses vara mycket mer lättillgängligt än övriga Europa när det gäller att hitta övernattningsmöjligheter utanför campingområdena. Enligt TUI:s undersökning från 2007 om dygnsutlägg i Bohuslän så konsumerar en campinggäst som bor utanför campingplats för motsvarande 350 kronor per dygn. 6

7 2.2 Vad är en husbil? Husbil kallas en större typ av boendeinredd bil som kan användas till exempel under en semesterresa. En modern husbil behöver i princip bara fylla färskvatten och tömma avlopps- och gråvattentankar med några dagars mellanrum för att vara fullt ut funktionell. Noterbart är att fordonet husbil i juridisk mening inte finns i Sverige. Nästan alla husbilar är registrerade som personbil klass II, och är därför i alla avseenden just en personbil. Om lokala trafikföreskrifter saknas, finns alltså inga särskilda restriktioner för uppställning och parkering av husbilar personbilens regler gäller. 2.3 Vem är den typiska husbilsägaren? Husbilskonceptet bygger i stora delar på begrepp såsom frihet och oberoende. De typiska husbilsägarna beskrivs av branschföreträdare som resvana och 50-talister som på ett fritt och obundet sätt vill uppleva nya platser och miljöer. Barnen är utflyttade, ekonomin god och i många fall har man bytt sommarstuga eller båt mot husbil. 2.4 Vad skiljer husbilsturisten från husvagnsturisten? Lite schablonmässigt kan man beskriva de största skillnaderna mellan husbilsturisten och den traditionella camparen enligt följande: Husbilsturisten Ägare till husbilar är betydligt rörligare än husvagnsägare och uttalar att man uppskattar friheten, flexibiliteten och möjligheten att ständigt kunna besöka nya platser för nya upplevelser Många husbilsägare anser sig oftast inte ha behov av all den service som campingplatserna erbjuder, och är därför heller inte beredd att betala för denna Att kunna ställa upp husbilen på en central plats i förhållande till tätorter, shopping och andra besöksmål/attraktioner är viktigt. Även natursköna lägen uppskattas stort Har ett annorlunda resemönster jämfört med camparen ankommer ofta en uppställningsplats sent och åker tidigt Husbilssäsongen är lång, många använder sin husbil året runt En husbilsägare säsongscampar i mycket mindre omfattning än en husvagnsägare Majoriteten av de svenska husbilsägarna är personer i åldern 50-plus, och med en större köpkraft än den genomsnittlige husvagnsägaren Husvagnsturisten Själva campingplatsen är en viktig del av totalupplevelsen. Den sociala samvaron med andra gäster är betydelsefull Återvänder gärna till sin favoritcamping och stannar i förhållande till husbilsägaren betydligt längre på varje plats Vid val av campingplats har service och aktivitetsutbud stor betydelse Säsongscamping blir allt mer intressant, det vill säga man ligger på samma plats sommar- och vintersäsong Semester i husvagn passar och lockar i större utsträckning barnfamiljer 7

8 2.5 Husbilsturist = stor köpkraft och hög konsumtion? I takt med att husbilsturismen ökar har representanter för olika husbilsorganisationer mer och mer kraftfull uppmanat Sveriges kommuner att reagera på utvecklingen genom att planera för, och anlägga nya, centrumnära ställplatser. Investeringar i nya ställplatser menar man kommer att resultera i positiva ekonomiska effekter för orternas affärer, restauranger och attraktioner/sevärdheter. Många kommuner har också under senare tid genomfört utredningar, initierat projekt och i en del fall även genomfört ställplatsinvesteringar. Det har också skapat informationsportaler riktade mot husbilsturister. Det saknas idag relevanta och säkra uppgifter gällande gruppen husbilsturisters konsumtionsmönster. Att den demografiska gruppering som husbilsägarna tillhör generellt är köpstark, kan konstateras. Det finns däremot ingenting som styrker att gruppen husbilsägare är mer konsumtionsbenägna än andra turistgrupper, snarare tvärtom. Statistiska Centralbyrån skriver i sin rapport Sveriges ekonomi Statistiska perspektiv från 2006:... Skuldsättningsgraden liksom konsumtionsbenägenheten är hög för yngre hushåll i samband med familjebildningen. Reala tillgångar väger betydligt tyngre i yngre hushålls och individers fömögenhetsportfölj och dessa hushåll har också en hög konsumtionsbenägenhet och negativt sparande. Medelålders och äldre hushåll har däremot en större andel av sin förmögenhet placerad i aktier, fondandelar och andra aktierelaterade finansiella tillgångar än de yngre hushållen, samtidigt som konsumtionsbenägenheten är lägre. 2.6 Uppställningsplatser för husbilar begreppen I resonemangen kring husbilsturism används ofta begreppet ställplats som en övergripande beteckning för alla typer av uppställningsplatser för husbilar. Det kan dock i vissa sammanhang vara viktigt att kunna skilja på begreppen ställplats, husbilsplats och husbilsparkering, även om det inte finns av alla intressenter vedertagna definitioner för begreppen Vad är en ställplats? Begreppet ställplats kommer från tyskans stellplatz. Enkelt uttryckt är en ställplats en parkering, utanför campingområde, som är speciellt utformad och lokaliserad för att passa husbilar. På kontinenten finns idag mer än ställplatser. De är i många fall strategiskt belägna för att underlätta besök i tätorter eller populära besöksmål/attraktioner. Ställplatserna är oftast, men inte alltid, utrustade med service såsom el, färskvattenförsörjning och latrintömning. Mera sällan finns WC och dusch, eftersom detta medför högre kostnader för anläggning och skötsel. Dessutom finns dessa fasciliteter i redan i de flesta husbilar. Platserna är sällan bemannade, betalningen sker oftast via någon form av automat. Arbetsgruppen* för Husbilsdestination Sverige har beslutat att definiera begreppet ställplats enligt följande: Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning i husbil under kortare tid mot betalning. På ställplatsen finns tillgång för tömning av avlopp och tömning/påfyllning av vatten mot betalning. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje husbil skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses. OBS! I denna rapport innebär begreppet ställplats en plats i enlighet med ovanstående definition. Som samlingsnamn för alla typer av platser för husbilar används begreppen husbilssplatser eller uppställningsplatser. *Arbetsgruppen består av representanter från: Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Caravan Club,Polismyndigheten, Transportstyrelsen, tidningen Husbil & Husvagn samt Kabe Husbilsklubb. 8

9 2.6.2 Vad är en husbilsplats? Projekt Husbilsdestination Sverige har också tagit fram en definition på begreppet husbilsplats som har godkänts av Svensk campingstandard. Begreppet är kopplat till att platsen finns i anslutning till campingplats och att denna service utnyttjas. Definitionen: Husbilsplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbil/husbilar på campingplats. Den är i kommunal eller privat regi och kan vara försedd med faciliteter såsom sanitära servicebyggnader, tömningsmöjligheter, vatten och elanslutning. Ofta förekommer ytterligare service som affär, restaurang aktivitetsutbud etcetera. Det webbaserade uppslagsverket Wikipedia definierar i Sverige begreppet husbilsplats lite annorlunda: En husbilsplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar till en eller två övernattningar. Den kan vara i kommunal eller privat regi och vara försedd med mer eller mindre faciliteter, såsom tömningsmöjligheter, vatten och elanslutning. På husbilsplatsen kan man som regel inte använda markis, grill eller iögonfallande campingutrustning. Husbilsplatsen skiljer sig från en campingplats med följande: är utmärkt med skylt för husbil ligger nära centrum erbjuder en attraktiv omgivning av något slag är relativt horisontell kan nås och lämnas dygnet om utan reception erbjuder vissa faciliteter, vatten, tömningsmöjligheter, el-anslutning lågt pris ibland gratis är i drift året om Vad är en parkeringsplats för husbilar? På en del orter och platser finns husbilsanpassade parkeringsplatser. I de flesta fall finns de i anslutning till vanliga p-platser. Områdena där dessa p-platser ligger är lämpliga för husbilskörning och p-rutorna är stora nog att rymma en husbil. P-platserna kan vara avsedda för såväl kortare uppställning som nattparkering. Inga övriga faciliteter finns. Platserna kan vara såväl gratis som avgiftsbelagda. Just denna typ av nattparkeringsmöjligheter är något som i allt större utsträckning efterfrågas av husbilsägare och husbilsklubbar. 2.7 Uppställningsmöjligheter för husbilar utanför campingområden Parkering De husbilar som är registrerade som personbil klass II har, liksom andra personbilar, rätt att parkera på p-plats enligt parkeringsplatsens regler. Om inte lokala trafikföreskrifter finns, som via tilläggsskyltning anger annat, innebär en blå skylt med P rätt att parkera i 24 timmar. På lördagar, söndagar och helgdagar får man stanna till nästa vardag. Bötfällning eller avvisning kan inte ske, såvida inte husbilen hindrar andra fordon från att köra eller parkera på platsen. Förutsatt att parkeringsrutor finns får heller inte campingmöbler, grill eller markisöverhäng finnas utanför den p-ruta som husbilen står på Rastplatser En rastplats kan sägas vara en uppgraderad parkeringsplats. Rastplatsen är öppen året runt och placerad vid en större väg, avsedd för trafikanter att stanna och vila på. Rastplatser i Sverige och många andra länder har en viss minimistandard. De ska ha bord, bänkar, toaletter, soptunnor samt erbjuda tömning av WC-tank. Platserna är anlagda och sköts av Trafikverket. Rastplatser är idag populära övernattningsplatser för husbilar och förekommer nästan alltid i olika register över ställplatser. 9

10 2.7.3 Quickstop Vissa campingplatser erbjuder denna variant av camping-/husbilsplats. Till ett billigare pris jämfört med en riktig campingtomt, erbjuder man övernattning för husbilen utanför den egentliga campingplatsen Camping i terräng regler För att skydda naturen får man inte köra in med husbilar eller andra motorfordon på barmark i terrängen. Man får heller inte köra ut på strand, äng, hagmark eller annan naturmark. En markägare kan inte ge någon annan tillstånd att köra ut i terrängen på den egna marken. Praktiskt taget all naturmark är i lagens mening terräng Camping på enskild väg regler Markägaren bestämmer om trafik och parkering på enskild väg. Ägaren har alltså rätt att exempelvis förbjuda trafik med alla eller vissa typer av motorfordon. Om en markägare vill reglera parkering på enskild väg kan det ske genom lokala trafikföreskrifter, annars gäller samma bestämmelser som för parkering på andra vägar. Det finns inga allmänna bestämmelser för hur länge man får ställa upp sitt motorfordon på enskild väg. 2.8 Ställplatser/husbilsplatser i Sverige Konstateras kan att ställplatser för husbilar, enligt tidigare definition (se punkt 2.6.1), än så länge är relativt ovanliga i Sverige - men det håller på att förändras. Under senare år har flera olika typer av uppställningsplatser för husbilar, inklusive ställplatser, anlagts runt om i landet och nya projekt startar i allt snabbare takt. Vanligast hittills har varit att anlägga ställplatser i anslutning till gästhamnar, för att på så sätt utnyttja befintliga serviceanläggningar Avgifterna Dygnsavgifterna på svenska husbilsplatser varierar, men kostnader på mellan 100 och 150 kronor är normalt i dag. På platser med genomsnittlig standard ute i Europa är ett normalt grundpris cirka åtta till tolv euro. Mest förekommande i Sverige är att man betalar en avgift där all eventuell service ingår. På kontinenten är det mer vanligt att man via automater specifikt betalar för den service som nyttjas. Priserna för servicen varierar kraftigt, men prisexempel är: Elanslutning: Två euro/natt, dusch: Cirka en halv till en euro, och vattenpåfyllning 80 liter: En till tre euro. Att nyttja så kallade servicestolpar, där man både kan fylla på färskvatten och tömma wc/gråvatten, kostar mellan sex och tio euro per tillfälle. Få husbilsägare anser att det ska vara helt gratis att övernatta på en uppställningsplats, men priset är viktigt. I husbilsklubben.se:s egen medlemsundersökning från 2011 efterfrågades bland annat hur mycket husbilsägarna kunde tänka sig att betala för att stå på en ställplats som beskrevs på följande sätt: Du står i en centralort med shopping och restauranger inom gångavstånd. Tömning/fyllning och el vid ställplatsen. Sophantering samt dusch och wc inom gångvstånd. Cirka 70% av respondenterna uppgav sig vara beredda att betala mellan 100 och 150 kronor per natt för detta. Ytterst få ville betala mer än 200 kronor per natt. När det gällde följande exempel: Du står på en naturskön plats med vackra vattenytor. Det enda du får på den här platsen är en grusad yta och tillgång till soptunna, så ville 75% av respondenterna betala mindre än 100 kronor. Helt klart är att husbilsekipagen förväntar sig väsentligt lägre priser för att stå på uppställningsplatser utanför campingområdena. 10

11 2.8.2 Husbilsdestination Sverige pilotprojekt för ställplatser Inom ramen för projektet Husbilsdestination Sverige pågår det, med finansiellt produktutvecklingsstöd från Tillväxtverket, SCR och medlemmar i HRF, ett arbete med att utveckla ett antal så kallade pilotställplatser i Sverige. I juli 2010 var det premiär för Lisebergs Ställplats Skatås, den första pilotställplats som anlagts enligt den standard/definition som arbetsgruppen för projekt tagit fram. I juli 2011 invigdes den andra Ställplats Grenna Hamn samt ytterligare tre pilotställplatser i Malmö, Varberg och Tjolöholm ska färdigställas under Projektets målsättning är att det 2015 ska finnas 100 ställplatser i Sverige enligt denna standard. Visionen är att göra Sverige till Europas främsta husbilsdestination Exempel befintliga ställplatsförteckningar En helt komplett och enhetlig förteckning över svenska uppställningsplatser för husbilar finns inte idag. Mycket av den information som finns sprids via olika forum för husbilsägare. Ett exempel är webbsidan husbilsdestination.se, som under rubriken Ställplatser har listat drygt 400 svenska uppställningsplatser av olika typer. Platserna presenteras på en Googlekarta med basuppgifter gällande bland annat service och priser samt gps-koordinater och vägbeskrivningar. Platserna har också delats in i kategorierna centrumnära, gästhamnar, golfbanor, campingplatser och övriga. Värt att notera är att endast tio gästhamnar och elva campingplatser finns i förteckningen däremot över 250 golfbanor. Tidningen Husbil & Camping ger varje år ut en populär ställplatsbilaga. I denna trycksak presenterades i år 258 svenska ställplatser; 56 fler än Grundkriteriet för att vara en uppställningsplats är här att en husbil ska få parkera på platsen i minst åtta timmar, exempelvis för att förare och passagerare ska kunna sova. All annan service betraktas som bonus. Via symboler anges vilken typ av plats det är och vilken service som finns. Parkeringar och rastplatser är här två av totalt sex olika platskategorier. Kategorin golfbanor saknas helt. Många fler exempel finns, men gemensamt för alla förteckningar är att man selekterar, definierar och presenterar platser för husbilar helt olika. Konstateras kan att någon allmänt vedertagen standard för presentationer av uppställningsplatser inte finns idag. Noterbart är också att ett mycket litet antal platser från projektets geografiska område finns med i de förteckningar över uppställningsplatser som denna studie tagit del av Information från kommuner och destinationer Några svenska kommuner och destinationer informerar på sina hemsidor om husbilsparkeringar och uppställningsplatser. Ett exempel på bra kommunal information är Karlshamns hemsida, under fliken Service för husbilar. Här informeras på ett tydligt sätt om ställplatser, parkeringar och Quickstops, samt om service och priser. Alla platser är gps-positionerade. I olika forum för husbilsägare framgår att denna typ av information är mycket viktig för val av rutter och resmål. 2.9 Vilka typer av uppställningsplatser efterfrågas? För att få kunskap om vilka typer av platser och vilken service som efterfrågas av husbilsturisterna har projektet bland annat tagit del av två större undersökningar riktade mot husbilsägare. Dels tidigare nämnd enkätundersökning genomförd av husbilsklubben.se 2011 med respondenter, dels en undersökning genomförd av företaget Marknadskraft 2009 på uppdrag av Husbilsdestination Sverige, där 935 av respondenter var husbilsägare. 11

12 Husbilsklubben.se är ett internetforum för husbilsägare. Undersökningen genomfördes via detta forum och respondenterna är uteslutande medlemmar. Undersökningen omfattade: - demografiska frågor - frågor om nyttjande - vilka kommunikationsmöjligheter man har i sin bil - hur man kan tänka sig att betala för ställplats - vad som är viktigt på en bra ställplats - hur mycket man är beredd att betala för en ställplats - vilka aktiviteter man vill ha i närheten av ställplatsen - om man har gps - om man föredrar camping eller ställplats Respondenterna i Husbilsdestination Sveriges undersökning representerar fem olika organisationer för husbilar/husvagnar. Undersökningen omfattade: - frågor om ägande och nyttjande av husbil - demografiska frågor - de viktigaste behoven för husbilsanvändare - de främsta skälen att övernatta på campingplats - hur viktiga olika parametrar är i samband med detta - vad man generellt tycker om campingplatserna avseende samma parametrar - de främsta skälen för att övernatta utanför campingplats - hur viktiga olika parametrar är i samband med övernattning på ställplats Undersökningarna visar att det i första hand är natursköna, och därefter centralt belägna, husbilsplatser som efterfrågas. Det är viktigt att platserna är lättillgängliga med smidiga in- och utfarter. Säkerhet och trygghet är också mycket viktiga parametrar för husbilsgästerna. Noterbart är att undersökningarna inte ger stöd för att husbilsturisten i första hand söker sig till platser med centrala lägen för att kunna nyttja restauranger och shopping. När det gäller både ställplatser och campingplatser så rankas vikten av tillgång till såväl restauranger som shopping medelmåttigt, betydligt lägre än exempelvis priset på övernattningen. Aktiviteter såsom fiske, ridning, golf och liknande är inte alls intressant för gruppen. Däremot är det viktigt vilken typ av service husbilsplatserna kan erbjuda Vilken service efterfrågas? Svaret på denna fråga beror lite på vem man frågar. Campingbranschens officiella företrädare hävdar att det är riktiga ställplatser med tillhörande service som behövs. Husbilsägarna uttalar i större utsträckning att man vill ha enklare och billigare uppställningsalternativ. Bland annat baserat på sin husbilsgästundersökning har arbetsgruppen för Husbilsdestination Sverige beslutat att rekommendera följande utrustning och service vid anläggning av en ställplats. Baskrav - Tömning- och påfyllningsstation med betalningsfunktion för påfyllning - Betalningsfunktion för övernattning - Belysning - Informationstavla - Brandsläckare 12

13 Tillägg - In- och utfartsbom med korthantering - Inhägnat alternativt områdesbevakning - Tillsyn - Turistinformation - Eluttag med betalningsfunktion - Reklamtavlor I olika forum för husbilsägare framförs i stort sett samma baskrav. Förutom det viktiga läget, på någorlunda plan mark, som ska göra tätorter, attraktioner och liknande lättillgängligt, är det i stort sett två krav som ställs på en ställplats: Den ska vara tillgänglig dygnet runt och det ska finnas påfyllnings- och tömningsmöjligheter för färskvatten respektive gråvatten/avlopp. Eluttag är ett plus. Många husbilsägare uttalar också att enbart en plan p-plats eller ett annat lämpligt område där man kan parkera och övernatta är fullt tillräckligt. Utifrån de undersökningar och övrig information som projektet tagit del av kan konstateras att det är två typer av uppställningsplatser som i första hand efterfrågas av husbilsägarna, nämligen: Ställplatser, gärna naturskönt belägna, med möjlighet till basservice i form av vattenpåfyllning och tömning av gråvatten/avlopp Centrumnära platser, med eller utan övrig service, avsedda för såväl kortare uppställning som nattparkering Kommentar Ur ett husbilsturistperspektiv borde destinationer/besöksmål som kan erbjuda en kombination av campingplatser, ställplatser för övernattning med efterfrågad basservice samt enklare city- och besöksmålsnära uppställningsplatser vara optimala. Viktigt är också att via någon form av informationssystem, erbjuda husbilsresenärerna upplysningar om var campingplatser och uppställningsplatser finns (skyltning/kartplacering/gps-position), vilken service som är tillgänglig samt priser för att stå på platserna. Därutöver bör informeras om vad finns att tillgå i närområdet i form av shopping, aktiviteter, sevärdheter, restauranger och liknande (se även 3.6.4). 13

14 2.11 Konflikter Man kan konstatera att det finns en hel del konflikter mellan husbils- och campingplatsintressenter runt om i landet när det gäller ställplatser för husbilar. Ofta är också kommunerna en part i tvisterna. Inte sällan grundar sig konflikterna i något av följande: Representanter för husbilsägarna anser att Sveriges kommuner måste reagera på husbilsturismens kraftiga ökning och i sina detaljplaner planera för och anlägga centrumnära uppställningplatser för husbilar. Detta anser man skulle generera stora intäkter till det lokala näringslivet Campingnäringen anser inte att kommunerna överhuvudtaget ska engagera sig i eller bygga ställplatser. Ett kommunalt engagemang strider mot konkurrenslagen. Ska ställplatser byggas så ska det ske helt och hållet i privat regi och utan offentliga subventioner Många campingföreträdare anser att ställplatser inte behövs överhuvudtaget. Husbilarna hör hemma på campingplatserna Husbilsägarna anser sig inte behöva och vill heller inte betala för all den service som campingplatserna erbjuder. Man anser sig ha andra behov som inte campingplatserna kan uppfylla. Därutöver tycker man också att många campingplatser är felaktigt belägna. Många husbilsägarna säger sig vilja parkera/övernatta centralt i förhållande till tätorter, attraktioner och liknande Generellt är priserna på befintliga uppställningsplatser betydligt billigare än campingpriserna. De ställplatser som anlagts i anslutning till gästhamnar har exempelvis i de allra flesta fall ett betydligt billigare pris än en campingplats Ska husbilsägarna särbehandlas? Husvagnsföreträdare har börjat uttala att om kommunerna börjar investera i tätortsnära/centrala platser för husbilar, så borde man göra motsvarande för husvagnsekipagen Exemplet Öland På Öland har det förts en intensiv debatt om de ställplatser för husbilar som anlagts av kommunerna i anslutning till gästhamnarna. Campingägarna menar att kommunen snedvrider konkurrensen och att campingplatserna missgynnas. Man uttalar att man inte har något emot ställplatserna i sig, utan att det är det kommunala ägandet som är problemet. Den skärpning som gjordes av konkurrenslagen vid årsskiftet anser campingnäringen ger stöd åt deras argument. Om stat, kommun eller landsting säljer varor eller tjänster på den öppna marknaden på ett sätt som sätter den vanliga konkurrensen ur spel, kan de dras inför domstol. Lagändringen, menar man, sätter också fokus på vad som ingår i den kommunala kompetensen, det vill säga vilka verksamheter en kommun ska ägna sig åt. Utöver ägar-/driftproblematiken tycker campingföreträdarna att priset för att stå på de öländska ställplatserna är för lågt. Där campingplatserna tar cirka 300 kronor för en husbilsplats med el under högsäsong, är avgiften 120 kronor på de kommunala ställplatserna i hamnarna. Man menar att det är väsentligt att priserna är marknadsmässiga i jämförelse med campingplatspriserna. Husbilsfolket har i sin tur reagerat starkt på campingägarnas kritik mot de kommunala ställplatserna för husbilar. 14

15 3. Inventering i projektområdet 3.1 Husbilsturismen i vårt område Det kan konstateras att husbilsturismen växer i projektets geografiska område. Antalet husbilsekipage på våra campingplatser ökar snabbt och antalet husbilsrelaterade frågor blir allt fler på turistbyråerna. Exakta siffror som verifierar ökningen av husbilar och antalet husbilsgästnätter utanför campingplatserna saknas dock. I Vänersborg/Trollhättan och Dalslandskommunerna har frågorna gällande husbilsturismen och ställplatser tidigare inte varit lika heta som på många andra platser i landet. Ingen av kommunerna har långsiktiga handlingsplaner som specifikt gäller husbilsturismen. Turistorganisationerna anser sig inte ha haft ett tillräckligt bra faktaunderlag för att kunna agera i den specifika frågan. I takt med att gästgruppen växt och att massmedia visat ett allt större intresse för husbilsturismen, har dock även kommunerna mer och mer börjat engagera sig i frågorna. Denna förstudie får anses vara ett direkt resultat av det allt större intresset. I några av kommunerna har man också genomfört åtgärder riktade mot gästgruppen husbilar. 3.2 Nuläget i våra kommuner Inom ramen för förstudien har representanter för kommunernas turistbyråer och andra kommunala representanter intervjuats angående husbilsturismen i kommunerna. Nuläget i sammanfattning: Bengtsfors kommun Antalet frågor om uppställningsplatser för husbilar har ökat betydligt de senaste åren. Turistbyrån uppskattar att man under sommarsäsongen har mellan 50 och 100 förfrågningar som gäller uppställning av husbilar utanför campingplatserna. Idag hänvisas husbilar som vill stå centralt/övernatta i Bengtsfors tätort till parkeringen vid passagerarbåtarna i utkanten av samhället. Campingförbud har införts på den populära parkeringen i anslutning till turistbyrå/kommunal badplats. Diskussioner har förts om att anlägga ett minde antal ställplatser för husbilar vid den centralt belägna gästhamnen. När det gäller förfrågningar om uppställningsplatser utanför samhällena informerar turistbyrån i första hand om var man inte bör stå. Campingplatser Laxsjöns Friluftsgård, Dals-Långed Bengtsfors Camping, Bengtsfors Vammervikens Camping, Gustavsfors Högsbyns Camping, Tisselskog Officiella* husbilsplatser Nya gästhamnen i Dals-Långed. Drivs av det lokala utvecklingsrådet Exempel på inofficiella** husbilsplatser Nedre parkeringen vid Baldersnäs Herrgård Parkering Skåpakiosken, belägen vid sydspetsen av sjön Svärdlången vid väg 172. Toaletter, bänkar och turistinfotavla finns Parkering Billingsfors, större parkeringsficka/avfart belägen centralt i samhället. Toaletter, bänkar och infotavla finns 15

16 Rastplatser Rastplats Ödskölt cirka 20 kilometer söder om Bengtsfors vid väg 172 Information riktad mot husbilsturister Saknas * Med officiella uppställningsplatser avses här platser som finns med i någon form av ställplatsregister. Observera att denna studie bara tagit del av ett mindre antal register. ** Inofficiella uppställningsplatser är platser eller områden dit husbilar gärna söker sig trots att de inte uttalat ska fungera som uppställningsplats Dals-Eds kommun På turistbyrån har man märkt en markant ökning av husbilar och frågor kring uppställningsplatser, förfrågningar under sommaren. Speciella uppställningsplatser för större fordon finns inte i centrala Ed, utan budskapet är att vanliga p-platsregler gäller. För parkering rekommenderas en speciell parkeringsyta belägen nära centrum. Övernattning tillåts. (Miljökontoret och den lokala campingen gillar dock inte detta). Kommunen uttalar att husbilsgästerna är en viktig turistgrupp som man måste ta väl hand om. Campingplatser Gröne Backe Camping, Ed Nössemarks Camping, Nössemark Officiella* husbilsplatser Gästhamnen Ed Exempel på inofficiella** husbilsplatser Parkering ovanför badplatsen i Ed Rastplatser Rastplats Parsetjärn cirka sju kilometer väster om Ed vid väg 166 Information riktad mot husbilsturister Saknas Färgelanda kommun Antalet frågor om ställplatser är väldigt få (intervallet 0-10 förfrågningar) I centrala Färgelanda finns cirka ett tiotal parkeringar avsedda för husbilar/större fordon. Vanliga p-regler gäller och ingen övrig service finns i anslutning till platserna. I övrigt hänvisas husbilar till Ragnerudssjöns Camping eller om man inte vill stå på en camping till det så kallade Sundsbroområdet vid Ellenösjön. Där finns plats för cirka fyra bilar ingen service i övrigt. Campingplatser Ragnerudsjöns Camping, Högsäter Officiella husbilsplatser Dagsholms Golfklubb 16

17 Exempel på inofficiella husbilsplatser Sundsbroområdet vid Ellenösjön Rastplatser Saknas Information riktad mot husbilsturister Saknas Melleruds kommun Medborgarkontoret i Mellerud har inte upplevt någon dramatisk ökning av förfrågningar när det gäller uppställningsplatser för husbilar (10-20 förfrågningar). Man upplever att de flesta husbilsbesökarna redan skaffat information och vet var de ska. Efterfrågan på tätortsnära husbilsplatser upplevs som ganska begränsad. För något år sedan var det aktuellt att anlägga uppställningsplatser centralt vid Rådahallen, men projektet lades ner. Tio platser för husbilar har däremot anlagts av kommunen vid Sunnanå hamn. I Håverud och området vid akvedukten har det tidigare funnits speciella husbilsplatser vid den så kallade broparkeringen. Dessa har dock tagits bort, okänt varför. Man har också via tilläggsskyltning infört förbud mot nattparkering vid den nedre parkeringsplatsen. Detta har enligt Turistbyrån föranlett klagomål och irritation från husbilsägarnas sida, och man anser att situationen måste förändras. Nu hänvisas alla husbilar till Håveruds campingplats. Campingplatser Vita Sandars Camping Kerstins Camping Dalbergså Camping Håveruds Camping Hallebäcks Stugor och Vildmarkscamping, Dalskog Officiella husbilsplatser Sunnanå hamn, Mellerud Exempel på inofficiella husbilsplatser Hjortens Udde, Mellerud Näs badplats, Mellerud Cirkusplatsen, Mellerud Rastplatser Rastplats Linerud, cirka fem kilometer norr om Mellerud vid E45 Rastplats Vassviken, cirka 15 kilometer norr om Mellerud vid E45 Rastplats Bergs kullar, cirka fem kilometer sydväst om Mellerud E45 Information riktad mot husbilsturister Saknas 17

18 3.2.5 Trollhättans kommun Förfrågningar om uppställningsplatser för husbilar har definitivt ökat, speciellt sista året (intervallet 30-50). För de allra flesta har rekommenderade campingplatser inte varit något alternativ. Inga speciella husbilsplatser finns. Slussområdet och parkering vid Sjöfartsverket rekommenderas som vackrare lägen, jämfört med parkeringarna vid isstadion och Folkets hus som också rekommenderas. Ingen speciell information riktade mot husbilsgäster finns. Campingplatser Stenrösets Camping Trollhättans Camping Officiella husbilsplatser Ej funna Exempel på inofficiella husbilsplatser Kanalparken, slussområdet Parkering Sjöfartsverket Parkering Folkets hus Parkering isstadion Rastplatser Rastplats Vittene, cirka 15 kilometer öster om Trollhättan vid väg 44 Rastplats Grunnebo, cirka 6 km väster om Trollhättan vid väg 44 Rastplats Lindveden, cirka 5 km söder om Trollhättan vid väg E45 Information riktad mot husbilsturister Saknas Vänersborgs kommun Turistbyrån kan konstatera en tydlig ökning av husbilsrelaterade förfrågningar (intervallet 30-50). En förklaring till det ökade antalet husbilsgäster kan vara närheten till Vänersborgs Marina som för en del besökare kan vara lite svår att hitta till. I övrigt efterfrågas gratis citynära övernattningsplatser och rastplatsförteckningar i stor omfattning. Hänvisning sker till kommunens campingplatser, eller ställplatsen vid marinan. Campingplatser Ursands Camping Sikhalls Camping Brålanda Camping Sörbo Camping Officiella husbilsplatser Vänersborgs Gästhamn & Marina Café Gula Huset, norr om Brålanda vid E45 Rastplats Karlsro, öster om E45 norr om Trollhättan 18

19 Exempel på inofficiella husbilsplatser Hunneberg, Vargön Sandenområdet, centrala Vänersborg Nordkroken badplats, Vargön Gaddesanda badplats, Vänersnäs Rastplatser Rastplats Botered, cirka 6 kilometer väster om Vänersborg vid väg E45 Rastplats Stålbron, Vargön cirka 6 kilometer öster om Vänersborg mot Vargön Information riktad mot husbilsturister Saknas Åmåls kommun I stället för att jaga bort de husbilsturister som ställt sig på mindre lämpliga ställen, tänkte kommunen om och för fem år sedan anlade man uppställningsplatsen Måkeberg - mitt i staden Åmåls centrum. Antalet förfrågningar om ställplatser på turistbyrån är få, intervallet 0-10, eftersom Måkeberg ligger i omedelbar närhet till turistbyrån. Den service som är knuten till ställplatsen (vatten, tömning dusch, tvätt) finns i turistbyråbyggnaden. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet husbilar på platsen med 80%. Till och med sista juli i år hade cirka 300 övernattningar registrerats. I övrigt hänvisas husbilarna till Örnäs Camping (kommunalägd). Campingplatser Örnäs Camping, Åmål Officiella husbilsplatser Måkeberg, Åmål Exempel på inofficiella husbilsplatser Inga uppgifter Rastplatser Rastplats Edslan, Edsleskog cirka 17 kilometer väster om Åmål vid väg 164 Rastplats Åmål, cirka 2 kilometer nordväst om Åmåls centrum vid E45 Information riktad mot husbilsturister Saknas 3.3 Campingnäringens syn på husbilsturismen Inom ramen för projektet har ägarna till sex av de största campingplatserna i vårt geografiska område intervjuats (se 4.9 Intervju-/mötesdeltagare ). Sammanfattningsvis kan konstateras att husbilarna på samtliga campingplatser är en starkt växande gästkategori som idag står för mellan 15 och 50% av gästnätterna. Under för- och eftersäsong kan det ibland vara enbart husbilsgäster på vissa av campingarna. Hälften av campingplatserna har under senare år genomfört investeringar riktade mot gruppen husbilar i form av tömningsstationer, spolplatser, tomter för högre fordonsvikter med mera. En av platserna planerar även för ett speciellt ställplatsområde. 19

20 Alla respondenter utom en anser att det finns en tydlig skillnad mellan husvagns- och husbilsgästers behov. Man håller också i stora delar med om den beskrivning av olikheterna som finns under punkten 2.4 i denna rapport. Ingen av de privatägda campingplatserna vill att en husbilsställplats etableras i närheten av deras anläggning, men samtliga kan själva tänka sig att driva en sådan satellitplats. I övrigt lämnade campingägarna bland annat följande synpunkter: - Efterfrågan på ställplatser är inte så stor som vissa husbilsintressenter vill göra gällande. - Det finns inga skillnader vad gäller konsumtion mellan husvagns- och husbilsgäster. - Aktivitetsutbudet på en campingplats kan vara avgörande för om husbilsgäster stannar längre eller inte. - Man kan inte generalisera och beskriva gästgruppen husbilar på ett enda sätt, det finns stora skillnader inom gruppen. 3.4 Exempel på tänkbara husbilsplatser i projektområdet De informella husbilsplatserna Förenklat kan man säga att alla de platser som husbilsturisterna söker sig till i dag är lämpliga som uppställningsplatser utifrån husbilsägarnas perspektiv. Där problemen med husbilar finns i dag, finns alltså förmodligen också möjligheten att skapa riktiga husbils-/ställplatser i framtiden. Om man planerar för att skapa nya husbilsplatser bör därför de så kallade informella husbilsplatserna vara det första man inventerar och analyserar. Något man kan fundera kring är emellertid om platserna, som i dag är gratis att stå på, blir lika intressanta för husbilsturisterna om de blir avgiftsbelagda? Platser med exklusivt natursköna/sjönära lägen på landsbygd Uppställningsplatser med natursköna lägen rankas väldigt högt av både svenska och utländska husbilsägare. Sådana miljöer finns också i mycket stor utsträckning i vårt område. Det är också på sådana platser man oftast hittar de så kallade informella husbilsplatserna. Rätt utformade husbilsplatser i exklusiva naturmiljöer skulle förmodligen attrahera många husbilsturister. Det viktiga är dock just exklusiviteten, det vill säga att det inte finns liknande miljöer i närheten där man kan ställa upp sin husbil gratis Gästhamnar Ett av de snabbaste och enklaste sätten att skapa ställplatser/husbilsparkeringar är genom att samlokalisera med befintliga gästhamnar som är belägna på lämpliga platser. Den service som finns i form av duschar, toaletter och sophantering är lämpliga även för husbilar Övriga platser/säsongsplatser Behovet av husbilsplatser är givetvis som störst under perioden juni-augusti. I tätorter kan det därför vara intressant att titta på tillfälliga säsongslösningar med tillfälliga/flyttbara ställplatsutrustningar. Exempel på lämpliga ytor som används i mindre utsträckning under sommaren är parkeringar och andra större ytor i anslutning till exempelvis skolor och idrottshallar. Ute i landsbygden kan exempelvis hembygdsgårdarnas parkeringar vara lämpliga som husbilsplatser Projekt på gång Under förstudiens genomförande har projektledningen kommit i kontakt med flera aktörer, de allra 20

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på campingplats i Sverige har

Läs mer

Informa tion från Husbilsdestina tion Sverige. Locka en växande målgrupp till er kommun. Ställplatser för husbilar ger fler besökare

Informa tion från Husbilsdestina tion Sverige. Locka en växande målgrupp till er kommun. Ställplatser för husbilar ger fler besökare Informa tion från Husbilsdestina tion Sverige Locka en växande målgrupp till er kommun Ställplatser för husbilar ger fler besökare Var med och bygg Europa s främsta husbilsdestination Antalet husbilar

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil?

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil? Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Att semestra med husbil blir allt vanligare, både i Sverige och utomlands. Nyregistreringarna av husbilar ökar stadigt och det märks ute på våra vägar. Husbilslivet

Läs mer

Projektplan. Husbilsdestination Sverige 2014

Projektplan. Husbilsdestination Sverige 2014 Projektplan Husbilsdestination Sverige 2014 1 Innehåll 1. Bakgrund Projekt Husbilsdestination Sverige... 3 1.1 Definition av ställplats... 3 1.2 Basservice för Ställplats... 3 1.3 Bildandet av arbetsgrupp...

Läs mer

Att anlägga en husbilsplats

Att anlägga en husbilsplats Att anlägga en husbilsplats Bakgrund En husbilsplats, även kallad ställplats kan vara allt från en parkering för husbilar till en campingliknande gräsplan. För att kallas husbilsplats ska det vare en plats

Läs mer

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas?

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? 2014 06 27 Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? Förstudie en möjlighetsanalys Möjlighetsanalys är många gånger ett bättre ord istället för ordet förstudie, eftersom det oftast handlar om att visa

Läs mer

Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09. Husbilsdestinationsverige.se 1

Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09. Husbilsdestinationsverige.se 1 Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09 Husbilsdestinationsverige.se 1 Innehållsförteckning 1 Om Husbilsdestination Sverige 02 2 Om undersökningen 03 3 Sammanfattning 06 4 Resultat 09 5 Demografi

Läs mer

Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser?

Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser? Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser? Bakgrund Detta dokument är framtaget för att informera om nya behov som uppstått med den allt ökade

Läs mer

Gör ett bra miljöval och värna om framtiden!

Gör ett bra miljöval och värna om framtiden! Gör ett bra miljöval och värna om framtiden! 2014 Utrustning för ställplatser, campingplatser, serviceanläggningar och återförsäljarställen HOLIDAY - CLEAN Holiday-Clean - Perfekt på ställplatser Sedan

Läs mer

Beskrivning av parkeringsregel problem för husbilsturister och turistföretagare

Beskrivning av parkeringsregel problem för husbilsturister och turistföretagare Beskrivning av parkeringsregel problem för husbilsturister och turistföretagare Här beskriver vi ett problem och en lösning för husbilsparkering. Husbilsintresset är på stark tillväxt och det ställer nya

Läs mer

Förslag till ställplats för husbilar i Mariehamn

Förslag till ställplats för husbilar i Mariehamn Förslag till ställplats för husbilar i Mariehamn Husbilsturismen ökar snabbt i vår omvärld, så även på Åland. Därför behöver Mariehamn en ställplats för att dra bättre nytta av dessa turister. I detta

Läs mer

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Förstudie Norrmän i Västsverige Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Innehåll Bakgrund sid. 3 Metod sid. 4 Norska gästnätter sid. 5 Säsongsvariation norska gästnätter i VG

Läs mer

Ställplatser Husbil i Östergötland

Ställplatser Husbil i Östergötland Ställplatser Husbil i Östergötland Linköpings kommun Bergs Slussar s. 2 Tift Bäckgård Husbilsparkering s. 3 Valkebobadet, Vikingstad s. 4-5 Mjölby kommun Gripenbergs Quickstop s. 6 Väderkvarnsbacken i

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN. Rastplatsen - Vårt ansikte utåt. Ordförande i styrelsen: Anna Nilsson E-post: nilsson.anna@home.se Telefon: 0709-188525

PROJEKTANSÖKAN. Rastplatsen - Vårt ansikte utåt. Ordförande i styrelsen: Anna Nilsson E-post: nilsson.anna@home.se Telefon: 0709-188525 PROJEKTANSÖKAN D E T T A Ä R E N P R O J E K T A N S Ö K A N O M S K A P A N D E T A V E N R A S T P L A T S S O M S K A L L V A R A A N S I K T E T U T Å T Rastplatsen - Vårt ansikte utåt 1 Föreningen

Läs mer

Gästundersökning 2016

Gästundersökning 2016 Gästundersökning 2016 Under nio sommarveckor 2016 har 27 ungdomar samlat in mer än 2 000 enkätsvar via onlinetjänsten SurveyMonkey. Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av vem våra besökare

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Slå läger mellan berg, skog, ängar och vattendrag! Tältplatserna har nära till servicehus och det finns plats för en bil per tältplats.

Slå läger mellan berg, skog, ängar och vattendrag! Tältplatserna har nära till servicehus och det finns plats för en bil per tältplats. Campingen Priserna gäller för 2015. Vi reserverar oss för prisändringar. Husvagns- och husbilsplats Ta med dig husvagnen eller husbilen och stanna till några dagar hos oss. Våra campingplatser är upp till

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK Centralt, naturskönt och havsnära BOKA ONLINE SPARA UPP TILL 280 KR BOKA PÅ WEBBEN FINA PAKET! Att boka ditt boende online kan löna sig på många sätt. Det är enkelt, snabbt och

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Husbilsdestination Sverige

Husbilsdestination Sverige Husbilsdestination Sverige Projektplan 2016 1.1 Budget 3.1 Förankring SKL 20 tkr (Konsulttid projektledare) + SCR tid 3.2 Informationskampanj kommuner 0 tkr (Eventuellt nytt utskick SCR hanterar) 3.3 Konsultation

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Rapport: Svenska reserapporten 2017

Rapport: Svenska reserapporten 2017 Rapport: Svenska reserapporten 2017 Juni 2017 Älskade svenska sommar! Semester hemma i Sverige ökar Det främsta resmålet för svenskarnas sommarsemester är varken Thailand eller Spanien. Det är Sverige

Läs mer

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort FÖRSTUDIE Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort 1 Sammanfattning Det har valts ut några lämpliga platser i förstudien för odlingslotter med bra lägen och förutsättningar på ett antal olika

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:84 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

Idrottslig samverkan i Gråbo

Idrottslig samverkan i Gråbo Sida 1 av 11 Idrottslig samverkan i Gråbo Omvärldsbevakning av enklare boende på golfanläggningar Inledning Av Sveriges 474 golfanläggningar anger (källa är Golfguiden Svensk Golf) 315 klubbar att det

Läs mer

Husbilsdestination Sverige

Husbilsdestination Sverige Husbilsdestination Sverige Antalet registrerade husvagnar och husbilar i Sverige 2016 Husvagnar: 287 135 (286.141) Husbilar: 86 715 (80.392) Totalt: 373 850 (366.533) 23% 20% Husbilar Husvagnar 77% Inom

Läs mer

Skärgårdstrafiken Priser Diskriminering Konsekvenser Ålands Caravan Club

Skärgårdstrafiken Priser Diskriminering Konsekvenser Ålands Caravan Club Skärgårdstrafiken Priser Diskriminering Konsekvenser Ålands Caravan Club Sammanfattning Det här dokumentet handlar om prissättningen av skärgårdsfärjorna och vad de har för inverkan på ålänningar, turister

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Husbilsturista på Åland

Husbilsturista på Åland Husbilsturista på Åland På Åland finns inga husbilsplatser, utan man får nattparkera eller fricampa utan service, alternativt så får man åka in på någon av våra campingplatser. Det finns många fina platser

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening 1 (6) Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening Adressat Kopia Vår referens Alf Berntsson Vårt datum 03-03-18 Vår beteckning Er referens Ert datum Er beteckning Bakgrund På årsmötet 2002

Läs mer

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren TEM 2015 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Trafikutredning Isabergstoppen

Trafikutredning Isabergstoppen 1980 1670 0 2830 2500 320 2830 2330 320 4140 TextFärger Olycka utan personskada Grön : eller okänd svårhetsgrad Gul : Lindrig olycka Röd : Svår olycka Svart: Dödsolycka Symboler Sjukhusrapport Polisrapport

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Husbilsdestination Sverige

Husbilsdestination Sverige Husbilsdestination Sverige 1.1 Informationskampanj kommuner Syfte: Som ett komplement till SKLs information till kommunerna vill vi bredda och fördjupa informationen till kommunerna om hur de kan hantera

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 167 000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 167.000 i juli.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Aug Ökning med 4 i augusti i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 145.000

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Informa tion från Husbilsd estina tion Sverige Locka en växa nde må lgrupp till er kommun

Informa tion från Husbilsd estina tion Sverige Locka en växa nde må lgrupp till er kommun Informa tion från Husbilsd estina tion Sverige Locka en växa nde må lgrupp till er kommun Stä llp la tser för husb ilar ger fler b esö kare Va r med och bygg Europa s frä msta husbilsdestina tion An talet

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 1 UDDEVALLA KOMMUN Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 SKEPPSVIKEN Vintern 04/05 samrådsbehandlades ett program till detaljplan för området. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Ökning med 20 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 73.000 i april, en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gäster + 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 462.000 första

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Dec Hotellen ökade 9 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 47.000 i december.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Feb Hotellen ökade 11 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 51.000 i februari.

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 166.000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 166.000 i juli,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-29 Diarienummer TE/2016:928 Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar att godkänna anslutning

Läs mer

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Prospekt anbud avseende objektet seskarö camping n Den norra framgångsregionen Haparanda-Tornio är av tradition centrum för handel, kunskap,

Läs mer

Förslag till främjandet av husbilsturism på landsbygden

Förslag till främjandet av husbilsturism på landsbygden Enköping 2015-04-30 1 (6) SWEDE STOPS ek. för. Att.: Eriksgatan 28 749 35 Enköping Tel: 070-287 29 33 E-post: ekfor@swedestops.se www.swedestops.se Förslag till främjandet av husbilsturism på landsbygden

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Samfällighetsförening 2012-01-10

Samfällighetsförening 2012-01-10 EKERO-VASBY Samfällighetsförening 2012-01-10 Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Eriksöre Anläggningen ligger fantastiskt vackert i direkt anslutning till Kalmarsund och dess vackra stränder inbjuder till

Läs mer