Ställplats Förstudie Husbilar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställplats Förstudie Husbilar"

Transkript

1 Ställplats Förstudie Husbilar Anders Bring AB 1

2 Innehåll rapport Förstudie Husbilar Sida 1. Projektets bakgrund och syfte Steg 1 Grundförutsättningar Fakta Steg 2 Inventering i projektområde Steg 3 Exempel ställplatser 5 2. Grundförutsättningar Fakta Några siffror om svensk camping och husbilsturism Husbilsturismen utanför campingplatserna Vad är en husbil? Vem är den typiske husbilsägaren? Vad skiljer husbilsturisten från husvagnsturisten? Husbilsturisten Husvagnsturisten Husbilsturist = stor köpkraft och hög konsumtion? Uppställningsplatser för husbilar Begreppen Vad är en Ställplats? Vad är en Husbilsplats? Vad är en Parkeringsplats för husbilar? Uppställningsmöjligheter finns för husbilar utanför campingområden Parkering Rastplatser Quickstop Camping i terräng - regler Camping på enskild väg - regler Ställplatser/husbilsplatser i Sverige Avgifterna Husbilsdestination Sverige - Pilotprojekt för ställplatser Exempel befintliga ställplatsförteckningar Information från kommuner och destinationer Vilka typer av uppställningsplatser efterfrågas? Vilken service efterfrågas? Kommentar Konflikterna Exemplet Öland 14 2

3 3 Inventering i projektområdet Husbilsturismen i vårt område Nuläget i våra kommuner Bengtsfors kommun Dals-Eds kommun Färjelanda kommun Melleruds kommun Trollhättans kommun Vänersborgs kommun Åmåls kommun Campingnäringens syn på husbilsturismen Exempel på tänkbara framtida husbilsplatser i projektområdet De informella husbilsplatserna Platser med exklusivt natursköna/sjönära lägen på landsbygden Gästhamnar Övriga platser Projekt på gång Vem ska/kan anlägga, driva och ansvara för ställplatser? Att anlägga Att driva/ansvara Kommentar Att tänka på vid anläggning av husbils-/ställplatser Platsen/läget Vattenpåfyllning/tömning gråvatten/avlopp Elplatser Övrigt 23 4 Exempel ställplatser Investeringar och drift verktyg/mall Mallinnehåll och funktion Ingångsvärden Investeringskalkyl Driftskalkyl Exempel tänkbara husbilsplatser i projektområdet Exemplet landsbygd, enkelt, naturskönt & avskilt, 8 platser, tomter vid vatten Kalkyler för exemplet Diskussion/analys av platstypen Exemplet säsongsplatser centralt i tätort/stad Kalkyler för exemplet Diskussion/analys av platstypen 30 3

4 4.4 Exemplet Gästhamn Kalkyler för exemplet Diskussion/analys av platstypen Exemplet servicestation parkeringsficka Kalkyler för exemplet Diskussion/analys av platstypen Diskussion/analys av platstypen fullserviceanläggning Sammanfattning Källförteckning Intervju-/mötesdeltagare 35 Bilaga 1 - Exempel på ställplatsutrustning 36 4

5 Projekt Förstudie husbilar Projektägare: Visit Trollhättan Vänersborg AB Geografiskt område: I projektets geografiska område ingår kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Mellerud, Åmål, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda. Medfinansiärer: Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland och Dalslands Turist AB 1. Projektets bakgrund och syfte Husbilsturismen växer snabbt i Europa och Sverige. Nyregistreringen av husbilar ökar kraftigt och i dag finns cirka 1,5 miljoner husbilar registrerade i Europa. Med cirka registrerade husbilar ligger Sverige på tredje plats i husbilstäthet efter Finland och Tyskland. Sverige är också det land i Europa där husbilsförsäljningen ökar mest. Husbilsturisterna utgör alltså en stor och snabbt växande turistisk målgrupp som olika aktörer nu mer aktivt måste förhålla sig till. Det är också en grupp som uttalar sig ha andra behov än den traditionella campinggästen. Förstudiens utgångspunkt är att husbilsturismen har stor potential att utvecklas i vårt geografiska område och att den i ett längre perspektiv kan bli en viktig tillväxtfaktor för handel och turism. Förstudien är tänkt att utgöra grunden för ett fortsatt arbete med visionen att göra projektets geografiska område till en av landets mest husbilsvänliga destinationer. Förstudien är uppdelad i tre olika steg: 1.1 Steg 1 Grundförutsättningar fakta Inledningsvis ska befintlig kunskap om husbilsturisten/-turismen samlas in och sammanställas. Olika behov av service ska identifieras och en viktig del är att undersöka hur uppställningsplatser för husbilar ska utformas och var de ska vara belägna, för att attrahera husbilsgästerna. Fakta ska hämtas från statistik, genomförda undersökningar, facktidskrifter och liknande källor. En fråga som ska belysas mer ingående är om det finns motsättningar mellan olika intressen som hindrar husbilsturismen att växa. 1.2 Steg 2 Inventering i projektområdet I förstudiens andra del ska nuläget avseende husbilsturismen i projektområdet inventeras/undersökas. Vilken service erbjuds husbilsturisterna idag och vad/vilka platser kan utvecklas? Hur ser campingföretagen och kommunerna på husbilsturismen? I denna del ska också lämpliga platser för framtida ställplatser identifieras. 1.3 Steg 3 Exempel ställplatser I den avslutande projektdelen ska exempel på olika typer av tänkbara ställplatser för husbilar i det geografiska området presenteras. Platserna ska ha olika karaktärer och nivåer av service. Ekonomi/budget kopplat till investeringar och drift, samt platsanalyser ur olika perspektiv ska presenteras för varje exempel. 5

6 2. Grundförutsättningar fakta 2.1 Några siffror om svensk camping och husbilsturism I Sverige finns i dag cirka husbilar var ökningen av nyregistrerade husbilar 29,8%. I hela Europa uppgår antalet husbilar till cirka 1,5 miljoner 2010 hade svenska campingplatser 14,4 miljoner gästnätter, varav 24% utländska Största utländska gästgrupper är Norge och Tyskland. Sveriges andel av den totala europeiska campingmarknaden är cirka 4% Husbilsekipagen stod för 6,7% av de totala gästnätterna på svenska campingplatser år 2010 = gästnätter Västra Götalands län är landets största campingregion med cirka 2,9 miljoner gästnätter på campingplatser år Husbilarna stod för (5,4%) av gästnätterna, vilket är 16% av de totala husbilscampingnätterna i Sverige Totalt omsätter campingturismen i Europa 277,7 miljarder svenska kronor, och i Sverige uppskattar vi den till 10 miljarder kronor 2002 såldes cirka husbilar i Sverige, vilket bara var en fjärdedel jämfört med antalet sålda husvagnar. Prognosen för 2011 är att det kommer att säljas lika många husbilar som husvagnar, cirka stycken. Under de första åtta månaderna 2011 var försäljningsuppgången 34% jämfört med motsvarande period Representanter för husbilsbranschen beskriver 2011 års försäljningssiffror som helt sanslösa Husbilsturismen utanför campingplatserna Exakta siffror som anger antalet husbilsgästnätter i Sverige utanför campingplatserna finns av naturliga skäl inte. Vissa uppskattningar som gjorts säger att gästnattsantalet för husbilar idag är minst lika stort utanför campingplatserna som på dem. Sannolikt ökar också antalet i takt med allt mer välutrustade husbilar och tillkomsten av fler uppställningsalternativ för husbilarna. I Europa totalt gör uppgifter från organisationen CIVD gällande att 50 miljoner övernattningar i husbilar sker utanför campingplatserna. Utifrån antagandet att den fyraprocentiga marknadsandelen för Sverige, vad gäller campingnätter, är densamma vid uppskattningen i Europa av antalet gästnätter utanför campingplats, så har företaget SWE Marketing räknat fram att antalet övernattningar utanför campingplatser i Sverige borde uppgå till cirka 2 miljoner. Motsvarande siffra för Västra Götaland blir övernattningar. Om man anser att denna beräkningsgrund är korrekt, så är förmodligen övernattningstalen utanför camping ännu högre, eftersom Sverige får anses vara mycket mer lättillgängligt än övriga Europa när det gäller att hitta övernattningsmöjligheter utanför campingområdena. Enligt TUI:s undersökning från 2007 om dygnsutlägg i Bohuslän så konsumerar en campinggäst som bor utanför campingplats för motsvarande 350 kronor per dygn. 6

7 2.2 Vad är en husbil? Husbil kallas en större typ av boendeinredd bil som kan användas till exempel under en semesterresa. En modern husbil behöver i princip bara fylla färskvatten och tömma avlopps- och gråvattentankar med några dagars mellanrum för att vara fullt ut funktionell. Noterbart är att fordonet husbil i juridisk mening inte finns i Sverige. Nästan alla husbilar är registrerade som personbil klass II, och är därför i alla avseenden just en personbil. Om lokala trafikföreskrifter saknas, finns alltså inga särskilda restriktioner för uppställning och parkering av husbilar personbilens regler gäller. 2.3 Vem är den typiska husbilsägaren? Husbilskonceptet bygger i stora delar på begrepp såsom frihet och oberoende. De typiska husbilsägarna beskrivs av branschföreträdare som resvana och 50-talister som på ett fritt och obundet sätt vill uppleva nya platser och miljöer. Barnen är utflyttade, ekonomin god och i många fall har man bytt sommarstuga eller båt mot husbil. 2.4 Vad skiljer husbilsturisten från husvagnsturisten? Lite schablonmässigt kan man beskriva de största skillnaderna mellan husbilsturisten och den traditionella camparen enligt följande: Husbilsturisten Ägare till husbilar är betydligt rörligare än husvagnsägare och uttalar att man uppskattar friheten, flexibiliteten och möjligheten att ständigt kunna besöka nya platser för nya upplevelser Många husbilsägare anser sig oftast inte ha behov av all den service som campingplatserna erbjuder, och är därför heller inte beredd att betala för denna Att kunna ställa upp husbilen på en central plats i förhållande till tätorter, shopping och andra besöksmål/attraktioner är viktigt. Även natursköna lägen uppskattas stort Har ett annorlunda resemönster jämfört med camparen ankommer ofta en uppställningsplats sent och åker tidigt Husbilssäsongen är lång, många använder sin husbil året runt En husbilsägare säsongscampar i mycket mindre omfattning än en husvagnsägare Majoriteten av de svenska husbilsägarna är personer i åldern 50-plus, och med en större köpkraft än den genomsnittlige husvagnsägaren Husvagnsturisten Själva campingplatsen är en viktig del av totalupplevelsen. Den sociala samvaron med andra gäster är betydelsefull Återvänder gärna till sin favoritcamping och stannar i förhållande till husbilsägaren betydligt längre på varje plats Vid val av campingplats har service och aktivitetsutbud stor betydelse Säsongscamping blir allt mer intressant, det vill säga man ligger på samma plats sommar- och vintersäsong Semester i husvagn passar och lockar i större utsträckning barnfamiljer 7

8 2.5 Husbilsturist = stor köpkraft och hög konsumtion? I takt med att husbilsturismen ökar har representanter för olika husbilsorganisationer mer och mer kraftfull uppmanat Sveriges kommuner att reagera på utvecklingen genom att planera för, och anlägga nya, centrumnära ställplatser. Investeringar i nya ställplatser menar man kommer att resultera i positiva ekonomiska effekter för orternas affärer, restauranger och attraktioner/sevärdheter. Många kommuner har också under senare tid genomfört utredningar, initierat projekt och i en del fall även genomfört ställplatsinvesteringar. Det har också skapat informationsportaler riktade mot husbilsturister. Det saknas idag relevanta och säkra uppgifter gällande gruppen husbilsturisters konsumtionsmönster. Att den demografiska gruppering som husbilsägarna tillhör generellt är köpstark, kan konstateras. Det finns däremot ingenting som styrker att gruppen husbilsägare är mer konsumtionsbenägna än andra turistgrupper, snarare tvärtom. Statistiska Centralbyrån skriver i sin rapport Sveriges ekonomi Statistiska perspektiv från 2006:... Skuldsättningsgraden liksom konsumtionsbenägenheten är hög för yngre hushåll i samband med familjebildningen. Reala tillgångar väger betydligt tyngre i yngre hushålls och individers fömögenhetsportfölj och dessa hushåll har också en hög konsumtionsbenägenhet och negativt sparande. Medelålders och äldre hushåll har däremot en större andel av sin förmögenhet placerad i aktier, fondandelar och andra aktierelaterade finansiella tillgångar än de yngre hushållen, samtidigt som konsumtionsbenägenheten är lägre. 2.6 Uppställningsplatser för husbilar begreppen I resonemangen kring husbilsturism används ofta begreppet ställplats som en övergripande beteckning för alla typer av uppställningsplatser för husbilar. Det kan dock i vissa sammanhang vara viktigt att kunna skilja på begreppen ställplats, husbilsplats och husbilsparkering, även om det inte finns av alla intressenter vedertagna definitioner för begreppen Vad är en ställplats? Begreppet ställplats kommer från tyskans stellplatz. Enkelt uttryckt är en ställplats en parkering, utanför campingområde, som är speciellt utformad och lokaliserad för att passa husbilar. På kontinenten finns idag mer än ställplatser. De är i många fall strategiskt belägna för att underlätta besök i tätorter eller populära besöksmål/attraktioner. Ställplatserna är oftast, men inte alltid, utrustade med service såsom el, färskvattenförsörjning och latrintömning. Mera sällan finns WC och dusch, eftersom detta medför högre kostnader för anläggning och skötsel. Dessutom finns dessa fasciliteter i redan i de flesta husbilar. Platserna är sällan bemannade, betalningen sker oftast via någon form av automat. Arbetsgruppen* för Husbilsdestination Sverige har beslutat att definiera begreppet ställplats enligt följande: Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning i husbil under kortare tid mot betalning. På ställplatsen finns tillgång för tömning av avlopp och tömning/påfyllning av vatten mot betalning. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje husbil skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses. OBS! I denna rapport innebär begreppet ställplats en plats i enlighet med ovanstående definition. Som samlingsnamn för alla typer av platser för husbilar används begreppen husbilssplatser eller uppställningsplatser. *Arbetsgruppen består av representanter från: Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Caravan Club,Polismyndigheten, Transportstyrelsen, tidningen Husbil & Husvagn samt Kabe Husbilsklubb. 8

9 2.6.2 Vad är en husbilsplats? Projekt Husbilsdestination Sverige har också tagit fram en definition på begreppet husbilsplats som har godkänts av Svensk campingstandard. Begreppet är kopplat till att platsen finns i anslutning till campingplats och att denna service utnyttjas. Definitionen: Husbilsplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbil/husbilar på campingplats. Den är i kommunal eller privat regi och kan vara försedd med faciliteter såsom sanitära servicebyggnader, tömningsmöjligheter, vatten och elanslutning. Ofta förekommer ytterligare service som affär, restaurang aktivitetsutbud etcetera. Det webbaserade uppslagsverket Wikipedia definierar i Sverige begreppet husbilsplats lite annorlunda: En husbilsplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar till en eller två övernattningar. Den kan vara i kommunal eller privat regi och vara försedd med mer eller mindre faciliteter, såsom tömningsmöjligheter, vatten och elanslutning. På husbilsplatsen kan man som regel inte använda markis, grill eller iögonfallande campingutrustning. Husbilsplatsen skiljer sig från en campingplats med följande: är utmärkt med skylt för husbil ligger nära centrum erbjuder en attraktiv omgivning av något slag är relativt horisontell kan nås och lämnas dygnet om utan reception erbjuder vissa faciliteter, vatten, tömningsmöjligheter, el-anslutning lågt pris ibland gratis är i drift året om Vad är en parkeringsplats för husbilar? På en del orter och platser finns husbilsanpassade parkeringsplatser. I de flesta fall finns de i anslutning till vanliga p-platser. Områdena där dessa p-platser ligger är lämpliga för husbilskörning och p-rutorna är stora nog att rymma en husbil. P-platserna kan vara avsedda för såväl kortare uppställning som nattparkering. Inga övriga faciliteter finns. Platserna kan vara såväl gratis som avgiftsbelagda. Just denna typ av nattparkeringsmöjligheter är något som i allt större utsträckning efterfrågas av husbilsägare och husbilsklubbar. 2.7 Uppställningsmöjligheter för husbilar utanför campingområden Parkering De husbilar som är registrerade som personbil klass II har, liksom andra personbilar, rätt att parkera på p-plats enligt parkeringsplatsens regler. Om inte lokala trafikföreskrifter finns, som via tilläggsskyltning anger annat, innebär en blå skylt med P rätt att parkera i 24 timmar. På lördagar, söndagar och helgdagar får man stanna till nästa vardag. Bötfällning eller avvisning kan inte ske, såvida inte husbilen hindrar andra fordon från att köra eller parkera på platsen. Förutsatt att parkeringsrutor finns får heller inte campingmöbler, grill eller markisöverhäng finnas utanför den p-ruta som husbilen står på Rastplatser En rastplats kan sägas vara en uppgraderad parkeringsplats. Rastplatsen är öppen året runt och placerad vid en större väg, avsedd för trafikanter att stanna och vila på. Rastplatser i Sverige och många andra länder har en viss minimistandard. De ska ha bord, bänkar, toaletter, soptunnor samt erbjuda tömning av WC-tank. Platserna är anlagda och sköts av Trafikverket. Rastplatser är idag populära övernattningsplatser för husbilar och förekommer nästan alltid i olika register över ställplatser. 9

10 2.7.3 Quickstop Vissa campingplatser erbjuder denna variant av camping-/husbilsplats. Till ett billigare pris jämfört med en riktig campingtomt, erbjuder man övernattning för husbilen utanför den egentliga campingplatsen Camping i terräng regler För att skydda naturen får man inte köra in med husbilar eller andra motorfordon på barmark i terrängen. Man får heller inte köra ut på strand, äng, hagmark eller annan naturmark. En markägare kan inte ge någon annan tillstånd att köra ut i terrängen på den egna marken. Praktiskt taget all naturmark är i lagens mening terräng Camping på enskild väg regler Markägaren bestämmer om trafik och parkering på enskild väg. Ägaren har alltså rätt att exempelvis förbjuda trafik med alla eller vissa typer av motorfordon. Om en markägare vill reglera parkering på enskild väg kan det ske genom lokala trafikföreskrifter, annars gäller samma bestämmelser som för parkering på andra vägar. Det finns inga allmänna bestämmelser för hur länge man får ställa upp sitt motorfordon på enskild väg. 2.8 Ställplatser/husbilsplatser i Sverige Konstateras kan att ställplatser för husbilar, enligt tidigare definition (se punkt 2.6.1), än så länge är relativt ovanliga i Sverige - men det håller på att förändras. Under senare år har flera olika typer av uppställningsplatser för husbilar, inklusive ställplatser, anlagts runt om i landet och nya projekt startar i allt snabbare takt. Vanligast hittills har varit att anlägga ställplatser i anslutning till gästhamnar, för att på så sätt utnyttja befintliga serviceanläggningar Avgifterna Dygnsavgifterna på svenska husbilsplatser varierar, men kostnader på mellan 100 och 150 kronor är normalt i dag. På platser med genomsnittlig standard ute i Europa är ett normalt grundpris cirka åtta till tolv euro. Mest förekommande i Sverige är att man betalar en avgift där all eventuell service ingår. På kontinenten är det mer vanligt att man via automater specifikt betalar för den service som nyttjas. Priserna för servicen varierar kraftigt, men prisexempel är: Elanslutning: Två euro/natt, dusch: Cirka en halv till en euro, och vattenpåfyllning 80 liter: En till tre euro. Att nyttja så kallade servicestolpar, där man både kan fylla på färskvatten och tömma wc/gråvatten, kostar mellan sex och tio euro per tillfälle. Få husbilsägare anser att det ska vara helt gratis att övernatta på en uppställningsplats, men priset är viktigt. I husbilsklubben.se:s egen medlemsundersökning från 2011 efterfrågades bland annat hur mycket husbilsägarna kunde tänka sig att betala för att stå på en ställplats som beskrevs på följande sätt: Du står i en centralort med shopping och restauranger inom gångavstånd. Tömning/fyllning och el vid ställplatsen. Sophantering samt dusch och wc inom gångvstånd. Cirka 70% av respondenterna uppgav sig vara beredda att betala mellan 100 och 150 kronor per natt för detta. Ytterst få ville betala mer än 200 kronor per natt. När det gällde följande exempel: Du står på en naturskön plats med vackra vattenytor. Det enda du får på den här platsen är en grusad yta och tillgång till soptunna, så ville 75% av respondenterna betala mindre än 100 kronor. Helt klart är att husbilsekipagen förväntar sig väsentligt lägre priser för att stå på uppställningsplatser utanför campingområdena. 10

11 2.8.2 Husbilsdestination Sverige pilotprojekt för ställplatser Inom ramen för projektet Husbilsdestination Sverige pågår det, med finansiellt produktutvecklingsstöd från Tillväxtverket, SCR och medlemmar i HRF, ett arbete med att utveckla ett antal så kallade pilotställplatser i Sverige. I juli 2010 var det premiär för Lisebergs Ställplats Skatås, den första pilotställplats som anlagts enligt den standard/definition som arbetsgruppen för projekt tagit fram. I juli 2011 invigdes den andra Ställplats Grenna Hamn samt ytterligare tre pilotställplatser i Malmö, Varberg och Tjolöholm ska färdigställas under Projektets målsättning är att det 2015 ska finnas 100 ställplatser i Sverige enligt denna standard. Visionen är att göra Sverige till Europas främsta husbilsdestination Exempel befintliga ställplatsförteckningar En helt komplett och enhetlig förteckning över svenska uppställningsplatser för husbilar finns inte idag. Mycket av den information som finns sprids via olika forum för husbilsägare. Ett exempel är webbsidan husbilsdestination.se, som under rubriken Ställplatser har listat drygt 400 svenska uppställningsplatser av olika typer. Platserna presenteras på en Googlekarta med basuppgifter gällande bland annat service och priser samt gps-koordinater och vägbeskrivningar. Platserna har också delats in i kategorierna centrumnära, gästhamnar, golfbanor, campingplatser och övriga. Värt att notera är att endast tio gästhamnar och elva campingplatser finns i förteckningen däremot över 250 golfbanor. Tidningen Husbil & Camping ger varje år ut en populär ställplatsbilaga. I denna trycksak presenterades i år 258 svenska ställplatser; 56 fler än Grundkriteriet för att vara en uppställningsplats är här att en husbil ska få parkera på platsen i minst åtta timmar, exempelvis för att förare och passagerare ska kunna sova. All annan service betraktas som bonus. Via symboler anges vilken typ av plats det är och vilken service som finns. Parkeringar och rastplatser är här två av totalt sex olika platskategorier. Kategorin golfbanor saknas helt. Många fler exempel finns, men gemensamt för alla förteckningar är att man selekterar, definierar och presenterar platser för husbilar helt olika. Konstateras kan att någon allmänt vedertagen standard för presentationer av uppställningsplatser inte finns idag. Noterbart är också att ett mycket litet antal platser från projektets geografiska område finns med i de förteckningar över uppställningsplatser som denna studie tagit del av Information från kommuner och destinationer Några svenska kommuner och destinationer informerar på sina hemsidor om husbilsparkeringar och uppställningsplatser. Ett exempel på bra kommunal information är Karlshamns hemsida, under fliken Service för husbilar. Här informeras på ett tydligt sätt om ställplatser, parkeringar och Quickstops, samt om service och priser. Alla platser är gps-positionerade. I olika forum för husbilsägare framgår att denna typ av information är mycket viktig för val av rutter och resmål. 2.9 Vilka typer av uppställningsplatser efterfrågas? För att få kunskap om vilka typer av platser och vilken service som efterfrågas av husbilsturisterna har projektet bland annat tagit del av två större undersökningar riktade mot husbilsägare. Dels tidigare nämnd enkätundersökning genomförd av husbilsklubben.se 2011 med respondenter, dels en undersökning genomförd av företaget Marknadskraft 2009 på uppdrag av Husbilsdestination Sverige, där 935 av respondenter var husbilsägare. 11

12 Husbilsklubben.se är ett internetforum för husbilsägare. Undersökningen genomfördes via detta forum och respondenterna är uteslutande medlemmar. Undersökningen omfattade: - demografiska frågor - frågor om nyttjande - vilka kommunikationsmöjligheter man har i sin bil - hur man kan tänka sig att betala för ställplats - vad som är viktigt på en bra ställplats - hur mycket man är beredd att betala för en ställplats - vilka aktiviteter man vill ha i närheten av ställplatsen - om man har gps - om man föredrar camping eller ställplats Respondenterna i Husbilsdestination Sveriges undersökning representerar fem olika organisationer för husbilar/husvagnar. Undersökningen omfattade: - frågor om ägande och nyttjande av husbil - demografiska frågor - de viktigaste behoven för husbilsanvändare - de främsta skälen att övernatta på campingplats - hur viktiga olika parametrar är i samband med detta - vad man generellt tycker om campingplatserna avseende samma parametrar - de främsta skälen för att övernatta utanför campingplats - hur viktiga olika parametrar är i samband med övernattning på ställplats Undersökningarna visar att det i första hand är natursköna, och därefter centralt belägna, husbilsplatser som efterfrågas. Det är viktigt att platserna är lättillgängliga med smidiga in- och utfarter. Säkerhet och trygghet är också mycket viktiga parametrar för husbilsgästerna. Noterbart är att undersökningarna inte ger stöd för att husbilsturisten i första hand söker sig till platser med centrala lägen för att kunna nyttja restauranger och shopping. När det gäller både ställplatser och campingplatser så rankas vikten av tillgång till såväl restauranger som shopping medelmåttigt, betydligt lägre än exempelvis priset på övernattningen. Aktiviteter såsom fiske, ridning, golf och liknande är inte alls intressant för gruppen. Däremot är det viktigt vilken typ av service husbilsplatserna kan erbjuda Vilken service efterfrågas? Svaret på denna fråga beror lite på vem man frågar. Campingbranschens officiella företrädare hävdar att det är riktiga ställplatser med tillhörande service som behövs. Husbilsägarna uttalar i större utsträckning att man vill ha enklare och billigare uppställningsalternativ. Bland annat baserat på sin husbilsgästundersökning har arbetsgruppen för Husbilsdestination Sverige beslutat att rekommendera följande utrustning och service vid anläggning av en ställplats. Baskrav - Tömning- och påfyllningsstation med betalningsfunktion för påfyllning - Betalningsfunktion för övernattning - Belysning - Informationstavla - Brandsläckare 12

13 Tillägg - In- och utfartsbom med korthantering - Inhägnat alternativt områdesbevakning - Tillsyn - Turistinformation - Eluttag med betalningsfunktion - Reklamtavlor I olika forum för husbilsägare framförs i stort sett samma baskrav. Förutom det viktiga läget, på någorlunda plan mark, som ska göra tätorter, attraktioner och liknande lättillgängligt, är det i stort sett två krav som ställs på en ställplats: Den ska vara tillgänglig dygnet runt och det ska finnas påfyllnings- och tömningsmöjligheter för färskvatten respektive gråvatten/avlopp. Eluttag är ett plus. Många husbilsägare uttalar också att enbart en plan p-plats eller ett annat lämpligt område där man kan parkera och övernatta är fullt tillräckligt. Utifrån de undersökningar och övrig information som projektet tagit del av kan konstateras att det är två typer av uppställningsplatser som i första hand efterfrågas av husbilsägarna, nämligen: Ställplatser, gärna naturskönt belägna, med möjlighet till basservice i form av vattenpåfyllning och tömning av gråvatten/avlopp Centrumnära platser, med eller utan övrig service, avsedda för såväl kortare uppställning som nattparkering Kommentar Ur ett husbilsturistperspektiv borde destinationer/besöksmål som kan erbjuda en kombination av campingplatser, ställplatser för övernattning med efterfrågad basservice samt enklare city- och besöksmålsnära uppställningsplatser vara optimala. Viktigt är också att via någon form av informationssystem, erbjuda husbilsresenärerna upplysningar om var campingplatser och uppställningsplatser finns (skyltning/kartplacering/gps-position), vilken service som är tillgänglig samt priser för att stå på platserna. Därutöver bör informeras om vad finns att tillgå i närområdet i form av shopping, aktiviteter, sevärdheter, restauranger och liknande (se även 3.6.4). 13

14 2.11 Konflikter Man kan konstatera att det finns en hel del konflikter mellan husbils- och campingplatsintressenter runt om i landet när det gäller ställplatser för husbilar. Ofta är också kommunerna en part i tvisterna. Inte sällan grundar sig konflikterna i något av följande: Representanter för husbilsägarna anser att Sveriges kommuner måste reagera på husbilsturismens kraftiga ökning och i sina detaljplaner planera för och anlägga centrumnära uppställningplatser för husbilar. Detta anser man skulle generera stora intäkter till det lokala näringslivet Campingnäringen anser inte att kommunerna överhuvudtaget ska engagera sig i eller bygga ställplatser. Ett kommunalt engagemang strider mot konkurrenslagen. Ska ställplatser byggas så ska det ske helt och hållet i privat regi och utan offentliga subventioner Många campingföreträdare anser att ställplatser inte behövs överhuvudtaget. Husbilarna hör hemma på campingplatserna Husbilsägarna anser sig inte behöva och vill heller inte betala för all den service som campingplatserna erbjuder. Man anser sig ha andra behov som inte campingplatserna kan uppfylla. Därutöver tycker man också att många campingplatser är felaktigt belägna. Många husbilsägarna säger sig vilja parkera/övernatta centralt i förhållande till tätorter, attraktioner och liknande Generellt är priserna på befintliga uppställningsplatser betydligt billigare än campingpriserna. De ställplatser som anlagts i anslutning till gästhamnar har exempelvis i de allra flesta fall ett betydligt billigare pris än en campingplats Ska husbilsägarna särbehandlas? Husvagnsföreträdare har börjat uttala att om kommunerna börjar investera i tätortsnära/centrala platser för husbilar, så borde man göra motsvarande för husvagnsekipagen Exemplet Öland På Öland har det förts en intensiv debatt om de ställplatser för husbilar som anlagts av kommunerna i anslutning till gästhamnarna. Campingägarna menar att kommunen snedvrider konkurrensen och att campingplatserna missgynnas. Man uttalar att man inte har något emot ställplatserna i sig, utan att det är det kommunala ägandet som är problemet. Den skärpning som gjordes av konkurrenslagen vid årsskiftet anser campingnäringen ger stöd åt deras argument. Om stat, kommun eller landsting säljer varor eller tjänster på den öppna marknaden på ett sätt som sätter den vanliga konkurrensen ur spel, kan de dras inför domstol. Lagändringen, menar man, sätter också fokus på vad som ingår i den kommunala kompetensen, det vill säga vilka verksamheter en kommun ska ägna sig åt. Utöver ägar-/driftproblematiken tycker campingföreträdarna att priset för att stå på de öländska ställplatserna är för lågt. Där campingplatserna tar cirka 300 kronor för en husbilsplats med el under högsäsong, är avgiften 120 kronor på de kommunala ställplatserna i hamnarna. Man menar att det är väsentligt att priserna är marknadsmässiga i jämförelse med campingplatspriserna. Husbilsfolket har i sin tur reagerat starkt på campingägarnas kritik mot de kommunala ställplatserna för husbilar. 14

15 3. Inventering i projektområdet 3.1 Husbilsturismen i vårt område Det kan konstateras att husbilsturismen växer i projektets geografiska område. Antalet husbilsekipage på våra campingplatser ökar snabbt och antalet husbilsrelaterade frågor blir allt fler på turistbyråerna. Exakta siffror som verifierar ökningen av husbilar och antalet husbilsgästnätter utanför campingplatserna saknas dock. I Vänersborg/Trollhättan och Dalslandskommunerna har frågorna gällande husbilsturismen och ställplatser tidigare inte varit lika heta som på många andra platser i landet. Ingen av kommunerna har långsiktiga handlingsplaner som specifikt gäller husbilsturismen. Turistorganisationerna anser sig inte ha haft ett tillräckligt bra faktaunderlag för att kunna agera i den specifika frågan. I takt med att gästgruppen växt och att massmedia visat ett allt större intresse för husbilsturismen, har dock även kommunerna mer och mer börjat engagera sig i frågorna. Denna förstudie får anses vara ett direkt resultat av det allt större intresset. I några av kommunerna har man också genomfört åtgärder riktade mot gästgruppen husbilar. 3.2 Nuläget i våra kommuner Inom ramen för förstudien har representanter för kommunernas turistbyråer och andra kommunala representanter intervjuats angående husbilsturismen i kommunerna. Nuläget i sammanfattning: Bengtsfors kommun Antalet frågor om uppställningsplatser för husbilar har ökat betydligt de senaste åren. Turistbyrån uppskattar att man under sommarsäsongen har mellan 50 och 100 förfrågningar som gäller uppställning av husbilar utanför campingplatserna. Idag hänvisas husbilar som vill stå centralt/övernatta i Bengtsfors tätort till parkeringen vid passagerarbåtarna i utkanten av samhället. Campingförbud har införts på den populära parkeringen i anslutning till turistbyrå/kommunal badplats. Diskussioner har förts om att anlägga ett minde antal ställplatser för husbilar vid den centralt belägna gästhamnen. När det gäller förfrågningar om uppställningsplatser utanför samhällena informerar turistbyrån i första hand om var man inte bör stå. Campingplatser Laxsjöns Friluftsgård, Dals-Långed Bengtsfors Camping, Bengtsfors Vammervikens Camping, Gustavsfors Högsbyns Camping, Tisselskog Officiella* husbilsplatser Nya gästhamnen i Dals-Långed. Drivs av det lokala utvecklingsrådet Exempel på inofficiella** husbilsplatser Nedre parkeringen vid Baldersnäs Herrgård Parkering Skåpakiosken, belägen vid sydspetsen av sjön Svärdlången vid väg 172. Toaletter, bänkar och turistinfotavla finns Parkering Billingsfors, större parkeringsficka/avfart belägen centralt i samhället. Toaletter, bänkar och infotavla finns 15

16 Rastplatser Rastplats Ödskölt cirka 20 kilometer söder om Bengtsfors vid väg 172 Information riktad mot husbilsturister Saknas * Med officiella uppställningsplatser avses här platser som finns med i någon form av ställplatsregister. Observera att denna studie bara tagit del av ett mindre antal register. ** Inofficiella uppställningsplatser är platser eller områden dit husbilar gärna söker sig trots att de inte uttalat ska fungera som uppställningsplats Dals-Eds kommun På turistbyrån har man märkt en markant ökning av husbilar och frågor kring uppställningsplatser, förfrågningar under sommaren. Speciella uppställningsplatser för större fordon finns inte i centrala Ed, utan budskapet är att vanliga p-platsregler gäller. För parkering rekommenderas en speciell parkeringsyta belägen nära centrum. Övernattning tillåts. (Miljökontoret och den lokala campingen gillar dock inte detta). Kommunen uttalar att husbilsgästerna är en viktig turistgrupp som man måste ta väl hand om. Campingplatser Gröne Backe Camping, Ed Nössemarks Camping, Nössemark Officiella* husbilsplatser Gästhamnen Ed Exempel på inofficiella** husbilsplatser Parkering ovanför badplatsen i Ed Rastplatser Rastplats Parsetjärn cirka sju kilometer väster om Ed vid väg 166 Information riktad mot husbilsturister Saknas Färgelanda kommun Antalet frågor om ställplatser är väldigt få (intervallet 0-10 förfrågningar) I centrala Färgelanda finns cirka ett tiotal parkeringar avsedda för husbilar/större fordon. Vanliga p-regler gäller och ingen övrig service finns i anslutning till platserna. I övrigt hänvisas husbilar till Ragnerudssjöns Camping eller om man inte vill stå på en camping till det så kallade Sundsbroområdet vid Ellenösjön. Där finns plats för cirka fyra bilar ingen service i övrigt. Campingplatser Ragnerudsjöns Camping, Högsäter Officiella husbilsplatser Dagsholms Golfklubb 16

17 Exempel på inofficiella husbilsplatser Sundsbroområdet vid Ellenösjön Rastplatser Saknas Information riktad mot husbilsturister Saknas Melleruds kommun Medborgarkontoret i Mellerud har inte upplevt någon dramatisk ökning av förfrågningar när det gäller uppställningsplatser för husbilar (10-20 förfrågningar). Man upplever att de flesta husbilsbesökarna redan skaffat information och vet var de ska. Efterfrågan på tätortsnära husbilsplatser upplevs som ganska begränsad. För något år sedan var det aktuellt att anlägga uppställningsplatser centralt vid Rådahallen, men projektet lades ner. Tio platser för husbilar har däremot anlagts av kommunen vid Sunnanå hamn. I Håverud och området vid akvedukten har det tidigare funnits speciella husbilsplatser vid den så kallade broparkeringen. Dessa har dock tagits bort, okänt varför. Man har också via tilläggsskyltning infört förbud mot nattparkering vid den nedre parkeringsplatsen. Detta har enligt Turistbyrån föranlett klagomål och irritation från husbilsägarnas sida, och man anser att situationen måste förändras. Nu hänvisas alla husbilar till Håveruds campingplats. Campingplatser Vita Sandars Camping Kerstins Camping Dalbergså Camping Håveruds Camping Hallebäcks Stugor och Vildmarkscamping, Dalskog Officiella husbilsplatser Sunnanå hamn, Mellerud Exempel på inofficiella husbilsplatser Hjortens Udde, Mellerud Näs badplats, Mellerud Cirkusplatsen, Mellerud Rastplatser Rastplats Linerud, cirka fem kilometer norr om Mellerud vid E45 Rastplats Vassviken, cirka 15 kilometer norr om Mellerud vid E45 Rastplats Bergs kullar, cirka fem kilometer sydväst om Mellerud E45 Information riktad mot husbilsturister Saknas 17

18 3.2.5 Trollhättans kommun Förfrågningar om uppställningsplatser för husbilar har definitivt ökat, speciellt sista året (intervallet 30-50). För de allra flesta har rekommenderade campingplatser inte varit något alternativ. Inga speciella husbilsplatser finns. Slussområdet och parkering vid Sjöfartsverket rekommenderas som vackrare lägen, jämfört med parkeringarna vid isstadion och Folkets hus som också rekommenderas. Ingen speciell information riktade mot husbilsgäster finns. Campingplatser Stenrösets Camping Trollhättans Camping Officiella husbilsplatser Ej funna Exempel på inofficiella husbilsplatser Kanalparken, slussområdet Parkering Sjöfartsverket Parkering Folkets hus Parkering isstadion Rastplatser Rastplats Vittene, cirka 15 kilometer öster om Trollhättan vid väg 44 Rastplats Grunnebo, cirka 6 km väster om Trollhättan vid väg 44 Rastplats Lindveden, cirka 5 km söder om Trollhättan vid väg E45 Information riktad mot husbilsturister Saknas Vänersborgs kommun Turistbyrån kan konstatera en tydlig ökning av husbilsrelaterade förfrågningar (intervallet 30-50). En förklaring till det ökade antalet husbilsgäster kan vara närheten till Vänersborgs Marina som för en del besökare kan vara lite svår att hitta till. I övrigt efterfrågas gratis citynära övernattningsplatser och rastplatsförteckningar i stor omfattning. Hänvisning sker till kommunens campingplatser, eller ställplatsen vid marinan. Campingplatser Ursands Camping Sikhalls Camping Brålanda Camping Sörbo Camping Officiella husbilsplatser Vänersborgs Gästhamn & Marina Café Gula Huset, norr om Brålanda vid E45 Rastplats Karlsro, öster om E45 norr om Trollhättan 18

19 Exempel på inofficiella husbilsplatser Hunneberg, Vargön Sandenområdet, centrala Vänersborg Nordkroken badplats, Vargön Gaddesanda badplats, Vänersnäs Rastplatser Rastplats Botered, cirka 6 kilometer väster om Vänersborg vid väg E45 Rastplats Stålbron, Vargön cirka 6 kilometer öster om Vänersborg mot Vargön Information riktad mot husbilsturister Saknas Åmåls kommun I stället för att jaga bort de husbilsturister som ställt sig på mindre lämpliga ställen, tänkte kommunen om och för fem år sedan anlade man uppställningsplatsen Måkeberg - mitt i staden Åmåls centrum. Antalet förfrågningar om ställplatser på turistbyrån är få, intervallet 0-10, eftersom Måkeberg ligger i omedelbar närhet till turistbyrån. Den service som är knuten till ställplatsen (vatten, tömning dusch, tvätt) finns i turistbyråbyggnaden. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet husbilar på platsen med 80%. Till och med sista juli i år hade cirka 300 övernattningar registrerats. I övrigt hänvisas husbilarna till Örnäs Camping (kommunalägd). Campingplatser Örnäs Camping, Åmål Officiella husbilsplatser Måkeberg, Åmål Exempel på inofficiella husbilsplatser Inga uppgifter Rastplatser Rastplats Edslan, Edsleskog cirka 17 kilometer väster om Åmål vid väg 164 Rastplats Åmål, cirka 2 kilometer nordväst om Åmåls centrum vid E45 Information riktad mot husbilsturister Saknas 3.3 Campingnäringens syn på husbilsturismen Inom ramen för projektet har ägarna till sex av de största campingplatserna i vårt geografiska område intervjuats (se 4.9 Intervju-/mötesdeltagare ). Sammanfattningsvis kan konstateras att husbilarna på samtliga campingplatser är en starkt växande gästkategori som idag står för mellan 15 och 50% av gästnätterna. Under för- och eftersäsong kan det ibland vara enbart husbilsgäster på vissa av campingarna. Hälften av campingplatserna har under senare år genomfört investeringar riktade mot gruppen husbilar i form av tömningsstationer, spolplatser, tomter för högre fordonsvikter med mera. En av platserna planerar även för ett speciellt ställplatsområde. 19

20 Alla respondenter utom en anser att det finns en tydlig skillnad mellan husvagns- och husbilsgästers behov. Man håller också i stora delar med om den beskrivning av olikheterna som finns under punkten 2.4 i denna rapport. Ingen av de privatägda campingplatserna vill att en husbilsställplats etableras i närheten av deras anläggning, men samtliga kan själva tänka sig att driva en sådan satellitplats. I övrigt lämnade campingägarna bland annat följande synpunkter: - Efterfrågan på ställplatser är inte så stor som vissa husbilsintressenter vill göra gällande. - Det finns inga skillnader vad gäller konsumtion mellan husvagns- och husbilsgäster. - Aktivitetsutbudet på en campingplats kan vara avgörande för om husbilsgäster stannar längre eller inte. - Man kan inte generalisera och beskriva gästgruppen husbilar på ett enda sätt, det finns stora skillnader inom gruppen. 3.4 Exempel på tänkbara husbilsplatser i projektområdet De informella husbilsplatserna Förenklat kan man säga att alla de platser som husbilsturisterna söker sig till i dag är lämpliga som uppställningsplatser utifrån husbilsägarnas perspektiv. Där problemen med husbilar finns i dag, finns alltså förmodligen också möjligheten att skapa riktiga husbils-/ställplatser i framtiden. Om man planerar för att skapa nya husbilsplatser bör därför de så kallade informella husbilsplatserna vara det första man inventerar och analyserar. Något man kan fundera kring är emellertid om platserna, som i dag är gratis att stå på, blir lika intressanta för husbilsturisterna om de blir avgiftsbelagda? Platser med exklusivt natursköna/sjönära lägen på landsbygd Uppställningsplatser med natursköna lägen rankas väldigt högt av både svenska och utländska husbilsägare. Sådana miljöer finns också i mycket stor utsträckning i vårt område. Det är också på sådana platser man oftast hittar de så kallade informella husbilsplatserna. Rätt utformade husbilsplatser i exklusiva naturmiljöer skulle förmodligen attrahera många husbilsturister. Det viktiga är dock just exklusiviteten, det vill säga att det inte finns liknande miljöer i närheten där man kan ställa upp sin husbil gratis Gästhamnar Ett av de snabbaste och enklaste sätten att skapa ställplatser/husbilsparkeringar är genom att samlokalisera med befintliga gästhamnar som är belägna på lämpliga platser. Den service som finns i form av duschar, toaletter och sophantering är lämpliga även för husbilar Övriga platser/säsongsplatser Behovet av husbilsplatser är givetvis som störst under perioden juni-augusti. I tätorter kan det därför vara intressant att titta på tillfälliga säsongslösningar med tillfälliga/flyttbara ställplatsutrustningar. Exempel på lämpliga ytor som används i mindre utsträckning under sommaren är parkeringar och andra större ytor i anslutning till exempelvis skolor och idrottshallar. Ute i landsbygden kan exempelvis hembygdsgårdarnas parkeringar vara lämpliga som husbilsplatser Projekt på gång Under förstudiens genomförande har projektledningen kommit i kontakt med flera aktörer, de allra 20

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på campingplats i Sverige har

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil?

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil? Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Att semestra med husbil blir allt vanligare, både i Sverige och utomlands. Nyregistreringarna av husbilar ökar stadigt och det märks ute på våra vägar. Husbilslivet

Läs mer

Ställplatser Husbil i Östergötland

Ställplatser Husbil i Östergötland Ställplatser Husbil i Östergötland Linköpings kommun Bergs Slussar s. 2 Tift Bäckgård Husbilsparkering s. 3 Valkebobadet, Vikingstad s. 4-5 Mjölby kommun Gripenbergs Quickstop s. 6 Väderkvarnsbacken i

Läs mer

Gör ett bra miljöval och värna om framtiden!

Gör ett bra miljöval och värna om framtiden! Gör ett bra miljöval och värna om framtiden! 2014 Utrustning för ställplatser, campingplatser, serviceanläggningar och återförsäljarställen HOLIDAY - CLEAN Holiday-Clean - Perfekt på ställplatser Sedan

Läs mer

Skärgårdstrafiken Priser Diskriminering Konsekvenser Ålands Caravan Club

Skärgårdstrafiken Priser Diskriminering Konsekvenser Ålands Caravan Club Skärgårdstrafiken Priser Diskriminering Konsekvenser Ålands Caravan Club Sammanfattning Det här dokumentet handlar om prissättningen av skärgårdsfärjorna och vad de har för inverkan på ålänningar, turister

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening 1 Djupviks hamn i Eksta, ideell förening Gamla kajen med gästhamnskajen utanför. Gästhamnen håller segelbåtsdjup. Övergripande beskrivning. ~ Djupviks hamn ligger i den norra delen av Ekstas långa kuststräcka

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

SVERIGE. och höstmarknad). Vecka 26-27 rabatt 30 kronor/natt.

SVERIGE. och höstmarknad). Vecka 26-27 rabatt 30 kronor/natt. SVERIGE Orsa Camping Adress: 794 31 Orsa. Tel: 0250-462 00 Mail: info@orsagronklitt.se Hemsida: www.orsacamping.se Rabatt: Bo tre nätter betala får två. Gäller vecka 1-24 samt 32-52. Vecka 26-27 rabatt

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Samfällighetsförening 2012-01-10

Samfällighetsförening 2012-01-10 EKERO-VASBY Samfällighetsförening 2012-01-10 Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling

Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling Innovatively investing in Europe s Northern Periphery for a sustainable and prosperous future Ånge 2012-04-27 Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling Henric Fuchs Trafiksamordnare

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland L Bakgrund Dalsland har i ett flertal utredningar genom åren pekats ut som ett landskap med stor potential att utveckla naturturism. Samtliga

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Vårviks Backa Bräcke By

Vårviks Backa Bräcke By Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 64 m² Område Bräcke By Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 15 naturtomter

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

att komma fram och vilja stanna för gott.

att komma fram och vilja stanna för gott. Semesterstugor i boltenhagen att komma fram och vilja stanna för gott. Våra svenska Regenbogen stugor i Boltenhagen Här börjar avkopplingen så fort du har anlänt. Njut av den härliga havsbrisen, lägg upp

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer