PROTOKOLL Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Socialnämnden"

Transkript

1 1 (16) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janet Nilsson-Norén (c), 1 vice ordförande Boris Svensson (s), 2 vice ordförande Gustav Toft (m), tjänstgörande ersättare för Jacob von Post (m) Jörgen Bjerknaes (mp), ledamot Peter Kromnow (kd), ledamot Gunilla Svensson (s), ledamot Mats Waldemarsson (s), ledamot Jens Leandersson (sd), ledamot Ellinor Varady (m), ersättare Elsebeth Persson (m), ersättare Jan Wallgren (s), ersättare Jadwiga Nilsson (fp), ersättare Gun Samuelsson (s), ersättare Charlotta Gudmundsson (s), ersättare Frida Sandberg (sd), ersättare Charlotte Johansson, socialchef Eva-Britt Andersson, avdelningschef stöd & omsorg Irene Bengtsson, avdelningschef mottagning Tina Thomasson, avdelningschef äldreomsorg Charlotte Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Anders Ivarsson, utredningssekreterare Gunilla Svensson (s) Socialförvaltningen, Klippan, Anders Ivarsson Hans-Bertil Sinclair Gunilla Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialförvaltningen i Klippan Anders Ivarsson

2 2 (16) Innehållsförteckning: 38 Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till boende, tillbud/arbetsskador, kvalitet i äldreomsorgen 39 Inriktningsmål Ramäskande Ansökan om ackreditering enligt LOV 42 Yttrande över motion angående projekt socialtjänst/skola 43 Yttrande över revisionsrapport avseende institutionsplaceringar av barn och ungdomar enligt SoL 44 Ändring i delegationsordning 45 Slutrapport införande projekt Time Care 46 Utställare av check 47 Redovisning av antalet avvikelser inom hälso- och sjukvården i Klippans kommun år 2010 jämfört med år Informationsärenden 49 Kurser och konferenser 50 Delegationsärenden

3 3 (16) 38 Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik, aktuell kö till boende, tillbud/arbetsskador, kvalitet i äldreomsorgen Charlotte Johansson informerade om aktuell situation avseende ekonomi. En situation med felprognosticering av placerade barn och ungdomar på institution har uppdagats, det innebär att prognosen för året pekar mot ett underskott på 8,5 miljoner kr. En genomlysning av verksamheten inleds omedelbart, med början på de externa placeringarna, för att finna vägar att minska kostnaderna under det att de som behöver stöd och skydd fortsatt får den hjälp de behöver. Inom äldreomsorgen bedöms det fortsatt finnas möjlighet att minska kostnader, bland annat genom Time Care. På samma sätt bedöms det inom Stöd & Omsorg finnas möjlighet att minska kostnader, också genom att uppmuntra externa utförare att minska de kostnader för sjuka medarbetare som belastar kommunen. Vid varje sammanträde med sociala utskottet kommer en ekonomisk prognos för placeringar att lämnas fortsättningsvis. Förvaltningens ekonom redovisar att det finns 17 barn i externa placeringar, förutom familjehemsplaceringar. Personalärenden: Inom mottagningsavdelningen har Linda Lidberg tillsatts som enhetschef för biståndshandläggning. Inom äldreomsorgen har Elisabet Peterson tillsatts som enhetschef för rehabenheten. Vikariatet som nämndsekreterare är ännu inte tillsatt. Sjukstatistik efter tre månader ligger på 5,44%, vilket är motsvarande fjolårets nivå. De personaltäta avdelningarna går siffrorna stadigt ner för, medan de mindre avdelningarna ligger lite högre. Aktuell kösituation till äldreboende är sju som väntar på särskilt boende, därav tre som finns på kortvården. Den som väntat längst har väntat sedan 8 februari. I mars hade kommunen betalningsansvar för ett dygn. Tillbud/arbetsskador har inträffat en av vardera under mars, båda i äldreomsorgen. Ett falltillbud och en belastningsskada. En grundligare genomgång kommer vid ett senare sammanträde. Kvalitet i äldreomsorgen är en rapportpunkt som tillkom som svar på revisorernas utlåtande. De flesta delar som behandlades där är hanterade. Inför kommande möten kan förvaltningens totala kvalitetsarbete utifrån ledningssystemet för kvalitet vara det som redovisas, under begreppet kvalitetsarbete. beslutar att notera informationen.

4 4 (16) 39 Inriktningsmål 2012 har tillsammans med förvaltningen sett över inriktningsmålen inför 2012 års verksamhet. Visionen, Kvalitet i varje möte, föreslås ligga fast. Förslaget till fullmäktige vad gäller s inriktningsmål har bantats och reviderats i jämförelse med antagna inriktningsmål för 2011 och anpassats efter förslag till nya Fokusområden. beslutar att behålla visionen Kvalitet i varje möte för verksamhetsåret 2012 samt att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade inriktningsmål för s verksamhet 2012.

5 5 (16) 40 Ramäskande 2012 Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret tagit fram ett underlag för budgetdialogen med kommunstyrelse och kommunfullmäktige om ekonomisk ram för har reviderat inriktningsmålen för Visionen ligger fast sedan tidigare; Kvalitet i varje möte. Förslaget till fullmäktige vad gäller s inriktningsmål har bantats och reviderats i jämförelse med antagna inriktningsmål för 2011 och anpassats efter föreslagna Fokusområden. Uppföljningen av innevarande års resultat visar t o m mars månad framför allt ett underskott relaterat till institutionsplacerade barn och ungdomar vilket innebär ett prognosticerat underskott för 2011 med ca kkr. Då vetskapen om underskottet just har identifierats har ingen plan ännu hunnit göras för att vidta åtgärder. Nämnden kommer fortlöpande att informeras om detta arbete. äskar i kompletteringsbudget 1 kompletterande medel inom driftsbudgeten för 2011 med 186 kkr för ökade hyreskostnader för nya lokaler för föreningen Hjälpas Åt. beslutar att föreslå kommunfullmäktige att den fortsatta budgetdialogen utgår ifrån en begäran om ekonomisk ram för socialnämndens verksamhetsområde vad gäller driften för 2012 med en utökning dels med 250 kkr till en samfinansierad tjänst med barn och utvecklingsnämnden i syfte att över tid kvalitetssäkra den fördjupade samverkan i ett förebyggande arbete gentemot barn och ungdomar, dels kkr för driften från av nytt särskilt boende, att övriga föreslagna förändringar vad gäller socialnämndens inriktningsmål beaktas om de inte medför ökade kostnader att ge förvaltningen i uppdrag att genomlysa hela socialförvaltningens verksamhet i syfta att minska kostnaderna för 2011 mot ett resultat i balans med budget

6 6 (16) 41 Ansökan om ackreditering av serviceinsatser SN Erikas städfirma har ansökt om att få bli leverantör av serviceinsatserna städ, tvätt och inköp inom hemtjänst. Fullständig ansökan har inkommit och bedömning av ansökan är godkänd, se bilaga. beslutar att godkänna Erikas städfirma som leverantör av serviceinsatser under förutsättning att kriterierna uppställda i förfrågningsunderlaget efterlevs.

7 7 (16) 42 Motion ang projekt socialtjänst/skola SN Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion från Boris Svensson (s) och Olle Nilsson (s) om att starta särskilt projekt mellan socialtjänst och skola för återställande av ordning. I motionen yrkar Socialdemokraterna att kommunfullmäktige föreslås: att besluta om ett särskilt projekt mellan socialtjänst och skola för återställande av ordning skall startas. Skolchefen och socialchefen har skrivit ett förslag till yttrande över rubricerad motion. Därutöver föreslås i ramäskandet för 2012 att en ny samfinansierad tjänst inrättas för att över tid kvalitetssäkra den fördjupade samverkan som idag bedrivs mellan de båda förvaltningarna. beslutar att ta förvaltningschefernas förslag till skrivelse som yttrande över motionen.

8 8 (16) 43 Yttrande över revisionsrapport avseende institutionsplaceringar av barn och ungdomar enligt SoL och LVU SN På uppdrag av revisionen i Klippans kommun har PwC genomfört en granskning av ändamålsenligheten avseende institutionsplaceringar av barn och ungdomar. Syftet med granskningen var att granska och bedöma om socialnämnden säkerställer att insatsen institutionsplaceringar av barn och ungdomar används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. har beretts tillfälle att yttra sig över de bedömningar som tagits upp i revisionsrapporten. Revisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att ledningssystemet för kvalitet kompletteras med kvalitetsmål, och rekommenderar nämnden att överväga att utveckla resultatmålen avseende institutionsplaceringar. Vidare rekommenderas nämnden att säkerställa implementeringen av framtagen riktlinje för arbetet med barn och unga. beslutar att ta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och översända det till revisionen för kännedom.

9 9 (16) 44 Förslag till ändringar i delegationsförteckningen s delegationsordning skall ses över och vid behov revideras minst en gång per år. I samband med genomförandet av ny organisation har det identifierats att kompletteringar behöver göras. beslutar att ändra gällande delegationsordning enligt bifogat förslag.

10 10 (16) 45 Slutrapport införandeprojekt Time Care i äldreomsorgen SN En uppdragsbeskrivning och en projektplan har legat till grund för införandeprojektet Time Care i äldreomsorgen som har pågått under Projekttiden redovisas nu genom en slutrapport beslutar att notera informationen i slutrapporten införandeprojekt Time Care i äldreomsorgen, och lägga den med godkännande till handlingarna.

11 11 (16) 46 Utställare av check Förteckningen av utställare av check har setts över. Bifogat dokument utgör den förteckning av personer som är utsedda att utställa check för socialförvaltningens räknig. beslutar att godkänna förteckningen av utställare av check.

12 12 (16) 47 Redovisning av antalet avvikelser inom hälso- och sjukvården i Klippans kommun år 2010 jämfört med år 2009 Den sammanlagda mängden avvikelser inom hälso- och sjukvården har minskat jämfört med samma period År 2009 var antalet HSL-avvikelser 2013 stycken vilka hade minskat till 1758 st. år Rapporteringen av avvikelser har förbättrat vårdkedjan och det redan goda samarbetet med externa vårdgivare. beslutar att godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna.

13 13 (16) 48 Informationsärenden Förvaltningsrätten i Malmö Dom mål nr E avseende bistånd enl SoL (2001:453). Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom mål nr E avseende bistånd enl SoL. Domslut: Förvaltningsrätten ändrar det överklagandet beslutet på så sätt att NN beviljas ytterligare försörjningsstöd perioden 1-30 september mål nr E avseende omedelbart omhändertagande enl lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet mål nr E avseende omedelbart omhändertagande enl lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU. Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet mål nr E avseende omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; LVM. Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet. Kammarrätten i Göteborg Protokoll mål nr avseendelaglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande: Kammarrätten avslår överklagandet. Protokoll mål nr bistånd till elkostnad enligt SoL (2001:453); nu fråga om prövningstillstånd. : Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Bilaga meddelande den Högsta förvaltningsdomstolen Protokoll mål nr Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd. : Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. Örkelljunga kommun Sammanträdesprotokoll kf 24 besvarande av motion Ta emot ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga. Dnr

14 14 (16) Patientnämnden Skåne Verksamhetsberättelsen Dnr Kommunalförbundet Medelpunkten Sammanträdesprotokoll dnr Sammanträdesprotokoll dnr Reumatikerförbundet Reumatikertidningen Nationella kompetenscentrum Nyhetsbrev nr Bilaga (Anhöriga utvärderas) Klippans kommun Socialförvaltningen Meddelande avvseende skrivelse från Miljöpartiet de gröna ang. öppen förskola dnr beslutar att notera informationen

15 15 (16) 49 Kurser och konferenser PwC Academy Höj beredskapen mot korruption och oegentligheter, den 14 april 2011 i Stockholm PwC Sverige Intern kontroll och riskbedömning utvecklingslag, den 12 maj 2011 i Umeå 19 maj i Malmö Kommunverksamheten Temadag Lex Sarah-nya och skärpta regler för hela socialtjänsten samt LSS, den27 maj 2011 i Stockholm Kommunförbundet Skåne Ledarskapets psykologi-etablera nya sätt att se på ditt ledarskap, den 14 april 2011 i Åhus Så kan du som politiker hantera de viktiga arbetsmiljöfrågorna, den 28 april 2011 i Sturup Presentation av en ny och effektiv arbets- och utbildningsmetod kunna mer metoden den 5 maj 2011 i Tyringe Arbetsrättsdagen 2011, den 2 maj i Åhus Regionförbundet Södra Småland Dansk äldreomsorg som står för framtidens utveckling, den 3-4 maj 2011 i Köpenhamn. beslutar att notera informationen

16 16 (16) 50 Delegationsärenden Delegationsrapport från Avdelningen för mottagning Enheten för biståndshandläggning, Enheten för utredning av barn och ungdom, LSS, Enheten för utredning av vuxna, LSS, Enheten för biståndshandläggning, Sociala utskottet beslutar att notera informationen

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer