Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete PDF ladda ner"

Transkript

1 Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Elisabeth Elmeroth. Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen "människors lika värde". Men principer och verklighet talar inte alltid samma språk. I syfte att bejaka likavärdesprincipen har diskriminerings-lagen reviderats och kommit att utgöra grunden för likabehandlingsplaner i skolan. Men det räcker inte med planer för att ändra på verkligheten. Vi måste också i grunden förstå hur diskriminering drabbar. Den här boken är ett steg på vägen för lärare och andra intresserade som vill få syn på hur normkritiska perspektiv kan ge värdefull kunskap. Med ett normkritiskt perspektiv kan vi ifrågasätta de dominerande tankemönster som leder till att individer konstrueras som avvikare från det som uppfattas som normalt. Det är först när normen blir synlig och ifrågasatt som vi kan skapa den skola för allas lika värde som styrdokumenten beskriver. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och ledare i grund- och gymnasieskola samt till skolhälsovårdspersonal.

2

3 Annan Information 1 maj att lyckas" genomsyrar hela verksamheten, vilket även inkluderar skolans likabehandlingsarbete.. själv, och vi jobbar för ett normkritiskt förhållningssätt i såväl undervisning som övriga aktiviteter på.. Skolan kommer på sikt att kompetensutvecklas för ett stärkt normkritiskt perspektiv och för en medvetet. gärna projektnamnet Normstorm följt av stad, ort eller t ex skola. Är ni sugna på. Normkritik. Normkritik är ett samlingsbegrepp för teorier, metoder och verktyg som förskjuter perspektivet från att fokusera på avvikare från normen, till att belysa den norm som tas för given.. likabehandlingsarbetet i förskolor och skolor men. Normkritiskt förhållningssätt. synliggöra, problematisera och utmana begränsande normer. reflektera kring sin egen position och roll som förmedlare av normer. Intersektionellt perspektiv. skola. Genom kreativa och lustfyllda övningar utforskar eleverna sin egen skolmiljö, tar ställning och agerar. Eleverna deltar i ett konkret arbete för att göra sin.. Skolans likabehandlingsarbete måste omfatta diskrimineringsgrunderna etnisk... rekommenderar ett normkritiskt perspektiv i skolornas likabehandlingsarbete. 31 okt detta perspektiv är ödmjukhet, lyssnande och dialog.. likabehandlingsarbete genom att förstå varför och hur diskriminering uppstår. Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete ebok -. Elisabeth Elmeroth.pdf. 135 antal sidor. ISBN: Ladda ner: Normkritiska. 5 dec mar diskutera och jämföra olika pedagogiska teorier ur olika vetenskapliga perspektiv, - formulera en. Under delkursen introduceras och studeras bildning och utbildning ur ett idéhistoriskt perspektiv från antiken till nutid.. Elisabeth red (2012) Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete 14 okt skolan ska också genomföra aktiva åtgärder för att förebygga och förhin- dra diskriminering, trakasserier och kränkningar. Det betyder att det finns ett krav på kontinuerligt och regel- bundet arbete med jämlikhets- och likabehandlingsfrågor. Normkritiska perspektiv i förskolan är ett sätt att utmana normer. Normkritiska perspektiv. i skolans likabehandlingsarbete. av Elisabeth Elmeroth (Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Pedagogik, Differentiering (undervisning), Diskriminering: skolan: Sverige, Könsroller,.. förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. S. TÖDMATERIAL... Stödmaterialet följer i huvudsak den beskrivning av likabehandlingsarbetet som används i Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot... normkritiskt perspektiv.) Hur visar vi i handling att alla är viktiga och att. 52. Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket, Elmeroth, Elisabeth (red.), Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete, Studentlitteratur, Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0, Linnéuniversitetet, Ett begrepp som betecknar en persons funktionsförmåga.

4 11 maj Eek- Karlsson och Elmeroth beskriver i boken Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete att "diskriminering föds ur föreställningar om vad som kan betraktas normalt." (s.125). De menar att det normkritiska perspektivet är en viktig del i arbetet mot diskriminering. Kanske kan en ökad. Inför skolår 7 blandas eleverna från de olika skolorna och nya åldershomogena klasser bildas. Ungefär hälften av skolans elever har skolskjuts. Frostaskolan.. Värdegrunds- och likabehandlingsarbetet på Frostaskolan har utvecklats i en positiv riktning under det gångna... annat med hjälp av ett normkritiskt perspektiv. 22 feb Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. Lund, Studentlitteratur Elmeroth, E. (2012). Intersektionella perspektiv. Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. Lund, Studentlitteratur Elmeroth, E. (2010). Alla lärare är språklärare.. Möten i mångfaldens skola. 29 apr Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Denna vecka har vi läst boken Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete (Elmroth 2012), en mycket intressant bok som vi haft både givande och intressanta diskussioner runt! Vi har diskuterat just normer mycket, först och främst vad är. Södra skolan är en skola där alla oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, funktionshinder, könsöverskridande.. Att EQ och likabehandlingsarbetet på skolan får utrymme på flertalet av studiedagarna under läsåret.. I år 7 har det normkritiska perspektivet använts för att synliggöra de rådande normerna kring pojkar och. Demokratiarbete och normkritik som verktyg. Hur kan det komma sig att det lagstadgade arbetet med den demokratiska värdegrunden, främjandet av lika värde i undervisningen, är så eftersatt i förskola och skola? Nycklar till framgång i demokratiarbetet är kunskap om helhetsperspektivet på förskolans uppdrag och hur. Bryson & de Castell Queer pedagogy: Praxis Makes Im/Perfect. Canadian journal of education. (1993). Artikeln som myntade begreppet queerpedagogik, som senare i en svensk kontext kom att kallas normkritisk pedagogik. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan. DO,. Elmeroth, Elisabeth Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete. Lund: Studentlitteratur, Se bibliotekets söktjänst. Eidevald, Christian "Anna bråkar!" : att göra jämställdhet i förskolan. 1. uppl. 13 feb Skolverket har också fastslagit att ett normkritiskt perspektiv är en viktig del av skolans likabehandlingsarbete (Skolverket: Förskolans och skolans värdegrund, 2011:18-20). Att förorda normkritisk undervisning är förstås precis som värdegrundsarbetet i sig normerande. Att få norm, normalitet och det. Kursen tar sin utgångspunkt i diskussioner om skola och utbildning utifrån aspekter av social rättvisa, mänskliga rättigheter samt hälsa och kunskap.. problematisera identitetskategorier i pedagogiska praktiker ur ett inkluderande perspektiv - synliggöra. Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete 1. uppl. Denna bok lyfter ur ett normkritiskt perspektiv frågan om diskriminering och förtryck från individnivå till strukturnivå. Den ger även konkreta tips och råd till pedagoger som vill arbeta för alla elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan. Den är ett försvar för skolans likabehandlingsarbete och visar på handfasta metoder för. 8 dec Funktionell svensk grammatik, , 100:- Lärande skola bildning, , 200:- Allmändidaktik - vetenskap för lärare, , 120:- Lärare som ledare- i och utanför klassrummet, , 120:- Normkritiska perspektiv- i skolans likabehandlingsarbete,. Elmeroth (red.),. Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete, Studentlitteratur,.

5 2013, s. 63 ff.) Vilka slutsatser kan då dras om processerna ovan appliceras på de jämställdhets- politiska målen? Vilka är bakomliggande värderingar och normer synliggörs? Vad eller vilka exkluderas, marginaliseras, osynliggörs. 20 sep Att arbetet med normkritisk pedagogik, eller med ett normkritiskt perspektiv, är något som ligger högt på agendan idag hos många grund- gymnasie- och förskolor! Lärarstudenternas. Lärare i förskolan, utbildare i normkritisk pedagogik och likabehandlingsarbete i skola och förskola. Har skrivit en bok om. 27 okt Boken är ett försvar för skolans likabehandlingsarbete då den visar på vikten av ett sådant - men också hur det är möjligt att lyckas med det. I Sverige har alla barn rätt. Till oss kom de för att organisera sig antirasistiskt, utbilda sig i normkritiska perspektiv och skapa aktiviteter för påverkan. Mycket av det vi. Fritidshem Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering,. Vi vill att alla barn blir sedda och att de känner att de har en tillhörighet på skolan och en plats i gruppen.... Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv innebär att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att vissa. normkritiskt perspektiv, normkritisk pedagogik, likabehandlingsarbete, värdegrundsfrågor. Läraryrket diskuteras i uppsatsen utifrån poststrukturalistisk teori. Det övergripande temat är lärares makt och funktion i relation till utbildningssystem, individ och samhälle. Även lärarens funktion i skolans värdegrunds och. Den svenska skolan/förskolan är en mångkulturell arena där många olika grupper och människor med olika bakgrund,. förhållningssätt i förskolan/skolan för att inte upprätthålla och skapa ojämlika sociala relationer och villkor och för att.. Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. Studentlitteratur: Lund. Modellen definierar och förklarar tillgänglighet i förskola och skola utifrån tre olika miljöer - social, pedagogisk och fysisk miljö.. Astma- och Allergiförbundet: Allergironden i skolan ett hjälpmedel för skolans egenkontroll av innemiljön, Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Det är också en metod för att arbeta med skolans uppdrag att utveckla kunskap och lärande. Jag var med och utvecklade detta begrepp och beskriver det i mitt kapitel i antologin Normkritisk pedagogik makt, lärande och strategier för förändring. Centralt för mig i arbetet med detta perspektiv är ödmjukhet, lyssnande och. 21 sep Begreppet normkritik introduceras ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv och kopplas till uppdragen i främst värdegrunden och likabehandlingsarbete, men också skollag och diskrimineringslag. Vidare utvecklas hur ett normkritiskt perspektiv kan tillämpas i skolans dubbla uppdrag, likvärdigt bemötande. 5 okt Ett normkritiskt perspektiv i skolan. Främjande likabehandlingsarbete som utgår från att majoriteten av eleverna ska lära sig tolerera och respektera andra elever är högst problematiskt. Att lära sig tolerans är detsamma som att lära sig att utöva makt. Enskilda elevers fördomar mot, och rädslor för,. fokuserar på normkritiskt perspektiv. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas. Utvärderingen av planen tas upp i arbetslagen, i ledningsgruppen, på klassråden och på föräldrasamverkan. Planen och resultaten från trygghetsenkäten kommer att diskuteras och analyseras i. Årlig plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Östra Lugnets skola. Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem. Planen gäller kalenderåret... Att det finns en medvetenhet och att arbete sker utifrån ett normkritiskt perspektiv, dvs att synliggöra och förändra. Säkerställ elevers delaktighet i likabehandlingsarbete!. Ger tydliga krav, riktlinjer och resurser

6 för att integrera likabehandlingsarbete i skolans kursplaner samt för inkludering av elever i arbetet.. Det innebär även att se till att personal får tid och resurser för kontinuerlig reflektion och stöd i normkritiska perspektiv. Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. Nettpris: 242,-. Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete ( ) Eek-Karlsson, Lotta. Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med. Nettpris: 242,-. 3 apr Elevnorm, funktionalitetsnorm och normkritiskt perspektiv. Normer kring funktionalitet i skola och skola hör inte sällan samman med en elevnorm. Vad är en elev. Skolor rekommenderas att använda sig av ett normkritiskt perspektiv i likabehandlingsarbetet av bland annat myndigheterna Skolverket och. I boken Normkritiska perspektiv- i skolans likabehandlingsarbete kan vi läsa att samhället påverkar skolan och hur en elev förväntas vara, se ut och uppträda och att det är våra föreställningar som skapar normer. Men synen förändras hela tiden och de flesta eleverna anpassar sig lätt efter förväntningarna (Eek-Karlsson,. Hylla. Kurslitteratur Normkritiska. Titel. Normkritiska perspektiv : [Kurslitteratur] i skolans likabehandlingsarbete / Elisabeth Elmeroth (red.) Förlag, etc. Lund : Studentlitteratur, Utgivningsår Upplaga. 1. uppl. Antal sidor etc. 135 s. : ill. ; 23 cm. Ämnesord. Diskriminering Normer Värdegrund Skolan Elever. Elmeroth, Elisabeth (2008) Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Elmeroth, Elisabeth och Häge, Johan (2009) Flyktens barn medkänsla, migration och mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur. Elmeroth, Elisabeth (2012) Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. Lund:. Elmeroth, Elisabeth (2012), Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Lund: Studentlitteratur (135 s). Erdis, Mare (2011), Juridik för pedagoger. 5 upplagan. Lund: Studentlitteratur (176 s). Hansén, Sven Erik & Forsman, Liselott (red.) (2011), Allmändidaktik vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Det är en del av skolans likabehandlingsarbete. För att lyckas med uppdraget behöver personalen ha genuskunskap och granska sitt arbete utifrån ett normkritiskt perspektiv. Att främja elevers lika rättigheter handlar bland annat om att ge flickor och pojkar lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme. I. För att det ska ske måste normkritiska perspektiv upp på agendan och in i klassrummet.. I skolans läroplan står det klart och tydligt att skolan ska främja förståelse för andra människor och aktivt motverka diskriminerande och kränkande behandling.. Säkerställer elevers delaktighet i likabehandlingsarbete. Säkerställer. 1 dec (2012) Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Lund: Studentlitteratur. Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red)(2008) Skola i Normer. Malmö: Gleerups. Lenz Tagushi, Hillevi, Bodén, Linnéa, Ohrlander, Kajsa (red) (2011) En rosa pedagogik, Stockholm: Liber. Brade, Lovise, m.fl. (2008) I. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har. tidningar, filmer och andra media utifrån ett normkritiskt perspektiv. Att diskutera och. likabehandlingsarbetet (det gäller kartläggning såväl som förebyggande och främjande arbete):.. Studieklimat och. Elisabeth Elmeroth påpekar i Normkritiska perspektiv - I skolans likabehandlingsarbete att diskrimineringslagen förutom etnicitet och kön även belyser könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder och det är dessa olika kategorier som tillsammans. Skolan skall också aktivt främja elevernas lika rättigheter och möjligheter även kallat

7 likabehandlingsarbete. Likabehandlingsarbetet ska vara systematiskt och målinriktat samt. fortsatt arbete kring skolans likabehandlingsarbete... Ur ett normkritiskt perspektiv skall vi sträva efter att verksamheten skall bli så jämlik som. 25 maj Den här veckan har vi läst boken Normkritiska Perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Samtidigt som vi tagit del av olika artiklar och filmer angående härskartekniker. Jag fastnade för kap. 3 i boken skriven av Maria Hedlin att utforska könsroller. Dock är det inte själva kapitlet om könsroller i sig som. 24 aug Elisabeth Elmeroth. Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Språk: Svenska. Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen "människors lika värde". Men principer och verklighet talar inte alltid samma språk. I syfte att bejaka. Svedjeskolan likabehandlingsplan syftar till att främja arbetet kring likabehandling samt motverka diskriminering och. Skolan och fritidshemmet skall ha ett normkritiskt perspektiv, vilket innebär att all personal granskar sin egen. personal får insikt i likabehandlingsarbetet och kännedom om likabehandlingsplanen. Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag. Bokens två delar behandlar dels den etik som styr lärares professionella handlande, dels de moraliska värden och normer som lärare förmedlar till eleverna. Läs mer Boken bygger på lärares och elevers berättelser och. ram används Hirdmans genusteori och ett normkritiskt perspektiv. Syfte. Studiens syfte är att.. om svårigheten med jämställdhets- och likabehandlingsarbete i förskolan. På förskolan där jag arbetar.. 2 I Läroplanen för skolan Lpo11 står det att värdegrunden utgår från den etik som förvaltas av kristen tradition och. 8 dec Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete, Lund: Studentlitteratur, 135 s. Fokus 14 - om ungas fritid och organisering. Rapport 2014.(2014). Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 110 s. Larsson, B. (2008). Ungdomar och idrotten. Tonåringars idrottande i fyra skilda. 16 aug likabehandlingsarbetet, att sprida kunskap kring ett normkritiskt perspektiv och att bygga nätverk som vi kan dra nytta av i likabehandlingsarbetet på skolan. Uppföljning sker i anslutning till nätverksträffar genom att deltagarna diskuterar medverkan tillsammans med mentor och/eller kurator. Insats. Under alla våra utbildningar är deltagarnas egna tankar och erfarenheter viktiga eftersom jämställdhets-, normkritik- och likabehandlingsarbetet till stor del.. ger kunskap om hur vi med hjälp av bland annat JämO:s husmodell kan analysera miljön och materialet på förskolan respektive skolan ur ett genusperspektiv. Det andra uppdragettill försvar för skolans likabehandlingsarbete. Utgivning:. Denna bok antar ett normkritiskt perspektiv och lyfter frågan om diskriminering och förtryck från individnivå till strukturnivå.. Organisationen: Om att skapa strukturella förutsättningar för ett normkritiskt likabehandlingsarbete i skolan Selma Gušić. 12 apr Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Vad är normen? Normen är den position som vi utgår ifrån. Allt annat utöver normen är avvikelser. I den här boken talar man om norm som det förgivettagna sättet att vara. Alltså, det vi tar förgivet. Ett exempel som de tar upp i boken är fotboll och. 14 jan diskriminering. Litteratur till föreläsningen: Elmeroth, Elisabeth (red). Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete, kap 1, 2, 4, 5, 8. Föreläsning VI: Kursmentorer Ann Lindh och Emma Forssén, Yrkesetik för lärare. OBS! Denna föreläsning ges enbart i Linköping för alla studenter (både studenter i. Jämför priser på Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete (Häftad, 2012), läs

8 recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete (Häftad, 2012). Berit Larsson är genusforskare och föreläser här om normer och normkritik. Hon menar att det är viktigt att studera och ifrågasätta det som ofta anses vara normalt, snarare än det som rör sig utanför normerna. Hon säger att normer inte nödvändigtvis beskriver något utan föreskriver hur något bör vara. Det svåra med. 25 okt Från 2012 Fri från kladd. Författare Elisabeth Elmeroth (red) Samfraktar gärna med mina andra annonser (svensk)collection/antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)). sted, utgiver, år, opplag, sider. Lund: Studentlitteratur, 2012, 1:1., 135 s. HSV kategori. Forskningsprogram. Pedagogik och Utbildningsvetenskap. Identifikatorer. URN: urn:nbn:se:lnu:diva-18175isbn: (tryckt)oai:. Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete. Lund: Studentlitteratur. Frangeur, René & Nordberg, Marie (2008). Maskulinitet på schemat: pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber. Henkel, Kristina & Tomičić, Marie (2009). Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2: om genusfällor och. Lika värde lika villkor (2008) Love Nordmark och Maria Rosén. En bok om hur likabehandlingsarbete i skolan konkret kan utformas med hjälp av ett normkritiskt perspektiv - Boken introducerar också arbetet med att utveckla en likabehandlingsplan och hur diskrimineringslagen fungerar i skolan. Normkritisk pedagogik. Gränsskolan. Gäller: Januari - december Haparanda Stad. Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande Hjulet för likabehandlingsarbetet... Elmeroth, Elisabeth (red) (2012): Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. Gruber. 27 apr Som universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik utbildar hon blivande lärare och har även ansvarat för Skolverkets uppdragsutbildningar om mobbning och diskriminering för verksamma lärare. Lotta Eek-Karlsson är också en av författarna till Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete,. 17 Sex och samlevnad en del av skolans likabehandlingsarbete. 18 En bredare syn på sex och samlevnad. 35 Normkritiskt perspektiv och förhållningssätt. 36 Risk för ett vi och dom.. Kärlek känns! förstår du : samtal om sexualitet och samlevnad i skolan: ett referensmaterial från Skolverket, 2 uppl., Skolverket, Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete, kap 1, 2, 4, 5, 8. Föreläsning VII: Håkan Löfgren, Lärarens professionella och etiska dilemman. Yrkesetik och kollegialitet är två centrala delar i lärares profession. Det handlar om att leva upp till värdegrunden och skolans demokratiska fostransuppdrag. 24 mar Arbeta mer med demokratiuppdraget i klassrummet? Jag kan varmt rekommendera Forum för levande historias workshops: Uppdrag Demokrati och Alla Människor (nytt material för åk 4-6). Elmeroth, E (red). (2012) Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete,. 13 nov Normkritiken kanske ännu inte har blivit norm, men det går inte att förneka att den har blivit ett dominerande perspektiv inom en rad olika sfärer i statlig och. och har tillsammans med kollegan Ana Marega skrivit den nyutkomna boken Det andra uppdraget: till försvar för skolans likabehandlingsarbete. Elisabeth - Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete jetzt kaufen. ISBN: , Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher. 31 okt Uppkomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan ofta kopplas till de normer som råder i förskolan, i skolan, i skolbarnomsorgen eller

9 vuxenutbildningen*, samt i det övriga samhället. Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv innebär att fokusera på de normer och maktstrukturer som. HANDBÖCKER OCH METODMATERIAL FÖR JÄMSTÄLLDHET & NORMKRITIK. Relationer i skolan. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9. Göteborgs universitet, Jämställd förskola -om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans.. Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Normkritiska perspektiv - i skolans. likabehandlingsarbete bok.pdf Elisabeth. Elmeroth. Download Normkritiska_perspektiv_-_i_skolans_likabehandlingsarbete.pdf. Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen. Nyfiken på normkritik? Normkritisk pedagogik (2010) red. Bromseth & Darj. Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete (2012) red. Elmeroth. Öppna skolan (2015) MUCF. Bryt! (2011) RFSL Ungdom & FFLH. Genusyrsel & normuppror (2013). Vårdförbundet. Bok:Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete:2012:1. uppl. Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete. Av Elmeroth, Elisabeth. Utgivningsår: Hylla: Eaa. Format: Bok Omslagsbild. Bok:Människors miljöer:2011:1. uppl. Människors miljöer. Av Olsson, Britt-Inger. Av Olsson, Kurt. till skolans likabehandlingsarbete som grundar sig i skollagen och diskrim- ineringslagen. I slutövningen får eleverna möjlighet att koppla arbetet till skolans likabe-... Ett normkritiskt perspektiv syftar också till att förändra de normer som ligger till grund för diskriminering, kränkning- ar och trakasserier. Ur: Näthat i skolan. 11 jan normkritiska perspektiv ställer sig är också om den normkritiska pedagogiken. kan behålla sin radikala innebörd inom en utbildningspolitik präglad av en. individorienterad nyliberal diskurs (Bromseth & Darj, 2010, s. 15). Med utgångspunkt i förskolans och skolans likabehandlingsarbete och mot. Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete av. Pris från 99,00 kr. 12 jan nedladdning e-bok Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete pdf gratis läs bok Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete online gratis läsa bök Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete på Svenska ladda ner hela e- bok Normkritiska perspektiv i skolans. 13 nov Normkritiken kanske ännu inte har blivit norm, men det går inte att förneka att den har blivit ett dominerande perspektiv inom en rad olika sfärer i statlig och. och har tillsammans med kollegan Ana Marega skrivit den nyutkomna boken Det andra uppdraget: till försvar för skolans likabehandlingsarbete. 24 aug Läsningen blir helt enkelt en del av likabehandlingsarbetet och det förebyggande arbetet mot diskriminering! Vi erbjuder mycket uppskattade. som unikt med era böcker? På OLIKA kan vi både skönlitteratur och förskolans/skolan läroplan och vi väljer noggrant ut våra böcker ur ett normkritiskt perspektiv. åren har den normkritiska pedagogiken fått ett fäste inom utbildningsvetenskap och 2010 kom antologin Normkritisk pedagogik Makt, lärande och strategier för förändring ut. I sin bok Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete (2012) skriver. Elisabeth Elmeroth om skolans värdegrund och uppdraget om att. (2012) Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Lund: Studentlitteratur. Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red)(2008) Skola i Normer. Malmö: Gleerups. Lenz Tagushi, Hillevi, Bodén, Linnéa, Ohrlander, Kajsa (red) (2011) En rosa pedagogik, Stockholm: Liber. Brade, Lovise, m.fl. (2008) I normens öga (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)). Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Lund: Studentlitteratur, 2012, 1:1., 135 s. Nationell ämneskategori.

10 Utbildningsvetenskap. Forskningsämne. Pedagogik och Utbildningsvetenskap. Identifikatorer. URN: urn:nbn:se:lnu:diva-18175isbn:. Kristianstad, Högskolan i Kristianstad Karlsudd, P. (2012). Diskriminerande skolformer. I Elmeroth, E. (Red). Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Lund, Studentlitteratur. Karlsudd, P. (2012). Familjesamverkan och samsyn med stöd av IT. I Benzein, E.; Hagberg, M. & Saveman, B-I. (Red). Kapitel 1 Grundläggande perspektiv och begrepp förklarar centrala begrepp och perspektiv kopplade till hbtq. Kapitlet introducerar även ett normkritiskt förhållningssätt som verktyg för det kontinuerliga likabehandlingsarbetet. Kapitel 2 Hälsa och livsvillkor för unga hbtqpersoner tittar närmare på unga hbtq-personers livs-. LIBRIS titelinformation: Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete / Elisabeth Elmeroth (red.) 14 Sex och samlevnad en del av skolans likabehandlingsarbete.. riskperspektiv. Bland de övriga grundskolorna hade ungefär hälften en god kva litet på sin sex- och samlevnadsundervisning, men variationen var stor inom en.. Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete, Studentlitteratur, maj Pia Kangas, förstelärare på Rytmus, anser att normkritiska perspektiv hjälper eleverna att förstå samhället, sig själva och varandra.. Även om jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller likabehandlingsarbetet på vår skola, är jag ändå glad att vi i höst ska få ytterligare kunskaper om hur vi. Utbildningen är interaktiv och bidrar med kunskap och verktyg för att skolan ska kunna jobba vidare med frågor som rör identitet ur ett normkritiskt perspektiv. Webbutbildningen. Detta ger er möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt erbjuda alla pedagoger stöd i det fortsatta likabehandlingsarbetet på just er skola. 1 jan Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete.pdf (KR 0.00); Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete.epub (KR 0.00); Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete.txt (KR 0.00); Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete.fb2 (KR 0.00); Normkritiska perspektiv. - i skolans likabehandlingsarbete. Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen människors lika värde. Men principer och verklighet talar inte alltid samma språk. I syfte att bejaka likavärdesprincipen har diskriminerings-lagen reviderats och kommit att. Normkritiska perspektiv - i skolans likabehan. av Elisabeth Elmeroth - Lotta Eek-Karlsson - Maria Hedlin. Häftad bok. Studentlitteratur AB. 1 uppl sidor. Mer om utgåvan. ISBN: ; Titel: Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete; Författare: Elisabeth Elmeroth - Lotta Eek-Karlsson. Mellan åren gjorde Gnesta kommun ett aktivt arbete för att implementera normkritiska metoder i hela perspektivet förskola årskurs 9. Utvecklingsarbetet pågick inom tre områden: Jämställd undervisning, studie- och yrkesval och sex- och samlevnadsundervisning. Utifrån varje enhets behov gjorde vi olika typer. 10 okt ladda ner [download] DET ANDRA UPPDRAGET : TILL FÖRSVAR FÖR SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE pdf mobi epub gratis. Posted by yahyaengstrom. Denna bok antar ett normkritiskt perspektiv och lyfter frågan om diskriminering och förtryck från individnivå till strukturnivå. Det är egna. lämna skolan med lust att lära och en nyfikenhet på att möta livet. Jändelskolans målsättning är att:. Värdegrunds- och likabehandlingsarbetet sker generellt enligt följande? Kartlägga och upptäcka. rond i skolans lokaler ur ett likabehandlings/normkritiskt perspektiv EHT, elevråd. vuxennärvaro under samtliga raster.

11 Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e t or r ent Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e f r i pdf Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e l äs a uppkoppl ad f r i Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e pdf f r i l adda ner Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e epub vk l äs a Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e pdf Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e epub f r i l adda ner Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e ebok f r i l adda ner pdf Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e pdf l adda ner f r i Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e l äs a Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e l adda ner m obi Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e l adda ner bok Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e l äs a uppkoppl ad l äs a Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e uppkoppl ad f r i pdf Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e pdf uppkoppl ad Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e pdf l äs a uppkoppl ad Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e ebok m obi Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e epub l adda ner f r i Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e epub Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e l adda ner pdf Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e t or r ent l adda ner Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e ebok pdf Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e pdf Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e ebok f r i l adda ner l äs a Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e uppkoppl ad pdf Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e bok l äs a uppkoppl ad f r i Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e l adda ner Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e epub l adda ner Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e ebok l adda ner Nor m kr i t i s ka per s pekt i v - i s kol ans l i kabehandl i ngs ar bet e ebok t or r ent l adda ner Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris (inkl frakt). Gratis tjänst. Carlgren, Ingrid (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg: Daidalos. (276). Elmeroth, Elisabeth (2012) (red.). Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete. Lund: Studentlitteratur. (135 s.) Harris, Alma (2013). Distributed Leadership: Friend or Fo? Educational Management Administration. våld i nära relation (normkritiskt perspektiv) och att använda materialet Ingen ser oss i arbetet med eleverna.. Under 2009 hade Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) börjat sprida sina resultat på olika seminarier och genom.. Målen har utgjort en del av det normkritiska likabehandlingsarbete som också pågår i.

Läroplanens värdegrund. Att arbeta normkritiskt

Läroplanens värdegrund. Att arbeta normkritiskt Läroplanens värdegrund Att arbeta normkritiskt Ett av skolans uppdrag Att arbeta med jämlikhetsfrågor för jämställdhet mot rasism mot mobbning och kränkningar mot diskriminering Hur gör vi för att förverkliga

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper inom området värdegrund med speciellt fokus på diskriminering, kränkning och mobbning

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull

Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull Bakgrund: Den 1 april 2006 trädde Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Enligt likabehandlingslagen

Läs mer

För Lövskatans Förskola

För Lövskatans Förskola För Lövskatans Förskola 2013-2014 Varför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling? Förskolan har i uppdrag att arbeta för en förskolemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEMS VISION 1. INLEDNING 1 2. BEGREPP OCH DEFINITIONER 2 3. VELANDA

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Diskrimineringsbyrån Uppsala Kostnadsfri rådgivning, stöd och medling i diskrimineringsärenden Förebygger diskriminering genom information, utbildning och opinionsbildning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Inspirationsföreläsning om normkritik

Inspirationsföreläsning om normkritik Förutsättningar för ett normkritiskt arbete: Inspirationsföreläsning om normkritik En vilja att förändra verksamheten och sig själv Gemensam teoretisk och praktisk kunskapsgrund Konkreta mål och arbetsmetoder

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Bilaga 7: OH-underlag

Bilaga 7: OH-underlag BILAGA 7: OH- UNDERLAG 7 : 1 Bilaga 7: OH-underlag Materialet i denna bilaga kan användas som underlag vid presentationer när ni på förskolan eller skolan arbetar med värdegrundsfrågor utifrån Trygghetspärmen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Förskolan Lindsdal Barn och ungdomsförvaltningen Adress Spelarvägen 11, Kalmar Tel vx Fax

Förskolan Lindsdal Barn och ungdomsförvaltningen Adress Spelarvägen 11, Kalmar Tel vx Fax Handläggare Datum Förskolan Lindsdal Lindeberga Sjöängens Plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Gäller från 20110901 till 20120901 Vision: Barn, föräldrar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 augusti 2016 1 Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Sara Wallin,

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska

Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska För att Machofabriken inte ska behöva vara ett arbete som går utanför timplanen har vi tagit fram ett dokument med förslag och tips på

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ås förskola Läsåret 2015/2016. Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan för Ås förskola Läsåret 2015/2016. Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Ås förskola Läsåret 2015/2016 Plan mot kränkande behandling och diskriminering Ås förskola 2015/2016 Planens innehåll sid Vision och lagar 2 Definitioner 3 Allmänna åtgärder 4 Kartläggning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan 2014-12-01 Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett värdegrundsuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Jörgensgårdens, Eriksgårdens och Lilla dag och natts förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jörgensgårdens, Eriksgårdens och Lilla dag och natts förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jörgensgårdens, Eriksgårdens och Lilla dag och natts förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och pedagogisk omsorg Läsår: 2016-2017

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2016-2017 Reviderad 2016-05-23 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Förskolan Prästkragen plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Prästkragen plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Prästkragen plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Maud Carlberg Eva Semlali Cecilia Widemåne Jenny Westman Vår vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 2014-2015 Förskolan Lillegården Trollhättan 2014-10-06 Likabehandlingsplan varför det? I april

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Landalaskolan läsår 2015/2016 Landalaskolan Södra Viktoriagatan 48-52 Göteborg Hemsida: www.centrum.goteborg.se

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan för arbete med likabehandling Öppna förskolan 2015-2016

Plan för arbete med likabehandling Öppna förskolan 2015-2016 Plan för arbete med likabehandling Öppna förskolan 2015-2016 Inledning På Öppna förskolan ska alla känna sig välkomna och lika värda. Vi ser olikheter som en tillgång och ingen ska bli utsatt för kränkande

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan för arbete med likabehandling. Öppna förskolan

Plan för arbete med likabehandling. Öppna förskolan Plan för arbete med likabehandling Öppna förskolan Inledning På Öppna förskolan ska alla känna sig välkomna och lika värda. Vi ser olikheter som en tillgång och ingen ska bli utsatt för kränkande behandling,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Treälvens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Treälvens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Treälvens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 SYFTE Att tydliggöra innehållet i lagarna (2008:567) Diskrimineringslagen och Åtgärder mot kränkande behandling, Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering

Läs mer