Förordning om trygghetsboenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordning om trygghetsboenden"

Transkript

1 I"örordning orn trygghetsboenden Sida 1 av 2 tt lr RICURINCSKANSLIT-I PRESSMEDDELANDE z6 november 2o09 Socialdepartementet Förordning om trygghetsboenden Regeringen beslutar i en förordning att nuvarande investeringsstöd för särskilda boenden även ska kunna lämnas till en ny boendeformtrygghetsbostäder för äldre. Investeringsstödet på 5oo miljoner kronor blir därmed tillgängligt såväl för nybyggnad som för ombyggnad till särskilt boende eller trygghetsbostäder. Dessutom fastställs villkoren kring hur ett trygghetsboende ska kunna komma ifråga för statligt investeringsstöd. - Det behövs inte bara fler särskilda boenden utan också ett ökat utbud av bostäder som är lämpliga och attraktiva fdr äldre son.r vill välja att förändra sitt boende. Trygghetsbocnden överbryggar glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med heldygnsomsorg. Då kan behovet av särskilt boencle skjutas upp, En studie visar att sannolikheten för flytning till särskilt boende med heldygnsomsorg är. mer än dubbelt så högt for äldre som bor hemma i vanligt boende än för de iildrc som bor iserviceboende, sägcr Maria Larsson. Villkor för att ett trygghetsboende ska kunna komma ifråga för statligt investe ringsstöd 1. Trygghetsbostädcr kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt och alltså inte endast hyresrätter som utredningen föreslog. En mångfald kan råda i fråga om ägande, former för upplåtelse, samverkan om {rift och verksamhet. Trygghetsbostäder behöver nämligen se olika ut beroenclc pii lokala förhållanden och på de önskemål som de äldre har. 2. Trygghetsbostäder kan upplåtas till personer som har fyllt 7o är. 3. utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 4. Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. 5. Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man fiir en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. - Grundvalarna för regeringens iildrepolitik är att vallriheten, värdighcten och tryggheten för äldre personer behöver öka. I det ligger att möjlighcten att bestämma och styra över sitt egct liv också måste finnas för äldre personer. Då krävs också olika bocndelösningar, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. http ://ww'w. regeringen. sc/sb/d/ I 2309 I al

2 Förordning om trygghetsboenden Sida 2 av 2 Bakgrund investeringsstöd Alliansregeringen införde zoo6 ett investeringsstöd för särskilt boende med heldygnsomsorg på 5oo miljoner kronor per år. Syftet var att tillskapa fler platser i särskilt boende. Det finns ett stort intresse för stödet och projekt med lägenheter hade beviljats pengar fram till och med 3r oktober zoog. Planprocesser och byggnation innefattar 1ånga ledtider och kräver långsiktighet, clärför ger det ingen omedelbar effekt på antalet platser. NIen nu, för första gången under heia zooo-talet, visar den senaste socialtjänststatistiken ett positir.t trendbrott med en ökning av antalet platser i särskilt boendc. KONTAKT Niclas Thorselius Pressekretcrare hos NIaria Larsson o8-4o5 So 65 o7o-so9 So 65 c-post till Niclas Thorselius Henrik Kjellberg Politiskt sakkunnig ob-4os 10 oo e-post till Henrik Kjellberg Kent Löfgren Departementssekreterare ob-4o Regcringskansliet Stockholm Viixel o8-4o5 10 oo http : /iwr,vw. re geri ngerr. seis b/d/ I al r1-26

3 Trygghetsboende - nytt boende för äldre Stockholms stad har beslutat att erbjuda trygghetsboenden. Det är en helt ny boendeform ftir äldre med tillgång till viss service. Här finns trygghetslarm och personal som ordnar gemensamma aktiviteter och samvaro. De äldre ska även kunna äta gemensamma måltider och ha tillgång till en gemensamhetslokal. Inga beslut om bistånd behövs, kötid gäller. Bakgrunden är de många önskemålen om en ny boendclbrm utan biståndsbedömning f-ör 2ildre. En boencletbrm där var och en själv kan ta ansvar för sin boende och ha en viss service som ger trygghet och sociala kontakter. Inrättande av trygghetsboende bygger på äldreboendedelegationens slutbetänkande "Bo bra hela livet". De servicghus eller delar av servicehus som omvandlas till trygghetsboenden i Stockholm är: I{inkeby servicehus (Rinkcby-Kista stadsdelsförvaltning) Kastanj en ( I-lligersten- Li lj eho I men stadsde I sförval tni ng) L-irn g b robe rg ( Ä h's.i ö stadscle I s lörval tn i n g) V iicl r.rrcn (Norrmal ms stadsdel s förval tni n g) Nälsta servicehus (l lässelby-vällingby stadsdelsförvaltning) 'funets scrvicehus (Bromma stadsdclsförvaltning) I I an.rmarbyhoj clens servicehus(s karpnäcks stadsde I s förval tning) Skärholmens servicehus (Skärholmens stadsdelsfbrvaltning) Rio servicehlrs (Östermalms stadsdelsforvaltning) 'I'anto servicehus (Södermalms stadsdelsf'örvaltning) Olika boendcfbrmer lör dig sonr är minst 65 år Trygghetsboende Dennat bocndelbrm iir till 1ör dig som vill ha ett tryggt boende och tillgång till viss servicc tutan biståndsbcslut. 'l'rygghetsboende är hyreslägenheter som lörmedlas fiån Stockholms stacls bostadsfiirniedling. Dr-r som har fyllt 70 år kan ställa dig i kö för ett trygghetsboende. För att l1ytta in ska dr-r ha tillt 75 är. Förutsättningen är att du är iblkbokförd i Stookholm. I trygghetsboendet finns trygghetslarm och personal som ordnar samvaro och gernensamma aktiviteter. Det ska också vara mojligt att äta måltider tilisammans, men det behöver inte llnnas en rcstaurang. Däremot ska det alltid finnas en lokal f.ör gemensamma aktiviteter i cllcr i omedelbar närhet av boendet. l)u betalar hyra och cxtra f'ör gemensamhetslokal och personal santt en avgili ft)r trygghctslarm. DLr kan ävcn ansöka om hemtjänst om du behöver stöd och hjälp Det gcir du via clin stadsdelslörvaltning, Ilemtjänst beviljas Lrtifrån dina individuella behov och kan vara service och omvårdnad. Om du har hemdänst betalar du även en omsorgsavgill. När det gäller hälso- och sjukvård vänder du dig till landstingets primärvård. Seniorboende I-l2ir bor du i egcn lägenhet. Det kiin finnas gemensam matsal och ancira gemensamma utrymnren.'l'rvgghetslarm och {äst personal ingår'inte iseniorboende. vilket det gor i trygghetsboencle. Scniorboende tlnns både som hyresrätt och bostadsrzitt. Du bctalar hyra onr dr't är en hyreslåigenhet och en avgift om det är bostadsrätt.

4 Scniorboende f-örmedlas av Stockholms stads bostadst-örmedlins eller direkt av bostadsbolagen och organisationer som har egen kö. om dlr behöver stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst. Det gör du via din stadsdelsft)rvaltning. Hemtjänst beviljas utifiån dina individuella behov och kan vara service och omvårdnad. När det gäller hälso- och sjukvård vänder dr-r dig till landstingets primärvård Servicehus Om dlr behöver service och omvårdnad som inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad och som inte finns i senior- eller trygghetsboende, kan du ansöka om servicehusboende. Irör detta behöver du ett biståndsbeslut liån din stadsdelsförvaltning. I servicehuset finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. Här har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård upp till och med sjlrksköterskenivå. Det betyder bland annat att det finns en sjuksköterska knuten till serv_icehuset. Du ansöker om boende i servicehr-rs hos din stadsdelsfbrvaltning. Dtr bor i en egen lägenhet och fär hjälp av hemtjänst utifiån dina behov. I servicehuset finns tillgång till gemensam service och gemensamma lokerler. Utfbrmningen varierar mellan olika servicehus. I en del servicehus flnns restaurang, fbtvård, fiisör och mojligher till aktiviteter. Dr-r belalar en hyra och en grr"rnclavgifi f'ör viss servicc som till exempel trygghetslarn-r. Om dlr bor på servicehus och har lätt beslut om hemtjänst blir det den utf-örare som frnns i httset som 1är uppdraget. Du kan inte välja någon annan. Du ansöker om hemtjänst via din stadsdel slörvaltni ng. Vård- och omsorgs boende Om du httr större omvårdnadsbehov än vad som kan tillgodoses av hemtjänsten i clitt hem, kan cllr ansöka om vård- och omsorgsboende. Där fär du vård och omsorg dygnet runt. Kommunen ansvarar 1ör hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterskenivei. Dr.r harantingen en egcn låigenhet eller ett eget rum. Det finns gemensamhctsrum f-ör samvaro och måltider. I)u betalar hyra och en omsorgsavgifi 1ör vård och omsorg sarnt en avgilt för maten. Du som har iätt ett beslut om vård- och omsorgsboende väljer själv vilket boende du vill 11ytra 1ill. Om det inte finns någon ledig lägenhet där du vill bo kan du ställa dig i kö. Under väntetiden erbjuds du ett boende iett annat vård- och omsorgsboende. Du ansöker om vårdoch omsorgsboende hos din stadsdelsförvaltning, Bistånd Alla sorn vistas i en kommun har rätt att fä bistånd till sin f-örsörjning och livsföring i övrigt. Det är dina individuella behov som avgör om du har rätt till bistånd. Ilistånd till äldre kan till exempel vara hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet, servicehus eller vård- och omsorgsboende. Äldre har också rätt att söka ekonomiskt bistånd av socialtiänsten. Du ansöker genom att kontakta din stadsdelsförvaltning. En bistånclshanciläggare utreder ditt hjälpbehov och beslutar vilken hjälp du fär. Du ska alltid 1ä skriltligt beslut på din ansökan där det klart och tydligt ska fiamgå vilken hjälp du ska fä eller vartör du fätt avslag på ansökan.

5 r DLr kan överklaga biståndsbeslutet till länsrätten. Överklagan måste ha kommit till stadsdelsförvaltningen senast tre veckor elier att beslutet delgetts. Biståndshandläggaren ska tala om 1ör dig vilka beslut som kan överklagas och kan också hjälpa dig med att överklaga. Hemtjänst Hemtjänst beviljas utifiån dina individlrella behov, Det kan vara städning, inköp, ärenden, tvätt, leverans av matlådor, matlagning och personlig omvårdnad. Om du behöver mycket omvårdnad kan du få regelburnden hjälp dygnet runt. Du kan dock inte beviljas hjälp tör sådant som du själv kan göra eller fä tillgodosett på annat sätt. Vanligast är att hemtjänstpersonalen kommer hem till dig och hjälper dig med sådant du fätt beviljat stöd för. Det kan också komma en städfirma och städa eller så får dr,r varor levererade hem til[-dig tiån affiiren. Dr-r betalar en omsorgsavgifi 1or hcmtjänsten. Avgifierna är indelade i sex olika avgilisgrupper med en maxavgift ivar.le avgiflsgrupp. (11a kr per mänad 2009), Du fär själv välja vem du vill anlita som utförare av hemtjänsten (gäller inte dig som bor på servicehus). Biståndshandläggaren ska informera dig om vilka du kan välja mellan. Du ansöker om hemtiänst hos din stadsdelsförvaltning

6 Frågor och svar angående trygghetsboenden För dig som nu bor i servicehus: 1. Får jag bo kvar i min lägenhet efter omvandlingen? Ja, du som vill bo kvar i din gamla lägenhet kommer att kunna göra det. Om du behöver - mycket vård och omsorg har du möjlighet att välja ett vård- och omsorgsboende förutsatt att du blivit beviljad biståndsbeslut för det, Biståndshandläggaren kommer att kontakta dig och informera om insatser som staden kan erbjuda dig, 2. Vad händer med oss som nu bor på servicehus som ska omvandlas till trygghetsboenden under renoveringen? Vad händer efteråt om vi har behov av mer hjälp än vad trygghetsboenden erbjuder? Under tiden det sker ombyggnader kan det uppstå störningar. Micasa Fastigheter i Stockholm AB kommer att arbeta aktivt för att största möjliga mån minimera dessa störningar för de boende. De boende kommer också att få ekonomisk ersättning enligt den överenskommelse som finns mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB ocn Hyresgästföreningen. Har en person behov av mer hjälp och omvårdnad än vad hemtjänsten kan erbjuda, kan den boende få ett biståndsbeslut till en annan form av boende. 3. Blir det dyrare? Vad blir hyran och avgiften? Förutom hyran betalar du extra för gemensamma lokaler och personal som finns för att ordna socialsamvaro och gemensamma aktiviteter. Du som idag bor iett servicehus och väljer att bo kvar i din lägenhet efter omvandlingen behåller dagens hyresnivå med ett påslag för gemensamma lokaler och personal som fördelas på samtliga boende. Exakt nivå för detta påslag är ännu inte bestämt. Ombyggnad av lägenheter kommer att ske när de blir tomma. Ombyggda lägenheter kommer att fä en hogre hyra. Alla trygghetsboenden kommer inte heller att se lika ut. Därför kommer hvran och avgiften också att variera mellan olika trygghetsboenden.

7 ( 4. Hur blir det med flyttkostnaderna för de som väljer att behålla sin biståndsbedömning för servicehus men som kommer att flytta till annat servicehus? Den enskilde äldre betalar inte för flyttkostnader utan det gör respektive sta dsdelsfö rva ltn in e. 5. Kommerfotvården att vara kvar? Ja, om den som idag driver fotvård villfortsätta med det, svarar Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 6. Kommer hårfrisörskan att vara kvar? Ja, om den som idag driver frisersalongen villfortsätta med det, svarar Micasa Fastigheter i Stockholm AB, 7. Hur blir det med sjukvårdsinsatserna? Landstingets primärvård har hälso- och sjukvårdsansvaret för dig som bor på trygghetsboende. Det är alltså din vanliga vårdcentral som du vänder dig till. 8. Får jag behålla min hemtjänst om jag väljer att bo kvar när det blir trygghetsboende?. Ja, ditt beslut om insatser från hemtjänst finns kvar men du kommer dock att få välja en annan utförare. Du kan själv välja mellan de hemtjänstutförare (kommunala och privata) som haravtal med Stockholms stad. Mer information om detta finns på ( h tt p ://www.sto ck h o I m. se/fa m i lj O m so rg/al d reo mso rgl)

8 Allmänna frågor om trygghetsboende: 1. Kan det bli aktuellt med fler trygghetsboenden än de tio som nämns i budgetförslaget för 2Ot0, vilket beslutas i november? Sva r: lnga ytterligare servicehus kommeratt byggas om tilltrygghetsboenden innan de som redan planerats är klara. På sikt kan även vissa servicehus blivård- och omsorgsboenden och/eller seniorboenden. 2. Under hur lång tid sker omvandlingen av servicehus? Det är planerat att ske uppskattningsvis under en 1"0-årsperiod. 3. Vem kan få flytta till ett trygghetsboende? Alla som ärfolkbokförda istockholms stad och som känner sig otrygga och/eller ensamma i sitt vanliga boende kan ansöka. Äldersgränsen för att kunna flytta in är 75 är och för att ställa sie i kö 70 år. 4. Hur biir ciet meci maten? Kommer det att finnas restaurang på trygghetsboendena? Det ska finnas möjlighet att ha gemensamma måltider, men det betyder inte att en restaurang kommer att finnas inom trygghetsboendet, Maten kan till exempel komma från en restaurang i närheten. Hur ofta det ordnas gemensamma måltider kommer att variera mellan trygghetsboendena beroende på önskemål f rån de boende, 5. Kommer det att finnas någon form av kö? Ja, lägenheterna i trygghetsboenden förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling utifrån kötid och eventuell förtur av medicinska/sociala skä1. 6. Behövs det ett biståndsbeslut?

9 Nej, du avgör själv om du vill ställa dig i kö, 7. vilken typ av hjälp/service kommer att finnas på trygghetsboenden? Det kommer att finnas trygghetslarm, personal som ordnar social samvaro ocn gemensamma aktiviteter, gemensamhetslokaler och möjlighet till gemensamma måltider, 8' - Vilka servicehus är aktuella för omvandling till trygghetsboende? I ett första skede omvandlas: Rin keby serviceh us ( Rin keby- Kista stadsdelsförvaltn ing) Kasta njen ( Hägersten-Liljeholmen sta dsdelförva ltni ng) Lå ngbroberg (Älvsjö stadsdelsförva ltning) Väduren (Norrmalms stadsdelsförvaltning) Nä lsta serviceh us ( Hässelby-Vä llingby stadsdelsförva ltni ng) Tun ets servicehus ( Bromma stadsdelsförva ltn in g) Ha m ma rbyhöjdens serviceh us (Ska rpnäcks sta dsdelsförva ltn ing) Skä rholme ns servicehus (Skärholmens sta dsdelsförva ltn in g) Rio serviceh us (Österma lms sta dsdelsförvaltn in g) Ta nto serviceh us (Söderma I ms stadsdelsförva ltn ing) 9. Vilka är skillnaderna mellan seniorboende och trygghetsboende? Seniorboende från 65 år Här bor du iegen lägenhet. Det kan finnas gemensam matsal och andra gemensamma utrymmen. Trygghetslarm och fast personal ingår inte i seniorboende. Seniorboende finns både som hyresrätt och bostadsrätt. Stockholms stad har bara hyresrätter. Du betalar hyra om det är en hyreslägenhet och en avgift om det är bosta dsrätt. Seniorboende förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling eller direkt av bostadsbolagen och organisationer som har egen kö, om du behöver stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst. Det gör du via din stadsdelsförvaltning. Hemtjänst beviljas utifrån dina individuella behov och kan vara

10 service och omvårdnad, När det gäller hälso- och sjukvård vänder du digtill landstingets primärvård. Trygghetsboende Denna boendeform är till för äldre som vill ha ett tryggare boende och tillgång till viss service utan biståndsbeslut. Du bor ien egen lägenhet. Trygghetsboende är hyreslägenheter som förmedlas från Stockholms stads bostadsförmedling. Du som nar fyllt 70 år kan ställa dig i kö för ett trygghetsboende. För att flytta in sra Ju ha fyltt 75 år. Förutsättningen är aft du är folkbokförd i Stockholm. Itrygghetsboendet finns trygghetslarm och personal som oronar samvaro och gemensamma aktiviteter. Det ska också vara möjligt att äta måltider tillsammans, men det behöver inte finnas en restaurang. Det ska alltid finnas en lokalför gemensamma aktiviteter i eller i omedelbar närhet av boendet. Du betalar hyra och extra för gemensamhetsrokar och personar. Du kan även ansöka om hemtjänst om du behöver stöd och hjälp. Det gör du via din stadsdelsförvaltning. Hemtjänst beviljas utifrän dina individuella behov och kan vara service och omvårdnad. om du har hemtjänst betalar du även en omsorgsavgift. När det gäller hälso- och sjukvård vänder du dig till landstingets primärvård.

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer