Förordning om trygghetsboenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordning om trygghetsboenden"

Transkript

1 I"örordning orn trygghetsboenden Sida 1 av 2 tt lr RICURINCSKANSLIT-I PRESSMEDDELANDE z6 november 2o09 Socialdepartementet Förordning om trygghetsboenden Regeringen beslutar i en förordning att nuvarande investeringsstöd för särskilda boenden även ska kunna lämnas till en ny boendeformtrygghetsbostäder för äldre. Investeringsstödet på 5oo miljoner kronor blir därmed tillgängligt såväl för nybyggnad som för ombyggnad till särskilt boende eller trygghetsbostäder. Dessutom fastställs villkoren kring hur ett trygghetsboende ska kunna komma ifråga för statligt investeringsstöd. - Det behövs inte bara fler särskilda boenden utan också ett ökat utbud av bostäder som är lämpliga och attraktiva fdr äldre son.r vill välja att förändra sitt boende. Trygghetsbocnden överbryggar glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med heldygnsomsorg. Då kan behovet av särskilt boencle skjutas upp, En studie visar att sannolikheten för flytning till särskilt boende med heldygnsomsorg är. mer än dubbelt så högt for äldre som bor hemma i vanligt boende än för de iildrc som bor iserviceboende, sägcr Maria Larsson. Villkor för att ett trygghetsboende ska kunna komma ifråga för statligt investe ringsstöd 1. Trygghetsbostädcr kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt och alltså inte endast hyresrätter som utredningen föreslog. En mångfald kan råda i fråga om ägande, former för upplåtelse, samverkan om {rift och verksamhet. Trygghetsbostäder behöver nämligen se olika ut beroenclc pii lokala förhållanden och på de önskemål som de äldre har. 2. Trygghetsbostäder kan upplåtas till personer som har fyllt 7o är. 3. utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 4. Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. 5. Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man fiir en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. - Grundvalarna för regeringens iildrepolitik är att vallriheten, värdighcten och tryggheten för äldre personer behöver öka. I det ligger att möjlighcten att bestämma och styra över sitt egct liv också måste finnas för äldre personer. Då krävs också olika bocndelösningar, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. http ://ww'w. regeringen. sc/sb/d/ I 2309 I al

2 Förordning om trygghetsboenden Sida 2 av 2 Bakgrund investeringsstöd Alliansregeringen införde zoo6 ett investeringsstöd för särskilt boende med heldygnsomsorg på 5oo miljoner kronor per år. Syftet var att tillskapa fler platser i särskilt boende. Det finns ett stort intresse för stödet och projekt med lägenheter hade beviljats pengar fram till och med 3r oktober zoog. Planprocesser och byggnation innefattar 1ånga ledtider och kräver långsiktighet, clärför ger det ingen omedelbar effekt på antalet platser. NIen nu, för första gången under heia zooo-talet, visar den senaste socialtjänststatistiken ett positir.t trendbrott med en ökning av antalet platser i särskilt boendc. KONTAKT Niclas Thorselius Pressekretcrare hos NIaria Larsson o8-4o5 So 65 o7o-so9 So 65 c-post till Niclas Thorselius Henrik Kjellberg Politiskt sakkunnig ob-4os 10 oo e-post till Henrik Kjellberg Kent Löfgren Departementssekreterare ob-4o Regcringskansliet Stockholm Viixel o8-4o5 10 oo http : /iwr,vw. re geri ngerr. seis b/d/ I al r1-26

3 Trygghetsboende - nytt boende för äldre Stockholms stad har beslutat att erbjuda trygghetsboenden. Det är en helt ny boendeform ftir äldre med tillgång till viss service. Här finns trygghetslarm och personal som ordnar gemensamma aktiviteter och samvaro. De äldre ska även kunna äta gemensamma måltider och ha tillgång till en gemensamhetslokal. Inga beslut om bistånd behövs, kötid gäller. Bakgrunden är de många önskemålen om en ny boendclbrm utan biståndsbedömning f-ör 2ildre. En boencletbrm där var och en själv kan ta ansvar för sin boende och ha en viss service som ger trygghet och sociala kontakter. Inrättande av trygghetsboende bygger på äldreboendedelegationens slutbetänkande "Bo bra hela livet". De servicghus eller delar av servicehus som omvandlas till trygghetsboenden i Stockholm är: I{inkeby servicehus (Rinkcby-Kista stadsdelsförvaltning) Kastanj en ( I-lligersten- Li lj eho I men stadsde I sförval tni ng) L-irn g b robe rg ( Ä h's.i ö stadscle I s lörval tn i n g) V iicl r.rrcn (Norrmal ms stadsdel s förval tni n g) Nälsta servicehus (l lässelby-vällingby stadsdelsförvaltning) 'funets scrvicehus (Bromma stadsdclsförvaltning) I I an.rmarbyhoj clens servicehus(s karpnäcks stadsde I s förval tning) Skärholmens servicehus (Skärholmens stadsdelsfbrvaltning) Rio servicehlrs (Östermalms stadsdelsforvaltning) 'I'anto servicehus (Södermalms stadsdelsf'örvaltning) Olika boendcfbrmer lör dig sonr är minst 65 år Trygghetsboende Dennat bocndelbrm iir till 1ör dig som vill ha ett tryggt boende och tillgång till viss servicc tutan biståndsbcslut. 'l'rygghetsboende är hyreslägenheter som lörmedlas fiån Stockholms stacls bostadsfiirniedling. Dr-r som har fyllt 70 år kan ställa dig i kö för ett trygghetsboende. För att l1ytta in ska dr-r ha tillt 75 är. Förutsättningen är att du är iblkbokförd i Stookholm. I trygghetsboendet finns trygghetslarm och personal som ordnar samvaro och gernensamma aktiviteter. Det ska också vara mojligt att äta måltider tilisammans, men det behöver inte llnnas en rcstaurang. Däremot ska det alltid finnas en lokal f.ör gemensamma aktiviteter i cllcr i omedelbar närhet av boendet. l)u betalar hyra och cxtra f'ör gemensamhetslokal och personal santt en avgili ft)r trygghctslarm. DLr kan ävcn ansöka om hemtjänst om du behöver stöd och hjälp Det gcir du via clin stadsdelslörvaltning, Ilemtjänst beviljas Lrtifrån dina individuella behov och kan vara service och omvårdnad. Om du har hemdänst betalar du även en omsorgsavgill. När det gäller hälso- och sjukvård vänder du dig till landstingets primärvård. Seniorboende I-l2ir bor du i egcn lägenhet. Det kiin finnas gemensam matsal och ancira gemensamma utrymnren.'l'rvgghetslarm och {äst personal ingår'inte iseniorboende. vilket det gor i trygghetsboencle. Scniorboende tlnns både som hyresrätt och bostadsrzitt. Du bctalar hyra onr dr't är en hyreslåigenhet och en avgift om det är bostadsrätt.

4 Scniorboende f-örmedlas av Stockholms stads bostadst-örmedlins eller direkt av bostadsbolagen och organisationer som har egen kö. om dlr behöver stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst. Det gör du via din stadsdelsft)rvaltning. Hemtjänst beviljas utifiån dina individuella behov och kan vara service och omvårdnad. När det gäller hälso- och sjukvård vänder dr-r dig till landstingets primärvård Servicehus Om dlr behöver service och omvårdnad som inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad och som inte finns i senior- eller trygghetsboende, kan du ansöka om servicehusboende. Irör detta behöver du ett biståndsbeslut liån din stadsdelsförvaltning. I servicehuset finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. Här har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård upp till och med sjlrksköterskenivå. Det betyder bland annat att det finns en sjuksköterska knuten till serv_icehuset. Du ansöker om boende i servicehr-rs hos din stadsdelsfbrvaltning. Dtr bor i en egen lägenhet och fär hjälp av hemtjänst utifiån dina behov. I servicehuset finns tillgång till gemensam service och gemensamma lokerler. Utfbrmningen varierar mellan olika servicehus. I en del servicehus flnns restaurang, fbtvård, fiisör och mojligher till aktiviteter. Dr-r belalar en hyra och en grr"rnclavgifi f'ör viss servicc som till exempel trygghetslarn-r. Om dlr bor på servicehus och har lätt beslut om hemtjänst blir det den utf-örare som frnns i httset som 1är uppdraget. Du kan inte välja någon annan. Du ansöker om hemtjänst via din stadsdel slörvaltni ng. Vård- och omsorgs boende Om du httr större omvårdnadsbehov än vad som kan tillgodoses av hemtjänsten i clitt hem, kan cllr ansöka om vård- och omsorgsboende. Där fär du vård och omsorg dygnet runt. Kommunen ansvarar 1ör hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterskenivei. Dr.r harantingen en egcn låigenhet eller ett eget rum. Det finns gemensamhctsrum f-ör samvaro och måltider. I)u betalar hyra och en omsorgsavgifi 1ör vård och omsorg sarnt en avgilt för maten. Du som har iätt ett beslut om vård- och omsorgsboende väljer själv vilket boende du vill 11ytra 1ill. Om det inte finns någon ledig lägenhet där du vill bo kan du ställa dig i kö. Under väntetiden erbjuds du ett boende iett annat vård- och omsorgsboende. Du ansöker om vårdoch omsorgsboende hos din stadsdelsförvaltning, Bistånd Alla sorn vistas i en kommun har rätt att fä bistånd till sin f-örsörjning och livsföring i övrigt. Det är dina individuella behov som avgör om du har rätt till bistånd. Ilistånd till äldre kan till exempel vara hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet, servicehus eller vård- och omsorgsboende. Äldre har också rätt att söka ekonomiskt bistånd av socialtiänsten. Du ansöker genom att kontakta din stadsdelsförvaltning. En bistånclshanciläggare utreder ditt hjälpbehov och beslutar vilken hjälp du fär. Du ska alltid 1ä skriltligt beslut på din ansökan där det klart och tydligt ska fiamgå vilken hjälp du ska fä eller vartör du fätt avslag på ansökan.

5 r DLr kan överklaga biståndsbeslutet till länsrätten. Överklagan måste ha kommit till stadsdelsförvaltningen senast tre veckor elier att beslutet delgetts. Biståndshandläggaren ska tala om 1ör dig vilka beslut som kan överklagas och kan också hjälpa dig med att överklaga. Hemtjänst Hemtjänst beviljas utifiån dina individlrella behov, Det kan vara städning, inköp, ärenden, tvätt, leverans av matlådor, matlagning och personlig omvårdnad. Om du behöver mycket omvårdnad kan du få regelburnden hjälp dygnet runt. Du kan dock inte beviljas hjälp tör sådant som du själv kan göra eller fä tillgodosett på annat sätt. Vanligast är att hemtjänstpersonalen kommer hem till dig och hjälper dig med sådant du fätt beviljat stöd för. Det kan också komma en städfirma och städa eller så får dr,r varor levererade hem til[-dig tiån affiiren. Dr-r betalar en omsorgsavgifi 1or hcmtjänsten. Avgifierna är indelade i sex olika avgilisgrupper med en maxavgift ivar.le avgiflsgrupp. (11a kr per mänad 2009), Du fär själv välja vem du vill anlita som utförare av hemtjänsten (gäller inte dig som bor på servicehus). Biståndshandläggaren ska informera dig om vilka du kan välja mellan. Du ansöker om hemtiänst hos din stadsdelsförvaltning

6 Frågor och svar angående trygghetsboenden För dig som nu bor i servicehus: 1. Får jag bo kvar i min lägenhet efter omvandlingen? Ja, du som vill bo kvar i din gamla lägenhet kommer att kunna göra det. Om du behöver - mycket vård och omsorg har du möjlighet att välja ett vård- och omsorgsboende förutsatt att du blivit beviljad biståndsbeslut för det, Biståndshandläggaren kommer att kontakta dig och informera om insatser som staden kan erbjuda dig, 2. Vad händer med oss som nu bor på servicehus som ska omvandlas till trygghetsboenden under renoveringen? Vad händer efteråt om vi har behov av mer hjälp än vad trygghetsboenden erbjuder? Under tiden det sker ombyggnader kan det uppstå störningar. Micasa Fastigheter i Stockholm AB kommer att arbeta aktivt för att största möjliga mån minimera dessa störningar för de boende. De boende kommer också att få ekonomisk ersättning enligt den överenskommelse som finns mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB ocn Hyresgästföreningen. Har en person behov av mer hjälp och omvårdnad än vad hemtjänsten kan erbjuda, kan den boende få ett biståndsbeslut till en annan form av boende. 3. Blir det dyrare? Vad blir hyran och avgiften? Förutom hyran betalar du extra för gemensamma lokaler och personal som finns för att ordna socialsamvaro och gemensamma aktiviteter. Du som idag bor iett servicehus och väljer att bo kvar i din lägenhet efter omvandlingen behåller dagens hyresnivå med ett påslag för gemensamma lokaler och personal som fördelas på samtliga boende. Exakt nivå för detta påslag är ännu inte bestämt. Ombyggnad av lägenheter kommer att ske när de blir tomma. Ombyggda lägenheter kommer att fä en hogre hyra. Alla trygghetsboenden kommer inte heller att se lika ut. Därför kommer hvran och avgiften också att variera mellan olika trygghetsboenden.

7 ( 4. Hur blir det med flyttkostnaderna för de som väljer att behålla sin biståndsbedömning för servicehus men som kommer att flytta till annat servicehus? Den enskilde äldre betalar inte för flyttkostnader utan det gör respektive sta dsdelsfö rva ltn in e. 5. Kommerfotvården att vara kvar? Ja, om den som idag driver fotvård villfortsätta med det, svarar Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 6. Kommer hårfrisörskan att vara kvar? Ja, om den som idag driver frisersalongen villfortsätta med det, svarar Micasa Fastigheter i Stockholm AB, 7. Hur blir det med sjukvårdsinsatserna? Landstingets primärvård har hälso- och sjukvårdsansvaret för dig som bor på trygghetsboende. Det är alltså din vanliga vårdcentral som du vänder dig till. 8. Får jag behålla min hemtjänst om jag väljer att bo kvar när det blir trygghetsboende?. Ja, ditt beslut om insatser från hemtjänst finns kvar men du kommer dock att få välja en annan utförare. Du kan själv välja mellan de hemtjänstutförare (kommunala och privata) som haravtal med Stockholms stad. Mer information om detta finns på ( h tt p ://www.sto ck h o I m. se/fa m i lj O m so rg/al d reo mso rgl)

8 Allmänna frågor om trygghetsboende: 1. Kan det bli aktuellt med fler trygghetsboenden än de tio som nämns i budgetförslaget för 2Ot0, vilket beslutas i november? Sva r: lnga ytterligare servicehus kommeratt byggas om tilltrygghetsboenden innan de som redan planerats är klara. På sikt kan även vissa servicehus blivård- och omsorgsboenden och/eller seniorboenden. 2. Under hur lång tid sker omvandlingen av servicehus? Det är planerat att ske uppskattningsvis under en 1"0-årsperiod. 3. Vem kan få flytta till ett trygghetsboende? Alla som ärfolkbokförda istockholms stad och som känner sig otrygga och/eller ensamma i sitt vanliga boende kan ansöka. Äldersgränsen för att kunna flytta in är 75 är och för att ställa sie i kö 70 år. 4. Hur biir ciet meci maten? Kommer det att finnas restaurang på trygghetsboendena? Det ska finnas möjlighet att ha gemensamma måltider, men det betyder inte att en restaurang kommer att finnas inom trygghetsboendet, Maten kan till exempel komma från en restaurang i närheten. Hur ofta det ordnas gemensamma måltider kommer att variera mellan trygghetsboendena beroende på önskemål f rån de boende, 5. Kommer det att finnas någon form av kö? Ja, lägenheterna i trygghetsboenden förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling utifrån kötid och eventuell förtur av medicinska/sociala skä1. 6. Behövs det ett biståndsbeslut?

9 Nej, du avgör själv om du vill ställa dig i kö, 7. vilken typ av hjälp/service kommer att finnas på trygghetsboenden? Det kommer att finnas trygghetslarm, personal som ordnar social samvaro ocn gemensamma aktiviteter, gemensamhetslokaler och möjlighet till gemensamma måltider, 8' - Vilka servicehus är aktuella för omvandling till trygghetsboende? I ett första skede omvandlas: Rin keby serviceh us ( Rin keby- Kista stadsdelsförvaltn ing) Kasta njen ( Hägersten-Liljeholmen sta dsdelförva ltni ng) Lå ngbroberg (Älvsjö stadsdelsförva ltning) Väduren (Norrmalms stadsdelsförvaltning) Nä lsta serviceh us ( Hässelby-Vä llingby stadsdelsförva ltni ng) Tun ets servicehus ( Bromma stadsdelsförva ltn in g) Ha m ma rbyhöjdens serviceh us (Ska rpnäcks sta dsdelsförva ltn ing) Skä rholme ns servicehus (Skärholmens sta dsdelsförva ltn in g) Rio serviceh us (Österma lms sta dsdelsförvaltn in g) Ta nto serviceh us (Söderma I ms stadsdelsförva ltn ing) 9. Vilka är skillnaderna mellan seniorboende och trygghetsboende? Seniorboende från 65 år Här bor du iegen lägenhet. Det kan finnas gemensam matsal och andra gemensamma utrymmen. Trygghetslarm och fast personal ingår inte i seniorboende. Seniorboende finns både som hyresrätt och bostadsrätt. Stockholms stad har bara hyresrätter. Du betalar hyra om det är en hyreslägenhet och en avgift om det är bosta dsrätt. Seniorboende förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling eller direkt av bostadsbolagen och organisationer som har egen kö, om du behöver stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst. Det gör du via din stadsdelsförvaltning. Hemtjänst beviljas utifrån dina individuella behov och kan vara

10 service och omvårdnad, När det gäller hälso- och sjukvård vänder du digtill landstingets primärvård. Trygghetsboende Denna boendeform är till för äldre som vill ha ett tryggare boende och tillgång till viss service utan biståndsbeslut. Du bor ien egen lägenhet. Trygghetsboende är hyreslägenheter som förmedlas från Stockholms stads bostadsförmedling. Du som nar fyllt 70 år kan ställa dig i kö för ett trygghetsboende. För att flytta in sra Ju ha fyltt 75 år. Förutsättningen är aft du är folkbokförd i Stockholm. Itrygghetsboendet finns trygghetslarm och personal som oronar samvaro och gemensamma aktiviteter. Det ska också vara möjligt att äta måltider tillsammans, men det behöver inte finnas en restaurang. Det ska alltid finnas en lokalför gemensamma aktiviteter i eller i omedelbar närhet av boendet. Du betalar hyra och extra för gemensamhetsrokar och personar. Du kan även ansöka om hemtjänst om du behöver stöd och hjälp. Det gör du via din stadsdelsförvaltning. Hemtjänst beviljas utifrän dina individuella behov och kan vara service och omvårdnad. om du har hemtjänst betalar du även en omsorgsavgift. När det gäller hälso- och sjukvård vänder du dig till landstingets primärvård.

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-01-29 SDN 2010-02-11 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Tunets trygghetsboende Plan för

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Förvaltningen kommer regelbundet att ge dig aktuell information och svara på de frågor som ställts av boende och anhöriga.

Förvaltningen kommer regelbundet att ge dig aktuell information och svara på de frågor som ställts av boende och anhöriga. Nyhetsbrev Till boende på Axelsbergs servicehus Axelsbergs servicehus ska avvecklas som servicehus, vilket stadsdelsnämnden beslutade den 22 mars 2012. Servicehusets lämnas tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) TINGSRYDS KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2009-11-18 Plats Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Närvarande Göran Andersson,

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Äldreomsorg i Hägersten-Liljeholmen Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Du har fått denna information eftersom du har fått ett avslag på din

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

5. Omedelbar justering

5. Omedelbar justering SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSHINDER Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour Telefon: 08-508 25157 SID 1 (6) 2009-03-25 DNR 006/396-2009 Till Skärholmens

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

EN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD

EN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD EN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD 1 En av stadens viktiga uppgifter är att ansvara för att äldre stockholmare som behöver service, vård och STOCKHOLMS MÅL FÖR omsorg ska få det med hög kvalitet

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Regler för trygghetsbostäder Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Trygghetsboende ska ses en del av utbudet av bostäder i kommunen där

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar Bromma stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 291-16-1.5.1. Sida 1 (10) SDN 2016-08-25 2016-07-04 Handläggare Monica Mården Anna-Lena Yngvesson Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 / Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 Ålder 65-69 år 31.1% (201) 70-74 år 30.4% (197) 75-80 år 20.7% (134) 80-85 år 16.7% (108) Ej svarat 1.1% (7) Kön Kvinna 50.2% (325) Man 44.7% (289) Ej svarat

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PERS ONALFRÅGOR OCH UTFÖRARE INOM ÄLDREO MSORGEN Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE.

SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE. SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE. Ett tryggt, bekvämt och aktivt boendekoncept från Peab. HEM SOM HÅLLER ETT NJUTBART BOENDE. Annehem är början på ett nytt, bekymmersfritt liv. ETT AKTIVT BOENDE. Aktiviteter

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg 2016 Avgifter för äldreomsorg För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Stockholms stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård eller bor i servicehus eller vårdoch omsorgsboende.

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Delprojekt Socialnämndens verksamhet Strandgårdens äldreboende 2013-09-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Tidigare

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Särskilt boende - SoL

Särskilt boende - SoL Särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON-176/2013 003 Godkänd av ledningsgruppen 2013-04-08 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Bilaga 2 Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Intresset för servicehus Äldreförvaltningen uppdrog åt USK att tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

För dig som vill veta mer om särskilt boende

För dig som vill veta mer om särskilt boende För dig som vill veta mer om särskilt boende VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Särskilt boende - Så fungerar det För att beviljas särskilt boende ska du ha ett omfattande behov av omvårdnad och tillsyn som sträcker

Läs mer

Bo bra hela livet (SOU 2008:113) - Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen (S2006:03) Remiss från Socialdepartementet

Bo bra hela livet (SOU 2008:113) - Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen (S2006:03) Remiss från Socialdepartementet PM 2009: RVI (Dnr 327-167/2009) Bo bra hela livet (SOU 2008:113) - Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen (S2006:03) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer