SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOK"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOK

2

3 Inledning Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett navigationssystem Amundsen (i det följande betecknad som navigationssystem) - vi tackar för ditt förtroende. Vi rekommenderar att du läser denna instruktionsbok uppmärksamt, för att snabbt och grundligt lära känna ditt radio-/navigationssystem. Om du har ytterligare frågor eller har problem angående ditt navigationssystem, ska du vända dig till din auktoriserade ŠKODA Servicepartner eller till generalagenten. Avvikande nationella lagbestämmelser gäller framför den information som finns i denna instruktionsbok. Vi önskar dig mycket glädje med ditt radio-/navigationssystem och att du alltid får en trevlig färd. Vänligen, ŠKODA AUTO a.s. (fortsättningsvis bara ŠKODA)

4 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Allmänna anvisningar Instruktionsbok Symbolförklaring Viktiga anvisningar Apparatöversikt Till- och frånkoppling av apparaten Inställning av ljudvolym Displaymanövrering Inmatningsfönster med knappsats NAV-funktion (Navigation) Översikt Destinationer Ruttvägledning TMC-visning Visa TMC-trafikmeddelanden Inställningar för TMC-trafikmeddelanden Grundinställningar System- och toninställningar Alfabetiskt register RADIO-funktion RADIO-funktion Digitalradio DAB Trafikradio TP MEDIA-funktion Huvudmeny MEDIA Allmänna anvisningar för CD-drift Skjuta in och ta ur minneskort Externa källor Krav på mediakällor och ljudfiler TELEFON-funktion Koppla mobiltelefon eller Bluetooth -apparat till navigationssystem Översikt Inställningar vid TELEFON-funktion

5 Allmänna anvisningar 3 Allmänna anvisningar Instruktionsbok I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att det i samband härmed anges vara extrautrustning, en viss modellvariant eller en marknadsspecifik utrustning. Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna instruktionsbok inte nödvändigtvis finns i bilen. Utrustningsomfattningen för ditt fordon beskrivs i köpedokumentationen som du erhåller vid fordonsköpet. Mer information kan du få från din ŠKODA-handlare. Symbolförklaring Slut på ett avsnitt. Avsnittet fortsätter på nästa sida. Övergång till nästa knapp. Viktiga anvisningar Säkerhetsanvisningar VARNING I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt styrningen! Som förare bär du det fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Använd endast systemet, så att du i varje trafiksituation har full kontroll över bilen - olycksrisk! Ställ in ljudvolymen så att det alltid är lätt att höra ljudsignaler utifrån, som t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår). En för högt inställd ljudvolym kan leda till hörselskador! Ytterligare säkerhetsanvisningar, se sidan 18, Säkerhetsanvisningar för manövrering av navigationssystemet. Garanti För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen. Efter att garantitiden har gått ut kan en apparat som behöver repareras bytas mot en totalrenoverad apparat i nästan nyvärdigt skick med reservdelsgaranti. Förutsättningen är dock att inga skador föreligger på huset och att inga obefogade reparationsförsök har företagits. Observera Garantin omfattar inte: skador och brister som uppstått på grund av felaktig behandling av apparaten, skador och brister som uppstått på grund av ofackmannamässiga reparationsförsök, apparater som är skadade på utsidan. Displayrengöring VIKTIGT Använd inga lösningsmedel som bensin eller terpentin som kan angripa displayytan. Behandla displayen med varsamhet, eftersom veck och repor kan uppstå vid tryck med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål. Observera Displayen kan rengöras från fingeravtryck med en mjuk trasa och vid behov med ren alkohol. Signalmottagning Parkeringshus, tunnlar, höga byggnader eller berg kan störa radio- och GPS-signalen så att mottagningen försvinner helt.

6 4 Allmänna anvisningar Stöldskydd Stöldskyddskodningen av radio-/navigationssystemet förhindrar att systemet tas i drift efter ett spänningsavbrott, t.ex. under en reparation på bilen eller efter en stöld. Efter att batteriet kopplas loss, efter att radio-/navigationssystemet skiljts från bilens nätspänning eller efter en låsningsdefekt, krävs en inmatning av koden för att ta systemet i bruk. Kodnumret kan endast efterfrågas "online" via ŠKODA System, för att garantera ett fortsatt verksamt stöldskydd. Vänd dig vid behov till din auktoriserade ŠKODA Servicepartner. Inmatning av kod Om en knappsats visas efter att apparaten slagits på, med uppmaningen att koden ska matas in, måste apparaten låsas upp genom inmatning av den korrekta, fyrsiffriga koden. Mata in den fyrsiffriga koden med hjälp av funktionsknapp 0 till 9. Siffran överförs till inmatningsraden. Efter inmatning av en fyrställig sifferkombination, blir sifferblocket grått (inaktivt) och inga ytterligare siffror kan överföras till inmatningsraden. Tryck på funktionsknappen Delete för att radera siffror på inmatningsraden från höger till vänster. Om den korrekta koden visas på inmatningsraden, trycker du på funktionsknappen OK. Specialfunktioner Fickparkeringshjälp Om bilen är utrustad med "parkeringshjälp", visas avståndet till eventuella hinder på displayen då funktionen är aktiverad. Climatronic Om bilen är utrustad med Climatronic visas information från Climatronic på displayen. Personlig anpassning Bilen kan vara utrustad med fyra nycklar. Vissa inställningar i navigationssystemet tilldelas alltid den nyckel som för tillfället används. Det innebär att upp till 4 olika inställningsvarianter för navigationssystemet kan ha lagrats. Första gången en nyckel används tillämpas fabriksinställningen för navigationssystemet. Felaktigt kodnummer Om en kod bekräftas som felaktig under inmatning, kan förfarandet upprepas två gånger. Antalet försök visas på den nedre displayraden. Om koden matas in fel en tredje gång, spärras apparaten under ca. en timme. Inmatningen av säkerhetskoden kan upprepas först sedan det gått en timme, under vilken apparaten och tändningen varit inkopplade. Skulle åter tre ogiltiga försök göras, spärras radio-/navigationssystemet återigen för en timme. Observera Koden lagras vanligtvis i kombiinstrumentets minne. Därigenom avkodas den automatiskt (komfortkodning). En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig.

7 Allmänna anvisningar 5 Apparatöversikt Vid frånslagen tändning kopplas systemet från efter ca. en halvtimme (skydd mot urladdning av bilens batteri) knapp för till- och frånkoppling av apparaten (tryck) reglering av ljudvolym (vrid) RADIO - Radiofunktion MEDIA - Medialäge PHONE - Telefonläge NAV - Navigationsfunktion TMC - Visning av trafikmeddelanden SETUP - Inställningar i de enskilda funktionerna och - Knappar för förflyttning framåt och bakåt CD-fack Display Utmatning av CD Extrainformation och funktioner beroende på det aktuella driftsättet - Återgå till föregående menypunkt AUX-uttag - Anslutning av en extern audiokälla Menyknapp: Välja en funktion eller en undermeny, bekräfta ett värde (tryck) Förflyttning mellan funktioner eller undermenyer, inställning av ett värde (vrid) Minneskortfack Funktionsknappar - Funktionen beror av sammanhanget Inställning av ljudvolym För att öka ljudvolymen vrider du knappen 1 åt höger. För att minska ljudvolymen vrider du knappen 1 åt vänster. Ändringen av ljudvolym visas i apparatens display. Om ljudvolymen sänks till 0 stängs högtalarna av och symbolen visas i displayen. VIKTIGT En för högt inställd ljudvolym kan leda till hörselskador! Displaymanövrering Till- och frånkoppling av apparaten För till- och frånkoppling av apparaten trycker du på knappen 1. Efter att apparaten slagits till spelas den senaste aktiva audiokällan upp. Om tändningsnyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas apparaten från automatiskt. Om bilen är utrustad med system KESSY kopplas apparaten från automatiskt sedan motorn stängts av och dörren öppnats. Om du öppnar dörren först och därefter stänger av motorn, stängs apparaten av först sedan bilen har låsts. Bild 1 Översikt över reglage i displayen Apparatens display är en så kallad "Touchscreen" (pekskärm). Områden på displayen som omgivs av en färgrand är för tillfället "aktiva" och kan manövreras genom att bildskärmen berörs eller genom att trycka på motsvarande knapp 17 sidan 5, Apparatöversikt. Vissa funktioner i navigationsapparaten kan manövreras via multifunktionsratten, se Instruktionsboken för din bil. A "Skjutreglage" Genom att trycka på skjutreglaget A och dra det nedåt eller uppåt (eller genom att vrida på manöverknappen 15 ) förflyttar du dig i den aktuella menyn.

8 6 Allmänna anvisningar B Övergång till nästa menynivå Du går till nästa menynivå genom att trycka på knappen B. För att återgå till den föregående menynivån trycker du på knappen 13. C Inställning av värde Genom att trycka på knappen C öppnas en ny fönster, där det är möjligt att ställa in det önskade värdet, t.ex. ton, genom att vrida på knappen 15. D "Popup-fönster" Efter tryckning på funktionsknapp D öppnas ett sk. "popup-fönster" med ytterligare menypunkter. Tryck kort på en av menypunkterna som visas. Popup-fönstret försvinner och den valda menypunkten visas i funktionsknappen. Om du inte väljer någon av menypunkterna som visas, försvinner "popup-fönstret" efter ca 5 sekunder. I listan över DAB-sändare visas efter tryckning på denna funktionsknapp en DABensemble sidan 10, Digitalradio DAB. E "Checkbox" Vissa funktioner kan bara aktiveras och avaktiveras. Framför en funktion som bara kan kopplas till eller från finns en så kallad "Checkbox": - Funktionen är aktiverad. - Funktionen är avaktiverad. Tryck en gång kortvarigt på tillhörande funktionsknapp för att koppla till eller från funktionen. F Variabla funktionsknappar Knappfunktionen beror av sammanhanget. Den funktion som för tillfället erbjuds kan väljas genom att trycka på motsvarande funktionsknapp F (eller med knappen 17 ). Exempel på meny Tryck på knappen ABC och därefter på funktionsknappen DEF - knappar som måste tryckas efter varandra. XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den första menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den andra menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den andra menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den första menynivån Inmatningsfönster med knappsats Bild 2 Exempel på ett inmatningsfönster med knappsats Inmatningsfönstret med knappsats visas t.ex. vid inmatning av en ny destination, vid sökning efter en specialdestination eller ett telefonnummer. När du vidrör en funktionsknapp med ett tecken på knappsatsen i inmatningsfönstret visas detta tecken på inmatningsraden i displayens övre del. Du kan också radera eller ändra teckenföljden i inmatningsraden, och komplettera med specialtecken. Tillgängliga tecken beror av sammanhanget. Inmatningsmöjligheter: - växlar mellan stora och små bokstäver, resp. mellan siffror och specialtecken (sammanhangsberoende) áü - visar specialtecken för det valda språket - växlar till inskrivning med kyrilliska bokstäver ABC - växlar till inskrivning med latinska bokstäver - växlar till inmatningsfönstret för siffror och specialtecken A..Z - växlar till inmatningsfönstret för bokstäver - mellanslag

9 Allmänna anvisningar 7 - flyttar markören på inmatningsraden - åt vänster eller höger Delete - raderar tecken på inmatningsraden, vid markörens position, från höger åt vänster. Välja specialtecken baserade på bokstäver I inmatningsfönstret är vissa tecken märkta med symbolen " ". Genom att trycka länge på en bokstav med den symbolen ges möjlighet att välja vissa språkspecifika specialtecken. Variabla funktionsknappar De variabla funktionsknapparna F har följande funktioner (sammanhangsberoende) i inmatningsfönstret: Delete - raderar tecken på inmatningsraden OK - bekräftar texten på inmatningsraden List/OK - öppnar en urvalslista med t.ex. länder, orter, etc.

10 8 Grundinställningar Grundinställningar System- och toninställningar Systeminställningar Tryck på knappen SETUP (Inställning) och välj därefter funktionsknappen System (System). Language - val av menyspråk för visade meddelanden och röstmeddelanden Adaptive - automatiskt val av menyspråk, beror på inställningen i informationsdisplayen eller direkt val av önskat språk från en lista Keypad layout - tangentbordsbild för textinmatning ABC - knapparna placerade i alfabetisk ordningsföljd QWERTZ - knapparna placerade enligt QWERTY-systemet Air con. displays - val av hur länge ändringar i Climatronic ska visas Screen - bildskärmsinställning Brightness - inställning av bildskärmens ljusstyrka Day/Night växlar mellan dag- och nattutförande. Automatiskt utförande beror på om halvljuset är till- eller frånkopplat. Confirmation tone - till-/frånkoppling av bekräftelseton vid manövrering av bildskärmen Factory settings - återställer apparaten till tillståndet vid leveransen Remove SD card - borttagning av SD-kort Clock display - till- eller frånkoppling av klockvisning i displayen då navigationssystemet är avstängt. Mid-range - mellanregister Bass - basinställning Balance - inställning av ljudvolymförhållandet mellan vänster och höger sida Fader - inställning av ljudvolymförhållandet mellan framsäte och baksäte EQ Settings - inställning av equalizer (linjär, tal, rock, klassisk, dans) Surround - inställning av surroundljud. Toninställningar Tryck på knappen SETUP och välj därefter funktionsknappen Sound. Volume - inställning av ljudvolym Max. switch-on volume - ljudvolym efter inkoppling Traffic program (TP) - inställning av ljudvolym för trafikmeddelanden (TP) Navigation volume - inställning av ljudvolym för navigationsanvisningar PDW vol. reductn. - inställning av sänkning av audioljudvolym vid aktiverad parkeringshjälp GALA - hastighetsberoende anpassning av ljudstyrkan Treble - diskantinställning

11 RADIO-funktion 9 RADIO-funktion RADIO-funktion RDS ("Radio Data System") används för överföring av programmeddelanden och extratjänster och möjliggör därmed bland annat automatisk stationsföljning. Huvudmeny RADIO Tryck på knappen RADIO. Upprepade tryckningar på knappen RADIO - växla frekvensområde. Funktionsknapp Extra Extras - öppnar ett urval av ytterligare funktioner Presets - till-/frånkoppling av visning av minnesknapparna 1 till 24 Manual - manuell stationssökning genom att vrida på knappen 15 Scan - uppspelningsautomatik för alla stationer som kan tas emot inom det aktuella frekvensområdet i ca fem sekunder TP - till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen sidan 10, Trafikradio TP Funktionsknapp Band Band - öppnar frekvensområdeslistan DAB/List - öppnar DAB-stationslistan sidan 10, Digitalradio DAB Update - uppdaterar DAB-stationslistan Store - lagrar den aktuella stationen på önskad minnesknapp FM/List - öppnar listan över alla FM-stationer som för närvarande kan tas emot Store - lagrar den aktuella stationen på önskad minnesknapp AM - växlar till AM-frekvensområdet, här finns ingen stationslista Funktionsknapp 1 till 24 Direktval av lagrad station. Håll 1 till 24 intryckt tills en ljudsignal hörs - lagrar den aktuella stationen på önskad minnesknapp. Inställningar vid RADIO-funktion Tryck på knappen RADIO SETUP. Traffic program (TP) - till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen Arrow buttons - inställning av funktionen för stationsbyte vid radiofunktion med hjälp av pilknapparna 8 Station list - växla mellan alla stationer som för närvarande kan tas emot inom det valda frekvensområdet Presets - växla mellan lagrade stationer (på displayen visas symbolen ) RDS Regional - till-/frånkoppling av automatisk stationsföljning med RDS Adaptive - automatiskt val av den sändare som för närvarande har bästa mottagningen Fixed - den valda regionala sändaren behålls så länge som möjligt DAB settings - inställningar för DAB-radiofunktion DAB announcement - till-/frånkoppling av DAB-meddelanden DAB station tracking - till-/frånkoppling av DAB-meddelanden sidan 10, DAB-stationsföljning auto: DAB-FM switching - till-/frånkoppling av automatisk växling från DAB till FM-frekvensområdet vid DAB-signalförlust sidan 10, Automatiskt byte DAB - FM Delete presets - radera lagrade stationer Single - radera en station All - radera alla lagrade stationer Alternative freq. (AF) - till-/frånkoppling av alternativfrekvenssökning för den för tillfället inställda stationen Stationsbyte eller - beroende på "piltangenternas" inställning - växla mellan lagrade stationer eller alla stationer som för närvarande kan tas emot i detta område Inställning av RDS-visning Tryck på knappen - till-/frånkoppling av radiodatatjänsten RDS.

12 10 RADIO-funktion Digitalradio DAB DAB - Digital Audio Broadcasting är den digitala överföringen av radioprogram i överföringsstandarderna DAB, DAB+ eller DMB. Det möjliggör överföring av flera stationer på en frekvens i en så kallad ensemble. Dessutom möjliggörs överföring av tilläggsdata och information (t.ex nyheter, sport, väder, varningar, etc.). I områden utan DAB-utsändningar visas vid DAB-radiofunktion symbolen. DAB-stationslista Tryck på knappen RADIO och därefter på funktionsknappen Band DAB/List XYZ - en ensemble av DAB-stationer XYZ - DAB-station med namn XYZ XYZ - DAB-station med namn XYZ, som inte kan tas emot för tillfället XYZ (FM) - DAB-station med namn XYZ, som för närvarande endast kan tas emot på FM-frekvensområdet Trafikradio TP Indikeringen "TP" i förbindelse med ett stationsnamn (t.ex. i stations- eller minneslista) visar en trafikradiosändare. Oberoende av vilken radiostation som återges, sörjer en extra mottagardel för att en trafikradiostation alltid tas emot. I medialäget söks i bakgrunden alltid automatiskt en trafikradiostation som kan tas emot. Trafikövervakningens funktionsberedskap indikeras med bokstäverna "TP" upptill till höger i bildskärmen. Om det vid något tillfälle inte skulle finnas någon mottagbar trafikradiosändare, till exempel på grund av att radiomottagningen är störd, visas istället för "TP", "No TP" (Ingen TP). Hämta extrainformation Om det finns extrainformation för en DAB-station, visas ett meddelande om detta under stationsnamnet. Du kan växla mellan extrainformationen med knapparna och. DAB-stationsföljning Om en DAB-station ingår i flera ensembler, söks samma station i en annan ensemble vid dålig mottagningssignal. Automatiskt byte DAB - FM Vid dålig DAB-mottagning försöker apparaten hitta motsvarande FM-station för den inställda DAB-stationen. En förutsättning för automatiskt byte är att DAB- och FM-stationen sänder ut motsvarande stations-id. Då stationen tas emot via FM-frekvensområdet visas (FM) efter stationsnamnet. När motsvarande DAB-station åter kan tas emot, försvinner visningen (FM). När en DAB-station vid dålig mottagning inte heller kan hittas inom FM-frekvensområdet, tystnar radion. Om automatiskt stationsbyte inte önskas (t.ex. vid körning genom tunnlar, då mottagningen försvinner för en kort stund), kan den här funktionen kopplas från sidan 9, Inställningar vid RADIO-funktion.

13 MEDIA-funktion 11 MEDIA-funktion Huvudmeny MEDIA Huvudmeny MEDIA - Översikt Tryck på knappen MEDIA. Valbara audiokällor i menyn MEDIA CD - växlar till en ilagd CD CD växlar till en ansluten extern CD-växlare SD-kort - växlar till ett isatt minneskort AUX, MDI eller - växlar till en ansluten extern audiokälla. Manövrering av en extern ansluten audiokälla endast möjlig i begränsad omfattning via navigationsapparaten och beror i huvudsak på den anslutna apparaten. Knappar för manövrering av aktuella audiokällor Tryck kortvarigt på - för att gå till början av den aktuella titeln Tryck två gånger kortvarigt på - för att gå till början av föregående titel Håll intryckt - "tillbaka till början" - snabbsökning bakåt Tryck kortvarigt på - för att gå till början av nästa titel Håll intryckt. - snabbsökning framåt Inställning av tid- eller titelvisning Tryck på knappen - växla mellan visning av titelns uppspelningstid eller information om titeln. Inställningar för MEDIA-funktion Tryck på knappen MEDIA SETUP. Funktionsknappar i menyn Inställningar Media Traffic program (TP) - till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen Scan/mix/repeat inc. - till-/frånkoppling av uppspelning av titeln i lägena "Scan", "Mix" och "Repeat" inkl. undermappar sidan 11, Uppspelningsalternativ AUX volume 1) - ingående ljudvolym för en extern audiokälla till multimediauttaget AUX-IN MDI volume 1 ) - ingående ljudvolym för ipod eller iphone till multimediauttaget MDI Bluetooth settings - Inställningar för Bluetooth - funktion sidan 17, Inställningar vid TELEFON-funktion BT volume 1 ) - ingående ljudvolym för en extern Bluetooth-audiokälla Uppspelningsalternativ Öppna valmeny för tillgängliga audiokällor Tryck på knappen MEDIA och välj en av de tillgängliga audiokällorna. Select - visning av titellista för den audiokälla som spelas. Den titel som för närvarande spelas är markerad. Up - öppnar den överordnade mappen (upprepade tryckningar leder till den översta nivån (roten)) Play - uppspelning av valt spår Uppspelningsläge Tryck på knappen MEDIA och därefter på funktionsknappen Extras - ytterligare funktioner visas Scan - alla titlar på den aktuella audiokällan spelas upp med ca 10 sekunder per spår i "Skanna"-läge, tryck på Scan igen - återgång till normal uppspelning Mix folder - alla titlar i den aktuella mappen spelas upp i slumpvis ordning i "Mix folder"-läge, tryck på Mix folder igen - återgång till normal uppspelning Mix all - alla titlar på den aktuella audiokällan spelas upp i slumpvis ordning i "Mix all"-läge, tryck på Mix all igen - återgång till normal uppspelning Repeat track - den titel som för närvarande spelas upprepas 1) Används för anpassning av ljudvolymen vid uppspelning till de andra audiokällorna.

14 12 MEDIA-funktion i "Repeat track"-läge, tryck på Repeat track igen - återgång till normal uppspelning Repeat folder - uppspelning av alla titlar i den aktuella mappen upprepas i "Repeat folder"-läge, tryck på Repeat igen - återgång till normal uppspelning Allmänna anvisningar för CD-drift Lägga i CD Skjut in en CD, med textsidan uppåt, så långt in i CD-facket 9 att den dras in automatiskt. Uppspelningsfunktionen startar automatiskt. Mata ut CD Tryck på knappen 11 - CD-skivan matas ut. Om den utmatade CD-skivan inte tas bort inom ca 10 sekunder, dras den av säkerhetsskäl in igen. CD ej läsbar Om du lägger i en CD, som apparaten inte kan läsa, visas ett popup-fönster med en anvisning. Tryck på funktionsknappen OK, varvid CD-skivan går till utmatningsläge. VARNING CD-spelaren är en laserprodukt av klass 1. Om du öppnar CD-spelaren, finns risk för skador från osynlig laserstrålning. VIKTIGT I den interna enheten kan endast audio-cd (CD-A) och MP3-CD spelas upp. Lägg aldrig i en DVD-skiva i den interna enheten, det kan leda till skador som inte kan repareras. Lägg aldrig i CD-skivor med beteckningen Eco Disc i den interna enheten. Om en andra CD skjuts in samtidigt som ilagd CD matas ut, kan CD-spelaren i apparaten förstöras. Utmatningen av CD-skivan tar några sekunder efter att Utmatningsknappen tryckts in. Under denna tid är spärren framför CD-facket öppen. Vänta alltid tills CD-utmatningen är slutförd, innan du försöker skjuta in en ny CD. Om CD-skivan har en mekanisk skada eller läggs i felaktigt eller inte fullständigt, visas följande meddelande på displayen "Fel: CD ". Kontrollera CD-skivan och lägg i den korrekt i spelaren. "Fehler: CD" Om innertemperaturen i apparaten är för hög, tas inte längre någon CD emot. Apparaten kopplas om till det senast aktiva drifttillståndet. Observera Om funktionsknappen CD visas inaktiv, är ingen audio-cd ilagd eller en ilagd audio-cd är inte läsbar. Kopieringsskyddade och hembrända CR-R och CD-RW kan ibland vara svåra att spela upp. Observera de lokala lagbestämmelserna gällande upphovsrätt. CD-spelaren innehåller inga delar som kräver skötsel eller kan repareras. Om CD-spelaren är defekt, ska du vända dig till en fackverkstad. Skjuta in och ta ur minneskort Skjuta in minneskort Skjut in minneskortet i minneskortfacket 16, med det avskurna hörnet vänt framåt och uppåt, tills det "låser fast" på plats. Uppspelningsfunktionen startar automatiskt. Ta ur minneskortet I menyn "System- och toninställningar" väljer du menypunkten "Ta bort SDkort" sidan 8, System- och toninställningar. Tryck på det inskjutna minneskortet. Minneskortet "hoppar ut" i utmatningsläge. Minneskort tomt eller data ej läsbar Om ett minneskort sätts i, på vilket det inte finns några filer eller läsbara data, växlar driften efter laddningsförloppet inte om till minneskortet.

15 MEDIA-funktion 13 Externa källor Externa källor - översikt Ingång AUX Tryck på knappen MEDIA och därefter på funktionsknappen AUX. Ingången för en extern audiokälla AUX är placerad på apparatens framsida 14. Externa audiokällor som är anslutna till AUX-uttaget kan inte manövreras via navigationssystemet. För AUX-uttaget används en stereokontakt 3,5 mm. Om den externa audiokällan inte har denna stereokontakt, måste du använda en adapter sidan 14, Krav på mediakällor och ljudfiler. MDI-ingång - multimediauttag Tryck på knappen MEDIA och därefter på funktionsknappen MDI. MDI-ingången är placerad under armstödet mellan framstolarna, i eller under förvaringsfacket på passagerarsidan. Ljudfiler i MP3-, WMA-, OGG Vorbis- och AAC-format från externa databärare anslutna till MDI-ingången kan spelas upp via navigationssystemet sidan 14, Krav på mediakällor och ljudfiler. Externa audiokällor som är anslutna till MDI-uttaget kan manövreras via navigationssystemet. Du kan alltid välja en annan audiokälla på radion. Så länge som den externa audiokällan inte kopplas från, förblir den alltid aktiv i bakgrunden. Hur du manövrerar den externa audiokällan finner du i bruksanvisningen från berörd tillverkare. Adapter Det krävs en speciell adapter för att ansluta audiokällor via MDI-ingången. En adapter för anslutning av USB-apparater, apparater med Mini-USB-utgång eller en ipod, kan du köpa ur sortimentet av som ŠKODA Original Tillbehör. Anslutning av en extern audiokälla via Bluetooth I Bluetooth-Audio-läge kan ljudfiler från en extern audiokälla (t.ex. en mobiltelefon) som är ansluten via Bluetooth, spelas upp via bilens högtalare. För aktivering av denna funktion krävs det att den externa audiokällan är kopplad till radio-/navigationssystemet sidan 15, Koppla mobiltelefon eller Bluetooth - apparat till navigationssystem. Anpassning av ljudstyrkan vid uppspelning av extern audiokälla Ljudvolymen för uppspelning av den externa audiokällan kan ställas in med volymreglaget på navigationssystemet 1. Beroende på den anslutna audiokällan kan utgående ljudstyrkan från den externa audiokällan ändras. Du kan dessutom ändra mottagningskänsligheten för den externa audiokällan, för att anpassa ljudvolymen på uppspelningen från den externa audiokällan till de övriga audiokällorna eller förhindra distorsion sidan 11, Inställningar för MEDIAfunktion. VARNING Placera aldrig en extern audiokälla på instrumentpanelen. Den kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador. Placera aldrig externa audiokällor i närheten av någon airbag. Den kan vid utlösning av en airbag kastas bakåt i passagerarutrymmet och skada de åkande. Under färd får du inte hålla den externa audiokällan i handen eller i knät. Den kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador. Dra alltid anslutningskabeln från den externa audiokällan, så att den inte inkräktar på körningen. VIKTIGT AUX-uttaget får endast användas för audiokällor! ipod Om en ipod ansluts till MDI-uttaget, öppnas en meny, i vilken mapparna på ipod (Spellistor, Artister, Album, Sånger osv.) kan väljas.

16 14 MEDIA-funktion Observera Den externa audiokällan, vilken är ansluten via AUX-IN, kan endast användas om det samtidigt inte finns någon apparat ansluten via MDI-ingången. Om en extern audiokälla, som är utrustad med en adapter för extern strömförsörjning, är ansluten via AUX, kan det förekomma att audiosignalen störs. Detta är beroende av kvaliteten på den adapter som används. Krav på mediakällor och ljudfiler Mediakälla Audio-CD (upp till 80 min) med en diameter på 12 cm. CD-ROM-, CD-R-, CD-RW med en diameter på 12 cm upp till max. 700 MB (Megabyte) i filsystem ISO 9660 Level 1 och 2, Joliet eller UDF 1.02, 1.5, 2.01, 2.5 SD- och MMC-minneskort med storlek 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm i filsystem FAT12, FAT16 och FAT32 upp till max. 2 GB (Gigabyte) och SDHC-minneskort upp till max. 32 GB. Uppspelning av ljudfiler via Bluetooth a). AUX. Extern audiokälla MDI externt datamedium Förutsättningar för uppspelning CD-Digital-Audio-specifikation MP3-filer (.mp3) med bitrate från 48 till 320 kbit/s eller variabel bitrate. WMA-filer (.wma) upp till 9.2 resp. upp till 10.0 mono/stereo utan kopieringsskydd Ljudfiler med format OGG Vorbis och MPEG4 AAC. Spellista med format PLS, B4S, ASX och WPL. Filnamn och sökvägar får inte vara längre än 256 tecken. Mappstruktur med maximalt åtta nivåer. På Audio-CD max. 256 mappar och max. 512 filer. På minneskort max mappar och max filer, max filer per mapp. Mobiltelefonen resp. den externa audiokällan måste ha stöd för A2DP-Bluetooth -profilen. Ljudåtergivning via 3,5 mm stereokontakt möjlig. Kompatibelt med multimediagränssnittet MEDIA-IN. a) Bluetooth är ett registrerat varumärke för Bluetooth SIG, Inc.

17 TELEFON-funktion 15 TELEFON-funktion Koppla mobiltelefon eller Bluetooth -apparat till navigationssystem För att kunna använda en mobiltelefon eller annan Bluetooth -apparat via navigationssystemet måste båda apparaterna kopplas en gång. Aktiv koppling Vid aktiv koppling startas apparatsökningen i navigationssystemet. Aktivera Bluetooth -funktionen i din mobiltelefon. Tryck på knappen PHONE SETUP. Bluetooth settings - Inställningar för Bluetooth - funktion Search for devices - sök externa apparater med aktiverad Bluetooth -funktion Sökningen kan ta ca 15 till 20 sekunder. När sökningen är avslutad visas namnen på de Bluetooth-apparater som hittats. Den mobiltelefon som ska kopplas kan du välja direkt genom att trycka på funktionsknappen med mobiltelefonnamnet eller genom att vrida på knappen 15 och sedan bekräfta med knappen Connect. Bekräfta kopplingen på mobiltelefonen och mata in den 4-siffriga PIN-koden som visas på navigationssystemets display. Om inmatningen var korrekt visas ett meddelande om att kopplingen lyckades på navigationssystemets display. Passiv koppling Vid passiv koppling startas apparatsökningen i mobiltelefonen. Aktivera Bluetooth -funktionen i din mobiltelefon. Tryck på knappen PHONE SETUP. Bluetooth settings - Inställningar för Bluetooth - funktion Set Bluetooth visibility - gör navigationssystemet synligt på andra apparater med Bluetooth -funktion Starta sökning efter Bluetooth -audiotillbehör i din mobiltelefon. Sökningen kan ta ca 15 till 20 sekunder. När sökningen är avslutad visas navigationssystemet som SKODA_BT i mobiltelefonen. Aktivera kopplingen på mobiltelefonen och bekräfta den genom att mata in den 4- siffriga PIN-koden som visas på navigationssystemets display. Om inmatningen var korrekt visas ett meddelande om att kopplingen lyckades på navigationssystemets display. Radera kopplade apparater Med navigationssystemet kan max. 4 mobiltelefoner resp. Bluetooth -apparater vara kopplade. Om fler apparater ska kopplas måste först en mobiltelefon, resp. Bluetooth -apparat raderas. Tryck på knappen PHONE SETUP. Bluetooth settings - Inställningar för Bluetooth - funktion Paired device list - lista med apparater som är kopplade till navigationssystemet Delete - raderar den valda kopplade mobiltelefonen resp. Bluetooth - apparaten. Översikt Huvudmeny PHONE Huvudmeny TELEFON Tryck på knappen PHONE. Enskilda funktioner i menyn TELEFON kan vara beroende av utrustning och den anslutna telefonens egenskaper. PHONE -funktionen kan endast aktiveras vid tillslagen tändning. När navigationssystemet startas kopplas det automatiskt till den mobiltelefon som den senast var kopplad till. Om det inte är möjligt att ansluta till denna mobiltelefon, försöker systemet automatiskt att ansluta till nästa mobiltelefon i listan över kopplade apparater.

18 16 TELEFON-funktion Funktionsknappar i huvudmenyn TELEFON Tryck på knappen PHONE. - aktivering av röststyrning, endast med telefonförberedelse GSM II. Ytterligare information om röststyrning finns i Instruktionsboken för din bil. SOS - nödsamtal, endast med telefonförberedelse GSM III vid koppling via rsap-profil. Ytterligare information om telefonförberedelse GSM III finns i Instruktionsboken för din bil. - acceptera samtal, välja inmatat nummer. I huvudmenyn TELEFON visas samtalslistan efter tryckning. - avsluta eller avvisa samtal - endast under aktivt samtal - nummerval Delete - radera siffror - slå nummer - öppna telefonbok Find - öppna inmatningsfönster för sökning i telefonbok Details - visa information om en telefonbokspost - öppna lista över missade samtal Edit - redigera telefonnummer - slå nummer - öppna lista med slagna telefonnummer Edit - redigera telefonnummer - slå nummer - öppna lista med mottagna samtal Edit - redigera telefonnummer - slå nummer - röstbrevlåda (numret till röstbrevlådan måste vara inställt) sidan 17, Inställningar vid TELEFON-funktion VARNING I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt styrningen! Som förare bär du det fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Använd endast systemet, så att du i varje trafiksituation har full kontroll över bilen - olycksrisk! Telefonsamtal och funktioner under ett telefonsamtal Telefonsamtal kan besvaras även då navigationssystemet är avstängt. Om du har påbörjat uppringning av ett telefonnummer eller tagit emot ett samtal, växlar huvudmenyn TELEFON till visningen Telefonsamtal. Ringa telefonsamtal Med hjälp av navigationssystemet kan du ringa ett telefonsamtal direkt genom inmatning av ett telefonnummer, genom att välja en post i telefonboken, listan med uppringda telefonnummer eller listan med mottagna samtal sidan 16, Funktionsknappar i huvudmenyn TELEFON. Om din bil har GSM II-telefonförberedelse kan du även ringa telefonsamtalet via röststyrning med hjälp av funktionsknappen sidan 16, Funktionsknappar i huvudmenyn TELEFON. Inkommande telefonsamtal - besvara telefonsamtal - avvisa telefonsamtal Ytterligare funktioner under ett telefonsamtal Extras - öppnar ett urval av ytterligare funktioner Mute - till-/frånkoppling av mikrofonen under ett samtal. Samtalet i bilen tas inte upp av mikrofonen och samtalspartnern kan därmed inte höra något. Hands-free - till-/frånkoppling av handsfreeanordning. Samtalet överförs inte via bilens högtalare, utan endast via telefonens högtalare (privatsamtal). Hold call - samtalet "döljs" (följande visas: "Holding..."). "Samtalet parkeras"). Förbindelsen upprätthålls, men något ljud överförs inte. Resume call - samtalet fortsätter Conference - kopplar in alla deltagare i samtalet sidan 16, Starta ytterligare ett telefonsamtal Enter numbers - öppnar inmatningsfönstret för DTMF-knapptoner - avsluta telefonsamtal Starta ytterligare ett telefonsamtal Tryck på knappen PHONE. Välj ett nytt telefonnummer eller välj ett lagrat telefonnummer. Extras - öppnar ett urval av ytterligare funktioner Swap call - växlar mellan samtal Conference - kopplar in alla deltagare i samtalet

19 TELEFON-funktion 17 DTMF-knapptoner Varje knapp på en mobiltelefon är tilldelad en bestämd DTMF-knappton. DTMFknapptoner används till exempel vid inmatning av ett lösenord via mobiltelefonen eller vid val av funktioner i ett "Call-Center". Om det under ett samtal kommer en begäran om inmatning av en DTMF-knappton, öppnar du knappsatsen genom att trycka på funktionsknappen Extras Enter numbers och följer anvisningarna (exempelvis: "Om du vill tala med en av våra medarbetare, tryck 3 "). Inställningar vid TELEFON-funktion Tryck på knappen PHONE SETUP. Bluetooth settings 1) - Inställningar för Bluetooth - funktion Paired device list - öppnar en lista med kopplade apparater Search for devices - sök externa apparater med aktiverad Bluetooth -funktion Set Bluetooth visibility - gör navigationssystemet synligt på andra apparater med Bluetooth -funktion Enter passkey - för ändring av den 4-siffriga koden för koppling av apparater Enter mobile box number - inmatning av mobiltelefonens röstbrevlådenummer Delete call lists 2) - raderar samtalslistor i telefonenhetens minne Switch off telephone 2)3) - avstängning av telefonenheten (mobiltelefonen förblir kopplad) Telephone audio volume - inställning av mobiltelefonens ljudvolym genom att vrida på knappen 15 Load telephone book - laddar telefonboken från mobiltelefonen till navigationssystemets minne. Förloppet kan ta några minuter. Reset - återställer utrustningen till leveransskick, användarprofilerna raderas 1) Om mobiltelefonen är kopplad med GSM III-telefonförberedelse GSM, är inte denna funktion tillgänglig. Bluetooth -inställningar för telefonförberedelse GSM III finns i Instruktionsboken för din bil. 2) Om mobiltelefonen är kopplad med GSM II-telefonförberedelse, är inte denna funktion tillgänglig. 3) Om mobiltelefonen är kopplad med GSM III-telefonförberedelse via HFP-profil, är inte denna funktion aktiv.

20 18 NAV-funktion (Navigation) NAV-funktion (Navigation) Översikt Innan radio-/navigationssystemet utnyttjas Gatu- och ortsnamn kan ha ändrats. Det kan därför i undantagsfall hända att de lagrade namnen i navigationsdatan inte överensstämmer med de ändrade namnen. I områden som inte har digitaliserats eller endast är ofullständigt digitaliserade och därmed inte finns med i navigationsdata, försöker radio-/navigationssystemet ändå att skapa en ruttvägledning. Observera att under dessa omständigheter kan vägvisningen vara delvis felaktig, eftersom till exempel järnvägar och vägkategorier (motorväg, landsväg etc.) inte omfattas eller endast delvis av använda navigationsdata. Den av radio-/navigationssystemet beräknade rutten är en rekommendation för att ta sig till destinationen. Observera under färden speciellt stoppförbud, trafikljus, enkelriktningar, filbyten, vattendrag och färjor, o.likn. Säkerhetsanvisningar för manövrering av navigationssystemet VARNING Ägna uppmärksamheten i första hand på bilkörningen! Om föraren distraheras kan det orsaka olyckor och personskador. Som förare bär du det fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Före körrekommendationer måste alltid följande uppgifter anges: vägtrafikförordningen, även när körrekommendationerna står i motsats till dessa, den faktiska anpassning genom trafikskyltar, ljussignaler eller anvisningar från polis på berörda ställen, fakta och omständigheter, vilka råder på de berörda ställena. Beakta de gällande trafikreglerna vid körning. Trafikljus och vägskyltar har alltid prioritet över navigationssystemets körrekommendationer. VARNING (fortsättning) Trots att information om enkelriktningar, gågator, etc, lagras i navigationsdatan kan förhållanden ha förändrats då trafikplaneringar sker under ständig förändring. Trafikljus, stopp och enkelriktningsskyltar, parkerings- och stoppförbudsskyltar liksom avsmalnande körbanor och hastighetsbegränsningar finns inte inlagda i radio-/navigationssystemet. Anpassa hastigheten till väg-, väder- och trafikförhållanden. Låt dig inte förledas av radio-/navigationssystemet att t.ex. köra för fort i dimma - risk för olyckor! Endast när trafiksituationen så tillåter, ska man manövrera radio-/navigationssystemet med sina talrika möjligheter. De avgivna körrekommendationerna kan avvika från den aktuella situationen, t.ex. genom vägarbeten eller gamla navigationsdata. Observera i sådana fall alltid trafikföreskrifterna och ignorera körrekommendationerna. Allmänt Rutten beräknas på nytt varje gång som du ignorerar körrekommendationerna eller avviker från rutten. Beräkningen tar några sekunder. Först därefter kan körrekommendationer ges på nytt. När du matar in en adress (ort, gata) kommer bara de bokstäver som är logiska att visas för nästa inmatning av en bokstav. En lista på möjliga namn visas. Glöm inte mellanslaget i namn som har mer än ett ord, till exempel Stora Uppåkra sidan 6, Inmatningsfönster med knappsats. Den senaste röstanvisningen kan repeteras genom att trycka på knappen 15. Volymen på den röststyrda anvisningen kan ändras medan ändringen utförs. I tunnlar och underjordiska garage kan GPS-satelliterna inte nå antennen. Apparaten måste då orientera sig med hjulsensorerna.

21 NAV-funktion (Navigation) 19 Observera Alla destinationer (land-, orts-, gatu-, specialdestinationsnamn) ska matas in inklusive alla landspecifika (resp. språkspecifika vid specialdestinationer) specialtecken. Beroende på land är vissa funktioner i radio-/navigationssystemets bildskärm inte tillgängliga över en bestämd hastighet. Detta är ingen felfunktion, utan överensstämmer med lagbestämmelserna i dessa länder. Navigationsdata och minneskort Navigationsdatan finns redan vid första användningen i navigationssystemets minne och kan därmed direkt användas för navigation Uppdatera navigationsdata Ta bort det mekaniska skrivskyddet på minneskortet. Skjut in minneskortet sidan 12, Skjuta in och ta ur minneskort. Navigation data basis - visning av tillgängliga alternativ för navigationsdata Install/use SD data - installation resp. användning av navigationsdata från minneskortet VIKTIGT Om navigationsdata i navigationssystemets interna minne skrivs över med en annan version, kan dessa inte återställas! Observera Ett minneskort med aktuella navigationsdata eller med data för andra länder kan köpas som ŠKODA Original Tillbehör. Huvudmeny NAV (navigation) När minneskortet har skjutits in visas automatiskt: Assign - tilldelning av minneskortet till navigationssystemet. Av licensrättsliga skäl tilldelas minneskortet till ditt navigationssystem och kan därför inte användas i andra navigationssystem. Use SD - använd navigationsdata direkt från minneskortet. Om du vill använda navigationsdata för andra områden än de som är lagrade i navigationssystemets minne, kan du använda data direkt från minneskortet för ruttvägledning. Därmed har du tillgång till två olika navigationsdatabaser, och det är inte heller nödvändigt att kopiera navigationsdata från minneskortet till navigationssystemets minne. Install - kopierar navigationsdata från minneskortet till navigationssystemets interna minne. "Gamla" navigationsdata i navigationssystemets interna minne raderas. Raderade data kan inte återställas. Under kopieringen är inga navigationsdata tillgängliga. Förloppet tar ca 2 timmar. Under kopieringen av navigationsdata från minneskortet till radio-/navigationssystemets interna minne får minneskortet inte tas ut! Detta kan förstöra minneskortet! Manuell kopiering Om kopieringen inte startar automatiskt när ett minneskort med giltiga navigationsdata har satts i, kan den startas manuellt. Tryck på knappen NAV SETUP. Visa huvudmenyn för navigation Tryck på knappen NAV. Växla mellan huvudmenyn för navigation och kartbilden Bild 3 Huvudmenyn Navigation Tryck på knappen NAV - växla från huvudmenyn för Navigation till kartbilden. Upprepade tryckningar på knappen NAV - växla från kartbilden tillbaka till huvudmenyn för Navigation. Hämta extrainformation Tryck på knappen - information om fordonsposition och tillgång till extrafunktioner (flaggdestination, ruttlista, blockera vägsträcka) sidan 22, Lagra extrafönster och "flaggdestination". Funktionsknappar i huvudmenyn Navigation Map - växla till kartbilden

22 20 NAV-funktion (Navigation) Address - öppna fönster för inmatning av destinationsadress sidan 21, Mata in och lagra destination Destination memory - öppna lista med manuellt lagrade destinationer Last destinations - öppna lista med automatiskt lagrade senaste destinationer Petrol station - öppna lista med tankställen i närheten sidan 21, Välja tankställe eller parkeringsplats Car park - öppna lista med parkeringsplatser i närheten sidan 21, Välja tankställe eller parkeringsplats Point of interest - välj specialdestination sidan 21, Välja specialdestination (POI) som destination Home add. - starta ruttvägledning till en redan lagrad hemadress. Under ruttvägledningen visas här funktionsknappen Stop. Inställningar i (NAV) navigationsfunktion Tryck på knappen NAV SETUP. Funktionsknappar i menyn - Navigation Route options - val av kriterier för beräkning av rutt Route criteria - val av kriterier för beräkning av rutt Fast - snabbaste rutten till destinationen, även om den innebär längre körsträcka Economical - beräknar en rutt med minsta möjliga körtid och kortast möjliga körsträcka Short - kortaste rutten till destinationen, även om det tar längre tid att nå den. Ruttvägledningen kan innehålla ovanliga vägavsnitt, t.ex. skogsvägar. Dynamic route - till-/frånkoppling av att använda TMC-trafikmeddelanden för ruttberäkning sidan 23, Dynamisk ruttvägledning med användning av TMC Avoid motorways - till-/frånkoppling av att använda motorvägar vid ruttberäkning Avoid motorways - till-/frånkoppling av att använda motorvägar vid ruttberäkning Avoid motorways - till-/frånkoppling av att använda motorvägar vid ruttberäkning Dessa alternativ kommer emellertid ändå att användas för beräkning om det inte finns någon annan logisk väg till destinationen (t.ex. om man måste åka färja för att komma till en ö). Avoid toll sticker routes - öppna lista med länder där vägavgiftsbevis krävs. En bock innebär att samtliga vägar med krav på vägavgiftsbevis i det valda landet utesluts från ruttberäkningen. Navigation volume - inställning av ljudvolym för navigationsanvisningar Day/Night - växlar mellan dag-, natt- och automatiskt utförande på kartan. Automatiskt utförande beror på om halvljuset är till- eller frånkopplat. POIs on map - visar specialdestinationer på kartan (endast parkeringsplatser, tankställen och ŠKODA-verkstäder) Autozoom - förändrar kartans skala automatiskt, beroende på hastighet och körd rutt (motorväg: liten skala på kartan - innerstad: stor skala på kartan) stor kartskala - Stad: stor skala på kartan). Traffic sign display - till-/frånkoppling av visning av hastighetsbegränsning i det aktuella vägavsnittet (upptill till vänster på displayen Time display - växla mellan följande information under ruttvägledning ETA - visar den uppskattade ankomsttiden Travel time - visar uppskattad kvarvarande körtid till destinationen Time display to - byte av ankomsttid till: destination - visar den uppskattade ankomsttiden till slutdestinationen stopover - visar den uppskattade ankomsttiden till mellanstoppet sidan 21, Inmatning av mellanstopp Enter home address - inmatning av hemadress Position - lagra aktuell position som hemadress Address - inmatning eller ändring av en adress som hemadress Demo Mode - till-/frånkoppling av demo-läge Om demo-läget är tillkopplat, kan du i början av ruttvägledningen välja om den ska köras i normalläge ("verklig" ruttvägledning) eller i demo-läge (virtuell ruttvägledning). I demo-läge körs ruttvägledningen endast virtuellt. En virtuell ruttvägledning upprepas när resmålet har nåtts. Demo mode starting point - inmatning av en fiktiv (tänkt) startpunkt i demo-läget

23 NAV-funktion (Navigation) 21 Delete destinations memory - raderar destinationsminnet eller listan över senaste destinationer All - raderar alla destinationer som lagrats i minnet Last destins. - raderar alla destinationer i listan över senaste destinationer Navigation data basis - visning av information för navigationsdata som lagrats i navigationssystemet eller på minneskortet resp. för att använda navigationsdata direkt från minneskortet sidan 19, Navigationsdata och minneskort. Destinationer Mata in och lagra destination Mata in och lagra destinationer manuellt Tryck på knappen NAV och därefter på funktionsknappen Vid inmatning av adress ska du först välja land, sedan stad eller postnummer. Därefter kan adressen preciseras ytterligare genom att mata in gata och husnummer eller en vägkorsning. Dessa adressuppgifter fastställs i inmatningsfönster som följer på varandra. Om uppgifterna är tillräckliga för en ruttvägledning, visas funktionsknappen Finish. Nu kan ruttvägledningen startas, eller ytterligare detaljer om destinationen matas in. Store - ett fönster för inmatning av destinationens namn öppnas Delete - ändra destinationens namn OK - lagra destinationens namn Start - starta ruttvägledning Destinationsminne Tryck på knappen NAV och därefter på funktionsknappen - en lista med manuellt lagrade destinationer visas (genom att trycka på funktionsknappen för en av de visade destinationerna kan ruttvägledningen startas). Genom att vrida på knappen 15 väljer du en destination som du kan döpa om, redigera eller radera. Details - visa ytterligare information om destinationen (destinationsnamn, land, stad, etc.). Informationen som visas kan ändras. Delete radera den valda destinationen Start - starta ruttvägledning Lagra senaste destinationer Tryck på knappen NAV och därefter på funktionsknappen - en lista med automatiskt lagrade senaste destinationer visas. Om du trycker på en av de visade destinationerna, växlar apparaten till kartbilden och ruttvägledningen startar automatiskt. Details - visar ytterligare information om destinationen Store - mata in och lagra destinationens namn Delete radera destinationens namn OK - bekräfta och lagra destinationens namn Start - starta ruttvägledning Inmatning av mellanstopp Under ruttvägledningen kan en till destination matas in som mellanstopp. Det inmatade mellanstoppet nås innan ruttvägledningen till slutdestinationen fortsätter. Slutdestinationen är målet för den ursprungliga ruttvägledningen. Var noga med att kontrollera om du matar in ett mellanstopp eller slutdestinationen vid inmatning. Under ruttvägledning, tryck på knappen NAV - växla till huvudmenyn för Navigation. Mata in en ny adress eller välj en redan lagrad adress. Stopover - välj en ny inmatad destination som mellanstopp New destin. - avsluta den pågående ruttvägledningen och välj en ny destination som slutdestination Välja tankställe eller parkeringsplats Tryck på knappen NAV och därefter på funktionsknappen - Tankställe eller - Parkeringsplats - tankställen resp. parkeringsplatser i området runt den aktuella positionen söks. Store - lagra i destinationsminnet Details - visar ytterligare information om destinationen Store - lagra i destinationsminnet Start - starta ruttvägledning Välja specialdestination (POI) som destination Tryck på knappen NAV och därefter på funktionsknappen - specialdestination. Town - sök i centrum för valfri ort Here - sök i området runt den aktuella positionen

24 22 NAV-funktion (Navigation) Öppnar en sökmask för eftersökning av specialdestinationen med hjälp av inmatning av ett "nyckelord" eller ett ord, som ingår i specialdestinationens namn. Specialdestinationen eftersöks inom en omkrets på 75 km. Orientering i kartan under ruttvägledning Som "nyckelord" kan man t.ex. använda hotell, stadion, ŠKODA eller en del av destinationens namn t.ex. hamn, sjö, eller ord som hungrig, törstig, handla, fritid, etc. Se till att mata in "nyckelordet" korrekt (inklusive specialtecken). Delete - radera inmatade tecken Find - sök enligt de inmatade parametrarna Store - lagra i destinationsminnet Details - visar ytterligare information om destinationen Store - lagra i destinationsminnet Start - starta ruttvägledning Lagra extrafönster och "flaggdestination" Tryck på knappen - öppna ett popup-fönster Om ruttvägledningen inte är aktiv, öppnas ett popup-fönster med uppgifter om den aktuella positionen med följande information: position; bredd- och längdgrad; höjd över havet (om minst 4 satelliter står till förfogande); GPS-status (GPS_FIX - position kan bestämmas, GPS_FIX_3D - höjden kan bestämmas); antalet tillgängliga och mottagbara satelliter (antalet tillgängliga satelliter bestämmer GPS-status). Om ruttvägledningen är aktiv, öppnas ett popup-fönster för destinationen. Flaggdestination - lagra aktuell position som "flaggdestination" Ruttvägledning Starta ruttvägledning Tryck på knappen NAV och därefter på funktionsknappen Map - växla till kartbild. Tryck på funktionsknappen Start för att starta en ruttvägledning. Kartsymboler Bild 4 Exempel på kartvisning - kompass (i det övre högra hörnet av displayen), pilen pekar mot Norr. Genom att trycka på symbolen kan du välja mellan en tvådimensionell (2D) och en tredimensionell (3D) kartvisning. - aktuell fordonsposition och färdriktning - avstånd till destination (i det nedre vänstra displayhörnet) - avstånd till mellanstopp (i det nedre vänstra displayhörnet) - visas endast då ruttvägledning och visning av uppskattad ankomsttid till mellanstoppet är aktiva sidan 20, Inställningar i (NAV) navigationsfunktion - uppskattad ankomsttid eller körtid (i det nedre högra displayhörnet) I det nedre vänstra displayhörnet visas extrainformation, t.ex. färdriktningspil, hastighetsbegränsning, etc. Inställningsalternativ Vrid på knappen 15 - ändring av skala. Tryck på knappen 15 - upprepa senaste navigationsmeddelande. Tryck på displayen - visning av funktionsknapparna Extras och Stop sidan 23, Stoppa ruttvägledning. Extras - ändra alternativ för kartvisning 2D north - tvådimensionell, uppifrån i riktning mot norr 2D heading - tvådimensionell, uppifrån i färdriktningen 3D heading - tredimensionell, snett framifrån ("fågelperspektiv") Ruttvägledningen kan även startas i andra menypunkter sidan 21, Mata in och lagra destination.

Radio Funky Bruksanvisning

Radio Funky Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Funky Bruksanvisning Funky: Citigo Rádio švédsky 05.2013 S00.5610.98.37 1ST 012 095 DB Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Amundsen+ navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem)

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

BRUKSANVISNING Radio Blues

BRUKSANVISNING Radio Blues SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Radio Blues 5L0012737CE Förord Denna bruksanvisning är avsedd för radioapparaten Blues (nedan kallat apparat). Läs igenom denna bruksanvisning noggrant det är en förutsättning

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto BILRADIO BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto BILRADIO BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto BILRADIO BLUES Innehåll 1 Innehåll Radio....................................... Radio - översikt............................... Viktig information.............................

Läs mer

Radio Blues Bruksanvisning

Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Blues Bruksanvisning Blues: Yeti Rádio švédsky 05.2013 S00.5610.93.37 1Z0 012 149 GC Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK

BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK Innehåll 1 Innehåll Allmänna anvisningar............... Bruksanvisning............................... Tecken i bruksanvisningens text............ Apparatöversikt...............................

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Bruksanvisningens uppbyggnad (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå

Läs mer

ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER Innehåll 1 Innehåll Radio....................................... Radio - översikt............................... Viktig information.............................

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Bruksanvisning Bruksanvisningens uppbyggnad (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig information.

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Radio Funky Bruksanvisning

Radio Funky Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Funky Bruksanvisning Funky Rádio švédsky 11.2013 S00.5615.04.37 1ST 012 737 CF Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Columbus navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem)

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Swing Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänna anvisningar Bruksanvisning 2 Symboler som förekommer i bruksanvisningens text 2 Apparatöversikt 2 Viktiga anvisningar 2 Stöldskydd

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Inledning Du har valt en bil från Škoda, vilken är utrustad med ett dynamiskt radio-/navigationssystem Amundsen (i det följande betecknad som radio-/navigationssystem)

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Radio Swing Instruktionsbok

Radio Swing Instruktionsbok SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Swing Instruktionsbok Swing: Superb, Octavia, Octavia Tour, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Rádio švédsky 05.2012 S00.5610.87.37 1Z0 012 101 HF Innehållsförteckning

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Navigation Amundsen Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Navigation Amundsen Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Navigation Amundsen Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning 3V0012737EA Förord Den här bruksanvisningen är avsedd för Infotainment-systemen Bolero och Amundsen (nedan kallat apparat). Läs igenom denna

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning 5L0012737CA Förord Du har valt ett fordon av märket ŠKODA som är utrustat med Infotainment Radio Bolero (nedan kallat apparat) tack för ditt förtroende.

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 4 INSTÄLLNING 113 5 NAVIGATIONSSYSTEM 149 6 APPLIKATION 221

1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 4 INSTÄLLNING 113 5 NAVIGATIONSSYSTEM 149 6 APPLIKATION 221 1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 3 Bluetooth HANDSFREE-SYSTEM 79 4 INSTÄLLNING 113 5 NAVIGATIONSSYSTEM 149 6 APPLIKATION 221 SAKREGISTER 251 Om följande utrustning, se bilens ägarhandbok. Bränsleförbrukning

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING Infotainment Amundsen och Bolero

BRUKSANVISNING Infotainment Amundsen och Bolero SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Amundsen och Bolero 3V0012737EB Förord Den här bruksanvisningen är avsedd för Infotainment-systemen Bolero och Amundsen (nedan kallat apparat). Läs igenom denna

Läs mer

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pågående utvecklingsarbetet förbehåller

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100 The brightest star in the sky MANUAL SVENSKA 280115 BLACKSTAR DECT E1100 Grattis till inköpet av din Blackstar DECT E1100. Läs nogrannt igenom manualen innan du sätter igång. Ovan visas en enkel förklaring

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 4 RÖSTSTYRNINGSSYSTEM 119 5 INSTÄLLNING 125 6 YTTRE ÖVERVAKNINGSSYSTEM 161 7 NAVIGATIONSSYSTEM 179

1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 4 RÖSTSTYRNINGSSYSTEM 119 5 INSTÄLLNING 125 6 YTTRE ÖVERVAKNINGSSYSTEM 161 7 NAVIGATIONSSYSTEM 179 1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 3 Bluetooth HANDSFREE-SYSTEM 81 4 RÖSTSTYRNINGSSYSTEM 119 5 INSTÄLLNING 125 6 YTTRE ÖVERVAKNINGSSYSTEM 161 7 NAVIGATIONSSYSTEM 179 8 APPLIKATION 251 SAKREGISTER 283

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Swing Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Swing Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Swing Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer