Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Bollstanäs i Upplands Väsby"

Transkript

1 Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen Upplands Väsby Organisationsnr: Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande Ebbe Olsén hälsade alla välkomna, sittande styrelse presenterade sig och därefter förklarades stämman öppnad. 2 Val av ordförande för stämman Till mötesordförande beslutade stämman välja Håkan Berg 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare Till protokollförare för stämman valdes Yvonne Swahn 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Närvarande på stämman var 38 st. medlemmar varav 2 st. fullmakter 5 Fastställande av dagordning Stämman beslutade godkänna dagordningen. 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet Till justerare valdes Conny Svensson, Torpvägen 10 samt Cordelia Lindqvist, Bjursv Fråga om kallelse behörigt skett Stämman beslutade att kallelse till dagens stämma behörigen skett. 8 Styrelsens årsredovisning Håkan Berg, stämmans ordförande, gick igenom hela årsredovisningen inklusive den ekonomiska delen av årsredovisningen. Årsredovisningen lades därefter med godkännande till handlingarna. 9 Revisorernas berättelse Sune Hillström föredrog i korthet arbetet som revisor i föreningen som tillägg till revisorernas berättelse. Revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna. 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsens förslag fastställdes av stämman. 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. Sida 1 (3)

2 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag: Dispositionsfond Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat Frågan om arvoden 2012 Arvode utgår med en viss % -sats av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2012 är kr. Uppdrag Ordförande %-sats 75 % av gällande prisbasbelopp Ekonomi 70% Sekreterare 70% Ordinarie ledamot 60% Suppleant 50% Revisor 30% Revisorsuppleant 2.500kr/år Valberedningens ledamöter 2.500kr per person som ett engångsbelopp per år. Ett arvode om 200: - utgår för närvarande ledamot vid öppethållande på måndagar i Gläntan Valberedningens förslag godkändes av stämman. 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag till styrelse vid årsmötet Ordinarie ledamöter: Omval för en tid av två år Anders Bergström Bjursvägen 38 Omval för en tid av två år Robert Hedström Slånbärsvägen 47 Nyval för en tid av två år Maria Lindeberg Slånbärsvägen 25 Suppleant: Nyval för en tid på ett år Lena Holmer Torpvägen 22 Som representant för HSB Norra Stor-Stockholm har anmälts Carina Arenander som ordinarie ledamot. Sida 2 (3)

3 15 Val av revisor och suppleant Omval av Sune Hillström som ordinarie revisor och omval av Åke Ekström som suppleant för ett år. 16 Val av valberedning Stämman beslutade omval att till valberedning, för en tid av ett år, utse Bengt Wessel, (sammankallande), Staffan Johansson och Gösta Arvidsson 17 Val av ombud i fullmäktige vid HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma Stämman uppdrog åt styrelsen att vid behov utse erforderliga representanter. 18 Behandling av inkomna motioner MOTION 1 Inbrottsskydd i våra portar Vi hade nyligen ett inbrott i en lägenhet på Bjursvägen 40 och det visade sig att de hade brutit upp portdörren mycket enkelt då denna visserligen har stålkarmar och är en ståldörr men är utrustad med mycket enkelt lås och som inte hindrar en inbrottstjuv mer än möjligen några sekunder. Inbrottssäkerheten måste bli betydligt bättre snarast! Vad tänker styrelsen göra åt detta, då detta problem måste gälla samtliga entréer? Koden till portarna borde bytas betydligt oftare än idag. Max 3 månader mellan byten, i annat fall utgör det ingen säkerhet. Bollstanäs Åke Ekström Bjursvägen 40 Portkod har under våren bytts på samtliga gårdar och styrelsen har beslutat att byte av portkoder fortsättningsvis sker 2 gånger per år för att uppnå bästa möjliga säkerhet. Styrelsen har även beslutat att förse samtliga entrédörrar med förstärkt brytskydd. Den egna lägenhetsdörrens skalskydd är den boendes ansvar men självklart ytterligare en säkerhetsåtgärd. Säkerhetsdörr finns t.ex. att anskaffa genom HSB. Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen Stämman beslutar i enighet med styrelsens förslag med tillägg: villkor att koden bytes två gånger per år. Sida 3 (3)

4 MOTION 2 Rening/filtrering av ventilationen till våra lägenheter Under hösten och vintern är det många av våra grannar villaägare, som tycker det är mysigt att elda i sina öppna spisar. Detta unnar jag dem mer än gärna då det kan vara ganska trevligt att sitta framför en brasa när det är litet ruggigt utanför husknuten. Detta kan eller vill jag inte ändra på, men eftersom både jag och min sambo lider av defekta lungor så har vi väldigt svårt de kvällar de eldar därför att det tränger in i vår lägenhet. Eftersom det kan vara svårt att tvinga dessa ägare till öppna spisar att de skall sätta in någon form av avgasrening måste det därför installeras betydligt bättre filter i våra bostadshus. Jag vet faktiskt inte om det finns tillräckligt bra filter, men jag önskar att föreningen undersöker detta och i så fall installerar detta. Bollstanäs Åke Ekström Bjursvägen 40 Ventilationen håller på att ses över och i samband med detta byts det till en ny typ av filter som förhoppningsvis minimerar olägenheten med inträngande röklukt. Reglering av eldning i öppna spisar är annars en kommunal angelägenhet där man vänder sig till avdelning Miljö- och hälsoskyddskontoret. En annan rekommendation är luftrenare. Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen Stämman anser motionen besvarad av styrelsen. MOTION 3 Grannsamverkan Härmed föreslås att vi organiserar grannsamverkan på Torpvägen. Vi har de senaste åren haft inbrott i grannsamverkan. Polismyndigheterna har redovisat stigande antal inbrott och rekommenderar grannsamverkan som ett effektivt verktyg. För att få en effektiv grannsamverkan föreslår jag att Torpvägen som omfattar ca 70 lägenheter bildar en enhet i en grannsamverkan. Vi på Torpvägen har god uppsikt mot de två huskroppar som bildar Torpvägen. Vi kan lära oss känna de boende här. Vi är många pensionärer som tillbringar mycket av vår tid i våra bostäder. Jag åtager mig gärna att organisera och driva en grannsamverkan på Torpvägen. För vår trygghet gör jag gärna en insats i vårt gemensamma trevliga bostadsområde. Styrelsen ser gärna att grannsamverkan återupptas samt utvecklas till att finnas på alla våra gårdar och ser gärna att åtar sig uppgiften som sammankallande på Torpvägen. Styrelsen ser också fram emot intressenter från andra gårdar. Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen. Sida 4 (3)

5 MOTION 4 Rastgård för hundar Antalet hundar i vår förening har ökat markant. Hundägarna behöver rasta sina kära husdjur flera gånger varje dag. För att kunna ha synpunkter på hur de låter sina djur kissa och bajsa måste vi erbjuda dem ett hygieniskt alternativ till våra gångvägar och grönområden. Jag vill därför föreslå en utredning för att skapa rastgårdar på föreningens mark eller kommunens. Jag är säker på att såväl hundägare som övriga medlemmar skulle uppskatta ett initiativ i denna fråga. Hälsningar Hundrastgård inom bostadsområdet ställer stora krav på föreningen och risken är stor att det blir en sanitär olägenhet. Vi har väldigt nära till stora områden med rast möjligheter som borde vara tillräckliga. Inom kommunen finns även hundrastgård att tillgå om så önskas. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. MOTION 5 Städning av trapphus Under senaste året har många av oss på Torpvägen frågat oss hur avtalet med utföraren ser ut. Ofta uteblir städningen. Vi har den uppfattningen att det skall vara veckostädning. När den utföres är kvaliteten ej godtagbar. JAG OCH MÅNGA MEDLEMMAR MED MIG UPPMANAR STYRELSEN ATT GRANSKA STÄDFRÅGAN OCH ANLITA EN UTFÖRARE SOM TAR UPPGIFTER PÅ ALLVAR. Föreningen har avtal på veckostädning av trappuppgångar och dag för städning finns anslaget i respektive entré. Styrelsen har med jämna mellanrum kontakt med städfirman och tar alltid på största allvar klagomål på utförandet. Städfrågan är delikat, en ny utförare innebär att styrelsen gör ett offertförfarande och tar in referenser på ett flertal städfirmor men tyvärr är detta inte en garanti för att städningen utförs till allas belåtenhet. Styrelsen genomför under våren en större kvalitetskontroll av städningen och det är vår förhoppning att det ger resultat. Styrelsen gör även ett försök med entrémattor för bättre avtorkningsmöjligheter och i gårdslokalerna finns numer signeringstavlor som visar städfrekvensen. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Sida 5 (3)

6 MOTION 6 Sophuset för Torpvägen Vintertid med snö är det farligt att gå in i detta hus. Golvet i kombination med snö under fötterna gör att man mycket lätt halkar och skadar sig. Jag ber om åtgärd innan större olyckor inträffar. Dörren behöver renoveras. F.n ser det väldigt slarvigt ut. Detta ger ingen respekt för att följa de regler för hur vi skall bete oss med vårt avfall. Styrelsens yttrande: Styrelsen undersöker huruvida det går att förebygga halkrisk i soprummen. Portarna till soprummen har bytts ut enligt föreningens underhållsplan. Beträffande ordning i soprummen är det något som kontinuerligt påpekas i olika informationer. Alla medlemmar i föreningen, bör tänka på och ansvara för att bibehålla ordningen. Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen 20 Stämmans avslutande Mötesordförande Håkan Berg tackade för förtroendet och avslutade stämman. Vid protokollet Yvonne Swahn Sekreterare Håkan Berg Ordförande för årsstämman Justeras Conny Svensson Cordelia Lindqvist Torpvägen 10 Bjursvägen 42 Sida 6 (3)

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 http://www.oxiegarden.se Tänk på! Att om ni avser göra någon förändring i bostaden eller installera någon utrustning av mer omfattande slag, kolla alltid

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer