Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007

2 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade 2001 fastigheten Högsätra 15, med tomträtt i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av två byggnader innehållande 58 bostadslägenheter. Lägenhetsfördelning: 32 st 2 rum och kök 26 st 3 rum och kök Den totala boytan är 3 827,2 kvm. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång ( ) kr varav markvärdet motsvarar ( ) kr och byggnadsvärdet ( ) kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos If Skadeförsäkring AB. Fastighetens tekniska status Styrelsen har via UBC anlitat byggnadsteknisk entreprenör för upprättande av en underhållsplan med en planeringshorisont på 30 år. För att även beakta underhållsåtgärder som förväntas inträffa efter 30 år, har en beräkning av den så kallade eviga underhållskostnaden genomförts. Den eviga underhållskostnaden förväntas motsvara den genomsnittliga årskostnaden för föreningens yttre underhåll. Denna uppgår i årets kostnadsnivå till 86,93 kr/m2 år uthyrningsbar area eller totalt kr/år. Det bör observeras att stambyten samt utbyte av elsystem inte ingår i underhållsplanen. Dessa åtgärder betraktas som en investeringsåtgärd vars årliga kostnader skall täckas av fastighetens avskrivning.

3 Brf Kungssätrahöjden 2(12) Föreningens verksamhet Under stora delar av året har styrelsen arbetat med en vattenläcka i 23:an som härrör sig från det att husen byggdes. Nya rör skall nu vara dragna och åtgärder för att läckage inte skall upprepas på samma ställe är vidtagna. Berörda medlemmar har kompenserats för oegentligheter i porten under den tiden arbetet pågick. Styrelsen har under året också ansökt om och beviljats generellt bygglov för samtliga lägenheter i föreningen för inglasning av balkonger. Bygglovet gäller i 5 år. Arbetet med inglasningen kommer att påbörjas våren Under året blev det även möjligt för intresserade medlemmar att beställa och installera markiser på balkongerna. Styrelsen har under året också varit tvungna att fatta beslut om avgiftshöjning av månadsavgiften för första gången sedan föreningen bildades. Styrelsen beslutade under året också om att anlita en ny städfirma, Evident Clean. Därutöver har upphandling och byte av teknisk förvaltning skett i slutet av året och numera är det Boax som sköter den och åtgärdar eventuella fel i lägenheter och dess utrymmen samt i föreningens gemensamma utrymmen. Styrelsen har under året även satt om ett av föreningens lån. Styrelsen satte om lånet på 3 år till en ränta på 4,82% i Handelsbanken. Föreningens hemsida, har under året äntligen börjat ta form. Under året har också samarbetet med grannföreningen, Högsätrahöjden, intensifierats i antalet ökade gemensamma möten och frågeställningar. Gårdsförvaltningen har under sommarhalvåret svarat för organisation och underhåll och skötsel av gården och omkringliggande planteringar. Allt arbete har utförts av medlemmar från bägge föreningarna vilket har gjort att vi har minimala kostnader i detta avseende. Gårdsförvaltningen har också organiserat två arbetsdagar för vår - och höststädning på gården och i våra gemensamma utrymmen inomhus. Den traditionella julgransresningen runt första advent samlade ett antal medlemmar med familjer till en stunds gemenskap och glögg. Fastighetsförvaltning UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB har svarat för den ekonomiska förvaltningen. Föreningsfrågor Föreningen har 75 (75) medlemmar fördelade på 58 lägenheter. Samtliga bostadsrätter i bostadsrättsföreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 6 (6) överlåtelser skett till ett snittpris av (10 989) kr per kvm.

4 Brf Kungssätrahöjden 3(12) Nyckeltal Lån per kvm bostadsyta kr vid årets utgång Genomsnittlig skuldränta % 3,99 4,35 4,29 4,95 5,20 Fastighetens belåningsgrad % 54,05 54,9 56,12 57,05 57,96 Genomsnittlig årsavgift kr/kvm Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till föreningens balansomslutning. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 14 maj 2007 och påföljande konstituerande sammanträde haft följande sammansättning: Per Jonsson Anita Adler Ruwen Jin Emina Tica Sven-Olof Nordh Jan-Erik Hjertberg Tina Skytte Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Anita Adler och Per Jonsson i förening. Styrelsen har hållit 9 st protokollförda möten. Valberedning Till valberedning utsågs Annika Haglund och Grazyna Kijewska. Revisorer Tomas Jonasson, Borev revisionsbyrå AB Lars Jonasson, Borev revisionsbyrå AB Ordinarie Suppleant Föreningens stadgar Föreningens stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket

5 Brf Kungssätrahöjden 4(12) Föreningens ekonomi 2007 är första året som föreningen betalar fastighetsskatt, halv fastighetsskatt. Det uppgår till 0,2% av taxeringsvärdet för 2004 som var kr ersätts fastighetsskatten av en kommunal fastighetsavgift, som är 600 kr per lägenhet de år som halv avgift gäller och kr per lägenhet när full fastighetsavgift gäller. Efter 2008 indexuppräknas beloppen. Fastighetsskatten på kr för 2007 får jämföras med fastighetsavgiften på kr År 2012 börjar full kommunal fastighetsavgift att gälla för föreningen. Den schablonberäknade inkomstskatten är avskaffad from 2007 och endast kapitalintäkter belastas med 28 % skatt. Föreningen betalar dock ingen inkomstskatt alls pga underskottet som vid taxeringen 2007 uppgick till kr. Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 Brf Kungssätrahöjden 5(12) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter parkering Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Arvoden och kostnadsersättning Fastighetsskatt Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag Övriga finansiella kostnader Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

7 Brf Kungssätrahöjden 6(12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Tomträtt Pågående arbete Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Insatskapital Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital

8 Brf Kungssätrahöjden 7(12) Balansräkning Not Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Brf Kungssätrahöjden 8(12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är kr. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Noter Avskrivningar Byggnad avskrives enligt annuitetsplan 40 år 0,33 % Tomträtten avskrives enligt annuitetsplan 45 år 1,45 % 1 Övriga rörelseintäkter Kabel-TV Övrigt

10 Brf Kungssätrahöjden 9(12) 2 Reparationer och underhåll Reparationer hiss Hiss övrigt Löpande reparationer Reparationer tvättstuga Trädgårdskostnader Driftskostnader Snöröjning/sandning Städning Entreprenad El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Hyra garage & park Förbrukningsmaterial och -inventarier Fastighetsskötsel Administrationskostnader Telefon & porto IT-kostnader Bevakningskostnader Revisionsarvode Arvode förvaltning Övriga administrationskostnader Föreningsavgifter Övr främmande tjänst

11 Brf Kungssätrahöjden 10(12) 5 Arvoden och kostnadsersättning Styrelsearvode Kostnadsersättning Sociala kostnader Utbildning Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Tomträtt Avskrivningen enligt annuitetsplan. Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 Brf Kungssätrahöjden 11(12) 8 Kundfordringar Faktura Henry Yu Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter if fastighetsförsäkring Com hem Stockholm stad, Tomträtt Upplupna räntebidrag SLB Fastighetsservice Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre fond Balanserat Årets insatser underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Swedbank, , ränta 4,798 % rörlig Swedbank, , ränta 4,08% ffd Handelsb,543299, räntesats 4,82 %, ffd Avgår kortfristig del

13 Brf Kungssätrahöjden 12(12) 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avdragen A- skatt Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Upplupna revisionsarvoden Fortum fjärrvärme Fortum El Vatten Hyresfordringar Beräknade soc.avg SITA Skärholmen / 2008 Per Jonsson Anita Adler Ruwen Jin Emina Tica Sven-Olof Nordh Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den. BOREV revisionsbyrå AB Revisor

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer