Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:"

Transkript

1 Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF Slutdatum: Ramavtal Förlängning: 2 Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr: Moms reg nummer: Adress: Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: Säljare: Karolinska Institutet Säljare: Städgladen AB Annika Bondesson Kontaktperson: Ricard Höckerfelt Org. nr: SE Moms reg SE nummer: - Adress: Roslagsgatan Postnummer: STOCKHOLM Postort: STOCKHOLM SVERIGE Land: SVERIGE +46 (0) Telefon: Mobil: Fax: E-post: 1. Städtjänster Städgladen 1.1. Ramavtal för Städtjänster Parter Avtal har träffats gällande tjänsteupppdrag mellan parterna, Karolinska Institutet org nr , i texten kallad Beställaren, och Städgladen AB, org.nr i texten kallad Leverantören Avtalets omfattning Avtalet omfattar Allmänna Bestämmelser för köp av Tjänst och därtill fogade bilagor enligt nedan. Avtalet omfattar det uppdrag som specificeras i Bilaga 1A. Varje delavrop specificeras i ett signerat dokument Bilaga 1B Pris som gäller för detta avtal specificeras i Bilaga 2A. Fönstertyper för fönsterputsning specificeras i Bilaga 2B. Arbetet är tidsbegränsat i enlighet med tidplanen som specificeras i Bilaga 3. Vardera parts utsedda kontaktperson som ansvarar för den partens åtagande enligt detta avtal specificeras i Bilaga 4. I bilaga 4 återfinns även parternas adresser. Övriga kommentarer specificeras i Bilaga Viljeinriktning Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden. Parterna skall sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna. Utskrivet: :35 Sida 1 av 22

2 Tolkningsordningen I det fall avtalshandlingarna innehåller mot varandra stridande bestämmelser gäller följande rangordning: 1. Skriftliga ändringar/tillägg skriftligen undertecknade av parterna 2. Detta avtal 3. Ingående bilagor i bilageordning 4. Förfrågningsunderlag 5. Anbud Innehåller Avtalet och till detta fogade bilagor sinsemellan motstridiga uppgifter gäller Avtalet i första hand och Bilagorna i andra hand om inte annat överenskommits under Övriga kommentarer, Bilaga Tvist och tillämplig rätt Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag. Tills dess tvist slutligen avgjorts skall Beställarens mening gälla. Vid tolkning och tillämpning av detta avtal skall svensk rätt gälla Avtalsstart Detta avtal gäller från det datum då båda parter har undertecknat det. Avtalsperiod anges i Bilaga Övrigt Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. För Karolinska Institutet: Stockholm Bengt Norrving, Administrativ Direktör För Städgladen AB: Stockholm David Nilden För Städgladen AB: Stockholm Ricard Höckerfelt Utskrivet: :35 Sida 2 av 22

3 2. Avtal 6021/UF-B Bil 1A 2.1. Omfattning av uppdraget Allmänt Leverantören förbinder sig att för Beställaren utföra städuppdrag enligt städtypsspecificering. Tjänsten skall utföras i lokaler enligt lokalförteckning nedan punkt och bilaga 1B för respektive deluppdrag och institution. Alla uppdrag skall utföras och rapporteras under och i enlighet med varje institutions administrativa chefs ledning. Städtypernas innehåll och art kan under avtalstiden förändras. Nya typer kan tillkomma. Två avtalstyper enligt nedan förekommer. Avtalsvillkoren är lika för båda avtalstyperna där inte något särskilt anges. Priser för alla typer anges i avtalets bilaga 2A Avtalstyp-Fast avtal Avtalet gäller för specificerad institution enligt undertecknat avrop och helt i enlighet med alla bilagor Avtalstyp-Ramavtal Avtalet gäller för avrop för Beställarens Institutioner och enheter vid behov. Minsta uppdrag är en institutions yta inom en byggnad. Totalpris överenskommes vid avrop efter beräkning gjord på m2-priser/städtyp enligt avtalets prisbilaga. Starttid för avropad städtjänst skall vara enligt punkterna och Personal KI fäster största vikt vid att alla avtalsbundna företag hanterar sin personal på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt. KI godkänner inte underleverantörer för städtjänsterna och tjänstgöringsscheman för all personal skal finnas hos respetktive avropande enhet vid KI under uppdragstid. Anställningsbevis för all personal skall finnas hos Upphandlingsenheten vid KI. KI för binder sig att hantera all personalinformation på ett säkert sätt och inte lämna ut information annat än när ett lagrum kan göra detta nödvändigt Städtyp AA1-Sammanträdesrum/Bibliotek Moment:... Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Torka bord (och fria ytor)...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Dammtorka fria ytor, avfläcka strömbrytare...1 ggr/v Moppa och Dammsuga mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 3 av 22

4 Städtyp AA2-Sammanträdesrum/Bibliotek Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...1 ggr/v Torka telefoner, fönsterbänkar, bord och fria ytor...1 ggr/v Moppa hårda och Dammsuga mjuka golv...1 ggr/v Avfläcka golv...1 ggr/v Svabba golv...1 ggr/m Avtorka glas, stickkontakter, element, lister, möbelben, armstöd, tavlor, golv- o väggarmatur...1 ggr/m Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Städtyp AA3-Föreläsningssal Moment:...Frekvens:...Vald tid på dygnet: Moppa hårda golv alternativ dammsuga...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Dammtorka bord...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Svabba hårda golv...1 ggr/v Dammsuga textila golv...1 ggn/v Dammtorka tavlor...1 ggn/m Dammtorka ledstång (trappräcke)...1 ggn/v Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammtorka golvlist, element, stickkontakter...1 ggn/m Avtorka möbelben, armstöd, skrivskiva...1 ggr/m Dammsuga textila möbler...1 ggr/m Dammtorka tavlor...1 ggn/m Städtyp A1-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...5 ggr/v Avfläcka dörrar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Rengöra Handfat / Diskbänk...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra Skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp A2- Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/m Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra Handfat / Diskbänk...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra Skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 4 av 22

5 Städtyp A3-Laboratorium Moment...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Fuktmoppa samt skrapa stänk på golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Tömma sopsäckar...5 ggr/v Städtyp A4-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Tömma sopsäckar...5 ggr/v Städtyp A5-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...2 ggr/v Avfläcka dörrar...2 ggr/v Dammtorka element...1 ggr/m Dammtorka fönsterbänkar, möbler, telefoner, lampor..1 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Avfläcka golv...5 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Rengöra tvättställ, tvål- och pappershållare...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp B1-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 5 av 22

6 Städtyp B2-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytar-området...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/m Dammsuga textila mattor + mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...1 ggr/v Städtyp B3-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor + mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp B4-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor + mjuka golv...2 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktmoppa/fuktsvabba golv...2 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...2 ggr/v Städtyp C1-Personalrum/Pentry Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytar-området...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/v Avfläcka vitvaror...1 ggr/v Avfläcka fönster/glasytor (ej ytterfönster)...1 ggr /v Avfläcka skåp + diskbänkar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar +byta avfallspåse...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...efter behov Torka av borden...5 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 6 av 22

7 Städtyp C2-Personalrum/Pentry Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytarområdet...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Avfläcka vitvaror...1 ggr/v Avfläcka fönster/glasytor (ej ytterväggsfönster)...1 ggr/m Avfläcka skåp...1 ggr/v Rengöra diskbänk...3 ggr/dag 5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar + byta avfallspåse...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...efter behov Torka av borden...3 ggr /dag 5 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Plocka i och ur diskmaskin, diska...3 ggr /dag 5 ggr/v Städtyp C3-Restaurang Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Dammtorka element, golvlist...1 ggr/m Avfläcka stolar...5 ggr/v Torka av borden...5 ggr/v Dammtorka gallergrind...1 ggr/m Städtyp C4-"PUB" Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka stolar...5 ggr/v Dammtorka golv, väggar, armatur, tavla, klocka...1 ggn/m Dammtorka piano, metallstång runt bardisk...5 ggr/v Dammtorka element, fönsterlist, golvlist...1 ggr/v Dammsug golv...5 ggr/v Avfläcka golv...5 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Oljemoppa golv...2 ggr/v Städtyp C4-Gästmatsal Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga textila stolar...1 ggn/m Dammtorka golvlist, vägglist, hatthylla...1 ggn/m Avfläckning kring handtag...1 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Dammtorka gallervägg...1 ggr/år Städtyp C6-Garderob i restaurang Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga telefon...1 ggn/v Dammtorka golvlist, disk, hatthylla...1 ggn/m Avfläcka spegel...5 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 7 av 22

8 Städtyp D1-Entre'/Hiss/Trapphus/Övergång Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...1 ggr/v Dammsugning av entre mattor... 5 ggr/v Fuktsvabba hissgolv...5 ggr/v Fuktsvabba övriga golv...5 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Torka av ledstänger, dörrfoder, strömbryt...1 ggr/v Entremattor...vid behov Städtyp D2-Entre'/Hiss/Trapphus/Övergång Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar, glas, spegel, strömbrytare...1 ggr/v Dammsug golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/m Dammtorka tavlor, element...1 ggr/m Dammtorka trappräcke...2 ggr/v Entremattor...efter ök Städtyp D3-Entre'/Hall/Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tillsynsstädas eftermiddagar...5 ggr/v Städtyp D4-Entre' Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörr,...2 ggr/v Avfläcka glas, spegel, strömbrytare...1 ggr/v Dammsug entrematta...2 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar och möbler...1 ggr/v Dammtorka golvlister, hatthylla...1 ggr/m Dammtorka tavlor, element...1 ggr/m Moppa alt dammsug golv...2 ggr/v Svabba golv...2 ggr/v Städtyp D5-Entre' Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Kombimaskinskurning...2 ggr/dag Städtyp E1-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmateriel...vid behov Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelytor...1 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...1 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 8 av 22

9 Städtyp E2-WC/Tvättrum/Dusch Moment:... Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelyto...1 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...1 ggr/v...def.: Översyn av toaletter...1 ggr/dag..ett extrabesök/dag då ev brister rättas till Städtyp E3-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelytor...5 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...5 ggr/v Tillsynsstädning varje eftermiddag...5 ggr/v Städtyp E4-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, speglar, dörrar och strömbrytare...2 ggr/v Avtorka armaturer...2 ggr/dag Moppa golv...2 ggr/dag Svabba golv...2 ggr/dag Fylla på förbrukningsmaterial...2 ggr/dag Rengöra golvbrunnar...1 ggn/v Rengöra kakelytor...2 ggr/dag Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...2 ggr/dag Rengöring av WC-borste...5 ggr/v Tömma papperskorgar...2 ggr/dag Rengöra tvål- och pappershållare...2 ggr/dag Städtyp F1- Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas och dörrspeglar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Fuktsvabba golv... 5 ggr/v Rengöra handfat... 5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Damma skåp ovanpå...1 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 9 av 22

10 Städtyp F2- Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas- och dörrspeglar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v/vintertid Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Damma skåp ovanpå...1 ggr/v Städtyp F3-Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas- spegel, golv och dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, element och ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Moppa alt dammsuga golv... 1 ggr/v Svabba alt kombimaskintvätta golv...1 ggn/m Tömma papperskorgar...2 ggr/v Damma skåp ovanpå, hatthyllor...1 ggr/m Städtyp F4-Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammtorka golvlist...1 ggr/m Fuktmoppa golv...2 ggr/v Städtyp F5- Trappor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avläcka glas, spegel, golv, dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, Element, ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Fuktmoppa golv på bottenvåning...5 ggr/v Fuktmoppa övriga golv...2 ggr/v Städtyp F6- Trappor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avläcka glas, spegel, golv, dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, Element, ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Moppa alt dammsuga golv...2 ggr/v Svabba golv...2 ggr/v Tömma papperskorgar...2 ggr/v Damma skåp ovanpå, hatthyllor...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 10 av 22

11 Städtyp G1-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister...1 ggr/m Dammtorka ovanpå klädskåp...1 ggr/m Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...1 ggr/v Städtyp G2-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/m Dammtorka ovanpå skåp...1 ggr/m Fuktmoppa golv...4 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra tvättställ, armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...5 ggr/v Avfläcka spegel...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...5 ggr/v Städtyp G3-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/m Dammtorka ovanpå skåp...1 ggr/m Fuktmoppa golv...4 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra tvättställ, armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...5 ggr/v Avfläcka spegel...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...5 ggr/v Tillsynsstädning varje eftermiddag...5 ggr/v Städtyp G4-Gym-rum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare, dörr...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 11 av 22

12 Städtyp H-Soprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp I-Bastu Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Moppa...4 ggr/v Fuktsvabba...1 ggr/v Städtyp K-Isotop laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Städtyp L-Mottagningsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Städtyp M-Parasit laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar...5 ggr/v Avfläcka strömbrytare...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp N-Kylrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Städtyp O-Datorrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv (special-golv)...1 ggr/v Tömma papperskorgar...1 ggr/v Städtyp P- Frysboxförråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga golv...1 ggr/m Fuktmoppa golv...2 ggr/m Städtyp Q- Foto laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp R- Mikroskoprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...2 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 12 av 22

13 Städtyp S- Special-laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Städtyp U- Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktmoppa golv...5 ggr/v Städtyp T- Mottagningsförråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga golv...1 ggr/m Städtyp V- Butiker Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktmoppa golv...1 ggr/v Dammsuga golv...2 ggr/m Städtyp X- Beta-, Gamma-räknarrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Städtyp Y- Förråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsugning av golv...1 ggr/m Städtyp Å- Verkstad Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...2 ggr/v Moppa golv...2 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Städtyp Ä- Operationsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Torka av skrivtavlor...5 ggr/v Torka av diskbänkar...5 ggr/v Operationsbord...efter ök Avfläcka strömbryt. och dörrar...5 ggr/v Fukttorka radiatorer...1 ggr/v Torka golvlist...1 ggr/m Denna rumstyp används som lektionssal i anatomiundervisningen. Det kan innebära viss kvardröjande, lukt från konserveringsmedel. I lokalen förvaras anatomiska preparat i kylboxar. Städning sker före lektionstid. Utskrivet: :35 Sida 13 av 22

14 Städtyp Ö- Grupp- och seminarierum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...5 ggr/v Torka av skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Dammtorka bord...5 ggr/v Avfläcka dörrar...5 ggr/v Avfläcka strömbrytarområdet...1 ggr/v Torka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1ggr/m Avtorka möbelben och stolsarmstöd..1 ggr/m Dammtorka golvlampor, tavlor, stick-..1 ggr/m kontakter, golvlist, element och list ovanför skrivtavla Utförande -Basstädning Städningen skall utföras med den kompetens som man kan förvänta sig av ett välmeriterat företag i branschen. Moment beskrivs utförligt enl punkterna Städtyper Golvård Normal golvvård genomförs enl SSEF aktuell Nomenklatur för städning. Pris för normal golvvård ingår i ovan angivna städkoder. Karolinska Institutet har ett stort lokalbestånd. Ett tungt inslag är de forskningslaboratorier som präglar verksamheten. Golvmaterialet varierar och består mest av plastmattor och linoleum, gäller även i kontor och korridorer. Inom det äldre beståndet och allmänt i hörsalar och bibliotek finns parkett av olika slag, som skall behandlas på olika sätt. I entréer och i vissa specialutrymmen förekommer olika typer av stenbeläggningar. Det är av största vikt att golvmaterialen blir korrekt vårdade/behandlade och i vissa fall krävs expertkunskaper. Skötselanvisningar tillhandahåller hyresvärden Akademiska Hus eller respektive administrativa chef för varje enskilt städobjekt.vid osäkerhet skall en dialog tas med hyresvärldens kontaktperson som får leda fram till metod. Vid enskild institutions avrop på ramavtalet skall entreprenör, tillsammans med husvärden, inventera lokalbeståndet före varje specifikt avrop och fastställa lämplig golvvård Maskinell golvvård Vid behov kan särskild maskinell golvrengöring med vaxning/polishbehandling beställas. Metod skall vara enligt Sveriges Städentreprenörers Förbund, SSEF's Nomenklatur för städning. Pris för polish tillkommer Städning av Trägolv Då kostnad tillkommer utöver baspris per m2 och städtyp får tilläggsdebitering ske. Pris anges per m2 och behandling. Fyra prisnivåer. Olja skall anges och under avtalsperioden definiera kvalitetsnivå om byte av olja blir aktuellt. Priser anges för en behandling. Olja prissätts inte utan debiteras separat för att under avtalets gång ev kunna bytas. I varje deluppdrag för enskild institution skall överenskommas om metod för olika trägolv. Utskrivet: :35 Sida 14 av 22

15 Storstädning Vid behov kan storstädning beställas. Förslagsvis 1 gång/år. Denna debiteras då med ett m2-pris enl nedan. Städmoment i en storstädning: -Tvättning av samtliga väggar och fönstersnickerier. -Moppning av tak som ej tvättas. -Tvättning av dörrar inkl snickerier, övriga fasta snickerier utvändigt. -Rengöring av fasta belysningsarmaturer, ventiler, sanitära enheter, handduksskåp, hållare för pappersbägare och toalettpapper, väggbeklädnad kring sanitära enheter, golvsocklar, trösklar och golvbrunnar. -2-sidig puts av skärmglas. -Putsning av speglar och dörrglas. -Maskinell golvvård m h t rummets golvmaterial Programstädning Programstädning är ett sätt att göra storstädning billigare genom att göra en behovsbedömning från rum till rum Städning valfri Vid behov kan uppdragsgivaren beställa städning utöver basbehov. I princip normal städning. Denna städning debiteras per timme Extrastädning Vid behov kan extrastädning av ordinarie städtyp beställas. Denna debiteras då med ett procentuellt påslag på fast ordinarie m2 pris för given städkod Arbetsgivarfakturerad hemstädning Denna städning avropas av redan avtalsbunden institutions administrativa chef. Avtal om uppdrag inkl period, städyta, städfrekvens och månadskostnad skrivs mellan institution och entreprenör för varje deluppdrag Fönsterputs Vid behov kan fönsterputs beställas. Entreprenör skall administrera tänsten. Av KI godkänd underleverantör får användas. Priser anges per fönstertypkod. Typer beskrivs i bilaga 2B. Tilläggskostnad för; stegar, stänger och skruvar samt ev liftar Returpapper Vid behov kan returpappershantering beställas. Innebär detta inget merarbete för entreprenören utan delvis ersätter den normala tömningen av papperskorgarna utgår ingen extrakostnad. Frångås rutinerna så att hanteringen medför merarbete, utgår ersättning Mattvätt Vid behov kan tvättning av entrémattor beställas. I uppdraget ingår hämtning av mattor, tvätt och återlämnande på plats KI. Utskrivet: :35 Sida 15 av 22

16 Förbrukningsmaterial Institutionerna bekostar förbrukningsmaterial för egen verksamhet, såsom pappershanddukar, hushållspapper, tvål och diskmedel. I uppdraget ingår att sköta påfyllning i brukarautomater och bevakning av lagerpåfyllnad Metoder Städning skall ske enligt Sveriges Städentreprenörers Förbund SSEF aktuell Nomenklatur för städning. Underhåll för trägolv utförs enl specifika krav beroende på fabrikantinstruktioner eller Akademiska Hus krav. Allt kemikalieval vid utförande av städuppdrag skall vara det minst miljöbelastande som finns att tillgå. Dvs entreprenören skall följa den s k Produktvalsregeln i 2 Kap 6 i Miljöbalken Hygien- och förbrukningsmaterial skall vara miljöanpassat. Golv skall städas enligt resp golvleverantörs bifogade instruktionsblad, med hänsyn tagna till övriga krav enligt denna punkt. Produktblad för valda kemikalier skall översändas före avtalstecknande och därefter finnas med i avtalsdokumentationen. Entreprenören skall beskriva alla arbetsmetoder där kemikalier används. Önskar entreprenören ändra metod under avtalstiden skall detta överenskommas med institutionens administrativa chef. Överenskommelsen skall vara skriftlig och nya godkända produktblad för ev nya kemikalier skall biläggas. Städkemikalierna skall ej vara allergiframkallande och endast ha svag lukt, nästintill luktfria. Beställaren skall kunna begära byte av städkemikalie om användningen av viss kemikalie medför någon form av olägenhet för anställda hos beställaren Tillgänglighet Arbetet leds och kontrolleras av entreprenören med kompetent arbetsledning som skall finnas fysiskt tillgänglig dagtid alla arbetsdagar. För fast avtal skall entreprenörens arbetstid vara enligt Allmänna bestämmelser för Köp av Tjänst pkt 2, denna bilaga och skriftligt överenskommet arbetsschema för resp institution. Ändringar får ske endast efter skriftlig överenskommelse mellan institutionens administrativa chef eller av denne utsedd person med städansvar för institutionen och entreprenörens ansvarige arbetsledare. För ramavtal åtager sig entreprenören att ordna planeringsmöte med i avtalet namngiven arbetsledarperson inom en (1) vecka från avrop. Städuppdrag skall kunna påbörjas en (1) månad efter avrop. Rapportering under arbetets gång skall ske till respektive institutions administrativa chef och/eller den person denne utser Avropsförfarande För utnyttjande av ramavtal sker avrop vid behov. Dessa avrop kan initieras muntligt. Före uppdragsstart skall av båda parter undertecknad bilaga 1B med lokalförteckning, beräknad städyta och beräknat totalpris för avropsuppdraget vara klart. Signering skall ske av parternas firmatecknare Rapportering Rapportering under arbetets gång skall ske till respektive institutions administrativa chef och/eller av denne utsedd ansvarig person. Under avtalstiden skall arbetsinsatserna dagbokföras. Uppdragsgivaren skall hela tiden kunna bli informerad om aktuell personalbemanning eller gå tillbaka och se tidigare bemanning. Personal skall vara namngiven i dagboken och den skall alltid vara uppdaterad. Utskrivet: :35 Sida 16 av 22

17 Introduktion Tecknat ramavtal skall introduceras inom Karolinska Institutet vid ett par centrala möten för administrativa chefer. Entreprenören skall medverka vid dessa möten med en eller flera arbetsledare. Dessa möten får ses som marknadsföring för entreprenören och skall inte debiteras Karolinska Institutet Kvalitetskontroll Arbetet leds och kontrolleras av entreprenören med kompetent arbetsledning som skall finnas fysiskt tillgänglig dagtid alla arbetsdagar. Arbetsledningen kontrollerar städkvaliteten på varje städområde minst två gånger per månad. Kvalitetsuppföljning sker kvartalsvis, enligt i förväg uppgjort protokoll. Kvalitetsenkät sammanställs minst en gång per år av beställaren. Utvärdering sker mellan respektive institution och entreprenören Uppföljning och Statistik Två gånger per år lämnar entreprenören skriftlig uppdragsstatistik till Upphandlingsenheten. Statistiken skall vara enligt överenskommelse och omfatta: periodens uppdrag med beställningsdatum, ansvarig beställare och institution tidsåtgång per institution timpris och totalkostnad per institution namn på ansvarig arbetsledare och utförandepersonal under perioden. Minst en gång per år skall uppföljningsmöten hållas mellan entreprenören och den centrala avtalstecknande parten. Dessa möten skall ligga till grund för det fortsatta samarbetet Volymförändring Volymändringar motsvarande +/- 20 % av respektive institutions avtalsvolym accepteras. Vid sådan förändring sker motsvarande justering av ersättningen. I samband med större helger som jul och nyår samt påsk och under sommarmånaderna kommer städningen att reduceras. Förändringar skall överenskommas skriftligt en (1) månad i förväg Lokalförändring Under avtalsperioden kan Beställaren tvingas flytta sin verksamhet inom sitt geografiska område. Detta är inte skäl till uppsägning av avtal. I god tid för ev flyttning skall parterna överenskomma om ny prisberäkning map förändrade lokalytor och lokaltyper Prisjustering Priserna är fasta under avtalets 12 första månader. Därefter kan om part så begär prisjustering ske en gång per år med högst motsvarande förändring enligt nedan. 75 % SCB AKI för arbetare inom privat sektor, SNI-92 J+K Som basvärde gäller det preliminära indextal som fastställs för jan % fast del. Begäran om prisförändring skall skriftligen anmälas minst 8 veckor före ikraftträdandet. Motparten skall skriftligen godkänna justeringen. Prisförändring får tillämpas tidigast 8 veckor efter att motparten godkänt förändringen och då från och med närmast påföljande kalendermånadsskifte. Av parterna godkänd prisförändring skall gälla fast minst ett år Lokalförteckning Lokalförteckning fylls i före varje avrop och signering och varje gång vid ev förändringar. Se bilaga 1B som är mall för hur lokalförteckning, beräknad städyta och beräknat totalpris skall anges. Utskrivet: :35 Sida 17 av 22

18 3. Avtal 6021/UF-B Bil Tidplan Avtalsperiod Detta avtal gäller under tiden och längst till då avtalet upphör automatiskt om ingen förlängning skett. Vid avrop på ramavtalstypen gäller att avtalet startar vid undertecknande av prisberäkningarna och lokalförteckningarna och löper sen enl ovan Option till förlängning Beställaren har rätt att förlänga detta avtal - till samma villkor och priser-ett år i taget två gånger. Förlängningsprocessen skall initieras minst två (2) månader före utgången av detta avtal. Avtalet upphör automatiskt senast utan särskild uppsägning. Detta gäller det övergripande ramavtalet och alla dess underkontrakt. Oavsett när underkontrakten är tecknade Provperiod Beställaren har rätt att påbörja en provperiod av 6 månader. Utfaller denna provperiod till belåtenhet löper avtalet enligt punkt 1 ovan. Entreprenören skall omgående informeras om eventuella klagomål på utförande under provperioden. Beslut om godkänd provperiod skall fattas senast sista i 6:e månaden. Om provperioden inte är godkänd skall skäl till detta anges skriftligt. Entreprenören har därefter uppdraget ytterligare en månad. Utskrivet: :35 Sida 18 av 22

19 4. Avtal 6021/UF-B Bil Information om parterna Parterna Leverantören: Städgladen AB Roslagsgatan Stockholm ---- Organisationsnr: Telnr: Mobil nr: E-post: Beställaren: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Ledningskansliet, Upphandling Stockholm Organisationsnr: Telnr: Faxnr: Utskrivet: :35 Sida 19 av 22

20 Kontaktpersoner Leverantörens kontaktpersoner: Ansvarig för uppdraget: Namn: Ricard Höckerfelt Telefon: Mobiltelefon: E-postadress: Beställarens kontaktpersoner: Ansvarig för uppdraget: Namn: Annika Bondesson Befattning: Upphandlingschef Telefon: Fax: e-postadress: Avtalsförvaltare: Namn: Ann-Britt Vestin Befattning: Upphandlare Telefon: Fax: e-postadress: Personalgrupp För detta avtal utpekad arbetsledande personal: Arbetsledare 1: David Nilden Arbetsledare 2: Ricard Höckerfelt Fakturaadress: Varje institution vid Karolinska Institutet har egen fakturaadress. Denna skall anges för respektive institutions eller enhets avrop på ramavtal i samband med undertecknande. Utskrivet: :35 Sida 20 av 22

Avtal: nummer: annika.bondesson@ki.se E-post: anna.tornqvist@iss-fs.se

Avtal: nummer: annika.bondesson@ki.se E-post: anna.tornqvist@iss-fs.se Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster ISS Referensnr: 6021/UF-C Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF 2007-05-01 Slutdatum: 2011-04-30 Ramavtal Förlängning: 2

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

Avser följande lokaler: Kontor, vilrum Fuktmoppa alternativt dammsuga golv

Avser följande lokaler: Kontor, vilrum Fuktmoppa alternativt dammsuga golv Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten 02:03 Städinstruktioner - objekt 1 2014-11-21 Datum Diarienr (åberopas) Saknr A140.363/2014 918 1 (8) 02:03 Städinstruktioner - objekt 1 Grundinstruktion

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-10-02

BILAGA 1 Datum 2012-10-02 BILAGA 1 Datum Sida 1(8) 2012-10-02 Verksamhetsstöd STÄDINSTRUKTIONER Lokaltyper/åtgärder 1. Toaletter med eller utan förrum 175 m2 Varje dag Våt torka golv 07.00-09.00 Rengöra toalettstol, tvättställ,

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Kravspecifikation och städprogram

Kravspecifikation och städprogram Bilaga 1.8 Dnr UPP 2013/70 Kravspecifikation och städprogram A Kravspecifikation Fastighetsbeskrivning Upphandlingen gäller städning av lokalyta om totalt 1 897 kvm fördelat på sex plan. Totalt finns 52

Läs mer

Datum. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellan- & balkongglas. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas

Datum. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellan- & balkongglas. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen STÄDINSTRUKTION Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) 2010-12-29 Ärendebeteckning 1006 Arbetsmoment och frekvens Bengtsfors,

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Öppettider: Mån-Fre 6.30-19.00, Lör 9.00-17.00, Sön 10.00-18.00

Öppettider: Mån-Fre 6.30-19.00, Lör 9.00-17.00, Sön 10.00-18.00 Bilaga D2 Dnr 0902440 Specifikation Kundcenter Knutpunkten, Helsingborg Städprogram Öppettider: Mån-Fre 6.30-19.00, Lör 9.00-17.00, Sön 10.00-18.00 Biljettexpedition 7 ggr/vecka Töm papperskorgar Torka

Läs mer

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Augusti 2008 Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Ansvarig för verksamheten ska inom ramen för egenkontrollen se till att

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Kontaktpersoner. 2. Allmänt. 3. Generella städprogram. 4. Metodbeskrivning; förklaring städprogram. 5. Storstädning

INNEHÅLL. 1. Kontaktpersoner. 2. Allmänt. 3. Generella städprogram. 4. Metodbeskrivning; förklaring städprogram. 5. Storstädning Sida: 1/8 INNEHÅLL 1. Kontaktpersoner 2. Allmänt 3. Generella städprogram 4. Metodbeskrivning; förklaring städprogram 5. Storstädning 6. Loggbok ( bilaga ex. loggbok ) Sida: 2/8 1. Kontaktpersoner Landstingets

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:2 STÄDANVISNING Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Städrutin för skolor och förskolor i SDF Örgryte-Härlanda

Städrutin för skolor och förskolor i SDF Örgryte-Härlanda 1 Städrutin för skolor och förskolor i 1 Innehåll Varför en städrutin?... 3 Städrutin skola... 4 Storstäd skola... 7 Städrutin förskola... 8 Storstäd förskola... 11 Städning vid smitta... 12 Varför en

Läs mer

02.04.02 Område 1 & 2 städanvisning & frekvens 140117.xls Omfattn Metod

02.04.02 Område 1 & 2 städanvisning & frekvens 140117.xls Omfattn Metod POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN - OMFATTNING OCH METODER - GENERELL 02.04.02 Område 1 & 2 städanvisning & frekvens 140117.xls Nedan angivna städnivåer är en vägledning om miniminivåer och generell för hela

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

Lokalvårdsdeklaration

Lokalvårdsdeklaration Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Lokalvårdsdeklaration Östra Göteborg. www.goteborg.se INLEDNING. Denna lokalvårdsdeklaration är ett sätt att tydliggöra vårt uppdrag så att du som kund vet vilka förväntningar

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-13

STÄDPOLICY 2015-01-13 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-13 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Kungl. biblioteket Intyg om kravuppfyllelse Bilaga 1

Kungl. biblioteket Intyg om kravuppfyllelse Bilaga 1 Kungl. biblioteket Intyg om kravuppfyllelse Bilaga 1 Observera att uppfyllelsen av vissa krav i förfrågningsunderlaget skall intygas av behörig firmatecknare eller av annan person som enligt fullmakt äger

Läs mer

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning.

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Inställelseavgiften (ej skattereducerad) är en avgift som täcker administration

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten Värmland PVS-918-3512/12 2012-05-25

02:2 STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten Värmland PVS-918-3512/12 2012-05-25 02:2 STÄDANVISNING Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten Värmland PVS-918-3512/12 2012-05-25 2 (6) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

STÄDINSTRUKTION LOKALVÅRDSTJÄNSTER. Polismyndigheten i Västmanlands län

STÄDINSTRUKTION LOKALVÅRDSTJÄNSTER. Polismyndigheten i Västmanlands län Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen STÄDINSTRUKTION Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 958 STÄDINSTRUKTION avseende LOKALVÅRDSTJÄNSTER för Övergripande

Läs mer

LOKALVÅRDSINSTRUKTION

LOKALVÅRDSINSTRUKTION 1(7) Bilaga 1 LOKALVÅRDSINSTRUKTION För anstalten Skogome i Göteborg Regionkontor Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 2562 403 17 GÖTEBORG Lilla Badhusgatan 4 031-7528800 031-7528803

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

STÄDPOLICY 2014-11-21

STÄDPOLICY 2014-11-21 Sida Handling STÄDPOLICY 204--2 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 72 Hyvelgatan 2 Tel 049-880

Läs mer

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management Lokalvård Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund

Läs mer

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INVENTARIER... 3 2. VÄGGAR OCH GARDINER... 3 3. GOLV

Läs mer

Lokalvårdsavtal. E? Borlänge. Kost- och lokalservice

Lokalvårdsavtal. E? Borlänge. Kost- och lokalservice P l (3) Kost- och lokalservice 2016-06-29 Lokalvårdsavtal Mellan Kultur och Fritid och Kost- och Lokalservice har följande avtal träffats angående lokalvård till Vallenhallen och Ishallen. I avtalet benämns

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Städrutin Folktandvården

Städrutin Folktandvården Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Städrutin Folktandvården Riktlinjer för arbetets utförande Städtjänsterna skall utföras enligt denna arbetsbeskrivning. Extra tjänster avropas separat Följande

Läs mer

Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N

Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N Krav avseende lokalvård Valhallavägen 117 Arbetstid Lokalerna är tillgängliga för lokalvård helgfri måndag fredag klockan 07:00 17:00. PTS har inte semesterstängt.

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Bilaga 1 - Arbetsbeskrivning för lokalvård vid Linköpings universitet, Campus Norrköping

Bilaga 1 - Arbetsbeskrivning för lokalvård vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 1/7 Bilaga 1 - Arbetsbeskrivning för lokalvård vid Linköpings universitet, Campus Norrköping Allmänna anvisningar Lokalvården skall baseras på kvalitet och behovsanpassas så att den angivna städfrekvensen

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Avtal. Ramavtal för AV entreprenör. Referensnr: Karolinska Institutet Kommunikation AB. nummer:

Avtal. Ramavtal för AV entreprenör. Referensnr: Karolinska Institutet Kommunikation AB. nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för AV entreprenör Ramavtal för AV entreprenör Referensnr: Upph. ref.nr: 10030/UF 10030/UF 2011-06-07 Slutdatum: 2013-06-07 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

www.svartingehemstad.se info@svartingehemstad.se

www.svartingehemstad.se info@svartingehemstad.se STÄDNING Hemstäd FLEX En skräddarsydd städning från början till slut! Du som kund avgör helt vilka städmoment som skall ingå och hur lång tid Du önskar ha oss på plats. Hemstäd MINI En snabb uppfräschande

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

BEVAKNINGSAVTAL MARK

BEVAKNINGSAVTAL MARK Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten Norrbotten

Polismyndigheten i Norrbotten Norrbotten Polismyndigheten i Norrbotten Norrbotten Bilaga 1 Generella objektsgrupper samt städinstruktion med frekvens Denna bilaga innehåller generella objektskrupper samt städinstruktion med frekvens för respektive

Läs mer

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Serviceavtal för Radioterminaler

Serviceavtal för Radioterminaler Sid. 1 (6) Serviceavtal för Radioterminaler BILAGA 4 - Avtalsförslag DNR: Sid. 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dokument i avtalet, tolkningsordning... 3 2 Parter... 3 3 Leveransens innehåll och omfattning...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra drift av fastighetsnät och trådlöst nät till kunden Skellefteå enligt bilaga 1 svarsformulär uppdragsbeskrivning, bilaga 2a objektlista fastighetsnät,

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

UPPHANDLING AV LOKALVÅRD TILL POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN INKLUSIVE ÅKLAGARKAMMAREN I KALMAR OCH POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

UPPHANDLING AV LOKALVÅRD TILL POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN INKLUSIVE ÅKLAGARKAMMAREN I KALMAR OCH POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN UPPHANDLING AV LOKALVÅRD TILL POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN INKLUSIVE ÅKLAGARKAMMAREN I KALMAR OCH POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN Det har i rubricerad upphandling inkommit frågor som kräver bemötande

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

Tel. 035-10 80 10 HEMMA!

Tel. 035-10 80 10 HEMMA! Service Service Söker du hjälp i hemmet? Det kan röra alla delar av din vardag som du har svårt att klara av eller hinna med. HEMMA! Jag vill ha hjälp av en! Trädgårdsarbete såsom häckklippning, gräsklippning,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Basstädning och övriga tjänster

Basstädning och övriga tjänster Basstädning och övriga tjänster Lokalvårdens utbud och priser LOKALSERVICE LU SERVICE LUNDS UNIVERSITET 2017-10-01 Visitkort Nyhet! Fr.o.m. 1 oktober 2017 ber vi dig att skicka alla frågor, reklamationer,

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Beskrivning av normal städnivå

Beskrivning av normal städnivå Beskrivning av normal städnivå Lokalvård skall vara avslutad före kl. 08.00 av lärosalar, datorsalar, grupprum, andaktsrum, laborationssalar och sammanträdesrum. Lokalvård skall utföras så att störningar

Läs mer

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Eurocard AB avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter. Bilaga 3: Avropsavtal

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Eurocard AB avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter. Bilaga 3: Avropsavtal RAMAVTAL mellan Riksgälden och AB avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter 1( Innehållsförteckning AVROPSAVTAL... 3 Allmänna Villkor... 4 1. Allmänt... 4 2. Tjänsterna... 4 3. Ersättning...

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

KONTRAKT PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016

KONTRAKT PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016 Bilaga 04 Mall för kontrakt Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 Projektnummer 10344 KONTRAKT AVSEENDE PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MALL FÖR

Läs mer

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter 1 (6) Handläggare Heléne Hill Samhällsbyggnadsdirektör 08-535 365 48 Helene.hill@huddinge.se Datum 2017-10-13 Avtalsparter I direktupphandling av Konsult för utredning av -Möjliga verktyg där äldre planers

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Städrutiner avdelning 33 och 53. Beskrivning arbetsgång

Städrutiner avdelning 33 och 53. Beskrivning arbetsgång 1 av 5 Städrutiner avdelning 33 och 53 Syfte/Omfattning/Krav/Kvalitetsmål Städning utförs enligt schema. Vem som gör vad se gränsdragningslista och arbetsschema. Målet är att alla patienter ska känna sig

Läs mer

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar!

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar! FLYTTRÅD Till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna. besiktning

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Utförandeentreprenad inom lokalvård och övriga servicetjänster. Uppdraget omfattar främst

Frågor och svar. Beskrivning: Utförandeentreprenad inom lokalvård och övriga servicetjänster. Uppdraget omfattar främst Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Lidingö Stad Namn: Lokalvård 2011 Handläggare: Kerstin Thuresson Referensnr: 11/129 Telefon: 08-731 32 25 Beskrivning: Utförandeentreprenad inom lokalvård och

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

CK Hem & Trädgårdsservice

CK Hem & Trädgårdsservice CK Hem & Trädgårdsservice CK Hem & Trädgårdsservice Sandbo 50, 743 91 Ärentuna Tfn: 072-20 15 118, 018-4742552 SE650913147701 Postgiro 643456-4 www.ckservice.se Besöksadress: Hyttögatan 5, Uppsala Sida

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11)

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) Datum 2015-05-12 Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Innehållsförteckning 1. Grundinstruktion

Läs mer

Material till flyttstädning. Planering av flyttstädning

Material till flyttstädning. Planering av flyttstädning Material till flyttstädning Här är en lista på städmaterial du behöver för att uppnå bästa resultat vid flyttstädning. Glöm inte heller att du behöver ha tillgång till (varmt) vatten och el under städningen.

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

F3 MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

F3 MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL F3 MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-622 Ramavtal Konsulttjänst GoVeSa-projektet Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Leverantör, nedan kallad XXX: Företaget:

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Allmänna villkor - 2015-09-28

Allmänna villkor - 2015-09-28 Allhjälpen i Umeå AB Orrvägen 10 904 20 Umeå Org nr: 556766-1177 Godkänd för F-Skatt Tel: 0738-41 95 67 (Dygnet Runt) E-post: info@allhjalpen.se 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER Allmänna villkor - 2015-09-28

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

STÄDINSTRUKTIONER. Länsstyrelsen Värmland

STÄDINSTRUKTIONER. Länsstyrelsen Värmland Bilaga 1 Datum: 216-3-9 1(5) Länsstyrelsen Värmland Service Kristin Cato STÄDINSTRUKTIONER Lokaltyper/åtgärder 1. Toaletter och duschrum 66m2 Våt-torka golv (plastmatta) och golvbrunn Rengöra toalettstol,

Läs mer

lonr. JJ()J( 13'3 jopl. ()(" / I

lonr. JJ()J( 13'3 jopl. ()( / I Postadress: 861 82 Timrå Besöksadress: Plåtslaoarväoen 17 Bankgiro: 5672-9387 Oraanisationsnummer: 212000-2395 Hemsida: www.timra.se E-post: kultur.teknik@timra.se - Lokalvårds avtal Datum Handläggare

Läs mer