Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:"

Transkript

1 Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF Slutdatum: Ramavtal Förlängning: 2 Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr: Moms reg nummer: Adress: Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: Säljare: Karolinska Institutet Säljare: Städgladen AB Annika Bondesson Kontaktperson: Ricard Höckerfelt Org. nr: SE Moms reg SE nummer: - Adress: Roslagsgatan Postnummer: STOCKHOLM Postort: STOCKHOLM SVERIGE Land: SVERIGE +46 (0) Telefon: Mobil: Fax: E-post: 1. Städtjänster Städgladen 1.1. Ramavtal för Städtjänster Parter Avtal har träffats gällande tjänsteupppdrag mellan parterna, Karolinska Institutet org nr , i texten kallad Beställaren, och Städgladen AB, org.nr i texten kallad Leverantören Avtalets omfattning Avtalet omfattar Allmänna Bestämmelser för köp av Tjänst och därtill fogade bilagor enligt nedan. Avtalet omfattar det uppdrag som specificeras i Bilaga 1A. Varje delavrop specificeras i ett signerat dokument Bilaga 1B Pris som gäller för detta avtal specificeras i Bilaga 2A. Fönstertyper för fönsterputsning specificeras i Bilaga 2B. Arbetet är tidsbegränsat i enlighet med tidplanen som specificeras i Bilaga 3. Vardera parts utsedda kontaktperson som ansvarar för den partens åtagande enligt detta avtal specificeras i Bilaga 4. I bilaga 4 återfinns även parternas adresser. Övriga kommentarer specificeras i Bilaga Viljeinriktning Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden. Parterna skall sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna. Utskrivet: :35 Sida 1 av 22

2 Tolkningsordningen I det fall avtalshandlingarna innehåller mot varandra stridande bestämmelser gäller följande rangordning: 1. Skriftliga ändringar/tillägg skriftligen undertecknade av parterna 2. Detta avtal 3. Ingående bilagor i bilageordning 4. Förfrågningsunderlag 5. Anbud Innehåller Avtalet och till detta fogade bilagor sinsemellan motstridiga uppgifter gäller Avtalet i första hand och Bilagorna i andra hand om inte annat överenskommits under Övriga kommentarer, Bilaga Tvist och tillämplig rätt Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag. Tills dess tvist slutligen avgjorts skall Beställarens mening gälla. Vid tolkning och tillämpning av detta avtal skall svensk rätt gälla Avtalsstart Detta avtal gäller från det datum då båda parter har undertecknat det. Avtalsperiod anges i Bilaga Övrigt Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. För Karolinska Institutet: Stockholm Bengt Norrving, Administrativ Direktör För Städgladen AB: Stockholm David Nilden För Städgladen AB: Stockholm Ricard Höckerfelt Utskrivet: :35 Sida 2 av 22

3 2. Avtal 6021/UF-B Bil 1A 2.1. Omfattning av uppdraget Allmänt Leverantören förbinder sig att för Beställaren utföra städuppdrag enligt städtypsspecificering. Tjänsten skall utföras i lokaler enligt lokalförteckning nedan punkt och bilaga 1B för respektive deluppdrag och institution. Alla uppdrag skall utföras och rapporteras under och i enlighet med varje institutions administrativa chefs ledning. Städtypernas innehåll och art kan under avtalstiden förändras. Nya typer kan tillkomma. Två avtalstyper enligt nedan förekommer. Avtalsvillkoren är lika för båda avtalstyperna där inte något särskilt anges. Priser för alla typer anges i avtalets bilaga 2A Avtalstyp-Fast avtal Avtalet gäller för specificerad institution enligt undertecknat avrop och helt i enlighet med alla bilagor Avtalstyp-Ramavtal Avtalet gäller för avrop för Beställarens Institutioner och enheter vid behov. Minsta uppdrag är en institutions yta inom en byggnad. Totalpris överenskommes vid avrop efter beräkning gjord på m2-priser/städtyp enligt avtalets prisbilaga. Starttid för avropad städtjänst skall vara enligt punkterna och Personal KI fäster största vikt vid att alla avtalsbundna företag hanterar sin personal på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt. KI godkänner inte underleverantörer för städtjänsterna och tjänstgöringsscheman för all personal skal finnas hos respetktive avropande enhet vid KI under uppdragstid. Anställningsbevis för all personal skall finnas hos Upphandlingsenheten vid KI. KI för binder sig att hantera all personalinformation på ett säkert sätt och inte lämna ut information annat än när ett lagrum kan göra detta nödvändigt Städtyp AA1-Sammanträdesrum/Bibliotek Moment:... Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Torka bord (och fria ytor)...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Dammtorka fria ytor, avfläcka strömbrytare...1 ggr/v Moppa och Dammsuga mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 3 av 22

4 Städtyp AA2-Sammanträdesrum/Bibliotek Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...1 ggr/v Torka telefoner, fönsterbänkar, bord och fria ytor...1 ggr/v Moppa hårda och Dammsuga mjuka golv...1 ggr/v Avfläcka golv...1 ggr/v Svabba golv...1 ggr/m Avtorka glas, stickkontakter, element, lister, möbelben, armstöd, tavlor, golv- o väggarmatur...1 ggr/m Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Städtyp AA3-Föreläsningssal Moment:...Frekvens:...Vald tid på dygnet: Moppa hårda golv alternativ dammsuga...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Dammtorka bord...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Svabba hårda golv...1 ggr/v Dammsuga textila golv...1 ggn/v Dammtorka tavlor...1 ggn/m Dammtorka ledstång (trappräcke)...1 ggn/v Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammtorka golvlist, element, stickkontakter...1 ggn/m Avtorka möbelben, armstöd, skrivskiva...1 ggr/m Dammsuga textila möbler...1 ggr/m Dammtorka tavlor...1 ggn/m Städtyp A1-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...5 ggr/v Avfläcka dörrar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Rengöra Handfat / Diskbänk...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra Skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp A2- Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/m Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra Handfat / Diskbänk...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra Skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 4 av 22

5 Städtyp A3-Laboratorium Moment...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Fuktmoppa samt skrapa stänk på golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Tömma sopsäckar...5 ggr/v Städtyp A4-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Tömma sopsäckar...5 ggr/v Städtyp A5-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...2 ggr/v Avfläcka dörrar...2 ggr/v Dammtorka element...1 ggr/m Dammtorka fönsterbänkar, möbler, telefoner, lampor..1 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Avfläcka golv...5 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Rengöra tvättställ, tvål- och pappershållare...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp B1-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 5 av 22

6 Städtyp B2-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytar-området...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/m Dammsuga textila mattor + mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...1 ggr/v Städtyp B3-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor + mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp B4-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor + mjuka golv...2 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktmoppa/fuktsvabba golv...2 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...2 ggr/v Städtyp C1-Personalrum/Pentry Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytar-området...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/v Avfläcka vitvaror...1 ggr/v Avfläcka fönster/glasytor (ej ytterfönster)...1 ggr /v Avfläcka skåp + diskbänkar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar +byta avfallspåse...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...efter behov Torka av borden...5 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 6 av 22

7 Städtyp C2-Personalrum/Pentry Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytarområdet...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Avfläcka vitvaror...1 ggr/v Avfläcka fönster/glasytor (ej ytterväggsfönster)...1 ggr/m Avfläcka skåp...1 ggr/v Rengöra diskbänk...3 ggr/dag 5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar + byta avfallspåse...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...efter behov Torka av borden...3 ggr /dag 5 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Plocka i och ur diskmaskin, diska...3 ggr /dag 5 ggr/v Städtyp C3-Restaurang Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Dammtorka element, golvlist...1 ggr/m Avfläcka stolar...5 ggr/v Torka av borden...5 ggr/v Dammtorka gallergrind...1 ggr/m Städtyp C4-"PUB" Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka stolar...5 ggr/v Dammtorka golv, väggar, armatur, tavla, klocka...1 ggn/m Dammtorka piano, metallstång runt bardisk...5 ggr/v Dammtorka element, fönsterlist, golvlist...1 ggr/v Dammsug golv...5 ggr/v Avfläcka golv...5 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Oljemoppa golv...2 ggr/v Städtyp C4-Gästmatsal Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga textila stolar...1 ggn/m Dammtorka golvlist, vägglist, hatthylla...1 ggn/m Avfläckning kring handtag...1 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Dammtorka gallervägg...1 ggr/år Städtyp C6-Garderob i restaurang Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga telefon...1 ggn/v Dammtorka golvlist, disk, hatthylla...1 ggn/m Avfläcka spegel...5 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 7 av 22

8 Städtyp D1-Entre'/Hiss/Trapphus/Övergång Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...1 ggr/v Dammsugning av entre mattor... 5 ggr/v Fuktsvabba hissgolv...5 ggr/v Fuktsvabba övriga golv...5 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Torka av ledstänger, dörrfoder, strömbryt...1 ggr/v Entremattor...vid behov Städtyp D2-Entre'/Hiss/Trapphus/Övergång Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar, glas, spegel, strömbrytare...1 ggr/v Dammsug golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/m Dammtorka tavlor, element...1 ggr/m Dammtorka trappräcke...2 ggr/v Entremattor...efter ök Städtyp D3-Entre'/Hall/Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tillsynsstädas eftermiddagar...5 ggr/v Städtyp D4-Entre' Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörr,...2 ggr/v Avfläcka glas, spegel, strömbrytare...1 ggr/v Dammsug entrematta...2 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar och möbler...1 ggr/v Dammtorka golvlister, hatthylla...1 ggr/m Dammtorka tavlor, element...1 ggr/m Moppa alt dammsug golv...2 ggr/v Svabba golv...2 ggr/v Städtyp D5-Entre' Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Kombimaskinskurning...2 ggr/dag Städtyp E1-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmateriel...vid behov Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelytor...1 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...1 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 8 av 22

9 Städtyp E2-WC/Tvättrum/Dusch Moment:... Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelyto...1 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...1 ggr/v...def.: Översyn av toaletter...1 ggr/dag..ett extrabesök/dag då ev brister rättas till Städtyp E3-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelytor...5 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...5 ggr/v Tillsynsstädning varje eftermiddag...5 ggr/v Städtyp E4-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, speglar, dörrar och strömbrytare...2 ggr/v Avtorka armaturer...2 ggr/dag Moppa golv...2 ggr/dag Svabba golv...2 ggr/dag Fylla på förbrukningsmaterial...2 ggr/dag Rengöra golvbrunnar...1 ggn/v Rengöra kakelytor...2 ggr/dag Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...2 ggr/dag Rengöring av WC-borste...5 ggr/v Tömma papperskorgar...2 ggr/dag Rengöra tvål- och pappershållare...2 ggr/dag Städtyp F1- Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas och dörrspeglar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Fuktsvabba golv... 5 ggr/v Rengöra handfat... 5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Damma skåp ovanpå...1 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 9 av 22

10 Städtyp F2- Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas- och dörrspeglar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v/vintertid Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Damma skåp ovanpå...1 ggr/v Städtyp F3-Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas- spegel, golv och dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, element och ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Moppa alt dammsuga golv... 1 ggr/v Svabba alt kombimaskintvätta golv...1 ggn/m Tömma papperskorgar...2 ggr/v Damma skåp ovanpå, hatthyllor...1 ggr/m Städtyp F4-Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammtorka golvlist...1 ggr/m Fuktmoppa golv...2 ggr/v Städtyp F5- Trappor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avläcka glas, spegel, golv, dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, Element, ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Fuktmoppa golv på bottenvåning...5 ggr/v Fuktmoppa övriga golv...2 ggr/v Städtyp F6- Trappor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avläcka glas, spegel, golv, dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, Element, ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Moppa alt dammsuga golv...2 ggr/v Svabba golv...2 ggr/v Tömma papperskorgar...2 ggr/v Damma skåp ovanpå, hatthyllor...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 10 av 22

11 Städtyp G1-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister...1 ggr/m Dammtorka ovanpå klädskåp...1 ggr/m Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...1 ggr/v Städtyp G2-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/m Dammtorka ovanpå skåp...1 ggr/m Fuktmoppa golv...4 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra tvättställ, armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...5 ggr/v Avfläcka spegel...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...5 ggr/v Städtyp G3-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/m Dammtorka ovanpå skåp...1 ggr/m Fuktmoppa golv...4 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra tvättställ, armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...5 ggr/v Avfläcka spegel...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...5 ggr/v Tillsynsstädning varje eftermiddag...5 ggr/v Städtyp G4-Gym-rum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare, dörr...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 11 av 22

12 Städtyp H-Soprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp I-Bastu Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Moppa...4 ggr/v Fuktsvabba...1 ggr/v Städtyp K-Isotop laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Städtyp L-Mottagningsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Städtyp M-Parasit laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar...5 ggr/v Avfläcka strömbrytare...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp N-Kylrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Städtyp O-Datorrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv (special-golv)...1 ggr/v Tömma papperskorgar...1 ggr/v Städtyp P- Frysboxförråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga golv...1 ggr/m Fuktmoppa golv...2 ggr/m Städtyp Q- Foto laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp R- Mikroskoprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...2 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 12 av 22

13 Städtyp S- Special-laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Städtyp U- Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktmoppa golv...5 ggr/v Städtyp T- Mottagningsförråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga golv...1 ggr/m Städtyp V- Butiker Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktmoppa golv...1 ggr/v Dammsuga golv...2 ggr/m Städtyp X- Beta-, Gamma-räknarrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Städtyp Y- Förråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsugning av golv...1 ggr/m Städtyp Å- Verkstad Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...2 ggr/v Moppa golv...2 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Städtyp Ä- Operationsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Torka av skrivtavlor...5 ggr/v Torka av diskbänkar...5 ggr/v Operationsbord...efter ök Avfläcka strömbryt. och dörrar...5 ggr/v Fukttorka radiatorer...1 ggr/v Torka golvlist...1 ggr/m Denna rumstyp används som lektionssal i anatomiundervisningen. Det kan innebära viss kvardröjande, lukt från konserveringsmedel. I lokalen förvaras anatomiska preparat i kylboxar. Städning sker före lektionstid. Utskrivet: :35 Sida 13 av 22

14 Städtyp Ö- Grupp- och seminarierum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...5 ggr/v Torka av skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Dammtorka bord...5 ggr/v Avfläcka dörrar...5 ggr/v Avfläcka strömbrytarområdet...1 ggr/v Torka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1ggr/m Avtorka möbelben och stolsarmstöd..1 ggr/m Dammtorka golvlampor, tavlor, stick-..1 ggr/m kontakter, golvlist, element och list ovanför skrivtavla Utförande -Basstädning Städningen skall utföras med den kompetens som man kan förvänta sig av ett välmeriterat företag i branschen. Moment beskrivs utförligt enl punkterna Städtyper Golvård Normal golvvård genomförs enl SSEF aktuell Nomenklatur för städning. Pris för normal golvvård ingår i ovan angivna städkoder. Karolinska Institutet har ett stort lokalbestånd. Ett tungt inslag är de forskningslaboratorier som präglar verksamheten. Golvmaterialet varierar och består mest av plastmattor och linoleum, gäller även i kontor och korridorer. Inom det äldre beståndet och allmänt i hörsalar och bibliotek finns parkett av olika slag, som skall behandlas på olika sätt. I entréer och i vissa specialutrymmen förekommer olika typer av stenbeläggningar. Det är av största vikt att golvmaterialen blir korrekt vårdade/behandlade och i vissa fall krävs expertkunskaper. Skötselanvisningar tillhandahåller hyresvärden Akademiska Hus eller respektive administrativa chef för varje enskilt städobjekt.vid osäkerhet skall en dialog tas med hyresvärldens kontaktperson som får leda fram till metod. Vid enskild institutions avrop på ramavtalet skall entreprenör, tillsammans med husvärden, inventera lokalbeståndet före varje specifikt avrop och fastställa lämplig golvvård Maskinell golvvård Vid behov kan särskild maskinell golvrengöring med vaxning/polishbehandling beställas. Metod skall vara enligt Sveriges Städentreprenörers Förbund, SSEF's Nomenklatur för städning. Pris för polish tillkommer Städning av Trägolv Då kostnad tillkommer utöver baspris per m2 och städtyp får tilläggsdebitering ske. Pris anges per m2 och behandling. Fyra prisnivåer. Olja skall anges och under avtalsperioden definiera kvalitetsnivå om byte av olja blir aktuellt. Priser anges för en behandling. Olja prissätts inte utan debiteras separat för att under avtalets gång ev kunna bytas. I varje deluppdrag för enskild institution skall överenskommas om metod för olika trägolv. Utskrivet: :35 Sida 14 av 22

15 Storstädning Vid behov kan storstädning beställas. Förslagsvis 1 gång/år. Denna debiteras då med ett m2-pris enl nedan. Städmoment i en storstädning: -Tvättning av samtliga väggar och fönstersnickerier. -Moppning av tak som ej tvättas. -Tvättning av dörrar inkl snickerier, övriga fasta snickerier utvändigt. -Rengöring av fasta belysningsarmaturer, ventiler, sanitära enheter, handduksskåp, hållare för pappersbägare och toalettpapper, väggbeklädnad kring sanitära enheter, golvsocklar, trösklar och golvbrunnar. -2-sidig puts av skärmglas. -Putsning av speglar och dörrglas. -Maskinell golvvård m h t rummets golvmaterial Programstädning Programstädning är ett sätt att göra storstädning billigare genom att göra en behovsbedömning från rum till rum Städning valfri Vid behov kan uppdragsgivaren beställa städning utöver basbehov. I princip normal städning. Denna städning debiteras per timme Extrastädning Vid behov kan extrastädning av ordinarie städtyp beställas. Denna debiteras då med ett procentuellt påslag på fast ordinarie m2 pris för given städkod Arbetsgivarfakturerad hemstädning Denna städning avropas av redan avtalsbunden institutions administrativa chef. Avtal om uppdrag inkl period, städyta, städfrekvens och månadskostnad skrivs mellan institution och entreprenör för varje deluppdrag Fönsterputs Vid behov kan fönsterputs beställas. Entreprenör skall administrera tänsten. Av KI godkänd underleverantör får användas. Priser anges per fönstertypkod. Typer beskrivs i bilaga 2B. Tilläggskostnad för; stegar, stänger och skruvar samt ev liftar Returpapper Vid behov kan returpappershantering beställas. Innebär detta inget merarbete för entreprenören utan delvis ersätter den normala tömningen av papperskorgarna utgår ingen extrakostnad. Frångås rutinerna så att hanteringen medför merarbete, utgår ersättning Mattvätt Vid behov kan tvättning av entrémattor beställas. I uppdraget ingår hämtning av mattor, tvätt och återlämnande på plats KI. Utskrivet: :35 Sida 15 av 22

16 Förbrukningsmaterial Institutionerna bekostar förbrukningsmaterial för egen verksamhet, såsom pappershanddukar, hushållspapper, tvål och diskmedel. I uppdraget ingår att sköta påfyllning i brukarautomater och bevakning av lagerpåfyllnad Metoder Städning skall ske enligt Sveriges Städentreprenörers Förbund SSEF aktuell Nomenklatur för städning. Underhåll för trägolv utförs enl specifika krav beroende på fabrikantinstruktioner eller Akademiska Hus krav. Allt kemikalieval vid utförande av städuppdrag skall vara det minst miljöbelastande som finns att tillgå. Dvs entreprenören skall följa den s k Produktvalsregeln i 2 Kap 6 i Miljöbalken Hygien- och förbrukningsmaterial skall vara miljöanpassat. Golv skall städas enligt resp golvleverantörs bifogade instruktionsblad, med hänsyn tagna till övriga krav enligt denna punkt. Produktblad för valda kemikalier skall översändas före avtalstecknande och därefter finnas med i avtalsdokumentationen. Entreprenören skall beskriva alla arbetsmetoder där kemikalier används. Önskar entreprenören ändra metod under avtalstiden skall detta överenskommas med institutionens administrativa chef. Överenskommelsen skall vara skriftlig och nya godkända produktblad för ev nya kemikalier skall biläggas. Städkemikalierna skall ej vara allergiframkallande och endast ha svag lukt, nästintill luktfria. Beställaren skall kunna begära byte av städkemikalie om användningen av viss kemikalie medför någon form av olägenhet för anställda hos beställaren Tillgänglighet Arbetet leds och kontrolleras av entreprenören med kompetent arbetsledning som skall finnas fysiskt tillgänglig dagtid alla arbetsdagar. För fast avtal skall entreprenörens arbetstid vara enligt Allmänna bestämmelser för Köp av Tjänst pkt 2, denna bilaga och skriftligt överenskommet arbetsschema för resp institution. Ändringar får ske endast efter skriftlig överenskommelse mellan institutionens administrativa chef eller av denne utsedd person med städansvar för institutionen och entreprenörens ansvarige arbetsledare. För ramavtal åtager sig entreprenören att ordna planeringsmöte med i avtalet namngiven arbetsledarperson inom en (1) vecka från avrop. Städuppdrag skall kunna påbörjas en (1) månad efter avrop. Rapportering under arbetets gång skall ske till respektive institutions administrativa chef och/eller den person denne utser Avropsförfarande För utnyttjande av ramavtal sker avrop vid behov. Dessa avrop kan initieras muntligt. Före uppdragsstart skall av båda parter undertecknad bilaga 1B med lokalförteckning, beräknad städyta och beräknat totalpris för avropsuppdraget vara klart. Signering skall ske av parternas firmatecknare Rapportering Rapportering under arbetets gång skall ske till respektive institutions administrativa chef och/eller av denne utsedd ansvarig person. Under avtalstiden skall arbetsinsatserna dagbokföras. Uppdragsgivaren skall hela tiden kunna bli informerad om aktuell personalbemanning eller gå tillbaka och se tidigare bemanning. Personal skall vara namngiven i dagboken och den skall alltid vara uppdaterad. Utskrivet: :35 Sida 16 av 22

17 Introduktion Tecknat ramavtal skall introduceras inom Karolinska Institutet vid ett par centrala möten för administrativa chefer. Entreprenören skall medverka vid dessa möten med en eller flera arbetsledare. Dessa möten får ses som marknadsföring för entreprenören och skall inte debiteras Karolinska Institutet Kvalitetskontroll Arbetet leds och kontrolleras av entreprenören med kompetent arbetsledning som skall finnas fysiskt tillgänglig dagtid alla arbetsdagar. Arbetsledningen kontrollerar städkvaliteten på varje städområde minst två gånger per månad. Kvalitetsuppföljning sker kvartalsvis, enligt i förväg uppgjort protokoll. Kvalitetsenkät sammanställs minst en gång per år av beställaren. Utvärdering sker mellan respektive institution och entreprenören Uppföljning och Statistik Två gånger per år lämnar entreprenören skriftlig uppdragsstatistik till Upphandlingsenheten. Statistiken skall vara enligt överenskommelse och omfatta: periodens uppdrag med beställningsdatum, ansvarig beställare och institution tidsåtgång per institution timpris och totalkostnad per institution namn på ansvarig arbetsledare och utförandepersonal under perioden. Minst en gång per år skall uppföljningsmöten hållas mellan entreprenören och den centrala avtalstecknande parten. Dessa möten skall ligga till grund för det fortsatta samarbetet Volymförändring Volymändringar motsvarande +/- 20 % av respektive institutions avtalsvolym accepteras. Vid sådan förändring sker motsvarande justering av ersättningen. I samband med större helger som jul och nyår samt påsk och under sommarmånaderna kommer städningen att reduceras. Förändringar skall överenskommas skriftligt en (1) månad i förväg Lokalförändring Under avtalsperioden kan Beställaren tvingas flytta sin verksamhet inom sitt geografiska område. Detta är inte skäl till uppsägning av avtal. I god tid för ev flyttning skall parterna överenskomma om ny prisberäkning map förändrade lokalytor och lokaltyper Prisjustering Priserna är fasta under avtalets 12 första månader. Därefter kan om part så begär prisjustering ske en gång per år med högst motsvarande förändring enligt nedan. 75 % SCB AKI för arbetare inom privat sektor, SNI-92 J+K Som basvärde gäller det preliminära indextal som fastställs för jan % fast del. Begäran om prisförändring skall skriftligen anmälas minst 8 veckor före ikraftträdandet. Motparten skall skriftligen godkänna justeringen. Prisförändring får tillämpas tidigast 8 veckor efter att motparten godkänt förändringen och då från och med närmast påföljande kalendermånadsskifte. Av parterna godkänd prisförändring skall gälla fast minst ett år Lokalförteckning Lokalförteckning fylls i före varje avrop och signering och varje gång vid ev förändringar. Se bilaga 1B som är mall för hur lokalförteckning, beräknad städyta och beräknat totalpris skall anges. Utskrivet: :35 Sida 17 av 22

18 3. Avtal 6021/UF-B Bil Tidplan Avtalsperiod Detta avtal gäller under tiden och längst till då avtalet upphör automatiskt om ingen förlängning skett. Vid avrop på ramavtalstypen gäller att avtalet startar vid undertecknande av prisberäkningarna och lokalförteckningarna och löper sen enl ovan Option till förlängning Beställaren har rätt att förlänga detta avtal - till samma villkor och priser-ett år i taget två gånger. Förlängningsprocessen skall initieras minst två (2) månader före utgången av detta avtal. Avtalet upphör automatiskt senast utan särskild uppsägning. Detta gäller det övergripande ramavtalet och alla dess underkontrakt. Oavsett när underkontrakten är tecknade Provperiod Beställaren har rätt att påbörja en provperiod av 6 månader. Utfaller denna provperiod till belåtenhet löper avtalet enligt punkt 1 ovan. Entreprenören skall omgående informeras om eventuella klagomål på utförande under provperioden. Beslut om godkänd provperiod skall fattas senast sista i 6:e månaden. Om provperioden inte är godkänd skall skäl till detta anges skriftligt. Entreprenören har därefter uppdraget ytterligare en månad. Utskrivet: :35 Sida 18 av 22

19 4. Avtal 6021/UF-B Bil Information om parterna Parterna Leverantören: Städgladen AB Roslagsgatan Stockholm ---- Organisationsnr: Telnr: Mobil nr: E-post: Beställaren: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Ledningskansliet, Upphandling Stockholm Organisationsnr: Telnr: Faxnr: Utskrivet: :35 Sida 19 av 22

20 Kontaktpersoner Leverantörens kontaktpersoner: Ansvarig för uppdraget: Namn: Ricard Höckerfelt Telefon: Mobiltelefon: E-postadress: Beställarens kontaktpersoner: Ansvarig för uppdraget: Namn: Annika Bondesson Befattning: Upphandlingschef Telefon: Fax: e-postadress: Avtalsförvaltare: Namn: Ann-Britt Vestin Befattning: Upphandlare Telefon: Fax: e-postadress: Personalgrupp För detta avtal utpekad arbetsledande personal: Arbetsledare 1: David Nilden Arbetsledare 2: Ricard Höckerfelt Fakturaadress: Varje institution vid Karolinska Institutet har egen fakturaadress. Denna skall anges för respektive institutions eller enhets avrop på ramavtal i samband med undertecknande. Utskrivet: :35 Sida 20 av 22

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

2015-05-12 A539.233/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19)

2015-05-12 A539.233/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (19) Datum 2015-05-12 Diarienr (åberopas) Saknr A539.233/2014 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Detta dokument (02.03 Städinstruktioner)

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten,

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer