Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B. nummer:"

Transkript

1 Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster Städgladen Referensnr: 6021/UF-B Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF Slutdatum: Ramavtal Förlängning: 2 Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr: Moms reg nummer: Adress: Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: Säljare: Karolinska Institutet Säljare: Städgladen AB Annika Bondesson Kontaktperson: Ricard Höckerfelt Org. nr: SE Moms reg SE nummer: - Adress: Roslagsgatan Postnummer: STOCKHOLM Postort: STOCKHOLM SVERIGE Land: SVERIGE +46 (0) Telefon: Mobil: Fax: E-post: 1. Städtjänster Städgladen 1.1. Ramavtal för Städtjänster Parter Avtal har träffats gällande tjänsteupppdrag mellan parterna, Karolinska Institutet org nr , i texten kallad Beställaren, och Städgladen AB, org.nr i texten kallad Leverantören Avtalets omfattning Avtalet omfattar Allmänna Bestämmelser för köp av Tjänst och därtill fogade bilagor enligt nedan. Avtalet omfattar det uppdrag som specificeras i Bilaga 1A. Varje delavrop specificeras i ett signerat dokument Bilaga 1B Pris som gäller för detta avtal specificeras i Bilaga 2A. Fönstertyper för fönsterputsning specificeras i Bilaga 2B. Arbetet är tidsbegränsat i enlighet med tidplanen som specificeras i Bilaga 3. Vardera parts utsedda kontaktperson som ansvarar för den partens åtagande enligt detta avtal specificeras i Bilaga 4. I bilaga 4 återfinns även parternas adresser. Övriga kommentarer specificeras i Bilaga Viljeinriktning Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden. Parterna skall sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna. Utskrivet: :35 Sida 1 av 22

2 Tolkningsordningen I det fall avtalshandlingarna innehåller mot varandra stridande bestämmelser gäller följande rangordning: 1. Skriftliga ändringar/tillägg skriftligen undertecknade av parterna 2. Detta avtal 3. Ingående bilagor i bilageordning 4. Förfrågningsunderlag 5. Anbud Innehåller Avtalet och till detta fogade bilagor sinsemellan motstridiga uppgifter gäller Avtalet i första hand och Bilagorna i andra hand om inte annat överenskommits under Övriga kommentarer, Bilaga Tvist och tillämplig rätt Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag. Tills dess tvist slutligen avgjorts skall Beställarens mening gälla. Vid tolkning och tillämpning av detta avtal skall svensk rätt gälla Avtalsstart Detta avtal gäller från det datum då båda parter har undertecknat det. Avtalsperiod anges i Bilaga Övrigt Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. För Karolinska Institutet: Stockholm Bengt Norrving, Administrativ Direktör För Städgladen AB: Stockholm David Nilden För Städgladen AB: Stockholm Ricard Höckerfelt Utskrivet: :35 Sida 2 av 22

3 2. Avtal 6021/UF-B Bil 1A 2.1. Omfattning av uppdraget Allmänt Leverantören förbinder sig att för Beställaren utföra städuppdrag enligt städtypsspecificering. Tjänsten skall utföras i lokaler enligt lokalförteckning nedan punkt och bilaga 1B för respektive deluppdrag och institution. Alla uppdrag skall utföras och rapporteras under och i enlighet med varje institutions administrativa chefs ledning. Städtypernas innehåll och art kan under avtalstiden förändras. Nya typer kan tillkomma. Två avtalstyper enligt nedan förekommer. Avtalsvillkoren är lika för båda avtalstyperna där inte något särskilt anges. Priser för alla typer anges i avtalets bilaga 2A Avtalstyp-Fast avtal Avtalet gäller för specificerad institution enligt undertecknat avrop och helt i enlighet med alla bilagor Avtalstyp-Ramavtal Avtalet gäller för avrop för Beställarens Institutioner och enheter vid behov. Minsta uppdrag är en institutions yta inom en byggnad. Totalpris överenskommes vid avrop efter beräkning gjord på m2-priser/städtyp enligt avtalets prisbilaga. Starttid för avropad städtjänst skall vara enligt punkterna och Personal KI fäster största vikt vid att alla avtalsbundna företag hanterar sin personal på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt. KI godkänner inte underleverantörer för städtjänsterna och tjänstgöringsscheman för all personal skal finnas hos respetktive avropande enhet vid KI under uppdragstid. Anställningsbevis för all personal skall finnas hos Upphandlingsenheten vid KI. KI för binder sig att hantera all personalinformation på ett säkert sätt och inte lämna ut information annat än när ett lagrum kan göra detta nödvändigt Städtyp AA1-Sammanträdesrum/Bibliotek Moment:... Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Torka bord (och fria ytor)...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Dammtorka fria ytor, avfläcka strömbrytare...1 ggr/v Moppa och Dammsuga mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 3 av 22

4 Städtyp AA2-Sammanträdesrum/Bibliotek Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...1 ggr/v Torka telefoner, fönsterbänkar, bord och fria ytor...1 ggr/v Moppa hårda och Dammsuga mjuka golv...1 ggr/v Avfläcka golv...1 ggr/v Svabba golv...1 ggr/m Avtorka glas, stickkontakter, element, lister, möbelben, armstöd, tavlor, golv- o väggarmatur...1 ggr/m Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Städtyp AA3-Föreläsningssal Moment:...Frekvens:...Vald tid på dygnet: Moppa hårda golv alternativ dammsuga...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Dammtorka bord...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Svabba hårda golv...1 ggr/v Dammsuga textila golv...1 ggn/v Dammtorka tavlor...1 ggn/m Dammtorka ledstång (trappräcke)...1 ggn/v Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammtorka golvlist, element, stickkontakter...1 ggn/m Avtorka möbelben, armstöd, skrivskiva...1 ggr/m Dammsuga textila möbler...1 ggr/m Dammtorka tavlor...1 ggn/m Städtyp A1-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...5 ggr/v Avfläcka dörrar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Rengöra Handfat / Diskbänk...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra Skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp A2- Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/m Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra Handfat / Diskbänk...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra Skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 4 av 22

5 Städtyp A3-Laboratorium Moment...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Fuktmoppa samt skrapa stänk på golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Tömma sopsäckar...5 ggr/v Städtyp A4-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Tömma sopsäckar...5 ggr/v Städtyp A5-Laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...2 ggr/v Avfläcka dörrar...2 ggr/v Dammtorka element...1 ggr/m Dammtorka fönsterbänkar, möbler, telefoner, lampor..1 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Avfläcka golv...5 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Rengöra tvättställ, tvål- och pappershållare...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar (inkl returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp B1-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 5 av 22

6 Städtyp B2-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytar-området...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/m Dammsuga textila mattor + mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...1 ggr/v Städtyp B3-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor + mjuka golv...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...5 ggr/v Städtyp B4-Kontorsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka kring strömbrytare...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Dammsuga textila mattor + mjuka golv...2 ggr/v Dammsuga textila möbler...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar + bordsytor...1 ggr/v Fuktmoppa/fuktsvabba golv...2 ggr/v Tömma papperskorgar (returpapper 1 ggn/v)...2 ggr/v Städtyp C1-Personalrum/Pentry Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytar-området...1 ggr/m Avfläcka dörrar...1 ggr/v Avfläcka vitvaror...1 ggr/v Avfläcka fönster/glasytor (ej ytterfönster)...1 ggr /v Avfläcka skåp + diskbänkar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar +byta avfallspåse...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...efter behov Torka av borden...5 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 6 av 22

7 Städtyp C2-Personalrum/Pentry Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka strömbrytarområdet...1 ggr/v Avfläcka dörrar...1 ggr/v Avfläcka vitvaror...1 ggr/v Avfläcka fönster/glasytor (ej ytterväggsfönster)...1 ggr/m Avfläcka skåp...1 ggr/v Rengöra diskbänk...3 ggr/dag 5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar + byta avfallspåse...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...efter behov Torka av borden...3 ggr /dag 5 ggr/v Dammsuga klädda möbler...1 ggr/m Plocka i och ur diskmaskin, diska...3 ggr /dag 5 ggr/v Städtyp C3-Restaurang Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Dammtorka element, golvlist...1 ggr/m Avfläcka stolar...5 ggr/v Torka av borden...5 ggr/v Dammtorka gallergrind...1 ggr/m Städtyp C4-"PUB" Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka stolar...5 ggr/v Dammtorka golv, väggar, armatur, tavla, klocka...1 ggn/m Dammtorka piano, metallstång runt bardisk...5 ggr/v Dammtorka element, fönsterlist, golvlist...1 ggr/v Dammsug golv...5 ggr/v Avfläcka golv...5 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Oljemoppa golv...2 ggr/v Städtyp C4-Gästmatsal Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga textila stolar...1 ggn/m Dammtorka golvlist, vägglist, hatthylla...1 ggn/m Avfläckning kring handtag...1 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Dammtorka gallervägg...1 ggr/år Städtyp C6-Garderob i restaurang Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga telefon...1 ggn/v Dammtorka golvlist, disk, hatthylla...1 ggn/m Avfläcka spegel...5 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 7 av 22

8 Städtyp D1-Entre'/Hiss/Trapphus/Övergång Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...1 ggr/v Dammsugning av entre mattor... 5 ggr/v Fuktsvabba hissgolv...5 ggr/v Fuktsvabba övriga golv...5 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Torka av ledstänger, dörrfoder, strömbryt...1 ggr/v Entremattor...vid behov Städtyp D2-Entre'/Hiss/Trapphus/Övergång Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar, glas, spegel, strömbrytare...1 ggr/v Dammsug golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/m Dammtorka tavlor, element...1 ggr/m Dammtorka trappräcke...2 ggr/v Entremattor...efter ök Städtyp D3-Entre'/Hall/Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tillsynsstädas eftermiddagar...5 ggr/v Städtyp D4-Entre' Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörr,...2 ggr/v Avfläcka glas, spegel, strömbrytare...1 ggr/v Dammsug entrematta...2 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Dammtorka fönsterbänkar och möbler...1 ggr/v Dammtorka golvlister, hatthylla...1 ggr/m Dammtorka tavlor, element...1 ggr/m Moppa alt dammsug golv...2 ggr/v Svabba golv...2 ggr/v Städtyp D5-Entre' Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Kombimaskinskurning...2 ggr/dag Städtyp E1-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmateriel...vid behov Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelytor...1 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...1 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 8 av 22

9 Städtyp E2-WC/Tvättrum/Dusch Moment:... Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...1 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelyto...1 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...1 ggr/v...def.: Översyn av toaletter...1 ggr/dag..ett extrabesök/dag då ev brister rättas till Städtyp E3-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, dörrar och armaturer...5 ggr/v Svabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra golvbrunnar...1 ggr/v Rengöra kakelytor...5 ggr/v Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...5 ggr/v Rengöring av WC-borste...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra tvål- och pappershållare...5 ggr/v Tillsynsstädning varje eftermiddag...5 ggr/v Städtyp E4-WC/Tvättrum/Dusch Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glasytor, speglar, dörrar och strömbrytare...2 ggr/v Avtorka armaturer...2 ggr/dag Moppa golv...2 ggr/dag Svabba golv...2 ggr/dag Fylla på förbrukningsmaterial...2 ggr/dag Rengöra golvbrunnar...1 ggn/v Rengöra kakelytor...2 ggr/dag Rengöra sanitetsporslin och tvålbehållare...2 ggr/dag Rengöring av WC-borste...5 ggr/v Tömma papperskorgar...2 ggr/dag Rengöra tvål- och pappershållare...2 ggr/dag Städtyp F1- Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas och dörrspeglar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Fuktsvabba golv... 5 ggr/v Rengöra handfat... 5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Damma skåp ovanpå...1 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 9 av 22

10 Städtyp F2- Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas- och dörrspeglar...1 ggr/v Dammtorka golvlister...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v/vintertid Rengöra handfat...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Damma skåp ovanpå...1 ggr/v Städtyp F3-Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka glas- spegel, golv och dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, element och ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Moppa alt dammsuga golv... 1 ggr/v Svabba alt kombimaskintvätta golv...1 ggn/m Tömma papperskorgar...2 ggr/v Damma skåp ovanpå, hatthyllor...1 ggr/m Städtyp F4-Korridor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammtorka golvlist...1 ggr/m Fuktmoppa golv...2 ggr/v Städtyp F5- Trappor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avläcka glas, spegel, golv, dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, Element, ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Fuktmoppa golv på bottenvåning...5 ggr/v Fuktmoppa övriga golv...2 ggr/v Städtyp F6- Trappor Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avläcka glas, spegel, golv, dörrar...1 ggr/v Dammtorka fönsterbänk...1 ggr/v Dammtorka golvlist, tavlor, väggarmatur, Element, ovanpå anslagstavlor...1 ggr/m Moppa alt dammsuga golv...2 ggr/v Svabba golv...2 ggr/v Tömma papperskorgar...2 ggr/v Damma skåp ovanpå, hatthyllor...1 ggr/m Utskrivet: :35 Sida 10 av 22

11 Städtyp G1-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister...1 ggr/m Dammtorka ovanpå klädskåp...1 ggr/m Fuktsvabba golv...5 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...vid behov Rengöra armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...1 ggr/v Städtyp G2-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/m Dammtorka ovanpå skåp...1 ggr/m Fuktmoppa golv...4 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra tvättställ, armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...5 ggr/v Avfläcka spegel...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...5 ggr/v Städtyp G3-Omklädningsrum/Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/m Dammtorka ovanpå skåp...1 ggr/m Fuktmoppa golv...4 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Fylla på förbrukningsmaterial...5 ggr/v Rengöra tvättställ, armaturer, kakel, glas och tvålbehållare...5 ggr/v Avfläcka spegel...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Rengöra sittbänkar...5 ggr/v Tillsynsstädning varje eftermiddag...5 ggr/v Städtyp G4-Gym-rum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka av o kring strömbrytare, dörr...1 ggr/v Dammtorka radiatorer...1 ggr/m Dammtorka golvlister, fönsterbänkar...1 ggr/v Fuktmoppa golv...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 11 av 22

12 Städtyp H-Soprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp I-Bastu Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Moppa...4 ggr/v Fuktsvabba...1 ggr/v Städtyp K-Isotop laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Städtyp L-Mottagningsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Städtyp M-Parasit laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar...5 ggr/v Avfläcka strömbrytare...1 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp N-Kylrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar...2 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Städtyp O-Datorrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv (special-golv)...1 ggr/v Tömma papperskorgar...1 ggr/v Städtyp P- Frysboxförråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga golv...1 ggr/m Fuktmoppa golv...2 ggr/m Städtyp Q- Foto laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...1 ggr/v Fuktsvabba golv...1 ggr/v Städtyp R- Mikroskoprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...2 ggr/v Utskrivet: :35 Sida 12 av 22

13 Städtyp S- Special-laboratorium Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Avfläcka dörrar och glasytor...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...5 ggr/v Städtyp U- Kapprum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktmoppa golv...5 ggr/v Städtyp T- Mottagningsförråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsuga golv...1 ggr/m Städtyp V- Butiker Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktmoppa golv...1 ggr/v Dammsuga golv...2 ggr/m Städtyp X- Beta-, Gamma-räknarrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...5 ggr/v Fuktsvabba golv...2 ggr/v Moppa golv...5 ggr/v Städtyp Y- Förråd Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Dammsugning av golv...1 ggr/m Städtyp Å- Verkstad Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Tömma papperskorgar...2 ggr/v Moppa golv...2 ggr/v Svabba golv...1 ggr/v Städtyp Ä- Operationsrum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...5 ggr/v Rengöra handfat...5 ggr/v Torka av skrivtavlor...5 ggr/v Torka av diskbänkar...5 ggr/v Operationsbord...efter ök Avfläcka strömbryt. och dörrar...5 ggr/v Fukttorka radiatorer...1 ggr/v Torka golvlist...1 ggr/m Denna rumstyp används som lektionssal i anatomiundervisningen. Det kan innebära viss kvardröjande, lukt från konserveringsmedel. I lokalen förvaras anatomiska preparat i kylboxar. Städning sker före lektionstid. Utskrivet: :35 Sida 13 av 22

14 Städtyp Ö- Grupp- och seminarierum Moment:...Frekvens...Vald tidpunkt på Fuktsvabba golv...5 ggr/v Torka av skrivtavlor...5 ggr/v Tömma papperskorgar...5 ggr/v Dammtorka bord...5 ggr/v Avfläcka dörrar...5 ggr/v Avfläcka strömbrytarområdet...1 ggr/v Torka fönsterbänkar...1 ggr/v Dammsuga textila möbler...1ggr/m Avtorka möbelben och stolsarmstöd..1 ggr/m Dammtorka golvlampor, tavlor, stick-..1 ggr/m kontakter, golvlist, element och list ovanför skrivtavla Utförande -Basstädning Städningen skall utföras med den kompetens som man kan förvänta sig av ett välmeriterat företag i branschen. Moment beskrivs utförligt enl punkterna Städtyper Golvård Normal golvvård genomförs enl SSEF aktuell Nomenklatur för städning. Pris för normal golvvård ingår i ovan angivna städkoder. Karolinska Institutet har ett stort lokalbestånd. Ett tungt inslag är de forskningslaboratorier som präglar verksamheten. Golvmaterialet varierar och består mest av plastmattor och linoleum, gäller även i kontor och korridorer. Inom det äldre beståndet och allmänt i hörsalar och bibliotek finns parkett av olika slag, som skall behandlas på olika sätt. I entréer och i vissa specialutrymmen förekommer olika typer av stenbeläggningar. Det är av största vikt att golvmaterialen blir korrekt vårdade/behandlade och i vissa fall krävs expertkunskaper. Skötselanvisningar tillhandahåller hyresvärden Akademiska Hus eller respektive administrativa chef för varje enskilt städobjekt.vid osäkerhet skall en dialog tas med hyresvärldens kontaktperson som får leda fram till metod. Vid enskild institutions avrop på ramavtalet skall entreprenör, tillsammans med husvärden, inventera lokalbeståndet före varje specifikt avrop och fastställa lämplig golvvård Maskinell golvvård Vid behov kan särskild maskinell golvrengöring med vaxning/polishbehandling beställas. Metod skall vara enligt Sveriges Städentreprenörers Förbund, SSEF's Nomenklatur för städning. Pris för polish tillkommer Städning av Trägolv Då kostnad tillkommer utöver baspris per m2 och städtyp får tilläggsdebitering ske. Pris anges per m2 och behandling. Fyra prisnivåer. Olja skall anges och under avtalsperioden definiera kvalitetsnivå om byte av olja blir aktuellt. Priser anges för en behandling. Olja prissätts inte utan debiteras separat för att under avtalets gång ev kunna bytas. I varje deluppdrag för enskild institution skall överenskommas om metod för olika trägolv. Utskrivet: :35 Sida 14 av 22

15 Storstädning Vid behov kan storstädning beställas. Förslagsvis 1 gång/år. Denna debiteras då med ett m2-pris enl nedan. Städmoment i en storstädning: -Tvättning av samtliga väggar och fönstersnickerier. -Moppning av tak som ej tvättas. -Tvättning av dörrar inkl snickerier, övriga fasta snickerier utvändigt. -Rengöring av fasta belysningsarmaturer, ventiler, sanitära enheter, handduksskåp, hållare för pappersbägare och toalettpapper, väggbeklädnad kring sanitära enheter, golvsocklar, trösklar och golvbrunnar. -2-sidig puts av skärmglas. -Putsning av speglar och dörrglas. -Maskinell golvvård m h t rummets golvmaterial Programstädning Programstädning är ett sätt att göra storstädning billigare genom att göra en behovsbedömning från rum till rum Städning valfri Vid behov kan uppdragsgivaren beställa städning utöver basbehov. I princip normal städning. Denna städning debiteras per timme Extrastädning Vid behov kan extrastädning av ordinarie städtyp beställas. Denna debiteras då med ett procentuellt påslag på fast ordinarie m2 pris för given städkod Arbetsgivarfakturerad hemstädning Denna städning avropas av redan avtalsbunden institutions administrativa chef. Avtal om uppdrag inkl period, städyta, städfrekvens och månadskostnad skrivs mellan institution och entreprenör för varje deluppdrag Fönsterputs Vid behov kan fönsterputs beställas. Entreprenör skall administrera tänsten. Av KI godkänd underleverantör får användas. Priser anges per fönstertypkod. Typer beskrivs i bilaga 2B. Tilläggskostnad för; stegar, stänger och skruvar samt ev liftar Returpapper Vid behov kan returpappershantering beställas. Innebär detta inget merarbete för entreprenören utan delvis ersätter den normala tömningen av papperskorgarna utgår ingen extrakostnad. Frångås rutinerna så att hanteringen medför merarbete, utgår ersättning Mattvätt Vid behov kan tvättning av entrémattor beställas. I uppdraget ingår hämtning av mattor, tvätt och återlämnande på plats KI. Utskrivet: :35 Sida 15 av 22

16 Förbrukningsmaterial Institutionerna bekostar förbrukningsmaterial för egen verksamhet, såsom pappershanddukar, hushållspapper, tvål och diskmedel. I uppdraget ingår att sköta påfyllning i brukarautomater och bevakning av lagerpåfyllnad Metoder Städning skall ske enligt Sveriges Städentreprenörers Förbund SSEF aktuell Nomenklatur för städning. Underhåll för trägolv utförs enl specifika krav beroende på fabrikantinstruktioner eller Akademiska Hus krav. Allt kemikalieval vid utförande av städuppdrag skall vara det minst miljöbelastande som finns att tillgå. Dvs entreprenören skall följa den s k Produktvalsregeln i 2 Kap 6 i Miljöbalken Hygien- och förbrukningsmaterial skall vara miljöanpassat. Golv skall städas enligt resp golvleverantörs bifogade instruktionsblad, med hänsyn tagna till övriga krav enligt denna punkt. Produktblad för valda kemikalier skall översändas före avtalstecknande och därefter finnas med i avtalsdokumentationen. Entreprenören skall beskriva alla arbetsmetoder där kemikalier används. Önskar entreprenören ändra metod under avtalstiden skall detta överenskommas med institutionens administrativa chef. Överenskommelsen skall vara skriftlig och nya godkända produktblad för ev nya kemikalier skall biläggas. Städkemikalierna skall ej vara allergiframkallande och endast ha svag lukt, nästintill luktfria. Beställaren skall kunna begära byte av städkemikalie om användningen av viss kemikalie medför någon form av olägenhet för anställda hos beställaren Tillgänglighet Arbetet leds och kontrolleras av entreprenören med kompetent arbetsledning som skall finnas fysiskt tillgänglig dagtid alla arbetsdagar. För fast avtal skall entreprenörens arbetstid vara enligt Allmänna bestämmelser för Köp av Tjänst pkt 2, denna bilaga och skriftligt överenskommet arbetsschema för resp institution. Ändringar får ske endast efter skriftlig överenskommelse mellan institutionens administrativa chef eller av denne utsedd person med städansvar för institutionen och entreprenörens ansvarige arbetsledare. För ramavtal åtager sig entreprenören att ordna planeringsmöte med i avtalet namngiven arbetsledarperson inom en (1) vecka från avrop. Städuppdrag skall kunna påbörjas en (1) månad efter avrop. Rapportering under arbetets gång skall ske till respektive institutions administrativa chef och/eller den person denne utser Avropsförfarande För utnyttjande av ramavtal sker avrop vid behov. Dessa avrop kan initieras muntligt. Före uppdragsstart skall av båda parter undertecknad bilaga 1B med lokalförteckning, beräknad städyta och beräknat totalpris för avropsuppdraget vara klart. Signering skall ske av parternas firmatecknare Rapportering Rapportering under arbetets gång skall ske till respektive institutions administrativa chef och/eller av denne utsedd ansvarig person. Under avtalstiden skall arbetsinsatserna dagbokföras. Uppdragsgivaren skall hela tiden kunna bli informerad om aktuell personalbemanning eller gå tillbaka och se tidigare bemanning. Personal skall vara namngiven i dagboken och den skall alltid vara uppdaterad. Utskrivet: :35 Sida 16 av 22

17 Introduktion Tecknat ramavtal skall introduceras inom Karolinska Institutet vid ett par centrala möten för administrativa chefer. Entreprenören skall medverka vid dessa möten med en eller flera arbetsledare. Dessa möten får ses som marknadsföring för entreprenören och skall inte debiteras Karolinska Institutet Kvalitetskontroll Arbetet leds och kontrolleras av entreprenören med kompetent arbetsledning som skall finnas fysiskt tillgänglig dagtid alla arbetsdagar. Arbetsledningen kontrollerar städkvaliteten på varje städområde minst två gånger per månad. Kvalitetsuppföljning sker kvartalsvis, enligt i förväg uppgjort protokoll. Kvalitetsenkät sammanställs minst en gång per år av beställaren. Utvärdering sker mellan respektive institution och entreprenören Uppföljning och Statistik Två gånger per år lämnar entreprenören skriftlig uppdragsstatistik till Upphandlingsenheten. Statistiken skall vara enligt överenskommelse och omfatta: periodens uppdrag med beställningsdatum, ansvarig beställare och institution tidsåtgång per institution timpris och totalkostnad per institution namn på ansvarig arbetsledare och utförandepersonal under perioden. Minst en gång per år skall uppföljningsmöten hållas mellan entreprenören och den centrala avtalstecknande parten. Dessa möten skall ligga till grund för det fortsatta samarbetet Volymförändring Volymändringar motsvarande +/- 20 % av respektive institutions avtalsvolym accepteras. Vid sådan förändring sker motsvarande justering av ersättningen. I samband med större helger som jul och nyår samt påsk och under sommarmånaderna kommer städningen att reduceras. Förändringar skall överenskommas skriftligt en (1) månad i förväg Lokalförändring Under avtalsperioden kan Beställaren tvingas flytta sin verksamhet inom sitt geografiska område. Detta är inte skäl till uppsägning av avtal. I god tid för ev flyttning skall parterna överenskomma om ny prisberäkning map förändrade lokalytor och lokaltyper Prisjustering Priserna är fasta under avtalets 12 första månader. Därefter kan om part så begär prisjustering ske en gång per år med högst motsvarande förändring enligt nedan. 75 % SCB AKI för arbetare inom privat sektor, SNI-92 J+K Som basvärde gäller det preliminära indextal som fastställs för jan % fast del. Begäran om prisförändring skall skriftligen anmälas minst 8 veckor före ikraftträdandet. Motparten skall skriftligen godkänna justeringen. Prisförändring får tillämpas tidigast 8 veckor efter att motparten godkänt förändringen och då från och med närmast påföljande kalendermånadsskifte. Av parterna godkänd prisförändring skall gälla fast minst ett år Lokalförteckning Lokalförteckning fylls i före varje avrop och signering och varje gång vid ev förändringar. Se bilaga 1B som är mall för hur lokalförteckning, beräknad städyta och beräknat totalpris skall anges. Utskrivet: :35 Sida 17 av 22

18 3. Avtal 6021/UF-B Bil Tidplan Avtalsperiod Detta avtal gäller under tiden och längst till då avtalet upphör automatiskt om ingen förlängning skett. Vid avrop på ramavtalstypen gäller att avtalet startar vid undertecknande av prisberäkningarna och lokalförteckningarna och löper sen enl ovan Option till förlängning Beställaren har rätt att förlänga detta avtal - till samma villkor och priser-ett år i taget två gånger. Förlängningsprocessen skall initieras minst två (2) månader före utgången av detta avtal. Avtalet upphör automatiskt senast utan särskild uppsägning. Detta gäller det övergripande ramavtalet och alla dess underkontrakt. Oavsett när underkontrakten är tecknade Provperiod Beställaren har rätt att påbörja en provperiod av 6 månader. Utfaller denna provperiod till belåtenhet löper avtalet enligt punkt 1 ovan. Entreprenören skall omgående informeras om eventuella klagomål på utförande under provperioden. Beslut om godkänd provperiod skall fattas senast sista i 6:e månaden. Om provperioden inte är godkänd skall skäl till detta anges skriftligt. Entreprenören har därefter uppdraget ytterligare en månad. Utskrivet: :35 Sida 18 av 22

19 4. Avtal 6021/UF-B Bil Information om parterna Parterna Leverantören: Städgladen AB Roslagsgatan Stockholm ---- Organisationsnr: Telnr: Mobil nr: E-post: Beställaren: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Ledningskansliet, Upphandling Stockholm Organisationsnr: Telnr: Faxnr: Utskrivet: :35 Sida 19 av 22

20 Kontaktpersoner Leverantörens kontaktpersoner: Ansvarig för uppdraget: Namn: Ricard Höckerfelt Telefon: Mobiltelefon: E-postadress: Beställarens kontaktpersoner: Ansvarig för uppdraget: Namn: Annika Bondesson Befattning: Upphandlingschef Telefon: Fax: e-postadress: Avtalsförvaltare: Namn: Ann-Britt Vestin Befattning: Upphandlare Telefon: Fax: e-postadress: Personalgrupp För detta avtal utpekad arbetsledande personal: Arbetsledare 1: David Nilden Arbetsledare 2: Ricard Höckerfelt Fakturaadress: Varje institution vid Karolinska Institutet har egen fakturaadress. Denna skall anges för respektive institutions eller enhets avrop på ramavtal i samband med undertecknande. Utskrivet: :35 Sida 20 av 22

Avtal: nummer: annika.bondesson@ki.se E-post: anna.tornqvist@iss-fs.se

Avtal: nummer: annika.bondesson@ki.se E-post: anna.tornqvist@iss-fs.se Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Städtjänster ISS Referensnr: 6021/UF-C Städtjänster ramavtal Upph. ref.nr: 6021/UF 2007-05-01 Slutdatum: 2011-04-30 Ramavtal Förlängning: 2

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:2 STÄDANVISNING Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-13

STÄDPOLICY 2015-01-13 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-13 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

STÄDPOLICY 2014-11-21

STÄDPOLICY 2014-11-21 Sida Handling STÄDPOLICY 204--2 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 72 Hyvelgatan 2 Tel 049-880

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning.

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Inställelseavgiften (ej skattereducerad) är en avgift som täcker administration

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INVENTARIER... 3 2. VÄGGAR OCH GARDINER... 3 3. GOLV

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

www.svartingehemstad.se info@svartingehemstad.se

www.svartingehemstad.se info@svartingehemstad.se STÄDNING Hemstäd FLEX En skräddarsydd städning från början till slut! Du som kund avgör helt vilka städmoment som skall ingå och hur lång tid Du önskar ha oss på plats. Hemstäd MINI En snabb uppfräschande

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11)

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) Datum 2015-05-12 Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Innehållsförteckning 1. Grundinstruktion

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Tel. 035-10 80 10 HEMMA!

Tel. 035-10 80 10 HEMMA! Service Service Söker du hjälp i hemmet? Det kan röra alla delar av din vardag som du har svårt att klara av eller hinna med. HEMMA! Jag vill ha hjälp av en! Trädgårdsarbete såsom häckklippning, gräsklippning,

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Allmänna villkor - 2015-09-28

Allmänna villkor - 2015-09-28 Allhjälpen i Umeå AB Orrvägen 10 904 20 Umeå Org nr: 556766-1177 Godkänd för F-Skatt Tel: 0738-41 95 67 (Dygnet Runt) E-post: info@allhjalpen.se 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER Allmänna villkor - 2015-09-28

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

CK Hem & Trädgårdsservice

CK Hem & Trädgårdsservice CK Hem & Trädgårdsservice CK Hem & Trädgårdsservice Sandbo 50, 743 91 Ärentuna Tfn: 072-20 15 118, 018-4742552 SE650913147701 Postgiro 643456-4 www.ckservice.se Besöksadress: Hyttögatan 5, Uppsala Sida

Läs mer

Specialstäd i Stockholm AB

Specialstäd i Stockholm AB Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande. Väggarna dammas och torkas av,vid behov avfläckas. Inredningssnickerier

Läs mer

Introduktion till Strykfritt AB.

Introduktion till Strykfritt AB. Introduktion till Strykfritt AB. Kära kund tusen tack för visat intresse. Vi kommer här på några sidor att gå igenom vad det innebär att vara kund hos oss. Vi vill att du känner dig säker och trygg när

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avtal. Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5. nummer:

Avtal. Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5. nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5 Skyltproducenter Upph. ref.nr: 2015/195 2015-06-15 Slutdatum: 2017-06-15 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á

Läs mer

Förfrågningsunderlag lokalvård

Förfrågningsunderlag lokalvård Förfrågningsunderlag lokalvård 1(11) Innehållsförteckning 1. Formalia... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Anbudet... 3 1.3 Övrigt... 4 1.4 Beskrivning av lokalerna... 5 1.4.1 Golvytor... 5 1.4.2 Disposition av

Läs mer

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR 2009-05-04 1 (6) - KOMMERSIELLA VILLKOR Avtalsmall 1. Omfattning Leverantören skall under avtalsperioden tillhandahålla lokalvård till Linköpings universitet, Carl Malmsten furniture studies, Larsbergsvägen

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg

MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg Datum Tel 044-309 38 41 2007-05-25 1 (5) kai.sjoberg@skane.se Diarienr MA/060285 AVTAL Avseende Städning av produktionslokaler, kontorsutrymmen, hygienutrymmen, matsalar,

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande.

Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande. Arbetsbeskrivningar Storstädning Göteborg 2004-02-26 Storstädning är ett synnerligen subjektivt begrepp och har olika betydelse för de flesta. Skillnaden i uppfattningar beror dels på den egna kulturen

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM!

VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM! VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM! HEMSTÄDNING AV MARIES PUTS & STÄD 14001 9001 OHSAS 18001 DETTA HITTAR DU I VÅR BROSCHYR! Innehåll FÖR EN ENKLARE VARDAG Privatstädning PRIVATSTÄDNING S.4 HEMSTÄDNING HUR GÅR

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster SYSTASIS flexibla städ & lokalvårds lösningar Service & Tjänster Genom personligt bemötande, noggrannhet och snabb service är vi ett väletablerat städföretag i Stockholm med över 30 års erfarenhet. SYSTASIS

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Avtal. Referensnr: nummer:

Avtal. Referensnr: nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: HVB Ungdom HVB Ungdom Referensnr: Upph. ref.nr: 2011/270/U 2011/270/U 2012-07-01 Slutdatum: 2014-06-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter:

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och vår miljö. Med

Läs mer

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470 Upphandling av lokalvård Diarienummer 06-12470 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens omfattning... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.1.1 Resurser, kapacitet m.m....

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige.

1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige. Medlem av Almega Hemserviceföretagen Varumärket Sweden Home Support drivs idag av två olika bolag: 1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige. 2.

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB Städhandboken Skolfastigheter i Stockholm AB Innehållsförteckning Förord 3 Städhandbok del 1 - Upphandling och uppföljning av städtjänster Upphandlingsprocessen 4-6 Städanvisningar-förfrågningsunderlag

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning.

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning. SVENSKA I STÄDBRANSCHEN Björn Ljungquist 2006-01-10 Inledning Alla branscher utvecklar ett eget språk, baserat på de speciella ord, uttryck och nomenklaturen som finns. Städbranschen har skapat sitt speciella

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

02.03 GENERELL STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A115.433/2013 2014-01-27

02.03 GENERELL STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A115.433/2013 2014-01-27 02.03 GENERELL STÄDANVISNING Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A115.433/2013 2014-01-27 GENERELL STÄDANVISNING Mål med städningen Avsikten med städningen är att skapa rena och

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Avtalsvillkor Flyttstädning 2015-01- 01

Avtalsvillkor Flyttstädning 2015-01- 01 Avtalsvillkor Flyttstädning 2015-01- 01 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1 Innan städningen... 3 1.1 Att tänka på innan städningen... 3 1.2 Sanering... 3 2 Uppdraget... 3 2.1 Följande moment ingår

Läs mer

Välkommen till. Alströmerhemmet

Välkommen till. Alströmerhemmet Välkommen till Alströmerhemmet Vi hoppas att du/ni ska trivas, känna trygghet, glädje och få möjlighet att leva hela livet under din/er vistelse här hos oss på Temabo och Alströmerhemmet. I denna broschyr

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING Bilaga 3b Konsultupphandling 2011 Sid 1 LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING SMHIs Beställningsnr:... SMHIs referens: Axxxxxx (OBS! Beställningsnumret och SMHIs referens

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

RAMAVTAL. Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31. Datum 2010-12-14

RAMAVTAL. Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31. Datum 2010-12-14 Avdelningen för IT och Inköp Upphandlingsenheten Uppdrag 2 del 2. Handläggare Monica Söder 018-471 19 41 RAMAVTAL Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31 Datum 2010-12-14 Diarienr UH 2010/3 Avtalet omfattar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer