ljisll'iklell s sl Jll'el sel'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ljisll'iklell s sl Jll'el sel'"

Transkript

1 ljisll'iklell s sl Jll'el sel' H e l siily/o/'.~ (}Ylllllus l ikdisl)'ikl: ordf. Birgit t a P ennanen, v.ol'd f. ~l on i c a Björl<man, skattm. o<: h Re ki'. Juanita Olander, medlemmar Lisa R ehn, ~I ar i an n e GI'undlnann. riisl/'(/ XY/Clllds GI/IIIII(f,.likdistl"ikl: Ol'df. Ghita Ca"onius, \'.ol'df. Anna-Lisa Lindeberg. sekr. Catarina H olmström, skattm. E "a Ekql'ist, medl. Birgit I saksson, ~r a rgitta J3a ekman. :Jladeleine ~ o l'd ens,, a n. Brita ~i e mill e n. Ösfm XJllall(/s G!JIIIIIClstikc1 isl /'ikt: ordf. Ma rgareta Cal'lbel'g, \'.0I'df. Eh-y Sten Rtröm, sekr. Hutb Sand"ik, skattm. Elisabet Dromberg, medlcmmar Gunneyj H enkola, ~J a I'Y Lindholm, Ann-:Jlarie Lindql'ist, Kristina Ober g. :\' o/'i'ft ÖSl 61'bollells GylltlU/ slikd'ist1"ikl: ordf..agne3 Slotte, v.ol'df. Asa Widlund. sekr. Arla Klo e k ai'~, skattm. H elena Kronholm, medlcmmar Märtha X ylllnd, Linnea Tallgård, Berit Stel1l'all, Ruth Bäekstrand, Lill)' Laxåback. Stina Rosengård. öc1nt Öslel'bollell s GJllllllasli.kdisl) ikt: or<1f. Gunnel Fahlström, Y.ol'df. Irma Willberg. sekr. Doris Storgård, skattm. Aili Smirnoff, medlemmai' H elga Xeo, ius. Clary H errmans, :JIärta Hammar, :Jlaj-Britt H olm oeh LiUi LiUkuI\. _,i.bo/(mds Gymllaslikdisl/,iX'I: ol'df. Ruth Stormbom, v.ordf. Marika Löfmall, ' eki'. Margareta Kal'IHon,, kattm. Gladys L allgb, medlcml11ar Gunnel Mattsson, ~l aj- BI ' itt H einstl'öm oeh :\Jal'gareta H ohm\n. l.lallds GJlIJII/({sl'ikdi"lrikl: onlf. :\lal'ianne 'rry~ge, '.ol'(lf. Karl-Erik Smlllter. sekr. K erstin Lampen, skattm. Ann e- ~laj Kurmi, me,liel11lllal'.anja Eriksson oeh -ella ~ man. KO/llIlJ.iltCel' oclt spec ialsekl'iolle/' Eli a,..~oillill(i/'ell.~ /IO/Jll/iint ''''II,,~e/' t'(i1' GM-kursell. Hä/' ii l ' elt exelllpe{ pä dell liiäl/y/alll II/' olika hal/dred. ka!l, /Iieko/'lw bekallla(/e siy liied. Jyry. Ebba Lindahl, Lilli Pauli~, J.Jisa R ehn, Huth Stormbom. Yel'ksa mhetsledal'e oeh sekl'eteral'e Iris Gerlin, från ~I arita B aarman. } ' ö/'.~iii/'kla /öl'blll/dssly/'el se l/ H e/silly/or. GYII/I/(f,~likdisll ' ikl: (181m T!l1al/ds G!J11lIlaslikdisl/'ikl: l ii. lnl. X!l1allds GYIll1w. lik(/islrikl: 'KOl'l'a, Öslel'llOfl ell. GJllIIlIaslikd'isll"ikl: Sö(/m 0 8l e/'uol l e1/.s GJlIII'/I(f,~fi. k(h. II ild: Å bol" II(/S G JllIllIuslik(!isI1"ikl : _i/allds (;!lliiliaslikdi.~i1"ikl: 196 Birgitta P enllallen, H elsingfor s ~'[ar ga r e ta Cal'lbel'g, Borgå Ghita Ca, onius. Ek e n ii ~ Ag'n es Slotte, Gamla ka l'lebr Gunnel Fahlström. Vasa ~l ai'f!areta Km'lson, Abo 1Jut'iannc T I'Y ~,I.!e. ::\farie hanln L e!l(ii tttbur!liillyskoll/.lllilfen bar som uppgift att på l å n ~sikt planera den fort!öpande ledarskolningen för motions- oeh ungdoms~ymr.as tik. K ommitteordf. Hjördis Trygge, sekr. Stina Jyr~ ', medlemmar K ea R elm-eronen oeh Lisa R ehn. Sp6cialsektioIl6/",-ilkas uppgift är att bistå fö l'bllnds.. tyrelsen i skolnings- oeh planel'ingsfrågol' : Ral'll- och 1tllgdo/llssektiollell: Ebba Linda hl,.anna-li:;a Lindeberg oeh K ea Rehn-Eronen. :!f otiollssekliollen.: Stina J yry, Lilli Paulig oeh Margaret a Carlberg. 'L'ä'V1'i llg8sekti o1l 611: Lisa Rehn, Dorrit Mäkinen oeh Kirsti Söderholm. P e ns iolliirs.~ e klioil 6 11 : :\larianne Linko, H ellen Tallqvist, Arla Klockars oeil }[a ja Hulden. jj[al't7/({s6khollell: Eija Fl'aneke, Mal'ianne Linko, Margareta Karlson oeh SO I1l Finlands S'-enska ~lartbaförbllnds repl'eselltanter ~r al'git Ehrnrooth oeh :Jlal'ian ne Brommel. Skid8ektiollell : :Jlargareta ~<\.rpp e, Else Griine oeh S tina vvinqyist. Bollsektionell: Anna-Lisa Lindebel'g. Birgitta P ennanen oe11 :Jlay BjÖlk S6ktiOll611 / Öl' Solral/a-hcllllll el : ~l argareta Al'ppe. Britt-~rari e ~-1rpp e, Hhea ~-1nd e r sso n, Tyyne H ellen oeh Hagar Johanssoll. Ji'örulIlldels I'e}/reselll(ll ioll oeli lii edlelll skajl (llid/'(/ or!l(lllisaliolle/, PiI/la IIds S r ellslca Celll /'al id /'off. /örlllllld: slyrel se: Marianne T, inko. slippleant Anna-Lisa Lindebcq,( (/)'b etsulskotf: :Jlarianne Linko disciplills-i'egelll<lllll/d : Inge borg Jung 197

2 l c(/akuolisl.omlllilte föl' Vål' ldtott: Eija Francke, sekretelare " IlTskomm.itte: Ingeborg Jung Ull!ldOlnSl'åd: Eija Francke Solvalln Stifte7sells (/ele!lcdion: v.ordf. Ingeborg Jung, medlemmar Margareta Arppe, Britt-Marie Arppe, Glory Björkman, Monica Björl,man, Rhea Andersson, Maja Lindfors, Else GrUne och Marianne Linko. Stndi.oll-Stiftelsen: Anna-Lisa Lindeberg Kvi1ll1001'!lnnisntionel'llUS Cent"alfö"bund : Glory Björkman, Ingeborg Jung och Sigrid Karlberg. Sol'va lln Stiftelsens styrelse: v.ordf. Britt-Marie Arppe, medlem Else GrUne och Margareta Arppe, suppl. Lilli Paulig, Paula Kihlman och Marianne Linko. Banlskidskolekom.mitfen: Else GrUne 'uom en U"heiI1l1nllseosäätiö: Eija Francke, suppleant. K ol1ditionsfrämjandet ". f. :Vordens Gymnastikfö,.b1tl1d F'ederation lnternalio1tale cl'edll ca /;oll Physique (F.I.E.P.) R ecrentive Section. Genom SVL anslutet till kommitten för Gymnastique Moderne. :\Tntionella kolltmi/ten i Gymnastiqlle jjfoderne : Thua H eikkinen ordf. och K ea Rehn-Eronen. Sa11l(l)'be tskommitte FSG- }l'silg-: Lisa Rehn och Ebba Lindahl. Snmarbetsko/l1111il.te för att planera det finländrka deltagandet i Gymnaestradan Berlin 1975: Ingeborg Jung och Mita Baarman. Fö,.b 1II1dskcllts7 iet Förbundskansliet, Tempelgatan 19 D 38, Helsingfors har öppethållits vardagar kloekan Lördagarna hui' kansli et varit swngt. Soheig Sjöberg har tjänst -gjort som kanslist. II ederslednmötel' H edersordförande GL Gertrud Wichmann, Hei ingfors, hedersledamöter GL Stella Holm, Jakobstad, GL Agnes Slotte, Gamlakarleby, GL Gerda Lindholm, Ekenäs och fru Sigrid Karlberg, Helsingfors. PubliT.:ntioner Tidskriften Liv och Spänst har utkommit med 5 nummer, utgiven av Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund och K onditionsfrämjandet. Innehållet har bestått av fack- och allmänna artiklar, referat, recensioner, övningsprogram och di kussioner. Antalet organisationer och personer tili vilka tidshiften distribueras överstiger exemplar. Alls/;ctl"ig "ec!aktöl': Li1li Paulig. R ednktiol1s1,ommitte : Ingeborg ' Jung, Nils W esterholm, Margareta Karlson, Marianne Linko och Arla Klockars. Solvalln-Hemlnet Arsmötet tillsatte en kommitte för att planera Solvalla-hell1ll1ets fortsatta verksamhet. 1 kommitten illvaldes: Ingeborg Jung, Margareta Arppe, Britt-Marie Arppe, Marianne Linko, Tyyne Hellen och Lilli P aulig. 198 Kommitten har tillsatt en sektion för Solvalla-hcmmet: Margareta Arppe, Britt },!arie Arppe, Rhea Andersson, Tyyne Hellen och Hagar Johansson. Sektionens uppgift är att omhänderha- de]1 praktiska skötseln av Solvalla-hemmet:' Studenthemmef 1 studenthemmet på Fjälldalsgatan 19, som bär donator Hilja Jahnssons namn, har 5 studerande FSKG:are bott, alla från österbotten. Under sommarmånaderna har hemmet varit utbyrt till tillfälliga hyresgäster. Eija Francke har varit disponent för studenthemmet. jjf nry V01l H anrtmulis fond Mary,on Haartmans fond utgörs av en lägenhet yid Mannerheimvägen. Eija Francke har varit disponent. Ars1nötet,! Förbundets årsmöte försiggick den 16 mars i Tekniska föreningens- i Finland klubblokal, Georgsgatan 30. Ca 80 representanter från 49 föreningar deltog. CIF : s fusion med SVUL diskuterades livligt och årsmötet motsatte sig enhälligt att CIF skujle uppge sin självständighet. Ett samarbete med SVUL understöddes däremot enhäjligt. Efter årsmötet utförde H elsinge s\-enska samskolas flickor en kosackdans, samt flickor hån Läroverket för gossar och flickor en jazzdans. Därefter följde förevisning av filmen om gymnastikfesten i Mariehamn. P"emiel' och pris Sport-Pressens pokal tili den mest aktiva flick- eller barn~vdelniugen tilldelades: Grupp 30, GrankulJa. Arla Schwehis minnessked, som ges tili en person som uncler året arbetat speciellt förtjänstfullt för förbundet tilldelades: Thua Heikkinen. Föreningspremien för god arbetsinsats gick till: Tölö GYIDllastikförening. Förtjiinsttecken FSKG:s föl'tjänsttecken i guld: Margareta Arppe, Britt-Marie Arppe, Marianne Linko, H elsingfors. FSKG:s förtjänsttecken i sih-er: Rhea Andersson, H elsingfors och Anja Eriksson, Mariehamn. Finlands Idrotts förtjänstmedalj i brons: Mildred Husman; Borgå. Finlands Idrotts förtjänstmedalj i silver: Gunvor Ahlskog, Gamlakarl~by, Ulla K e),\'qrth, Helsingfors och Catarina Ström, Mariehamn. K ursverksamhef en Ledct1'k~,.sel' : jjfo!-iolls1er!cl1'kw's (M 1) i Helsingfors, ari'. H elsingfors GD. Ledare: Anna-Lisa Lindeberg, Stina Jyry. 18 deltagare. 199

3 -----~~~~~~~~~~--~~~ Gudrun Thorsson och Lennart Ander son, S'-erige, 39 deltagare hän S,-erige, 46 frän Finland K 'li rs jör 'litbildul'c (LV U 1- och M l -lcdarc ljå Bolv a!ln. Ledare: Hjördis Trygge, Ebba L indahl, Kea Rehn-Eronen, Stina Jyry, J3 deltagare_ '/'ölö GymnCt8t'ikjÖ1"lJII;lIgs segmnde tl'uij/l vid FM jöl' jlick01' under 15 å,', D CI'o s holj1j1'c/ls/lrogl'(llii var ~'olllljonc"at av K ca R eltl/ EI onen , 1. U ligdo//lslc(/ui'kul's (U 1) i Helsingfors, an, H elsingfor, GD, Ledal'e: K ea Rehn Eronen, Ebba LindahL 27 deltagare, 22-24, 2, MoUollslcdlll klw.~ (~f 1) i Yasa. al'1', ÖGD. J~eda r e : Ringa-)fay K e vi n, Kaija Eklund, 22 deltagare , 4. Ull gdom,~l eda,.kul-,~ (U 1) ~ärp e8, ari', ö GD, Ledul'e: Ringa-May Kevin, Clal'Y Herrmans, 12 del tagare, 10-15, 6_ Motio'II,,/edarkw-s CM 2) i Ekenäs seminal'ium. Ledare: Maj B jöl'k, Hjöl'dis Trygge, Juanita ölander, xlonica Björkman, 18 deltagare. 29_ 7_- 3, 8, U ngdollts/cdm-kll1's (U 2) på So1\-alla. Ledal'e: U lla Aman, Juanita ölander_ Monica Björkman_ 19 deltagare PG-Icdol'kurs i Abo, arr, Abolands GD och FSG. Ledare: Ruth Stormbom, H ellen Tall(]Yist, Margareta Karlso n_ Erkki Tarpila, 29 deltagare, _ PG-/cdarkltl's i Jakobstad, ari'. ~ögd och S,-e nska Arbetarinstitutet i J akobstad, Ledare: Arla Klockars. H ellen Tal1q,-ist, Agnes Slotte, Erkki Tarpila, 42 deltagare, Ledartlaga.,- i Helsingfors tillsammans mcd SAGA, Stockholm. Ledare: Metu ~'\rpp e, K ea Rehn-Eronen, Karl-Erik Smul ter, Finland, 200 övrig vcl ksamlt cl , 1. kidskoln jör bal'l~ och IIl/bö1'jm-c på Soh'all a, Ledare: Ulla Key , worth, Stina v\tinqyist, Anita Nilsson, 23 deltagare, , Ja::::Yl/lll1wsti kklll's i Muriehumn, an. AGD, Ledare: )Ionica Beckman, Sverige. 60 deltagare R cdskapsgl/li1l1ast'ikkttrs jör Icdn,'c, arrangörer FSKG och FSG. Kursort Ekenäs. Ledare: Kauko H eikkinen, Borsa l\iatekowitz, Anne Eino!a. Deltagal'e: 17 ledare och ca 20 gymnaster_ JozzgYlnnasti kkllrs på Soh-alla. Ledare: Monica Beckman, S\'el'ige, 25 deltagare, _ P cn.s;onä,r släyer på Soh 'alla_ Ledare: Hellen T allqvist, Birgit Backlund, 24 deltagare _ P cnsionäl-s1ägcr på Solm Ila. Ledare: Marianne Linko, Arla Klockal's. 50 deltagare. 22-2i, 7. P ellsioltärslägcr på Eriksgården, ari', Abolands GD, Ledare: Ruth Stormbom, Elseby Dahl. 24 deltagare, 29_ 7.-3, 8. G-I/lllltastik lii ed l/(wdrcdskap /ö, jlickor på Soh-alla. Ledare: Kitty B ackman, 26 deltagare. 29, R cdsk npsgylllnastik jör jlickor pii Soh-alla, Ledare: Ring a:~fay K evin, Susanna Bergman, 23 deltagare Oynmastiq'llc 1lIodcrllC på SolmIla, J~edare: K ea Rehn-Eronen, Ulla Syrjävaar a. 21 deltagare. 22, 9, rntrod 1t kt ionsk lt l.~ nv ö vning lj(i öc II'i llg H elsingfor s, Ledare : MaTgaret Ahlquist, S'-erige. 30 deltagare, Jdekllrs i Yasa, ari', SöGD_ Ledare : )Iita Baarman, Karl-Erik Smnlter, 56 deltagare, Kurs jö,' GM-gl/l1Inos /cr flylnnas/il.- //Ied käg/or H elsingfors, J~eda r e : Carla Wol1sten, 25 deltagare. Sammanlagt 10 ledarkurser, 868 k ursdygn. Sammanlagt 13 öniga kurser kursdygn, Summa 2,369 kul'sdygn, Ilta / rli k t ioll s L'erks(L//I hc / Inföl' FSKG:s mii~tel'~kap 19i5 har instl'uktionstill fi illen anol'dnats den 16, 3" och 3,

4 lnstl'uktörer bal' yal'it: föl' klassen under 13 år Peppi Häggblom oeb Hjördis Trygge, under 15 år Kea Rebn-Eronen, över 15 år Ulla Syrjävaara. Deltagare sammanlagt ea 200. (jvrig ve,-ksamhet FSG- FSKG sammanträc1c1e i Mariehamn 2 februari, för att c1iskutera samarbete mellan förbunc1en. En arbetsgrupp tillsaues för den framtic1a planeringen. Tili arbetsgrllppen bör Lisa Rebn, Ebba Lindahl, Karl-Erik Smulter oeb Rolf Westling. 1 samband mec1 idrottsriksdagen i Vasa anorc1nades ett möte med SöGD: s medlemmar oeh förbundets ordförande ocb skattmästare. Uppvisn'ingar Yic! Finlands Syen ka Martbaförbllnds 75-årsfest deltog som inbjlldna trllppcr från lrskg Ekenäs kvinnliga gymnastikförening, ledare Ghita Cavonius, Brändö-fliekorna, ledare Kea Rehn-Eronen Under Gymnastikspelcn i Falun, Sverige, l'eprescnterades FSKG ay Gymnastikföreningens i Helsingfors elitavdelning om under Hjör dis Trygges ledning uppträdde med ett kägelprogl'am amma elittrupp representerade FSKG unde1' Landsturnstevnet i Tpnsoerg, X orge. Gym1wstique Moderne lc:~1 i Gymnastique Moderne giek av stapeln den 26 oktober i Helsingfors med 16 deltagare i den indi dduella 3-kampen för damer, samt 4 lag i den för första gåugen arrangerade trllpptäylingen för fliekor. FSKG-plaeeringar: Truppui\-lingen för flickor under 15 år, obligatoriskt bopprepsprogram, komponerat av Kea R ehn-eronen: 1) Tölö Gymnastikförening 8,30, 2) Grupp 30 7,35. Nntio ll ella kommiulhl i Gymnast-ique Moderne, Finland, har under 1914 arrangerat följande kurser: Hand1 edskcll).~k'll1 s (boli, hopprep) i Helsingfors. Ledal'e: Kea Rehn Eronen. Ulla Syrjävaara'. II deltagal'e från FSKG _ Hund1'edskullsk1t1'S (tuilllband, band) i Helsingfors. Ledare: Elsa Maija Houttu, Ritva Kääriäinen, Ritva Oikarinen. 5 deltagare från FSKG _ 6. HClnd"ec!skcL/lskuq i Helsingfors. Ledare: Thua Heikkinen, Elsa Maija Houttu, Ritn Kääriäinen, Kea Rehn-Eronen, Hannelis Heikkinen, Rih-a Oikarinen, Marjo Kuusela. 9 deltagare från FSKG DOlllul'km's i Gym1lCtstiqlle Moderne: Ledare: Kea Rehn-Eronen och 'fhua Heikkinen. 3 rleltagare från FSKG. 202 rockel' folografisk helhet - gymnclst mecl redslwl l'relilllillii r IIl1aglli'llg lill FlII i Madrid 1975 i Helsingfors. 20 gymnaster fri,n SVL, SXLL, AlF, TUK oeil FSKG (4 st) kvalificeradc sig.för vidare uttagning våren FSKG-domare: Ulla Syrjä,-aara. Rea Rehn-Eronen, Hannelis Heikkinen. NeJl'reselllut ion 'vicl mälen, kongresser m. m. Kordens Gyml1astikförbund, möte i maj i Stockholm inför Gymnaestradan i Berlin 1975, Lisa Rehn. Vid SVUL:s Naisten ja tyttöjen teemavuosi-fest i Lahtis detlog ::\largareta oell Britt-Marie Arppe, sorn ClF :s representanter. Hjärtsjllkdomsseminarium på Solvalla , Ruth Stol mbom. Gymnastikspeleu i Falun , Thua Heikkinen, Hjördis Trygge med elita\'delningen från Gymnastikföreningen i Helsingfors. Landsturnstemet i T~nsberg, Norge _, Hjördi. Trygge och elitavdelningen \'id Gymnastikföreningen i Helsingfors. Hortellleiren, N orge , Maria Fröberg. Vid en internatiouell kongress i Hyvinge för studentidrott _ "al' Mita Haarman ClF:s representant. Barngymnastikledarkurs i Stockholm Paula Kihlman. 1nternationella Gymnastique Moderne tävlingar i Hamburg , obsel'yatörer Thua Heikkincn, Ulla Syrjävaara och Kea Rehn-Eronen. 203

5 Pensionärsledarkurs i kåde, Danrnark 8-10, II., ~Ia,.gareta Karlson, Internationell kongress för fliek- oeh k"innogymnastik, arrangör S'iTUL idipoli, Otnii~ 15-17, 11.. ~[ita Baarman deltog sorn CIF:s r epresentant, D]J]J'!;(tktn;l/yor Föd)undet har unde1',n'ct upp\'aktat följande förcllingar oeh cnskilela personer: Föreninga1': Tölö Gymnastikförening, 20 iir, Gymnastikförcningen ~ordan, 50 år, Jakobstaels K\'innliga Gymnastikförening, 60 år, S\'enska Arbetarinstitlltet i Helsingfors, 60 år, En"kilda personer: Lco Backman, 50 år, Mariannc Linko, 50 år, ~Ia1'gareta oeh Britt-)Iarie Arppe, 50 år, Else Griinc, 50 år, Björn Sjöblom, 50 år, Ulla KeY1\'orth, 60 år, Tönnes Schulman, 70 år, Runa Lindfors, 70 år, lyar Ståhle 85 år, S li]jenllier och ll1tllers lö(l Förbunele t har lill dcltagare i kurser oeh studieresor utdelat stipcnelier och rcsebidrag om ~ammanlagt mk 2,366,-, sarnt tiji distrikt i anslag mk 9,903,-, Stiftelsen J3rita ~Iaria Renlunel miune har anslagit mk 2,000,- för f1i ckurs \'erksamheten, Tidskriften Liv oeh Spiinst ha1' a\' S"enska Kulturfonden mottagit mk 2,000, och av S\'enska Folkskolans Viinner mk 550,-, Helsingfors den 31 december 1974 Ii/yebol"Y JltllY förbundsord föranele ii,tt förw(t siy l)(t siy,yjiilv ii,' 1111, fördltbblu sin fönnäyu, o Johan H enrik Kellgren Jlol"ilu BoormulI ycrksamhetsledare ÖNSKAR Ni närmare detaljer över de internationellt erkända permanentbeläggningarna tör idrottsbanor RUB-KOR gummiasfalt, samt FASTRAC den syntetiska bantypen Oy ESOPE Ab 204 L, Robertsgatan 8, tel Svenska Finlands Skolidrottsförbund BERÄTTELSE,her cerks(!'ijlhelell ii/oili Sl'ellska Finla1/ds Skolidrotlsfö,'blll!(l ", f, IIl/der r erkso lllhefsåret 1974 A rbetet inom Skolidl'ottsföl'bunclet ub'ecklas helt enligt tidens anda, Kontakterknytes allt starkarc med ele nordiska länderna, Den första nordiska skolidrott~kongressen i O~lo arbetade frall1 stadgar och arbetsföreskrifter för den skolidrottskommitte "om ble\' yald vili kongressen, SFSI, SOIll vid kongressen anhöll om arrangeman!!en föl' nästa kongl'ess 1976, anförtroddes därmed ordförandeskapet (Rurik Lillllc)\'ist) samt sekl'etariatet (Guy ~.Iattsson) fram till utgången a \' 1976, Det nordiska ~ko1idl'otts~ama rb etet förutsiitter en sallllad flllliindsk anslutning, Därför har också ett finhindskt samarbetsorgan bildats, 1 eletta ill\'aldes Rurik Lindq\'i~t som ordförande oeh Guy Mattsson som sekreterure, Grund~kolreformcn komlller allt längre mot si n c1efinitinl övergång, Aldersklass- oeh!,oängkampen m Han skolorna blir allt s\'årat'e att hålla under rättyis kontroli, En indelning enligt skolformen är snabbt ön"kvärel, Mästerskap har genomförts enligt tidigal'e mönster, Sammalllagt i eh',. ol ika idrottsslag, Kursverksamheten hui' utökats, Sammanla!!t anordnade,; det nio kursel' i SFSI,regi linder ål'et, A\' dessa nu' sportlo\'skursen i Lappland en nyhet Hom slog v,i[ in, överlag måste framhållas att så\',i! miisterskap som kurs\'erksamheten röner ett Rtort intresse bland ele\'erna,,'tafettkarne\'alcn ble\- ännu en gång rekordkarne\'alen, Sammanlagt kunele \' i räkna tili 2,574 startel' i den 14:ele karne\'alen, som elenna gång ä\'en tele \'ire racles, Förblll/(/efs sl!/l'else Styrelsens sall1mansiittning under vel'ksamhetsål'et har varit följande : ordförande viceorelföra nele sekreterare kassör ledamöter Di~tri k t~representa n tel': HSID ö~sid Y~SID NOSID SöSID ÄSID Rurik Linelqyist Rtig SlILldberg Lars,Olof Ahlfol's Marcus Forsström Monica Björkman Mikael Björkholm Dan R edbel'g Pa trik Limnell Half Lindholm _-\ nd e r~ örnmark Christel' ~Iajaba c ka,ja n,erik Bergman ~laj Lindholm Y <' I'k",,," hetsleda I'e : C liy ~Ia ttsson, SlIppleallter: Helen Stellb,ick Kaj Kajander Stul'e Ekholm Rita Achn\n U lf Friman A nn-christin Laaksonen 205

6 Styrelsen har sammanträtt tili fyra (4) protokollförda möten. l!'ör att sköta de löpande ärendena valde styrelsen ett arhetsutskott bestiiende av Rurik Lindqvist, Stig Sundberg, Marcus Forsström och Guy Mattsson. Föt' b1tlldets hedel'steckell Guld: 1. Gunnar hman 1956 (t), 2. Jussi Björk 1956 (t), Valter Viklund 1956, 4. Harry Tapper 1956, 5. Lars Andersson Hans Blomstedt 1960, 7. Stig Warelius 1968, 8. Carl-Olaf Homen 1965, 9. Magnus Ståhlberg 1067, 10. Karl Ou taf Kunnas 1970, 11. Björn Holmberg 1972, Stig Henriksson Sil\-er: Ragnar Storå 1956, Helmer Saxberg 1956, Axel :Mikkola 1957, Sten RajaIin 1957, Victor Sjöholm 1958 (tl, Carl-Olaf Homen 1959, Nils Luukkonen 1950, Börje Strandvall 1959, Alfons Lundberg 1960, Bror Eklund 1961, Thure Eklund 1961, Hans Andersson 1961, Gunvor Lundin 1962 (tl, Gustaf Laurell 1962, Stig Henriksson 1963, Sten-Erik Stenbacka 1964, Palle \ -irtanen 1964, Björn Federley 1965, Lars-Olof J.Jiljeström 1965, Bjarne Bäckman 1965, Ghita Cavonius 1966, ~ils Kankkonen 1966, Enzio Sevon 1966, Jarl Ivars 1967, Anna-Lisa Lindeberg 1967, Stig Häggblom 1967, Ingmar Björkman 1968, Bo Finne 1968, Anders Westerholmu 1969, Karin Könönen 1969, Ingmar StenJlagen 1971, Margareta Carl tion 1972, Erik Haglund 1972, Gustav Strandvall Stafettpinne: Nr 1. Carl-Olaf Homen, Nl' 2. Lars-Olof Liljeström, Nl' 3. Ingmar Björkman. Ål'smötet hölls i samband med skidmästerskapen den 2 februari 1974 på Kisakallio idrottsinstitut i KuoYila. Tio skolor \'ar repre enterade genom ombud. Förbundets styrelse fick ovannämnda sammansättning. Bland de yiktigaste årsmötesbesluten kan nämnas: De ändringsförslag i stadgarna som blivit gjorda godkändes och därmed stadgarna sådana dessa förelåg. Beslöts enhälligt slopa rodd från SFSI: s mästerskapsprogram. Beslöts att ett extra ordinarie årsmöte hålles i samband med friidrottsmästerskapen, Då gäller det i huvudsak verksamhetsplanen och budgeten för följande år, }i'ö"b1tlldets kommituel' Stajettk<t1'1te'valsko1nmitlell: ordf. Torsten Lindqvist, Rurik Lindqvist, Hbls repi', Vidar Enqvist, Kerstin Weckström, Lars Avellan, Dan H edberg, Marcus Forsström och Guy Mattsson, Sekreta utskottet: Carl-Olaf Homen (ordf,), Ingmar Björl<man och Hans Blomstedt, Bebbe Stm'skntbb inledde sin karriä1' ;d,'offssammanhang 1984 i skolmästel' skapell i Vasa, Sedel'1nem blev det ettropa11liisfe1'skap på 400 m häck 1946 i Oslo och i å,' t:a,' hall lj!'islttdelol'e vid SFSJ -mäsferskaljen S011t gick i Vasa, Det ä1- medaljörel'lict!jå t 1tndm' 18 ei,. som hä" f"!lcke1' B ebbes hand, ]>61'-Ole Holmnäs segl'ade jö,'e Pete,', Lassande,', Fö,'bllndets,'eJJ1'eselltantel' i and,'a ot'gallisat'ioner Finlands S"enska Centralidrottsförbund: Rnrik Lindqvist, suppleant Monica Björkman, Solvalla stiftelses delegation: Stig Sundberg, Solvalla stiftelses styrelse: Thure Eklund (suppleant), CIF: s disciplins- och regelkommitte: Rurik Lindqvist, 206 Allfinska itihockeycupcns anangörskommitte: Rurik Lindql'ist och Guy ~1attsson, Allfinska fotbollscupens arrangörskommitte: Rurik Lindqvist och Guy Mattsson, Allfinska volleybollcupens arrangörskommitte: Guy Mattsson, Allfinska hanclbollscupens arrangörskommitte: Rurik Lindqvist, 207

7 Xordiska skolidrottskommitten: o1'df. Rurik Lindq\ ist. sekl-eterar e Guy Matts on. amarbetskommitten mellan de finska skolidrottsförhunden: ordf. Rurik Lindq\'i t. sekreterare Guy )Iattsson. 'l.'ävlingscerksalll hei Uuder I"erk amhetsåret har följande förbundsmiisterskap arrangerats: Skidlöpniug den 2-3 feb1'uari i Kuo\'ila, Kisakeskus idrottsinstitut (ari'. Ekenäs samlyceum). 138 deltagare. Backhoppning den 2 fehn",ri i YÖrå. 7 deltagare. Slalom den 20 februari i Grankulla. 57 deltagare ställde upp. Yolleyboll för flickor. Final i Kari.'. 15 lag deltog. ~Jästare: K-B. Karis-Billnäs ~anl1rceum. HandbolL final i H elsingfor s. 12 lag deltog. Mästare: Drumsö sl"enska samskola. Gymnastik den 23 mars i )Iariehamn (ari'. Ålands Iyceum). 82 deltagare. Orienterin!-: den maj i Xärpes (ait. Gruudskolans högstadium i Kärpes). 78 deltagare. Friidrott den 7-8 september i Vasa (alt. Yasa \'enska samskola). Ca 310 deltagal'e. Simning den 0-10 non~ mbcr i Jakobstad (arr. Jakobstad gymnasium). 68 deltagare ställde upp. Bordtennis den 16 no\'embcl' i H elsingfors (arl Xya s\'enska samskolan). 169 deltagare. l"otboll spelade" i t\'å se,'ier. en för gymnasie1' fackskolor och en för högstadieskolor och mellall,kolol". 1 gynmasieserien ställde 22 skolor upp medan bög stadieserien lockade åtta lag med. Mästerskapet i gymnahieserien blel" inte a\-gjort under hösten dä protest iukom efter finalmat~hen G L-V~TY i Malax. Ett aygörande flyttades tili Yåreu. 1 högstadieserien hcter mästarna Karis-Billnäs samlyccum. Finalen spelade~ i Karis. Korgboll pågär iinnu. 1 ~erien stiillde 13 lag npp gymnasieserien medan högstadiese1'ien lockade sex lag med. Stafettkarnevalen den 25 maj pä Olympiastadion i Helsingfors. tel' kan man konstater3 att rekordantal starter noteratles K /t1 8VC,"k8amhet U uder det gängna året!jar S1"Sl arrangerat följande kurser: Korgbollj Yolleybollkms på Kuortane den januari. Ledare: Fred Källström och Lars-Olof Ahlfor:. 27 deltngare. Spo1'tlo\-skurs i Lappland. Jeesiöjiirvi den Ledare: Satu Erkkilä, Birgitta );fyberg och Gny Mattsson. 24 deltagare. Påsklo\'skurs, friid1'otth-olleyboll på Solvalla den april. Ledare : Stig Sundberg, Lars-Olof Ahlfors och Guy Mattsson. 14 deltagare. Bollknrs för folkskoleelever den 6 april i Helsingfors. Ledare: Claes Åström och Lars-Olof Ahlfors. 22 deltagare. Juniorläger (fotboll, friidrott, orientering, k01"gboll, volleyboll) den 1-5 juni pä Soh alla. Ledare: Anders Westerholm. Stig Sundberg, Lars Ayellan och Guy )1attsson. 28 deltagare. l'ränarkul"s på SolntIla,len augusti. Ledare: Kaleno af Ursin, Claes Åström, )Iartin Lax, Lars-Olof Ahlfors, Lar., Å\'ellan och Guy )Iattsson. 208 Volleybollkurs för flickor pä Kisakallio den 1-3 no\-ember. Ledare: Lars Wikström oeh Lars-Olof Ahlfors. 28 detlagare. Yolleybollkurs för flickor på Yarala den 6-8 december. L edare: Boje Henriks son och Jan Söderlund. 16 deltagare. Friidrottskurs på Kisakallio den 6-8 december. Ledare: Lars Avellan, Martin Lax och Guy Mattsson. 16 deltagare. Distriksvcl'k8amllct Liksom tidigare år är det i stort sätt endast HSID Bom arbetat med planerad distriktsyerksamhet. Deras digra mästerskapsprogram har genomförts trots de många arrangörsproblemen man dras med. VNSID ocb önsid har detta är arrangerat distriktsmästerskap enbart i volleyboll. Inom öniga distrikt inskränker sig yerksamheten till sporadiska skolkamper. Helsingfors den 30 december 1974 Rurik Lindq'vi8t ordförande RESULl'Al' Guy Matts80n verksambetsledare SFSI-mästerskapc'll i skidwpning pii Kisakcsktl8 del! 2-8 febrtlul j 1914 Kla88 M, 10 km: 1) Glenn Fagerudd, Yörå folkb , 2) Sam Eriksson, KiSS 35.49, 3) Lars Gabrielsson, Yörä folkh , 4) 'Mikael Blomqvist, Yörä folkh , 5) Klas West, Yörä folkh , 6) Tommy Klemets, ÖCY 37.28, 7) Jerker Södergård, JSL 37.42, 8) Erik österåker, ÖCY 38.04, 9) Anders Byggmästar, yj 38.55, 10) Börje öhman, Vl\'Y Klas8 1ll-16, 6 km: 1) Dan Anrcn, KrGH 19.12, 2) Jens Emet, Rädm , 3) Greger Martell, KiSS 19.43, 4) Leif HarjuIin, Rädm , 5) Harri Masar, GSSL ) Tage Lassas, KrGH 19.59, 7) Sören Lindvall, Snrsik 20.09, 8) Peter AblYik, Sllrsik 20.16, 9) Raimo Rippilii, Sibbo 20.26, 10) Sven Widjeskog, KrGH Kla8s N, 5 km: 1) Veronica Södergård, JSL 21.42, 2) Annika Nordman, Sibbo 22.13, 3) Helena Widell, LSL 22.41, 4) Viveca Söderström, KiSS 22.59, 5) Gnn Britt Strandbolm, Pelax 23.36, 6) Yyonne Yilander, KiSS 23.45, 7) Lillemor Wallenius, Sibbo 24.55, 8) Yvonne Hannus, VNY 25.28, 9) Maire Sandström, Sibbo 26.52, 10) Ann-Christine Laggnäs, Yörä Klas8 N-15, 8 km: 1) Stina Peltonen, ösl 15.46, 2) Marja-Helli Rönnq\-ist. GSSL 16.30, 3) Marie Nurmio, KiSS 16.32, 4) Marianne Mannström, T-BG 17.11, 5) Maria Lindberg, Sibbo 17.12, 6) Lena Byggmästar, Rådm , 7) Marit Södergård, Rådm , 8) Gunilla Hassel, GSSL 17.32, 9) Britt-Marie Holmström. ' Yörå 17.34, 10) Brita Stenbaeka, Yörä S l(~fe tt 3 X 8 kllt, M-klas8ell: 1) Yörä folkhögskola (Mikael Blomqvist 32.22, Glenn Fagerudd 30.43, Lars Gabrielsson 31.43) , 2) Kimito (Kurt Sundström 33.23, Mårten Kurmio 37.12, Sam Eriksson 32.39) , 3) P etalax (Bror Gnstaf Hassiosalo 33.17, K ent Söderholm 36.12, Stefan Granqvist 34.27) , 4) ÖCY , 5) yj , 6) ONY Sla!ett 3X5 km, jj{-1g: 1) Kronoby (Sven Widjeskog 19.42, Tage Lassa 20.41, Dan Auren 18.45) 59.08, 2) Kimito 1 (Anders Ascii 19.53, Sixten Söderström 21.14, Greger Martell 20.07) , 3) Rådmans, Jakobstad (Jens Emet 19.37, Tom VIi,- Id"ott

8 Korsman 22.57, Leif HarjuIin 19.32) , 4) Sursik , 5) Sibbo grund skola , 6) GSSL Stafett 3X5 km, klass N : 1) Kimito (Jane Lundström 26.07, Yvon~e V.llander 23.54, Viveka Söderström 22.40) , 2) Sibbo grundskola (MarIa Lmdberg LiJlemor Wallenius 24.48, Annika Nordman 22.57) S t~fett 3X3 ktn, klass N 15: 1) Rådmans, Jakobstad (Marit Södergård 17.06, Britt-Mari Nordberg 16.52, Eja Byggmästar 16.01) 49.59, 2) Gamlakarle?y svenska samlycenm (Marja-Helli Rönnqvist 17.06, Monica Kotkamaa 16.57, Gumlla Hassel 17.51) 51.54, 3) Vörå samgymnasium (Brita Stenbacka 17.10, Eva Sundsten 18.44, Britt-Mari Holmström 17.52) SFSI -möstel'skupen,j backe deh 2 febrllo,1'i 1974 'i Yörå Klass M: 1) Ulf Friman, Vörå 239 p., 2) Bengt Tunis, Vörå 225 p., 3) ~.a? Lång, VSL 214 p., 4) John Dahlin, Vörå 212,5 p" 5) Karl-Gustaf Ingo, Vora 203,5 p., 6) Stefan Kulp, Vörå 156 p. Klass M-16: 1) Bcngt Sohlstrand, Vörå 143 p. SFSI-1Iläsfe/,skapen,j slalollt den 20 febntul,j 1974 i (fi' ankll11a Klass M: 1) Willy Lindqvist, ASS 37,8, 2) Tom Jansson, GS 38,3, 3) Berndt v. Frenckell, R-S 43,7, 4) Peter Dahlberg, DSS 46,7, 5) Mikael W ennström, TSS 48,6, 6) Henrik Hausen, GS 48,3... Klass M-16: 1) Mikael Rosenlew, GS 38,4, 2) Martlll Hansen, GS 43,0, 3) DICk Aarnio NSL 535 4) Ben Wiberg, DSS 57,5, 5) K. Schmitt, NSS 62,6. Kla3; M-14: i) 'Mikael Sergelius, DSS 45,4, 2) Robert Sergelius, DSS 49,0, 3) Robin Ehrnrooth, GS 51,0, 4) Georg Tallberg, DSS 52,8, 5) Johan Rehn, GS 59,9, 6) Henrik Gyllenbögel, R -S 56,4. _. Klass N-15: 1) Christel Bäck, GS 55,8, 2) Helena GrandelI, GS 64,1, 3) Nllla Dahlberg, DSS 83,4, 4) faria Hintze, TSS 87,7. Klass N-13: 1) Nina Ehrnrooth, ESM 47,4, 2) Yvonne Rosenlew, GS 48,7, 3) Maria Eklund, TSS 49,5. SFSI-mästerskapen i uumnastik den 23 mon 1974 i Madeha1lln Klass M Räck: 1) Fredrik Köhler, VSL 8,20, 2) Petter Eklund, VSL 7,90. Barr: 1) Petter Eklund, VSL 7,80. Matto.: 1) Petter Eklund, VSL 8,60, 2) Fredrik Köhler, VSL 8,40, 3) Hans Lindholm, VSL 7,90, 4) Knrt Nygård, JSL 7,70.. Plint: 1) Petter Eklund, VSL 8,70, 2) Hans Lindholm, VSL 8,40, 3) Fredl'lk Köhler, VSL 8,35. Klass M-16 Räck: 1) Christer Grönberg, ösl 8,80, 2) K-J. Holmström, MSS 8,20, 3) Stefan Sandberg, MSS 7,80, 4) Dan Backlund, JSL 7,70, 5) Robert L~vman, ösl 6,00. Barr: 1) Christer Grönberg, ösl 9,60, 2) Jarmo Matkala, Ra.dm. ~,50, 3) K -J. Holmström, MSS 8,40, 4) Dan Backlund, JSL 8,30, 5) Jan-Erik Hoglund, JSL 8,00 och Stefan Sandberg, MSS 8,00. Matta: 1) Jan-Erik Höglund, JSL 8,70, 2) Christer Grönberg, ö.~l 8,65, 3) K-J. Holmström, MSS 8,60, 4) Dan Backlund, JSL 8,50 och Tom BJorkell, JSL 8,50, 6) Jarmo Matkala, Rådm. 8,40. Plint: 1) Christer Grönberg, ösl 17,2, 2) K-J. Holmström, MSS 17,1, 3) Dan Backlund, JSL 16,7, 4) Jan-Erik Höglund, JSL 16,5, 5) Tom Björkell, JSJ... 16,3, 6) Stefan Sandberg, MSS 16, Klass M-14 Räck: 1) Henrik Aud r en, ~lss 7,00, 2) Harry Holmström, 11SS 7,50. But'r: 1) H enrik S"anbäck, Rådm. 7,60, 2) Henrik Andersen, ~fss 7,50, 3) Harry Holmström, ~ISS 6,50, 4) P eter Landgärds, Rådm. 6,00. Mutta: 1) Henrik Andersen, ~I S S 7,80, 2) Harry Holmström, ~ISS 7,50, 3) Kenneth Smulter, Öyel'lläs 7,10, 4) Mikael Klllju, VSL 7,00, 5) :Magnus Mansen, Ö,-ernäs 6,70, 6) Joakim Westerlund, Övel'lläs 6,50. Plint: 1) Henrik Andcrsen, MSS 16,5, 2) Henrik Svanbäck, Rådm. 16,15, 3) Harry Holmström, ~I SS 16,0, 4) Peter Landgärds, R ådm. 15,7, 5) Henrik Wahlsten, Öyernäs 15,6, 6) Lars Fredriksson, AL 15,4. Klass 'K Räck: 1) ~Iari a Enebäck, ösl 8,95, 2) Annelie Land, AL 8,80, 3) Amie Roos, ösl 7,70, 4) Marianne Packalen, ösl 7,60, 5) Anne Boström, ösl 7,55, 6) Yh'a Olsson, ösl 7,45. Bom: 1) Annelie Land, AL 8,95, 2) Carina Grönberg, ösl 7,85 och Maria Enebäck, ösl 7,85, 4) Corinne Ringell, ösl 7,60, 5) Marianne P ackalen, ösl 7,50, 6) Amie Roos, ösl 7,40. Bock: 1) Annelie Land, AL 9,50, 2) ~[aria Enebiick, ösl 8,50, 3) Lottie K a jander, ösl 7,80, 4) Corinne Ringcll, ösl 7,50, 5) Annc Boström, ösl 7,30, 6) Marianne Packalen, ösl 7,25. Mattt<: 1) Annelie Land, AL 0.00, 2) Maria Enebäck, ösl 8,80, 3) Co rinne Ringell, ösl 8,00 och Yh'a Olsson, ösl 8,00, 5) Amie Roos, ösl 7,70, 6) Marianne Packalen, LSL 7,60. Kloss N -15 Räck: 1) Marina Norrback, ~fss 9,00, 2) Jutta Lemberg, ö" ernäs 8,80 och Sa tu Tielinen, MSS 8,80, 4) Benita Grönholm, GS 8,40, 5) Helena GrandelI, GS 8,10, 6) Birgitta Lundberg, AL 7,50 och Marina Laakso, MSS 7,50. Botn: 1) Jutta Lemberg, övernäs 8,45, 2) Satu Tielincn, MSS 8,35, 3) Marina Norrback, MSS 8,20 och Lotta J iirnefält, MSS 8,20, 5) Bodil Ekström, GS 8,05, 6) Birgitta Lundberg, AL 7,70. Bock: 1) Satu Tielinen, MSS 8,80, 2) Marula Norrback, MSS 8,60, 3) Lotta Järnefält, MSS 8,50, 4) Marina Laakso, MSS 8,30, 5) Marika Roos, GS 8,10 och Birgitta Lundberg, AL 8,10. Matta: 1) Satu Tielinen, MSS 8,50, 2) Bodil Ekström, GS 8,40, 3) Lotta Järnefält, MSS 8,30, 4) Jutta Lembel'g, öyernäs 8,00 och Benita Grönholm, GS 8,00, 6) Ylva Lindqvist, SFL 7,00, ~Iarika Roos, GS 7,90 och Christel Bäck, GS 7,90. KIass N-11J Räck: 1) Annica Löfberg, Lagmans 8,50, 2) Jana T...emberg, ö" ernäs 8,40 och Britt Biskop, övernäs 8,40, 4) Yogi Sagath, SFT... 8,30, 5) Eva Husell, övernäs 8,20 och Tina Saranpää, J... agmans 8,20. Botn: 1) Isabelle Lauren, MSS 8,00, 2) Jana Lemberg, ö vernäs 7,90, 3) Yogi Sagath, SFL 7,80 och Harriet Collan, GS 7,80, 5) Aunika Hedström, GS 7,70, 6) Marianne Metso, ösl 7,60 och Mia Husell, övernäs 7,60. Bock: 1) Britt Biskop, Övernäs 8,60, 2) Yogi Sagath, Sl?L 8,40, 3) Mia Husell, Övernäs 8,30, 4) Jana Lemberg, ö" ernäs 8,20, 5) Monica ~ord s tröm, MSS 8,05, 6) Eva Husell, ö vernäs 7,95. Matta: 1) Britt Biskop, Ö"crnäs 8,50, 2) Annica Löfberg, Lagmans 8,00, 3) Marina Nordling, GS 7,90, 4) Tina Saranpää, Lagmans 7,80, 5) Ann Susan Stayenhagen, GS 7,70, 6) Susanne Knutar, Lagmans 7,

9 S]i'SI-lIIäsl erskopen i ol"ienlcl"ing den l1'-l fl maj 1974 i Nä"1Jes Khts8 J[: 1) Sam Eriksson. KiSS , 2) Bengt Tnnis, Vörå , 3) Mårten Lindroos, KiSS , 4) Henrik Mattsson, KiSS , 5) l.lårten.xurmio, KiS , 6) Glenn Nylund, Pe-Iax , 7) Henrik Hausen, GS Kloss Al-16: 1) Carl-Erik Norrbutts, KristG 32.44, 2) Stefan Lillandt, Kl'istG 36.36, 3) Stefau Strandberg, Vörå 42.31, 4) Johan Wasberg, KorshG 43.55, 5) Greger Marte ll, KiSS 44.06, 6) Glen Röstman, Pe-Iax 46.05, 7) Dan Häggblom, KorshG 47.14, 8) Alf Gropp, KorshG 49.36, 9) Kjell Hulden, KristG 50.14, 10) Stefan Hjort, KorshG J(f(/.~8 1ll-11,: 1) Jan-Erik Strandberg, P e-iax 28.26, 2) Johnny Leppinen, Niirpes 30.24, 3) Harry Lillandt, KristNH K/(ts8 N: 1) Vi"eca Söderström, KiSS 51.52, 2) Vh-eca Grönlund, GS , 3) Ann Roos, GS , 4) Marita LilIandt, KristG , 5) Marie Sandström. Sibbo , 6) II e Grönqvist, Sibbo Klass S-15: 1) :Ual'ianne Stenbacka, HeSS 38.19, 2) Margot Wiik, GS 39.04, 3) Carita Flinckefeldt. KorshG 40.13, 4) Marie Nurmio, KiSS 40.31, 5) Solveig Sabel, KorshG 53.14, 6) Karen Wiik, GS XI(/8s N-13: 1) Carina Wiik, Sibbo 33.15, 2) Ann-Cllristin Stenbacka, H ess 41.01, 3) Ulrika Larpes, H ess Budlwc1e JD(/.. y 1ll: 1) Kimito (Sam Eriksson, Helll'ik ~l at t sso n, Må rten Lindroos) , 2) Vöri't (Stefan Strandberg, Kurt Smeds, Bengt Tunisj , 3) Granku1la (Henrik Hausen, Kim Grönlund, Martin Hause n) Khtss Al-16: 1) Kristinestad (Harry Lillandt, Stefan LiIlandt, Carl-Erik ~orrbutts) , 2) Petalax (Göran Bjurs, Jan-Erik Strandberg, Glen Höstman) , 3) Korsholm 1 (Dan Häggblom, Johan W'asberg, Alf Groop) , 4) ibbo , 5) Grankulla , 6) Ekenäs Klctss N: 1) Kimito C~lal'ie Nurmio, Gun Karlstedt, Vi,-eca Söderström) , 2) Grankulla (Vi"eka Grönlund, Aun Roos, Kerstin Syberg) K/(t88 N-15: 1) Korsholm (Carita Flinkfeldt, Harriet Forscll. Solveig Sabel) , 2) Grankulla (Margot Wiik, Carita Jansson, Karen Wiik) , 3) H elsinge (Ulrika Lal'pas, Ann-Christin Stenbacka, :Marianne Stenbacka) , 4) V,iståboland X/etSS 1ll SFS[-1lIä8Iel sl.. at'ci/, 'i fl'i-icll'ott den 1-8 seljielllbel' 1914 i VCLsn 100 tn: 1) Mikael Udd, D S 11,1, 2) Olav Bystedt, Gby HoG 11,3, 3) R. Lindblom, HSL 11,6, 4) Niklas Svahn, YaÖS 11,7, 5) Stefan GranqYist, P e-iax 11,9, 6) Roger Lindqvist, E L 12, : 1) Tom Lipkin, VSS 2.03,7, 2) Jan Saarela. X ykg 2.03,8, 3) Kristian Fagerström, ViS 2.04,2. 4) Jan Fellman, JG 2.04,5, 5) Tom Saarela, XyKG 2.04,8, 6) Jan Evars, KriG 2.05, : 1) Jan Saarela, NykG 9.06,2, 2) Kristian Fagerström, ViS 9.09,3, 3) Anders Byggmästars, yj 9.13,6, 4) Tom Saarela, NykG 9.24,0, 5) R olf Kula, yj 9.30,4, 6) Bror-Gustav Haasiosalo, öcy 9.31, m häck: 1) Jan-Erik Romar, VöSG 16,3. 2) Yngve J ern, VaÖS 16,9, 3) Tommy Anäs, VaöS 17,4, 4) H enry Sjölund, ösl 17,6, 5) Arne Hllhtaoja, P e-iax 18,6... Stn~: 1) Jan-Erik Romar, VöSG 340, 2) Arne Huhtaoja, Pe-lax 330, 3) Hans GÖJ'an Bodbaeka, KrG 320, 4) P er -Henry W esterlund, P e-lax 300, 5) Stefan Nygård, KriNH Hå! t och jiilltt 11(t1 det 1Hi 800 m fiil' fuckot N-lo. UlI-ikn GUstetfs8on, GSSL segl'(o' fö!'e Ohetl'loffa Seg e/,cl'cliif::: (208) JISS ocli L ena Ryggmästa!'8 fl'cill R ådman8 i Jnkobsfetd. 7Iöjd: 1) Henrik Snellman, JG 170, 2) Jan Olof ~ äs, VöSG 170, 3) Jan-Mikael Sohlström, Pe-Iax 170, 4) Jan Gripenberg, KrG 170, 5) Per-Henry Westerlund, P e-iax 165, 6) Roald Wahlstedt, VaOS 160, Boris Sundell, VöSG 160, Stefan Nygård, KriNH 160, Henry Sjölund, ösl 160 och Dick Bärlund, BL 160. Längd: 1) Mikael Udd, DSS 646, 2) Kaj Haga, KiSS 628, 3) Guy Eklund, yj 604, 4) Rolf Lind, Närpes G 600, 5) Göran Engblom, YM 600, 6) Tage Lassas, KrG 594. Kula: 1) Petcr Granqvist, ÖXY 13.88, 2) S'-cn-Johan Abaelta, Pe lax 13.09, 3) Bernt Storbacka, KrG 12.66, 4) Jan-Erik Romar, VöSG 12.60, 5) P eter Anäs, YaöS 12.49, 6) Leif öling, VöSG Spjut: 1) Kim Ullberg, ö~ry 48.70, 2) Dick Bärlund, BL 47.40, 3) Jan-Erik Södel'back, ÖCY 45.06, 4) Johnny Forsman, P e-iax 45.04, 5) Olof Sundberg, öxy 44.20, 6) Jonny Wahlsberg, KriG Klnss M m: 1) Tom ö sterlnnd, K -BSJ.J 12,0, 2) Mikael ~yb onda s, K oss 12,1, 3) Arto Xikula, Gby HoG 12,3, 4) Kjell Friberg, DR 12,5, 5) Bengt-A. Högnabba, KrGH 12,7, 6) Mikael Westerholm, ösl 13, m: 1) Jarl österholm, P e-lax 39,4, 2) Anders Söderlund, T-BG 39,6, 3) Kjell Friberg, DR 39,9, 4) B -_-\. Högnabba, KrGH 40,4. 5) P-O. Lindell, KriR 40.8, 6) Stefan B acklund, Gb" HoG

10 /: 1) Kaj Backas, ALIK 2.42,2, 2) Anders Söderlund. T-BG 2.47,6, 3) Per-Ole Lindell, KriNH 2.49,8, 4) Stefan Weckström, Sibbo H 2.50,8, 5) Lars Erik Akerblom, Övernäs 2.51,9, 6) Helmer O,-enius, BL 2.52, n häck: 1) Arto Nikula, Gby HoG 15,8. 2) Ralf Högn,is, Sursik 16,6, 3) Kari Oja, Sursik 16,7, 4) Peter Ehrström, YöSG 16,8, 5) Mikael Westerholm, OSL 17,0, 6) Dick Holmström, Sarlin 18,0. Höjd: 1) Patrik Sundqvist, Sursik 176, 2) Kari Oja, Sursik 173, 3) Ralf Högnäs, Sursik 160, 4) Dick Holmström, Sarlin 160, 5) Anders Lassander, Sursik 160, 6) Kjell Saarela, NykH 155. Läng{l: 1) Patrik Sundqvist, Sursik 576, 2) Mikael Nybondas, KoSS 569, 3) Anders Söderlund, T BG 565, 4) Ralf Rosendal, KorshG H 561, 5) Kari Oja, ursik 547, 6) Mikael Vestcrholm, ösl 545. KIila: 1) Ralf Högn,is, Sursik 13.07, 2) Sixten Lindström, DH 12.89, 3) Stefan Fagerlund, JG 12.62, 4) Görgen Forsblom, T-BG ) Helge Hill, VoMH ) Ralf Klemets, Sursik Spjllt: 1) Ralf Högnäs, Sursik 50.16, 2) Stefan Fagerlund. JG 47.75, 3) Anders Lillqyist, P e-lax 46.30, 4) Tom Forsström, KrGH ) 'fom österlund, K-BSL 43.34, 6) Roger Lindroos, T-BG Klass M m: 1) Henrik Broman, K-BSL 12,6. 2) Stig Ehrström, VOMH 12,6, 3) Berndt österman, MSS 12,7, 4) Christer Alopaeus, Sarlin 12,8, 5) Robert Thors, KorshGH 12,9, 6) Alf Erik Sten, KorshGH 14, m: 1) P O. Holmnäs, Rådm. 3.03,3, 2) Peter LassandeJ. XykH 3.07,3, 3) Esa Savenius, KoSS 3.09,9, 4) Benny Bång, Sarlin 3.10,5, 5) Leif Lassander, XiLrpes 3.14,1, 6) Karl-Johan Seyon, ESL 3.14,7. Läl1gd: 1) Berndt österman, MSS 522, 2) Henrik Broman. K-BSL 489, 3) Alf Erik Sten, K orshgh 472, 4) Christian Alopaeus, Sarlin 470, 5) Stig Granfors, VaöS 467, 6) Ander Kyberg, Gby H og 467. Kula: 1) Berndt österman, MSS 11.44, 2) Christer Björk, Rådm , 3) Stefan Smulter, KorshGH 10.73, 4) 'mf österroos, P e lax 10.37, 5) Harry Juselius, XSS 9.57, 6) Stig Ehrström, VOMH KIlL88 N 100 m: 1) Lena Eden, VöSG 12,9, 2) Anne Kronq,'ist. GbyHoG 13,1, 3) Susanne Schmidt, PSS 13,2, 4) Gun Klemet Ö, VaöS 13,3, 5) Harriet Lindberg, GS 13.9, 6) Bettina Vaenerberg, GS 14, m : 1) Ulla Broberg, JG 61,2, 2) Ann-Sofi Högn;;s. Gb~ ' HoG 62,4, 3) Ann Christin Kronq"ist, Gby HoG 62,5, 4) Bettina Yaenerber!!", G 68, m: 1) Ulla Broberg, JG 2.20,4, 2) Rita Lassus, VSS 2.20,9, 3) Monika Baarman, ViS 2.24,8. 4) Ann- ofi Högnäs, Gby HoG 2.30, m häck: 1) Ann-Sofi Högnä, Gby HaG 16.5, 2) u 'anne Sundq"ist, JG 16,6. Höjd: 1) Susanne Sunclqvist, JG 165, 2) Barbro liattsson. ALIK 165, 3) Annelie Land, ALIK 145, 4) Stina Micbelsson, K-BSL 140. Längd: 1) Susanne Sundqvist, JG 530, 2) Susanne Schmidt, PSS 480, 3) Gun Klemetsö, YaöS 455, 4) Siv Fillnholm, KrG 452, 5) Stina Mickelsson, K-BSL 447, 6) Harriet Lindberg, GS 444. Kula: 1) Eva Oling, VöSG 9.35, 2) Margareta Hemdahl. JG ) Siv Karlström, MSS 8.66, 4) Gun Ahlskog, Gby HoG 8.19, 5) Susanne Schm id t, PSS ) Annelie Land, ALIK Spj'/tt: 1) Stina Mi chelsson, K-BSL 21.52, 2) Gnn Ahlskog. Gby HoG Kluss N : 1) Charlotta Segercrantz, MSS 13,5, 2) Merja Sauso, OSL 13,7, 3) Gun Krook, :rärpes fgr 13,9, 4) Monika Grankulla, Rådm. 14,1, 5) Birgit Tuominen, HSL 14,4, 6) Margareta öst, Sursik 14, m : 1) Ulrika Gustavsson, Gby HoG 2.27,4, 2) Charlotta Segercrantz, MSS 2.28,3, 3) Lena Byggmästar, Rådm. 2.28,3, 4) Harriet Lindström, ALIK 2.30,6, 5) Rita Bergman, VöSG 2.34,6, 6) Erja Hanhi koski, Gby HoG 2.35, < häck: 1) Charlotta Segercrantz, MSS 12,9, 2) Eva Sundsten, VöSG 13,0, 3) Gun Krook, Närpes fgr 13,9, 4) Lena Osterback, VaSvHö 14,4. Höjd: 1) Erja Hanhikoski, Gby HoG 146, 2) Marianne Mannström, T-BG 143, 3) Gun Krook, Närpes fgr 143, 4) Margita Sjölind, KrGH 140, 5) Margita Holmqyist, Kimito H 135, 6) Ei,-or Näs, R ådm. 135 och Marit Södergård, Rådm Längd: 1) Carina Holmqvist, K-BSL 487, 2) Merja Sauso, ösl 485, 3) Brita Stenback, ' 7öSG 482, 4) Margareta öst, Sursik 481, 5) Gun Krook, Närpes fgr 477, 6) Mona Holmfors, ALIK 458. Kula: 1) Barbro Rönnberg, ViS 9.38, 2) Annikka Lumme, HSL 9.06, 3) Marianne Mannström, T-BG 8.69, 4) Margita Holmqvist, Kimito H 8.34, 5) Brita Stenback, VöSG 8.25, 6) Nina Roth, ESL Spjl,t: 1) Carina Myrberg, OSL 34.05, 2) Ann Charlotte Kjerp, VöSG 32.46, 3) Marianne Mannström, T-BG 26.28, 4) Brita Stenback, VöSG 26.12, 5) Ulrika Gustaysson, Gby HoG 23.90, 6) Birgit Tuominen, HSL Khtss N : 1) Guuilla \Vallin, VOMH 14,1, 2) Christina Sepänaho, Petalax 14,1, 3) Monica östman, Sursik 14,2, 4) Denice Backman, Kimito H 14,4, 5) Maria örndahl, KorshH 14,4, 6) Carola Åstrand, Kri~ H 14, m: 1) Monica östman, Sursik 2.30,2, 2) Anne Berg, KorshH 2.31,9, 3) Agneta Hedlund, VoMH 2.33,9, 4) Agneta Söderholm, H SL 2.34,4, 5) Stina P eltoneu, OSL 2.34,6, 6) Pia Lemström, MSS 2.39,4. Höjd : 1) Märta Granqvist, KriNH j Maria Westerholm, OSL 134, 3) Ulla-B. K austinen, YO~fH 131, 4) Gerd Grahn, Gby HoG 125, 5) Vi"an Gröuholm, Sibbo H 125, 6) Denice Backman, Kimito H 125. Kulu: 1) Gunliig Plogman, KrGH 7.65, 2) Y\'onne Sa \"(hl, Sibbo H 7.54, 3) Maria Westerholm, ösl 7.37, 4) Lotten Nylund, KrGH ) Maria Orndahl, KorshG 6.84, 6) Maarit Kuutti, HSL PoängställninglJ1l hla1ld pojka!". 1) Sursik 51 poäng, 2) Petalax 40 p., 3) VöSG 26 p., 4) K -B SL 21 p., 5) JG 19 p. Poängstiilln;.ngel1 hland flickol": 1) Gby HoG 52 pc>;tn:;. 2) JG 38 p., 3) VöSG 35 p., 4) ösl 28 p., 5) MSS 24 p., 6) K-BSL 19 p. SFS[ -miislej'sk'apell.j Sill/llillg de ll no~ e ll/b c r 1974 i Jakobstad Klass M 100 1n f1'itt: 1) Christian Blomstedt. NSS 1.02,3, 2) Henry Mänty, VaöS 1.04,4, 3) Markku Lönnqvist, HeSS 1.05,3, 4) Magnus Appelberg. SN 1.07,5, 5) P eter Lavenius, ASL 1.08,5, 6) Dick Söderlund, AL 1.09, t f1'itt: 1) Christian Blomstedt, NSS 4.42,5, 2) Henry Mäuty, VaöS 4.54,3, 3) Markku Lönnqvist, HeSS 4.56,5, 4) Magnus Appelberg, SN 4.59,7, 5) Bjarne Blomstedt, NSS 5.21,4, 6) Peter Lavenius, ASL 5.21, t b1"öst: 1) Peter La\'enius, ASL 1.20,9. 2) Christian Blomstedt, NSS 1.22,5, 3) Markku J~Önnqvist. HeSS 1.22,6, 4) Henry Mänty. VaöS 1.26,1. 5) Magnus Appelberg. SN 1.27,1, 6) Kalle Hamberg, VaöS 1.27,7. 215

11 100 m "ygg: 1) Christian Blomstedt, NSS 1.13,3,2) Henry Mänty, VaöS 1.17,0, 3) Dick Söderlund, AL 1.20,3, 4) Magnns Appelberg, S~ 1.23,2, 5) Peter Layenius, ASL 1.28,4, 6) Kaj Kannelhovi, VaöS 1.29, m medley: 1) Christian Blomstedt, NSS 2.35,7, 2) Henri Mänty, VaöS 2.38,7, 3) Markku Lönnqvist, HeSS 2.41,2, 4) Magnus Appelberg, SN 2.42,0, 5) Peter Lavenius, ASL 2.44,2, 6) Dick Söderlund, AL 2.56,8. 4X 50 1n fritt: 1) VaöS I 2.03,5, 2) VaöS II 2.10,5, 3) ösl 2.19,4. 1,X50 1n medley: 1) VaöS I (H. Mäntylä, K. Hamberg, P. Eklund, Svahn) 2.20,1, 2) VaöS II 2.35,4, 3) ösl 2.42,7, 4) VaöS III 2.47,4. Svikthopp: 1) Petter Eklund, VaöS 70,70, 2) Fredrik Köhler, VaöS 62,95, 3) )1atias Eklund, VaöS 22,26. Kluss M m fdtt: 1) Marcus Paloluoma, ösl 1.15,4, 2) Stefan Karhulahti, ösl 1.19,5, 3) Kaj Nordman, Lag. 1.32,7, 4) Jan Finell, Bonäs 1.59, m bröst: 1) Kaj Nordman, Lag. 1.37,4, 2) Stefan Karhulahti, ösl 1.37,6, 3) Marcus Paloluoma, ösl 1.46,6, 4) Karl Johan Nyman, Bonäs 2.03, m "ygg: 1) Stefan Karhulahti, ösl 1.33,5. f!00 m medley: 1) Stefan Karhulahti, ösl 3.11,1. IOuss N 100 1n fritt: 1) Eva Tallqvist, SST 1.05,6, 2) Kerstin Tevajärvi, MSS 1.10,8, 3) Therese Grahn, MSS 1.12,1, 4) Tuula W esterlund, Vörå FHsk 1.12,4, 5) Annika Roos, ösl 1.16,3, 6) Helena Veijola, Gby HG 1.16, lit bröst: 1) E"a Tallqvist, SST 1.25,6, 2) Kerstin Tevajärvi, MSS 1.31,4, 3) Annika Roos, ösl 1.33,7, 4) Helena Veijola, Gby HG 1.37,7, 5) Anne Marie österberg, VSS 1.38,5, 6) Vivan Höglund, VaöS 1.39, In "ygg: 1) Eva Tallqvist, SST 1.17,4, 2) Therese Gralm, MSS 1.20,5, 3) Tuula Westerlund, Vörå FHsk 1.25,3, 4) Ann Sofi Sund, VaöS 1.26,5, 5) )farina Lindqvist, ösl 1.26,6, 6) Sylvia Cederberg, GbyHG 1.33, m medley: 1) Eva Tallqvist, SST 2.45,0, 2) Kerstin Tevajiirvi, MSS 2.55,0, 3) Therese Grahn, MSS 2.55,6, 4) Tuul a Westerlund, Vörå FHsk 2.58,7, 5) Annika Roos, ösl 3.03,7, 6) Marina Lindqvist, ösl 3.11, lit fritt: 1) Eva Tallqvist, SST 5.10,5, 2) Therese Grahn, MSS 5.16,7, 3) Tuula Westerlund, Vörå Fhsk 5.40,7, 4) Pia Lemström, MSS 5.52,4, 5) Ylva Donning, AL 5.55,2, 6) Helena Wijola, GbyHG 6.27,6. J,X 50 1n ft"itt: 1) MSS 2.11,8, 2) ösl 2.15,6, 3) VaöS 2.20,4, 4) GbyHG 2.24,7. S'vikthopp: 1) Kerstin Tevajärvi, MSS 71,75, 2) Maria Enebiick, ösl 61,65, 3) Ulrika Käld, ösl 57,40, 4) Anne Marie österberg, VSS 57,30. 1, X 50 m medley: 1) MSS (Pia Lemström, M. Aberg, K. Teyajärvi, T. Grahn) 2.29,2, 2) ösl 2.32,5, 3) GbyHG 2.37,3, 4) VaöS 2.39,0. Klass N > fritt: 1) Hannele Lönnqvist, HeSS 1.08,9, 2) Tina Salminen, ösl 1.11,1, 3) Pia Lemström, MSS 1.14,4, 4) Tua Backlund, Lag. 1.17,2, 5) Ylva Donning, Övernäs 1.18,1, 6) Asa österlund, KnFG 1.19, m u"öst: 1) Hannele Lönnqvist, HeSS 1.31,0, 2) Tila Backlund, Lag. 1.35,6, 3) Tiina Salminen, ösl 1.38,2, 4) Ylva Donning, Övernäs 1.41,0, 5) Pia Lemström, )fss 1.41,4, 6) Asa österlund, KNFG 1.46, > "ygg: 1) Tiina Salminen, ösl 1.17,3,2) Hannele Lönnqvist, HeSS 1.22,5, 3) Tua Backlund, Lag. 1.24,8, 4) Ylva Donning, övernäs 1.33,5, 5) Pia Lemström, MSS 1.34,6, 6) Asa österlund, KNFG 1.36, > "'edley: 1) Hannele Lönnqvist, HeSS 2.51,1, 2) Tiina Salminen, ösl ,6, 3) Tua Backlund, Lag. 2.59,0, 4) Pia Lemström, l1ss 3.08,7, 5) l:lya Donning, ö..-ernäs 3.10,0, 6) Asa österlund, KnFG 3.30,0. Poängstäl/ningen ula nd pojkar: 1) VaöS 68 poäng, 2) Ö L 43 p., 3) NSS 35 p., 4) Lag. 20 p., 5) HeS 16 p., 6) SN 14 p. Poängställ,..ingen bland flickol' : 1) )1SS 66 poäng, 2) ösl 51 p., 3) Tammerfors 35 p., 4) HeSS 26 p., 5) Lag. 16 p., 6) Yörå fhrk 14 p. SPSI-llIästerskapen 'i uonltelln;s i H elsingfol's den J, Klass M,.~ingel: 1) Björn Adahl, NSS, 2) Sture Stranden, JG, 3) Ronny Brännbacka, JG, 4) Thomas Hallbäck, SN, 5) Berndt Johansson, ~SS, Ralf Portin, JG, Göran Paul, NSS och Sami LailJO, SN. Klass M-16,singel: 1) Mikael Jutila,Rådmans, 2) Anders Lundström, MSS, 3) Kaj Akerberg, 1I1SS, 4) Peter Böckelman, NSS, 5) Michael Hallbäck, SN, Kim Aström, NSS, Staffan Eriksson, NSL och P-O. Isaksson, K-BS. Klass M-15, singel: 1) Mikael Jutila, Rådmans, 2) Anders Lundström, MSS, 3) Michael Laurin, DSS, 4) Anders von Schantz, ESM, 5) Stefan Hedman, Rådmans, Tom Tikkanen, NSL, Lennart Björkman, ESM och Mats Ingman, Rådmans. Kluss N, s'ingel: 1) Maria Böckelman, NSS, 2) Linda Jacobson, TSS, 3) Satu Laitinen, TSS. Klass N-15, s'ingel: 1) Nina Johansson, NSS, 2) Christel BjörkelI, Sibbo, 3) Veronica Törnwall, NSS, 4) Maria Estlander, NSS. Klass N-18, singel: 1) Monica Grefberg, GS, 2) Carla Simonsen, MSS, 3) Siw Flinck, NSL, 4) Yvonne Fonselius, NSS. Klass M, dubbel: 1) B. Adahl/ B. Johansson, NSS, 2) S. Stranden/R. Brännbacka, JG, 3) 111. Hallbäck/ T. Hallbäck, SN, 4) L. Lindfors/ G. Paul, NSS, 5) T. )fattsson/ P. lifolander, NSL, M. Wendell/H. Talermo, SN, B. Kullberg/ K. Kuhlfelt, SN oeh K-B. Bergh/ P. Wrede, NSL. Klass M-15, dltbuel: 1) A. Lundström/ K. Akerberg, )1SS, 2) lil Jutila/ S. Hedman, Rådmans, 3) P. Böckelman/ K. Aström, NSS, 4) T. Enholm/ H. Wikström, DSS, 5) J. Krause/ J. Linder, NSL, T. Siln-onen/P, Hjerp, NSL, K. Lindström/ S. Kämpe, ASS och K. Lindblad/ B. Illman, NSL. Klass N, d,tbb(ll: 1) ~. Johansson/lI1. Böckelman, NSS, 2) S. Laitinen/ L. Jacobson, TSS. Klass N-15, dubbel: 1) lif. Estlander/ V. Törnwall, NSS, 2) K. Brandt/U. Storkäll, Minerva. Gatustafett, gylllllasiel' SKOLORN AS STAFETTKARNEV AL den f!5 lliaj 1914 på OIYlnpiastadion i Helsingfors 1) Kristinestads gymnasium I (Johnny Yrjans, Jan Sippel, Johnny Walilsberg, Jan Evars, Kurt Mangs, Joel Norrvik, Kaj Sund, Anders Rusk, Erik Sund, Lars Lövdahl) 10.45,2 (ny tt rekord), 2) Västra Nylands Yrkesskola I (Reijo Haapa, Rolf ~ylund, Dag Fröman, Sixten Wiberg, Börje öhman, Börje Romberg, Peter Jung, Ulf Lindholm, Ulf Svennblad, Roger Morberg) 11.08,0, 3) Nykarleby gymnasium (Ingvar Ollandt, Jan-Erik Romar, Mikael Eklund, Olav Sundkvist, Steve Nyholm, Tom Saarela, Per-Olof Willman, Torsten Winter, Martin Strand, Jan Saarela) 11.10,4, 217

12 4) Lovisa syenska samlyccum 11.12,0, 5) Nya syenska läroverket 11.13,4, 6) Gam lakarleby svenska samlyceum 11.19,2, 7) Granknlla samskola 11.19,3, 8) Mnnksnäs svenska samskola 11.23,0,!J) Vörä folkhögskola, Norn alla 11.24,0, 10) Vörä sam gymnasium 11.35,0. 4X100 m 1ll, gymnasier 1) LoYisa svenska samlyceum (Olof Lassa, Roger Silhast, Bo Erik Green, Ove Blomfelt) 44,9, 2) Vörå samgymnasium (Mikael Rönnqvist, Stefan Rosenbacka, Rainer Sveniin, Johan Backlund) 45,1, 3) Gamlakarleby svenska samlyceum (Leo Finnilä, Olav Bystedt, Tom Åndtbacka, P eter Hassel) 45,6, 4) Nya svenska läroverket 46,0, 5) Yrkesskolan i Jakobstad 46,0, 6) Petalax gymnasium 46,3, 7) Borgå lyceum 46,6, 8) Grankulla ~amskola 46,9. J,Xl00 '111 häck 1ll, gymll(/s;,er 1) Vasa syenska Iyceum (Yng' e Jern. ~iklas S, ahn, Roald Wahlstedt, Tommy Anäs) 66,!J, 2) Vörå samgymnasium (Mikael Rönnqvist, Peter Ehrström, Ulf Friman, Jan Olof Näs) 69,1, 3) Borgå Iyccum (Pekka I gnatius, Leif Lampenius, Jan Rikberg, Kristian Georgs) 73,5. J,Xl00 m N, 9YIII/WS;CI 1) Jakobstads gymnasium (Eya-Lisa Mård, Ulla Broberg, Pamela Ekman, Susanne Sundqvist) 52,6, 2) GamlakarlebY syenska samlyceum (Ann-Sofi Högnäs, Sh Timgren, Ulrika Gustavsson, Ann-Christine Kronqyist) 52,8, 3) Alands Iyceum (Annelie Land, Margaretha Skrifvars, Harriet Lindström, Barbro Mattsson) 52,9, 4) Hangö samlyceum 53,5, 5) Grankulla samskola 53,5, 6) Munksnäs svenska samskola I 53,6, 7) österbottens centralyrkesskola 53,8, 8) Pargas s\-enska samgymnasium 53,9. Gat1tstafetf, 91"1111(/- och mellanskoloj 1) Hangö samlyceum (Erik Liljefors, Leif Söderlund, Rolf Söderholm, Leif Röholm, Dan Fagerlund, Kjell Lundström, Frank-Ole Hägglund, Rolf Lindblom) 5.13,1, 2) Närpes försöksgrundskolas högstadie (Henrik Skomars, Johan Kullman, Sture Dahl, Kjell Berg, Pentti Viljanmaa, Per-Erik Tikkanen, Per-Erik Agren, Stefan Träskvik) 5.24,0, 3) Lovisa svenska samlyceum (Greger Nyman, Ralf Sjödahl, Erik Weckman, Roger Meyer, Henrik Karl 'son, Peter Lindborg, Jukka Holmberg, Pekka Holmberg) 5.27,5, 4) Petalax grundskola 5.29,8, 5) Väståbolands högstadieskola 5.30,0, 6) Nya syenska läroverket 5.30,8, 7) Korsholmsnejdens försöksgrundskolas högst. II 5.33,5, 8) Rådmans skola 5.34,3, 9) Xykarlebynejden högstaclium 5.36,0, 10) Munksnäs s\ enska sam kola 5.37,5. Svensk stafett 1ll-16 1) Petalax grunclskola (Erik Nordman. Stefan NOl'l'gårcl, Dan Sundbäck, Jarl österholm) 2.10,6, 2) Närpes försöksgrundskolas högst. (Pentti Viljanmaa, Henrik Skomars, Johan Kullman, Stefan Träskvik , 3) Korsholmsnejdens försöksgrundskolas högstadie (Jan-Ole Edberg, Olaf Klemetz. Folke lngo, Jan-Ove Ingo) 2.12,8, 4) Borgå Iyceum 2.13,0, 5) Nya svenska läl'o\ el'ket 2.13,7, 6) Munksnäs svenska samskola 2.14,1, 7) Rådmans skola 2.14,5. 8) Väståboland. högrtadieskola, Pargas 2.16,8. 20 X 100 m ljojkrll, gr/md- och lliellnjlskolol 1) Borgå Iyceum (Dick Bärlund, Bill SnelI, Krister Pitkäsilta, Peter Söder ~ holm, Stefan Wiksten, Carl-Johan Nordberg, Stefan Alm, Jan Salomaa, Rolf Karlsson, )Iårten Bagger, Henri Ritari, Guy Karlsson, Helmer Po\ enius, Olof Sundberg, )Iarkus Johansson, Jörgen Forsblom, Jyrki Ignatius, Tom Jensen, Ulf Wikström, Rune Lundgren) 4.22,2, 2) Nya s\ enska läroverket (T. Hannus, 1. Linder, K. Hongisto, L. Tähtinen, J. Pettersson, H. Kylander, F. Nybergh, M. Maurostamos, P. l\folander, F. Berg, B. Illman, R. Hannus, R. Lindqvist, H.. Stjernvall, Ch. Wiik, V. Salmia, R. v. Hertzen, T. Korpela, T. Catani, P. Wrede) 4.22,7, 3) Hangö samlyceum (Tryggye Byman, Peter Malmlund, Dan Fagerlund, Kjell Lundström, Bill Barman, Roger Lindblom, Erik Liljefors, Harry Ojala. Roland Tallberg, Lars Ingberg, Kjell Dannberg, Peter Bäckman, Leif Söderlund, Rolf Söderholm, Rune Sandberg, Frank-Ole Hägglund, Hans-Peter Fagerström, J olnmy Gustafsson, Leif Röholm, Rolf Lindholm) 4.26,0, 4) Ekenäs samlyceum. 4.28,0, 5) Alands lyceum 4.30,0, 6) Munksnäs svenska samskola 4.30,0, 7) Lovisa s\ enska samlyceum 4.30,2, 8) Karis-Billnäs samlyceum 4.31,0, 9) Grankulla san, skola 4.31,2, 10) Yäståbolands högstadieskola 4.32,0. 5 X 80 1n N-16, fjj und- och 11lellansTwl0l 1) M:unksnäs s\ enska samskola I (Marina Laakso, Lismarie Myreen, Moniqu~ Lardot, :Martina Nordström, Charlotta Segercrantz) 52,9, 2) Sursik (Lisen Lönn-. q\-ist, Susann Heselius, Bodil Forsell, Gunnel Hjulfors, Margaretha öst) 53,3, 3) Grankulla samskola (Mona Strandström, Gun Roos, Heidi österholm, Charlotta Rehn, Daniela Vaenerberg) 54,1, 4) Närpes försöksgrundskolas högstadium 54,2, 5) Vörå-Maxmo-Onwais högstadieskola l 54,7, 6) Råclmans skola I 54,8. 7) Kors-. holmsnejdens försök grundskolas högst. 54,9, 8) Alands lyceum 56,0. 20 X 80 m flict.-oi, gl'jin(z- och mellnllskolo1 1) Mnnksnäs svenska samskola (Gun Sundelin, Ylva Alander, Isabella lauren,. Benita :Myreen, Sabina Wrede. Susanna :Malmberg, Annika Selin, Satu 'fielinen, Anna Brusila, Lotta Fontell, Susann Broman, Britte Eklund, Lotta Järnefelt, ~ina Kuni, Monika Aberg, Lotte Lindfors, Lis Marie Myreen, :Monique Lardot,_ :Martina Nordström, Charlotta Segercrantz) 3.53,8, 2) Östra s\ enska liiroverket (Lena Yennonen, Nina Starck, :Mikael Runeberg, Mikael Söderholm, :Marianne Rosenstl'öm, :Maria Westerholm, Stina Peltonen, Lena Nikulainen, Annika KUln Iin, Pia Westergård, Susanne Hellbom, Eya vviljander, Yh a Olsson, Lottie Ka-. jander, Kia Grönberg, :Marina Söderholm, Marianne Hag~tröm, Maria Enebäck, Maija Rinne, Merja Sauso) 3.54,0, 3) Grankulla samskola (Ann Roos. Petra Lillqyist, Stina Tevajäni, Marina Nordling, Harriet Collan, Benita Grönholm, Carola Juselin, Hejdi österholm, Key Olander, Marika Roos, Daniella vvaenerberg ~ Yl"Onne Rosenlew, Ulrika östman, Anne Ahlgren, Christel Austin. Jana Ekblad. ~Iona Strandström, Gun Roos, Charlotta Rehn, Bettina Waenerberg) 3.5;10,5, 4) Karis-Billnäs samlyceum 3.56,5, 5) Ekenäs samlyceum 3.57,0, 6) Dnnnsö syenska samskola 3.57,2. 7) Väståbolands högstadieskola, Pargas 3.57,4, 8) Hangö sam- 1~ ' ceul , 9) Nya R\-enska samskolan , 10) Lovi, a s\ enska samlyceun. 3.50,0. -3 X /. fl;c1.-ol" 1) Gamlakarleby svenska samlyceum (Ann-Sofi Högnäs, Erja Hanhikoski, UI-. rika GlIsta\ sson) 5.13,5, 2) Jakobstads gymnasillm (Yeronika Södergård, E\ a Lisa 218

13 5 X 80 11/ pojk(l/, /(if/sl(tdicr och jolkskolol' 1) Ö'-ernäs folkskola, Mariehamn (Henrik Båge, Göran Eriksson, Jan Möru, ::\Iikael Granskog, Berndt Danielsson) 51,6, 2) Lagmans skola (Stefan Fagerström, Jos SimoBs, Jimmy KronCJvist, Tom Back, Peter Nyman) 55,1, 3) Vallgårds folkskola (Jari Kataja inen. Carl-Johan österberg, Christer Strömberg, Christer Tainela, Tom Andersson) 55,2, 4) Närpes centralfolkskola 55,7, 5) Ekenäs s\-enska folkskola 56,2, 6) Karkmo folkskola 57,0, 7) Nykarleby ceutralgrundskola 57,7, 8) Laplwik folkskola 57,7. 5 X 0 11/ flicko/", 111gstcldiel" och jolkskolol 1) Lagmans skola 1 (::\-Iargaretha Björklund, Asa Nylund, Marina Sjöholm, Maria Olsson, Eila Virtanen) 55,5, 2) Vikinga skola, Vasa (Marie-Louise Griigg, ~ina Skog, Sirpa Seppelin, Kristina Valkeakari, Lena Seppelon) 56,8, 3) Övernäs folkskola,?liariehamn (Karin Limnell, Ylva Gustafsson, Maria Andersson, Y\ onne Biskop, Inger Lampcu) 56,9, 4) Koskeby lågstadium, Vörå 57,0, 5) Lagmans skola J 1 58,0. 6) Grllndskolans lågstadium i Sibbo 58,1, 7) Ekeniis s\'enska folkskola ) ::\Iunsala östra gruncmwla 59,6, 9) Lapp\-ik folkrkola 60,0. S X 50 '11/ 1I";J;ed, låf/sla.c/.ie,. och folkskolol 1) Granklllla svenska folk8kola I (Stefan Nordling, Eva I{oos, Tom Högberg, Marie Berg, Peter Collan, Maria Duncker, Jan Kruse, Maria Stenvall) 58,3, 2) Ö\-erniis 8kola. ::\Iariehamn (Annika Idman, Christian J ansson, Lilian Lampen, Lars Sundblom, Jana Lemberg, Peter Eriksson, Monika Holmberg, Ulf Rundberg) 59,6, 3) Borgå \-ellska folkskola 1 (Ingmar Bussman, 13ritta Kronvall, Joakim Georgs, Maria Grundstroem, Helge Forssell, Cecilia Karlsson, Mikael Sand, Lisbeth Blom) 59,6, 4) Bonäs skola 59,7, 5) Lagmans skola 59,7, 6) Kila s,-enska folkskola I 60,1, 7) Grankulla s\ enska folkskola II 60,9, 8) Vikinga sl;:ola, Vasa 61,0. Mu,sstajetten jör jlick01', 20 X 80 m i jull jal t. N,' 14 i mitfen äi- sltttsegml"lw Munksnäs svensk;u, smllskolas Gmtn Snndelin. Mård, Ulla Broberg) 5.24,0, 3) Lagllska skolan 1 (Elisabeth de la Cbapelle, Helen Palmgren, Heidi Juslin 5.24,7, 4) Virkby samskola 5.26,5, 5) Rådmans skola 5.37,2, 6) Västra Nylands Yrkesskola 5.41,0, 7) Karsbolmsnejdens försökso'l'luld s~olas ~ögst. 5.43,7, 8) Kristinestads gymnasillm 5.45,0, 9) Kristinestadsn~jdens hogstadleskola 5.46,0, 10) Väståbolands högstadieskola 5.46, m stajelt (pojku,i å, + 2 1t. 14 a,,) 1) Ekenäs samlyceum (Leif österman, Göran Berghem, Johan Hedman, Ulf Vikström) 12.05,2, 2) Närpes centralfolkskola (Nils-Johan Sydholm, Leif Lassandel', Tom Hammarberg, Hans-Göran Backman) 12.10,2, 3) Nya s\-enska läroyerket (Rabbe Lindqvist, Stefan Zinne, Göran Harju, Jim Rosqvist) , 4) ::\funksniis s\-enska samskola ,0, 5) Kotka svenska samskola 12.11,6, 6) Yirkby samskola 12.25,4, 7) Malm skola, Parsby 12.25,4, 8) Nykarlebynejdens högstadieskola 12.25,6, 9) Lagmans folkskola ) Karis-Rillnäs samlyceum TT olleylloll JÖI" jlickol" Karis-Billniis.amlyceums flickor försyumde med framgång mästerskapet i yolleyboll. R esultatet från finalturneringen blev följande: 1) K-BS, 2) HSL, 3) Lag., 4) MSS. I mlistarluget mclh erkade: E\-a Enberg, Rita Laine, Gunilla österberg. Tinah Westerholm, Gunnel Yikström, Maj-Christine Lindroos och Maj Lindblad. Handboll ::\Iästare bley åter Drllmsö syenska samskola genom att i finalen besegra Pargas s\ enska samgymnasium med resultatet Fotboll I klassen för grulldskolans högstadium och mellallskolor spelades finalen i Karis diir Kari.-Billnäs samlyceum besegrade Kristinestadsnejdens grundskolas högstadium med 2-1. Hah-tidsresultatet stod 1- l. 1 laget medyerkadc: Peter öberg, Tom Sjölund, Stefan Grönroos, Björn Blomqvist, Eddie Gusta\-sson, Tom Rolin, Stefan Haglund, Erik Rehnström, Jörgen Lindroos, Per-Olof Isaksson, Rolf Wiberg, Tom österlund och Jocke LOllClen. 221

14 POjklll'lUtS al1roulldpokal 197" li'lickorllas alh'oltfldpokal 197" "" ~.~ '" :....= "" en Ö S 00 :... en :t :;:; :: :t ö "" 2l d " '"... :;;." 0 d." ~ Ö....., 0 '" '",., ~ ;3 5 E 2l '".~ '" ~ ~ 8.:; S ~." ~ '" '" ~ 0 ::: :::...,.,., <ö.., <l 0.~ " Ei ~ '"'... 0 d d...,., 0 ~ en 0 0 iii rn p::j r=.. ~ p::j S:ap. ~ rn 0 Ö > en iii,::<. ö <ö S:ap. 1) l'etalax 13 2,5 9, ) MSS ) Sursik ,5 23,5 2) ösl ,5 21,5 3) KiSS ) Gby HoG ) VöSG ,3 1 1,5 19,8 4) K-BS ) YaöS 7, ,5 5) JG 13 1,5 14,5 MSS 7, ,5 6) VöSG ) JG , ,3 7) GS ) K-BS ) Kimito H Rådm ) Sibbo H ) Yörå fhsk ) Sursik 7,5 7,5 11) Gby HoG 7,5 7,5 15 VOMH ;,5 7,5 12) XSS AL 5, ,5 13) KrGH ) HSL ) DSS HeSS ) öcy 1 9,5 10,5 15) ~ärpes fgr 5,5 5,5 16) ösl 1 5 1, ,3 16) NSS ) T-BG 7,5 1,3 9,8 Minerva ) ö:l>.ty ) T-BG 3,5 1 4,5 KriNH TSS 1,5 3 4,5 20) Sibbo H 1 1 5,5 1 8,5 20) Rådm ) GS SvTfrs ) yj 1 5:5 1 7,5 22) KrGH 3,5 3,5 23) NSL ) Lagman ) NykG övernäs ) S~ Lovisa ) KorshGH 2 2,5 4,5 26) Sarlin 1,5 2,5 27) ESL 1 1 1,3 1 4,3 ViS 1,5 1 2,5 28) Sarlin ) KriNH 1 2 AL VaöS ) HSL VSS övernäs Petalax 1 2 Lagmans 3 3 KorshG ASS ESL TSS ) ESM 1,5 1,5 Steiner ) DH 1,3 2,3 35) KorhsH 1, KrG 1. YaS"Hö 1, Yörå fhsk 1, IL'\FG 1, DSS 1, SFL 1, VNY 1, ESM 1,3 1 2,3 K yss 1, öny 1, HSSL 1, Ass 1. VNY 1,3 1 2,3 39) KoSS 2 2 KrG 1 2 ViS VSS 1 2 BL KriG SjiilL'lillit ii',-!nllllgållgells!örsfa hemlig he t. HeSS 2 2 HSSL KySS ) Lo"isa 1,3. 49) YO)lH 1, XykH 1, Xiirpes G 1, YM 1, KriH 1, Xärpcs sflk 1, _"-SL 1, Boniis 1. KXFG 1, AggSS 1, YaSyHö 1, ACL 1. R. W. Emerson.~ 223

15 AIIt för Dig som jobbar med glasfiberarmerad plast Även material för underhäll och reparation av plastbätar oy Scanpol ab Björkholmsvägen Helsingfors 20 Tel Reserverad duplicerar allt Kaserngatan 23 H elsingfors 13 Tel klubbmärken, -flaggor, medaljer o.d. Kronbergsgatan 1. C, HELSINGFORS (sommar även ) LINDELL BRANSCHKÄNNEDOM OCH KVALlTET SEDAN ÅR 1890 ~LINDELL Oy Hj. Ingman Ab II I Sibbo Finlands Svenska Gymnastikförbund ÅRSBER.4TTELSE 1974 Vid årsmötet den utsågs följande styrelse: 01"djörande: Karl-Erik Smulter, Mariebamn. Viceordjörande.- Rolf Westling, Helsingfors. Sekl eterm e.- Matti Jyry, Helsingfors. Skattmästare.- Pär-Axel Bäckström, Helsingfors. Ledamöter.- Alvar Kronqvist, Jakobstad, Stig Leidenius, Helsingfors, Erkki Tarpila, Helsingfors, Bjarne Bäckman, Jakobstad, Ringa-May Kevin, Vasa. Sekreta utskottet.- Åke Åström, Ola Dybr, Yrjö Gustafsson. Revisor6l-'- Per-Erik Ekbom och Tor Lindholm med Bengt Lund och Caj Stålström som suppleanter. Av styrelsen tillsatta utskott och kommitteer:.d.rbetsutskottet.- Karl-Erik Smulter, Rolf Westling, Pär-Axel Bäckström, Matti Jyry, Stig Leidenius, Erkki Tarpila och Tönnes Schulman. Motionsko1ltmitten.- Anja Eriksson, Kristina Linden och Karl-Erik Smulter. Tiivlingskommitten.- Erkki Tarpila, Tom Paxal, Rolf Westling och Karl-Erik Smulter. Kursko1nlnitten.- Matti Jyry, Erkki Tarpila, Kauko H eikkinen och Sirkka Suutarinen. Ombudsmall'- Tönnes Scbulman. Repl'esentation i andl'a organisation6l''- ClF: Stig Leidenius med Matti Jyry som suppleant. ClF:s disciplins- och regelnämnd: Karl-Erik Smulter. Vår ldrotts redaktionskommitte: Stig Nummelin. SoI vallastiftelsens styrelse: Stig Nummelin. Samarbetsgrnppens representanter mellan FSG ocb FSKG: Karl-Erik Smulter och Rolf WestJing med Erkki Tarpila som suppleant. SVL:s uppvisnings- och trampettutskott: Matti Jyry ocb Rolf W estling. SVL:s pojkgymnastikutskott: Erkki Tapila_ Hedersordförande: Kommerserådet Magnus Cedercreutz. U tmäl' kelser.- Hedersledamot: Lektor Lars Andersson. lnnehavare av förbundets bedersplakett Nr 1: Ola Dyhr. lnnebavare av förbundets förtjänsttecken i guld: Åke Åström, Yrjö Gustafsson, Ola Dybr, Magnus Cedercreutz, Lars Andersson, Almr Kronqvist, Bjarne Bäckman, Clas Hagert och Börje Sjöberg. lnnehavare av förbundets förtjänsttecken i silver: Rabbe Lund, Ralf Dybr, Bjarne Bäckman, Bror Eklund, Eugen Ekman, Alvar FinnäR, Emil Fållbäck, Lars Gref, Alvar Kronqvist, Viktor Kuusisto, Sulo Salmi, Börje Sjöberg, Stig Nummelin, Nils-Erik Nyman, Stig Henriksson, Matti Jyry, Tor Lindholm, Caj Stålström och William Olsen Vår Idrott 225

16 VERKSAMHETEN Liksom under tidigare år har förbundet anordnat tävlingar, kurser och instruktionstillfällen. Mest glädjande under det gångna verksamhetsåret har varit det stora antalet deltagare vid våra tävlingar och kurser. Jämfört med år 1972 har antalet tävlingsgymnaster ökat från 71 tili 194 och kul"sister hän 42 tili 329. Tili stor del beror ovanstående positiva utveckling på att FSG för första gången tog med flickor/damer i sina mästerskapstävlingar och därmed också i sitt verksamhetsprogram Förutom detta kan man väl säga att den högre deltagarfrekvensen är ett resultat av förhundets satsning på juniorerna (bredden) och ledarskolningen. Förbundet har haft kontakt med de nordiska broderförbunden och fått nya, fräscha ideer. De nya gymnastiksystemen "Turnstegen" (norskt) och "övning på övning" (svenskt) hade en lyckad premiär i samband med förbundets mästerskapstävlingar i Helsingfors. Vi hoppas att ändringen av tävlingsprogrammen skall få en stor betydelse i det uppsving som vi väntar att redskapsgymnastiken skall få ute på fältet. 1 fortsättningen kommer vi att använda oss av ovanstående system anpassat tili våra förhållanden och så småningom helt gå in för dessa. Speciell tonvikt har detta år lagts vid utbildning av ledare och instruktörer. 1 början av februari hölls ett elitträningsläger i Mariehamn med Tore Johansen (Norge), Raimo Heinonen och Kauko Heikkinen som ledare. Tili lägret var kallade två tränare och fyra gymnaster från varje förening. 1 samband med elitlägret avbölls även ett möte mellan representanter från FSG och FSKG. Vid mötet introducerade Tore Johansen det norska gymnastiksystemet "Turnstegen", vidare genomgicks det s\'enska "övning på övning" och andra samarbetsfrägor. 1 slutet av mars hölls en tränarutbildningskurs tillsammans med FSKG i Ekenäs. Experterna Anne Einola, Matekowitz Borsa ocb Kauko Heikkinen var kursledare, grundövningar och inlärningsmetodik var kursens huvudtema. Det traditionsenliga Solvallalägret gick av stapeln den 1-5 juni och hade samlat 32 deltagare. Under hösten avverkades tre regionalläger (Jakobstad, Helsingfors och Mariehamn) med sammanlagt 90 deltagande gymnaster. Inlärning av se, rier frän Turnstegen och övning på övning var "den röda tråden" på ovanstående läger. Ett par kurser i motionsgymnastik (program-, idekurs) har hållits, den ena i Jakobstad och den andra i Vasa (tillsammans med FSKG). För att göra övergången till de nya gymnastiksystemen så smidiga som möjligt hade förbundet anordnat två informationstillfällen. Det första ägde rum i Helsingfors med Karl-Erik Smulter som ledare för Turnstegen och en representant hän Svenska Gymnastikförbundet för övning på övning. Förstnämnda introducerade både Turnstegen och övning på övning något senare i Vasa. Förbundet har för avsikt att sprida nyssnämnda system också tili grundskolornas låg- och mellanstadier. Bl. a. har Tom Paxal redan i Helsingfors regionen informerat om systemen i tre skolor under elevernas gymnastiklektioner. r de nationella Cup-tävlingarna har VIS-flickorna placerat sig på andra plats. På Gymnastikdagarna (Voimistelupäivät) belade Satu Åhonen och Eija Lassila en tredje respektive andra plats. Vasa Idrottssällskap representerade med framgång FSG vid Gymnastikspelen i Falun. En kurs i pensionärsgymnastik har hållits i Mariehamn. PG-kompendiet har främst präglat kommittens arbete. "Pensionär - hälsa och motion" slutsåldes under året och den andra upplagan (utökad och mångsidigare) är uuder arbete. 226 Kurs- oeh instntktionsverksamheten T"äna"-elitkm's i Mariehamn den 2-3 febr (31 deltagare, 14 pojkar och 17 f1ickor), Ledare: Kauko Heikkinen, Raimo Heinonen och Tore Johansen (Oslo). Programku1"8 i motio'llsgymnastik i Jakobstad den 23 febr (18 deltagare). Ledare : Karl-Erik Smulter, Anja Eriksson och Bjarne Bäckman. Tränarutbildningskurs i Ekenäs den mars 1974 (18 deltagare). Ledare: Anne Einola, Matekowitz Borsa och Kauko Heil,kinen. Pensionärsgymnastikkm's i Mariehamn den maj 1974 (30 deltagare) i samarbete med Folkhälsan och Röda Korset. Ledare: Barbro Lundberg. Erkki Tarpila bidrog med föreläsningar om PG-gymnastikens betydelse jämte aktuella föredrag om åldrandet m. m. aktuellt. Redskapsgymnastikkllrs på Solvalla den 1-5 juni 1974 (32 deltagare, 22 flickor och 10 pojkar). Ledare: Karl-Erik Smulter med hjälp av Susanna Bergman och Ann-Sylvi Roos (HGK). 1 samband med kursen avverkades en tävling i "Turnstegen" och "övning på övning". Regionalläger 1 avverkades i Jakobstad den (26 deltagare, pojkar och flickor). Kursledare: Göran Blomqvist och Kauko Heikkinen med hjälp av Alvar Kronqvist, Bjarne Bäckman, Calle Höglund, Jan-Erik Nyman och Leif Lunabba. "Tm'nstegens" introduktionsklws i östra Svenska Läroverket den (18 deltagare). Ledare, instruktör och föreläsare: Karl-Erik Smulter. Instrukti01Ulkllrs i "Turnstegen" oeh "(Jvning på övning" i Vikingaskolan (Vasa) den (36 deltagare). Ledare: Karl-Erik Smulter med hjälp av Annelie Land. Regioualläge,' il i östra Svenska Läroverket den okt (deltagare, 24 flickor, 17 pojkar). Ledare: Matti Jyry med hjälp av Lasse Hellsten, Tom Paxal, Seppo Grönqvist, Susanna Bergman och Ann-Sylvi Roos. ldekurs (1notiousgy1lt1lastikj i Vusa Lyce1t7n den 9-10 nov (56 deltagare). Ledare: Karl-Erik Smulter och Mita Baarman med hjälp av Elisabeth Häggblom och Maria Kaivonen. Regionalläger S i Ma1"iehamn den no\' (23 deltagare, 18 flickor, 5 pojkar). Ledare: Karl-Erik Smulter med hjälp av Tom Paxal, Rainer Ahlvik och Annelie Land. Antalet deltagare i kurser och läger: 329 gymnaster. Antalet deltagare i förbundets specialmäste!"skap: 78 gymnaster. Antalet deltagare i förbundets mångkamp: 74 gymnaster. Antalet deltagare i förbundets trupptävling: 42 gymnaster. Summa: 194 gymnaster. l'ävlingar 1972: 71 deltagare, 1973: 177 deltagare, 1974: 194 deltagare, K m'sm' 1972: 42 deltagare, 1973: 252 detlagare, 1974: 329 deltagare. Uppvaktningm' Förbunde t har under äret uppvaktat följande: Sulo Salmi (60 år), Tönnes Schulman (70 år), Bitti och Meta Arppe (50 år), M-klubben, Jakobstad (60 år), Marianne Linko (50 år), GKG "Nordan", Gamlakarleby (50 år). Donatioller Firman Oy Lindell Ab donerat 1500 st. ark skrivpapper med gymnastiksym- 227

17 boler i färg. Kommerserådet Magnus Cedercreutz donerat tvenue "Traveupokaler som hederspris i mångkampen. Helsingfors Gymllastikklubbs äldre medlemmar donerat 80 mk tili tröstepris i mångkampell. Representation Vid Svenska Pensionärsförbulldets möte i Björneborg representerade Erkki Tarpila FSG med ett föredrag om pellsiollärsgymnastik. Erkki Tarpila representerade FSG vid en PG-ledarkllrs i Aho. Erkki Tarpilas föreläsnillg behandlade bl. a. pensionärsgymllastikells betydelse, skelettet och åldersförändringar i blodcirkulationen. Erkki Tarpila representerade FSG, med medicinska föreläsningar, vid en PGkurs i Jakobstad. Ombudsmanllen representerade FSG vid Solvalladagen den 22 maj. Ombudsmannen avhöll ett föredrag på Finlands Svenska Marthaförbund om pensionärsgymnastikens betydelse och de praktiska detaljerna vid ordnandet av ett PG-Iäger. Karl-Erik Smulter, Matti Jyry, Erkki Tarpila, Tom Paxal, Stig Leidenius, Lasse Andersson, Caj Stålström och Tönnes Schulman representerade FSG vid FSKG:s ledardagar i Helsingfors. Pär-Axel Bäckström och T"önnes Schulman representerade FSG vid CIF :ens diskussions- och skolningstillfälle på Solvalla den 9 nov. Matti Jyry representerade förbundet vid Falunspelen den 'l'iidingar Arets tädingsverksamhet inleddes med trupptävlingar i gymnastik (matta, plint och trampett) ilovisa den 17 mars. För lokalarrangemangen svarade Lovisa svenska samskola med Rainer Ahlvik i spetsen. Sammanlagt deltog sju sexmanna lag. Endast tre orter var representerade, nämligen Jakobstad, Mariehamn och Helsingfors. 1 samråd med Syenska Finlands Skolidrottsförbund anordnade Mariehamns Gymnastikförening tillsammans med FSG skolmästerskapen i gymnastik den 23 mars i Mariehamn. Ett 80-tal gymnaster deltog. Specialmästerskapen gick av stapeln i Jakobstad den 6 april med IF Drott som lokalarrangör. Tävlingarna hade samlat ett rekordantal deltagre, d. v. s. 78 gymnaster. Trots det stora antalet deltagare löpte tävlingarna väl undan. Den 23 november höll förbundet sina mästerskapstävlingar i mångkamp i Helsingfors med HGK som värd. Totalt deltog 74 gymnaster från Jakobstad, Vasa, Mariehamn, Ekenäs och Helsingfors. För första gången tävlade man enligt det norska gymnastiksystemet Turnstegen för pojkar och det svenska övning på övning för flickor. Arrangörsmässigt var tävlingarna av synnerligen hög klass och kan väl tjäna som modell för kommande tävlingar. VIS-flickorna har under året deltagit i flere uttagningstävlingar (Grupp -76 med sikte på OS i Montreal), nationella tävlingar och FM. Vid gymnastikspelen i Falun klarade sig vasaflickorna utmärkt i trupptävlingarna och fick dessutom god kritik i den svenska "gymnastik" pressen. 1 distriktskampen mellan österbotten och Västerbotten (Sverige) belade VIS-gymnasterna flere tätplaceringar. Mariehamns GF gästade Hammarbygymnasterna (Sverige) och i klubbtävlingen var det flere av de yngre åländska gymnasterna som visade gott gry. 228 Susanne B ergma.n 1nstnte,.ar mariehamnsflickan Bt itt Biskop liå FSG:.< sonl1i1(u kllt"s på Solni/ln. l bnkgntnden öve l vakn1 Ka1"l-Edk SlIIltlter droffgyliil/asfel"/ws volter på tntmpeffen.

18 1 t S1lecialllläste1"skapen i Jakobstad den 6 apl'il 1974 A-klrtS8, bult: 1) Leif Lunabba, Drott (obl. 8,5, yalb. 8,2) s:a 16,7. A-klass, "inga,' : 1) Leif Lunabba, Drott (7,2, 6,5) 13,7. A-klass, parten' : 1) K-E. Smulter, MGF (8,5, 8,2) 16,7, 2) Leif Lunabba, Drott (7,2, 7,6) 14,8. A-klass, plint: 1) K-E. Smulter, MGF (8,5, 7,3) 15,8. Juni01'er u. 18 Ii,, barr: 1) Reino Salli, VIS (8,6, 7,2) 15,8. Juniorel' Ii,, I'inga?": 1) Reino Salli, VIS (8,0). Juniorel' dl', pa1"ter?": 1) Reino Salli, VIS (7,6). J1mi01'er d?", plint: 1) Reino Salli, VIS (8,5, 8,0) 16,5. J1Ini01'e?" d?", Itäst: 1) Reino Salli, VIS (7,0). Poikal' ål', ban': 1) Christer Grönberg, HGK (9,2, 8,0) 17,2, 2) Dan Baeklund, Drott (9,1, 7,1) 16,3, 3) Jarmo Matkala, Drott (9,2, 7,0) 16,2, 4) Tom Björkell, Drott (8,8, 6,0) 14,8, 5) Jan-Erik Höglund, Drott (8,6, 5,0) 13,6, 6) Stefan Sandberg, HGK (8,3, 5,0) 13,3. Poika?" ål', ringar: 1) Christer Grönberg, HGK (9,3), 2) Calle Holmström, HGK (8,4), 3) Jarmo Matkala, Drott (8,0), 4) Stefan Sandberg, HGK (7,8), 5) Jan-Erik Höglund, Drott (7,7). Poika?" lir, pa1"ten': 1) Christer Grönberg, HGK (9,1, 9,0) 18,1, 2) Dan Backlund, Drott (9,0, 7,8) 16,8, 3) Tom Björkell, Drott (8,1, 7,0) 16,1, 4) Jan-Erik Höglund, Drott (8,6, 7,2) 18,8, 5) Jarmo Matkala, Drott (8,2, 7,4) 15,6, 6) Calle Holmström, HGK (8,4, 6,8) 15,2. Poikal' 1t. 16 lil', räck: 1) Christer Grönberg, HGK (9,3, 8,5) 17,8, 2) Calle Holmström, HGK (8,6, 7,0) 15,6, 3) Stefan Sandberg, HGK (7,0, 3,5) 10,5. Poika?" lir, pl'int: 1) Christer Grönberg, HGK (9,0, 8,7) 17,7,2) Calle Holm ström, HGK (9,O, 8,5) 17,5, 3) Jarmo Matkala, Drott (8,4, 7,5) 15,9, 4) Dan Baeklund, Drott (8,3, 7,5) 15,8, 5) Stefan Sandberg, HGK (8,4, 7,0) 15,4, 6) Jan-Erik Höglund, Drott (8,0, 7,0) 15,0. Poika?' 1/. 16 dl', Itäst: 1) Christer Grönberg, HGK (9,5), 2) Dan Backlund, Drott (81,), 3) Jarmo Matkala, Drott (8,0) oeh Calle Holmström, HGK (8,0), 5) Stefan Sandberg, HGK (7,8). Pojkar dr, balt: 1) Jan Ekman, VIS (9,5), 2) Henrik Andersin, HGK (9,1), 3) Asa Rintajaskari, VIS (9,0), 4) Henrik Svanbäck, Drott (8,9), 5) Jukka Nygren, Drott (8,7), 6) Harry Holmström, HGK (8,Oi. Pojka?' t/.. 12 å1", ban': 1) Jari Matkala, Drott (8,2), 2) Kenneth Smulter, MGF (8,0), 3} Henrik Wohlsten, MGF (7,8), 4) Jan Westerlund, MGF (7,6). Pojkal' ll. 12 dl',?"inga?': 1) Kaj Ekman, VIS (8,5), 2) Klaus Nummela, HGK (7,O), 3) Håkan Nummelin, HGK (6,2), 4) Peter Pratseh, HGK (5,2), 5) Tom Lindfors, HGK (5,0), 6) Tom Bäckroos, HGK (4,0), Pojka?" ll, 12 år, Itäst: 1) Kaj Ekman, VIS (8,0), 2) Kenneth Smulter, MGF (7,7), 3) Peter Pratseh, HGK (7,6), 4) Jan Kajander, HGK (7,5), 5) Jan Westerlund, MGF (7,3) oeh Henrik Wohlsten, MGF (7,3). Flickol' Fl'ickor Ö. 16 dr, hopil: 1) Annelie Land, MGF (7,9). Flickol' Ö. 16 (h', barr: 1) Annelie Land, MGF (7,8). Flick01' Ö. 16 dr, bom: 1) Annelie Land, MGF (7,9). ji'licko,' Ö. 16 dl', pa1"tblt: 1) Annelie Land, MGF (7,8). Flicko,' (ir, ba,'r: 1) Anne Boström, HGK (7,6), 2) Maria Enebäek, HGK (7,5), 3) Maria Bergman, HGK (7,3), 4) Ann-Sylvi Roos, HGK (7,1). Flickor t/.. 16 (i'r, bom: 1) Maria Bergman, HGK (8,0), 2) Anne Bostl'öm, HGI\:. 230 (7,7), 3) Maria Enebäek, HGK (7,6), 4) Ann-Sylvi Roos, HGK (7,5), 5) Corinne Ringell, HGK (7,0), 6) Gunn Nyström, LKG (6,9). Flickor u. 16 dr, Itopp: 1) Corinne Ringell, HGK (8,0), 2) Maria Enebäek, HGK (7,9), 3) Anne Boström, HGK (7,8), 4) Ann-Sylvi Roos, HGK (7,7), 5) Maria Bergman, HGK (7,5). Flickor å?", 1lartelT: 1) Maria Enebäck, HGK (8,0), 2) Anne Boström, HGK (7,5), 3) Maria Bergman, HGK (7,4), 4) Corinne Ringell, HGK (6,9), 5) Gunn Nyström, LKG (6,8). ji'lickor dl', hopp: 1) Pirjo Lassila, VIS (8,4), 2) Marika Kevin, VIS (8,1), 3) Riitta Kenttä, VIS (8,0), 4) Alice Peräkorpi, VIS (7,9) oeh Lena Huhmansalo, VIS (7,9), 6) Marja öljymäki, VIS (7,8). Flickol' år, barr: 1) Pirjo Lassila, VIS (8,5), 2) Marika Kevin, VIS (8,2), 3) Lena Spoof, VIS (7,6), 4) l.'1va Lindqvist, HGK (7,3), 5) Marja öljymäki, HGK (7,1), 6) Ulla Huhmarsalo, VIS (7,0), Jutta Lemberg, MGF (7,0) oeh Elise Peräkorpi, VIS (7,0). Flickol' u. 1.; å,r, bom: 1) Pirjo Lassila, VIS (8,3), 2) Lena Spoof, VIS (8,0), 3) Marika Kevin, VIS (7,2), 4) Jana Lemberg, MGF (7,0), 5) Carola Lassus, VIS (6,9) oeh Riitta Kenttä, VIS (6,9). Flickor lil', parten': 1) Marika Kevin, VIS (8,6), 2) Pirjo Lassila, VIS (8,3), 3) Lena Skog, VIS (7,8), 4) Marja öljymäki, VIS (7,5), 5) Satu Tietinen, HGK (7,5), 6) Ylva Lindqvist, HGK (7,4), Tina Saranpää, Drott (7,4) oeh Riitta Kenttä. VIS (7,4). Flickol' (ir, hopp: 1) Satu Ahonen, VIS (8,2), 2) Nancy Aikkola, VIS (7,9), 3) Jana Lemberg, MGF (7,7), 4) Britt Biskop, MGF (7,4), 5) Susanna Widell, LKG (7,2), 6) Katrina Biskop, MGF (7,1), Maria Nygård, VIS (7,1) oeh Eva Husel!, MGF (7,1), Flickol' 1l. 12 (ii', barr: 1) Satu Ahonen, VIS (8,5), 2) aney Aikkola, VIS (7.8), 3) Maria Nygård, VIS (7,5), 4) Britt Biskop, MGF (7,3), 5) Eva Husell, MGF (7,0), 6) Gun Höglund, Drott (6,9). Flicko?" å,', bolll: 1) Satu Ahonen, VIS (7,5), 2) Nancy Aikkola, VIS (7,3), 3) Maria Nygård, VIS (7,1), 4) Britt Biskop, MGF (7,0), Anniea Löfberg, Drott (7,0) oeh Jana Lemberg, MGF (7,0). Flicko?" dr, parterl': 1) Satu Ahonen, VIS (8,0), 2) Nancy Aikkola, VIS (7,1), 2) Kah'ina Biskop, MGF (7,1) oeh Maria Nygård, VIS (7,1), 5) Anniea Löfberg, Drott (7,0), 6) J ana Lemberg, MGF (6,9) oeh Britt Biskop, MGF (6,9). FSG:s mästerskapstäv lingal' i må.ngkamp i Glodahallen den 23 nov Oldboys:!-) K-E. Smulter, MGF 25,9 (räek, hopp, parterr), 2) Lasse Hellsten, HGK 7,5 (rmgar). Pojkar 1l, 18 (ir: 1) Christer Grönberg, HGK 49,4 (alla redskap). Pojkar å,': 1) Calle Holmström, HGK 44,6, 2) Dan Backlund, Drott 43,3, 3) Jarmo Matkala, Drott 41,1, 4) Stefan Sandberg, HGK 37,7. Pojkar dl': 1) Henrik Andersin, HGK 53,8 (högsta poäng), 2) J uh.a Hakkarainen, VIS 47,3, 3) Harri Holmström, HGK 46,3, 4) Peter Landgård, Drott 43,4, 5) Klaus Nummila, HGK 37,0. :ojkar u. 12 å?' : 1) Jan Kajander, HGK 44,4, 2) Tom Lindfors, HGK 37,3, 3) Hakan Nummelin, HGK 35,3, 4) Mikael Fallström, HGK 32,6. Pojkar u. 10 å,, : 1) Jari Matkala, Drott 52,5, 2) Kenneth Srnulter, MGF 52,5, 3) Joakim Westerlund, MGF 49,3, 4) Johan von Koskul!, HGK 37,4, 5) Tom Bäckroos, HGK 37,0, 6) Peter Pratseh, HGK 34,0. ll'lickor Ö. 16 ei,' : (parterr, hopp, bom, barr), 1) Sirkka Suutarinen, VIS 35,3, 231 I!

19 2) Eija Lassila, VIS 33,2, 3) Annelie Land, MGF 25,1, 4) Susanna Bergman, HGK.20,4. Flickor ". 16 år: 1) Lena Spoof, V1S 33,8, 2) Satu Ahonen, V1S 31,4, 3) Marika Kevin, V1S 30,2, 4) Pirjo Lassila, V1S 30,1, 5) Maria Enebäck, HGK 24,9, 6) Ann Sylvi Roos, HGK 22,8. Flickor u. 1. ~ år : 1) Tina Saranpää, Drott 30,7, 2) Camilla Sagath, HGK 30,5, 3) Jutta Lemberg, MGF 30,2, 4) Satu Tielinen, HGK 30,1, 5) Lena Bergman, Ekenäs KGF 29,5, 6) Marina Norrback, HGK 29,15. Flickor u. 12 (l,r: 1) Berit Biskop, MGF 35,4, 2) Jana Lemberg, MGF 33,05, 3) Nancy Aikkola, V1S 32,5, 4) Maria Nygård, V1S 32,3, 5) Annika Löfberg, Drott 31,4, 6) Marina Nordling, HGK 30,7. Flickor u. 10 år: 1) Katarina Biskop, MGF 33,7, 2) Nina Spoof, V1S 31,6, 3) Bea Eriksson, MGF 29,1, 4) Christel Weckström, MGF 27,5, 5) Christine Smulter, MGF 23,3, 5) Carola Nyman, Ekenäs KGF 23,3. Föreningar ReslIltat av trupptävlingen ilovisa den 17 man 1914 I Ledare I Trampett I Matta I Plint I Su./lIma I Plac. 1 HGK, lag 1 T. Paxal 9,0 8,6 8,7 26,3 1 1F Drott 8,2 7,8 8,6 24,6 2 HGK, lag 2 T. Paxal 7,8 7,6 8,5 23,9 3 MGF, lag 1 K. E. Smulter 7,2 7,0 6,7 20,9 4 MGF, lag 2 K. E. Smulter 6,4 6,5 6,5 19,4 5 Skolor M:näs Sv. samsk. L. Andersson 8,7 7,7 8,5 24,9 1 östra Sv. Lär. Matti Jyry 8,2 7,3 8,0 23,5 2 HGK erövrade den av kommerserådet M. Cedercreutz donerade Tra,ek pokalen. Förbundskans!iet På förbundskansliet Tempelgatan 19. D (tel ) har ombudsmannen Töu nes Schulman varit anträffbar under kanslitid (icke lördag, söndag). AU-möten Förutom årsmötet har FSG:s arbetsutskott (AlJl under verksambetsåret 1974 sammankommit tili 9 protokollförda möten. Samarbetskommitten (FSG-FSKG) har år 1974 sammankommit tili tvenne protokollförda möten. 232 F1~TLANDS SVENSKA GYMr AST1KFöRBUND r. f. Karl-Erik Smultm' ordförande Tönnes Sehulman ombudsman Matti Jyry sekreterare Svenska Finlands Skytteförbund BERÄTTELSE övm' t'erksamheten år 1971, Allmänt Ar 1974 har löpt i ungefär samma tecken som niirmast föregående år. Kanske kan vi notel'a en något sämre toppinsats detta år, men det förefallel' som om de yngre årsklasserna inom förbundets skyttar småningom äyen skulle närma sig den nationella toppen, varför vi kan notera en större bredd än kanske hittills bland det främsta toppskiktet. Förbundets främsta skyttar har också i år representerat landet i internationella tävlingar, bl. a. deltog Leif Lajunen i den finländska gevärstruppen i VM-tävlingarna i Schweiz, där han som bästa skytt i laget nådde en guldmedalj i lagtävlingen 60 skott liggande miniatyrgevär. Sointu Degerlund igen representerade landet i damernas EM-mästerskap i Dan marko Jarl Riska företog i maj en träningsresa till USA och deltog i de amerikanska toppskyttarnas träning i Fort Bennings och fick en inblick huru träningen ordnats i UA. Bland de nationella resultaten noteras bl. a. Esbo-damernas finländska rekord i miniatyrpistol skott lagtävling, vilket nåddes i förbundsmästerskapen på Viksbacka-banan. Ralf Westerlunds silverplats i FM 3X20 skott standardgevär 300 meter notel'as också med ett utropstecken, ty denna gren brukar helt domineras av yrkesmilitärskyttarna. Ytterligare noteras med tillfredsställelse att man i österbotten har rätt många unga skyttar av god nationell klass, ja även några direkta toppar som Gustav Strömbäck och Olle Granlund, vardera från Blinken. 1nom luftvapensektorn har intresset för sporten ökat kanske främst bland de yngre juniorerna, varvid man kan konstatera att en del skyttar blivit intresserade också för skytte med något tyngre vapen utombus. Förbundet bar detta år träffats av f1ertal sorgebud inom kretsen av sin högsta ledning oeh mest aktiva skyttar. Först kom meddelandet att Gustav Holmberg, tidigare ordförande i Blinken oeh mångårig medlem av förbundets styrelse gått bort. Därefter kom det oväntade budet om Edwin Ollbergs hastiga bortgång oeh slutligen nåddes vi på senhösten av budet om Lars Lindqvists lika oväntade bortgång. Edwin 011 berg hade under en lång följd av år representerat förbundet i bl. a. pokaltävlingarna om Sveaborgs-pokalen oeb inom sin egen förening utnyttjats såväl som aktiv funktionär både som sekreterare och vid sin bortgång som ordförande i SSG som även i tränings- och utbildningsfrågor. Lars Lindqvist hade likasom Ollberg varit aktiv medlem i förbnndets styrelse under en lång följd av år. Nu senast utsågs Lars Lindqvist tili förhundsfullmäktiges vieeordförande, likaså vai' han viceordförande i styrelsen. Sin största arbetsinsats utförde Lars Lindqvist doek isin hembygd så\'äl inom olika jdrottsorganisationer bl. a. som ordförande under många år i Raseborgs Skyttar som i kommunah sammanhang. Genom hans bortgång förlorade förbundet oeh främst Raseborgs Skyttar en osjälvisk funktionär med en beundrans\-ärd arbetskapaeitet. Förbundet hyllar de bortgångnas minne oeh uttryeker sitt varma kända taek för en gedigen arbetsinsats. Slutligen noterar förbundsledningen med tillfredsställelse att flera av förbundets aktiva ledare utnyttjats vid större tävlingsarrangemang såväl i hemlandet som i ledaruppdrag vid utlandsresor med skyttetrupper. 233

20 111 edlemm (LI' Förbundets hedersmedlemmar äl': generallöjtnant Hugo Ö3terman, major Ivar Ståhle och agronom Gösta Klåvus. Medlemsföreningar är: Skytteklubben Blinken, Gamlakarleby, Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat, Esbo Skytteförening, Flyktskytteklubben, HeI ingfors, Helsinge Skyttegille, Helsingfors Skytteförening, Jakobstads Skytteförening, Kyrkslätt Skytteförening, Köklax Skyttegille, Pargas Skyttcgille, Raseborg Skyttar, Västra Nyland, Sibbo Skyttegille, Terjärv Ungdoms Sportklubb samt Vasa Skyttegille.. Under år 1974 har alltså tili förbundet varit 14 medlemsföreningar anslutna och uppgår deras medlemsantal tili personer. Förbnndslednit/gen I enlighet med förbundets nya stadgar har under ål' 1974 såsom förbundsordförande fungerat fullmäktiges ordförande Per Olof Löfgren, JSF, som enhälligt utsågs tili denna post. Såsom fullmäktiges viceordförande fungerade Lars Lindqvist, RS, intill sin död. Till ny styrelseordförande utsågs på årsmötet Berndt Böckelman, HSF, medan till ny förbundssekreterare utsågs Rolf Stenbäck, ESF. Såsom skattmästare har Christian von Schantz, HSF, fortsatt efter enhälligt återval. I övrigt har förbundsfullmäktige och styrelsen bestått av följande personer: BS-PA KSG PSG RS FSK SkB ESF HSF KSF SSG HSG JSF TUS VSG FÖ/'bulIds!ullmåktige Mandattid (lottad) 1974 Ordinarie Hugh Johansson Nils Wallenius Elis Sjölund Lars Lindqvist (t) J ochum von Knorring Mandattid (Iottad) Bengt Brandt John Hallgren Stig-Olof Lybeck Guy Nordström Edwin Ollberg (t) Mandattid (lottad) Harry Wahlman Esko Salo Sten Sunabacka Bror Westberg Suppleanter Karl-Erik Karlsson Berndt Engman Björn-Erik Nilsson Jarl-Olof Österman Ben Schnitt E\"ald Nyman Göran Degerlund Paul Linden C P. Björkqvist Rolf Juselius Joel Sundholm Helge Ahman Gunnar Nyman Brage vveijola St1l1'elsen 191~: Berndt Böckelman, HSF, ordförande, Lars Lindqvist (t), RS, viceordförande, Rolf Stenbäck, ESF, förbundssekreterare, Christian von Schantz, HSF, skattmästare, samt ordinarie ledamöter John Hallgren, ESF, Bengt Brandt, SkB, Eric Söderholm, BS-PA, och Eric Söderström, ESF. Arsmötet hölls i Vasa den 9 mars i samband med de övriga till CIF anslutna svenskspråkiga idrottsförbundens årsmöten, van-id 8 medlemsföreningar vai' 234 representerade. Då den nya styrelseordförandcposten skulle besättas ble" man tvun"en att skrida tili vai med slutna sedlar, varvid tre kanelidater erhöll röster. Efte; att detta vai avklarats utsågs ele övriga funktionäreran genom enhälliga sämjoval. Förbundsfullmäktige sammanträdde tili möte även i samband med sommarmäster kapen. Dän'iel tilldelades RS kända veteranskytt Harry Fagerström förbunc1ets standar såsom erkänsla för det arbete han utfört så,' äl som aktiv skytt som även som funktionär både förbundet och sin egen föl'ening tili fromma. Styrelsen har sammanträtt 3 gånger under året. Förbundets kontakt tili föreningarna har fortfarande inskränkt sig tili cirkulär angående administrativa och praktiska frågor samt tili inbegärande av statistikuppgifter. Ekonomin Det ekonomiska resultatet för år 1974 framgår ur förbundets bokslut jämte därtill fogad revisionsberättel e. Detta år har ekonomin varit något bättre på grund ay det ökade unclerstödet förbundet fått från CIF, då procentsatsen höjdes från 1 % till 1,5 %. Härigenom kunde förbundet bidra med resekostnadsunderstöd till Jarl Riskas träningsresa till Amerika. Då kampen mot Stockholms läns Skytteföl'bunds lag om Sveaborgs-pokalen denna gång gick på gemensam bana i Finland, medförde detta också något större kostnader än yanligt. Man kan som slutomdöme konstatera att ekonomin detta år har varit tillfredsställande. RevisOl'er Vid årsmötet utsågs tidigare revisorerna Christer Wallenclorf och Karl Aspelin tili revisorer ä,-en för år 1974 samt till deras suppleantel' Eric Ekman och Nils Råberg såsom tidigare. Förbunclet har representerat si andra organisationer enligt följande: i CIF:s sly,.else: P-O. Löfgren, ersättare B. Böckelman i FSF:s sty,.else: Carl-Eric Bruun, erslittal'e P-O. Löfgren i FSF:8 gevårssektion: CoE. Bruun. Vid CIF: s och FSF: s allmänna möten samt vid Oy Veikkaustoimisto Ab: s bolagsstämmol' har förbundet representerats av befullmäktigade representanter. Förbunclets hedersmedlem Ivar Ståhle uppvaktades vid hans 85-årsdag av en förbunc1sclelegation. Likaså frambars en blomsterhyllning av en förbundsdelegation vid Gustav Holmbel'gs och vid Lars Lindqvists bårar. Kansli Kansliuppgiftcl'na har detta år skötts dels a'- styrelseordföranden och dels av förbundssekreteraren. Dupliceringsarbetena har år 1974 skötts av förbundssekreteraren och de ekonomiska angelägenheterna såsom förut av skattmästaren. Förbundels hede/'slecken Inneha \"a re av SFS: s hederstecken är: Per-Evind S"inhufvud (1) t, Oscar Rosenqvist (2) t, C. G. E. Mannerheim (3) t, Harald Akerman (4) t, Ivar Ståhle (5), Hugo Österman (6), Gustaf Lindström (7) t, Ernst Söderlind (8) t, Oscar Jansson (9) t, Harald Siren (10), K-I. LmdqvIst (11), Gösta Klå\'lls (12), Elis Ekman (13), Harald Aspelin (14), Nils W. Salmelin (15). 235

21 Tävlingsverksumhet Redan inledningsvis har det konstaterats att förbundets mest kilnda skyttal' också detta år representerat landet ett flertal gånger. Vi noterar att Leif Lajunen förutom guldmedaljen i lagtävlingen nådde en synnerligen hedersam 7:de plaeering i den individuella tävlingen 60 skott liggande miniatyrgevär i VMtävligarna i Sehweiz. Detta i synnerhet då resultatet var myeket goda 596, vilket resultat även 4:de, 5:te oeh 6:tte pristagarna nådde oeh dä man noterar att deltagarantalet var 164 skyttar. Också Sointu Degerlunds nionde placering i EM-mästerskapen för damer i specialgrenen skott miniatyrpistol är yäl värd ett omnämnande. Förbundets luftvapenmästerskap arrangerades i Esbo och Gamlakarleby under samma veckoslut som årsmötet hölls, vilket borde undvikas under kommande år. Arrangörer var ESF i söder och SkB i norr. Resultaten håller sig i det närmaste på samma nivå som tidigare, det enda segrarresultatet som nämnvärt skiljer sig från tidigare är Jarl Riskas i allmänna klassen på luftge\'är 378, vilket är betydligt bättre än fjolårstoppen. Statistiskt noteras detta år en liten nedgång i antalet skyttar såväl på gevärs- som pistolsidan. I österbotten bokfördes gevärsstarter och 12 pistolstarter = 49 starter (1973 = = 52) samt i södra Finland 70 gevärsstarter och 46 pistolstarter = sammanlagt 116 starter (1973 = ). På gevärssidan noterar vi att man i klassen U-25 hade sammanlagt 17 skyttar, i juniorklassen U skyttar och under 17 år 9 skyttar. Här synes alltså finnas en glädjande återväxt medan situationen på pistolsidan är något mörkare med endast 3 juniorer och 5 skyttar under 25 år. Totalt bokfördes detta år 165 starter mot 10 fler år Sommarmästerskapcn ordnades 1974 av Esbo Skytteförening, Helsinge Skyttegille, Hei ingfors kytteförening och Kyrksliitt Skytteförening på Viksbackahanan. Flyktskyttet arrangerades samtidigt i Sibbo av SSG och hjort- samt yildsvinsskyttet i Ingå av Raseborgs Skyttar. Sammanlagt noterades 447 starter i samtliga ovannämnda grenar tillsammans mot 397 året förut, yari doek hagelgrenarna inte ingick. Vädret var såsom under hela året riitt ostadigt, men täylingarna kunde dock genomföras under något så när drägliga förhållanden. R e sultatnivån kan karaktäriseras som tillfredsställande, ehuru några direkta toppresultat bland de individuella prestationerna inte kunde noteras. Esbo-damerna Sointu Degerlund, Leena Saarela och Märta Holmqvist sköt i lagtävlingen på skott miniatyrpistol damer ny tt finländskt rekord med resultatet På gevärssidan noterar vi något bättre segrarresultat i så gott som alla grenar. medan situationen är omvänd på pistolsidan jämfört med år Pokaltävlingen om Sveaborgs-pokalen arrangerades detta år av SFS på gemensam bana. Vi hade valt att denna gäng skjuta i Drag vik, vilket visde sig rätt lyckat, då i synnerhet den kamratliga samvaron härigenom blev myeket intimare. Den svenska truppen leddes denna gång av förbundsordföranden i Stockholms läns Skytteförbund, general Arne Mohlin med assistens av förbundets sekreterare Sven-Åke Samuelsson. Det blev denna gång en svensk skytt förunnat att segra i den sammanlagda tävlingen på mycket goda poängtalet 751 med 190 på 300 meter oeh 561 på 3X20 skott miniatyrgevär. Bästa finländare, andra plats sammanlagt, blev kanske något överraskande men myeket mera glädjande Gusta\" Strömbäck från Blinken, vilken första gången var med i denna tävling. I lagtävlingen segrade SFS lag oekså denna gång, men har den sammanlagda poängängskillnaden ytterligare minskat för att år 1974 resulterat i 738,16 poäng för SFS (6 bästa skyttarna) mot 731,75 för SLSF (8 bästa skyttarna). Under den bankett som ordnades under Lars Lindqvists värdskap på underoffieersklubben i Drags,-ik dryftades även en ändring av stadgarna för denna täyling senast då 236 S\'eaborgs-pokalens öde avgjorts för alltid. Det måste konsiateras att poäng~eräkningssystemet i detta nu int.e kan anses rättvist, ehuru SFS medlemsantal ar blott en bråkdel av Stockholms läns Skytteförbunds. Följande resultat gjorda av SFS anslutna skyttar under år 1974 kan noteras: VjJ[-uppdrag: Leif Lajunen, 7:de individuellt i 60 sk ligg. min.gev. samt guldmedalj i samma lagtävling... EM-Itppd"ag: Sointu Degerlund, ESF, 9:nde individuellt i sk mm.pist. damer..... Landsk'ampsll1Jpdrag: Finland-Tyska Förbundsrepubhken I Salo, Leif LaJunen i min.gey. samt Finland-Sverige på Sandhamn, Sointu Degerlund med en 2:dra plats i sk min.pist. och 5:te plats i luftp~stol 4.0 sk.. '" IlItel"nut;onella täv!ingm' : I Minsk deltog Leif LaJunen I det fmlandska geyärslaget med 12: te plats oeh nästbästa finländare.. Finlälldsku miisterslcup: Tryggve Henriksson, RS, i klassen U esk hjort samt vildsdn sk. J. Huber, FSK, i klassen juniorer i olympisk trap. Gösta Sundq\-ist JSF, i hjort 40 esk oldboys samt Carl-Eric Bruun, ESF, i oldboysklassen pi luftgevär 40 sk. Ytterligare uppnädde SSG:s miniatyrgevärslag på 60 sk ligg. första platsell i FM. Vi noterar därutöver 6 individuella sllverplatser samt 3 lagsilver, 4 individuella bronsplaceringar samt 1 lagbrons, 5 wdl \"iduella 4: de placeringar, 7 femte platser och 8 sjätte platser samt ytter!jgare några lagplaeeringar bland de sex bästa..... Nutionellu slortävlingar. I Presidenttävlmgarna vann J. RIska tavlmgen pa 60 sk ligg. oeh S. Degerlund på min.pist. damer. G. Strömbäck var 9:nd~ i 3X40 min.ge\". A. Holmberg vann vildskinsskyttet sk och var 5:te I varder~ hjorttävlingarna. I Salon Ampujats VI-skyttemönstring segrade S. Deg~rlund I sin specialgren oeh i 60 sk ligg. min.gev. oldboys togs såväl guld som silver av förbundets skyttar, genom B. Degerman, RS och G. Westerberg, SSG. R. Westerlund nådde likaså en silverplats i stand.min.gev. 3x 20 sk. 1 HyMAS VIIIjulispel Yallll S. Degerlund igen damklassen i min.pist sk, Tor Krogell, SSG, nådde silyerplats i 60 sk ligg. min.gev. veteraner och hans klubbkamrat G. Westerberg en bronsplats i oldboysklassen i samma gren. Toppskyttarna Lajunen oeh Westerlund var 4:de respektive 5:te i min.gev. 3 X 40 sk, 4:de respektive 6:tte i stand.min.gev. 3X20 sk och Lajunen 5:te i min.gev. 3X20 sk. Distrikts'lll,iist'erskup: Inom de olika distrikten uppnådde skyttar anslutna tili förbundets medlem föreningar 52 individuella distriktsmästerskap samt 31 lagmästerskap vilket utgör en liten minskning jämfört med föregående år. För att dock g~ en utförligare bild av våra skyttars framgångar i dessa distriktsmästerskap noterar vi ännu 4 silverplatser individuellt, 15 lagsilver, 40 bronsplaceringar individuellt och slutligen 8 lagbrons.. Ett år har igen lagts tili hävderna och noterar förbundsstyrelsen att det :varit rätt framgångsrikt för vårt lilla förbund. Fortfarande önskar doek lednmgen uppriktigt att en förbättring borde kunna fås tili stånd beträffande kontakterna mellan medlemsföreningarna oeh förbundet samt mellan föreningarna inbörde8. Helsingfors, den 8 januari 1975 StYl'elsell 237, I

22 RESULTAT SFS-mäsf6l's/wpen i Helsingfo,'S den 28' X 20 skott jrigevär, 800 m A-kla.ss: 1) R. Westerlund, RS 545 p., 2) Ch. Lassus, RS 541 p., 3) K. Thilman, SSG 529 p., 4) 1. Kanten, SSG 516 p., 5) B. Brandt, SkB 514 p. OB-klass : 1) B. Valkeapää, RS 522 p., 2) B. Westberg, VSG 412 p. Vet-kluss: 1) J. Fagernäs, SkB 504 p., 2) K-I. Lindqvist, RS 489 p. Klass U-25 : 1) G. Strömbäek, SkB 498 p. Lag.11: 1) Raseborgs Skyttar (Westerlund, Lassus, Valkeapää) p., 2) Skytteklubben Blinken (Brandt, Fagernäs, Strömbäek) p. 30 skott liggande standul'dgevär, 800 m A-klass: 1) R. Westerlund, RS 288 p., 2) Ch. Lassus, RS 287 p., 3) J. Hämäläinen: SSG 285 p., 4) B. Brandt, SkB 279 p., 5) K. Kavonius, HSG 278 p., 6) K. Thll~lan, SSG 277 p., 7) 1. Kanten, SSG 271 p., 8) B. Böekelman, HSF 269 p., 9) P. Hletola, RS 267 p., 10) U. Fagerström, RS 265 p. OB-klass: 1) C-J. Jaeobsson, HSG 283 p., 2) T. Kinnunen, BS-PA 273 p., 3) H. Wahlman, HSG 267 p., 4) B. Valkeapää, RS 263 p., 5) B. Nederström, HSG 244 p. Vet-klass: 1) J. Sundholm, HSG 276 p., 2) K-I. Lindqvist, RS 272 p., 3) J. Fagernäs, SkB 259 p., 4) G. Klåvus, BS-PA 245 p., 5) H. Fagerström, RS 237 p., 6) K. Viitanen, BS-PA 231 p. Klass U-25 : 1) T. Böekelman, HSF 277 p. Lag.11: 1) Raseborgs Skyttar (Westerlnnd, Lassus, Valkeapää) 838 p., 2) Sibbo Skyttegille (Hämäläinen, Thilman, Kanten) 833 p. Lag OB: 1) Helsinge Skyttegille (J aeobsson, Sundholm, Wahlman) 826 p., 2) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Kinnunen, Klåvus, Viitanen) 749 p. VM-guldmedaljörer i skytte, miniutyrgevä,', liggande. Det finsku segmrluget öve"st på prispallen ä,- f,. v. Jouko Hietalahti, Leif LU;tlnen, Pekka Janhonen och Esa Kervinen. Amerikanska silverluget i förgrunden. 3 X 10 skott stundardgevär, 300 m A-klass: 1) R. Westerlund, RS 274 p., 2) Ch. Lassua, RS 271 p., 3) B. Brandt. SkB 269 p., 4) J. Hämäläinen, SSG 265 p., 5) K. Kavonius, HSG 237 p., 6) K. Thilman, SSG 257 p. OB-kluss: 1) C-J. Jaeobsson, HSG 251 p., 2) B. Valkeapää, RS 247 p., 3) T. Kinnunen, BS-PA 229 p. Vet-kluss: 1) K-I. Lindqvist, RS 249 p., 2) J. Sundholm, HSG 235 p., 3) J. Fagernäs, SkB 228 p., 4) G. Klåvus, BS-PA 216 p., 5) K. Viitanen, BS-PA 206 p. Lug.11: 1) Raseborgs Skyttar (Westerlund, Lassus, Valkeapää) 792 p., 2) Sibbo Skyttegille (Hämäläinen, Thilman, Kanten) 755 p. 8 X 20 skoit stundardminiuty"gevär, 50 m el-klass: 1) R. Westerlund, RS 564 p., 2) L. Lajunen. SSG 564 p., 3) J. Jansson. SSG 552 p., 4) Ch. Lassus, RS 551 p., 5) B. Adahl, SSG 549 p., 6) J. Riska, TUS 548 p., 7) P. Hietola, RS 541 p., 8) K. Lindfors, SSG 539 p., 9) Ii. Grabström, SSG 522 p., 10) K. Thilman, SSG 521 p. OB-klass: 1) B. Degerman, RS 543 p., 2) B. Valkeapää, RS 527 p.. 3) C. Hange- Iin, RS 512 p., 4) CoE. Bruun, ESF 507 p Vet-kluss: 1) J. Fagernäs, SkB 512 p., 2) J. Sundholm, HSG 508 p., 3) K-I. Lindqvist, RS 487 p., 4) A. Lostedt, HSG 480 p., 5) T. Krogell, SSG 476 p., 6) Y. Heino, SSG 475 p. Klass U-25: 1) G. Strömbäek, SkB 553 p., 2) Börje Björklund, SkB 549 p., 3) K. Hietola, RS 536 p., 4) G. österberg, HSG 515 p., 5) P. Huggare, SkB 502 p., 6) Bo Björklund, SkB 501 p. Klass J-20: 1) G. Bruun, ESF 509 p., 2) L. Långström, KSF 471 p. Klass D: 1) C.,"on Sehantz, HSF 486 p., 2) E. Manninen, HSF 456 p.; 3) M. Lindqvist, HSF 415 p. L au.11: 1) Raseborgs Skyttar (Westerlund, Lassus, Hietola) p., 2) Sibbo Skyttegille (Lajunen, Jansson, Lindfors) p., 3) Skytteklubben Blinken (Strömbäck, Börje Björklund, Brandt) p. Lag OB : 1) Raseborgs Skyttar (Degerman, Valkeapää, Hangelin) p. Lug U-25: 1) Skytteklubben Blinken (Huggare, Bo Björklund, Byfält) p. Lag D: 1) Helsingfors Skytteförening (von Sehantz, Manninen, Lindqvist) p. 239

23 8 X 20 skott miniatyruevär, 50 m A-klass: 1) J. Ri ka, TUS 569 p., 2) L. Lajunen, SSG 563 p., 3) C. Ståhle, ESF 551 p., 4) Ch. Lassus, RS 551 p., 5) J. Hämäläinen, SSG 550 p., 6) B. Adahl, SSG 550 p., 7) R Westerlund, RS 549 p., 8) J. Jansson, SSG 545 p., 9) L. Strandvall, TUS 539 p., 10) K. Lindfors, SSG 538 p. OB-klass: 1) B. Valkeapää, RS 530 p., 2) B. Degerman, RS 513 p., 3) C. Hangelin, RS 509 p., 4) B. Nederström, HSG 476 p., 5) B. W estberg, VSG 470 p. Vet-klass: 1) J. Fagernäs, SkB 508 p., 2) J. Sundholm, HSG 501 p., 3) R. Lindroos, BS-PA 492 p., 4) Y. Heino, SSG 489 p., 5) R Salovius, RS 489 p., 6) K. Viitanen, BS-PA 488 p. Klass V-25: 1) G. Strömbäck, SkB 554 p., 2) Börje Björklund, SkB 546 p., 3) Bo Björklund, SkB 522 p., 4) G. österberg, HSG 518 p., 5) G. ordström, KSF 518 p., 6) K. Hietola, RS 515 p. LuU A: 1) Sibbo Skyttegille 1 (Lajunen, Hämäläinen, Jansson) p., 2) Raseborgs Skyttar (Lassus, Westerlund, P. Hietola) p., 3) Skytteklubben Blinken (Strömbäck, Börje Björklund, Brandt) p. Lau OB: 1) Raseborgs Skyttar (Valkeapää, Degerman, Hangelin) p. Lau Vet: 1) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Lindroos, Viitanen, Klåvus) p., 2) Raseborgs Skyttar (Salovius, Lindqvist, Fagerström) p. Lau V-25: 1) Skytteklubben Blinken (Bo Björklund, Byfält, Huggare) p. 60 skott liuuewde mill'iatyruevä,', 50 m Klass A: 1) B. Adahl, SSG 591 p., 2) K. Thilman, SSG 587 p., 3) R Westerlund, RS 586 p., 4) L. Lajunen, SSG 586 p., 5) J. Hämäläinen, SSG 585 p" 6) L. Strandvall, TUS 585 p., 7) K. Lindfors, SSG 584 p., 8) M. Ylös talo, SSG 583 p., 9) B. Brandt, SkB 583 p., 10) Ch. Lassus, RS 583 p. OB-klass: 1) B. Degerman, RS 586 p" 2) G. Westerberg, SSG 581 p., 3) H. Wahlman, HSG 569 p., 4) B. Valkeapää, RS 564 p., 5) T. Kinnunen, BS-PA 556 p., 6) B. Nederström, HSG 546 p. Vet-klass: 1) R Lindroos, BS-PA 578 p., 2) T. Krogell, SSG 572 p., 3) J, Fagernäs, SkB 566 p., 4) E. österberg, HSG 566 p., 5) G. Klåvus, BS-PA 556 p., 6) A. Lostedt, HSG 553 p. Klass V-25: 1) G. Strömbäck, SkB 588 p., 2) Börje Björklund, SkB 577 p" 3) G. österberg, HSG 576 p., 4) G. Nordström, KSF 574 p., 5) K. Hietola, RS 567 p., 6) Bo Björklund, SkB 565 p. Klass J-20: 1) E. Luomanpää, KSF 572 p., 2) L. Långström, KSF 565 p., 3) B. Jansson, SSG 562 p., 4) J. Vallineva, KSF 553 p., 5) T. Böckelman, HSF 553 p., 6) T. Nevalainen, KSF 528 p. Klass J-17: 1) P. Paldanius, KSF 274 p., 2) P. Böckelman, HSF 268 p., 3) M. Turtiainen, KSF 265 p., 4) K. Aström, HSF 264 p., 5) M. W endell, HSF 262 p., 6) L. Nyberg, HSF 262 p., 7) J. Björkman, KSF 259 p., 8) R Aström, HSF 246 p., 9) M. Böckelman, HSF 236 p. Klass D: 1) C. von Schantz, HSF 570 p., 2) M. Lindqvist, HSF 568 p., 3) E. Manninen, HSF 566 p" 4) B. Krogell, SSG 523 p. Lau A: 1) Sibbo Skyttegille 1 (Adahl, Lajunen, W esterberg) p., 2) Sibbo Skyttegille II (Thilman, Hämäläinen, Lindfors) p., 3) Raseborgs Skyttar (Westerlund, Lassus, Tuomi) p. Lau Vet: 1) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Lindroos, Klåvus, Viitanen) p., 2) Helsinge Skyttegille, (österberg, Sundholm, Lostedt) p., 3) Raseborgs Skyttar (Fagerström, Salovius, Lindqvist) p. Lau V-25: 1) Skytteklubben Blinken 1 (Strömbäck, Börje Björklund, Huggare) p., 2) Skytteklubben Blinken II (Bo Björklund, Byfält, Abbors) p. 240 Lau J -20: 1) Kyrkslätt Skytteförening (Luomanpää, L ångström, Vallineva) p. Lau J-17: 1) Kyrkslätt Skytteförening (Paldanius, Turtiainen, Björkman) 798 p., 2) Helsingfors Skytteförening 1 (P. Böckelman, Wendell, Nyberg) 792 p., 3) Helsingfors Skytteförening II (K. Aström, R Aström, M. Böckelman) 746 p. LaU D: 1) Helsingfors Skytteförening (v. Schantz, Lindqvist, Manninen) p. 40 enkelskott, hjort Klass A: 1) A. Holmberg, RS 178 p., 2) M. Sundell, RS 162 p., 3) S-O. Wikström, RS 160 p., 4) E. Holmberg, RS 158 p., 5) B. Bergvall, BS-PA 156 p., 6) T-H. Karlsson, BS-PA 152 p., 7) O. Nyholm, BS-PA 151 p., 8) K. Lindström, RS 144 p., 9) P. Laavi, BS-PA 143 p., 10) J-O. österman, RS 141 p. OB-klass: 1) K. Salonen, BS-PA 148 p., 2) E. Söderholm, BS-PA 145 p., 3) S-E. Kyntzell, VSG 80 p. Vet-klass: 1) P. Niinikoski, BS-PA 134 p" 2) K. Kalkinen, BS-PA 132 p. Klass V-25: 1) B. Skogster, BS-PA 173 p., 2) R. Bergvall, BS- PA 172 p., 3) T. Henriksson, RS 171 p., 4) J. Knuuttila, BS-PA 167 p., 5) S. Holmberg, RS 166 p., 6) T. Ihander, RS 158 p. Klass J-20: 1) B. österman, RS 170 p., 2) T. Sundman, BS- PA 146 p. Lau A: 1) Raseborgs Skyttar 1 (A. Holmberg, Sundell, Wikström) 500 p., 2) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Bergvall, Nyholm, Karlsson) 459 p., 3) Raseborgs Skyttar II (E. Holmberg, Lindström, österman) 443 p. Lau OB: 1) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Salonen, Söderholm, Kalkinen) 425 p. LuU V 25: 1) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Bergvall, Skogster, Knuuttila) 512 p., 2) Raseborgs Skyttar 1 (T. Henriksson, österman, S. Holmberg) 507 p., 3) Raseborgs Skyttar II (Ihander, B. Henriksson, Lassander) 456 p. 20 dttbb elskott, hjort Klass A: 1) A. Holmberg, RS 168 p., 2) S-O. Wikström, RS 167 p., 3) E. Holmberg, RS 155 p., 4) M. Sundell, RS 140 p " 5) J-O. österman, RS 128 p. OB-klass: 1) K. Salonen, BS- PA 134 p., 2) E. Söderholm, BS- PA 127 p. Vet-klass: 1) K. Kalkinen, BS-PA 66 p. Klass V-25: 1) T. Henriksson, RS 163 p., 2) B. österman, RS 158 p., 3) S. Holmberg, RS 155 p., 4) B. Henriksson, RS 151 p. LaU A: 1) Raseborgs Skyttar 1 (A. Holmberg, S-O. Wikström, E. Holmberg) 490 p., 2) Raseborgs Skyttar II (Sundell, B. H enriksson, J-O. österman) 419 p. LaU OB: 1) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Salonen, Söderholm, Kalkinen) 327 p. LaU V-25: 1) Raseborgs Skyttar (T. H enriksson, B. ö sterman, S. H olmberg) 476 p skott, vildsvin Klass A: 1) A. Holmberg, RS 357 p., 2) S-O. Wikström, RS 322 p., 3) E. H olm berg, RS 311 p., 4) M. Sundell, RS 309 p., 5) B. Bergvall, BS- PA 291 p., 6) O. Nyholm, BS- PA 264 p. OB-klass: 1) K. Salonen, BS- PA 308 p., 2) E. Söderholm, BS- PA 292 p. Vet-klass: 1) P. Niinikoski, BS- PA 194 p., 2) K. K alkinen, BS- PA 181 p. Klass V-25: 1) B. Skogster, BS- PA 346 p., 2) J. Knuuttila, BS- PA 344 p., 3) R Bergvall, BS- PA 343 p., 4) T. Henriksson, RS 342 p" 5) T. Ihander, R S 308 p., 6) S, H olmberg, RS 296 p Vei,. le/rott 241

24 Klass J-20: 1) T. Sundman, BS-PA 322 p., 2) B. österman, R 319 p. Lag A: 1) Raseborgs Skyttar 1 (A. Holmberg, Wikström, E. Holmberg) 990 p., 2) Raseborgs Skyttar II (Sundell, Ihander, B. Henriksson) 912 p., 3) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Bergvall, Nyholm, Karlsson) 685 p. Lag OB: 1) Borgå Skyttar-Por\' oon Ampujat (Salonen, Söderholm, Xiinikoski) 794 p. Lug U-~5: 1) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat (Skogster, Knuuttila, Bergvall) p., 2) Raseborgs Skyttar (T. Henriksson, B. österman, S. Holmberg) 957 p. Sl'ltttävling på vildsvin, skott, skotf! Klass A: 1) A. Holmberg, RS 535 p., 2) E. Holmberg, RS 473 p., 3) S-O. Wikström, RS 472 p. OB-klass: 1) E. Söderholm, BS- PA 444 p., 2) K. Salonen, BS-PA. 442 p. Klass U-25: 1) B. Skogster, BS-PA 513 p., 2) R. BergvalJ, BS-PA 504 p., 3) J. Knuuttila, BS-PA 500 p. Kluss J-20: 1) B. österman, RS 494 p., 2) T. Sundman, BS- P A. 456 p. 60 skott fripistol, 50 m Klass A: 1) O. Somerjoki, ESF 530 p., 2) K. Nyholm, ESF 528 p.. 3) H. lqinck, RS 528 p., 4) H. Nylund, RS 524 p., 5) C. Ståhle, ESF 516 p., 6) H. Rönnberg, RS 515 p., 7) V. Korhonen, ESF 514 p., 8) M. Bäckman, RS 506 p., 9) K. Nyberg, RS 502 p., 10) G. Sjöblom, ESF 501 p. OB-kluss: 1) R. Stenbäck, ESF 515 p., 2) M. Rosenlund, RS 449 p. Vet-kluss: 1) E. Nyman, SkB 482 p., 2) N. Sjögren, ESF 463 p., 3) A. Lemponen, RS 405 p. Klass U-25: 1) R. Lindholm, RS 509 p. Lag A: 1) Esbo Skytteförening 1 (Nyholm, Korhonen, Somerjoki) p., 2) Raseborgs Skyttar 1 (Nylund, Flinck, Rön.nberg) p.. 3) Esbo Skytteföl'ening II (Ståhle, Sjöblom, Stenbäck) p. 3 X 20 skott standul'dpistol Klass A: 1) L. Strandvall, TUS 549 p., 2) O. Somerjoki, E F 541 p., 3) V. Fagerström, RS 540 p., 4) V. Korhonen, ESF 538 p., 5) U. Fagerström. RS 535 p., 6) T. Prest, SkB 532 p., 7) K. Nyberg, RS 517 p., 8) K. Nyholm, ESF 514 p., 9) K. Vepsäläinen, ESF 487 p., 10) B. Pihl, RS 480 p. OB-klass: 1) R. Stenbäck, ESF 524 p., 2) H. Grönholm, ESF 483 p. Vet-klass: 1) E. Nyman, SkB 494 p., 2) N. Sjögren, ESF 466 p., 3) T. Xordlin, VSG 296 p. Klass U-25: 1) M. Paananen, ESF 458 p. Klass D: 1) S. Degerlund, ESF 534 p., 2) M. Holmqvist, ESF 474 p. Lag A: 1) Esbo Skytteförening 1 (Korhonen, Somerjoki, Nyholm) p., 2) Raseborgs Skyttar (V. Fagerström, U. Fagerström, Pihl) p., 3) E sbo Skyt teförening II (Degerlund, Stenbäck, Sjögren) p grovpistol Klass A: 1) U. Fagerström, RS 566 p., 2) K. Nyholm, ESF 565 p., 3) V. KOI' honen, ESF 565 p., 4) V. Fagerström, RS 558 p., 5) T. Prest, SkB 558 p., 6) Harras Rönnberg, RS 554 p., 7) Harry Rönnberg, RS 551 p., 8) O. Finuberg. HSF 550 p., 9) G. Sjöblom, ESF 549 p., 10) K. Nyberg, RS 546 p. OB-klass: 1) R. Stenbäck, ESF 558 p., 2) M. Ro enlund, RS 522 p. Vet-klass : 1) N. Sjögren, ESF 558 p., 2) E. Nyman, SkB 534 p., 3) T. Xorellin, VSG 413 p. 242 Lug A: 1) Esbo Skytteförening (Nyholm, Sjögren, Korhonen) p., 2) Raseborgs Skyttar 1 (U. Fagerström, V. Fagerström, Harras Rönnberg) p., 3) Raseborgs Skyttar II (Harry Rönnberg, Nyberg, Rosenlund) p skott miniatynjistol Klass A: 1) V. Korhonen, ESF 579 p., 2) K. Nyholm, ESF 579 p., 3) V. Fagerström, RS 578 p., 4) U. Fagerström, RS 574 p., 5) H. Juslin, ESF 572 p., 6) C. Ståhle, ESF 571 p., 7) Harry Rönnmerg, RS 570 p., 8) T. Prest, SkB 569 p., 9) L. Stranelvall, TUS 569 p., 10) O. Somerjoki, ESF 569 p. OB-klass : 1) R. Stenbäck, ESF 565 p., 2) P-O. Löfgren, JS] 550 p., 3) H. Grönholm, ESF 540 p., 4) M. Rosenlund, RS 527 p., 5) B. Westberg, VSG 497 p. Vet-klass: 1) N. Sjögren, ESF 554 p., 2) E. Nyman, SkB 537 p., 3) A. Lemponen, ES 493 p., 4) T. Nordlin, VSG 402 p. Klass U-25: 1) R. Lindholm, RS 558 p., 2) M. Paananen, ESF 536 p. Kluss J-17: 1) M. Abborrs, SkB 343 p. Kluss D: 1) S. Degerlund, ESF 581 p., 2) L. Saarela, ESF 562 p., 3) M. Holmqvist, ESF 555 p., 4) T. Heimberg, ESF 522 p., 5) M. Nyberg, RS 513 p., 6) I. Valkeapää, RS 502 p., 7) G. Holmberg, RS 493 p. La.g A: 1) Esbo Skytteförening 1 (Korhonen, Somerjoki, Juslin) p., 2) Raseborgs Skyttar 1 (V. Fagerström, Harry Rönnberg, Bäckman) p., 3) Esbo Skytteförening II (Nyholm, Ståhle, Vepsäläinen) p. Lug OB: 1) Esbo Skytteförening (Sjögren, Stenbäck, Grönholm) p. Lag D: 1) Esbo Skytteförening (Degerlund, Saarela, Holmqvist) p. (finl. rekord), 2) Raseborgs Skyttar, (Nyberg, Valkeapää, Holmberg) p. 60 skott olympisk duell Klass A: 1) T. Prest, SkB 560 p., 2) Harry Rönnberg, RS 558 p., 3) Ulf Fagerström, RS 554 p., 4) Harras Rönnberg, RS 554 p., 5) L. Stranelvall, TUS 553 p.. 6) S-O. Lybeck, HSF 534 p., 7) J. Vuorinen, RS 532 p., 8) O. Finnberg, HSF 529 p., 9) O. Somerjoki, ESF 517 p., 10) Ch. von Schantz, HSF 503 p. OB-kluss: 1) R. Stenbäck, ESF 544 p. Vet-kluss: 1) N. Sjögren, ESF 548 p., 2) E. Nyman, SkB 512 p. Lag A: 1) Raseborgs Skyttar 1 (Harry Rönnberg, Vuorinen, Harras Rönnberg) p., 2) Esbo Skytteföreuing (Sjögren, Stenbäck, Somerjoki) p., 3) Helsingfors Skytteförening (Lybeck, Finnberg, v. Schantz) p. 50 duvo,', t"ap Kluss A: 1) L. Sjögren, ESF 46 d., 2) L-G. Södergårel, JSF 46 ei., 3) K. Heikkilä, ESF 44 ei., 4) G. Snell, ESF 44 d., 5) R. Lindgren, JSF 43 ei., 6) S. Eklöf, SSG 43 d., 7) G. Sjöblom, ESF 43 d., 8) H. Boström, JSF 43 d., 9) R. Rontu, ESF 42 ei., 10) L. Lindqvist, SSG 42 d. OB-kluss: 1) K. Engman, ESF 43 d., 2) P-O. Bostl'öm, JSF 42 ei.. 3) L: Berglund, ESF 42 d., 4) R. Rontu, ESF 41 d., 5) K. Flink, SSG 39 ei., 6) P. Galenius, ESF 36 d. Vet-kluss: 1) G. Söderholm, ESF 42 d., 2) V. Bergman, ESF 40 d., 3) A. Eriksson, ESF 36 ei., 4) J. Söderholm, ESF 34 d., 5) F. Lundberg, VSG 34 d. Kluss U-25: 1) K. Sjöblom, ESF 22 d. Lug A: 1) Esbo Skytteförening 1 (Snell, Heikkilä, Källman) 130 ei., 2) J akobstads Skytteförening (Boström, Lindgren, Boström) 128 el., 3) Esbo Skytteförening II (Sjöblom, Rontu, Rontu) 123 d. Lag Vet: 1) Esbo Skytteförening (Söderholm, Bergman, Sjöblom) 116 d. 243

25 II Ii, II 100 ei." ['01', skeet Klass A: 1) E. B äckman, FSK 92 d., 2) H. Boström, JSF 91 d., 3) T. Sundelin, FSK 90 d., 4) J. österman, FSK 82 d., 5) J. von Knorring, FSK 81 d., 6) R. Lindgren, JSF 80 d., 7) L. Lindqvist, SSG 79 d., 8) S. Eklöf, SSG 78 d., 9) U. Sutinen, SSG 74 d., 10).A. Männikkö, VSG 72 d. OB-klass: 1) P-O. Boström, JSF 91 d., 2) K. Flink, SSG 79 d., 3) L. B erglund, ESF 73 d. Vet-klass: 1) F. Lundberg, VSG 76 d., 2).A. Bäckman, FSK 72 d. Lag A: 1) Flyktskytteklubben (Bäckman, Sundelin, von Knorring) 263 d., 2) Jakobstads Skytteförening (Boström, Boström, Lindgren) 262 d., 3) Esbo Skytteförening (Sundelin, Engman, Berglund) 227 d. SFS-IttftualJenmåsfel'skap den i Garnletkadeby och Esbo 40 skott, luftgevm Klass A: 1) J. Riska, 'J.'US 378 p., 2) J. Jansson, SSG 373 p., 3) M. Westerqvist, VSG 372 p., 4) J. Mutka, RS 371 p., 5) L. Forsman, VSG 370 p., 6) K. Nygård, JSF 368 p., 7) J-E. Lindblad, KSF 366 p., R) B. Adahl, SSG 366 p., 9) R. Westerlund, RS 365 p., 10) B. Boström, KSF 362 p. OB-kluss: 1) 1. Bengs, VSG 360 p., 2) C-E. Bruun, ESF 353 p., 3) B. Degerman, RS 350 p., 4) B. Valkeapää, RS 350 p., 5) H. Ahman, JSF 347 p., 6) C. Hangelin, RS 337 p. Vet-klass: 1) A. Gustafs on, VSG 336 p., 2).A. W esterlund, JSF 334 p., 3) Y. Heino, SSG 332 p., 4) F. Krokfors, SkB 332 p., 5) E. Nyman, SkB 330 p., 6) L. Rauhala, SkB 325 p. Klass U-Z5 : 1) G. W esterholm, RS 372 p., 2) O. Granlund, SkB 370 p., 3) Börje Björklund, SkB 370 p., 4) G. Strömbäck, SkB 368 p., 5) O. Palmroos, RS 362 p., 6) K. Hietola, RS 362 p. Klass J-20 : 1) B. Sundell, VSG 355 p., 2) L. Nyberg, RS 354 p., 3).A. Bäck lund, RS 342 p., 4) G. Bruun, ESF 341 p., 5) T. Matomaa, KSF 340 p., 6) E. Luomanpää, KSF 335 p. KletS8 J-17: 1) M. Turtiainen, KSF 366 p., 2) G. Martinazzoli, SkB 352 p., 3) P. Paldanius, KSF 332 p., 4) R. Rehnström, RS 329 p., 5) P-E. ö sterlund, RS 328 p., 6) R. Högström, RS 297 p. Klass D: 1) S. Matomaa, KSF 347 p., 2) G. Hägglund, SkB 293 p., 3) L. Vallius, JSF 292 p., 4) C. Vehkoja, SkB 234 p. Lag -4. : 1) Ra eborgs Skyttar I (Mutka, W esterlund, Hietola) p., 2) Vasa Skyttegille (Westerqvist, Forsman, Nabb) p., 2) Terjäl'\' U ngdoms Sportklllbb, (Riska Sunabacka, Strandvall) p. Lag OB: 1) Raseborgs Skyttar (Degerman, Valkeapää, Hangelin) p., 2) Vasa Skyttegille I (Bengs, Norrgård,.Aspholm) p., 3) Skytteklubben Blinken (Krokfors, Nyman, R auhala) 987 p. Lag U-25: 1) Skytteklllbben B1inken I (Granlund, Börje Björklund, Strömbäck) p., 2) Raseborgs Skyttar (Westerholm, K. Hietola, Palmroos) p., 3) Borgå Skyttar-Ponoon.Ampujat (Weckström, Bergvall, Lindfors) 973 p. LeLg J-20 : 1) Kyrkslätt Skytteförening (Turtiainen, T. Matomaa, Paldanius) p., 2) R aseborgs Skyttar (Nyberg, Bäcklund, Bäcklund) p., 3) Borgå Skyttar- Porvoon Ampujat (.Antell, Stjernberg, Sundman) 909 p. Lag J-17: 1) Raseborgs Skyttar (Rehnström, österlund, Högström) 954 p skott, I-ltfflJ;sfol Klass A: 1) H. Röuuberg, RS 375 p., 2) L. Straudvall, TliS 373 p., 3) K. ~ y holm, ESF 371 p., 4) M. Bäckman, RS 369 p., 5) R. Kaikkonen, BS- PA 368 p., 6) V. Korhonen, ESF 368 p., 7) T. Prest, SkB 367 p., 8) O. Somerjoki, ESF 364 p., 9) H. Koskinen, BS- P.A 363 p., 10) H. Flinck, RS 362 p. OB-klass: 1) E. Salo, JSF 369 p., 2) H. Ahmau, JSF 367 p., 3) R. Stenbäck, ESF 358 p., 4) M. Rosenlund, RS 355 p., 5) H. Joki, JSF 351 p., 6) C-E. Bruun, ESF 347 p. Vet-klass: 1) E. Nyman, SkB 354 p., 2) N. Sjögren, ESF 352 p., 3).A. L emponen, RS 351 p., 4) L. Rauhala, SkB 331 p., 5) H. Fagerström, RS 323 p., 6) B. Kevin, RS 319 p. Klass U-25: 1) R. Lindholm, RS 365 p., 2) H. Nylund, RS 347 p., 3) T. Eklund, RS 346 p., 4) M. Paananen, ESF 319 p., 5) Bo Björklund, SkB 319 p. Klass J-20: 1) H. Fagerström, RS 362 p., 2) G. Bruun, ESF 287 p. Klass J-17: 1) M..Abbors, SkB 304 p. Klass D: 1) S. Degerlund, ESF 369 p., 2) L. Vallius, JSF 357 p., 3) 1. Valkeapää, RS 347 p., 4) L. Saarela, ESF 344 p., 5) M. Holmqvist, ESF 338 p., 6) L. Fagerlund, RS 332 p. Lag A: 1) Raseborgs Skyttar I (Rönnberg, Bäckman, Flinck) p., 2) Esbo Skytteförening I (Nyholm, Korhonen, Juslin) p., 3) J akobstads Skytteförening (Salo, Ahman, Pesola) p. Lag OB: 1) E sbo Skytteförening (Stenbäck, Sjögren, Bruun) p., 2) Raseborgs Skyttar (Ro 'enlund, Holmström, Valkeapää) p. Lag Vet: 1) Raseborgs Skyttar (Lemponen, Fagerström, K evin) 993 p. Lag U-25: 1) Raseborgs Skyttar (Fagerström, Lindholm, Eklund) p. Lag D: 1) E sbo Skytteförening (Degerlund, Saarela, Holmqvist) p., 2) Raseborgs Skyttar (Valkeapää, Fagerlund, Sjöblom) 998 p. Sveaborgspokaltäv lingen mot Stockholms läns Skytteförbul1d på gemensam bana i Dragsvik den X 20 skott min.gev. och 20 skott liggande, 800 m Stockholms låns Skytteförbunds lag:.~) Thore Mohem =751 p., 2) Roland P ersson =745 p., 3) Gonn Berkelund =734 p., 4) Bruno Jägerup =731 p., 5) P er Enk Strand =729 p., 6) H enry Pantzar =724 p., 7) Ingmar.Axberg =719 p., 8) Tore Wikström =713 p. (ingår i laget), 9) Clas Norrgård =709 p., 10) Gunnar.Ahlen =701 p. Medeltal för de 8 bästa = 731,75. Svenska F inlands Skytteförbunds lag: 1) Gustav Strömbäck =749 p., 2) Jarl Riska =745 p., 3) Ralf Westerlund =744 p., 4) Jarkko Hämäläinen =734 p., 5) Knut Thilman =732 p., 6) P entti Hietola =725 p. (ingår i laget), 7) Sture Fagerström =722 p., 8) Christer L assus =720 p., 9) K a levi Kavollius =713 p., 10) Börje Björklund = 713 p. Medeltal för de 6 bästa = 738,

26 Då det gäller tryck... är kvalitet och punktlighet med leveranserna avgörande. Ett modernt tryckeri med tekniska och personella resurser och moderata priser är idealet.... vänd Er med förtroende tili oss EKEN'ÄS TRYC,KER'I AKTIEBOLAG Ekenäs, Stationsvägen 1, tel ETA Den moderna sexdagarstidningen med fast förankring i nyländsk bygd VÄSTRA~NYLAND Konditionsfrämj andet BERÄTTELSE ÖVe/' vel'ksamheten 1971, RESERVERAD DRICK OLYMPIADRYCK Föl'bundet kan övel'lag visa en ökning isin vel'ksamhet undel' det gångna ål'et. Både på kampanj- och kursfronten kan man redovisa för goda resultat. Kursvel'ksamheten hai' genomföi'ts så gott sorn prograrnenligt. 500-klubben uppnådde sitt andra bästa år. Tusantrampal' kampanjen,antecknas för rekoi'dåi' oeh Motion-70 uppvisai' en liten ökning jämfört rned fjolåret. På riksplanet kan noteras att Konditionsbyrån kunde påböi'ja sin verkvsamhet i början av året, och den har haft hand orn de tekniska arrangernangen av de riksomfattande kampanjerna. Helt smärtfritt fungerar inte byrån ännu, oeh bland annat har den svenskspråkiga servieen varit bristfällig. Samarbetet med de övriga konditionsföi'bunden har koneentt'erat sig kring Konditionsbyrån. Trots att Konditionsbyrån hai' haft vissa "födslosvårigheter" kan man karakterisei'a samarbetet som gott. Förbundets distriktsoi'ganisationer Alands Motionsutskott oeh österbottniska Konditionskomrnitten har haft en större spännvidd för sin verksamhet. Förutom en livlig kampanj- oeh jippoverksamhet hai' man med olika diskussionstillfällen oeh andra ti'äffar förbättrat kontakten tili fältet. Dessa distriktsorganisationers verksamhet har visat att förbundet behöver en mellaninstans tili fältet för att effektivt kunna sprida information om motion.. Förbundet bistod med hjälp åt Esbo IF oeh Solvalla I drottsinstitut vid arrangemangen av den första Solvalla Marsehen sorn mätte ea 22 kilometer, och vandringsstråken sträckte sig runt Långträsket i Noux. Under höstens lopp har föl'bundet fört förhandlingar med organisationen Finlands svenska synskadade. Diskussionerna ledde tili att man tillsatte en arbetsgl'upp sorn fick tili sin uppgift att kartlägga behovet för rnotion för handikappade. Förbundets orclförancle Nils Westerholm hal' förlänats Finlands Idrotts Förtjänstkors i silver. 247

27 Ä1'smötet l!'örbundets årsmöte hölls den 10 mars i Nykterhetsförbundets lokaliteter i Vasa. i samband med den Finlandssvenska Idrottsriksdagen. Vid årsmötet återvalde~ Nils Westerholm enhälligt tili förbundets ordförande. Förbltll11sstyrelse oel! m'betsutskott Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Nils Wester. holm, Helsingfors, viceordförande Torleif Stenvall, Esbo, skattmästare Nils Kank. konen, Esbo, sekreterare Benita Ahlnäs, Borgå, medlemmar: Gurli Dumell, Kro. noby, Ingvald Back, Vörå, Carl Eric Francke, Esbo, Margareta Karlson, Abo, Paul Karlsson, Mariehamn, Elvy Stenström, Borgå lk, William Olsen, Fiskars. Verksamhetsledare har varit Rurik Lindqvist. Arbetsutskottet har bestått av Torleif Stenvall, ordförande, Benita Ahlnäs, Carl Eric Francke och verksamhetsledaren. Styrelsen har sammanträtt tili 5 och AV tili 5 protokollförda möten. Arbetsgruppen för Motionsidrott för Handikappade: Idrottsinstruktör Ma rieanne Eklund, ordförande, gymn.lär. Ingeborg Jung, sekreterare, medlemmar: fysioterapeut HeI/me Stjernschantz, Tor Ingman och Karl Oskar Skogster, repre sentanter för Finlands svenska synskadade, samt verksamhetsledaren Rurik Lind. qvist. ÄlulIds M otiollwtskott (ÄMS) Ordförande: Birgitta Harberg, medlemmar: Torbjörn Sjöblad, Sune Sundin, Roger Sundman, Tils Eriksson, Aslög Mattsson, Helmer Gustavsson och Maggie Fagerholm. Idrottsinstruktör Tom Liljeblad har fungerat som deltidsanställd verk samhetsledare. Osterbottlliska K ollditiollskommitten (OKK) Ordförande: Börje Strandvall, sekreterare: Stefan Gustafsson och från och med den Ruben Fransholm, medlemmar: Martin Marken, Trygve Eriksson. Karl Beijer, Laura österberg, Nils Borgar, Berit Stenvall, Gurli Dumell och Alf Vesterlund. Relwesentation i andra organisatioller Finlands Svenska Centralidrottsförbunds styrelse: Nils Westerholm, suppleant Torleif Stenvall. Solvalla Stiftelses styrelse: Torleif Stenvall, suppleant Nils Lindholm. Solvalla Stiftelses delegation: Nils Westerholm. Sportrondens styrelse: suppleant Torleif Stenvall. Riksskidningens organisationskommitte: Torleif Stenvall. Konditionsskrinningens organisationskommitte: Rurik Lindqvist. Konditionsförbundens samarbetskommitte: Rurik Lindqvist. Motionsbyråns styrelse: Torleif Stenvall, suppleant Nils Westerholm, revisor Nils Lindholm. Organisationskommitten för Europakonferensen för firmaidrott: Eija Francke. 1 nllebundy popltlärt motiollsspel

28 1 I Förbundets fö1'tjä1/osttecken Nl' 1 Ingeborg Jung, 1970, Nl' 2 Börje Stranclvall, 1972, Nl' , Nl' 4 Torleif Stenvall, Kansli ils Westerholm, Kansliet har föreståtts av verksamhetsledaren. Gunnel Boström har tjänstgjort som kanslist till den och från och med den har Inger Ehrnström fungerat som förbundets kanslist. K lt1'sver ksamhet GållgklWS i Nykarleby den i ökk:s l'egi. Föreläsare: Instl'uktöl' Harald Persson, Norge, instruktöl' Roland Frisk och instruktör Nils-Erik Wiklund från Sverige. Deltagare 48. M otionsledm'seminal'imn vid Hangö Sommerunivel'sitet juni. Föreläsare: med.lic. Torbjörn Lasscnius, fysiolog Stig Sundberg, föreståndare Nils Kankkonen, pl'ofessor Nils Westerholm, lektor Margareta Karlson, verksamhetsledare Rurik Lindqvist. 18 deltagal'e. Aktiv 1notionsselnestel' på Solvalla Idl'ottsinstitut. Kursledare: Lilly Paulig, Rurik Lindqvist ( ), L eif Wärnhjelm ( ). 16 deltagare, varav 11 fullvuxna och 5 barn. Motionsledm'k'U1's augusti på Solvalla Idrottsinstitut. Föreläsare: Margareta Karlson, Sten-Erik Stenbacka, Harry Eklundh, Torolf Sjölund, ils Kankkonen, Sebastian Häggblom, Rurik Lindqvist. 14 deltagare, varav tre inbjudna från respektive Norgc, och två från Sverige. Aktiv Motionsweekend september på Solvalla Idrottsinstitut. Ledare: Lilly Paulig och Carl-Eric Fl'ancke. Deltagare 28 personer, varav 10 barn. IlIfol'1natiolls- och diskllssiollstillfälle Förbundet arrangerade en paneldiskussion om överlånglopp, i Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, den 13 februari. Omkring 200 person ei' närvar. 1 panelen deltog: Vicehäradshövding Carl-Olof Homen (ordförande), gymn.dir. Anders Lundin (Sverige), med.lic. Torbjörn Lassenius, vicehäradshövding Christer Boucht, fysiolog Stig Sundberg, professor Nils Westerholm, redaktör Stig Häggblom, Paneldiskussionen rönte stort intresse av massmedia. 1 samband med paneldiskussionen arrangerades en utställning av motionslitteratur (Kf:s egen), motionsredskap (Kf:s egen) och därtill hade följande firmor sina produkter utställda: Puma, Karhu-Titan, Adiddas. Motionsriksdag arrangerades den i Vasa av ökk, 20 deltagare. I ökk:s regi anordnades diskussionstillfälle i Oravais den 19 oktober samt i Lappfjärd den 16 november. Diskussionsärnne vai' arrangörernas ansvar vid luotionsjippon, samt redovisning av prestationer. Sammunlagt deltog ett hundratal i diskussionerna. Konditionsfrämjandets styrelsemedlemmar har hållit föredrag om motionen och dess betydelse, samt om rätt kost vid ett flertal tillfällen anordnade av företag, skolor, organisationer, samt vid olika sammankomster. 250 Konditionsskolan Förbundet upprätthåller en konditionsskola i saml'åd med Solvalla Idrottsinstitut. Konclitionsskolan är placerad vid institutet. Uncler,-år- och hösttel'minen hölls regelbunclet en gång i yeckan ledcl verksamhet. Eleverna \'icl idrottsinstruktörkursen har haft som undervisningsuppgift att leda denna \'el'l,samhet. Besöksfrekvensen vai' mellan personer per gång. Därtill har utrustningen flitigt utnyttjats av kurscleltagare på Soh-alla, och konditionsskolan har clessutom varit väl besökt som studieobjekt. KOllditiollsfl'ämjctndets motionskampanjel' 500-klllbbell. Trots att inte vintern vai' den allra bästa på alla orter i Finland, '-ar den gångna säsongen ett av klubbens bästa år. Resultat: 739 bokade 500-klubbare ( ), 66 nya femåringar ( ), redovisade kilometer ( ), starter ( ), 243 nya medlemmar ( ). 7'ltsanln/lnpa"e, cykling km under året, kunde uppvisa rekordsiffror. 186 personer ( ) fullföljde minikravet, startel' ( ) och ( ) avverkade km. Som vanligt dominerade Borgå Akilles, och kunde i år uppvisa exakt 100 personer som klarat av fol'di'ingarna. Motion-70 kunde också uppvisa en liten ökning jämfört mecl i fjol. I denna ål'et-runt-kampanj har ( ) starter anmälts. Av aktivitetel'lla hai' skidning, gång, cykling, simning och vandring jämte olika inomhusaktivitetel' rönt det största intresset. Under årets gång arrangerades dessutom en kommunkampanj i ökk, i Nykterhetsförbundets regi. Resultaten är inte sammanställda då ål'sberättelsen går i tryck. Konditionsfrämjandet anordnade tillsammans med Finlands svenska orienteringsförbund en orienteringskampanj under namnet TRIM-orientering Ett tiotal föreningar deltog i kampanjen. CykeljippolI Cykeljippon har arrangerats av föreningar och kommuner. Vid 32 lopp ( ) med sammanlagt ( ) cleltagare har genom Konditionsfrämjandet som pris tili deltagarna utdelats 20 cyklar och 74 av förbundets T-skjortor. I samarbete med IK-32, Esbo IF och Hbl arrangerades nu för andra gången ett långlopp på cykel, Sjuncleåloppet, med 424 deltagare ( ). Riksomfattande kampanjel' Tillsamrnans med de öniga konditionsförbunden i Finland, och med Konditionsbyrån SOUl teknisk arrangör, har Kf deltagit i nedannämhnda riksomfattande kampanjer. Kf:s deltagare har icke noterats sorn skild grupp i dessa kampanjer. Riksskidning som avslutades den 30 april. Resultat: deltagare SOUl redovisat prestationer. Konditionsskrinning den Jämfört med fjolårets resultat så vai' ökningen i lienna kampanj 11 pl'ocent. De svenskspråkiga folkskolorna höll sig åter väl framme, och deras poängsköl'd motsvarar 20 procent av samtliga deltagande folkskolors poäng. Resultat: prestationer. Samtidigt avverkades en landskamp mot S,-erige där Finland tog en överlägsen seger med anmälda prestationer. Landskampen avgjol'des under pel'ioden I

29 1 simkampanjens innehallsperiod deltog 67 simhallar, som redovisade poäng uppnådda av personei'. Oekså här gällde det en land karup där Finland segrade före Sverige, p. oeh Norge p. Dessutom arrangerades i propagandasyfte: Kampanjerna Motionssemester _ Aktiv semester oeh Höstens Motionskampanj. 1 dessa kampanjer gjordes inga sammandrag av resultaten. Uppskattningsvis deltog näi'mare personei'. Nordisk motionsdag arrangerades den oeh ea prestationcr kunde hokföras, vilket räekte till för en seger över de övriga nordiska länderna. Repl'ese"tation vid Inöten och k1tl'ser Verksamhetsledaren har deltagit i Skid- oeh Friluftsfrämjand et~ ruotionsledarkurs steg II i Gävle på Hemlinghystugan den Verksamhetsledaren har tvenne gånger, den oeh den i samhand med andra uppdi'ag gästat följande förhund i Sverige: Skid- oeh Friluftsfrämjandet, Svenska Korporationsidrottsförhundet, Sveriges Riksidrottsförbund/ Motionsavdelningen. Benita Ahlnäs oeh vei'ksamhetsledaren har deltagit i en Nordisk Friluftskongress i Gävle på Hemlingbystugan den arrangerad av Skid- oeh Friluftsfrämjandet. Verksamhetsledaren har deltagit i ett seminarium - Rum för fl'itiden arrangerat av Pohjola-Norden på Kisakeskus. Verksamhet ledaren oeh idrottsinstruktör Marieanne Eklund har deltagit i ett av Liikuntatieteellinen Seuras seminarium - Motion för speeialgrupper - på Laukkaa rehabiliteringsanstalt den Representanter (41 st., varav 40 från ökk) från Kf har deltagit i Saga-Marsehen i Sverige den augusti. Marsehen mätte 70 km. Verksamhetsledaren har föi'eläst vid den av NAID anordnade ATM-kursen den på L epolampi samt vid den av AID anordnade ATM-kursen den i Mariehamn. ATM-kursen ingå1' i ClF:s tränarskolllillg oeh ä1' grulldkurs på C-stadiet. Verksamhetsledaren har föreläst om motionsidrottens o1'ganisation i Norden samt om marknadsfö1'ing av motionsidrott för elever vid idrottsinst1'uktörkursen på Solvalla. Börje Strandvall oeh William Olsen deltog i den internationella kongressen _ Arhetsplatsidrott - i Helsingfors den Därtill vai' förhundets ordförande inbjuden, oeh Kf representerades dessutom av Eija Franeke som suttit med i organisationskommitten. Verksamhetsledaren har deltagit i den av ClF anordnade skolningsdagen den 9 november, för förbundens verksamhetsledare oeh skattmästare. Ordförande oeh verksamhetsledaren har representerat Kf vid en diskussion arrangerad av Pohjola-Norden den om Trafik oeh Miljö i morgondagens Helsingfors. K ondi t-io"s bynin Samarbete med de ö"riga konditionsförbunden i Finland har skett inom ramen för Konditionsbyrån, som kunde börja sin verksamhet i början av verksamhets. året. l styrelsen för Konditionsbyrån sitter som Kf:s representant Torleif Stenvall med Nils Westerholm som suppleant. Konditionsbyråns verksamhet har främst varit inriktad på arrangemang av de riksomfattande kampanjerna. Under 252 det första halvåret arbetade byrån underbemannad, oeil den utsågs en byråcilef. Personalen på byrån omfattar en byi'åehef, en kampanjsekreterai'e, en informa tionssekreterare samt t"å kanslister. IlIfol'lnatiollslnatel"ial Kf har tillsammans med FSKG utgett tidskriften Liv oeh Spänst, Tidningen ilar utkommit med fem nummer under året l varje nummer har ingått artiklar om motion, kost m. m. samt fö1'bundets o1'dfö1'ande har i lättfattlig form kåserat om olika medieinska spörsmål. Konditionsfrämjandet har liksom tidigare förmedlat Motionskalendern gjord av Svenska KorpoI'ationsförbundet, exemplar inköptes. Litte1'aturförteekningen över motion, konditionsträning, kost m. m. har under årets lopp utökats, med aktuella skrifter oeh böeker. Kf hai' ett antal informativa filmer för uthyrning, oeh detta år har filmerna setts av omkring personer. EI'gometercllklm' Kf hai' 14 ergornetel'eyklar, som utlånats tili föreningar, skolor oeil komrnuner. Cyklarna är utplaeerade i hela Svensk-Finland från Gamlakarleby i norr tili Hangö i söder. övrig vel'ksamhet Konditionsfrämjandet har histått med hjälp till Esbo IF oeh Solvalla ldi'ottsinstitut i ai'rangernang av Solvalla Marsehen, sorn arrangerades den 20 oktohei' med 240 deltagare. Konditioll främjandet har diskuterat med representanter för Finlands sveuska synskadade om ett eventuellt samarbete. Diskussionerna ledde tili att en arbetsgrupp utsågs, som skall kartlägga läge för motionsverksamhet för de Finlands svenska handikappade. Från oeh rned hösten har Konditionsfrämjandet kunnat erbjuda sina medlernsföreningar det populära motionsspelet Unihoe (innebandy) till ett förmånligt pris. Uppvaktni"gal' Marieanne Linko 50 år, Kyrkslätt lf 50 oeil Opiskelijoiden Liikuntaliitto 50 åi'. H elsi ngfors den 31 deeernber 1974 ~Tils Weslel!tolln ordförande 0- RIII'ik Lindqvist verksamhetsledal'e UPIJ)'iklighel Ii')' 1l1le alt säga allt man llin1:er m en att mena det Illan säger. Honol'e de Balzae 1 (/1'01 t Ii l' I ill kiilllija(/ 11'0 1)(1 cgen. föl'måg(' och I'espekt fi;)' den scgmnde medtävlm en. Bo Bengtson 253 "

30 INNEHALLSFORTECKNING A, tiklar Nina, omtyckt och uppskattad, av Glty jjl attsson IOC - amatörbestämmelser, av E"ik von F'renckell Utvecklingen inom dagens tränarutbildning, av Stig Snndberg Flickorna SFI:s stolthet, av L asse Eklund :M:ålsättning, motiyation - krav, av R"ltth G"a hn Harry Hannus sadlar om - blir bancyklist, av L eif Wikst"öm Större färdighet - mera glädje på skidor, ew Björn Bjlt1"8tröm Från grundkartan tili dagens specialkarta, av Harry Eklltndh ovh KeLi Lillandt Utan gummiskor ingen gymnastik, u"v Hjördis Trygge Nordiska skolidrottskommitten med högsätet i Helsingfors, av Rurik Lindqvist Ny gy1llnastikgiv - TURNSTEGEN, av Tom Petxal Svårt med motionsmöjligheter för handikappade, av jj{(i"iaml6 Eklund OsterboHens KOTT... ~ Oy VISKO Ab Öka Dina kunskaper! Alla har nytta av att läsa en kurs i Svenska brevinstitutet Se att fä prospekt Annegatan tel Helsingfors Stationsplatsen 2, tel De Ii kata grillade kött och fisk rätter. Fullständiga utskänknings rättigheter. Välkommen vard. kl sönd. kl Å1"8 bel ättelserll (t Finlands Syenska Central idrottsförbund (CIF) Svenska Finlands Idrottsförbund (SFI) friidrott simning cykling kraftidrott Finlands S"enska Skidförbund (FSS) Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO) Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund tfskg) Svenska Finlands Skolidrottsförbuncl (SFSI) Finlands Svenska Gymnastikförbund (FSG) S,'enska Finlands Skytteförbund (SFS) Konditionsfrämjandet (KF) AB HELMER KARLSSON OY BORGÅ Biskopsgatan 19 tel NATURVÄNLlG ICOPAL TAKPILT 254 ESBO Juva M almen Tel

31 I Bröderna unn 1; Östersjög. 1 Ab Helsingfors 18 I Oy IITA AB, Tel I RESERVERAD LAS ~l'ypressen I

13. 12. FM i MINI-GM i Abo, II deltagare frän FSKG

13. 12. FM i MINI-GM i Abo, II deltagare frän FSKG Trupp u. 15 år Gymnastique M odeme-tävlingar 1) Tölö GF 8,9, 2) Tossorna av MSS 6,9, 3) Grupp 30 6.9. lndividuell klass 1) Satu Tielinen, Tölö GF 16,30, 2) Annika Selin, Tölö GF 16,15, 3) Anne Jungell.

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN 1902-2015 AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA 1902-2015 Leif Rikberg 6.11.2015 HERRAR 20 ÅR / MIEHET 20 V 100 M 10,9 Paul Virtanen 10 1930 11,1 Carl-Gustav Mikander

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr 1(7) TK20 Backman 31 0,2 0,00 Backman Johnny Lars-Peter TK50 Melin 18 0,1 0,00 Melin Brita Maria Melin Kurt Solvig TK67 Udd 26 0,2 0,00 Udd Johan Mikael Udd Ingegerd Birgitta TK92 Malm & Damsten 30 0,2

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Sltsanna Wolff höl' till töi'bundets mest lovande juniorer. Vid FM blev en bl'onspeng belöningen föl' insatsen.

Sltsanna Wolff höl' till töi'bundets mest lovande juniorer. Vid FM blev en bl'onspeng belöningen föl' insatsen. Finländskn mästel"skapen i skidor'ientel"ing i Kel"vo den 25 feb'l'llnl'i 97. För de bästa FSO-insatserna stod: Klass M: ) Osmo Tepsell, M 50: 9) Hilding Nyberg, M 4: 2) Kyösti Jäppinen, ) L ars-henrik

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Klubbrekord

Klubbrekord DAMER 100 m Birgitta Fredriksson -60 12,48 1989 100 m Birgitta Fredriksson -60 12,3 1988 200 m Birgitta Fredriksson -60 25,47 1989 400 m Emilia Österman -88 58,41 2004 800 m Marina Danielsson -56 2.15,39

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

SFS mästerskapstävling

SFS mästerskapstävling Borgå 01.03.2009 9:31:30 Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Erik Valkamo KSF 96 95 191 2. Daniel Liewendahl ÅSSF 91 93 184 Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Rasmus Lagerström RS 98 98 196 2. Martin Nyholm

Läs mer

Medaljörer vid SM för seniorer

Medaljörer vid SM för seniorer Medaljörer vid SM för seniorer 1932-2014 1932. Margareta Färnström 1916 Höjd Silver (Tävlade för Lidingö Läroverk). 1933 Margareta Färnström 1916 Höjd Guld Karin Färnström 1918 Höjd Silver 1934 Margareta

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

KLUBBREKORD

KLUBBREKORD KLUBBREKORD 30.09.2008 DAMER 100m Yvonne Hannus -54 12.11 13.09.78 Lüdenscheid 100m Yvonne Hannus -54 11.8 26.08.79 Jakobstad 200m Yvonne Hannus -54 24.27 04.08.78 Karleby 400m Yvonne Hannus -54 53.65

Läs mer

U ppvaktningar Förbundet har under året uppvaktat följande: Ingeborg Jung (60 år), IF Drott (50 år), Finlands Svenska Kvinnogymnastikförhund (75 år).

U ppvaktningar Förbundet har under året uppvaktat följande: Ingeborg Jung (60 år), IF Drott (50 år), Finlands Svenska Kvinnogymnastikförhund (75 år). Förbundets 4-kamp har fr- 0_ m_ i år ändrats till 6-kamp i samtliga åldersklasser. Man har på detta sätt önskat väcka pojkarnas intresse i ett tidigt skede även för ringar och häst utövei' barr, räck,

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Herrsenior 1 Johan Axelsson Trosa AFK Södermanland 21 1388 1 980 10 1098 13 3466 24 2 Peter Eriksson Tunabygdens SFK Dalarna 10 296 20 1646 3 1710 4 3652 27

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN 1902-2015 AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA 1902-2015 Leif Rikberg 11.11.2015 FLICKOR 15 ÅR - TYTÖT 15 V. 80 M 10,94 +1,4 Nadja Forsell 94 2009 11,28 +0,7 Nanna Wackström

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors SFI-REKORD INOMHUS 2006 Herrar 60 m 6,71 Tommi Hartonen-77, HIFK Åbo 19.2.05 200 m 21,13 Tommi Hartonen-77, HIFK Madrid,SPA 5.3.05 21,03* Tommi Hartonen-77, HIFK Korsholm 9.2.05 400 m 47,93 Tommi Hartonen-77,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013 60 m 8,70 Pero Josefin -79 LUIA D17 8,71 Andersson Linda -79 IFK D17 9,00 Roiha Malin -79 JIK D17 9,08 Granberg Linda -84 IFFK F11 8,9 m Vest Ninni -81 IFK F15 9,2 m Sjölund Annica -85 IFFK F11 9,2 m Lindholm

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner (20.11.15) Herrar Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats 100 m 16,82 +1,6 Pär Granbacka 1938 H-75 Vet.FM, Helsingfors 20,38 +0,0 Kurt Byggmästar 1925 H-90 26.6

Läs mer

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors SFI-REKORD INOMHUS 2007 Herrar 60 m 6,71 Tommi Hartonen-77, HIFK Åbo 19.2.05 200 m 21,13 Tommi Hartonen-77, HIFK Madrid,SPA 5.3.05 21,03* Tommi Hartonen-77, HIFK Korsholm 9.2.05 400 m 47,93 Tommi Hartonen-77,

Läs mer

Idö Open 2016 Lördag 16.juli

Idö Open 2016 Lördag 16.juli Idö Open 2016 Lördag 16.juli Deltagerliste Løype A, svår 4,5 km Sören Sturesson, Lerum SOK 9991220 Ja Gabriel Sturesson Lerum SOK 9990407 Ja William Sturesson Lerum SOK 9990402 Ja Eirik Stubberud Nydalens

Läs mer

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008 1 Johnny Schödin Sundsvalls SSK A 3 284 S 2 Örjan Jansson Härnösands PSK A 3 281 S 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK A 3 279 S 4 Jan Danielsson Härnösands PSK A 3 277 S 5 Ulf Strindlund Kramfors PSK

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Fältskytte C, resultat Tävlingsdatum: 2015-06-12 Antal lag: 16 Placering Skytt Förening Träff Figur Träff Figur 1 Tommy Hansen Bodens Ssk 1 60 30 167

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1 Ättligar efter Teodor Karlsson Tabell 1 Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. Gift 1903-11-14 i USA med Lovisa Eriksdotter

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

SFS Luftvapenmästerskap 2010

SFS Luftvapenmästerskap 2010 Väderbacken Esbo / Karleby 28.02.2010 22:03:52 10m Luftgevär, sarja SS8 1. Viktor Nyberg RS 96 97 193 10m Luftgevär, sarja SS10 1. Christian Friman ESF 100 100 200 Tang. SFSM rek. 2. Daniel Liewendahl

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Alliansen 1 Alliansen 2 Alliansen 3 Alliansen 4 Alliansen 5 Alliansen 6 C1 Michael Wehrend 1 1 2 2 3 3 6 Martin Ottosson 5 6 1 9 2 14 Elciel Leufvén 4 2 4 8 5 8

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen Arrangör Fryksdalens PK

Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen Arrangör Fryksdalens PK Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen 2013-05-01 Arrangör Fryksdalens PK Antal starter A-vapen Klass 1 8 A-vapen Klass 2 11 A-vapen Klass 3 17 B-vapen Klass 1 2 B-vapen Klass 2 2 B-vapen Klass 3

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer