Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg"

Transkript

1 Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering Godkännande av dagordning Beslutsärenden 1. Motion Medarbetares internationella utbyte, Rosie Rothstein (FP) och Kristina Grapenholm (FP) Dnr RS Eva Johansson 2. Motion Vårdpersonals patientaktiva tid, Jonas Andersson (FP) och Kristina Grapenholm (FP) Dnr RS Eva Johansson 3. Överenskommelse om praktikantanställning för Tekniksprånget med AkademikerAlliansen respektive OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 4. Anmälnings- och delegationslista Karin Odhnoff Dnr RS Informationsärenden 5. Aktuella frågor från personaldirektören, Karin Odhnoff 6. Uppföljning Budgetuppdrag Karin Odhnoff 7. DO-granskning, Dnr RS , återkoppling Eva Johansson 8. Tekniksprånget Dnr RS Eva Lundh 9. Ungdomslotsar VIA, VGR-introduktion för unga arbetslösa, Dnr RS Eva Lundh 10. Översyn antal AT-block inför 2015,Dnr RS Eva Lundh 11. Budgetuppdrag 2014 Regionstyrelsen får i uppdrag att skapa långsiktig form för organisation av arbetsmarknadsnoder Dnr RS Eva Lundh 12. Fortsatt process av medarbetarenkäten Stig Lindholm

3 13. Central tvisteförhandling angående påstått brott mot 11 MBL samt AFS 2001:1 (delas) Dnr RS Övriga frågor POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

4 ÄRENDE 1

5 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionledningskansliet/HR-strategiska avdelningen Handläggare: Lena Kullander Telefon: Till Regionstyrelsen Yttrande över motion av Rosie Rothstein och Kristina Grapenholm (FP) om medarbetares internationella utbyte Förslag till beslut 1. Personalutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen. 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för hur Västra Götalandsregionen som arbetsgivare ska stimulera och möjliggöra medarbetares intresse för internationellt utvecklingsarbete. Sammanfattning av ärendet Motionärerna har påtalat att det är viktigt att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare har en generös attityd gentemot medarbetare som söker tjänstledigt för att förkovra sig i sin profession i ett annat land eller bidra med sin kompetens genom att arbeta utomlands. Därför föreslår motionärerna att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för hur Västra Götalandsregionen som arbetsgivare ska stimulera och möjliggöra medarbetares intresse för internationellt utvecklingsarbete. HR-strategiska avdelningen, regionkansliet konstaterar att en sådan riktlinje som föreslås av motionärerna i dag saknas samt att det finns anledning att ta fram en sådan riktlinje som begärs i motionen. Beredning Motionen har skickats för yttrande till personalutskottet, internationella beredningen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för NUsjukvården och Sahlgrenska I.C. HR-strategiska avdelningen har berett ärendet. Internationella beredningen ser flera fördelar med att medarbetare tar tillfälliga internationella uppdrag och att internationell erfarenhet oftare bör vara en merit vid tillsättningar av ledande tjänster. Remissen behandlades av internationella beredningen den 10 september Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

6 Datum (2) Diarienummer RS Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställer sig bakom förslaget om en gemensam riktlinje kring medarbetarnas internationella utbyte då detta kan stimulera till mer internationellt utbyte samt vara ett underlag för rättvisa bedömningar i varje enskilt fall. Remissen behandlades i styrelsen den 30 oktober 2013, 190. Styrelsen för NU-sjukvården är positiv till medarbetare som på eget initiativ önskar tjänstgöra internationellt men att hänsyn måste tas till att NU-sjukvårdens uppdrag i det dagliga arbetet ska fungera och att resurser finns för att bedriva verksamheten. Styrelsen har vidare påpekat att det kan finnas andra saker att beakta såsom risker inför ett utlandsutbyte och rutiner vid hemkomst, exempelvis kontroll av bakterier. Remissen behandlades i styrelsen den 25 oktober 2013, 85. Sahlgrenska I.C. har inte kommit in med något yttrande. Regionkansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Johansson Förhandlingschef

7

8

9

10 ÄRENDE 2

11 Tjänsteutlåtande Datum Diarie nummer RS Regionkansliet/HR- strategiska avdelningen Handläggare: Annika Bogren Telefon E-post: annika.bogrengregion.se Till Regionstyrelsen Yttrande över motion av Jonas Andersson och Kristina Grapenholm (FP) om vårdpersonalens patientaktiva tid. Förslag till beslut 1. Personalutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen. 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en studie av olika yrkesgruppers tid för direkt patientarbete och patientnära arbete i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Sammanfattning av ärendet Motionärerna påtalar att svensk vårdpersonal, i flera internationella jämförelser, har relativt sett få patientmöten per år jämfört med vårdpersonal i andra länder. Många professioner vittnar också om att de upplever att allt för mycket av deras arbetstid går åt till annat än direkt och indirekt patientarbete. Då det troligen aldrig genomförts någon kartläggning i Västra Götalandsregionen föreslår motionärerna att regionstyrelsen får i uppdrag att i ett första skede genomföra en studie av olika yrkesgruppers tid för direkt patientarbete och patientnära arbete i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, för att med den som underlag kunna vidta åtgärder för att bättre nyttja den specifika kompetens som olika yrkesgrupper har. HR-strategiska avdelningen, regionkansliet konstaterar att det är av värde att arbeta för att utöka den patientaktiva tiden för vårdpersonalen och att sträva efter att minimera tiden för administration. En regionövergripande studie eller motsvarande i enlighet med motionens intentioner kan det därför finnas anledning att göra.

12 Beredning Motionen har skickats för yttrande till personalutskottet, styrelsen för NU-sjukvården och styrelsen för Angereds Närsjukhus. HR-strategiska avdelningen har sammanställt svaren och berett ärendet. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom förslaget att genomföra en studie av olika yrkesgruppers tid för patientarbete. NU-sjukvårdens uppfattning är att det är av värde att arbeta för att utöka den patientaktiva tiden för vårdpersonalen och att sträva efter att minimera tiden för administration. En studie och fördjupad analys krävs för att kunna peka på konkreta åtgärder. Remissen behandlades i styrelsen den 6 december 2013, 101. Styrelsen för Angereds Närsjukhus (ANS) yttrande innebär att styrelsen rekommenderar regionfullmäktige att inte göra en studie i nuläget. FP, M och C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yttrande. Med dagens förutsättningar skulle allt för mycket tid och pengar läggas på en utredning utan att det säkert går att se nyttan för patienterna. ANS pekar på att innan en studie ska genomföras bör bland annat en mer tillförlitlig och integrerad IT-miljö skapas. Detta skulle direkt ge mer tid för patientaktivt arbete. En del indirekt patientarbete såsom journalföring, team-konferenser, samverkan och liknande behövs för att erbjuda god vård. ANS ser också en risk att personalen kommer att känna sig misstrodda och att mätningen inte skulle utmynna i några resultat eller konkreta åtgärder. Remissen behandlades i styrelsen den 10 december Regionkansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Johansson Förhandlingschef

13

14

15 ÄRENDE 3

16 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS XXX-ÅÅÅÅ Förvaltning/enhet Handläggare: Niklas Hjelte Telefon: E-post: Till personalutskottet Överenskommelse om praktikantanställning för Tekniksprånget med AkademikerAlliansen respektive OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Förslag till beslut 1. Personalutskottet beslutar anta centralt kollektivavtal om Tekniksprånget, med AkademikerAlliansen samt med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, som lokalt avtal för Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av ärendet Välfärdssektorn känner i likhet med andra arbetsgivare av bristen på ingenjörer och naturvetare och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver med allt hårdare konkurrens om dessa arbetstagare. SKL och arbetsgivarförbundet Pacta har under hösten träffat överenskommelser med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen om praktikantanställning för Tekniksprånget. Tekniksprånget ger avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram och som ännu inte fyllt 21 år chansen att praktisera i fyra månader för att få en positiv bild av vad ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken kan innebära. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar att Västra Götalandsregionen antar bestämmelserna enligt bifogade överenskommelser. HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff Förvaltningschef Eva Johansson Förhandlingschef Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

17 Västra Götalandsregionen 2 (2) Bilaga 1. Överenskommelse med AkademikerAlliansen. 2. Överenskommelse med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Ytterligare information Cirkulär 13:69 från SKL Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

18 1- Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAllian sen och tillakademikeralliansen an slutna riksorganisationer å den andra. 1 Innehåll m.m. Parter träffar överenskommelse om kollekti vavtal för praktikantanställning för Tekniksprånget enligt bilaga 1. 2 Avtalets syfte En betydande generationsväxling förstärker behovet av nya medarbetare med högre teknisk utbildning. För att öka intresset bland unga för ett kvalificerat arbete inom ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken hos offentligt finansierad verksamhet behöver nya vägar prövas. Syftet med praktikantanställningar enligt detta avtal är att motivera fler att påbörja studier inom dessa områden. Praktikantanställningen ska ge en inblick inom arbetsområdet och kunskap om olika arbetsmoment. Arbetsgivaren ska utse lämplig handledare som ansvarar för att introducera arbetstagaren praktikanten i lämpliga arbetsuppgifter. Arbetsgivaren bör på förhand identifierat lämpliga arbetsuppgifter. 3 Ändringar och tillägg 1 kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna träffar överenskommelse om. 4 Fredsplikt Förhandlingar om ändringar i överenskommelsen ska föras under fredsplikt. 5 Giltighet och uppsägning Avtalet om praktikantanställning för Tekniksprånget gäller tillsvidare mellan centrala parter med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Sägs överenskommelsen upp upphör även det lokala kollektivavtalet vid samma tidpunkt.

19 ska lämna protokollsutdrag över beslutet till berörda arbetstagarorganisationer som begär det. praktikantanställning, Tekniksprånget enligt bil aga 1 som Lokalt kollektivavtal. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare att anta överenskommelsen om Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren 1.. riksorganisationer För AkademikerAlliansen och till AkademikerAl hansen anslutna il /, : För4rbetsgiyarförbundet Pacta t a (I k) För g)erjgs Kommuner och Landsting Justeras C Vid Protokollet Förhandlingarna förklarades avslutade. 7 Avslutning 6 Rekommendation om Lokalt kollektivavtal

20 naturvetenskapliga programmet eller motsvarande att påbörja ingenj örs- eller naturvetenskapliga studier genom att erbjuda praktikanställning. Avtalet syftar till att motivera personer som fullföljt det gymnasiala teknik- eller 1 Inledning När praktikantanställningen avslutats utfärdas ett intyg som innefattar uppgift om anställningstiden och de arbetsuppgifter som utförts. 2 Tillämpningsområde 3 Anställningen mm. 5 Övrigt Vid ledighet utan lön görs avdrag med 165 av månadslönen för varje frånvarotimme kronor. Till praktikant utges månadslön för arbetad tid. Månadslönen ska vara lägst 4 Lönm.m. Underrättelseskyldighet enligt 28 LAS föreligger inte. Praktikant anställs under en tidsbegränsad tid av 4 månader. ömsesidig uppsägningstid. anställning, företrädesrätt, enligt LAS. Anställningstid medräknas inte heller vid Praktikantanställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med 2 veckors Praktikantanställning enligt detta avtal kan inte åberopas för företräde till ny beräkning av kvalifikationstid för företrädesrätt. Praktikanställning kan ske även om det hos arbetsgivaren finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning. teknik eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande med godkänt anställning ske enligt detta avtal av personer som avslutat det gymnasiala resultat. Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift kan Overenskommelse om praktikantanställning, rrel(niksprånget

21

22 tidpunkt. förbundsområdet ingående organisationer å den andra. Parter: Tekniksprånget // Parter träffar överenskommelse om kollektivavtal för praktikantanställning för Tekniksprånget enligt bilaga 1. högre teknisk utbildning. För att öka intresset bland unga för ett kvalificerat En betydande generationsväxling förstärker behovet av nya medarbetare med Praktikantanställningen ska ge en inblick inom arbetsområdet och kunskap om detta avtal är att motivera fler att påbörja studier inom dessa områden. Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, arbete inom ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken hos offentligt finansierad 5 Giltighet och uppsägning 4 Fredsplikt 3 Ändringar och tillägg 2 Avtalets syfte 1 Innehåll m.m. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, verksamhet behöver nya vägar prövas. Syftet med praktikantanställningar enligt Arbetsgivaren bör på förhand identifierat lämpliga arbetsuppgifter. samt OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i olika arbetsmoment. Arbetsgivaren ska utse lämplig handledare som ansvarar för att introducera arbetstagaren praktikanten i lämpliga arbetsuppgifter. bestämmelser som parterna träffar överenskommelse om. 1 kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets Förhandlingar om ändringar i överenskommelsen ska föras under fredsplikt. Avtalet om praktikantanställning för Tekniksprånget gäller tillsvidare mellan centrala parter med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Sägs överenskommelsen upp upphör även det lokala kollektivavtalet vid samma Förhandlingsprotokoll /J?

23 4 Lönm.m. naturvetenskapliga studier genom att erbjuda praktikanstallning. 1 Inledning Tekniksprånget Overenskommelse om praktikantanställning, teknik- eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande med godkänt resultat. Praktikanställning kan ske även om det hos arbetsgivaren finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning. Praktikantanställningeri kan avbrytas utan särskilda skäl med 2 veckors ömsesidig uppsägningstid. När praktikantanställningen avslutats utfärdas ett intyg som innefattar uppgift om anställningstiden och de arbetsuppgifter som utförts. Avtalet syftar till att motivera personer som fullföljt det gymnasiala teknik- eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande att påbörja ingenjörs- eller Praktikantanställning enligt detta avtal kan inte åberopas för företräde till ny Praktikant anställs under en tidsbegränsad tid av 4 månader. beräkning av kvalifikationstid för företrädesrätt. Underrättelseskyldighet enligt 28 LAS föreligger inte. anställning, företrädesrätt, enligt LAS. Anställningstid medräknas inte heller vid anställning ske enligt detta avtal av personer som avslutat det gymnasiala Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift kan frånvarotimme kronor. Till praktikant utges månadslön för arbetad tid. Månadslönen ska vara lägst 2 Tillämpningsområde 3 Anställningen mm. 5 Övrigt Vid ledighet utan lön görs avdrag med 165 av månadslönen för varje

24 6 Rekommendation om Lokalt kollektivavtal Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare att anta överenskommelsen om praktikantanställning, Tekniksprånget enligt bilaga 1 som Lokalt kollektivavtal. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över beslutet till berörda arbetstagarorganisationer som begär det. 7 Avslutning Förhandlingarna förklarades avslutade. Vid Protokollet 9t40aLLuacaLQI Justeras För Sveriges Kommuner och Landsting kc För Årbetsgivarörbundet Pacta. För OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer

25

26 ÄRENDE 4

27 1 Dnr RS Anmälnings- och delegationslista 1 april 2014 Delegationsärenden avgjorda av förhandlingschefen 1. Förhandlingsprotokoll Lokal tvisteförhandling ang. brott mot MBL Parter: VGR Kommunal 2. Förhandlingsprotokoll Lokal tvisteförhandling rörande uppsägning på grund av personliga skäl Parter: VGR Vision 3. Förhandlingsprotokoll Lokal tvisteförhandling ang. brott mot kollektivavtal Parter: VGR Vårdförbundet Dnr RS Dnr RS Dnr RS Förslag till beslut: Personalutskottet beslutar att sammanställning av anmälnings- och delegationsärenden läggs till protokollet Sören Kviberg Personalutskottets ordförande Karin Odhnoff Personaldirektör

28 ÄRENDE 6

29 Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer Västra Götalandsregionen Regionkansliet/HR-strategiska avdelningen Handläggare: Britt-Marie Plastrougi Telefon: Till Personalutskottet Uppföljning av budgetuppdrag Sammanfattning av ärendet Personalutskottet har begärt en redovisning av arbetet med budgetuppdrag som givits under mandatperioden. Löpande redovisning av budgetuppdragen har lämnats till personalutskottet i samband med delårsbokslut. Därutöver har rapportering gjorts i samband med att personalutskottet haft att ta ställning till kompletterande frågor eller finansiering. Sammanställningen avser samtliga uppdrag som lämnats i budget Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

30 Datum (5) Diarienummer RS Uppdrag Budgetår Information Regionstyrelsen ska utarbeta riktlinjer för att ge studenter och forskare möjligheter att göra student- och forskningsarbeten inom regionens verksamheter Regionstyrelsen ska fastställa former för hur AT-block ska finansieras och fördelas samt hur arbetet med detta ska organiseras Dnr RS Regionstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förslag till hur avsatta medel för kompetensutvecklings -insatser ska användas i verksamheten Dnr RS Dnr RS Omhändertaget i strategin för arbetsgivarvaru-märket 2011 Beslut RS Finansiering och fördelning av de 200 AT-blocken sker centralt och enligt PU och HSU redovisad fördelning och organisation Årliga beslut 2012 Årliga beslut I budget 2012, 2013 och 2014 har det avsatts 5 mkr till kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser till undersköterskor/barnsköterskor/skötare. Spec. utbildning sjuksköterskor: År mnkr, år mnkr och år mnkr. Under våren 2014 fattas beslut i PU avseende inriktning för 2014 och framåt.

31 Datum (5) Diarienummer RS Dnr RS Regionstyrelsen ges i uppdrag att följa och stödja verksamheternas utbildning i genuskompetent ledarskap Regionstyrelsen ges i uppdrag att stödja ett hälsofrämjande arbetssätt att följa upp och redovisa friskfaktorer Dnr RS Regionstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra för unga arbetslösa att få praktikplatser. Personalutskottet ges i uppdrag att utarbeta förslag till hur avsatta medel i budgeten avseende ST-blocken inom Habilitering och Hälsa ska användas. Inför budget 2014 ska medel inarbetas i den ordinarie resursfördelningen till 2013 Via intranätet finns en webbaserad utbildning kring Jämställdhet och genus som tillhandahålls av Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS). Förvaltningarna är ansvariga för att chefer genomgår utbildningen och ska redovisa andelen som gått samband med årsredovisningen 2013 Personalutskottet beslutade i december 2013 att friskfaktorer följs upp och redovisas via de frågor som ställs i VGRs regiongemensamma medarbetarenkät 2013 Två projekt för arbetslösa ungdomar pågår. Det ena i samverkan med kommittén för rättighetsfrågor. Det andra projektet, Ungdomslotsar, i samverkan med regionutvecklingssekretariatet. Arbetet med att skapa en modell för införande av Studentmedarbetare har påbörjats Enligt regionfullmäktiges budget för 2014 och planeringsdirektiven för 2014 övergår ansvaret för finansieringen från personalutskottet till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Dessa ska solidariskt inom sitt regionbidrag finansiera dessa ST-tjänster.

32 Datum (5) Diarienummer RS verksamheten. Rapportering av uppdragets fullföljande ska ske till regionstyrelsen. Regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur sjuksköterskestudenter, vid Västra Götalands lärosäten, redan i inledningen på sjuksköterskeprogram met kan erbjudas anställning hos regionen efter examen Dnr RS Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera framtida rekryteringsbehov inom bristyrken samt återkomma med förslag till insatser som säkrar regionens rekryteringsbehov Dnr RS Regionstyrelsen får i uppdrag att skapa långsiktig form för organisation av arbetsmarknadsnoder 2014 Planeras klart under första halvåret Planeras klart under första halvåret Beslut PU maj 2014

33 Datum (5) Diarienummer RS Dnr RS Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en projektöversyn inom personalområdet som tydliggör projektens status och framtida finansiering och organisering Dnr RS Regionstyrelsen får i uppdrag att utifrån de framtagna friskfaktorerna ta fram en implementeringsplan för hur vi når en hälsofrämjande arbetsplats 2014 Beslut RS Beslut PU

34 ÄRENDE 8

35 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen HR-strategiska avdelningen Handläggare: Kristina Wallén Telefon: E-post: Till Personalutskottet Tekniksprånget Förslag till beslut Personalutskottet föreslås besluta att: 1. Personaldirektören får i uppdrag att undersöka möjligheterna för Västra Götalandsregionen att delta i Tekniksprånget, identifiera lämpliga platser samt genomföra en provomgång under hösten Personalutskottet avsätter 1,5 miljoner kronor från det personalpolitiska anslaget till Tekniksprånget under Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen har fått i uppdrag att motverka den höga ungdomsarbetslösheten genom ytterligare 10 miljoner kronor i ramökning från 2014 till praktikplatser/feriepraktik. Medlen behålls under planperioden Tekniksprånget är en satsning på unga personer som avslutat tekniskt- och naturvetenskapligt program på gymnasiet. Det startades på initiativ från näringslivet och drivs på uppdrag av regeringen av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Syftet är att genom praktikplatser väcka ungas intresse för ingenjörsjobb och påverka dem att välja universitetsutbildning inom området. Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som har behörighet att söka till en ingenjörsutbildning, har fullständiga gymnasiebetyg och är högst 20 år gamla. Under praktikantanställningen har praktikanten tillgång till en handledare som ansvarar för att introducera praktikanten i lämpliga arbetsuppgifter. Praktiken är fyra månader lång, startar varje höst och vår, och praktiklön på lägst kr per månad utgår. Förutom att Tekniksprånget är ett led i att minska ungdomsarbetslösheten får Västra Götalandsregionens verksamheter chansen att visa upp många intressanta yrken som en del i en tidig kompetensförsörjningsinsats. Genom att låta ungdomar se, uppleva och prova en del av de ingenjörsarbeten som Västra Götalandsregionen har väcks förhoppningsvis intresset för att söka fortsatta högre studier och samtidigt underlättas den framtida rekryteringssituationen. Tekniksprånget är en nationell satsning för att motverka den kommande bristen på ingenjörer i Sverige och Europa. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

36 Datum (2) Diarienummer RS Tekniksprånget kan användas under förutsättning att Personalutskottet beslutar anta centralt kollektivavtal om Tekniksprånget, med AkademikerAlliansen samt med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, som lokalt avtal för Västra Götalandsregionen. Finansiering Genom att avsätta medel ur det personalpolitiska anslaget kan Västra Götalandsregionen delta med platser i Tekniksprånget. 20 platser under 4 månader med en praktiklön på kr/månad innebär en kostnad på 1,5 miljoner kronor. Ledningskansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh HR-chef

37 ÄRENDE 9

38 Västra Götalandsregionen 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/HR-strategiska avdelningen Handläggare: Kristina Wallén Telefon: E-post: Till Personalutskottet Ungdomslotsar VIA, VGR-introduktion för unga arbetslösa Förslag till beslut Personalutskottet beslutar följande: 1. Att ge personaldirektören i uppdrag att införa projekt VIA, VGRintroduktion för unga arbetslösa i samarbete med Regionutvecklingssekretariatet. 2. Att avsätta 4,9 mnkr för 2014, 11,7 mnkr för 2015 och 8,8 mnkr för 2016 ur det personalpolitiska anslaget för att driva projekt VIA i samarbete med Regionutvecklingssekretariatet enligt förslag 2. Sammanfattning av ärendet För att motverka den höga ungdomsarbetslösheten får Regionstyrelsen 10 miljoner kronor i ramökning till praktikplatser/feriepraktik från Insatserna ska samordnas med Regionutvecklingsnämndens uppdrag för målgruppen; en utökad ram på 5 miljoner kronor i en särskild satsning för att få fler unga i jobb under Personalutskottet fattade beslut om att avsätta 7 miljoner kronor ur det personalpolitiska anslaget till genomförande av Projekt ungdomslotsar 2014 i samarbete med Regionutvecklingssekretariatet. Förändringar har skett i avtals- och anställningsformen efter personalutskottets beslut som påverkar projektets ekonomi. För att säkra genomförandet av program VIA i samarbete med regionutvecklingsnämnden bör ett långsiktigt ekonomisk inriktningsbeslut fattas. Regionutvecklingsnämndens presidium har ställt sig bakom ett inriktningsbeslut att stötta projekt VIA enligt förslaget Beslut kommer att fattas i maj Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

39 Datum Diarienummer RS (4) Fördjupad beskrivning HR-strategiska avdelningen har tillsammans med Regionutvecklingssekretariatet arbetat fram en modell med anställda lotsar för unga arbetslösa som syftar till att minska ungdomsarbetslösheten i Västra Götalandsregionen, ge deltagarna en viktig utvecklingsmöjlighet samt är ett led i kompetensförsörjningsstrategin. Ärendegång Personalutskottet fattade beslut om att avsätta 7 miljoner kronor ur det personalpolitiska anslaget till genomförande av Projekt ungdomslotsar 2014 i samarbete med Regionutvecklingssekretariatet samt att återrapport till personalutskottet ska ske i maj Regionutvecklingsnämndens presidium har tillstyrkt förslaget om finansiering Regionutvecklingsnämnden planerar att ta upp ärendet för beslut i maj Förändringar Modellen Ungdomslotsar har vidareutvecklats och fått namnet VGR-introduktion för unga arbetslösa, VIA. Ytterligare förändringar är anställningsformen för de unga arbetslösa. De tidigare planerna att använda de Yrkesintroduktionsavtal (YI) som formulerats i BAL 13 och som slutits på central nivå har inte kunnat tecknas på lokal nivå för introduktionsanställningar utanför vård-och omsorgsområdet. Istället kommer avtalet BEA att användas. Detta resulterar i att deltagarna kommer att anställas med anställningsstödet Nystartsjobb på visstidsanställning under 8 månader vilket innebär en högre kostnad för Västra Götalandsregionen (VGR) än tidigare beräkningar visat på. HR-strategiska avdelningen presenterar två möjliga alternativ som skiljer sig åt vad gäller kostnadsnivå, lön till deltagaren och sysselsättningsgrad. Avtal BEA s tillämpningsområde är för arbetstagare som anvisas anställning från arbetsförmedlingen eller för arbetstagare som anställs på arbetsgivarens initiativ, går utanför ordinarie verksamhet och budget samt efter anställningen inte ersätts med ordinarie personal. Anställningsstöd Nystartsjobb är ett rekryteringsstöd från Arbetsförmedlingen som omfattar unga arbetslösa mellan 20 och 26 år. Anställningen kan vara både heltid och deltid, tillsvidare eller visstid. Kollektivavtal ska finnas och lön ska ges minst enligt lägsta nivå. Personen måste varit arbetslös under minst 6 månader och bidragets storlek motsvarar en full arbetsgivaravgift (31,42 %). Om personen varit arbetslös mer än 12 månader utgår ett stöd om dubbel arbetsgivaravgift. Anställningsstödet måste sökas innan personen startar anställningen.

40 Datum Diarienummer RS (4) Finansiering Finansieringen av VIA sker av Regionstyrelsen och Regionutvecklingsnämnden gemensamt. Regionutvecklingsnämndens anslag bekostar folkhögskolor, lotsar och omkostnader för utbildning och handledning. Regionstyrelsen bekostar lönerna till de unga projektdeltagarna. För att begränsa kostnaderna och öka genomströmningen erbjuder VIA anställning under 8 månader istället för de tidigare planerade 12 månaderna. På detta sätt nås fler arbetslösa unga under projekttiden , då genomströmningen i programmet ökar. Målet vid full beläggning och beviljade projektmedel är att 225 unga genomfört introduktionsanställning inom VGR vid 2016 års utgång. Förslag 1. Förändringen av anställningsform till Nystartsjobb ökar kostnaden från beräknade kr/månad till kr/månad vid heltidsanställning. Deltagaren får en lön på kr/månad. 8 månaders anställning för 75 unga innebär en kostnad på ca 6,1 mnkr under Under 2015 ca 14,6 mnkr och 2016 ca 11 mnkr. Sammanlagt ca 32 mnkr under 3 år för 225 deltagare. Detta alternativ belastar det personalpolitiska anslaget så att andra framgångsrika insatser får avslutas eller begränsas under 2015 och Förslag 2. Alternativt kan de unga arbetslösa deltidsanställas på 80 % av heltid och skrivas in i Arbetsförmedlingens program för unga på 20 % och då gå på folkhögskolan. Kostnaden per deltagare blir då ca kr/månad. Deltagaren får en lön på ca kr/månad. Detta innebär en lägre kostnad för Regionstyrelsen men ett större antal anställda med deltidsanställning. Ekonomiskt skulle detta innebära en kostnad för Regionstyrelsen på 4,9 mnkr under Under 2015 ca 11,7 mnkr och 2016 ca 8,8 mnkr. Sammanlagt ca 25 mnkr under 3 år för 225 deltagare. Denna kostnad kan tas av det personalpolitiska anslaget med mindre justeringar i fördelning mellan de insatser som görs inom Västra Götalandsregionens arbetsmarknadsinsatser under 2015 och Förslag 2 (80/20) liknar mest det tidigare förslaget om YI-anställningar. Om förutsättningarna förändras och ett avtal om BAL13 kan tecknas för arbeten utanför vård- och omsorg kan man enkelt gå över till YI-anställning utan att lönen för deltagaren förändras. HR-strategiska avdelningen förordar förslag 2 som innebär anställning på 80 % i kombination med 20 % utbildning via Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna. Det är en stor fördel om avtal om YI-jobb kan tecknas på sikt. Det är inte lämpligt att anställa deltagare med olika lön i samma program.

41 Datum Diarienummer RS (4) HR-strategiska avdelningen är medveten om att deltidsanställning inte är i linje med heltidsmålet men det är viktigt att så många unga som möjligt får chansen att prova olika arbeten och att detta kan rymmas inom befintliga anslag. Att vara i en vuxen miljö, skaffa erfarenheter, få aktuella referenser och kunna göra kloka och realistiska val ger förutsättningar för ungdomar att skapa sig en bra framtid. Vår bedömning är satsningen på VIA, VGR-introduktion, utgör en viktig del i en sådan satsning och bidrar till att minska arbetslösheten bland unga i regionen. Ledningskansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh HR-chef

42 ÄRENDE 11

43 Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ HR-strategiska avdelningen Handläggare: Kristina Wallén Telefon: E-post: Till Personalutskottet Långsiktig form för organisation av arbetsmarknadsnoder Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande: 1. Att förändra den långsiktiga organisationen av Västra Götalandsregionens arbetsmarknadsinsatser från nuvarande geografiska indelning till tre noder indelade efter verksamhetsområden; en nod för Hälso- och sjukvård, en för Tillväxt och utveckling och en för Regiongemensamma stödfunktioner. 2. Att avsätta 2,5 miljoner kronor för att finansiera den organisation bestående av tre samordnare som ska leda och stödja arbetet med arbetsmarknadsinsatser inom de verksamhetsindelade noderna. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att skapa en långsiktig form för organisation av arbetsmarknadsnoder. En permanent organisation med verksamhetsindelade noder för arbetsmarknadsinsatser i Västra Götalandsregionen skapar förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt och kvalitativt arbete samt säkerställer att uppdragen utförs och följs upp. Noderna omstruktureras från de tidigare fyra geografiskt indelade till tre noder indelade efter verksamhetsområde; Hälso- och sjukvårdsnod, Tillväxt- och utvecklingsnod samt nod för Regiongemensamma stödfunktioner. Nodernas uppdrag innebär att verka för att fler personer med funktionsnedsättning får praktik och anställning inom Västra Götalandsregionen, hantering av en rad olika arbetsmarknadsinsatser samt riktade satsningar till unga för att öka vårt arbete med tidig kompetensförsörjning i form av feriepraktik och yrkesmässor. Genom att den centrala arbetsmarknadsstrategen på HR-strategiska avdelningen samverkar med tre centralt finansierade samordnare med ansvar för var sin verksamhetsinriktning kan roller, mandat och ansvar förtydligas. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

44 Datum (5) Diarienummer RS De etablerade besluts- och informationsvägar som blir följden av att noderna får en verksamhetsmässig indelning, följer linjestrukturen och ger möjlighet att styra resurser, införa måltal och följa upp resultat. Fortsatt central finansiering av de lönekostnader som inte täcks av statsbidrag är en förutsättning för att anställda med funktionsnedsättning och andra prioriterade grupper ska beredas plats i verksamheterna. Verksamhetsindelade noder möjliggör riktade informations- och utbildningssatsningar. De förenklar också Västra Götalandsregionens kontakt med Arbetsförmedlingen när det gäller att samarbeta runt satsningar på olika arbetslösa grupper och deras vidareutbildning till anställningsbara individer. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund Arbetsmarknadsnoderna genomfördes som projekt åren med syfte att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få praktik och anställning inom Västra Götalandsregionen. Resultatet blev, efter en inledande startsträcka, över förväntan och målet på 100 personer med funktionsnedsättning i anställning nåddes med råge. Projektet har rönt positiv uppmärksamhet från såväl Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som av enskilda kommuner och landsting. Projektet avslutades och har sedan utvärderats som ett led i att utveckla en långsiktig organisation för arbetet med att anställa personer med funktionsnedsättning och personer med stöd av arbetsmarknadspolitiska insatser samt riktade satsningar till unga för att öka vårt arbete med tidig kompetensförsörjning i form av t.ex. feriepraktik och yrkesmässor. Utvärdering En av de viktigaste slutsatserna från utvärderingen av projektet som gjordes 2013 (se vidare bil Projekt arbetsmarknadsnoder - En slututvärdering och diskussionsunderlag inför implementering ) är att det behövs en tydligare styrning av de arbetsmarknadsinsatser som Västra Götalandsregionen genomför. Utvärderingen pekar också på behovet av ekonomiska incitament och måltal samt vikten av information och utbildning på alla nivåer inom organisationen. Beskrivning av förslaget Den långsiktiga organisationen för arbetet med att öka antalet anställda med funktionsnedsättning och de olika arbetsmarknadspolitiska insatserna tillvaratar de erfarenheter som gjorts och de slutsatser som dragits av både personer inom Västra Götalandsregionen och av samarbetspartners. Ansvarsområdet delas in i tre noder (istället för tidigare fyra geografiskt indelade); en nod för Tillväxt och Utveckling, en nod för Regiongemensamma stödfunktioner och en nod för Hälso- och sjukvård.

45 Datum (5) Diarienummer RS Organisationsskiss av verksamhetsindelade noder: Västra Götalandsregionens ARBETSMARKNADSINSATSER Regional strateg Verksamhetsinriktad indelning Noder Samordnare Hälso- o sjukvårdsnod Samordnare Tillväxt o utvecklingsnod Samordnare Regiongemensamma stödfunktionernod Förvaltningarnas HR-kontaktperson Förvaltning Förvaltning Förvaltning förvaltning Förvaltning Chef och Arbetsledare Arbetsplats Arbetsplats Arbetsplats Arbetsplats Arbetsplats Verksamhetsindelade arbetsmarknadsnoder underlättar informationsflödet och följer de ordinarie beslutsvägarna. Genom att arbetsmarknadsstrategen på HR-strategiska avdelningen samverkar med tre centralt finansierade samordnare med ansvar för var sitt verksamhetsområde kan roller, mandat och ansvar förtydligas. Arbetsmarknadsstrategen ska ha möjlighet att styra och fördela ekonomiska medel till de tre verksamhetsnoderna samt genom fastställda måltal kunna följa upp förvaltningarnas arbete med frågorna. Måltal är också en viktig signal om vikten av förvaltningarnas arbete med frågorna. Utveckling av gemensamma uppföljningssystem för de arbetsmarknadsinsatser och anställningar som görs inom noderna är av största vikt för att kunna beräkna och budgetera kostnaderna för de personer som omfattas av Västra Götalandsregionens arbetsmarknadsinsatser. Information om syfte och mål med insatserna är mycket angeläget för att skapa bra förutsättningar för det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Det krävs även utbildningsinsatser av olika slag för att sprida aktuell kunskap till chefer, HRhandläggare, handledare, arbetsplatser och fackliga organisationer på förvaltningarna. Utveckling av både intern och extern kommunikation kring Västra Götalandsregionens arbete med arbetsmarknadsfrågorna behövs för att skapa en bättre och tydligare förankring inom organisationen och hos externa samarbetspartners. Verksamhetsindelade noder förenklar Västra Götalandsregionens kontakt med Arbetsförmedlingen när det gäller att samarbeta runt satsningar på olika arbetslösa grupper och möjligheter att få stöd i deras vidareutbildning till anställningsbara personer. Ekonomi Lönekostnaden för tre centralt finansierade samordnare upp går till ca 2 miljoner kronor. Till detta kommer också kostnader för lokaler, arbetsplatsutrustning mm. Finansiering Fortsatt central finansiering av de lönekostnader som inte täcks av statsbidrag är en förutsättning för att anställda med funktionsnedsättning och andra prioriterade

46 Datum (5) Diarienummer RS grupper ska beredas plats i verksamheterna. Budgettilldelning sker som tidigare genom det personalpolitiska anslaget. Handledningstiden och ansvaret för en ny och outbildad person är en tillräckligt stor belastning för att skapa svårigheter att hitta lämpliga arbetsplatser. Arbetsmarknadsinsatser Beroende på vilka olika arbetsmarknadsinsatser som genomförs inom noderna krävs tilldelning och fördelning av ekonomiska medel, exempelvis genom det personalpolitiska anslaget. Exempel på arbetsmarknadsinsatser under 2014 är Tillgänglighetsdatabasens arbeten för 50 unga, VGR-introduktion för unga arbetslösa med 225 deltagare ( ), feriepraktik för 580 ungdomar, Tekniksprånget för 20 unga och ett antal studentmedarbetare som projektanställs under året. Dessutom pågår planering av nya intressanta satsningar runt om i regionen för framtida arbetsmarknadsinsatser. Funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning har svårare än andra att hitta en varaktig förankring på arbetsmarknaden. För att vara en attraktiv arbetsgivare och ta ett tydligt samhällsansvar behöver inriktningen vara att de funktionsnedsatta personerna efter en tids visstidsanställning med gott resultat, erhåller en tillsvidareanställning för att få den trygghet som alla regionens invånare behöver. Behovet av ett inriktningsmål för antalet anställda med funktionsnedsättning inom Västra Götalandsregionens verksamheter är stort för att kunna beräkna insatserna och fördela resurser. Central finansiering för anställningar av personer med funktionsnedsättning är en förutsättning för att förvaltningarna ska ha möjlighet att erbjuda platser. HR-strategiska avdelningen föreslår att Västra Götalandsregionen antar ett mål på 150 tillsvidareanställda med funktionsnedsättning. Till det behövs ett antal platser för praktikanter och visstidsanställda som prövar sin arbetsförmåga och på sikt får en tillsvidareanställning då utrymme ges. Genom att utveckla metoder för utbildning, träning och kompetensutveckling i samarbete med Arbetsförmedlingen kan personer med funktionsnedsättning bli en väg att rekrytera nya kompetenta medarbetare. Regionkansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh HR-chef

47 Västra Götalandsregionen 5 (5) Bil: Projekt arbetsmarknadsnoder En slututvärdering och diskussionsunderlag inför implementering (Cornelia Björk, Contextio Ethnographic AB, 2013) Beslutet skickas till Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

48 Projekt arbetsmarknadsnoder En slututvärdering och diskussionsunderlag inför implementering Cornelia Björk Contextio Ethnographic AB

49 Sammanfattning I denna rapport presenteras slututvärderingen av projekt Arbetsmarknadsnoder. Det datamaterial som används i utvärderingen är främst intervjuer med ett fyrtiotal av de personer som varit involverade i projektets genomförande och statistik som samlats in inom projektets ram. Utvärderingen visar att av de ursprungligen fyra arbetsområdena prioriterades inom projektet huvudsakligen två, (i) åtgärder för att få in personer med funktionsnedsättning i Västra Götalandsregionens verksamheter och (ii) arbetet med att se över och förtydliga regionens rehabiliteringsprocess. Inom projektet har i anslutning till fyra geografiska områden anställda handläggare, i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt förvaltningar och personalorganisationer, arbetat med att finna möjligheter att skapa praktikplatser och anställningar, huvudsakligen för personer med funktionsnedsättning. Arbetet har möjliggjorts dels genom skapandet av arbetsgrupper bestående av representanter för samverkansaktörerna, dels genom att ekonomiska medel avsatts på regional nivå för att finansiera kostnaden för ett antal subventionerade anställningar. På så vis var tanken att skapa ett verktyg och ett incitament för förvaltningarna inom Västra Götalandsregionen att ta emot fler personer med funktionsnedsättning. Statistik från projektet visar att inom projektets ram hade per sista december 2012 totalt 278 personer påbörjat en praktikperiod i någon av regionens verksamheter, 227 hade påbörjat en anställning och 150 personer var vid tidpunkten anställda med någon form av subventionerad anställning. Huruvida dessa personer skulle fått praktik eller anställning även utan projektets inverkan är svårt att svara på. Ett sätt att resonera kring vad som skulle ha hänt om inte projektet funnits är att titta på statistik över antal anställda med lönebidrag inom regionen över tid. Denna statistik visar att antalet anställda med lönebidrag inom Västra Götalandsregionen ökat i jämförelse med innan projektet startade (med mellan 60 och 70 personer beroende på vilka år som jämförs). Utvärderaren bedömer detta vara belägg för att målet att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete kan sägas vara nått. Huruvida det är tillräckligt bra går inte att svara på och det lämnas därför till läsaren att göra sin egen bedömning. Inom arbetsområdet rehabilitiering bildades en regionövergripande grupp som konkret arbetade med att skapa nätverk och tillhandahålla utbildningar för chefer, HR-personal och personalorganisationer. En del av arbetet bestod i att ta fram en skiss över hur Västra Götalandsregionens rehabiliteringspro- 2

50 cess ska se ut och att skapa ett förtydligande när det gäller vad olika rehabiliteringshandläggare kan förvänta sig av varandra i en rehabiliteringsprocess. Huruvida målet att effektivisera rehabiliteringsprocessen därmed är uppnått är mycket svårt att svara på inom ramen för denna utvärdering. Det arbete som gjorts inom nätverket har i alla fall skapat viktiga kontaktytor mellan personer som på olika sätt arbetar med rehabilitering inom Västra Götalandsregionen och på så vis kan det sägas ha förbättrat förutsättningar för fortsatt regional samverkan inom rehabiliteringsområdet. De utmaningar som lyfts fram när det kommer till projektets genomförande handlar bland annat om att uppdraget ibland uppfattades för brett och för otydligt formulerat samt att projektet hade behövt en tydligare intern styrning och en starkare förankring inom Västra Götalandsregionen för att kunna drivas effektivt. De externa samverkansaktörerna poängterar att arbetet i projektet ibland handlat för mycket om regionens interna frågor. Utvärderingen pekar på att de flesta lyfter fram ett behov av en särskild organisation med uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiska insatser, bland annat för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Inför en implementering av en sådan organisation bedöms bland annat följande två frågeställningar behöva diskuteras ytterligare: 1. Hur ska den särskilda organisationen utformas med avseende på: a. Antal handläggare och deras anställningsgrad? b. Arbetsuppgifter i tjänstebeskrivningarna? c. Placering inom Västra Götalandsregionen? d. Intern samverkan och extern samverkan? 2. Vilka styrmedel ska användas? a. Ekonomiska incitament b. Måltal c. Chefsbonusar d. Informations- och utbildningsinsatser? 3

51 Innehåll 1. Introduktion Projektets bakgrund Läsanvisning Utvärderingens upplägg och genomförande Utvärderingens syfte och frågeställningar Utvärderingens avgränsningar Utvärderingens metod och material Utvärderingens resultat Projektets idé och organisering Fyra arbetsområden blir huvudsakligen två Projektresultat: Personer med funktionsnedsättning Berättelser från anställda med subventionerade tjänster Statistik över praktikanter och anställda Erfarenheter av mottagandet på arbetsplatserna Utbildningsinsatser Projektresultat: Rehabiliteringsprocessen Måluppfyllelseanalys Möjligheter för personer med funktionsnedsättning Effektivisering av rehabiliteringsprocessen Viktiga utmaningar Pedagogiska problem eller verkliga dilemman? Regionala eller lokala och interna uppdrag? Ett otydligt uppdrag och svag styrning Intern samverkan Varför inte fler? Två olika policies Olika syn på problemets ägare Olika syn på målgrupperna Arbete eller meriter? Två olika policies Tankar inför framtiden Externa aktörers perspektiv Interna aktörers perspektiv Rehabilitering Slutsatser och diskussionsfrågor

52 Bilagor Bilaga 1: Informationsbrev Bilaga 2: Lista på projektdokument Bilaga 3: Lista på yrkestitlar/ arbetsuppgifter Bilaga 4: Aktiviteter utbildning Bilaga 5. Aktiviteter rehabilitering Figur- och tabellförteckning Tabell 1. Antal intervjuade tjänstemän per organisation Tabell 2. Antal intervjuade tjänstemän per grupp i organisationen Tabell 3. Antal intervjuade tjänstemän per geografiskt område Tabell 4. Antal personer med funktionsnedsättning i anställning eller praktik Tabell 5. Antal personer med funktionsnedsättning i anställning eller praktik Tabell 6. Fördelning av göteborgsområdets 125 deltagare ifråga om kön, sysselsättningsgrad och födelseårs, angivet i procent Tabell 7. Fördelning av projektdeltagare per yrkestitel/arbetsuppgifter inom arbetsmarknadsområde Göteborg Tabell 8. Antal personer (utan funktionsnedsättning) i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Tabell 9. Antal anställda inom Västra Götalandsregionen med lönebidrag Figur 1. Två olika policies

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Förhandlingsprotokoll 2013-09-26 Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen 2005/06:1

Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen 2005/06:1 Bilaga 19:19 till kommunstyrelsens protokoll den 26 oktober 2005, 22 PM 2005 RV (Dnr 213-3999/2005) Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen

Läs mer

Projekt arbetsmarknadsnoder

Projekt arbetsmarknadsnoder Projekt arbetsmarknadsnoder En slututvärdering och diskussionsunderlag inför implementering Cornelia Björk Contextio Ethnographic AB Sammanfattning I denna rapport presenteras slututvärderingen av projekt

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01

Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01 Förhandlingsprotokoll 2001-04-06 Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01 Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och kommunala företag KFF

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 9 april 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15-12

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0312- 4.0 DNR ÄN 0111-273/2012 SID 1 (5) 2012-09-13 Handläggare:

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Redovisning av uppdrag Uppstart av verksamhet enligt BUI 12 och BAL 13. KS

Redovisning av uppdrag Uppstart av verksamhet enligt BUI 12 och BAL 13. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-02-28 27 Redovisning av uppdrag Uppstart av verksamhet enligt BUI 12 och BAL 13. KS 2013-435 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och OFRs förbundsområde Allmän kommunal

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. Övriga närvarande . """--'YÄSTRA.,...,. GÖTALANDSREGIONEN PROTOKOLL Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter fugela Bergendahl (s), ordförande Per-Olof

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Förhandlingsprotokoll HÖK 12 2015-11-16 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-11 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Sammanträdesrum 227, Rådhuset Sammanträdesdatum

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Kommunala ingångsjobb Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34)

Kommunala ingångsjobb Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34) Utlåtande 2010:50 RI (Dnr 209-1830/2009) Kommunala ingångsjobb Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion (2009:34) av Leif Rönngren (s)

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda

Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda 1 (6) Rutiner Diarienummer RS 1525-2014 Rutin fastställd av RD 2015-04-28 Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Svar på motion Sluta anställa med allmän visstid (RS )

Svar på motion Sluta anställa med allmän visstid (RS ) Svar på motion Sluta anställa med allmän visstid (RS 2015-543) En av hälso- och sjukvårdens främsta och viktigaste tillgångar är dess medarbetare. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2016-11-25 RiB Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL Parter - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Vision

Nyheter i Energiavtalet med Vision Nyheter i Energiavtalet med Vision Den 25 juni 2013 tecknade KFS och Vision ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2015-07-21 RiB 15 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Anita Tärneborg (S), ersättare

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 12 med Kommunal inklusive samtliga protokollsanteckningar

Läs mer