Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!"

Transkript

1 Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2008 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden. Vi i arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken motsätter oss all exploatering av parken och arbetar för att området ska få ett starkare skydd mot framtida intrång. Kontaktperson: Bengt Pettersson. Tfn E-post: Hemsida: Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas! Det främsta motivet för att bygga i parken finns inte längre kvar. - Produktionen av seniorbostäder är nu större än efterfrågan. Det företag som vill bygga i parken har nu stora svårigheter att sälja redan producerade seniorbostäder. (Företaget vill troligen ändå bygga i parken eftersom detta bedöms vara ett mycket attraktivt läge och kommer att generera en god vinst.) Dessutom: Parken har oerhört stort värde för de närboende. Om den naggas i kanten kommer känslan av naturupplevelse att minska. Området kring parken är hårdexploaterat med trafikintensiva trafikleder, flygplats, industrier, köpcentra och återvinningscentral. Bebyggelsen består till stor del av flerfamiljshus. Fel att nu bygga i en park som kommer att få en allt större betydelse. Parken kan sparas. I närområdet planeras för ökad bostadsproduktion, t.ex. 70 lägenheter i Ulvsunda Slottspark. Omedelbart norr om Lillsjöparken skissas för lägenheter. En stor enig opinion kämpar för att behålla sin park. Mer än tusen namnunderskrifter och skriftliga protester bevisar detta. Flera boendeorganisationer och ideella organisationer har framfört kraftiga protester. En enig stadsdelsnämnd säger nej till byggande. Att behålla parken med naturupplevelse som huvudinriktning gör att parken blir billig i underhåll och med minimal skadegörelse. - Konstlade attraktioner förstör naturupplevelsen och utsätts ofta för åverkan. Stadsbyggnadskontoret vägrar gång på gång att följastadsbyggnadsnämndens intentioner om varsam bebyggelse i parken. Sbn har beslutat att tillåta planering av 2 hus med ca 15 lägenheter. Efter detta beslut planerar sbk för 3 hus med 36 lägenheter, varav ett utanför parkområdet. (Till pressen anges 40 lgh.) Sbk planerar även för flera störande attraktioner i parken, trots att sbn inte godkänt förslaget. 1

2 Stadsbyggnadsnämndens beslut Beslutet: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att enbart gå vidare med Hus A och B, att centrera de två kvarvarande husen och flytta dem närmare Lillsjönäsvägen, att uppdra åt kontoret att tillse att den föreslagna bebyggelsen gestaltas på ett sätt som ligger i samklang med övrig bebyggelse i området, att uppdra åt kontoret att i den framtida bearbetningen av förslaget tillse att den befintliga vegetationen i största möjliga mån bevaras, samt att därutöver anföra följande. Trots att flera omarbetningar gjorts av det ursprungliga förslaget finns en fortsatt stark kritik mot det föreliggande projektet. Bland annat därför är det viktigt att den föreslagna nybyggnationen i största möjligaste mån utformas så att inverkan på och tillgängligheten till det befintliga grönområdet minimeras. För att säkra tillträdet till parken och koloniträdgårdarna skall bebyggelsen därför minskas och de två kvarvarande husen centreras samt flyttas närmare vägen. Detta möjliggör ett bättre bevarande av värdefulla grönkilar. Gestaltningen av husen skall anpassas bättre efter den omgivande bebyggelsen. Exempel på hur detta tidigare gjorts finns i området, bland annat så uppfördes ett hus i korsningen Smedjevägen -Ulvsundavägen för några år sedan som på ett bra sätt smälter in i områdets nuvarande karaktär. För att parken även i fortsättningen skall vara en grön oas i området bör ingreppen på den befintliga vegetationen vara så sparsam som möjligt. Yrkanden ställdes av 1) vice ordföranden Teres Lindberg (s), Inger Koch (m) och Abit Dundar (fp), att stadsbyggnadsnämnden (se beslutet). 2) Cecilia Obermüller (mp), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete, samt att därutöver anföra följande. De negativa aspekterna överväger stort och därför bör planarbetet avbrytas. Att ett hus har tagits bort ur planeringen är en förbättring, men varför byggherren ska kompenseras är en gåta, är huset olämpligt ska det tas bort. Det ska inte ersättas med ett hus på en lekplats, en fin lekplats som också är den enda i området. Att sedan lägga en lekplats bredvid seniorboende (55+) tycks underligt. Nämnden oroas av det tilltagande planerandet på grönmark. Gröna ytor är en ändlig resurs i staden och skall inte ses som en exploateringsreserv. Den enklaste vägen tycks tyvärr alltid vara att ta natur- och parkmark i anspråk. Den grönmark som tas i anspråk måste kompenseras endera kvantitativt eller kvalitativt i närområdet och hur detta skulle kunna ske är en gåta. Denna exploatering av värdefull naturmark i kanten av Lillsjön bör inte genomföras. Här trivs idag bl.a. näktergal och häger och även homo sapiens. Området används flitigt för närrekreation, men även människor som inte bor i närområdet, tar sig till Lillsjöområdet för att njuta av naturen, fiska, ha picknick, jogga och promenera, mm. Det är stadsbor av alla åldrar, inkomstnivåer och ursprung som möts kring Lillsjön. Även med tanke på planerade förtätningsprojekt och stora bebyggelseprojekt i omnejden är det oerhört viktigt att värna detta rekreationsområde som därutöver utgör en mycket viktig del i ett historiskt och vackert kulturlandskap. Belastningen av närsalter mm på Lillsjön måste minimeras, sjön är hårt ansträngd redan idag, den planerade exploateringen missgynnar utan tvekan sjöns ekosystem. (Se Strategi för Stockholms vattenarbete ) I åratal har människor och föreningar engagerat sig i bevarandet av Lillsjöområdet. Nämnden anser att vi ska lyssna på våra medborgare, stadsdelsnämnden som tydligt avslagit ärendet och också med hänsyn till stadsbyggnadskontorets arbetsbelastning inte försöka driva igenom mycket kontroversiella projekt. Vi bygger mycket runt omkring i staden och Bromma får ta en stor andel av planerad kommande bebyggelse. Vissa olämpliga projekt ska avskrivas. 3) Maria Hannäs (v), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete, samt att därutöver anföra följande: Vänsterpartiet avstyrker bestämt planer på ny bebyggelse i detta område nära Lillsjön. Områdets runt Lillsjön är och kommer att vara en grön lunga i ett område som med planerad ny bebyggelse i bl.a. Ulvsunda kommer vara ännu mer viktig i framtiden. Miljön med tät lövskog, de två koloniområdena samt promenadstråk utgör tillsammans en viktig oas för de boende i Abrahamsberg och Riksby, där många hushåll inte har tillgång till egen balkong. Ett nytt hus i lekparken vid Fältmarskalksvägen är inte heller motiverat. Ersättaryttrande gjordes av Lukas Forslund (c), enligt följande: Centerpartiet ser positivt på det expansiva nybyggande som vår stad nu upplever. Många människor vill bo i Stockholm och det är en viktig politisk uppgift att se till att det byggs för framtiden. Att staden växer är positivt. När vi planerar nybyggnationer måste en rad aspekter tas hänsyn till. Centerpartiet tycker det är viktigt att värna om stadens parker och grönområden. Det handlar om både miljö- och hälsoaspekter då såväl parker som naturlig grönska har stor betydelse för luftrening, psykisk hälsa och möjligheten till rekreation. Lillsjönäsvägen (Lillsjöparken) är en viktig oas i Ulvsunda. Parken har stora natur- och kulturvärden och är ett intensivt utnyttjat rekreationsområde. Det finns områden i trakten som är bättre lämpade för bebyggelse. Parken är värdefull och bör därför bibehållas i sin nuvarande form. Centerpartiet motsätter sig sålunda de presenterade planerna att bygga i parken. 2

3 Tjänstemännen struntar i demokratiskt fattade beslut Stadsbyggnadsnämnden har i sitt beslut gett detaljerade instruktioner om begränsningar i byggplanerna för Lillsjöparken. I stället för att följa sbn:s beslut planerar nu sbk för utökat byggande i parken och dess omgivning. Stadsbyggnadsnämndens beslut: Två hus med denna utformning som utgångspunkt får planeras. Varje hus innehåller 6 lägenheter. (Det flerfamiljshus vid Fältmarskalksvägen, som sbk föreslagit, får inte heller byggas.) Så här följer stadsbyggnadskontoret nämndens beslut: Planerar för tre hus med denna utformning, ca 35 lägenheter. (12 lgh per hus.) I media uppger man 40 lägenheter. Ett av husen placeras utanför parkområdet Detta förslag finns nu utställt för samråd. Remisstiden går ut den 15 september. Trots att sbk under de senaste 8 åren producerat ett antal planförslag, har man inte en enda gång lyckats presentera ett förslag som tillnärmelsevis uppfyller sbn:s krav på varsam bebyggelse i parken. Detta kan endast tolkas som ett bevis att det inte går att bygga i parken utan att allvarligt skada dess natur- och rekreationsvärden. Återstår nu endast att helt dra tillbaka all byggplanering i Lillsjöparken. 3

4 Byggnaderna passar inte in i parken! Trots att sbk säger sig ha gjort stora ansträngningar för att anpassa byggnaderna till parkmiljön, så har man inte lyckats. Byggnaderna kommer att framstå som två stora klossar belägna på en höjd i parken. De kommer att få ett dominerade och avvikande utseende i förhållande till omgivningen. Man kan bara tänka sig att gå stigen runt sjön eller befinna sig på Tysta ängen en höst- vinter- eller vårdag när det inte finns något lövverk på träden (7 av årets 12 månader). Framför sig har man då dessa trevåningshus med 12 lägenheter vardera. Dessa står i stark kontrast mot de bakomliggande enfamiljshusen utmed Lillsjönäsvägen (som stadsbyggnadskontoret anser ha betydande kulturhistoriska värden och som byggdes i början av förra seklet ). Tala om anpassning! Dessutom har man anlitat en konsultbyrå, som har föreslagit ett antal olika attraktioner på Tysta ängen, bl.a. ljudparaboler! Man undrar över varför denna mängd av attraktioner i form av karusell, klätterställning twistgunga och linbana måste anordnas bara för att man bygger seniorbostäder i parken. Sådana anläggningar skall naturligtvis byggas i naturlig närhet till där barn och ungdomar naturligt befinner sig, t.ex. i bostadsområden eller i närheten av skolor. Stadsbyggnadskontoret verkar ännu efter åtta års planering inte förstått att de som nyttjar parken vill ha en naturskön rekreationspark för vila och ro i en i övrigt mycket stressande miljö. De pengar som man lagt ner på att anlita konsultbolag i olika omgångar kunde man i stället använt för att förbättra stigen runt sjön. Tysta ängen Området sydväst om planområdet kallas Tysta ängen. I flygbilden nedan ser man hur Tysta ängen i alla riktningar omgärdas av trädridåer. Detta förhållande och en gynnsam topografi har fått som följd att ängen är mycket tyst därav namnet. Trots stadens ljudkuliss i bakgrunden och stora trafikleder alldeles i närheten, tror man sig här vara mitt ute i naturen. När man befinner sig på ängen uppfattar man närmast de rådande förhållandena som ett märkligt fenomen. Rekreationsvärdet är betydande. Nu planerar man att spoliera denna unika miljö. Se pilarna! Tysta ängen = Planerade ingrepp i parken LMV/Sthlm stad 4

5 Tysta ängen = Planerade attraktioner Foto: Peter Kubulnieks Fotot hämtat från Eniro Stadsbyggnadskontorets planförslag (Obs! Förslaget överensstämmer inte med Stadsbyggnadsnämndens beslut och dess intentioner om varsam bebyggelse i parken.) Om detta förslag trots politikernas nej och de närboendes protester genomförs, kommer områdets värde som rofylld naturskön park att spolieras. Kvar blir en bullrande och störande verksamhet, som på intet sätt ger den naturupplevelse, som de närboende i denna svårt trafikstörda miljö är i så stort behov av. 5

6 Bevara den gröna oasen vid Lillsjön! Visst måste alla människor, som bor i denna bullrande och avgasutsläppande miljö, få behålla sin gröna lunga! - Lillsjöparken, en liten, men oerhört betydelsefull oas i detta sjudande trafikkaos. Här kan man njuta av ett stycke fridfull natur på Tysta ängen, solbada och ta en picknick. Vandra eller jogga kring sjön, njuta av vattenspegeln och trädridåerna kring sjön. - Träddungarna som med sin grönska filtrerar trafikens föroreningar och ger frid och ro för trafikstressade nerver. Bromma flygplats 700 m norr om parken Kvarnbacksvägen, norr om parken Hemslöjdsvägen, väster om parken Lillsjöparken Google Ulvsundavägen, öster om parken Drottningholmsvägen, söder om parken 6 = Planerat byggområde

7 Sbk vägrar att acceptera Miljöförvaltningens remissvar och glömmer att ta med Skönhetsrådets avstyrkan Ett par exempel på hur sbk behandlar remissvar: I sbk:s planbeskrivning kan man läsa följande: Platserna för föreslagen ny bebyggelse är tydligt präglad av mänskliga aktiviteter och kan inte beskrivas som orörd naturmark. Invid Lillsjönäsvägen har planområdet varit bebyggt med bostäder fram till mitten av 1900-talet. Den vegetation som finns i dag är slyskog (Red fetstil.) som vuxit upp sedan bostäderna rivits och marken lämnats. En liknande lydelse hade sbk i sitt tjänsteutlåtande vid redovisningen av det föregående programsamrådet med tillhörande remissvar Detta trots att Miljöförvaltningen i sitt remissvar angett att: I Stadsbyggnads-kontorets tjänsteutlåtande anförs bl a att planområdet ingår i ett sammanhängande parkområde kring Lillsjön. Vidare sägs att det berörda området tidigare varit bebyggt med i dag rivna småhus... Miljöförvaltningen vill därför framhålla att området på intet sätt ger intryck av gammal rivningstomt eller exploaterad mark. (Red fetstil.) Inom den del av planområdet som utgör gammal tomtmark finns visserligen spår av gammal trädgård och husgrunder, men området utgör en naturlig del av naturlandskapet. Detta remissvar har alltså totalt negligerats av stadsbyggnadskontoret. I stället har ett motsatt förhållande redovisats till stadsbyggnadsnämnden. (Enligt gängse skogligt språkbruk är slyskog tätt växande år gammal ungskog. Läsaren kan själv av flygbilderna på föregående sidor bedöma om området är beväxt med slyskog.) I remissammanställningen glömde sbk att ta med Skönhetsrådets avstyrkan av förslaget att bygga i parken. I sin skriftliga ursäkt anser man att misstaget saknar betydelse eftersom det inte påverkade sbk:s ställningstagande. Och vi som trodde att stadsbyggnadsnämnden ska ha tillgång till en rättvisande remissammanställning för att kunna göra en adekvat bedömning. Karinsborg (Innan det revs i mitten av 1900-talet.) Foto: Hans Edenhager Bostadshuset (Nu planerad plats för södra huset) Foto: Hans Edenhager Hönshuset (Nu planerad plats för norra huset) Karinsborg är den enda bostad som funnits på planområdet det senaste århundradet. Sbk anger felaktigt att det funnits bostäder (pluralis) på planplatsen. (Kanske har man då även räknat in hönshuset.) - Däremot finns det i denna sida av parken ett 10-tal järnåldersgravar och enligt uttalande från de sist boende även runristningar på berghällen där bostäder nu planeras. 7

8 Svalt intresse för Seniorgårdens lägenheter Stort antal lägenheter osålda Den 11 juli i år hade Seniorgården AB 8 objekt i Stockholmsområdet med totalt 294 lägenheter under försäljning. Av dessa var vid denna tidpunkt 121 lägenheter osålda. Inflyttningstider: Våren 2008 t o m hösten Svårigheterna för Seniorgården att sälja sina lägenheter kan åskådliggöras med följande exempel från ett av de objekt som direktannonseras till seniorer i Bromma: Vintern 2008 inbjöd man genom brev till visning. Under våren gjorde man ytterligare ett direktutskick om en andra visning. Då erbjöds gratis konsultation av en inredningsarkitekt om man köpte en lägenhet före den 20 juni. Eftersom det fortfarande gick trögt med försäljningen annonserade man ut lägenheterna i Mitt Bromma. Man bjuder nu på såväl flyttning som flyttstädning om man köper en lägenhet före den 31 augusti. Den 1 augusti var det fortfarande 24 lägenheter osålda i detta objekt. Seniorgården skriver i ett remissvar till stadsbyggnadskontoret ang. byggandet av seniorbostäder i Lillsjöparken: Intresset av bostäder för äldre personer är mycket stort i detta område. Detta stora intresse verkar enligt ovanstående nu vara helt bortblåst. Åtminstone när det gäller Seniorgårdens erbjudanden. Varför är intresset för Seniorgårdens lägenheter så litet? Ja, kanske beror det på att folk börjar få upp ögonen vad företagets erbjudande egentligen innebär? Det är en mycket bra affärsidé, men ger obetydligt mer än ett normalt boende. Två år efter försäljningen överlämnar nämligen Seniorgården allt ansvar för verksamheten till en efterhand allt mer åldrande styrelse i den bostadsrättförening som bildas. Seniorgården lämnar dock hjälpsamt ut adresser till diverse serviceföretag, som erbjuder service för pensionärer. Lägenheterna är handkappanpassade, något som alla lägenheter bör vara och är vad en statlig utredning nu föreslår. Inte heller finns det någon garanti för att lägenheterna i fortsättningen kommer att förbli seniorbostäder. Den bildade bostadsrättsföreningen bestämmer nämligen helt själv om vilka åldersgrupper som får bo där. Kanske finns det boende som har barn eller barnbarn som de vill ska få köpa en lägenhet eller får deras egen som gåva vid frånfälle. Kanske ligger det en hel del i det en som varit med att bygga upp idén kring 55+ boende berättade. Han sade: Vi startade detta för att det var svårt att få kommunerna att släppa till fina och naturnära områden för bostadsbebyggelse. - Ja, i varje fall när det gäller Lillsjöparken har man verkligen lyckats med i sin strävan. Behovet inte så stort som man vill tro Vid Lillsjönäsvägen, mitt emot Lillsjöparken, ligger ett antal enfamiljsvillor från början av 1900-talet. Av 10 hus, som ligger närmast Ulvsundavägen, har de senaste 10 åren 4 par ordnat sitt seniorboende på egen hand. Ingen av dessa har haft några som helst problem att finna en lämplig bostad. Av de övriga är det maximalt 2 par som mänskligt sett kan vara i behov av seniorboende de närmaste 20 åren. Inte heller i området som helhet verkar det vara något trängande behov av seniorbostäder. Den största omflyttningen har troligen redan skett och en yngre generation har trätt till. Detta stämmer också med den analys som Bromma stadsdelsnämnd presenterade för något år sedan, där man konstaterade att det är 8

9 mindre behov av äldreomsorg i Bromma än i många andra delar av landet den närmaste framtiden. Är det pengarna som styr? Kanske är det uttalade starka behovet av seniorlägenheter från byggbolagen fortfarande ett sätt att få politiker att släppa till naturskön parkmark (t.ex. Lillsjöparken) för extremt lönsam byggande? JM, där Seniorgården AB ingå, hade som bekant 2006 ett resultat på mer än 1 miljard kr. Något som tyder på att en och annan senior fått betala någon krona mer än produktionskostnaden för sin lägenhet. 9

10 Åtta års kamp om Lillsjöparken 2000 Gatu- och fastighetskontoret föreslår att det lämnas markanvisning för flerbostadshus med 300 (!) lägenheter i Lillsjöparken. Man ger bl.a. följande kommentar: Området är i princip sådan parkmark där bebyggelse inte ska komma i fråga. Likväl bör ett smalt bebyggelseområde närmast Lillsjönäsvägen kunna prövas eftersom konsekvenserna i så fall blir måttliga Viss sjöutsikt och närhet till natur i skyddat läge. (Senare vill kontoret inte stå för antalet 300 lägenheter utan urskuldar sig med att det var ett missförstånd.) 2001 SKB (Stockholms Kooperativa Byggnadsförening) drar tillbaks sin ansökan om markanvisning troligen på grund av den starka opinionen från allmänhet, politiker och egna boende. Gatu- och fastighetskontoret drar då också tillbaks sitt förslag om att bygga i Lillsjöparken. Motivet var att projektet endast skulle ge ett litet antal bostäder och att parken utgör ett känsligt område. Inom Gatu- och fastighetskontoret finns det nu två falanger. En med Solveig Svedgård, som då var ansvarig för Gatu- och fastighetskontorets region Ytterstad, som anser att det under överskådlig tid inte finns något behov att bygga i parken. En andra falang sade dagen efter beslutet att dra tillbaks markanvisningsförslaget till Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken att den kunde lova att det inom tio år kommer att vara bebyggt i parken utmed Lillsjönäsvägen Solveig Svedgård pensioneras. Arbetsgruppen känner nu en viss oro och kontaktar Gatu- och fastighetskontoret om ev. byggplaner. Man fick då följande svar: Ni kan vara helt lugna, att bygga i Lillsjöparken är inte alls aktuellt Trots detta lugnande besked hösten 2004 hade man redan i februari 2005 ett fullt färdigt markanvisningsförslag, komplett med angivande av byggbolag och konkret utarbetade planskisser för att bygga i Lillsjöparken. Denna gång var det Seniorgården AB som fått uppdraget. Den 5 april behandlades förslaget första gången i Gatu- och fastighetsnämnden, där det bordlades. Det bordlades också den 26 april. Vid mötet den 31 maj beslutade man att återremittera ärendet till Marknämnden för ändringar. Man kräver att de föreslagna 4 husen minskas till 3. Som kompensation får ett av de återstående husen utökas med en våning. Markontoret återkom med ett förslag som fortfarande innehöll 4 hus, dock hade man flyttat det hus man tidigare placerat på koloniområdet. Den 13 oktober beslutade Marknämnden om markanvisning. Nämnden var inte enig och beslutet genomdrevs trots kraftiga protester mot förslaget från samtliga partiers lokalavdelningar Inför valet deklarerade centern, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att byggplanerna i Lillsjöparken måste stoppas. Moderaterna kunde tänka sig en mindre, anpassad bebyggelse. Folkpartiet och socialdemokraterna ansåg sig inte kunna uttala sig förrän detaljplanen var klar. Kersti Py Börjeson (s) och Annika Billström (s) ansåg att om det fanns en kraftig opinion skulle man kunna tänka sig att ta frågan under omprövning. I november ställdes planförslaget ut och samrådsarbetet påbörjades. I planförslaget anges att skogen mot sjön skall sparas, att kolonilotterna inte kommer att påverkas och husen skall bestå av 3 våningar. Vid samrådet med 10

11 sakägarna framgår att man kommer att: utföra siktuthuggningar i skogen mot sjön för att få sjöutsikt från Lillsjönäsvägen, att delar av koloniområdet inte kommer att kunna brukas, att man kommer att utöka husen med suterrängvåningar. Man slopar det södra huset, men kräver som kompensation att det får byggas ett liknande hus vid Fältmarskalksvägen. Markkontoret intervjuas i tidningen Mitt i Bromma den 12 december. I reportaget gör markontoret följande uttalanden om planförslaget: Förslaget har oändligt liten inverkan på parken. Vi bygger bara där det inte alls har någon rekreativ betydelse. Seniorgården AB har gjort en väldigt återhållsam och vacker plan. Arbetsgruppens Rädda Lillsjöparkens kritik av planförslaget avfärdar man som småaktigt och närmast tragikomiskt Flertalet remissvar motsätter sig att det byggs i parken, däribland Bromma stadsdelsnämnd. Den 17 oktober beslutar Stadsbyggnadsnämnden att Stadsbyggnadskontoret endast får gå vidare med 2 hus av de 4 hus man föreslagit. Ett hus i parken och ett vid Fältmarskalksvägen slopas. (Se sidan 2.) Dessa skall anpassas till den känsliga miljön i parken. Hur husen skall utformas anges med ett konkret exempel Den 30 maj ställer Stadsbyggnadskontoret ut det nya förslaget och samrådsarbetet börjar. Trots Stadsbyggnadsnämndens beslut att endast 2 hus får byggas, föreslår sbk nu 3 hus! Man följer inte heller Stadsbyggnadsnämndens anvisningar ang. husens utformning. Dessutom förslår sbk att lekplatser byggs i parken, trots att Stadsbyggnadsnämnden inte godkänt sbk:s tidigare förslag att bygga en i parken. Remisstiden går ut den 15 september. Den 12 juni föreslår Exploateringskontoret att Exploateringsnämnden beslutar att ge Seniorgården AB markanvisning för ett flerbostadshus på ca 12 lägenheter på Fältmarskalksvägen. Detta torts att Stadsbyggnadskontoret i sitt beslut avvisade Stadsbyggnadskontorets förslag att uppföra en sådan byggnad på samma plats, som Exploateringskontoret nu föreslår markanvisning för. (Av 4 föreslagna hus beslutades att endast gå vidare med hus A och B.) Lillsjöparken - Värd att värna 11 Foto: Peter Lindahl

12 Avveckla projektet! Det finns nu inga rimliga skäl att bygga i Lillsjöparken. Under resans gång har förutsättningarna förändrats. När planarbetet startade ansågs det finnas ett akut behov av seniorbostäder. Så är inte fallet i dag. Insikten om parkens stora rekreationsvärde har allt mer kommit i dagen. Man har i dag kommit mer till klarhet vilka skador en byggnation skulle innebära. Det bästa är att Stadsbyggnadskontoret (helst i samråd med Seniorgården AB) nu tar samma kloka beslut som man gjorde 2001 (då förmodligen i samråd med SKB), nämligen att dra tillbaks hela projektet. Om inte så sker måste våra politiker nu på allvar tar tag i det hela, fatta det avgörande beslutet och stoppa all fortsatt projektering. Det är nu dags att vi alla tar till oss hur förre chefen för Stockholms ytterstad (vid dåvarande Gatu- och fastighetskontoret, nuvarande stadsbyggnadskontoret) kommenterade beslutet att 2001 dra tillbaks byggplanerna i parken. - Hon konstaterade att skadan skulle vara större än nyttan av att bygga i parken. Hon kunde inte lova något, men hennes bedömning var att det under överskådlig tid inte finns något behov att bygga i parken. Ett konstaterande de allra flesta i dag instämmer i. (I varje fall bör man först bygga de lägenheter som är skissade norr om parken.) Ingen, utom ev. ett 15-tal bostadsrättsspekulanter samt de som är aktieägare i JM, eller på annat sätt är kopplade till företaget, kan i dag ha något intresse av att det byggs i parken. Skriv till Stadsbyggnadsnämnden och protestera mot byggplanerna! Din protest kan vara det som gör att byggplanerna stoppas! Gör det i god tid före den 15 september, då går nämligen remisstiden ut. Adressera till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, Stockholm E-post: Ange: Synpunkter på förslag om detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:39 m fl. Planförslaget och mer information hittar du på: Atingen du är vanlig medborgare, tjänsteman, politiker, eller medlem i en organisation: Tillsammans kan vi rädda Lillsjöparken! 12

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Information från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Januari 2007 Lillsjöparken

Läs mer

Kontaktperson: Bengt Pettersson. Tfn 08-25 61 75. E-post: be.pettersson@telia.com

Kontaktperson: Bengt Pettersson. Tfn 08-25 61 75. E-post: be.pettersson@telia.com Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken September 2007 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Bromma 2009-04-16 Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Synpunkter på detaljplan för del av Ulvsunda 1:39 m fl, i Lillsjöparken i stadsdelen Ulvsunda, Dp 2005-21443-54.

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Markanvisning för vårdboende inom fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen till Danator AB.

Markanvisning för vårdboende inom fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen till Danator AB. Josefine Idbrant Ytterstad Telefon: 08-508 271 46 josefine.idbrant@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-03-13 Markanvisning för vårdboende inom fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen till Danator

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta till Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta till Svenska Bostäder. Maria Tingström Ytterstad Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-02-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen PM 2003 RVIII (Dnr 303-2270/2003) Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Linneduken 1 i stadsdelen Riksby. Remiss.

Detaljplan för fastigheten Linneduken 1 i stadsdelen Riksby. Remiss. 009-09-8 DNR E009-5-0 Christer Fliesberg Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 6 0 christer.fliesberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009-0- Detaljplan för fastigheten Linneduken

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2010-05-20 Kontaktperson fastighetskontoret Peter Dahlberg Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 270 23 peter.dahlberg@fsk.stockholm.se Kontaktperson exploateringskontoret

Läs mer

Synpunkter på Förslag till detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen Ugglum 14:62 m.fl.

Synpunkter på Förslag till detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen Ugglum 14:62 m.fl. Till: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille Synpunkter på Förslag till detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen Ugglum 14:62 m.fl. 1 Allmän påverkan. Parker och naturområden är avgörande

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-01-25 Handläggare: Larisa Freivalds Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 263 20 larisa.freivalds@gfk.stockholm.se Dnr 04-411-4005 2004-12-16 Till Gatu-

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Tid Torsdagen den 11 september 2014, kl. 16.00 16.40 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 23 september 2014 Anslaget

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2014-03-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke Bostad AB Dnr Sida 1 (7) 2013-01-07 Handläggare Ann Wetterström 08-508 265 36 Till Exploateringsnämnden 2014-02-06 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke

Läs mer

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Magnus Juhlin Plan- och byggchef Lisa Wändesjö Planarkitekt Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl. Vi börjar från början ÖVERSIKTSPLANERING

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen 1 m m i stadsdelen Hässelby Gård (48 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen 1 m m i stadsdelen Hässelby Gård (48 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-02-14 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-12-04 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp Kulturförvaltningen Kulturmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-05 Handläggare Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 6 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Arkitektmagasinet Bygg AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Arkitektmagasinet Bygg AB. Maria Tingström Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-10-28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden

Läs mer

Ballongflyg över Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Ballongflyg över Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RII (Dnr 022-1900/2004) Ballongflyg över Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsens besluta följande 1. Skrivelsen av Kristina Axén Olin (m) om

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

2. Exploateringsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

2. Exploateringsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området. Jan Hessel Ytterstad Telefon: 08-508 264 94 jan.hessel@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-04-10 Markanvisning för bostadsändamål vid Måbärsstigen inom del av fastigheterna Hässelby Villastad

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-13 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens,

Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens, PM 2011: RIII (Dnr 326-1452/2011) Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens, trafik- och renhållningsnämndens samt stadsdelsnämnden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av delar av Älvsjö 1:1 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av delar av Älvsjö 1:1 i stadsdelen Rågsved STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-10-21 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av delar av Älvsjö

Läs mer

Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB

Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-04 Handläggare Maria Cederborg 08-508 265 79 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

Markanvisning för bostäder invid Kråksätrabacken inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till Småa AB.

Markanvisning för bostäder invid Kråksätrabacken inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till Småa AB. Kristin Eklund Ytterstad Telefon: 08-508 261 56 kristin.eklund@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-02-12 Markanvisning för bostäder invid Kråksätrabacken inom del av fastigheten Sätra 2:1

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING datum 2012-05-30 diarienummer 2008-01048 Dp 5172 UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING Detaljplan för fastigheten VINTRIE 24:84 m.m. i Vintrie i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan-

Läs mer

Rotel I, finansroteln Rotel III, stadsbyggnads- och fastighetsroteln

Rotel I, finansroteln Rotel III, stadsbyggnads- och fastighetsroteln STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN SID 1 (5) RÅDSSALSEKO BUDGETDEBATT Stockholms stads kommunfullmäktige, 13 november 2009 Rotel I, finansroteln Rotel III, stadsbyggnads- och fastighetsroteln Exploateringsnämnden

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten. Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden

Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten. Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 18 juli 2016 STANDARDFÖRFARANDE

Läs mer

Del av Brännebrona 1:45 DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING

Del av Brännebrona 1:45 DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 2008-03-19 Planen antagen 2008-02-26 Laga kraft 2008-10-17 Genomförandetiden utgår 2018-02-26

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden. 01278 2011-11-18 DNR E2010-513- Annika Norberg Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 26 annika.norberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-12-15 Markanvisning för bostäder inom

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län UTSTÄLLNINGShandling 2012-04 1 Innehåll Hur samrådet bedrivits

Läs mer

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden PM 2015:4 RVII (Dnr 314-1547/2014) Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Tidig markreservation till Stockholm Tennis för tennishall i Kristinebergs strandpark på Kungsholmen. Utredningsbeslut.

Tidig markreservation till Stockholm Tennis för tennishall i Kristinebergs strandpark på Kungsholmen. Utredningsbeslut. Monica Almquist Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-04-14 Tidig markreservation till Stockholm Tennis för tennishall i Kristinebergs

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo

SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Vellinge kommun 235 81 Vellinge SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo Falsterbonäsets Naturvårdsförening har tagit

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande

Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande 1/3 PBN 161 Dnr PBN/2009:60-214 Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande Beslut beslutar att 1. den sista meningen i planbestämmelsen Vattenområden, WB1, Bryggor avsedda för båt får ej

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp Utlåtande 2016:5 RII (Dnr 120-2029/2015) Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp 2012-01544-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald, Göteborgs stad Remiss från miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad

Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald, Göteborgs stad Remiss från miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad PM 2016:173 RV (Dnr 110-1156/2016) Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald, Göteborgs stad Remiss från miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-26 Handläggare Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2013-12-17

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Bjällerkransen 5 mm i stadsdelen Västertorp (ca 280 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Bjällerkransen 5 mm i stadsdelen Västertorp (ca 280 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-11-03 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Bjällerkransen 5

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3 Dnr: SBF 2015/9 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Utlåtande 2010:8 RI (Dnr /2009)

Utlåtande 2010:8 RI (Dnr /2009) Utlåtande 2010:8 RI (Dnr 302-1360/2009) Försäljning av fastigheten Svärdfisken 13, Norrmalm, till Fastighetsbolaget Svärdfisken HB Hemställan från exploateringsnämnden Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande

Läs mer