Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!"

Transkript

1 Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2008 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden. Vi i arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken motsätter oss all exploatering av parken och arbetar för att området ska få ett starkare skydd mot framtida intrång. Kontaktperson: Bengt Pettersson. Tfn E-post: Hemsida: Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas! Det främsta motivet för att bygga i parken finns inte längre kvar. - Produktionen av seniorbostäder är nu större än efterfrågan. Det företag som vill bygga i parken har nu stora svårigheter att sälja redan producerade seniorbostäder. (Företaget vill troligen ändå bygga i parken eftersom detta bedöms vara ett mycket attraktivt läge och kommer att generera en god vinst.) Dessutom: Parken har oerhört stort värde för de närboende. Om den naggas i kanten kommer känslan av naturupplevelse att minska. Området kring parken är hårdexploaterat med trafikintensiva trafikleder, flygplats, industrier, köpcentra och återvinningscentral. Bebyggelsen består till stor del av flerfamiljshus. Fel att nu bygga i en park som kommer att få en allt större betydelse. Parken kan sparas. I närområdet planeras för ökad bostadsproduktion, t.ex. 70 lägenheter i Ulvsunda Slottspark. Omedelbart norr om Lillsjöparken skissas för lägenheter. En stor enig opinion kämpar för att behålla sin park. Mer än tusen namnunderskrifter och skriftliga protester bevisar detta. Flera boendeorganisationer och ideella organisationer har framfört kraftiga protester. En enig stadsdelsnämnd säger nej till byggande. Att behålla parken med naturupplevelse som huvudinriktning gör att parken blir billig i underhåll och med minimal skadegörelse. - Konstlade attraktioner förstör naturupplevelsen och utsätts ofta för åverkan. Stadsbyggnadskontoret vägrar gång på gång att följastadsbyggnadsnämndens intentioner om varsam bebyggelse i parken. Sbn har beslutat att tillåta planering av 2 hus med ca 15 lägenheter. Efter detta beslut planerar sbk för 3 hus med 36 lägenheter, varav ett utanför parkområdet. (Till pressen anges 40 lgh.) Sbk planerar även för flera störande attraktioner i parken, trots att sbn inte godkänt förslaget. 1

2 Stadsbyggnadsnämndens beslut Beslutet: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att enbart gå vidare med Hus A och B, att centrera de två kvarvarande husen och flytta dem närmare Lillsjönäsvägen, att uppdra åt kontoret att tillse att den föreslagna bebyggelsen gestaltas på ett sätt som ligger i samklang med övrig bebyggelse i området, att uppdra åt kontoret att i den framtida bearbetningen av förslaget tillse att den befintliga vegetationen i största möjliga mån bevaras, samt att därutöver anföra följande. Trots att flera omarbetningar gjorts av det ursprungliga förslaget finns en fortsatt stark kritik mot det föreliggande projektet. Bland annat därför är det viktigt att den föreslagna nybyggnationen i största möjligaste mån utformas så att inverkan på och tillgängligheten till det befintliga grönområdet minimeras. För att säkra tillträdet till parken och koloniträdgårdarna skall bebyggelsen därför minskas och de två kvarvarande husen centreras samt flyttas närmare vägen. Detta möjliggör ett bättre bevarande av värdefulla grönkilar. Gestaltningen av husen skall anpassas bättre efter den omgivande bebyggelsen. Exempel på hur detta tidigare gjorts finns i området, bland annat så uppfördes ett hus i korsningen Smedjevägen -Ulvsundavägen för några år sedan som på ett bra sätt smälter in i områdets nuvarande karaktär. För att parken även i fortsättningen skall vara en grön oas i området bör ingreppen på den befintliga vegetationen vara så sparsam som möjligt. Yrkanden ställdes av 1) vice ordföranden Teres Lindberg (s), Inger Koch (m) och Abit Dundar (fp), att stadsbyggnadsnämnden (se beslutet). 2) Cecilia Obermüller (mp), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete, samt att därutöver anföra följande. De negativa aspekterna överväger stort och därför bör planarbetet avbrytas. Att ett hus har tagits bort ur planeringen är en förbättring, men varför byggherren ska kompenseras är en gåta, är huset olämpligt ska det tas bort. Det ska inte ersättas med ett hus på en lekplats, en fin lekplats som också är den enda i området. Att sedan lägga en lekplats bredvid seniorboende (55+) tycks underligt. Nämnden oroas av det tilltagande planerandet på grönmark. Gröna ytor är en ändlig resurs i staden och skall inte ses som en exploateringsreserv. Den enklaste vägen tycks tyvärr alltid vara att ta natur- och parkmark i anspråk. Den grönmark som tas i anspråk måste kompenseras endera kvantitativt eller kvalitativt i närområdet och hur detta skulle kunna ske är en gåta. Denna exploatering av värdefull naturmark i kanten av Lillsjön bör inte genomföras. Här trivs idag bl.a. näktergal och häger och även homo sapiens. Området används flitigt för närrekreation, men även människor som inte bor i närområdet, tar sig till Lillsjöområdet för att njuta av naturen, fiska, ha picknick, jogga och promenera, mm. Det är stadsbor av alla åldrar, inkomstnivåer och ursprung som möts kring Lillsjön. Även med tanke på planerade förtätningsprojekt och stora bebyggelseprojekt i omnejden är det oerhört viktigt att värna detta rekreationsområde som därutöver utgör en mycket viktig del i ett historiskt och vackert kulturlandskap. Belastningen av närsalter mm på Lillsjön måste minimeras, sjön är hårt ansträngd redan idag, den planerade exploateringen missgynnar utan tvekan sjöns ekosystem. (Se Strategi för Stockholms vattenarbete ) I åratal har människor och föreningar engagerat sig i bevarandet av Lillsjöområdet. Nämnden anser att vi ska lyssna på våra medborgare, stadsdelsnämnden som tydligt avslagit ärendet och också med hänsyn till stadsbyggnadskontorets arbetsbelastning inte försöka driva igenom mycket kontroversiella projekt. Vi bygger mycket runt omkring i staden och Bromma får ta en stor andel av planerad kommande bebyggelse. Vissa olämpliga projekt ska avskrivas. 3) Maria Hannäs (v), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete, samt att därutöver anföra följande: Vänsterpartiet avstyrker bestämt planer på ny bebyggelse i detta område nära Lillsjön. Områdets runt Lillsjön är och kommer att vara en grön lunga i ett område som med planerad ny bebyggelse i bl.a. Ulvsunda kommer vara ännu mer viktig i framtiden. Miljön med tät lövskog, de två koloniområdena samt promenadstråk utgör tillsammans en viktig oas för de boende i Abrahamsberg och Riksby, där många hushåll inte har tillgång till egen balkong. Ett nytt hus i lekparken vid Fältmarskalksvägen är inte heller motiverat. Ersättaryttrande gjordes av Lukas Forslund (c), enligt följande: Centerpartiet ser positivt på det expansiva nybyggande som vår stad nu upplever. Många människor vill bo i Stockholm och det är en viktig politisk uppgift att se till att det byggs för framtiden. Att staden växer är positivt. När vi planerar nybyggnationer måste en rad aspekter tas hänsyn till. Centerpartiet tycker det är viktigt att värna om stadens parker och grönområden. Det handlar om både miljö- och hälsoaspekter då såväl parker som naturlig grönska har stor betydelse för luftrening, psykisk hälsa och möjligheten till rekreation. Lillsjönäsvägen (Lillsjöparken) är en viktig oas i Ulvsunda. Parken har stora natur- och kulturvärden och är ett intensivt utnyttjat rekreationsområde. Det finns områden i trakten som är bättre lämpade för bebyggelse. Parken är värdefull och bör därför bibehållas i sin nuvarande form. Centerpartiet motsätter sig sålunda de presenterade planerna att bygga i parken. 2

3 Tjänstemännen struntar i demokratiskt fattade beslut Stadsbyggnadsnämnden har i sitt beslut gett detaljerade instruktioner om begränsningar i byggplanerna för Lillsjöparken. I stället för att följa sbn:s beslut planerar nu sbk för utökat byggande i parken och dess omgivning. Stadsbyggnadsnämndens beslut: Två hus med denna utformning som utgångspunkt får planeras. Varje hus innehåller 6 lägenheter. (Det flerfamiljshus vid Fältmarskalksvägen, som sbk föreslagit, får inte heller byggas.) Så här följer stadsbyggnadskontoret nämndens beslut: Planerar för tre hus med denna utformning, ca 35 lägenheter. (12 lgh per hus.) I media uppger man 40 lägenheter. Ett av husen placeras utanför parkområdet Detta förslag finns nu utställt för samråd. Remisstiden går ut den 15 september. Trots att sbk under de senaste 8 åren producerat ett antal planförslag, har man inte en enda gång lyckats presentera ett förslag som tillnärmelsevis uppfyller sbn:s krav på varsam bebyggelse i parken. Detta kan endast tolkas som ett bevis att det inte går att bygga i parken utan att allvarligt skada dess natur- och rekreationsvärden. Återstår nu endast att helt dra tillbaka all byggplanering i Lillsjöparken. 3

4 Byggnaderna passar inte in i parken! Trots att sbk säger sig ha gjort stora ansträngningar för att anpassa byggnaderna till parkmiljön, så har man inte lyckats. Byggnaderna kommer att framstå som två stora klossar belägna på en höjd i parken. De kommer att få ett dominerade och avvikande utseende i förhållande till omgivningen. Man kan bara tänka sig att gå stigen runt sjön eller befinna sig på Tysta ängen en höst- vinter- eller vårdag när det inte finns något lövverk på träden (7 av årets 12 månader). Framför sig har man då dessa trevåningshus med 12 lägenheter vardera. Dessa står i stark kontrast mot de bakomliggande enfamiljshusen utmed Lillsjönäsvägen (som stadsbyggnadskontoret anser ha betydande kulturhistoriska värden och som byggdes i början av förra seklet ). Tala om anpassning! Dessutom har man anlitat en konsultbyrå, som har föreslagit ett antal olika attraktioner på Tysta ängen, bl.a. ljudparaboler! Man undrar över varför denna mängd av attraktioner i form av karusell, klätterställning twistgunga och linbana måste anordnas bara för att man bygger seniorbostäder i parken. Sådana anläggningar skall naturligtvis byggas i naturlig närhet till där barn och ungdomar naturligt befinner sig, t.ex. i bostadsområden eller i närheten av skolor. Stadsbyggnadskontoret verkar ännu efter åtta års planering inte förstått att de som nyttjar parken vill ha en naturskön rekreationspark för vila och ro i en i övrigt mycket stressande miljö. De pengar som man lagt ner på att anlita konsultbolag i olika omgångar kunde man i stället använt för att förbättra stigen runt sjön. Tysta ängen Området sydväst om planområdet kallas Tysta ängen. I flygbilden nedan ser man hur Tysta ängen i alla riktningar omgärdas av trädridåer. Detta förhållande och en gynnsam topografi har fått som följd att ängen är mycket tyst därav namnet. Trots stadens ljudkuliss i bakgrunden och stora trafikleder alldeles i närheten, tror man sig här vara mitt ute i naturen. När man befinner sig på ängen uppfattar man närmast de rådande förhållandena som ett märkligt fenomen. Rekreationsvärdet är betydande. Nu planerar man att spoliera denna unika miljö. Se pilarna! Tysta ängen = Planerade ingrepp i parken LMV/Sthlm stad 4

5 Tysta ängen = Planerade attraktioner Foto: Peter Kubulnieks Fotot hämtat från Eniro Stadsbyggnadskontorets planförslag (Obs! Förslaget överensstämmer inte med Stadsbyggnadsnämndens beslut och dess intentioner om varsam bebyggelse i parken.) Om detta förslag trots politikernas nej och de närboendes protester genomförs, kommer områdets värde som rofylld naturskön park att spolieras. Kvar blir en bullrande och störande verksamhet, som på intet sätt ger den naturupplevelse, som de närboende i denna svårt trafikstörda miljö är i så stort behov av. 5

6 Bevara den gröna oasen vid Lillsjön! Visst måste alla människor, som bor i denna bullrande och avgasutsläppande miljö, få behålla sin gröna lunga! - Lillsjöparken, en liten, men oerhört betydelsefull oas i detta sjudande trafikkaos. Här kan man njuta av ett stycke fridfull natur på Tysta ängen, solbada och ta en picknick. Vandra eller jogga kring sjön, njuta av vattenspegeln och trädridåerna kring sjön. - Träddungarna som med sin grönska filtrerar trafikens föroreningar och ger frid och ro för trafikstressade nerver. Bromma flygplats 700 m norr om parken Kvarnbacksvägen, norr om parken Hemslöjdsvägen, väster om parken Lillsjöparken Google Ulvsundavägen, öster om parken Drottningholmsvägen, söder om parken 6 = Planerat byggområde

7 Sbk vägrar att acceptera Miljöförvaltningens remissvar och glömmer att ta med Skönhetsrådets avstyrkan Ett par exempel på hur sbk behandlar remissvar: I sbk:s planbeskrivning kan man läsa följande: Platserna för föreslagen ny bebyggelse är tydligt präglad av mänskliga aktiviteter och kan inte beskrivas som orörd naturmark. Invid Lillsjönäsvägen har planområdet varit bebyggt med bostäder fram till mitten av 1900-talet. Den vegetation som finns i dag är slyskog (Red fetstil.) som vuxit upp sedan bostäderna rivits och marken lämnats. En liknande lydelse hade sbk i sitt tjänsteutlåtande vid redovisningen av det föregående programsamrådet med tillhörande remissvar Detta trots att Miljöförvaltningen i sitt remissvar angett att: I Stadsbyggnads-kontorets tjänsteutlåtande anförs bl a att planområdet ingår i ett sammanhängande parkområde kring Lillsjön. Vidare sägs att det berörda området tidigare varit bebyggt med i dag rivna småhus... Miljöförvaltningen vill därför framhålla att området på intet sätt ger intryck av gammal rivningstomt eller exploaterad mark. (Red fetstil.) Inom den del av planområdet som utgör gammal tomtmark finns visserligen spår av gammal trädgård och husgrunder, men området utgör en naturlig del av naturlandskapet. Detta remissvar har alltså totalt negligerats av stadsbyggnadskontoret. I stället har ett motsatt förhållande redovisats till stadsbyggnadsnämnden. (Enligt gängse skogligt språkbruk är slyskog tätt växande år gammal ungskog. Läsaren kan själv av flygbilderna på föregående sidor bedöma om området är beväxt med slyskog.) I remissammanställningen glömde sbk att ta med Skönhetsrådets avstyrkan av förslaget att bygga i parken. I sin skriftliga ursäkt anser man att misstaget saknar betydelse eftersom det inte påverkade sbk:s ställningstagande. Och vi som trodde att stadsbyggnadsnämnden ska ha tillgång till en rättvisande remissammanställning för att kunna göra en adekvat bedömning. Karinsborg (Innan det revs i mitten av 1900-talet.) Foto: Hans Edenhager Bostadshuset (Nu planerad plats för södra huset) Foto: Hans Edenhager Hönshuset (Nu planerad plats för norra huset) Karinsborg är den enda bostad som funnits på planområdet det senaste århundradet. Sbk anger felaktigt att det funnits bostäder (pluralis) på planplatsen. (Kanske har man då även räknat in hönshuset.) - Däremot finns det i denna sida av parken ett 10-tal järnåldersgravar och enligt uttalande från de sist boende även runristningar på berghällen där bostäder nu planeras. 7

8 Svalt intresse för Seniorgårdens lägenheter Stort antal lägenheter osålda Den 11 juli i år hade Seniorgården AB 8 objekt i Stockholmsområdet med totalt 294 lägenheter under försäljning. Av dessa var vid denna tidpunkt 121 lägenheter osålda. Inflyttningstider: Våren 2008 t o m hösten Svårigheterna för Seniorgården att sälja sina lägenheter kan åskådliggöras med följande exempel från ett av de objekt som direktannonseras till seniorer i Bromma: Vintern 2008 inbjöd man genom brev till visning. Under våren gjorde man ytterligare ett direktutskick om en andra visning. Då erbjöds gratis konsultation av en inredningsarkitekt om man köpte en lägenhet före den 20 juni. Eftersom det fortfarande gick trögt med försäljningen annonserade man ut lägenheterna i Mitt Bromma. Man bjuder nu på såväl flyttning som flyttstädning om man köper en lägenhet före den 31 augusti. Den 1 augusti var det fortfarande 24 lägenheter osålda i detta objekt. Seniorgården skriver i ett remissvar till stadsbyggnadskontoret ang. byggandet av seniorbostäder i Lillsjöparken: Intresset av bostäder för äldre personer är mycket stort i detta område. Detta stora intresse verkar enligt ovanstående nu vara helt bortblåst. Åtminstone när det gäller Seniorgårdens erbjudanden. Varför är intresset för Seniorgårdens lägenheter så litet? Ja, kanske beror det på att folk börjar få upp ögonen vad företagets erbjudande egentligen innebär? Det är en mycket bra affärsidé, men ger obetydligt mer än ett normalt boende. Två år efter försäljningen överlämnar nämligen Seniorgården allt ansvar för verksamheten till en efterhand allt mer åldrande styrelse i den bostadsrättförening som bildas. Seniorgården lämnar dock hjälpsamt ut adresser till diverse serviceföretag, som erbjuder service för pensionärer. Lägenheterna är handkappanpassade, något som alla lägenheter bör vara och är vad en statlig utredning nu föreslår. Inte heller finns det någon garanti för att lägenheterna i fortsättningen kommer att förbli seniorbostäder. Den bildade bostadsrättsföreningen bestämmer nämligen helt själv om vilka åldersgrupper som får bo där. Kanske finns det boende som har barn eller barnbarn som de vill ska få köpa en lägenhet eller får deras egen som gåva vid frånfälle. Kanske ligger det en hel del i det en som varit med att bygga upp idén kring 55+ boende berättade. Han sade: Vi startade detta för att det var svårt att få kommunerna att släppa till fina och naturnära områden för bostadsbebyggelse. - Ja, i varje fall när det gäller Lillsjöparken har man verkligen lyckats med i sin strävan. Behovet inte så stort som man vill tro Vid Lillsjönäsvägen, mitt emot Lillsjöparken, ligger ett antal enfamiljsvillor från början av 1900-talet. Av 10 hus, som ligger närmast Ulvsundavägen, har de senaste 10 åren 4 par ordnat sitt seniorboende på egen hand. Ingen av dessa har haft några som helst problem att finna en lämplig bostad. Av de övriga är det maximalt 2 par som mänskligt sett kan vara i behov av seniorboende de närmaste 20 åren. Inte heller i området som helhet verkar det vara något trängande behov av seniorbostäder. Den största omflyttningen har troligen redan skett och en yngre generation har trätt till. Detta stämmer också med den analys som Bromma stadsdelsnämnd presenterade för något år sedan, där man konstaterade att det är 8

9 mindre behov av äldreomsorg i Bromma än i många andra delar av landet den närmaste framtiden. Är det pengarna som styr? Kanske är det uttalade starka behovet av seniorlägenheter från byggbolagen fortfarande ett sätt att få politiker att släppa till naturskön parkmark (t.ex. Lillsjöparken) för extremt lönsam byggande? JM, där Seniorgården AB ingå, hade som bekant 2006 ett resultat på mer än 1 miljard kr. Något som tyder på att en och annan senior fått betala någon krona mer än produktionskostnaden för sin lägenhet. 9

10 Åtta års kamp om Lillsjöparken 2000 Gatu- och fastighetskontoret föreslår att det lämnas markanvisning för flerbostadshus med 300 (!) lägenheter i Lillsjöparken. Man ger bl.a. följande kommentar: Området är i princip sådan parkmark där bebyggelse inte ska komma i fråga. Likväl bör ett smalt bebyggelseområde närmast Lillsjönäsvägen kunna prövas eftersom konsekvenserna i så fall blir måttliga Viss sjöutsikt och närhet till natur i skyddat läge. (Senare vill kontoret inte stå för antalet 300 lägenheter utan urskuldar sig med att det var ett missförstånd.) 2001 SKB (Stockholms Kooperativa Byggnadsförening) drar tillbaks sin ansökan om markanvisning troligen på grund av den starka opinionen från allmänhet, politiker och egna boende. Gatu- och fastighetskontoret drar då också tillbaks sitt förslag om att bygga i Lillsjöparken. Motivet var att projektet endast skulle ge ett litet antal bostäder och att parken utgör ett känsligt område. Inom Gatu- och fastighetskontoret finns det nu två falanger. En med Solveig Svedgård, som då var ansvarig för Gatu- och fastighetskontorets region Ytterstad, som anser att det under överskådlig tid inte finns något behov att bygga i parken. En andra falang sade dagen efter beslutet att dra tillbaks markanvisningsförslaget till Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken att den kunde lova att det inom tio år kommer att vara bebyggt i parken utmed Lillsjönäsvägen Solveig Svedgård pensioneras. Arbetsgruppen känner nu en viss oro och kontaktar Gatu- och fastighetskontoret om ev. byggplaner. Man fick då följande svar: Ni kan vara helt lugna, att bygga i Lillsjöparken är inte alls aktuellt Trots detta lugnande besked hösten 2004 hade man redan i februari 2005 ett fullt färdigt markanvisningsförslag, komplett med angivande av byggbolag och konkret utarbetade planskisser för att bygga i Lillsjöparken. Denna gång var det Seniorgården AB som fått uppdraget. Den 5 april behandlades förslaget första gången i Gatu- och fastighetsnämnden, där det bordlades. Det bordlades också den 26 april. Vid mötet den 31 maj beslutade man att återremittera ärendet till Marknämnden för ändringar. Man kräver att de föreslagna 4 husen minskas till 3. Som kompensation får ett av de återstående husen utökas med en våning. Markontoret återkom med ett förslag som fortfarande innehöll 4 hus, dock hade man flyttat det hus man tidigare placerat på koloniområdet. Den 13 oktober beslutade Marknämnden om markanvisning. Nämnden var inte enig och beslutet genomdrevs trots kraftiga protester mot förslaget från samtliga partiers lokalavdelningar Inför valet deklarerade centern, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att byggplanerna i Lillsjöparken måste stoppas. Moderaterna kunde tänka sig en mindre, anpassad bebyggelse. Folkpartiet och socialdemokraterna ansåg sig inte kunna uttala sig förrän detaljplanen var klar. Kersti Py Börjeson (s) och Annika Billström (s) ansåg att om det fanns en kraftig opinion skulle man kunna tänka sig att ta frågan under omprövning. I november ställdes planförslaget ut och samrådsarbetet påbörjades. I planförslaget anges att skogen mot sjön skall sparas, att kolonilotterna inte kommer att påverkas och husen skall bestå av 3 våningar. Vid samrådet med 10

11 sakägarna framgår att man kommer att: utföra siktuthuggningar i skogen mot sjön för att få sjöutsikt från Lillsjönäsvägen, att delar av koloniområdet inte kommer att kunna brukas, att man kommer att utöka husen med suterrängvåningar. Man slopar det södra huset, men kräver som kompensation att det får byggas ett liknande hus vid Fältmarskalksvägen. Markkontoret intervjuas i tidningen Mitt i Bromma den 12 december. I reportaget gör markontoret följande uttalanden om planförslaget: Förslaget har oändligt liten inverkan på parken. Vi bygger bara där det inte alls har någon rekreativ betydelse. Seniorgården AB har gjort en väldigt återhållsam och vacker plan. Arbetsgruppens Rädda Lillsjöparkens kritik av planförslaget avfärdar man som småaktigt och närmast tragikomiskt Flertalet remissvar motsätter sig att det byggs i parken, däribland Bromma stadsdelsnämnd. Den 17 oktober beslutar Stadsbyggnadsnämnden att Stadsbyggnadskontoret endast får gå vidare med 2 hus av de 4 hus man föreslagit. Ett hus i parken och ett vid Fältmarskalksvägen slopas. (Se sidan 2.) Dessa skall anpassas till den känsliga miljön i parken. Hur husen skall utformas anges med ett konkret exempel Den 30 maj ställer Stadsbyggnadskontoret ut det nya förslaget och samrådsarbetet börjar. Trots Stadsbyggnadsnämndens beslut att endast 2 hus får byggas, föreslår sbk nu 3 hus! Man följer inte heller Stadsbyggnadsnämndens anvisningar ang. husens utformning. Dessutom förslår sbk att lekplatser byggs i parken, trots att Stadsbyggnadsnämnden inte godkänt sbk:s tidigare förslag att bygga en i parken. Remisstiden går ut den 15 september. Den 12 juni föreslår Exploateringskontoret att Exploateringsnämnden beslutar att ge Seniorgården AB markanvisning för ett flerbostadshus på ca 12 lägenheter på Fältmarskalksvägen. Detta torts att Stadsbyggnadskontoret i sitt beslut avvisade Stadsbyggnadskontorets förslag att uppföra en sådan byggnad på samma plats, som Exploateringskontoret nu föreslår markanvisning för. (Av 4 föreslagna hus beslutades att endast gå vidare med hus A och B.) Lillsjöparken - Värd att värna 11 Foto: Peter Lindahl

12 Avveckla projektet! Det finns nu inga rimliga skäl att bygga i Lillsjöparken. Under resans gång har förutsättningarna förändrats. När planarbetet startade ansågs det finnas ett akut behov av seniorbostäder. Så är inte fallet i dag. Insikten om parkens stora rekreationsvärde har allt mer kommit i dagen. Man har i dag kommit mer till klarhet vilka skador en byggnation skulle innebära. Det bästa är att Stadsbyggnadskontoret (helst i samråd med Seniorgården AB) nu tar samma kloka beslut som man gjorde 2001 (då förmodligen i samråd med SKB), nämligen att dra tillbaks hela projektet. Om inte så sker måste våra politiker nu på allvar tar tag i det hela, fatta det avgörande beslutet och stoppa all fortsatt projektering. Det är nu dags att vi alla tar till oss hur förre chefen för Stockholms ytterstad (vid dåvarande Gatu- och fastighetskontoret, nuvarande stadsbyggnadskontoret) kommenterade beslutet att 2001 dra tillbaks byggplanerna i parken. - Hon konstaterade att skadan skulle vara större än nyttan av att bygga i parken. Hon kunde inte lova något, men hennes bedömning var att det under överskådlig tid inte finns något behov att bygga i parken. Ett konstaterande de allra flesta i dag instämmer i. (I varje fall bör man först bygga de lägenheter som är skissade norr om parken.) Ingen, utom ev. ett 15-tal bostadsrättsspekulanter samt de som är aktieägare i JM, eller på annat sätt är kopplade till företaget, kan i dag ha något intresse av att det byggs i parken. Skriv till Stadsbyggnadsnämnden och protestera mot byggplanerna! Din protest kan vara det som gör att byggplanerna stoppas! Gör det i god tid före den 15 september, då går nämligen remisstiden ut. Adressera till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, Stockholm E-post: Ange: Synpunkter på förslag om detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:39 m fl. Planförslaget och mer information hittar du på: Atingen du är vanlig medborgare, tjänsteman, politiker, eller medlem i en organisation: Tillsammans kan vi rädda Lillsjöparken! 12

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer

Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön

Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön Rapport utgiven av Socialdemokrater för Sanning och Ärlighet i Solnapolitiken "Därför är jag socialdemokrat Jag styrks i min övertygelse när

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Fördjupad översiktsplan för Ön maj 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INTRODUKTION... 4 Samråd 15 oktober- 10 december 2007... 4 Aktiviteter...

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Stockholm den 3 oktober 2013. Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping

Stockholm den 3 oktober 2013. Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Stockholm den 3 oktober 2013 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagat beslut: Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommuns beslut om antagande av översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun,

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. "Vi vill få en bra mix av butiker i city." HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. Vi vill få en bra mix av butiker i city. HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR Utredning visar stor vilja att bygga om vindar sid 5 Dags att ha koll på sin egenkontroll sid 3 Fjärrvärmemonopolet på väg att luckras upp sid 4 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna GFR Foto: Sofia Sabel NR

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer