Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!"

Transkript

1 Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2008 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden. Vi i arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken motsätter oss all exploatering av parken och arbetar för att området ska få ett starkare skydd mot framtida intrång. Kontaktperson: Bengt Pettersson. Tfn E-post: Hemsida: Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas! Det främsta motivet för att bygga i parken finns inte längre kvar. - Produktionen av seniorbostäder är nu större än efterfrågan. Det företag som vill bygga i parken har nu stora svårigheter att sälja redan producerade seniorbostäder. (Företaget vill troligen ändå bygga i parken eftersom detta bedöms vara ett mycket attraktivt läge och kommer att generera en god vinst.) Dessutom: Parken har oerhört stort värde för de närboende. Om den naggas i kanten kommer känslan av naturupplevelse att minska. Området kring parken är hårdexploaterat med trafikintensiva trafikleder, flygplats, industrier, köpcentra och återvinningscentral. Bebyggelsen består till stor del av flerfamiljshus. Fel att nu bygga i en park som kommer att få en allt större betydelse. Parken kan sparas. I närområdet planeras för ökad bostadsproduktion, t.ex. 70 lägenheter i Ulvsunda Slottspark. Omedelbart norr om Lillsjöparken skissas för lägenheter. En stor enig opinion kämpar för att behålla sin park. Mer än tusen namnunderskrifter och skriftliga protester bevisar detta. Flera boendeorganisationer och ideella organisationer har framfört kraftiga protester. En enig stadsdelsnämnd säger nej till byggande. Att behålla parken med naturupplevelse som huvudinriktning gör att parken blir billig i underhåll och med minimal skadegörelse. - Konstlade attraktioner förstör naturupplevelsen och utsätts ofta för åverkan. Stadsbyggnadskontoret vägrar gång på gång att följastadsbyggnadsnämndens intentioner om varsam bebyggelse i parken. Sbn har beslutat att tillåta planering av 2 hus med ca 15 lägenheter. Efter detta beslut planerar sbk för 3 hus med 36 lägenheter, varav ett utanför parkområdet. (Till pressen anges 40 lgh.) Sbk planerar även för flera störande attraktioner i parken, trots att sbn inte godkänt förslaget. 1

2 Stadsbyggnadsnämndens beslut Beslutet: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att enbart gå vidare med Hus A och B, att centrera de två kvarvarande husen och flytta dem närmare Lillsjönäsvägen, att uppdra åt kontoret att tillse att den föreslagna bebyggelsen gestaltas på ett sätt som ligger i samklang med övrig bebyggelse i området, att uppdra åt kontoret att i den framtida bearbetningen av förslaget tillse att den befintliga vegetationen i största möjliga mån bevaras, samt att därutöver anföra följande. Trots att flera omarbetningar gjorts av det ursprungliga förslaget finns en fortsatt stark kritik mot det föreliggande projektet. Bland annat därför är det viktigt att den föreslagna nybyggnationen i största möjligaste mån utformas så att inverkan på och tillgängligheten till det befintliga grönområdet minimeras. För att säkra tillträdet till parken och koloniträdgårdarna skall bebyggelsen därför minskas och de två kvarvarande husen centreras samt flyttas närmare vägen. Detta möjliggör ett bättre bevarande av värdefulla grönkilar. Gestaltningen av husen skall anpassas bättre efter den omgivande bebyggelsen. Exempel på hur detta tidigare gjorts finns i området, bland annat så uppfördes ett hus i korsningen Smedjevägen -Ulvsundavägen för några år sedan som på ett bra sätt smälter in i områdets nuvarande karaktär. För att parken även i fortsättningen skall vara en grön oas i området bör ingreppen på den befintliga vegetationen vara så sparsam som möjligt. Yrkanden ställdes av 1) vice ordföranden Teres Lindberg (s), Inger Koch (m) och Abit Dundar (fp), att stadsbyggnadsnämnden (se beslutet). 2) Cecilia Obermüller (mp), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete, samt att därutöver anföra följande. De negativa aspekterna överväger stort och därför bör planarbetet avbrytas. Att ett hus har tagits bort ur planeringen är en förbättring, men varför byggherren ska kompenseras är en gåta, är huset olämpligt ska det tas bort. Det ska inte ersättas med ett hus på en lekplats, en fin lekplats som också är den enda i området. Att sedan lägga en lekplats bredvid seniorboende (55+) tycks underligt. Nämnden oroas av det tilltagande planerandet på grönmark. Gröna ytor är en ändlig resurs i staden och skall inte ses som en exploateringsreserv. Den enklaste vägen tycks tyvärr alltid vara att ta natur- och parkmark i anspråk. Den grönmark som tas i anspråk måste kompenseras endera kvantitativt eller kvalitativt i närområdet och hur detta skulle kunna ske är en gåta. Denna exploatering av värdefull naturmark i kanten av Lillsjön bör inte genomföras. Här trivs idag bl.a. näktergal och häger och även homo sapiens. Området används flitigt för närrekreation, men även människor som inte bor i närområdet, tar sig till Lillsjöområdet för att njuta av naturen, fiska, ha picknick, jogga och promenera, mm. Det är stadsbor av alla åldrar, inkomstnivåer och ursprung som möts kring Lillsjön. Även med tanke på planerade förtätningsprojekt och stora bebyggelseprojekt i omnejden är det oerhört viktigt att värna detta rekreationsområde som därutöver utgör en mycket viktig del i ett historiskt och vackert kulturlandskap. Belastningen av närsalter mm på Lillsjön måste minimeras, sjön är hårt ansträngd redan idag, den planerade exploateringen missgynnar utan tvekan sjöns ekosystem. (Se Strategi för Stockholms vattenarbete ) I åratal har människor och föreningar engagerat sig i bevarandet av Lillsjöområdet. Nämnden anser att vi ska lyssna på våra medborgare, stadsdelsnämnden som tydligt avslagit ärendet och också med hänsyn till stadsbyggnadskontorets arbetsbelastning inte försöka driva igenom mycket kontroversiella projekt. Vi bygger mycket runt omkring i staden och Bromma får ta en stor andel av planerad kommande bebyggelse. Vissa olämpliga projekt ska avskrivas. 3) Maria Hannäs (v), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete, samt att därutöver anföra följande: Vänsterpartiet avstyrker bestämt planer på ny bebyggelse i detta område nära Lillsjön. Områdets runt Lillsjön är och kommer att vara en grön lunga i ett område som med planerad ny bebyggelse i bl.a. Ulvsunda kommer vara ännu mer viktig i framtiden. Miljön med tät lövskog, de två koloniområdena samt promenadstråk utgör tillsammans en viktig oas för de boende i Abrahamsberg och Riksby, där många hushåll inte har tillgång till egen balkong. Ett nytt hus i lekparken vid Fältmarskalksvägen är inte heller motiverat. Ersättaryttrande gjordes av Lukas Forslund (c), enligt följande: Centerpartiet ser positivt på det expansiva nybyggande som vår stad nu upplever. Många människor vill bo i Stockholm och det är en viktig politisk uppgift att se till att det byggs för framtiden. Att staden växer är positivt. När vi planerar nybyggnationer måste en rad aspekter tas hänsyn till. Centerpartiet tycker det är viktigt att värna om stadens parker och grönområden. Det handlar om både miljö- och hälsoaspekter då såväl parker som naturlig grönska har stor betydelse för luftrening, psykisk hälsa och möjligheten till rekreation. Lillsjönäsvägen (Lillsjöparken) är en viktig oas i Ulvsunda. Parken har stora natur- och kulturvärden och är ett intensivt utnyttjat rekreationsområde. Det finns områden i trakten som är bättre lämpade för bebyggelse. Parken är värdefull och bör därför bibehållas i sin nuvarande form. Centerpartiet motsätter sig sålunda de presenterade planerna att bygga i parken. 2

3 Tjänstemännen struntar i demokratiskt fattade beslut Stadsbyggnadsnämnden har i sitt beslut gett detaljerade instruktioner om begränsningar i byggplanerna för Lillsjöparken. I stället för att följa sbn:s beslut planerar nu sbk för utökat byggande i parken och dess omgivning. Stadsbyggnadsnämndens beslut: Två hus med denna utformning som utgångspunkt får planeras. Varje hus innehåller 6 lägenheter. (Det flerfamiljshus vid Fältmarskalksvägen, som sbk föreslagit, får inte heller byggas.) Så här följer stadsbyggnadskontoret nämndens beslut: Planerar för tre hus med denna utformning, ca 35 lägenheter. (12 lgh per hus.) I media uppger man 40 lägenheter. Ett av husen placeras utanför parkområdet Detta förslag finns nu utställt för samråd. Remisstiden går ut den 15 september. Trots att sbk under de senaste 8 åren producerat ett antal planförslag, har man inte en enda gång lyckats presentera ett förslag som tillnärmelsevis uppfyller sbn:s krav på varsam bebyggelse i parken. Detta kan endast tolkas som ett bevis att det inte går att bygga i parken utan att allvarligt skada dess natur- och rekreationsvärden. Återstår nu endast att helt dra tillbaka all byggplanering i Lillsjöparken. 3

4 Byggnaderna passar inte in i parken! Trots att sbk säger sig ha gjort stora ansträngningar för att anpassa byggnaderna till parkmiljön, så har man inte lyckats. Byggnaderna kommer att framstå som två stora klossar belägna på en höjd i parken. De kommer att få ett dominerade och avvikande utseende i förhållande till omgivningen. Man kan bara tänka sig att gå stigen runt sjön eller befinna sig på Tysta ängen en höst- vinter- eller vårdag när det inte finns något lövverk på träden (7 av årets 12 månader). Framför sig har man då dessa trevåningshus med 12 lägenheter vardera. Dessa står i stark kontrast mot de bakomliggande enfamiljshusen utmed Lillsjönäsvägen (som stadsbyggnadskontoret anser ha betydande kulturhistoriska värden och som byggdes i början av förra seklet ). Tala om anpassning! Dessutom har man anlitat en konsultbyrå, som har föreslagit ett antal olika attraktioner på Tysta ängen, bl.a. ljudparaboler! Man undrar över varför denna mängd av attraktioner i form av karusell, klätterställning twistgunga och linbana måste anordnas bara för att man bygger seniorbostäder i parken. Sådana anläggningar skall naturligtvis byggas i naturlig närhet till där barn och ungdomar naturligt befinner sig, t.ex. i bostadsområden eller i närheten av skolor. Stadsbyggnadskontoret verkar ännu efter åtta års planering inte förstått att de som nyttjar parken vill ha en naturskön rekreationspark för vila och ro i en i övrigt mycket stressande miljö. De pengar som man lagt ner på att anlita konsultbolag i olika omgångar kunde man i stället använt för att förbättra stigen runt sjön. Tysta ängen Området sydväst om planområdet kallas Tysta ängen. I flygbilden nedan ser man hur Tysta ängen i alla riktningar omgärdas av trädridåer. Detta förhållande och en gynnsam topografi har fått som följd att ängen är mycket tyst därav namnet. Trots stadens ljudkuliss i bakgrunden och stora trafikleder alldeles i närheten, tror man sig här vara mitt ute i naturen. När man befinner sig på ängen uppfattar man närmast de rådande förhållandena som ett märkligt fenomen. Rekreationsvärdet är betydande. Nu planerar man att spoliera denna unika miljö. Se pilarna! Tysta ängen = Planerade ingrepp i parken LMV/Sthlm stad 4

5 Tysta ängen = Planerade attraktioner Foto: Peter Kubulnieks Fotot hämtat från Eniro Stadsbyggnadskontorets planförslag (Obs! Förslaget överensstämmer inte med Stadsbyggnadsnämndens beslut och dess intentioner om varsam bebyggelse i parken.) Om detta förslag trots politikernas nej och de närboendes protester genomförs, kommer områdets värde som rofylld naturskön park att spolieras. Kvar blir en bullrande och störande verksamhet, som på intet sätt ger den naturupplevelse, som de närboende i denna svårt trafikstörda miljö är i så stort behov av. 5

6 Bevara den gröna oasen vid Lillsjön! Visst måste alla människor, som bor i denna bullrande och avgasutsläppande miljö, få behålla sin gröna lunga! - Lillsjöparken, en liten, men oerhört betydelsefull oas i detta sjudande trafikkaos. Här kan man njuta av ett stycke fridfull natur på Tysta ängen, solbada och ta en picknick. Vandra eller jogga kring sjön, njuta av vattenspegeln och trädridåerna kring sjön. - Träddungarna som med sin grönska filtrerar trafikens föroreningar och ger frid och ro för trafikstressade nerver. Bromma flygplats 700 m norr om parken Kvarnbacksvägen, norr om parken Hemslöjdsvägen, väster om parken Lillsjöparken Google Ulvsundavägen, öster om parken Drottningholmsvägen, söder om parken 6 = Planerat byggområde

7 Sbk vägrar att acceptera Miljöförvaltningens remissvar och glömmer att ta med Skönhetsrådets avstyrkan Ett par exempel på hur sbk behandlar remissvar: I sbk:s planbeskrivning kan man läsa följande: Platserna för föreslagen ny bebyggelse är tydligt präglad av mänskliga aktiviteter och kan inte beskrivas som orörd naturmark. Invid Lillsjönäsvägen har planområdet varit bebyggt med bostäder fram till mitten av 1900-talet. Den vegetation som finns i dag är slyskog (Red fetstil.) som vuxit upp sedan bostäderna rivits och marken lämnats. En liknande lydelse hade sbk i sitt tjänsteutlåtande vid redovisningen av det föregående programsamrådet med tillhörande remissvar Detta trots att Miljöförvaltningen i sitt remissvar angett att: I Stadsbyggnads-kontorets tjänsteutlåtande anförs bl a att planområdet ingår i ett sammanhängande parkområde kring Lillsjön. Vidare sägs att det berörda området tidigare varit bebyggt med i dag rivna småhus... Miljöförvaltningen vill därför framhålla att området på intet sätt ger intryck av gammal rivningstomt eller exploaterad mark. (Red fetstil.) Inom den del av planområdet som utgör gammal tomtmark finns visserligen spår av gammal trädgård och husgrunder, men området utgör en naturlig del av naturlandskapet. Detta remissvar har alltså totalt negligerats av stadsbyggnadskontoret. I stället har ett motsatt förhållande redovisats till stadsbyggnadsnämnden. (Enligt gängse skogligt språkbruk är slyskog tätt växande år gammal ungskog. Läsaren kan själv av flygbilderna på föregående sidor bedöma om området är beväxt med slyskog.) I remissammanställningen glömde sbk att ta med Skönhetsrådets avstyrkan av förslaget att bygga i parken. I sin skriftliga ursäkt anser man att misstaget saknar betydelse eftersom det inte påverkade sbk:s ställningstagande. Och vi som trodde att stadsbyggnadsnämnden ska ha tillgång till en rättvisande remissammanställning för att kunna göra en adekvat bedömning. Karinsborg (Innan det revs i mitten av 1900-talet.) Foto: Hans Edenhager Bostadshuset (Nu planerad plats för södra huset) Foto: Hans Edenhager Hönshuset (Nu planerad plats för norra huset) Karinsborg är den enda bostad som funnits på planområdet det senaste århundradet. Sbk anger felaktigt att det funnits bostäder (pluralis) på planplatsen. (Kanske har man då även räknat in hönshuset.) - Däremot finns det i denna sida av parken ett 10-tal järnåldersgravar och enligt uttalande från de sist boende även runristningar på berghällen där bostäder nu planeras. 7

8 Svalt intresse för Seniorgårdens lägenheter Stort antal lägenheter osålda Den 11 juli i år hade Seniorgården AB 8 objekt i Stockholmsområdet med totalt 294 lägenheter under försäljning. Av dessa var vid denna tidpunkt 121 lägenheter osålda. Inflyttningstider: Våren 2008 t o m hösten Svårigheterna för Seniorgården att sälja sina lägenheter kan åskådliggöras med följande exempel från ett av de objekt som direktannonseras till seniorer i Bromma: Vintern 2008 inbjöd man genom brev till visning. Under våren gjorde man ytterligare ett direktutskick om en andra visning. Då erbjöds gratis konsultation av en inredningsarkitekt om man köpte en lägenhet före den 20 juni. Eftersom det fortfarande gick trögt med försäljningen annonserade man ut lägenheterna i Mitt Bromma. Man bjuder nu på såväl flyttning som flyttstädning om man köper en lägenhet före den 31 augusti. Den 1 augusti var det fortfarande 24 lägenheter osålda i detta objekt. Seniorgården skriver i ett remissvar till stadsbyggnadskontoret ang. byggandet av seniorbostäder i Lillsjöparken: Intresset av bostäder för äldre personer är mycket stort i detta område. Detta stora intresse verkar enligt ovanstående nu vara helt bortblåst. Åtminstone när det gäller Seniorgårdens erbjudanden. Varför är intresset för Seniorgårdens lägenheter så litet? Ja, kanske beror det på att folk börjar få upp ögonen vad företagets erbjudande egentligen innebär? Det är en mycket bra affärsidé, men ger obetydligt mer än ett normalt boende. Två år efter försäljningen överlämnar nämligen Seniorgården allt ansvar för verksamheten till en efterhand allt mer åldrande styrelse i den bostadsrättförening som bildas. Seniorgården lämnar dock hjälpsamt ut adresser till diverse serviceföretag, som erbjuder service för pensionärer. Lägenheterna är handkappanpassade, något som alla lägenheter bör vara och är vad en statlig utredning nu föreslår. Inte heller finns det någon garanti för att lägenheterna i fortsättningen kommer att förbli seniorbostäder. Den bildade bostadsrättsföreningen bestämmer nämligen helt själv om vilka åldersgrupper som får bo där. Kanske finns det boende som har barn eller barnbarn som de vill ska få köpa en lägenhet eller får deras egen som gåva vid frånfälle. Kanske ligger det en hel del i det en som varit med att bygga upp idén kring 55+ boende berättade. Han sade: Vi startade detta för att det var svårt att få kommunerna att släppa till fina och naturnära områden för bostadsbebyggelse. - Ja, i varje fall när det gäller Lillsjöparken har man verkligen lyckats med i sin strävan. Behovet inte så stort som man vill tro Vid Lillsjönäsvägen, mitt emot Lillsjöparken, ligger ett antal enfamiljsvillor från början av 1900-talet. Av 10 hus, som ligger närmast Ulvsundavägen, har de senaste 10 åren 4 par ordnat sitt seniorboende på egen hand. Ingen av dessa har haft några som helst problem att finna en lämplig bostad. Av de övriga är det maximalt 2 par som mänskligt sett kan vara i behov av seniorboende de närmaste 20 åren. Inte heller i området som helhet verkar det vara något trängande behov av seniorbostäder. Den största omflyttningen har troligen redan skett och en yngre generation har trätt till. Detta stämmer också med den analys som Bromma stadsdelsnämnd presenterade för något år sedan, där man konstaterade att det är 8

9 mindre behov av äldreomsorg i Bromma än i många andra delar av landet den närmaste framtiden. Är det pengarna som styr? Kanske är det uttalade starka behovet av seniorlägenheter från byggbolagen fortfarande ett sätt att få politiker att släppa till naturskön parkmark (t.ex. Lillsjöparken) för extremt lönsam byggande? JM, där Seniorgården AB ingå, hade som bekant 2006 ett resultat på mer än 1 miljard kr. Något som tyder på att en och annan senior fått betala någon krona mer än produktionskostnaden för sin lägenhet. 9

10 Åtta års kamp om Lillsjöparken 2000 Gatu- och fastighetskontoret föreslår att det lämnas markanvisning för flerbostadshus med 300 (!) lägenheter i Lillsjöparken. Man ger bl.a. följande kommentar: Området är i princip sådan parkmark där bebyggelse inte ska komma i fråga. Likväl bör ett smalt bebyggelseområde närmast Lillsjönäsvägen kunna prövas eftersom konsekvenserna i så fall blir måttliga Viss sjöutsikt och närhet till natur i skyddat läge. (Senare vill kontoret inte stå för antalet 300 lägenheter utan urskuldar sig med att det var ett missförstånd.) 2001 SKB (Stockholms Kooperativa Byggnadsförening) drar tillbaks sin ansökan om markanvisning troligen på grund av den starka opinionen från allmänhet, politiker och egna boende. Gatu- och fastighetskontoret drar då också tillbaks sitt förslag om att bygga i Lillsjöparken. Motivet var att projektet endast skulle ge ett litet antal bostäder och att parken utgör ett känsligt område. Inom Gatu- och fastighetskontoret finns det nu två falanger. En med Solveig Svedgård, som då var ansvarig för Gatu- och fastighetskontorets region Ytterstad, som anser att det under överskådlig tid inte finns något behov att bygga i parken. En andra falang sade dagen efter beslutet att dra tillbaks markanvisningsförslaget till Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken att den kunde lova att det inom tio år kommer att vara bebyggt i parken utmed Lillsjönäsvägen Solveig Svedgård pensioneras. Arbetsgruppen känner nu en viss oro och kontaktar Gatu- och fastighetskontoret om ev. byggplaner. Man fick då följande svar: Ni kan vara helt lugna, att bygga i Lillsjöparken är inte alls aktuellt Trots detta lugnande besked hösten 2004 hade man redan i februari 2005 ett fullt färdigt markanvisningsförslag, komplett med angivande av byggbolag och konkret utarbetade planskisser för att bygga i Lillsjöparken. Denna gång var det Seniorgården AB som fått uppdraget. Den 5 april behandlades förslaget första gången i Gatu- och fastighetsnämnden, där det bordlades. Det bordlades också den 26 april. Vid mötet den 31 maj beslutade man att återremittera ärendet till Marknämnden för ändringar. Man kräver att de föreslagna 4 husen minskas till 3. Som kompensation får ett av de återstående husen utökas med en våning. Markontoret återkom med ett förslag som fortfarande innehöll 4 hus, dock hade man flyttat det hus man tidigare placerat på koloniområdet. Den 13 oktober beslutade Marknämnden om markanvisning. Nämnden var inte enig och beslutet genomdrevs trots kraftiga protester mot förslaget från samtliga partiers lokalavdelningar Inför valet deklarerade centern, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att byggplanerna i Lillsjöparken måste stoppas. Moderaterna kunde tänka sig en mindre, anpassad bebyggelse. Folkpartiet och socialdemokraterna ansåg sig inte kunna uttala sig förrän detaljplanen var klar. Kersti Py Börjeson (s) och Annika Billström (s) ansåg att om det fanns en kraftig opinion skulle man kunna tänka sig att ta frågan under omprövning. I november ställdes planförslaget ut och samrådsarbetet påbörjades. I planförslaget anges att skogen mot sjön skall sparas, att kolonilotterna inte kommer att påverkas och husen skall bestå av 3 våningar. Vid samrådet med 10

11 sakägarna framgår att man kommer att: utföra siktuthuggningar i skogen mot sjön för att få sjöutsikt från Lillsjönäsvägen, att delar av koloniområdet inte kommer att kunna brukas, att man kommer att utöka husen med suterrängvåningar. Man slopar det södra huset, men kräver som kompensation att det får byggas ett liknande hus vid Fältmarskalksvägen. Markkontoret intervjuas i tidningen Mitt i Bromma den 12 december. I reportaget gör markontoret följande uttalanden om planförslaget: Förslaget har oändligt liten inverkan på parken. Vi bygger bara där det inte alls har någon rekreativ betydelse. Seniorgården AB har gjort en väldigt återhållsam och vacker plan. Arbetsgruppens Rädda Lillsjöparkens kritik av planförslaget avfärdar man som småaktigt och närmast tragikomiskt Flertalet remissvar motsätter sig att det byggs i parken, däribland Bromma stadsdelsnämnd. Den 17 oktober beslutar Stadsbyggnadsnämnden att Stadsbyggnadskontoret endast får gå vidare med 2 hus av de 4 hus man föreslagit. Ett hus i parken och ett vid Fältmarskalksvägen slopas. (Se sidan 2.) Dessa skall anpassas till den känsliga miljön i parken. Hur husen skall utformas anges med ett konkret exempel Den 30 maj ställer Stadsbyggnadskontoret ut det nya förslaget och samrådsarbetet börjar. Trots Stadsbyggnadsnämndens beslut att endast 2 hus får byggas, föreslår sbk nu 3 hus! Man följer inte heller Stadsbyggnadsnämndens anvisningar ang. husens utformning. Dessutom förslår sbk att lekplatser byggs i parken, trots att Stadsbyggnadsnämnden inte godkänt sbk:s tidigare förslag att bygga en i parken. Remisstiden går ut den 15 september. Den 12 juni föreslår Exploateringskontoret att Exploateringsnämnden beslutar att ge Seniorgården AB markanvisning för ett flerbostadshus på ca 12 lägenheter på Fältmarskalksvägen. Detta torts att Stadsbyggnadskontoret i sitt beslut avvisade Stadsbyggnadskontorets förslag att uppföra en sådan byggnad på samma plats, som Exploateringskontoret nu föreslår markanvisning för. (Av 4 föreslagna hus beslutades att endast gå vidare med hus A och B.) Lillsjöparken - Värd att värna 11 Foto: Peter Lindahl

12 Avveckla projektet! Det finns nu inga rimliga skäl att bygga i Lillsjöparken. Under resans gång har förutsättningarna förändrats. När planarbetet startade ansågs det finnas ett akut behov av seniorbostäder. Så är inte fallet i dag. Insikten om parkens stora rekreationsvärde har allt mer kommit i dagen. Man har i dag kommit mer till klarhet vilka skador en byggnation skulle innebära. Det bästa är att Stadsbyggnadskontoret (helst i samråd med Seniorgården AB) nu tar samma kloka beslut som man gjorde 2001 (då förmodligen i samråd med SKB), nämligen att dra tillbaks hela projektet. Om inte så sker måste våra politiker nu på allvar tar tag i det hela, fatta det avgörande beslutet och stoppa all fortsatt projektering. Det är nu dags att vi alla tar till oss hur förre chefen för Stockholms ytterstad (vid dåvarande Gatu- och fastighetskontoret, nuvarande stadsbyggnadskontoret) kommenterade beslutet att 2001 dra tillbaks byggplanerna i parken. - Hon konstaterade att skadan skulle vara större än nyttan av att bygga i parken. Hon kunde inte lova något, men hennes bedömning var att det under överskådlig tid inte finns något behov att bygga i parken. Ett konstaterande de allra flesta i dag instämmer i. (I varje fall bör man först bygga de lägenheter som är skissade norr om parken.) Ingen, utom ev. ett 15-tal bostadsrättsspekulanter samt de som är aktieägare i JM, eller på annat sätt är kopplade till företaget, kan i dag ha något intresse av att det byggs i parken. Skriv till Stadsbyggnadsnämnden och protestera mot byggplanerna! Din protest kan vara det som gör att byggplanerna stoppas! Gör det i god tid före den 15 september, då går nämligen remisstiden ut. Adressera till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, Stockholm E-post: Ange: Synpunkter på förslag om detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:39 m fl. Planförslaget och mer information hittar du på: Atingen du är vanlig medborgare, tjänsteman, politiker, eller medlem i en organisation: Tillsammans kan vi rädda Lillsjöparken! 12

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Bromma 2009-04-16 Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Synpunkter på detaljplan för del av Ulvsunda 1:39 m fl, i Lillsjöparken i stadsdelen Ulvsunda, Dp 2005-21443-54.

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området. Monica Almquist Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-08-23 Markanvisning för bostäder och tennishall inom fastigheten Stadshagen

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen m fl i stadsdelarna Svedmyra och Stureby (270 lägenheter)

Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen m fl i stadsdelarna Svedmyra och Stureby (270 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-03-15 Handläggare: Anna Åsell Tfn 08508 282 45 Till Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen,

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun 2015-03-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/751-214 Projekt 9432 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till logo. V ä l l i n g b y h ö j d e n

Förslag till logo. V ä l l i n g b y h ö j d e n Förslag till logo V ä l l i n g b y h ö j d e n Protokoll 2 Var:Arbrågatan 44 När: 2004-08-28 Närvarande: Fet text = Närvarande Arbrågatan 44 Arbrågatan 42 Arbrågatan 38 Arbrågatan 34 Arbrågatan 17 A-S

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 2010-08-31 Utställningsbeslut 2 2010-10-13 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret november 2009 UTLÅTANDE

Läs mer

Detaljplan för område vid Västerled

Detaljplan för område vid Västerled SIDAN 1 Detaljplan för område vid Västerled Samrådsmöte 17 maj 2011 Kvällens upplägg Presentation av stadens och byggherrarnas representanter Information om planprocessen Bromma i Stockholms nya översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET SEPTEMBER 2015 INFOBLADET Augusti Sommaren 2015 kan egentligen sammanfattas med ett ord augusti. Till förtret för alla som hade sin semester förlagd till juli och till glädje för pensionärer som har semester

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 1 (3) BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 Bosparstyrelsen har åtskilliga gånger framhållit att avkastningen på sparade medel borde vara bättre och att fler och bättre sparformer borde erbjudas. Bosparstyrelsen

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

tyresö korrmui UTDRAG Planuppdrag och samråd för Södergården Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Reservation Särskilt yttrande

tyresö korrmui UTDRAG Planuppdrag och samråd för Södergården Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Reservation Särskilt yttrande Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Planuppdrag och samråd för Södergården 82 Dnr2012/KSM 0101 UTDRAG j usterandes sign Utdraasbesnrkande gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

2012-10-18 Dp 4951. UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö.

2012-10-18 Dp 4951. UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö. 2012-10-18 Dp 4951 UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (11) 2014-10-1304 Handläggare Joel Berring Tfn 08-508 27 387 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret maj 2009 Annika Almqvist, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret upprättade i mars

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (6) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

LYSEKILSKOh/ltl/?Utxl REGISTRATUREN

LYSEKILSKOh/ltl/?Utxl REGISTRATUREN i p i:m Box 104 HELL G R E N joakim hellgren bo linander pehrjacobson ulrika Strömbom Charlotte dolk peter thors eva larsson Widman erikwassén moa elfgrcn robin lunclgren N D E R Per kronwall mnjatoumn

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer