Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!"

Transkript

1 Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2008 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden. Vi i arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken motsätter oss all exploatering av parken och arbetar för att området ska få ett starkare skydd mot framtida intrång. Kontaktperson: Bengt Pettersson. Tfn E-post: Hemsida: Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas! Det främsta motivet för att bygga i parken finns inte längre kvar. - Produktionen av seniorbostäder är nu större än efterfrågan. Det företag som vill bygga i parken har nu stora svårigheter att sälja redan producerade seniorbostäder. (Företaget vill troligen ändå bygga i parken eftersom detta bedöms vara ett mycket attraktivt läge och kommer att generera en god vinst.) Dessutom: Parken har oerhört stort värde för de närboende. Om den naggas i kanten kommer känslan av naturupplevelse att minska. Området kring parken är hårdexploaterat med trafikintensiva trafikleder, flygplats, industrier, köpcentra och återvinningscentral. Bebyggelsen består till stor del av flerfamiljshus. Fel att nu bygga i en park som kommer att få en allt större betydelse. Parken kan sparas. I närområdet planeras för ökad bostadsproduktion, t.ex. 70 lägenheter i Ulvsunda Slottspark. Omedelbart norr om Lillsjöparken skissas för lägenheter. En stor enig opinion kämpar för att behålla sin park. Mer än tusen namnunderskrifter och skriftliga protester bevisar detta. Flera boendeorganisationer och ideella organisationer har framfört kraftiga protester. En enig stadsdelsnämnd säger nej till byggande. Att behålla parken med naturupplevelse som huvudinriktning gör att parken blir billig i underhåll och med minimal skadegörelse. - Konstlade attraktioner förstör naturupplevelsen och utsätts ofta för åverkan. Stadsbyggnadskontoret vägrar gång på gång att följastadsbyggnadsnämndens intentioner om varsam bebyggelse i parken. Sbn har beslutat att tillåta planering av 2 hus med ca 15 lägenheter. Efter detta beslut planerar sbk för 3 hus med 36 lägenheter, varav ett utanför parkområdet. (Till pressen anges 40 lgh.) Sbk planerar även för flera störande attraktioner i parken, trots att sbn inte godkänt förslaget. 1

2 Stadsbyggnadsnämndens beslut Beslutet: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att enbart gå vidare med Hus A och B, att centrera de två kvarvarande husen och flytta dem närmare Lillsjönäsvägen, att uppdra åt kontoret att tillse att den föreslagna bebyggelsen gestaltas på ett sätt som ligger i samklang med övrig bebyggelse i området, att uppdra åt kontoret att i den framtida bearbetningen av förslaget tillse att den befintliga vegetationen i största möjliga mån bevaras, samt att därutöver anföra följande. Trots att flera omarbetningar gjorts av det ursprungliga förslaget finns en fortsatt stark kritik mot det föreliggande projektet. Bland annat därför är det viktigt att den föreslagna nybyggnationen i största möjligaste mån utformas så att inverkan på och tillgängligheten till det befintliga grönområdet minimeras. För att säkra tillträdet till parken och koloniträdgårdarna skall bebyggelsen därför minskas och de två kvarvarande husen centreras samt flyttas närmare vägen. Detta möjliggör ett bättre bevarande av värdefulla grönkilar. Gestaltningen av husen skall anpassas bättre efter den omgivande bebyggelsen. Exempel på hur detta tidigare gjorts finns i området, bland annat så uppfördes ett hus i korsningen Smedjevägen -Ulvsundavägen för några år sedan som på ett bra sätt smälter in i områdets nuvarande karaktär. För att parken även i fortsättningen skall vara en grön oas i området bör ingreppen på den befintliga vegetationen vara så sparsam som möjligt. Yrkanden ställdes av 1) vice ordföranden Teres Lindberg (s), Inger Koch (m) och Abit Dundar (fp), att stadsbyggnadsnämnden (se beslutet). 2) Cecilia Obermüller (mp), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete, samt att därutöver anföra följande. De negativa aspekterna överväger stort och därför bör planarbetet avbrytas. Att ett hus har tagits bort ur planeringen är en förbättring, men varför byggherren ska kompenseras är en gåta, är huset olämpligt ska det tas bort. Det ska inte ersättas med ett hus på en lekplats, en fin lekplats som också är den enda i området. Att sedan lägga en lekplats bredvid seniorboende (55+) tycks underligt. Nämnden oroas av det tilltagande planerandet på grönmark. Gröna ytor är en ändlig resurs i staden och skall inte ses som en exploateringsreserv. Den enklaste vägen tycks tyvärr alltid vara att ta natur- och parkmark i anspråk. Den grönmark som tas i anspråk måste kompenseras endera kvantitativt eller kvalitativt i närområdet och hur detta skulle kunna ske är en gåta. Denna exploatering av värdefull naturmark i kanten av Lillsjön bör inte genomföras. Här trivs idag bl.a. näktergal och häger och även homo sapiens. Området används flitigt för närrekreation, men även människor som inte bor i närområdet, tar sig till Lillsjöområdet för att njuta av naturen, fiska, ha picknick, jogga och promenera, mm. Det är stadsbor av alla åldrar, inkomstnivåer och ursprung som möts kring Lillsjön. Även med tanke på planerade förtätningsprojekt och stora bebyggelseprojekt i omnejden är det oerhört viktigt att värna detta rekreationsområde som därutöver utgör en mycket viktig del i ett historiskt och vackert kulturlandskap. Belastningen av närsalter mm på Lillsjön måste minimeras, sjön är hårt ansträngd redan idag, den planerade exploateringen missgynnar utan tvekan sjöns ekosystem. (Se Strategi för Stockholms vattenarbete ) I åratal har människor och föreningar engagerat sig i bevarandet av Lillsjöområdet. Nämnden anser att vi ska lyssna på våra medborgare, stadsdelsnämnden som tydligt avslagit ärendet och också med hänsyn till stadsbyggnadskontorets arbetsbelastning inte försöka driva igenom mycket kontroversiella projekt. Vi bygger mycket runt omkring i staden och Bromma får ta en stor andel av planerad kommande bebyggelse. Vissa olämpliga projekt ska avskrivas. 3) Maria Hannäs (v), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete, samt att därutöver anföra följande: Vänsterpartiet avstyrker bestämt planer på ny bebyggelse i detta område nära Lillsjön. Områdets runt Lillsjön är och kommer att vara en grön lunga i ett område som med planerad ny bebyggelse i bl.a. Ulvsunda kommer vara ännu mer viktig i framtiden. Miljön med tät lövskog, de två koloniområdena samt promenadstråk utgör tillsammans en viktig oas för de boende i Abrahamsberg och Riksby, där många hushåll inte har tillgång till egen balkong. Ett nytt hus i lekparken vid Fältmarskalksvägen är inte heller motiverat. Ersättaryttrande gjordes av Lukas Forslund (c), enligt följande: Centerpartiet ser positivt på det expansiva nybyggande som vår stad nu upplever. Många människor vill bo i Stockholm och det är en viktig politisk uppgift att se till att det byggs för framtiden. Att staden växer är positivt. När vi planerar nybyggnationer måste en rad aspekter tas hänsyn till. Centerpartiet tycker det är viktigt att värna om stadens parker och grönområden. Det handlar om både miljö- och hälsoaspekter då såväl parker som naturlig grönska har stor betydelse för luftrening, psykisk hälsa och möjligheten till rekreation. Lillsjönäsvägen (Lillsjöparken) är en viktig oas i Ulvsunda. Parken har stora natur- och kulturvärden och är ett intensivt utnyttjat rekreationsområde. Det finns områden i trakten som är bättre lämpade för bebyggelse. Parken är värdefull och bör därför bibehållas i sin nuvarande form. Centerpartiet motsätter sig sålunda de presenterade planerna att bygga i parken. 2

3 Tjänstemännen struntar i demokratiskt fattade beslut Stadsbyggnadsnämnden har i sitt beslut gett detaljerade instruktioner om begränsningar i byggplanerna för Lillsjöparken. I stället för att följa sbn:s beslut planerar nu sbk för utökat byggande i parken och dess omgivning. Stadsbyggnadsnämndens beslut: Två hus med denna utformning som utgångspunkt får planeras. Varje hus innehåller 6 lägenheter. (Det flerfamiljshus vid Fältmarskalksvägen, som sbk föreslagit, får inte heller byggas.) Så här följer stadsbyggnadskontoret nämndens beslut: Planerar för tre hus med denna utformning, ca 35 lägenheter. (12 lgh per hus.) I media uppger man 40 lägenheter. Ett av husen placeras utanför parkområdet Detta förslag finns nu utställt för samråd. Remisstiden går ut den 15 september. Trots att sbk under de senaste 8 åren producerat ett antal planförslag, har man inte en enda gång lyckats presentera ett förslag som tillnärmelsevis uppfyller sbn:s krav på varsam bebyggelse i parken. Detta kan endast tolkas som ett bevis att det inte går att bygga i parken utan att allvarligt skada dess natur- och rekreationsvärden. Återstår nu endast att helt dra tillbaka all byggplanering i Lillsjöparken. 3

4 Byggnaderna passar inte in i parken! Trots att sbk säger sig ha gjort stora ansträngningar för att anpassa byggnaderna till parkmiljön, så har man inte lyckats. Byggnaderna kommer att framstå som två stora klossar belägna på en höjd i parken. De kommer att få ett dominerade och avvikande utseende i förhållande till omgivningen. Man kan bara tänka sig att gå stigen runt sjön eller befinna sig på Tysta ängen en höst- vinter- eller vårdag när det inte finns något lövverk på träden (7 av årets 12 månader). Framför sig har man då dessa trevåningshus med 12 lägenheter vardera. Dessa står i stark kontrast mot de bakomliggande enfamiljshusen utmed Lillsjönäsvägen (som stadsbyggnadskontoret anser ha betydande kulturhistoriska värden och som byggdes i början av förra seklet ). Tala om anpassning! Dessutom har man anlitat en konsultbyrå, som har föreslagit ett antal olika attraktioner på Tysta ängen, bl.a. ljudparaboler! Man undrar över varför denna mängd av attraktioner i form av karusell, klätterställning twistgunga och linbana måste anordnas bara för att man bygger seniorbostäder i parken. Sådana anläggningar skall naturligtvis byggas i naturlig närhet till där barn och ungdomar naturligt befinner sig, t.ex. i bostadsområden eller i närheten av skolor. Stadsbyggnadskontoret verkar ännu efter åtta års planering inte förstått att de som nyttjar parken vill ha en naturskön rekreationspark för vila och ro i en i övrigt mycket stressande miljö. De pengar som man lagt ner på att anlita konsultbolag i olika omgångar kunde man i stället använt för att förbättra stigen runt sjön. Tysta ängen Området sydväst om planområdet kallas Tysta ängen. I flygbilden nedan ser man hur Tysta ängen i alla riktningar omgärdas av trädridåer. Detta förhållande och en gynnsam topografi har fått som följd att ängen är mycket tyst därav namnet. Trots stadens ljudkuliss i bakgrunden och stora trafikleder alldeles i närheten, tror man sig här vara mitt ute i naturen. När man befinner sig på ängen uppfattar man närmast de rådande förhållandena som ett märkligt fenomen. Rekreationsvärdet är betydande. Nu planerar man att spoliera denna unika miljö. Se pilarna! Tysta ängen = Planerade ingrepp i parken LMV/Sthlm stad 4

5 Tysta ängen = Planerade attraktioner Foto: Peter Kubulnieks Fotot hämtat från Eniro Stadsbyggnadskontorets planförslag (Obs! Förslaget överensstämmer inte med Stadsbyggnadsnämndens beslut och dess intentioner om varsam bebyggelse i parken.) Om detta förslag trots politikernas nej och de närboendes protester genomförs, kommer områdets värde som rofylld naturskön park att spolieras. Kvar blir en bullrande och störande verksamhet, som på intet sätt ger den naturupplevelse, som de närboende i denna svårt trafikstörda miljö är i så stort behov av. 5

6 Bevara den gröna oasen vid Lillsjön! Visst måste alla människor, som bor i denna bullrande och avgasutsläppande miljö, få behålla sin gröna lunga! - Lillsjöparken, en liten, men oerhört betydelsefull oas i detta sjudande trafikkaos. Här kan man njuta av ett stycke fridfull natur på Tysta ängen, solbada och ta en picknick. Vandra eller jogga kring sjön, njuta av vattenspegeln och trädridåerna kring sjön. - Träddungarna som med sin grönska filtrerar trafikens föroreningar och ger frid och ro för trafikstressade nerver. Bromma flygplats 700 m norr om parken Kvarnbacksvägen, norr om parken Hemslöjdsvägen, väster om parken Lillsjöparken Google Ulvsundavägen, öster om parken Drottningholmsvägen, söder om parken 6 = Planerat byggområde

7 Sbk vägrar att acceptera Miljöförvaltningens remissvar och glömmer att ta med Skönhetsrådets avstyrkan Ett par exempel på hur sbk behandlar remissvar: I sbk:s planbeskrivning kan man läsa följande: Platserna för föreslagen ny bebyggelse är tydligt präglad av mänskliga aktiviteter och kan inte beskrivas som orörd naturmark. Invid Lillsjönäsvägen har planområdet varit bebyggt med bostäder fram till mitten av 1900-talet. Den vegetation som finns i dag är slyskog (Red fetstil.) som vuxit upp sedan bostäderna rivits och marken lämnats. En liknande lydelse hade sbk i sitt tjänsteutlåtande vid redovisningen av det föregående programsamrådet med tillhörande remissvar Detta trots att Miljöförvaltningen i sitt remissvar angett att: I Stadsbyggnads-kontorets tjänsteutlåtande anförs bl a att planområdet ingår i ett sammanhängande parkområde kring Lillsjön. Vidare sägs att det berörda området tidigare varit bebyggt med i dag rivna småhus... Miljöförvaltningen vill därför framhålla att området på intet sätt ger intryck av gammal rivningstomt eller exploaterad mark. (Red fetstil.) Inom den del av planområdet som utgör gammal tomtmark finns visserligen spår av gammal trädgård och husgrunder, men området utgör en naturlig del av naturlandskapet. Detta remissvar har alltså totalt negligerats av stadsbyggnadskontoret. I stället har ett motsatt förhållande redovisats till stadsbyggnadsnämnden. (Enligt gängse skogligt språkbruk är slyskog tätt växande år gammal ungskog. Läsaren kan själv av flygbilderna på föregående sidor bedöma om området är beväxt med slyskog.) I remissammanställningen glömde sbk att ta med Skönhetsrådets avstyrkan av förslaget att bygga i parken. I sin skriftliga ursäkt anser man att misstaget saknar betydelse eftersom det inte påverkade sbk:s ställningstagande. Och vi som trodde att stadsbyggnadsnämnden ska ha tillgång till en rättvisande remissammanställning för att kunna göra en adekvat bedömning. Karinsborg (Innan det revs i mitten av 1900-talet.) Foto: Hans Edenhager Bostadshuset (Nu planerad plats för södra huset) Foto: Hans Edenhager Hönshuset (Nu planerad plats för norra huset) Karinsborg är den enda bostad som funnits på planområdet det senaste århundradet. Sbk anger felaktigt att det funnits bostäder (pluralis) på planplatsen. (Kanske har man då även räknat in hönshuset.) - Däremot finns det i denna sida av parken ett 10-tal järnåldersgravar och enligt uttalande från de sist boende även runristningar på berghällen där bostäder nu planeras. 7

8 Svalt intresse för Seniorgårdens lägenheter Stort antal lägenheter osålda Den 11 juli i år hade Seniorgården AB 8 objekt i Stockholmsområdet med totalt 294 lägenheter under försäljning. Av dessa var vid denna tidpunkt 121 lägenheter osålda. Inflyttningstider: Våren 2008 t o m hösten Svårigheterna för Seniorgården att sälja sina lägenheter kan åskådliggöras med följande exempel från ett av de objekt som direktannonseras till seniorer i Bromma: Vintern 2008 inbjöd man genom brev till visning. Under våren gjorde man ytterligare ett direktutskick om en andra visning. Då erbjöds gratis konsultation av en inredningsarkitekt om man köpte en lägenhet före den 20 juni. Eftersom det fortfarande gick trögt med försäljningen annonserade man ut lägenheterna i Mitt Bromma. Man bjuder nu på såväl flyttning som flyttstädning om man köper en lägenhet före den 31 augusti. Den 1 augusti var det fortfarande 24 lägenheter osålda i detta objekt. Seniorgården skriver i ett remissvar till stadsbyggnadskontoret ang. byggandet av seniorbostäder i Lillsjöparken: Intresset av bostäder för äldre personer är mycket stort i detta område. Detta stora intresse verkar enligt ovanstående nu vara helt bortblåst. Åtminstone när det gäller Seniorgårdens erbjudanden. Varför är intresset för Seniorgårdens lägenheter så litet? Ja, kanske beror det på att folk börjar få upp ögonen vad företagets erbjudande egentligen innebär? Det är en mycket bra affärsidé, men ger obetydligt mer än ett normalt boende. Två år efter försäljningen överlämnar nämligen Seniorgården allt ansvar för verksamheten till en efterhand allt mer åldrande styrelse i den bostadsrättförening som bildas. Seniorgården lämnar dock hjälpsamt ut adresser till diverse serviceföretag, som erbjuder service för pensionärer. Lägenheterna är handkappanpassade, något som alla lägenheter bör vara och är vad en statlig utredning nu föreslår. Inte heller finns det någon garanti för att lägenheterna i fortsättningen kommer att förbli seniorbostäder. Den bildade bostadsrättsföreningen bestämmer nämligen helt själv om vilka åldersgrupper som får bo där. Kanske finns det boende som har barn eller barnbarn som de vill ska få köpa en lägenhet eller får deras egen som gåva vid frånfälle. Kanske ligger det en hel del i det en som varit med att bygga upp idén kring 55+ boende berättade. Han sade: Vi startade detta för att det var svårt att få kommunerna att släppa till fina och naturnära områden för bostadsbebyggelse. - Ja, i varje fall när det gäller Lillsjöparken har man verkligen lyckats med i sin strävan. Behovet inte så stort som man vill tro Vid Lillsjönäsvägen, mitt emot Lillsjöparken, ligger ett antal enfamiljsvillor från början av 1900-talet. Av 10 hus, som ligger närmast Ulvsundavägen, har de senaste 10 åren 4 par ordnat sitt seniorboende på egen hand. Ingen av dessa har haft några som helst problem att finna en lämplig bostad. Av de övriga är det maximalt 2 par som mänskligt sett kan vara i behov av seniorboende de närmaste 20 åren. Inte heller i området som helhet verkar det vara något trängande behov av seniorbostäder. Den största omflyttningen har troligen redan skett och en yngre generation har trätt till. Detta stämmer också med den analys som Bromma stadsdelsnämnd presenterade för något år sedan, där man konstaterade att det är 8

9 mindre behov av äldreomsorg i Bromma än i många andra delar av landet den närmaste framtiden. Är det pengarna som styr? Kanske är det uttalade starka behovet av seniorlägenheter från byggbolagen fortfarande ett sätt att få politiker att släppa till naturskön parkmark (t.ex. Lillsjöparken) för extremt lönsam byggande? JM, där Seniorgården AB ingå, hade som bekant 2006 ett resultat på mer än 1 miljard kr. Något som tyder på att en och annan senior fått betala någon krona mer än produktionskostnaden för sin lägenhet. 9

10 Åtta års kamp om Lillsjöparken 2000 Gatu- och fastighetskontoret föreslår att det lämnas markanvisning för flerbostadshus med 300 (!) lägenheter i Lillsjöparken. Man ger bl.a. följande kommentar: Området är i princip sådan parkmark där bebyggelse inte ska komma i fråga. Likväl bör ett smalt bebyggelseområde närmast Lillsjönäsvägen kunna prövas eftersom konsekvenserna i så fall blir måttliga Viss sjöutsikt och närhet till natur i skyddat läge. (Senare vill kontoret inte stå för antalet 300 lägenheter utan urskuldar sig med att det var ett missförstånd.) 2001 SKB (Stockholms Kooperativa Byggnadsförening) drar tillbaks sin ansökan om markanvisning troligen på grund av den starka opinionen från allmänhet, politiker och egna boende. Gatu- och fastighetskontoret drar då också tillbaks sitt förslag om att bygga i Lillsjöparken. Motivet var att projektet endast skulle ge ett litet antal bostäder och att parken utgör ett känsligt område. Inom Gatu- och fastighetskontoret finns det nu två falanger. En med Solveig Svedgård, som då var ansvarig för Gatu- och fastighetskontorets region Ytterstad, som anser att det under överskådlig tid inte finns något behov att bygga i parken. En andra falang sade dagen efter beslutet att dra tillbaks markanvisningsförslaget till Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken att den kunde lova att det inom tio år kommer att vara bebyggt i parken utmed Lillsjönäsvägen Solveig Svedgård pensioneras. Arbetsgruppen känner nu en viss oro och kontaktar Gatu- och fastighetskontoret om ev. byggplaner. Man fick då följande svar: Ni kan vara helt lugna, att bygga i Lillsjöparken är inte alls aktuellt Trots detta lugnande besked hösten 2004 hade man redan i februari 2005 ett fullt färdigt markanvisningsförslag, komplett med angivande av byggbolag och konkret utarbetade planskisser för att bygga i Lillsjöparken. Denna gång var det Seniorgården AB som fått uppdraget. Den 5 april behandlades förslaget första gången i Gatu- och fastighetsnämnden, där det bordlades. Det bordlades också den 26 april. Vid mötet den 31 maj beslutade man att återremittera ärendet till Marknämnden för ändringar. Man kräver att de föreslagna 4 husen minskas till 3. Som kompensation får ett av de återstående husen utökas med en våning. Markontoret återkom med ett förslag som fortfarande innehöll 4 hus, dock hade man flyttat det hus man tidigare placerat på koloniområdet. Den 13 oktober beslutade Marknämnden om markanvisning. Nämnden var inte enig och beslutet genomdrevs trots kraftiga protester mot förslaget från samtliga partiers lokalavdelningar Inför valet deklarerade centern, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att byggplanerna i Lillsjöparken måste stoppas. Moderaterna kunde tänka sig en mindre, anpassad bebyggelse. Folkpartiet och socialdemokraterna ansåg sig inte kunna uttala sig förrän detaljplanen var klar. Kersti Py Börjeson (s) och Annika Billström (s) ansåg att om det fanns en kraftig opinion skulle man kunna tänka sig att ta frågan under omprövning. I november ställdes planförslaget ut och samrådsarbetet påbörjades. I planförslaget anges att skogen mot sjön skall sparas, att kolonilotterna inte kommer att påverkas och husen skall bestå av 3 våningar. Vid samrådet med 10

11 sakägarna framgår att man kommer att: utföra siktuthuggningar i skogen mot sjön för att få sjöutsikt från Lillsjönäsvägen, att delar av koloniområdet inte kommer att kunna brukas, att man kommer att utöka husen med suterrängvåningar. Man slopar det södra huset, men kräver som kompensation att det får byggas ett liknande hus vid Fältmarskalksvägen. Markkontoret intervjuas i tidningen Mitt i Bromma den 12 december. I reportaget gör markontoret följande uttalanden om planförslaget: Förslaget har oändligt liten inverkan på parken. Vi bygger bara där det inte alls har någon rekreativ betydelse. Seniorgården AB har gjort en väldigt återhållsam och vacker plan. Arbetsgruppens Rädda Lillsjöparkens kritik av planförslaget avfärdar man som småaktigt och närmast tragikomiskt Flertalet remissvar motsätter sig att det byggs i parken, däribland Bromma stadsdelsnämnd. Den 17 oktober beslutar Stadsbyggnadsnämnden att Stadsbyggnadskontoret endast får gå vidare med 2 hus av de 4 hus man föreslagit. Ett hus i parken och ett vid Fältmarskalksvägen slopas. (Se sidan 2.) Dessa skall anpassas till den känsliga miljön i parken. Hur husen skall utformas anges med ett konkret exempel Den 30 maj ställer Stadsbyggnadskontoret ut det nya förslaget och samrådsarbetet börjar. Trots Stadsbyggnadsnämndens beslut att endast 2 hus får byggas, föreslår sbk nu 3 hus! Man följer inte heller Stadsbyggnadsnämndens anvisningar ang. husens utformning. Dessutom förslår sbk att lekplatser byggs i parken, trots att Stadsbyggnadsnämnden inte godkänt sbk:s tidigare förslag att bygga en i parken. Remisstiden går ut den 15 september. Den 12 juni föreslår Exploateringskontoret att Exploateringsnämnden beslutar att ge Seniorgården AB markanvisning för ett flerbostadshus på ca 12 lägenheter på Fältmarskalksvägen. Detta torts att Stadsbyggnadskontoret i sitt beslut avvisade Stadsbyggnadskontorets förslag att uppföra en sådan byggnad på samma plats, som Exploateringskontoret nu föreslår markanvisning för. (Av 4 föreslagna hus beslutades att endast gå vidare med hus A och B.) Lillsjöparken - Värd att värna 11 Foto: Peter Lindahl

12 Avveckla projektet! Det finns nu inga rimliga skäl att bygga i Lillsjöparken. Under resans gång har förutsättningarna förändrats. När planarbetet startade ansågs det finnas ett akut behov av seniorbostäder. Så är inte fallet i dag. Insikten om parkens stora rekreationsvärde har allt mer kommit i dagen. Man har i dag kommit mer till klarhet vilka skador en byggnation skulle innebära. Det bästa är att Stadsbyggnadskontoret (helst i samråd med Seniorgården AB) nu tar samma kloka beslut som man gjorde 2001 (då förmodligen i samråd med SKB), nämligen att dra tillbaks hela projektet. Om inte så sker måste våra politiker nu på allvar tar tag i det hela, fatta det avgörande beslutet och stoppa all fortsatt projektering. Det är nu dags att vi alla tar till oss hur förre chefen för Stockholms ytterstad (vid dåvarande Gatu- och fastighetskontoret, nuvarande stadsbyggnadskontoret) kommenterade beslutet att 2001 dra tillbaks byggplanerna i parken. - Hon konstaterade att skadan skulle vara större än nyttan av att bygga i parken. Hon kunde inte lova något, men hennes bedömning var att det under överskådlig tid inte finns något behov att bygga i parken. Ett konstaterande de allra flesta i dag instämmer i. (I varje fall bör man först bygga de lägenheter som är skissade norr om parken.) Ingen, utom ev. ett 15-tal bostadsrättsspekulanter samt de som är aktieägare i JM, eller på annat sätt är kopplade till företaget, kan i dag ha något intresse av att det byggs i parken. Skriv till Stadsbyggnadsnämnden och protestera mot byggplanerna! Din protest kan vara det som gör att byggplanerna stoppas! Gör det i god tid före den 15 september, då går nämligen remisstiden ut. Adressera till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, Stockholm E-post: Ange: Synpunkter på förslag om detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:39 m fl. Planförslaget och mer information hittar du på: Atingen du är vanlig medborgare, tjänsteman, politiker, eller medlem i en organisation: Tillsammans kan vi rädda Lillsjöparken! 12

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Information från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Januari 2007 Lillsjöparken

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Kontaktperson: Bengt Pettersson. Tfn 08-25 61 75. E-post: be.pettersson@telia.com

Kontaktperson: Bengt Pettersson. Tfn 08-25 61 75. E-post: be.pettersson@telia.com Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken September 2007 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Bromma 2009-04-16 Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Synpunkter på detaljplan för del av Ulvsunda 1:39 m fl, i Lillsjöparken i stadsdelen Ulvsunda, Dp 2005-21443-54.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Markanvisning för vårdboende inom fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen till Danator AB.

Markanvisning för vårdboende inom fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen till Danator AB. Josefine Idbrant Ytterstad Telefon: 08-508 271 46 josefine.idbrant@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-03-13 Markanvisning för vårdboende inom fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen till Danator

Läs mer

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp Stadsbyggnadskontoret Dnr 2012-14378 Planavdelningen 2015-03-04 Maria Pettersson Sida 1 (6) Telefon 08-508 26 662 Programsamråd Enligt sändlista Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta till Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta till Svenska Bostäder. Maria Tingström Ytterstad Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-02-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Dnr Sida 1 (7) 2014-05-14 Handläggare Michaela Jögi 08-508 276 24 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Förslag till beslut

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område vid Björketorpsvägen i stadsdelarna Norra Ängby och Beckomberga i Stockholm

Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område vid Björketorpsvägen i stadsdelarna Norra Ängby och Beckomberga i Stockholm STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Arne Fredlund Tfn 08-508 282 30 SID 1 (6) 2012-09-10 Till Stadsbyggnadsnämnden Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Tid Torsdagen den 27 mars 2014, kl. 10.00 11.15 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 8 april 2014 Anslaget Torsdagen

Läs mer

Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen med Skanska Markoch Exploatering Nya Hem AB.

Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen med Skanska Markoch Exploatering Nya Hem AB. Kontaktperson Elina Johansson Ytterstad Telefon: 08-508 262 74 elina.johansson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-04-19 Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom del av fastigheten

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Sjaelsö Sverige AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Sjaelsö Sverige AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-12-13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen PM 2003 RVIII (Dnr 303-2270/2003) Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Linneduken 1 i stadsdelen Riksby. Remiss.

Detaljplan för fastigheten Linneduken 1 i stadsdelen Riksby. Remiss. 009-09-8 DNR E009-5-0 Christer Fliesberg Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 6 0 christer.fliesberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009-0- Detaljplan för fastigheten Linneduken

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2010-05-20 Kontaktperson fastighetskontoret Peter Dahlberg Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 270 23 peter.dahlberg@fsk.stockholm.se Kontaktperson exploateringskontoret

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen

Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-08-19 Handläggare: Inge Almqvist Tfn 08-508 27 382 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Aftonen i Hökarängen. Remiss. Markanvisning för komplementbyggnad inom Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem.

Detaljplan för kvarteret Aftonen i Hökarängen. Remiss. Markanvisning för komplementbyggnad inom Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem. Kontaktperson Josefine Idbrant Ytterstad Telefon: 08-508 27146 josefine.idbrant@mk.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-01-25 Detaljplan för kvarteret Aftonen i Hökarängen. Remiss. Markanvisning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen Nockeby (30 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen Nockeby (30 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-11-21 Handläggare: Anna Hall Tfn +46 08-508 27 301 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid kv Sicklingen i Gubbängen till Åke Sundvall Projekt AB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid kv Sicklingen i Gubbängen till Åke Sundvall Projekt AB. Per Olof Jägbeck Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 275 95 peo.jagbeck@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Gubbängen 1:1

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund. TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M Till Marknämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund. TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M Till Marknämnden Kontaktperson Sara Wiberg Innerstad Telefon: 08-508 270 54 sara.wiberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för förskola invid kv Stammen inom fastigheten Södermalm 10:7 och del av

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Tid Torsdagen den 11 september 2014, kl. 16.00 16.40 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 23 september 2014 Anslaget

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Maria Tingström Ytterstad Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-01-24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

Markanvisning för industri inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Itex Rental AB

Markanvisning för industri inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Itex Rental AB Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för industri inom del av fastigheten Älvsjö

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (10) 2015-10-01 Handläggare Elise Ljung Telefon 08-50827558 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/,

Läs mer

Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull / Valhallavägen på Östermalm till Stockholmsbyggmästarna

Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull / Valhallavägen på Östermalm till Stockholmsbyggmästarna Eleonor Eklind Forslin Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 14 eleonor.eklind-forslin@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-05-24 Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem till Byggnads AB Abacus.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem till Byggnads AB Abacus. Anna Savås Ytterstad Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-06-12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke Bostad AB Dnr Sida 1 (7) 2013-01-07 Handläggare Ann Wetterström 08-508 265 36 Till Exploateringsnämnden 2014-02-06 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke

Läs mer

Utlåtande 2015:21 RII (Dnr /2015)

Utlåtande 2015:21 RII (Dnr /2015) Utlåtande 2015:21 RII (Dnr 120-115/2015) Detaljplan och upphävande av strandskydd för del av fastigheten Liljeholmen 1:1, vid fastigheten Nynäs 24, i stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal (ny skola) Dp

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-01-25 Handläggare: Larisa Freivalds Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 263 20 larisa.freivalds@gfk.stockholm.se Dnr 04-411-4005 2004-12-16 Till Gatu-

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2014-03-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

Planbesked för Elefanten 19

Planbesked för Elefanten 19 1 (3) Ärende 25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-05-16 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Planbesked för Elefanten 19 Diarienummer: SBN-2016-02355 Fastighet: Elefanten 19 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Magnus Juhlin Plan- och byggchef Lisa Wändesjö Planarkitekt Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl. Vi börjar från början ÖVERSIKTSPLANERING

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp Kulturförvaltningen Kulturmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-05 Handläggare Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 6 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN Oskar Bergström SID 1 (5) Tfn 08-50827130 2012-01-16 Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp 2011-07464 Innehåll

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

Markanvisning för moské med tillhörande samlingslokaler inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skärholmens islamiska kulturförening.

Markanvisning för moské med tillhörande samlingslokaler inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skärholmens islamiska kulturförening. Kristin Eklund Ytterstad Telefon: 08-508 261 56 kristin.eklund@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-06-11 Markanvisning för moské med tillhörande samlingslokaler inom fastigheten Skärholmen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad. 01550 2012-01-11 DNR E2011-513- Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 270 54 sara.lunden@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-02-09 Markanvisning för bostäder inom del av

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen 6 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (gruppboende)

Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen 6 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (gruppboende) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-01-14 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden 00269 2012-02-15 DNR E2012-513- Andrea Christiansson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 51 andrea.christiansson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-03-15 Markanvisning för bostäder

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden

Läs mer

Förslag till handbok Elnät i fysisk planering behandling av. av ledningar och stationer i fysisk planering och i tillståndsärenden

Förslag till handbok Elnät i fysisk planering behandling av. av ledningar och stationer i fysisk planering och i tillståndsärenden PM 2013:101 RIII (Dnr 315-596/2013) Förslag till handbok Elnät i fysisk planering behandling av ledningar och stationer i fysisk planering och i tillståndsärenden Remiss från Svensk Energi Remisstid den

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB Monica Almquist Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen 1 m m i stadsdelen Hässelby Gård (48 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen 1 m m i stadsdelen Hässelby Gård (48 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-02-14 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen

Läs mer

Synpunkter på Förslag till detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen Ugglum 14:62 m.fl.

Synpunkter på Förslag till detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen Ugglum 14:62 m.fl. Till: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille Synpunkter på Förslag till detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen Ugglum 14:62 m.fl. 1 Allmän påverkan. Parker och naturområden är avgörande

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (6) 2013-03-21 Handläggare: Helena Persson Tfn 08-508 27 237 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Arkitektmagasinet Bygg AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Arkitektmagasinet Bygg AB. Maria Tingström Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-10-28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport

Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport Dnr Sida 1 (5) 2017-05-24 Handläggare Hampus Olesund 08-508 266 55 Till Exploateringsnämnden 2017-06-08 Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Lägesrapporten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Suzanna Tsygankova Telefon 08-508 27 568 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Redovisning av utredning rörande stadens fastigheter i Forsenområdet, Farsta Strand

Redovisning av utredning rörande stadens fastigheter i Forsenområdet, Farsta Strand Kontaktperson Ralf Österberg Avdelning Fastigheter Telefon: 08-508 269 34 ralf.osterberg@fsk.stockholm.se Till Fastighets- och saluhallsnämnden 2006-10-26 Redovisning av utredning rörande stadens fastigheter

Läs mer

Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens,

Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens, PM 2011: RIII (Dnr 326-1452/2011) Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens, trafik- och renhållningsnämndens samt stadsdelsnämnden

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss Lennart Klaesson Trafikplanering 08-508 260 12 lennart.klaesson@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Läs mer

Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB

Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-04 Handläggare Maria Cederborg 08-508 265 79 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-12-04 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

2. Exploateringsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

2. Exploateringsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området. Jan Hessel Ytterstad Telefon: 08-508 264 94 jan.hessel@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-04-10 Markanvisning för bostadsändamål vid Måbärsstigen inom del av fastigheterna Hässelby Villastad

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom blivande fastigheten Görväln 4 i Årsta med NCC Boende AB

Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom blivande fastigheten Görväln 4 i Årsta med NCC Boende AB Margareta Catasús Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-06-14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2016-10-31 Handläggare Maria Pettersson Telefon 08-508 26 662 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Snödroppen

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för Julpsalmen 4 i stadsdelen Liseberg i Stockholm Dp

Granskningsutlåtande Detaljplan för Julpsalmen 4 i stadsdelen Liseberg i Stockholm Dp STADSBYGGNADSKONTORET UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE/GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Sebastian Wahlström Klampfl SID 1 (5) Tfn 08-508 27 246 2014-09-30 Granskningsutlåtande Detaljplan för Julpsalmen 4 i stadsdelen

Läs mer