I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd."

Transkript

1 ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention, STOCKHOLM Utveckla kvalitetsmodeller och stärka kvalitetsutveckling inom psykiatriska vård- och stödverksamheter Har beviljats stöd med kronor Projektet kommer att utarbeta, pröva och dokumentera metoder och verktyg för kvalitetsbedömningar sett ur patient -, brukare-, och anhörigperspektiv inom vissa områden av psykiatrisk vård, stöd och rehabilitering. Målet är att projektet ska utmynna i ett vägledande dokument och i en modell till stöd för enskilda och dennes närstående så att de ska kunna delta som aktiva och medskapande aktörer inom vård och omsorg. De metoder och verktyg som projektet tar fram kommer att stärka patienters egenmakt och inflytande, och de ska kunna användas som ett komplement till befintliga modeller för kvalitetsgranskning. Tanken är att de på sikt om möjligt ska integreras i andra typer av styrande dokument som vårdprogram och liknande riktlinjer. År 1 av 3. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk ohälsa. Astma- och Allergiförbundet, STOCKHOLM Förstudie - Trygga och sä kra kläder allergiker Har beviljats stöd med kronor Förstudien syftar till att skapa ett underlag för ett framtida samarbetsprojekt som bidrar till ökad trygghet för klädkonsumenter. Inom förstudiens ram kommer projektet att undersöka intresset hos textil- och klädbranschen att i samverkan med förbundet utveckla ett frivilligt system för konsumentinformation som omfattar allergiaspekter. Projektet kommer även att utreda hur existerande certifieringssystem kan utvecklas och kompletteras så att de även omfattar allergiaspekten. Dessutom kommer projektet att undersöka vilka aspekter som man behöver ta hänsyn till vid en konsumentmärk-ning av textilier för att vägleda människor med allergi/överkänslighet. Förstudie. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

2 Virserums Konsthallsförening, VIRSERUM Radio XX Har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att skapa ungdomsradio i Kalmar län som genomförs av och med ungdomar. Målet är att synliggöra ungdomar i Kalmar län och ge dem verktyg att skildra sin egen situation och samhället på ett kritiskt sätt. Därmed lär sig deltagarna om demokratins kärna och hur de kan påverka samhället. Deltagarna ska lära sig kritiskt journalistik och publicistiskt arbete. Projektet genomförs i samarbete med Sveriges Radio Kalmar. Radio XX kommer att omfatta Facebookradio, webbradio och ett ungdomsprogram i SR P4 Kalmar. Projektet kommer att ha en centralredaktion samt lokala redaktioner utspridda över länets fritidsgårdar. En dagredaktion kommer att utgöras av unga som varken studerar eller arbetar, som genom projektet får en sporre att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Deltagarna får handledning och utbildning av en ung journalist och en ung fältkonstnär. Regelbundna utbyten och aktiviteter med SR Kalmar kommer att ske. Totalt beräknas ungdomar medverka i projektet, varav ett 30-tal är unga som varken arbetar eller studerar. Förhoppningen är att projektet ska kunna bli bestående verksamhet bl.a. genom stöd från länets 13 kommuner och fortsatta samarbete med SR Kalmar. År 1 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Hela Sverige ska leva Norrbotten, BODEN Ung i Tornedalen Har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att öka möjligheterna för ungdomar i glesbygd att ta plats i samhället. Genom idéverkstäder och mentorskap ska projektet Ung i Tornedalen bidra till att öppna upp befintliga nätverk och därigenom öka ungas möjligheter till jobb och utbildning. Målet är att skapa möten och mötesplatser där unga kan inspirera och inspireras att genomföra sina egna idéer. Projektet syftar också till att hitta vägar för hur glesbygden kan utvecklas av och med unga i centrum. Det långsiktiga målet med projektet är att unga i glesbygd blir delaktiga i samhällsutvecklingen, att existerande maktstrukturer förändras samt att politiker, beslutsfattare och näringsliv uppmärksammar unga som en resurs med idérikedom och kompetens som kan bli en del av lösningen på glesbygdens problem. Målgruppen för projektet är unga mellan år i hela Tornedalen. Projektet beräknar att nå minst 1000 ungdomar. Särskilda insatser kommer att genomföras för att få med nyanlända ungdomar, tjejer och unga med funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är politiker, ideella sektorn, företag och entreprenörer i hela Tornedalen. Projektet bygger till stor del på samverkan med tjänstemän, politiker, föreningar och företag i regionen. År 1 av 3. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Warbergs Dart Club, VARBERG Ny matematik Har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att få barn och ungdomar delaktiga i att lära sig matematik på ett nytt och roligt sätt för att stärka deras självbild, självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Huvudräkning är något som kraftigt har försämrats bland många elever.

3 Projektet ska även ge lärare och skolledare ett nytt verktyg som kan användas som komplement i undervisningen. Metoden som ska prövas och utvecklas är en dartmetod och den finns även som ett dataprogram och kan användas på smart-board. Målgruppen är elever i årskurs 3-9, och ca 156 elever kommer att ingå i projektet under år ett. Därefter ska metoden spridas till samtliga skolor i Varberg, och även nationellt. År 1 av 3. Lokalt projekt. Information / Utbildning Föreningen Shedo, Self Harm and Eating Disorders Organisation,HÄSSLEHOLM Projekt Ego Nova Har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att bidra till att förebygga kombinationsproblematiken självskadebeteende och ätstörningar. En verktygslåda av pedagogiska verktyg utbildningsfilmer, en bok, en forumteaterföreställning - ska tas fram och spridas, bland annat i skolor. Projektet genomförs i nära samverkan med drabbade ungdomar, deras anhöriga och professionellt verksamma. Genom att ta tillvara erfarenheter från ungdomar som varit drabbade men blivit friska ska projektet kunna förmedla att det trots allt är möjligt att bli frisk och må bra. Primär målgrupp för projektet är drabbade, skolelever och anhöriga/vänner. Sekundär målgrupp är skolpersonal, vårdpersonal, relevanta myndigheter samt föreningar. År 1 av 3. Prioriterat område: Fysisk/psykisk hälsa Föreningen Fylkingen, STOCKHOLM Ombyggnation av nyskapande musik- och kulturlokal på fastigheten Kv Ludvigsberg, byggnad C i Stockholms kommun Har beviljats stöd med kronor Föreningen håller på att göra en satsning som de kallar Transmission som syftar till att skapa ett forum för unga experimentella musiker. Målet är att förse de unga musikerna med ett eget rum för skapande där skilda generationer ska sammanföras. Stöd söks för att anlägga en mindre scen med tillhörande rum för workshops. Laholms Bordtennisklubb Serve, LAHOLM Utbyggnad av Servehallen Mandarinen 4 i Laholms kommun Har beviljats stöd med kronor Laholms Bordtennisklubb vill utöka sin verksamhet genom en tillbyggnation på befintlig hall. Den nya delen möjliggör att verksamhet av mer social karaktär kan bedrivas samt att andra sporter än pingis kan utövas. Ny delen av hallen kommer också fungera som en samlingslokal. I projektet samverkar flera lokala ungdomsorganisationer samt kommunen. Fredriksbergs BK, RONNEBY Byggnation av omklädningsrum m.m. på fastigheten Ronneby 24:7 i Ronneby kommun Har beviljats stöd med kronor Byggnation av omklädningsrum m.m. på fastigheten Ronneby 24:7 i Ronneby kommun. Fredriksbergs BK vill i anslutning till kommunens konstfrusna isbana inreda

4 omklädningsrum och förråd. Genom projektet ska barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättning få tillgång till en funktionell friskvårdsanläggning där möjlighet till ombyte, duschning och samlingar under tak ges. Föreningen Sektor3 Tankesmedjan för det civila samhället, STOCKHOLM One Sweden - för ett social t och ekonomiskt framgångsrikt Sverige Har beviljats stöd med kronor för 1 av 3 One Sweden ska genom dialogforum samla unga människor med olika religiösa och etniska bakgrunder och erfarenheter för att bygga nätverk och gemensamt finna nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Det första året kommer fokus vara hur det civila samhället kan verka för fler och bättre jobb. I projektet ingår pilotarrangemang, material- och metodutveckling av dialogforum samt att ge erfarenhet till unga blivande ledare. Efter tre år ska projektet ha utvecklat en metod som spritts till lokala folkbildande bärare. Projektet bedrivs i nära samarbete med ungdomsorganisationer, bildningsförbund och folkhögskolor.år 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, STOCKHOLM Skapa min värld Har beviljats stöd med kronor Utgångspunkt för projektet är Barnkonventionens artiklar 31 och 12, allas lika rätt till kultur och eget skapande samt rätten till delaktighet och inflytande. Syftet med projektet är att kunna erbjuda barn som lever i utsatta miljöer en uppsökande kulturverksamhet. Det kan vara i förorter, i socioekonomiskt utsatta familjer, där generellt betydligt färre barn deltar i kulturverksamheter än i andra områden. Målet är att kunna starta en verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö under projekttiden. I det målet ingår även att kunna erbjuda en övergång från projektets verksamhet till verksamheter inom de olika etablerade kulturaktörernas verksamheter genom samarbetet och avsiktsförklaringen med SMoK och deras delaktighetsprojekt, samt med de olika bostadsbolagen på respektive orter t.ex. Stena fastigheter. Man tänker sig kunna erbjuda en palett med verksamhet för barnen; regelbundna kurser, prova på-kurser, lovverksamhet, studiebesök, mentorskap, media-kurser, känslospråk för de yngsta barnen. Samtliga kurser är tänkta att vara gratis. De ska vara flexibla och med stora möjligheter för målgruppen att påverka innehållet. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Mångkulturell Kunskap Ekonomisk förening MKEF, VÄXJÖ Projekt Fjäril Har beviljats stöd med kronor Syftet är att utveckla metoder för att främja förutsättningarna att finna arbete för arbetslösa nysvenskar med psykiska funktionsnedsättningar. Genom att erbjuda anpassad utbildning och arbetsträning i föreningens regi ska ca 40 personer ur målgruppen erbjudas deltagande under projektperioden. Deltagarna erbjuds en yrkesinriktad utbildning inom hushållsnära tjänster med särskilt fokus på hemservice, trädgårdsarbete och flyttstädning Den teoretiska utbildningen varvas med praktik där deltagarna går tillsammans med reguljär personal. Projektet ska leda till en modell

5 där offentliga aktörer samverkar med en kooperativ förening för att uppnå inslussning till arbetslivet. År 1 av 3. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Unga KRIS Halmstad, HALMSTAD Föreningslokal Planetgatan 2 i Halmstads kommun Har beviljats stöd med kronor Föreningen vill med byggnationen utveckla verksamheten med aktiviteter på kvällar och helger för unga som befinner sig i utanförskap eller behöver komma bort från droger och kriminalitet. Verksamheten ska också utvecklas med att Unga KRIS kommer att bedriva, på uppdrag av kommunen, påverkansprogram och kontaktmannaskap. Målgruppens delaktighet är hög. Lokalens utformande samt verksamhetens genomförande är helt styrt av medlemmarna. Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR Falun och Norra Dalarna, FALUN Aktiv rehab och ridterapi Har beviljats stöd med kronor Projektet vill bredda tillgången till rehabilitering och friskvård för personer med funktionsnedsättning så att de ges samma möjlighet att på lika villkor som den övriga befolkningen utöva fysisk aktivitet. Syftet är att ta fram en metod och sprida den för att på ett strategiskt sätt kunna implementera och integrera hästunderstödd terapi i befintliga ridverksamheter. Projektet har föregåtts av en förstudie finansierad av NHR Falun & Norra Dalarna. Målgruppen är främst personer över 18 år med neurologisk sjukdom eller skada med små möjligheter till övrig rehabilitering och friskvård. I projektet inryms att deltagarna får möjlighet att utforma personliga mätbara mål med ridterapin som t.ex. fysiska mål, aktivitetsmål och livskvalitetsmål. Projektet kommer att pröva möjligheten om ridterapi kan omfattas av reglerna om friskvård på recept och möjligheterna att erbjuda ridterapi på remiss från sjukvården År 1 av 3. Prioriterat område: fysisk/psykisk hälsa. Föreningen Stapelbädden, MALMÖ ÅterSkapa - kreativt återbruk Har beviljats stöd med kronor Föreningens mål är att etablera en pedagogisk verksamhet riktad till barn i åldern 6-16 år i Malmö som bygger på återvinning av spillmaterial från industrin. Genom ett skapande och kreativt återbruk av detta material är målet att främja miljömedvetenhet, jämställdhet och kreativitet hos barn och unga i Malmö. Modellen bygger på att tillsammans med skolornas miljöråd utforma inspirerande workshops för pedagoger och barngrupper samt drop-in dagar där familjer med barn är välkomna att skapa. Genom etablerande av samarbeten med företag och skolor kommer projektet bygga upp en materialbank av spillmaterial som sedan kan erbjudas skolor och förskolor för sin skapande verksamhet inom ramen för t.ex. slöjdundervisningen. Målet är att sprida verksamheten till andra kommuner om det faller väl ut. År 1 av 3.

6 Stockholm Gospel, BROMMA Ungdomar håller drömmen vid liv Har beviljats stöd med kronor Under tre års tid vill Stockholms Gospel utarbeta en modell där unga med hjälp av gospelsången som metod och verktyg formulerar sina framtidsdrömmar. Man vill inspirera ungdomar att identifiera och reagera på problem som finns i vår samtid. Projektet syftar även till att ungdomar ska bli uppmärksammade om hur man kan bemöta varandra på ett tolerant och respektfullt sätt, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning eller musiksmak. Målgruppen är framförallt elever i åk 9 samt delvis konfirmandgrupper runt om i Sverige. Tre färdigutbildade ungdomsledare är tänkt att utbilda totalt femton nya ungdomsledare för att dessa i sin tur under tre år ska nå ca 3000 ungdomar. Ungdomsledarna har tillsammans med skolungdomarna i de pilotprojekt som genomförts 2011, utformat visionen för projektet. Där har nya idéer och upplägg testas för att utforma ramverket till arbetsprocessen på respektive skola framöver. Förebilden är Martin Luther King och hans tal I have a dream. Hans tankar ska förflyttas till dagens ungdomars musik, deras tankar och aktuella händelser lokalt/världen. Eleverna arbetar i totalt fyra hela dagar med dessa ingredienser och förbereder sitt deltagande innan förställningen. Efter projekttiden är det tänkt att Stockholm Gospel med hjälp av det framtagna metodmaterialet ska fortsätta att driva projektet med hjälp av bl.a. Rektorsakademin och sitt upparbetade nätverk av skolor runt om i Sverige. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet DART Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder, Sahlgrenska sjukhuset, GÖTEBORG Mobilapplikationer (appar) som stöd för personer med kommunikationssvårigheter Har beviljats stöd med kronor Personer som har afasi, cerebral pares eller autism har ofta begränsade möjligheter att uttrycka sina tankar och göra sig förstådda. För gruppen som helhet kan den kommunikativa funktionsnedsättningen leda till isolering och behov av olika stöd och hjälpinsatser för att klara av vardagen. Den senaste tidens utveckling av smartphones och surfplattor med applikationsprogram s.k. appar kan med rätt stöd bli ett värdefullt hjälpmedel för målgruppen. I dag finns flera hundra tusen appar. Utvecklingen går fort och nya appar introduceras varje dag på marknaden vilket gör det svårt för både brukare och anhöriga att orientera sig och hålla sig uppdaterade. DART vill i projektet tillsammans med HI skapa ett webbforum för de ur målgruppen mest användbara och nedladdade apparna för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Apparna ska därefter testas, kategoriseras och sammanställas i en community. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet. Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMOK), STOCKHOLM Om vi fick bestämma Har beviljats stöd med kronor SMoK och LSU vill tillsammans arbeta med tre områden kopplade till varandra öka kunskapen om FN s konvention för barns rättigheter och utifrån dess mål, öka

7 barns och ungdomars inflytande på verksamheten samt slutligen dokumentation av metoder för ökad delaktighet inom kulturskolor och andra organisationer/föreningar för barn och ungdomar. För delaktighet i verksamheten krävs minst två saker, dels att den är tillgänglig och att man som barn kan ha inflytande på den. Tillgängligheten kan t.ex. handla om geografisk närhet, avgifter (höga/låga/gratis) och utbudet. Frågor att försöka besvara gällande inflytande kan vara: Hur skapas en miljö som gör att barnen/ungdomarna kan få inflytande på verksamheten? Vilka metoder finns det att arbeta med dessa frågor? Hur tacklar man deras formella respektive informella inflytande? Vilka former finns det för det?inom Sveriges ungdomsorganisationer finns en hel del metoder för att öka barns och ungas inflytande och deltagande, samt mycket kunskap och erfarenhet på området. Därför kommer LSU att ha ett speciellt ansvar för att samla upp och utveckla metoder under det första projektåret. Man tänker sig att pröva olika modeller på olika skolor. Planen är att prova fem olika upplägg på vardera fyra skolor. Totalt deltar tjugo skolor, minst. Där ska åtminstone ett av de lokala utvecklingsprojekten ha som målgrupp elever med olika slags funktionsnedsättningar som en utveckling av Pascal-projektet. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Elin Wägner-sällskapet, VÄXJÖ re:elin Har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att utveckla metod för skolor och lärare att arbeta med aktivt medborgarskap med fokus på jämlikhet, miljö och fred. De långsiktiga målen är bl.a. att ungdomar ska uppleva att de har möjlighet och lust att ta mer aktiv roll i samhällsutvecklingen. Målgruppen är elever år samt lärare. Det första året planerar föreningen en sommarproduktion där ungdomar gör egna filmtolkningar av Elin Wägner och ämnena fred, miljö och jämlikhet. Därefter tas det fram en s.k. 4D modell i skolorna, där 4D står för upptäck, dröm, utforma och förverkliga. Det kommer att tas fram utbildnings-, och inspirationsmaterial genom att ungdomar producerar korta filmer. Det kommer att ske fördjupande dialog kring ovannämnda ämnen bl.a. med hjälp av en ny kommunikationsplattform. Vidare kommer det att tas fram en lärarhandledning (handbok) och det kommer att genomföras lärarfortbildningar. En ungdomsproducerad utställning utifrån resultaten av arbetet och filmerna kommer att presenteras. År 1 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Ramselefors skytteförening (SKF), VINDELN Anpassning av skyttehall, Skyttehallen Vindel Flakabäck 1:188 i Vindelns kommun Har beviljats stöd med kronor Ramselefors Skytteförening vill genom ombyggnationen kunna erbjuda skytteträning samt möjlighet att tävla för personer med funktionsnedsättning, vilket i dagsläget inte är möjligt. Genom att installera elektroniska skyttetavlor och anpassa delar av lokalen kan alla delta i verksamheten, även personer som är blinda eller har grav synnedsättning. Satsningen på verksamhet för personer med funktionsnedsättning görs i samarbete med Vindelns Folkhögskola Synskadadekurs och Vindelns kommuns handikappomsorg.

8 Örebro Läns Landsting, Sprida Kommunikationscenter, ÖREBRO Pratkartan Har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Målet för projektet är att underlätta kommunikationen för personer som har svårt att ta emot eller att ge information när de kommer till vårdcentralens reception. För att under underlätta kommunikationen kommer projektet att ta fram en pratkarta.. Projektets erfarenheter kommer att spridas till receptioner vid vårdcentraler inom resten av landstinget. År 1 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Habiliteringen för barn och vuxna, UPPSALA Studiematerial för unga vuxna med funktionsnedsättning Har beviljats stöd med kronor Lättillgängligt studiematerial om struktur i vardagen t.ex. inköp, matlagning och skötsel av hemmet behövs för ungdomar med kognitiva svårigheter som står inför att bli mer självständiga innan de lämnar föräldrarhemmet. Syftet är att öka självständigheten samt att bidra till god fysisk och psykisk hälsa för målgruppen. Materialet ska kunna användas både i studiecirkelform och som stöd vid individuell rådgivning. År 1 av 1. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Bota FA, JÄRFÄLLA Boken om FA Har beviljats stöd med kronor En grupp vuxna med diagnosen Friedreichs ataxi ska tillsammans ta fram en bok där de berättar om hur det är att leva med sjukdomen. Syftet är att för att sprida kunskap, nyfikenhet och hopp och att öka förståelsen för patientgruppen. En neurolog kommer att skriva faktakapitlet och en anlitad redaktör hjälper till med bokens innehåll och layout. Projektdeltagarna skriver sina egna berättelser och/eller intervjuas av redaktören. Målgruppen är personer med Fa, samt personer med andra liknande ärftliga ataxier eller neurologiska sjukdomar, och deras anhöriga. I målgruppen ingår även personal, politiker och andra beslutsfattare inom kommun och landsting. År 1 av 1. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa Dövas förening i Malmö, MALMÖ Tilläggsansökan - Tillgängliggörande genom översättning till text och tal (Malmö dövas historia på teckenspråk) Har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att förse en redan framtagen filmproduktion med text och tal för att göra den tillgänglig för unga döva, hörselskadade samt en hörande allmänhet. Filmen ingår i det nyss avslutat projekt Malmö Dövas Historia på teckenspråk. Först efter projektets slut uppmärksammades behovet av att förse filmen med tal och text för att öka spridningen till en bredare målgrupp. Bl.a. har Malmö Museer ambitionen att visa filmen i samband med utställningen Tidernas stad som speglar stadens förändring genom åren. År 1 av 1. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

9 Frösunda fritidsförening, LINKÖPING Catwalk Camp Har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att utarbeta en metod för att stärka elevernas självkänsla samtidigt som de får göra något utmanande och roligt tillsammans med andra elever i tre skolor i Stockholm. Catwalk Camp kommer att vara en frivillig fritidsaktivitet som efter skoltid, erbjuds eleverna på respektive medverkande skola. År 1 av 2. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet. Svenska kyrkan, Arvika kyrkliga samfällighet, ARVIKA Svenska kyrkans kvinnocenter i Arvika har beviljats stöd med kronor Detta projekt syftar till att skapa ett Kvinnocenter för flickor/unga kvinnor, år, som är i behov av stöd och hjälp, men där insatser från socialtjänst eller andra samhällsinsatser inte är självklara. Projektet ska utformas efter den enskildes situation informativa och/eller stödsamtal, stödgruppsverksamhet, självhjälpsgrupper, hjälp att slussas till andra hjälpinsatser/myndigheter, juridisk hjälp etc. År 1 av 3. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Norrköpings kommun Kultur och Fritid, NORRKÖPING Konst-PIMPA - Projektet i Marielund Med Påverkan för Alla har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att öka kunskapen kring demokrati och mänskliga rättigheter genom ett arbetssätt där dessa frågor vävs in i ett konstnärligt skapande. Målet med projektet är att skapa ett nätverk av unga, att använda konst som uttrycksmedel samt att öka ungdomarnas kunskap och förmåga att reflektera kring frågor som demokrati, jämställdhet, integration och yttrandefrihet. Det långsiktiga målet med projektet är att det bildas en ungdomsförening i Marielund som sedan kan arbeta vidare med erfarenheterna av detta projekt och på sikt samla idéer och skapa nya verksamheter och projekt. Målgruppen för projektet är unga mellan boende i Marielund. Projektet beräknar att nå majoriteten av ungdomarna i området, uppskattningsvis runt 300. År 1 av 1. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2014

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2014 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2014 I september 2014 fördelade Arvsfonden knappt 90,6 miljoner kronor till 62 stycken projekt. Av dessa var 31 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

Må bra med kultur 2014

Må bra med kultur 2014 Må bra med kultur 2014 Sammanfattning av årssammanställning Bakgrund Må bra med kultur är ett erbjudande om kulturaktiviteter för patienter inom hälso-och sjukvården i Region Östergötland. Konceptet vilar

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013 I september 2013 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 55 projekt. Av dessa var 35 fortsättningsprojekt och fick dela på 40,3 miljoner kronor

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2013 I juni 2013 delade Arvsfonden ut 112 miljoner kronor till 73 projekt. Av dessa var 38 projekt fortsättningsprojekt och fick dela på 53,7 miljoner kronor. Fortsättningsprojekt

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Information samt utveckling av kooperativa modeller inom sociala omsorgsområden Stiftelsen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Montessoriförskolan Villa Caprifol Rev. 2015 03 09 Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer