I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd."

Transkript

1 ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention, STOCKHOLM Utveckla kvalitetsmodeller och stärka kvalitetsutveckling inom psykiatriska vård- och stödverksamheter Har beviljats stöd med kronor Projektet kommer att utarbeta, pröva och dokumentera metoder och verktyg för kvalitetsbedömningar sett ur patient -, brukare-, och anhörigperspektiv inom vissa områden av psykiatrisk vård, stöd och rehabilitering. Målet är att projektet ska utmynna i ett vägledande dokument och i en modell till stöd för enskilda och dennes närstående så att de ska kunna delta som aktiva och medskapande aktörer inom vård och omsorg. De metoder och verktyg som projektet tar fram kommer att stärka patienters egenmakt och inflytande, och de ska kunna användas som ett komplement till befintliga modeller för kvalitetsgranskning. Tanken är att de på sikt om möjligt ska integreras i andra typer av styrande dokument som vårdprogram och liknande riktlinjer. År 1 av 3. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk ohälsa. Astma- och Allergiförbundet, STOCKHOLM Förstudie - Trygga och sä kra kläder allergiker Har beviljats stöd med kronor Förstudien syftar till att skapa ett underlag för ett framtida samarbetsprojekt som bidrar till ökad trygghet för klädkonsumenter. Inom förstudiens ram kommer projektet att undersöka intresset hos textil- och klädbranschen att i samverkan med förbundet utveckla ett frivilligt system för konsumentinformation som omfattar allergiaspekter. Projektet kommer även att utreda hur existerande certifieringssystem kan utvecklas och kompletteras så att de även omfattar allergiaspekten. Dessutom kommer projektet att undersöka vilka aspekter som man behöver ta hänsyn till vid en konsumentmärk-ning av textilier för att vägleda människor med allergi/överkänslighet. Förstudie. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

2 Virserums Konsthallsförening, VIRSERUM Radio XX Har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att skapa ungdomsradio i Kalmar län som genomförs av och med ungdomar. Målet är att synliggöra ungdomar i Kalmar län och ge dem verktyg att skildra sin egen situation och samhället på ett kritiskt sätt. Därmed lär sig deltagarna om demokratins kärna och hur de kan påverka samhället. Deltagarna ska lära sig kritiskt journalistik och publicistiskt arbete. Projektet genomförs i samarbete med Sveriges Radio Kalmar. Radio XX kommer att omfatta Facebookradio, webbradio och ett ungdomsprogram i SR P4 Kalmar. Projektet kommer att ha en centralredaktion samt lokala redaktioner utspridda över länets fritidsgårdar. En dagredaktion kommer att utgöras av unga som varken studerar eller arbetar, som genom projektet får en sporre att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Deltagarna får handledning och utbildning av en ung journalist och en ung fältkonstnär. Regelbundna utbyten och aktiviteter med SR Kalmar kommer att ske. Totalt beräknas ungdomar medverka i projektet, varav ett 30-tal är unga som varken arbetar eller studerar. Förhoppningen är att projektet ska kunna bli bestående verksamhet bl.a. genom stöd från länets 13 kommuner och fortsatta samarbete med SR Kalmar. År 1 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Hela Sverige ska leva Norrbotten, BODEN Ung i Tornedalen Har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att öka möjligheterna för ungdomar i glesbygd att ta plats i samhället. Genom idéverkstäder och mentorskap ska projektet Ung i Tornedalen bidra till att öppna upp befintliga nätverk och därigenom öka ungas möjligheter till jobb och utbildning. Målet är att skapa möten och mötesplatser där unga kan inspirera och inspireras att genomföra sina egna idéer. Projektet syftar också till att hitta vägar för hur glesbygden kan utvecklas av och med unga i centrum. Det långsiktiga målet med projektet är att unga i glesbygd blir delaktiga i samhällsutvecklingen, att existerande maktstrukturer förändras samt att politiker, beslutsfattare och näringsliv uppmärksammar unga som en resurs med idérikedom och kompetens som kan bli en del av lösningen på glesbygdens problem. Målgruppen för projektet är unga mellan år i hela Tornedalen. Projektet beräknar att nå minst 1000 ungdomar. Särskilda insatser kommer att genomföras för att få med nyanlända ungdomar, tjejer och unga med funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är politiker, ideella sektorn, företag och entreprenörer i hela Tornedalen. Projektet bygger till stor del på samverkan med tjänstemän, politiker, föreningar och företag i regionen. År 1 av 3. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Warbergs Dart Club, VARBERG Ny matematik Har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att få barn och ungdomar delaktiga i att lära sig matematik på ett nytt och roligt sätt för att stärka deras självbild, självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Huvudräkning är något som kraftigt har försämrats bland många elever.

3 Projektet ska även ge lärare och skolledare ett nytt verktyg som kan användas som komplement i undervisningen. Metoden som ska prövas och utvecklas är en dartmetod och den finns även som ett dataprogram och kan användas på smart-board. Målgruppen är elever i årskurs 3-9, och ca 156 elever kommer att ingå i projektet under år ett. Därefter ska metoden spridas till samtliga skolor i Varberg, och även nationellt. År 1 av 3. Lokalt projekt. Information / Utbildning Föreningen Shedo, Self Harm and Eating Disorders Organisation,HÄSSLEHOLM Projekt Ego Nova Har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att bidra till att förebygga kombinationsproblematiken självskadebeteende och ätstörningar. En verktygslåda av pedagogiska verktyg utbildningsfilmer, en bok, en forumteaterföreställning - ska tas fram och spridas, bland annat i skolor. Projektet genomförs i nära samverkan med drabbade ungdomar, deras anhöriga och professionellt verksamma. Genom att ta tillvara erfarenheter från ungdomar som varit drabbade men blivit friska ska projektet kunna förmedla att det trots allt är möjligt att bli frisk och må bra. Primär målgrupp för projektet är drabbade, skolelever och anhöriga/vänner. Sekundär målgrupp är skolpersonal, vårdpersonal, relevanta myndigheter samt föreningar. År 1 av 3. Prioriterat område: Fysisk/psykisk hälsa Föreningen Fylkingen, STOCKHOLM Ombyggnation av nyskapande musik- och kulturlokal på fastigheten Kv Ludvigsberg, byggnad C i Stockholms kommun Har beviljats stöd med kronor Föreningen håller på att göra en satsning som de kallar Transmission som syftar till att skapa ett forum för unga experimentella musiker. Målet är att förse de unga musikerna med ett eget rum för skapande där skilda generationer ska sammanföras. Stöd söks för att anlägga en mindre scen med tillhörande rum för workshops. Laholms Bordtennisklubb Serve, LAHOLM Utbyggnad av Servehallen Mandarinen 4 i Laholms kommun Har beviljats stöd med kronor Laholms Bordtennisklubb vill utöka sin verksamhet genom en tillbyggnation på befintlig hall. Den nya delen möjliggör att verksamhet av mer social karaktär kan bedrivas samt att andra sporter än pingis kan utövas. Ny delen av hallen kommer också fungera som en samlingslokal. I projektet samverkar flera lokala ungdomsorganisationer samt kommunen. Fredriksbergs BK, RONNEBY Byggnation av omklädningsrum m.m. på fastigheten Ronneby 24:7 i Ronneby kommun Har beviljats stöd med kronor Byggnation av omklädningsrum m.m. på fastigheten Ronneby 24:7 i Ronneby kommun. Fredriksbergs BK vill i anslutning till kommunens konstfrusna isbana inreda

4 omklädningsrum och förråd. Genom projektet ska barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättning få tillgång till en funktionell friskvårdsanläggning där möjlighet till ombyte, duschning och samlingar under tak ges. Föreningen Sektor3 Tankesmedjan för det civila samhället, STOCKHOLM One Sweden - för ett social t och ekonomiskt framgångsrikt Sverige Har beviljats stöd med kronor för 1 av 3 One Sweden ska genom dialogforum samla unga människor med olika religiösa och etniska bakgrunder och erfarenheter för att bygga nätverk och gemensamt finna nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Det första året kommer fokus vara hur det civila samhället kan verka för fler och bättre jobb. I projektet ingår pilotarrangemang, material- och metodutveckling av dialogforum samt att ge erfarenhet till unga blivande ledare. Efter tre år ska projektet ha utvecklat en metod som spritts till lokala folkbildande bärare. Projektet bedrivs i nära samarbete med ungdomsorganisationer, bildningsförbund och folkhögskolor.år 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, STOCKHOLM Skapa min värld Har beviljats stöd med kronor Utgångspunkt för projektet är Barnkonventionens artiklar 31 och 12, allas lika rätt till kultur och eget skapande samt rätten till delaktighet och inflytande. Syftet med projektet är att kunna erbjuda barn som lever i utsatta miljöer en uppsökande kulturverksamhet. Det kan vara i förorter, i socioekonomiskt utsatta familjer, där generellt betydligt färre barn deltar i kulturverksamheter än i andra områden. Målet är att kunna starta en verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö under projekttiden. I det målet ingår även att kunna erbjuda en övergång från projektets verksamhet till verksamheter inom de olika etablerade kulturaktörernas verksamheter genom samarbetet och avsiktsförklaringen med SMoK och deras delaktighetsprojekt, samt med de olika bostadsbolagen på respektive orter t.ex. Stena fastigheter. Man tänker sig kunna erbjuda en palett med verksamhet för barnen; regelbundna kurser, prova på-kurser, lovverksamhet, studiebesök, mentorskap, media-kurser, känslospråk för de yngsta barnen. Samtliga kurser är tänkta att vara gratis. De ska vara flexibla och med stora möjligheter för målgruppen att påverka innehållet. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Mångkulturell Kunskap Ekonomisk förening MKEF, VÄXJÖ Projekt Fjäril Har beviljats stöd med kronor Syftet är att utveckla metoder för att främja förutsättningarna att finna arbete för arbetslösa nysvenskar med psykiska funktionsnedsättningar. Genom att erbjuda anpassad utbildning och arbetsträning i föreningens regi ska ca 40 personer ur målgruppen erbjudas deltagande under projektperioden. Deltagarna erbjuds en yrkesinriktad utbildning inom hushållsnära tjänster med särskilt fokus på hemservice, trädgårdsarbete och flyttstädning Den teoretiska utbildningen varvas med praktik där deltagarna går tillsammans med reguljär personal. Projektet ska leda till en modell

5 där offentliga aktörer samverkar med en kooperativ förening för att uppnå inslussning till arbetslivet. År 1 av 3. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Unga KRIS Halmstad, HALMSTAD Föreningslokal Planetgatan 2 i Halmstads kommun Har beviljats stöd med kronor Föreningen vill med byggnationen utveckla verksamheten med aktiviteter på kvällar och helger för unga som befinner sig i utanförskap eller behöver komma bort från droger och kriminalitet. Verksamheten ska också utvecklas med att Unga KRIS kommer att bedriva, på uppdrag av kommunen, påverkansprogram och kontaktmannaskap. Målgruppens delaktighet är hög. Lokalens utformande samt verksamhetens genomförande är helt styrt av medlemmarna. Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR Falun och Norra Dalarna, FALUN Aktiv rehab och ridterapi Har beviljats stöd med kronor Projektet vill bredda tillgången till rehabilitering och friskvård för personer med funktionsnedsättning så att de ges samma möjlighet att på lika villkor som den övriga befolkningen utöva fysisk aktivitet. Syftet är att ta fram en metod och sprida den för att på ett strategiskt sätt kunna implementera och integrera hästunderstödd terapi i befintliga ridverksamheter. Projektet har föregåtts av en förstudie finansierad av NHR Falun & Norra Dalarna. Målgruppen är främst personer över 18 år med neurologisk sjukdom eller skada med små möjligheter till övrig rehabilitering och friskvård. I projektet inryms att deltagarna får möjlighet att utforma personliga mätbara mål med ridterapin som t.ex. fysiska mål, aktivitetsmål och livskvalitetsmål. Projektet kommer att pröva möjligheten om ridterapi kan omfattas av reglerna om friskvård på recept och möjligheterna att erbjuda ridterapi på remiss från sjukvården År 1 av 3. Prioriterat område: fysisk/psykisk hälsa. Föreningen Stapelbädden, MALMÖ ÅterSkapa - kreativt återbruk Har beviljats stöd med kronor Föreningens mål är att etablera en pedagogisk verksamhet riktad till barn i åldern 6-16 år i Malmö som bygger på återvinning av spillmaterial från industrin. Genom ett skapande och kreativt återbruk av detta material är målet att främja miljömedvetenhet, jämställdhet och kreativitet hos barn och unga i Malmö. Modellen bygger på att tillsammans med skolornas miljöråd utforma inspirerande workshops för pedagoger och barngrupper samt drop-in dagar där familjer med barn är välkomna att skapa. Genom etablerande av samarbeten med företag och skolor kommer projektet bygga upp en materialbank av spillmaterial som sedan kan erbjudas skolor och förskolor för sin skapande verksamhet inom ramen för t.ex. slöjdundervisningen. Målet är att sprida verksamheten till andra kommuner om det faller väl ut. År 1 av 3.

6 Stockholm Gospel, BROMMA Ungdomar håller drömmen vid liv Har beviljats stöd med kronor Under tre års tid vill Stockholms Gospel utarbeta en modell där unga med hjälp av gospelsången som metod och verktyg formulerar sina framtidsdrömmar. Man vill inspirera ungdomar att identifiera och reagera på problem som finns i vår samtid. Projektet syftar även till att ungdomar ska bli uppmärksammade om hur man kan bemöta varandra på ett tolerant och respektfullt sätt, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning eller musiksmak. Målgruppen är framförallt elever i åk 9 samt delvis konfirmandgrupper runt om i Sverige. Tre färdigutbildade ungdomsledare är tänkt att utbilda totalt femton nya ungdomsledare för att dessa i sin tur under tre år ska nå ca 3000 ungdomar. Ungdomsledarna har tillsammans med skolungdomarna i de pilotprojekt som genomförts 2011, utformat visionen för projektet. Där har nya idéer och upplägg testas för att utforma ramverket till arbetsprocessen på respektive skola framöver. Förebilden är Martin Luther King och hans tal I have a dream. Hans tankar ska förflyttas till dagens ungdomars musik, deras tankar och aktuella händelser lokalt/världen. Eleverna arbetar i totalt fyra hela dagar med dessa ingredienser och förbereder sitt deltagande innan förställningen. Efter projekttiden är det tänkt att Stockholm Gospel med hjälp av det framtagna metodmaterialet ska fortsätta att driva projektet med hjälp av bl.a. Rektorsakademin och sitt upparbetade nätverk av skolor runt om i Sverige. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet DART Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder, Sahlgrenska sjukhuset, GÖTEBORG Mobilapplikationer (appar) som stöd för personer med kommunikationssvårigheter Har beviljats stöd med kronor Personer som har afasi, cerebral pares eller autism har ofta begränsade möjligheter att uttrycka sina tankar och göra sig förstådda. För gruppen som helhet kan den kommunikativa funktionsnedsättningen leda till isolering och behov av olika stöd och hjälpinsatser för att klara av vardagen. Den senaste tidens utveckling av smartphones och surfplattor med applikationsprogram s.k. appar kan med rätt stöd bli ett värdefullt hjälpmedel för målgruppen. I dag finns flera hundra tusen appar. Utvecklingen går fort och nya appar introduceras varje dag på marknaden vilket gör det svårt för både brukare och anhöriga att orientera sig och hålla sig uppdaterade. DART vill i projektet tillsammans med HI skapa ett webbforum för de ur målgruppen mest användbara och nedladdade apparna för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Apparna ska därefter testas, kategoriseras och sammanställas i en community. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet. Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMOK), STOCKHOLM Om vi fick bestämma Har beviljats stöd med kronor SMoK och LSU vill tillsammans arbeta med tre områden kopplade till varandra öka kunskapen om FN s konvention för barns rättigheter och utifrån dess mål, öka

7 barns och ungdomars inflytande på verksamheten samt slutligen dokumentation av metoder för ökad delaktighet inom kulturskolor och andra organisationer/föreningar för barn och ungdomar. För delaktighet i verksamheten krävs minst två saker, dels att den är tillgänglig och att man som barn kan ha inflytande på den. Tillgängligheten kan t.ex. handla om geografisk närhet, avgifter (höga/låga/gratis) och utbudet. Frågor att försöka besvara gällande inflytande kan vara: Hur skapas en miljö som gör att barnen/ungdomarna kan få inflytande på verksamheten? Vilka metoder finns det att arbeta med dessa frågor? Hur tacklar man deras formella respektive informella inflytande? Vilka former finns det för det?inom Sveriges ungdomsorganisationer finns en hel del metoder för att öka barns och ungas inflytande och deltagande, samt mycket kunskap och erfarenhet på området. Därför kommer LSU att ha ett speciellt ansvar för att samla upp och utveckla metoder under det första projektåret. Man tänker sig att pröva olika modeller på olika skolor. Planen är att prova fem olika upplägg på vardera fyra skolor. Totalt deltar tjugo skolor, minst. Där ska åtminstone ett av de lokala utvecklingsprojekten ha som målgrupp elever med olika slags funktionsnedsättningar som en utveckling av Pascal-projektet. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Elin Wägner-sällskapet, VÄXJÖ re:elin Har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att utveckla metod för skolor och lärare att arbeta med aktivt medborgarskap med fokus på jämlikhet, miljö och fred. De långsiktiga målen är bl.a. att ungdomar ska uppleva att de har möjlighet och lust att ta mer aktiv roll i samhällsutvecklingen. Målgruppen är elever år samt lärare. Det första året planerar föreningen en sommarproduktion där ungdomar gör egna filmtolkningar av Elin Wägner och ämnena fred, miljö och jämlikhet. Därefter tas det fram en s.k. 4D modell i skolorna, där 4D står för upptäck, dröm, utforma och förverkliga. Det kommer att tas fram utbildnings-, och inspirationsmaterial genom att ungdomar producerar korta filmer. Det kommer att ske fördjupande dialog kring ovannämnda ämnen bl.a. med hjälp av en ny kommunikationsplattform. Vidare kommer det att tas fram en lärarhandledning (handbok) och det kommer att genomföras lärarfortbildningar. En ungdomsproducerad utställning utifrån resultaten av arbetet och filmerna kommer att presenteras. År 1 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Ramselefors skytteförening (SKF), VINDELN Anpassning av skyttehall, Skyttehallen Vindel Flakabäck 1:188 i Vindelns kommun Har beviljats stöd med kronor Ramselefors Skytteförening vill genom ombyggnationen kunna erbjuda skytteträning samt möjlighet att tävla för personer med funktionsnedsättning, vilket i dagsläget inte är möjligt. Genom att installera elektroniska skyttetavlor och anpassa delar av lokalen kan alla delta i verksamheten, även personer som är blinda eller har grav synnedsättning. Satsningen på verksamhet för personer med funktionsnedsättning görs i samarbete med Vindelns Folkhögskola Synskadadekurs och Vindelns kommuns handikappomsorg.

8 Örebro Läns Landsting, Sprida Kommunikationscenter, ÖREBRO Pratkartan Har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Målet för projektet är att underlätta kommunikationen för personer som har svårt att ta emot eller att ge information när de kommer till vårdcentralens reception. För att under underlätta kommunikationen kommer projektet att ta fram en pratkarta.. Projektets erfarenheter kommer att spridas till receptioner vid vårdcentraler inom resten av landstinget. År 1 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Habiliteringen för barn och vuxna, UPPSALA Studiematerial för unga vuxna med funktionsnedsättning Har beviljats stöd med kronor Lättillgängligt studiematerial om struktur i vardagen t.ex. inköp, matlagning och skötsel av hemmet behövs för ungdomar med kognitiva svårigheter som står inför att bli mer självständiga innan de lämnar föräldrarhemmet. Syftet är att öka självständigheten samt att bidra till god fysisk och psykisk hälsa för målgruppen. Materialet ska kunna användas både i studiecirkelform och som stöd vid individuell rådgivning. År 1 av 1. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Bota FA, JÄRFÄLLA Boken om FA Har beviljats stöd med kronor En grupp vuxna med diagnosen Friedreichs ataxi ska tillsammans ta fram en bok där de berättar om hur det är att leva med sjukdomen. Syftet är att för att sprida kunskap, nyfikenhet och hopp och att öka förståelsen för patientgruppen. En neurolog kommer att skriva faktakapitlet och en anlitad redaktör hjälper till med bokens innehåll och layout. Projektdeltagarna skriver sina egna berättelser och/eller intervjuas av redaktören. Målgruppen är personer med Fa, samt personer med andra liknande ärftliga ataxier eller neurologiska sjukdomar, och deras anhöriga. I målgruppen ingår även personal, politiker och andra beslutsfattare inom kommun och landsting. År 1 av 1. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa Dövas förening i Malmö, MALMÖ Tilläggsansökan - Tillgängliggörande genom översättning till text och tal (Malmö dövas historia på teckenspråk) Har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att förse en redan framtagen filmproduktion med text och tal för att göra den tillgänglig för unga döva, hörselskadade samt en hörande allmänhet. Filmen ingår i det nyss avslutat projekt Malmö Dövas Historia på teckenspråk. Först efter projektets slut uppmärksammades behovet av att förse filmen med tal och text för att öka spridningen till en bredare målgrupp. Bl.a. har Malmö Museer ambitionen att visa filmen i samband med utställningen Tidernas stad som speglar stadens förändring genom åren. År 1 av 1. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

9 Frösunda fritidsförening, LINKÖPING Catwalk Camp Har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att utarbeta en metod för att stärka elevernas självkänsla samtidigt som de får göra något utmanande och roligt tillsammans med andra elever i tre skolor i Stockholm. Catwalk Camp kommer att vara en frivillig fritidsaktivitet som efter skoltid, erbjuds eleverna på respektive medverkande skola. År 1 av 2. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet. Svenska kyrkan, Arvika kyrkliga samfällighet, ARVIKA Svenska kyrkans kvinnocenter i Arvika har beviljats stöd med kronor Detta projekt syftar till att skapa ett Kvinnocenter för flickor/unga kvinnor, år, som är i behov av stöd och hjälp, men där insatser från socialtjänst eller andra samhällsinsatser inte är självklara. Projektet ska utformas efter den enskildes situation informativa och/eller stödsamtal, stödgruppsverksamhet, självhjälpsgrupper, hjälp att slussas till andra hjälpinsatser/myndigheter, juridisk hjälp etc. År 1 av 3. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Norrköpings kommun Kultur och Fritid, NORRKÖPING Konst-PIMPA - Projektet i Marielund Med Påverkan för Alla har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att öka kunskapen kring demokrati och mänskliga rättigheter genom ett arbetssätt där dessa frågor vävs in i ett konstnärligt skapande. Målet med projektet är att skapa ett nätverk av unga, att använda konst som uttrycksmedel samt att öka ungdomarnas kunskap och förmåga att reflektera kring frågor som demokrati, jämställdhet, integration och yttrandefrihet. Det långsiktiga målet med projektet är att det bildas en ungdomsförening i Marielund som sedan kan arbeta vidare med erfarenheterna av detta projekt och på sikt samla idéer och skapa nya verksamheter och projekt. Målgruppen för projektet är unga mellan boende i Marielund. Projektet beräknar att nå majoriteten av ungdomarna i området, uppskattningsvis runt 300. År 1 av 1. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer