Hem och konsumentkunskap. KOMMENTARDEL till inriktningen Hem och konsumentkunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem och konsumentkunskap. KOMMENTARDEL till inriktningen Hem och konsumentkunskap"

Transkript

1 KURSPLAN LHK110, LHK160, LHK210, LHK260 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. vt 10 Hem och konsumentkunskap KOMMENTARDEL till inriktningen Hem och konsumentkunskap Inriktning Hem och konsumentkunskap omfattar 60 högskolepoäng och är uppbyggd av fyra kurser. I varje kurs integreras verksamhetsförlagd utbildning (VFU), ämnesteori och ämnesdidaktik till en helhet. Progressionen i inriktningen kan beskrivas som en vetenskaplig progression där såväl det hushållsvetenskapliga perspektivet som kompetenser i lärarprofessionen fördjupas och breddas. LÄRARPROFESSION HUSHÅLLSPERSPEKTIV PROGRESSION INTEGRATION VFU Ämnesdidaktik Ämnesteori Figur 1. Integration och progression i inriktning Hem och konsumentkunskap 1. Inledning I inriktning hem och konsumentkunskap ingår fyra kursplaner om 15 hp vardera. LHK 110, Livet i hem och familj (15 hp) I kursen utvecklar studenten en helhetssyn på hushållsvetenskap och skolämnet hemoch konsumentkunskap. Aktiviteter är hushållstudier, litteraturseminarier, projektarbete med fördjupning samt analys av kursplanens karaktär, syfte, roll, perspektiv samt mål och kunskapsområden. Under VFU studeras undervisningens upplägg utifrån styrdokument. Elevsyn och kunskapssyn är två begrepp som hanteras. Sidan 1 av 8

2 LHK 160 Mat och måltider i ett hållbart samhälle (15 hp). I kursen utvecklar och fördjupar studenten sina kunskaper inom området mat och lärande för hållbar utveckling. Mat, matvanor, måltider, näring och hälsa hanteras i fyra dimensioner ekologisk, ekonomisk, social och kulturell dimension i den hållbara utvecklingen. Ett hushållsperspektiv anläggs och tillämpningar i kök och projektarbete kopplas till lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt. Inom VFU ingår att studenten planerar och genomför undervisning. LHK 210 Handla för framtiden (15 hp). I kursen utvecklar och fördjupar studenten sina kunskaper inom områdena konsumentekonomi och boende. Olika kompetenser i lärarprofessionen integreras i ämnesstudierna och i ämnesdidaktik är bedömning och betyg viktiga moment. LHK250 Att leva i en globaliserad omvärld (15 hp). Studier av hushåll i världen, beroende och samspel samt globaliseringens konsekvenser för samhälle, hushåll och individ bidrar till fördjupning och breddning av hushållsperspektivet. Lärarprofessionen analyseras i förhållande till det internationella perspektivet och den potential som ämnet hem och konsumentkunskap har i skolans verksamhet. Ett självständigt projekt genomförs i vilket en didaktisk idé hämtad från VFU problematiseras, utvecklas och genomförs i undervisning. Under VFU ingår att självständigt planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning utifrån kursplanens intentioner. Specialisering och examensarbete Efter inriktningens 60 hp kan studenten välja specialisering om 30 hp för att fördjupa och bredda sin kompetens. Olika kurser kan kombineras för att studenten skall kunna utveckla lärarprofessionen utifrån identifierat behov av kunskap. 2. Förklaring av centrala begrepp Hushållsvetenskap HUSHÅLLET ÄR STUDIEENHETEN Inom hushållsvetenskap är hushållet den enhet som studeras. Den engelska beteckningen Family Ecology pekar på det systemtänkande som finns inom hushållsvetenskap. Hushållets medlemmar samspelar med varandra och med den omgivande miljön. Hushållet hanterar och omvandlar materiella och immateriella resurser, fattar beslut, väljer, agerar och utvecklar vanor. Att skapa ett hem, utveckla relationer, hantera ekonomi, ta hand om inredning, städa och tvätta, laga och servera mat är exempel på aktiviteter som är beroende av hushållets inre dynamik och av villkor i den omgivande miljön. HUSHÅLLETS VERKSAMHETER Sidan 2 av 8

3 Hushållets verksamheter används i skolans kursplan för hem och konsumentkunskap som begrepp för de aktiviteter som hushåll genomför. I kursplanen beskrivs verksamheterna inom fyra områden; mat och måltider, konsumentekonomi, boende och social gemenskap. I inriktningens kursplaner har vi valt att använda dessa begrepp och utbildningen hanterar kunskapsområdena dels var för sig och dels integrerat för att skapa en helhet. HUSHÅLLSPERSPEKTIV Det som sker i hushåll är komplext. Att anlägga ett hushållsperspektiv innebär att olika företeelser studeras utifrån hushållets dynamik och aktuella situation. Det kan vara enskilda hushåll som studeras med kvalitativa metoder. I dessa fall betonas det enskilda hushållet. Det kan också innebära att man diskuterar företeelser i samhället utifrån hushållsperspektiv i generell betydelse och då används begreppet i obestämd form genom att till exempel skriva hushålls agerande. Kunskapsbegreppet KUNSKAP I HANDLING I skolans kursplan för hem och konsumentkunskap karaktäriseras arbetssättet av kunskap i handling. I inriktning hem och konsumentkunskap använder vi begrepper kunskap i handling för att lyfta fram kursplanens kunskapssyn. Tillsammans med en helhetssyn på verksamheterna i hushållet bildar det grund för undervisningen. Kunskap i handling betyder att man lär sig genom att delta i verksamheten och interagera med människor i omgivningen. Eleven tar ansvar i en arbetsprocess. Reflektionen sker i handlingen när teori och praktik vävs samman i en dialektisk process. Det kan uttryckas så här: När eleven förstår vad som skall göras och använder sin förmåga att agera reflekterat i arbetsprocessen använder vi begreppet kunskap i handling. Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling är begrepp som tolkas och används genom hela inriktningen. De olika dimensionerna i begreppet hanteras inom ramen för hushållsvetenskap och hem och konsumentkunskap. Att kunna diskutera begreppet hållbar utveckling, och ha förmåga att analysera situationer och moment inom ämnet hem och konsumentkunskap i förhållande till lärande för hållbar utveckling är ett sätt att utveckla förståelse för hur begreppet kan hanteras i skolans verksamhet. 3. Professionsaspekter av kursens innehåll PROFESSIONSPERSPEKTIV Sidan 3 av 8

4 Inriktningen vänder sig till studenter som utbildar sig till lärare i hem och konsumentkunskap. Kursplanerna har skapats genom integration av ämnesteori, ämnesdidaktik och VFU. Att kunna planera, genomföra, dokumentera, analysera, värdera och utveckla undervisning i förhållande till skolans styrdokument är vägledande i utbildningen. Progression i det vetenskapliga förhållningssättet och kompetenser i lärarprofessionen integreras i arbetsuppgifter i kurserna. I inriktningen används olika modeller för att förtydliga de överväganden som lärare gör i samband med undervisningens planering, genomförande och utvärdering. De begrepp som hanteras i modellerna rör utgångspunkter i styrdokument, elevers och lärares förutsättningar, perspektiv, mål, ramar, innehåll, aktiviteter samt betyg och bedömning. Ämnesinnehållet i kurserna har sin grund i de fyra kunskapsområden som ingår i skolämnet hem och konsumentkunskap; mat och måltider, konsumentekonomi, boende och social gemenskap. I inriktningen integreras innehållsliga delar och bearbetas didaktiskt i olika arbetsuppgifter. Det innebär att vid redovisning av projekt, uppgifter i samband med tillämpningar i kök, seminarier och workshop får studenten planera undervisning inför sin egen grupp och reflektera över sitt eget lärande. SAMHÄLLSPERSPEKTIV Studenterna bearbetar kursinnehåll och reflekterar omkring sitt lärande i förhållande till skolans mål och olika kompetenser i lärarprofessionen. Samhällsperspektivet förtydligas genom att kursernas mål och innehåll på ett genomgående sätt kopplas till dimensioner i hållbar utveckling såväl lokalt som globalt. Människors förmåga att skapa en trygg tillvaro i hem och familj ingår som en viktig komponent i framtidens resurs Individer och hushåll agerar och de dagliga handlingarna och vanorna får betydelse för samhällets utveckling. Hem och konsumentkunskap har ett starkt samband med hållbar utveckling. Att på ett medveten sätt kunna välja, ta ansvar och agera kräver kunskap om konsekvenser av det egna beteendet för samhälle och natur. Faktorer som påverkar konsumtion och resursanvändning är hushållens storlek och sammansättning, boendestruktur och arbetsmarknadssituation. I debatten om det hållbara samhället kan hushållens verksamheter sättas i relation till individen och omgivningens påverkan i ett samhällsperspektiv. Medieanvändning, budskap och tolkningar, mediers inverkan mm anknyts till olika kursmoment genom hela inriktningen. Hushållens agerande har avgörande betydelse för den hållbara konsumtionen. INOMVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV I undervisningen integreras de fyra kunskapsområdena mat och måltider, konsumentekonomi, boende och social gemenskap till en helhet som är begriplig, hanterbar och meningsfull utifrån olika situationer i den hållbara utvecklingen. Kreativitet och förmåga att anpassa handlingar till olika situationer och föränderliga resurser är delar i den kunskap som läraren har att hantera inom hem och konsumentkunskap. Sidan 4 av 8

5 Verksamheter i hushåll studeras och analyseras och ger utrymme för diskussion om vad det innebär att praktisera ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt. Konsumtion, produktion och handel innebär att materiella och immateriella resurser hanteras i hushåll och samhälle. Samhällsförändringar på regional, nationell, och global nivå påverkar människor i deras hushåll och vardagsliv. I den privata sfären kan omvärldsförändringar upplevas som riskfyllda och skapa en känsla av osäkerhet. Hushållens beroende av omvärlden kräver kunskap, flexibilitet och förmåga att lösa problem för att kunna genomföra medvetna val. Detta gäller till exempel området mat. Förändringar i samhället med ökad livsmedelsproduktion och låga matpriser i förhållande till inkomstnivå har medfört ett rikligt och växande utbud av snabbmat, söta drycker, godis, glass, snacks och bakverk. Människor kan äta mer och fetma har blivit ett problem både för individ och samhälle. Goda matvanor stärker folkhälsan och i samhället är matglädje, nyttig mat, säker mat, etiska och kulturella aspekter på mat viktiga frågor. I lärarprofessionens yrkesetik ingår att kunna hantera undervisning om hushållets verksamheter och problematik i hushållets vardag utifrån insikt om variation i de lärandes hemsituation. Den didaktiska kompetensen skall särskilt utveckla förmågan att stärka elevens känsla av att kunna behärska sin egen livssituation. Synen på kunskap om mat och måltider, konsumentekonomi, boende och social gemenskap kan belysas i ett tidsperspektiv och kopplas till frågor om ålder, genus och familjetraditioner. Den kreativa och lustbetonade dimensionen med estetiska och sensoriska aspekter är grundläggande när olika miljöer för lärande utvecklas och formas i samspel med eleverna. INDIVID OCH GRUPPERSPEKTIV I inriktningen är de olika kompetenserna i lärarprofessionen underlag för reflektion i samband uppgifter inom både högskoleförlagd utbildning (HFU) och VFU. Hur lär sig den enskilde eleven och hur påverkas lärande när elever arbetar i grupp? Hur kan elever erbjudas möjligheter att utveckla skicklighet i att organisera, arrangera och utföra uppgifter som förekommer i hushåll och utveckla ett reflekterande förhållningssätt till sina handlingar? Att arbeta som lärare innebär att möta och kommunicera med elever och att ge dem utrymme för inflytande och delaktighet i planering av undervisningen. Detta ställer krav på lärarens ämneskompetens, metodiska kompetens och didaktiska kompetens Att ställa sig frågan vad det innebär att lära andra att lära sig sätter in de didaktiska frågorna i ett sammanhang. Ämnet hem och konsumentkunskap har en potential för att kunna studera och analysera elevers lärande i förhållande till olika sätt att variera undervisningen. Eleverna arbetar både självständigt och tillsammans med andra och genomför uppgifter i en arbetsprocess som ofta behöver slutföras under arbetspasset. De handlingsmål som finns i skolans hem och konsumentkunskap kan främja och stärka elevernas självtillit och ge dem ökad handlingsförmåga vilket ställer krav på arbetsledande och social kompetens i lärarens profession. Sidan 5 av 8

6 4. Genus och värdegrundsperpektiv Lärande för hållbar utveckling återspeglas i innehåll och genomförande samt i litteratur och implementeras genom de arbetsuppgifter studenterna genomför inom HFU och VFU. Detta ger många ingångar för att kunna behandla värdegrundsfrågor och genusfrågor. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Kunskap och medvetenhet om genus har betydelse för lärarens strategier i undervisningen och bidrar till att eleverna kan utveckla ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt. Genus, kultur och social tillhörighet är exempel på kategorier som synliggör maktstrukturer och könsordningar. I hem och konsumentkunskap är relationer mellan människor ett centralt tema och ställningstaganden inom hushållets verksamheter ger uttryck för synen på genus och värdegrundsfrågor. I inriktningen bearbetas frågor om jämställdhet, genus och mångkultur bland annat inom den sociala dimensionen i hållbar utveckling. Genom att studenten analysera innehållet i styrdokumenten kan frågorna lyftas fram och hanteras inom VFU. Andra uppgifter i undervisningen inbjuder till reflektion omkring mänskliga rättigheter, interkulturella frågor, solidaritet och ansvar. Hur kan vi skapa det goda samhället? Vad betyder dilemman mellan olika intressen och värderingar? Hur kan vi nyttja och fördela resurser mellan människor? 5. IKT IKT används för att söka fakta, skapa presentationer samt för att integrera ämnesteori och didaktiska processer. IKT skall användas som stöd i eget lärande och i undervisningssituationer. IKT används i kommunikation mellan studenter och lärare. Kurslitteratur i digital form ingår. Det gäller såväl artiklar som mer omfattande verk. I undervsiningen inom HFU dokumenterar studenterna arbetsprocesser, till exempel vid tillämpning i kök, med hjälp av multimedia som kombinerar digitalt ljud, text och bild. Olika moment analyseras och utvärderas. Digitala presentationer används när egna arbetsuppgifter redovisas. Olika modeller, arbetssätt och verktyg för elevers lärande prövas och granskas i ämnesdidaktiskt perspektiv. Studenten söker webbaserad information och analyserar den samt bedömer hur den kan användas i olika undervisningssituationer. Studenten planerar undervisning för elever i grundskolan, anlägger ett internationellt perspektiv, integrerar ämnesteori och ämnesdidaktik och använder IKT som stöd i olika moment. Inom VFU kan IKT användas för att stödja elevernas kreativa skapande och för att dokumentera arbetsprocessen. 6. Integration De innehållsliga momenten i kursplanerna har utformats med tanke på att ämnesteori och ämnesdidaktik kan integreras både inom HFU och VFU. Projekt, hushållsstudier, workshop och andra arbetsuppgifter i kurserna utformas för att studenterna skall utveckla sin förmåga att integrera olika kunskapsområden, anlägga perspektiv, samt utveckla och integrera didaktisk kompetens och ämneskompetens. Didaktiska model Sidan 6 av 8

7 ler används och är utgångspunkt i undervisningen. Genom att planera och genomföra undervisning utifrån en modell kan de didaktiska frågorna sättas in i konkreta situationer. Val av innehåll och aktiviteter behöver motiveras och detta bidrar till att studenten får tillfälla att reflektera över olika faktorer som integreras när undervisning genomförs. Vad har jag sett? Vilken elevsyn och kunskapssyn har läraren? Hur avspeglas det i elevernas arbetsuppgifter? Hur bedömer läraren elevernas prestationer? Vad händer när jag själv undervisar? Hur reagerar eleverna? Hur kan jag bedöma vad de lärt sig? Frågor om lärande så som det kommer till uttryck i bland annat VFU dokumenteras och kopplas till vetenskaplig litteratur och styrdokument. I inriktningen integreras frågor om bedömning och betyg. Studenterna konstruerar egna tentor, genomför och bedömer resultat och sätter detta i förhållande till styrdokument. De prövar i VFU att arbeta med provuppgifter, identifiera bedömningsgrund och hantera frågor om betyg. 7. Progression Progressionen i utbildningen ligger i ämnesteoretisk fördjupning och breddning samt ämnesdidaktisk fördjupning som efterhand ställer större krav på studenternas förmåga att identifiera och analysera eget lärande och att med det som utgångspunkt kunna välja och genomföra olika arbetsuppgifter inom HFU och VFU. I Figur 1 (s 1) åskådliggörs integration och progression avseende hushållsvetenskapligt perspektiv och lärarprofessionen. De första kurserna inleds med hushållet i ett lokalt perspektiv när verksamheterna i hemmet och familjen studeras. I ämnesdidaktik och inom VFU är det centrala att utveckla kunskap om och förståelse för hem och konsumentkunskapens syfte, mål, perspektiv och potential i skolans verksamhet. Styrdokumenten analyseras och inom VFU bearbetas frågor om elevsyn och kunskapssyn. I de följande kurserna utvecklas ämneskompetens inom olika områden. Kunskapsområden behandlas och fördjupas genom varierade arbetssätt och krav på ökad förmåga till vetenskapligt förhållningssätt vid rapportskrivning och andra redovisningar. Samarbete i grupp och självständigt arbete ingår för att stärka förmågan att kommunicera med andra och för att utveckla självkännedom och identifiera eget behov av utveckling. Studenten utgår från egna kunskaper och erfarenheter, skriver mål för sitt kunskapande och anknyter målen till krav i kursplanerna och mål i lärarexamen. I den avslutande kursen hanteras de fyra kunskapsområdena i ett helhetsperspektiv. Hushåll i världen, beroende och villkor för utveckling i det globaliserade samhället och de framtida utmaningar mänskligheten står inför diskuteras utifrån kompetenser i lärarprofessionen. Litteratur som ingår har valts för att bidra till ökad progression. Vissa titlar behandlas under hela inriktningen för att studenten skall utveckla förmåga till djupare analys och ökad förståelse. I inriktningen ingår redovisningar med rapportskrivning där studenten kan reflektera över vad det innebär att gå från ett beskrivande förhållningssätt till att kunna problematisera, analysera och reflektera. Studenten utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt genom att studera och kritiskt granska forskningsrapporter. I inriktningen ingår, utöver att skriva egna rapporter, att kritiskt bedöma studiekam Sidan 7 av 8

8 raters rapporter samt att kunna diskutera bedömningsgrund och bedömningskriterier. Inom VFU ingår först att kunna observera undervisning och diskutera omkring det som händer. Efterhand ingår uppgifter för att utveckla förmåga att också kunna analysera, ifrågasätta och reflektera omkring undervisning samt föreslå andra lösningar i undervisningssituationer. Progression inom VFU innebär att från början endast delta i vissa moment tillsammans med lokal lärarutbildare till att självständigt ta hand om undervisningen. Sidan 8 av 8

Hem och konsumentkunskap

Hem och konsumentkunskap KURSPLAN LHK110, LHK160, LHK210, LHK260 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Hem och konsumentkunskap KOMMENTARDEL till inriktningen Hem och konsumentkunskap Inriktning Hem och konsumentkunskap omfattar

Läs mer

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 07 LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Food and Meals in a Sustainable Society, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt-10 LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Food and Meals in a Sustainable Society, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare = Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Svenska som andraspråk för blivande lärare KOMMENTARDEL till inriktningen Svenska som andraspråk för blivande lärare 1. Förklaring av centrala begrepp Innehållet

Läs mer

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr:

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr: Skattningsschema för Hem och lärare åk 1 3, 30 hp (1 30). Ingår i Lärarlyftet. Skattningen föregås av en innehållsdiskussion vid ett fysiskt möte angående de aktuella lärandemålens innebörd och funktion.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9HK30 Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9, 15 högskolepoäng Home and Consumer studies 3, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9HK45 Hem- och konsumentkunskap 4 för lärare 7-9, 15 högskolepoäng Home and Consumer studies 4 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 15 higher education

Läs mer

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan LOKAL KURSPLAN I Hem- och konsumentkunskap Mål som eleverna lägst ska ha uppnått uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr:

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr: Skattningsschema för Hem och konsumentkunskap för lärare åk 7 9, 45 hp (1 45). Ingår i Lärarlyftet II. Skattningen föregås av en innehållsdiskussion vid ett fysiskt möte angående de aktuella lärandemålens

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT)

Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) KURSPLAN LIT120, LIT220 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) KOMMENTARDEL till Inriktningen Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) 1.

Läs mer

Barns och ungas uppväxtvillkor, lärande och utveckling (BAUN)

Barns och ungas uppväxtvillkor, lärande och utveckling (BAUN) = KURSPLAN LBU110 LBU160 LBU210 LBU260 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Barns och ungas uppväxtvillkor, lärande och utveckling KOMMENTARDEL till inriktningen Barns och ungas uppväxtvillkor, lärande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LAU935 Professionell förändring i läraryrket, 30 högskolepoäng Professional Development in the Teacher Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LAU225, Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivå, 15,0 högskolepoäng General Education Field 2, Conditions

Läs mer

Kultur och språk för tidigare åldrar

Kultur och språk för tidigare åldrar = Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. vt 2010 Kultur och språk för tidigare åldrar 1. Inledning Inriktningen Kultur och språk för tidigare åldrar omfattar kurserna LKS110, 30 hp och LKS210, 30 hp och består

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr:

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr: Skattningsschema för Hem och fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp (1 30). Ingår i Lärarlyftet II. Skattningen föregås av en innehållsdiskussion vid ett fysiskt möte angående de aktuella lärandemålens

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Lärarutbildningen 90hp/180hp

Lärarutbildningen 90hp/180hp Fördjupningsämne Lärarutbildningen 90hp/180hp Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/sol Inledning Lärarutbildningen 90 hp/180 hp vänder sig till de som vill bli lärare och har studerat ämnen

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015

Beskrivning av kurs ht 2015 Beskrivning av kurs ht 2015 2.7.4-2014:1034 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 7-9, 45hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Antal högskolepoäng 45

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng

LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng Visual Communication and Aesthetical Learning Processes, 30 higher education

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

LAU225 Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: ur sociala och samhälleliga perspektiv NR=Ü ÖëâçäÉéç åö=

LAU225 Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: ur sociala och samhälleliga perspektiv NR=Ü ÖëâçäÉéç åö= Gäller fr.o.m. ht 10 LAU225 Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: ur sociala och samhälleliga perspektiv NRÜ ÖëâçäÉéç åö General Education Field 2, Conditions and Processes of Learning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare

Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare = KURSPLAN LSK110, LSK230 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m vt 10 Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare KOMMENTARDEL till Inriktningen Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare 1. Inledning

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit 1: Ideas and Opinion, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande

Läs mer

Ämnesblock Religion 142,5 hp

Ämnesblock Religion 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock Religion 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Ekonomi och konsumtion - Vad olika matvaror kostar. Prisjämförelser mellan matvaror. Miljö och livsstil, ekonomi och konsumtion

Ekonomi och konsumtion - Vad olika matvaror kostar. Prisjämförelser mellan matvaror. Miljö och livsstil, ekonomi och konsumtion Remissversion av kursplan i hem- och konsumentkunskap i grundskolan Hem- och konsumentkunskap Syfte Livet i hem och familj har alltid haft en central betydelse för människan. Våra vanor i hushållet påverkar

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH). UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram i dans - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Teacher Education Programme in Dance - in Upper Secondary Education, 300 credits Programkod: ÄMLÄR Fastställd

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

LYS inriktning 90 högskolepoäng efter eller

LYS inriktning 90 högskolepoäng efter eller LYS Ingår som inriktning 90 högskolepoäng i Lärarprogrammet totalt 180 hp Yrke, skola arbetsliv 90 hp ( LYS ) Studenterna ansluter efter LYS 90 hp till Allmänt utbildningsområde AUO 90 hp i Lärarprogrammet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika

Läs mer

samhällskunskap Syfte

samhällskunskap Syfte Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå 2015-06-03 RIKTLINJER-VFU Innehållsligt fokus i de skilda VFU-perioderna Sid 1 (11) Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

LRE 110, Religionskunskap för lärare 1, 30 högskolepoäng

LRE 110, Religionskunskap för lärare 1, 30 högskolepoäng LRE 110, Religionskunskap för lärare 1, 30 högskolepoäng Religious Studies 1 for Teachers in Secondary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet (from vt 2017) Programledare Katarina Ribaeus VFU-kursansvariga Anette Haglund och Irene Olsson VFU-kursernas syften VFU 1: Kursen

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng Kursplan LAU270 Gäller från och med vt 16 LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng General Education Field

Läs mer

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde.

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer