Filmåret i siffror 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filmåret i siffror 2013"

Transkript

1 3 Filmåret i siffror 2013 Facts and figures

2 2

3 Filmåret i siffror 2013 Facts and figures 2013 Innehåll / Contents 04 Förord / Foreword 05 Nyckeltal 2013 / Key figures Svensk film i Sverige / Swedish film in Sweden 10 Svensk film i utlandet / Swedish film abroad 13 Filminstitutets produktionsstöd / The Swedish Film Institute s production funding 14 Jämställdhet / Gender equality 16 Finansiering och bolagsekonomi / Funding and company finances 19 Så mycket film ses i Sverige totalt / Total amount of film watched in Sweden 20 Totala filmutbudet på biograf / Total film range in cinemas 24 Biografmarknaden / The cinema market 26 Svenska biopremiärer 2013 / Swedish theatrical releases Förklaring av förkortningar och källor / Key to abbreviations and sources

4 Förord Hur stor andel av filmerna på biorepertoaren har regisserats av kvinnor? Hur mycket omsätter den svenska filmnäringen? Vilka svenska filmer sågs av flest på bio och på tv? Hur såg den svenska närvaron ut på de internationella festivalerna? I den här årliga statistikrapporten sammanställer vi svaren på de vanligaste frågorna. Frågorna kommer från filmbransch, journalister och den filmintresserade allmänheten, både i Sverige och i andra länder. Frågorna handlar om allt från hur vi fördelar våra stöd, hur publiken ser film, hur biografmarknaden har förändrats till hur produktionsbranschen fungerar. Några av nyheterna för i år är att vi redovisar ytterligare siffror om jämställdheten både bakom och framför kameran, om finansiering och bolagsekonomi, om variationen i filmutbudet på biograf och om biografstrukturen i de olika länen. Allt detta efterfrågades och debatterades flitigt under En förändring mot tidigare år är att biografstatistiken redovisas per kalenderår. Tidigare år har Filmåret i siffror följt indelningen i spelperioder, vilka utgår från biografernas spelveckor som sträcker sig från fredag till torsdag. Denna förändring innebär att statistiken för åren i många fall kommer att skilja sig från tidigare Filmåret i siffror. Förhoppningen är att du ska hitta svaren på just dina frågor, men även få information som du inte visste att du ville ha. Hör gärna av dig om du har önskemål på nya statistikområden som vi skulle kunna titta närmare på till nästa gång. Kontakt: Det här är Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet har i uppdrag av staten att genomföra filmpolitiken i Sverige med målsättningen att stärka filmen i alla led. Filminstitutets verksamhet finansieras dels av statliga medel, dels genom filmavtalet, som är en frivillig överenskommelse mellan staten och olika aktörer i film- och tv-branschen. Filminstitutets fyra huvuduppdrag: Stödja produktion och utveckling av värdefull svensk film. Stödja distribution och visning av värdefull film i olika visningsfönster i hela landet. Bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Samverka internationellt och stärka export och visning av svensk film utomlands. Foreword What percentage of cinema films have been directed by women? What is the turnover of the Swedish film industry? Which Swedish films were seen by the most people in cinemas and on television? What was the Swedish presence at international festivals? This yearly statistical report brings together answers to some of the most frequently asked questions. They come from the film industry, journalists and members of the public with an interest in film, both in Sweden and other countries. The questions range from how we allocate our funding and how the public watches film, to how the cinema market has changed and how the production sector works. For the first time this year we report further figures on equality, both behind and in front of the camera, on financing and company finances, on diversity in the range of films at cinemas and on the cinema structure in the various counties. All this information was asked for and keenly debated in Unlike in previous years, cinema statistics are reported by calendar year. In the past the Facts and figures report has been divided into screening periods, which are based on cinema screening weeks which run from Friday to Thursday. This change means that in many cases the statistics for will differ from previous Facts and figures. Our hope is that you will find answers to your particular questions, along with information you didn t even realize you wanted. Please contact us if there are any statistical areas you would like us to take a closer look at ahead of our next report. Contact: This is the Swedish Film Institute The Swedish Film Institute is tasked by the Swedish government to implement film policy in Sweden, with the aim of strengthening film across the board. The Film Institute s operations are financed partly by state funding and partly through the Film Agreement, which is a voluntary agreement between the state and various players in the film and TV industry. The Swedish Film Institute s four main tasks: To support the production and development of valuable Swedish film. To support the distribution and screening of films of value in various viewing formats across the whole of Sweden. To preserve and develop the Swedish film heritage and make it accessible. To collaborate internationally and strengthen the export and screening of Swedish film abroad. 04

5 Nyckeltal 2013 Key figures ,6 16,6* 4,1 1, Befolkningsmängd i Sverige, miljoner Population of Sweden, millions Biobesök totalt, miljoner Total cinema admissions, millions Biobesök på svensk film, miljoner Admissions to Swedish film, millions Biobesök per svensk i genomsnitt Average cinema admissions per Swede Svenska långfilmspremiärer (varav 35 spelfilmer och 14 dokumentärer) Swedish feature-length releases (of which 35 fiction films and 14 documentaries) Svenska långfilmspremiärer på biograf med konsulentstöd från Filminstitutet (varav 18 spelfilmer och 13 dokumentärer) Swedish feature-length releases at cinemas with production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute (of which 18 fiction films and 13 documentaries) 24,8 % Marknadsandel för svensk film (d v s svensk films andel av det totala antalet köpta biobiljetter) Market share of Swedish film (i.e. percentage of purchased cinema tickets for Swedish film) 38 % Andelen långa spelfilmer som fick konsulentstöd 2013 med en kvinna som regissör, 60 % hade en kvinna som producent och 46 % hade ett manus skrivet av en kvinna Proportion of feature-length fiction films in 2013 awarded production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute that were directed by a woman. 60% of the films were produced by a woman and 46% were written by a woman. 40 % Genomsnittlig andel av budgeten för de svenska långa spelfilmer som fick konsulentstöd från Filminstitutet Average percentage of the budget for Swedish feature-length fiction films which received production funding from a film commissioner at the Swedish Film Institute Totalt antal biografsalonger i Sverige, varav 707 digitala salonger (2K) Total number of cinema screens in Sweden, of which 707 are digital (2K) Filminstitutets totala budget 2013 i miljoner kronor, varav 429 miljoner kronor avsåg filmavtalet (av 429 miljoner kronor kom 158,3 miljoner kronor från den tioprocentiga biografavgiften) The Swedish Film Institute s total budget for 2013, of which SEK 429 million was related to the Film Agreement (SEK million of that was generated by the 10% cinema ticket contribution) 332 Filminstitutets totala produktionsstödsbudget (varav 205 miljoner kronor fördelades av de sex filmkonsulenterna, 32 miljoner avsåg automatstödet och 95 miljoner kronor var efterhandsstöden PRS och producentstöd) Total production funding budget for the Swedish Film Institute (of which SEK 205 million was allocated by the six film commissioners, SEK 32 million related to the automatic funding and SEK 95 million was subsequent audience related support, PRS and funding for producers) * Fr o m 2013 sker redovisning per kalenderår / As of 2013 reporting is by calender year 05

6 Svensk film i Sverige Swedish film in Sweden 49 svenska långfilmer hade premiär under 2013, vilket är det största antalet under 2000-talet. Antalet långfilmer för barn och unga har ökat sedan förra året. Tre gånger så många ungdomsfilmer hade premiär under 2013 jämfört med Dessutom hade ytterligare två barnfilmer samt en familjefilm premiär under året, men med en spellängd under 60 minuter vilket gör att de inte syns i statistiken nedan. Bland de svenska filmerna har nästan en fjärdedel en kvinna i huvudrollen. Digitaliseringen av de svenska biograferna möjliggjorde en ökning av antalet premiärsalonger för nya filmer. Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann premiärvisades i 374 salonger samtidigt. Forty-nine Swedish feature-length films were released in 2013, the highest number in the 2000s. The number of feature-length films for children and young people has increased since last year. Three times as many films for young people were released in 2013 as in Moreover, a further two children s films and one family film were released during the year, but with a running time of less than 60 minutes, which means they are not included in the statistics below. Among Swedish films, almost a quarter had a woman in the leading role. Digitization of the Swedish cinemas enabled an increase in the number of screens for premiering new films. The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared had its cinema premiere in 374 cinemas simultaneously. 1 Antal premiärsatta svenska långfilmer Number of Swedish feature-length film releases Långfilmer totalt Feature-length films, all med konsulentstöd with production funding from a film commissioner varav långa spelfilmer of which feature-length fiction films med konsulentstöd with production funding from a film commissioner varav långa dokumentärfilmer of which feature-length documentaries med konsulentstöd with production funding from a film commissioner Premiärsatta svenska långfilmer per målgrupp 2013 Swedish feature-length film releases by target group Premiärsatta svenska långfilmer per genre 2013 Swedish feature-length film releases by genre % 2 % 6 % 12 % 10 % 2 % 47 % 80 % 29 % Vuxen/Adults 80 % Ungdom/Teenagers 12 % Barn/Children 6 % Familj/Family 2 % Drama/Drama 47 % Dokumentär/Documentary 29 % Komedi/Comedy 12 % Thriller/Thriller 10 % Action/Action 2 % För mer information och definition av målgrupper och genrer: For more information and definitions of target groups and genres: 06

7 Premiärsatta svenska långfilmer med kvinna/man i huvudroll 2013 Swedish feature-length film releases with a woman/man in the lead role Animerade svenska långfilmer Animated Swedish feature-length films % 37 % % Man/Man 37 % Kvinna/Woman 24 % Blandad/Mixed 39 % Animerad/Animated (antal/number) Delvis animerad/partly animated (antal/number) 6 Biobesök och marknadsandel svensk film Admissions and market share for Swedish film Biobesök Cinema admissions Marknadsandel bio Market share, cinema Köpfilm (långfilm), sålda enheter Films for purchase (feature-length), units sold Marknadsandel köpfilm (långfilm) Market share, films for purchase (feature-length) Antal tittare, lång spelfilm, SVT och TV4 Number of viewers, feature-length fiction film, SVT and TV4 Antal titlar, lång spelfilm, SVT och TV4 Number of titles, feature-length fiction film, SVT and TV ,7 % 20,8 % 19,8 % 21,8 % 24,8 % ,4 % 19,9 % 15,8 % 15,9 % 18,5 % Från 2011 och framåt ingår förutom SVT1, SVT2 och TV4 även SVTB, Kunskapskanalen och Sjuan. Figures from 2011 onward include TV channels SVTB, Kunskapskanalen and Sjuan as well as SVT1, SVT2 and TV4. 07

8 7 Topp 20: Mest sedda svenska långa spelfilmer på tv 2013 Top 20: Most viewed Swedish feature-length fiction films on TV 2013 Svensk premiärtitel Swedish premiere title Internationell titel International title Antal tittare Number of viewers 1 Åsa Nisse wälkom to Knohult Åsa Nisse wälkom to Knohult Jägarna 2 False Trail Hälsoresan [No English title] Cornelis Cornelis Johan Falk kodnamn: Lisa Johan Falk: Codename: Lisa Johan Falk Barninfiltratören Johan Falk: The Child Infiltrator Hur många lingon finns det i världen The Importance of Tying Your Own Shoes Wallander skytten Wallander The Sniper Den ofrivillige golfaren [No English title] Wallander hämnden Wallander The Revenge Wallander läckan Wallander The Leak Sällskapsresan [No English title] Wallander prästen Wallander The Priest Wallander tjuven Wallander The Thief Johan Falk: Organizatsija Karayan Johan Falk: Organizatsiya Karayan Wallander dödsängeln Wallander The Angel of Death Sällskapsresan II Snowroller [No English title] SOS en segelsällskapsresa [No English title] Wallander vålnaden Wallander The Ghost Wallander kuriren Wallander The Courier SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, TV4 och Sjuan / TV Channels SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, TV4 and Sjuan Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute Samproducerad av Filminstitutet / Co-produced by the Swedish Film Institute 8 Topp 20: Mest sedda svenska filmerna på biograf 2013 Top 20: Most viewed Swedish films at cinemas 2013 Svensk premiärtitel Swedish premiere title Internationell titel International title Distributör Distributor Biopremiär Release date Besök 2013 Admissions 2013 Besök sedan premiär Admissions since release date Premiärsalonger Premiere screens 1 Monica Z Waltz for Monica SF Film Hundraåringen som klev ut The 100-Year-Old Man Who Climbed Walt Disney genom fönstret och försvann Out the Window and Disappeared 3 Sune i Grekland all inclusive Tosh in Greece Nordisk Film Snabba cash Livet deluxe Life Deluxe Nordisk Film Sune på bilsemester Sune on Road Trip Nordisk Film LasseMajas detektivbyrå von Broms hemlighet JerryMaya s Detective Agency von Broms Secret SF Film Känn ingen sorg Shed No Tears SF Film Mig äger ingen Nobody Owns Me SF Film Mammas pojkar Metal Brothers Walt Disney Hur många kramar finns det i världen It is All About Friends SF Film Små citroner gula Love and Lemons Nordisk Film Ego Ego Nordisk Film Bäst före [No English title] SF Film Återträffen The Reunion TriArt Film Searching for Sugar Man Searching for Sugar Man Nonstop Entertainment 16 Vi är bäst! We Are the Best! SF Film Johan Falk kodnamn: Lisa Johan Falk: Codename: Lisa Nordisk Film Skumtimmen Echoes from the Dead Nordisk Film Emil & Ida i Lönneberga That Boy Emil SF Film Äta sova dö Eat Sleep Die TriArt Film Avser alla besök inrapporterade från filmens premiär till För aktuella besöksdata: Refers to all reported admissions, from the film s premiere to April 7, Latest figures: Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute Automatstöd från Filminstitutet / Automatic funding from the Swedish Film Institute 08

9 9 Topp 20: Mest köpta svenska filmerna på dvd/bluray 2013 Top 20: Most bought Swedish films on DVD/Blu-Ray 2013 Svensk premiärtitel Swedish premiere title Internationell titel International title 1 Sune i Grekland all inclusive Tosh in Greece 2 Hamilton 2 men inte om det gäller din dotter Agent Hamilton But Not If It Concerns Your Daughter 3 Snabba cash II Easy Money II 4 Hypnotisören The Hypnotist 5 Hur många kramar finns det i världen It Is All About Friends 6 Johan Falk kodnamn: Lisa Johan Falk: Codename: Lisa 7 Mammas pojkar Metal Brothers 8 Känn ingen sorg Shed No Tears 9 Snabba cash Livet deluxe Life Deluxe 10 Wallander den orolige mannen Wallander The Troubled Man 11 Wallander försvunnen Wallander Missing 12 Searching for Sugar Man Searching for Sugar Man 13 Små citroner gula Love and Lemons 14 Wallander sveket Wallander The Betrayal 15 Wallander mordbrännaren Wallander The Arsonist 16 Johan Falk Barninfiltratören Johan Falk: The Child Infiltrator 17 Wallander saknaden Wallander The Loss 18 Call Girl Call Girl 19 Johan Falk: Organizatsija Karayan Johan Falk: Organizatsiya Karayan 20 Johan Falk Alla råns moder Johan Falk: Mother of All Robberies Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute 10 Topp 20: Högsta recensionsindex för premiärsatta långfilmer 2013 Top 20: Swedish feature-length films with the highest review index 2013 Svensk premiärtitel Swedish premiere title Internationell titel International title Distributör Distributor Biopremiär Release date Recensionsindex Review index Premiärsalonger Premiere screens 1 Återträffen The Reunion TriArt Film , Belleville Baby Belleville Baby Folkets Bio , Monica Z Waltz for Monica SF Film , Hotell Hotell TriArt Film , Vi är bäst! We Are the Best! SF Film , Efter dig After You Folkets Bio , Mig äger ingen Nobody Owns Me SF Film , Känn ingen sorg Shed No Tears SF Film , Frihet bakom galler No Burqas Behind Bars Folkets Bio , Min stulna revolution My Stolen Revolution Folkets Bio , Snabba cash Livet deluxe Life Deluxe Nordisk Film , Eskil och Trinidad Eskil and Trinidad SF Film , Hundraåringen som klev ut The 100-Year-Old Man Who Climbed Walt Disney , genom fönstret och försvann Out the Window and Disappeared 14 De dansande andarnas skog Forest of the Dancing Spirits Folkets Bio , Emil & Ida i Lönneberga That Boy Emil SF Film , Drömmen om Maremma Days in Maremma Mantaray Film , En gång om året Once a Year Folkets Bio , Porrkungens tårar Milton Private Studio Scoop , Faro Sanctuary Nonstop ,02 18 Entertainment 20 Familjen Persson i främmande land Displaced Perssons Folkets Bio ,95 13 Recensionsindex bygger på ett genomsnitt från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Metro, Aftonbladet, Expressen, Helsingborgs Dagblad, Upsala Nya Tidning, Kulturnyheterna SVT, TV4 Nyhetsmorgon, SVT morgon, moviezine.se, TT Spektra och SR P4 Filmprojektet. Annan betygsskala än 1 5 har räknats om till rätt enhet. Minst fem källor behövs för redovisning. The review index is based on reviews from Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Metro, Aftonbladet, Expressen, Helsingborgs Dagblad, Upsala Nya Tidning, Kulturnyheterna SVT, TV4 Nyhetsmorgon, SVT morgon, moviezine.se, TT Spektra and SR P4 Filmprojektet. Other ratings than 1 5 have been converted. At least five sources are required to merit a review average. Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute 09

10 Svensk film i utlandet Swedish film abroad Svensk film uppmärksammades stort i utlandet under Ett mål i filmavtalet är att svensk film ska vara representerad på de tio viktigaste internationella filmfestivalerna, något som uppnåddes förra året. Inte minst i Berlin och Busan var närvaron stor. Sydkorea var det land som flest svenska filmer såldes till under året. Searching for Sugar Man var den mest sedda svenska filmen på bio i utlandet 2013 och hittills har den setts av internationella besökare. Swedish film achieved great recognition abroad in One goal of the Film Agreement is for Swedish film to be represented at the ten most important international film festivals, and this was achieved last year. In Berlin and Busan in particular, there was a strong presence. South Korea was the country that the most Swedish films were sold to last year. Searching for Sugar Man was the most viewed Swedish film in theaters abroad in 2013 and so far it has been viewed by 701,433 international visitors. 11 Antal svenska filmer på de tio viktigaste internationella filmfestivalerna 2013 Number of Swedish films at the ten most important international film festivals 2013 Festival Långa spelfilmer Feature-length fiction films Långa dokumentärer Feature-length documentaries Korta spelfilmer Short fiction films Korta dokumentärer Short documentaries Totalt Total Annecy International Animation Film Festival Berlin International Film Festival Busan International Film Festival Cannes Film Festival Clermont-Ferrand International Short Film Festival n/a n/a International Documentary Film Festival Amsterdam n/a 3 n/a 1 4 San Sebastián International Film Festival 2 0 n/a 0 2 Sundance Film Festival Toronto International Film Festival 2 0 n/a n/a 2 Venice International Film Festival Enligt filmavtalet ska svensk film vara representerad på de tio viktigaste internationella filmfestivalerna i världen. De tio festivalerna är utvalda av Filminstitutets utlandsenhet. According to the Film Agreement Swedish film shall be represented at the ten most important international film festivals in the world. The ten festivals have been selected by The International Department at the Swedish Film Institute. n/a Inte applicerbart på denna festival (sektionen ingår ej). Not applicable for this festival (section not available). 12 Biobesök på svensk film utomlands och i Sverige Cinema admissions to Swedish film in Sweden and abroad Omfattar besök i Europa och bland de 250 mest sedda filmerna i USA/Kanada. Includes admissions in Europe and among the 250 most watched films in the U.S./Canada. 2) Den officiella statistiken för besök i utlandet släpar efter och siffrorna för 2013 är i skrivande stund ej färdigställda. The official statistics for admissions abroad are delayed and the numbers for 2013 have not been finalized at the time of writing. Biobesök utomlands, tusental Cinema admissions abroad, 1 000s Biobesök i Sverige, tusental Cinema admissions in Sweden, 1 000s 10

11 Målet att 20 svenska titlar skulle säljas till utlandet uppnåddes under Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann av Felix Herngren var en av de mest sålda filmerna. The goal of selling 20 Swedish titles abroad was achieved in The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared by Felix Herngren was one of the bestselling films. Foto / Photo: NICE FLX Pictures Buena Vista International Sweden 2. Anna Odells långfilmsdebut Återträffen belönades med två Guldbaggar, bland annat för Bästa film Filmen fick även det högsta betygsgenomsnittet 4,33 sedan mätningarna började Internationellt har den väckt stor uppmärksamhet och vunnit flera priser. Anna Odell s debut feature-length film The Reunion won two Guldbagge awards, including Best Picture The film also achieved the highest average score 4.33 since measurements began in It has attracted a lot of international recognition and won several awards. Foto / Photo: Jonas Jörneberg 3. Den animerade 3D-filmen Resan till Fjäderkungens rike har sålts till många länder redan innan premiären. The animated 3D film Beyond Beyond has been sold to many countries even before its release. Foto / Photo: Noble Entertainment 4. Lisa Langseths Hotell uppmärksammades bland annat på filmfestivalerna i Toronto och Busan. Lisa Langseth s Hotell was recognized at the Toronto and Busan film festivals, among others. Foto / Photo: Dan Lepp, TriArt Film 5. Vi är bäst!, i regi av Lukas Moodysson, var en av de mest sålda filmerna utomlands Den visades bland annat på filmfestivalen i Venedig. Den har även vunnit flertalet tunga priser utomlands. We Are the Best!, directed by Lukas Moodysson, was one of the bestselling films abroad in It was screened at the Venice International Film Festival, among others. It has also won several important awards abroad. Foto / Photo: Per-Anders Jörgensen, Memfis Film 6. Kortfilmen Ta av mig har vunnit flera internationella priser, bland annat en Teddy Award i Berlin och bästa kortfilm på Side By Side i St Petersburg. The short film Undress Me has won several international awards, including a Teddy Award in Berlin and best short film at Side By Side in St Petersburg. Foto / Photo: Bautafilm

12 De filmer som under 2013 fick produktionsstöd av Filminstitutet är bland annat: The films awarded production funding by the Swedish Film Institute in 2013 include: 1. Nånting måste gå sönder / Something Must Break Regi / Direction: Ester Martin Bergsmark Foto / Photo: Ida Lindgren 2. Pojken med Guldbyxorna / [ English title TBA ] Regi / Direction: Ella Lemhagen Foto / Photo: Tre Vänner 3. Hästmannen sista striden / The Horseman s Last Stand Regi / Direction: Peter Gerdehag, Tell Aulin Foto / Photo: Peter Gerdehag 4. Min så kallade pappa / My So-Called Father Regi / Direction: Ulf Malmros Foto / Photo: Niklas Maupoix 5. Tommy / Tommy Regi / Direction: Tarik Saleh Foto / Photo: Baldur Bragason 6. Concerning Violence / Concerning Violence Regi / Direction: Göran Hugo Olsson Foto / Photo: Story AB

13 Filminstitutets produktionsstöd The Swedish Film Institute s production funding Det nya filmavtalet ledde till stora förändringar i stödgivningen Det nya automatstödet medförde att resurserna för konsulentstödet till lång spelfilm minskade med 24 procent. Även om de automatstödda filmerna inkluderas är antalet långa spelfilmer färre än tidigare år. Samtidigt är snittbudgeten på projekten lägre. En förklaring till detta är ekonomiska svårigheter i branschen och osäkerhet inför framtiden. Bland både konsulentoch automatstödda filmer är andelen debuterande regissörer hög. The new Film Agreement resulted in major changes to production funding supports in The new automatic funding meant resources for production funding from a film commissioner for feature-length fiction films decreased by 24 percent. Although films awarded automatic funding are included, the number of feature-length fiction films is lower than in previous years. The average budget for the projects is also lower. This can be attributed to financial difficulties in the industry and uncertainty about the future. The proportion of debut directors is high among films awarded both automatic funding and production funding from the Swedish Film Institute. 13 Produktionsstödda filmer Films with production funding Långa spelfilmer med konsulentstöd Feature-length fiction films with funding from a commissioner Stödandel Funding intensity Genomsnittlig budget Average budget Långa spelfilmer med automatstöd Feature-length fiction films with automatic funding Stödandel Funding intensity Genomsnittlig budget Average budget Långa dokumentärfilmer Feature-length documentaries Stödandel Funding intensity Genomsnittlig budget Average budget Korta spelfilmer Short fiction films Korta dokumentärfilmer Short documentaries % 32 % 36 % 34 % 40 % % % 33 % 32 % 38 % 36 % Andel konsulentstödda långfilmer med debuterande regissör Percentage of feature-length films with production funding from a commissioner with a first-time director % 67 % 63 % 69 % 57 % Lång dokumentärfilm Feature-length documentaries 39 % 43 % 54 % Lång spelfilm Feature-length fiction films 33 % 26 % Av de långa spelfilmerna som tilldelades automatstöd 2013 har 40 procent debuterande regissör. Of the feature-length fiction films awarded automatic funding 40 percent had a first-time director in

14 Jämställdhet Gender equality Enligt det nuvarande filmavtalet ska stöden fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Under 2013 låg andelen konsulentstödda filmer med en kvinna som manusförfattare respektive producent nära eller över 50 procent för all typ av film. Andelen filmer med en kvinna som regissör ökade också inom samtliga kategorier jämfört med föregående år. Inom automatstödet var jämställdheten sämre. Långa spelfilmer regisserade av män får generellt högre stödbelopp. Detta beror på en avsevärd skillnad i budget mellan filmer regisserade av kvinnor och män. Andelen filmer regisserade av kvinnor bland de fem högsta stödbeloppen ökade dock The current Film Agreement states that funding should be allocated equally between men and women. In 2013, the proportion of films with a woman as a screenwriter or producer awarded production funding by a film commissioner was close to or over 50 percent for all types of film. The proportion of films with a female director also increased in all categories compared with last year. Gender equality was lower for films awarded automatic funding. Feature-length fiction films directed by men generally receive higher funding amounts. This is due to a considerable difference in budget between films directed by men and women. The proportion of films directed by women among the five highest funding amounts did, however, increase in Andel produktionsstödda filmer 2013 med en kvinna som: Proportion of funded films in 2013 with a woman as: Regissör Director Manusförfattare Screenwriter Producent Producer Lång spelfilm med konsulentstöd Feature-length fiction films with funding from a commissioner Lång spelfilm med automatstöd Feature-length fiction films with automatic funding Lång dokumentärfilm Feature-length documentaries Kort spelfilm Short fiction films Kort dokumentärfilm Short documentaries 38 % 46 % 60 % 0 % 0 % 40 % 43 % 46 % 50 % 47 % 43 % 55 % 61 % 64 % 64 % 16 Andel långa spelfilmer som fått konsulentstöd med en kvinna som: Proportion of feature-length fiction films with funding from a commissioner with a woman as: 60 % 45 % 48 % 46 % 30 % 33 % 33 % 39 % 38 % 29 % 38 % 38 % 35 % 32 % 33 % Regissör/Director Manusförfattare/Screenwriter Producent/Producer 14

15 17 Genomsnittliga stödbelopp konsulentstödda filmer 2013 Average amount of funding from a film commissioner 2013 Regissör Director Genomsnittligt stöd Average funding Genomsnittlig budget Average budget Antal filmer Number of films Lång spelfilm Feature-length fiction films Lång dokumentärfilm Feature-length documentaries Kort spelfilm Short fiction films Kort dokumentärfilm Short documentaries Kvinna / Female Kvinna och man / Female and male 0 Man / Male Kvinna / Female Kvinna och man / Female and male Man / Male Kvinna / Female Kvinna och man / Female and male Man / Male Kvinna / Female Kvinna och man / Female and male Man / Male Andel filmer med en kvinna som regissör bland de fem högsta stödbeloppen till långa spelfilmer Proportion of films with a woman as a director among the five highest funding amounts for feature-length fiction films % 33 % 20 % 17 % Andelen premiärsatta långa svenska spelfilmer med en kvinna som: Proportion of Swedish feature-length film releases with a woman as: Regissör / Director Manusförfattare / Screenwriter Producent / Producer Alla filmer All films Filmer med konsulentstöd Films with funding from a commissioner Alla filmer All films Filmer med konsulentstöd Films with funding from a commissioner Alla filmer All films Filmer med konsulentstöd Films with funding from a commissioner % 29 % 27 % 35 % 32 % 38 % % 19 % 29 % 34 % 34 % 41 % % 41 % 38 % 51 % 28 % 28 % % 10 % 19 % 19 % 44 % 48 % % 35 % 36 % 56 % 30 % 39 % 15

16 Finansiering och bolagsekonomi Funding and company finances De viktigaste finansiärerna av svensk film är Filminstitutet, tv-bolag, distributörer och producenterna själva. Sett till alla långa spelfilmer som producerades 2013 utgjordes i snitt 35 procent av budgeten av producentinsatser, 24 procent av konsulent-/ automatstöd från Filminstitutet, 15 procent av medel från tv-bolag och 11 procent av medel från distributörer. Regionala, utländska och internationella fonder stod för 9 procent. Andelen privatkapital var i snitt 4 procent. De flesta produktionsbolagen har låg omsättning och producerar få filmer per år. De bolag som har en högre produktionsfrekvens når fler biobesökare per film. Recensionsindex ligger däremot på en relativt jämn nivå oavsett produktionsfrekvens. Bolagen inom svensk filmnäring omsätter cirka 8,9 miljarder kronor. En övervägande majoritet av bolagen finns i produktionsledet, men den genomsnittliga omsättningen är betydligt högre för bolag inom distribution och visning. The most important sources of funding for Swedish film are the Swedish Film Institute, TV companies, distributors and the producers themselves. In terms of all feature films produced last year in average 35 percent of the budget comprised producers own investment, 24 percent consisted of production funding from a film commissioner/automatic funding from the Swedish Film Institute, 15 percent of the funds came from TV companies and 11 percent from distributors. Regional, foreign and international funds accounted for 9 percent. The share of private equity was 4 percent on average. Most production companies have a low turnover and produce a small number of films per year. The companies with higher production frequency achieve higher cinema admissions per film. The review index, however, is relatively even irrespective of production frequency. Companies in the Swedish film industry turn over approximately SEK 8.9 billion. The overwhelming majority of companies are in the production stage, but average turnover is far higher for companies in distribution and exhibition. 20 Genomsnittlig finansiering lång spelfilm med konsulentstöd 2013 Average financing for feature-length fiction films with production funding 2013 Privat kapital / Private equity 1,6 % Svenskt riskkapital / Swedish venture equity 1,3 % Utländskt riskkapital / Foreign venture capital 0,3 % Internettjänster / Internet services 1,6 % Svenska internettjänster / Swedish Internet services 1,6 % TV / TV 7,4 % Svensk tv / Swedish TV 6,9 % Utländsk tv / Foreign TV 0,5 % Distributörer / Distributors 9,1 % Svensk distributör / Swedish distributor 8,3 % Utländsk distributör / Foreign distributor 0,8 % Fonder / Funds 17,2 % Regional fond / Regional fund 7,8 % Utländsk nationell fond / Foreign national fund 5,0 % Internationell fond / International fund 3,8 % Utländsk regional fond / Foreign regional fund 0,6 % Producenter / Producers 23,4 % Producent, egeninsats / Producer, own investment 15,8 % Samproducenter / Co-producers 6,7 % Utländska samproducenter / Foreign co-producers 0,9 % Filminstitutet / Swedish Film Institute 39,9 % Inkluderar investeringar från bolag inom filmbranschen, men inte samproduktionsmedel från tv-bolag, distributörer och regionala filmfonder (vilket ingår i tv, distributörer respektive fonder). Includes investments from companies in the film industry but not co-production funds from TV companies, distributors and regional film funds (which come under TV, Distributors and Funds). 16

17 21 Genomsnittlig finansiering lång spelfilm med automatstöd 2013 Average financing for feature-length fiction films with automatic funding 2013 Fonder / Funds 5 % Regional fond / Regional fund 5 % Privat kapital / Private equity 6 % Svenskt riskkapital / Swedish venture equity 6 % Tv / TV 13 % Svensk tv / Swedish TV 13 % Distributörer / Distributors 23 % Svensk distributör / Swedish distributor 23 % Producenter / Producers 26 % Producent, egeninsats / Producer, own investment 22 % Samproducenter / Co-producers 3 % Utländska samproducenter / Foreign co-producers 1 % Filminstitutet / Swedish Film Institute 27 % Inkluderar investeringar från bolag inom filmbranschen, men inte samproduktionsmedel från tv-bolag, distributörer och regionala filmfonder (vilket ingår i tv, distributörer respektive fonder). Includes investments from companies in the film industry but not co-production funds from TV companies, distributors and regional film funds (which come under TV, Distributors and Funds). 22 Genomsnittlig finansiering lång spelfilm utan produktionsstöd 2013 Average financing for feature-length fiction films without production funding 2013 Fonder / Funds 2,2 % Regional fond / Regional fund 2,2 % Presales / Presales 3,8 % Privat kapital/ Private equity 5,4 % Svenskt riskkapital / Swedish venture equity 2,7 % Svenska privata bidrag 2) / Swedish private donations 2) 2,7 % Distributörer / Distributors 6,8 % Svensk distributör / Swedish distributor 6,4 % Utländsk distributör / Foreign distributor 0,4 % Tv / TV 25,8 % Svensk tv / Swedish TV 19,0 % Utländsk tv / Foreign TV 6,8 % Producenter / Producers 55,9 % Producent, egeninsats / Producer, own investment 43,0 % Samproducenter 3) / Co-producers 3) 12,9 % Avser filmer utan konsulent- eller automatstöd med premiär 2013 som ansökt om PRS. Refers to films without production or automatic funding released in 2013 which applied for audience related support (PRS). 2) Inkluderar crowdfunding, bidrag från företag, ideella organisationer etc utan avkastningskrav. Includes crowd funding, contributions from companies, non-profit organizations etc. without a required return. 3) Inkluderar investeringar från bolag inom filmbranschen, men inte samproduktionsmedel från tv-bolag, distributörer och regionala filmfonder (vilket ingår i tv, distributörer respektive fonder). Includes investments from companies in the film industry but not co-production funds from TV companies, distributors and regional film funds (which come under TV, Distributors and Funds). 17

18 23 Verksamma produktionsbolag Operating production companies 201 Antal bolag per omsättningsvolym (mkr) Number of companies by turnover (SEKm) < Aktiebolag som producerat minst en kort- eller långfilm under den senaste femårsperioden enligt Svensk Filmdatabas. Många av dessa företag har utöver filmproduktion också varit verksamma inom tv-produktion, reklam, postproduktion och/eller filmdistribution. Omsättningen avser senast publicerade årsredovisning. Limited companies that produced at least one short or feature-length film in the past five years according to the Swedish Film Database. Many of these companies not only operate in the field of film production, but also in TV production, advertising, post production and/or film distribution. Turnover relates to the most recently published annual report. 24 Produktionsfrekvens för verksamma bolag inom lång spelfilm Production frequency for operating companies in feature-length fiction films Antal bolag efter produktionsfrekvens Number of companies by production frequency film 1 film 2 filmer 2 films 3 4 filmer 3 4 films 5 filmer 5 films 25 Produktionsfrekvens, antal biobesök och recensionsindex Production frequency, admissions and review index ,56 2, , ,78 Genomsnittligt antal biobesök per film Admissions per film, average Genomsnittligt recensionsindex per film Review index per film, average 1 film 1 film 2 filmer 2 films 3 4 filmer 3 4 films 5 filmer 5 films Bolag uppdelade efter produktionsfrekvens Companies by production frequency Se förklaring på sid 9 / See explanation on page 9 26 Genomsnittlig omsättning för bolag inom produktion, distribution, biograf och vod Average turnover for companies within production, distribution, cinema and VoD Produktionsbolag Production companies Distributionsbolag Distribution companies Biografbolag Cinema companies Vod-bolag VoD companies Svenskregistrerade aktiebolag. Produktionsbolag: se figur 23. Distributörer: bolag verksamma på svenska biograf- och/eller dvd-marknaden Biografbolag: privata biografägare verksamma på svenska marknaden Vod-bolag: Renodlade vod-bolag vars tjänster finns med i MMS räckviddsundersökningar. I samtliga fall avser omsättningen senast publicerade årsredovisning. Limited companies registered in Sweden. Production companies: see figure 23. Distribution companies: companies operating in Swedish cinema and/or the DVD market Cinema companies: private cinema owners operating on the Swedish market VoD companies: pure VoD companies with services included in MMS scope surveys. In all cases turnover refers to the most recently published annual report. Tusental kronor / SEK thousand 18

19 Så mycket film ses i Sverige totalt Total amount of film watched in Sweden Biobesöken uppgick till 16,6 miljoner under 2013 vilket är drygt 7 procent färre än året innan, men något fler än Antalet sålda köpfilmer minskade med cirka 18 procent. Jämfört med för fem år sedan var minskningen över 37 procent. Vi ser cirka 80 långfilmer per person och år enligt SOMundersökningen. Av dessa ses cirka 80 procent på allmänna tv-kanaler, någon filmkanal eller via vodtjänster. Två av de 80 filmerna ser vi på bio. Cinema admissions amounted to 16.6 million in 2013, which is over 7 percent less than the year before, but slightly more than in The number of films sold in the physical market decreased by approximately 18 percent. Compared with five years ago, the decrease was over 37 percent. Swedes watch approximately 80 feature-length films per person per year according to the SOM Institute survey. Eighty percent of these are seen on general TV channels, a film channel or via VoD services. Two of the 80 films are watched at the cinema. 27 Filmkonsumtion Film consumption Folkmängd Population Biobesök Cinema admissions Biobesök per capita Cinema admissions per capita Bruttobiljettintäkter biograf, SEK Gross box office, cinema, SEK Köpfilm, antal sålda enheter Films for purchase, number of units sold varav dvd, antal sålda enheter of which DVDs, number of units sold varav bluray, antal sålda enheter of which Blu-Ray, number of units sold Köpfilm, bruttointäkter, SEK Gross receipts, films for purchase, SEK varav dvd, bruttointäkter of which DVDs, gross receipts varav bluray, bruttointäkter of which Blu-Ray, gross receipts ,87 1,68 1,74 1,88 1, Filmtittande i olika fönster Film viewing in different viewing formats 4 % 2 % 19 % 49 % 26 % Allmän tv/general TV 49 % Filmkanal/Movie channel 26 % Dvd/DVD 19 % Vod/VoD 4 % Biograf/Cinema 2 % 19

20 Totala filmutbudet på biograf Total film range in cinemas 248 långfilmer hade premiär på svenska biografer Det är betydligt fler än året innan. Drama är liksom tidigare år den vanligaste genren i filmutbudet. Huvuddelen av filmerna riktar sig till en vuxen målgrupp, men andelen barn- och ungdomsfilmer har ökat något jämfört med procent av de premiärsatta filmerna 2013 hade en kvinna som regissör. Andelen filmer med en kvinna i huvudrollen är något större. Andelen 3D-filmer bland premiärerna minskade något, men samtidigt ökade 3D:s andel av besöken till 25 procent. There were 248 feature film releases at Swedish cinemas in 2013, considerably more than the previous year. As before, drama is the most common genre in the film range. The majority of films are directed at an adult target group, but the percentage of films for children and young people has increased slightly on Fifteen percent of new releases in 2013 had a female director. The percentage of films with a female in the lead role is slightly higher. The percentage of 3D films among the new releases fell slightly, while the 3D share of admissions rose to 25 percent. 29 Premiärsatta långfilmer per premiärer och ursprungsområde Feature-length film releases by release year and origin Premiärsatta långfilmer, totalt Feature-length film releases, all varav från / of which from Europa / Europe Sverige / Sweden USA / U.S Övriga länder / Other countries Premiärsatta långfilmer per målgrupp 2013 Feature-length film releases by target group Premiärsatta långfilmer per genre 2013 Feature-length film releases by genre % 4 % 9 % 11 % 14 % 46 % 14 % 77 % 17 % Vuxen/Adults 77 % Ungdom/Teenagers 11 % Barn/Children 8 % Familj/Family 4 % Drama/Drama 46 % Komedi/Comedy 17 % Action/Action 14 % Dokumentär/Documentary 14 % Thriller/Thriller 9 % För mer information och definition av målgrupper och genrer, se For more information and definitions of target groups and genres, go to 20

21 Premiärsatta långfilmer med en kvinna/man i huvudroll 2013 Feature-length film releases with a woman/man in the lead role Premiärsatta långfilmer med en kvinna/man som regissör 2013 Feature-length film releases directed by a woman/man % 15 % 54 % 21 % 85 % Man/Man 54 % Kvinna/Woman 21 % Blandad/Mixed 25 % Man/Man 85 % Kvinna/Woman 15 % 34 Premiärsatta långfilmer per dialogspråk Feature-length film releases by dialogue language 9,3 2,4 % 2,4 % 4,0 % % 6,9 % 18,5 % 1,2 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 2,9 % 56,5 % Engelska/English 56,5 % Svenska/Swedish 18,5 % Franska/French 6,9 % Dubbad svenska/dubbed Swedish 4,0 % Spanska/Spanish 2,4 % Tyska/German 2,4 % Övriga/Others 9,2 % varav/of which Norska/Norwegian 1,2 % Persiska/Persian 1,2 % Arabiska/Arabic 0,8 % Danska/Danish 0,8 % Isländska/Icelandic 0,8 % Litauiska/Lithuanian 0,8 % Nederländska/Dutch 0,8 % Dari, flamländska, italienska, kinesiska, ryska, turkiska, ungerska/ Dari, Flemish, Italian, Chinese, Russian, Turkish, Hungarian 2,8 % 21

22 35 Marknadsandel per ursprungsområde 2013 Market share by origin % 68 % 45 % 35 % 28 % 29 % 29 % 20 % 25 % 22 % 8 % 6 % 9 % 2 % 8 % 2 % Visade filmer Films screened Premiärsatta filmer Released films Besök Admissions Bruttobiljettintäkter Gross box office Europa/Europe Sverige/Sweden USA/U.S. Övriga länder/other countries 36 3D-filmers andel av besök, föreställningar och premiärsatta filmer 3D films proportion of admissions, screenings and film releases 25 % 20 % 15 % 10 % Besök Admissions Föreställningar Screenings Premiärsatta långfilmer Feature-length films released 5 % 0 %

23 37 Topp 20: Mest sedda filmerna på biograf 2013 Top 20: Most viewed films at cinemas 2013 Svensk premiärtitel Swedish premiere title Internationell titel International title Distributör Distributor Huvud - pro duk tionsland Country of origin Biopremiär Release date Besök 2013 Admissions 2013 Besök sedan premiär Admissions since release date Premiär - salonger Premiere screens 1 Hobbit: Smaugs ödemark The Hobbit: The Desolation of Smaug 2 The Hunger Games: Catching Fire The Hunger Games: Catching Fire SF Film US Nordisk Film US Monica Z Waltz for Monica SF Film SE Dumma mej 2 Despicable Me 2 Universal (UIP) US Hundraåringen som klev The 100-Year-Old Man Walt Disney SE ut genom fönstret och försvann Who Climbed Out the Window and Disappeared 6 Sune i Grekland Tosh in Greece Nordisk Film SE all inclusive 7 Hobbit en oväntad resa The Hobbit: SF Film US An Unexpected Journey 8 Röjar-Ralf Wreck-It Ralph Walt Disney US Django Unchained Django Unchained Sony (Walt Disney) US Iron Man 3 Iron Man 3 Walt Disney US Flygplan Planes Walt Disney US Croodarna The Croods 20th Century Fox US Fast & Furious 6 Fast & Furious 6 Universal (UIP) US Berättelsen om Pi Life of Pi 20th Century Fox US Monsters University Monsters University Walt Disney US Smurfarna 2 The Smurfs 2 Sony (UIP) US World War Z World War Z Paramount (UIP) US Snabba cash Livet deluxe Life Deluxe Nordisk Film SE Sune på bilsemester Sune on Road Trip Nordisk Film SE Thor: The Dark World Thor: The Dark World Walt Disney US Avser alla besök inrapporterade från filmens premiär till För aktuella besöksdata: Refers to all reported admissions, from the film s premiere to April 7, Latest figures: Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute Automatstöd från Filminstitutet / Automatic funding from the Swedish Film Institute 38 Topp 20: Högsta recensionsindex filmer med premiär 2013 Top 20: Films at cinemas with the highest review index in 2013 Svensk premiärtitel Swedish premiere title Internationell titel International title Distributör Distributor Huvud - pro duk tionsland Country of origin Biopremiär Release date Recensions - index Review index Premiärsalonger Premiere screens 1 Återträffen The Reunion TriArt Film SE , Years a Slave 12 Years a Slave SF Film US , Stories We Tell Stories We Tell Folkets Bio CA , Beasts of the Southern Wild Beasts of the Southern Wild Nonstop Entertainment US , Philomena Philomena Scanbox Entertainment GB , Smärtgränsen After Lucia Studio Scoop MX , Belleville Baby Belleville Baby Folkets Bio SE , Den gröna cykeln Wadjda Folkets Bio SA , Gravity Gravity Warner (Fox) US , Jakten The Hunt Nordisk Film DK , Blå är den varmaste färgen Blue is the Warmest Colour Folkets Bio FR , The Pervert s Guide to Ideology The Pervert s Guide to Ideology Njutafilms GB , Monica Z Waltz for Monica SF Film SE , Victor och Josefine Ernest & Célestine Folkets Bio FR , Turinhästen The Turin Horse TriArt Film HU , Mitt liv med Liberace Behind the Candelabra SF Film US , Paradis: Kärlek Paradise: Love TriArt Film AT , Broken Broken Nonstop Entertainment GB , Paradis: Hopp Paradise: Hope TriArt Film AT , Blue Jasmine Blue Jasmine Scanbox Entertainment US ,80 34 Se förklaring på sid 9 See explanation on page 9 Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute Importstöd från Filminstitutet / Import funding from the Swedish Film Institute 23

24 Biografmarknaden The cinema market Drygt 91 procent av salongerna är nu digitaliserade. Antalet biografer minskade under Även antalet sittplatser har minskat med cirka 7 procent jämfört med året innan och 12 procent jämfört med Antalet sittplatser är lågt i förhållande till folkmängden särskilt i städer som Eskilstuna, Södertälje, Linköping, Västerås, Malmö, Helsingborg och Göteborg. Antalet premiärsatta filmer och besök per capita pekar också på ett behov av en stärkt biografstruktur i län som Blekinge, Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Södermanland. Just over 91 percent of screens are now digitized. The number of cinemas decreased in The number of seats has also decreased by approximately 7 percent on the previous year, and 12 percent since The number of seats is low in relation to the population, particularly in cities such as Eskilstuna, Södertälje, Linköping, Västerås, Malmö, Helsingborg and Gothenburg. The number of film releases and admissions per capita also indicates the need for a stronger cinema structure in counties such as Blekinge, Västernorrland, Jämtland, Dalarna and Södermanland. 39 Biografer, salonger och platser Cinemas, screens and seats Antal biografer Number of cinemas Antal salonger Number of screens Antal digitala salonger (2K) Number of digital screens (2K) Antal 3D-salonger Number of 3D screens Antal platser Number of seats Marknadsandel per biografägare 2013 Market share by cinema owner ,6 % 0,6 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 3,8 % 16,0 % 0,1 % 0,6 % 0,7 % 5,9 % 65,4 % SF Bio 65,4% Svenska Bio 16,0 % FHP 3,8 % Eurostar 1,6 % Folkets Bio 1,4 % SF Bio/Folkets hus och parker: Filmstaden i Sundsvall 1,2 % Cinemascenen i Katrineholm 1,1 % Våra Gårdar 1,0 % Capitol Invest 0,6 % Biograf Sture 0,6 % Övriga/Others 7,3 % varav/of which Privata/Privately owned cinemas 5,9 % Kommunala/Municipally owned cinemas 0,7 % Föreningsägda/Association-owned cinemas 0,6 % Bygdegårdarna 0,1 % Visningsorganisation / Screening organisation 24

25 Marknadsandel för besök per distributör 2013 Market share of admissions by distributor Invånare per biografsalong och län Population per cinema screen and county 7,4 % 2,9 3,1 % % 4,6 % 5,8 % 7,6 % 19,5 % 15,6 % < 7,5 7, ,5 12,5 15 > tal/1 000s Västerbotten 8,4 Norrbotten 9,6 8,4 % 10,2 % 15,0 % Jämtland 6,3 Västernorrland 9,3 SF Film 19,5 % Nordisk Film 15,6 % Walt Disney 15,0 % 20th Century Fox 10,2 % Universal (UIP) 8,4 % Warner (Fox) 7,6 % Sony (UIP) 5,8 % Paramount (UIP) 4,6 % Sony (Walt Disney) 3,1 % Scanbox Entertainment 2,9 % Övriga/Others 7,4 % Värmland 8,6 Västra Götaland 14,2 Halland 18,0 Skåne 16,5 Gävleborg 11,1 Dalarna 10,3 Örebro 11,9 Jönköping 13,6 Kronoberg Östergötland 12,9 8,1 Blekinge 15,3 Västmanland 13,0 Södermanland 13,2 Kalmar 7,5 Uppsala 10,2 Stockholm 15,2 Gotland 3,8 43 Biografer, besök och premiärsatta filmer per län 2013 Cinemas, admissions and film releases per county in 2013 Antal biografer Number of cinemas Antal salonger Number of screens Andel 2K-salonger Proportion of 2K screens Besök Admissions Besök per capita Admissions per capita Premiärsatta filmer Film releases Blekinge % ,3 141 Dalarna % ,2 162 Gotland % ,7 147 Gävleborg % ,5 196 Halland % ,4 168 Jämtland % ,2 161 Jönköping % ,3 194 Kalmar % ,4 172 Kronoberg % ,6 199 Norrbotten % ,1 173 Skåne % ,5 236 Stockholm % ,4 240 Södermanland % ,2 163 Uppsala % ,8 210 Värmland % ,3 191 Västerbotten % ,8 208 Västernorrland % ,3 156 Västmanland % ,5 218 Västra Götaland % ,8 234 Örebro % ,5 204 Östergötland % ,5 216 Hela landet / Entire country % ,7 248 Antal premiärsatta långfilmer som visats under 2013 / Number of released feature-length films screened in

26 Svenska biopremiärer 2013 Swedish theatrical releases 2013 Titel Title Regi Director Manus Screenwriter Producent Producer Produktionsbolag Production company Premiär datum Release date Belleville Baby Belleville Baby Mia Engberg Mia Engberg Tobias Janson Story AB 27 september September 27 Bäst före [No English title] Mats Arehn Mats Arehn, Ulf Kvensler Emil Ahlén AB Svensk Filmindustri 22 mars March 22 De dansande andarnas skog Forest of the Dancing Spirits Linda Västrik Linda Västrik, Mila Aung Thwin Bob Moore, Linda Västrik, Mila Aung Thwin Linda Västrik Filmproduktion AB 29 november November 29 Den som söker Crestfallen Johan Lundh Johan Lundh Daniel Möllberg, Richard Paulson JFK Media & Finans 12 april April 12 Din barndom ska aldrig dö Your Childhood Shall Never Die Marcus Carlsson Marcus Carlsson Lovisa Charlier, Marcus Carlsson Mariedamfilm AB 8 november November 8 Drömmen om Maremma Days in Maremma Efter dig After You Jannik Splidsboel Jannik Splidsboel Stina Gardell Mantaray Film AB Marius Dybwad Marius Dybwad Tobias Janson Story AB 1 mars March 1 1 november November 1 Ego Ego Lisa James Larsson Lisa James Larsson Tomas Michaelsson Filmlance International AB 25 januari January 25 Emil & Ida i Lönneberga That Boy Emil Alicja Jaworski Björk, Lasse Persson, Per Åhlin HansÅke Gabrielsson Clas Cederholm, Lars Blomgren, Malini Ahlberg Filmlance International AB 25 december December 25 En gång om året Once a Year Gorki Glaser-Müller Gorki Glaser-Müller Erika Malmgren, Kristofer Henell One Night Picture HB 17 maj May 17 Eskil och Trinidad Eskil and Trinidad Stephan Apelgren Stephan Apelgren Peter Possne Sonet Film AB 29 mars March 29 Familjen Persson i främmande land Displaced Perssons Johan Palmgren, Åsa Blanck Petter Brundell, Åsa Blanck Åsa Blanck Strix Television AB 23 augusti August 23 Fanny, Alexander & jag Fanny, Alexander & I Stig Björkman Stig Björkman Fredrik Heinig, Mattias Nohrborg, Patrik Andersson B-Reel Feature Films 14 maj May 14 Faro Sanctuary Fredrik Edfeldt Karin Arrhenius Anna Croneman, Fatima Varhos Bob Film Sweden AB 15 mars March 15 Frihet bakom galler No Burqas Behind Bars Fröken Julie Miss Julie Förtroligheten Reliance Nima Sarvestani Steven Seidenberg Maryam Ebrahimi Nima Film Mikael Berg Mikael Berg Mattias Dimfelt Hat on Lady AB William Olsson Angus MacLahlan Charlotte Most Anagram Produktion AB 19 april April 19 6 juli July 6 14 juni June 14 Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute 26

27 De dansande andarnas skog / Forest of the Dancing Spirits Foto / Photo: Linda Västervik 2. Eskil och Trinidad / Eskil and Trinidad Foto / Photo: Alexandra Aristarhova, Sonet Film 3. Bäst före / Bäst före Foto / Photo: Alexandra Aristrahova 4. Emil & Ida i Lönneberga / That Boy Emil Foto / Photo: Filmlance International 5. Belleville Baby / Belleville Baby Foto / Photo: Folkets Bio 6. Frihet bakom galler / No Burqas Behind Bars Foto / Photo: Nima Sarvestani

28 Svenska biopremiärer 2013 fortsättning Swedish theatrical releases 2013 continued Titel Title Regi Director Manus Screenwriter Producent Producer Produktionsbolag Production company Premiär datum Release date Godheten Decency Stefan Jarl Stefan Jarl, Thommy Berggren Stefan Jarl Stefan Jarl AB 15 februari February 15 Hotell Hotell Lisa Langseth Lisa Langseth Fredrik Heinig, Frida Jonason, Patrik Andersson B-Reel Feature Films 4 oktober October 4 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared Felix Herngren Felix Herngren, Hans Ingemansson Felix Herngren, Henrik Jansson-Schweizer, Malte Forssell, Patrick Nebout Nice Flxpictures AB 25 december December 25 Hur många kramar finns det i världen It Is All About Friends Lena Koppel Lena Koppel, Santiago Gil Peter Kropénin, Peter Possne Sonet Film AB 16 augusti August 16 IRL IRL Erik Leijonborg Alex Haridi Martin Söder, Tomas Backström Eyeworks Film & TV Drama 25 oktober October 25 Johan Falk kodnamn: Lisa Johan Falk: Codename: Lisa Charlotte Brändström Anders Nilsson, Viking Johansson Anders Nilsson, Joakim Hansson Strix Drama AB 15 mars March 15 Julie Julie Helena Bergström Helena Bergström Petra Jönsson Sweetwater Production AB 1 mars March 1 Känn ingen sorg Shed No Tears Björn Stein, Måns Mårlind Cilla Jackert David Olsson, Malcolm Lidbeck Acne Drama AB 19 juli July 19 LasseMajas detektivbyrå von Broms hemlighet JerryMaya s Detective Agency von Broms Secret Pontus Klänge, Walter Söderlund Malin Nevander Johanna Bergenstråhle, Moa Westeson AB Svensk Filmindustri 18 oktober October 18 Mig äger ingen Nobody Owns Me Kjell-Åke Andersson Pia Gradvall Francy Suntinger Filmlance International AB 8 november November 8 Min stulna revolution My Stolen Revolution Nahid Persson Sarvestani Nahid Persson Sarvestani, Zinat S Loyd Nahid Persson Sarvestani RealReel doc AB 18 oktober October 18 Monica Z Waltz for Monica Per Fly Peter Birro Lena Rehnberg Stellanova Film 13 september September 13 Mördaren ljuger inte ensam Death of a loved one Birger Larsen Charlotte Orwin, Jonna Bolin-Cullberg Renée Axö Pampas Produktion AB 8 mars March 8 Orion Orion Elias Kababa Johan Häll Henrik Sjöman, Johan Häll, Thomas Aziz TS Produktion AB 25 oktober October 25 Porrkungens tårar Milton Private Fredrik von Krusenstjerna Fredrik von Krusenstjerna Fredrik von Krusenstjerna Strix Television AB 17 maj May 17 Second Class Second Class Elisabeth Marjanović Cronvall, Marta Dauliute Elisabeth Marjanović Cronvall, Marta Dauliute Elisabeth Marjanović Cronvall, Marta Dauliute MDEMC Production AB 16 augusti August 16 Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute 28

29 Mig äger ingen / Nobody Owns Me Foto / Photo: Alexandra Aristarhova 8. Känn ingen sorg / Shed No Tears Foto / Photo: Linda-Maria Birbeck 9. Monica Z / Waltz for Monica Foto / Photo: Phoebe Vickers 10. Godheten / Decency Foto / Photo: Joakim Jalin 11. Hur många kramar finns det i världen / It Is All About Friends Foto / Photo: Alexandra Aristarhova, Sonet Film 12. LasseMajas detektivbyrå von Broms hemlighet / JerryMaya s Detective Agency von Broms Secret Foto / Photo: AB Svensk Filmindustri

30 Svenska biopremiärer 2013 fortsättning Swedish theatrical releases 2013 continued Titel Title Regi Director Manus Screenwriter Producent Producer Produktionsbolag Production company Premiär datum Release date Skumtimmen Echoes from the Dead Daniel Alfredson Birgitta Bongenhielm, Daniel Alfredson Lars Pettersson, Søren Stærmose Yellow Bird Films AB 27 september September 27 Små citroner gula Love and Lemons Teresa Fabik Johan Kindblom, Lars V Johansson Pontus Sjöman Tre Vänner Produktion AB 20 februari February 20 Snabba cash Livet deluxe Life Deluxe Jens Jonsson Jens Jonsson, Maria Karlsson Fredrik Wikström Nicastro Tre Vänner AB 30 augusti August 30 Studentfesten The Graduation Party Simon Sandquist Gabriel Niklasson Cristian Sandquist, Gabriel Niklasson, Simon Sandquist Four Brothers Pictures 19 april April 19 Sune på bilsemester Sune on Road Trip Hannes Holm Anders Jacobsson, Hannes Holm, Sören Olsson Patrick Ryborn Eyeworks Sweden 25 december December 25 The Sarnos A Life in Dirty Movies The Sarnos A Life in Dirty Movies Wiktor Ericsson Wiktor Ericsson Erik Magnusson, Ingunn Knudsen Anagram Produktion AB 27 mars March 27 Tillbaka till Holmsveden Fotbollsjävlar [No English title] Christer Johansson Christer Johansson Peter Rox Ericsson Roxa Filmproduktion 22 november November 22 TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard TPB AFK:The Pirate Bay Away From Keyboard Simon Klose Simon Klose Anne Köhncke, Martin Persson, Signe Byrge Sørensen, Simon Klose Nonami AB 5 april April 5 Tyskungen The Hidden Child Per Hanefjord Maria Karlsson Helena Danielsson, Pontus Sjöman Tre Vänner AB 28 juni June 28 Wallander den orolige mannen Wallander The Troubled Man Agneta Fagerström- Olsson Lars Bill Lundholm, Peter Birro Jon Mankell, Malte Forssell Yellow Bird Films AB 11 januari January 11 Vi Us Mani Maserrat Jens Jonsson Jens Jonsson, Mani Maserrat, Sandra Harms Sonet Film AB 10 maj May 10 Vi är bäst! We Are the Best! Lukas Moodysson Lukas Moodysson Lars Jönsson Memfis Film Rights AB 11 oktober October 11 Vittra Wither Sonny Laguna, Tommy Wiklund David Liljeblad, Sonny Laguna, Tommy Wiklund David Liljeblad, Tommy Wiklund Stockholm Syndrome Film 9 augusti August 9 Världens säkraste kärnkraftverk The Human Determinant Bi Goes to Fukushima Maj Wechselmann Maj Wechselmann Maj Wechselmann Produktionsgruppen Wechselmann AB 11 januari January 11 Återträffen The Reunion Anna Odell Anna Odell Mathilde Dedye French Quarter Film AB 15 november November 15 Ömheten Broken Hill Blues Sofia Norlin Sofia Norlin Olivier Guerpillon DFM AB (Digital Filmmakers AB) 6 december December 6 Produktionsstöd av konsulent på Filminstitutet / Production funding from a commissioner at the Swedish Film Institute Automatstöd från Filminstitutet / Automatic funding from the Swedish Film Institute 30

31 Sune på bilsemester / Sune on Road Trip Foto / Photo: Nordisk Film AB 14. Studentfesten / The Graduation Party Foto / Photo: Atlantic 15. Ömheten / Broken Hill Blues Foto / Photo: Petrus Sjövik 16. Snabba cash Livet deluxe / Life Deluxe Foto / Photo: Lena Garnold, Nordisk Film AB 17. Små citroner gula / Love and Lemons Foto / Photo: Nordisk Film AB 18. Skumtimmen / Echoes from the Dead Foto / Photo: Nordisk Film AB

Filmåret i siffror 2013

Filmåret i siffror 2013 3 Filmåret i siffror 2013 Facts and figures 2013 1 2 Filmåret i siffror 2013 Facts and figures 2013 Innehåll / Contents 04 Förord / Foreword 05 Nyckeltal 2013 / Key figures 2013 06 Svensk film i Sverige

Läs mer

Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013

Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013 Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-02-12 1 (10) Ny period för redovisning Från och med denna månadsrapport övergår vi till att

Läs mer

Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014

Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014 Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-04-16 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att

Läs mer

Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013

Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013 Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-11-06 1 (9) September Besök Besök 2013 Besök 2012 Besök 2011 Diff. 13/12 13/12 i % Diff.

Läs mer

Statistikrapport Februari 2014

Statistikrapport Februari 2014 Statistikrapport 2014-02 Februari 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-03-25 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att redovisa besök

Läs mer

Statistikrapport 2013-01 Januari 2013

Statistikrapport 2013-01 Januari 2013 Statistikrapport 2013-01 Januari 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Enhetschef Omvärldsanalys & statistik 2013-03-08 1 (6) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken

Läs mer

Statistikrapport 2014-01 Januari 2014

Statistikrapport 2014-01 Januari 2014 Statistikrapport 2014-01 Januari 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-03-12 1 (6) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 övergår vi till att redovisa besök och intäkter

Läs mer

Statistikrapport 2013-06 Juni och första halvåret 2013

Statistikrapport 2013-06 Juni och första halvåret 2013 Statistikrapport 2013-06 Juni och första halvåret 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-07-22 1 (10) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett vår månadsrapport

Läs mer

Statistikrapport Juli och ackumulerat 2013

Statistikrapport Juli och ackumulerat 2013 Statistikrapport 2013-07 Juli och ackumulerat 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-09-04 1 (10) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett vår månadsrapport

Läs mer

Statistikrapport Mars och första kvartalet 2013

Statistikrapport Mars och första kvartalet 2013 Statistikrapport 2013-03 Mars och första kvartalet 2013 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys & statistik 2013-05-06 1 (11) Ny utformning Vi har gett vår månadsrapport en annorlunda

Läs mer

Statistikrapport 2014-6 Juni samt första halvåret 2014

Statistikrapport 2014-6 Juni samt första halvåret 2014 Statistikrapport 2014-6 Juni samt första halvåret 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-08-08 1 (11) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till

Läs mer

Filmåret i siffror 2012 Facts and Figures 2012

Filmåret i siffror 2012 Facts and Figures 2012 2 Filmåret i siffror 2012 Facts and Figures 2012 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion: Svenska Filminstitutet - Kommunikation

Läs mer

April och ackumulerat 2013

April och ackumulerat 2013 Statistikrapport 2013-04 April och ackumulerat 2013 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys & statistik 2013-05-28 1 (11) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett

Läs mer

Statistikrapport Maj 2013

Statistikrapport Maj 2013 Statistikrapport 2013-05 Maj 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-07-22 1 (5) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett vår månadsrapport en annorlunda

Läs mer

Statistikrapport Juli 2014

Statistikrapport Juli 2014 Statistikrapport 2014-7 Juli 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-08-20 1 (6) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att redovisa besök

Läs mer

December och ackumulerat 2012

December och ackumulerat 2012 Statistikrapport 2012:11 December och ackumulerat 2012 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys och statistik 2013-01-25 1 (13) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har

Läs mer

Januari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik

Januari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik Statistikrapport 2016-01 Januari 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-02-24 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Filmåret i siffror Facts and figures

Filmåret i siffror Facts and figures 2014 Filmåret i siffror Facts and figures Omslag Cover Tusen bitar A Thousand Pieces Av By: Magnus Gertten, Stefan Berg Foto Photo: Björn Afzelius Den mest sedda dokumentären på bio under 2014. Fick även

Läs mer

Oktober och ackumulerat 2012

Oktober och ackumulerat 2012 Statistikrapport 2012:09 Oktober och ackumulerat 2012 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys och statistik 2012-11-27 1 (10) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har

Läs mer

Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014

Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014 Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-10-24 1 (10) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått

Läs mer

Februari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik

Februari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik Statistikrapport 2016-02 Februari 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-03-23 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Statistikrapport November Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik (7)

Statistikrapport November Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik (7) Statistikrapport 2015-11 November 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2015-12-21 1 (7) November Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff. 15/13 15/13

Läs mer

Statistikrapport 2012:08 September och ackumulerat per tredje kvartalet 2012

Statistikrapport 2012:08 September och ackumulerat per tredje kvartalet 2012 Statistikrapport 2012:08 September och ackumulerat per tredje kvartalet 2012 Framtagen av: Johan Fröberg Enhetschef, Omvärldsanalys och statistik 2012-10-15 1 (10) Nya perioder för att få bättre jämförelser

Läs mer

Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014

Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014 Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-09-24 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått

Läs mer

Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014

Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014 Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2015-01-28 1 (12) December Besök 1 Besök 2014 Besök 2013 Besök 2012 Diff. 14/13 14/13 i % Diff.

Läs mer

En man som heter Ove A Man Called Ove Foto Photo: Anders Nicander

En man som heter Ove A Man Called Ove Foto Photo: Anders Nicander Tjuvheder Drifters Av By: Peter Grönlund Foto Photo: Nadja Hallström Femfaldigt Guldbaggebelönade Tjuvheder var den svenska film som hade högst betygsindex 2015. Drifters received five Guldbagge Awards

Läs mer

Juli samt ackumulerat 2011

Juli samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-5 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-09-09 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

Mars och första kvartalet 2016

Mars och första kvartalet 2016 Statistikrapport 2016-03 Mars och första kvartalet 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-04-20 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset,

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

November och ackumulerat 2011

November och ackumulerat 2011 Statistik tatistikrapport 2011-9 November och ackumulerat 2011 Framtagen av: Johan Fröberg (Tf. Statistikansvarig) 2011-12 12-19 19 rev. 2012-01 01-09 09 (Svenska topplistor per november rättade) 1 (10)

Läs mer

Filmutbudet i mellanstora städer

Filmutbudet i mellanstora städer Svenska Filminstitutet Box 27126, 2 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 8-665 11 Fax: 8-661 18 2 www.sfi.se 211-11-3 Filmutbudet i mellanstora städer Kortfattad översikt 21-211 Inledning

Läs mer

Mars samt ackumulerat 2011

Mars samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-2 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-03-38 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Augusti samt ackumulerat 2011

Augusti samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-6 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-10-06 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863 2005:1 Föräldrapenning att mäta hälften var ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Föräldrapenning att mäta hälften var Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Maj Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet

Maj Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet Statistikrapport 2016-05 Maj 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik 2016-07-08 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Statistikrapport 2012-02 Februari, mars och första kvartalet 2012

Statistikrapport 2012-02 Februari, mars och första kvartalet 2012 Statistikrapport 2012-02, mars och första kvartalet 2012 Framtagen av: Johan Fröberg (Tf. Statistikansvarig) 2012-04-17 (korrigerad 2012-05-21) 1 (12) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare

Läs mer

Statistikrapport September och kvartal 1-3, 2015

Statistikrapport September och kvartal 1-3, 2015 Statistikrapport 2015-9 September och kvartal 1-3, 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2015-10-23 (Korrigerad 2015-11-10) 1 (10) September Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Månadsrapport Mars och första kvartalet 2015

Månadsrapport Mars och första kvartalet 2015 Månadsrapport 2015-03 Mars och första kvartalet 2015 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2015-04-27 1 (11) Mars Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff.

Läs mer

November Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet

November Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet Statistikrapport 2016-11 November 2016 Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik 2016-12-21 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

December och helåret 2016

December och helåret 2016 Statistikrapport 2016-12 December och helåret 2016 Sveriges biografägarförbund och Svenska Filmuthyrarföreningen har beslutat att Filminstitutet inte ska få statistik för öppna visningar av film på svenska

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Statistikrapport 2009

Statistikrapport 2009 tatistikrapport 2009 Ackumulerat S Besök 2009 Besök 2008 Besök 2007 Diff. 09/08 09/08 i % Diff. 09/07 09/07 i % 4 681 185 3 821 610 4 469 700 859 575 22,5% 211 485 4,7% Intäkter 2009 Intäkter 2008 Intäkter

Läs mer

Juni och första halvåret 2015

Juni och första halvåret 2015 Månadsrapport 2015-06 Juni och första halvåret 2015 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2015-08-07 1 (11) Juni Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

December, fjärde kvartalet samt helåret 2011

December, fjärde kvartalet samt helåret 2011 Statistik tatistikrapport 2011-10 10 December, fjärde kvartalet samt helåret 2011 Framtagen av: Johan Fröberg (Tf. Statistikansvarig) 2012-02 02-03 03 1 (13) Nya perioder för att få bättre jämförelser

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

September samt ackumulerat 2010

September samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-6 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-11-01 Biobesöken uppgick under september 2010 till 917 243. Detta är inte bara en kraftig nedgång

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Augusti samt ackumulerat 2010

Augusti samt ackumulerat 2010 Statistik tatistikrapport 2010 10-5 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-10 10-03 Biobesöken uppgick till 1 435 464 under augusti 2010. Även om det är en nedgång

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Juli samt ackumulerat 2010

Juli samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-4 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-09-02 Biobesöken uppgick till 1 130 312 under juli 2010. Detta är en kraftig nedgång jämfört med de

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

September och kvartal 1 3, 2016

September och kvartal 1 3, 2016 Statistikrapport 2016-09 September och kvartal 1 3, 2016 Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik 2016-10-27 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset,

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015

Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015 Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2015-11-30 1 (6) Oktober Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff. 15/13 15/13

Läs mer

November, december samt ackumulerat 2010

November, december samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-8 November, december samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-02-15 November Biobesöken uppgick till 1 837 486 under november 2010. Detta är

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Juni och första halvåret 2016

Juni och första halvåret 2016 Statistikrapport 2016-06 Juni och första halvåret 2016 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 filminstitutet.se Framtagen av: Sara

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

December och helåret 2015

December och helåret 2015 Statistikrapport 2015-12 December och helåret 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-01-21 (rev. 2016-02-02) 1 (12) December Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff.

Läs mer

Oktober samt ackumulerat 2010

Oktober samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-7 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-12-08 Biobesöken uppgick till 1 106 756 under oktober 2010. Detta är minskning med 27,2 respektive

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Statistikrapport Oktober, november samt ackumulerat per november

Statistikrapport Oktober, november samt ackumulerat per november Statistikrapport 2009-7 Oktober, november samt ackumulerat per november Oktober Biobesöken i oktober ökade med knappt 1 procent jämfört med samma period 2008 och uppgick till 1 516 354. Under samma period

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer