Delå rsråpport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delå rsråpport 2012-08-31"

Transkript

1 Delå rsråpport

2

3 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga händelser Ekonomisk översikt Medarbetare Sammanställd redovisning Målavstämning - God ekonomisk hushållning NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsens förvaltning Bildnings- och lärandenämnden Vård- och omsorgsnämnden Överförmyndaren Revisionen EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Kommunens redovisning Drift- och investeringsredovisning Koncernens redovisning Redovisningsprinciper Begreppsförklaringar (70)

4

5 5 (70) INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Sverige och Sala är i hög grad inlemmade i den globala ekonomin och påverkas av dess utveckling. Under 2012 har vi sett en tilltagande dämpad internationell konjunktur som en följd av att den underliggande statsfinansiella skuldproblematiken inom euroområdet ännu inte hittat en hållbar långsiktig lösning. Därtill kommer en försvagad tillväxt i USA och Kina. Trots att svensk ekonomi hittills visat god motståndskraft till avmattningen manar utvecklingen till försiktighet. Bedömningen av framtida konjunkturutveckling och skatteunderlagstillväxt är osäker var BNP-tillväxten 3,9 % och i år väntas den bli 1,6 %. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Den senaste reviderade skatteunderlagsprognosen från SKL ger en resultatförstärkning enligt plan med 2,4 mkr men en negativ påverkan på resultatet En kvarstående osäkerhetskälla är det kommunalekonomiska utfallet för slutförda förhandlingar och avtal för lärarna. Delårsrapporten visar att Sala kommun har en stabil ekonomi och en ekonomi i balans. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskravet. För 2012 pekar resultatet mot ett överskott på 29,9 mkr efter justering av prognostiserade realisationsvinster på 3,4 mkr. Återbetalning från AFA-försäkring med 21,0 mkr förklarar till stor del avvikelsen från det budgeterade resultatet på 14,5 mkr. Budgeten 2012 har under året justerats med 6,4 mkr i tilläggsbudget. Bedömningen är att årets resultatmål om 1 % kommer att uppnås med råge, 3,1 %. Andra positiva tendenser är att finansnettot har förbättrats och att nettokostnadsandelen sjunkit till 96 %. Påpekas bör att politisk organisationsförändring och förändrad brytpunkt, 31 augusti, innebär att vissa jämförelser inte går att genomföra eller är högst osäkra. Fr.o.m finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland är huvudman. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om För närvarande är inte de ekonomiska och trafikmässiga konsekvenserna att förändrat huvudmannaskap helt klarlagda. Hemsjukvården i Västmanland överfördes definitivt till Sala kommun Avtal om ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården kommer att tecknas mellan kommuner och Landstinget Västmanland under hösten. De ekonomiska effekterna för Sala kommun förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling på 16 öre. En ny politisk och förvaltningsmässig organisationen trädde i kraft De ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr på helårsbasis. Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. 5 (70)

6 6 (70) NÄMNDERNAS RESULTAT Nämndernas prognostiserade resultat för helåret 2012 pekar mot en klar förbättring jämfört med delårsrapport Då redovisades ett kraftigt underskott på -15,5 mkr, nu visar prognosen - 3,9 mkr. Vård- och omsorgsnämnden visar -4,9 mkr på årsbasis medan kommunstyrelsen gör ett plus på 1 mkr. Övriga håller sig inom budget. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar verksamhetens nettokostnad för tekniskt kontor en stark avvikelse, - 3,6 mkr. Vattenskador i kommunens fastigheter har medfört ökade kostnader. Ökade kostnader anges också för reparationer och reservdelar till fordon och maskiner samt bränsle. Anpassning av maskinparken bör göras under hösten utifrån att bilpool införts och efterfrågan på övriga fordon minskat. Outhyrda och icke behövda lokaler bör avyttras. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett årsunderskott på 5 mkr, huvudsakligen att hänföra till underskott för personalkostnaderna inom omsorgen (-3 mkr) och ekonomiskt bistånd (-1,1 mkr). Nämnden arbetar aktivt för att få en ekonomi i balans och vidtar fortlöpande åtgärder i syfte att flytta resurser till äldreomsorgen från annan verksamhet inom sitt ansvarsområde. Statistik visar att verksamheten är kostnadseffektiv. Jämfört med standardkostnaden utifrån 2011 års resultat har nämnden i vissa fall mycket låga kostnader: Äldreomsorg 15,6 % under standardkostnad och Funktionsnedsättning, LSS 9,6 % under standardkostnad. Jag gör den bedömningen att nämnden och särskilt äldreomsorgen framledes behöver ökade resurser för att garantera en god och säker vård och omsorg, inte minst för att klara ökade krav kvalitet och bemanning nattetid på demensboenden. BOLAGEN Prognoserna för resultat 2012 visar glädjande på positiva tendenser för Salabostäder AB och Sala-Heby Energi AB. Salabostäder AB är inne i en yttre och inre omstruktureringsprocess utifrån ny lagstiftning om allmännyttiga bostäder samt genomförande av andra kostnadseffektiva åtgärder. Resultat 2012 för SHE AB förväntas bli 6-8 mkr vilket är betydligt bättre än 2011, 515 tkr. Aktivt arbete med att minska verksamhetens kostnader har bl. a inneburit omförhandling av avtal, förändringar i organisation beroende på pensionsavgångar och att personal slutat på egen begäran. Framtiden är mycket inriktad på klimatsäkring och klimatanpassning samt följsamhet till Sala kommuns klimatstrategi och Heby Sala Silvergruva AB uppvisar ett negativt resultat på ca 200 tkr, vilket är något bättre än 2011 och men 170 tkr sämre än budget. Besöksantalet har sjunkit med 1000 besökare men intäkterna har ökat med 285 tkr. Avvikelser i resultat och besöksantal förklaras med en dålig augustimånad och några missbedömda arrangemang. En konsultrapport framtagen av kommunen visar att separering av besöksnäring och fastighetsunderhåll är nödvändig för att få rätsida och balans i ekonomin. 6 (70)

7 7 (70) Sala Industrifastigheter AB visar en årsvinst på 166 tkr att jämföra med föregående år då en vinst på 135 tkr redovisades. Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols. Alla lokaler har varit uthyrda under perioden. En översyn ska påbörjas av samtliga fastigheter som bolaget äger för att kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer anpassade till hyresgästernas behov. INVESTERINGAR Investeringsvolymen är även 2012 mycket hög i Sala kommun, 168 mkr. 90 mkr avser lokalförvaltarna och VA-verksamheten. Helårsprognosen visar ett överskott på drygt 22 mkr, hälften gentemot föregående års helårsprognos. Avvikelsen mot budget avser till största delen Lokalförvaltarna och ej genomförda investeringar i avvaktan på politiska ställningstaganden. Avgörande besked rörande dessa investeringar förväntas kunna ges före årets slut. Det tål att upprepas att under flera år har de budgeterade investeringarna legat högre än redovisade investeringar i bokslut, vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Det är ingen önskvärd ordning. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder därför resurser i onödan. En bättre anpassning inför kommande år är därför nödvändig. MEDARBETARE Antalet anställda i Sala kommun har under året minskat med 44 personer till En minskning av antalet anställda sedan 2006 har skett med 539 personer. Nästan 80 procent av kommunens anställda är kvinnor och 46 % av dessa är deltidsanställda. Motsvarande siffra för män 18 %. Ett utredningsuppdrag är lagt till kommunledningsförvaltningen att se hur kommunen kan erbjuda heltidstjänster. Redan idag har årsarbetstid införts inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga assistenter. Årsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema och därmed ökad sysselsättningsgrad. Ett färre antal tjänster har inte återbesatts i samband med pensionsavgång och ett antal rehabiliteringsärenden har inneburit avslutad anställning. Perioden uppnår 274 medarbetare 65 års ålder. Nyanställningar prövas i förhållande till befintliga resurser och kompetenser i ett koncernperspektiv. Den nya skollagens krav på lärarlegitimation har föranlett en omfattande kompetenskartläggning inom skolans område. Krav på legitimation för lärare förväntas gälla fr.o.m Sjukfrånvaro och arbetsmiljö Sjukfrånvaron för första halvåret 2012 visar en ökning (0,7 procentenheter) av ohälsotalen jämfört med helåret Ett skäl kan vara vinterns och vårens svåra influensautbrott. Andelen långtidssjuka har minskat något medan sjukfrånvaron för åldergrupper under 30 år ökar oroande snabbt. Hälften av kommunens medarbetare har ingen registrerad sjukfrånvaro alls. Arbetet med hälsobefräm- 7 (70)

8 8 (70) jande åtgärder fortsätter. Personalavdelningen har fått i uppdrag att nogsamt följa den lätt stegrande utvecklingen av ohälsotalen. Systemet Flexite används för rapportering av olycksfall och tillbud. För att få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är det viktigt att även tillbud registreras. Det är önskvärt att risker och tillbud anmäls i större utsträckning än hittills för att kunna bedriva ett effektivt förebyggande arbete. Aktiva informationsinsatser görs inom området. STRATEGISK PLAN OCH MÅLUPPFYLLELSE I den numera årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv: samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta och säkerställa måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Många indikatorer behöver ses över och förfinas för att bättre kunna följa upp verksamheten. En genomgång av samtliga mål visar att flera av dessa är uppfyllda men åtskilliga endast delvis uppfyllda. Det är viktigt att arbetet med att följa upp och nå måluppfyllelse intensifieras. I Strategisk plan finns tre mål som främjår god ekonomisk hushållning. Indikåtorn nämndernås bedriver verksåmheten inom beslutåde ånslåg bedöms ej bli uppfylld i helårsprognosen. Kommunstyrelsen har beslutat om en översyn och anpassning av budgetmodellen till EU2020- strategin inför budget Per-Olov Rapp (S) Ordförande kommunstyrelsen 8 (70)

9 9 (70) Snabbfakta, 4 år i sammandrag Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Årets resultat, mkr 17,9 79,3 12,5 14,5 33,3 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 1,9 8,0 1,2 1,4 3,1 Nettokostnader, mkr 920,0 912,1* 1 007, , ,3 (976,1)** förändring från föregående år, % 0,0-0,8* (6,1)** 10,5 ( 3,2) ** 1,3 1,6 Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mkr - förändring från föregående år, % Nettokostnadsandel av skatteintäkter bidrag och utjämning, % 943,8 995, , , ,3 0,8 5,5 3,2 1,6 3, Finansnetto, mkr -5,9-4,4-7,8-8,8-6,8 Nettoinvesteringar, mkr 55,3 73,0 76,3 105,3 151,4 *Inkl reavinst pga försäljning 2010 av SFAB, 64,0 mkr. ** Exkl reavinst pga försäljning av SFAB, 64,0 mkr. 9 (70)

10 10 (70) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga händelser Ny nämnds- och förvaltningsorganisation startade den 1 juli Överlåtelse av del av Silvervallen till Bovieran Antagen VA-plan för Sala kommun Avyttring av bygdegårdar slutförd Plan för Sala stad har skickats på samråd Ett förslag har tagits fram för Planskild korsning och resecentrum Handbok för företagande framtagen för att underlätta deras kontakter med kommunen Folder framtagen för att visa medborgare och turister de sevärdheter som finns i parker och grönområden i centrala sala Byggstart för det nya äldreboendet Uppstart av medborgarkontoret Utveckling och framtagning av e-tjänster Utveckling av blankettportal på hemsidan Utveckling och lansering av mobilapplikation för Sala kommun Samverkansavtal har tecknats med Södra Dalarna räddningsförbud Ny förskola på Gärdesta Projekt runt övertagandet av hemsjukvården från landstinget Ekonomisk översikt Sala kommun har genomfört en organisationsförändring både för politik och förvaltning. Förändringen genomfördes per 1 juli. Delårsrapporten redovisas per sista augusti mot tidigare sista juli. Organisationsförändringen och förändrad brytpunkt innebär att vissa jämförelser inte går att genomföra eller är osäkra. RESULTATUTVECKLING Sala kommuns helårsprognos för 2012 pekar mot ett överskott på 33,3 mkr att jämföra med budgeterat resultat på 14,5 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 3,4 mkr och en återbetalning från AFA-försäkring på 21,0 mkr, som är en jämförelsestörande intäkt. Budgeten har justerats med 6,4 mkr i tilläggsbudget. Nämnderna redovisar ett underskott på 3,9 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster är 29,9 mkr. 10 (70)

11 11 (70) Delårsresultatet visar ett överskott på 55,8 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster (3,4 mkr) är 52,4 mkr års delårsresultat var 9,4 mkr. BALANSKRAV Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskravet. Balansutredning Delår Helårsprognos Årets resultat 55,8 33,3 Realisationsvinst -3,4-3,4 Justerat resultat 52,4 29,9 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. Målet hållbår ekonomisk utveckling innebär ått kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. Kommunen har en hållbar ekonomisk utveckling när: årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är större än nettokostnadsökningen. nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag. Resultatmålet 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen bedöms bli uppfyllda i helårsprognosen. Indikatorn nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag bedöms ej bli uppfylld i helårsprognosen. 11 (70)

12 12 (70) NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka gentemot budget med 2,3 mkr till 1 023,3 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning ligger på 96 % vilket är lägre än den budgeterade nettokostnadsandelen. Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget öka med 18,9 mkr till totalt 1 063,3 mkr. Skatteintäkterna har ökat med 15,0 mkr beroende på ökat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har ökat med 4,0 mkr. FINANSNETTO Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 2,0 mkr. Finansnettot uppgår till -6,8 mkr. I de finansiella kostnaderna redovisas låneräntor och ränta på pensionsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntor på likvida medel och avkastning från de kommunala bolagen. PENSIONER Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA. Pensionerna beräknas i helårsprognosen öka med 4,5 mkr främst beroende på utbetalningar avseende ansvarsförbindelsen, pensionsavsättningar och försäkringspremie till SPP. Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr, inkl löneskatt Avsatt till pensioner 29,3 28,4 Ansvarsförbindelser 531,5 581,6 Finansiella placeringar 0,0 0,0 Summa 560,0 610,0 De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 610,0 mkr. BUDGETAVVIKELSER OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR STYRELSE/NÄMNDER Styrelse/nämnders prognostiserade budgetavvikelser och måluppfyllelse framgår av avsnittet verksamhetsberättelser. DRIFTBUDGETENS UTFALL Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 3,9 mkr. Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande 12 (70)

13 13 (70) Nämnder/styrelse, mkr 2012 Kommunstyrelsen 1,0 Revision 0,0 Överförmyndare 0,0 Bildnings- och lärandenämnde 0,0 Vård- och omsorgsnämnd -4,9 Summa -3,9 I delårsredovisningen redovisas en snittförbrukning av budget på 64,7 %. INVESTERINGAR Helårsprognosen pekar på ett överskott på 21,9 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvolym 105,6 mkr har i tilläggsbudget utökats med 67,6 mkr. Överskottet är huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret. Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 50,7 mkr eller 29,3 % av budget. De budgeterade investeringarna är oftast högre än redovisade investeringar i bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader. 13 (70)

14 14 (70) Medarbetare STATISTIK Sala kommun har ny organisation från och med Den statistik som här presenteras kommer från vårt personal- och lönesystem och är framtagen efter detta datum. Det innebär att statistiken sorteras förvaltningsvis efter den nya organisationen, d v s på tre förvaltningar i stället för, som tidigare, åtta stycken. De tre förvaltningarna är Kommunstyrelsens förvaltning, Skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. ANTAL MEDARBETARE Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, : Tillsvidare Visstidsanställda Totalt Våra två största förvaltningar är i den nya, liksom i tidigare organisation, Skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun utgör inget undantag med 80 % kvinnor och 20 % män. Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnor KSF SKF VOF Kvinnor Män Summa Varav deltidsanställda KSF SKF VOF Kvinnor Män Summa Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Sala kommun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltidstjänst. Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och att samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för de medarbetare som så önskar. Som ett led i detta arbete har årsarbetstid införts inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga assistenter. Årsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det 14 (70)

15 15 (70) skapar flexibilitet och ger möjligheter att styra resurser till behoven och att tillgodose enskilda medarbetares önskemål. ÅLDERSFÖRDELNING Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare är 48 år. ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO Friskvård Sala kommun avsätter medel motsvarande minimum kr per anställd och år för förebyggande friskvård. Varje förvaltning disponerar dessa medel och beslutar om hur de ska användas utifrån aktuella behov och förutsättningar. Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabiliteringsprocessen. Regelbunden uppföljning av arbetet genomförs för att ta vara på förbättringsförslag innan nytt avtal om tecknas. Vår företagshälsovård, Arbetsmiljögruppen, har varit en stödjande resurs bl a i en riktad utvecklingsinsats gällande psykosocial arbetsmiljö. Upphandling av företagshälsovård har genomförts under första halvåret Från och med är det Previa som är leverantör av företagshälsovård till Sala kommun. Arbetsmiljöutbildning, med huvudsaklig målgrupp chefer och skyddsombud, har genomförts under tre halvdagar för ca 65 medarbetare. Utifrån intresseanmälan kallar personalkontoret till kurs vartefter platser finns. Se utförligare beskrivning under åvsnitt Kompetensutveckling nedån. Sjukanmälanssystemet Take Note System används i alla förvaltningar. Syftet är bl a att ge medarbetare stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium samt att ge cheferna stöd i rehabiliteringsprocessen. Sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaro för första halvåret 2012 visar en ökning (0,7 procentenheter) av ohälsotalen jämfört med helåret Sannolikt har vinterns influensa påverkat denna ökning. Smittskyddsinstitutet har rapporterat att influensan slog rekord i Sverige under våren Då gjordes den högsta noteringen sedan laboratorierapportering inleddes Dock har sjukfrånvaron mer än halverats på fem år. Sannolikt har både hälsofrämjande åtgärder och den skärpta tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna påverkat den nedåtgående utvecklingen. Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. År 2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 %. Ca 49,6 % av kommunens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls. 15 (70)

16 16 (70) Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, totalt i % ,8 6,3 5,5 4,6 4,1 4,3 5,0 Långtidssjuka Sjukfrånvaro, > 60 dgr i % av totalt antal sjukskrivna ,5 68,6 61,4 52,6 44,3 42,5 41,6 Sjukfrånvaro, kön Sjukfrånvaro, kvinnor 9,6 7,9 6,6 5,3 4,5 4,9 5,4 Sjukfrånvaro, män 5,0 4,7 4,3 3,7 2,7 3,2 3,8 Sjukfrånvaro, åldersgrupper år eller yngre 2,7 3,1 2,8 2,5 2,0 2,7 3, år 8,2 7,3 6,4 5,0 3,7 4,2 4,8 50 år eller äldre 9,8 7,6 6,3 5,1 4,6 4,7 5,3 LÖNER 2012 Årets löneöversyn är inte helt slutförd. Processen är försenad på grund av att centrala avtal dragit ut på tiden. Total nivå beräknas bli ca 2,6 %. Partsgemensam avstämning av hur arbetet förlöpt och hur den kan förbättras sker när översynen är slutförd. Utvecklingsarbetet fortsätter. KOMPETENSUTVECKLING I arbetet inför Sala kommuns stora organisationsförändring som trädde i kraft har ett stort antal medarbetare varit delaktiga i olika projektgrupper. Arbetet har inneburit kompetensutveckling via t ex kurs i Lean (ständiga förbättringar), samverkan, nätverkande, projektledning, utredning, dokumentering och presentationsteknik. En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, främst för chefer och skyddsombud, har arbetats fram av en arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgruppen. Utbildningen innehåller åtta olika halvdagsmoduler vars innehåll är baserade på arbetsmiljölagen. En ny utbildningsmodul som handlar om att bemöta hot och våld i arbetslivet har utvecklats under våren Vår företagshälsovård, Arbetsmiljögruppen, är utförare av utbildningarna. Under våren 2012 har tre kurser genomförts för totalt 65 deltagare. 16 (70)

17 17 (70) Den nya skollagen har föranlett att en omfattande kompetenskartläggning inom skolans område har genomförts. Syftet är att förbereda inför lagkrav på legitimation för lärare som kommer Inom Kultur och Fritidsförvaltningen har en utvecklingsinsats genomförts inom området psykosocial arbetsmiljö med hjälp av extern konsult och personalkontoret. Vi har systemet Flexite för rapportering av olycksfall och tillbud. För att vi ska uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är det viktigt att även tillbud registreras. Under 2012 har hittills 113 risker/tillbud rapporterats och 278 st skada/olycksfall/brott. Totalt antal registreringar i Flexite var 393. Vi kan konstatera att användande av Flexite har ökat vilket är en förbättring. Dock är det önskvärt att risker och tillbud anmäls i större utsträckning. Risk- och säkerhetsansvarig, Per Skog, har genomfört repetitionsutbildningar i systemet på begäran och utifrån anmält behov under året. Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån förvaltningens behov och förutsättningar. Exempelvis har kurser genomförts gällande stress- och konflikthantering samt rökavvänjning. BEMANNING Av statistikuppgifter från kommunens lönesystem kan vi se hur många, och när, befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrorna anger totalt antal per år. Medarbetare som uppnår 65-års ålder Antal medarbetare Sett på flera års sikt har kommunen upplevt brist på lämpliga kandidater vid rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, skolledare, specialister och tekniker). Dock har inte sådan brist rapporterats för första halvåret Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen avslutas. Under våren 2012 har tre rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på grund av ohälsa och på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet saknats. MEDARBETARSAMTAL Medarbetarsamtal med löneinslag enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprocessen, för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal med löneinslag som vi tillämpar (enligt FAS dialogmodell). 17 (70)

18 18 (70) SAMVERKAN Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Under våren 2012 har vi haft möjlighet att, i praktiken, utveckla samverkan enligt FAS ytterligare steg då vi gemensamt arbetat med förslag gällande den nya organisationen. I januari hade Centrala samverkansgruppen en gemensam planerings- och utvecklingsdag. En ledarpolicy för Sala kommun är framtagen och beslutad av Kommunfullmäktige i december Den handlar om att leda verksamheter och riktar sig till alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling, det vill säga inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild medarbetare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att olika intressenter har förmåga att kommunicera och samverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och en gemensam värdegrund. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och personalföreträdare arbetar gemensamt mot detta mål. En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras * dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och * dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya situationer, lagar, avtal och konkurrenssituationer. 18 (70)

19 19 (70) Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommunala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs samman och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i vilka kommunens andel överstiger 20 % bör ingå. Sala kommun Sala kommun Sala-Heby Energi Sala-Heby Energi AB 87,5% AB 87,5% Salabostäder AB Salabostäder AB 100% 100% Sala Silvergruva AB Sala Silvergruva 81% 81% Sala Sala Industrifastigheter Industrifastigheter AB 100% AB 100% Sala Kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i resultatet. Den sammanställda redovisningen är grundad på delårsrapporter vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga delårsrapporterna. SALA-HEBY ENERGI AB Ekonomi Ur ekonomiska synpunkt har året präglats av mild väderlek, låga elpriser och mycket kostnadsbesparingar. Detta för att kunna leva upp till en mycket ambitiös budget. Utfallet under perioden har varit att omsättningen sjunkit med ca 17,8 % till KSEK. Trots detta har resultatet blivit KSEK mot för motsvarande period KSEK. Resultatet är vidare i stort enligt förväntningarna p g a att bränsle, arbetskraft och en hel del omkostnader sjunkit. 19 (70)

20 20 (70) Investeringarna har uppgått till KSEK främst kopplat till värdersäkringar och nyanslutningar av kunder mot 2011 då investeringarna uppgick till KSEK. Resultatet i budgeten för helåret 2012 är KSEK. Med tanke på att de låga elpriserna förväntas finnas kvar under hösten och vintern och risken finns att väderleken blir varmare än normalt är en mer realistisk prognos att vi hamnar runt KSEK till KSEK, vilket är väsentligt bättre än 2011 då resultatet var 515 KSEK. Verksamhet Verksamheten har varit mycket präglad av att minska kostnader, vilket bl a inneburit omförhandling av avtal, förändringar i organisation beroende på personalavgångar, beroende på pensionsavgångar och att personal slutat på egen begäran. I övrigt har många kundevent hållits, bl a den årliga SHE-dagen, i år i Sala Folkets Park. Under året har också en tydligare inriktning gjorts mot rörliga elavtal. Detta främst genom timpriser, med möjlighet till pristak. Denna prismodell ger kunden en transparens mot marknadspriser och en lägre risk i volym för SHE. Framtid Framtiden är mycket inriktad på klimatsäkring och klimatanpassning allt inom för SHE-koncernens visioner. Konkret undersök möjligheten till sammanbyggning av värmesystem och säsongslagring av energi. Vidare har SHE-koncernen en mycket positiv syn till solenergi, varför vi engagerar oss i tillkomsten av lokala solelanläggningar, främst genom att köpa eventuella elöverskott. Viktiga dokument som styr vår framtida verksamhet är de ägarbeslut som är koppade till Klimatstrategi i Sala kommun och Heby SALABOSTÄDER AB Ekonomi Resultatet på delårsbasis är något högre än förväntat vilket visar på en förskjutning av kostnaderna över året. Det är framförallt driftkostnaderna som är lägre än budgeterat men även räntekostnaderna ligger också betydligt lägre än budget vilket är ett resultat av omläggning och konkurrensutsättning av lån som nu sker kontinuerligt. Verksamhet Under hösten skall vi sammanställa och slutföra ett projekt som drivs tillsammans med personalen med syfte att optimera verksamheten på bästa sätt. I projektet ingår att se över roller och ansvar samt även resurser i form av lokaler och maskiner. Planering pågår även för ett renoveringsprojekt som är tänkt att genomföras under omfattande ca 100 lägenheter. 20 (70)

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer