Protokoll fört vid Sveriges Filatelistförbunds kongress i Borås april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Sveriges Filatelistförbunds kongress i Borås 21 22 april 2012"

Transkript

1 Protokoll fört vid Sveriges Filatelistförbunds kongress i Borås april 2012 Plats: Folkets Hus i Borås Lördagen den 21 april 1. Förbundskongressen öppnas. Borås Filatelistförenings ordförande Erik Hultman hälsade delegaterna, förbundets anställda och de speciellt inbjudna gästerna, däribland Elisabeth Björklund-Jöback Posten Frimärken, Sören Chr. Jensen Danmarks filatelistförbund och Tore Berg Norges filatelistförbund, välkomna. Han berättade om föreningens resa fram till beslutet att förlägga kongressen till Borås och tackade därvid speciellt Lennart Daun för hans insatser i detta. Därefter hälsade Pelle Höög, Borås kommunfullmäktiges ordförande (dagen till ära maskerad till knalle) välkomna och berättade en del om knallestaden textilstaden logistikstaden skulpturstaden Borås. Han önskade även kongressen lycka till med kongressarbetet. Bengt-Göran Österdahl SFF:s ordförande fortsatte och tog i sitt inledningsanförande upp att det är framtidsfrågor som måste dominera kongressen och att vi inte skall tjafsa samt att det är viktigt att vi fokuserar på att bryta medlemstappet som pågått i många år, allt för att kunna täcka de fasta kostnader vi har för kansli, redaktör m.m. Han förklarade slutligen kongressen öppnad. 2. Upprättande av röstlängd och godkännande av fullmakter. Vid kongressen är 56 föreningar representerade genom 86 delegater. Kongressen beslöt godkänna inlämnade fullmakter. Röstlängden fastställdes därefter. 3. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för förbundskongressen. Till ordförande för förbundskongressen valdes Ulf Olsson, Borås FF, till vice ordförande Lars-Gerard Westberg, Borås FF, till sekreterare Boris Preijde, Borås FF och till vice sekreterare Lennart Daun, Borås FF. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Tage Jacobson, Bodens FF och Sonne Persson, Ängelholms FF. 5. Fråga om förbundskongressen utlysts i stadgeenlig ordning. Per Bunnstad från förbundskansliet meddelade att annons varit införd i Filatelisten och på förbundets hemsida tre månader före kongressen och att meddelande gått ut till föreningarna samt att kongresshandlingarna varit utsända en månad före kongressen. Kongressen beslöt uttala att kongressen varit stadgeenligt utlyst.

2 6. Fastställande av dagordning för förbundskongressen. Den föreslagna dagordningen justeras med följande tillägg: Punkterna 15 (avgifter) och 16 (budget) byter plats, punkterna 15 och 16 föredras den 21 april och att ett nytt förslag till avgifter sätts upp, men diskussion och beslut i dessa frågor sker först den 22 april, under punkten 24 sker val av hedersordförande för förbundet. Efter yrkande av Thorild Carlsson Klippans FF byter punkterna 12 och 13 plats. Kongressen beslutar godkänna dagordningen med dessa tillägg och justeringar. 7. Föredragning av protokoll från senaste förbundskongressen. Göran Heijtz Stockholms motivsamlarklubb hemställer om att protokollet från förbundskongressen skall vara mer utförligt och att även andra förslag än de som beslutats om skall redovisas. Med dessa synpunkter beslutade kongressen att lägga föregående kongressprotokoll med godkännande till handlingarna. 8. Föredragning av verksamhetsberättelser/årsredovisningar för verksamhetsåren 2010 och Det konstaterades att verksamhetsberättelserna och årsredovisningarna fanns i utskickade kongresshandlingar. Gunnar Dahlvig Helsingborgs FF påpekade att Therese Fornstål i motsats till alla andra inte hade fått med sitt efternamn i 2010 års verksamhetsberättelse, att det inte fanns något i någon officiell handling att Strandellmedaljen delades ut vid Nordia 2010 vilket bör anges då utdelandet är en av styrelsens uppgifter. Han yrkar att mottagarna av Strandellmedaljen nämns i verksamhetsberättelsen. Det saknas vidare uppgifter om utfallet av deltagande på bokmässan i Göteborg Styrelsen yrkar bifall till att lägga till Strandellmedaljörerna i verksamhetsberättelsen. 9. Föredragning av revisionsberättelser för verksamhetsåren 2010 och Förbundets revisor Boris Preijde Borås FF föredrog revisionsberättelserna. Kongressen beslutade att lägga föreliggande revisionsberättelser med godkännande till handlingarna. 10 a) Beslut om a) att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna, b) att fastställa resultat- och balansräkningarna samt c) dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt de fastställda resultat- och balansräkningarna. a) Kongressen beslutade att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna med den ändring som framgår av punkten 8 avseende Strandellmedaljörerna. b) Kongressen beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna. c) Kongressen beslutade att fastställa förbundets vinst/förlust enligt de fastställda resultat- och balansräkningarna.

3 11. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåren 2010 och Kongressen beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och Behandling av inkomna motioner. Kjell Olssons Motion A. Kjell Olsson Östhammars FK har i motionen föreslagit att: Förbundsstyrelsen avsätter en väl tilltagen tid under kongressen så att kongressdeltagarna ingående skall kunna diskutera den allvarliga ekonomiska situation som Förbundet är på väg in i under de närmast kommande mandatperioderna orsakad av sviktande medlemstal. Bengt-Göran Österdahl förbundsstyrelsen anför att styrelsen har tänkt på detta när förslagen har tagits fram. Styrelsen avser att presentera ett budgetförslag utifrån de riskanalyser och känslighetsanalyser man kunnat göra. Diskussionen får ta den tid den behöver. Han yrkar att motionen skall anses besvarad genom styrelsens förslag. Kjell Olsson Östhammars FK redovisar sin bild av framtiden samt accepterar förslaget att motionen skall anses besvarad i enlighet med styrelsens yttrande Kongressen beslutade att motionen anses besvarad med styrelsens förslag, att Förbundsstyrelsen avser att till kongressen presentera ett budgetförslag baserat på antaganden om framtiden och en vision och handlingsplan för förbundet. Riskanalyser och känslighetsanalyser blir viktiga instrument för att säkerställa realistiska bedömningar. Kjell Olssons Motion B. Kjell Olsson Östhammars FK har i motion lämnat 27 olika förslag under rubrikerna ny avgift (förslag 1 6), värvningsavgiftens avsikt och hantering (förslag 7 11), tillsättande av en styrgrupp (förslag 12 19), huvudmän (förslag 20) samt SFF:s åtaganden (förslag 21 27). För en fullständig redogörelse av förslagen samt motiven som legat till grund för förslagen hänvisas till kongresshandlingarna. Hans-Uno Hansson förbundsstyrelsen anför att det finns mycket bra i motionen samt att styrelsen delar många av de uppfattningar som finns i motionen och de motiv som anförts. Det finns i motionen många detaljer som är i enlighet med styrelsens intentioner. Förslagen att öronmärka vissa pengar för vissa ändamål och att tillsätta en styrgrupp känns dock som en inskränkning av styrelsens ansvar, styrning och kontroll av ekonomin. Det leder även till en ökad byråkrati. Han föreslår i enlighet med styrelsens förslag att motionen avslås vad gäller ny värvningsavgift med eget konto att disponeras av en särskilt tillsatt styrgrupp och att motionen i övrigt skall anses besvarad. I den debatt som följer yttrar sig följande kongressledamöter; Thorild Carlsson Klippans FF anför att han varit på fyra kongresser och att det varje gång talats om framtiden och hur man skall lösa tappet av medlemmar. Han var därför tacksam för att motionen lämnats. En sak som förbisetts är alla lokala medlemmar i klubben. Ett steg på vägen att föra in lokala medlemmar i förbundet var 20-kronan. Denna bör utvecklas. Vidare bör tidningen frikopplas. Enligt uppgift från Vivi-Ann Rangfors har förbundet fått in cirka kr på 20-kronan, dvs har medlemmar betalat. Detta skulle innebära att endast 400 personer står utanför förbundet. Detta stämmer nog inte, den rätta siffran är troligen till Frågan är hur dessa skall föras in i förbundet.

4 Gunnar Dahlstrand SFF i Göteborg anför att det finns ett antal personer i Göteborgs-området som inte är anslutna till lokalföreningen. Enligt en förteckning för riksföreningen (i Göteborg) gäller det cirka st. I lokalföreningen är de medlemmar vilkas avgift betalar för lokal och föredragshållare. I riksföreningen betalar man 60 kr. I Göteborg diskuterar man om att gå ner i lokalavgift till 60 kr samt kontakta dessa för att få in dem i lokalföreningen. Styrelsen får då ej de 60 kr vilket kan ses som ett lite motsatsförhållande. Man skall centralt lotsa till lokalföreningarna. Riksföreningen får inte vara en utslussning ur filatelin. Mats Söderberg Norrort FF anför att det är en principiell fråga vilket mandat vi ger förbundsstyrelsen och vilka uppdrag. Om motionen bifalles följer att vi inskränker styrelsens exekutiva mandat. Det finns mycket att ta fasta på i motionen men den förening han representerar vänder sig mot den särskilda avgiften och styrgruppen. Det är lokalföreningarnas ansvar att skaffa medlemmar till förbundet. Vi skall ge ramverket, utvecklingsplan, och stödja styrelsen. Om man inte har förtroende för styrelsen får man välja en annan. Han yrkar, med instämmande med styrelsens förslag, avslag på förslaget till särskild rekryteringsavgift och styrgrupp. Kjell Olsson Östhammars FK anför att bakgrunden till motionen är förbundets medlemsstatistik. Vi är på väg ner mot 0 i hög hastighet och detta har pågått i många år. Styrelsens uppgift är att vända utvecklingen. Tydligen har man inte använt de pengarna man haft för att rekrytera. Det finns inget konto avsatt för medlemsvärvning. Styrelsen verkar inte ha insett allvaret i utvecklingen. Hans förslag går ut på att pengar läggs i en fond eller dylikt dit man kan tillskjuta pengar för medlemsvärvning utan att blanda in förbundet. Om vi fortsätter att tappa går vi i graven. Det är i och för sig bra om styrelsen sätter igång med värvning av nya medlemmar men vi måste växa, inte fortsätta att krympa. Sten-Sture Olofsson Malmö FF anför att föreningen för tre år sedan var nästan dubbelt så stor. Alla klubbar över hela landet måste agera. Styrelsen har ett stort ansvar men föreningarna är viktiga kuggar i rekryteringen. Det gäller att satsa på ungdomarna, exempelvis är snittåldern i Malmöföreningen 65 år. En hel del äldre slutar att samla eftersom de tappar intresset. Medlemstappet beror inte bara på att äldre medlemmar avlider. Förbundsstyrelsen bör ha ansvaret för utvecklingsplaner. En styrgrupp kommer bara att binda styrelsen. Han yrkar avslag på dessa förslag. Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att motion B avslås vad gäller ny värvningsavgift med eget konto att disponeras av en särskilt tillsatt styrgrupp att motionen i övrigt anses besvarad. Ängelholms Filatelistförenings Motion. Ängelholms Filatelistförening har i motionen föreslagit att Sveriges Filatelistförbund verkar för att få en representant i Postens Frimärksråd. Förbundsstyrelsen har föreslagit bifall till motionen. Kongressen beslutade att bifalla motionen. 13. Behandling av styrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar. Christer Mårtensson förbundsstyrelsen anför att det saknas visioner om vart man vill och vad man vill uppnå. Under de senaste åren har ekonomin varit viktigast och annat har fått vänta. När det gäller stadgarna är det vissa saker som måste ändras. Förbundet skall vara modernt och det skall finnas tydliga visioner. Det måste finnas klara och tydliga målsättningar för avgränsade perioder som skall vara avläsbara. Stadgarna måste vara anpassade till den tid vi lever i. De remissvar som kommit in pendlar mellan små ändringar och helt nya stadgar. I anledning av den ändrade föreningsrätten i svensk lagstiftning måste vissa saker ändras. Vi måste veta effekterna av borttagandet av det s.k. obligatoriet. Detta har stor betydelse för förbundets ekonomi. Han hemställer om bifall till styrelsens förslag.

5 I den debatt som följer yttrar sig följande kongressledamöter; Mats Söderberg Norrorts FF anför att han själv satt i styrelsen mellan 2001 och 2004 och fick senare städa upp efter den extra kongressen. Det behövs en genomgripande omarbetning av stadgarna. Han delar uppfattningen att obligatoriet tas bort och att nya stadgar tas fram till kongressen Han inser dock att den kommande styrelsen får en svår uppgift i att både vända utvecklingen och ta fram nya stadgar. Han yrkar därför att det tillsätts en särskild arbetsgrupp som skall biträda styrelsen med stadgearbete och att styrelsen utser denna grupp. Yrkandet är ett tilläggsförslag. Han yrkar även bifall till styrelsens förslag. Thorild Carlsson Klippans FF anför det inte finns så mycket att göra mer än att bifalla förslaget. Det bör vidare utredas hur många lokala medlemmar vi har för att ha en plattform att utgå från. Han yrkar att styrelsen får i uppdrag att utforska hur verksamheten, ekonomin och medlemsantalet är i lokalavdelningarna. Christer Mårtensson anför att man gärna ser att det tillsätts en grupp som hjälper till med stadgarna och att styrelsen tillstyrker förslaget. Vad gäller Thorild Carlssons förslag så är inte medlemsregistret världens bästa men arbete pågår för att förbättra det. Inom kort får man ett helt nytt medlemsregister som skall möjliggöra att man kan se hur verkligheten i klubbarna ser ut. Det fordrar dock klubbarnas medverkan att de redovisar medlemmarna. Anders Olason Uppsala FF anför att det är svårt att få in ungdomarna i verksamheten, de som kommer nya är främst medelålders personer som samlat tidigare i livet. På lång sikt måste vi ha visionen att öka samarbetet med andra samlare, att öka basen med vykort etc. Det gäller att bredda tidskriften att få den intressant för fler. Detta gör att fler blir intresserade av att betala för servicen. Christer Mårtensson förbundsstyrelsen anför att styrelsen yrkar bifall till förslaget om särskild av styrelsen utsedd arbetsgrupp för arbetet med stadgarna. Vad gäller Thorild Carlssons förslag har inte styrelsen med lokalföreningarna att göra. Allt bygger på samverkan med föreningarna vi kan inte tvinga dem. En tvångsmässig anslutning av medlemmar fungerar inte. Vi måste erbjuda något. Han yrkar avslag på Thorild Carlssons förslag. Thorild Carlsson Klippans FF replikerar att han är besviken på hur styrelsen funderar. Det är inte fråga om att klubbar och förbund skall motarbeta varandra, i stället måste man jobba ihop. Om klubbarna är skyldiga att redovisa finns det en verksamhetsberättelse som är en offentlig handling. Under denna punkt görs även inlägg av Hans-Uno Hansson förbundsstyrelsen, Sonne Persson Ängelholms FF och Ingemar Gabrielsson Ulricehamns FF. Kongressen beslutade att bifalla styrelsens förslag, samtliga fem attsatser, avseende ändring av stadgarna, att bifalla Mats Söderbergs förslag, vilket förslag styrelsen biträtt, om särskild arbetsgrupp samt att avslå Thorild Carlssons förslag avseende undersökning av lokalavdelningarna. 14. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåren 2012 och Vivi-Ann Rangfors förbundsstyrelsen anför att ekonomin är mycket viktig men att medlemstappet inte behöver ha att göra med ett minskat intresse för filatelin. Det finns hos människor ett minskat intresse i stort för föreningsverksamhet. Det är viktigt att vi får klubbar och förbundet i gemenskap. Hon går igenom verksamhetsplanen och nämner därvid särskilt; Utbildning vi måste uppmuntra regionala satsningar där flera klubbar går samman, UK det är genom dem som vi syns samt Expertrådet det har glömts bort, men deras verksamhet styrs av deras egna initiativ.

6 Hans von Euler Hembygdsfilatelisterna anför att en ökad användning av internet ger möjlighet att kommunicera med fler och på ett billigare sätt. Det gäller att förbättra kommunikationen med medlemmarna och de blivande medlemmarna. Förra kongressen beslutade man att uppmuntra styrelsen att gå vidare med dessa frågor. Även den nya styrelsen bör påminnas om dessa frågor eftersom de är viktiga för framtiden. Tidigare utgivning av handböcker gick bra att sälja i en stor upplaga. Nu blir det dock en förlustaffär eftersom samlarområdena smalnar av. En möjlig upplaga för en specialiserad handbok blir därför mindre och mindre. Det gör det svårt att trycka en bok. Kunskapen bör därför tas tillvara digitalt, genom CD, internet eller på annat sätt. En del av utställnings-verksamheten finns på internet. Det är bra om vi kan samverka med någon annan vad gäller IT-kompetensen. Allt detta bör skickas med till den nya styrelsen. Sten-Sture Olofson Malmö FF anför att han har hälsningar från Malmö om att förbundets hemsida är bra, och att man väntar på nästa nummer av Filatelisten som har blivit intressant att läsa. Hans-Uno Hansson förbundsstyrelsen anför att IT är jätteviktigt framöver, att styrelsen jobbar så mycket man hinner med dessa frågor, att man har en IT-grupp för att hantera alla IT-frågor, att hemsidan moderniserats men att mycket fortfarande ligger i sin linda varför alla frivilliga som vill arbeta med detta är välkomna. Kongressen beslutade att fastställa verksamhetsplanen. 15. Fastställande av budget för verksamhetsåren 2012 och Vivi-Ann Rangfors förbundsstyrelsen anför att utfallet för 2011 är utsänt tillsammans med kommentarer. Budgeten visar på de problem som finns. För år 2012 går det att greppa utvecklingen och möjligheten att hålla budgeten ser ganska tillfredsställande ut. Avsikten är att satsa men det finns mycket osäkerhet, bl.a. till följd av att obligatoriet tas bort. Osäkerheten inför 2013 är större och det finns därför ett eget motförslag. En höjning av avgiften är osäker. Vidare faller nystartbidraget bort Kjell Olsson Östhammars FK anför att likviditeten kryper neråt i och med ett minus på kr under Om vi fortsätter att visa minus kommer likviditeten fortsätta att minska. Hans egna kalkyler visar på ett minus på över kr år Det året kommer budgeten att vara slut redan den 1 augusti vilket innebär en trolig konkurs För att inte kassan skall tömmas är det otroligt viktigt att ha ett positivt resultat varje år. Därför måste budgeten justeras. Han kommer att lämna ett förslag om detta på söndagen. På fråga från Jöns-Petter Ivarsson Södertälje FF avseende hur kostnaderna för kongressen redovisas uppger Vivi-Ann Rangfors förbundsstyrelsen att vi är förhindrade att sätta av medel för kommande kostnader och därför får ta kostnaderna i årets budget samt balansera kr av detta till Mats Söderberg Norrorts FF anför att den avgående styrelsen bör ha en eloge för den sanering av ekonomin man gjort men att budgetförslaget oroar honom. Tidskriften och övriga kostnader stiger. Under denna punkt görs även inlägg av Gunnar Dahlstrand SFF i Göteborg och Jan-Olof Ljungh Trelleborgs FS. Kongressen beslutade att bordlägga punkten till söndagen den 22 april. Kongressen beslutar att avbryta förhandlingarna för utdelande av Strandellmedaljen. Gunnar Dahlvig Helsingborgs FF anför att Strandellmedaljen är Sveriges Filatelistförbunds högsta filatelistiska utmärkelse. Den instiftades 1961 av Nils Strandell som också erhöll medalj nr. 1. Den har

7 under åren delats ut 46 gånger. Det har nu beslutats att utdela Strandellmedaljen till Jan Berg för inte bara långvarigt samlande, särskilt då Samoa med vilken samling han erhållit guld utan som även ställts ut i FIP:s mästarklass, utan även omfattande egen forskning. Han har även suttit i SFF:s styrelse under Han är en mycket värdig mottagare av Strandellmedaljen. Kongressen beslutar att återuppta förhandlingarna. 17. Övriga i kallelsen till förbundskongressen upptagna frågor. Punkten lämnades då det inte fanns några. 18. Behandling av sådana frågor som förbundskongressen särskilt beslutat att ta upp till behandling. Punkten lämnades då det inte fanns några. 15 och 16 Budget och avgifter Då ytterligare tid fanns för att under dagen diskutera dessa punkter beslutade kongressen, med ändring av tidigare bordläggningsbeslut att inleda debatten avseende dessa frågor under lördagen, att budgeten för de båda verksamhetsåren skall beslutas före avgifterna men att punkterna 15 och 16 skall diskuteras gemensamt. I den debatt som följer yttrar sig följande kongressledamöter; Jan-Olof Ljungh Trelleborgs FS anför att resultatet förbättrats enormt men att det är extra ordinära intäkter som gör resultatet positivt för Att 2010 gick bra berodde på Nordia Avgiften behöver ökas till 500 kr. John Fritz Nässjö FF anför att man måste fokusera på medlemstappet och se till att slussa in juniorer i förbundet. Det gäller att få till stånd ett nytt samarbete med ungdomsförbundet exempelvis genom reducerad ungdomsavgift. När det gäller medlemsavgiften är frågan om tidningen Filatelisten skall ingå. Tidningen har aldrig varit bättre men kostnaden för redaktören är fast så det gäller att få till besparingar vad gäller tryckkostnad och porto. Hans uppfattning är att vi inte skall skilja på medlemskap och tidning eftersom vi kan få problem med att intressera annonsörer. Hans förslag är att värdereglera avgiften eftersom allt annat stiger. Man slipper då debatten varje gång. Någon tia per år kan inte ses som något speciellt. Kjell Olsson Östhammars FK frågar om Bo Grendahls pensionsbetalningar och ställer frågan om det finns ytterligare sådana problem. Styrelsen har fått i uppgift att undersöka om det finns fler tickande bomber. Vivi-Ann Rangfors förbundsstyrelsen uppger att pensionsbetalningarna felaktigt redovisats till FORA när det skulle vara till Collectum. Man har lagt ner mycket tid på att reda upp detta. Problemet är på väg att lösas. Det finns pengar avsatt för detta i balansräkningen och det påverkar inte budgeten för dessa år. På fråga från Jöns-Petter Ivarsson Södertälje FF vad gäller avgifterna för familjemedlemmar, utlandsmedlemmar osv uppger Vivi-Ann Rangfors förbundsstyrelsen att det alternativa förslaget var beslutat sent men att man kan säga 500 kr för alla, såväl lokalmedlemmar som för riksavdelningen. För familjemedlemmar blir det en femtioprocentig reduktion och utlandsmedlemmar får betala 570 kr för att täcka portokostnader. Hon återkommer under söndagen med detaljerade uppgifter. Styrelsens avsikt är

8 att serviceavgiften om 20 kr skall vara kvar eftersom den behövs och att man strävar efter att förbättra servicen till klubbarna. Claes Waern Alby-Botkyrka FF anför att man bör knyta medlemsavgiften till en bestämd nivå och sedan koppla den till någon form av index. Detta för att undvika större höjningar. Jan Grönwall Karlsborg FF anför att om man sätter samma avgift för alla rabatterar man riksavdelningen och frågan är då hur lokalavdelningarna skall överleva. Man måste fundera på om detta är genomförbart. Göran Heijtz Stockholms motivsamlarklubb anför att han vid förra kongressen inte ville ha en serviceavgift. Om det finns en enhetlig avgift minskar skälen för serviceavgift. Ett avskaffat obligatorium innebär att man öppnar för förbundet bredvid föreningarna. Man måste hitta sätt att locka folk till förbundet. Om avgiften blir för hög blir man bara medlem i en lokal förening. Förbundet måste ha en ekonomi som möjliggör en satsning. Vivi-Ann Rangfors förbundsstyrelsen anför att riksföreningsmedlemmar har en sämre service, bl.a. har de inte någon direkt talan på kongressen. Styrelsen återkommer under söndagen i dessa frågor. Gunnar Dahlvig Helsingborg FF påpekar att det blir dyrare att gå från riksavdelningen till en lokal förening i fortsättningen eftersom det finns en medlemsavgift i den senare. I stället för att sätta samma avgift bör man öka gapet, göra det dyrare för riksmedlemmar än medlemmar i lokalavdelningarna. Fredy Neüman Falköping FF undrar vad styrelsen tror att höjningen innebär i plus och minus. Han anför att han är motståndare till serviceavgiften och undrar varför man skall ha två sätt att betala medlemsavgiften. Detta innebär en ökad administration. Gunnar Dahlstrand SFF i Göteborg anför att man måste vända sig till riksmedlemmarna och få dem att gå med i de lokala föreningarna. Alla bör ligga på en avgift om 430/500 kr. Det är bättre att få in nya medlemmar och gå ner i avgift. Om obligatoriet tas bort finns inget hinder för att vara medlem i föreningen men inte i förbundet. Ivan Forsgren förbundsstyrelsen anför att vid extrakongressen fanns det ett motstånd mot att höja medlemsavgiften. Styrelsen har under de två åren sedan gjort vad man kunnat och det finns inte mer att hämta. Man klarar sig mycket beroende på att många medlemmar betalar innan årets start. Om inget görs får vi dock problem i framtiden. Det har dock inte varit så bra som det är nu på flera år. En höjning behövs dock för att få ett positivt resultat. Kan man bestämma om en avgift på 500 kr samt behålla de medlemmar vi har kommer vi att klara det. Frågan är dock vad som händer om obligatoriet släpps. Det är viktigt att man i föreningarna förklarar varför man bör vara medlem i SFF. Han vädjar till kongressen att bestämma om en medlemsavgift på 500 kr. Kjell Olsson Östhammars FK anför att man kan jämföra situationen med en cancersjuk patient. Man måste operera. Pengarna har hittills gått till smärtstillande. En höjning till 500 kr innebär fortsatt smärtstillnade. Höjningen måste gå till ett konto för rekrytering av nya medlemmar. Christer Brunström Halmstad FF anför att det är klart att man inte kan driva verksamheten med underskott. Man måste titta på kostnaderna. Han vet att man gjort mycket men en stor punkt som finns kvar är kostnaden för kongressen på kr ( ). Frågan är om man måste ha en kongress som kostar så mycket. Hans-Uno Hansson förbundsstyrelsen anför att när det gäller avgifter för tjänster från förbundet måste dessa vara affärsmässigt satta.

9 Thorild Carlsson Klippan FF anför att 20-kronan inte skall blandas in i frågan om avgiften behöver höjas. Det är fråga om en struntsumma. Det är bara att höja avgiften om det behövs. Under denna punkt görs även inlägg av Erik Hultman Borås FF, Freddy Weiss Nacka-Värmdö FF, Lars Haagen Kristianstad FF, Sonne Persson Ängelholm FF, Lars Lagerström Tranemo FF och Ronald Fasth Värnamo FF. Kongressen beslutade att ajournera sig till söndagen den 22 april. Söndagen den 22 april Innan kongressförhandlingarna återupptas lämnas information av Mats Ahlmark och Jan Sandberg, båda Falkenberg FF om utställningen Hallfrim 2012 i Falkenberg. Hasse Brockenhuus von Löwenhielm Borås FF berättar om den Borås FF:s historia ( :125 års Boråsfilateli) som han håller på att skriva och uppmanar alla att vårda och dokumentera sin förenings historia. Kongressen beslutar att återuppta förhandlingarna. 15 och 16 Budget och avgifter (fortsättning från den 21 april) Förbundsstyrelsen redovisar ett nytt förslag till avgifter enligt följande: Medlemsavgifter för enskilda per år med nuvarande inom parentes Medlem i förbundet via lokalförening 520:- (430:-) Familjemedlem via lokalförening 260:- (215:-) Medlem i riksavdelningen 520:- (490:-) Familjemedlem via riksavdelningen 260:- (235:-) Medlem utanför Sverige som bor i Europa 660:- (570:-) Medlem som bor utanför Europa 780:- (690:-) Medlem i Nya Guldklubben via lokalförening och riksavdelningen 5.500:-/5 år (5.000) Medlem i Nya Guldklubben äger rätt till 2 valfria av Förbundets böcker per år. Förbundsstyrelsen äger rätt att fastställa speciella avgifter för medlemskap i samband med värvningskampanjer Föreningsavgift för lokalföreningar Serviceavgift 0:- (20:-) Föreningsavgift för associerad förening 0:- (800:-) Prenumerationsavgifter per år Prenumeration inom Sverige 580:- (490:-) Prenumeration av medlem i nordiskt förbund 660:- (570:-) Prenumeration inom Europa 720:- (630:-) Prenumeration utom Europa 820:- (730:-) Kjell Olsson Östhammars FK yrkar som tilläggsförslag att det inte får budgeteras några underskott i framtiden. Han anför vidare att styrelsens två uppgifter är att ansvara för en sund och långsiktigt hållbar ekonomi samt att sköta medlemmarna så att verksamheten kan överleva långsiktigt. Kansli och tidskrift är sekundära uppgifter. Tidigare styrelser har inte lyckats med sina uppgifter vilket det, under många år, kraftigt sjunkande medlemsantalet visar.

10 Claes Waern Alby-Botkyrka FF anför att man vid nästa kongress bör besluta om någon form av indexreglering av medlemsavgiften. Christer Mårtensson förbundsstyrelsen anför att Kjell Olssons förslag finns i dess nya förslag varför styrelsen tillstyrker Kjell Olssons yrkande. Claes Waern Alby-Botkyrka FF yrkar att kongressen måtte besluta att hålla fast vid nuvarande medlems- och avgiftssystem under kongressperioden, dvs. till 2014 samt att styrelsen och dess stadgekommitté bearbetar frågan om medlems- och andra avgifter för att presenteras som en del av ett förslag till nya stadgar Skälet härför är den koppling frågan om avgifter har med medlemsfrågan. Vad gäller frågan om indexering av avgiften kan han med lätthet tillstyrka att den lämnas till styrelsen och stadgekommittén eftersom det inte är ett beslut som bör fattas nu. Fredy Neüman Falköping FF anför att han tycker styrelsens förslag är bra och att han tillstyrker det. Han avstyrker dock Claes Waerns förslag. Förbundstyrelsen föreslås som en kompromiss att serviceavgiften i formell mening kvarstår i budgeten men att den sätts till 0 kr fram till dess att nya stadgar antagits. Hans Uno Hansson förbundsstyrelsen anför att förbundsstyrelsen är tacksamma för att så många är bekymrade över utvecklingen, att styrelsen är medveten om problemen samt att man gjort en del för att försöka vända trenden. En höjning av avgiften respektive obligatoriets avskaffande kan leda till viss tapp av medlemmar. För att vända utvecklingen måste man dock ha förutsättningar. Sten-Sture Olofsson Malmö FF anför att Kjell Olssons bild av utvecklingen är besk men att det finns en positiv vilja att överleva i föreningarna. Man måste ha optimism. Vad han förstår är förbundet på rätt väg. Åldersstrukturen på medlemmarna är jobbig men utvecklingen måste vändas. John Fritz Nässjö FF anför att the bottom is nådd och att han önskar att de som lagt tid på kritik kommit med lösningar och förslag. Om medlemsavgiften skulle ha värdesäkrats de sista åren skulle avgiften idag varit cirka kr. När vissa kan lägga 200 kr i baren framstår frågan om 20-kronan som märklig. Han anser att vi i stället bör hjälpa styrelsen med konkreta förslag. Jan-Olof Ljungh Trelleborgs FS anför att en höjning av avgiften behövs. Vi måste höja både för att kunna göra en satsning och för att få en budget i balans. Vi måste undvika ett negativt eget kapital. Styrelsen måste arbeta med att få in ytterligare kapital. Klubbarna måste arbeta med att få nya medlemmar, detta är inte förbundsstyrelsen uppgift. Jöns-Petter Ivarsson Södertälje FF anför att vi representera medlemmarna inte oss själva när det gäller pengar och avgifter. Det är svårt att skära i de kostnader vi har men eventuellt kan kostnaderna för revision sänkas genom en bättre upphandling. Göran Eurenius Västerås FF anför att han hade mandat för ett beslut om avgift på 430 kr, inte 500 eller 520 och att han efter telefonkontakt med föreningen kan ange att 27 procent anser det vara ok om obligatoriet försvinner och att 15 procent slutar om avgiften höjs. Stämningen i föreningen har blivit bättre gentemot förbundet. Förslaget till styrelsen är att arbeta med undergrupper för att bl.a. fundera över hur vi skall synas bättre i samhället. Under denna punkt görs även inlägg av Kjell Olsson Östhammars FK, Sonne Persson Ängelholms FF, Lennart Jacobsson Karlskoga FF och Per-Johan Weidolf förbundsstyrelsen Ordföranden beslutar efter att ha inhämtat kongressens mening om streck i debatten. Kongressen går därefter till OMRÖSTNING.

11 Kongressen beslutade att anta det av förbundsstyrelsen lämnade justerade förslaget till medlemsavgifter samt att bifalla Claes Waerns båda tilläggsförslag avseende att hålla fast vid nuvarande medlems- och avgiftssystem under kongressperioden samt att det till dess arbetas fram ett nytt förslag avseende dessa frågor samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att till nästa kongress lägga fram ett förslag av någon form av indexering av medlemsavgiften. Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag till budget för verksamhetsåren 2012 och Kongressen beslutade att bifalla Kjell Olssons tilläggsyrkande om att framtida budgetar inte får visa negativt resultat. Mot beslutet att om avgiftshöjning reserverade sig Erik Mortensen Sundsvalls FF och Mikael Norgren Sundvalls FF. 19. Val av förbundsordförande. Kongressen beslutade att för två år välja Vivi-Ann Rangfors Ystads FF (nyval). 20. Val av fyra styrelseledamöter samt två suppleanter. Kongressen beslutade att för två år välja följande styrelseledamöter: Christer Mårtensson Eslövs FVK (omval), Ivan Forsgren Umeå FVK (omval), Hans-Uno Hansson Nordhallands FF (omval) och Bo Dahlner Vällingby FF (nyval). samt för två år välja följande till suppleanter: Jan Palmén Borås FF (nyval) och Tord Larsson Örebro FF (nyval) 21. Val av en revisor samt en revisorssuppleant. Kongressen beslutade att för två år välja Boris Preijde Borås FF till förbundets verksamhetsrevisor och Kjell Olsson Östhammars FK till suppleant. 22. Fastställande av förbundsstyrelsens beslut om val av externa revisorer. Kongressen beslutade att fastställa förbundsstyrelsens val av Kennerth Malm som extern revisor och till suppleant Marcus Svensson, båda från Revisorsgruppen i Värnamo. 23. Val av valberedning omfattande tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant. Kongressen beslutade att för två år välja följande valberedning: Gösta Karlsson Skara FF (sammankallande), John Fritz Nässjö FF, Lennart Jacobsson Karlskoga FF samt till suppleant Ulf Rick Uppsala FF. 24. Val av hedersordförande för förbundet. Kongressen beslutade att till hedersordförande för Sveriges Filatelistförbund välja Lennart Daun Borås FF.

12 25. Tillkännagivanden. Det anmäldes att Jönköping FF anmält intresse av att arrangera förbundets kongress Avslutning. Vivi-Ann Rangfors Ystads FF tackade för förtroendet att leda förbundet de kommande två åren samt för det stöd och den support hon känt. Hon kände sig väldigt glad och tacksam även om hon insåg att uppgiften inte skulle bli lätt. Hon tackade vidare alla kongressledamöter för ett bra arbete. Hon tackade vidare de nordiska gästerna för att de närvarat under kongressen samt de avgående styrelseledamöterna, särskilt då Bengt-Göran Österdahl avgående ordförande. Bengt-Göran Österdahl tackade övriga styrelseledamöter för deras insatser under de gångna två åren. Förbundspresidiet avtackades och Borås Stad och Borås FF tackades för värdskapet. Förbundets personal Per Bunnstad, Therese Fornstål och Ulf Nilsson tackades med blommor. Gunnar Dahlvig Helsingborgs FF anförde att vi fattat ett historiskt beslut och valt vår första kvinnliga ordförande samt önskade henne lycka och välgång i jobbet. Tore Berg Norges filatelistförbund tackade för intressanta dagar och upplyste om att det nu var tredje gången han var i Borås. Han ansåg att vi nu hade fattat en hel del historiska beslut, däribland att välja en kvinna till ordförande. Han hänvisade till det goda nordiska samarbetet och pekade på en del gemensamma problem. Sören Chr. Jensen Danmarks filatelistförbund tackade för gott nordiskt samarbete inkluderande presidiemöten. Presidiet tackade för två intressanta dagar. Man ser utmaningar för förbundet men är säkra på att förbundet kommer att klara av dessa på ett bra sätt. Alla deltagare önskades hjärtligt välkomna att återkomma till Borås. Ordföranden förklarade därefter kongressen för avslutad. Vid protokollet dagar som ovan Boris Preijde Kongressekreterare justeras: Ulf Olsson Kongressordförande justeras: Tage Jacobson Sonne Persson Bilagor: Verksamhetsplan och budget

13 Bilaga 1 till Sveriges Filatelist-Förbunds kongress 2012

14

15 Bilaga 2 till Sveriges Filatelist-Förbunds kongress 2012

Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014

Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014 Sveriges Filatelist-Förbund Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014 Kom gärna dagen före och var med på SFF-dagarna med 20 handlare och flera föredrag. Se annons i Filatelisten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR Kongress 2015 en

KONGRESSHANDLINGAR Kongress 2015 en KONGRESSHANDLINGAR Kongress 2015 en 1 Innehållsförteckning Dagordning 3 Förtroenderevisorernas granskningsrapport 6 med styrelsens kommentarer Ärenden som stadgeenligt anmälts till behandling 9 Avgifter

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Brf Gullvivan Protokoll årsstämma 2014 14 Protokoll årsstämma Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: 2015-04-20 Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Plats: Skyddsrummet, Växthusvägen 1 Öppnande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sven Fogelberg öppnade stämman. 2. Val av stämmoordförande och val av protokollförare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Ordförande: Kay Wictorin Sekreterare: Annica Hallgren Justerare:

Läs mer

, klockan 19 Årsmöte BS Nordboulen. Boulehallen, Umeå

, klockan 19 Årsmöte BS Nordboulen. Boulehallen, Umeå 2016-02-24, klockan 19 Årsmöte BS Nordboulen Plats ande Boulehallen, Umeå Ole Gröndal Carl-Olof Gustafsson Ewa Hahn Karp Majlis Israelsson Lennart Johansson Rune Karlsson Rut Karlsson Kjell Karp Staffan

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma i Sätra Brunn, Sala den 19 juni 2010

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma i Sätra Brunn, Sala den 19 juni 2010 Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma i Sätra Brunn, Sala den 19 juni 2010 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare välkomna och förklarar

Läs mer

Årsmöte protokoll nr 39

Årsmöte protokoll nr 39 Hans Svensson Sid 1 (6) Årsmöte protokoll nr 39 Tid: 2005-07-02 Plats: Tånga Hed, Vårgårda Närvarande: Ca:240 medlemmar 1. Årsmötets öppnande Mötet öppnades av Lasse Lähnn och deltagarna hälsades välkomna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer