Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening"

Transkript

1 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare Marie Carlander, suppleant Frånvarande: Robert Schill, suppleant Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Enda punkten som föranleddes att vidare behandla var garageenkäten. Se under punkt Ekonomi 3.1 Dagsläge, resultat 2010 Bosse redovisade samt kommenterade resultatet för Det mesta var fokuserat kring de mycket höga kostnaderna för El och för snöröjning. El-kostnaderna för kvartersgård och Pool har relativt 2009 ökat med ca :- (ca 7.000:- över budget) och för yttre anläggningar, främst garagen, ökat med ca :- (ca :- över budget). Orsaken till den kraftiga ökningen av El-kostnaderna är främst den osedvanligt kalla vintern både under första kvarteret och under fjärde kvarteret Det höga El-priset spelar naturligtvis också in. En analys av El-förbrukningen måste göras inför vårstämman! Snöröjningskostnaden har ökat med ca :- relativt 2009 (ca :.- över budget) trots samma avtalsnivå som tidigare. Den snörika vintern, både 1:e och 4:e kvartalet, är självklart orsaken till den höga kostnaden. 3.2 Ekonomi 1:a kvartalet 2011 Likviditeten kommer till och med vara riktigt ansträngd. Bosse och Stig har varit aktiva och ordnat så att vi kan betala löpande fakturor något senare från främst El-bolag och från Sunaru (snöröjning). Från och med är likviditeten bättre då nya kvartersavgifter kommer in, men det förutsätter att alla betalar in samfällighetsavgiften i tid. 4. Vårstämma Styrelsen med kassören och ordförande i spetsen arbetar just nu fram underlag för beslut som skall tas på vårstämman, dvs främst Årsbokslut med kommentarer samt Verksamhetsberättelse. 4.1 Bokslut 2010 och kommentarer Bosse har samarbete med våra revisorer för att få slutversion av bokslutet. Vi har vid årsskiftet ett eget kapital på ca :- med en skuld på ca :- (El-kostnader dec). Årets resultat blev ca :- då avskrivningskostnader för garageportarna på ca :- inräknats, dvs utan dessa avskrivningar blev resultatet ca :-. Intäkterna blev ca :- högre än vad kvartersavgifterna ger på grund av extra utdebitering för asfaltering inom kvarteret, 5.000:- per hushåll som engångsbelopp eller 1100:- under fem kvartal. Asfalteringskostnaderna, ca :- betaldes med denna extra utdebitering samt med ca :- ur tidigare fonderade medel.

2 4.2 Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelsen är klar och nu undertecknad av styrelsen samt revisorerna. Distribueras tillsammans med övriga handlingar inför vårstämman. 4.3 Åtgärder - Nyttjande av garage Enkät skickades ut till samtliga husägare den 11 nov. med önskan om svar den 30 nov.,se bilaga. 38 svar erhölls. Efter 1:a påminnelse erhölls ytterligare 14 svar, dvs totalt 52 svar. Efter 2:a påminnelse erhölls ytterligare 6 svar, dvs det saknas fortfarande svar från 4 husägare! Slutresultatet visar att: - 49 husägare använder garaget till biluppställning. - 9 husägare använder garaget till MC, förråd. En avsevärd förbättring av garagenyttjandet har glädjande konstaterats efter enkät aktiviteten! 4.4 Eventuell borttagning av refuger Styrelsens gemensamma bedömning är att denna fråga är aktuell först när stämman beslutar om asfaltering av garageplan 5. Övriga frågor 5.1 Planering 2011 Vår målsättning är att ha sex stycken styrelsemöten under verksamhetsåret. I närtid planeras det 2:a styrelsemötet den 22 februari för främst en avstämning avseende handlingar etc inför Vårstämman den 14 april. 5.2 Valberedning. Styrelsens ger i uppdrag till valberedning att inkomma med förslag på ny suppleant istället för Robert Schill som avsagt sig fortsatt styrelseroll. Stig kommer att kontakta valberedningen för att delge styrelsens förslag. 5.3 Nya samfällighetsmedlemmar Vi hälsar Åsa & Mikael Åström med barnen Zack & Bella på Erikslundsvägen 368 varmt välkomna till vårt kvarter Underhåll Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsuppsägning)

3 5.5 Förslag på byte av lås Styrelsen har fått in förslag på att byta låset i kvartersgården då enligt kvartersgårdsvärdarna händer att samlingsrummet används utan att kvartersgården har bokats. Vårt beslut är att inte bifalla förslaget om att byta lås. Som grund för beslutet är att vi vill ha ytterligare klarläggande om att kvartersgården används frekvent utan bokning samt vill få uppgift om vilka det är som gör detta och påtala att bokning måste ske! 6. Nästa möte Beslutas ske , på samma tid, dvs 19.00, och i samma lokal som idag. 7. Mötet avslutades klockan Vid protokollet Justeras Niclas Åding, sekreterare Stig Hedlund, ordförande

4

5 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Niclas Åding, sekreterare Agenda Frånvarande: Bo Lindström, kassör Robert Schill, suppleant Marie Carlander, suppleant 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) 2.1 Valberedning Stig har haft möte med Tina, Ann och Fredrik i Valberedningen. Förslag har lämnats beträffande styrelsesuppleant, revisorssuppleant samt ansvariga för resp. Underhållsgrupp. Valberedningen har godkänt att deras förslag skall vara klart senast den 28 mars för att ingå i handlingarna inför Vårstämman den 14 april 2.2 Byte av lås i kvartersgården Efter föregående styrelsemöte har skadegörelse skett i kvartersgårdens samlingsrum. Någon tid mellan den 30 jan och 2 febr. har någon utan bokning av kvgården varit där och slitit ned ett värmeelement och ett element är nästan löst. Efter detta beslöts att byta låscylindrar i dörrarna till samlingsrummet. Nu finns nycklar hos kvartersgårdsvärdarna, aktivitetskommittén, städbrickan samt hos ordf. 3. Ekonomi 3.1 Årsbokslut 2010 Efter Bosses dialog med revisorerna samt några mindre justeringar är nu Årsbokslutet 2010 klart för undertecknande av samtliga i styrelsen. Årsbokslutet undertecknades. 3.2 El-kostnader Som tidigare informerats om har El-kostnaderna överstigit alla förväntade kostnader. Stig kommer att jämföra kostnaderna med övriga kvarters kostnader, se pkt.4.2 samt ta fram en grafisk jämförelse mellan 2008, 2009 och Fakturor under febr. och mars På grund av att Bosse är bortrest kommer Stig att ombesörja inbetalning under febr. och Niclas (med hjälp av Lars Lundmark) under mars. Vi har tillgång till samfällighetens kort för Inbetalning på Nordea-konto. Under Stigs bortovaro (26/2 26/3) tömmer Niclas samfällighetens brevlåda, E-vägen Kvartersavgifter 1 kv. Niclas tar hand om alla kontoutdrag samt noterar inbetalningarna. Vid dröjsmål över 1 vecka, till 7 mars, kontaktar Niclas den husägare som missat inbetalningen.

6 4. Vårstämma 4.1 Motioner Stig sätter upp anslag för inlämning av motioner till senast den 15 mars. Niclas tar hand om ev. motioner och bedömer om Stig skall informeras. Anslaget tas ner från anslagstavlorna. 4.2 Jämförelse med övriga samfälligheter i Erikslund Stig har mailat till ordf. i de övriga kvarteren med syfte att erhålla en jämförelse om kvavgifter, kostnader etc för presentation på Vårstämman samt vid behov vidta åtgärder vid större avvikelser. Hittills har Erikslund 1 och Erikslund 3 lämnat underlag, se nedan och 4:an har lovat att lämna in sina delar. Jämförande ekonomi mellan Erikslunds samfällighetsföreningar :an 1:an 3:an - Kvartersavgift inkl. kabelavgift -- Kvartalsavgift 1700:- / kvartal. 1750:- 2030:- En mindre höjning kommer att föreslås 2000:- på höststämman. -- Kabelavgift Transit, Comhem Transit ca : : :- - Styrelsearvode, inget :-? - El- kostnader -- Avtal. Löpande med Löpande? Telge enegi Fortum? Kvartersgård & pool ca : : :- ca kWh 31621kWh? -- Garage & yttre anl. ca : : :- ca kWh 30358kWh? - Snöröjning, ca : : :- - Större investeringar Asfaltering av vägar inom området. NCC ca :- -- Extra utdebitering 5000:-/ hushåll - Investeringsfond. -- Noll efter asfalteringsinsatsen! -- Min :-/år är inriktningen :- 5. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 6. Nästa möte Erfordras något styrelsemöte, tex orsakat av någon motion, innan Vårstämman den 14 april meddelas detta så snart möjligt!. 7. Avslutning Mötet avslutades ca Vid protokollet Justeras Niclas Åding, sekreterare Stig Hedlund, ordförande

7

8 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: samt del av tid (pkt. 5) Stig Hedlund, ordförande Ulf Hallander Bo Lindström, kassör Niklas Friberg Niclas Åding, sekreterare Markus Brännström Anders Jansson, suppleant Peter Wård Marie Carlander, suppleant Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och då speciellt Anders Jansson som är ny i styrelsen samt öppnar mötet. 2. Föregående protokoll Inga åtgärdspunkter att behandla från föregående möte. 3. Ekonomi - Dagsläge Minst sagt ansträngd likviditet för tillfället. Dock är detta det mest kritiska datumet. Redan efter den 1 juni då vi får in kvartersavgifter vi på plus och styrelsen är trygg i situationen. Risker framöver är främst väderfaktorerna under Q4, dvs kostnader för ev. snöröjning och El förbrukning. Vi diskuterade om elförbrukningen och hur vi kan göra för att få minimera denna kostnad. Vi kom fram till att fortsätta bevakningen av priset på elmarknaden. Bosse följer upp prisutvecklingen samt tar fram underlag för om vi bör välja fast- eller rörligt avtal. Dessutom undersöker Bosse om vi kan erhålla rabatt om vi lyckas få med andra kvarter i gemensamt ramavtal med någon leverantör. Beslutet om ev. nytecknande av El-avtal bör ske under tidig höst (aug. sept.) då förhoppningsvis det fasta El-priset är som lägst. - Prognos Vår bedömning är att vi har en kassa på ca 60' vid årsskiftet och i övrigt följer vi plan. 4. Vårstämma - Intryck och Åtgärder Mandatperioden för styrelsen är i enlighet med gällande stadgar. Ambitionen för styrelsen är att personerna på styrelseposterna byts växelvis. I övrigt läggs protokollet från vårstämman till handlingarna. Såväl de uppdaterade Stadgarna som vårstämmans protokoll är inlagt på vår hemsida.

9 5. Underhållsgrupper med deltagande av underhållsansvarig för Utemiljö samt områdesansvariga - Ekonomi Stig redogjorde för ekonomiska läget till områdesansvariga. - Åtgärder. Niklas Friberg redogjorde för åtgärder gällande lekplats 1 där det främst är åtgärd av rutschkanan samt anskaffning av sand (Stig beställer) och borttagning av cementrör. För lekplats 2 nämnde Peter att stockar måste bort och ersättas med nya. Gungbräda måste bytas ut, däckgunga måste kompletteras. För lekplats 3 informerade Markus om att klätterställning och gunghäst behöver målas. Samtliga områdesansvariga tar fram en åtgärdsplan för sommarens åtgärder med bedömda kostnader som lämnas snarast till Bosse eller Stig. Lekplatserna är i år prioriterade att underhållas/renoveras Områdesansvariga fick till uppgift att kontrollera säkerheten för resp lekplats. Anders har kopia, som delges de områdesansvariga, på den åtgärdslista som bla Erikslund 3 erhöll efter en certifierad genomgång av deras lekplatser. Efter en mer utförlig genomgång av lekplatserna ur säkerhetssynpunkt gör de områdesansvariga upp en åtgärdsplan som bör vara klar i god tid innan höststämman då budget för 2012 tas, dvs säga vara klar senast mitten på september! - Gräsklippningsplan Vi gick igenom planerna för de tre områdena och förtydligade att områdesansvariga har ansvar för att gräsklippning sker enligt plan. 6. Övrigt Anders har tillsammans med Stig uppvaktat Täby kommun med uppmaning att utföra en upprustning av friidrottsdelen i anslutning till fotbollsplanen. Positiv respons har erhållits primärt. 7. Nästa möte Datum för styrelsemöte resten av 2011 är: 23 augusti, 20 september, 13 oktober och 6 december. Höststämma planeras till den10 november, varav den 10 oktober ska motioner ha inkommit för att behandlas på höststämman. Höststädning planeras till söndagen den 6 november 8. Avslutning Stig avslutar möte klockan 20:45 med att vi tar gruppfoton för informationsblad.

10 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare Anders Jansson, suppleant Agenda 1. Inledning Frånvarande: Marie Carlander, suppleant 2 bilagor Stig hälsar alla välkomna efter sommaruppehåll och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Inga åtgärdspunkter att behandla från föregående möte. 3. Ekonomi - Dagsläge Det ser bättre ut än vad vi förutsåg i tidigare protokoll. För att stärka vår ekonomi inför kommande års underhåll kommer styrelsen återkomma med en 5- årsplan på identifierat behov av ekonomiska medel som vi behöver reservera för att kunna åtgärda enligt denna plan inom befintlig fastslagen årsbudget. Stig med hjälp från Ulf Hallander tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Kassören redovisade den mest sannolika ekonomiska ställningen 31/ Styrelsen räknar med att kunna redovisa samma positiva överskott som för Överskottet för 2011 beräknas till ca :- och kassan vid årets slut till ca :- - El-avtal Viktig punkt som vi behandlar vid varje möte och vi uppdaterar oss på prisläget för några olika Elbolag. samt vilket avtal som är mest fördelaktigt för oss. Det avtal som ser förmånligast ut är Telge Energi (som vi har i dagsläget) och med bundet pris från och under vinterperioden, helst t o m febr (6 mån) och löpande pris under den varma perioden. Bo och Stig får full mandat av styrelsen att fatta beslut rörande detta. 4. Kvartersfrågor - Asfaltering, åtgärder, se bif Stig har med NCC (här benämnd som vi) kommit överens om följande angående asfalteringen: - Vi gör en besiktning i höst 2011 (sept-okt) och tittar hur det ser ut. - Vi observerar ytorna i vår och ser om något har hänt under vintern - Vi tar en ytterligare besiktning när det är som varmast, sommaren 2012 (juli aug) - Ser vi någon förändring då, som kräver åtgärd, så rättar vi till ev. problem - Kvartersgård, inbrott I början av juli inträffade ett inbrott via balkongdörren mot poolen. Väl inne valde de att stjäla all alkohol (öl och några vinflaskor). Stig har därefter bytt låset till balkongdörren.

11 - Underhåll, lekplatser Lekplats nummer ett har fått en ny rutschkana med Ulf Hallanders goda insats. Lekplats nummer två har fått bänkplankor bytta. Slipers till kortsida är ej bytta men finns inköpta. På lekplats nummer tre har gunghäst renoverats och ruschbanans räck målats. Då Nicklas Friberg kommer att flytta har Tomas Carlsson tillfrågats om att ta över ansvaret. Behandling av ruschbanans åkyta återstår. Vi från styrelsen tycker att den egna insatsen från resp. delområde är mycket positivt! 5 Övrigt - Styrelsen överväger om vem som får uppdraget att sköta vår snöröjning kommande år. Vi har fått in avtalsförslag från vår nuvarande entreprenör (Sunaru) och har begärt offert från Altrack. - Styrelsen välkomnar nyinflyttade familjen Tehranidoust/Baghdadi till 356:an. 6 Nästa möte Styrelsemöte nr 5 den 20 september och nr 6 den 4 oktober. Höststämma planeras till den10 november, Höststädning planeras till söndagen den 6 november 8 Avslutning Stig avslutar mötet klockan 20:20.

12 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare Anders Jansson, suppleant Frånvarande: Marie Carlander, suppleant Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Åtgärdspunkter att behandla från föregående möte är dels elavtal och dels underhållsplanen. Samtliga punkter behandlas separat under punkt Ekonomi - Dagsläge Det ser bättre ut än vad vi förutsåg i tidigare protokoll. För att stärka vår ekonomi inför kommande års underhåll kommer styrelsen återkomma med en 5-årsplan på identifierat behov av ekonomiska medel som vi behöver reservera för att kunna åtgärda enligt denna plan inom befintlig fastslagen årsbudget. - El-avtal Bo och Stig har valt med styrelsens mandat binda vårt elavtal på ett år från 1/10. Elleverantör blir som tidigare Telge Energi. Beslutet fattades efter 4 inkomna offerter. Omförhandling kommer påbörjas i augusti nästa år. 4. Kvartersfrågor - Underhåll -- Underhåll 5-årsplan Stig har tagit fram ett förslag till underhåll närmaste fem åren. Samråd har tagits med Ulf Hallander, se bif Efter mötet har Stig och Ulf haft kontakt med Lennart Larsson som arbetar med takläggning. Han kommer att besiktiga taken samt säger att takmassa bör man inte lägga på! -- Pool Stig Hedlund kontaktar Mats Remnestål, poolansvarig som får undersöka lämpligheten och kostnad för att införskaffa ett pooltäcke som skall beaktas i underhållsplanen.

13 - Snöröjning Bo och Stig får Styrelsens uppdrag att slutföra snöröjningens beställning. 5. Övrigt Höststämma planeras till den 3 november, varav den 3 oktober ska motioner ha inkommit för att behandlas på Höststämman. Styrelsen behandlade den preliminära dagordningen för Höststämman. Mikael Boettge föreslås av styrelsen att ingå i valberedningen. Beslut tas på Höststämman. Höststädning planeras till söndagen den 6 november. Planerade datum då styrelsens medlemmar ej kan närvara vid möte: Bo: November, kan således ej prel. medverka under Höststämman. Stig: 17/10-31/10 Niclas: 2/10-20/10 6 Nästa möte Onsdag den 5:e oktober kl. 19:00 i kvartersgården. 7 Avslutning Stig avslutar möte klockan 20:20.

14 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Frånvarande: Marie Carlander, suppleant Niclas Åding, sekreterare Anders Jansson, suppleant Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Beslöts att i Niclas Ådings frånvaro upprättar Stig protokoll från dagens möte och Bosse justerar. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Åtgärdspunkter att behandla från föregående möte är poolfrågor och snöröjning. Dessa punkter behandlas separat under punkt Ekonomi - Dagsläge Enligt den prognos som Bosse gjort kommer vi att ha ca :- i kassan vid årets slut. - Investeringar 2011 Efter Stigs samtal med Mats Remnestål, poolansvarig (se pkt.5) beslöt Stig och Bosse att anskaffa plåttäckning av poolen. 4. Hösstämma - Budget 2012 Enligt tidigare diskussion i styrelsen har Bosse och Stig i budgeten utgått från att dels en investeringsfond bör läggas upp för kommande behov och dels att ekonomin bör stärkas för att motverka de betalningsproblem vi hade 2:a halvåret Därför föreslår styrelsen att samfällighetsavgiften höjs till 2000:- per kvartal från nuvarande 1700:-, se bilaga1. Med denna höjning och med de kostnader som budgeteras förväntar styrelsen att :- erhålls i investeringsfonden och att resultatet blir ca :-, dvs totalt kommer ca :- att finnas i kassan vid 2012-årsslut. - Underhåll och investeringar Förslag till plan har framtagits i samarbete med Ulf Hallander, underhållsansvarig och Mats Remnestål, se bilaga 2. - Kallelse och dagordning Kallelse med dagordning fastställdes, se bilaga 3. Beslöts att delas ut till samtliga hushåll då det enligt våra stadgar Gäller om någon för föreningens avgörande fråga skall behandlas, dvs i detta fall höjning av samfällighetsavgiften. - Distribution av handlingar Enligt våra stadgar skall kallelsen med dagordning anslås på våra tre yttre anslagstavlor och allt

15 beslutsunderlag sättas upp på anslagstavlan i kvartersgården, läggas in på vår hemsida samt finnas tillgängligt hos Stig eller Bosse för de medlemmar som inte har tillgång till hemsidan. 5. Kvartersfrågor - Snöröjning Nytt 2-årsavtal har tecknats med vår tidigare entreprenör, SUNARU. Offert hat även tagits in från annan entreprenör, Altrac men då SUNARU:s offert var dels förmånligare och dels då tre andra samfälligheter valt att teckna avtal med SUNARU var valet enkelt. Avtalet är utan indexuppräkning för Poolen Efter samråd med Mats Remnestål beslöts att plåtskydd anskaffades till poolen. Tidigare plastduk behövde lagas och då plåttäckningen köptes rabatterat beslöts att kostnaden skulle belasta Mats anser att annan täckning vid kallare perioder under sommarperioden är inte praktiskt att ha. 6. Övriga frågor - Valberedning Tina Eriksson har meddelats via mail att ny person kommer att väljas in i Valberedningen. Mikael Boettge har tillfrågats och accepterats och Ann Lindgren väljs som sammankallande. Fredrik Jakobsson ingår sedan tidigare. 7. Nästa möte, höststädning - Höststämman torsdagen den 3 november kl Styrelsemöte nr Tisdagen den 6 december. Plats meddelas senare! - Höststädning Söndagen den 6 november med start kl Avslutning Mötet avslutades klockan 20:00. Vid protokollet Justeras Stig Hedlund Bo Lindström

16 Bilaga till Styrelsesammanträde nr 7, 2011 i Erikslunds femte samfällighetsförening Från: Stig Hedlund Bilaga 1. Skickat: den 24 november :05 Till: Sven-Olov Johansson,Täby VA Kopia: Bo Lindström ; Anders Janson ; Niclas Åding Ämne: Erikslund Hej Sven-Olov! Refererar till mitt telefonsamtal med dig i dag. Det är bra att Ni kontrollerar brandposterna i bla vårt område med ca 1 års mellanrum! Föranlett av fråga som ställdes på vår Höststämma Hälsningar! Stig Hedlund Ordf. i Samfällighet

17 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Erikslundsvägen 272 Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Marie Carlander, suppleant Anders Jansson, suppleant Frånvarande: Niclas Åding, sekreterare Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnade mötet. Anders Jansson valdes till sekreterare för mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Åtgärdspunkter att behandlas från föregående möte avser höststämman. Dessa punkter behandlas separat under punkt Ekonomi - Dagsläge Enligt den prognos som Bosse gjort kommer vi att ha ca :- i kassan vid årets slut mot det överskott på :- som bedömdes vid föregående styrelsemöte samt vid höststämman. Detta förutsätter att det milda vädret fortsätter under december samt att snömängden blir minimal före nyår! 4. Hösstämma Erfarenheter och åtgärdspunkter Stämman genomfördes i positiv anda och de förslag som styrelsen föreslog beslutades, dvs främst: - Höjning av kvartalsavgiften från 1700:- till 2000:- fr o m Påkoppling av garagevärmen skall vara ytterst restriktiv. Frågan om stängning av garagevärmen skall tas upp på vårstämman. - Kontroll av brandpostfunktionen bör stämmas av med Täby kommun, se pkt. 6 - Information från Transit bör initieras, se pkt.5 5. Kvartersfrågor 5.1 Transit info På vårt initiativ inbjöd vi Transit Bredband till ett informationsmöte den 10 november. Gustav Kjellberg som är nytillträdd avtalsansvarig på Transit orienterade om Transits utbyggnadsplaner och produkter. Vi var ca 15 deltagare med stort intresse och fick en bra dialog. Följande kan sammanfattas från infon: - Det är ytterst tveksamt om behovet att gå över till Fibernät för vår del. I närtid kommer Transit att kunna leverera en datahastighet på upp till 100 Mbit som är fullt tillräckligt för även realativt avancerade applikationer. - Efterfrågan på digitalboxar har varit över förväntan vilket har inneburit viss försening men skall vara löst innan november månads utgång. - Extra kort för tillvalskanaler finns nu att tillgå. - Antalet HD-kanaler från nuvarande kanal 1 kommer att hålla den takt som kanalleverantörerna håller. - De som har problem med integrering av digitalboxen med sin TV kontakta Transit på telefon eller besök Transit vid Brandstationen på väg mot Näsby Park! - I svåra fall begär att Transit- representant gör hembesök

18 6. Övriga frågor 6.1 Brandposter Stig har efter höststämman varit i kontakt med Täby kommuns VA-ansvarige, Sven-Olov Johansson angående kontroll av de brandposter som finns inom vårt kvarter. Han svarade att brandposterna kontrolleras årligen. Mail-bekräftelse har skickats till S-O Johansson, Se bilaga1../1 6.2 Egna utlägg Stig redogjorde för egna utlägg på 2350:- avseende främst bilersättning på totalt 40 resor till/från Hagbytippen i samband med Vår-och höststädning samt övriga resor inom stockholmsområdet. Bosse redogjorde för sina utlägg på 875:-. Styrelsen godkände utbetalning av dessa utlägg till Stig och Bosse. 6.3 Nyinflyttade I Erikslundsvägen 264 har - Maria von Sternecke med barnen Alexander (20 år), Louise (17 år) och Max (15 år) flyttat in. Styrelsen hälsar Er varmt välkomna till vårt kvarter! 6.4 Uthyrning av garage Förfrågan om hyrning av garageplats har kommit till våra brevlådor. Stig har varit i telefonkontakt med den person som önskar att hyra och klarlagt att det inte kan bli aktuellt enär garagen är samfällighetens och inte privata. 6.5 Lån av kvartersgården Förfrågan från Täby Tennisklubb har kommit om lån av kvartersgården fredagen den 9 dec. till och med söndagen den 11 dec. Detta på grund av en juniortävling där ca 10 deltagare med vuxna ledare från annan ort behöver lokal för övernattning. Då kvartersgården inte är inbokad för annan verksamhet godkände styrelsen utlåningen. Stig står som kontaktperson mot Täby Tennisklubb. 7. Kommande möten Det första mötet 2012 kommer att hållas Måndagen den 23 januari kl i kvartersgården. Därefter bokades följande mötestidpunkter in: Måndagarna den 27 febr. och den 26 mars. Övriga tidpunkter under våren 2012: Vårstäddag söndagen den 15 april Vårstämman torsdagen den 19 april 8. Avslutning Mötet avslutades klockan 20:00. Vid protokollet Justeras Anders Jansson Stig Hedlund

19 NCC Roads AB, Sverige Öst Täby Att. Bo Söderqvist Sommargatan Norrtälje Asfaltering. Erikslund 5 i Täby. Asfalteringen inom vår samfällighet Erikslunds Femte Samfällighetsförening genomfördes av Er under tiden Som vi tidigare informerat Er så har vi varit mycket nöjda med Ert arbete och samarbetet med Er. Med den av Er valda dränerande asfalten (DBT) har erhållits en mycket bra avrinning vid regn. Det som tyvärr uppstått i sommar är att på vissa ytor har asfalten upplösts med följd att vi har fått klagomål från boende att asfalten släpper med följd att man kan få asfalt under skosulor. De ytor som det gäller har Ni tidigare besiktigat och uppstår då solen är intensiv (över ca 25 grader) och inga huskroppar skyddar tillräckligt. Efter kontakt med Er under slutet av juni var Er arbetsledare här och la på fin sand över de skadade ytorna, se bild Denna åtgärd gjorde att asfalten bands och blev torrlagd. Under sista veckan i juli då temperaturen vissa dagar var grader uppstod några fler små ytor med kladdig asfalt, se nedanstående bild. Vi har själva lagt på sand även på dessa ytor Vi är självklart undrande hur asfalten skall uppträda i framtiden och vilka åtgärder Ni kan och kommer att vidta för att säkerställa att inte främst våra barn kommer in med asfalt under sina skor. Med det fina samarbete vi har med Er är vi övertygade om att det blir en bra och hållbar lösning! Med vänlig hälsning Stig Hedlund Ordf. i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslundsvägen

20 Underhåll, 5-årsplan - Genomfört Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsuppsägning) - Insatser inom en 5-årsperiod För nedanstående större åtgärder bör prioritering göras och ekonomiska resurser planeras in. Bedömda kostnader i 2011 års prisnivå. --Asfaltering av parkering och infart NCC anbud :- --Garage- och Kvartersgårdstak - Omläggning av takpapp. TSS(Tätskiktsspecialisten AB) säger efter inspektion, 13 sep. 2011: Samtliga tak är i dåligt skick. Pappen är torr och sliten. Samtliga garagetak behöver läggas om. TSS pris 2011: 295:-/m2 inkl. moms Garage, 1170 m :- Kv.gård, 100 m :- - Alternativ; ISOLA Takmassa, eget arbete. 20 liter a 735:-, räcker till 33m2 Ca 40 x 20 liter :- --Ny trall i poolområdet Trall 230 m :- Reglar, skruv etc 5.000:- --Fibernät, Transit 62 hushåll x 7000: :- (minus kanalisering :-) : :- Anm. Om kvavg. höjs från 1700:-/kv till 2000:-/kv erhålls ett hypotetiskt tillskott på :- per år och :- under en 5-årsperiod.

21 bsida 1 av 1 Jan Lindroth Från: "Söderqvist Bo (Road SE)" Datum: den 15 augusti :41 Till: Ämne: Asfaltering Erikslund Hej Stig Jag fick ditt brev nu med eftermiddagsposten och jag föreslår att vi gör som vi pratade om i telefon d.v.s 1. Vi gör en besiktning i höst 2011 (sept okt) och tittar hur det ser ut. 2. Vi observerar ytorna i vår och ser om något har hänt under vintern 3. Vi tar en ytterligare besiktning när det är som varmast, sommaren 2012 (juli aug) 4. Ser vi någon förändring då, som kräver åtgärd,så rättar vi till ev problem Med Vänlig Hälsning Bo Söderqvist Platschef, beläggning NCC Roads AB Sverige Öst Mobil Sommargatan Norrtälje Org.nr Besöksadress Bolagets säte Solna Sommargatan 4 Vat nr SE

Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslunds Femte Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie Höststämma den 3 november 2011. Styrelsens ordförande Stig Hedlund hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 1.

Läs mer

Ordinarie höststämma 2012

Ordinarie höststämma 2012 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie höststämma 2012 Tid: Torsdagen den 15 november 2012, kl 19.30 Plats: Kvartersgården Ärende: Se dagordning. Det är styrelsens förhoppning att

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Ordinarie höststämma den 14 november 2013

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Ordinarie höststämma den 14 november 2013 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Sida 1 (3) 6 bilagor Dagordning: 1. Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande 2. Val av sekreterare för stämman. Stämman valde Anders

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Höststämma den 14 november 2013 Kl 19.00

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Höststämma den 14 november 2013 Kl 19.00 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Höststämma den 14 november 2013 Kl 19.00 Dagordning: 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Justering av röstlängd 4 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

Debeteringslängd för samfällighetsavgifter Erikslund V Bilaga 3.

Debeteringslängd för samfällighetsavgifter Erikslund V Bilaga 3. Debeteringslängd för samfällighetsavgifter Erikslund V 2012. Bilaga 3. Husnr Namn Kvart. 1 Kvart. 2 Kvart. 3 Kvart. 4 258 Olsson 2000 2000 2000 2000 260 Åberg 2000 2000 2000 2000 Samfällighetsavgiften

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslunds Femte Samfällighetsförening Ordinarie vårstämma den 25 april 2013 Sida 1 (4) 8 bilagor Dagordning: 1. Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande 2. Val av sekreterare

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslunds Femte Samfällighetsförening Dagordning: Ordinarie höststämma den 15 november 2012 Sida 1 (3) 8 bilagor 1. Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande. 2. Val av

Läs mer

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006 Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Närvarande: Ulf Hertin ordf., Owe Eriksson v ordf., Bo Andersson kassör, Jan Holmgren UC-ansvarig, Susanne Härfstrand suppl., Kenneth Mölleborn suppl.,

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 4, 2015 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 4, 2015 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 4, 2015 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2015-04-15 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Magnus Wassén, ordförande Anders Janson, sekreterare Cecilia Lund, kassör

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Lavendelns samfällighetsförening

Lavendelns samfällighetsförening Lavendelns samfällighetsförening Protokoll nr 10 fört vid styrelsemöte i Lavendelns samfällighetsförening (LSF) den 7 maj 2014 Närvarande: Frånvarande: Mikael Ichu Stig Privén Jaakko Mottinen Farouk Bikandi

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Skrivelsen inkl svar från styrelsen Sidan 1 av 5

Skrivelsen inkl svar från styrelsen Sidan 1 av 5 Skrivelsen inkl svar från styrelsen Sidan 1 av 5 På årsstämman presenterades de två offerter som styrelsen tagit in. Dessa presenterades muntligt. Namnen på företagen, hur mycket toppning som blivit offererat

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2012 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2012 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2012 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2012-01-23 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning Samfälligheten Erikslund 2 Kallelse till årsstämma Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00 Dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Protokoll från årsstämma 2014

Protokoll från årsstämma 2014 Protokoll från årsstämma 2014 Nälstahögdens samfällighetsförening 1/8 Följande protokoll är fört vid Nälstahögdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma tisdagen den 29:e April 2014. De fastighetsägare,

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Protokoll till styrelsemöte nr Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl Plats: Solveig Norrman, Ö T 75. Närvarande Anders Reyman

Protokoll till styrelsemöte nr Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl Plats: Solveig Norrman, Ö T 75. Närvarande Anders Reyman Protokoll till styrelsemöte nr 2-2016-2017 Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl 10-12 Plats:, Ö T 75 Närvarande Hans-Göran Hermansson Pär Svensson Roger Johnsson Jan Dahlström ordf kassör ledamot ledamot

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Erikslunds Femte samfällighetsförening. Konstituerande styrelsemöte 2005-05-12

Erikslunds Femte samfällighetsförening. Konstituerande styrelsemöte 2005-05-12 Erikslunds Femte samfällighetsförening Konstituerande styrelsemöte 2005-05-12 Närvarande: Marie Töpel 264 Bo Lindström 286 Sylvia Thege 276 Sten-Ove Malmberg 346 1 Fastställande av ny styrelse Det beslutades

Läs mer

Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården.

Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården. Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården. Årsstämman äger rum den 20 mars 2014 kl. 19:00. Agenda till årsstämma

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

LindhagaBladet Dec 2015

LindhagaBladet Dec 2015 LindhagaBladet Dec 2015 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Kamran Khwaja Axgatan 81 276739 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Julia Strömberg Rågkornsgatan

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Gulsippan 2011-11-03 Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Medlemsavgifter Uträkning av intäkter 1600x91 (kv 4/11) 145 600 kr Vatten 192 920 kr 1600 1 91 145 600 kr 1600x91x3 (kv 1-3/12) 436 800 kr El

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ekonomi - Nyinflyttade medlemmar - Ris och Ros från medlemmar - Övrigt, samt inlägg från medlemmar till HUSARBLADET Styrelsen

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan),

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), 2016-03-17 Dagordning 1. Stämman öppnas...3 2. Fastställande av dagordning...3 3. Fråga om stämman är behörigen kallad...3

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

PROTOKOLL. fört vid styrelsemöte 2009-01-25 kl.18.30-20.30

PROTOKOLL. fört vid styrelsemöte 2009-01-25 kl.18.30-20.30 GLASSEN 1 (5) fört vid styrelsemöte 2009-01-25 kl.18.30-20.30 Närvarande: Stig-Arne Sjögren Paul Nilsson Per-Anders Lindgren Carina Lundberg Catarina Hanell Åsa Bergström Daniel Fredlander Erik Nilsson

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Ordinarie höststämma den 12 november 2015

Erikslunds Femte Samfällighetsförening. Ordinarie höststämma den 12 november 2015 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Sida 1 (5) 3 bilagor Dagordning: Ordinarie höststämma den 12 november 2015 1. Val av ordförande för stämman. Stämman valde Magnus Wassén till ordförande 2. Val av

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08 Nuläge Datum 2015-06-26 2016-04-16 Medlemmar 650 711 Intressenter/ 12 2 ännu ej betalt Totalt 662 713 Beställt fiber 565 840

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Bärnstenens samfällighetsförening

Bärnstenens samfällighetsförening Bärnstenens samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2011-04-14 i Carlskyrkan 1 Stämman öppnas Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning Den

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00

INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00 INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00 AGENDA Välkomna! þ Frivilligt kapital6llsko9 þ Ekonomigenomgång þ Avgi>shöjning þ Vad har gjorts? þ Vad planeras a9 göras þ Styrelsens arbete NYCKELTALSANALYS

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1(9) Föreningsstämma Tid: 2015-03-24 Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1 Protokoll 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Ordförande Sven Bjerèn valdes

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

1 Årsstämmans öppnande Markus Andersson hälsade alla välkomna och Årsstämman öppnades.

1 Årsstämmans öppnande Markus Andersson hälsade alla välkomna och Årsstämman öppnades. Holma Östra Samfällighetsförening, Svedala 2013-02-12 Sida 1(3) Närvarande: 10 hushåll av 92 Styrelsenärvarande: Markus Andersson, Roger Hansson, Anna Käck, Jenny Nilsson, Ambjörn Persson. Frånvarande:

Läs mer

Vargskinnets Samfällighetsförening. Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011

Vargskinnets Samfällighetsförening. Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011 Vargskinnets Samfällighetsförening Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011 Styrelsen 2011 Ordförande Mats Löfström Vargvägen 136 Sekreterare Stina Israelsson Vargvägen 58 Ledamot Tomas Östberg Vargvägen

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 När: Tisdag 2015-02-17 kl.19.00. Var: Humlebacken 28 (Lasse). Närvarande Magnus Ehdwall (44), Johan Olofson (36), Mona Lif (4), Lasse Eriksson (28), Sara Ekström (38),

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013

Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013 Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013 Närvarande: Swante Gustafsson, Ingemar Sjöstedt, Ulf Selstam, Arne Holgersson, Carl Bergström, Anette Bawel samt Jan Olderin Ej närvarande: Sven Cristea,

Läs mer

Lötgärdets samfällighetsförening Årsmöte

Lötgärdets samfällighetsförening Årsmöte Lötgärdets samfällighetsförening Årsmöte Protokoll fört vid årsmöte för Lötgärdets samfällighetsförening. Tid: 2015-04-22 kl.18:30 Plats: Norra kvartersgården Närvarande: 22 hus av 98 var representerade

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer