Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening"

Transkript

1 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare Marie Carlander, suppleant Frånvarande: Robert Schill, suppleant Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Enda punkten som föranleddes att vidare behandla var garageenkäten. Se under punkt Ekonomi 3.1 Dagsläge, resultat 2010 Bosse redovisade samt kommenterade resultatet för Det mesta var fokuserat kring de mycket höga kostnaderna för El och för snöröjning. El-kostnaderna för kvartersgård och Pool har relativt 2009 ökat med ca :- (ca 7.000:- över budget) och för yttre anläggningar, främst garagen, ökat med ca :- (ca :- över budget). Orsaken till den kraftiga ökningen av El-kostnaderna är främst den osedvanligt kalla vintern både under första kvarteret och under fjärde kvarteret Det höga El-priset spelar naturligtvis också in. En analys av El-förbrukningen måste göras inför vårstämman! Snöröjningskostnaden har ökat med ca :- relativt 2009 (ca :.- över budget) trots samma avtalsnivå som tidigare. Den snörika vintern, både 1:e och 4:e kvartalet, är självklart orsaken till den höga kostnaden. 3.2 Ekonomi 1:a kvartalet 2011 Likviditeten kommer till och med vara riktigt ansträngd. Bosse och Stig har varit aktiva och ordnat så att vi kan betala löpande fakturor något senare från främst El-bolag och från Sunaru (snöröjning). Från och med är likviditeten bättre då nya kvartersavgifter kommer in, men det förutsätter att alla betalar in samfällighetsavgiften i tid. 4. Vårstämma Styrelsen med kassören och ordförande i spetsen arbetar just nu fram underlag för beslut som skall tas på vårstämman, dvs främst Årsbokslut med kommentarer samt Verksamhetsberättelse. 4.1 Bokslut 2010 och kommentarer Bosse har samarbete med våra revisorer för att få slutversion av bokslutet. Vi har vid årsskiftet ett eget kapital på ca :- med en skuld på ca :- (El-kostnader dec). Årets resultat blev ca :- då avskrivningskostnader för garageportarna på ca :- inräknats, dvs utan dessa avskrivningar blev resultatet ca :-. Intäkterna blev ca :- högre än vad kvartersavgifterna ger på grund av extra utdebitering för asfaltering inom kvarteret, 5.000:- per hushåll som engångsbelopp eller 1100:- under fem kvartal. Asfalteringskostnaderna, ca :- betaldes med denna extra utdebitering samt med ca :- ur tidigare fonderade medel.

2 4.2 Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelsen är klar och nu undertecknad av styrelsen samt revisorerna. Distribueras tillsammans med övriga handlingar inför vårstämman. 4.3 Åtgärder - Nyttjande av garage Enkät skickades ut till samtliga husägare den 11 nov. med önskan om svar den 30 nov.,se bilaga. 38 svar erhölls. Efter 1:a påminnelse erhölls ytterligare 14 svar, dvs totalt 52 svar. Efter 2:a påminnelse erhölls ytterligare 6 svar, dvs det saknas fortfarande svar från 4 husägare! Slutresultatet visar att: - 49 husägare använder garaget till biluppställning. - 9 husägare använder garaget till MC, förråd. En avsevärd förbättring av garagenyttjandet har glädjande konstaterats efter enkät aktiviteten! 4.4 Eventuell borttagning av refuger Styrelsens gemensamma bedömning är att denna fråga är aktuell först när stämman beslutar om asfaltering av garageplan 5. Övriga frågor 5.1 Planering 2011 Vår målsättning är att ha sex stycken styrelsemöten under verksamhetsåret. I närtid planeras det 2:a styrelsemötet den 22 februari för främst en avstämning avseende handlingar etc inför Vårstämman den 14 april. 5.2 Valberedning. Styrelsens ger i uppdrag till valberedning att inkomma med förslag på ny suppleant istället för Robert Schill som avsagt sig fortsatt styrelseroll. Stig kommer att kontakta valberedningen för att delge styrelsens förslag. 5.3 Nya samfällighetsmedlemmar Vi hälsar Åsa & Mikael Åström med barnen Zack & Bella på Erikslundsvägen 368 varmt välkomna till vårt kvarter Underhåll Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsuppsägning)

3 5.5 Förslag på byte av lås Styrelsen har fått in förslag på att byta låset i kvartersgården då enligt kvartersgårdsvärdarna händer att samlingsrummet används utan att kvartersgården har bokats. Vårt beslut är att inte bifalla förslaget om att byta lås. Som grund för beslutet är att vi vill ha ytterligare klarläggande om att kvartersgården används frekvent utan bokning samt vill få uppgift om vilka det är som gör detta och påtala att bokning måste ske! 6. Nästa möte Beslutas ske , på samma tid, dvs 19.00, och i samma lokal som idag. 7. Mötet avslutades klockan Vid protokollet Justeras Niclas Åding, sekreterare Stig Hedlund, ordförande

4

5 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Niclas Åding, sekreterare Agenda Frånvarande: Bo Lindström, kassör Robert Schill, suppleant Marie Carlander, suppleant 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) 2.1 Valberedning Stig har haft möte med Tina, Ann och Fredrik i Valberedningen. Förslag har lämnats beträffande styrelsesuppleant, revisorssuppleant samt ansvariga för resp. Underhållsgrupp. Valberedningen har godkänt att deras förslag skall vara klart senast den 28 mars för att ingå i handlingarna inför Vårstämman den 14 april 2.2 Byte av lås i kvartersgården Efter föregående styrelsemöte har skadegörelse skett i kvartersgårdens samlingsrum. Någon tid mellan den 30 jan och 2 febr. har någon utan bokning av kvgården varit där och slitit ned ett värmeelement och ett element är nästan löst. Efter detta beslöts att byta låscylindrar i dörrarna till samlingsrummet. Nu finns nycklar hos kvartersgårdsvärdarna, aktivitetskommittén, städbrickan samt hos ordf. 3. Ekonomi 3.1 Årsbokslut 2010 Efter Bosses dialog med revisorerna samt några mindre justeringar är nu Årsbokslutet 2010 klart för undertecknande av samtliga i styrelsen. Årsbokslutet undertecknades. 3.2 El-kostnader Som tidigare informerats om har El-kostnaderna överstigit alla förväntade kostnader. Stig kommer att jämföra kostnaderna med övriga kvarters kostnader, se pkt.4.2 samt ta fram en grafisk jämförelse mellan 2008, 2009 och Fakturor under febr. och mars På grund av att Bosse är bortrest kommer Stig att ombesörja inbetalning under febr. och Niclas (med hjälp av Lars Lundmark) under mars. Vi har tillgång till samfällighetens kort för Inbetalning på Nordea-konto. Under Stigs bortovaro (26/2 26/3) tömmer Niclas samfällighetens brevlåda, E-vägen Kvartersavgifter 1 kv. Niclas tar hand om alla kontoutdrag samt noterar inbetalningarna. Vid dröjsmål över 1 vecka, till 7 mars, kontaktar Niclas den husägare som missat inbetalningen.

6 4. Vårstämma 4.1 Motioner Stig sätter upp anslag för inlämning av motioner till senast den 15 mars. Niclas tar hand om ev. motioner och bedömer om Stig skall informeras. Anslaget tas ner från anslagstavlorna. 4.2 Jämförelse med övriga samfälligheter i Erikslund Stig har mailat till ordf. i de övriga kvarteren med syfte att erhålla en jämförelse om kvavgifter, kostnader etc för presentation på Vårstämman samt vid behov vidta åtgärder vid större avvikelser. Hittills har Erikslund 1 och Erikslund 3 lämnat underlag, se nedan och 4:an har lovat att lämna in sina delar. Jämförande ekonomi mellan Erikslunds samfällighetsföreningar :an 1:an 3:an - Kvartersavgift inkl. kabelavgift -- Kvartalsavgift 1700:- / kvartal. 1750:- 2030:- En mindre höjning kommer att föreslås 2000:- på höststämman. -- Kabelavgift Transit, Comhem Transit ca : : :- - Styrelsearvode, inget :-? - El- kostnader -- Avtal. Löpande med Löpande? Telge enegi Fortum? Kvartersgård & pool ca : : :- ca kWh 31621kWh? -- Garage & yttre anl. ca : : :- ca kWh 30358kWh? - Snöröjning, ca : : :- - Större investeringar Asfaltering av vägar inom området. NCC ca :- -- Extra utdebitering 5000:-/ hushåll - Investeringsfond. -- Noll efter asfalteringsinsatsen! -- Min :-/år är inriktningen :- 5. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 6. Nästa möte Erfordras något styrelsemöte, tex orsakat av någon motion, innan Vårstämman den 14 april meddelas detta så snart möjligt!. 7. Avslutning Mötet avslutades ca Vid protokollet Justeras Niclas Åding, sekreterare Stig Hedlund, ordförande

7

8 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: samt del av tid (pkt. 5) Stig Hedlund, ordförande Ulf Hallander Bo Lindström, kassör Niklas Friberg Niclas Åding, sekreterare Markus Brännström Anders Jansson, suppleant Peter Wård Marie Carlander, suppleant Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och då speciellt Anders Jansson som är ny i styrelsen samt öppnar mötet. 2. Föregående protokoll Inga åtgärdspunkter att behandla från föregående möte. 3. Ekonomi - Dagsläge Minst sagt ansträngd likviditet för tillfället. Dock är detta det mest kritiska datumet. Redan efter den 1 juni då vi får in kvartersavgifter vi på plus och styrelsen är trygg i situationen. Risker framöver är främst väderfaktorerna under Q4, dvs kostnader för ev. snöröjning och El förbrukning. Vi diskuterade om elförbrukningen och hur vi kan göra för att få minimera denna kostnad. Vi kom fram till att fortsätta bevakningen av priset på elmarknaden. Bosse följer upp prisutvecklingen samt tar fram underlag för om vi bör välja fast- eller rörligt avtal. Dessutom undersöker Bosse om vi kan erhålla rabatt om vi lyckas få med andra kvarter i gemensamt ramavtal med någon leverantör. Beslutet om ev. nytecknande av El-avtal bör ske under tidig höst (aug. sept.) då förhoppningsvis det fasta El-priset är som lägst. - Prognos Vår bedömning är att vi har en kassa på ca 60' vid årsskiftet och i övrigt följer vi plan. 4. Vårstämma - Intryck och Åtgärder Mandatperioden för styrelsen är i enlighet med gällande stadgar. Ambitionen för styrelsen är att personerna på styrelseposterna byts växelvis. I övrigt läggs protokollet från vårstämman till handlingarna. Såväl de uppdaterade Stadgarna som vårstämmans protokoll är inlagt på vår hemsida.

9 5. Underhållsgrupper med deltagande av underhållsansvarig för Utemiljö samt områdesansvariga - Ekonomi Stig redogjorde för ekonomiska läget till områdesansvariga. - Åtgärder. Niklas Friberg redogjorde för åtgärder gällande lekplats 1 där det främst är åtgärd av rutschkanan samt anskaffning av sand (Stig beställer) och borttagning av cementrör. För lekplats 2 nämnde Peter att stockar måste bort och ersättas med nya. Gungbräda måste bytas ut, däckgunga måste kompletteras. För lekplats 3 informerade Markus om att klätterställning och gunghäst behöver målas. Samtliga områdesansvariga tar fram en åtgärdsplan för sommarens åtgärder med bedömda kostnader som lämnas snarast till Bosse eller Stig. Lekplatserna är i år prioriterade att underhållas/renoveras Områdesansvariga fick till uppgift att kontrollera säkerheten för resp lekplats. Anders har kopia, som delges de områdesansvariga, på den åtgärdslista som bla Erikslund 3 erhöll efter en certifierad genomgång av deras lekplatser. Efter en mer utförlig genomgång av lekplatserna ur säkerhetssynpunkt gör de områdesansvariga upp en åtgärdsplan som bör vara klar i god tid innan höststämman då budget för 2012 tas, dvs säga vara klar senast mitten på september! - Gräsklippningsplan Vi gick igenom planerna för de tre områdena och förtydligade att områdesansvariga har ansvar för att gräsklippning sker enligt plan. 6. Övrigt Anders har tillsammans med Stig uppvaktat Täby kommun med uppmaning att utföra en upprustning av friidrottsdelen i anslutning till fotbollsplanen. Positiv respons har erhållits primärt. 7. Nästa möte Datum för styrelsemöte resten av 2011 är: 23 augusti, 20 september, 13 oktober och 6 december. Höststämma planeras till den10 november, varav den 10 oktober ska motioner ha inkommit för att behandlas på höststämman. Höststädning planeras till söndagen den 6 november 8. Avslutning Stig avslutar möte klockan 20:45 med att vi tar gruppfoton för informationsblad.

10 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare Anders Jansson, suppleant Agenda 1. Inledning Frånvarande: Marie Carlander, suppleant 2 bilagor Stig hälsar alla välkomna efter sommaruppehåll och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Inga åtgärdspunkter att behandla från föregående möte. 3. Ekonomi - Dagsläge Det ser bättre ut än vad vi förutsåg i tidigare protokoll. För att stärka vår ekonomi inför kommande års underhåll kommer styrelsen återkomma med en 5- årsplan på identifierat behov av ekonomiska medel som vi behöver reservera för att kunna åtgärda enligt denna plan inom befintlig fastslagen årsbudget. Stig med hjälp från Ulf Hallander tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Kassören redovisade den mest sannolika ekonomiska ställningen 31/ Styrelsen räknar med att kunna redovisa samma positiva överskott som för Överskottet för 2011 beräknas till ca :- och kassan vid årets slut till ca :- - El-avtal Viktig punkt som vi behandlar vid varje möte och vi uppdaterar oss på prisläget för några olika Elbolag. samt vilket avtal som är mest fördelaktigt för oss. Det avtal som ser förmånligast ut är Telge Energi (som vi har i dagsläget) och med bundet pris från och under vinterperioden, helst t o m febr (6 mån) och löpande pris under den varma perioden. Bo och Stig får full mandat av styrelsen att fatta beslut rörande detta. 4. Kvartersfrågor - Asfaltering, åtgärder, se bif Stig har med NCC (här benämnd som vi) kommit överens om följande angående asfalteringen: - Vi gör en besiktning i höst 2011 (sept-okt) och tittar hur det ser ut. - Vi observerar ytorna i vår och ser om något har hänt under vintern - Vi tar en ytterligare besiktning när det är som varmast, sommaren 2012 (juli aug) - Ser vi någon förändring då, som kräver åtgärd, så rättar vi till ev. problem - Kvartersgård, inbrott I början av juli inträffade ett inbrott via balkongdörren mot poolen. Väl inne valde de att stjäla all alkohol (öl och några vinflaskor). Stig har därefter bytt låset till balkongdörren.

11 - Underhåll, lekplatser Lekplats nummer ett har fått en ny rutschkana med Ulf Hallanders goda insats. Lekplats nummer två har fått bänkplankor bytta. Slipers till kortsida är ej bytta men finns inköpta. På lekplats nummer tre har gunghäst renoverats och ruschbanans räck målats. Då Nicklas Friberg kommer att flytta har Tomas Carlsson tillfrågats om att ta över ansvaret. Behandling av ruschbanans åkyta återstår. Vi från styrelsen tycker att den egna insatsen från resp. delområde är mycket positivt! 5 Övrigt - Styrelsen överväger om vem som får uppdraget att sköta vår snöröjning kommande år. Vi har fått in avtalsförslag från vår nuvarande entreprenör (Sunaru) och har begärt offert från Altrack. - Styrelsen välkomnar nyinflyttade familjen Tehranidoust/Baghdadi till 356:an. 6 Nästa möte Styrelsemöte nr 5 den 20 september och nr 6 den 4 oktober. Höststämma planeras till den10 november, Höststädning planeras till söndagen den 6 november 8 Avslutning Stig avslutar mötet klockan 20:20.

12 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare Anders Jansson, suppleant Frånvarande: Marie Carlander, suppleant Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Åtgärdspunkter att behandla från föregående möte är dels elavtal och dels underhållsplanen. Samtliga punkter behandlas separat under punkt Ekonomi - Dagsläge Det ser bättre ut än vad vi förutsåg i tidigare protokoll. För att stärka vår ekonomi inför kommande års underhåll kommer styrelsen återkomma med en 5-årsplan på identifierat behov av ekonomiska medel som vi behöver reservera för att kunna åtgärda enligt denna plan inom befintlig fastslagen årsbudget. - El-avtal Bo och Stig har valt med styrelsens mandat binda vårt elavtal på ett år från 1/10. Elleverantör blir som tidigare Telge Energi. Beslutet fattades efter 4 inkomna offerter. Omförhandling kommer påbörjas i augusti nästa år. 4. Kvartersfrågor - Underhåll -- Underhåll 5-årsplan Stig har tagit fram ett förslag till underhåll närmaste fem åren. Samråd har tagits med Ulf Hallander, se bif Efter mötet har Stig och Ulf haft kontakt med Lennart Larsson som arbetar med takläggning. Han kommer att besiktiga taken samt säger att takmassa bör man inte lägga på! -- Pool Stig Hedlund kontaktar Mats Remnestål, poolansvarig som får undersöka lämpligheten och kostnad för att införskaffa ett pooltäcke som skall beaktas i underhållsplanen.

13 - Snöröjning Bo och Stig får Styrelsens uppdrag att slutföra snöröjningens beställning. 5. Övrigt Höststämma planeras till den 3 november, varav den 3 oktober ska motioner ha inkommit för att behandlas på Höststämman. Styrelsen behandlade den preliminära dagordningen för Höststämman. Mikael Boettge föreslås av styrelsen att ingå i valberedningen. Beslut tas på Höststämman. Höststädning planeras till söndagen den 6 november. Planerade datum då styrelsens medlemmar ej kan närvara vid möte: Bo: November, kan således ej prel. medverka under Höststämman. Stig: 17/10-31/10 Niclas: 2/10-20/10 6 Nästa möte Onsdag den 5:e oktober kl. 19:00 i kvartersgården. 7 Avslutning Stig avslutar möte klockan 20:20.

14 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Frånvarande: Marie Carlander, suppleant Niclas Åding, sekreterare Anders Jansson, suppleant Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Beslöts att i Niclas Ådings frånvaro upprättar Stig protokoll från dagens möte och Bosse justerar. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Åtgärdspunkter att behandla från föregående möte är poolfrågor och snöröjning. Dessa punkter behandlas separat under punkt Ekonomi - Dagsläge Enligt den prognos som Bosse gjort kommer vi att ha ca :- i kassan vid årets slut. - Investeringar 2011 Efter Stigs samtal med Mats Remnestål, poolansvarig (se pkt.5) beslöt Stig och Bosse att anskaffa plåttäckning av poolen. 4. Hösstämma - Budget 2012 Enligt tidigare diskussion i styrelsen har Bosse och Stig i budgeten utgått från att dels en investeringsfond bör läggas upp för kommande behov och dels att ekonomin bör stärkas för att motverka de betalningsproblem vi hade 2:a halvåret Därför föreslår styrelsen att samfällighetsavgiften höjs till 2000:- per kvartal från nuvarande 1700:-, se bilaga1. Med denna höjning och med de kostnader som budgeteras förväntar styrelsen att :- erhålls i investeringsfonden och att resultatet blir ca :-, dvs totalt kommer ca :- att finnas i kassan vid 2012-årsslut. - Underhåll och investeringar Förslag till plan har framtagits i samarbete med Ulf Hallander, underhållsansvarig och Mats Remnestål, se bilaga 2. - Kallelse och dagordning Kallelse med dagordning fastställdes, se bilaga 3. Beslöts att delas ut till samtliga hushåll då det enligt våra stadgar Gäller om någon för föreningens avgörande fråga skall behandlas, dvs i detta fall höjning av samfällighetsavgiften. - Distribution av handlingar Enligt våra stadgar skall kallelsen med dagordning anslås på våra tre yttre anslagstavlor och allt

15 beslutsunderlag sättas upp på anslagstavlan i kvartersgården, läggas in på vår hemsida samt finnas tillgängligt hos Stig eller Bosse för de medlemmar som inte har tillgång till hemsidan. 5. Kvartersfrågor - Snöröjning Nytt 2-årsavtal har tecknats med vår tidigare entreprenör, SUNARU. Offert hat även tagits in från annan entreprenör, Altrac men då SUNARU:s offert var dels förmånligare och dels då tre andra samfälligheter valt att teckna avtal med SUNARU var valet enkelt. Avtalet är utan indexuppräkning för Poolen Efter samråd med Mats Remnestål beslöts att plåtskydd anskaffades till poolen. Tidigare plastduk behövde lagas och då plåttäckningen köptes rabatterat beslöts att kostnaden skulle belasta Mats anser att annan täckning vid kallare perioder under sommarperioden är inte praktiskt att ha. 6. Övriga frågor - Valberedning Tina Eriksson har meddelats via mail att ny person kommer att väljas in i Valberedningen. Mikael Boettge har tillfrågats och accepterats och Ann Lindgren väljs som sammankallande. Fredrik Jakobsson ingår sedan tidigare. 7. Nästa möte, höststädning - Höststämman torsdagen den 3 november kl Styrelsemöte nr Tisdagen den 6 december. Plats meddelas senare! - Höststädning Söndagen den 6 november med start kl Avslutning Mötet avslutades klockan 20:00. Vid protokollet Justeras Stig Hedlund Bo Lindström

16 Bilaga till Styrelsesammanträde nr 7, 2011 i Erikslunds femte samfällighetsförening Från: Stig Hedlund Bilaga 1. Skickat: den 24 november :05 Till: Sven-Olov Johansson,Täby VA Kopia: Bo Lindström ; Anders Janson ; Niclas Åding Ämne: Erikslund Hej Sven-Olov! Refererar till mitt telefonsamtal med dig i dag. Det är bra att Ni kontrollerar brandposterna i bla vårt område med ca 1 års mellanrum! Föranlett av fråga som ställdes på vår Höststämma Hälsningar! Stig Hedlund Ordf. i Samfällighet

17 Styrelsesammanträde nr i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: kl Plats: Erikslundsvägen 272 Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Marie Carlander, suppleant Anders Jansson, suppleant Frånvarande: Niclas Åding, sekreterare Agenda 1. Inledning Stig hälsar alla välkomna och öppnade mötet. Anders Jansson valdes till sekreterare för mötet. 2. Föregående protokoll, nr ( ) Åtgärdspunkter att behandlas från föregående möte avser höststämman. Dessa punkter behandlas separat under punkt Ekonomi - Dagsläge Enligt den prognos som Bosse gjort kommer vi att ha ca :- i kassan vid årets slut mot det överskott på :- som bedömdes vid föregående styrelsemöte samt vid höststämman. Detta förutsätter att det milda vädret fortsätter under december samt att snömängden blir minimal före nyår! 4. Hösstämma Erfarenheter och åtgärdspunkter Stämman genomfördes i positiv anda och de förslag som styrelsen föreslog beslutades, dvs främst: - Höjning av kvartalsavgiften från 1700:- till 2000:- fr o m Påkoppling av garagevärmen skall vara ytterst restriktiv. Frågan om stängning av garagevärmen skall tas upp på vårstämman. - Kontroll av brandpostfunktionen bör stämmas av med Täby kommun, se pkt. 6 - Information från Transit bör initieras, se pkt.5 5. Kvartersfrågor 5.1 Transit info På vårt initiativ inbjöd vi Transit Bredband till ett informationsmöte den 10 november. Gustav Kjellberg som är nytillträdd avtalsansvarig på Transit orienterade om Transits utbyggnadsplaner och produkter. Vi var ca 15 deltagare med stort intresse och fick en bra dialog. Följande kan sammanfattas från infon: - Det är ytterst tveksamt om behovet att gå över till Fibernät för vår del. I närtid kommer Transit att kunna leverera en datahastighet på upp till 100 Mbit som är fullt tillräckligt för även realativt avancerade applikationer. - Efterfrågan på digitalboxar har varit över förväntan vilket har inneburit viss försening men skall vara löst innan november månads utgång. - Extra kort för tillvalskanaler finns nu att tillgå. - Antalet HD-kanaler från nuvarande kanal 1 kommer att hålla den takt som kanalleverantörerna håller. - De som har problem med integrering av digitalboxen med sin TV kontakta Transit på telefon eller besök Transit vid Brandstationen på väg mot Näsby Park! - I svåra fall begär att Transit- representant gör hembesök

18 6. Övriga frågor 6.1 Brandposter Stig har efter höststämman varit i kontakt med Täby kommuns VA-ansvarige, Sven-Olov Johansson angående kontroll av de brandposter som finns inom vårt kvarter. Han svarade att brandposterna kontrolleras årligen. Mail-bekräftelse har skickats till S-O Johansson, Se bilaga1../1 6.2 Egna utlägg Stig redogjorde för egna utlägg på 2350:- avseende främst bilersättning på totalt 40 resor till/från Hagbytippen i samband med Vår-och höststädning samt övriga resor inom stockholmsområdet. Bosse redogjorde för sina utlägg på 875:-. Styrelsen godkände utbetalning av dessa utlägg till Stig och Bosse. 6.3 Nyinflyttade I Erikslundsvägen 264 har - Maria von Sternecke med barnen Alexander (20 år), Louise (17 år) och Max (15 år) flyttat in. Styrelsen hälsar Er varmt välkomna till vårt kvarter! 6.4 Uthyrning av garage Förfrågan om hyrning av garageplats har kommit till våra brevlådor. Stig har varit i telefonkontakt med den person som önskar att hyra och klarlagt att det inte kan bli aktuellt enär garagen är samfällighetens och inte privata. 6.5 Lån av kvartersgården Förfrågan från Täby Tennisklubb har kommit om lån av kvartersgården fredagen den 9 dec. till och med söndagen den 11 dec. Detta på grund av en juniortävling där ca 10 deltagare med vuxna ledare från annan ort behöver lokal för övernattning. Då kvartersgården inte är inbokad för annan verksamhet godkände styrelsen utlåningen. Stig står som kontaktperson mot Täby Tennisklubb. 7. Kommande möten Det första mötet 2012 kommer att hållas Måndagen den 23 januari kl i kvartersgården. Därefter bokades följande mötestidpunkter in: Måndagarna den 27 febr. och den 26 mars. Övriga tidpunkter under våren 2012: Vårstäddag söndagen den 15 april Vårstämman torsdagen den 19 april 8. Avslutning Mötet avslutades klockan 20:00. Vid protokollet Justeras Anders Jansson Stig Hedlund

19 NCC Roads AB, Sverige Öst Täby Att. Bo Söderqvist Sommargatan Norrtälje Asfaltering. Erikslund 5 i Täby. Asfalteringen inom vår samfällighet Erikslunds Femte Samfällighetsförening genomfördes av Er under tiden Som vi tidigare informerat Er så har vi varit mycket nöjda med Ert arbete och samarbetet med Er. Med den av Er valda dränerande asfalten (DBT) har erhållits en mycket bra avrinning vid regn. Det som tyvärr uppstått i sommar är att på vissa ytor har asfalten upplösts med följd att vi har fått klagomål från boende att asfalten släpper med följd att man kan få asfalt under skosulor. De ytor som det gäller har Ni tidigare besiktigat och uppstår då solen är intensiv (över ca 25 grader) och inga huskroppar skyddar tillräckligt. Efter kontakt med Er under slutet av juni var Er arbetsledare här och la på fin sand över de skadade ytorna, se bild Denna åtgärd gjorde att asfalten bands och blev torrlagd. Under sista veckan i juli då temperaturen vissa dagar var grader uppstod några fler små ytor med kladdig asfalt, se nedanstående bild. Vi har själva lagt på sand även på dessa ytor Vi är självklart undrande hur asfalten skall uppträda i framtiden och vilka åtgärder Ni kan och kommer att vidta för att säkerställa att inte främst våra barn kommer in med asfalt under sina skor. Med det fina samarbete vi har med Er är vi övertygade om att det blir en bra och hållbar lösning! Med vänlig hälsning Stig Hedlund Ordf. i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslundsvägen

20 Underhåll, 5-årsplan - Genomfört Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsuppsägning) - Insatser inom en 5-årsperiod För nedanstående större åtgärder bör prioritering göras och ekonomiska resurser planeras in. Bedömda kostnader i 2011 års prisnivå. --Asfaltering av parkering och infart NCC anbud :- --Garage- och Kvartersgårdstak - Omläggning av takpapp. TSS(Tätskiktsspecialisten AB) säger efter inspektion, 13 sep. 2011: Samtliga tak är i dåligt skick. Pappen är torr och sliten. Samtliga garagetak behöver läggas om. TSS pris 2011: 295:-/m2 inkl. moms Garage, 1170 m :- Kv.gård, 100 m :- - Alternativ; ISOLA Takmassa, eget arbete. 20 liter a 735:-, räcker till 33m2 Ca 40 x 20 liter :- --Ny trall i poolområdet Trall 230 m :- Reglar, skruv etc 5.000:- --Fibernät, Transit 62 hushåll x 7000: :- (minus kanalisering :-) : :- Anm. Om kvavg. höjs från 1700:-/kv till 2000:-/kv erhålls ett hypotetiskt tillskott på :- per år och :- under en 5-årsperiod.

21 bsida 1 av 1 Jan Lindroth Från: "Söderqvist Bo (Road SE)" Datum: den 15 augusti :41 Till: Ämne: Asfaltering Erikslund Hej Stig Jag fick ditt brev nu med eftermiddagsposten och jag föreslår att vi gör som vi pratade om i telefon d.v.s 1. Vi gör en besiktning i höst 2011 (sept okt) och tittar hur det ser ut. 2. Vi observerar ytorna i vår och ser om något har hänt under vintern 3. Vi tar en ytterligare besiktning när det är som varmast, sommaren 2012 (juli aug) 4. Ser vi någon förändring då, som kräver åtgärd,så rättar vi till ev problem Med Vänlig Hälsning Bo Söderqvist Platschef, beläggning NCC Roads AB Sverige Öst Mobil Sommargatan Norrtälje Org.nr Besöksadress Bolagets säte Solna Sommargatan 4 Vat nr SE

Ordinarie höststämma 2012

Ordinarie höststämma 2012 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie höststämma 2012 Tid: Torsdagen den 15 november 2012, kl 19.30 Plats: Kvartersgården Ärende: Se dagordning. Det är styrelsens förhoppning att

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Tid: Tisdagen den 15 januari 2013 Plats: Närvarande: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Rune Fransén, ordförande Roland Blomqvist Kennert Täck Pia Prestel, tjänstgörande sekreterare vid

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer