Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne Johnsson (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Ingebert Magnusson (S) Övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Annette Sjöberg, ekonom, 31,35-41 Håkan Svensson, Sydved AB, 31 Anders Gustafsson, Sydved AB, 31 Gunnar Gustavsson, miljöingenjör, 35 Dagn Seger, Gislaveds Energiring AB, Ebbe Falk, gatuingenjör, 36-41,46 Mats Kindlund, gatuingenjör, 36-41, 46 Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare, 31,35-41,46 Ulf Enocsson, personalrepresentant Rolf Svensson onsdagen den 30 mars 2011 Sekreterare. Margareta Magnusson Ordförande Staffan Sjöblom Paragrafer Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Margareta Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 2 Tn 30 Dnr: TN Godkännande av extra/utgående ärenden Tn 30 beslutar ärendet TN , Skogsskötsel Sydved, redogörelse av arbetsplan och ekonomi 2011, utgår vid dagens sammanträde, ärendet TN , Fastighetsförvärv, tas upp som extra ärende.

3 3 Tn 31 Dnr: TN Ekonomisk redovisning skogsskötsel 2010 Tn 31 Under år 2010 har det främst varit ordinär skoggskötsel utan några stormar, barkborrar etc. Det har varit en god skogskonjunktur med god avsättning samt ett högt prisläge, vilket gjort flertalet av de åtgärder enligt åtgärdsförslaget (som ger ekonomiskt överskott) blivit gjorda. Skogsvårdsåtgärderna har varit inriktade på plantera de platser som avverkades under Planteringen har varit koncentrerad till Smålandsstenar och Gislaved, där tyngdpunkten på slutavverkning låg föregående kalenderår. Under hösten har ca 35 ha ungskog röjts. Röjningarna har varit spridda över kommunens skogsinnehav. Målsättningen är fortsätta med en hög takt på röjning 2011 för ligga med i röjningsfasen, innan stormhyggena bör röjas. Gallringarna under 2010 har koncentrerats till Hestra, samt mindre gallringar kring de olika tätorterna enligt tekniska kontorets önskemål. Den totala gallringsarealen som gallrats under 2010 är ca 40 ha. Under vintern/våren inkom det flera ansökningar från kommuninvånare om nedtagning av enstaka träd, som också skett, men i dialog mellan Sydved och tekniska kontoret. Föryngringsavverkningarna har främst styrts till de områden där skogen varit stormskadad, stressad och risk för barkborre föreligger. Dessa områden hittar vi främst på Strand, Reftele och Smålandsstenar där tyngdpunkten på föryngringsavverkning varit under Ekonomisk sammanställning över skogen 2010, daterad 22 mars Håkan Svensson och Anders Gustafsson från Sydved AB lämnar en redogörelse för det ekonomiska utfallet av skogen för år beslutar notera informationen om skogsskötseln. Sydved AB

4 4 Tn 32 Dnr: TN Ombyggnad av belysningen på Köpmangatan i Gislaved Tn 32 Dan Seger, Gislaved EnergiRing AB, redogör för lämnat anbud på ombyggnad av belysningen på Köpmangatan i Gislaved. Anbud från Gislaved EnergiRing AB, daterat 4 februari s arbetsutskotts beslut den 9 mars 2011, 8. Anbud från Gislaved EnergiRing AB, alternativ 2, daterat 23 mars beslutar anta Gislaved EnergiRing AB:s anbud, daterat 23 mars Gislaved EnergiRing AB, Dan Seger

5 5 Tn 33 Dnr: TN Avtal fast elpris gatubelysning Tn 33 har avtal med Gislaved EnergiRing AB om leverans av gatubelysning. Priset på elen är enligt avtalet månadsmedelpriset på Nordpool i STOSEK med ett påslag på 2,0 öre/kwh samt påslag för kostnaden för elcertifikat. Det rörliga elpriset har under åren varierat kraftigt och kostnaderna för gatubelysningen har under flera år överskridit budget. Dan Seger från Gislaved EnergiRing AB redogör för olika alternativ av elprisavtal, bl a möjligheten binda elpriset (fast pris). Jämförpriser öre/kwh 2009/2010. Alternativa elprisavtal. s arbetsutskottets beslut den 9 mars 2011, 9. beslutar delegera till tekniska nämndens ordförande och tekniska chefen under 2011 teckna elavtal med fast pris för gatubelysningen, med Gislaved EnergiRing AB. Gislaved EnergiRing AB, Dan Seger och Malin Ljunggren

6 6 Tn 34 Dnr: TN Minskning och byte av gatubelysningspunkter i Dye, Götsbo och Kärret Tn 34 Dan Seger från Gislaved EnergiRing AB redogör för förslag till ombyggnad, minskning och byte, av gatubelysning i Dye, Götsbo, Kyrkotorp och Kärret. Gislaved EnergiRings förslag till ombyggnad av gatubelysning. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 10. beslutar beställa 3 st gatubelysningspunkter vid väg 599 i i Dye, övriga belysningspunkter avbeställs, samt avbeställa gatubelysning i Götsbo, Kyrkotorp och Kärret. Gislaved EnergiRing AB, Dan Seger

7 7 Tn 35 Dnr: TN Information om Avfallsplan för Gislaveds kommun Tn 35 beslutade den 17 november 2010 sända ut förslag till avfallsplan för Gislaveds kommun på samråd till fastighetsägare och myndigheter. Avfallsplanen utgör, tillsammans med föreskrifter för avfallshanteringen, den kommunala renhållningsordningen och beskriver nuläge och framtida mål vad gäller avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen ska visa Gislaved kommuns visioner och strategier för långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Den ska ange mål och åtgärder för uppnå en bra avfallshantering med minskade avfallsmängder och ökad återvinning. Avfallsplanen ska uppfylla kraven i Naturvårdsverkets förfningssamling (NFS 2006:6). Innan förslaget antas ska det ställas ut för granskning under minst fyra veckor. Synpunkter som inkommit vid samråd och granskning ska beaktas (MB 15:11-16). Avfallsplanen antas av kommunfullmäktige. Avfallsplan samrådsversion 0.9. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 11. Miljöingenjör Gunnar Gustavsson lämnar en lägesrapport. beslutar notera informationen.

8 8 Tn 36 Dnr: TN Remiss om fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort. Utställningsupplaga. Yttrande Tn 36 Utställningsversionen av fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort är utskickad till myndigheter och kommunala nämnder m fl för yttrande. Utställningsupplaga Gislaved - lite mer än tre rondeller och en stor fabrik. Fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort, daterad 23 november Bilaga till Utställning av Fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort, daterad 3 mars Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 12. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för översiktsplanen beslutar anta tekniska kontorets yttrande enligt bilaga, daterat 3 mars 2011, som sitt eget, samt i övrigt tillstyrka utställningsupplagan till fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort, daterad 23 november Bygg- och miljönämnden

9 9 Tn 37 Dnr: TN Remiss om Motion gällande oskyddade trafikanter. Yttrande Tn 37 Motion om oskyddade trafikanter (Dnr KS , 282) Susanne Josefsson (S) och Bo Linde (S) har lämnat in en motion om oskyddade trafikanter avseende sträckan från centrum till Ryttarvallen och Gyllenfors förskola. I motionen förslås : en gång- och cykelväg och trottoar omgående planeras och byggs från centrum till Ryttarvallen/Gyllengården, en utredning genomförs för se hur trafikföringen i området kan förändras med utgångspunkt från en säker miljö för oskyddade trafikanter. I motionen står trafiksäkerheten för oskyddade alltid har stått högt på agendan i vår kommun och denna grupp ska prioriteras. Vidare omnämns lastbils- och personbilstrafiken är mycket omfande i området och det är oftast mycket höga hastigheter på fordonen. Skrivelse från boende om Gislaveds bortglömda korsning (Dnr KS , 283) De boende i området vid korsningen Mossarpsvägen Ådalsvägen har framfört i skrivelse, daterad 17 augusti 2010, de dagligen ser trafiksituationer i området, där gående, cyklister och bilister riskerar skadas eller dödas. Både ovan motion och inlämnad skrivelse från boende behandlar samma frågeställningar om framför allt förslag på ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, samt om trafiksituationen i området med höga hastigheter och ökad trafikbelastning med genomfartstrafik. Lastbilar är särskilt omnämnda. Gång- och cykelvägsplan I gällande Gång- och cykelvägsplan (november 2006) finns Åbjörnsgatan, Mossarpsvägen, Bruksgatan och Glasbruksgatan upptagna som framtida objekt för gång- och cykelvägsutbyggnad. avser under 2011 bygga ut första etappen med en gång- och cykelväg utmed Åbjörnsgatan, från Danska vägen till Torsgatan. Den återstående etappen utmed Åbjörnsgatan fram till Reftelevägen, planeras byggas under år Det är naturligtvis också av stor vikt medel anvisas till utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed Eneströmsgatan och Mossarpsvägen för nå Ryttarvallen och Gyllengården. Att också knyta ihop gång- och cykelvägnätet med en tvärförbindelse utmed Bruksgatan Glasbruksgatan, enligt gällande gång- och cykelvägsplan, medverkar till ett sammanlänkat gång- och cykelvägnät med hög säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Kostnadskalkyl: Åbjörnsgatan, etapp 2, delen Torsgatan Reftelevägen Eneströmsgatan, delen Lidl Ådalsvägen Mossarpsvägen Glasbruksgatan och Bruksgatan Summa 1,0 milj kr 0,4 milj kr 0,7 milj kr 0,5 milj kr 2,6 milj kr Statsbidrag kan sökas för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

10 Tnau 37, forts. 10 Genomfartstrafik I både motionen och skrivelsen anges också den omfande lastbilstrafiken genom området och här nämns särskilt trafiksituationen i korsningen Mossarpsvägen/Ådalsvägen. Vidare nämns Ådalsvägen och Mossarpsvägen används som smitväg och genomfartsled och lastbilar från Recticel utgör en stor del av den tunga trafiken mellan fabrikerna på Södra Storgatan och Anderstorpsvägen/Reftelevägen (Weland). Det är inte rimligt ha denna trafikbelastning inne i ett bostadsområde och föreslår den tunga trafiken styrs ut på Anderstorpsvägen. Trafikregleringar På Danska vägen gäller genomfartsförbud för lastbilstrafik. Från Recticel har framförts företagets behov av transporter på Danska vägen mellan fabrikerna på Södra Storgatan och Anderstorpsvägen/Reftelevägen (Weland). Tekniska nämnden har fat beslut om dispens för begränsat antal transporter och färdvägen ska gå via Södra Storgatan Danska vägen Anderstorpsvägen Reftelevägen. Transporterna ska ske under dagtid. Nuvarande trafikreglering av Glasbruksgatan och Ådalsvägen med enkelriktade gator har varit i kraft sedan Farthinder För stävja höga hastigheter och med mål skapa en säkrare trafikmiljö, har tre farthinder anlagts på Åbjörnsgatan. Översiktsplan I förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved (23 november 2010) anges Eneströmsgatan, Mossarpsvägen, Glasbruksgatan och Åbjörnsgatan är viktiga lokalgator. Trafikutredning förslår en trafikutredning med inriktning på vilka gator som ska utgöra primära tillfartsgator till Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs, med en målsättning skapa en säkrare trafikmiljö. Trafikutredningen ska också redovisa hur gång- och cykelvägnätet samt de primära gatukorsningarna ska utformas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 oktober 2010, 282. Motion om oskyddade trafikanter, daterad 7 september Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 13. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar föreslå kommunstyrelsen en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs. Kommunstyrelsen

11 11 Tn 38 Dnr: TN Skrivelse om trafiksituationen på Ådalsvägen och Mossarpsvägen i Gislaved Tn 38 Motion om oskyddade trafikanter (Dnr KS , 282) Susanne Josefsson (S) och Bo Linde (S) har lämnat in en motion om oskyddade trafikanter avseende sträckan från centrum till Ryttarvallen och Gyllenfors förskola. I motionen förslås : en gång- och cykelväg och trottoar omgående planeras och byggs från centrum till Ryttarvallen/Gyllengården, en utredning genomförs för se hur trafikföringen i området kan förändras med utgångspunkt från en säker miljö för oskyddade trafikanter. I motionen står trafiksäkerheten för oskyddade alltid har stått högt på agendan i vår kommun och denna grupp ska prioriteras. Vidare omnämns lastbils- och personbilstrafiken är mycket omfande i området och det är oftast mycket höga hastigheter på fordonen. Skrivelse från boende om Gislaveds bortglömda korsning (Dnr KS , 283) De boende i området vid korsningen Mossarpsvägen Ådalsvägen har framfört i skrivelse, daterad 17 augusti 2010, de dagligen ser trafiksituationer i området, där gående, cyklister och bilister riskerar skadas eller dödas. Både ovan motion och inlämnad skrivelse från boende behandlar samma frågeställningar om framför allt förslag på ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, samt om trafiksituationen i området med höga hastigheter och ökad trafikbelastning med genomfartstrafik. Lastbilar är särskilt omnämnda. Gång- och cykelvägsplan I gällande Gång- och cykelvägsplan (november 2006) finns Åbjörnsgatan, Mossarpsvägen, Bruksgatan och Glasbruksgatan upptagna som framtida objekt för gång- och cykelvägsutbyggnad. avser under 2011 bygga ut första etappen med en gång- och cykelväg utmed Åbjörnsgatan, från Danska vägen till Torsgatan. Den återstående etappen utmed Åbjörnsgatan fram till Reftelevägen, planeras byggas under år Det är naturligtvis också av stor vikt medel anvisas till utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed Eneströmsgatan och Mossarpsvägen för nå Ryttarvallen och Gyllengården. Att också knyta ihop gång- och cykelvägnätet med en tvärförbindelse utmed Bruksgatan Glasbruksgatan, enligt gällande gång- och cykelvägsplan, medverkar till ett sammanlänkat gång- och cykelvägnät med hög säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Kostnadskalkyl: Åbjörnsgatan, etapp 2, delen Torsgatan Reftelevägen Eneströmsgatan, delen Lidl Ådalsvägen Mossarpsvägen Glasbruksgatan och Bruksgatan Summa 1,0 milj kr 0,4 milj kr 0,7 milj kr 0,5 milj kr 2,6 milj kr Statsbidrag kan sökas för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

12 Tnau 38, forts 12 Genomfartstrafik I både motionen och skrivelsen anges också den omfande lastbilstrafiken genom området och här nämns särskilt trafiksituationen i korsningen Mossarpsvägen/Ådalsvägen. Vidare nämns Ådalsvägen och Mossarpsvägen används som smitväg och genomfartsled och lastbilar från Recticel utgör en stor del av den tunga trafiken mellan fabrikerna på Södra Storgatan och Anderstorpsvägen/Reftelevägen (Weland). Det är inte rimligt ha denna trafikbelastning inne i ett bostadsområde och föreslår den tunga trafiken styrs ut på Anderstorpsvägen. Trafikregleringar På Danska vägen gäller genomfartsförbud för lastbilstrafik. Från Recticel har framförts företagets behov av transporter på Danska vägen mellan fabrikerna på Södra Storgatan och Anderstorpsvägen/Reftelevägen (Weland). Tekniska nämnden har fat beslut om dispens för begränsat antal transporter och färdvägen ska gå via Södra Storgatan Danska vägen Anderstorpsvägen Reftelevägen. Transporterna ska ske under dagtid. Nuvarande trafikreglering av Glasbruksgatan och Ådalsvägen med enkelriktade gator har varit i kraft sedan Farthinder För stävja höga hastigheter och med mål skapa en säkrare trafikmiljö, har tre farthinder anlagts på Åbjörnsgatan. Översiktsplan I förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved (23 november 2010) anges Eneströmsgatan, Mossarpsvägen, Glasbruksgatan och Åbjörnsgatan är viktiga lokalgator. Trafikutredning förslår en trafikutredning med inriktning på vilka gator som ska utgöra primära tillfartsgator till Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs, med en målsättning skapa en säkrare trafikmiljö. Trafikutredningen ska också redovisa hur gång- och cykelvägnätet samt de primära gatukorsningarna ska utformas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 oktober 2010, 283. Skrivelse Gislaveds bortglömda korsning, daterad 17 augusti Skrivelse Trafikfara, daterad 8 juni Skrivelse Ref till tidigare skrivelse ang trafikfara, daterad 22 april Skrivelse Trafikfara, daterad 11 september Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 14. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar föreslå kommunstyrelsen en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs. Kommunstyrelsen

13 13 Tn 39 Dnr: TN Trafikreglering Södergatan i Gislaved Tn 39 har enligt beslut den 24 september 2008, 104, beslutat godkänna tekniska kontoret planerar för åtgärder för häva beslut om huvudled på Södergatan i Gislaved. föreslår genomföra en sådan förändring under år Information om huvudled har upphört på Södergatan ska lämnas genom annonsering i dagspressen samt genom via annonspelare utmed gatan påvisa högerregeln nu gäller på Södergatan. s beslut den 24 september 2008, 104. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2911, 15. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar beslut den 17 maj 2010 om huvudled på Södergatan ska fortsätta gälla.

14 14 Tn 40 Dnr: TN Trafikreglering Regeringsgatan i Gislaved Tn 40 Vid sammanträde med tekniska nämnden den 27 augusti 2008 var frågor om huvudled samt enkelriktning av Regeringsgatan uppe till diskussion och förslag till beslut, men återremitterades till tekniska kontoret för utredning. har i bilaga daterad 14 mars 2011, bl a påtalat konflikterna är uppenbara för oskyddade trafikanter i korsningen Regeringsgatan/Södra Storgatan och föreslagit enkelriktning av Regeringsgatan på delen Södra Storgatan och Södergatan. Olika förslag till alternativa lösningar redovisades. Skrivelse från Konsumentföreningen Göta, daterad 25 augusti s beslut den 27 augusti 2008, 83. s bilaga, daterad 25 februari Skrivelse från Svensk Handel Gislaved och GiC, daterad 18 september s bilaga, version 2, daterad 14 mars Kartbilaga. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 16. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar beslut den 17 maj 2010 om huvudled på Regeringsgatan på delen Södra Storgatan till Danska vägen, ska fortsätta gälla, samt ge tekniska kontoret i uppdrag ta fram förslag på åtgärder för skapa en säkrare trafikmiljö på Regeringsgatan. Svensk Handel Gislaved och GiC Konsumentföreningen Göta

15 15 Tn 41 Dnr: TN Skrivelse om farthinder på Ringvägen i Hestra Tn 41 Skrivelse daterad 7 maj 2010 från Hestra samhällsförening med bifogat brev, daterat 20 april 2010 från Ilse Wagner, avseende trafiksituationen med alltför höga hastigheter på Ringvägen i Hestra. Vi tycker många bilar som kör förbi Ringvägen kör för snabbt står det i skrivelsen. Förslag lämnas anlägga farthinder i anslutning till korsningarna Ringvägen/Kyrkvägen, Ringvägen/ Furuliden samt Trastgatan/Furuliden. Vidare lämnas förslag till ett bilfritt gångstråk från stationen via Furuliden till lekplatsen vid Enegatan. Hestra samhällsförening önskar kommunen tar upp lämnade synpunkter till behandling. Ringvägen Ringvägen är i sin hela längd nästan en kilometer och sträcker sig från Byvägen till Mogatan. Gatusektionen från Byvägen till Kyrkvägen består av körbana 7,0 m med förhöjda gångbanor på 1,5 m på bägge sidor. På sträckan Kyrkvägen till Mogatan varierar gatusektionen med körbanebredd mellan 5,5 6,5 m. På delen Terrassvägen - Metallgatan saknas förhöjd gångbana på östra sidan av Ringvägen. Genomfartsförbud för lastbilar gäller på Ringvägen mellan Byvägen och Metallgatan. Hastigheter Höga hastigheter på våra gator tillhör de trafikfrågor, som är absolut vanligast idag och är helt klart en trafiksäkerhetsfråga. För mildra konsekvenserna vid en eventuell olycka har hastigheten på fordonet eller fordonen en helt avgörande roll. Barn är barn och ska så få vara. Det är den vuxnes ansvar framföra sitt fordon på sådant sätt barn plötsligt kan uppträda på gatan. Inom ramen för högsta tillåtna hastighet åligger det föraren med hänsyn till rådande förhållanden anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver (Trafikförordningen 14). Gislaveds kommun avser under år 2011 påbörja arbetet med en hastighetsöversyn av kommunens tätorter. I utredningsuppdraget ska prövas eventuella förändringar av gällande hastighetsbegränsningar på lokalvägnäten. Idag gäller 50 km/tim som högsta hastighet inom tätorten. Rätt hastighet i tätorten med dess lokalgator har stor betydelse vad gäller trafiksäkerhet, trygghet, miljö, tillgänglighet och stadskaraktär. Farthinder Gislaveds kommun har anlagt farthinder sedan 1986 och är den enskilda åtgärd som ger de största effekterna på hastigheten. Utförda farthinder har klart medverkat till en säkrare trafik i Gislaveds kommun. I den fysiska miljön är säkerhetsfrågorna vid övergångsställen och passager för gående och cyklister prioriterade. bedömer de föreslagna korsningarna Ringvägen/Furuliden samt Trastgatan/Furuliden är platser, som är väl motiverade säkerställas med låga hastigheter för fordonspassager. Även korsningen Ringvägen/Granliden bör utföras med hastighetsdämpande åtgärder, där passagerna för framför allt cyklister skapar besvärliga konfliktsituationer. Hastighetsdämpande åtgärder är först och främst en säkerhetsfråga men kan också ha en hämmande effekt på intensiteten. Fordonsföraren väljer en alternativväg för inte behöva köra förbi ett farthinder. På Ringvägen bedöms

16 Tnau 41, forts 16 därför med två anlagda farthinder, nuvarande genomfartstrafik med lastbilar reduceras och därmed också bidrar till en bättre säkerhets- och boendemiljö. Kostnadskalkyl Vägbula med sidorefuger, 3 st, kr. Skrivelse, daterad 20 april 2010, till Hestra Samhällsförening. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 17. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar farthinder, typ vägbula med refuger, anläggs i korsningarna Ringvägen/ Furuliden, Ringvägen/Granliden och Trastgatan/Furuliden i Hestra. Hestra Samhällsförening Ilse Wagner, Hestra

17 17 Tn 42 Dnr: TN Information om utsmyckning av rondellen vid norra infarten, Rv 27, i Gislaved Tn 42 Kommunstyrelseförvaltningen informerar om hur arbetet med Rv 27 fortskrider. Enligt avtalet med Trafikverket så har kommunen möjlighet utsmycka rondellen vid norra infarten, Rv 27. Rondellen ska stå klar 2013 och kostnaden för utsmyckningen uppkommer under Enligt avtalet ska Trafikverket bekosta projektering och anläggning av gräsytor och planteringar i anläggningar i anslutning till vägen. Gislaveds kommun ska utföra och bekosta framtida drift, skötsel, underhåll och förnyelse av grönytor i anslutning till trafikplatserna Gislaved Norra, trafikplats Henja och trafikplats Anderstorp. Kommunstyrelsen beslutar enligt nedan: uppdra till kulturnämnden i samråd med tekniska nämnden undersöka hur rondellen kan utsmyckas. Ett par olika idéskisser, där utsmyckningsförslagen syftar till väcka intresse för orten och gärna med en grön inriktning skall presenteras. En grov uppskning av kostnad för utsmyckningen och driftskostnad. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen i maj och bildar underlag för eventuellt vidare beslut om utsmyckning vid rondellen och för hantering i budget. Kommunstyrelsens beslut den 25 januari 2011, 22. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 18. Teknisk chef Arne Höglund lämnar en kort lägesrapport. beslutar notera informationen.

18 18 Tn 43 Dnr: TN Fastighetsförvärv Tn 43 Exploateringschefen Malin Svenningsson informerar om en bostadsfastighet, belägen på det inre venskyddsområdet i Gislaved är till salu. Frågan är om tekniska kontorets va-kollektiv bör förvärva denna fastighet. beslutar ge tekniska chefen i uppdrag undersöka eventuellt behov av förvärv av fastigheten. Mark- och exploateringsenheten, Malin Svenningsson

19 19 Tn 44 Dnr: TN Delegationer Tn 44 Anmälan av delegationsbeslut 5.1 Vägbidrag Grävtillstånd Lokala trafikföreskrifter Parkeringstillstånd beslutar lägga delegationsbesluten till handlingarna.

20 20 Tn 45 Dnr: TN Meddelanden Tn 45 Kommunstyrelsens beslut den 1 mars Handlingsplan för folkhälsa s arbetsutskotts beslut den 9 mars Godkännande av extra/utgående ärenden 8 Information om ny belysning på Köpmangatan i Gislaved 9 Information om Avtal fast elpris gatubelysning 19 Övriga frågor beslutar notera informationen.

21 21 Tn 46 Dnr: TN Övriga frågor Tn 46 Jörgen Karlsson (S) ställer frågan vad som hänt med det återremitterade ärendet Broar över Västerån i Burseryd. Gatuingenjör Ebbe Falk svarar samråd pågår med länsmyndigheter och ärendet återkommer i nämnden i maj. Bengt Petersson (C) ställer frågan om uthyrning av kommunens väghyvel, med förare, externt. Är det förenligt med konkurrenslagen? Teknisk chef Arne Höglund kollar upp och återkommer.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer