Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne Johnsson (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Ingebert Magnusson (S) Övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Annette Sjöberg, ekonom, 31,35-41 Håkan Svensson, Sydved AB, 31 Anders Gustafsson, Sydved AB, 31 Gunnar Gustavsson, miljöingenjör, 35 Dagn Seger, Gislaveds Energiring AB, Ebbe Falk, gatuingenjör, 36-41,46 Mats Kindlund, gatuingenjör, 36-41, 46 Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare, 31,35-41,46 Ulf Enocsson, personalrepresentant Rolf Svensson onsdagen den 30 mars 2011 Sekreterare. Margareta Magnusson Ordförande Staffan Sjöblom Paragrafer Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Margareta Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 2 Tn 30 Dnr: TN Godkännande av extra/utgående ärenden Tn 30 beslutar ärendet TN , Skogsskötsel Sydved, redogörelse av arbetsplan och ekonomi 2011, utgår vid dagens sammanträde, ärendet TN , Fastighetsförvärv, tas upp som extra ärende.

3 3 Tn 31 Dnr: TN Ekonomisk redovisning skogsskötsel 2010 Tn 31 Under år 2010 har det främst varit ordinär skoggskötsel utan några stormar, barkborrar etc. Det har varit en god skogskonjunktur med god avsättning samt ett högt prisläge, vilket gjort flertalet av de åtgärder enligt åtgärdsförslaget (som ger ekonomiskt överskott) blivit gjorda. Skogsvårdsåtgärderna har varit inriktade på plantera de platser som avverkades under Planteringen har varit koncentrerad till Smålandsstenar och Gislaved, där tyngdpunkten på slutavverkning låg föregående kalenderår. Under hösten har ca 35 ha ungskog röjts. Röjningarna har varit spridda över kommunens skogsinnehav. Målsättningen är fortsätta med en hög takt på röjning 2011 för ligga med i röjningsfasen, innan stormhyggena bör röjas. Gallringarna under 2010 har koncentrerats till Hestra, samt mindre gallringar kring de olika tätorterna enligt tekniska kontorets önskemål. Den totala gallringsarealen som gallrats under 2010 är ca 40 ha. Under vintern/våren inkom det flera ansökningar från kommuninvånare om nedtagning av enstaka träd, som också skett, men i dialog mellan Sydved och tekniska kontoret. Föryngringsavverkningarna har främst styrts till de områden där skogen varit stormskadad, stressad och risk för barkborre föreligger. Dessa områden hittar vi främst på Strand, Reftele och Smålandsstenar där tyngdpunkten på föryngringsavverkning varit under Ekonomisk sammanställning över skogen 2010, daterad 22 mars Håkan Svensson och Anders Gustafsson från Sydved AB lämnar en redogörelse för det ekonomiska utfallet av skogen för år beslutar notera informationen om skogsskötseln. Sydved AB

4 4 Tn 32 Dnr: TN Ombyggnad av belysningen på Köpmangatan i Gislaved Tn 32 Dan Seger, Gislaved EnergiRing AB, redogör för lämnat anbud på ombyggnad av belysningen på Köpmangatan i Gislaved. Anbud från Gislaved EnergiRing AB, daterat 4 februari s arbetsutskotts beslut den 9 mars 2011, 8. Anbud från Gislaved EnergiRing AB, alternativ 2, daterat 23 mars beslutar anta Gislaved EnergiRing AB:s anbud, daterat 23 mars Gislaved EnergiRing AB, Dan Seger

5 5 Tn 33 Dnr: TN Avtal fast elpris gatubelysning Tn 33 har avtal med Gislaved EnergiRing AB om leverans av gatubelysning. Priset på elen är enligt avtalet månadsmedelpriset på Nordpool i STOSEK med ett påslag på 2,0 öre/kwh samt påslag för kostnaden för elcertifikat. Det rörliga elpriset har under åren varierat kraftigt och kostnaderna för gatubelysningen har under flera år överskridit budget. Dan Seger från Gislaved EnergiRing AB redogör för olika alternativ av elprisavtal, bl a möjligheten binda elpriset (fast pris). Jämförpriser öre/kwh 2009/2010. Alternativa elprisavtal. s arbetsutskottets beslut den 9 mars 2011, 9. beslutar delegera till tekniska nämndens ordförande och tekniska chefen under 2011 teckna elavtal med fast pris för gatubelysningen, med Gislaved EnergiRing AB. Gislaved EnergiRing AB, Dan Seger och Malin Ljunggren

6 6 Tn 34 Dnr: TN Minskning och byte av gatubelysningspunkter i Dye, Götsbo och Kärret Tn 34 Dan Seger från Gislaved EnergiRing AB redogör för förslag till ombyggnad, minskning och byte, av gatubelysning i Dye, Götsbo, Kyrkotorp och Kärret. Gislaved EnergiRings förslag till ombyggnad av gatubelysning. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 10. beslutar beställa 3 st gatubelysningspunkter vid väg 599 i i Dye, övriga belysningspunkter avbeställs, samt avbeställa gatubelysning i Götsbo, Kyrkotorp och Kärret. Gislaved EnergiRing AB, Dan Seger

7 7 Tn 35 Dnr: TN Information om Avfallsplan för Gislaveds kommun Tn 35 beslutade den 17 november 2010 sända ut förslag till avfallsplan för Gislaveds kommun på samråd till fastighetsägare och myndigheter. Avfallsplanen utgör, tillsammans med föreskrifter för avfallshanteringen, den kommunala renhållningsordningen och beskriver nuläge och framtida mål vad gäller avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen ska visa Gislaved kommuns visioner och strategier för långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Den ska ange mål och åtgärder för uppnå en bra avfallshantering med minskade avfallsmängder och ökad återvinning. Avfallsplanen ska uppfylla kraven i Naturvårdsverkets förfningssamling (NFS 2006:6). Innan förslaget antas ska det ställas ut för granskning under minst fyra veckor. Synpunkter som inkommit vid samråd och granskning ska beaktas (MB 15:11-16). Avfallsplanen antas av kommunfullmäktige. Avfallsplan samrådsversion 0.9. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 11. Miljöingenjör Gunnar Gustavsson lämnar en lägesrapport. beslutar notera informationen.

8 8 Tn 36 Dnr: TN Remiss om fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort. Utställningsupplaga. Yttrande Tn 36 Utställningsversionen av fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort är utskickad till myndigheter och kommunala nämnder m fl för yttrande. Utställningsupplaga Gislaved - lite mer än tre rondeller och en stor fabrik. Fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort, daterad 23 november Bilaga till Utställning av Fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort, daterad 3 mars Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 12. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för översiktsplanen beslutar anta tekniska kontorets yttrande enligt bilaga, daterat 3 mars 2011, som sitt eget, samt i övrigt tillstyrka utställningsupplagan till fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort, daterad 23 november Bygg- och miljönämnden

9 9 Tn 37 Dnr: TN Remiss om Motion gällande oskyddade trafikanter. Yttrande Tn 37 Motion om oskyddade trafikanter (Dnr KS , 282) Susanne Josefsson (S) och Bo Linde (S) har lämnat in en motion om oskyddade trafikanter avseende sträckan från centrum till Ryttarvallen och Gyllenfors förskola. I motionen förslås : en gång- och cykelväg och trottoar omgående planeras och byggs från centrum till Ryttarvallen/Gyllengården, en utredning genomförs för se hur trafikföringen i området kan förändras med utgångspunkt från en säker miljö för oskyddade trafikanter. I motionen står trafiksäkerheten för oskyddade alltid har stått högt på agendan i vår kommun och denna grupp ska prioriteras. Vidare omnämns lastbils- och personbilstrafiken är mycket omfande i området och det är oftast mycket höga hastigheter på fordonen. Skrivelse från boende om Gislaveds bortglömda korsning (Dnr KS , 283) De boende i området vid korsningen Mossarpsvägen Ådalsvägen har framfört i skrivelse, daterad 17 augusti 2010, de dagligen ser trafiksituationer i området, där gående, cyklister och bilister riskerar skadas eller dödas. Både ovan motion och inlämnad skrivelse från boende behandlar samma frågeställningar om framför allt förslag på ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, samt om trafiksituationen i området med höga hastigheter och ökad trafikbelastning med genomfartstrafik. Lastbilar är särskilt omnämnda. Gång- och cykelvägsplan I gällande Gång- och cykelvägsplan (november 2006) finns Åbjörnsgatan, Mossarpsvägen, Bruksgatan och Glasbruksgatan upptagna som framtida objekt för gång- och cykelvägsutbyggnad. avser under 2011 bygga ut första etappen med en gång- och cykelväg utmed Åbjörnsgatan, från Danska vägen till Torsgatan. Den återstående etappen utmed Åbjörnsgatan fram till Reftelevägen, planeras byggas under år Det är naturligtvis också av stor vikt medel anvisas till utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed Eneströmsgatan och Mossarpsvägen för nå Ryttarvallen och Gyllengården. Att också knyta ihop gång- och cykelvägnätet med en tvärförbindelse utmed Bruksgatan Glasbruksgatan, enligt gällande gång- och cykelvägsplan, medverkar till ett sammanlänkat gång- och cykelvägnät med hög säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Kostnadskalkyl: Åbjörnsgatan, etapp 2, delen Torsgatan Reftelevägen Eneströmsgatan, delen Lidl Ådalsvägen Mossarpsvägen Glasbruksgatan och Bruksgatan Summa 1,0 milj kr 0,4 milj kr 0,7 milj kr 0,5 milj kr 2,6 milj kr Statsbidrag kan sökas för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

10 Tnau 37, forts. 10 Genomfartstrafik I både motionen och skrivelsen anges också den omfande lastbilstrafiken genom området och här nämns särskilt trafiksituationen i korsningen Mossarpsvägen/Ådalsvägen. Vidare nämns Ådalsvägen och Mossarpsvägen används som smitväg och genomfartsled och lastbilar från Recticel utgör en stor del av den tunga trafiken mellan fabrikerna på Södra Storgatan och Anderstorpsvägen/Reftelevägen (Weland). Det är inte rimligt ha denna trafikbelastning inne i ett bostadsområde och föreslår den tunga trafiken styrs ut på Anderstorpsvägen. Trafikregleringar På Danska vägen gäller genomfartsförbud för lastbilstrafik. Från Recticel har framförts företagets behov av transporter på Danska vägen mellan fabrikerna på Södra Storgatan och Anderstorpsvägen/Reftelevägen (Weland). Tekniska nämnden har fat beslut om dispens för begränsat antal transporter och färdvägen ska gå via Södra Storgatan Danska vägen Anderstorpsvägen Reftelevägen. Transporterna ska ske under dagtid. Nuvarande trafikreglering av Glasbruksgatan och Ådalsvägen med enkelriktade gator har varit i kraft sedan Farthinder För stävja höga hastigheter och med mål skapa en säkrare trafikmiljö, har tre farthinder anlagts på Åbjörnsgatan. Översiktsplan I förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved (23 november 2010) anges Eneströmsgatan, Mossarpsvägen, Glasbruksgatan och Åbjörnsgatan är viktiga lokalgator. Trafikutredning förslår en trafikutredning med inriktning på vilka gator som ska utgöra primära tillfartsgator till Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs, med en målsättning skapa en säkrare trafikmiljö. Trafikutredningen ska också redovisa hur gång- och cykelvägnätet samt de primära gatukorsningarna ska utformas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 oktober 2010, 282. Motion om oskyddade trafikanter, daterad 7 september Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 13. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar föreslå kommunstyrelsen en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs. Kommunstyrelsen

11 11 Tn 38 Dnr: TN Skrivelse om trafiksituationen på Ådalsvägen och Mossarpsvägen i Gislaved Tn 38 Motion om oskyddade trafikanter (Dnr KS , 282) Susanne Josefsson (S) och Bo Linde (S) har lämnat in en motion om oskyddade trafikanter avseende sträckan från centrum till Ryttarvallen och Gyllenfors förskola. I motionen förslås : en gång- och cykelväg och trottoar omgående planeras och byggs från centrum till Ryttarvallen/Gyllengården, en utredning genomförs för se hur trafikföringen i området kan förändras med utgångspunkt från en säker miljö för oskyddade trafikanter. I motionen står trafiksäkerheten för oskyddade alltid har stått högt på agendan i vår kommun och denna grupp ska prioriteras. Vidare omnämns lastbils- och personbilstrafiken är mycket omfande i området och det är oftast mycket höga hastigheter på fordonen. Skrivelse från boende om Gislaveds bortglömda korsning (Dnr KS , 283) De boende i området vid korsningen Mossarpsvägen Ådalsvägen har framfört i skrivelse, daterad 17 augusti 2010, de dagligen ser trafiksituationer i området, där gående, cyklister och bilister riskerar skadas eller dödas. Både ovan motion och inlämnad skrivelse från boende behandlar samma frågeställningar om framför allt förslag på ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, samt om trafiksituationen i området med höga hastigheter och ökad trafikbelastning med genomfartstrafik. Lastbilar är särskilt omnämnda. Gång- och cykelvägsplan I gällande Gång- och cykelvägsplan (november 2006) finns Åbjörnsgatan, Mossarpsvägen, Bruksgatan och Glasbruksgatan upptagna som framtida objekt för gång- och cykelvägsutbyggnad. avser under 2011 bygga ut första etappen med en gång- och cykelväg utmed Åbjörnsgatan, från Danska vägen till Torsgatan. Den återstående etappen utmed Åbjörnsgatan fram till Reftelevägen, planeras byggas under år Det är naturligtvis också av stor vikt medel anvisas till utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed Eneströmsgatan och Mossarpsvägen för nå Ryttarvallen och Gyllengården. Att också knyta ihop gång- och cykelvägnätet med en tvärförbindelse utmed Bruksgatan Glasbruksgatan, enligt gällande gång- och cykelvägsplan, medverkar till ett sammanlänkat gång- och cykelvägnät med hög säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Kostnadskalkyl: Åbjörnsgatan, etapp 2, delen Torsgatan Reftelevägen Eneströmsgatan, delen Lidl Ådalsvägen Mossarpsvägen Glasbruksgatan och Bruksgatan Summa 1,0 milj kr 0,4 milj kr 0,7 milj kr 0,5 milj kr 2,6 milj kr Statsbidrag kan sökas för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

12 Tnau 38, forts 12 Genomfartstrafik I både motionen och skrivelsen anges också den omfande lastbilstrafiken genom området och här nämns särskilt trafiksituationen i korsningen Mossarpsvägen/Ådalsvägen. Vidare nämns Ådalsvägen och Mossarpsvägen används som smitväg och genomfartsled och lastbilar från Recticel utgör en stor del av den tunga trafiken mellan fabrikerna på Södra Storgatan och Anderstorpsvägen/Reftelevägen (Weland). Det är inte rimligt ha denna trafikbelastning inne i ett bostadsområde och föreslår den tunga trafiken styrs ut på Anderstorpsvägen. Trafikregleringar På Danska vägen gäller genomfartsförbud för lastbilstrafik. Från Recticel har framförts företagets behov av transporter på Danska vägen mellan fabrikerna på Södra Storgatan och Anderstorpsvägen/Reftelevägen (Weland). Tekniska nämnden har fat beslut om dispens för begränsat antal transporter och färdvägen ska gå via Södra Storgatan Danska vägen Anderstorpsvägen Reftelevägen. Transporterna ska ske under dagtid. Nuvarande trafikreglering av Glasbruksgatan och Ådalsvägen med enkelriktade gator har varit i kraft sedan Farthinder För stävja höga hastigheter och med mål skapa en säkrare trafikmiljö, har tre farthinder anlagts på Åbjörnsgatan. Översiktsplan I förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved (23 november 2010) anges Eneströmsgatan, Mossarpsvägen, Glasbruksgatan och Åbjörnsgatan är viktiga lokalgator. Trafikutredning förslår en trafikutredning med inriktning på vilka gator som ska utgöra primära tillfartsgator till Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs, med en målsättning skapa en säkrare trafikmiljö. Trafikutredningen ska också redovisa hur gång- och cykelvägnätet samt de primära gatukorsningarna ska utformas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 oktober 2010, 283. Skrivelse Gislaveds bortglömda korsning, daterad 17 augusti Skrivelse Trafikfara, daterad 8 juni Skrivelse Ref till tidigare skrivelse ang trafikfara, daterad 22 april Skrivelse Trafikfara, daterad 11 september Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 14. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar föreslå kommunstyrelsen en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs. Kommunstyrelsen

13 13 Tn 39 Dnr: TN Trafikreglering Södergatan i Gislaved Tn 39 har enligt beslut den 24 september 2008, 104, beslutat godkänna tekniska kontoret planerar för åtgärder för häva beslut om huvudled på Södergatan i Gislaved. föreslår genomföra en sådan förändring under år Information om huvudled har upphört på Södergatan ska lämnas genom annonsering i dagspressen samt genom via annonspelare utmed gatan påvisa högerregeln nu gäller på Södergatan. s beslut den 24 september 2008, 104. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2911, 15. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar beslut den 17 maj 2010 om huvudled på Södergatan ska fortsätta gälla.

14 14 Tn 40 Dnr: TN Trafikreglering Regeringsgatan i Gislaved Tn 40 Vid sammanträde med tekniska nämnden den 27 augusti 2008 var frågor om huvudled samt enkelriktning av Regeringsgatan uppe till diskussion och förslag till beslut, men återremitterades till tekniska kontoret för utredning. har i bilaga daterad 14 mars 2011, bl a påtalat konflikterna är uppenbara för oskyddade trafikanter i korsningen Regeringsgatan/Södra Storgatan och föreslagit enkelriktning av Regeringsgatan på delen Södra Storgatan och Södergatan. Olika förslag till alternativa lösningar redovisades. Skrivelse från Konsumentföreningen Göta, daterad 25 augusti s beslut den 27 augusti 2008, 83. s bilaga, daterad 25 februari Skrivelse från Svensk Handel Gislaved och GiC, daterad 18 september s bilaga, version 2, daterad 14 mars Kartbilaga. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 16. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar beslut den 17 maj 2010 om huvudled på Regeringsgatan på delen Södra Storgatan till Danska vägen, ska fortsätta gälla, samt ge tekniska kontoret i uppdrag ta fram förslag på åtgärder för skapa en säkrare trafikmiljö på Regeringsgatan. Svensk Handel Gislaved och GiC Konsumentföreningen Göta

15 15 Tn 41 Dnr: TN Skrivelse om farthinder på Ringvägen i Hestra Tn 41 Skrivelse daterad 7 maj 2010 från Hestra samhällsförening med bifogat brev, daterat 20 april 2010 från Ilse Wagner, avseende trafiksituationen med alltför höga hastigheter på Ringvägen i Hestra. Vi tycker många bilar som kör förbi Ringvägen kör för snabbt står det i skrivelsen. Förslag lämnas anlägga farthinder i anslutning till korsningarna Ringvägen/Kyrkvägen, Ringvägen/ Furuliden samt Trastgatan/Furuliden. Vidare lämnas förslag till ett bilfritt gångstråk från stationen via Furuliden till lekplatsen vid Enegatan. Hestra samhällsförening önskar kommunen tar upp lämnade synpunkter till behandling. Ringvägen Ringvägen är i sin hela längd nästan en kilometer och sträcker sig från Byvägen till Mogatan. Gatusektionen från Byvägen till Kyrkvägen består av körbana 7,0 m med förhöjda gångbanor på 1,5 m på bägge sidor. På sträckan Kyrkvägen till Mogatan varierar gatusektionen med körbanebredd mellan 5,5 6,5 m. På delen Terrassvägen - Metallgatan saknas förhöjd gångbana på östra sidan av Ringvägen. Genomfartsförbud för lastbilar gäller på Ringvägen mellan Byvägen och Metallgatan. Hastigheter Höga hastigheter på våra gator tillhör de trafikfrågor, som är absolut vanligast idag och är helt klart en trafiksäkerhetsfråga. För mildra konsekvenserna vid en eventuell olycka har hastigheten på fordonet eller fordonen en helt avgörande roll. Barn är barn och ska så få vara. Det är den vuxnes ansvar framföra sitt fordon på sådant sätt barn plötsligt kan uppträda på gatan. Inom ramen för högsta tillåtna hastighet åligger det föraren med hänsyn till rådande förhållanden anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver (Trafikförordningen 14). Gislaveds kommun avser under år 2011 påbörja arbetet med en hastighetsöversyn av kommunens tätorter. I utredningsuppdraget ska prövas eventuella förändringar av gällande hastighetsbegränsningar på lokalvägnäten. Idag gäller 50 km/tim som högsta hastighet inom tätorten. Rätt hastighet i tätorten med dess lokalgator har stor betydelse vad gäller trafiksäkerhet, trygghet, miljö, tillgänglighet och stadskaraktär. Farthinder Gislaveds kommun har anlagt farthinder sedan 1986 och är den enskilda åtgärd som ger de största effekterna på hastigheten. Utförda farthinder har klart medverkat till en säkrare trafik i Gislaveds kommun. I den fysiska miljön är säkerhetsfrågorna vid övergångsställen och passager för gående och cyklister prioriterade. bedömer de föreslagna korsningarna Ringvägen/Furuliden samt Trastgatan/Furuliden är platser, som är väl motiverade säkerställas med låga hastigheter för fordonspassager. Även korsningen Ringvägen/Granliden bör utföras med hastighetsdämpande åtgärder, där passagerna för framför allt cyklister skapar besvärliga konfliktsituationer. Hastighetsdämpande åtgärder är först och främst en säkerhetsfråga men kan också ha en hämmande effekt på intensiteten. Fordonsföraren väljer en alternativväg för inte behöva köra förbi ett farthinder. På Ringvägen bedöms

16 Tnau 41, forts 16 därför med två anlagda farthinder, nuvarande genomfartstrafik med lastbilar reduceras och därmed också bidrar till en bättre säkerhets- och boendemiljö. Kostnadskalkyl Vägbula med sidorefuger, 3 st, kr. Skrivelse, daterad 20 april 2010, till Hestra Samhällsförening. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 17. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar farthinder, typ vägbula med refuger, anläggs i korsningarna Ringvägen/ Furuliden, Ringvägen/Granliden och Trastgatan/Furuliden i Hestra. Hestra Samhällsförening Ilse Wagner, Hestra

17 17 Tn 42 Dnr: TN Information om utsmyckning av rondellen vid norra infarten, Rv 27, i Gislaved Tn 42 Kommunstyrelseförvaltningen informerar om hur arbetet med Rv 27 fortskrider. Enligt avtalet med Trafikverket så har kommunen möjlighet utsmycka rondellen vid norra infarten, Rv 27. Rondellen ska stå klar 2013 och kostnaden för utsmyckningen uppkommer under Enligt avtalet ska Trafikverket bekosta projektering och anläggning av gräsytor och planteringar i anläggningar i anslutning till vägen. Gislaveds kommun ska utföra och bekosta framtida drift, skötsel, underhåll och förnyelse av grönytor i anslutning till trafikplatserna Gislaved Norra, trafikplats Henja och trafikplats Anderstorp. Kommunstyrelsen beslutar enligt nedan: uppdra till kulturnämnden i samråd med tekniska nämnden undersöka hur rondellen kan utsmyckas. Ett par olika idéskisser, där utsmyckningsförslagen syftar till väcka intresse för orten och gärna med en grön inriktning skall presenteras. En grov uppskning av kostnad för utsmyckningen och driftskostnad. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen i maj och bildar underlag för eventuellt vidare beslut om utsmyckning vid rondellen och för hantering i budget. Kommunstyrelsens beslut den 25 januari 2011, 22. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 9 mars 2011, 18. Teknisk chef Arne Höglund lämnar en kort lägesrapport. beslutar notera informationen.

18 18 Tn 43 Dnr: TN Fastighetsförvärv Tn 43 Exploateringschefen Malin Svenningsson informerar om en bostadsfastighet, belägen på det inre venskyddsområdet i Gislaved är till salu. Frågan är om tekniska kontorets va-kollektiv bör förvärva denna fastighet. beslutar ge tekniska chefen i uppdrag undersöka eventuellt behov av förvärv av fastigheten. Mark- och exploateringsenheten, Malin Svenningsson

19 19 Tn 44 Dnr: TN Delegationer Tn 44 Anmälan av delegationsbeslut 5.1 Vägbidrag Grävtillstånd Lokala trafikföreskrifter Parkeringstillstånd beslutar lägga delegationsbesluten till handlingarna.

20 20 Tn 45 Dnr: TN Meddelanden Tn 45 Kommunstyrelsens beslut den 1 mars Handlingsplan för folkhälsa s arbetsutskotts beslut den 9 mars Godkännande av extra/utgående ärenden 8 Information om ny belysning på Köpmangatan i Gislaved 9 Information om Avtal fast elpris gatubelysning 19 Övriga frågor beslutar notera informationen.

21 21 Tn 46 Dnr: TN Övriga frågor Tn 46 Jörgen Karlsson (S) ställer frågan vad som hänt med det återremitterade ärendet Broar över Västerån i Burseryd. Gatuingenjör Ebbe Falk svarar samråd pågår med länsmyndigheter och ärendet återkommer i nämnden i maj. Bengt Petersson (C) ställer frågan om uthyrning av kommunens väghyvel, med förare, externt. Är det förenligt med konkurrenslagen? Teknisk chef Arne Höglund kollar upp och återkommer.

Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 1 februari Ordförande Staffan Sjöblom

Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 1 februari Ordförande Staffan Sjöblom 1 (8) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15-16.00 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars Karlsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Lotta Saras Tekniska kontoret onsdagen den 6 februari 2013

Tekniska nämnden. Lotta Saras Tekniska kontoret onsdagen den 6 februari 2013 1 (11) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 17.00 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Robert Erlandsson (MP), ersättare för Mihai

Läs mer

Kjell Olsson Tekniska kontoret tisdagen den 22 november 2011. Ordförande Staffan Sjöblom

Kjell Olsson Tekniska kontoret tisdagen den 22 november 2011. Ordförande Staffan Sjöblom 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.35 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Mihai

Läs mer

Tekniska nämnden. Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 mars 2012

Tekniska nämnden. Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 mars 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Robert Erlandsson (MP), ersättare för Mihai Banica (MP) Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2016-10-19 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S) Torleif Johansson (S) Bertil

Läs mer

Kjell Olsson Tekniska kontoret onsdagen den 29 februari 2012

Kjell Olsson Tekniska kontoret onsdagen den 29 februari 2012 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.10 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2016-01-27 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S) Torleif Johansson (S) Bertil

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.15 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-06-24 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S), 80-94 Torleif Johansson (S)

Läs mer

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2012-05-31 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-05-31 kl. 17:30-20:00 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-11-22 1 (17) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2004-11-22 kl.16.00 16.40. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-10-23 Plats och tid på Mårtensgatan i Gislaved, kl 13.00-15.55 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Lars Karlsson (M) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 14 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel

Läs mer

Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M)

Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Sammanträdesdatum 1 (16) Plats och tid KS-salen kl. 14,00-16,00 ande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Gunnel Bjäde (M) Tommy

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2005-05-23 1 (18 ) Plats och tid Studiebesök industriområdet Gustavslund, 2005-05-23 kl.14.00 14.55. Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2005-05-23 kl. 14.55 17.45.

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park Byggnadsnämnden 2012-05-22 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 22 maj 2012 17.00-18.25 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll för tekniska nämnden

Protokoll för tekniska nämnden 1(11) Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset, Harrie-salen, 14 april 2015 ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Sofia Lindblom (M) Justeringens plats och

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo tisdagen den 19 november 2013 kl 14.00 17.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.05 2013-05-29 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Lars Karlsson (M) Peter Engman (M), ersättare för Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai

Läs mer

Tekniska nämnden. Sven Lundgren Tekniska kontoret tisdagen den 30 oktober 2012

Tekniska nämnden. Sven Lundgren Tekniska kontoret tisdagen den 30 oktober 2012 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.15 10.20 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Magnus Sjöberg (C) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Carlos Cevallos (KD) Bengt Petersson (C),

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Birgitta Karlsson, revisor Karl Ove Kruus, revisor Mona Larsson, revisor Tore Johansson, revisor

Birgitta Karlsson, revisor Karl Ove Kruus, revisor Mona Larsson, revisor Tore Johansson, revisor Tekninska nämnden 2008-04-24 30 Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-17.40 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Björn Eriksson (s) ersättare för Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-09-24 1 (10) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-09-24 kl. 15.15 17.15. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-11-18 1-9 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo onsdagen den 18 november 2009 kl 14.00 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Rolf Söderberg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan-Olof Walfridsson

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 77-87

Sammanträdesprotokoll 77-87 1 (9) Sammanträdesprotokoll 77-87 Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 10:00 Sammanträdet ajourneras kl 09:10-09:30 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige Gång- och Cykelvägsplan.

Antagen av Kommunfullmäktige Gång- och Cykelvägsplan. 1 Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-14 118 Gång- och Cykelvägsplan november 2006 www.gislaved.se 2 Innehåll Förord 3 Uppföljning av GC-vägsplanen, april 1998 4 Befi ntliga GC-vägar i Gislaveds kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-12-09 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Birgitta Hagström

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2012-10-31. kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30

Teknik- och fritidsnämnden 2012-10-31. kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30 Sid81 Plats och tid Möjligheternas Hus i Emmaboda onsdagen den 31 oktober 2012 kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Patrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-30 1 (7) Plats och tid Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum Ununge, plan 2 Estunavägen 12, Norrtälje kl 10.00-11.30 Beslutande Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolstyrelsen 2006-09-18 91 Plats och tid Bäckaskolans sammanträdesrum 17.00 19.45 Beslutande Lise-Märith Svensson (kd) ordförande Markus Kauppinen (s) vice ordförande Johanna Dahlin (kd) Kenneth Lidman

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8) 2015-08-26 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 14.00 16.15 Beslutande Erkki Visti (C), ordf Johanna Skottman (S) Benita With (S) Inga-Lill Ohldin

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-25, Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-25, Tekniska nämnden 1/3, Stadshuset, sessionssalen, 2015-06-25, 13:00-16.00 65-76 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Kent Persson (S) Othmar Fiala (S) Helena Gustafsson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist (fp)

Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist (fp) Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.00 20.00 Paragrafer 17-23 Beslutande Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist

Läs mer