Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?"

Transkript

1 Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

2 Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box Stockholm

3 Innehåll Gemensam framtid 4 Vad är problemet? 6 Vad gör EU idag? 10 Globalt avtal 16 Vad gör Sverige? 18 Röster från EU 20 Ungas klimatprojekt 24 Gör något! 28 3

4 Gemensam framtid Unga utgör en tredjedel av världens befolkning och är de som kommer att ärva en framtid märkt av klimatförändringar. Därför är det enormt viktigt att nuvarande makthavande generationer agerar på ett effektivt sätt och att ungas röst kring klimat frågor hörs tydligt.

5 Genom FN:s Barnkonvention har unga människor rättigheten att göra sina röster hörda i ämnen som påverkar och berör dem. Klimatförändringar är verkligen ett sådant ämne. KFUK-KFUM jobbar aktivt för att unga ska inkluderas i förhandlingar, planer och policys vad gäller klimatarbetet, både nationellt och internationellt. Det är KFUK-KFUMs mål att just du och din KFUK-KFUM-förening ska engagera dig och er i frågan, eftersom klimatfrågor är vårt ansvar som global ungdomsrörelse. Vi måste tillsammans bli en klimatsmart rörelse! We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them Albert Einstein Föroreningar som skapar klimatförändringar vet inga landsgränser och därför måste politiska beslut och arbetet mot miljö- och klimatproblem också vara gränsöverskridande. Vårt nationella arbete för att stoppa klimatförändringarna är betydelsefullt. Det finns också samarbeten internationellt som är oerhört viktiga, som till exempel klimatarbetet inom EU. Men vad gör EU på klimatområdet? Och kanske viktigast, hur kan Du som ung i KFUK-KFUM i Sverige påverka klimatutmaningarna i en positiv riktning, både på hemmaplan och i EU? Vi kanske inte helt kan stoppa de förändringar i vårt klimat som sker just nu, men vi kan agera för att minska dagens och framtidens klimatpåverkan, och som individer, samhälle och global ungdomsrörelse agera för att minska mängden energi vi använder och mängden koldioxid vi släpper ut! Här kan du läsa om EU:s arbete med klimatutmaningarna och se några exempel på hur unga i KFUK-KFUM i Sverige och globala YMCAs arbetar med klimatfrågor. Du får också bra vardagstips på hur du och din KFUK-KFUM-förening kan vara en lösning på klimatproblemen! The whole world will have to come together and fight climate change together, because it is 5a global challenge Connie Hedegaard, EU kommissionär i klimatfrågor

6 Vad är problemet? Klimatförändringarna orsakas av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och den ökade koncentrationen av dessa i atmosfären. Ju högre halt växthusgaser som finns i atmosfären, desto mer påverkas och förändras klimatet. Koldioxid är egentligen en naturgas i atmosfären, men koncentrationen har ökat dramatiskt, exempelvis genom brännandet av fossila bränslen som olja, gas och kol som används som energikälla världen över.

7 Sedan den industriella revolutionens början har halten koldioxid i atmosfären ökat med 37 %, och under 1900-talet har temperaturen på jorden också ökat med cirka 1 grad Celsius. Enligt forskningen är dagens halter av växthusgaserna koldioxid och metan i atmosfären de högsta på år, vilket alltså ökar växthuseffekten och klimatförändringarna. fakta Varje år produceras elva ton växthusgas per invånare i EU, medan utvecklingsländerna endast producerar cirka ett ton per invånare och år! Rika industriländer ansvarar för 80 % av de globala utsläppen av koldioxid och Europas ekologiska fotavtryck är ett av de största på planeten. EU:s medborgare utgör mindre än 10 % av jordens befolkning men använder 15 % av jordens energi, en fjärdedel av jordens papper och konsumerar hälften av världens köttproduktion. Sättet vi i Sverige och Europa producerar och konsumerar på idag bidrar till mycket av dagens klimat- och miljöproblem, som exempelvis den globala uppvärmningen, föroreningar och utarmningen av jordens naturresurser. Det är också viktigt att minnas att det vi gör och de växthusgaser vi i Europa och Sverige släpper ut påverkar andra delar av världen. Det är därför viktigt att klimatpolitiken har en global inriktning och att man fokuserar på åtgärder som ger så stor minskning av växthusgaser som möjligt. 11 ton 1 ton 7

8 Dubbeltrubbel klimaträttvisa enda vägen! Klimaträttvisa är ett begrepp som ofta används för att se på klimatförändringarna som en etisk fråga, dvs. en fråga som handlar om vad som uppfattas som rätt och fel. Klimaträttvisa handlar om hur klimatförändringarnas påverkan är kopplat till social rättvisa. Klimaträttvisa undersöker hur mänskliga rättigheter och historiskt ansvar för utsläpp är kopplat till klimatförändringar. En central del i begreppet klimaträttvisa är erkännandet av att de länder och människor som är minst ansvariga för utsläppen är de som är hårdast drabbade av klimatförändringarnas konsekvenser. Fattiga länder drabbas mest av klimatförändringarna redan idag, och om inte utsläppen minskar kommer människors livsförutsättningar att försämras dramatiskt. Detta för att fattiga människor och samhällen med små marginaler har få möjligheter att anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser. Fattiga människor i fattiga länder är ofta mer beroende av naturresurser och jordbruk för sin överlevnad. Det innebär att deras försörjning påverkas direkt av klimatförändringar. Samtidigt tvingas många att utnyttja naturresurserna på ett sätt som skadar miljön, till exempel genom att avverka skog för att få mer jordbruksmark eller ved till matlagning och värme. Skogsavverkningen leder i sin tur till jorderosion och minskade skogsarealer som binder koldioxid. Vi befinner oss alltså mitt i en dubbel global utmaning: klimatförändringar och global fattigdom. Fattigdomen i världen är nära sammanlänkad med klimatfrågan och klimatförändringarna innebär påfrestningar och begränsningar för utvecklingen i fattiga länder. Dessa två utmaningar, fattigdom och klimatförändringar, kräver gemensamma lösningar! 8 fakta Klimatförändringar har även skett tidigare i historien, men aldrig förr i så snabb takt som nu. Klimatet kommer alltid att variera av naturliga orsaker, men dessa kan bara förklara en liten del av den globala uppvärmningen. Majoriteten av forskare är överens om att den globala uppvärmningen beror på en ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären, orsakad av människors aktiviteter. Klimat är inte samma sak som väder! Klimat är det genomsnittliga mönstret av väder i en given region under en längre tidsperiod.

9 Eftersom industriländerna har stått för huvuddelen av utsläppen som orsakat klimatförändringarna har de ett större ansvar att minska sina egna utsläpp och själva göra klimatsmarta omställningar. Industriländerna måste också stödja och hjälpa utvecklingsländerna att möta klimatförändringarna och ställa om till klimatsmarta lösningar för framtiden. Alla människor har lika mycket rätt att på ett hållbart sätt använda jordens resurser, och lika mycket rätt till utveckling! Varifrån pengarna ska komma för att hjälpa fattigare länder med klimatsmarta lösningar för fortsatt utveckling är en omdiskuterad och ibland känslig politiskt fråga. Internationella förhandlingar verkar domineras av lösningar som gynnar bland annat svenska och europeiska företagsintressen, istället för klimatet och klimatsmarta omställningar i fattigare länder. På grund av vår historiska klimatpåverkan och ekonomiska kapacitet att göra klimatsmarta omställningar har Sverige och EU en stor möjlighet och ett stort ansvar att gå före och visa ledarskap i arbetet mot klimatförändringarna. Men sker de omställningar som kan bromsa klimatförändringarna? Om inte, varför inte då? Är det så att det handlar om brist på politisk vilja från den rika världens ledare? Och ska KFUK-KFUM som del i en global ungdomsrörelse i sådana fall acceptera detta? KFUK-KFUM vill att vi som rörelse ska ta ansvar för klimaträttvisa! För att åstadkomma förändring behöver vi en stark röst för klimaträttvisa, där vi går ihop och tar strid för systemförändring istället för klimatförändring. Vi som global ungdomsrörelse har ett stort ansvar i detta arbete, därför är det viktigt att vi nu tillsammans gör det vi kan lokalt och globalt! 9

10 Vad gör EU idag? Utgångspunkten för EU:s gemensamma klimatpolitik brukar kallas tvågradersmålet. Tvågradersmålet är målet om att den globala temperaturhöjningen på jorden ska begränsas till två grader Celsius, jämfört med nivån före den industriella revolutionen, det man brukar kalla förindustriell nivå.

11 Tvågradersmålet ett för lågt mål? EU:s gemensamma klimatpolitik utgår alltså från att långsiktigt begränsa den globala temperaturhöjningen till max två grader, vad som brukar kallas tvågradersmålet. Analyser av FN:s klimatpanel (IPCC) pekar på att målet kräver snabba utsläppsminskningar. Inom ramen för FN:s klimatkonvention är EU:s mål också att nå ett globalt och rättsligt bindande avtal så att jordens temperaturhöjning inte ökar mer än två grader Celsius. Tillåts temperaturen öka med mer än två grader Celsius kan effekterna bli mer svårhanterliga och accelerera. Då ökar också risken för att överskrida så kallade tipping points. Med tipping points menar forskarna bland annat att det finns en större risk för tilltagande smältning av landis på Grönland och Antarktis. Det innebär också en större risk för upptining av tundran i norra Europa, Asien och arktiska Kanada, med fara för stora utsläpp av växthusgasen metan. Samtidigt visar analyser från FN:s klimatpanel att redan med temperaturökningar under två grader kan betydande effekter på samhällen och ekosystem i olika delar av världen uppstå! Tvågradersmålet är enligt många en politisk avvägning som inte är speciellt ambitiös, ingen vetenskaplig gräns. FN:s klimatpanel har exempelvis inte rekommenderat tvågradersmålet, utan konstaterat vilka risker som finns vid olika temperaturökningar. fakta Tvågradersmålet innebär att den globala temperaturökningen måste begränsas till högst två grader Celsius jämfört med nivån före den industriella revolutionen. 11 Tvågradersmålet presenteras ofta i form av atmosfärisk koncentration av växthusgaser och uttrycks i miljondelar (ppm). Just nu ligger vi på 391 ppm och ökar med cirka 2 ppm per år. Forskare menar att den säkra gränsen ligger på 350 ppm, en gräns som alltså redan överskridits.

12 Vissa forskares bild av läget har också skärpts på flera punkter eftersom klimatsystemet har förändrats mer än man kunnat förutse. Till exempel har sommarisen över Arktis minskat hastigare och havsnivåerna har stigit snabbare. Men kanske viktigast: utsläppen av växthusgaser har under 2000-talet ökat mer än vad man kunnat föreställa sig! Kritiker till tvågradersmålet har, med stöd i forskning, samlat sig bakom kravet att utsläppen av växthusgaser ska gå ner till 350 ppm, vilket motsvarar en temperaturhöjning på cirka 1,7 grader. Den snabba ökningen av utsläpp runt om i världen gör att möjligheterna att ens i teorin nå tvågradersmålet tyvärr är svårt, för att inte säga omöjliga, visar siffror från Internationella Energiorganet, IEA. De minst utvecklade länderna (MUL) och alliansen med små ö-stater (AOSIS) arbetar för att FN ska öka ambitionen till 1,5 grad. EU:s utgångspunkt är att industriländer bör ta på sig ett större ansvar för minskningar av utsläpp och minska dem med % till år 2020 och med % till år I mars 2000 startade Europakommissionen det Europeiska Klimatförändringsprogrammet (ECCP), där EU arbetar tillsammans med näringslivet, miljöorganisationer och andra parter, för att hitta sätt att minska utsläppen. För att bidra till att minska de globala utsläppen har EU därför antagit ett klimat- och energipaket som omfattar konkreta åtgärder för att hålla nere temperaturökningen till två grader. Klimatoch energipaketet står inför svåra utmaningar, bland annat riskerna med klimatförändringarna och den politiska viljan att göra något åt dem, men också det internationella engagemanget för att bekämpa klimatförändringarna och anpassningen till klimatförändringarnas konsekvenser är svåra utmaningar. fakta FN:s klimatpanel IPCC består av många forskare från olika länder inom olika forskningsområden. 12

13 EU:s klimat- och energipaket I ett beslut 2008 antog alltså EU:s ledare ett stort åtgärdspaket för att minska de utsläpp som till stor del orsakat klimatförändringarna. Detta åtgärdspaket är ett stort klimat- och energipaket med mål för år Strategin innehåller riktlinjer och målsättningar för hur mycket varje EU-medlemsland måste minska sina utsläpp med fram till år 2020, för att klara av att nå tvågradersmålet du läste om. Med klimat- och energipaketet vill EU få in Europa på rätt spår för en hållbar framtid. Detta ska uppnås genom att: minska utsläppen av växthusgaser med 20 % (30 % om det blir en internationell överenskommelse, som exempelvis vid COP17-mötet i Durban 2011) minska energikonsumtionen med 20 % genom bättre energieffektivitet se till att 20 % av energin kommer från förnybara energikällor. För att uppnå det har EU antagit rättsakter som ska underlätta för sådana energikällor och utveckla en marknad för dem, bland annat inom områdena biomassa och biobränslen Förutom dessa så kallade mål innehåller EU:s klimat- och energipaket också mål om att biodrivmedel ska utgöra minst 10 % av de drivmedel som används inom transportsektorn år Klimat- och energipaketet innehåller också flera lagstiftningsförslag, bland annat: ändrade regler för handel med utsläppsrätter nya regler om minskade utsläpp för branscher som inte omfattas av utsläppshandeln en ansvarsfördelning om hur utsläpp av växthusgaser ska fördelas mellan EU-länderna nya regler för koldioxidavskiljning. Koldioxidavskiljning är en metod för att samla upp koldioxiden från fabrikers och kraftverks rökgaser och lagra koldioxiden under jord eller i havet. På det här sättet minskar koldioxidutsläppen till atmosfären Många menar att målen EU antagit är alldeles för lågt satta och inte räcker för att hålla den globala temperaturökningen under två grader Celsius. FN:s klimatpanel rekommenderar % mindre utsläpp och eftersom EU är en rik region, med stora möjligheter till omställningar, bör EU:s mål ligga närmare 40 %, vilket alltså inte är fallet idag. 13 En annan kritik är att en stor del av EU-länders utsläppsminskningar ska få göras i länder utanför EU, med så kallade flexibla mekanismer. Det innebär att ett land som har lovat att minska sina utsläpp kan betala för utsläppsminskningar i ett utvecklingsland i stället för att göra hela arbetet på hemmaplan. Samtidigt som kritikerna menar att en viktig del av ett klimaträttvist arbete är att betala för omställningen i fattigare länder, varnar de för att de flexibla mekanismerna kan fungera som kryphål för att slippa ta itu med de egna utsläppen inom EU.

14 Det är många med stöd i forskningen, som menar att utsläppen i EU behöver minska mycket mer än vad EU säger och att fokus måste vara att minska utsläppen inom EU. Det behövs också mål om mer stöd till klimatarbetet i fattiga länder. Men stöd i form av till exempel tekniköverföring och stöd till anpassning till klimatförändringarna får inte ske på bekostnad av utsläppsminskningar i EU. Det måste ske parallellt med minskade utsläpp i EU! EU har också mer långsiktiga mål fram till år 2050, med grund i tvågradersmålet. De långsiktiga målen är att minska utsläppen av växthusgaser med % senast år 2050, jämfört med 1990 års nivåer. Det viktigaste är att minska användandet av fossila bränslen såsom olja, gas och kol. Detta minskande måste påbörjas nu, för ju längre vi väntar desto mer skada tar klimatet och därmed blir omställningen svårare och också dyrare! Handel med utsläppsrätter En hörnsten i, och ett viktigt instrument för EU:s klimatpolitik, är det system för utsläppshandel (EU ETS), som innebär en begränsning av utsläppen från industrisektorn. Systemet, som introducerades 1 januari 2005, gäller ungefär fabriker och anläggningar som står för cirka hälften av EU:s utsläpp av koldioxid. EU har härmed infört ett system för handel med kvoter för utsläpp av växthusgaser. Systemet fungerar så att EU-länderna bestämmer kvoter för hur mycket koldioxid industrier som till exempel stålverk, energiföretag och cementfabriker får släppa ut. Om ett företag vill släppa ut mer koldioxid än vad den egna kvoten tillåter, måste företaget köpa överskottskvoter från mer effektiva företag som inte utnyttjar hela sin kvot. De industrier som släpper ut mindre koldioxid än vad som är tillåtet kan alltså sälja sina oanvända utsläppsrätter till andra som har högre utsläpp än de får ha. Företag som går över sina utsläppsgränser och inte täcker detta med inköpta utsläppsrätter måste betala höga straffavgifter. Handeln med utsläppsrätter har blivit hårt kritiserad eftersom taket för hur stora de totala utsläppen får vara har satts så högt att nästan alla EU-länders industrier fått fler kvoter än de har kunnat använda. De första tre åren som systemet var igång ökade till och med EU:s utsläpp med 1,9 %, helt motsatt målet om minskade utsläpp! Ett annat stort problem är att industrierna har fått utsläppsrätterna gratis och sedan gjort stora ekonomiska vinster på att sälja dem vidare. 14

15 Vem gör vad? Huvudansvaret för klimatpolitiken har ministerrådet för miljö. Miljöministrarna i EU:s medlemsländer träffas normalt två gånger per termin i miljörådet. Inför dessa möten diskuterar Sveriges regering med riksdagen i EU-nämnden och informerar miljö- och jordbruksutskottet. Europakommissionen tar fram strategier och lagstiftning som ska användas över hela den europeiska kontinenten. Lagstiftningen antas tillsammans med Europaparlamentet, som består av direktvalda ledamöter från alla 27 medlemsstater, och ministerrådet som företräder de 27 nationella regeringarna i EU. Europakommissionen ser också till att de beslut som antagits genomförs i praktiken i medlemsstaterna. Kommissionen representerar EU vid internationella förhandlingar, som exempelvis COP-mötena i Köpenhamn 2009, Cancún 2010 och kommande mötet i Durban Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedel kallas ENVI-utskottet, och är med sina 64 ledamöter ett av de största utskotten i Europaparlamentet. Inom miljöpolitiken har ENVI-utskottet hand om klimatförändringar, men också arbetet mot luft-, mark- och vattenföroreningar, hantering och återvinning av avfall, hantering av farliga och giftiga ämnen och skydd av den biologiska mångfalden. ENVI-utskottet ansvarar också för hållbar utveckling, internationellt och regionalt miljöskydd samt civilskydd. fakta EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två grader Celsius jämfört med förindustriell nivå. För att möjliggöra detta har EU enats om mål som ska vara uppfyllda fram till år Dessa klimatmål brukar förkortas vilket är procentsatserna man vill nå och faktiskt också vilket år man vill nå dem: Minska växthusgasutsläppen med minst 20 %, jämfört med 1990 års nivåer Sänka energiförbrukningen med 20 % Höja andelen förnyelsebar energi till 20 % av all energikonsumtion Förnybar energi är energi som kommer från icke-fossila källor. Det är bland annat energi från vind-, sol- och vattenkraft samt biobränsle. 15

16 Globalt avtal EU:s ståndpunkt är att det enda effektiva sättet att nå tvågradersmålet är ett heltäckande juridiskt bindande globalt avtal och är med i förhandlingarna för ett sådant. Ett globalt avtal måste accepteras av både industriländer och utvecklingsländer och samtidigt ge tillräckliga resultat i form av minskade utsläpp. Den stora utmaningen är att också få stora länder som USA, Australien, Indien och Kina att ansluta sig till avtal om att minska koldioxidutsläppen.

17 Kyotoavtalet Kyotoprotokollet är det första rättsligt bindande klimatavtalet under FN:s klimatkonvention och slöts den 11 december 1997 i Kyoto i Japan, därav namnet Kyotoavtalet. Avtalet trädde i kraft den 16 februari 2005, och har som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 5,2 % från året 1990 till perioden Enligt Kyotoavtalet ska de rika industriländer som undertecknar protokollet minska eller begränsa sina utsläpp av växthusgaser och nå vissa satta utsläppsmål senast år Kyotoprotokollet riktar in sig på de rika industriländerna, eftersom dessa är ansvariga för den största delen av utsläppen av växthusgaser, både historiskt sett och idag. Genom EU:s och medlemsstaternas godkännande av Kyotoprotokollet, åtar länderna sig att under perioden minska sina utsläpp av växthusgas med 8 % i förhållande till nivån för år EU-medlemsländerna har sedan förhandlat och fått olika kvoter som skiljer sig mellan länderna. Kyotoavtalet omfattar inte utvecklingsländerna som saknar bindande utsläppsmål under åtagandeperioden Det gäller även till exempel Kina och Indien, vars tillväxt gör att de snabbt ökar sina bidrag till de globala utsläppen. Alla länder har inte gått med på att följa Kyotoprotokollet. Till exempel har USA, som står för 21 % av världens koldioxidutsläpp, hittills vägrat att binda sig till några internationella överenskommelser. Köpenhamn COP15 I december 2009 träffades världens klimatförhandlare i Köpenhamn på FN:s femtonde klimattoppmöte, COP15. Där ville man enas om en ny åtagandeperiod som ska ta vid när Kyotoprotokollet löper ut år Dessvärre blev mötet inte så konstruktivt och inget nytt bindande avtal togs. Många kallade COP15-mötet för ett fiasko. COP15-mötet slog återigen fast att den globala temperaturökningen inte får bli större än två grader och att de globala utsläppen måste minska. De förpliktelser som olika länder åtagit sig före och under mötet finns med i slutprotokollet från mötet, men inga bindande krav finns med. Slutprotokollet, The Copenhagen Accord, är ett tunt dokument och blev alltså inte det ambitiösa klimatavtal som man hade hoppats på. 17 Eftersom åtagandeperioden för Kyotoprotokollet går ut år 2012 blir enligt många COP17-mötet i Durban 2011 den sista chansen för ett globalt bindande avtal att bli verklighet. KFUK-KFUM vill att EU ska vara en pådrivande kraft i det internationella klimatarbetet för att skapa ett nytt bindande avtal!

18 Vad gör Sverige? Sverige har anslutit sig till många regionala och globala överenskommelser till skydd för miljön. Sverige deltar i olika samarbeten i Norden, inom EU, i samarbete med enskilda länder och globalt. Att leva upp till utlovade arbeten som är viktiga internationellt och att delta i internationella överenskommelser är en viktig del av svensk miljö- och klimatpolitik. Sverige har ett ansvar för hur de egna produktions- och konsumtionsmönstren påverkar miljötillståndet i andra länder, och Sverige har också ett stort ansvar att bidra till en bättre miljö för de allra fattigaste i världen som ofta drabbas hårdare av klimatförändringarna!

19 Den svenska klimatpolitiken baseras framför allt på de bedömningar som görs av forskarna inom FN:s klimatpanel, men Sveriges klimatpolitik bygger också mycket på samarbete inom EU. I praktiken måste Sverige alltså förhålla sig till EU:s klimat- och energipolitik och speciellt de mål och åtgärder du läste om tidigare. Men Sverige har också satt egna mål som vi vill nå fram till år 2020: att minst 50 % av den svenska energin ska vara förnybar år 2020 att utsläppen av växthusgaser i Sverige minskas med 40 % jämfört med år 1990 att energieffektiviteten ökas med 20 % till år 2020 att minst 10 % av energin i transportsektorn är förnybar Också Sverige har fått kritik för sitt klimatarbete. Många menar att Sverige kan och borde göra mer, framförallt på hemmaplan och i sitt stöd till klimatsmarta lösningar i utvecklingsländer. En kritik Sverige har fått handlar om försäljning av svenska utsläppsrätter. Sverige har höga klimatmål och pratar om klimatåtgärder för att dessa ska nås, men vi är samtidigt beredda att sälja våra oförbrukade utsläppsrätter på den internationella marknaden. Det här innebär att utsläppen kan göras i ett annat land och att Sverige på så vis också möjliggör för andra att släppa ut farliga växthusgaser. En stor del av det klimatarbete som gjorts av svenskar tappar då effekt! Många menar att för klimatets skull är det viktigt att överskottet av utsläpp som finns i Sverige inte säljs vidare. 19

20 Röster från EU Du har nu läst om de mål och strategier EU har för att nå tvågradersmålet. Men vad säger personer som arbetar i EU med EU:s klimatarbete? KFUK-KFUM pratade med Carl Schlyter (mp) och Åsa Westlund (s), EU-parlamentariker i EU:s miljöutskott om vad EU inte gör, vems ansvar arbetet mot klimatförändringarna är och hur du som ung i Sverige kan påverka EU:s klimatpolitik.

21 Den viktigaste klimatfrågan inom EU enligt Carl Schlyter är den som EU inte arbetar med. Nämligen den ständigt ökande konsumtionen och att man vill ta ut alla EU:s effektiviseringsvinster och innovationskraft i form av ökad köpkraft och konsumtion. Fortsätter vi på det här sättet kommer vi inte att nå miljömålen, säger Carl Schlyter. foto: Peter Berggren/Imagine Störst ansvar för arbetet med klimatutmaningarna tycker Åsa Westlund att politiker i de industrialiserade länderna har. Det är vi i den rika världen som har släppt ut och fortfarande släpper ut mest växthusgaser. Det är dessutom vi som har störst möjlighet att investera i nya klimatsmarta gröna lösningar. Carl Schlyter menar att varenda människa har ansvaret när det gäller arbetet med klimatutmaningarna. Att till exempel välja att sitta på verandan och fika med ett gäng kompisar är inte så klimatbelastande, men om vi hela tiden köper nya grejer, åker mycket bil eller flyger ofta är vi extremt klimatbelastande. Som det är nu ser du inte den verkliga kostnaden av din konsumtion eftersom utsläppen från produktionen ofta Åsa Westlund (s) sker utomlands. När vi märker på priset vi betalar hur dyr vår konsumtion är för klimatet kommer människor kunna koppla sina verkliga åsikter till vad de faktiskt gör med sina pengar. Även om du förstår att en flygresa eller en stor biff innebär mycket klimatutsläpp, tar du inte hänsyn till det om det inte syns i plånboken. Detta är också en av de största utmaningarna i jobbet som EUparlamentariker i miljöutskottet, tycker Carl Schlyter, att få folk att förstå just problemen med konsumtion. En viktig utmaning är att göra så att miljölagarna gör att det märks när du vill förstöra klimatet och miljön, så att du gör val som stämmer överens med verkligheten. Info Det finns givetvis fler sätt att se på EU:s klimatpolitik än Carl Schlyters och Åsa Westlunds. KFUK-KFUM 21 har försökt att nå flera svenska parlamentariker i EU för att höra deras åsikter, dessvärre utan framgång.

22 FOTO: FREDRIK HJERLING Det mest konstruktiva EU gjort är enligt Carl Schlyter att i de internationella förhandlingarna förklara att EU som världens starkaste ekonomiska grupp av länder har som mål att minska sina utsläpp. I samma linje menar Åsa Westlund att en av de mest konstruktiva sakerna EU gjort är antagandet av klimat- och energipaketet du läste om tidigare. Det minst konstruktiva EU gjort är enligt Carl Schlyter att man ständigt pratar om att producera och konsumera mer och menar att hela logiken bakom det tänket är fel. Minst konstruktivt är också att industriintressen skapar en massa undantag från miljölagar så att lagstiftningen blir svår och att lagarna därför inte får de effekter man hoppats på från början. Åsa Westlund menar att det framför allt är mycket som EU inte har gjort som är minst konstruktivt. Bland annat behövs hårdare utsläppskrav för industri- och transportsektorn. Det finns fortfarande fall där EU möjliggör en politik som motverkar klimatarbetet. Samtidigt som EU vill prioritera järnväg kan EU ge ekonomiskt stöd till byggande av motorväg, säger Åsa Westlund. Miljöutskottet i EU-parlamentet har lyckats få igenom förbättringar med Carl Schlyter (mp) skärpta miljökrav och miljömål, men mycket återstår att göra tycker Åsa Westlund. Tyvärr sitter det regeringar i de flesta av EU:s länder som inte vill tillräckligt mycket och även i Europaparlamentet finns det personer som inte är villiga att arbeta för ett bättre klimat. Industrilobbyns förslag får alltför ofta stöd av en majoritet, tycker Westlund. EU är faktiskt ganska misslyckat på klimatområdet, men trots det är vi fortfarande bättre än nästan alla andra. Carl Schlyter 22 Enligt Westlund har den ekonomiska krisen tyvärr medfört att klimatarbetet hamnat längre ner på dagordningen inom EU. Klimatkommissionären Connie Hedegaard och Europaparlamentet har försökt att driva på för en ambitiösare klimatpolitik, med tuffare utsläppsmål till år 2020 och en plan för hur man ska minska utsläppen till år Tyvärr har dessa förslag inte fått stöd av Europas nationella regeringar. För att klimatarbetet ska komma igång krävs att medlemsländerna är med på båten och att några länder driver på arbetet. Sverige skulle kunna spela en viktig roll genom att själva gå före, men så är det tyvärr inte idag, säger Åsa Westlund.

23 Enligt både Carl Schlyter och Åsa Westlund är det brist på politisk vilja som är det största problemet vad gäller arbetet med klimatutmaningarna inom EU. Politiker är inte redo att göra vad som krävs, men det är hög tid att världens ledare inser att det är både nödvändigt och lönsamt att ta tag i klimatarbetet nu, säger Åsa Westlund. Åsa Westlund menar att vi måste argumentera för att rika länder, som Sverige, ska minska sina utsläpp på hemmaplan. Sverige har störst möjlighet att påverka EU:s klimatpolitik genom att gå före i klimatarbetet, visa att det är både ekonomiskt klokt och bra för klimatet. Den svenska regeringen gör, enligt Åsa Westlund, idag inte tillräckligt på klimatområdet och Sverige har därför förlorat trovärdighet i klimatfrågan. Sverige har störst möjlighet att påverka EU:s klimatpolitik genom att gå före i klimatarbetet, visa att det är både ekonomiskt klokt och bra för klimatet. Åsa Westlund Westlund tror absolut på ett nytt internationellt klimatavtal, likt Kyotoavtalet, men att säga när ett sådant kan tänkas komma till är svårt. Det första som måste till är att världens ledande politiker prioriterar klimatfrågan, vilket inte är fallet idag. Naturligtvis är det de rika länderna som måste stå för de största utsläppsminskningarna och de största investeringarna tycker Åsa Westlund. EU:s roll i detta är att hela tiden driva på för ett ambitiöst avtal samtidigt som EU går före och visar vägen. Vill du som ung få din röst hörd i EU-parlamentet funkar det bra att skriva till parlamentarikerna, enligt Carl Schlyter. Att vara med i organisationer som har råd att komma till EU-parlamentet och ha rättsliga experter som kan säga emot industrin är också bra sätt att göra sin röst hörd. Det går att påverka EU:s klimatpolitik som ung om du organiserar dig tillsammans med andra. Enkla saker gör också stor skillnad om man som ung vill påverka klimatpolitiken menar Åsa Westlund! Som att köpa mindre prylar och miljömärkt när det går, slänga mindre mat och åka kollektivt. Men kanske är det faktiskt viktigast att engagera sig och rösta på ett parti som har en ambitiös klimatpolitik! 23

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar 1 Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) :

Läs mer

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009 TÄLLBERG PAPERS Vi kan inte förhandla med Naturen no. 1 December 2009 Anders Wijkman Johan Rockström I frankly think that at this point of time we shouldn t get unduly swayed by utterances and postures

Läs mer

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Bilagor till rapport 6537 rapport 6525 DECEMBER 2012 1 Bilaga 1 Uppdraget NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Kevin Anderson 2 Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Denna artikel publiceras av Cogito,

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Hur vi kan leva hållbart 2030. Christer Sanne

Hur vi kan leva hållbart 2030. Christer Sanne Hur vi kan leva hållbart 2030 Christer Sanne rapport 6524 november 2012 Hur vi kan leva hållbart 2030 Författare: Christer Sanne NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Omställning hur då? Hillevi Helmfrid Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Klimatkris... 2 Miljö-, fattigdoms- och energikris... 2 Ekonomisk kris... 3 Ansvar och ojämn fördelning... 4 Antaganden... 5 1.

Läs mer