Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen"

Transkript

1 Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

2 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys 9 Nyckeltal 10 Formler för nyckeltalen 11 energi [ 1 ] för livet

3 ... Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007 Allmän översikt Moderbolaget Vanda Energi Ab och dess dotter- och intressebolag bildar koncernen Vanda Energi. Vanda Energi Ab:s dotter- och intressebolag är (ägarandelarna inom parentes): Vanda Energi Elnät Ab (100 %), Svartisen Holding A/S (49,6 %), Finlands Energi- Entreprenad Ab (25,9 %) och Energiansäästöpalvelu Enespa Oy (24,8 %). Intressebolaget Myllynummen Voima Oy (42 %) upplöstes som obehövligt. Vanda Energi Ab producerar energitjänster för sina kunder. Bolagets huvudprodukter är el, fjärrvärme och naturgas. Vanda Energi säljer el till företagskunder över hela landet och till hushåll i Vanda med närområden. Inom fjärrvärmeverksamheten är bolagets marknadsområde Vanda. Bolaget erbjuder naturgas för industrins behov. Vanda Energi Ab åtskilde från och med sin elnätsverksamhet från de övriga elaffärsverksamheterna på det sätt som förutsätts i elmarknadslagen. Nätverksamheten överfördes som verksamhetsöverlåtelse till Vanda Energi Elnät Ab, ett dotterbolag som i sin helhet ägs av Vanda Energi Ab. Vanda Energi Ab ägs av Vanda stad (60 %) och Helsingfors stad (40 %). År 2007 var bolagets 97:e verksamhetsår. På grund av den goda vattensituationen i Norden och prisraset på utsläppsrätter var marknadspriset på el lågt under större delen av året och var i medeltal bara 62 % av föregående års prisnivå. Mot slutet av året förändrades dock situationen och de framtida marknadspriserna började stiga kraftigt. Orsaken var starten på utsläppshandeln för Kyotoperioden och de höjda priserna på utsläppsrätter. Bränslepriserna steg till en högre nivå än väntat. Vanda Energi Ab sänkte sina elförsäljningspriser som gäller tillsvidare. Prissänkningen var ca 6 % för kunder med allmän tariff och ca 8,5 % för elvärmekunder. På grund av uppgången i marknadspriserna på el under slutet av året höjde bolaget elförsäljningspriserna i sina tillsvidare gällande avtal med ca 6-8 %. I fjärrvärmepriset gjordes inga ändringar under Vanda Energi Elnät Ab höjde de skattefria elöverföringspriserna med i medeltal 8 % från och med Elskatten för industri och växthusodling nästan halverades från och med Elskatten för övriga kunder förändrades inte, och inte heller bränsleacciserna inom el- och värmeproduktionen. Den ekonomiska utvecklingen Eftersom bokslutet för 2007 är det första koncernbokslutet finns det inga jämförelsetal för koncernen. Moderbolagets siffror är inte helt jämförbara med föregående år på grund av den förändrade koncernstrukturen. Koncernen omsatte 178,5 miljoner euro och rörelsevinsten var 36,5 miljoner euro. Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 38,4 miljoner euro. Moderbolaget Vanda Energi Ab omsatte 152,2 miljoner euro (167,3 miljoner euro). Elförsäljningens andel av omsättningen var 89,1 miljoner euro (102,7 miljoner euro) och värmeförsäljningens 61,1 miljoner euro (60,1 miljoner euro). Moderbolagets rörelsevinst var 27,0 miljoner euro (32,6 miljoner euro) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatter 40,8 miljoner euro (36,9 miljoner euro). De direkta skatterna utgjorde 10,6 miljoner euro (9,8 miljoner euro). Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar utgjorde 21,7 miljoner euro. Elnätet förnyades och byggdes ut för 7,4 miljoner euro. 4,6 miljoner euro investerades i en ny fjärrvärmecentral och utbyggnad av fjärrvärmenätet och 3 miljoner euro i utveckling av fjärravläsningen. De viktigaste ekonomiska nyckeltalen: Nyckeltal Koncernen Moderbolaget *) Omsättning, MEUR 178,5 152,2 167,3 147,5 Rörelsevinst, MEUR 36,5 27,0 32,6 28,1 Avkastning på eget kapital 20,6 22,6 20,0 17,9 Soliditet 39,7 39,0 38,7 36,9 Bruttoinvesteringar, MEUR 21,7 11,7 19,2 14,1 % av omsättningen 12,1 7,7 11,5 9,6 *) På grund av den förändrade koncernstrukturen är moderbolagets nyckeltal inte helt jämförbara med föregående år. Affärsområdenas utveckling Liksom tidigare år utgjorde den egna kraftvärmeproduktionen basen för bolagets elproduktion. Kraftvärmeproduktionen stod för 68 % av den totala elproduktionen. Den egna produktionen av hjälpkylning stod för 1 % och andelsel av olika slag för 31 %. Mårtensdals kraftverks årsproduktion var GWh (1.065 GWh) el och GWh (1.603 GWh) fjärrvärme. Vanda Energi Ab har en ägarandel på 49,63 %:n i Svartisen Holding A/S, vars dotterbolag Eastern Norge Svartisen A/S har hyrt nyttjanderätten till 26 % av kraftproduktionen i Svartisens vattenkraftverk i Norge. Kraftproduktionen i Svartisens kraftverk som stoppats av ett generatorhaveri kunde återupptas För produktion av el-, fjärrvärme- och ångenergi användes ton ( ton) kol och ton (3.801 ton) olja samt 200,1 miljoner normalkubikmeter (212,4 miljoner normalkubikmeter) naturgas och 1,2 miljoner normalkubikmeter (1,5 miljoner normalkubikmeter) biogas. År 2007 var varmare än långtidsmedeltalet. Inom Vanda såldes GWh (1.613 GWh) fjärrvärme- och ångenergi, totalleveransen var GWh (1.771 GWh). Fjärrvärmekundernas sammanlagda abonnerade effekt var vid årets slut 808 MW (781 MW). Bolaget fick 82 (88) nya kunder, vilket motsvarar en uppvärmd byggnadsvolym på 1,8 miljoner m³ (1,3 miljoner m³). energi [ 2 ] för livet

4 ... Av fjärrvärme- och ångenergin producerades 87,4 % (90,5 %) vid Mårtensdals värmekraftverk i samband med elproduktion och 12,1 % (9,1 %) i värmecentraler. Vanda Energi Ab och Luftfartsverket Finavia undertecknade ett avtal om leverans av tilläggsvärme och toppeffekt till Helsingfors- Vanda flygstation. Vanda Energi säljer all värme som flygfältsområdet behöver och bygger en ny fjärrvärmeledning och en toppvärmecentral på 100 MW på en tomt som bolaget arrenderar av Finavia. Den nya toppvärmecentralen tryggar också värmeleveransen till Vanda Energis kunder i mellersta Vanda vid eventuella störningar. Värmecentralen blir klar hösten Bolaget beslutade att som delägare i Voimaosakeyhtiö SF gå med i Fennovoima Oy:s kärnkraftsprojekt. Syftet med projektet är att bygga ett nytt kärnkraftverk i Finland inom nästa årtionde. Trots den skärpta konkurrensen utvecklades elförsäljningen till företag och privatkunder gynnsamt. Sammanlagt såldes GWh (2.074 GWh) elenergi, en ökning med 2,15 %. Av den sålda elen var 48 % egen produktion, 22 % andelsel och 30 % inköpt el. Vid en kundenkät framkom det att kunderna upplever S-bonusen till privatkunder som en viktig sak. 76 % av kunderna ansåg att S-bonusen i elavtalet var viktig eller mycket viktig. Genom S-bonus-samarbetsavtalen med HOK-Elanto, Varuboden och SSO vill Vanda Energi profilera sig gentemot sina konkurrenter och binda sina nuvarande kunder till sig samt rekrytera nya privatkunder i närområdena. Minutförsäljningen av naturgas till kunderna uppgick till 41 GWh (42 GWh). Personalen Under räkenskapsperioden hade Vanda Energi i medeltal 339 anställda. I löner och arvoden betalades sammanlagt 15,1 miljoner euro. De viktigaste personalnyckeltalen: Nyckeltal Koncernen Moderbolaget *) Antal anställda i medeltal under räkenskapsperioden Fast anställda med månadslön med timlön män kvinnor Visstidsanställda Personalens medelålder, år 46,8 46,5 47,1 47,0 Betalda löner och arvoden 15,1 12,4 14,9 14,8 *) På grund av den förändrade koncernstrukturen är moderbolagets nyckeltal inte helt jämförbara med föregående år. Vanda Energis samhällsansvarsrapport för 2007 innehåller fler nyckeltal för personalen. Vanda Energis eget kollektivavtal upphörde att gälla och bolaget började därefter följa Finsk Energiindustri rf:s (ET) tre nationella kollektivavtal för energibranschen. Ett gemensamt avtal gjordes upp för den lokala tillämpningen av dessa kollektivavtal vid Vanda Energi Ab och Vanda Energi Elnät Ab. Miljön Vanda Energis hantering av miljöfrågor styrs av ett miljösystem enligt ISO standarden. Utgångspunkterna för bolagets miljöarbete är de legislativa och operativa kraven i bolagets egen omvärld, den miljöpolitik som lagts upp utifrån dessa samt bolagets mål och avsikter. Vanda Energis viktigaste miljöaspekter har att göra med användning och lagring av bränsle samt uppkomsten av avfall och utsläpp i luften. De viktigaste miljökonsekvenserna härrör sig från energiproduktionen. Vanda Energi hade inga betydande miljöinvesteringar under Utsläppshandelssystemet omfattar Mårtensdals kraftverk samt fem värmecentraler. I den första fördelningsplanen tilldelades bolaget ton utsläppsrätter per år för perioden För Kyotoperioden kommer bolaget att få ca 15 % mindre gratis utsläppsrätter, varför bolaget blir tvunget att köpa ytterligare utsläppsrätter på marknaden. Vanda Energi Ab uppfyller en del av sina åtaganden genom att köpa utsläppsenheter. För detta ändamål placerade bolaget två miljoner euro i anskaffningsfonden för utsläppsenheter Fine Carbon Fund. Under 2007 var koldioxidutsläppen sammanlagt ca ton. De outnyttjade utsläppsrätterna såldes på marknaden. Inkomsten på 0,3 miljoner euro från försäljningen av utsläppsrätter upptogs i Vanda Energi Ab:s resultat. Vanda Energis ledning följer regelbundet med hur de centrala nyckeltalen för miljön utvecklas och hur de miljömål som satts upp för dem uppfylls. De väsentliga miljönyckeltalen gäller energiproduktion, utsläpp i luften och avfall. På bolagsnivå är även miljökostnaderna väsentliga uppgifter som uppföljs. Mera detaljerade miljönyckeltal ges i Vanda Energis årliga samhällsansvarsrapport. Samhällsansvarsrapportering Redan i fem års tid har Vanda Energi i en årlig samhällsansvarsrapport publicerat de resultat som uppnåtts genom verksamheten enligt miljösystemet och det fortlöpande förbättringsarbetet. Vanda Energis samhällsansvarsrapport för 2006 placerade sig på andra plats i den nationella översikten Ympäristö & Yhteiskunta 2006 (Miljö & Samhälle 2006). energi [ 3 ] för livet

5 ... Sedan 2006 har Vanda Energis samhällsansvarsrapport certifierats av en opartisk utomstående aktör. Rapporteringen fortsätter och vidareutvecklas utifrån Global Reporting Initiative (GRI G3)-anvisningarna. Samhällsansvarsrapporten för 2007 publiceras våren Rapporten är en dokumentation av hur Vanda Energi beaktar och samordnar ekonomi, miljö och socialt ansvar i sin verksamhet. Betydande risker och osäkerhetsfaktorer Vanda Energi införde en ny riskhanteringspolicy i september I policyn definierades de centrala principerna, ansvaren och processerna inom riskhanteringen. Målet för Vanda Energis riskhantering är att stödja uppnåendet av de uppsatta målen för affärsverksamheten och förhindra uppkomsten av negativa effekter. De centrala riskerna och osäkerhetsmomenten har identifierats och nyckelriskerna hanteras systematiskt. Exempel på nyckelrisker är variationer i elmarknadspriset, prisstegring på bränslen, den svårförutsägbara myndighetsregleringen, omfattande störningar i el- eller värmenätet eller energiproduktionen, tillgång till kompetent personal och datatekniska problem. De ekonomiska risker som anses särskilt betydande är hanteringen av prisrisker i fråga om el och bränslen. Politiska och legislativa risker är ofta förknippade med svår förutsägbarhet och har stor betydelse för branschens verksamhetsförutsättningar. Det här förutsätter aktiva kontakter med beslutsfattarna. I fråga om de operativa riskerna utvecklade man på Vanda Energi under verksamhetsåret skyddsåtgärder särskilt med tanke på omfattande elstörningar. Datasystemen dubblerades för att förbättra de kritiska programmens funktionssäkerhet. Inom personalutvecklingen låg fokus särskilt på kundnärhet och IT-kompetens. Forskning och utveckling Vanda Energi koncentrerar sig på att leverera energitjänster och bolagets egna satsningar på forskning och utveckling är obetydliga. Bolaget deltar huvudsakligen i utvecklingsprojekt genom att finansiera intressanta F&U-projekt och ställa sin egen expertis till förfogande för olika projekt. Bolaget medverkar i ett modelleringsprojekt för förbränning av koldamm som igångsatts av VTT och Fortum Abp samt i Pohjolan Voima Oy:s utredning av möjligheterna för framtida kolkraftverk. Bolaget är också engagerat i fjärrvärmeforskningsprojektet Kehittyvä Kaukolämpö (Fjärrvärme i utveckling). Vanda Energi Elnät Ab anslöt sig tillsammans med nätbolagen i andra stora städer till en elforskningspool, vars syfte är att utveckla och finansiera forskning i elkraftteknik, elöverföring och eldistribution och produktion av tjänster i anslutning därtill samt annan forskning som tjänar energibranschen. De flesta betydande branschaktörerna har gått med i poolen. Vanda Energi deltar också i projektet HEAT-07, som går ut på att ta fram energisparande tjänster för hushållen som baserar sig på elmätning i realtid. Förutom Vanda Energi medverkar även Finlands Miljöcentral, Motiva, Tekniska högskolan, BaseN och Sitra i utvecklingsprojektet. Förvaltning Vanda Energi Ab höll ordinarie bolagsstämma Där behandlades de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Förvaltningsrådets ledamöter var Kari Nikkinen, ordförande, Pentti Nurminen, 1:a vice ordförande, Per-Erik Sandell, 2:a vice ordförande, Riku Aalto, Kurt Eklund, Marja Heikkinen, Maija Hurri, Aulis Ignatius, Hannele Ikonen, Anna-Maria Kantola, Aarre Kilpinen, Hanna Kivinen (till ), Minerva Krohn (från ), Pauli Leppä-aho, Eija Loukoila, Miia Manninen, Urho Peltonen, Aive Pietilä, Ismo Tuormaa, Seija Uitto och Raija Virta. Förvaltningsrådet sammanträdde fem gånger. I styrelsen satt Kalevi Helppolainen, ordförande, Risto Rautava, 1:a vice ordförande, Matti Virtanen, 2:a vice ordförande, Hannu Kokko, Tapio Korhonen, Paula Lehmuskallio, Hannele Luukkainen (till ), Hilkka Pokki, Mari Puoskari (från ) och Leena Westlund. Styrelsen sammanträdde 11 gånger. Bolagets ordinarie revisorer var CGR-samfundet Ernst & Young Oy, Ari Lehto CGR OFR, huvudansvarig revisor, och Jarmo Lohi CGR OFR samt Marja Tikka CGR som revisorssuppleant. Diplomingenjör Pertti Laukkanen var bolagets verkställande direktör. Viktiga juridiska ärenden I slutet av 2006 gjorde marknadsdomstolen ett för elnätssektorn viktigt beslut på basis av ett besvär som nätbolagen gemensamt anfört, och ändrade Energimarknadsverkets tillsynsbeslut. Det här beslutet gällde principerna för bestämmande av en skälig avkastningsnivå för elnätsverksamheten under tillsynsperioden Vanda Energi Ab har aktivt varit med och krävt ändringar i Energimarknadsverkets beslut. Marknadsdomstolens beslut innebär en liten höjning av den avkastningsnivå som anses skälig. Det fanns möjlighet att söka ändring i marknadsdomstolens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen i början av Nätbolagen sökte inte ändring, och Energimarknadsverkets beslut som marknadsdomstolen ändrat vann därför laga kraft. Händelser efter räkenskapsperioden Elskatterna och bränsleacciserna steg med över 10 % i början av Vanda Energi Ab höjde grund- och energiavgifterna inom fjärrvärmen med ca 6,3 %. energi för [ 4 ] livet

6 ... Höjningen av energiavgiften baserade sig på högre kostnader till följd av utsläppshandeln, skärpt energibeskattning och högre bränslekostnader. Höjningen av grundavgiften baserade sig på högre kostnader för byggande och underhåll av fjärrvärmenätet. Vanda Energi Ab höjer sina tillsvidaregällande elförsäljningspriser med 3-7 %. Orsaken till höjningen är högre elanskaffningskostnader. Framtidsutsikter Vanda Energis omsättning förväntas öka något. Lönsamheten förväntas ligga kvar på föregående års nivå. Tjänsterna av elöverföringen och fjärrvärmen i samband med energinäten i Vanda kommer även i framtiden att ge stabilitet åt koncernens ekonomi. Den förväntade ökningen av befolkningen och arbetsplatserna i Vanda stad ger ett tillväxtunderlag för dessa tjänster. Affärsområdet elproduktion är verksamt på den nordiska marknaden. Verksamhetens resultat säkerställs genom en mångsidig produktionsstruktur och en framgångsrik riskhantering. Vid produktionen av el och värme behövs det utsläppsrätter i en mängd som motsvarar bränsleförbrukningen. För Kyotoperioden har Vanda Energi Ab beviljats ton utsläppsrätter, vilket utgör ca 90 % av det beräknade behovet av utsläppsrätter. Affärsområdet elförsäljning fungerar på en hårt konkurrerad inhemsk marknad. Dess resultat säkerställs genom en kundnära verksamhet och en framgångsrik riskhantering. I sitt produktutbud svarar elförsäljningen på oron för klimatförändringen genom att aktivt erbjuda kunderna vindkraftel. Den ökade konkurrensen inom elhandeln, de instabila bränslepriserna och den ökade regleringen av branschen och övervakningen av avkastningsnivåerna innebär utmaningar när det gäller att bevara koncernens resultatnivå. Det är nödvändigt att effektivera och fortlöpande förbättra verksamheten och utveckla kompetensen. Personalens lönesystem utvecklas under 2008 i enlighet med de nya kollektivavtalen. I de nya lönesystemen kommer den personliga lönedelen att bestämmas utifrån den anställdas personliga kompetens och prestation och det tidigare erfarenhetstillägget som baserade sig på anställningsår slopas. EU:s krävande mål för att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybar energi kommer i Finland att kräva allt större satsningar på utveckling av såväl produktion utanför utsläppshandeln (avfallskraft, kärnkraft) som produktion baserad på förnybar energi (vattenkraft, vindkraft, biomassa). Även om prisstegringen på utsläppsrätter för fossila bränslen (torv, kol och naturgas) förbättrar den förnybara energins konkurrensposition, är lönsamheten för investeringar i dessa produktionsformer fortsättningsvis beroende av investeringsstöd och utveckling av nya system med certifikat eller inmatningstariffer. Särskilda åtgärder måste även inriktas på att minska energiförbrukningen (energieffektivt byggande, uppvärmningsformer, övervakning av förbrukningen). Förhandlingsskedet för Huvudstadsregionens samarbetsdelegations (SAD) avfallskraftverksprojekt startade hösten Vanda Energi Ab ser för egen del SAD:s avfallskraftverksprojekt som en viktig ny energiproduktionsmöjlighet utanför utsläppshandeln och har anmält sig till anbudstävlingen för projektet. Beslutet om vem som förverkligar avfallskraftverket och var det placeras torde fattas hösten Vanda Energi Ab:s strävan är att även på andra sätt aktivt utveckla sin produktionskapacitet och öka andelen förnybar energi och energi som står utanför utsläppshandeln i sin produktionsstruktur, när det är ekonomiskt lönsamt för bolaget. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Enligt bokslutet har moderbolaget eget kapital att dela ut enligt följande: överskott från tidigare perioder ,49 räkenskapsperiodens överskott ,76 sammanlagt ,25 Styrelsen föreslår att utdelningen på utestående aktiekapital är 14,60 euro/aktie eller ,80 euro, ,- euro anvisas till donationer, ,- euro ställs till styrelsens disposition för allmännyttiga ändamål medan återstoden ,45 euro lämnas på vinstmedelkontot. Inga väsentliga förändringar har inträffat i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens syn äventyrar den föreslagna vinstfördelningen inte bolagets likviditet. Bolagets aktier Bolagets aktiekapital är fördelat på följande sätt: 2007 Ägare st euro Vanda stad Helsingfors stad Sammanlagt Aktiens nominella värde är 2,00 euro. Alla aktier har samma rätt till utdelning och bolagets tillgångar. energi [ 5 ] för livet

7 Resultaträkning KONCERNEN MODERBOLAGET ( euro) Not Omsättning (2) Tillverkning för eget bruk (3) Övriga rörelseintäkter (4) Material och tjänster (5) Personalkostnader (6) Avskrivningar och nedskrivningar (7) Avskrivningar enligt plan Övriga rörelsekostnader (8) Andel av intresseföretagens resultat Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader (9) Vinst före extraordinära poster Extraordinära poster (10) Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter (11) Räkenskapsperiodens vinst energi [ 6 ] för livet

8 Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET (1 000 euro) Not AKTIVA Bestående aktiva (12,13) Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Elnät Fjärrvärmenät och anordningar Gasdistributionsnät Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Andelar i intresseföretag Övriga aktier och andelar Bestående aktiva sammanlagt Rörliga aktiva (14) Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Oljelager Kollager Långfristiga fordringar Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Anslutningsavgiftsfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Fordringar hos intresseföretag Betalda förskott Resultatregleringar Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Finansiella värdepapper Kassa och bank Rörliga aktiva sammanlagt AKTIVA SAMMANLAGT energi [ 7 ] för livet

9 Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET ( euro) Not PASSIVA Eget kapital (15) Aktiekapital Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Främmande kapital (16) Långfristigt främmande kapital Anslutningsavgifter Lån från fi nansiella institut Beräknad skatteskuld Kortfristigt främmande kapital Lån från fi nansiella institut Erhållna förskott Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Resultatregleringar Övriga skulder Främmande kapital sammanlagt PASSIVA SAMMANLAGT energi [ 8 ] för livet

10 Finansieringsanalys KONCERNEN MODERBOLAGET (1 000 euro) Affärsverksamhetens kassaflöde Vinst före extraordinära poster Korrigeringar Avskrivningar enligt plan Övriga intäkter och kostnader som inte medfört betalningar Finansiella intäkter och kostnader Andel av intresseföretagens resultat/övriga korrigeringar Kassafl öde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Affärsverksamhetens kassafl öde före fi nansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga fi nansiella kostnader Erhållna dividender från affärsverksamheten Erhållna räntor från affärsverksamheten Betalda direkta skatter Affärsverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Överlåtelseinkomster från övriga placeringar Investeringarnas kassaflöde Kassaflöde före finansiering Finansieringens kassaflöde Amortering av långfristiga lån Ökning (-) / minskning (+) av lånefordringar Ökning (+) / minskning (-) av anslutningsavgifter Betalda dividender Erhållna och betalda koncernbidrag Övrigt Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel som överförts vid verksamhetsöverlåtelsen Likvida medel energi [ 9 ] för livet

11 Nyckeltal Koncernen Vanda Energi Ab * Omsättning, MEUR 178,5 152,2 167,3 147,5 Rörelsevinst 36,5 27,0 32,6 28,1 % av omsättningen 20,5 17,7 19,5 19,1 Resultat före extraordinärä poster, bokslutsdispositioner och skatter, MEUR 38,4 32,3 36,9 31,4 % av omsättningen 21,5 21,2 22,1 21,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter, MEUR 38,4 40,8 36,9 31,4 % av omsättningen 21,5 26,8 22,1 21,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI) 20,5 19,6 18,7 19,7 Avkastning på eget kapital, % (ROE) 20,6 22,6 20,0 17,9 Soliditet, % 39,7 39,0 38,7 36,9 Likviditet (Current ratio) 3,6 3,7 3,4 2,8 Bruttoinvesteringar, MEUR 21,7 11,7 19,2 14,1 % av omsättningen 12,1 7,7 11,5 9,6 Medelantal aställda * Vanda Energis nätaffärsverksamhet överfördes i början av 2007 till Vanda Energi Elnät Ab, varför nyckeltalen för 2007 och tidigare år inte är jämförbara sinsemellan. energi [ 10 ] för livet

12 Formler för nyckeltalen Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI) = (Resultat före extraordinära poster + räntekostnader o andra fi nansiella kostnader) (Balansomslutning räntefria skulder avsättningar) * x 100 Avkastning på eget kapital, % (ROE) = (Resultat före extraordinära poster skatter) (Eget kapital) *) x 100 Soliditet, % = (Eget kapital) Balansomslutning x 100 Likviditet (Current ratio) = Bränslelager + fi nansiella tillgånger Kortfristigt främmande kapital Eget kapital = Eget kapital + avskrivningsdifferens med avdrag för kalkylerad skatteskuld * Medeltalet av värdena i början och slutet av året energi [ 11 ] för livet

13 ... Vanda Energi Ab Peltolavägen 27, Dickursby PB 95, Vanda Telefon (09) Telefax (09)

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2009 Det nordiska transmissionsnätet Energia Myynti Suomi Oy Årsredovisning 2009 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter... 4 Förord från styrelsesordföranden... 4 Vision... 4 Affärsidé...

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2014 31.12.2014 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2014 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer