Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen"

Transkript

1 Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

2 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys 9 Nyckeltal 10 Formler för nyckeltalen 11 energi [ 1 ] för livet

3 ... Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007 Allmän översikt Moderbolaget Vanda Energi Ab och dess dotter- och intressebolag bildar koncernen Vanda Energi. Vanda Energi Ab:s dotter- och intressebolag är (ägarandelarna inom parentes): Vanda Energi Elnät Ab (100 %), Svartisen Holding A/S (49,6 %), Finlands Energi- Entreprenad Ab (25,9 %) och Energiansäästöpalvelu Enespa Oy (24,8 %). Intressebolaget Myllynummen Voima Oy (42 %) upplöstes som obehövligt. Vanda Energi Ab producerar energitjänster för sina kunder. Bolagets huvudprodukter är el, fjärrvärme och naturgas. Vanda Energi säljer el till företagskunder över hela landet och till hushåll i Vanda med närområden. Inom fjärrvärmeverksamheten är bolagets marknadsområde Vanda. Bolaget erbjuder naturgas för industrins behov. Vanda Energi Ab åtskilde från och med sin elnätsverksamhet från de övriga elaffärsverksamheterna på det sätt som förutsätts i elmarknadslagen. Nätverksamheten överfördes som verksamhetsöverlåtelse till Vanda Energi Elnät Ab, ett dotterbolag som i sin helhet ägs av Vanda Energi Ab. Vanda Energi Ab ägs av Vanda stad (60 %) och Helsingfors stad (40 %). År 2007 var bolagets 97:e verksamhetsår. På grund av den goda vattensituationen i Norden och prisraset på utsläppsrätter var marknadspriset på el lågt under större delen av året och var i medeltal bara 62 % av föregående års prisnivå. Mot slutet av året förändrades dock situationen och de framtida marknadspriserna började stiga kraftigt. Orsaken var starten på utsläppshandeln för Kyotoperioden och de höjda priserna på utsläppsrätter. Bränslepriserna steg till en högre nivå än väntat. Vanda Energi Ab sänkte sina elförsäljningspriser som gäller tillsvidare. Prissänkningen var ca 6 % för kunder med allmän tariff och ca 8,5 % för elvärmekunder. På grund av uppgången i marknadspriserna på el under slutet av året höjde bolaget elförsäljningspriserna i sina tillsvidare gällande avtal med ca 6-8 %. I fjärrvärmepriset gjordes inga ändringar under Vanda Energi Elnät Ab höjde de skattefria elöverföringspriserna med i medeltal 8 % från och med Elskatten för industri och växthusodling nästan halverades från och med Elskatten för övriga kunder förändrades inte, och inte heller bränsleacciserna inom el- och värmeproduktionen. Den ekonomiska utvecklingen Eftersom bokslutet för 2007 är det första koncernbokslutet finns det inga jämförelsetal för koncernen. Moderbolagets siffror är inte helt jämförbara med föregående år på grund av den förändrade koncernstrukturen. Koncernen omsatte 178,5 miljoner euro och rörelsevinsten var 36,5 miljoner euro. Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 38,4 miljoner euro. Moderbolaget Vanda Energi Ab omsatte 152,2 miljoner euro (167,3 miljoner euro). Elförsäljningens andel av omsättningen var 89,1 miljoner euro (102,7 miljoner euro) och värmeförsäljningens 61,1 miljoner euro (60,1 miljoner euro). Moderbolagets rörelsevinst var 27,0 miljoner euro (32,6 miljoner euro) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatter 40,8 miljoner euro (36,9 miljoner euro). De direkta skatterna utgjorde 10,6 miljoner euro (9,8 miljoner euro). Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar utgjorde 21,7 miljoner euro. Elnätet förnyades och byggdes ut för 7,4 miljoner euro. 4,6 miljoner euro investerades i en ny fjärrvärmecentral och utbyggnad av fjärrvärmenätet och 3 miljoner euro i utveckling av fjärravläsningen. De viktigaste ekonomiska nyckeltalen: Nyckeltal Koncernen Moderbolaget *) Omsättning, MEUR 178,5 152,2 167,3 147,5 Rörelsevinst, MEUR 36,5 27,0 32,6 28,1 Avkastning på eget kapital 20,6 22,6 20,0 17,9 Soliditet 39,7 39,0 38,7 36,9 Bruttoinvesteringar, MEUR 21,7 11,7 19,2 14,1 % av omsättningen 12,1 7,7 11,5 9,6 *) På grund av den förändrade koncernstrukturen är moderbolagets nyckeltal inte helt jämförbara med föregående år. Affärsområdenas utveckling Liksom tidigare år utgjorde den egna kraftvärmeproduktionen basen för bolagets elproduktion. Kraftvärmeproduktionen stod för 68 % av den totala elproduktionen. Den egna produktionen av hjälpkylning stod för 1 % och andelsel av olika slag för 31 %. Mårtensdals kraftverks årsproduktion var GWh (1.065 GWh) el och GWh (1.603 GWh) fjärrvärme. Vanda Energi Ab har en ägarandel på 49,63 %:n i Svartisen Holding A/S, vars dotterbolag Eastern Norge Svartisen A/S har hyrt nyttjanderätten till 26 % av kraftproduktionen i Svartisens vattenkraftverk i Norge. Kraftproduktionen i Svartisens kraftverk som stoppats av ett generatorhaveri kunde återupptas För produktion av el-, fjärrvärme- och ångenergi användes ton ( ton) kol och ton (3.801 ton) olja samt 200,1 miljoner normalkubikmeter (212,4 miljoner normalkubikmeter) naturgas och 1,2 miljoner normalkubikmeter (1,5 miljoner normalkubikmeter) biogas. År 2007 var varmare än långtidsmedeltalet. Inom Vanda såldes GWh (1.613 GWh) fjärrvärme- och ångenergi, totalleveransen var GWh (1.771 GWh). Fjärrvärmekundernas sammanlagda abonnerade effekt var vid årets slut 808 MW (781 MW). Bolaget fick 82 (88) nya kunder, vilket motsvarar en uppvärmd byggnadsvolym på 1,8 miljoner m³ (1,3 miljoner m³). energi [ 2 ] för livet

4 ... Av fjärrvärme- och ångenergin producerades 87,4 % (90,5 %) vid Mårtensdals värmekraftverk i samband med elproduktion och 12,1 % (9,1 %) i värmecentraler. Vanda Energi Ab och Luftfartsverket Finavia undertecknade ett avtal om leverans av tilläggsvärme och toppeffekt till Helsingfors- Vanda flygstation. Vanda Energi säljer all värme som flygfältsområdet behöver och bygger en ny fjärrvärmeledning och en toppvärmecentral på 100 MW på en tomt som bolaget arrenderar av Finavia. Den nya toppvärmecentralen tryggar också värmeleveransen till Vanda Energis kunder i mellersta Vanda vid eventuella störningar. Värmecentralen blir klar hösten Bolaget beslutade att som delägare i Voimaosakeyhtiö SF gå med i Fennovoima Oy:s kärnkraftsprojekt. Syftet med projektet är att bygga ett nytt kärnkraftverk i Finland inom nästa årtionde. Trots den skärpta konkurrensen utvecklades elförsäljningen till företag och privatkunder gynnsamt. Sammanlagt såldes GWh (2.074 GWh) elenergi, en ökning med 2,15 %. Av den sålda elen var 48 % egen produktion, 22 % andelsel och 30 % inköpt el. Vid en kundenkät framkom det att kunderna upplever S-bonusen till privatkunder som en viktig sak. 76 % av kunderna ansåg att S-bonusen i elavtalet var viktig eller mycket viktig. Genom S-bonus-samarbetsavtalen med HOK-Elanto, Varuboden och SSO vill Vanda Energi profilera sig gentemot sina konkurrenter och binda sina nuvarande kunder till sig samt rekrytera nya privatkunder i närområdena. Minutförsäljningen av naturgas till kunderna uppgick till 41 GWh (42 GWh). Personalen Under räkenskapsperioden hade Vanda Energi i medeltal 339 anställda. I löner och arvoden betalades sammanlagt 15,1 miljoner euro. De viktigaste personalnyckeltalen: Nyckeltal Koncernen Moderbolaget *) Antal anställda i medeltal under räkenskapsperioden Fast anställda med månadslön med timlön män kvinnor Visstidsanställda Personalens medelålder, år 46,8 46,5 47,1 47,0 Betalda löner och arvoden 15,1 12,4 14,9 14,8 *) På grund av den förändrade koncernstrukturen är moderbolagets nyckeltal inte helt jämförbara med föregående år. Vanda Energis samhällsansvarsrapport för 2007 innehåller fler nyckeltal för personalen. Vanda Energis eget kollektivavtal upphörde att gälla och bolaget började därefter följa Finsk Energiindustri rf:s (ET) tre nationella kollektivavtal för energibranschen. Ett gemensamt avtal gjordes upp för den lokala tillämpningen av dessa kollektivavtal vid Vanda Energi Ab och Vanda Energi Elnät Ab. Miljön Vanda Energis hantering av miljöfrågor styrs av ett miljösystem enligt ISO standarden. Utgångspunkterna för bolagets miljöarbete är de legislativa och operativa kraven i bolagets egen omvärld, den miljöpolitik som lagts upp utifrån dessa samt bolagets mål och avsikter. Vanda Energis viktigaste miljöaspekter har att göra med användning och lagring av bränsle samt uppkomsten av avfall och utsläpp i luften. De viktigaste miljökonsekvenserna härrör sig från energiproduktionen. Vanda Energi hade inga betydande miljöinvesteringar under Utsläppshandelssystemet omfattar Mårtensdals kraftverk samt fem värmecentraler. I den första fördelningsplanen tilldelades bolaget ton utsläppsrätter per år för perioden För Kyotoperioden kommer bolaget att få ca 15 % mindre gratis utsläppsrätter, varför bolaget blir tvunget att köpa ytterligare utsläppsrätter på marknaden. Vanda Energi Ab uppfyller en del av sina åtaganden genom att köpa utsläppsenheter. För detta ändamål placerade bolaget två miljoner euro i anskaffningsfonden för utsläppsenheter Fine Carbon Fund. Under 2007 var koldioxidutsläppen sammanlagt ca ton. De outnyttjade utsläppsrätterna såldes på marknaden. Inkomsten på 0,3 miljoner euro från försäljningen av utsläppsrätter upptogs i Vanda Energi Ab:s resultat. Vanda Energis ledning följer regelbundet med hur de centrala nyckeltalen för miljön utvecklas och hur de miljömål som satts upp för dem uppfylls. De väsentliga miljönyckeltalen gäller energiproduktion, utsläpp i luften och avfall. På bolagsnivå är även miljökostnaderna väsentliga uppgifter som uppföljs. Mera detaljerade miljönyckeltal ges i Vanda Energis årliga samhällsansvarsrapport. Samhällsansvarsrapportering Redan i fem års tid har Vanda Energi i en årlig samhällsansvarsrapport publicerat de resultat som uppnåtts genom verksamheten enligt miljösystemet och det fortlöpande förbättringsarbetet. Vanda Energis samhällsansvarsrapport för 2006 placerade sig på andra plats i den nationella översikten Ympäristö & Yhteiskunta 2006 (Miljö & Samhälle 2006). energi [ 3 ] för livet

5 ... Sedan 2006 har Vanda Energis samhällsansvarsrapport certifierats av en opartisk utomstående aktör. Rapporteringen fortsätter och vidareutvecklas utifrån Global Reporting Initiative (GRI G3)-anvisningarna. Samhällsansvarsrapporten för 2007 publiceras våren Rapporten är en dokumentation av hur Vanda Energi beaktar och samordnar ekonomi, miljö och socialt ansvar i sin verksamhet. Betydande risker och osäkerhetsfaktorer Vanda Energi införde en ny riskhanteringspolicy i september I policyn definierades de centrala principerna, ansvaren och processerna inom riskhanteringen. Målet för Vanda Energis riskhantering är att stödja uppnåendet av de uppsatta målen för affärsverksamheten och förhindra uppkomsten av negativa effekter. De centrala riskerna och osäkerhetsmomenten har identifierats och nyckelriskerna hanteras systematiskt. Exempel på nyckelrisker är variationer i elmarknadspriset, prisstegring på bränslen, den svårförutsägbara myndighetsregleringen, omfattande störningar i el- eller värmenätet eller energiproduktionen, tillgång till kompetent personal och datatekniska problem. De ekonomiska risker som anses särskilt betydande är hanteringen av prisrisker i fråga om el och bränslen. Politiska och legislativa risker är ofta förknippade med svår förutsägbarhet och har stor betydelse för branschens verksamhetsförutsättningar. Det här förutsätter aktiva kontakter med beslutsfattarna. I fråga om de operativa riskerna utvecklade man på Vanda Energi under verksamhetsåret skyddsåtgärder särskilt med tanke på omfattande elstörningar. Datasystemen dubblerades för att förbättra de kritiska programmens funktionssäkerhet. Inom personalutvecklingen låg fokus särskilt på kundnärhet och IT-kompetens. Forskning och utveckling Vanda Energi koncentrerar sig på att leverera energitjänster och bolagets egna satsningar på forskning och utveckling är obetydliga. Bolaget deltar huvudsakligen i utvecklingsprojekt genom att finansiera intressanta F&U-projekt och ställa sin egen expertis till förfogande för olika projekt. Bolaget medverkar i ett modelleringsprojekt för förbränning av koldamm som igångsatts av VTT och Fortum Abp samt i Pohjolan Voima Oy:s utredning av möjligheterna för framtida kolkraftverk. Bolaget är också engagerat i fjärrvärmeforskningsprojektet Kehittyvä Kaukolämpö (Fjärrvärme i utveckling). Vanda Energi Elnät Ab anslöt sig tillsammans med nätbolagen i andra stora städer till en elforskningspool, vars syfte är att utveckla och finansiera forskning i elkraftteknik, elöverföring och eldistribution och produktion av tjänster i anslutning därtill samt annan forskning som tjänar energibranschen. De flesta betydande branschaktörerna har gått med i poolen. Vanda Energi deltar också i projektet HEAT-07, som går ut på att ta fram energisparande tjänster för hushållen som baserar sig på elmätning i realtid. Förutom Vanda Energi medverkar även Finlands Miljöcentral, Motiva, Tekniska högskolan, BaseN och Sitra i utvecklingsprojektet. Förvaltning Vanda Energi Ab höll ordinarie bolagsstämma Där behandlades de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Förvaltningsrådets ledamöter var Kari Nikkinen, ordförande, Pentti Nurminen, 1:a vice ordförande, Per-Erik Sandell, 2:a vice ordförande, Riku Aalto, Kurt Eklund, Marja Heikkinen, Maija Hurri, Aulis Ignatius, Hannele Ikonen, Anna-Maria Kantola, Aarre Kilpinen, Hanna Kivinen (till ), Minerva Krohn (från ), Pauli Leppä-aho, Eija Loukoila, Miia Manninen, Urho Peltonen, Aive Pietilä, Ismo Tuormaa, Seija Uitto och Raija Virta. Förvaltningsrådet sammanträdde fem gånger. I styrelsen satt Kalevi Helppolainen, ordförande, Risto Rautava, 1:a vice ordförande, Matti Virtanen, 2:a vice ordförande, Hannu Kokko, Tapio Korhonen, Paula Lehmuskallio, Hannele Luukkainen (till ), Hilkka Pokki, Mari Puoskari (från ) och Leena Westlund. Styrelsen sammanträdde 11 gånger. Bolagets ordinarie revisorer var CGR-samfundet Ernst & Young Oy, Ari Lehto CGR OFR, huvudansvarig revisor, och Jarmo Lohi CGR OFR samt Marja Tikka CGR som revisorssuppleant. Diplomingenjör Pertti Laukkanen var bolagets verkställande direktör. Viktiga juridiska ärenden I slutet av 2006 gjorde marknadsdomstolen ett för elnätssektorn viktigt beslut på basis av ett besvär som nätbolagen gemensamt anfört, och ändrade Energimarknadsverkets tillsynsbeslut. Det här beslutet gällde principerna för bestämmande av en skälig avkastningsnivå för elnätsverksamheten under tillsynsperioden Vanda Energi Ab har aktivt varit med och krävt ändringar i Energimarknadsverkets beslut. Marknadsdomstolens beslut innebär en liten höjning av den avkastningsnivå som anses skälig. Det fanns möjlighet att söka ändring i marknadsdomstolens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen i början av Nätbolagen sökte inte ändring, och Energimarknadsverkets beslut som marknadsdomstolen ändrat vann därför laga kraft. Händelser efter räkenskapsperioden Elskatterna och bränsleacciserna steg med över 10 % i början av Vanda Energi Ab höjde grund- och energiavgifterna inom fjärrvärmen med ca 6,3 %. energi för [ 4 ] livet

6 ... Höjningen av energiavgiften baserade sig på högre kostnader till följd av utsläppshandeln, skärpt energibeskattning och högre bränslekostnader. Höjningen av grundavgiften baserade sig på högre kostnader för byggande och underhåll av fjärrvärmenätet. Vanda Energi Ab höjer sina tillsvidaregällande elförsäljningspriser med 3-7 %. Orsaken till höjningen är högre elanskaffningskostnader. Framtidsutsikter Vanda Energis omsättning förväntas öka något. Lönsamheten förväntas ligga kvar på föregående års nivå. Tjänsterna av elöverföringen och fjärrvärmen i samband med energinäten i Vanda kommer även i framtiden att ge stabilitet åt koncernens ekonomi. Den förväntade ökningen av befolkningen och arbetsplatserna i Vanda stad ger ett tillväxtunderlag för dessa tjänster. Affärsområdet elproduktion är verksamt på den nordiska marknaden. Verksamhetens resultat säkerställs genom en mångsidig produktionsstruktur och en framgångsrik riskhantering. Vid produktionen av el och värme behövs det utsläppsrätter i en mängd som motsvarar bränsleförbrukningen. För Kyotoperioden har Vanda Energi Ab beviljats ton utsläppsrätter, vilket utgör ca 90 % av det beräknade behovet av utsläppsrätter. Affärsområdet elförsäljning fungerar på en hårt konkurrerad inhemsk marknad. Dess resultat säkerställs genom en kundnära verksamhet och en framgångsrik riskhantering. I sitt produktutbud svarar elförsäljningen på oron för klimatförändringen genom att aktivt erbjuda kunderna vindkraftel. Den ökade konkurrensen inom elhandeln, de instabila bränslepriserna och den ökade regleringen av branschen och övervakningen av avkastningsnivåerna innebär utmaningar när det gäller att bevara koncernens resultatnivå. Det är nödvändigt att effektivera och fortlöpande förbättra verksamheten och utveckla kompetensen. Personalens lönesystem utvecklas under 2008 i enlighet med de nya kollektivavtalen. I de nya lönesystemen kommer den personliga lönedelen att bestämmas utifrån den anställdas personliga kompetens och prestation och det tidigare erfarenhetstillägget som baserade sig på anställningsår slopas. EU:s krävande mål för att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybar energi kommer i Finland att kräva allt större satsningar på utveckling av såväl produktion utanför utsläppshandeln (avfallskraft, kärnkraft) som produktion baserad på förnybar energi (vattenkraft, vindkraft, biomassa). Även om prisstegringen på utsläppsrätter för fossila bränslen (torv, kol och naturgas) förbättrar den förnybara energins konkurrensposition, är lönsamheten för investeringar i dessa produktionsformer fortsättningsvis beroende av investeringsstöd och utveckling av nya system med certifikat eller inmatningstariffer. Särskilda åtgärder måste även inriktas på att minska energiförbrukningen (energieffektivt byggande, uppvärmningsformer, övervakning av förbrukningen). Förhandlingsskedet för Huvudstadsregionens samarbetsdelegations (SAD) avfallskraftverksprojekt startade hösten Vanda Energi Ab ser för egen del SAD:s avfallskraftverksprojekt som en viktig ny energiproduktionsmöjlighet utanför utsläppshandeln och har anmält sig till anbudstävlingen för projektet. Beslutet om vem som förverkligar avfallskraftverket och var det placeras torde fattas hösten Vanda Energi Ab:s strävan är att även på andra sätt aktivt utveckla sin produktionskapacitet och öka andelen förnybar energi och energi som står utanför utsläppshandeln i sin produktionsstruktur, när det är ekonomiskt lönsamt för bolaget. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Enligt bokslutet har moderbolaget eget kapital att dela ut enligt följande: överskott från tidigare perioder ,49 räkenskapsperiodens överskott ,76 sammanlagt ,25 Styrelsen föreslår att utdelningen på utestående aktiekapital är 14,60 euro/aktie eller ,80 euro, ,- euro anvisas till donationer, ,- euro ställs till styrelsens disposition för allmännyttiga ändamål medan återstoden ,45 euro lämnas på vinstmedelkontot. Inga väsentliga förändringar har inträffat i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens syn äventyrar den föreslagna vinstfördelningen inte bolagets likviditet. Bolagets aktier Bolagets aktiekapital är fördelat på följande sätt: 2007 Ägare st euro Vanda stad Helsingfors stad Sammanlagt Aktiens nominella värde är 2,00 euro. Alla aktier har samma rätt till utdelning och bolagets tillgångar. energi [ 5 ] för livet

7 Resultaträkning KONCERNEN MODERBOLAGET ( euro) Not Omsättning (2) Tillverkning för eget bruk (3) Övriga rörelseintäkter (4) Material och tjänster (5) Personalkostnader (6) Avskrivningar och nedskrivningar (7) Avskrivningar enligt plan Övriga rörelsekostnader (8) Andel av intresseföretagens resultat Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader (9) Vinst före extraordinära poster Extraordinära poster (10) Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter (11) Räkenskapsperiodens vinst energi [ 6 ] för livet

8 Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET (1 000 euro) Not AKTIVA Bestående aktiva (12,13) Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Elnät Fjärrvärmenät och anordningar Gasdistributionsnät Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Andelar i intresseföretag Övriga aktier och andelar Bestående aktiva sammanlagt Rörliga aktiva (14) Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Oljelager Kollager Långfristiga fordringar Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Anslutningsavgiftsfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Fordringar hos intresseföretag Betalda förskott Resultatregleringar Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Finansiella värdepapper Kassa och bank Rörliga aktiva sammanlagt AKTIVA SAMMANLAGT energi [ 7 ] för livet

9 Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET ( euro) Not PASSIVA Eget kapital (15) Aktiekapital Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Främmande kapital (16) Långfristigt främmande kapital Anslutningsavgifter Lån från fi nansiella institut Beräknad skatteskuld Kortfristigt främmande kapital Lån från fi nansiella institut Erhållna förskott Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Resultatregleringar Övriga skulder Främmande kapital sammanlagt PASSIVA SAMMANLAGT energi [ 8 ] för livet

10 Finansieringsanalys KONCERNEN MODERBOLAGET (1 000 euro) Affärsverksamhetens kassaflöde Vinst före extraordinära poster Korrigeringar Avskrivningar enligt plan Övriga intäkter och kostnader som inte medfört betalningar Finansiella intäkter och kostnader Andel av intresseföretagens resultat/övriga korrigeringar Kassafl öde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Affärsverksamhetens kassafl öde före fi nansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga fi nansiella kostnader Erhållna dividender från affärsverksamheten Erhållna räntor från affärsverksamheten Betalda direkta skatter Affärsverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Överlåtelseinkomster från övriga placeringar Investeringarnas kassaflöde Kassaflöde före finansiering Finansieringens kassaflöde Amortering av långfristiga lån Ökning (-) / minskning (+) av lånefordringar Ökning (+) / minskning (-) av anslutningsavgifter Betalda dividender Erhållna och betalda koncernbidrag Övrigt Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel som överförts vid verksamhetsöverlåtelsen Likvida medel energi [ 9 ] för livet

11 Nyckeltal Koncernen Vanda Energi Ab * Omsättning, MEUR 178,5 152,2 167,3 147,5 Rörelsevinst 36,5 27,0 32,6 28,1 % av omsättningen 20,5 17,7 19,5 19,1 Resultat före extraordinärä poster, bokslutsdispositioner och skatter, MEUR 38,4 32,3 36,9 31,4 % av omsättningen 21,5 21,2 22,1 21,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter, MEUR 38,4 40,8 36,9 31,4 % av omsättningen 21,5 26,8 22,1 21,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI) 20,5 19,6 18,7 19,7 Avkastning på eget kapital, % (ROE) 20,6 22,6 20,0 17,9 Soliditet, % 39,7 39,0 38,7 36,9 Likviditet (Current ratio) 3,6 3,7 3,4 2,8 Bruttoinvesteringar, MEUR 21,7 11,7 19,2 14,1 % av omsättningen 12,1 7,7 11,5 9,6 Medelantal aställda * Vanda Energis nätaffärsverksamhet överfördes i början av 2007 till Vanda Energi Elnät Ab, varför nyckeltalen för 2007 och tidigare år inte är jämförbara sinsemellan. energi [ 10 ] för livet

12 Formler för nyckeltalen Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI) = (Resultat före extraordinära poster + räntekostnader o andra fi nansiella kostnader) (Balansomslutning räntefria skulder avsättningar) * x 100 Avkastning på eget kapital, % (ROE) = (Resultat före extraordinära poster skatter) (Eget kapital) *) x 100 Soliditet, % = (Eget kapital) Balansomslutning x 100 Likviditet (Current ratio) = Bränslelager + fi nansiella tillgånger Kortfristigt främmande kapital Eget kapital = Eget kapital + avskrivningsdifferens med avdrag för kalkylerad skatteskuld * Medeltalet av värdena i början och slutet av året energi [ 11 ] för livet

13 ... Vanda Energi Ab Peltolavägen 27, Dickursby PB 95, Vanda Telefon (09) Telefax (09)

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1 30.4.2013 Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El Ab DELÅRSRAPPORT 1.1 31.8.2012 Jordkablarna i nätet mångdubblas Över hälften av de fjärravlästa mätarna har installerats Kundinformationssystemet

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1. 31.8.2011 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Småhusbyggandet upplevde ett uppsving Elförbrukningen minskade Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Omsättningen steg till 88,33 miljoner euro (86,93 miljoner euro år 2001). Rörelseresultatet förbättrades med 27 % till 18,70 miljoner euro (14,66 miljoner euro). Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer