Remissupplaga oktober Förslag till Miljömål för Blekinge län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län"

Transkript

1 Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län

2 Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan KARLSKRONA telefon: telefax: Länsstyrelsens tryckeri, oktober 2002 Miljömålslogotyper: Tobias Flygar

3 Innehåll Inledning Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans, levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Bilaga 1 Förslag till Blekinges strategi för att nå ett miljöanpassat transportsystem Bilaga 2 Representativa helhetsmiljöer Bilaga 3 Sammanställning av de regionala målen Bilaga 4 Ordlista Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

4 Inledning Inledning Bakgrund Länsstyrelserna har fått i uppdrag att i samverkan med berörda parter, dvs. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Jordbruksverket, övriga berörda centrala och regionala myndigheter, landsting, regionala självstyrelseorgan, kommuner, organisationer, näringsliv och andra aktörer anpassa, konkretisera och precisera 14 av riksdagens 15 nationella miljökvalitetsmål till förhållandena i respektive län. Vidare ska ett åtgärdsprogram och uppföljningssystem utarbetas. För miljökvalitetsmålet levande skogar har Skogsvårdsstyrelserna ansvaret på regional nivå men skall i sitt målarbete samverka med Länsstyrelserna. Denna remiss omfattar samtliga miljökvalitetsmål, utom storslagen fjällmiljö som inte berör Blekinge samt levande skogar i enlighet med ovan. Skogsvårdsstyrelsen i Södra Götaland kommer enligt uppgift att remittera målet i särskild ordning under december Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation (år 2020) ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, det s k "generationsmålet" (år 2050 då det gäller klimatmålet). Det innebär att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där bl.a. påverkan på miljön och människors hälsa har reducerats till en nivå som är långsiktigt hållbar. Riksdagen godkände den 23 november 2001 den nya miljömålsstruktur bestående av 15 stycken miljökvalitetsmål och ett 70-tal tidsbestämda, mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier, som ska vara vägledande i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen definierar den kvalitet eller det tillstånd för Sveriges miljö, naturoch kulturresurser, som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet. Delmålen kan vara av olika karaktär. De kan avse en viss miljökvalitet som ska vara uppnådd, vissa förändringar som ska genomföras eller en viss process som krävs för att miljökvalitetsmålen skall kunna uppnås inom en generation. Åtgärdsstrategierna avser effektivare användning av energi och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp och hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Målen är sektorsövergripande och fungerar som utgångspunkter för ytterligare precisering, både sektorsvis och geografiskt. Ansvaret för att precisera sektorsmål ligger på de olika samhällssektorerna. Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret för att anpassa de nationella målen regionalt i de fall detta är angeläget. Kommunerna har motsvarande ansvar för den lokala anpassningen. Miljökvalitetsmålen och delmålen fastställs av riksdagen, som även skall fastställa eventuella ändringar av och tillägg till miljökvalitetsmålen. Nya mål kan tillföras målstrukturen och beslutade mål kan revideras efter särskilt riksdagsbeslut. Detta kan ske i samband med den fördjupade utvärdering som kommer att ske vart fjärde år, varav den första år 2004, eller tidigare på grund av Sveriges internationella åtaganden. 2 Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

5 Inledning Delmålen kan få stor betydelse för olika sammanhang i samhället, bland annat: * vara till ledning vid tillämpningen av lagstiftningen på miljöområdet. * fungera som grund för regionalt och lokalt målarbete. * fungera som utgångspunkt för sektorsmål och mål som sätts upp inom ramen för miljöledningssystem. * ha betydelse för Sveriges ställningstagande i internationella förhandlingar. Det direkta arbetet med att bryta ner miljömålen på regionalt plan har bedrivits i 9 arbetsgrupper, s.k. sektorsgrupper. Varje sektorsgrupp har haft huvudansvaret för ett eller två miljökvalitetsmål samt delansvar i övriga berörda mål och delmål utifrån sina sektorer. Länsstyrelsen gick sommaren 2001 ut med en inbjudan till kommunerna, berörda myndigheter, sektorsområden och organisationer i länet att delta i miljömålsarbetet. Sektorsgrupperna har i regel bestått av 5-15 personer med representanter från såväl inom som utanför länsstyrelsen. Dessutom har en del av grupperna haft en bredare representerad referensgrupp. Läsanvisning De regionala miljömålen presenteras enligt följande struktur: Varje miljökvalitetsmål beskrivs i ett separat kapitel, som består av fem underkapitel. Det första underkapitlet omfattar det nationella kvalitetsmålet och dess innebörd. Underkapitel två är en kort "problembeskrivning". I underkapitel tre presenteras förslagen till regionala delmål, en beskrivning av tillståndet i Blekinge idag i förhållande till delmålet samt förslag på regionala och lokala åtgärder. I underkapitel fyra presenteras exempel på hur mål och åtgärder skulle kunna följas upp. I det femte underkapitlet görs en bedömning av möjligheterna att uppnå de regionala delmålen samt i vissa fall av åtgärder, kunskap etc. som saknas. Där exempel på regionala och lokala åtgärder och uppföljningsmått presenteras, anges tänkbara ansvariga aktörer i kursiv stil. Remissen avser i första hand att få synpunkter på förslagen till regionala delmål inför antagandet av dessa. Nästa steg är att utarbeta åtgärdsprogram och uppföljningssystem för de regionala målen. Förslagna åtgärder och uppföljningsmått i denna remiss ska därför ses som exempel på vad som kan krävas för att uppnå målen och synpunkter på dessa delar är viktiga för det fortsatta miljömålsarbetet. Synpunkter på av riksdagen fastställda nationella miljökvalitetsmål och delmål kan endast vidarebefordras till miljömålsrådet vars uppgift är att rapportera till regeringen. Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

6 Begränsad klimatpåverkan 1 Begränsad klimatpåverkan 1.1 Nationellt miljökvalitetsmål Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Miljökvalitetsmålet bör vara uppnått år 2050 och innebär enligt riksdagens beslut bland annat följande: * Den sammanlagda halten i atmosfären av växthusgaserna koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ), dikväveoxid (N 2 O; lustgas), fluorkarboner (FC), fluorkolväten (HFC) och svavelhexafluorid (SF 6 ) räknat som koldioxidekvivalenter stabiliseras på en nivå lägre än 550 ppm (parts per million). Sverige ska också verka för att det globala klimatarbetet inriktas mot detta mål. * År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivaltenter per år och invånare, för att därefter minska ytterligare. Detta motsvarar 3,6 ton koldioxid per år och invånare eftersom koldioxid utgör ca 80 % av de samlade växthusgasutsläppen i Sverige. Målets uppfyllande är till avgörande del beroende av internationellt samarbete och insatser i alla länder. 1.2 Sammanfattande bakgrund / problembild Klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av så kallade växthusgaser på grund av mänsklig verksamhet är ett av de största globala miljöproblemen som mänskligheten står inför under 2000-talet. Ingen annan miljöfråga påverkar på ett sådant genomgripande sätt alla delar av samhället. Effekterna av klimatförändringarna på jordbruk, samhällsbyggande, kultur och ekonomi, liksom på ekosystemen kan bli stora och negativa. Därför måste varje långsiktigt beslut fattas i ljuset av de risker som ökande utsläpp av växthusgaser medför. I de avvägningar som skall göras är det nödvändigt att iaktta försiktighetsprincipen. Klimatfrågan belyser kopplingen mellan miljö och utveckling, som var grundpelarna i FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992, och det för en långsiktig hållbarhet intima sambandet mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Enligt klimatforskarna innebär en stabilisering av halten växthusgaser på en nivå där "människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig" i praktiken en minskning av främst koldioxidutsläppen med % kring år 2050 jämfört med 1990-talet. Enligt det nationella delmålet skall utsläppen som medelvärde minska med 4 % från 1990 till perioden Följaktligen har vi då en stor utmaning i detta där det mesta av minskningen återstår efter denna period. Målen måste vara realistiska, mätbara och uppföljningsbara och helst överblickbara. En strategi kan vara att välja ut ett fåtal men viktiga parametrar. Koldioxidutsläpp och energianvändning bedöms vara det effektivaste måttet på att mäta förändringar i klimatpåverkan och en bättre hushållning med naturresurser, ökad självförsörjning på energiområdet, ökad sysselsättning och ökad tillväxt. Klimatarbetet bör integreras i samhällets verksamheter och var och en bör ta sin del av ansvaret. En bred medverkan av alla aktörer ökar möjligheten att begränsa klimatpåverkan. Lagstiftning och ekonomiska styrmedel kan kompletteras med olika överenskommelser och dialogen mellan staten och näringslivet. 4 Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

7 Begränsad klimatpåverkan Faktaruta Växthusgaser En del av gaserna i jordens atmosfär, så kallade växthusgaser, har en förmåga att absorbera värmestrålning. De hindrar inte solljuset från att nå ned till jordytan och värma upp den, men de fångar effektivt upp en del av den värmestrålning som sänds tillbaka från jorden ut i rymden. Med andra ord har de ungefär samma verkan som glasrutorna i ett växthus. Atmosfärens naturliga växthuseffekt eller drivhuseffekt är en förutsättning för livet på jorden. Utan den skulle det vara nästan 35 grader kallare vid jordytan än det är i dag. Växthusgaser har alltså ständigt funnits i atmosfären, men flera av dem uppträder nu i stigande halter som en följd av mänsklig påverkan. Det innebär att växthuseffekten är på väg att förstärkas (se tabell 1.1). Förstärkningen av växthuseffekten beror i första hand på att luftens halt av koldioxid blir allt högre genom förbränning av fossila bränslen (olja, gas och kol). Koldioxid frigörs vid all förbränning av organiskt (kolhaltigt) material, men vid förbränning av biomassa (ved, flis, pellets) och fordonsbränslen baserade på etanol, biogas och raps tas motsvarande mängd koldioxid upp av biomassan vid tillväxt och bidrar därmed inte till förhöjda koldioxidhalter i atmosfären. Koldioxidekvivalent Mått på mängd växthusgaser, där bidraget från varje enskild gas har räknats om till den mängd koldioxid som har samma inverkan på klimatet. Växthusgaspotential Den klimatpåverkan som en växthusgas har beror på vilken förmåga gasen har att absorbera värmestrålning, hur länge gasen finns kvar i atmosfären samt i hur stora mängder gasen tillförs atmosfären. För att på ett enkelt sätt kunna jämföra inverkan av olika gaser refereras ofta till gasens GWP-värde (GWP från engelskans Global Warming Potential) eller växthusgaspotential. Man brukar normera övriga växthusgaser med koldioxid vars växthuspotential därför alltid är ett (GWP=1) (se tabell 1.2). När de samlade utsläppen av gasens inverkan på växthuseffekten skall redovisas multipliceras de totala utsläppen i kilogram med gasens GWP-värde. Detta ger ett mått på den totala inverkan från utsläppen av en specifik gas och enheten uttrycks som koldioxidekvivalenter under den valda tidsperioden. Kolsänka Process som tar upp och binder koldioxid (exempel: skogstillväxt). Flexibla mekanismer Åtgärder mot klimatpåverkan som kompletterar insatser i det egna landet (exempel: handel med utsläppsrätter samt miljöinvesteringar i andra länder). Tabell 1.1 Viktiga växthusgaser. Källa: Naturvårdsverkets hemsida. Växthusgas Dominerande utsläppskälla Ursprunglig Nutida Nutida haltökning i Sverige halt (ppm)* halt (ppm)* (per år) Koldioxid (CO 2 ) Förbränning av fossila bränslen ,4 % Dikväveoxid (N 2 O) Gödslad jordbruksmark 0,27 0,315 0,25 % Metan (CH 4 ) Utsöndring från idisslande boskap; 0,7 1,75 0,4 % läckage från avfallsupplag Fluorkolväten (HFC) Läckage från kylskåp, 0 0, % värmepumpar m m Fluorkarboner (FC) Föroreningar vid aluminium- 0, , ,3 % framställning Svavelhexafluorid (SF 6 ) Läckage från tyngre elektrisk 0 0, % apparatur * ppm = parts per million (miljondelar av luftvolymen) Tabell 1.2 GWP-värden i ett hundraårsperspektiv för vissa växthusgaser. Källa: Klimatpropositionen. Gas GWP-värde (100 år) Koldioxid (CO 2 ) 1 Metan (CH 4 ) 21 Dikväveoxid (N 2 O) 310 HFC 134a CF Svavelhexafluorid (SF 6 ) Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

8 Begränsad klimatpåverkan 1.3 Förslag till regionala delmål Minskade utsläpp av koldioxid per capita Övergripande regionalt delmål 2010 är utsläppet av koldioxid per capita i Blekinge 3,8 ton per år, dvs. en minskning med 35 % från 5,9 ton per år Sektorsmål Energisektorn - Blekinge län är till hälften självförsörjande av energi år 2010, dvs. energiförsörjningen är så långt som möjligt byggd på förnybara energikällor. - Samtliga elkunder i offentliga sektorn köper el från enbart förnyelsebar källa. - År 2010 har elförbrukningen minskat med minst 10 procent räknat från år Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än Detta ska bl.a. ske genom en effektivisering av den totala energianvändningen samt mindre andel icke fossila bränslen. - Fjärrvärme finns i alla kommuner och i alla orter med mer än 500 invånare. Transportsektorn - Koldioxidutsläppen från vägtrafik minskar med 10 % mellan åren % av fordonsbränslet i länet är förnybart år Kommentar: Detta regionala delmål gäller för koldioxid. Övriga växthusgaser omfattas av delmål 2 (se nedan). Beträffande koldioxid är delmålet en skärpning av motsvarande nationellt delmål beslutat av riksdagen: " De svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medelvärde för perioden vara minst 4 % lägre än utsläppen år Utsläppen skall räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollets och IPCC:s definitioner. Delmålet skall uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer. År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter minska ytterligare." Syftet med delmålet är att vi i Blekinge ska minska på utsläppen av koldioxid efter vår förmåga utan att detta skall behöva påverka regionens utvecklingsmöjligheter. Tvärtom innebär detta att fler arbetstillfällen skapas i regionen vid hantering av biobränslen och pelletstillverkning. Tillståndet i Blekinge idag Blekinge län använder en stor mängd biobränslen idag, mycket beroende på att massaoch pappersindustrin är relativt omfattande i länet. Bortsett från industrin är dock förbrukningen av fossila bränslen och el i nivå med övriga regioner i södra Sverige och det finns stora möjligheter till effektiviseringar och/eller bränslekonverteringar. Genom utbyggd fastbränsleeldning av biobränslen har förbrukningen av fossilbränslen minskat, men även trafikens koldioxidutsläpp i Blekinge har minskat något sedan Sammantaget har koldioxidutsläppen minskat med ca 20 % mellan år 1995 och år Målet innebär alltså en ytterligare minskning av koldioxidutsläppen i Blekinge med 15 % till år Lyckas vi med detta kommer utsläppen i Blekinge redan år 2010 ligga i nivå med det nationella målet för år I Blekinge är en fortsatt fjärrvärmeutbyggnad möjlig. Konvertering av småskalig uppvärmning till klimatneutrala biobränslen är ett område som det fortfarande finns en stor potential i, både vad avser småhus, offentliga och kommersiella fastigheter. 6 Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

9 Begränsad klimatpåverkan Åtgärder för att nå delmålet Åtgärder på central nivå Oavsett den regionala koldioxidbalansen föreligger ett globalt miljöproblem. Vår användning av fossila bränslen per capita är flerfaldigt större än världsgenomsnittet. Det är alltså i de rika länderna som åtgärder måste sättas in för att kraftigt minska användningen av fossila bränslen. Detta innebär också att åtgärder för att nå energieffektiviseringar bör prioriteras högt. Grön skatteväxling, som innebär höjda skatter på energi- och miljöområdet och sänkta skatter på arbete, ska successivt införas. Skatteväxlingen beräknas under en tioårsperiod omfatta sammanlagt 30 miljarder kronor. Befintliga miljöskatter är inte tillräckliga utan måste kompletteras med åtgärder på systemnivå. Det tidigare Lokala investeringsprogrammet (LIP) ersätts med ett nytt Klimatinvesteringsprogram (KLIMP), som ska fördela 900 miljoner på tre år. Det kan också krävas ytterligare stimulansåtgärder. Bidrag kan även behövas för omställningen mot förnyelsebara energikällor. Kommuner i samarbete med näringsliv, organisationer och andra aktörer kommer att kunna söka pengar för att genomföra åtgärdsprogram som minskar utsläppen av koldioxid. För att öka förståelsen för klimatfrågan kommer cirka 30 miljoner kr per år under perioden att avsättas för en informationssatsning. Arbetet ska genomföras i bred samverkan mellan myndigheter, skolor/ utbildningsinstitutioner, kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer. Med dagens avreglerade elmarknad i norra Europa har elförbrukningen klara kopplingar till koldioxidutsläppen. När vi köper ospecificerad el orsakar vi stora koldioxidutsläpp från vissa fossilbränslebaserade kraftverk i framför allt Danmark, Tyskland och Polen eftersom elenergi importeras och exporteras över landsgränserna. Om vi i Sverige väljer bort elproduktion från fossila bränslen genom besparing eller att vi ställer krav på vad vi köper minskar vi också koldioxidutsläppen med ca 1 kg per kwh el. Elproduktion från förnybara energikällor ska främjas genom så kallade gröna certifikat. En kommission ska tillsättas som ska analysera inom vilka områden fossila bränslen kan effektiviseras eller ersättas med andra bränslen. För att målen ska kunna uppnås krävs att kommuner, Boverket, Energimyndigheten m.fl. vidtar informationsåtgärder för att främja en omställning av energikällor, effektiv energianvändning m.m. Transporterna står för ungefär 40 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige, och av dessa står persontransporterna för cirka 2/3. Utsläppsnivåerna har ökat stadigt och trafikverkens prognoser visar en fortsatt ökning. En viktigt byggsten i arbetet med att vända denna utveckling är ökad användning av förnybara drivmedel. Det finns ett antal olika förnybara drivmedel på marknaden, men idag står dessa endast för 0,3 % av den totala drivmedelsanvändningen i Sverige. För att stimulera användningen har regeringen föreslagit en skattestrategi som bland annat innebär generell koldioxidskattebefrielse för koldioxidneutrala drivmedel. Också på internationell nivå vidtas liknande åtgärder. Flera länder i Europa jobbar med införande av förnybara drivmedel i sin kollektivtrafik, och i EU-kommissionens vitbok för gemensam transportpolitik föreslås en rad åtgärder. Bland annat föreslås ett direktiv i syfte att gradvis införa en obligatorisk miniminivå för konsumtion av biobränslen samt nya gemenskapsbestämmelser om skattelättnader för biobränslen. EU-kommissionen föreslår en successiv introduktion av förnybara fordonsbränslen från 2 % år 2005 till 5,75 % till år Åtgärder på regional och lokal nivå I allt väsentligt är allt fordonsbränsle idag fossilt, och även om trafikens utsläpp förefaller ha minskat något i Blekinge under 1990-talets senare hälft bedöms trafiken vara det stora bekymret vad avser utsläpp av växthusgaser. Det krävs strukturella förändringar från nationella eller internationella organ för att åstadkomma en varaktig minskning av de % som förordas av internationella klimatforskare. Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

10 Begränsad klimatpåverkan Kampanjer med miljöinformation och hopp om beteendeförändringar räcker inte utan det är helt nödvändigt att statsmakterna satsar på både stora ekonomiska resurser till forskning och tydliga långsiktigt styrande regelverk. Då får industrin incitament att bidra med sitt kunnande och kapital och kan påskynda teknikutveckling av bränslesnål teknik och förnybara bränslen. Kommunerna har ett stort inflytande på samhällets utformning, dvs. samhällets infrastruktur för boende, energiförsörjning och transporter. Kommunerna har dessutom en viktig roll vid upphandling, information och opinionsbildning, energirådgivning och Agenda 21-arbetet samt som samordnare av LIP/KLIMP program. I alla dessa roller kan kommunerna bidra till minskad klimatpåverkan. Såväl politiker som tjänstemän har viktiga beslutsfunktioner som påverkar klimatarbetet. Många olika kompetenser i kommunerna berörs - från planeraren och miljöhandläggaren till fastighetsskötaren och sist men inte minst den enskilde hyresgästen och villaägaren. Allas insatser behövs och är viktiga. Åtgärderna behöver inriktas på ökad energieffektivisering för att minska den totala energiförbrukningen, minskad användning av fossila bränslen samt ökad användning av förnybara energikällor. Exempel på möjliga åtgärder kan utgöra stommen i ett regionalt miljöhandlingsprogram och angivna uppföljningssätt (kapitel 1.4) kan utvecklas vidare i en plan för uppföljning av målen. Även åtgärder föreslagna under miljökvalitetsmålen frisk luft och god bebyggd miljö bidrar till en minskad klimatpåverkan. Solvärmen byggs ut som ett viktigt komplement. Fortsatt utbyggnad av vindkraften. Områden av stor betydelse för energiförsörjningen t.ex. vindkraft pekas ut i de kommunala översiktsplanerna och skyddas från anspråk som kan försvåra ändamålet. Energihushållningsaspekterna beaktas och redovisas i planhandlingar vid lokalisering av verksamheter och bostäder. Offentliga organ kommuner/landsting/bolag skriver om sina avtal med elleverantör att enbart köpa förnybar el, Bra Miljöval eller motsvarande. Eleffektivisering inom industrin. Minskad elanvändning för uppvärmning genom bl.a. konvertering av värmesystem. Transport Användning av bränslesnålare bilar. Sparsam körning. Verka för spridning av arbets- och skoltider. Utveckla kollektivtrafik mellan de större tätorterna. Underlätta övergång mellan transportslag, vid såväl person- som godstransporter, t.ex. mellan lastbil och tåg. Underlätta distributionssystem och samåkning i glesbygd och småorter. Utveckla infrastrukturen för informationsteknik även i glesbygd. Fler etanolpumpar och installation av biogastankställen. Handla upp miljöfordon i offentlig verksamhet och i intresserade företag. Elektrifiering av kustbanan, minskning av dieseltåg. Exempel på lokala och regionala åtgärder Energi Byte av bränsle från olja till pellets/flis. Ökad biobränsleandel inom industrin. Ökad användning av spillvärme. Minska andelen olja/gasol i fjärrvärmeverken. Ökad utbyggnad av fjärrvärmenäten som då förbättrar möjligheter för att bygga om fjärrvärmeverk för kraftvärme. 8 Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

11 Begränsad klimatpåverkan Kartläggning av övriga växthusgaser Till 2005 skall mängden övriga växthusgaser vara kartlagd i länet och åtgärder för minskade utsläpp ha föreslagits. Kommentar: Det finns inget motsvarande nationellt delmål. Syftet med målet är dels att skaffa ökad kunskap om utsläpp av övriga växthusgaser i länet dels att få en mellanrapport på vägen till det nationella delmålet Tillståndet i Blekinge idag Nationellt utgör metan 9 % av de samlade växthusgasutsläppen, lustgas 10 %. Metan kommer främst från jordbruket och avfallsdeponier. Lustgas avgår vid förbränningsprocesser, jordbruksmark, gödsel samt tillverkning av handelsgödsel. För närvarande saknar Länsstyrelsen tillräckligt underlag för att beskriva tillståndet i länet och därmed för att vidta åtgärder utöver vad som gäller enligt olika lagstiftningar. Marknära ozon som också påverkar växthuseffekten behandlas under miljökvalitetsmålet frisk luft, delmål 2-4. Åtgärder för att nå delmålet Åtgärder på central nivå Successivt införande av förbud mot användning och import av klimatskadliga ämnen. Åtgärder på regional och lokal nivå I första hand måste användning (mängd, sektor) och utsläpp (mängd, källa) av övriga växthusgaser i länet kartläggas, innan konkreta förslag på åtgärder kan diskuteras. Exempel på lokala och regionala åtgärder Skärpning vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende användning av klimatskadliga ämnen (bl.a. substitutionsprincipen). Metan har stor betydelse och utsläppen bör begränsas ytterligare. Få åtgärder finns dock tillgängliga när soptipparna har byggts ut med gasinsamling. Lustgasutsläpp vid fjärrvärmeverk får inte heller förbises. Ökande enskild kompostering av organiskt avfall kräver medvetande om riskerna för lustgasbildning vid olämplig hantering. 1.4 Hur kan vi följa upp målet? Minskade utsläpp av koldioxid per capita Målen om självförsörjandegraden av energi, elförbrukning och koldioxidutsläpp från vägtrafik bör följas upp genom en uppdaterad regional energibalans år Länsstyrelsen. Genom kommunala energiplaner och reviderade översiktsplaner kan utbyggnaden av fjärrvärmenäten följas upp. Elproduktion av förnyelsebara energikällor kan följas upp genom kommuners, Landstingets och statliga/kommunala bolags elavtal. Sammanställning av statistik från Svenska petroleum institutet (SPI) och SCB, bensinbolag och kommuner ger information om andelen förnybart fordonsbränsle i länet. Kartläggning av övriga växthusgaser Statisitk över användningen av kylmedel m.m. finns hos kommunernas miljökontor och Naturvårdsverket. Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

12 Begränsad klimatpåverkan 1.5 Möjlighet att nå målet Förslagen till mål för Blekinge är satta mer ambitiöst än de nationella, men fullt realistiska och som regel ekonomiskt gynnsamma. Förutom miljöförbättringen finns det en stor ekonomisk potential i att komma bort från fossila bränslen till förmån för inhemska, förnybara bränslen med minskade importkostnader och ökad sysselsättning i länet som positiva bieffekter. Inom trafikområdet bör uppföljningsbara mål för effektivisering av transporter (t.ex. samåkning och samlastning) samt möjligheter att nyttja alternativa fordonsbränslen (exempelvis etanol, RME m.fl.) tas fram. Preciseringar för vissa sektorer behöver utvecklas. Mål för övriga växthusgaser bör formuleras, men detta kräver först närmare utredningar, varför i en första omgång någon form av prestationsmål för kunskapsläget behövs. Referenser Energikontor Sydost, Energibalans Blekinge län år Europeiska Gemenskapernas Kommission, Vitbok: Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden. Naturvårdsverkets hemsida: hämtat Naturvårdsverkets hemsida hämtat Regeringens proposition 2001/02:20. Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Regeringens proposition 2001/02:55. Sveriges klimatstrategi. 10 Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

13 Frisk luft 2 Frisk luft 2.1 Nationellt miljökvalitetsmål Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. I ett generationsperspektiv innebär miljökvalitetsmålet bl.a. följande: * Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma (se tabell 2.1). Tabell 2.1: Generationsmål för luftkvalitet. Riktvärdena är satta med hänsyn till dagens kunskap om luftföroreningar och hälsorisker. Källa: Regeringens proposition 2000/01:130. Föroreningarna ovanför den streckade linjen omfattas av de fyra delmålen för frisk luft. Delmål Förorening Halt som inte bör Medelvärdestid överskridas (µg/m 3 ) 1 Svaveldioxid 5 år 2 Kvävedioxid 100 timme 20 år 3 Ozon 80 Timme 50 Sommarhalvåret (april - oktober) 70 8 timmar 4 Eten 1 År Formaldehyd 10 Timme 4 Bensen 1 År Bens(a)pyren 0,0001 År Partiklar <10 µm 30 Dygn 15 År Sot 10 År 2.2 Sammanfattande bakgrund / problembild Luftföroreningar uppstår främst vid förbränning (industriprocesser, uppvärmning och trafik), men även genom reaktioner i atmosfären. Situationen i Sverige påverkas också starkt av att luftföroreningar förs med vindarna från andra länder. I marknära luftlager bildas ozon genom reaktioner mellan solljus och gaser som kväveoxider och VOC. Framförallt sker detta under sommarhalvåret, eftersom ozonbildningen kräver solljus och gynnas av höga temperaturer. Flera vanligt förekommande luftföroreningar är cancerframkallande eller kan bidra till överkänslighet, påverka slemhinnor och orsaka andningsbesvär och huvudvärk. Vissa grupper i befolkningen är speciellt känsliga för förorenad luft, t.ex. astmatiker, barn, äldre och personer med nedsatt lungkapacitet. Även växter, djur och byggnader påverkas. Bland annat påverkar svavel och kväve i hög grad försurningen och övergödningen av mark och vatten. Ungefär 26 % av byggnaderna med Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

14 Frisk luft natursten i Blekinge län har skador på grund av luftföroreningar. De föroreningar som har störst negativa effekter på hälsa och miljö är kväveoxider, svaveldioxid, marknära ozon, partiklar och organiska miljögifter. Marknära ozon kan orsaka inflammation i luftvägarna liksom skador på växter och nedbrytning av material. I tätorter är vägtrafik, arbetsmaskiner och småskalig vedeldning de största källorna till utsläpp av partiklar, polyaromatiska kolväten och flyktiga organiska ämnen. Dessa utsläpp sker på låg höjd vilket gör att människor exponeras i en betydande omfattning. I Blekinge bedöms de största problemen vara utsläpp av svaveldioxid från sjöfarten, kvävedioxid från transporter samt partiklar från trafik och småskalig vedeldning. De senare årens forskning har visat att antalet partiklar mindre än 2,5 µm (PM 2,5; µm = miljontedels meter) är av väsentlig betydelse för hälsopåverkan. Ur tabell 2.1 framgår generationsmålen för partiklar mindre än 10 µm (PM 10) och bensen. Regeringen avser att återkomma med delmål för partiklar mindre än 2,5 µm senast år 2005 samt en miljökvalitetsnorm för bensen senast Regionala mål för bensen och PM 2,5 kommer att fastställas, om behov finns, när målen fastställts på nationell nivå. För partiklar finns endast ett fåtal mätningar gjorda i Blekinge. Mätningar av bensen i Blekinges kommunhuvudorter under åren visar att medelvärdena under mätperioden på samtliga punkter överskrider den av IMM rekommenderade lågrisknivån för långtidsexponering, vilken samtidigt är generationsmålet för bensen (se figur 2.1). Figuren har kompletterats med mätvärden från Sölvesborg, Ronneby och den föreslagna miljökvalitetsnormen för bensen i utomhusluft. Obserevera att värdena inte direkt kan jämföras med varandra eller delmålet då de är baserade på olika beräkningsunderlag. Enligt Naturvårdsverkets förslag får mängden bensen, beräknad som ett aritmetiskt medelvärde under ett kalenderår, inte överskrida 2,5 µg/m 3. Om denna norm är uppfylld överallt, även nära föroreningskällor, kommer det att ge en bakgrundshalt i tätorter som motsvarar generationsmålet för bensen. Normen förslås gälla från och med den 1 januari bensen (µg/m 3 ) Förslag till miljökvalitetsnorm (2,5 µg/m 3 ) Generationsmålet för bensen (1,0 µg/m 3 ) Karlskrona, busstorget Karlskrona, Ronnebygatan Ronneby Karlshamn, Erik Dahlbergsv. Karlshamn, Stortorget Sölvesborg Olofström, Ö Storgatan Olofström, Kvarngatan 1998/ /2000 Figur 2.1: Halter av bensen i Blekinge under vinterhalvåret Källa: IVL, Blekinges Luftvårdsförbund, Miljöbokslut Ronneby kommun Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

15 Frisk luft 2.3 Förslag till regionala delmål Halter för svaveldioxid Halten 5 µg/m 3 för svaveldioxid (SO 2 ) som årsmedelvärde ska vara uppnådd i samtliga kommuner år Kommentar: Delmålet har samma lydelse som det nationella delmålet beslutat av riksdagen. Syftet med delmålet är att minska skador på växter, kulturföremål och material. Se även miljökvalitetsmål bara naturlig försurning, delmål 3. Tillståndet i Blekinge idag Årsmedelhalten av SO 2 vid sjön Sännen (bakgrundshalter) har under de senaste 5 åren legat mellan 0,3-0,4 µg SO 2 /m 3. Även mätningar av svaveldioxidhalten i Blekinges tätortsluft (Karlshamn och Ronneby) visar att halterna på dessa platser redan idag ligger under delmålet. Det finns dock en risk för att halterna kan komma att öka i framtiden på grund av utökad färjetrafik i länets stora hamnar. Utsläppen från kaj kan dock i stort elimineras om färjorna elansluts när de ligger vid kaj. Sjöfarten är en betydande källa av svaveldioxidutsläppet utanför Blekinges kust och svararde 1992 för hela 62 % av transportsektorns totala bidrag på 64%. Utsläpp från färjor vid kaj är också av betydelse och har ökat under senare år. År 1992 uppgick det totala SO 2 -utsläppet i Blekinge till ton. Utsläppen exklusive sjöfarten var ca ton SO 2. År 2000 var utsläppen, exklusive sjöfarten, ca 900 ton, dvs. en reduktion med ca 43%. Se figur 2.2. Utsläppen år 2000 var mindre än det föreslagna regionala målet för utsläpp av SO 2 år 2010 (se bara naturlig försurning). ton SO Sjöfart? ton sjöfart vägtrafik Industriprocesser energi Mål till år 2010 (se: bara naturlig försurning, delmål 3) Vägtrafik 11 ton Figur 2.2: Utsläppt mängd svaveldioxid i Blekinge 1992 respektive Uppgifter om sjöfartens utsläpp saknas för år Vägtrafikens utsläpp har minskat med ca 90 %; från 100 ton år 1992 till 11 ton år Källa: SCB, Enregibalans för Blekinge 2000 och Länsstyrelsens databas EMIR. Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

16 Frisk luft Åtgärder för att nå delmålet Delmålet för halten svaveldioxid i tätortsluft är redan uppnått och utgör inte längre något hot mot hälsan, men påverkar fortfarande kulturföremål, korrosion och försurningen. Under miljökvalitetsmålet bara naturlig försurning anges som regionalt mål att år 2010 ska utsläppen av svavel i länet ha minskat till 600 ton svavel/år eller mindre (exklusive sjöfarten). Detta motsvarar ton SO 2. Delmålet för länet är preliminärt, beroende på att utsläppsstatistik och annat underlag ännu inte är fullständiga och helt jämförbara. Klart är att utsläppsminskningarna främst måste göras inom den internationella sjöfarten. En viktig åtgärd är att med hjälp av aktuell utsläppsstatistik följa de olika källornas utsläpp av såväl svavel- som kvävedioxid i länet. Framför allt det gäller utvecklingen av sjöfartens utsläpp fördelat på "utsjö" respektive kustnära trafik. Vidare kommer föreslagna åtgärder under miljökvalitetsmålet minskad klimatpåverkan att medföra ytterligare minskningar av svaveldioxidutsläpp. Åtgärder på central nivå Skärpta krav från central nivå på den internationella sjötrafiken. Lika restriktioner för alla hamnar (i Östersjöområdet) bör införas, så inte någon snedvridning av konkurrensförhållandena sker Halter för kvävedioxid Halterna 20 µg/m 3 som årsmedelvärde och 100 µg/m 3 som timmedelvärde för kvävedioxid (NO 2 ) ska i huvudsak vara uppnådda år Kommentar: Delmålet har samma lydelse som det nationella delmålet beslutat av riksdagen. Syftet med delmålet är att minska skador på växter, kulturföremål och material. Se även miljökvalitetsmål bara naturlig försurning, delmål 4. Tillståndet i Blekinge idag Årsmedelhalten av NO 2 vid sjön Sännen (bakgrundshalter) har under de senaste 5 åren legat mellan 0,7-1,0 µg NO 2 /m 3. Figur 2.3 visar halterna i Karlskrona, Karlshamn och Olofström vinterhalvåret 1998/1999 respektive 1999/2000. I figuren har delmålet för årsmedelvärdet (20 µg/m 3 ) ritats in. Observera att värdena inte direkt kan jämföras med varandra eller delmålet då de är baserade på olika beräkningsunderlag. IVL anser dock att gränsvärdet för halvår (50 µg/m 3 ) inte överskridits i någon mätpunkt. Ronneby kommun har gjort mätningar av NO 2 i tätortsluft sedan Figur 2.4 visar halterna jämfört med Ronneby kommuns mål för år 2010 (20 µg/m 3 som årsmedelvärde). Blekinges luftvårdsförbund har i samverkan med Vägverket gjort luftkvalitetsmätningar på platser med högsta trafikintensitet i kommunhuvudorterna. Mätningarna i Blekinge genomfördes vintern 1998/99. Under mätperioden var medelvärdena kring 40 µg/m 3 i Karlshamn och Olofström, 60 µg/m 3 i Karlskrona, 80 µg/m 3 i Sölvesborg och 125 µg/m 3 i Ronneby. Resultaten visar på en stor spridning mellan bakgrundshalter och halterna på olika platser i tätorterna beroende på bl.a. trafikintensiteten. Transportsektorn stod 1992 för 89 % av det totala kväveoxidutsläppet (NO x ) i Blekinge. Totalt släpptes ton NO x ut i Blekinge 1992, varav ton exklusive sjöfarten. År 2000 var NO x -utsläppen i länet, exklusive sjöfarten, ca ton (figur 2.5). Diagrammet omfattar dock inte utsläppet från arbetsfordon som uppgick till ton år Motsvarande uppgift saknas för år Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

17 Frisk luft 25 Delmål; årsmedelvärde NO 2 (µg/m 3 ) Karlskrona, busstorget Karlskrona, Ronnebygatan Karlshamn, Erik Dahlbergsv Karlshamn, Stortorget Olofström, Ö Storgatan 1998/ /2000 Olofström, Kvarngatan Figur 2.3: Halter av NO 2 (µg/m 3 ) i Karlskrona, Karlshamn och Olofström oktobermars respektive Källa: IVL NO 2 (µg/m 3 ) mål år 2010 Figur 2.4: 5 0 NO 2 -halter oktober-mars i Ronneby. Källa: Ronneby kommun ton NO x Sjöfart? ton sjöfart vägtrafik Industriprocesser energi Mål till år 2010 (se: bara naturlig försurning, delmål 4) Figur 2.5: NO x -utsläpp i Blekinge. Uppgifter om sjöfartens utsläpp saknas för år Utsläpp från arbetsfordon har inte ritats in (1 270 ton år 1992; uppgift saknas i nuläget för år 2000). Källa: SCB, Enregibalans för Blekinge 2000 och Länsstyrelsens databas EMIR. Åtgärder för att nå delmålet Åtgärder på central nivå Regeringen bedömer att redan beslutade åtgärder, främst inom vägtrafiken, kommer att leda till avsevärda förbättringar inom tätortsmiljön då det gäller kvävedioxidhalterna. Men fortfarande kommer utsläppen att påverka människors hälsa lokalt, och då främst i gatuoch vägmiljöer med stor trafikbelastning. Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att analysera effekterna av vägtrafikbeskattning som styrmedel för miljön samt att lämna förslag på en utformning av ett sådant styrmedel. Inom EU uppdateras miljöklassningssystemet för arbetsmaskiner och utveckling av upphandlingskrav för arbetsmaskiner, tunga Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

18 Frisk luft fordon och arbetsredskap pågår. Regeringen anser vidare att kommunerna bör ges möjlighet att införa trängselavgifter samt att frivillig introduktion av fordon och arbetsmaskiner med låga utsläpp ska stimuleras med ekonomiska och andra styrmedel. Åtgärder på regional och lokal nivå Inom ramen för miljömålsarbetet har ett förslag till en strategi för ett miljöanpassat transportsystem tagits fram (bilaga 1). Denna strategi avses utgöra underlag för ett detaljerat handlingsprogram för olika aktörer som har verksamhet i Blekinge (Vägverket, Banverket, kommunerna m.fl.). Efter remissbehandling av strategin bör den eventuellt revideras och slutligt förankras med berörda aktörer. I strategin föreslås en rad olika åtgärder med syfte att minska utsläppen av kväveoxider. Exempelvis behöver tågtrafiken utvecklas (större andel person- och godstransport via järnväg), andelen bilresor under 3 km bör minska, miljöstyrande avgifter bör införas i tätorter och på större vägar i Blekinge (i förhållande till utsläppsnivå och tidpunkt) och NO x -utsläppen från tunga fordon och sjöfart måste minska. Även åtgärder för att reducera och effektivisera energianvändingen kommer att bidra till minskade utsläpp av kvävedioxid, se begränsad klimatpåverkan. Exempel på lokala och regionala åtgärder Elektrifiering av kustbanan. Region Blekinge, Banverket. Dubbelspår med snabbtåg. Region Blekinge, Banverket. Terminalförbättringar i hamnar (elanslutning vid kajliggning). Region Blekinge, hamnbolag. Satsningar på IT och logistik. Region Blekinge, Blekinge Logistic Cluster. Attitydpåverkan (mäta förändring i attityder, mått på framgång). Region Blekinge, Kommuner, Vägverket. Attraktivare kollektivtrafik. Region Blekinge, Kommuner, Vägverket. Miljökrav vid upphandling av transporter. Länsstyrelsen, Vägverket, Blekinge Logistic Cluster. För ytterligare exempel hänvisas till bilaga 1, begränsad klimatpåverkan samt bara naturlig försurning, delmål Halter för marknära ozon Halten marknära ozon ska inte överskrida 120 µg/m 3 som åtta timmars medelvärde år Kommentar: Delmålet har samma lydelse som det nationella delmålet beslutat av riksdagen. Syftet med målet är att minska hälsoproblem samt skador på grödor, kulturföremål och material. Ozon är en så kallad fotokemisk oxidant som kan bildas i de marknära luftlagren då kväveoxider och flyktiga organiska ämnen (VOC) reagerar med syre under inverkan av solljus. Det ozon som utgör ozonskiktet i stratosfären (atmosfärens övre luftlager) bildas genom helt andra mekanismer och påverkar inte förekomsten av marknära ozon (och tvärtom). Tillståndet i Blekinge idag Bakgrundshalten av marknära ozon i Sverige har fördubblats jämfört med förindustriell tid. Mycket av utsläppen beror på trafik- och energisektorn i områdena söder om Östersjön, men även vår lokala trafik och uppvärmning (inklusive vedeldning). De högsta ozonhalterna uppkommer vid så kallade ozonepisoder, dessa inträffar ofta sommartid vid stabila högtrycksituationer, när luftpaket med höga ozonhalter transporteras från kontinenten och "parkerar" över Sverige. Liknande situation kan uppstå även under så kallade inversionsperioder vintertid. 16 Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

19 Frisk luft IVL bedömer att utifrån de veckohalter som uppmäts under vinterhalvåret (se figur 2.6) och vetskap om förekommande variationer överskrids rekommenderade riktvärden för skydd mot hälsoeffekter (exempelvis IMM:s riktvärde för lågrisknivå: 80 µg/m 3 som timmedelvärde) relativt frekvent även i Blekinge. Sommarmedelvärden från bakgrundsmätningar i Ronneby kommun har varierat mellan 50 och ca 80 µg ozon/m 3 perioden Ronneby kommun har satt som mål att halten skall understiga 50 µg/m 3 (se figur 2.7). Åtgärder för att nå delmålet För att ozonkoncentrationen skall kunna minskas krävs att delmål 2 för kvävedioxid och delmål 4 för utsläpp av VOC uppnås. Eftersom delmålet i hög grad är beroende av att åtgärder vidtas i andra länder krävs en aktiv svensk insats i bl.a. EU:s miljöarbete. Dessutom krävs att övriga länder som anslutit sig till Göteborgsprotokollet inom FN-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar fullgör sina åtaganden. För åtgärder på central, regional och lokal nivå se delmål 2 och / / ozon (µg/m 3 ) lågrisknivå Karlskrona, busstorget Karlskrona, Karlshamn, Erik Ronnebygatan Dahlbergsv. Karlshamn, Stortorget Sölvesborg Figur 2.6: Halter av marknära ozon (µg/m 3 ) i Blekinge oktober-mars respektive Källa: IVL, Blekinges Luftvårdsförbund mål för Ronneby kommun ozon (µg/m 3 ) Figur 2.7: Halter av marknära ozon (µg/m 3 ) i Ronneby kommun, maj-september. Källa: Ronneby kommun Utsläpp av flyktiga organiska ämnen År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Blekinge, exklusive metan, ha minskat till ton. Kommentar: Delmålet är en precisering av motsvarande nationellt delmål beslutat av riksdagen: " År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive metan, ha minskat till ton". Det nationella delmålet följer det svenska åtagandet enligt Göteborgsprotokollet och det kommande takdirektivet inom EU, som innebär en minskning med 44 % från beräknat utsläpp ton utgör ca 1,7 % av det nationella målet (Blekinges andel av Sveriges folkmängd). Det regionala delmålet innebär en reduktion av VOC-utsläppen med ca 20 % mellan åren 2000 och Delmålet har stor betydelse för såväl direkta effekter på människors hälsa och miljön som förutsättningarna att reducera bildningen av marknära ozon. Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober

20 Frisk luft Tillståndet i Blekinge idag Den största andelen av VOC-utsläppen i Blekinge kommer från vägtrafik och uppvärmning. En mindre andel tillförs luften genom avdunstning från bensin och lösningsmedel. Till VOC räknas bl.a. bensen som är cancerframkallande. Halterna i tätortsluft i Blekinge redovisas i figur 2.1. År 1992 var det totala utsläppet av VOC i Blekinge ton, varav småskalig vedeldning bidrog med 64 %, vägtrafiken med 27 %, processutsläpp från industrin med 5 % och övrigt (lagring av olja och bensin, flygplats) med 4 %. Enligt beräkningar baserade på bränsleanvändningen i länet samt uppgifter i företagens miljörapporter uppgick utsläppen under år 2000 till ca ton VOC totalt, fördelat på 86 % från energisektorn, 13 % från transportsektorn och 1 % från industrisektorn (figur 2.8). Enbart hushållens vedeldning bidrog år 2000 med ca 80 % av VOC-utsläppen. Beräkningarna av emissionerna från vedeldning (och därmed det totala utsläppet) är dock något osäkra p.g.a. stora skillnader mellan de olika hushållens vedpannor. Generellt gäller dock att gamla vedpannor och pannor utan ackumulatortank är den största utsläppskällan för VOC. Utsläpp från en vedpanna som kompletteras med ackumulatortank reducerar utsläppen av VOC med %. Ett byte från en äldre vedpanna till en miljögodkänd panna reducerar utsläppen med %. En annan faktor som påverkar mängden utsläppt VOC är valet av bränsle bl.a. ger fuktig ved större utsläpp än torr. Per utvunnen GWh energi är emissionen av VOC ca 120 kg för bark och flis, kg för ved Mål för år VOC (ton) energi transport industri Figur 2.8: Källfördelning av VOC-utsläpp i Blekinge 1992 respektive Källa: RES 1995 och energibalans för Blekinge I diagrammet för 1992 har lagringen av olja och bensin fördelats på sektorerna transport och energi. Åtgärder för att nå delmålet Åtgärder på central nivå Vedeldning i omoderna pannor och kaminer orsakar mycket stora utsläpp av VOC. Med modern teknik kan utsläppen minskas kraftigt. Det är därför en viktig åtgärd att Boverkets regler för utsläppsgränser vid nyinstallation av vedpannor och lokala eldstäder från och med 2002 skall utökas till att även gälla glesbygd och inte bara i tätorter. Av stor vikt är också att skärpta avgaskrav för nya motorcyklar, lätta lastbilar, bussar och arbetsmaskiner nyligen har antagits inom EU. 18 Miljömålen i Blekinge län - Remissupplaga oktober 2002

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan

Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan Kortversion 1 Förord i din hand håller du nya mål för Östergötlands klimat- och energiarbete fram till 2020. Målen är väl förankrade

Läs mer

1. Begränsad klimatpåverkan

1. Begränsad klimatpåverkan 1. Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET Miljöförvaltningen RAPPORT Diarienummer 2005-10-17 2005.2261.3 1(8) LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2005 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI Miljöförvaltningen RAPPORT Datum Diarienummer 25-9-21 25.2261.1 1(7) LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI 25 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende svaveldioxid,

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Underlagsrapport. Bara naturlig försurning. Lunds Agenda 21

Underlagsrapport. Bara naturlig försurning. Lunds Agenda 21 Underlagsrapport Bara naturlig försurning Lunds Agenda 21 Rapport över miljötillståndet i Lunds kommun hösten 2002 1 Denna rapport är framtagen av Miljöstrategiska enheten vid Kommunkontoret, Lunds kommun.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011 PM GL 2012-10-10 Utsläppen minskade Efter en kraftig uppgång 2010 minskade de svenska utsläppen av växthusgaser igen år 2011. Tillgänglig statistik inom nyckelområden

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Revidering av de regionala miljömålen för Blekinge län remissupplaga juni 2007

Revidering av de regionala miljömålen för Blekinge län remissupplaga juni 2007 Revidering av de regionala miljömålen för Blekinge län remissupplaga juni 2007 Miljömål Blekinge Revidering av de regionala miljömålen för Blekinge län remissupplaga juni 2007 dnr 501-4734-07 Länsstyrelsen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen?

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? Vad innebär det? Växthuseffekt Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? 1 Ola Wong UNT 26 sept 2010 Snar framtid? Vad händer just nu? -En kines släpper ut lika mycket koldioxid

Läs mer

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 %

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 % 3. Luft och klimat I Örebro län finns det förhållandevis få luftmätningar i tätorterna och kunskapen om luftkvaliteten är därför bristfällig. De mätningar som görs indikerar emellertid att luftkvaliteten

Läs mer

Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete

Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete Bilaga 2 Regionalt miljömålsarbete Underlag till fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Frisk luft NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

1(7) Bara naturlig försurning. Bilaga 3. Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid

1(7) Bara naturlig försurning. Bilaga 3. Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid 1(7) Bara naturlig försurning Bilaga 3 Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid 2(7) 1. Problemanalys De samlade utsläppen av svavel (och kväveoxider) bidrar till det

Läs mer

Underlagsrapport. Frisk luft. Lunds Agenda 21

Underlagsrapport. Frisk luft. Lunds Agenda 21 Underlagsrapport Frisk luft Lunds Agenda 21 Rapport över miljötillståndet i Lunds kommun hösten 2002 1 Denna rapport är framtagen av Miljöstrategiska enheten vid Kommunkontoret, Lunds kommun. Rapporten

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Begränsad klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Begränsad klimatpåverkan Gotländska delmål 18 Avgränsningar mot andra miljömål 18 Regionalt miljötillstånd 18 Hur når vi målen? 21 Konsekvenser om inga åtgärder vidtas 23 17 Begränsad

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

DIAGRAM 1 - Nedfallsmätningar (krondropp) i Klintaskogen i Höörs kommun av svavel och kväve. Källa: IVL.

DIAGRAM 1 - Nedfallsmätningar (krondropp) i Klintaskogen i Höörs kommun av svavel och kväve. Källa: IVL. Bara naturlig försurning Den av människan orsakade försurningen, som under det senaste århundradet ökade kraftigt, har under de senaste årtiondena nu börjat avta. Industrialiseringen och den ökande energianvändningen

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund Fokus föreslås på följande målområden Begränsad klimatpåverkan Bakgrund Genom framför allt förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas tillför människan atmosfären stora mängder av lagrad

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Teckenförklaring Ja Nära JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Nyheter inom Miljömålssystemet

Nyheter inom Miljömålssystemet Illustration: Tobias Flygar Nyheter inom Miljömålssystemet Petronella Troselius Historik - Varför miljömålssystemet? 172 olika miljömål mellan 1980-1994: Ingen överblick eller samordning Oklart vem som

Läs mer

3. Bara naturlig försurning

3. Bara naturlig försurning 3. Bara naturlig försurning De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten

Läs mer

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN DEL 3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Miljömålen: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning (delar av) God bebyggd miljö (delar av) 2004:1 MILJÖKONTORET,

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

PM 1 (5) FASTIGHETSKONTORET. Handläggare: Jan Lind Staben Telefon:

PM 1 (5) FASTIGHETSKONTORET. Handläggare: Jan Lind Staben Telefon: GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET PM 1 (5) Handläggare: Jan Lind Staben Telefon: 508 264 71 2002-01-29 Utdrag ur Proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier, statliga satsningar för

Läs mer

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN DEL 2 MILJÖMÅL MILJÖKVALITETSNORMER MÅLUPPFYLLELSE Miljömålen: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning (delar av) God bebyggd

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN-2013-1943 MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport 2013-09-06 Jonas Neu, 054-540 46 65 miljoforvaltningen@karlstad.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Arbetet för en miljömässigt hållbar utveckling av samhället utgår till stor del från nationella miljömål som fastställts av riksdagen. Målens ambitionsnivå är att till nästa generation, det vill

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftföroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Ren luft åt alla! Redan i 1300-talets London

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt?

Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt? Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt? Stefan Åström, IVL Svenska Miljöinstitutet HC Hansson, Institutet för Tillämpad Miljövetenskap Punkter Huvudbudskap CLEO 4.1, vad gör

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 104 15.09.2015 LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013 ByMiN 104 Beredning: tf. miljövårdsinspektör Enni Flykt, tfn 040-766 6760, enni.flykt@porvoo.fi

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990 2016 Miljöförvaltningen 2017-01-19 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Metod i

Läs mer

Södertälje och växthuseffekten

Södertälje och växthuseffekten Södertälje och växthuseffekten - vad kan jag göra? Detta är växthuseffekten Jorden omges av atmosfären, ett gastäcke som sträcker sig cirka 10 mil upp i luften. Gastäcket består av kväve, syre, vattenånga

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Klimat- och energistrategi för Stockholms län MILJÖFÖRVALTNINGEN Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-02 Handläggare Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-05-21 p 19 Remiss från Kommunstyrelsen,

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer