Filadelfia. ,i) Ð KYRKAN. HyreSkOntrakt för garageptats i gemensamt garage. 1 st personbil/ar med reg,nr. Nr9. Kontraktstid Från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filadelfia. ,i) Ð KYRKAN. HyreSkOntrakt för garageptats i gemensamt garage. 1 st personbil/ar med reg,nr. Nr9. Kontraktstid Från och med 2006-09-01"

Transkript

1 Filadelfia Ð KYRKAN sid 1 (2) HyreSkOntrakt för garageptats i gemensamt garage Nr9 Baptistförsamlingen Filadelfia Slottsgatan 16, 703 6L ÖnranO Org.nr Tel () Trafikskolan Mitt i Sta'n Perrsonnr / org.nr ss ens adress o tel Fredsgatan!7 8, ÖnegnO Garageplatsens adress Södra Grev Roseng.2 Garageplatsen uthyres, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till uppställningsplats för av hyresgästen nyttjade 1 st personbil/ar med reg,nr Storlelç typ Area ca 10 m2 varmgarage utan elanslutning Plats nr 9 qaraqekoft nr: , Kontraktstid Från och med Uppsägning Uppsägning av detta kontrak skall ske skriftligen minst 3 månader i förväg Hyra Hyrans betalning övrigt Kronor 7 680:- per år Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före kalenderkvaftals böfan till Bankgiro nr 74L-8791 (ange alltid fakturanummer) På sida två 'Allmänna villkor" gäller för hyresavtalet. Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Underskrift Oft / datum Örebro Zotl- lz-ol Baptistförsamlingen Filadelfia,i) OÉ / datum legitimation

2 Särskilda bestämmelser en får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande. en förbinder sig att i garaget inte införa andra typer av fordon än i kontraktet nämnda, att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändstift, däck o d, att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon, att ansvara för all skada inom garaget som uppstår genom hans, hans husfolks eller av honom anlitade personers vållande. en är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande skada å eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reserydelar samt däri föruarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal. Ränta Betalnings- Påminnelse Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll en äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller lokalen. Arbete skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt. Force majeure en fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse, Overenskommelse om avflfining På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m till vilken dag hyresgästen förbinder sig attjämte husfolk ha avflyttat, Oft/datum Od/datum Hyrewärd

3 Filadelfia Ð KYRKAN sid 1 (2) HyreSkOntrakt för garageptats i gemensamt garage Nr 12 Baptistförsamli ngen Fi ladelfia Slottsgatan 16, 703 6L ÖRfgnO Org.nr Tel Trafikskolan Mitt i Sta'n Perrsonnr / org.nr ss ens adress o tel Fredsgatan t7 8, OREBRO Garageplatsens adress Södra Grev Rosenq.2 Garageplatsen uthyres, om inte annat anges, i bef ntligt skick att användas till uppställningsplats för av hyresgästen nyttjade 1 st personbi/ar med reg.nr Storlelç typ Area ca 10 m2 varmgarage utan elanslutning Plats nr L2 qaraqekoft nr: , Kontraktstid Från och med Uppsägning Uppsägning av detta kontrak skall ske skriftligen minst 3 månader i förväg Hyra Hyrans betalning övrigt Kronor 7 680:- per år Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före kalenderla adals början till Bankgiro nr 74t-8791 (ange alltid fakturanummer) På sida två 'Allmänna villkor" gäller för hyresavtalet. Detta kontrak har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Underskrift Ort / datum örebro Zôfl-lz-ol Baptistförsa m I i ngen Fi ladelfia,t'a Oft / datum tr Þgitimation

4 Särskilda bestämmelser en får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande. en förbinder sig att i garaget inte införa andra typer av fordon än i kontraktet nämnda, att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändst ft, däck o d, att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon, att ansvara för all skada inom garaget som uppstår genom hans, hans husfolks eller av honom anlitade personers vållande. en är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande skada å eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal, Ränta Betalnings- Påminnelse Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättn ng för inkassokostnader m m. Underhåll en äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller lokalen. Arbete skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt. Force majeure en fr tager sig från sþldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hö9 kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. överenskommelse om avflyttning På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m till vilken dag hyresgästen förbinder sig att jämte husfolk ha avflyttat.

5 Filadelfia Ð KYRKAN sid I (2) HyreSkontrakt för garageplats i gemensamt garage Nr 32 Ba ptistförsa m I i ngen Fi ladelfia Slottsgatan 16, 703 6I ÖneAnO Org.nr Tel 87s Trafikskolan Mitt i Sta'n Perrsonnr I org.nr ss66b ( ens adress o tel Fredsgatan L7 8, ÖRrenO Garageplatsens adress Södra Grev Rosenq.2 Garageplatsen uthyres, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till uppställningsplats för av hyresgästen nyttjade 1 st personbil/ar med reg.nr Storlelç typ Area ca 10 m2 varmgarage utan elanslutning Plats nr 32 qaraqekoft nr: , Kontraktstid Från och med Uppsägning Uppsägning av detta kontrak skall ske skriftligen minst 3 månader i föruäg Hyra Hyrans betalning övrigt Kronor 7 680:- per år Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före kalenderkvaftals början till Bankgiro nr 74L-8791 (ange alltid fakturanummer) På sida två 'Allmänna villkor" gäller för hyresavtalet. Detta kontrak har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka paderna tagit var sitt. Underskrift Ort / datum örebro zòu-tz-òt Baptistförsamli ngen Filadelfia Od / datum n legitimation

6 Särskilda bestämmelser en får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande. en förbinder sig att i garaget inte införa andra typer av fordon än i kontraktet nämnda, att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och juster ngsarbeten såsom byte av tändstift, däck o d, att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon, att ansvara för all skada inom garaget som uppstår genom hans, hans husfolks eller av honom anlitade personers vållande. en är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande skada å eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reserudelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal. Ränta Betalnings- Påminnelse Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättn ng för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll en äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller lokalen. Arbete skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt. Force majeure Hyrewärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. överenskommelse om avflyttning På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraket att gälla fr o m till vilken dag hyresgästen förbinder sig att jämte husfolk ha avflyttat.

7 Filadelfia Ð KYRKAN sid 1 (2) H ntfakt för garageplats i gemensamt garage Nr 13 Ba ptistförsa ml i ngen Fi ladelfia Slottsgatan 16, 703 6I ÖneBnO Org.nr Tel Trafikskolan Mitt i Sta'n Perrsonnr / org.nr ss ens adress o tel Fredsgatan 17 8, OREBRO Garageplatsens adress Södra Grev Roseng.2 Garageplatsen uthyres, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till uppställningsplats för av hyresgästen nyt$ade 1 st personbil/ar med reg.nr Storleþ typ Area ca 10 m2 varmgarage utan elanslutning Plats nr 13 qaraqekort nr: Kontraktstid Från och med ì Uppsägning Hyra Hyrans betalning övrigt Uppsägning av detta kontrak skall ske skriftligen minst 3 månader i föruäg Kronor 7 680:- per år Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före kalenderkvartals början till Bankgiro nr 74t-8791 (ange alltid fakturanummer) På sida Wå 'Allmänna villkor" gäller för hyresavtalet. Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka pafterna tagit var sitt. Underskrift Ort / datum örebro Lo,( - tz_ol Baptistforsaml ngen Filadelfìa JU Oft / datum n legitimation

8 Särskilda bestämmelser en får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande. en förbinder sig att i garaget inte införa andra typer av fordon än i kontraktet nämnda, att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändstift, däck o d, att teckna och vidmakthålla eforderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon, att ansvara för all skada inom garaget som uppstår genom hans, hans husfolks eller av honom anlitade personers vållande. en är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande skada å eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal, Ränta Betalnings- Påminnelse Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll en äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyrewärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller lokalen. Arbete skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt, Force majeure Hyrewärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Overenskommelse om avflyttning På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraket att gälla fr o m till vilken dag hyresgästen förbinder sig att jämte husfolk ha avflyttat. OrVdatum Ott/datum

9 HYRESKONTRAKT sid 1(2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal ens adress o telefon Baptistförsamlingen Filadelfia Trafikskolan Mitt i Starí för garage/garageplats Nr 1 3 i gemensamt garage Fredss. I7B önnsno OL Garagets/garageplatsens adress Södra Grev Roseng. 2 Användning GarageUgarageplatsen uthyres, om inte annal anges, i befìntl gt sk ck att anvãndas t ll uppstallningsplats tor av hyresgasten nyltjade xl st oersonbil/ar t-t andra fordon, nämlìaen: ruta nnebär att den därefter följande texten gäller st Personnr/org nr 59L Storlek, Area typ, etc I n"t,9"r"g" l-l t"tts*usu f-l r"o elanslutn ng ca Kontraktst d Uppsägn ng Förlängning garageplats nr 1 3 l-l u"rrsur"s" ll ubn elanslutnins Fränochmedden Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 3 till och med den mánad(er) fôre den avtalade hyrestidens utgång I annât fall är kontraktet förlängt med 12 månad(er) för varje gång. Hyra 430: - total hyra hyra exkl nedan markerade t llägg Kronor man per ár Andr ng av ovan angivna hyra sker i enlighet med b fogade ndexklausul Parterna förbinder sig att godta den hyra och de andra hyresvillkor, lägenhetens och husets sk ck, gemensamma anordningar huset sâmt ivr 9a boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästerna gemensamt varom på grundval av gällande förhandlingsordning överenskommelse kan komma att träffâs mel an â ena sidan till Fast 9hetsägarna Sverige ansluten fastighetsägarefören ng och hyresvärd, som med fâst gheten är ansluten t ll sådan förening, samt å andra s dan organ sation av hyresgäster ansluten till fóreningen --] tngårl nyran utgår enl gt mätare för garageplatsen Kostnaden för elström -- beràknas på garageplatsens del I i oemensam strömfôrbruknino l-l oeoiteras pá nedan angivet sätt -l Biltvä( får ej förekomma garaget _l Nyttjande får ske utan ersättning --- Spolplatta för biltvätt finnes. vilken i mån av plats Íàr fordon, I nvttias av hvresqästen för tvätt av ovan nämnda f-l Ersättes enligt nedanstående: Mervärdesskatt (moms) Snöröjn ing,sandn ng av tillfarten Hyrans betaln ng l --J T I Om upplálelsen ingàr i parkeringsverksamhet enligt lagen om mervardesskatt (moms) skall hyresgâsten utover hyra erlagga v d varle trlltalle gallande moms, Denna som erlà9gs sâmt digt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande momsregler, på i förekommande fall utgående tillägg ingåri hyran Hyran erlägges i förskott senast s sta vardagen före varje po",n,ron, l-l ombesörjs ocn bekostas av kalenderkvartals tr llbantgironr l-l kalendermånads bórjan till eller kontant t ll hyresvärden eller dennes ombud Fast ghetsägarna Sveriges formu lär nr 14. Rev derat Eftertryck förb udes.

10 Särskilda bestämmelser Nr i ruta nnebär att den därefter en får inte överlåta hyresrátten eller hyra ut garageugaragep atsen andra hand utan hyresvärdens medgivande Hyresg isten fórb nder sig att i garaget nte införa andra typer av fordon än som anges i detta kontrakt, attigâraget nteutföraandraänsmärrereparations-ochjusteringsarbetensåsombyteavtändstift, dàckod, att teckna och vidmakthålla erforderl g brand- och stöldförsäkr ng för nämnda fordon, att aktta gällande brandförsäkringsv llkor och garageföreskrifter enl gt bilaga, att ansvara för all skada lnom garaget som vällas av honom själv, hans hushållsmedlemmar eller av honom anlitade personer sid 2(2) e texten en är inte ersàttningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande skadâ på eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt dãri förvarade effekter, såv da inte skadan véllats av hyresvärden eller dennes personal För upplåtelse av garage/garageplats med eluttag gäller särskilt: att elultaget får användas för anslutning av Ll motorvarmare för konlraktet nåmnda fordon! tupévärmare! annat ändamål nämligen dock med en högsta sammanlagd effekt av watt, att anslutningskabel tillhandahålls av hyresgästen, att endast elapparater och anslutningskabel som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas, att eluttaget alltid skall hållas làst, att anslutn ngskabel inte fãr vara ansluten t ll eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat, atthyresgästenomedelbart skallanmälauppkommetfelpåe uttagettillhyresvärdenellerdennesombudsaml att hyresgästen svârar för att elapparat och anslutningskabel vid användningen är i fullgott skick Vid försenâd hyresbetalning skall hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen dels ersättn ng för skr ttlig betalningspåm nnelse enl gt lagen om ersättning för nkassokostnader m m Ersàttning för päm nnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättn ng för nkassokostnader m m Underhåll Force Majeure Underskr ft en harinterätttillnedsättn ngavhyranfört d,varunderhyresvärdenlåterverkstállasedvanligtunderhållavfastighetenellerlokalen Arbetetskall dock utföras utan onöd g tidsutdräkt en fritar s g från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och frán skyldighet att betala skadestånd om hans/hennes åtaganden nte alls eller endast t ll onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbets nstàllelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offenll g myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse Detta kontrakt, som inte utan särskilt medg vande får inskr vas, har upprättats i två likalydande avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftíädande OrUdatum Õrebro Hvresvárd BãÞïis t församlingen Filadelf ia exe lat av vilka parlerna tagit var sitt Tidigare avtal mellan parterna í orvdaum lde-\ùfà ÒfPlpl I Ränta Betalningspåminnelse Overenskommelse om avflyttning ".2 4) Al{ l6v På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m den Orudatum t ll v lken dag hyr gästen förbinder s g att ha âvflyttat ens nya adress Fast ghetsägarna Sver ges n 14. Rev derat Eftertryck

11 Filadelfia Ð KYRKAN sid 1 (2) H ntfakt för garageplats i gemensamt garage Nr 28 Ba ptistförsam I i ngen Fi ladelfia Slottsgatan 16, 703 6I ÖRrenO Org.nr Tel 87s Trafikskolan Mitt i sta'n Perrsonnr / org.nr ) ens postadress, tel och adress Garageplatsens adress adress: Södra Grev Rosenq.2 Garageplatsen uthyres, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till uppställningsplats för av hyresgästen nyt$ade tel 1 st personbi/ar med reg.nr Storleþ typ Area ca 10 m2 varmgarage utan elanslutning Plats nr 28 sändare nr: garagekoft nr: Kontraktstid Uppsägning Från och med 20t2-04-0t Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 3 månader i föruäg Hyra Hyrans betalning övrigt Kronor 7 680:- per år Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före kalenderkvartals början till Bankgiro nr 74t-8791 (ange alltid fakturanummer) På sida två ',Allmänna villkor" gäller för hyresavtalet. Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Underskrift Oft / datum Örebro 20I2-04-0t Hyrewärd Ba ptistförsaml n gen Fi ladelfia Ort / datum Örebro ilr,ç1, n Þgitimation

12 Särskilda bestämmelser en får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplaben i andra hand utan hyresvärdens medgivande. en förbinder sig att i garaget inte införa andra typer av fordon än i kontraktet nämnda, att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och juster ngsarbeten såsom byte av tåndstift, däck o d, att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon, att ansvara för all skada inom garaget som uppstår genom hans, hans husfolks eller av honom anlitade personers vållande. en är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande skada å eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal. Ränta Betalnings- Påminnelse Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättn ng för inkassokostnader m m, Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll en äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller lokalen. Arbete skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt. Force majeure en fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Overenskommelse om avflyttning På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m till vilken dag hyresgästen fcirbinder sig att jämte husfolk ha avflyttat. Oft/datum Oñ/datum

13 : KYRKAN sid 1 (2) H ntfakt för garageplats i gemensamt garage Nr 31 Ba ptistförsa m I i ngen Fi ladelfia Slottsgatan 16, 703 6I ÖnrenO Org.nr Tel Trafikskolan Mitt i Sta'n Perrsonnr / org,nr ss66b ens adress o tel Fredsgatan 17 8, OREBRO Garageplatsens adress Södra Grev Rosenq.2 Garageplatsen uthyres, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till uppställningsplats för av hyresgästen nyt$ade 1 st personbil/ar med reg.nr StorleÇ typ Area ca 10 m2 varmgarage utan elanslutning Plats nr 31 qaraqekoft nr: Kontraktstid Från och med \ ) Uppsägning Hyra Hyrans betalning övrigt Uppsägning av detta kontrak skall ske skriftligen minst 3 månader i förväg Kronor 7 680:- per år Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före kalenderkvaftals början till Bankgiro nr 74t-8791 (ange alltid fakturanummer) På sida två 'Allmänna villkor" gäller för hyresavtalet. Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka paderna tag t var sitt. Underskrift Oft / datum örebro 2Ô I t -12-ô I Baptistförsamlingen Fi ladelfia Od / datum a n legitimation

14 Särskilda bestämmelser en får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande. en förbinder sig att i garaget inte införa andra typer av fordon än i kontraktet nämnda, att garaget inte utföra andra än smårre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändst ft, däck o d, att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon, att ansvara för all skada inom garaget som uppstår genom hans, hans husfolks eller av honom anlitade personers vållande. Hyrewärden år inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande skada å eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal. Ränta Betalnings- Påminnelse Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll en äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkstålla sedvanligt underhåll av fastigheten eller lokalen. Arbete skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt. Force majeure en fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från sþldighet att erlägga skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Overenskommelse om avflyttning På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m till vilken dag hyresgästen förbinder sig attjämte husfolk ha avflyttat,

15 Filadelfia Ð KYRKAN sid 1 (2) reskontrakt rör sarasep lats i gemensamt garage Nr 31 Baptistförsam li ngen Fi ladelfia Slottsgatan 16, 703 6t ÖnrgnO Trafikskolan Mitt i Sta'n Org.nr Tel Perrsonnr / org.nr 5s ens adress o tel Fredsgatan 178, OREBRO Garageplatsens adress Södra Grev 2 Garageplatsen uthyres, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till uppställningsplats for av hyresgästen nytljade 1 st personbi/ar med reg.nr Storlek, typ Area ca 10 m2 varmgarage utan elanslutning Plats nr 31 garagekort nr: Kontraktstid Från och med till och med Uppsägning Förlängning Uppsägning av detta kontra skall ske skriftligen minst 3 månader före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 12 månader för varje gång Hyra rronor 5.760:- år Hyrans betalning övrigt Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före kalenderkvartals början till Bankgiro nr (ange alltid fakturanummer) på sida wå "Allmänna villkor" gäller för hyresavtalet. Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagìt var sitt. Underskrift Ort / datum Örebro t Baptistförsam li ngen Fi ladelfia *,n*é--.a Ort / datum mation

16 Särskilda bestämmelser en får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande. en förbinder sig att i garaget inte införa andra typer av fordon än i kontraktet nämnda, att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändstift, däck o d, att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon, att ansvara för all skada inom garaget som uppstår genom hans, hans husfolks eller av honom anlitade personers vållande. en är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande skada å eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal. Ränta Betalnings- Påminnelse Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enl gt räntelagen dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll en äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller lokalen. Arbete skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt. Force majeure en fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. överenskommelse om avflyttning På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m Till vilken dag hyresgästen förbinder sig att jämte husfolk ha avflyttat.

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Beslutsforslag 2012-07-03 FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 49 ALMEGA SAMHALLFÖRBUNDET Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer