Kallelse till 2012 års stämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till 2012 års stämma"

Transkript

1 Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén för avprickning i röstlängden. Fullmakt finns på sidan 49 OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30. Håller månne nya dansgolvet för en schottis? Foto: Gerd Johansson

2 för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma torsdag 19 april 2012 kl FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 7 STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Se sidan REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 15 Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att fastställa resultat och balansräkningen för år Se sidan BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Se sidan ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Styrelsen föreslår stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2012 Styrelsen föreslår stämman a. att godkänna styrelsens förslag till budget för 2012, se sidan och samt förslag till underhållsplan för de närmaste 20 åren, se sidan 19 b. att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för Se sidan 20 c. att fastställa att avgiften per andel för skötsel och underhåll är 380 kronor, som i sin helhet skall betalas med sista betalningsdag 31 maj Se sidan 20 d. att fastställa att årsavgiften avseende 2013 delas upp i två inbetalningar, se sidan 21 e. att godkänna att avgiften för hyra av parkeringsplats på de allmänna parkeringsplatserna höjs till 500 kronor, se sidan 21 f. att besluta om stadgeändring för revisorerna enligt styrelsens förslag, se sidan 21 g. att besluta om styrelsens förslag till parkeringsreglemente, se sidan MOTION GÄLLANDE VALBEREDNING OCH STYRELSELEDAMOT med styrelsens förslag till beslut, se sidan VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER Se sidan VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Se sidan VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH SEKTIONERNA Se sidan VAL AV VALBEREDNING Styrelsen föreslår fem personer, varav en är sammankallande 17 VA-GRUPPENS REDOGÖRELSE Se sidan MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA Motioner och styrelsens förslag till beslut, se sidan ÖVRIGA FRÅGOR 20 MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLES TILLGÄNGLIGT 21 STÄMMANS AVSLUTANDE sidan 2

3 Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Styrelse Göran Johansson Kent Melander Tomas Isberg Rickard Wahlberg Ingeman Bengtsson Edith Demeter Marianne Rocklind (avgick under året) Suppleanter: Bo Hellberg (ersättare nr 1) Lars-Otto Frick (2) Ingela Widén (3) Mathias Bierfeldt (4) Ordinarie: Suppleanter: Revisorer Carl Johan Dahlberg Gabriel Bartoletti Sören Olsson Helena Lepistö Styrelsen har haft 9 styrelsemöten samt en längre arbetsdag under Marianne Rocklind valde att lämna styrelsen under året. Kent Melander tog då över rollen som vice ordförande och Bo Hellberg steget upp som ordinarie ledamot. Arbetsutskottet Arbetsutskottet (Au) har rollen att hantera akuta frågor som inte har kunnat vänta till nästa ordinarie styrelsemöte. Inte sällan har då ärenden kunnat hanteras via mail eller telefonsamtal. Au har bestått av Göran Johansson, Kent Melander, Tomas Isberg och Rickard Wahlberg. Ansvarsfördelning Ledamöter i styrelsen har haft speciella ansvarsområden, utöver det som naturligt följer med befattningen: Göran Johansson Tomas Isberg Ingeman Bengtsson Edith Demeter Lars-Otto Frick Ingela Widén Mathias Bierfeldt Bo Hellberg Richard Wahlberg Kent Melander VA-frågor, hyres- och avtalsfrågor Debiteringslängden och indrivningsärenden Vägunderhåll, snöröjning, diken och dagvatten Information, VA-frågor, postlådor & SRV-kontakter Trafik Parkeringar Byggnader Mark, park & vattenområden El (avtal & underhåll) Detaljplanen, bryggor, verksamhetsområden, försäkringsärenden, kontaktman gentemot försvarsmakten sidan 3

4 Verksamhetsområden (f d sektioner) Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden: Årsta Havsbads Tennisklubb Årsta Havsbads Bastubadarsällskap Hårsfjärdens Båtsällskap Verksamhetsområdena, som har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter, har bedrivit verksamhet i likhet med tidigare år. Dess verksamhet skall i första hand finansieras genom avgifter från brukarna. Den som så önskar kan erhålla verksamhetsområdenas årsredovisningar genom att kontakta Samfällighetens styrelse. Kent Melander har under året haft ett speciellt ansvar i styrelsen för att upprätthålla kontakten med dessa. Förvaltningsberättelse 2011 Året har präglats av återhållsamhet och försiktighet, utan att vi för den skull har gjort avkall på nödvändigt underhållsarbete. En del insatser har även blivit billigare än planerat, vilket vi återkommer till senare i texten. Vår ekonomiska likviditet, som var väldigt ansträngd kring årsskiftet 2010/2011, är betydligt bättre nu. Vi kan förmodligen leva på våra tillgångar fram till det att 2012 års avgifter kommer in. Den kredit vi tog under början av 2011 behövdes tas i anspråk under perioden 12/1-27/5. Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Detaljplanen Haninge kommunfullmäktige beslöt , 177 att anta detaljplan för Årsta havsbad. Samfällighetsföreningen har överklagat nedanstående delar i detaljplanen: - att detaljplanen antagits utan att först ha genomfört en relevant miljökonsekvensbeskrivning - att samtliga dassgångar i antagen detaljplan anges som allmän platsmark - att inte vårt behov av vattenbyggnadsområde har tillgodosetts - beslutet att anordna parkeringsplatser i korsningen Videnäsvägen/Årsta havsbadvägen och överklagar avsaknaden av vegetationsridå i plankartan längs Videnäsvägens västra sida. - beslutet om att låsa sig vid en typ av avloppssystem (LTA-systemet). Vi anser att olika alternativ inte är tillräckligt belysta och efterlyser en utredning där ÅHS får full insyn. beslutet om genomförandetid på så lång tid som 15 år. - beslutet att samfälligheten skall vara huvudman för dagvatten från allmän mark i de fall då dagvattenledningar ligger i befintliga rörgravar Överklagandet i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida, (Planärende). Löpande underhåll VATTENSYSTEMET Vårt sommarvattensystem har som vanligt hanterats via vårt avtal med Sjörensarn (Steve Persson & Per Svensson). Tillgängligheten har varit god, även om några mindre störningar har förekommit. Under året har vi tagit fram ett program för egenkontroll som verifierats av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I samband med detta har vi lagt ned mycket tid och pengar på vattenprover och att åtgärda anmärkningar som förekommit. I sammanhanget skall dock påpekas att vårt vatten alltid har varit fullt drickbart. sidan 4

5 Under hösten har vi tvingats vidta ett antal åtgärder för att säkerställa tillgång till vatten vid våra vintertappställen Några av åtgärderna var att anordna vintervatten i anslutning till vattenverket i Karlslund, som ersättning för den ledning som tidigare kom från Djupdalsvägen. En annan åtgärd var att vi tvingades ta upp ett nytt borrhål vid stora parkeringen och därigenom se till att få vintervatten till bl a Föreningsgården och Torget. En tredje åtgärd blev att vi p g a upprepad skadegörelse tvingades att stänga av vintertappstället vid Idrottsvägen/Sven Wallanders väg och därmed hänvisa till andra tappställen för vintervatten. Vi har även detta år anslutit oss och köpt vatten från kommunen vid Flottans plan ( kr). Inte ens en sådan åtgärd kan dock garantera en ständig tillgång till vatten under de dagar där behovet är som störst. Det krävs att alla respekterar de restriktioner som alltid funnits i Årsta havsbad och som naturligtvis blir än viktigare ju fler som vistas i området samtidigt. Om några medlemmar missbrukar systemet genom att ta ut för stora mängder (t ex till vattenspridare, badpooler eller biltvättar), under perioder då systemet generellt är hårt belastat (t ex varma sommarhelger), så kan vattnet ta slut under några timmar. Vid upptäckt av sådana pågående fall av vattenmissbruk stänger vi av vattnet till aktuell fastighet, om inte ägaren kan nås var ett år med bistrare klimat än på många år. Frusna ledningar, med extra kostnader som påföljd, var ett problem vid uppstarten av säsongen! De löpande kostnaderna för vattensystemet har uppgått till kr. Av detta utgör kr kostnaden för vår fasta grundavtal med Sjörensarn (=normalt underhåll och tillsyn, exklusive material). Periodiskt underhåll har uppgått till kr (nya borrhåll & pumpar). Göran Johansson har varit styrelsens huvudansvarige för sommarvattnet. MARKUNDERHÅLL Vi för en ojämn kamp mot växligheten i området! Vi har under året genomfört större sly/buskagerensningar bl a i stora badparken. Arbetet har förtjänstfullt utförts av Stig Lindqvist och Gunnar Häll. Bortforsling av ris via entreprenör har kostat kr. Blomsterutsmyckningen vid torget fick delvis vårt eget Trädgårdssällskap ansvar för. HSB stod dock även i år för en stor del. Totalt kostade utsmyckningen kr. Drift och Administration mm FÖRBRUKNINGSINVENTARIER Vi har anskaffat en liten maskin för att kunna sopa vägar (t ex asfaltytor). Under året införskaffades även en motorsåg, en skruvdragare, en grästrimmer och en snöslunga. Den sistnämnda inköptes bl a med tanke på de tidigare vintrarnas problem med att snöröja runt våra gemensamma sopkärl. En stor plog fungerar inte där! Inventarierna är listade på bifogad inventarielista. SOMMARFÖRVALTNINGEN - DRIFTKOSTNADER På detta konto bokförs ganska många olika saker, som på ett eller annat sätt används i förvaltningens arbete. Det gäller t ex: - kläder/utrustning till sommarförvaltningen och ungdomarna. - Service & bränsle för gräsklippare, 4-hjuling och andra verktyg - virke, olja, färg och annan byggmateriel som inte kan hänföras till ett specifikt projekt. - gödsel, mull, penslar, spik mm mm - Totalt har dessa utgifter under 2011 kostat :49 kr. UTREDNING AV NYTT VA-SYSTEM Under året har kommunfullmäktige tagit beslut om en detaljplan för Årsta havsbad som inbegriper ett gemensamt VA-system, med kommunalt huvudmannaskap och baserat på ett sk LTA-system. sidan 5

6 Representanter från styrelsen har i slutet av året deltagit i ett möte med VA-ansvariga från kommunen där vi förevisades ett projekteringsförslag till ledningsdragning inne i området. Vi har i samband med detta framhävt vår bestämda uppfattning om att det kommande VA-systemet behöver vara så flexibelt och behovsanpassat som möjligt för alla boende i området, utan att göra avkall på erforderliga miljökrav. Diskussioner med VA-enheten kommer att fortsätta framöver och där är en av utgångspunkterna att så konstruktivt som möjligt utnyttja den tid som återstår innan detaljplanen vinner laga kraft. Det uppstår av naturliga skäl ett stort behov av att klarlägga och förtydliga konsekvenserna av det föreslagna LTA-systemet för området. I detta sammanhang vill vi framhålla det förtjänstfulla arbete som utförts av en arbetsgrupp inom det tillfälliga VA-projekt som bildades under våren-sommaren 2011, mot bakgrund av stämmobeslut. Uppgiften var bl a att inhämta fakta och information om rådande förhållanden i VAavseende. Gruppen har också arbetat med att bedöma och försöka jämföra två olika alternativ ur flera synvinklar varav ett är kommunens LTA-förslag. Det andra alternativet beskriver på ett överskådligt sätt hur vi inom området skulle kunna ta hand om vårt BDT och spillvattenavlopp, med lokala lösningar men under kommunens överinseende och tillsyn. Förslaget har i sin preliminära form presenterats för den styrgrupp som angett ramarna för VA-projektet. Därefter har i tur och ordning styrelsen för ÅHS, VA-enheten på kommunen samt ett antal övriga medlemmar på ett öppet möte tagit del av förslaget. Under början av året har också hållits ett antal öppna möten med syftet att fördjupa kunskapen om dels den beslutade LTA-lösningen, dels kring de frågor som framkommit i anslutning till VAgruppens förslag. LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR Under året har 66 personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar. Av dessa utgör 31 stycken våra sommarungdomar. Styrelseordförande och Kassör i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på kr/månad vardera. Styrelsens sekreterare har uppburit ett fast arvode på 800 kr/mötesprotokoll som producerats och skickats ut. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 3.000:-/år som ett grundarvode. Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram som årsmötet fastställer för kontot Löner Administration & bokföring. Utöver detta har varje styrelseledamot erhållit 250 kr/möte i enlighet med årsmötesbeslut. Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Arvodet till föreningens två revisorer utgör totalt kr per revisionsår (beslutat av årsmötet). För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen. INFORMATION Samfällighetens medlemstidning Årsta Havsbladet utkom med ett nummer under sommarnumret. Utöver detta har vi skickat ut Aktuellt i Årsta Havsbad i december. Redaktör för utskicken är Richard Roosvall. Styrelsen publicerar regelbundet information på föreningens hemsida, Vi rekommenderar regelbunden läsning av den, så att ni inte missar något viktigt! Uppdateringsfrekvensen för hemsidan har vi ökat markant jämfört med tidigare år, vi har gjort detta medvetet som ett svar på den kritik gällande brist på information som vi tidigare har fått. Vi hoppas att alla har märkt skillnaden! Vidare använder vi regelbundet våra fem anslagstavlor för att föra ut angelägen information om aktuell verksamhet. Vi deltar sedan ett par år på de Skärgårdsråd som Försvarsmakten/Amf1 anordnar varje vår och höst. Där blir vi informerade om de planer och aktiviteter som Amf1 har medan vi som deltagande förening också kan ta upp synpunkter och önskemål på aktiviteter i deras verksamhet som kan påverka vårt närområde. Edith Demeter har varit styrelsens informationsansvarige under året. sidan 6

7 VÄGUNDERHÅLL & SNÖRÖJNING Kontot för vägunderhåll omfattar främst årligen återkommande underhåll av våra lokala vägar. Vägarna har, där så erfordrats, grusats upp. Saltning har skett två gånger under året, detta är nödvändigt för att binda damm och grus. En del vägar har släntats av för att få bättre avrinning. Rensning av diken och vägtrummor har utförts där avrinning av dagvatten hindrats. Hyvling av vägarna sker när potthål och spår försvårar framkomligheten. Totalt kostade vägunderhållet kr för 2011, vilket är lägre än tidigare år. Vår förhoppning är nu att vi uppnått en hyfsad standard på vägarna, varför de årliga kostnaderna inte längre blir lika höga. Snöröjningen är som bekant väldigt vansklig att planera. Snöröjningskostnaderna för 2011 blev rekordhöga kr och avser då enbart början av året. Här ingår även kostnader på drygt kr för att laga staket som snöröjningen förstört. Vi gör här en bedömning från fall till fall. Skall vi överhuvudtaget kunna snöröja våra smala grusvägar måste staketen klara en hyfsat tryck från plogningen. Det blir såklart gränsdragningsfrågor när ruttna staket förstörs under djupa snömassor! Nytt för snöröjningssäsongen 2011/2012 är att snökäppar satts upp för att skydda utsatta ställen vid snöröjningen. Ingeman Bengtsson har nu under många år haft ansvaret för Vägunderhåll & snöröjning. TRAFIK & PARKERING Ansvarsområdet delas i styrelsen av Ingela Widén (parkeringar) och Lars-Otto Frick (Trafik). P-intäkterna består av två intäktsposter, dels intäkterna från besöksparkeringarna där vi har parkeringsmätare och dels de avgifter medlemmarna själva betalar för att hyra en P-plats av samfälligheten. Numera är vi momsredovisningsskyldiga för den kommersiella verksamheten, varför momskostnader belastar kontot. Under året har även andra P-bolag utvärderats, Styrelsen beslöt att P-service ska ta över P- övervakningen fr o m hösten Ambitionen att förnya slitna och saknade vägnamnsskyltar har stött på svårigheter då tillverkaren av dessa specialdesignade skyltar inte längre har haft tillgång till den mall som behövs. Sent omsider har en ny tagits fram så att vi nu kan beställa de önskade skyltarna framöver. Den arbetsgrupp som delvis bestått av några av samfällighetens styrelsemedlemmar som har arbetat med bl a torgupprustning, har framgångsrikt lyckats påverka Trafikverket att införa 40 km/t som högsta hastighet på Årsta Havsbadsvägen genom hela området. Dessutom föreslås hastigheten att ytterligare begränsas till 30 km/t vid torget sommartid. Länsstyrelsen som är beslutande instans har dock ännu inte gett besked i frågan. Styrelsen har också arbetat med ett förslag till principer för placering av och avstängning med vägbommar som ska läggas fram för årsstämman. Stämman 2011 beslöt följande beträffande Trafik- och parkeringspolicy: Styrelsen bifaller att en utredning görs, som lägger ett förslag för beslut på stämman Utredningen leds av styrelsen, och en referensgrupp biträder utarbetandet av en ny trafik- och parkeringspolicy som även omfattar bommars principiella placering. Styrelsen har inte funnit anledning att ompröva gällande trafikpolicy/trafikreglemente. Parkeringspolicyn redovisas separat på annan plats. Styrelsen anser att det är angeläget att frågan om vägbommars principiella placering studeras mycket noga inte minst för att skydda strandområdena från onödig biltrafik, men även andra avstängningar av vägförbindelser i området. Av flera anledningar har denna utredning inte hunnit slutföras helt, varför styrelsen inte kunnat enas om ett beslut i denna fråga. Det innebär att uppgiften kvarstår till innevarande mandatperiod. Styrelsen avser därför att återkomma med ett förslag till årsstämman sidan 7

8 FÖRENINGSGÅRDEN Uthyrningen har rullat på som vanligt. Etablerade föreningar i området har som vanligt kunnat utnyttja lokalen kostnadsfritt för medlems- och styrelsemöten. Enskilda medlemmar hyr lokalen till en rimlig kostnad, kr/tillfälle. Intäkterna skall finansiera lokalens underhåll (alltifrån dammsugare till bestick) samt helst även generera ett litet överskott. För 2011blev överskottet för denna uthyrningsverksamhet kr. Vår förvaltare, Jan Holm, administrerar uthyrningsverksamhet. Styrelsens kontaktperson är Mathias Bierfeldt. BREVLÅDOR & BOXAR Föregående sommar var efterfrågan på brevlådor extra stor. Anledningen till det var att många sommarboende hellre ville ha sin tidning i en egen brevlåda efter att ha blivit av med sina dagstidningar i de vita uppsamlingslådorna. Under våren tog postboxarna slut och nu finns det en liten kö till dessa. Ansvarig för brevlådor och postboxar har under året växlat från Marianne Rocklind till Edith Demeter. MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING Styrelsens kassör, Tomas Isberg, har hanterat betalningar, bokföringen och uppdateringar av medlemsregistret, samt all administration gällande föreningens arbetsgivaransvar. En stor puckel varje år är fakturering & indrivning av medlemmarnas årsavgifter & hyror. Det kan konstateras att medlemmarnas betalningsmoral är tämligen god. Det stora flertalet medlemmar betalar ansvarsfullt årsavgiften senast på förfallodagen som är 31 maj varje år. Vi kan här passa på tillfället att påminna om att avgiften alltid gäller ett helt kalenderår, 1 januari 31 december, trots att den debiteras först i maj. Alla årsavgifter för 2011 är indrivna! Som vanligt försöker vi att hålla våra medlemsregister aktuella, och där behöver vi er hjälp. Det finns ingen automatisk process som larmar oss om en fastighet byter ägare eller om en ägare byter bokföringsadress. Ni måste hålla oss informerade! KÖPTA TJÄNSTER, DATABASSÖKNING, BANKAVGIFTER MM Här har vi traditionellt bokfört kostnaden för sökningar i Lantmäteriets fastighetsdata (ca kr/år), en sökningstjänst som gör att vi kan ta fram önskade fastighetsuppgifter. Här bokförs avgifter till diverse föreningar och myndigheter (t ex Södertörns Miljö & hälsoskyddsförbund, Fastighetsägarna). En årlig kostnad för vårt administrativa bokföringsprogram (VISMA) belastar kontot med kr. FÖRVALTNINGEN Janne Holm har under året skött det vi tidigare har kallat sommar -förvaltningen. Det är nu inte bara en aktivitet under sommaren, utan även under en stor del av året. Janne har här under året haft hjälp av bl a Stig Lindqvist, Gunnar Häll, Niklas Stenlund och John Holtz. I likhet med tidigare år utför förvaltningen en hel del jobb som vi annars hade behövt ta in externa entreprenör för. Det rör sig om alltifrån bygg & vvs-jobb till slyröjning & städning. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat, men i gengäld har vi färre fakturor från externa entreprenörer. Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare sommararbete med t ex städning, målning, oljeimpregnering och annat enklare underhåll. Inte mindre än 31 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti. Lönekostnaden för sommarverksamheten har varit: för förvaltningen, kr (exklusive sociala avgifter) för ungdomslaget, kr (exklusive sociala avgifter) sidan 8

9 KOMMUNALT BIDRAG Vi fick kr som ett driftbidrag från Haninge kommun, som har använts till att delvis finansiera de utgifter vi belastas med i och med alla besök på våra attraktiva badstränder. Man kan se det som att detta bidrag finansierar en del av sommarförvaltningens arbete, samt en del av kostnaderna för renhållningen av våra badplatser. Periodiskt underhåll RESTAURANGEN Restaurangbyggnaden är mer eller mindre slutförd. Under året har vi kompletterat byggnaden med namnskyltar ( kr), samt målat klart byggnaden utvändigt. Målningsarbetet har i huvudsak genomförts av vår egen förvaltning. Färgkostnaden och hyra av byggnadsställning gick på kr. ÖVRIGA BYGGNADER Under denna rubrik har vi bokfört kostnaden för utbytet av dansbanegolvet. Vi har nu fått ett nytt, fräscht tryckimpregnerat golv med betydligt kraftigare dimension än tidigare. Stabiliteten är markant förbättrad. Detta genomfördes i god tid till midsommarfirandet och notan gick på kr. BRYGGOR Handläggningen av den anmälan som inlämnades år 2010 mot Samfälligheten, för att ha genomfört arbeten inom strandskyddat område, har dröjt ut på tiden och påverkat genomförandet av bryggåtgärder under verksamhetsåret. Därför har inte det planerade iordningställandet av sjösättningsramper genomförts. Vi fick dessutom mycket merarbete och en hel del administrativa kostnader (strandskyddsdispenser, bygglovsansökningar och byggnadsavgifter till en sammanlagd kostnad av 43,866 kr). Kommun och Länsstyrelsen har i samtliga fall godtagit Samfällighetens förklaringar och har beviljat såväl strandskyddsdispens som bygglov i efterhand. I ett fall är ärendet ännu inte behandlat av länsstyrelsen och det gäller arrangemang för att möjliggöra sjösättning och uppläggning vid Sjövreten. El Vi drabbades också av omfattande is- och stormskador på våra bryggor under En hel del täcktes dock att vårt försäkringsskydd, bland annat hela kostnaden för återställning och reparation av Hopptornsbryggan. Nettokostnaden som uppstod för vinterskador blev totalt 62,259 kr. Nytt elavtal är upphandlat för en 2-årsperiod. Vi tillfrågade 5 leverantörer och denna gång var det Vattenfall som var det mest fördelaktiga alternativet. Vid stormen under julhelgen drabbades vägbelysningen av några skador, men i övrigt har vi haft underhåll på en normal nivå. sidan 9

10 Inventarie Inventarielista Bokföringsdatum Anskaffningsvärde Kommentar Postboxar Boxar vid torget, inköp + montering Dokumentskåp Hadak 770 Datorprogram Microsoft Access (uppgraderad 2002) Datorprogram SPCS Administration 1000 (årligt underhåll) Minitraktor TGSK Suzuki, regnr NPW264 Skrivare HP Laserjet 1200 (serienr scncf878169) Scanner Epson P1250 Bord Stolar Kratta till fyrhjulingen Bensintrimmer Partner Färgskrivare HP CLJ255OL Kyl&frysskåp EKF 132 Kopiator Canon PC D340 Gräsklippare Klippo Cobra Motorsåg Jonsered CS 2147C Byggnadsställning Bauhaus med silverlackat stativ, blädderblockshållare Konferensskåp mm Ritningsförvaringslåda Högtrycksspruta Kärcher Röjsåg Jonsered CC 2145 Gräsklippare Klippo Excellent (serienr: ) Minitraktor (4-hjuling) Sportsman 500 HO Grön/svart regnr BOE070 Kap&Geringssåg Dewalt DW777-QS Shindaiwa Multitool M2510, borste & Multitool till 4-hjuling underdel TX24 Motorsåg och röjsåg Stihl MS 250CBE (serienr: ) Slagborr/Skruvdragare Bosch 18 Slagborr/Skruvdragare Grästrimmer Jonsered GT 2128 (serienr: 11060N100140) Snöslunga Jonsered ST 2106 (serienr: M000566) Övriga verktyg Övriga inventarier Summa: Separat lista som förvaltaren ansvarar för 1 Bokfört värde för övrigt (stolar, bord osv) sidan 10

11 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa 9 665, ,93 Nordea (Plusgiro & Föreningskonto) , ,28 Nordea Sparkonto 2 901, ,67 Skattekontot 189,00-685,00 Medlemsfordringar 0,00 0,00 Fordran på Årsta Havsbads Tennisklubb ( - se not 1) , ,00 Övriga kortfristiga fordringar , ,00 Summa omsättningstillgångar , ,88 Anläggningstillgångar Inventarier ( - se not 2) 1,00 1,00 Summa tillgångar , ,88 Skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter , ,00 Skuld till Stugägareföreningen 0,00 455,00 Förskottsbetalda lägenhetshyror , ,00 Upplupen moms ,00 Upplupen skatt & sociala avgifter , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital Underhållsfond , ,69 Förändring underhållsfond , ,30 Årets resultat , ,89 Summa eget kapital , ,88 Summa skulder och eget kapital , ,88 Nuvarande räntevillkor Nordea PlusGiro & Föreningskonto: 0,00 % Nordea Sparkonto: 2,00 % på belopp som är innestående en hel månad Noteringar: 1. Räntefritt lån med ambitionen att Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av :-/år under 20 år. 2. Inventarieförteckning finns på annan sida i årsredovisningen. Bokfört värde är 1:-. sidan 11

12 Resultaträkning Driftsintäkter Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Medlemsintäkter (andelar) , , , ,00 Hyresintäkter , , , ,00 Parkeringsintäkter , , , ,00 Kommunala bidrag , , , ,00 Ränteintäkter 1 989,61 0, ,91 0,00 Annonsintäkter , , , ,00 Ersättning för rättegångskostnader (=vunnet mål) ,00 0,00 Båtsektionens avsättning till underhållsfonden , , , ,00 Diverse intäkter 3 932, , , ,00 Summa driftsintäkter , , , ,00 Driftskostnader Löpande Underhåll Vattensystem , , , ,00 Löpande Underhåll Diken, dagvatten , , , ,00 Löpande Underhåll Byggnader , , , ,00 Löpande Underhåll Vägar , , , ,00 Löpande Underhåll Mark, vattenområden , , , ,00 Löpande Underhåll Bryggor 5 750, , , ,00 Löpande Underhåll & förbrukning El , , , ,00 Utredningar nytt VA-system/anläggningsbeslut 45, ,00 0, ,00 Trafikåtgärder och parkering , , , ,00 Snöröjning , , , ,00 Renhållning, sopor&latrin , , , ,00 Information och trycksaker , , , ,00 Kontorsmaterial, data, porto mm , , , ,00 Försäkringar , , , ,00 Förbrukningsinventarier , , , ,00 Driftskostnader, förvaltningen , , , ,00 Löner - administration&bokföring , , , ,00 Löner - förvaltning , , , ,00 Löner - sommarungdom , , , ,00 Löner - övrig egen personal , , , ,00 Mötesersättningar , , , ,00 Milersättningar 1 506, , , ,00 Sociala avgifter , , , ,00 Köpta tjänster, databassökn, bankavgifter mm , , , ,00 Köpt tjänst, ekonomisk administration ,00 Köpt tjänst, revisor ,00 Stämmor, möten, representation , , , ,00 Kostnader för extra stämma, februari ,00 0,00 Avskrivna fordringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Räntekostnader (för kredit mm) , ,21 0,00 Diverse kostnader 7 914, , , ,00 sidan 12

13 Avsättning till underhållsfond enligt plan , , , ,00 Summa driftkostnader , , , ,00 Årets Resultat , , , ,00 Kostnader för periodiskt underhåll Vattensystemet 0, , , ,00 Diken, dagvatten 0,00 0,00 0, ,00 Byggnader - Restaurangen , , ,00 0,00 Övriga Byggnader , , , ,00 Vägar 0,00 0,00 0,00 0,00 Mark, vattenområden ,72 0, ,00 0,00 Bryggor , , , ,00 Summa periodiskt underhåll , , , ,00 Utnyttjad avsättning till underhållsfond , , , ,00 Årets uttag ur underhållsfond, utöver avsättning , ,00 0, ,00 sidan 13

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Falsterbo Vägförening den 8 juli 2013 på Flommens GK, Falsterbo. Närvarande: se bifogad närvaroförteckning. Vägföreningens ordföranden Bo Ejlertsson hälsade

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Arbeten på egna fastigheten, formalia

Arbeten på egna fastigheten, formalia Utförda arbeten: Svevia, Lars-Olof Månsson och Thomas Åkesson. Arbeten är i fas med tidplanen. Vatten är provtryckt och klart, vattenprover är på analys Spillvatten håller på att provtryckas Mindre förändringar:

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande; Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 8 Fond 10 Jaehnke 14

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening Datum: 2011-05-07, kl.13:00 Plats: Bystugan på Husarö Närvarande: Birgitta Rossander PA Gerdin Margareta Gerdin Ulf Gabrielsson

Läs mer

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012.

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. 1 Stämmans öppnande Ordförande Domingo Paine hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare.

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare. KYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll: Årsstämma. Tid: 2015-03-25 kl: 19.00 Plats: Kullaviks sjöscoutkår, Kullavik 1. Mötets öppnas Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. 2. Val av

Läs mer