Kallelse till 2012 års stämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till 2012 års stämma"

Transkript

1 Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén för avprickning i röstlängden. Fullmakt finns på sidan 49 OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30. Håller månne nya dansgolvet för en schottis? Foto: Gerd Johansson

2 för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma torsdag 19 april 2012 kl FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 7 STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Se sidan REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 15 Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att fastställa resultat och balansräkningen för år Se sidan BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Se sidan ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Styrelsen föreslår stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2012 Styrelsen föreslår stämman a. att godkänna styrelsens förslag till budget för 2012, se sidan och samt förslag till underhållsplan för de närmaste 20 åren, se sidan 19 b. att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för Se sidan 20 c. att fastställa att avgiften per andel för skötsel och underhåll är 380 kronor, som i sin helhet skall betalas med sista betalningsdag 31 maj Se sidan 20 d. att fastställa att årsavgiften avseende 2013 delas upp i två inbetalningar, se sidan 21 e. att godkänna att avgiften för hyra av parkeringsplats på de allmänna parkeringsplatserna höjs till 500 kronor, se sidan 21 f. att besluta om stadgeändring för revisorerna enligt styrelsens förslag, se sidan 21 g. att besluta om styrelsens förslag till parkeringsreglemente, se sidan MOTION GÄLLANDE VALBEREDNING OCH STYRELSELEDAMOT med styrelsens förslag till beslut, se sidan VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER Se sidan VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Se sidan VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH SEKTIONERNA Se sidan VAL AV VALBEREDNING Styrelsen föreslår fem personer, varav en är sammankallande 17 VA-GRUPPENS REDOGÖRELSE Se sidan MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA Motioner och styrelsens förslag till beslut, se sidan ÖVRIGA FRÅGOR 20 MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLES TILLGÄNGLIGT 21 STÄMMANS AVSLUTANDE sidan 2

3 Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Styrelse Göran Johansson Kent Melander Tomas Isberg Rickard Wahlberg Ingeman Bengtsson Edith Demeter Marianne Rocklind (avgick under året) Suppleanter: Bo Hellberg (ersättare nr 1) Lars-Otto Frick (2) Ingela Widén (3) Mathias Bierfeldt (4) Ordinarie: Suppleanter: Revisorer Carl Johan Dahlberg Gabriel Bartoletti Sören Olsson Helena Lepistö Styrelsen har haft 9 styrelsemöten samt en längre arbetsdag under Marianne Rocklind valde att lämna styrelsen under året. Kent Melander tog då över rollen som vice ordförande och Bo Hellberg steget upp som ordinarie ledamot. Arbetsutskottet Arbetsutskottet (Au) har rollen att hantera akuta frågor som inte har kunnat vänta till nästa ordinarie styrelsemöte. Inte sällan har då ärenden kunnat hanteras via mail eller telefonsamtal. Au har bestått av Göran Johansson, Kent Melander, Tomas Isberg och Rickard Wahlberg. Ansvarsfördelning Ledamöter i styrelsen har haft speciella ansvarsområden, utöver det som naturligt följer med befattningen: Göran Johansson Tomas Isberg Ingeman Bengtsson Edith Demeter Lars-Otto Frick Ingela Widén Mathias Bierfeldt Bo Hellberg Richard Wahlberg Kent Melander VA-frågor, hyres- och avtalsfrågor Debiteringslängden och indrivningsärenden Vägunderhåll, snöröjning, diken och dagvatten Information, VA-frågor, postlådor & SRV-kontakter Trafik Parkeringar Byggnader Mark, park & vattenområden El (avtal & underhåll) Detaljplanen, bryggor, verksamhetsområden, försäkringsärenden, kontaktman gentemot försvarsmakten sidan 3

4 Verksamhetsområden (f d sektioner) Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden: Årsta Havsbads Tennisklubb Årsta Havsbads Bastubadarsällskap Hårsfjärdens Båtsällskap Verksamhetsområdena, som har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter, har bedrivit verksamhet i likhet med tidigare år. Dess verksamhet skall i första hand finansieras genom avgifter från brukarna. Den som så önskar kan erhålla verksamhetsområdenas årsredovisningar genom att kontakta Samfällighetens styrelse. Kent Melander har under året haft ett speciellt ansvar i styrelsen för att upprätthålla kontakten med dessa. Förvaltningsberättelse 2011 Året har präglats av återhållsamhet och försiktighet, utan att vi för den skull har gjort avkall på nödvändigt underhållsarbete. En del insatser har även blivit billigare än planerat, vilket vi återkommer till senare i texten. Vår ekonomiska likviditet, som var väldigt ansträngd kring årsskiftet 2010/2011, är betydligt bättre nu. Vi kan förmodligen leva på våra tillgångar fram till det att 2012 års avgifter kommer in. Den kredit vi tog under början av 2011 behövdes tas i anspråk under perioden 12/1-27/5. Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Detaljplanen Haninge kommunfullmäktige beslöt , 177 att anta detaljplan för Årsta havsbad. Samfällighetsföreningen har överklagat nedanstående delar i detaljplanen: - att detaljplanen antagits utan att först ha genomfört en relevant miljökonsekvensbeskrivning - att samtliga dassgångar i antagen detaljplan anges som allmän platsmark - att inte vårt behov av vattenbyggnadsområde har tillgodosetts - beslutet att anordna parkeringsplatser i korsningen Videnäsvägen/Årsta havsbadvägen och överklagar avsaknaden av vegetationsridå i plankartan längs Videnäsvägens västra sida. - beslutet om att låsa sig vid en typ av avloppssystem (LTA-systemet). Vi anser att olika alternativ inte är tillräckligt belysta och efterlyser en utredning där ÅHS får full insyn. beslutet om genomförandetid på så lång tid som 15 år. - beslutet att samfälligheten skall vara huvudman för dagvatten från allmän mark i de fall då dagvattenledningar ligger i befintliga rörgravar Överklagandet i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida, (Planärende). Löpande underhåll VATTENSYSTEMET Vårt sommarvattensystem har som vanligt hanterats via vårt avtal med Sjörensarn (Steve Persson & Per Svensson). Tillgängligheten har varit god, även om några mindre störningar har förekommit. Under året har vi tagit fram ett program för egenkontroll som verifierats av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I samband med detta har vi lagt ned mycket tid och pengar på vattenprover och att åtgärda anmärkningar som förekommit. I sammanhanget skall dock påpekas att vårt vatten alltid har varit fullt drickbart. sidan 4

5 Under hösten har vi tvingats vidta ett antal åtgärder för att säkerställa tillgång till vatten vid våra vintertappställen Några av åtgärderna var att anordna vintervatten i anslutning till vattenverket i Karlslund, som ersättning för den ledning som tidigare kom från Djupdalsvägen. En annan åtgärd var att vi tvingades ta upp ett nytt borrhål vid stora parkeringen och därigenom se till att få vintervatten till bl a Föreningsgården och Torget. En tredje åtgärd blev att vi p g a upprepad skadegörelse tvingades att stänga av vintertappstället vid Idrottsvägen/Sven Wallanders väg och därmed hänvisa till andra tappställen för vintervatten. Vi har även detta år anslutit oss och köpt vatten från kommunen vid Flottans plan ( kr). Inte ens en sådan åtgärd kan dock garantera en ständig tillgång till vatten under de dagar där behovet är som störst. Det krävs att alla respekterar de restriktioner som alltid funnits i Årsta havsbad och som naturligtvis blir än viktigare ju fler som vistas i området samtidigt. Om några medlemmar missbrukar systemet genom att ta ut för stora mängder (t ex till vattenspridare, badpooler eller biltvättar), under perioder då systemet generellt är hårt belastat (t ex varma sommarhelger), så kan vattnet ta slut under några timmar. Vid upptäckt av sådana pågående fall av vattenmissbruk stänger vi av vattnet till aktuell fastighet, om inte ägaren kan nås var ett år med bistrare klimat än på många år. Frusna ledningar, med extra kostnader som påföljd, var ett problem vid uppstarten av säsongen! De löpande kostnaderna för vattensystemet har uppgått till kr. Av detta utgör kr kostnaden för vår fasta grundavtal med Sjörensarn (=normalt underhåll och tillsyn, exklusive material). Periodiskt underhåll har uppgått till kr (nya borrhåll & pumpar). Göran Johansson har varit styrelsens huvudansvarige för sommarvattnet. MARKUNDERHÅLL Vi för en ojämn kamp mot växligheten i området! Vi har under året genomfört större sly/buskagerensningar bl a i stora badparken. Arbetet har förtjänstfullt utförts av Stig Lindqvist och Gunnar Häll. Bortforsling av ris via entreprenör har kostat kr. Blomsterutsmyckningen vid torget fick delvis vårt eget Trädgårdssällskap ansvar för. HSB stod dock även i år för en stor del. Totalt kostade utsmyckningen kr. Drift och Administration mm FÖRBRUKNINGSINVENTARIER Vi har anskaffat en liten maskin för att kunna sopa vägar (t ex asfaltytor). Under året införskaffades även en motorsåg, en skruvdragare, en grästrimmer och en snöslunga. Den sistnämnda inköptes bl a med tanke på de tidigare vintrarnas problem med att snöröja runt våra gemensamma sopkärl. En stor plog fungerar inte där! Inventarierna är listade på bifogad inventarielista. SOMMARFÖRVALTNINGEN - DRIFTKOSTNADER På detta konto bokförs ganska många olika saker, som på ett eller annat sätt används i förvaltningens arbete. Det gäller t ex: - kläder/utrustning till sommarförvaltningen och ungdomarna. - Service & bränsle för gräsklippare, 4-hjuling och andra verktyg - virke, olja, färg och annan byggmateriel som inte kan hänföras till ett specifikt projekt. - gödsel, mull, penslar, spik mm mm - Totalt har dessa utgifter under 2011 kostat :49 kr. UTREDNING AV NYTT VA-SYSTEM Under året har kommunfullmäktige tagit beslut om en detaljplan för Årsta havsbad som inbegriper ett gemensamt VA-system, med kommunalt huvudmannaskap och baserat på ett sk LTA-system. sidan 5

6 Representanter från styrelsen har i slutet av året deltagit i ett möte med VA-ansvariga från kommunen där vi förevisades ett projekteringsförslag till ledningsdragning inne i området. Vi har i samband med detta framhävt vår bestämda uppfattning om att det kommande VA-systemet behöver vara så flexibelt och behovsanpassat som möjligt för alla boende i området, utan att göra avkall på erforderliga miljökrav. Diskussioner med VA-enheten kommer att fortsätta framöver och där är en av utgångspunkterna att så konstruktivt som möjligt utnyttja den tid som återstår innan detaljplanen vinner laga kraft. Det uppstår av naturliga skäl ett stort behov av att klarlägga och förtydliga konsekvenserna av det föreslagna LTA-systemet för området. I detta sammanhang vill vi framhålla det förtjänstfulla arbete som utförts av en arbetsgrupp inom det tillfälliga VA-projekt som bildades under våren-sommaren 2011, mot bakgrund av stämmobeslut. Uppgiften var bl a att inhämta fakta och information om rådande förhållanden i VAavseende. Gruppen har också arbetat med att bedöma och försöka jämföra två olika alternativ ur flera synvinklar varav ett är kommunens LTA-förslag. Det andra alternativet beskriver på ett överskådligt sätt hur vi inom området skulle kunna ta hand om vårt BDT och spillvattenavlopp, med lokala lösningar men under kommunens överinseende och tillsyn. Förslaget har i sin preliminära form presenterats för den styrgrupp som angett ramarna för VA-projektet. Därefter har i tur och ordning styrelsen för ÅHS, VA-enheten på kommunen samt ett antal övriga medlemmar på ett öppet möte tagit del av förslaget. Under början av året har också hållits ett antal öppna möten med syftet att fördjupa kunskapen om dels den beslutade LTA-lösningen, dels kring de frågor som framkommit i anslutning till VAgruppens förslag. LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR Under året har 66 personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar. Av dessa utgör 31 stycken våra sommarungdomar. Styrelseordförande och Kassör i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på kr/månad vardera. Styrelsens sekreterare har uppburit ett fast arvode på 800 kr/mötesprotokoll som producerats och skickats ut. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 3.000:-/år som ett grundarvode. Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram som årsmötet fastställer för kontot Löner Administration & bokföring. Utöver detta har varje styrelseledamot erhållit 250 kr/möte i enlighet med årsmötesbeslut. Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Arvodet till föreningens två revisorer utgör totalt kr per revisionsår (beslutat av årsmötet). För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen. INFORMATION Samfällighetens medlemstidning Årsta Havsbladet utkom med ett nummer under sommarnumret. Utöver detta har vi skickat ut Aktuellt i Årsta Havsbad i december. Redaktör för utskicken är Richard Roosvall. Styrelsen publicerar regelbundet information på föreningens hemsida, Vi rekommenderar regelbunden läsning av den, så att ni inte missar något viktigt! Uppdateringsfrekvensen för hemsidan har vi ökat markant jämfört med tidigare år, vi har gjort detta medvetet som ett svar på den kritik gällande brist på information som vi tidigare har fått. Vi hoppas att alla har märkt skillnaden! Vidare använder vi regelbundet våra fem anslagstavlor för att föra ut angelägen information om aktuell verksamhet. Vi deltar sedan ett par år på de Skärgårdsråd som Försvarsmakten/Amf1 anordnar varje vår och höst. Där blir vi informerade om de planer och aktiviteter som Amf1 har medan vi som deltagande förening också kan ta upp synpunkter och önskemål på aktiviteter i deras verksamhet som kan påverka vårt närområde. Edith Demeter har varit styrelsens informationsansvarige under året. sidan 6

7 VÄGUNDERHÅLL & SNÖRÖJNING Kontot för vägunderhåll omfattar främst årligen återkommande underhåll av våra lokala vägar. Vägarna har, där så erfordrats, grusats upp. Saltning har skett två gånger under året, detta är nödvändigt för att binda damm och grus. En del vägar har släntats av för att få bättre avrinning. Rensning av diken och vägtrummor har utförts där avrinning av dagvatten hindrats. Hyvling av vägarna sker när potthål och spår försvårar framkomligheten. Totalt kostade vägunderhållet kr för 2011, vilket är lägre än tidigare år. Vår förhoppning är nu att vi uppnått en hyfsad standard på vägarna, varför de årliga kostnaderna inte längre blir lika höga. Snöröjningen är som bekant väldigt vansklig att planera. Snöröjningskostnaderna för 2011 blev rekordhöga kr och avser då enbart början av året. Här ingår även kostnader på drygt kr för att laga staket som snöröjningen förstört. Vi gör här en bedömning från fall till fall. Skall vi överhuvudtaget kunna snöröja våra smala grusvägar måste staketen klara en hyfsat tryck från plogningen. Det blir såklart gränsdragningsfrågor när ruttna staket förstörs under djupa snömassor! Nytt för snöröjningssäsongen 2011/2012 är att snökäppar satts upp för att skydda utsatta ställen vid snöröjningen. Ingeman Bengtsson har nu under många år haft ansvaret för Vägunderhåll & snöröjning. TRAFIK & PARKERING Ansvarsområdet delas i styrelsen av Ingela Widén (parkeringar) och Lars-Otto Frick (Trafik). P-intäkterna består av två intäktsposter, dels intäkterna från besöksparkeringarna där vi har parkeringsmätare och dels de avgifter medlemmarna själva betalar för att hyra en P-plats av samfälligheten. Numera är vi momsredovisningsskyldiga för den kommersiella verksamheten, varför momskostnader belastar kontot. Under året har även andra P-bolag utvärderats, Styrelsen beslöt att P-service ska ta över P- övervakningen fr o m hösten Ambitionen att förnya slitna och saknade vägnamnsskyltar har stött på svårigheter då tillverkaren av dessa specialdesignade skyltar inte längre har haft tillgång till den mall som behövs. Sent omsider har en ny tagits fram så att vi nu kan beställa de önskade skyltarna framöver. Den arbetsgrupp som delvis bestått av några av samfällighetens styrelsemedlemmar som har arbetat med bl a torgupprustning, har framgångsrikt lyckats påverka Trafikverket att införa 40 km/t som högsta hastighet på Årsta Havsbadsvägen genom hela området. Dessutom föreslås hastigheten att ytterligare begränsas till 30 km/t vid torget sommartid. Länsstyrelsen som är beslutande instans har dock ännu inte gett besked i frågan. Styrelsen har också arbetat med ett förslag till principer för placering av och avstängning med vägbommar som ska läggas fram för årsstämman. Stämman 2011 beslöt följande beträffande Trafik- och parkeringspolicy: Styrelsen bifaller att en utredning görs, som lägger ett förslag för beslut på stämman Utredningen leds av styrelsen, och en referensgrupp biträder utarbetandet av en ny trafik- och parkeringspolicy som även omfattar bommars principiella placering. Styrelsen har inte funnit anledning att ompröva gällande trafikpolicy/trafikreglemente. Parkeringspolicyn redovisas separat på annan plats. Styrelsen anser att det är angeläget att frågan om vägbommars principiella placering studeras mycket noga inte minst för att skydda strandområdena från onödig biltrafik, men även andra avstängningar av vägförbindelser i området. Av flera anledningar har denna utredning inte hunnit slutföras helt, varför styrelsen inte kunnat enas om ett beslut i denna fråga. Det innebär att uppgiften kvarstår till innevarande mandatperiod. Styrelsen avser därför att återkomma med ett förslag till årsstämman sidan 7

8 FÖRENINGSGÅRDEN Uthyrningen har rullat på som vanligt. Etablerade föreningar i området har som vanligt kunnat utnyttja lokalen kostnadsfritt för medlems- och styrelsemöten. Enskilda medlemmar hyr lokalen till en rimlig kostnad, kr/tillfälle. Intäkterna skall finansiera lokalens underhåll (alltifrån dammsugare till bestick) samt helst även generera ett litet överskott. För 2011blev överskottet för denna uthyrningsverksamhet kr. Vår förvaltare, Jan Holm, administrerar uthyrningsverksamhet. Styrelsens kontaktperson är Mathias Bierfeldt. BREVLÅDOR & BOXAR Föregående sommar var efterfrågan på brevlådor extra stor. Anledningen till det var att många sommarboende hellre ville ha sin tidning i en egen brevlåda efter att ha blivit av med sina dagstidningar i de vita uppsamlingslådorna. Under våren tog postboxarna slut och nu finns det en liten kö till dessa. Ansvarig för brevlådor och postboxar har under året växlat från Marianne Rocklind till Edith Demeter. MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING Styrelsens kassör, Tomas Isberg, har hanterat betalningar, bokföringen och uppdateringar av medlemsregistret, samt all administration gällande föreningens arbetsgivaransvar. En stor puckel varje år är fakturering & indrivning av medlemmarnas årsavgifter & hyror. Det kan konstateras att medlemmarnas betalningsmoral är tämligen god. Det stora flertalet medlemmar betalar ansvarsfullt årsavgiften senast på förfallodagen som är 31 maj varje år. Vi kan här passa på tillfället att påminna om att avgiften alltid gäller ett helt kalenderår, 1 januari 31 december, trots att den debiteras först i maj. Alla årsavgifter för 2011 är indrivna! Som vanligt försöker vi att hålla våra medlemsregister aktuella, och där behöver vi er hjälp. Det finns ingen automatisk process som larmar oss om en fastighet byter ägare eller om en ägare byter bokföringsadress. Ni måste hålla oss informerade! KÖPTA TJÄNSTER, DATABASSÖKNING, BANKAVGIFTER MM Här har vi traditionellt bokfört kostnaden för sökningar i Lantmäteriets fastighetsdata (ca kr/år), en sökningstjänst som gör att vi kan ta fram önskade fastighetsuppgifter. Här bokförs avgifter till diverse föreningar och myndigheter (t ex Södertörns Miljö & hälsoskyddsförbund, Fastighetsägarna). En årlig kostnad för vårt administrativa bokföringsprogram (VISMA) belastar kontot med kr. FÖRVALTNINGEN Janne Holm har under året skött det vi tidigare har kallat sommar -förvaltningen. Det är nu inte bara en aktivitet under sommaren, utan även under en stor del av året. Janne har här under året haft hjälp av bl a Stig Lindqvist, Gunnar Häll, Niklas Stenlund och John Holtz. I likhet med tidigare år utför förvaltningen en hel del jobb som vi annars hade behövt ta in externa entreprenör för. Det rör sig om alltifrån bygg & vvs-jobb till slyröjning & städning. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat, men i gengäld har vi färre fakturor från externa entreprenörer. Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare sommararbete med t ex städning, målning, oljeimpregnering och annat enklare underhåll. Inte mindre än 31 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti. Lönekostnaden för sommarverksamheten har varit: för förvaltningen, kr (exklusive sociala avgifter) för ungdomslaget, kr (exklusive sociala avgifter) sidan 8

9 KOMMUNALT BIDRAG Vi fick kr som ett driftbidrag från Haninge kommun, som har använts till att delvis finansiera de utgifter vi belastas med i och med alla besök på våra attraktiva badstränder. Man kan se det som att detta bidrag finansierar en del av sommarförvaltningens arbete, samt en del av kostnaderna för renhållningen av våra badplatser. Periodiskt underhåll RESTAURANGEN Restaurangbyggnaden är mer eller mindre slutförd. Under året har vi kompletterat byggnaden med namnskyltar ( kr), samt målat klart byggnaden utvändigt. Målningsarbetet har i huvudsak genomförts av vår egen förvaltning. Färgkostnaden och hyra av byggnadsställning gick på kr. ÖVRIGA BYGGNADER Under denna rubrik har vi bokfört kostnaden för utbytet av dansbanegolvet. Vi har nu fått ett nytt, fräscht tryckimpregnerat golv med betydligt kraftigare dimension än tidigare. Stabiliteten är markant förbättrad. Detta genomfördes i god tid till midsommarfirandet och notan gick på kr. BRYGGOR Handläggningen av den anmälan som inlämnades år 2010 mot Samfälligheten, för att ha genomfört arbeten inom strandskyddat område, har dröjt ut på tiden och påverkat genomförandet av bryggåtgärder under verksamhetsåret. Därför har inte det planerade iordningställandet av sjösättningsramper genomförts. Vi fick dessutom mycket merarbete och en hel del administrativa kostnader (strandskyddsdispenser, bygglovsansökningar och byggnadsavgifter till en sammanlagd kostnad av 43,866 kr). Kommun och Länsstyrelsen har i samtliga fall godtagit Samfällighetens förklaringar och har beviljat såväl strandskyddsdispens som bygglov i efterhand. I ett fall är ärendet ännu inte behandlat av länsstyrelsen och det gäller arrangemang för att möjliggöra sjösättning och uppläggning vid Sjövreten. El Vi drabbades också av omfattande is- och stormskador på våra bryggor under En hel del täcktes dock att vårt försäkringsskydd, bland annat hela kostnaden för återställning och reparation av Hopptornsbryggan. Nettokostnaden som uppstod för vinterskador blev totalt 62,259 kr. Nytt elavtal är upphandlat för en 2-årsperiod. Vi tillfrågade 5 leverantörer och denna gång var det Vattenfall som var det mest fördelaktiga alternativet. Vid stormen under julhelgen drabbades vägbelysningen av några skador, men i övrigt har vi haft underhåll på en normal nivå. sidan 9

10 Inventarie Inventarielista Bokföringsdatum Anskaffningsvärde Kommentar Postboxar Boxar vid torget, inköp + montering Dokumentskåp Hadak 770 Datorprogram Microsoft Access (uppgraderad 2002) Datorprogram SPCS Administration 1000 (årligt underhåll) Minitraktor TGSK Suzuki, regnr NPW264 Skrivare HP Laserjet 1200 (serienr scncf878169) Scanner Epson P1250 Bord Stolar Kratta till fyrhjulingen Bensintrimmer Partner Färgskrivare HP CLJ255OL Kyl&frysskåp EKF 132 Kopiator Canon PC D340 Gräsklippare Klippo Cobra Motorsåg Jonsered CS 2147C Byggnadsställning Bauhaus med silverlackat stativ, blädderblockshållare Konferensskåp mm Ritningsförvaringslåda Högtrycksspruta Kärcher Röjsåg Jonsered CC 2145 Gräsklippare Klippo Excellent (serienr: ) Minitraktor (4-hjuling) Sportsman 500 HO Grön/svart regnr BOE070 Kap&Geringssåg Dewalt DW777-QS Shindaiwa Multitool M2510, borste & Multitool till 4-hjuling underdel TX24 Motorsåg och röjsåg Stihl MS 250CBE (serienr: ) Slagborr/Skruvdragare Bosch 18 Slagborr/Skruvdragare Grästrimmer Jonsered GT 2128 (serienr: 11060N100140) Snöslunga Jonsered ST 2106 (serienr: M000566) Övriga verktyg Övriga inventarier Summa: Separat lista som förvaltaren ansvarar för 1 Bokfört värde för övrigt (stolar, bord osv) sidan 10

11 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa 9 665, ,93 Nordea (Plusgiro & Föreningskonto) , ,28 Nordea Sparkonto 2 901, ,67 Skattekontot 189,00-685,00 Medlemsfordringar 0,00 0,00 Fordran på Årsta Havsbads Tennisklubb ( - se not 1) , ,00 Övriga kortfristiga fordringar , ,00 Summa omsättningstillgångar , ,88 Anläggningstillgångar Inventarier ( - se not 2) 1,00 1,00 Summa tillgångar , ,88 Skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter , ,00 Skuld till Stugägareföreningen 0,00 455,00 Förskottsbetalda lägenhetshyror , ,00 Upplupen moms ,00 Upplupen skatt & sociala avgifter , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital Underhållsfond , ,69 Förändring underhållsfond , ,30 Årets resultat , ,89 Summa eget kapital , ,88 Summa skulder och eget kapital , ,88 Nuvarande räntevillkor Nordea PlusGiro & Föreningskonto: 0,00 % Nordea Sparkonto: 2,00 % på belopp som är innestående en hel månad Noteringar: 1. Räntefritt lån med ambitionen att Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av :-/år under 20 år. 2. Inventarieförteckning finns på annan sida i årsredovisningen. Bokfört värde är 1:-. sidan 11

12 Resultaträkning Driftsintäkter Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Medlemsintäkter (andelar) , , , ,00 Hyresintäkter , , , ,00 Parkeringsintäkter , , , ,00 Kommunala bidrag , , , ,00 Ränteintäkter 1 989,61 0, ,91 0,00 Annonsintäkter , , , ,00 Ersättning för rättegångskostnader (=vunnet mål) ,00 0,00 Båtsektionens avsättning till underhållsfonden , , , ,00 Diverse intäkter 3 932, , , ,00 Summa driftsintäkter , , , ,00 Driftskostnader Löpande Underhåll Vattensystem , , , ,00 Löpande Underhåll Diken, dagvatten , , , ,00 Löpande Underhåll Byggnader , , , ,00 Löpande Underhåll Vägar , , , ,00 Löpande Underhåll Mark, vattenområden , , , ,00 Löpande Underhåll Bryggor 5 750, , , ,00 Löpande Underhåll & förbrukning El , , , ,00 Utredningar nytt VA-system/anläggningsbeslut 45, ,00 0, ,00 Trafikåtgärder och parkering , , , ,00 Snöröjning , , , ,00 Renhållning, sopor&latrin , , , ,00 Information och trycksaker , , , ,00 Kontorsmaterial, data, porto mm , , , ,00 Försäkringar , , , ,00 Förbrukningsinventarier , , , ,00 Driftskostnader, förvaltningen , , , ,00 Löner - administration&bokföring , , , ,00 Löner - förvaltning , , , ,00 Löner - sommarungdom , , , ,00 Löner - övrig egen personal , , , ,00 Mötesersättningar , , , ,00 Milersättningar 1 506, , , ,00 Sociala avgifter , , , ,00 Köpta tjänster, databassökn, bankavgifter mm , , , ,00 Köpt tjänst, ekonomisk administration ,00 Köpt tjänst, revisor ,00 Stämmor, möten, representation , , , ,00 Kostnader för extra stämma, februari ,00 0,00 Avskrivna fordringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Räntekostnader (för kredit mm) , ,21 0,00 Diverse kostnader 7 914, , , ,00 sidan 12

13 Avsättning till underhållsfond enligt plan , , , ,00 Summa driftkostnader , , , ,00 Årets Resultat , , , ,00 Kostnader för periodiskt underhåll Vattensystemet 0, , , ,00 Diken, dagvatten 0,00 0,00 0, ,00 Byggnader - Restaurangen , , ,00 0,00 Övriga Byggnader , , , ,00 Vägar 0,00 0,00 0,00 0,00 Mark, vattenområden ,72 0, ,00 0,00 Bryggor , , , ,00 Summa periodiskt underhåll , , , ,00 Utnyttjad avsättning till underhållsfond , , , ,00 Årets uttag ur underhållsfond, utöver avsättning , ,00 0, ,00 sidan 13

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer