PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11"

Transkript

1 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11

2 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar Rydman, 1. Mötets öppnande. Oscar öppnade mötet och hälsade välkommen. 2. Uppföljning av pantsättningsavgifter och överlåtelseavgifter. Vi har haft ett stort antal överlåtelser under 2004 och Bara under 2005 var de enligt uppgift från Johan 11 st. Vi ha bara fått in 7289 kr i avgifter fast dessa borde vara minst och betydligt mer om det är fler än 11 överlåtelser. Johan fick mötets uppdrag att med Rådrum avgöra vilka krav som är på gång för betalning under 2006 och vilka krav som glömts bort och nu bör göras samt vilka gamla krav som måste avskrivas beroende på att lägenheten bytt ägare flera gånger. P-A har viss kompletterande information om detta. 3. Andrahandsuthyrningar En förlängd andrahandsuthyrning av Ulrika Andersson till José Hernandez t.o.m 31/ i lägenhet 27 godkändes formellt. 4. Nya Medlemmar Följande medlemmar har godkänts hittills under Jesper och Karin Lagerstedt i lägenhet 1, Andrew Jackson och Elvira Hjortsberg i lägenhet 4 och Jesper Malmsten i lägenhet 21. Så fort nya medlemmar eller andrahandsuthyrningar godkänts sänder Johan ut en uppdaterad lägenhetsförteckning till alla i styrelsen. 5. Resultat och balansräkning P-A presenterade årets preliminära redovisning som landar på kr efter avskrivningar men före avsättningar. P-A presenterade de huvudorsaker som ligger bakom det negativa resultatet. Resultatet godkändes. P-A sänder ut en sammanställning av resultatet i form av en fil. 6. Budget 2006 och föreslagen ny årsavgift P-A presenterade budget för 2006 och sin analys för att få föreningens ekonomi i balans under 2006, baserat på att vi under 2005 gick med förlust med kr och dessutom i planen har reparationer på kr varav åtminstone taket som ligger på minst kr bör utföras under Enligt P-A:s analys bör vi balansera vårt resultat 2006 baserat på resultatet efter avskrivningar, men före avsättningar. Baserat på denna analys har P-A beräknat att vi måste höja årsavgifterna med 8,5% från och med 1 januari 2006 för att nå balans i budgeten. Detta är beräknat på att vindsförsäljning inte genomförs under 2006.

3 Styrelsen diskuterade hur vi skall föreslå årsmötet att förfara med de nödvändiga avgiftshöjningarna. En grundprincip man beslutade om är att budgeten bör vara balanserad, vilket innebär att årsavgiften kan anses vara rättvist satt avseende långsiktiga medlemmar och de som är medlemmar under kort tid. Över- eller underbalanserad budget kan gynna endera av dessa grupper. Styrelsen beslutade efter diskussion om att föreslå årsmötet att årsavgifterna skall höjas med 9,5% från och med 1 juli Detta innebär att vi undviker retroaktiva höjningar, men att vi inte fullt kommer att kunna balansera resultatet under 2006, om inte vindsförsäljning kan ske. Eftersom det finns en viss sannolikhet att en vindsförsäljning kan ske, kan detta vara en rimlig avvägning. Styrelsen godkände P-A:s förslag till budget som alltså inte kommer att vara fullständigt balanserad. P-A distribuerar budgeten till styrelsemedlemmarna. 7. Material inför årsmötet Mötet beslutade att fyra olika dokument skall distribueras till medlemmarna inför årsmötet: Dagordning Oscar ansvarar. Kallelse med dagordning Årsredovisning innehållande resultaträkning och balansräkning Verksamhetsplan inför 2006 och budget för 2006 Valberedningens förslag till ny styrelse Årsredovisning och resultaträkning: Mötet gick igenom Anders förslag på text och gjorde en rad uppdateringar. Anders tillverkar ett nytt förslag som går på remiss. Resultaträkningen skall innehålla 3 kolumner Resultat 2004, Budget 2005 och Resultat P-A ansvarar. Verksamhetsplan och budget för 2006 Mötet gick igenom Anders förslag på text och gjorde en rad uppdateringar. Anders tillverkar ett nytt förslag som går på remiss. Följande text under den viktiga rubriken Underhåll beslutades: Under kommande period planeras följande underhåll. Detta underhållsarbete kan komma att sträcka sig in i 2007 Omläggning av taket. Denna kostnad uppskattas till maximalt Takomläggningen skall helst samordnas med ett eventuellt vindsprojekt. Total renovering av hissen. Uppskattad kostnad Styrelsen avgör om det är lämpligt att samordna detta projekt med ett vindsprojekt

4 Fortsatt utredning och en ev. igångsättning av ombyggnad av vind enligt beslut av det extra föreningsmötet 22/2 och ett senare extra föreningsmöte. Förutsättningen för att detta projekt skall startas är att det ger stora nettointäkter till föreningen. Bättringsmålning av fönster förutsatt att föreningen tjänar på att samordna detta projekt med vindsprojektet. Total kostnad kr Ombyggnad av vindsförråden om vindsprojektet initieras Förbättringar av lägenhetsdörrarna om vindsprojektet initieras Nya radiatorer i alla lägenheter - uppskattat till kr förutsatt att föreningen tjänar på att samordna detta projekt med vindsprojektet Exakt när dessa olika reparationer utförs beslutas av styrelsen Budget för 2006 skall innehålla 3 kolumner Budget 2005, Resultat 2005 och Budget P-A ansvarar. Valberedningens förslag till styrelse Ett möte med valberedningen som Oscar planerar omkring 10 mars planerar detta. 8. Nya lån Styrelsen föreslår att som speciell punkt på årsmötet ha frågan om nya lån. Följande beslutsunderlag föreslås. Styrelsen bemyndigas av årsmötet att ta upp nödvändiga lån för att kunna hantera de nödvändiga reparationerna som totalt uppgår till c:a Storleken på de nödvändiga lånen beror på om vindsförsäljning kan genomföras och på i vilken ordning de olika reparationerna kan utföras. 9. Diskussion med valberedningen Oscar och P-A träffar valberedningen omkring 10 mars. Oscar planerar mötet 10. Plan för årsmötet Mötet gick igenom planen inför årsmötet och gjorde en rad uppdateringar. Detta är nu gällande plan. Initiering av revisorernas arbete P-A gör detta omgående Slutgiltig text till årsredovisning. Anders uppdaterar och sänder denna på remiss och sedan till Oscar för tryckning. Klart 5 mars Slutgiltig text till verksamhetsplan. Anders uppdaterar och sänder denna på remiss och sedan till Oscar för tryckning. Klart 5 mars Reparationsplanen uppdateras med slutgiltigt beslutad plan för 2006 Anders för detta klart till 5 mars Uppdatering av medlemsförteckningen inför årsmötet Johan klart c:a 15 mars

5 Uppdatering av hemsida. Anders samlar ihop dokument - klart 5 mars och sänder till Oscar. Oscar gör PDF-filer - klart 10 mars. P-A uppdaterar hemsidan klart c:a 15 mars Diskussion om valberedningens förslag Oscar planera ett möte omkring 10:de mars Valberedningen ger slutgiltigt förslag måste ske senast 15 mars Årsredovisningen /ekonomiska delar ansvarig P-A. Klart 15 mars Sänds till Oscar för tryckning Budget för 2006 ansvarig P-A. klart 15 mars. Sänds till Oscar för tryckning Revisorernas rapport Ansvarig Caroline Haxell klar 15 mars Årsredovisningen med bilagor trycks Ansvarig Oscar. Måste vara klart 20 mars Kallelse till årsmötet 6/4. Delas ut 20 mars med årsredovisningen (inklusive resultaträkning och balansräkning), verksamhetsplan (inklusive budget) och valberedningens förslag bifogade. Ansvarig för utdelning Anders. Oscar lägger materialet i Gretas brevlåda 11. Vindsprojektet Oscar redogjorde för planerna att kräva in anbud från de olika intressenterna. 12. Genomgång av att göra listan Listan gicks igenom löpande under mötet och status noterades på de olika punkterna. Den uppdaterade listan presenteras som bilaga Övriga frågor Styrelsen beslutade att formella offerter för takrenovering skall tas in. Ansvarig Gunnar. Frågan om vad som skall göras med cyklarna i soprummet bordlades 14. Nästa möte: Inget nytt möte beslutades Vid protokollet Anders Schüllerqvist Genomläst och kontrollerat av: Oscar Rydman

6 Bilaga 1 Att göra listan 2006 Aktivitet Ansvarig Färdig-datum Status P-A distribuerar P-A resultaträkning och budget Uppdatering namnskyltar Johan och Jonas Pågående Tryck ut sidor för Bo-pärm Oscar Uppdatera Bo-pärm och dela Anders ut resterande pärmar Vinden undersök möjligheter Oscar Pågående Uppdatering av lägenhetsförteckning med hyra/avgifter Kontroll av att upplåtelseavgifter och pantsättningsavgifter kommit in korrektkräv in saknade avgifter. Undersökning om pantsättningshantering kan föras till Rådrum Undersökning av ventilationen Johan Johan Johan Oscar Snarast November/december Aktiviteter inför årsmötet se Styrelsen Inför 6/4 denna speciella plan punkt 10 i protokollet Årsstämma Styrelsen 6 april Vårstädningsdag hela föreningen inbjuden Hantering av cyklar och sopor Sophia Sahlback och Gunnar Karlsson bordlades 14 maj Återkräv rabatter från Berger Johan och P-A

7 Protokoll vid styrelsemöte 25:te januari 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar Rydman, Johan Andersson 1. Mötets öppnande. Oscar öppnade mötet och hälsade välkommen. 2. Att göra listan. Listan gicks igenom löpande under mötet och status noterades på de olika punkterna. Den uppdaterade listan presenteras som bilaga Barnvangnar i trapphuset En diskussion fördes om barnvagnar i trapphuset. Enligt brandmyndigheterna får inte lättantändligt material förvaras i trapphuset och inte heller material som försvårar en eventuell utrymning. Styrelsens bedömning var att de få barnvagnar, som nu parkeras i trappuppgången, inte är en sådan fara. 4. Regelsammanfattning Anders presenterade en sammanfattning av alla regler som styrelsen beslutat i olika sammanhang. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om denna regelsamling skall distribueras och i så fall hur. 5. Status vindsprojektet Oscar presenterade status på vindsprojektet. En intresserad byggare finns som vill bygga en egen lägenhet. Mötet beslutade att ha ett extra föreningsmöte onsdagen 22/2 på torkvinden. Anders och Oscar förbereder en kallelse och en rapport som anger för- och nackdelar samt kostnader och intäkter så långt vi nu kan bedöma. Avsikten med mötet är att som ett steg 1 ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med bygglov och offerter för vindsprojektet. Ett nytt föreningsmöte skall senare som ett steg 2 besluta för eller emot ett genomförande baserat på mera detaljerade offereter. 6. Uppdatering av hemsida Mötet beslutade att i samband med årsmötet uppdatera hemsidan med relevanta dokument. Anders går igenom vilka dokument som bör komma med i denna uppdatering och sänder dokumenten till Oscar som gör PDFfiler av dem och sänder vidare till P-A för uppdatering.

8 7. Plan inför årsmötet Mötet diskuterade och beslutade om en plan inför årsmötet. Utgångsläget är att årsmötet skall vara 6/4. Material måste sändas ut senast 2 veckor före mötet vilket är senast 23 mars, men kanske rimligare 20 mars. Detta innebär att allt material måste vara klart 15 mars för att vi skall hinna trycka upp materialet. Följande plan beslutades inklusive några nödvändiga kompletteringar i samband med att protokollet skrivs. Diskussion om utkast till årsredovisning. skedde i dagens möte. Anders uppdaterar sitt utkast baserat på diskussionen till nästa styrelsemöte. Valberedningens arbete initieras Anders ringer omgående Mia för att initiera arbetet. Samtliga 6 ordinarie ledamöter ställer upp för omval men vi behöver nya 2-3 suppleanter Utkast till resultatredovisning/balansräkning från Rådrum P-A mottar denna rapport c:a 15 februari Initiering av revisorernas arbete P-A c:a 15 februari Distribution av Rådrum s redovisning P-A snarast efter 15 februari Styrelsen diskuterar och beslutar om budget för 2006 sker i möte 1 mars Styrelsen diskuterar och beslutar om verksamhetsberättelse för 2005 sker i möte 1 mars Styrelsen diskuterar och beslutar om verksamhetsplan för sker i möte 1 mars Reparationsplanen uppdateras med slutgiltigt beslutad plan för 2006 Anders c:a 5 mars Styrelsen gör rapport om vindsprojektet med kalkyl mm Oscar gör detta inför mötet 22/2. Rapporten klar 30/1 för distribution Uppdatering av medlemsförteckningen inför årsmötet Johan klart c:a 15 mars Uppdatering av hemsida. Anders samlar ihop dokument - klart c:a 5 mars. Oscar gör PDF-filer - klart 10. P-A uppdaterar hemsidan klart c:a 15 mars Diskussion om valberedningens förslag ej beslutat, troligen behövs extramöte omkring 10:de mars Valberedningen ger slutgiltigt förslag ej beslutat, men måste ske senast 15 mars Årsredovisningen / förvaltningsberättelse ansvarig Anders, måste av personliga skäl vara klar 5 mars Årsredovisningen/verksamhetsplan ansvarig Anders, måste av personliga skäl vara klar 5 mars Årsredovisningen /ekonomiska delar ansvarig P-A klar 15 mars Revisorernas rapport Ansvarig Caroline Haxell klar 15 mars Årsredovisningen med bilagor trycks Ansvarig ej beslutad (Anders kan inte på sin egen dator för långsam skrivare) måste vara klart 20 mars Kallelse till årsmötet 6/4 delas ut med årsredovisningen och valberedningens förslag. Ansvarig ej beslutad, utdelning sker 20 mars

9 8. Diskussion om förslag till årsredovisning. Styrelsen diskuterade ett förslag till struktur för årsredovisningen. Anders gör till nästa styrelsemöte ett slutgiltigt förslag för diskussion och beslut. 9. Nästa möte: Nästa styrelsemöte blir onsdagen 1 mars hos Johan kl. 19:00 Vid protokollet Anders Schüllerqvist Genomläst och kontrollerat av: Oscar Rydman

10 Bilaga 1 Att göra listan 2006 Aktivitet Ansvarig Färdig-datum Status Uppdatering namnskyltar Johan och Jonas Pågående Räcke källaren Sophia Parkering av Tvättkolvar Sophia Snarast Tryck ut sidor för Bo-pärm Oscar Uppdatera Bo-pärm och dela Anders ut resterande pärmar Vinden undersök möjligheter Oscar Pågående Uppdatering av lägenhetsförteckning med hyra/avgifter Justering av ytterdörr Lampa trappuppgång Ljusrör vind Kontroll av att upplåtelseavgifter och pantsättningsavgifter kommit in korrekt Pantsättningshantering förs ev till Rådrum Rotavdrag Klottersanering- Initiering av avtal Undersökning av ventilationen Johan Sophia/Gunnar Oscar & P-A Anders P-A och Johan Johan P-A Oscar Oscar Snarast November/december Aktiviteter inför årsmötet se Styrelsen Inför 6/4 denna speciella plan Årsstämma Styrelsen 6 april Vårstädningsdag hela föreningen inbjuden Sophia Sahlback och Gunnar Karlsson 14 maj Entrélampa Ej beslutat Ej beslutat Kontroll av att klotter-pengar kommit in P-A

11 Protokoll vid styrelsemöte 28:de november 2005 Plats: Hemma hos Greta Lagerqvist Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar Rydman 1. Mötets öppnande. Oscar öppnade mötet och hälsade välkommen. 2. Att göra listan. Listan gicks igenom löpande under mötet och status noterades på de olika punkterna. Den uppdaterade listan presenteras som bilaga Underhållsplan Anders presenterade en uppdatering av underhållsplanen. Vissa ytterligare uppdateringar skall göras tills nästa möte. Styrelsen beslutade att följande fyra åtgärder skall tas upp i den kortsiktiga underhållsplanen inför årsmötet 2006 och alltså utföras under 2006 med eventuell fortsättning i Utomhuslampa - uppskattat till kr Ytterligare översyn av värmesystemet inklusive nya radiatorer - uppskattat till 50000kr Fortsatt utredning och en ev. igångsättning av ombyggnad av vind. Uppskattade kostnader för föreningen kr. Fortsatt utredning får visa om kostnaden blir högre Omläggning av taket uppskattning kr 4. Ekonomin Ekonomin är bra. Rådrums rapport tycks dock underskatta inkomster av årsavgifter. Anders sänder sina beräkningar till P-A. P-A och Oscar sänder ut Rådrums rapport för kvartal 3 5. Värmesystemet Gunnar redogjorde för åtgärder avseende värmesystemet. Styrelsen beslutade att anta en offert om att byta styrdon m.m. för kr. Gunnar kommer samtidigt att undersöka återstående livslängd avseende värmeväxlare och andra komponenter i värmesystemet.

12 6. Status för vindsprojektet och takrenovering. Styrelsen har nu fått ett arkitekt-förslag på hur vinden skulle kunna byggas om till lägenheter. Två lägenheter om 45 resp. 48 kvm är möjliga. Nästa steg är nu att göra ordentliga ekonomiska beräkningar över detta projekt och förelägga för ett föreningsmöte för beslut. Styrelsens grundinställning är att en högre avgift per kvm kan tas ut av vindslägenheterna beroende på att de är högre i tak, har takterrass samt att de är modernare. Följande åtgärder beslutades: Oscar skaffar fram offert för försäljning av råvinden, ombyggnad av vindförråd samt omläggning av tak som ett paket. Arkitekten ordnar preliminärt OK för ombyggnaden med kupor och takterrasser från myndigheterna. Oscar bevakar. Oscar beräknar mera exakt storleken på förråden. P-A talar med Rådrum om kvadratmeteravgift för en tillbyggd lägenhet. Är det rimligt att den blir högre än för existerande lägenheter. Oscar och P-A gör en mera exakt kalkyl för detta projekt Föreningen kallas till extra föreningsmöte i jan-mars Beslutet gällande vinden bör snabbas upp så att vi vet hur vi skall göra med en framtida takomläggning 7. Snöskottningsoffert. Styrelsen beslutade att anta offerten från DM Tak som Sophia tagit fram. Syrelsen måste dock hålla uppsikt och kalla på DM Tak vid behov 8. Namnskyltar. Jonas har erbjudit sig att assistera Johan med att få alla namnskyltar på plats. Detta bör ske snarast 9. Postlåda. För att minska belastningen på styrelsen skall en postlåda sättas upp för idéer och synpunkter. Oscar och P-A köper. Anders informerar i nyhetsbladet. 10. Nyhetsblad. Klagomål har kommit på att det är för många pekpinnar i Nyhetsbladet. Anders funderar på om han kan bli snällare (i bladet) utan att bli menlös. 11. Välkomstbrev och välkomstpresent Anders tar fram ett välkomstbrev som kan distribueras till nya medlemmar av Johan tillsammans med medlemsansökan. Anders köper snarast kastrull och slev för välkomstpresenten. Sophia skaffar övriga delar i välkomstpresenten.

13 12. Medlemsförteckning. Styrelsen beslutade att vi skall ha en medlemsförteckning som innehåller avgifter/hyror andrahandshyresgäster, -adresser etc. på en samlad plats. Denna förteckning skall distribueras till alla styrelsemedlemmar vid uppdatering. Johan ansvarar. 13. Plan inför årsmötet. Punkten bordlades. 14. Önskemål om fler lappar med regler och instruktioner. Styrelsen enades om att vi inte skall sätta upp fler lappar med regler och instruktioner i huset. Anders funderar på hur man på ett vänligt sätt i Nyhetsbladet ändå kan få medlemmarna att följa skrivna och oskrivna regler. 15. Belysning. Anders köper lysrör till vind och låg-energi-lampor för trappuppgången. Oscar och P-A köper snygg glob för trappuppgången. 16. Skall vi köpa en schysst gran Sophia köper en snygg en! OBS inte en snygg gran utan en snygg en. 17. Porten. Sophia och Gunnar tittar om man kan få porten att skaka mindre. 18. Överlåtelse Familjen Berger har begärt att göra en överlåtelse inom släkten. Detta godkändes av styrelsen. 19. Andrahandshyresgäst. Styrelsen godkände andrahandshyresgästen Michael Benzén i lägenhet nr Rot-avdrag P-A hanterar rotavdraget enligt sitt förslag. 21. Klottersanering Styrelsen beslutade att godkänna avtal om klottersanering enligt Oscars förslag 22. Kontroll av avgifter för upplåtelse och pantsättning Vissa avgifter har kommit in. Ytterligare kontroll sker av P-A senare.

14 23. Arvoden till styrelsen Detta diskuterades kortfattat. Årsmötet i 9/ och styrelsemötet 13/6 beslutade följande nivåer. 1. Ordförande, Sekreterare, Kassör och Revisor 2000 kr /år. 2. Övriga ordinarie styrelseledamöter 1500 kr. 3. Sammankallande i valberedning 1000 kr år. 4. Suppleanter i styrelse och valberedning samt revisorssuppleant 500kr. Dessa belopp anses innefatta även normal löpande kostnadsersättning för styrelsearbetet. Styrelsemedlemmarna kan vid slutet av styrelseperioden lämna in en specifikation på sådana kostnader, normalt med kvitto och få dessa kostnader ersatta. Resterande belopp av ovanstående nivåer utbetalas som beskattningsbara ersättningar Styrelsemedlemmar kan också ingå i självförvaltningsgruppen och får som sådan 1000 kr i avgiftsreduktion. Detta är dock inte för själva styrelsearbetet, utan för det arbete som görs för att ersätta den tekniska förvaltaren. Kostnader som medlemmen har som del av självförvaltningen betalas löpande mot kvitto. Föreningen kommer inte att betala ut något styrelsearvode eller ersättning för det löpande styrelsearbetet förrän efter det att ansvarsfrihet beviljats vid årsmötet i april Dessa kostnader skall belasta 2006 års räkenskaper. Eftersom kostnader för styrelsearvode för perioden togs som del av 2004 års bokslut, kommer inte 2005 att belastas av några styrelsekostnader. Detaljer om utbetalningar etc. skjuts upp till ett senare styrelsemöte. 24. Nästa möte: Nästa styrelsemöte blir tisdagen 24 januari hos P-A kl. 19:00 Vid protokollet Anders Schüllerqvist Genomläst och kontrollerat av: Oscar Rydman

15 Bilaga 1 Att göra listan 2005 Aktivitet Ansvarig Färdig-datum Status Uppdatering namnskyltar Johan och Jonas Pågående Räcke källaren Sophia Pågående Införskaffa och överlämna Sophia och Snarast present till nya medlemmar. Anders Nycklar krävs från Axner Gunnar/Sophia Snarast Pågående Initiering av byte av styrdon Gunnar Snarast enligt offert. Undersökning av livslängden av värmeväxlare och andra komponenter i värmesystemet Initiering av snöskottningsavtal Sophia Snarast Köp och uppsättning av Oscar och P-A Snarast Postlåda Parkering av Tvättkolvar Sophia Snarast Uppdatering av plan för Anders December Pågående Postsäcken 11 Tryck ut sidor för Bo-pärm Oscar December Uppdatera Bo-pärm och dela Anders Januari ut resterande pärmar Scanning och distribution av Oscar Snarast rapport för kvartal 3 Vinden undersök möjligheter Oscar Pågående Uppdatering av lägenhetsförteckning med hyra/avgifter Köp av en Justering av ytterdörr Lampa trappuppgång Ljusrör vind Kontroll av att upplåtelseavgifter och pantsättningsavgifter kommit in korrekt Pantsättningshantering förs till Rådrum Rotavdrag Johan Sophia/Gunnar Sophia/Gunnar Oscar & P-A Anders P-A och Johan Johan P-A Snarast November/december Klottersanering- Initiering av Oscar avtal 2006 Vad Ansvarig Status Beslut om plan för Postsäcken 11 Slutgiltigt ekonomisk sammanställning kommer att avkrävas från Rådrum Vårstädningsdag hela föreningen inbjuden Styrelsen Våren 2006 P-A Sandegren Sophia Sahlback och Gunnar Karlsson 28 februari 14 maj Kallelse årstämma Oscar Rydman 31 mars

16 Årsstämma Styrelsen 6 april Entrélampa Ej beslutat Ej beslutat Kontroll av att klotter-pengar kommit in P-A

17 Protokoll vid styrelsemöte 10: oktober 2005 Plats: Hemma hos Sophia Sahlback Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Johan Andersson, Gunnar Karlsson, Oscar Rydman 1. Mötets öppnande. Oscar öppnade mötet och hälsade välkommen. 2. Värmesystemet. Gunnar redogjorde för åtgärder avseende värmesystemet. De akuta problemen med varmvattnet är åtgärdade. Anders informerar i nyhetsbladet. Sophia tar kontakt med Kåres värmeservice för att diskutera eventuellt ytterligare åtgärder. Vissa fel tycks kvarstå. 3. Soprummet. Sopkarusellen är oftast nästan full då sophämtning sker. Styrelsen beslutade att avvakta ytterligare åtgärder men bevaka frågan. Senare kan tätare tömning bli aktuell. Anders informerar i nyhetsbladet. 4. Taket. Läckor i taket är nu lagade. Anders informerar i nyhetsbladet. 5. Städdagen. Inbjudan och planering har skett. Viktigt att cyklar märks. Anders informerar i nyhetsbladet och även de som hyr ut i andra hand. 6. Tvättstugan. Regler är uppsatta. Bopärmen skall uppdateras med dessa nya regler. Sophia försöker skaffa extra platser så att man kan parkera tvättkolvar. 7. Genomgång av att göra listan. Listan gicks igenom och status noterades på de olika punkterna. Den uppdaterade listan presenteras som bilaga Andrahandsuthyrning Principerna för andrahandsuthyrning från föregående protokoll fastställdes. Dessa principer är: 1. Grundprincipen är att följa Bostadsrättslagen. 2. Styrelsen har generellt en restriktiv hållning till andrahandsuthyrning för att undvika att få andrahandsuthyrning som affärsverksamhet och för att säkra att ha medlemmar som är engagerade i föreningens verksamhet. 3. Tillstånd för andrahanduthyrning kräver en rimlig anledning (uthyrning till barn eller föräldrar, tillfällig utlandsvistelse, tillfälligt arbete på annan ort etc. etc.). 4. Normalfallet är att alla tillstånd förnyas årligen. Dock finns några avtal med längre giltighet. 5. Varje ansökan behandlas individuellt. Medlemmar som engagerar sig i föreningen och som har andrahandshyresgäster som är bra som hyresgäster behandlas positivt vid ansökan. Medlemmar som har

18 dåligt engagemang och/eller hyresgäster som missköter sig har svårare att få förnyat godkännande. 9. Vinden Arbete med att ta fram grov ritning för två alternativ pågår. Därefter är det aktuellt med ett föreningsmöte. 10. Ekonomin Ekonomin är bra med c:a kr lägre räntor än planerat under första halvåret. Oscar scannar in och distribuerar Rådrums halvårsrapport. 11. Uppdatering av lägenhetsförteckningen. Styrelsen beslutade att uppdatera lägenhetsförteckningen med hyra för hyresgäster och avgift för medlemmar. Oscar scannar in existerande avgiftsförteckning från Rådrum och distribuerar till styrelsen. Johan uppdaterar därefter lägenhetsförteckningen 12. Anbud snöskottning Sophia och Gunnar tar in anbud från 3 firmor avseende snöskottning. 13. Godkännande av nya medlemmar Styrelsen godkände de nya medlemmarna Mette Szabad i lägenhet 10 och Mikael Englund i lägenhet Kontroll av avgifter för upplåtelse och pantsättning Rutinerna för att ta in avgifter för upplåtelse och pantsättning har av olika skäl inte fungerat korrekt. P-A och Johan kontrollerar i Rådrums rapport för tredje kvartalet (i november/december) att detta skett korrekt 15. Pantsättningshantering Johan söker överföra pantsättningshanteringen fullständigt till Rådrum 16. Lampa i trappuppgång Oscar fixar denna lampa. 17. Nästa möte: Nästa styrelsemöte blir måndagen 28 november hos Greta Lagerquist på 1:a våningen (sekr anm: eftersom Greta är 91 år bör vi se till att vi avslutar mötet senast kl 22:00) Vid protokollet Anders Schüllerqvist Genomläst och kontrollerat av: Oscar Rydman

19 Bilaga 1 Att göra listan 2005 Aktivitet Ansvarig Färdig-datum Status Sockelrenovering Oscar koordinerar Pågående Uppdatering namnskyltar Johan Pågående Räcke källaren Sophia november Pågående Anförskaffa och överlämna Sophia Snarast present till nya medlemmar. Nycklar krävs från Axner Gunnar/Sophia Snarast Pågående Ev ytterligare åtgärd av värmesystemet undersöks med Kåres värmeservice Parkering av Tvättkolvar Sohpia/Gunnar Sophia Uppdatering av plan för Anders oktober Pågående Postsäcken 11 Beslut om plan för Postsäcken 11 Styrelsen 28 november oktober Tryck ut sidor för Bo-pärm Oscar oktober Uppdatera Bo-pärm och dela Anders oktober ut resterande pärmar Kontroll av skatteregler Anders oktober Scanning och distribution av Oscar Snarast dokument - Avgiftsförteckning och Rådrumrapport Vinden undersök möjligheter Oscar Pågående Uppdatering av lägenhetsförteckning med hyra/avgifter Anbud snöskottning Lampa trappuppgång Johan Gunnar / Sophia Oscar Snarast Kontroll av att P-A och Johan November/december upplåtelseavgifter och pantsättningsavgifter kommit in korrekt Pantsättningshantering förs till Johan Rådrum 2006 Vad Ansvarig Status Slutgiltigt ekonomisk sammanställning kommer att avkrävas från Rådrum Vårstädningsdag hela föreningen inbjuden P-A Sandegren Sophia Sahlback och Gunnar Karlsson 28 februari 14 maj Kallelse årstämma Oscar Rydman 31 mars Årsstämma Styrelsen 6 april Entrélampa Ej beslutat Ej beslutat Kontroll av att klotter-pengar kommit in P-A

20

21

22 Protokoll vid styrelsemöte 25:e augusti 2005 Plats: Hemma hos Johan Andersson Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Johan Andersson, Gunnar Karlsson, Oscar Rydman 1. Mötets öppnande. Oscar öppnade mötet och hälsade välkommen. 2. Genomgång av att göra listan. Listan gicks igenom och status noterades på de olika punkterna. Principen med listan är att alla små och stora åtgärder/uppgifter som diskuterats på styrelsemötena tas upp. Aktiviteter står kvar på listan till de är åtgärdade eller beslutats att bli avförda. Den uppdaterade listan presenteras som bilaga Välkomstpresenter Styrelsen beslutade att återinföra välkomstpresent till nya medlemmar (antar att detta ej gäller andrahandsuthyrning sekr anm.) Ett 10-tal presenter skall införskaffas. Sophia ansvarar och överlämnar. Första present är till Anna Lindberg se punkt Råttsanering Oscar informerade om ett fall av en råtta i en lägenhet. Den hade uppenbarligen kommit upp genom avloppet i en tom lägenhet där det dessutom fanns gamla matrester. Problemet tycks nu avhjälpt. 5. Höststädning Sophia och Gunnar planerar höststädningen 16/10 tillsammans med Jonas D. Reduktion på årsavgift för deltagande sker enligt tidigare beslut med 300 kr (enligt beslut ursprungligen 13/ och även i möte 13/5 2005). Vi diskuterade beloppets storlek, utan att besluta någon ändring. Cyklar som inte är märkta ställs in i soprummet och kastas därefter. 6. Fastställning av budget för P-A presenterade budget för 2005 som godkändes av mötet. Budgeten bifogas som bilaga 2. Förtydliganden: Förvaltningsarvode om kr är kostnader för Rådrum, Fastighetsskötsel är snöröjning om kr samt kostnader under första halvåret för Viking Fastighetsservice (nu avslutat). 7. Rutin för nya medlemskap Vi diskuterade rutinerna för nya medlemskap och kom fram till följande tågordning: 1. Mäklaren kontaktar ordf. (Oscar) med begäran om information inför försäljning 2. Oscar sänder önskat material till mäklaren 3. Mäklaren sänder kopia av upplåtelseavtal samt medlemsansökan till Oscar 4. Oscar informerar styrelsen via och sänder upplåtelseavtal och medlemsansökan till medlemsansvarig (Johan) för vidare hantering. 5. Johan begär kreditupplysning beträffande den nya medlemmen 6. Formellt styrelsebeslut om att godkänna medlemmen tas i ett styrelsemöte eller via . Av tidsskäl krävs oftast . Johan administrerar.

Kallelse till föreningsstämma för Postsäcken 11

Kallelse till föreningsstämma för Postsäcken 11 Kallelse till föreningsstämma för Postsäcken 11 Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 s ordinarie föreningsstämma (årsmöte) äger rum torsdagen den 24 april klockan 19.00. Vi i styrelsen hoppas att så många

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1 1 Årsredovisning 2010 för BRF Postsäcken 11 Orgnr:769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010 samt förvaltningsberättelse

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2005/2006 Antagen vid styrelsemöte 26 maj 2005 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande är ansvarig för att så sker och

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2010

Nyhetsbrev, april 2010 Nyhetsbrev, april 2010 Budget för 2010 Bifogat finner ni budgeten för 2010 med kommentarer för de större punkterna. Preliminärt resultat för 2009 är beräknat till +274 000 kr. Vi kommer att skicka ut slutlig

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA, 3 APRIL 2008

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA, 3 APRIL 2008 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA, 3 APRIL 2008 Närvarande från styrelsen: Stein Ertzgaard, Erik Schumann, Karin Magnusson, Johanna Ljungdahl, Robert Granfors samt Karin (Kaja) Magnusson Därutöver deltog

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 Årsredovisning 2013 för BRF Postsäcken 11 - Orgnr: 769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11, Wollmar Yxkullsgatan 38, får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pahl 10

Årsredovisning. Brf Pahl 10 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL 10 2011-01-01 Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2011

ÅRSREDOVISNING avseende 2011 1(7) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31, föreningens 69:e

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Rev. enl Sm 06-05-08, 4:1

Rev. enl Sm 06-05-08, 4:1 Rev. enl Sm 06-05-08, 4:1 Verksamhetsplan för Brf Egen Härd i Örebro Gäller från och med 2006-01-01 enligt styrelsebeslut 2005-12-05. Revideras vid behov. Beslut om revidering skall fattas av styrelsen.

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2008/2009

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2008/2009 1 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2008/2009 Arbetsordning antagen vid styrelsemöte 2 juni 2008 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande är ansvarig för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-6 Övrig information... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9-10 Kassaflödesanalys... 11 Redovisningsprinciper,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013 VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013 Dagordning Dagordning Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lötby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2006-01-01 till 2006-12-31 vilket är föreningens tjugonde

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer