Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag"

Transkript

1 Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag

2 2(18) Inledning Energieffektiviseringen av kommunens verksamhet är ett EU- projekt som skall pågå i första hand till år2014 och därefter till år2020 med 2009 som basår. Målet är att minska de olika kommunala bolagen och verksamheterna, medarbetare och entreprenörers energianvändning och därmed minska utsläpp av koldioxid och reducera de skadliga växthusgaserna. Ju mer människor vet och förstår desto villigare är man att delta för att göra något åt klimatförändringarna. Genom att tydliggöra frågorna kring klimatförändringarna och hållbar utveckling, uppnås ökad förståelse kring de åtgärder, som måste genomföras i samhället för att minska energianvändning och därmed minskad påverkan på klimatet. Kommunens verksamheter som skall jobba med dessa frågor är kommunens samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Energiförsörjningen kommer idag i första hand som fjärrvärme, denna produceras av spillvärme från Höganäs AB övriga energislag som används är naturgas, el, olja, bergvärme och en mindre mängd biogas från VA-verket. Fördelningen av energiförsörjningen för basåret 2009 ser ut så här: Fastighetsförvaltningen

3 3(18) AB Höganäshem Kommunens energieffektiviseringsplan för verksamheterna består av 4 delar och ser ut som följande: - Nulägesanalys - Målsättningar till år 2014 och målsättningar till Handlingsplaner hur Kommunen skall nå sina mål - Presentation av 2 exempel som Fastighetsförvaltningen skall arbeta med.

4 4(18) Nulägesanalys 2009 Energiförbrukning Fastighetsförvaltningen: Fjärrvärme 8377 MWh = kg CO 2 Naturgas 4978 MWh = kg CO 2 Olja 2319 MWh = kg CO 2 El MWh = kg CO 2 Totalt MWh = kg CO 2 Fördelat på: m² (A-temp) AB Höganäshem: Fjärrvärme MWh = kg CO 2 Gas 1395 MWh = kg CO 2 Olja 253 MWh = kg CO 2 El 6480 MWh = kg CO 2 Totalt MWh = kg CO 2 Fördelat på: m² (A-temp) VA- verket: El 4,2 MWh = 4200 kg CO 2 Gatubelysning: (c:a 7000 st) El 2754 MWh = kg CO 2

5 5(18) Transporter Kommunens fordon (bensin) km = kg CO 2 (diesel) km = kg CO 2 AB Höganäshem (bensin) km = 3990 kg CO 2 Privata fordon (bensin) km = kg CO 2 Det finns idag ett stort antal fordon på marknaden som kan drivas med alternativa bränslen från förnyelsebara energikällor, dessutom är alla alternativa drivmedel utom el skattesubventionerade. Höganäs Kommun hade st personbilar, varav 19st(26 %) var miljöbilar, renhållningsbilar 6st varav 5st har Euroklass 5 med urea. Resor Flyg (85 resor) km = kg CO 2 Tåg (223 resor) km = 2490 kg CO 2 Utbildningsförvaltningen (Total reslängd) km = 8640 kg CO 2 Socialförvaltningen (Total reslängd) km = kg CO2

6 6(18) Målsättning Energiplan: Verksamheternas delmål för användning av fjärrvärme, gas, olja och el för 2014 är satt till en minskad energianvändning med 10 % med 2009 som basår. Slutmålet för 2020 är satt till en minskad energianvändning med 20 % med 2009 som basår. Transporter olika verksamheter Kommunen: Kommunen arbetar enligt policyn(se handlingsplan) för resor. Man har inte idag satt mål på energi och miljö hur mycket man skall spara på flyg och tågresor framtiden. Socialförvaltningen: Kommunen arbetar enligt policyn(se handlingsplan) för färdtjänstresor. Man har inte idag satt mål på energi och miljö hur mycket man skall spara på färdtjänstresor m.m. i framtiden. Utbildningsförvaltningen: Kommunen arbetar enligt policyn(se handlingsplan) för bussresor. Man har inte idag satt mål på energi och miljö hur mycket man skall spara på skolskjutsar och mattransporter i framtiden. 2012

7 7(18) Handlingsplaner hur Kommunen skall nå sina mål Fastighetsförvaltningen Höganäs kommun kommer eventuellt att binda det nya elavtalet för verksamheterna(förutom Höganäshem) med EON som träder i kraft med 10 % grön el. Fastighetsförvaltningens Energipolicy kommer att användas som verktyg i energieffektiviseringsplanen och förlängs till Energipolicy Fastighetsförvaltningen Bakgrund Kostnaden för energi har ökat kraftigt under de senaste åren. Denna utveckling kommer att fortsätta i överskådlig framtid. Energipolicyn är framtagen för att tydliggöra denna problematik och öka medvetenheten för vikten av optimal resursanvändning inom kommunen och därigenom dämpa denna utveckling med efterföljande kostnadsbesparingar samt mindre miljöpåverkan som följd. Energianvändningen ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan skapar också följdproblem för miljön. Mål Att minska energiförbrukningen till 2011 med 10 % för värme, el och vatten. Hur uppnår vi energimålet att ställa om till mer miljövänliga energisystem? Höganäs kommun ska i all sin verksamhet sträva efter lägsta energiförbrukning och effektiv resursanvändning i alla kommunens verksamheter med låg eller obetydlig påverkan på den inre och yttre miljön. Detta uppnås genom: Optimal organisation Energioptimala lösningar Hushållning med energi

8 8(18) Organisation Internt har kommunen krav på sig att driva förvaltningen av sina fastigheter på det totalekonomiskt bästa sätt som är möjligt. Detta innebär att kommunens organisation skall vara korrekt anpassad till sina uppgifter. Följande områden skall organisationen vara anpassad för och därigenom kunna hantera på ett professionellt sätt: Tekniken i våra anläggningar blir hela tiden mer och mer komplicerad. T ex driftövervakning, ventilation, brandlarm mm. Den löpande tillsynen och skötseln skall utföras optimalt. Fastigheterna skall drivas så energioptimalt som möjligt. Miljöaspekterna inom våra fastigheter skall hanteras på ett optimalt sätt. Kompetensnivån hos våra anställa skall vara så hög att vi kan hantera arbetsuppgifterna på ett person- och egendomssäkert sätt. Det är viktigt i alla organisationer att personalen är fokuserad på att ta hand om våra hyresgäster på bästa sätt. Organisationen på fastighetsavdelningen skall fortlöpande anpassas för att kunna hantera de ökande kraven. Organisationen skall fortsatt fokusera på kompetensutveckling. Energieffektiva lösningar Fastighetsförvaltningen skall i den löpande förvaltningen samt vid ny-, om - och tillbyggnation ta hänsyn till installationer/byggnaders totala egenskaper för att minimera energianvändningen. Vid byggnation skall kommunen välja material och teknik som så långt möjligt tar hänsyn till systemen och ger låg energiförbrukning. Vi ska sträva efter att ha väl genomtänkta planer för drift och underhåll som successivt anpassar våra anläggningar till en miljömässigt bättre standard med lägsta energiförbrukning för bästa inomhusmiljö. Där det är möjligt skall anslutning ske till fjärrvärmenät under förutsättning att överskottsvärme, biobränsle eller andra förnyelsebara bränslen används. Av den totala kostnaden sett ur hela produkten/ installations livslängd består installationskostnaden av en mycket liten del, kostnaden för tillsyn, skötsel, reparationer, underhåll och energiförbrukning är huvuddelen av totalkostnaden. Genom att fokusera på den del där de största kostnaderna uppstår - förvaltningsskedet - genomförs de åtgärder, investeringar som ger lägst totalkostnad för kommunen ur ett livscykelperspektiv. Livscykelkostnaden(LCC) är den genomsnittliga kostnaden sett ur dess tekniska livslängd.

9 9(18) I vår strategi ingår också att välja ut standardiserade produkter, genom detta väljer vi ut energioptimala produkter med bra kvalitet och därigenom minskas kostnader för reparationer och underhåll. Vi skall ta fram en styrhandling till konsulter och förvaltningar för att systematisera och kunna genomföra strategin i praktiken. Vi skall ständigt följa, medverka och utveckla nya energilösningar. Hushållning med energi Samtliga brukare/ hyresgästerna skall sträva efter att hålla mediaförbrukningen nere. Avrapportering Fastighetsförvaltningen skall fortlöpande redovisa energiförbrukningen och tillsammans med brukare effektivisera energianvändningen. Inneklimat Inomhusklimat och arbetsmiljö skall ej försämras genom åtgärderna i detta dokument. För att behålla ett bra inomhusklimat är en kravspecifikation upprättad för varje lokal. Denna specifikation skall gälla i samband med olika energisparåtgärder. Se bilaga 1 AB Höganäshem Energiplan Höganäshem har i sitt nya avtal daterat med Eon ingen grön el. Avtal är på gång att tecknas med Eon om Bra miljöval att gälla från 1april eller 1maj Avtalet innebär att el till oss produceras med 100 % vattenkraft. Höganäshem arbetar enligt Skåneinitiativet AB Höganäshem är med i det av SABO initierade Skåneinitiativet som har som målsättning att medlemsföretagen gemensamt skall sänka energiförbrukningen med 20 % till år Basåret är För bolagets del innebär det en minskning från 155 kwh/m 2 (2007) till 124 kwh/m 2 (2016). Detta innefattar uppvärmning av bostäder och produktion av varmvatten samt fastighetsel. Redovisningen omfattar de byggnader som fanns 2007, och som fortfarande finns i bolagets ägo. Personal från förvaltningsavdelningen deltar på träffar som SABO anordnar kring Skåneinitiativet. Många lovordade initiativ har kommit fram från flera av de deltagande bostadsföretagen. Bl.a. satsar många på solfångare, värmepump, vindkraftverk och flera bygger om sina självdraghus med frånluftsvärmepumpar. Självklart passar man på att tilläggsisolera vid renovering och ombyggnad.

10 10(18) Ett nätverk och diskussionsforum på facebook(med SABO som ägare ) håller på att byggas upp bland de deltagande medlemsföretagen. För att nå målet krävs insatser och engagemang från alla håll, styrelse, ledningsgrupp, medarbetare och hyresgäster. Statusbesiktning Samtliga byggnader skall genomgå en statusbesiktning för att bl.a. bedöma engergibesparings-potential. 50 % utfördes 2010, resten utförs Värmeanläggningar Samtliga bostäder värms upp av vattenburna radiatorer eller värmeslingor i golv. Injustering och balansering av vattenflödena har gjorts under senaste tiden på Verkstaden och Kolonien. Detta arbete skall fortskrida med målet att 2020 har samtliga bostadsområden en välbalanserad radiatorkrets. Rumstemperaturen kan på så sätt hållas jämnare inom huskroppen. Drift Fortlöpande utbildning av bovärdar och driftspersonal i energisparåtgärder och skötsel utifrån energisynpunkt. Kurs är inplanerad under våren Sammanställning av skötselinstruktioner och brukarmanualer för det egna fastighetsbeståndet skall tas fram. Solfångare för varmvattenproduktion Under ett år kan man approximativt utgå från att av den totala energianvändningen består 40 % av uppvärmt varmvatten. Sommarmånaderna består nästan all konsumtion av varmvatten. De flesta av våra byggnader är så väderstrecksplacerade och med lämplig taklutning att man med lätthet kunde montera förnyelsebar energi, typ solvärmefångare MWh gratisenergi kräver c:a m 2 solfångareyta. Tvättstugor Kostnaderna för att driva våra tvättstugor är höga. Både i servicekostnad och energi. Förslag har framtagits på Lyrans tvättstuga som idag har mycket hög elförbrukning. Ventilation I våra 50-60talshus finns endast självdrag. Kravet på att ha egen tvättmaskin i lägenheten ökar varje år. Med självdrag i lägenheten ökar fuktbelastningen i framförallt badrummen. En utredning skall göras om att på vindarna dra samman kanalerna till ett frånluftssystem med återvinning för förvärmt kallvatten till tappvarmvatten. I den befintliga kanalen dras en tät flexibel sotarslang.

11 11(18) Bergvärmepump En värmepumps vitalaste och dyraste komponent är kompressorn. En förväntad livslängd på dessa är år. Bergvärmepumpen på Eros har varit i drift sedan årsskiftet En plan för att ersätta denna med fjärrvärme bör göras under Fastighetsförvaltningen och Höganäshem Arbetar gemensamt för att minska energiförbrukningen. Så för att spara energi har vi börjat se över fastighetsbestånd med inriktning på bland annat följande punkter: Ventilation Injustering av driftstider på fläktar. Timer installeras vid behov för körning utöver ordinarie drifttid. Helgstopp inprogrammeras helger/vinter/sommar och höstlov. Verkningsgradsmätning på återvinning utförs på vinterhalvåret Frikyla utnyttjas från kylmaskiner med vattenkyld kondensor. Co2-styrning med återluft eller varvtalsstyrning av ventilation. Varvtalsstyrning fläktar/pumpar Spisfläktautomatik skall fungera, detta gäller även imkåpor. Värme Värmekretsar för ventilation/ värme injusteras med ute-kompensering. Fjärrvärmeretur skall vara så låg som möjligt. Helst under 40grad. Pumpar skall vara tryckstyrda om möjligt och vara utrustade med pumpstopp och motionering då ingen värmebehov finns. Byta energislag t.ex. från olja till pellets, värmepump el. liknande. Termostatventiler till radiatorer kontrolleras årligen och byts vid behov. Använda värmepumpar(ev. befintliga) till beredning av varmvatten för ventilation o värme Nya energislag: Värmepumpar/ solfångare/ vindkraft/ pellets/havre/ fjärrvärme m.m. Rumstemperaturer hålls efter överenskommen temperaturspecifikation i de olika verksamheterna. Rumstemperaturen i Höganäshems lägenheter skall vara nominellt 21 o C (+/- 0,5 o C) under uppvärmningssäsongen (15 Sept-15 Maj) Vatten Perlatorer med låg förbrukning skall fortlöpande installeras på kranar och duschar. Denna vattenbesparande åtgärd med luftinblandande perlatorer har påbörjats 2008 på Höganäshem. En uppföljning har gjorts för åren Denna visar på en vattenbesparing med 14,26 % med 2007 som basår. Detta system används även i Fastighetsförvaltningens skolor, förskolor m.m. Vid blandarbyten skall i första hand 1-greppsblandare monteras. Tappvarmvatten skall hålla 50 o C vid sista tappställe. Snålspolande WC installeras vid utbyte och nybyggnation.

12 12(18) El Vid utbyte eller nyinstallation av lysrörsarmaturer monteras T5-armaturer Efterhand byta ut till lågenergilampor Närvaro, lux, tid eller dagsljus styrning av belysning installeras efter hand på lämpliga objekt. Utomhusbelysning styrs av ljusrelä och ev. kopplings ur. Vid utbyte av vitvaror och tvättutrustningar skall om möjligt klass för lägst energiförbrukning väljas. För kyl och frys finns dessutom energiklasserna A+ och A++, där A++ använder minst energi. Höganäs Energi är vår distributör av elenergi. Det är hit vi betalar våra nätavgifter. För att minska kostnaderna görs översyn av storleken på våra huvudsäkringar och därmed fasta avgifter. Detta genomförs med fortlöpande jämna intervaller. Byggnader U-värde på vindar/fönster/dörrar med kontrolleras. Besiktning med värmekamera utförs på fastigheter med höga förbrukningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-verket VA-verket har idag ingen framtagen energistrategi. Gatubelysning Kommunen har antagit att lägga 1,7milj.kr/år för att byta ut cirka 3000 av totalt cirka 7000 gatuarmaturer från 125w kvicksilver till 50-70w natriumbelysning eventuellt kan led- belysning komma att användas vilket kommer att ge ytterligare lägre energiåtgång. Beräknad besparing efter ombyggnad är beräknad till cirka 970MWh/år.

13 13(18) Fordon Tjänstefordonspolicy antagen av kommunalfullmäktige Detta är ett utdrag för det som upptar miljö och energi Omfattning och Syfte Syftet med denna policy är att tillgodose behovet av tillgång till fordon, samt reglera fordonsinnehavet för förvaltningarna inom Höganäs kommun. Denna policy gäller vid samtliga inköp och leasing av bilar som får framföras med B-kort (under 3,5 ton). Syftet är att kommunen köper in fordon som bidrar till minimal miljöpåverkan. Anskaffning Alla inköp och kontakter handhavs av Tekniska Förvaltningen, fordonsansvarig. Höganäs Kommun har i enlighet med ambitionen att ha en miljöprofil på sin bilpark en kravlista med minimikrav rörande miljöpåverkan. Tekniska Förvaltningen har för detta ändamål tecknat avtal med ett antal återförsäljare. Tekniska Förvaltningen föreslår lämpligt fordon som uppfyller brukarens behov, gällande upphandlingar och kommunens riktlinjer Upphandlingen skall dessutom uppfylla av Höganäs Kommun uppställda kriterier för miljö och säkerhet. Miljö och trafiksäkerhet Följande krav ska tillämpas på samtliga fordon. Miljöbil skall väljas i första hand Diesel skall vara utrustad med partikelfilter. Friktionsdäck under vinterhalvåret. Fordon som körs på diesel ska ha motorvärmare. Däck ska innehålla mindre än 3 % HA-olja from Höganäs Kommuns fordon skall utrustas med kommunens logotyp och vid miljöbil även miljöbilsdekal. Miljöbil Miljöbil ska väljas i första hand. Med Miljöbil menas fordon som klarar den statliga definitionen eller dess efterföljare. Skulle den statliga definitionen förändras är det alltid den senaste som ska tillämpas.

14 14(18) Drivmedel Inom den fordonstyp och storlek som valts ska följande drivmedel användas utan inbördes prioritering: Diesel Bensin Fordonsgas El E85 Anvisning för användning av tjänstefordon Föraren ansvarar för att bilen hålls ren och proper samt att den är i trafiksäkert och miljömässigt gott skick. Utbyte av befintliga fordon Följande bilar ska tas ur bruk så snart som möjligt Alla fordon äldre än 12 år. Personbilar som släpper ut mer än 220g CO2/km enligt fordonsdata för blandad körning. Uppföljning/ ansvar I Höganäs Kommun skall det finnas en fordonsansvarig som står för alla inköp och försäljning Den fordonsansvarige har därmed en komplett sammanställning av kommunens fordonspark. Stickprov på tankning skall göras årligen. Ansvarig för denna policy är KS genom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Operativt ansvarig är fordonsansvarig Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som uppfyller kraven för befrielse från fordonsskatt enligt 11 a vägtrafikskattelagen (2006:227). Förordning (2010: 1104). Andelen miljöbilar som används i Höganäs Kommun verksamheter ska öka. Målsättningen är att år 2014 ska minst 50 procent av de personbilar som ägs av Höganäs kommun vara miljöbilar. Renhållningens mål är att samtliga bilar skall vara Euroklass 5 med urea Målsättningen är att år 2020 skall samtliga personbilar som ägs av Höganäs kommun vara miljöbilar. Kommunen ska verka för att det finns tankmöjligheter för förnyelsebara bränslen i Höganäs och ta fram en handlingsplan för biogas och ökad användning av biogas.

15 15(18) Transporter: Höganäs Kommuns reseregler gäller från Detta är ett utdrag för det som upptar miljö och energi Bilresor: Finns Poolbil ledig ska sådan i första hand användas. Bengt Löfgren/ Socialförvaltningen: I avtalet som gäller färdtjänst finns krav inskrivna mellan Socialtjänsten och HBG:s Taxi AB. Enligt punkt Miljö står: Uppdragsgivarens mål och ambition är att Entreprenören skall sträva efter att använda miljövänliga fordon och drivmedel. Bensindrivna fordon utan fungerande katalysator får inte användas i trafiken. Dieseldrivna fordon ska drivas med diesel enligt miljöklass1 eller bättre. Dieseldrivet fordon skall vara utrustat med partikelfilter. Fordon som drivs med alternativa bränslen eftersträvas, Blan drivmedel som avses är rapsmetalyser(rme), etanol, biogas eller naturgas. Endast HA-oljefria däck bör användas. Friktionsdäck bör användas under vinterhalvåret. Uppfyllda krav av HBG:s Taxi AB 2011 är: Alla fordon är utrustade med partikelfilter och drivs med minst miljöklass1 diesel, samtliga fordon använder friktionsdäck på vintern. På sommaren används senast framtagna gummiblandningar i däcken för att miljöpåverkan skall bli så ringa som möjligt. Utbildningsförvaltningen: I avtalet som gäller Busstransporter finns krav inskrivna mellan Skolkontoret och Skånetrafiken. Utdrag ur Kontrakt 156:1/ angående miljön står: 3 Miljökrav fordon 3.1 Allmänt Miljöaspekten är synnerligen viktig för Skånetrafiken. Det långsiktiga målet är nollutsläpp av skadliga ämnen. I det kortare perspektivet skall de lösningar som ger störst miljönytta i förhållande till kostnad prioriteras. Under avtalstiden kan miljözoner komma att införas inom stadskärnor. Trafikföretaget ansvarar för att miljözonens krav uppfylls.

16 16(18) 3.2 Drivmedel Om inte annat avtalats drivs buss med diesel. Kvalitén på diesel skall vara lägst miljöklass1 eller den bättre kvalité som kan komma att erbjudas på marknaden. Intyg på bränslekvalite skall på begäran kunna uppvisas. Under avtalstiden kan krav komma att ställas på alternativ bränsledrift. Om så sker skall trafikföretaget medverka till att detta realiseras. 3.3 Alternativa drivmedel Alternativ till dieseldrift kan för enskilt trafikpaket efterfrågas. Alternativ A: Naturgasdrift B: Biogasdrift C: Annat bränsle Inköp: Inköps- och upphandlingspolicy för Höganäs kommun. Antagen av Kommunfullmäktige , 83 Denna inköpspolicy är utdrag för de krav som tar upp miljön. 1. Syfte Höganäs kommun bedriver en omfattande verksamhet inom olika område. För att verksamheten ska fungera tillfredsställande krävs ett ständigt flöde av varor och tjänster. Det är av stor betydelse för kommunens ekonomi hur upphandlingar hanteras, vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som uppnås samt till vilka villkor. 2. Mål med upphandlingsverksamheten Det övergripande målet med inköps- och upphandlingsverksamheten är att minska kommunens samlade kostnader för köp av varor och tjänster samtidigt som hänsyn tas till miljö och kvalitetskraven för varje upphandling. Detta ska ske genom att ta tillvara alla möjligheter till samverkan när det gäller upphandling och utveckling inom området. 4.2 Miljökrav Kommunen ska påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att ställa miljökrav i sina upphandlingar enligt kommunens gällande miljöpolicy. Kommunen ska också använda sig av Miljöstyrningsrådets kriterier (www.msr.se) som stöd i upphandling där så är lämpligt. Här ges förslag till relevanta miljökriterier på olika nivåer för olika varu- och tjänstegrupper samt entreprenader. Sociala och andra hänsyn kan, om nämnden så beslutar, också beaktas i upphandlingar. Dessa krav kan tillämpas i den mån de inte strider emot svensk lag eller EU-rätt.

17 17(18) Presentation av 2 åtgärder och exempel som fastighetsförvaltningen skall arbeta med. I beslutet om energieffektiviseringsstöd har åtgärd 5-6 valts enligt 3 förordning(2009:893) För att genomföra detta har vi valt ut ett antal fastigheter från energideklarationerna med höga förbrukningar och kommer att genomföra olika åtgärder för att sänka densamma. Solenergi är en åtgärd som kommer att utredas för att installeras med start 2011på: Idrottsplatser: Sporthallen, Julivallen, Jonstorp IP, Alströmervallen, Vikvalla, Lerbergets IP och Nyhamns IP. Förskolor: Norra Hage, Strandbacken, Klöverängen, Svanebäck, Jonstorps fsk, Brorsbacke, Sjöcrona, Stinsängen och Mars. Servicehus: Nyhamnsgården, Revalyckan och Vikhaga. Dessa anläggningar har idag el och olja som uppvärmning. Närvärme är en också en åtgärd som skall projekteras och installeras i Jonstorp mellan Jonstorpsskolan, Ishallen, Jonstorp IP, Revalyckan, Jonstorps kommunhus och Höganäshems hyresfastigheter. Projektering och installation påbörjas och beräknas vara färdigt 2014.

18 18(18) Höganäs Kommuns arbetsgrupp för genomförande av de energistrategiska målen. Anknytning Peter Andersson Fastighetsförvaltningen Energiansvarig 7497 Clas Olsson Fastighetsförvaltningen Fastighetschef 7250 Staffan Widman Fastighetsförvaltningen Sammanställning 7323 Lennart Andersson Samhällsbyggnadsförv. Gatuchef 7239 Fredrik Arthursson Samhällsbyggnadsförv. VA-chef 7256 Thomas Persson Samhällsbyggnadsförv. Fordon/personbilar 7269 Kaj Ling Samhällsbyggnadsförv. Renhållningschef 7237 Boel Personalkontoret Fordon/privatresor 7171 Bengt Löfgren Ekonomiavdelningen Inköpschef 7270 Magnus Månsson Utbildningsförvaltningen Förvaltningsekonom 7207 Socialförvaltningen Färdtjänst 7408 Lena Askeroth AB Höganäshem Förvaltningschef 7880 Lars Wallin AB Höganäshem Energiansvarig 7873

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012 Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun mars 212 Rapport, mars 212 1 Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret Sid.2(1) Innehåll Inledning 3 Förslag

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer