Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag"

Transkript

1 Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag

2 2(18) Inledning Energieffektiviseringen av kommunens verksamhet är ett EU- projekt som skall pågå i första hand till år2014 och därefter till år2020 med 2009 som basår. Målet är att minska de olika kommunala bolagen och verksamheterna, medarbetare och entreprenörers energianvändning och därmed minska utsläpp av koldioxid och reducera de skadliga växthusgaserna. Ju mer människor vet och förstår desto villigare är man att delta för att göra något åt klimatförändringarna. Genom att tydliggöra frågorna kring klimatförändringarna och hållbar utveckling, uppnås ökad förståelse kring de åtgärder, som måste genomföras i samhället för att minska energianvändning och därmed minskad påverkan på klimatet. Kommunens verksamheter som skall jobba med dessa frågor är kommunens samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Energiförsörjningen kommer idag i första hand som fjärrvärme, denna produceras av spillvärme från Höganäs AB övriga energislag som används är naturgas, el, olja, bergvärme och en mindre mängd biogas från VA-verket. Fördelningen av energiförsörjningen för basåret 2009 ser ut så här: Fastighetsförvaltningen

3 3(18) AB Höganäshem Kommunens energieffektiviseringsplan för verksamheterna består av 4 delar och ser ut som följande: - Nulägesanalys - Målsättningar till år 2014 och målsättningar till Handlingsplaner hur Kommunen skall nå sina mål - Presentation av 2 exempel som Fastighetsförvaltningen skall arbeta med.

4 4(18) Nulägesanalys 2009 Energiförbrukning Fastighetsförvaltningen: Fjärrvärme 8377 MWh = kg CO 2 Naturgas 4978 MWh = kg CO 2 Olja 2319 MWh = kg CO 2 El MWh = kg CO 2 Totalt MWh = kg CO 2 Fördelat på: m² (A-temp) AB Höganäshem: Fjärrvärme MWh = kg CO 2 Gas 1395 MWh = kg CO 2 Olja 253 MWh = kg CO 2 El 6480 MWh = kg CO 2 Totalt MWh = kg CO 2 Fördelat på: m² (A-temp) VA- verket: El 4,2 MWh = 4200 kg CO 2 Gatubelysning: (c:a 7000 st) El 2754 MWh = kg CO 2

5 5(18) Transporter Kommunens fordon (bensin) km = kg CO 2 (diesel) km = kg CO 2 AB Höganäshem (bensin) km = 3990 kg CO 2 Privata fordon (bensin) km = kg CO 2 Det finns idag ett stort antal fordon på marknaden som kan drivas med alternativa bränslen från förnyelsebara energikällor, dessutom är alla alternativa drivmedel utom el skattesubventionerade. Höganäs Kommun hade st personbilar, varav 19st(26 %) var miljöbilar, renhållningsbilar 6st varav 5st har Euroklass 5 med urea. Resor Flyg (85 resor) km = kg CO 2 Tåg (223 resor) km = 2490 kg CO 2 Utbildningsförvaltningen (Total reslängd) km = 8640 kg CO 2 Socialförvaltningen (Total reslängd) km = kg CO2

6 6(18) Målsättning Energiplan: Verksamheternas delmål för användning av fjärrvärme, gas, olja och el för 2014 är satt till en minskad energianvändning med 10 % med 2009 som basår. Slutmålet för 2020 är satt till en minskad energianvändning med 20 % med 2009 som basår. Transporter olika verksamheter Kommunen: Kommunen arbetar enligt policyn(se handlingsplan) för resor. Man har inte idag satt mål på energi och miljö hur mycket man skall spara på flyg och tågresor framtiden. Socialförvaltningen: Kommunen arbetar enligt policyn(se handlingsplan) för färdtjänstresor. Man har inte idag satt mål på energi och miljö hur mycket man skall spara på färdtjänstresor m.m. i framtiden. Utbildningsförvaltningen: Kommunen arbetar enligt policyn(se handlingsplan) för bussresor. Man har inte idag satt mål på energi och miljö hur mycket man skall spara på skolskjutsar och mattransporter i framtiden. 2012

7 7(18) Handlingsplaner hur Kommunen skall nå sina mål Fastighetsförvaltningen Höganäs kommun kommer eventuellt att binda det nya elavtalet för verksamheterna(förutom Höganäshem) med EON som träder i kraft med 10 % grön el. Fastighetsförvaltningens Energipolicy kommer att användas som verktyg i energieffektiviseringsplanen och förlängs till Energipolicy Fastighetsförvaltningen Bakgrund Kostnaden för energi har ökat kraftigt under de senaste åren. Denna utveckling kommer att fortsätta i överskådlig framtid. Energipolicyn är framtagen för att tydliggöra denna problematik och öka medvetenheten för vikten av optimal resursanvändning inom kommunen och därigenom dämpa denna utveckling med efterföljande kostnadsbesparingar samt mindre miljöpåverkan som följd. Energianvändningen ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan skapar också följdproblem för miljön. Mål Att minska energiförbrukningen till 2011 med 10 % för värme, el och vatten. Hur uppnår vi energimålet att ställa om till mer miljövänliga energisystem? Höganäs kommun ska i all sin verksamhet sträva efter lägsta energiförbrukning och effektiv resursanvändning i alla kommunens verksamheter med låg eller obetydlig påverkan på den inre och yttre miljön. Detta uppnås genom: Optimal organisation Energioptimala lösningar Hushållning med energi

8 8(18) Organisation Internt har kommunen krav på sig att driva förvaltningen av sina fastigheter på det totalekonomiskt bästa sätt som är möjligt. Detta innebär att kommunens organisation skall vara korrekt anpassad till sina uppgifter. Följande områden skall organisationen vara anpassad för och därigenom kunna hantera på ett professionellt sätt: Tekniken i våra anläggningar blir hela tiden mer och mer komplicerad. T ex driftövervakning, ventilation, brandlarm mm. Den löpande tillsynen och skötseln skall utföras optimalt. Fastigheterna skall drivas så energioptimalt som möjligt. Miljöaspekterna inom våra fastigheter skall hanteras på ett optimalt sätt. Kompetensnivån hos våra anställa skall vara så hög att vi kan hantera arbetsuppgifterna på ett person- och egendomssäkert sätt. Det är viktigt i alla organisationer att personalen är fokuserad på att ta hand om våra hyresgäster på bästa sätt. Organisationen på fastighetsavdelningen skall fortlöpande anpassas för att kunna hantera de ökande kraven. Organisationen skall fortsatt fokusera på kompetensutveckling. Energieffektiva lösningar Fastighetsförvaltningen skall i den löpande förvaltningen samt vid ny-, om - och tillbyggnation ta hänsyn till installationer/byggnaders totala egenskaper för att minimera energianvändningen. Vid byggnation skall kommunen välja material och teknik som så långt möjligt tar hänsyn till systemen och ger låg energiförbrukning. Vi ska sträva efter att ha väl genomtänkta planer för drift och underhåll som successivt anpassar våra anläggningar till en miljömässigt bättre standard med lägsta energiförbrukning för bästa inomhusmiljö. Där det är möjligt skall anslutning ske till fjärrvärmenät under förutsättning att överskottsvärme, biobränsle eller andra förnyelsebara bränslen används. Av den totala kostnaden sett ur hela produkten/ installations livslängd består installationskostnaden av en mycket liten del, kostnaden för tillsyn, skötsel, reparationer, underhåll och energiförbrukning är huvuddelen av totalkostnaden. Genom att fokusera på den del där de största kostnaderna uppstår - förvaltningsskedet - genomförs de åtgärder, investeringar som ger lägst totalkostnad för kommunen ur ett livscykelperspektiv. Livscykelkostnaden(LCC) är den genomsnittliga kostnaden sett ur dess tekniska livslängd.

9 9(18) I vår strategi ingår också att välja ut standardiserade produkter, genom detta väljer vi ut energioptimala produkter med bra kvalitet och därigenom minskas kostnader för reparationer och underhåll. Vi skall ta fram en styrhandling till konsulter och förvaltningar för att systematisera och kunna genomföra strategin i praktiken. Vi skall ständigt följa, medverka och utveckla nya energilösningar. Hushållning med energi Samtliga brukare/ hyresgästerna skall sträva efter att hålla mediaförbrukningen nere. Avrapportering Fastighetsförvaltningen skall fortlöpande redovisa energiförbrukningen och tillsammans med brukare effektivisera energianvändningen. Inneklimat Inomhusklimat och arbetsmiljö skall ej försämras genom åtgärderna i detta dokument. För att behålla ett bra inomhusklimat är en kravspecifikation upprättad för varje lokal. Denna specifikation skall gälla i samband med olika energisparåtgärder. Se bilaga 1 AB Höganäshem Energiplan Höganäshem har i sitt nya avtal daterat med Eon ingen grön el. Avtal är på gång att tecknas med Eon om Bra miljöval att gälla från 1april eller 1maj Avtalet innebär att el till oss produceras med 100 % vattenkraft. Höganäshem arbetar enligt Skåneinitiativet AB Höganäshem är med i det av SABO initierade Skåneinitiativet som har som målsättning att medlemsföretagen gemensamt skall sänka energiförbrukningen med 20 % till år Basåret är För bolagets del innebär det en minskning från 155 kwh/m 2 (2007) till 124 kwh/m 2 (2016). Detta innefattar uppvärmning av bostäder och produktion av varmvatten samt fastighetsel. Redovisningen omfattar de byggnader som fanns 2007, och som fortfarande finns i bolagets ägo. Personal från förvaltningsavdelningen deltar på träffar som SABO anordnar kring Skåneinitiativet. Många lovordade initiativ har kommit fram från flera av de deltagande bostadsföretagen. Bl.a. satsar många på solfångare, värmepump, vindkraftverk och flera bygger om sina självdraghus med frånluftsvärmepumpar. Självklart passar man på att tilläggsisolera vid renovering och ombyggnad.

10 10(18) Ett nätverk och diskussionsforum på facebook(med SABO som ägare ) håller på att byggas upp bland de deltagande medlemsföretagen. För att nå målet krävs insatser och engagemang från alla håll, styrelse, ledningsgrupp, medarbetare och hyresgäster. Statusbesiktning Samtliga byggnader skall genomgå en statusbesiktning för att bl.a. bedöma engergibesparings-potential. 50 % utfördes 2010, resten utförs Värmeanläggningar Samtliga bostäder värms upp av vattenburna radiatorer eller värmeslingor i golv. Injustering och balansering av vattenflödena har gjorts under senaste tiden på Verkstaden och Kolonien. Detta arbete skall fortskrida med målet att 2020 har samtliga bostadsområden en välbalanserad radiatorkrets. Rumstemperaturen kan på så sätt hållas jämnare inom huskroppen. Drift Fortlöpande utbildning av bovärdar och driftspersonal i energisparåtgärder och skötsel utifrån energisynpunkt. Kurs är inplanerad under våren Sammanställning av skötselinstruktioner och brukarmanualer för det egna fastighetsbeståndet skall tas fram. Solfångare för varmvattenproduktion Under ett år kan man approximativt utgå från att av den totala energianvändningen består 40 % av uppvärmt varmvatten. Sommarmånaderna består nästan all konsumtion av varmvatten. De flesta av våra byggnader är så väderstrecksplacerade och med lämplig taklutning att man med lätthet kunde montera förnyelsebar energi, typ solvärmefångare MWh gratisenergi kräver c:a m 2 solfångareyta. Tvättstugor Kostnaderna för att driva våra tvättstugor är höga. Både i servicekostnad och energi. Förslag har framtagits på Lyrans tvättstuga som idag har mycket hög elförbrukning. Ventilation I våra 50-60talshus finns endast självdrag. Kravet på att ha egen tvättmaskin i lägenheten ökar varje år. Med självdrag i lägenheten ökar fuktbelastningen i framförallt badrummen. En utredning skall göras om att på vindarna dra samman kanalerna till ett frånluftssystem med återvinning för förvärmt kallvatten till tappvarmvatten. I den befintliga kanalen dras en tät flexibel sotarslang.

11 11(18) Bergvärmepump En värmepumps vitalaste och dyraste komponent är kompressorn. En förväntad livslängd på dessa är år. Bergvärmepumpen på Eros har varit i drift sedan årsskiftet En plan för att ersätta denna med fjärrvärme bör göras under Fastighetsförvaltningen och Höganäshem Arbetar gemensamt för att minska energiförbrukningen. Så för att spara energi har vi börjat se över fastighetsbestånd med inriktning på bland annat följande punkter: Ventilation Injustering av driftstider på fläktar. Timer installeras vid behov för körning utöver ordinarie drifttid. Helgstopp inprogrammeras helger/vinter/sommar och höstlov. Verkningsgradsmätning på återvinning utförs på vinterhalvåret Frikyla utnyttjas från kylmaskiner med vattenkyld kondensor. Co2-styrning med återluft eller varvtalsstyrning av ventilation. Varvtalsstyrning fläktar/pumpar Spisfläktautomatik skall fungera, detta gäller även imkåpor. Värme Värmekretsar för ventilation/ värme injusteras med ute-kompensering. Fjärrvärmeretur skall vara så låg som möjligt. Helst under 40grad. Pumpar skall vara tryckstyrda om möjligt och vara utrustade med pumpstopp och motionering då ingen värmebehov finns. Byta energislag t.ex. från olja till pellets, värmepump el. liknande. Termostatventiler till radiatorer kontrolleras årligen och byts vid behov. Använda värmepumpar(ev. befintliga) till beredning av varmvatten för ventilation o värme Nya energislag: Värmepumpar/ solfångare/ vindkraft/ pellets/havre/ fjärrvärme m.m. Rumstemperaturer hålls efter överenskommen temperaturspecifikation i de olika verksamheterna. Rumstemperaturen i Höganäshems lägenheter skall vara nominellt 21 o C (+/- 0,5 o C) under uppvärmningssäsongen (15 Sept-15 Maj) Vatten Perlatorer med låg förbrukning skall fortlöpande installeras på kranar och duschar. Denna vattenbesparande åtgärd med luftinblandande perlatorer har påbörjats 2008 på Höganäshem. En uppföljning har gjorts för åren Denna visar på en vattenbesparing med 14,26 % med 2007 som basår. Detta system används även i Fastighetsförvaltningens skolor, förskolor m.m. Vid blandarbyten skall i första hand 1-greppsblandare monteras. Tappvarmvatten skall hålla 50 o C vid sista tappställe. Snålspolande WC installeras vid utbyte och nybyggnation.

12 12(18) El Vid utbyte eller nyinstallation av lysrörsarmaturer monteras T5-armaturer Efterhand byta ut till lågenergilampor Närvaro, lux, tid eller dagsljus styrning av belysning installeras efter hand på lämpliga objekt. Utomhusbelysning styrs av ljusrelä och ev. kopplings ur. Vid utbyte av vitvaror och tvättutrustningar skall om möjligt klass för lägst energiförbrukning väljas. För kyl och frys finns dessutom energiklasserna A+ och A++, där A++ använder minst energi. Höganäs Energi är vår distributör av elenergi. Det är hit vi betalar våra nätavgifter. För att minska kostnaderna görs översyn av storleken på våra huvudsäkringar och därmed fasta avgifter. Detta genomförs med fortlöpande jämna intervaller. Byggnader U-värde på vindar/fönster/dörrar med kontrolleras. Besiktning med värmekamera utförs på fastigheter med höga förbrukningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-verket VA-verket har idag ingen framtagen energistrategi. Gatubelysning Kommunen har antagit att lägga 1,7milj.kr/år för att byta ut cirka 3000 av totalt cirka 7000 gatuarmaturer från 125w kvicksilver till 50-70w natriumbelysning eventuellt kan led- belysning komma att användas vilket kommer att ge ytterligare lägre energiåtgång. Beräknad besparing efter ombyggnad är beräknad till cirka 970MWh/år.

13 13(18) Fordon Tjänstefordonspolicy antagen av kommunalfullmäktige Detta är ett utdrag för det som upptar miljö och energi Omfattning och Syfte Syftet med denna policy är att tillgodose behovet av tillgång till fordon, samt reglera fordonsinnehavet för förvaltningarna inom Höganäs kommun. Denna policy gäller vid samtliga inköp och leasing av bilar som får framföras med B-kort (under 3,5 ton). Syftet är att kommunen köper in fordon som bidrar till minimal miljöpåverkan. Anskaffning Alla inköp och kontakter handhavs av Tekniska Förvaltningen, fordonsansvarig. Höganäs Kommun har i enlighet med ambitionen att ha en miljöprofil på sin bilpark en kravlista med minimikrav rörande miljöpåverkan. Tekniska Förvaltningen har för detta ändamål tecknat avtal med ett antal återförsäljare. Tekniska Förvaltningen föreslår lämpligt fordon som uppfyller brukarens behov, gällande upphandlingar och kommunens riktlinjer Upphandlingen skall dessutom uppfylla av Höganäs Kommun uppställda kriterier för miljö och säkerhet. Miljö och trafiksäkerhet Följande krav ska tillämpas på samtliga fordon. Miljöbil skall väljas i första hand Diesel skall vara utrustad med partikelfilter. Friktionsdäck under vinterhalvåret. Fordon som körs på diesel ska ha motorvärmare. Däck ska innehålla mindre än 3 % HA-olja from Höganäs Kommuns fordon skall utrustas med kommunens logotyp och vid miljöbil även miljöbilsdekal. Miljöbil Miljöbil ska väljas i första hand. Med Miljöbil menas fordon som klarar den statliga definitionen eller dess efterföljare. Skulle den statliga definitionen förändras är det alltid den senaste som ska tillämpas.

14 14(18) Drivmedel Inom den fordonstyp och storlek som valts ska följande drivmedel användas utan inbördes prioritering: Diesel Bensin Fordonsgas El E85 Anvisning för användning av tjänstefordon Föraren ansvarar för att bilen hålls ren och proper samt att den är i trafiksäkert och miljömässigt gott skick. Utbyte av befintliga fordon Följande bilar ska tas ur bruk så snart som möjligt Alla fordon äldre än 12 år. Personbilar som släpper ut mer än 220g CO2/km enligt fordonsdata för blandad körning. Uppföljning/ ansvar I Höganäs Kommun skall det finnas en fordonsansvarig som står för alla inköp och försäljning Den fordonsansvarige har därmed en komplett sammanställning av kommunens fordonspark. Stickprov på tankning skall göras årligen. Ansvarig för denna policy är KS genom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Operativt ansvarig är fordonsansvarig Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som uppfyller kraven för befrielse från fordonsskatt enligt 11 a vägtrafikskattelagen (2006:227). Förordning (2010: 1104). Andelen miljöbilar som används i Höganäs Kommun verksamheter ska öka. Målsättningen är att år 2014 ska minst 50 procent av de personbilar som ägs av Höganäs kommun vara miljöbilar. Renhållningens mål är att samtliga bilar skall vara Euroklass 5 med urea Målsättningen är att år 2020 skall samtliga personbilar som ägs av Höganäs kommun vara miljöbilar. Kommunen ska verka för att det finns tankmöjligheter för förnyelsebara bränslen i Höganäs och ta fram en handlingsplan för biogas och ökad användning av biogas.

15 15(18) Transporter: Höganäs Kommuns reseregler gäller från Detta är ett utdrag för det som upptar miljö och energi Bilresor: Finns Poolbil ledig ska sådan i första hand användas. Bengt Löfgren/ Socialförvaltningen: I avtalet som gäller färdtjänst finns krav inskrivna mellan Socialtjänsten och HBG:s Taxi AB. Enligt punkt Miljö står: Uppdragsgivarens mål och ambition är att Entreprenören skall sträva efter att använda miljövänliga fordon och drivmedel. Bensindrivna fordon utan fungerande katalysator får inte användas i trafiken. Dieseldrivna fordon ska drivas med diesel enligt miljöklass1 eller bättre. Dieseldrivet fordon skall vara utrustat med partikelfilter. Fordon som drivs med alternativa bränslen eftersträvas, Blan drivmedel som avses är rapsmetalyser(rme), etanol, biogas eller naturgas. Endast HA-oljefria däck bör användas. Friktionsdäck bör användas under vinterhalvåret. Uppfyllda krav av HBG:s Taxi AB 2011 är: Alla fordon är utrustade med partikelfilter och drivs med minst miljöklass1 diesel, samtliga fordon använder friktionsdäck på vintern. På sommaren används senast framtagna gummiblandningar i däcken för att miljöpåverkan skall bli så ringa som möjligt. Utbildningsförvaltningen: I avtalet som gäller Busstransporter finns krav inskrivna mellan Skolkontoret och Skånetrafiken. Utdrag ur Kontrakt 156:1/ angående miljön står: 3 Miljökrav fordon 3.1 Allmänt Miljöaspekten är synnerligen viktig för Skånetrafiken. Det långsiktiga målet är nollutsläpp av skadliga ämnen. I det kortare perspektivet skall de lösningar som ger störst miljönytta i förhållande till kostnad prioriteras. Under avtalstiden kan miljözoner komma att införas inom stadskärnor. Trafikföretaget ansvarar för att miljözonens krav uppfylls.

16 16(18) 3.2 Drivmedel Om inte annat avtalats drivs buss med diesel. Kvalitén på diesel skall vara lägst miljöklass1 eller den bättre kvalité som kan komma att erbjudas på marknaden. Intyg på bränslekvalite skall på begäran kunna uppvisas. Under avtalstiden kan krav komma att ställas på alternativ bränsledrift. Om så sker skall trafikföretaget medverka till att detta realiseras. 3.3 Alternativa drivmedel Alternativ till dieseldrift kan för enskilt trafikpaket efterfrågas. Alternativ A: Naturgasdrift B: Biogasdrift C: Annat bränsle Inköp: Inköps- och upphandlingspolicy för Höganäs kommun. Antagen av Kommunfullmäktige , 83 Denna inköpspolicy är utdrag för de krav som tar upp miljön. 1. Syfte Höganäs kommun bedriver en omfattande verksamhet inom olika område. För att verksamheten ska fungera tillfredsställande krävs ett ständigt flöde av varor och tjänster. Det är av stor betydelse för kommunens ekonomi hur upphandlingar hanteras, vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som uppnås samt till vilka villkor. 2. Mål med upphandlingsverksamheten Det övergripande målet med inköps- och upphandlingsverksamheten är att minska kommunens samlade kostnader för köp av varor och tjänster samtidigt som hänsyn tas till miljö och kvalitetskraven för varje upphandling. Detta ska ske genom att ta tillvara alla möjligheter till samverkan när det gäller upphandling och utveckling inom området. 4.2 Miljökrav Kommunen ska påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att ställa miljökrav i sina upphandlingar enligt kommunens gällande miljöpolicy. Kommunen ska också använda sig av Miljöstyrningsrådets kriterier (www.msr.se) som stöd i upphandling där så är lämpligt. Här ges förslag till relevanta miljökriterier på olika nivåer för olika varu- och tjänstegrupper samt entreprenader. Sociala och andra hänsyn kan, om nämnden så beslutar, också beaktas i upphandlingar. Dessa krav kan tillämpas i den mån de inte strider emot svensk lag eller EU-rätt.

17 17(18) Presentation av 2 åtgärder och exempel som fastighetsförvaltningen skall arbeta med. I beslutet om energieffektiviseringsstöd har åtgärd 5-6 valts enligt 3 förordning(2009:893) För att genomföra detta har vi valt ut ett antal fastigheter från energideklarationerna med höga förbrukningar och kommer att genomföra olika åtgärder för att sänka densamma. Solenergi är en åtgärd som kommer att utredas för att installeras med start 2011på: Idrottsplatser: Sporthallen, Julivallen, Jonstorp IP, Alströmervallen, Vikvalla, Lerbergets IP och Nyhamns IP. Förskolor: Norra Hage, Strandbacken, Klöverängen, Svanebäck, Jonstorps fsk, Brorsbacke, Sjöcrona, Stinsängen och Mars. Servicehus: Nyhamnsgården, Revalyckan och Vikhaga. Dessa anläggningar har idag el och olja som uppvärmning. Närvärme är en också en åtgärd som skall projekteras och installeras i Jonstorp mellan Jonstorpsskolan, Ishallen, Jonstorp IP, Revalyckan, Jonstorps kommunhus och Höganäshems hyresfastigheter. Projektering och installation påbörjas och beräknas vara färdigt 2014.

18 18(18) Höganäs Kommuns arbetsgrupp för genomförande av de energistrategiska målen. Anknytning Peter Andersson Fastighetsförvaltningen Energiansvarig 7497 Clas Olsson Fastighetsförvaltningen Fastighetschef 7250 Staffan Widman Fastighetsförvaltningen Sammanställning 7323 Lennart Andersson Samhällsbyggnadsförv. Gatuchef 7239 Fredrik Arthursson Samhällsbyggnadsförv. VA-chef 7256 Thomas Persson Samhällsbyggnadsförv. Fordon/personbilar 7269 Kaj Ling Samhällsbyggnadsförv. Renhållningschef 7237 Boel Personalkontoret Fordon/privatresor 7171 Bengt Löfgren Ekonomiavdelningen Inköpschef 7270 Magnus Månsson Utbildningsförvaltningen Förvaltningsekonom 7207 Socialförvaltningen Färdtjänst 7408 Lena Askeroth AB Höganäshem Förvaltningschef 7880 Lars Wallin AB Höganäshem Energiansvarig 7873

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGI OCH KLIMAT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-01-18 Handläggare: Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 20 Rapportering av energianvändning

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer