* il,( "",l!! r^ls"{- Ansiikan om bidrag. 0r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* il,( 7507. "",l!! r^ls"{- Ansiikan om bidrag. 0r 8-240138. http://mail.google.com/mail/?ui:2&ik:2e0d7fce26&view-att&th:124b6b0ade0ff6df..."

Transkript

1 Till Sparbanksstiftelsernas Barn.doc Sida 1 av 3 r^ls"{- * il,( 7507 Till Sparbanksstift elsernas Barn- och Ungdomsstilielse Ansiikan om bidrag Efremamn Helleland Miriam Iel r Djaknegatan 9 laig Uppsala r E'posl Hellelandmiriam3atgmail.com Skola (slrdieplan bifosas forhdee studier.) Klass Uppsala universitet tr BAdardrard,a,na ltr "",l!! Siikt belopp: Avser dr: 2010 vt Motivering till ansrjkninged (eventuell'ortsiittning pd si<1an 2): att ha l1ft mottagit tidigare bidrag har jag kunnat liisa mig till examen ikonstvetenskap och ddr.efter.en pabyggnad n masterproglam, masterprogmm i humaniora. Nu garjag mift sista ar och har faft utbetalning fdr.2009, men dnskar sdka bidrag fbr den sista terminen. varcn Mdl vid sommarens bdrjan :ir att ha en masterexamen i konstvetenskap Uppsala universitet. oftlattade beskrivning av sdkandens och vir.dnadshavamas ekonomi. har srudiebidrag flan CSN.

2 Till Sparbanksstiftelsemas Barn.doc Sida 2 av 3 Barn- och Utrgdomsstiftelse har till addamal att - antingen dir.ekt eller via etablerade isationer eiler institutioner - l?imna bidrag ltir utbildning av.barn och ungdomar, som lijrlorat en eller bida ftjriildrama eller som pa annat sdtt drabbats av flodvagskatastrof'en i Sydostasien i december utbildning av bafn och ungdomar. som drabbats av andra tmumatiska hiinderscr 3. - vidareulbildning av ldrare, liikale, psykologer och andra specialister, som isin verksamhet m6ter sadana barn och l24b6boade0ff6dt

3 Sida 1 av 1 Angiikan av bldrag hko.r* x l.ofr Miriam ll ll.land <i*ir :andr'] i ccft> doti inromaijcn 2 mv (2 dagar s dan) i";"!i!! Miri.m Hortetand <hg ca!!i",. 2 novemb r E ajn'. sn:r<ni1r. Ansok n v bd lg gmail.com Hsj Jag har d ssvans mislat an skict in min nsdkan v bid-g i ran ud. Ddd6l skckar jag den ryttda btanker n, sa mycker jag har hafi mojrigh t atr rvrra i, rirrdrg nu och hoppas ar jas kan ta m6,righ r an komprd m d;;a ocn lr<rcra in oen ritiob s;nar i;ck6n. Jag h. tidig erherrit bi4as, sa jag rdrmodar an ni har uppgifre. om mig rcdan. Dock bsrjas om u6dkr t6r d n sna snsa*an och noppas an d r kan ordna sio ia statl $ Tlll Sparbankssitt born8 aam.doc q 47kB Visa em HTi^ doona scn lll E$!!e 'i- -'r," /,-a/' r/ L'7 " Er n^nl"l ha- l;n"rn-otll)sa.. At- f."% n'o? da9 \ or. 't""" +vf, g$vrgrr d,,.- d^+ hjtd y,-1"^rdtl*'tunx-"- R"" o[tir."5qrl4 el-^- \^drr* O<- t+ttf h-or.dq fn4^/tovl +o.(edq-5. M tlvh [4-lniorr- +-\e,,{tot&d http ://mail. goo gle. com/maiv?ui:2&view:bsp&ver: 1 qygpc gurkory

4 Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Nr 49 Miriam Helleland Vaksalagatan 31 B Uppsala l Styrelsens beslut om bidrag Styrelsen ftir Sparbanksstiftelsemas Bam- och Ungdomsstiftelse har vid sitt sammantrade den 30 mars 2007 beslutat bevilja dig ett bidrag pi ki. "Miriam Helleland. som iir 226Lr, har ftirlorat sin far och sin bror. Hon sdker nrr bidrag fiir sina studier p6 Uppsala Universitet, diir hon nu snart har studerat i tre ar. '/ Styrelsen besldt att liimna ett bi&ag pi kr ftir tre ars iterstdende hdgskolestudier. Utbetalningen for ir 2007 kommer att ske pa ftireliggande uppgifter. Utbetalningama ftr iren 2008 och 2009 kommer att g6ras i mars minad respektive ar efter det att Miriam skriftligen rekvirerat medlen. Studieintyg fran hdgskolan skall fogas till rekvisitionema." -/n/1 *./-:- Lars-Erik Rastin Sekreterare Tel Mobil lje o-rnl4/a-c Adress c/o Lars-Erik Rastin Lekstorpsvagen l9 4434l GrAbo Tel I 34 E-post c:\documents and s ttings\lars grik\mina dokument\bam- och ungdomsstiftelsen\rneddeland n\2007\positiva beslul doc

5 @UPPSALA UNIVERSITET uppsala univere itet Konetvetenskapl iga inet itul ionen Regi s cre!ings ineyg f6r MIRIAM IIELLELAND Antagen li11: Masterproglan i hurnaniora r^n c Frraf an ELr ^ 120 h6gskolepoang H6stterminen 2009 raai -ir-r.d hl 5Rv00? Ut s tal lningrum: Betraktare ha^-l^ l ah^and ( (vecka L01 5KV631 Examensarbete pa avancerad uu:j o^er epvai:j (vecka ) o L-r8) ideologier niva (masterexamen) 45.0 Leser delra Eermin 7.5 h6gskol epoang L5.0 h6gskolepoeng ovanst5eode ir ett utdrag ur registtet f 6r studiedokumentation. uppsala den 3 november batt-+'*, 50 h6gskolepoeng motsvarar ett ars heltidsstudier. IIPPSALA L]MVERSITET Konstvetenskapliga Institutionen Box IJPPSALA

6 @UPPSALA UNIVERSITET Uppsala univers i tet Konstveten6kapl lga inst ieut ionen ctsrr,ii ai hlrrd fa, MIRIAM I{ELLEI,AND Exanen: Filosof ie kandidatexarnen Huvudanne: Konstvelenskap It6g6kolepoang: Utfardad: Poang:120,0 Avslutade kurser Hp BeEyg Datum Konslvetenskap A - allmen konsthistoria Tyska A KonstvelenEkap 81 - swensk och nordisk konsthistoria Konstveteiskap c].- konstwe Eenskapl ig teori och metod Titel pa projektarbete/uppsate: Jeeu liv i sju velk ur Carl Blochs per6peliiv. da nsk kolstner under 1800-talet. Ea kristsen VG 200? Sven ka spreket/ nordibka sprak A 30, or-25 svenska spraket/ nordi ka sprak B a -22 Retorik och p!e se[cat ionsteknik 2008-ro-24 Generalia: Kons tve t enekapl ig teori och metod Vad vet j ag? '7.5 VG 200a - L2-L8 RritiBkt mediebruk I KriEiskE mediebruk II Sunma totalt: 2!7.5 h6gskolepoang Ovanstaende ar ett uedrag ur regi6eret for studiedokumentat ion. uppsala den 3 november 2009 qfll,ru4 tl) l4-!41r4 - k-a'--t; GrrNNErr wbsrrrnc-basrrn 0' UPPSALA T]NTVTRSITET Konstvetenskapliga I nslituti'rncn Box UPPSALA

7 Uppsala un j-velsitet Konstvetenskapliga inslitutionen er,,/liaihtrrd far '181 MTRIAM HELLEI,AND I intyget ingar kurser/prov som konverterats ti11 hogskolepoeng 1juli O hogskolepoang molsvarar ett ars heltid66tudier. C:fvwI^^rL n) v.-4;a- Pn^-{* LIPPSALA Lfi.ilVLitSll: l Konstvetenskapliga lnstirutiolcn Box LIPPSALA

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats.

Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats. Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats. Föreningens stadgar 9 säger: Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna ompletteringar på omvux Sid 1/4 ör dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än,

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Information om kursen Antikens gnostiska traditioner och dess plats i modern kultur: Kurskod RK007g

Information om kursen Antikens gnostiska traditioner och dess plats i modern kultur: Kurskod RK007g Information om kursen Antikens gnostiska traditioner och dess plats i modern kultur: Kurskod RK007g Jörgen Magnusson Telefon: 0611 862 93 jorgen.magnusson@miun.se 22 juni 2011 1 Välkommen! Du är hjärtligt

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar vaxllust..*"'**.. '*.... *.* ORVAL ING RATT~LSE 0 LA For ning n Leader Vaxtl t Varmland 20 J0 Inledning BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2010 Foreningens tredje verksamhetsar Forening n Lead r Vaxtlu t Vannland

Läs mer