Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning"

Transkript

1 Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012

2 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid beslut som rör FöretagsArena Sotenäs. Målgruppen i enkätundersökningen är kommunens delårsboende, det vill säga de som är fastighetsägare i Sotenäs kommun men som är mantalsskrivna på annan ort enkäter sändes ut till delårsboende i april månad. 15 juni hade 1369 enkätsvar kommit in. Svarsfrekvensen är 42 procent. 462 av samtliga svarande, det vill säga 34 procent, är företagare. Vore det representativt för gruppen delårsboende i Sotenäs kommun är det en anmärkningsvärt hög siffra. 302 av 462 företagare kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun, det motsvarar 65 procent. 654 delårsboende av samtliga svarande kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun, det motsvarar 48 procent. 250 svarande kan tänka sig att flytta sitt/starta upp nytt företag helårs- eller delårsvis i Sotenäs kommun. Faktorer som avgör om den delårsboende flyttar till Sotenäs kommun eller inte skiljer sig en hel del mellan företagare och de som inte är företagare. Företagaren flyttmotiveras primärt av marknad, företagsklimat och en bra IT- infrastruktur. Tvärtom flyttmotiveras delårsboende som inte är företagare primärt av arbete, pension och familj. Även om cirka 20 procent av företagarna anger marknad som avgörande faktor, är det betydligt fler företagare som inte anger marknad som avgörande faktor. Det förklaras sannolikt av att många företagare idag är relativt platsobundna när det kommer till kundunderlaget, att många är konsulter och av att närmare 50 procent av respondenternas företag utgörs av 0-2 anställda. Några delårsboende skriver uttryckligen att geografin spelar mindre roll. Relativt många företagare bland de delårsboende verkar därmed vara ganska flyttningsbenägna, vilket talar till FöretagsArena Sotenäs fördel. Denna platsobundenhet ringar i sin tur in behovet av en god IT- infrastruktur i Sotenäs kommun, Med denna förstudie som grund ringas en potential in; Sotenäs kommun verkar ha relativt goda förutsättningar att attrahera delårsboende att flytta hit sina/starta upp nya företag. Om företagare etablerar sig i Sotenäs kommun kan det i sin tur locka hit delårsboende som ej är företagare och som önskar arbete i kommunen. Det vill säga, i de fall företagsverksamheterna expanderar/utvecklas och är i behov av ny arbetskraft. Fler företag i Sotenäs kommun lägger grund för en möjlig vändning i positiv riktning av såväl ålders-, befolknings- som samhällsutvecklingen i stort. Det finns ett intresse hos flera delårsboende i att bidra med finansiellt eller kunskapsmässigt stöd vid etablering av FöretagsArena Sotenäs. Delårsboende kan med fördel vara resurser i uppbyggnad och utveckling i egenskap av affärsänglar, mentorer och föredragshållare. Nu kvarstår en uppskattning av hur stort FöretagsArena Sotenäs bör bli och hur arenan ska utformas. Genom efterföljande dialog med delårsboende och övriga intressenter i höst ska svar sökas om vilka behov och önskemål som finns. Med denna rapport som underlag, beslut om kommunens framtida roll samt efter genomförd målgruppsanalys, ska en affärsplan för FöretagsArena Sotenäs formuleras.

3 Innehåll Sammanfattning 1. Bakgrund Inledning FöretagsArena Sotenäs Sotenäs kommuns vision och mål Sotenäs kommuns företagsklimat idag? Hur ser förutsättningarna ut i Sotenäs kommun? Vad händer framöver? Resultat Inledning Antalet svarande Kategorisering av enkätsvar Den här rapporten = en första kunskapsgrund Befolkningens sammansättning Åldersutvecklingen idag och imorgon? Vistande i Sotenäs kommun Omfattande vistelsetid Delårsboende blir helårsboende? Övergripande fakta om företagaren Många delårsboende är företagare Vilka branscher? Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs kommun Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs kommun? Företagare med visioner om att starta upp ett nytt företag Angående faktorerna Vad flyttmotiverar övriga delårsboende? Övriga synpunkter Frågor som är angelägna för samtliga delårsboende Framträdande frågor hos företagaren Framträdande frågor hos de som ej är företagare Bygglov, båtplatser, med mera Mottagandet av FöretagsArena Sotenäs? Flera delårsboende tror på initiativet Flera delårsboende vill vara med och bidra Telefonen har gått varm efter enkätutskicket! Slutsatser Inledning Sammanställning av resultat och analys Potentiellt fler företag och helårsboende Resultat och analys visar att Reflektioner... 22

4 1. Bakgrund 1.1 Inledning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid beslut som rör FöretagsArena Sotenäs. Det huvudsakliga syftet med förstudien är att uppskatta hur stort intresset är hos gruppen delårsboende vad gäller att starta företag i Sotenäs kommun, samt vilka faktorer som vore avgörande för att göra det. Denna rapport ska, tillsammans med efterföljande dialog med intressenter och precisering av kommunens roll och visioner, lägga grund för formulering av en affärsplan. 1.2 FöretagsArena Sotenäs Företagarna i Sotenäs kommun har under ett antal år efterlyst en gemensam fysisk plattform som erbjuder möten mellan och tillgång till olika kompetenser och tjänster. 1 Sotenäs kommun har uppmärksammat detta intresse från marknaden och företagarna. Det ledde i sin tur till att projekt FöretagsArena Sotenäs startade i januari Syftet med FöretagsArena Sotenäs är att den ska vara: en central och naturlig plattform för att skapa förutsättningar för små och medelstora företag med möjligheter att utvecklas. Den ska stimulera till ökat hållbart entreprenörskap och nyföretagande samt förbättra utvecklingsförutsättningarna för såväl befintligt som presumtivt näringsliv och stötta den unga generationens entreprenörstänkande. 2 Projekt FöretagsArena Sotenäs är i dagsläget att förstå som en förstudie och utgörs primärt av genomförandet av en enkätundersökning riktad till gruppen delårsboende. Den här rapporten består i resultatredovisning och analys av enkätundersökningen. 1.3 Sotenäs kommuns vision och mål Sotenäs kommuns övergripande vision 2020 är: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. 3 Denna vision är indelad i 7 inriktningsmål 4, varav två tydligt tangerar projekt FöretagsArena Sotenäs, de är nedan angivna i fetstil. 1. Ett gott liv i Sotenäs - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt 3. Goda betingelser för företagande 4. En attraktiv besökskommun 5. Alla finner sitt önskade boende 6. Ett rikt fritids - och kulturutbud 7. Ett livslångt lärande Såväl goda betingelser för företagande som ett livslångt lärande är vägledande mål bakom FöretagsArena Sotenäs, vilket framkommer tydligt av följande illustration. 1 PowerPoint- presentation (2011), Bakgrunden till FöretagsArena Sotenäs, ( ) 2 Gunnarsson Succkie och Samuelsson Jörgen, Tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA), Sotenäs kommun ( ) 3 Sotenäs kommun (2012) ( ) 4 Ibid. 1

5 Figur 1. Modell FöretagsArena Sotenäs Källa: Arbetsgrupp FöretagsArena Sotenäs (2012), TUA, Sotenäs kommun Som framkommer av figuren ovan är FöretagsArena Sotenäs tänkt att fungera som idéinkubator där det finns goda möjligheter att nätverka, arbeta med företagsutveckling, projektsamordning och resursoptimering. Genom Sotenäs FöretagsArena avser med andra ord Goda betingelser för företagande uppnås. Inriktningsmålet Ett livslångt lärande tangeras likaså i projekt FöretagsArena Sotenäs. På arenan ska ett nära samarbetet etableras med Vuxenutbildningen och Campus Väst. Därtill kommer andra samarbetspartners att knytas an till verksamheten såsom Chalmers, Innovatum och/eller andra organisationer och projekt, vilket i sin tur möjliggör grund för ett omfattande kursutbud och livslångt lärande. Det innebär att det finns goda förutsättningar att skapa en innovationsrik miljö på FöretagsArena Sotenäs för såväl befintliga och presumtiva företagare som för de som studerar. Företagare och studenter kan träffas och utbyta tankar i gemensamma samlingslokaler. Sannolikt uppstår där nya idéer. 1.4 Sotenäs kommuns företagsklimat idag? I början av 2012 genomfördes en SWOT- analys baserat på en enkätundersökning som riktades till befintliga företagare, organisationer och föreningar i Sotenäs kommun. Enkäten sökte svar om vad företagare rent allmänt tyckte om servicen i kommunen, inte minst vad de tyckte om företagsklimatet. Det som bland annat framkom i SWOT- analysen var att företagarna upplevde att det rådde brist på välutbildad arbetskraft i kommunen, och att det därmed var svårt att rekrytera personal. Flera företagare betonade därtill att det var ett hot att det fanns små resurser för näringslivsutveckling i Sotenäs kommun. För att förebygga detta var ett par av de förslag som återupprepades hos respondenterna en förbättrad kommunikation mellan kommun och företagare, likaså att ett företagshotell startades upp. 5 5 Samuelsson Jörgen (2012), SWOT-analys av enkätundersökning,

6 1.5 Hur ser förutsättningarna ut i Sotenäs kommun? pågick projekt Delårsboende- en resurs för hållbar utveckling i norra Bohuslän. I projektet genomfördes en enkätundersökning som riktades till gruppen delårsboende. Professor Dieter K. Müller analyserade nära 5000 inkomna enkätsvar och sammanställde dem i en rapport, I rapporten framkommer det att relativt många delårsboende i Sotenäs kommun kan tänka sig att flytta permanent till sin fritidsbostad. Därtill anger relativt många att de kan tänka sig att flytta sitt företag till Sotenäs kommun. Enkätundersökningens resultat väckte många nya frågor. Vilka är förutsättningarna för att delårsboende ska trivas ännu bättre, vistas i sin fritidsbostad under längre tid, starta upp företag, bli mer/vara fortsatt engagerad i samhällslivet eller rentav att flytta till sin fritidsbostad permanent? Vilka specifika behov finns av kommersiell och offentlig service? Att söka svar på dessa frågor är högrelevant i arbetet att utveckla kommunerna till att bli mer attraktiva att bo och verka i. I den SWOT- analys som genomfördes 2012 framkom det att företagare i Sotenäs kommun anser att det råder brist på välutbildad arbetskraft i kommunen. Enligt enkätundersökningen (2010) har delårsboende i norra Bohuslän till skillnad från de helårsboende en relativt hög lägsta utbildningsnivå. Omkring 75 procent av respondenterna uppges ha eftergymnasial utbildning. 6 När enkätundersökningens siffror för utbildningsnivån hos de delårsboende jämförs med SCB:s siffror för den helårsboende befolkningen i norra Bohuslän, är andelen med eftergymnasial utbildning omkring 50 procent fler hos gruppen delårsboende. 7 Enligt tolkning av Müllers resultatrapport (2010), verkar det finnas en potential att attrahera fler delårsboende att flytta till Sotenäs kommun - och då inte bara om kategorin pensionärer utan även verksamma företagare och högutbildad arbetskraft (det senare om det finns kvalificerade arbeten att erbjuda). Kairos Future är ett konsultföretag som gör trend- och omvärldsanalyser. Kairos Future lyfter fram tänkandet som den nya produktionsfaktorn och att tänkandet är att förstå som det viktigaste och starkaste konkurrensmedlet idag. Av den anledningen kallar Kairos Future vår tid för T- samhället (Tankesamhället). Kunskapsarbete har i T-samhället blivit en hårdvaluta och själva motorn i ekonomin såväl globalt som för enskilda kommuner. 8 Införstådd med den analys som Kairos Future har gjort blir det ännu viktigare att analysera hur delårsboende ser på Sotenäs kommun som företagskommun. Anser de att rätt plats finns här för utväxling av kunskap? 1.6 Vad händer framöver? Samtliga delårsboende i Sotenäs kommun kommer att bjudas in till ett möte i höst. Där kommer resultat från enkätundersökningen att presenteras. I det sammanhanget är det tänkt att lokala företagare, tjänstemän och politiker ska närvara. Lokala företagare har då möjlighet att nätverka med presumtiva företagare och tvärtom. Frågor angående projektet kan riktas direkt till tjänstemän, likaså kan frågor ställas direkt till beslutsfattande politiker. 6 Müller K. Dieter (2010), Delårsboende som resurs för tillväxt och utveckling i norra Bohuslän Resultat av en enkätundersökning, s.11 7 Johansson Martina (2012), För vem är norra Bohusläns avbefolkningskommuner attraktiva? En studie av flyttströmmar till och från Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun, s.24, ( ) 8 Kairos Future (2012), Från arbetsmarknadsregioner till arbetsmarknadsnätverk. Idéskrift 2 om T-samhället och kommunerna, T- samhällets nya verktyg, Februari 2012, ( ) 3

7 Parallellt med den här förstudien pågår projekt Tillväxtgrupp delårsboende. 9 Projektet är att förstå som en fördjupning av och fortsättning på projekt Delårsboende- en resurs för hållbar utveckling, Tillväxtgrupp delårsboende täcker Lysekils, Sotenäs, Strömstads och Tanums kommun och pågår till och med september Projektet medfinansieras av Fyrbodals kommunalförbund, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Genom en intervjustudie med delårsboende (sommaren 2012) ska fördjupad förståelse bringas om vilka faktorer som är avgörande för att delårsboende ska trivas ännu bättre/spendera mer tid/flytta hit sina företag/flytta till sin fritidsbostadskommun. Slutrapporten av intervjustudien beräknas bli klar i november. Resultatet kommer att spridas till och diskuteras med arbetsgruppen för projekt FöretagsArena Sotenäs. Likaså kommer resultatet från den här förstudien att diskuteras med arbetsgruppen för projekt Tillväxtgrupp delårsboende. Baserat på denna förstudie och efterföljande dialog med delårsboende i höst (fördjupad analys av målgrupper, betalningsförmåga mm) ska en affärsplan för FöretagsArena Sotenäs formuleras. Affärsplanen kräver inte minst kunskapsunderlag om vad som eventuellt skulle kunna konkurrera med redan befintliga anläggningar i kommunen. 9 Tillväxt Bohuslän (2012), ( ) 4

8 2. Resultat 2.1 Inledning Antalet svarande I april 2012 sändes en enkätundersökning ut till 3280 delårsboende. 10 Slutdatum för att besvara enkäten var 22 maj, trots det fortsätter svar att komma in i början av juli. Intresset har med andra ord varit stort. Denna studie baseras på de 1369 svar som hade kommit in 15 juni. Svarsfrekvensen är 42 procent. Svarsfrekvensen bedöms tillräckligt bra dels med tanke på omfattningen av antalet svar, dels med tanke på att 462 delårsboende som har besvarat enkäten är företagare. Därmed är det många värdefulla åsikter för Sotenäs kommun har att tillvarata som en första kunskapsgrund vad gäller beslut om FöretagsArena Sotenäs. Det ska det göras tydligt att det är antalet svarande som det fokuseras på i den här resultatredovisningen och inte representativa procent (för delårsboende som grupp). Det förklaras av att det är kunskap om hur många delårsboende som är intresserade av att starta företag i kommunen som är det verkligt intressanta. Det vill säga, en uppskattning av hur många antalet kontorsplatser som kan bli aktuellt att planera för på FöretagsArena Sotenäs. Den större merparten av de delårsboende som inte har besvarat enkäten är sannolikt inte heller särskilt intresserade av att flytta hit sitt/starta upp nytt företag i kommunen Kategorisering av enkätsvar Enkäten består av flertalet öppna svarsalternativ. Här ser ni några exempel på hur kategoriseringen av de öppna svaren har gått till. Respondenternas svar är angivna till vänster, kategoriseringen till höger. Figur 2. Kategorisering av enkätsvar Kategoriseringen hade sannolikt kunnat göras annorlunda. Syftet är dock att denna rapport ska bidra med en god uppskattning snarare än en sanning. Kategorisering är en medveten förenkling av svar. Somliga kategoriseringar är mer tydliga än andra. Boende är ett exempel på kategori som kan stå för flera olika betydelser; allt ifrån att den svarande anger att hon/han väntar på att få bygglov beviljat, till att fritidshuset behöver vinterbonas eller att hon/han söker efter lämplig hyresrätt i kommunen. Om en svarande skriver att hon/han väntar på att få bygglov beviljat och att ärendehanteringen av bygglovet inte har hanterats på ett bra sätt så kategoriseras det i sin tur till flera faktorer: nämligen boende, offentlig service och bemötande. Det avser eliminera risken att jag som kategoriserar ska ta ställning till vilken faktor som väger tyngst (det är näst intill en omöjlig uppgift, och därför ej 10 Enkäter har skickats till delårsboende som är mantalsskrivna i annan svensk kommun, och ej till de som är mantalsskrivna utomlands 5

9 önskvärd). Syftet med denna förstudie är att skönja tendenser i enkätsvaren. För fördjupad förståelse är dialog med delårsboende omistligt. Rapporten fokuserar framför allt på generella och övergripande faktorer, såsom offentlig service, arbete och boende. Specifika faktorer såsom sjukvård lyfts dock fram, i de fall flertalet delårsboende belyser samma specifika faktor (se figur 2). För mer information om kategoriseringen, se bilaga 2. Då enkätundersökningen sändes ut i april hade inte ett politiskt beslut fattats om FöretagsArena Sotenäs skulle bli verklighet eller inte. Därmed kunde inte frågor ställas i enkäten som uttryckligen gällde FöretagsArena Sotenäs. Det innebär att frågeställningarna är mindre specifika, såsom: Kan du tänka dig att flytta ditt företag till Sotenäs kommun?. Vill du ta del av frågeställningarna, se bilaga Den här rapporten = en första kunskapsgrund Den här rapporten är att förstå som ett resultat av en förstudie, varefter fördjupad kunskap först uppnås genom att etablera en dialog med delårsboende och andra intressenter (se 1.6 Vad händer framöver?). Resultatredovisningens efterföljande analys syftar till att åskådliggöra och problematisera framträdande tendenser. Denna förstudie kommer att utgöra ett första kunskapsunderlag vid formulering av en affärsplan för FöretagsArena Sotenäs. 6

10 2.2 Befolkningens sammansättning Åldersutvecklingen idag och imorgon? Åldersfördelningen hos helårsboende Följande illustreras åldersstrukturen i Sotenäs kommun respektive riket, Sotenäs kommun Riket Figur 3. Åldersstruktur i Sotenäs, 2011 Figur 4. Åldersstruktur i riket 2011 Källa: SCB ( ) Källa: SCB ( ) I figuren som illustrerar åldersstrukturen i Sotenäs kommun blir det tydligt att det framför allt är en åldersgrupp som dominerar, nämligen personer omkring år. Det är en framträdande skillnad som uppstår vid en jämförelse av Sotenäs kommuns åldersstruktur med rikets. I riket framträder tre dominerande åldersgrupper, nämligen 40-, 60- och 90-talisterna Åldersfördelningen hos delårsboende Åldersstrukturen i Sotenäs kommuns fritidshushåll (enkät 2009) respektive åldersstrukturen hos fritidshusägarna (enkät 2012) är följande: Åldersstruktur hos Sotenäs kommuns fritidshusägare, ,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% Män Kvinnor Figur 5. Åldersstruktur i Sotenäs kommuns fritidshushåll 2009, Källa: Müllers enkätundersökning (2010) 11 Figur 6. Åldersstruktur hos Sotenäs kommuns fritidshusägare 2012, Källa: Enkätundersökningen, 2012 Som framkommer ovan är det en övervägande andel fritidshusägare som är år, De delårsboende som har besvarat den här enkäten (2012) och som är 55 år och yngre motsvarar endast 24,5 procent. Ålderssammansättningen som framträder i den här enkätundersökningen bekräftar med andra ord de tendenser som framträdde i enkätundersökningen som genomfördes Müller Dieter K. (2010) Delårsboende som resurs för tillväxt och utveckling i norra Bohuslän Resultat av en enkätundersökning, s. 10 ( ) 7

11 Skillnaden som framträder i figur 5 och 6 är att det är fritidshusägarens ålder (och/eller hans/hennes fru/man/sambo som besvarat enkäten) som har efterfrågats i denna enkät - till skillnad från 2009 där samtligas åldrar i fritidshushållet efterfrågades. Den lilla utbuktning som syns i figur 5 ringar in åldrarna år, vilket med andra ord är åldrarna på fritidshusägarnas barn eller barnbarn. Den yngsta fritidshusägaren är 26 år och figur 6 kan därför inte jämföras med figur 5 i sin helhet. Därtill ska det lyftas fram att åldersfördelningen är mer detaljerat illustrerat 2009, då åldersgrupperna 2012 är grupperade och ej illustrerade per år. Åldersfördelningen hos de delårsboende som har besvarat denna enkät bekräftar de tendenser som framkommer i såväl Sotenäs kommuns delårs- som helårsboendes befolkningspyramid (2009 respektive 2011). Åldersstrukturen är sned i Sotenäs kommun, ett mönster som framträder tydligt i jämförelse med riket Samhällsutveckling är avhängigt åldersstrukturen Enligt en landsbygdsdefinition kategoriseras Sotenäs kommun som avlägsen landsbygd (längre än 2,5 mil till en stad med färre än invånare). Den avlägsna landsbygden har lättast att locka kategorierna äldre människor och egna företagare till inflyttning. En tänkbar anledning är att ingendera är direkt beroende av den lokala arbetsmarknaden. 12 Ekonomisk utveckling är avhängigt befolkningsstrukturen, då balans mellan de som blir försörjda och de som försörjer är central, inte minst för att tillgodose medborgarna med välfärdstjänster. 13 Befolkningens sammansättning blir av än större betydelse i ett samhälle när den minskar i antal, som det sedan många år har gjort i Sotenäs kommun. En av förklaringarna till befolkningsminskning i flertalet landsbygdsregioner är sned åldersstruktur. Det bidrar i sin tur med ett minskade födelsetal. Om det enbart är pensionerade delårsboende som Sotenäs kommun lockar att bli helårsboende, stärks kommunens redan sneda åldersfördelning. Åldersfördelningen hos gruppen delårsboende (se stycke och ) ringar in ett faktum, nämligen att om det är möjligt att attrahera delårsboende att flytta hit som vill starta upp verksamheter i kommunen, dvs. flytta hit innan pensionsålder, så är det av stort värde för Sotenäs kommun. Ett starkare företagsklimat bidrar i sin tur till att lägga grund för en positiv vändning vad gäller såväl ålders-, befolknings- som samhällsutvecklingen i stort. 2.3 Vistande i Sotenäs kommun Omfattande vistelsetid I genomsnitt spenderar den delårsboende 10 veckor per år i Sotenäs kommun. Det motsvarar 70 dagar. Mer specifikt och indelat i olika åldersklasser illustreras vistelsetiden genom följande stapeldiagram. 12 Hjort Susanne & Malmberg Gunnar (2005), The attraction of the rural characteristics of rural migrants in Sweden 13 Fransson Urban (2004), Äldrelandskapet Äldres boende och flyttningar, s

12 Antal vistelseveckor per år i Sotenäs? år år år 66 år - Stapeldiagram 1. Antal vistelseveckor per år i Sotenäs kommun Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Som framkommer av stapeldiagrammet ovan är Sotenäs kommun en attraktiv kommun att delårsvis bo i. Delårsboende som är år spenderar i genomsnitt 8,5 vecka per år i Sotenäs kommun. De som är år spenderar årligen något mer tid i sina fritidshus, nämligen 10 veckor i genomsnitt. Vistelsetiden tilltar ytterligare något i pensionsåldern. De som är 66 år och äldre spenderar i genomsnitt 12,5 vecka om året i Sotenäs kommun, vilket motsvarar 87,5 dagar. Vistelsetidens medelvärde hos de delårsboende varierar med andra ord mellan 8,5-12,5 vecka per år. 14 En successiv ökning av antalet spenderade veckor framträder med en stigande ålder. Därtill framkommer tendensen att vistelsen är omfattande i största allmänhet, oavsett ålder, varmed begreppet delårsboende kan konstateras vara rätt benämning på denna grupp. Vistelsen äger, som förväntat, framför allt rum från 1 maj till 30 september, enligt analys av öppna svar (se fråga 7, bilaga 1) Delårsboende blir helårsboende? 654 av 1369 delårsboende kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun, det motsvarar 48 procent av samtliga svarande. Det är anmärkningsvärt stor andel som kan tänka sig att flytta hit. Följande kommer svar att börja sökas om vad som avgör om en flytt blir verklighet, för såväl företagare som icke-företagare. Den här förstudien fokuserar dock framför allt på att söka svar om företagarens flyttmotiv. 2.4 Övergripande fakta om företagaren Många delårsboende är företagare 462 delårsboende av de svarande är företagare. Det motsvarar 34 procent. Vore det representativt för gruppen delårsboende som grupp vore det en anmärkningsvärt hög siffra. Därtill ska det betonas att det är 62 svarande som idag inte är företagare men som har visioner om att starta upp ett företag, vilket motsvarar 4,5 procent av samtliga respondenter. 38,5 procent av de svarande utgörs därmed av företagare och delårsboende som inte har företag i dagsläget, men som har visioner om att starta ett företag. 14 Hur antalet veckor har beräknats: De delårsboende som har svarat 10-20v har beräknats utifrån sitt medelvärde, dvs. 15. De som har angivit många som svar på antalet veckor har beräknats som 15 veckor. De få som har skrivit olika år har beräknats till 5 veckor. De som har skrivit Till och från april- oktober har uppskattats till 8 veckor. De som har skrivit varje helg beräknas som 15 veckor (2dgr x 52 veckor = 104 dagar/7= ca 15v). Den person som skrivit Veckoslut + semester har uppskattats till 20 veckor. De som har skrivit oftast på helger har uppskattats vistas 8 veckor/år i kommunen. De som har skrivit nästan alla helger har uppskattats till 10 veckor. Den som har skrivit minst 15v har uppskattats till 20v. 9

13 Av 462 företagare är det 302 personer som kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Det motsvarar 65 procent. Kan företagagare tänka sig att flytta till Sotenäs kommun? Företagare som kan tänka sig att flytta till Sotenäs Företagare som inte kan tänka sig att flytta till Sotenäs 35% 65% Tårtdiagram 1. Kan företagare tänka sig att flytta till Sotenäs kommun? Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Tårtdiagrammet ovan illustrerar att 65 procent av företagarna har angett att de kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Därtill ska det tilläggas att det är 52 delårsboende som inte är företagare idag, men som har visioner om att starta upp ett företag och som kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. 354 svarande är med andra ord företagare eller icke-företagare med visioner om att starta företag vilka samtliga kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Flytt av företag helårs- eller delårsvis? Flytt av företag helårsvis Flytt av företag delårsvis Stapeldiagram 2. Flytt av företag helårs- eller delårsvis? Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Figuren ovan illustrerar att 250 delårsboende kan tänka sig att flytta sitt företag delårs- eller helårsvis till Sotenäs kommun. 208 av de 250 svarande är företagare i dagsläget, vilket indikerar att denna fråga även inkluderar svar från de som inte är företagare idag, men som har visioner om att starta företag. 134 delårsboende har angett att de kan tänka sig att flytta hit sitt företag helårsvis medan 116 personer kan tänka sig att flytta hit sitt företag delårsvis. Att det finns ett intresse att bedriva företagsverksamhet delårsvis i Sotenäs kommun är något som bör tas med i åtanke vid formulering av affärsplanen för FöretagsArena Sotenäs. Hur skulle det kunna fungera i praktiken? Sannolikt skulle intresset för ett delårsvis kontor primärt rymma månaderna april till oktober. 10

14 2.4.2 Vilka branscher? 208 av de 250 personer som kan tänka sig att starta företag i Sotenäs kommun har företag idag. Vid en kategorisering av vilka verksamheter de svarande bedriver framträder några branscher lite tydligare än andra. De mest framträdande branscherna är: Fastighetsförvaltning IT Bygg Arkitektur Omsorg (läkare, psykolog, medicin, vård, primärvård etc.) Reklam/marknadsföring HR/organisationsutveckling Teknik (el, IT etc.) Närmare 50 procent av företagarna har 0-2 anställda. Därtill anger 25 procent att de är konsulter. Att det är så få anställda i en stor andel av företagen - och att så många företagande delårsboende uttryckligen anger att de är konsulter och arbetar inom tjänstesektorn - indikerar att flera företagare sannolikt är geografiskt flexibla (varmed flytt av företag till Sotenäs kommun vore realistiskt). 2.5 Avgörande faktorer för att etablera företag i Sotenäs Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs kommun? 197 av de 250 delårsboende som kan tänka sig att flytta sitt/starta upp företag i Sotenäs kommun har besvarat den öppna frågeställningen Vilka faktorer är avgörande för att du ska ta steget att flytta ditt företag till/starta upp ett nytt företag i Sotenäs kommun?. De tendenser som framträder vid en kategorisering av svaren illustreras genom följande diagram: 22% Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs? 12% 10,50% 9% 9% 8% 6,50% 6% 5,50% 4,50% 3,50% Stapeldiagram 3. Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs kommun? Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Marknaden är den mest framträdande faktorn som avgör om en etablering av företagsverksamheten realiseras i Sotenäs kommun. Det är föga förvånande då 11

15 marknaden utgör grund för all företagsverksamhet. Å andra sidan, 78 procent har inte angett marknad som avgörande faktor. Det indikerar sannolikt att det är många andra faktorer som spelar in vid beslut om flytt av företaget, såsom företagsklimat, offentlig service, boende och kommunikationer, med mera. Det indikerar även att flertalet företagare verkar vara relativt oberoende av en platsbunden marknad. Det förklaras sannolikt av att många verkar inom tjänstesektorn, den idag snabbast framväxande sektorn. Många företag klarar sig därmed sannolikt bra med hjälp av dagens Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) såsom e-post, filöverföring av ljud och bild, med mera. Några delårsboende skriver uttryckligen att det inte vore några konstigheter att flytta verksamheterna till Sotenäs kommun: Mitt eget val hur jag förändrar nuvarande anställning/anställningsform. Geografi huvudsakligen oväsentlig. Mitt företag kan flyttas var som helst där jag är bosatt. Jag driver idag 6 st fastighetsbolag och skulle gärna starta upp något ytterligare i Sotenäs kommun. En tendens anas härmed, nämligen att flera företagare är geografiskt flexibla. Det är ofrånkomligt så att denna platsobundenhet kräver en väl fungerande ITinfrastruktur. IT- infrastrukturen anges inte minst som den tredje mest avgörande faktorn för att etablera företag i Sotenäs kommun (se stapeldiagram 3). Rolf Berg arbetar som fiberlots i Sotenäs kommun. Han betonar värdet av att det satsas på fiberkabel i kommunen: Storstadsborna vistas ju här på semestern. Men det mobila nätet är inte ett alternativ utan ett komplement, 4G kan inte täcka det behov som finns i vårt samhälle, inte om privatpersoner och företag ska kunna utnyttja de mer avancerade tjänsterna som finns i dag. Ju fler användare ju lägre kapacitet och ju längre bort man hamnar från masten ju sämre täckning. Vi bor i ett väldigt kuperat landskap och det finns många skuggor här 15 Berg säger att det mobila nätet inte är ett alternativ, utan ett komplement. Ett snabbt bredband är nog a och o för de flesta företagare idag, i synnerhet de som arbetar på distans. Det är av vikt med ett snabbt och tillförlitligt bredband då uppdrag inom tjänstesektorn idag, precis som varor i konsumtionssamhället, ska levereras Just-intime. Det som efterfrågas idag, kan vara inaktuellt imorgon. Företagsklimatet är, som framkommer av stapeldiagrammet, även en faktor som i stor utsträckning avgör om man vill etablera företag i Sotenäs kommun. En svarande skriver exempelvis: Kommunen bör se möjligheterna och inom lagens armar förenkla handel och restaurangnäring (tillstånd och upplåtande av mark (arrende/köp). Enligt den SWOT- analys som genomfördes i början av 2012 (se 1.4 Sotenäs kommuns företagsklimat idag?) finns det brister i företagsklimatet i Sotenäs 15 Rolf Berg i Bohusläningen, Sara Kirudd: Föreningar ska ge fiber åt Sotenäs, Publicerad 19 maj, ( ) 12

16 kommun. Införstådd med tidigare genomförd SWOT- analys och vid analys av den här enkätundersökningen kan det konstateras att det bör arbetas på att utveckla/förbättra företagsklimatet i kommunen, inte minst (uppenbarligen) för att attrahera nya företag. Andra avgörande och framträdande faktorer som avgör om en flytt av företaget kommer att genomföras är bland annat boende 16, kommunikationer och bra offentlig service. Lokal anger 6 procent som avgörande faktor, det motsvarar 12 personer Företagare med visioner om att starta upp ett nytt företag 72 personer av de svarande är företagare som har tankar om att starta upp ett nytt företag. 65 av dessa 72 personer kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun, det vill säga så gott som samtliga. Även för den här gruppen är marknad den mest avgörande faktorn för att företagaren ska välja att flytta till Sotenäs kommun ,5 procent har dock inte angett marknad som avgörande faktor, vilket är anmärkningsvärt. Detta faktum rymmer en stor potential. Många företag är, som även framkommer av föregående avsnitt (2.5.1), sannolikt inte platsbundna och därmed möjliga att flytta till/starta upp i Sotenäs kommun. Det kan konstateras att faktorerna företagsklimat och bemötande är relativt framträdande faktorer, precis som för gruppen företagare rent allmänt (se stapeldiagram 3). En delårsboende skriver att bemötande rentav är en avgörande faktor för att hon/han ska flytta hit. En annan delårsboende skriver att en avgörande faktor för att flytta företaget till kommunen är att Sotenäs kommun blir Mer företagsvänligt och att kommunen möter problem på ett handlingskraftigt sätt och är lösningsorienterad Angående faktorerna.. Införstådd med företagarnas angivna faktorer är det av värde för Sotenäs kommun att fokusera på de faktorer som går att påverka. En förbättring av företagsklimatet och bemötandet kan med relativt enkla medel uppnås i Sotenäs kommun. Det som behövs där är framför allt viljekraft. Att IT-infrastrukturen och den offentliga servicen som helhet blir bättre, såsom förbättrade kommunikationer, är likaså avgörande faktorer för att genomföra en flytt av sitt företag till Sotenäs kommun. Vari bristerna ligger i den offentliga servicen, enligt enkätens svarande, framträder dock något otydligt. Genom analys av frågeställning Övriga frågor/funderingar du skulle vilja delge oss framträder det dock något tydligare vilken service flertalet önskar se en förbättring på. Det lyfts fram i stycket 2.7 Övriga synpunkter. Fördjupad förståelse om hur offentlig (och kommersiell) service upplevs av delårsboende ska inte minst sökas genom en intervjustudie i projekt Tillväxtgrupp delårsboende. Studieresultatet presenteras under hösten Vad flyttmotiverar övriga delårsboende? 825 svarande anger att de inte är företagare. 341 av samtliga icke-företagare kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Det motsvarar 41 procent. Därmed kan det konstateras att företagaren är mer benägen att flytta till Sotenäs kommun jämfört med icke-företagaren (se stycke Många delårsboende är företagare). 16 Boende = vintervatten, bygglov för utbyggnad av huset, med mera (se bilaga 2) 17 Utöver de som uttryckligen angett marknad/kundunderlag som faktor kategoriseras likaså de som angett arbete/arbetsmöjligheter till faktorn marknad. Det med tanke på att vederbörande har svarat att hon/han har visioner om att starta upp ett nytt företag. Det känns därmed mest sannolikt att det är marknad/kundunderlag som den svarande åsyftar med sitt svar. 13

17 Det stödjer teorin att egna företagare är den kategori som utöver gruppen äldre människor lockas att bo på avlägsen landsbygd (längre än 2,5 mil till en stad med färre än invånare). 428 personer av samtliga icke-företagare har besvarat den öppna frågeställningen Vilka faktorer är avgörande för att du ska ta steget att flytta till Sotenäs kommun. Det indikerar att frågan om att kunna tänka sig att flytta till Sotenäs kommun eller ej är en komplex fråga som engagerar fler än de 341 delårsboende som på rak arm svarar ja på om de kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Vilka faktorer är det som primärt framträder i denna grupp, och på vilket sätt skiljer sig motiven från företagaren? 15% Avgörande faktorer bakom flytt för icke-företagaren till Sotenäs kommun 14% 13% 11% 11% 7% 5% 5% 4,50% 4% Stapeldiagram 4. Avgörande faktorer bakom flytt för icke-företagaren till Sotenäs kommun Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Arbete är hos icke-företagaren den faktor som flest anger som avgörande bakom en flytt. Icke-företagaren som söker arbete är till skillnad från företagaren beroende av den lokala arbetsmarknaden. En delårsboende uttrycker dilemmat om arbete följande vis: Sotenäs är hemma, vi upplever oss rotade där och önskar bara att komma hem närsomhelst det är möjligt såsom våra utbildningar/yrken ser ut finns dock inga motsvarande tjänster i Sotenäs kommun. 18 Om det fanns fler arbete för välutbildade i Sotenäs kommun skulle sannolikt fler icke-företagande delårsboende lockas att flytta till sin fritidsbostad (se 1.5 Hur ser förutsättningarna ut i Sotenäs kommun?). En stor andel icke-företagare anger pension som avgörande faktor bakom flytt till Sotenäs kommun. Därmed framträder ytterligare en tydlig skillnad vid jämförelse med gruppen företagare. Att pension anges som avgörande faktor av en så stor andel går sannolikt hand i hand med den mest angivna faktorn, nämligen arbete. Då Sotenäs kommuns arbetsmarknad är begränsad och mindre diversifierad, är sannolikheten stor att pension i dagsläget är den faktor som primärt lägger grund för att flytten genomförs hos gruppen delårsboende som inte är företagare. 18 Svar på fråga 12 14

18 Övriga faktorer som har angetts är viktiga att belysa och vara införstådd med, men har inte utrymme för analys i den här förstudien. 2.7 Övriga synpunkter Frågor som är angelägna för samtliga delårsboende Av samtliga 1369 svarande är det 344 delårsboende som har skrivit något på fråga 12: Övriga frågor/funderingar du skulle vilja delge oss. Mer konkret innebär det att 141 av 462 företagare respektive 203 av 825 icke- företagare har lämnat synpunkter. Med tanke på att det är liknande frågor och synpunkter som tas upp vare sig man är företagare eller inte, kommer synpunkterna att generaliseras utifrån delårsboende som grupp. De synpunkter som sticker ut, företagare och icke-företagare emellan, kommer istället att lyftas fram i stycke respektive Teman som engagerar såväl företagare som icke-företagare: Samhällsutveckling Cykelbanor Bemötande Samhällsutveckling Några av de mest framträdande synpunkterna rör övergripande frågor om samhällsutvecklingen i Sotenäs kommun. Det gäller allt ifrån önskemål om att kommunen blir bättre på att slå vakt om den pittoreska arkitekturen på hus i kustsamhällena till att inte överexploatera tätorterna. Det handlar inte sällan om turismutvecklingen: somliga tycker att vi ska bli bättre på året-runt-turism medan andra betonar vikten av att inte campingplatser tar över. Många delårsboende betonar på så vis vikten av att tillvarata det unika i vår kommun, och att samhällsutveckla utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. Några exempel på uttalanden: Spräng varsamt i de vackra omgivningarna. Berg kan aldrig återställas! Jag är uppväxt i Sotenäs och vill inte se att man bygger bort det genuina för det gör ont i hjärtat att se att det bara blir bostadsrätter överallt och allra värst är det att Magasinet i Smögen inte finns, det borde vara ett kulturminne! Dessutom gör ju detta att dragningskraften på turismen till slut försvinner. Det har byggts och byggs på en hel del ställen i kommunen. På kort sikt ger detta vinst men i längden riskerar karaktären av naturområden att gå förlorad. Ett skrämmande exempel på en sådan utveckling är området runt Rådasjön (Denna sjö ligger utanför Mölndal) Städa upp runt och bakom alla sjöbodar. Bygg inte för utsikterna. Var rädd om alla träd!!! Planera långsiktigt. Behåll charmen!! Som framkommer av citaten ovan finns en genuint engagemang hos många delårsboende vad gäller frågor om samhällsutveckling. Många delårsboende värnar om att Sotenäs kommun ska utvecklas utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. 15

19 1. Helårsboende 2. Besöksnäring & turism Väsentliga intressen/ kunskaper för kommun och näringsliv att bejaka och tillvarata 3. Delårsboende Figur 7. Figuren illustrerar intressen och kunskaper som bör bejakas och tillvaratas i såväl lokalt näringsliv som offentlig sektor Delårsboende är, liksom de helårsboende, kommunmedlemmar i Sotenäs kommun (äger fastighet och betalar därmed fastighetsavgift i Sotenäs kommun). Figuren ovan har tagits fram i projekt Tillväxtgrupp delårsboende. Figuren ringar in vikten av att även tillvarata de intressen och kunskaper som delårsboende har om långsiktigt hållbar samhällsutveckling ska uppnås. I synnerhet är det av stor relevans att inkludera delårsboende i dialog om samhällsutvecklingen om delårsboende ska trivas, vilja vistas här under längre tid eller rentav flytta hit. Ett tillvaratagande av åsikter kan få stor betydelse, långsiktigt sett. En delårsboende skriver: Vi har hus i Hovenäset pga att bebyggelsen är traditionell och homogen. Den dagen detta förändras kommer vi sannolikt byta ort till något som inte "byggs sönder. Att inte tillvarata synpunkter om samhällsutvecklingen kan, som citatet ovan indikerar, få direkt negativa konsekvenser för Sotenäs kommun. Cykelbanor Hos flera delårsboende framkommer ett tydligt missnöje vad gäller cykelbanor i kommunen. Av 344 personer är det 28 personer, det vill säga 8 procent, som uttryckligen (i det öppna svarsalternativet) betonar vikten av att bygga ut och förbättra cykelbanorna i kommunen. En delårsboende skriver: Önskar att Sotenäs bygger cykelvägar mellan de olika samhällena så att man slipper ta bilen. Idag är det med livet som insats när man ger sig ut på vägarna med cykel. Bemötande Synpunkter som ringar in bemötandefrågan handlar framför allt om hur delårsboende upplever att tjänstemän, politiker och helårsboende betraktar dem som grupp i samhället: Jag upplever att man ibland inom kommunala funktioner har förutfattade meningar om oss delårsboende. Vi tycker om Sotenäs och skulle gärna flytta till er kommun. 16

20 En annan delårsboende skriver: Viktigt att helårsboende ändrar attityderna mot delårsboende. Benämningen "sommargäst" uppfattar vi alla kränkande och diskriminerande Fördjupad insikt om hur delårsboende upplever bemötandet från helårsboende kommer att sökas i den intervjustudie som genomförs under sommaren 2012 i projekt Tillväxtgrupp delårsboende Framträdande frågor hos företagaren Kompetensbehov och marknadsunderlag Flera företagare undrar över kompetensbehov och hur marknadsunderlaget ser ut i Sotenäs kommun. En delårsboende skriver: Positivt att ni ställer frågor kring företagande. Hur ser era kompetensbehov ut inom kommunen? Sambon är specialpedagog. Företagandet gäller en av oss. Den andra parten måste också kunna etablera sig för att vi skall välja att bosätta oss permanent i Sotenäs. Campus Väst i Lysekils kommun har under våren 2012 genomfört en övergripande inventering av kompetensbehovet i Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun. Undersökningen har riktat sig till ett 100-tal företag. Resultatet indikerar framför allt att det är inom området försäljning/inköp/marknadsföring som företagare ser ett behov av nyrekrytering inom loppet av några år. Denna undersökning skulle med fördel fördjupas under hösten, Framträdande frågor hos de som ej är företagare Vatten/sopor/avlopp 24 av 203 delårsboende, det vill säga 12 procent, har lämnat synpunkter på kostnaden för vatten, sopor och/eller avlopp. Avgifterna anses vara för höga. En delårsboende skriver: Gör det billigare för oss sommarstugeägare. dvs latrintömning, vatten och sopor. Då kanske man vill vara i sommarstugan mer Bygglov, båtplatser, med mera.. I övrigt framkommer en del synpunkter gällande ärenden som rör bygglov, båtplatser, parkeringssituationen i kustsamhällena, vägar, buss och tågkommunikationer. Det verkar vara relevanta frågor för såväl företagare som ickeföretagare. Samtliga synpunkter ringar in att det bör göras en kartläggning och utvärdering av offentlig och kommersiell service i Sotenäs kommun. 17

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

med familj och barn går det?

med familj och barn går det? Ann-Christin Jans Flytta till jobb med familj och barn går det? Den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden har minskat de senaste decennierna i Sverige. Undantag finns dock. Under 1990-talet blev unga

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Företagens betydelse i Lysekil. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Lysekil. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Lysekil Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-0-0 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun 2(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 1 Utvecklingsområde 1: Infrastruktur Aktiviteter med hög prioritet (Prio 1) Upphandla upprätthållandet

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad 1(17) Datum 2014-05-20 NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer