Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning"

Transkript

1 Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012

2 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid beslut som rör FöretagsArena Sotenäs. Målgruppen i enkätundersökningen är kommunens delårsboende, det vill säga de som är fastighetsägare i Sotenäs kommun men som är mantalsskrivna på annan ort enkäter sändes ut till delårsboende i april månad. 15 juni hade 1369 enkätsvar kommit in. Svarsfrekvensen är 42 procent. 462 av samtliga svarande, det vill säga 34 procent, är företagare. Vore det representativt för gruppen delårsboende i Sotenäs kommun är det en anmärkningsvärt hög siffra. 302 av 462 företagare kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun, det motsvarar 65 procent. 654 delårsboende av samtliga svarande kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun, det motsvarar 48 procent. 250 svarande kan tänka sig att flytta sitt/starta upp nytt företag helårs- eller delårsvis i Sotenäs kommun. Faktorer som avgör om den delårsboende flyttar till Sotenäs kommun eller inte skiljer sig en hel del mellan företagare och de som inte är företagare. Företagaren flyttmotiveras primärt av marknad, företagsklimat och en bra IT- infrastruktur. Tvärtom flyttmotiveras delårsboende som inte är företagare primärt av arbete, pension och familj. Även om cirka 20 procent av företagarna anger marknad som avgörande faktor, är det betydligt fler företagare som inte anger marknad som avgörande faktor. Det förklaras sannolikt av att många företagare idag är relativt platsobundna när det kommer till kundunderlaget, att många är konsulter och av att närmare 50 procent av respondenternas företag utgörs av 0-2 anställda. Några delårsboende skriver uttryckligen att geografin spelar mindre roll. Relativt många företagare bland de delårsboende verkar därmed vara ganska flyttningsbenägna, vilket talar till FöretagsArena Sotenäs fördel. Denna platsobundenhet ringar i sin tur in behovet av en god IT- infrastruktur i Sotenäs kommun, Med denna förstudie som grund ringas en potential in; Sotenäs kommun verkar ha relativt goda förutsättningar att attrahera delårsboende att flytta hit sina/starta upp nya företag. Om företagare etablerar sig i Sotenäs kommun kan det i sin tur locka hit delårsboende som ej är företagare och som önskar arbete i kommunen. Det vill säga, i de fall företagsverksamheterna expanderar/utvecklas och är i behov av ny arbetskraft. Fler företag i Sotenäs kommun lägger grund för en möjlig vändning i positiv riktning av såväl ålders-, befolknings- som samhällsutvecklingen i stort. Det finns ett intresse hos flera delårsboende i att bidra med finansiellt eller kunskapsmässigt stöd vid etablering av FöretagsArena Sotenäs. Delårsboende kan med fördel vara resurser i uppbyggnad och utveckling i egenskap av affärsänglar, mentorer och föredragshållare. Nu kvarstår en uppskattning av hur stort FöretagsArena Sotenäs bör bli och hur arenan ska utformas. Genom efterföljande dialog med delårsboende och övriga intressenter i höst ska svar sökas om vilka behov och önskemål som finns. Med denna rapport som underlag, beslut om kommunens framtida roll samt efter genomförd målgruppsanalys, ska en affärsplan för FöretagsArena Sotenäs formuleras.

3 Innehåll Sammanfattning 1. Bakgrund Inledning FöretagsArena Sotenäs Sotenäs kommuns vision och mål Sotenäs kommuns företagsklimat idag? Hur ser förutsättningarna ut i Sotenäs kommun? Vad händer framöver? Resultat Inledning Antalet svarande Kategorisering av enkätsvar Den här rapporten = en första kunskapsgrund Befolkningens sammansättning Åldersutvecklingen idag och imorgon? Vistande i Sotenäs kommun Omfattande vistelsetid Delårsboende blir helårsboende? Övergripande fakta om företagaren Många delårsboende är företagare Vilka branscher? Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs kommun Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs kommun? Företagare med visioner om att starta upp ett nytt företag Angående faktorerna Vad flyttmotiverar övriga delårsboende? Övriga synpunkter Frågor som är angelägna för samtliga delårsboende Framträdande frågor hos företagaren Framträdande frågor hos de som ej är företagare Bygglov, båtplatser, med mera Mottagandet av FöretagsArena Sotenäs? Flera delårsboende tror på initiativet Flera delårsboende vill vara med och bidra Telefonen har gått varm efter enkätutskicket! Slutsatser Inledning Sammanställning av resultat och analys Potentiellt fler företag och helårsboende Resultat och analys visar att Reflektioner... 22

4 1. Bakgrund 1.1 Inledning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid beslut som rör FöretagsArena Sotenäs. Det huvudsakliga syftet med förstudien är att uppskatta hur stort intresset är hos gruppen delårsboende vad gäller att starta företag i Sotenäs kommun, samt vilka faktorer som vore avgörande för att göra det. Denna rapport ska, tillsammans med efterföljande dialog med intressenter och precisering av kommunens roll och visioner, lägga grund för formulering av en affärsplan. 1.2 FöretagsArena Sotenäs Företagarna i Sotenäs kommun har under ett antal år efterlyst en gemensam fysisk plattform som erbjuder möten mellan och tillgång till olika kompetenser och tjänster. 1 Sotenäs kommun har uppmärksammat detta intresse från marknaden och företagarna. Det ledde i sin tur till att projekt FöretagsArena Sotenäs startade i januari Syftet med FöretagsArena Sotenäs är att den ska vara: en central och naturlig plattform för att skapa förutsättningar för små och medelstora företag med möjligheter att utvecklas. Den ska stimulera till ökat hållbart entreprenörskap och nyföretagande samt förbättra utvecklingsförutsättningarna för såväl befintligt som presumtivt näringsliv och stötta den unga generationens entreprenörstänkande. 2 Projekt FöretagsArena Sotenäs är i dagsläget att förstå som en förstudie och utgörs primärt av genomförandet av en enkätundersökning riktad till gruppen delårsboende. Den här rapporten består i resultatredovisning och analys av enkätundersökningen. 1.3 Sotenäs kommuns vision och mål Sotenäs kommuns övergripande vision 2020 är: Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. 3 Denna vision är indelad i 7 inriktningsmål 4, varav två tydligt tangerar projekt FöretagsArena Sotenäs, de är nedan angivna i fetstil. 1. Ett gott liv i Sotenäs - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde 2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt 3. Goda betingelser för företagande 4. En attraktiv besökskommun 5. Alla finner sitt önskade boende 6. Ett rikt fritids - och kulturutbud 7. Ett livslångt lärande Såväl goda betingelser för företagande som ett livslångt lärande är vägledande mål bakom FöretagsArena Sotenäs, vilket framkommer tydligt av följande illustration. 1 PowerPoint- presentation (2011), Bakgrunden till FöretagsArena Sotenäs, ( ) 2 Gunnarsson Succkie och Samuelsson Jörgen, Tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA), Sotenäs kommun ( ) 3 Sotenäs kommun (2012) ( ) 4 Ibid. 1

5 Figur 1. Modell FöretagsArena Sotenäs Källa: Arbetsgrupp FöretagsArena Sotenäs (2012), TUA, Sotenäs kommun Som framkommer av figuren ovan är FöretagsArena Sotenäs tänkt att fungera som idéinkubator där det finns goda möjligheter att nätverka, arbeta med företagsutveckling, projektsamordning och resursoptimering. Genom Sotenäs FöretagsArena avser med andra ord Goda betingelser för företagande uppnås. Inriktningsmålet Ett livslångt lärande tangeras likaså i projekt FöretagsArena Sotenäs. På arenan ska ett nära samarbetet etableras med Vuxenutbildningen och Campus Väst. Därtill kommer andra samarbetspartners att knytas an till verksamheten såsom Chalmers, Innovatum och/eller andra organisationer och projekt, vilket i sin tur möjliggör grund för ett omfattande kursutbud och livslångt lärande. Det innebär att det finns goda förutsättningar att skapa en innovationsrik miljö på FöretagsArena Sotenäs för såväl befintliga och presumtiva företagare som för de som studerar. Företagare och studenter kan träffas och utbyta tankar i gemensamma samlingslokaler. Sannolikt uppstår där nya idéer. 1.4 Sotenäs kommuns företagsklimat idag? I början av 2012 genomfördes en SWOT- analys baserat på en enkätundersökning som riktades till befintliga företagare, organisationer och föreningar i Sotenäs kommun. Enkäten sökte svar om vad företagare rent allmänt tyckte om servicen i kommunen, inte minst vad de tyckte om företagsklimatet. Det som bland annat framkom i SWOT- analysen var att företagarna upplevde att det rådde brist på välutbildad arbetskraft i kommunen, och att det därmed var svårt att rekrytera personal. Flera företagare betonade därtill att det var ett hot att det fanns små resurser för näringslivsutveckling i Sotenäs kommun. För att förebygga detta var ett par av de förslag som återupprepades hos respondenterna en förbättrad kommunikation mellan kommun och företagare, likaså att ett företagshotell startades upp. 5 5 Samuelsson Jörgen (2012), SWOT-analys av enkätundersökning,

6 1.5 Hur ser förutsättningarna ut i Sotenäs kommun? pågick projekt Delårsboende- en resurs för hållbar utveckling i norra Bohuslän. I projektet genomfördes en enkätundersökning som riktades till gruppen delårsboende. Professor Dieter K. Müller analyserade nära 5000 inkomna enkätsvar och sammanställde dem i en rapport, I rapporten framkommer det att relativt många delårsboende i Sotenäs kommun kan tänka sig att flytta permanent till sin fritidsbostad. Därtill anger relativt många att de kan tänka sig att flytta sitt företag till Sotenäs kommun. Enkätundersökningens resultat väckte många nya frågor. Vilka är förutsättningarna för att delårsboende ska trivas ännu bättre, vistas i sin fritidsbostad under längre tid, starta upp företag, bli mer/vara fortsatt engagerad i samhällslivet eller rentav att flytta till sin fritidsbostad permanent? Vilka specifika behov finns av kommersiell och offentlig service? Att söka svar på dessa frågor är högrelevant i arbetet att utveckla kommunerna till att bli mer attraktiva att bo och verka i. I den SWOT- analys som genomfördes 2012 framkom det att företagare i Sotenäs kommun anser att det råder brist på välutbildad arbetskraft i kommunen. Enligt enkätundersökningen (2010) har delårsboende i norra Bohuslän till skillnad från de helårsboende en relativt hög lägsta utbildningsnivå. Omkring 75 procent av respondenterna uppges ha eftergymnasial utbildning. 6 När enkätundersökningens siffror för utbildningsnivån hos de delårsboende jämförs med SCB:s siffror för den helårsboende befolkningen i norra Bohuslän, är andelen med eftergymnasial utbildning omkring 50 procent fler hos gruppen delårsboende. 7 Enligt tolkning av Müllers resultatrapport (2010), verkar det finnas en potential att attrahera fler delårsboende att flytta till Sotenäs kommun - och då inte bara om kategorin pensionärer utan även verksamma företagare och högutbildad arbetskraft (det senare om det finns kvalificerade arbeten att erbjuda). Kairos Future är ett konsultföretag som gör trend- och omvärldsanalyser. Kairos Future lyfter fram tänkandet som den nya produktionsfaktorn och att tänkandet är att förstå som det viktigaste och starkaste konkurrensmedlet idag. Av den anledningen kallar Kairos Future vår tid för T- samhället (Tankesamhället). Kunskapsarbete har i T-samhället blivit en hårdvaluta och själva motorn i ekonomin såväl globalt som för enskilda kommuner. 8 Införstådd med den analys som Kairos Future har gjort blir det ännu viktigare att analysera hur delårsboende ser på Sotenäs kommun som företagskommun. Anser de att rätt plats finns här för utväxling av kunskap? 1.6 Vad händer framöver? Samtliga delårsboende i Sotenäs kommun kommer att bjudas in till ett möte i höst. Där kommer resultat från enkätundersökningen att presenteras. I det sammanhanget är det tänkt att lokala företagare, tjänstemän och politiker ska närvara. Lokala företagare har då möjlighet att nätverka med presumtiva företagare och tvärtom. Frågor angående projektet kan riktas direkt till tjänstemän, likaså kan frågor ställas direkt till beslutsfattande politiker. 6 Müller K. Dieter (2010), Delårsboende som resurs för tillväxt och utveckling i norra Bohuslän Resultat av en enkätundersökning, s.11 7 Johansson Martina (2012), För vem är norra Bohusläns avbefolkningskommuner attraktiva? En studie av flyttströmmar till och från Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun, s.24, ( ) 8 Kairos Future (2012), Från arbetsmarknadsregioner till arbetsmarknadsnätverk. Idéskrift 2 om T-samhället och kommunerna, T- samhällets nya verktyg, Februari 2012, ( ) 3

7 Parallellt med den här förstudien pågår projekt Tillväxtgrupp delårsboende. 9 Projektet är att förstå som en fördjupning av och fortsättning på projekt Delårsboende- en resurs för hållbar utveckling, Tillväxtgrupp delårsboende täcker Lysekils, Sotenäs, Strömstads och Tanums kommun och pågår till och med september Projektet medfinansieras av Fyrbodals kommunalförbund, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Genom en intervjustudie med delårsboende (sommaren 2012) ska fördjupad förståelse bringas om vilka faktorer som är avgörande för att delårsboende ska trivas ännu bättre/spendera mer tid/flytta hit sina företag/flytta till sin fritidsbostadskommun. Slutrapporten av intervjustudien beräknas bli klar i november. Resultatet kommer att spridas till och diskuteras med arbetsgruppen för projekt FöretagsArena Sotenäs. Likaså kommer resultatet från den här förstudien att diskuteras med arbetsgruppen för projekt Tillväxtgrupp delårsboende. Baserat på denna förstudie och efterföljande dialog med delårsboende i höst (fördjupad analys av målgrupper, betalningsförmåga mm) ska en affärsplan för FöretagsArena Sotenäs formuleras. Affärsplanen kräver inte minst kunskapsunderlag om vad som eventuellt skulle kunna konkurrera med redan befintliga anläggningar i kommunen. 9 Tillväxt Bohuslän (2012), ( ) 4

8 2. Resultat 2.1 Inledning Antalet svarande I april 2012 sändes en enkätundersökning ut till 3280 delårsboende. 10 Slutdatum för att besvara enkäten var 22 maj, trots det fortsätter svar att komma in i början av juli. Intresset har med andra ord varit stort. Denna studie baseras på de 1369 svar som hade kommit in 15 juni. Svarsfrekvensen är 42 procent. Svarsfrekvensen bedöms tillräckligt bra dels med tanke på omfattningen av antalet svar, dels med tanke på att 462 delårsboende som har besvarat enkäten är företagare. Därmed är det många värdefulla åsikter för Sotenäs kommun har att tillvarata som en första kunskapsgrund vad gäller beslut om FöretagsArena Sotenäs. Det ska det göras tydligt att det är antalet svarande som det fokuseras på i den här resultatredovisningen och inte representativa procent (för delårsboende som grupp). Det förklaras av att det är kunskap om hur många delårsboende som är intresserade av att starta företag i kommunen som är det verkligt intressanta. Det vill säga, en uppskattning av hur många antalet kontorsplatser som kan bli aktuellt att planera för på FöretagsArena Sotenäs. Den större merparten av de delårsboende som inte har besvarat enkäten är sannolikt inte heller särskilt intresserade av att flytta hit sitt/starta upp nytt företag i kommunen Kategorisering av enkätsvar Enkäten består av flertalet öppna svarsalternativ. Här ser ni några exempel på hur kategoriseringen av de öppna svaren har gått till. Respondenternas svar är angivna till vänster, kategoriseringen till höger. Figur 2. Kategorisering av enkätsvar Kategoriseringen hade sannolikt kunnat göras annorlunda. Syftet är dock att denna rapport ska bidra med en god uppskattning snarare än en sanning. Kategorisering är en medveten förenkling av svar. Somliga kategoriseringar är mer tydliga än andra. Boende är ett exempel på kategori som kan stå för flera olika betydelser; allt ifrån att den svarande anger att hon/han väntar på att få bygglov beviljat, till att fritidshuset behöver vinterbonas eller att hon/han söker efter lämplig hyresrätt i kommunen. Om en svarande skriver att hon/han väntar på att få bygglov beviljat och att ärendehanteringen av bygglovet inte har hanterats på ett bra sätt så kategoriseras det i sin tur till flera faktorer: nämligen boende, offentlig service och bemötande. Det avser eliminera risken att jag som kategoriserar ska ta ställning till vilken faktor som väger tyngst (det är näst intill en omöjlig uppgift, och därför ej 10 Enkäter har skickats till delårsboende som är mantalsskrivna i annan svensk kommun, och ej till de som är mantalsskrivna utomlands 5

9 önskvärd). Syftet med denna förstudie är att skönja tendenser i enkätsvaren. För fördjupad förståelse är dialog med delårsboende omistligt. Rapporten fokuserar framför allt på generella och övergripande faktorer, såsom offentlig service, arbete och boende. Specifika faktorer såsom sjukvård lyfts dock fram, i de fall flertalet delårsboende belyser samma specifika faktor (se figur 2). För mer information om kategoriseringen, se bilaga 2. Då enkätundersökningen sändes ut i april hade inte ett politiskt beslut fattats om FöretagsArena Sotenäs skulle bli verklighet eller inte. Därmed kunde inte frågor ställas i enkäten som uttryckligen gällde FöretagsArena Sotenäs. Det innebär att frågeställningarna är mindre specifika, såsom: Kan du tänka dig att flytta ditt företag till Sotenäs kommun?. Vill du ta del av frågeställningarna, se bilaga Den här rapporten = en första kunskapsgrund Den här rapporten är att förstå som ett resultat av en förstudie, varefter fördjupad kunskap först uppnås genom att etablera en dialog med delårsboende och andra intressenter (se 1.6 Vad händer framöver?). Resultatredovisningens efterföljande analys syftar till att åskådliggöra och problematisera framträdande tendenser. Denna förstudie kommer att utgöra ett första kunskapsunderlag vid formulering av en affärsplan för FöretagsArena Sotenäs. 6

10 2.2 Befolkningens sammansättning Åldersutvecklingen idag och imorgon? Åldersfördelningen hos helårsboende Följande illustreras åldersstrukturen i Sotenäs kommun respektive riket, Sotenäs kommun Riket Figur 3. Åldersstruktur i Sotenäs, 2011 Figur 4. Åldersstruktur i riket 2011 Källa: SCB ( ) Källa: SCB ( ) I figuren som illustrerar åldersstrukturen i Sotenäs kommun blir det tydligt att det framför allt är en åldersgrupp som dominerar, nämligen personer omkring år. Det är en framträdande skillnad som uppstår vid en jämförelse av Sotenäs kommuns åldersstruktur med rikets. I riket framträder tre dominerande åldersgrupper, nämligen 40-, 60- och 90-talisterna Åldersfördelningen hos delårsboende Åldersstrukturen i Sotenäs kommuns fritidshushåll (enkät 2009) respektive åldersstrukturen hos fritidshusägarna (enkät 2012) är följande: Åldersstruktur hos Sotenäs kommuns fritidshusägare, ,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% Män Kvinnor Figur 5. Åldersstruktur i Sotenäs kommuns fritidshushåll 2009, Källa: Müllers enkätundersökning (2010) 11 Figur 6. Åldersstruktur hos Sotenäs kommuns fritidshusägare 2012, Källa: Enkätundersökningen, 2012 Som framkommer ovan är det en övervägande andel fritidshusägare som är år, De delårsboende som har besvarat den här enkäten (2012) och som är 55 år och yngre motsvarar endast 24,5 procent. Ålderssammansättningen som framträder i den här enkätundersökningen bekräftar med andra ord de tendenser som framträdde i enkätundersökningen som genomfördes Müller Dieter K. (2010) Delårsboende som resurs för tillväxt och utveckling i norra Bohuslän Resultat av en enkätundersökning, s. 10 ( ) 7

11 Skillnaden som framträder i figur 5 och 6 är att det är fritidshusägarens ålder (och/eller hans/hennes fru/man/sambo som besvarat enkäten) som har efterfrågats i denna enkät - till skillnad från 2009 där samtligas åldrar i fritidshushållet efterfrågades. Den lilla utbuktning som syns i figur 5 ringar in åldrarna år, vilket med andra ord är åldrarna på fritidshusägarnas barn eller barnbarn. Den yngsta fritidshusägaren är 26 år och figur 6 kan därför inte jämföras med figur 5 i sin helhet. Därtill ska det lyftas fram att åldersfördelningen är mer detaljerat illustrerat 2009, då åldersgrupperna 2012 är grupperade och ej illustrerade per år. Åldersfördelningen hos de delårsboende som har besvarat denna enkät bekräftar de tendenser som framkommer i såväl Sotenäs kommuns delårs- som helårsboendes befolkningspyramid (2009 respektive 2011). Åldersstrukturen är sned i Sotenäs kommun, ett mönster som framträder tydligt i jämförelse med riket Samhällsutveckling är avhängigt åldersstrukturen Enligt en landsbygdsdefinition kategoriseras Sotenäs kommun som avlägsen landsbygd (längre än 2,5 mil till en stad med färre än invånare). Den avlägsna landsbygden har lättast att locka kategorierna äldre människor och egna företagare till inflyttning. En tänkbar anledning är att ingendera är direkt beroende av den lokala arbetsmarknaden. 12 Ekonomisk utveckling är avhängigt befolkningsstrukturen, då balans mellan de som blir försörjda och de som försörjer är central, inte minst för att tillgodose medborgarna med välfärdstjänster. 13 Befolkningens sammansättning blir av än större betydelse i ett samhälle när den minskar i antal, som det sedan många år har gjort i Sotenäs kommun. En av förklaringarna till befolkningsminskning i flertalet landsbygdsregioner är sned åldersstruktur. Det bidrar i sin tur med ett minskade födelsetal. Om det enbart är pensionerade delårsboende som Sotenäs kommun lockar att bli helårsboende, stärks kommunens redan sneda åldersfördelning. Åldersfördelningen hos gruppen delårsboende (se stycke och ) ringar in ett faktum, nämligen att om det är möjligt att attrahera delårsboende att flytta hit som vill starta upp verksamheter i kommunen, dvs. flytta hit innan pensionsålder, så är det av stort värde för Sotenäs kommun. Ett starkare företagsklimat bidrar i sin tur till att lägga grund för en positiv vändning vad gäller såväl ålders-, befolknings- som samhällsutvecklingen i stort. 2.3 Vistande i Sotenäs kommun Omfattande vistelsetid I genomsnitt spenderar den delårsboende 10 veckor per år i Sotenäs kommun. Det motsvarar 70 dagar. Mer specifikt och indelat i olika åldersklasser illustreras vistelsetiden genom följande stapeldiagram. 12 Hjort Susanne & Malmberg Gunnar (2005), The attraction of the rural characteristics of rural migrants in Sweden 13 Fransson Urban (2004), Äldrelandskapet Äldres boende och flyttningar, s

12 Antal vistelseveckor per år i Sotenäs? år år år 66 år - Stapeldiagram 1. Antal vistelseveckor per år i Sotenäs kommun Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Som framkommer av stapeldiagrammet ovan är Sotenäs kommun en attraktiv kommun att delårsvis bo i. Delårsboende som är år spenderar i genomsnitt 8,5 vecka per år i Sotenäs kommun. De som är år spenderar årligen något mer tid i sina fritidshus, nämligen 10 veckor i genomsnitt. Vistelsetiden tilltar ytterligare något i pensionsåldern. De som är 66 år och äldre spenderar i genomsnitt 12,5 vecka om året i Sotenäs kommun, vilket motsvarar 87,5 dagar. Vistelsetidens medelvärde hos de delårsboende varierar med andra ord mellan 8,5-12,5 vecka per år. 14 En successiv ökning av antalet spenderade veckor framträder med en stigande ålder. Därtill framkommer tendensen att vistelsen är omfattande i största allmänhet, oavsett ålder, varmed begreppet delårsboende kan konstateras vara rätt benämning på denna grupp. Vistelsen äger, som förväntat, framför allt rum från 1 maj till 30 september, enligt analys av öppna svar (se fråga 7, bilaga 1) Delårsboende blir helårsboende? 654 av 1369 delårsboende kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun, det motsvarar 48 procent av samtliga svarande. Det är anmärkningsvärt stor andel som kan tänka sig att flytta hit. Följande kommer svar att börja sökas om vad som avgör om en flytt blir verklighet, för såväl företagare som icke-företagare. Den här förstudien fokuserar dock framför allt på att söka svar om företagarens flyttmotiv. 2.4 Övergripande fakta om företagaren Många delårsboende är företagare 462 delårsboende av de svarande är företagare. Det motsvarar 34 procent. Vore det representativt för gruppen delårsboende som grupp vore det en anmärkningsvärt hög siffra. Därtill ska det betonas att det är 62 svarande som idag inte är företagare men som har visioner om att starta upp ett företag, vilket motsvarar 4,5 procent av samtliga respondenter. 38,5 procent av de svarande utgörs därmed av företagare och delårsboende som inte har företag i dagsläget, men som har visioner om att starta ett företag. 14 Hur antalet veckor har beräknats: De delårsboende som har svarat 10-20v har beräknats utifrån sitt medelvärde, dvs. 15. De som har angivit många som svar på antalet veckor har beräknats som 15 veckor. De få som har skrivit olika år har beräknats till 5 veckor. De som har skrivit Till och från april- oktober har uppskattats till 8 veckor. De som har skrivit varje helg beräknas som 15 veckor (2dgr x 52 veckor = 104 dagar/7= ca 15v). Den person som skrivit Veckoslut + semester har uppskattats till 20 veckor. De som har skrivit oftast på helger har uppskattats vistas 8 veckor/år i kommunen. De som har skrivit nästan alla helger har uppskattats till 10 veckor. Den som har skrivit minst 15v har uppskattats till 20v. 9

13 Av 462 företagare är det 302 personer som kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Det motsvarar 65 procent. Kan företagagare tänka sig att flytta till Sotenäs kommun? Företagare som kan tänka sig att flytta till Sotenäs Företagare som inte kan tänka sig att flytta till Sotenäs 35% 65% Tårtdiagram 1. Kan företagare tänka sig att flytta till Sotenäs kommun? Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Tårtdiagrammet ovan illustrerar att 65 procent av företagarna har angett att de kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Därtill ska det tilläggas att det är 52 delårsboende som inte är företagare idag, men som har visioner om att starta upp ett företag och som kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. 354 svarande är med andra ord företagare eller icke-företagare med visioner om att starta företag vilka samtliga kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Flytt av företag helårs- eller delårsvis? Flytt av företag helårsvis Flytt av företag delårsvis Stapeldiagram 2. Flytt av företag helårs- eller delårsvis? Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Figuren ovan illustrerar att 250 delårsboende kan tänka sig att flytta sitt företag delårs- eller helårsvis till Sotenäs kommun. 208 av de 250 svarande är företagare i dagsläget, vilket indikerar att denna fråga även inkluderar svar från de som inte är företagare idag, men som har visioner om att starta företag. 134 delårsboende har angett att de kan tänka sig att flytta hit sitt företag helårsvis medan 116 personer kan tänka sig att flytta hit sitt företag delårsvis. Att det finns ett intresse att bedriva företagsverksamhet delårsvis i Sotenäs kommun är något som bör tas med i åtanke vid formulering av affärsplanen för FöretagsArena Sotenäs. Hur skulle det kunna fungera i praktiken? Sannolikt skulle intresset för ett delårsvis kontor primärt rymma månaderna april till oktober. 10

14 2.4.2 Vilka branscher? 208 av de 250 personer som kan tänka sig att starta företag i Sotenäs kommun har företag idag. Vid en kategorisering av vilka verksamheter de svarande bedriver framträder några branscher lite tydligare än andra. De mest framträdande branscherna är: Fastighetsförvaltning IT Bygg Arkitektur Omsorg (läkare, psykolog, medicin, vård, primärvård etc.) Reklam/marknadsföring HR/organisationsutveckling Teknik (el, IT etc.) Närmare 50 procent av företagarna har 0-2 anställda. Därtill anger 25 procent att de är konsulter. Att det är så få anställda i en stor andel av företagen - och att så många företagande delårsboende uttryckligen anger att de är konsulter och arbetar inom tjänstesektorn - indikerar att flera företagare sannolikt är geografiskt flexibla (varmed flytt av företag till Sotenäs kommun vore realistiskt). 2.5 Avgörande faktorer för att etablera företag i Sotenäs Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs kommun? 197 av de 250 delårsboende som kan tänka sig att flytta sitt/starta upp företag i Sotenäs kommun har besvarat den öppna frågeställningen Vilka faktorer är avgörande för att du ska ta steget att flytta ditt företag till/starta upp ett nytt företag i Sotenäs kommun?. De tendenser som framträder vid en kategorisering av svaren illustreras genom följande diagram: 22% Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs? 12% 10,50% 9% 9% 8% 6,50% 6% 5,50% 4,50% 3,50% Stapeldiagram 3. Avgörande faktorer för etablering av företag i Sotenäs kommun? Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Marknaden är den mest framträdande faktorn som avgör om en etablering av företagsverksamheten realiseras i Sotenäs kommun. Det är föga förvånande då 11

15 marknaden utgör grund för all företagsverksamhet. Å andra sidan, 78 procent har inte angett marknad som avgörande faktor. Det indikerar sannolikt att det är många andra faktorer som spelar in vid beslut om flytt av företaget, såsom företagsklimat, offentlig service, boende och kommunikationer, med mera. Det indikerar även att flertalet företagare verkar vara relativt oberoende av en platsbunden marknad. Det förklaras sannolikt av att många verkar inom tjänstesektorn, den idag snabbast framväxande sektorn. Många företag klarar sig därmed sannolikt bra med hjälp av dagens Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) såsom e-post, filöverföring av ljud och bild, med mera. Några delårsboende skriver uttryckligen att det inte vore några konstigheter att flytta verksamheterna till Sotenäs kommun: Mitt eget val hur jag förändrar nuvarande anställning/anställningsform. Geografi huvudsakligen oväsentlig. Mitt företag kan flyttas var som helst där jag är bosatt. Jag driver idag 6 st fastighetsbolag och skulle gärna starta upp något ytterligare i Sotenäs kommun. En tendens anas härmed, nämligen att flera företagare är geografiskt flexibla. Det är ofrånkomligt så att denna platsobundenhet kräver en väl fungerande ITinfrastruktur. IT- infrastrukturen anges inte minst som den tredje mest avgörande faktorn för att etablera företag i Sotenäs kommun (se stapeldiagram 3). Rolf Berg arbetar som fiberlots i Sotenäs kommun. Han betonar värdet av att det satsas på fiberkabel i kommunen: Storstadsborna vistas ju här på semestern. Men det mobila nätet är inte ett alternativ utan ett komplement, 4G kan inte täcka det behov som finns i vårt samhälle, inte om privatpersoner och företag ska kunna utnyttja de mer avancerade tjänsterna som finns i dag. Ju fler användare ju lägre kapacitet och ju längre bort man hamnar från masten ju sämre täckning. Vi bor i ett väldigt kuperat landskap och det finns många skuggor här 15 Berg säger att det mobila nätet inte är ett alternativ, utan ett komplement. Ett snabbt bredband är nog a och o för de flesta företagare idag, i synnerhet de som arbetar på distans. Det är av vikt med ett snabbt och tillförlitligt bredband då uppdrag inom tjänstesektorn idag, precis som varor i konsumtionssamhället, ska levereras Just-intime. Det som efterfrågas idag, kan vara inaktuellt imorgon. Företagsklimatet är, som framkommer av stapeldiagrammet, även en faktor som i stor utsträckning avgör om man vill etablera företag i Sotenäs kommun. En svarande skriver exempelvis: Kommunen bör se möjligheterna och inom lagens armar förenkla handel och restaurangnäring (tillstånd och upplåtande av mark (arrende/köp). Enligt den SWOT- analys som genomfördes i början av 2012 (se 1.4 Sotenäs kommuns företagsklimat idag?) finns det brister i företagsklimatet i Sotenäs 15 Rolf Berg i Bohusläningen, Sara Kirudd: Föreningar ska ge fiber åt Sotenäs, Publicerad 19 maj, ( ) 12

16 kommun. Införstådd med tidigare genomförd SWOT- analys och vid analys av den här enkätundersökningen kan det konstateras att det bör arbetas på att utveckla/förbättra företagsklimatet i kommunen, inte minst (uppenbarligen) för att attrahera nya företag. Andra avgörande och framträdande faktorer som avgör om en flytt av företaget kommer att genomföras är bland annat boende 16, kommunikationer och bra offentlig service. Lokal anger 6 procent som avgörande faktor, det motsvarar 12 personer Företagare med visioner om att starta upp ett nytt företag 72 personer av de svarande är företagare som har tankar om att starta upp ett nytt företag. 65 av dessa 72 personer kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun, det vill säga så gott som samtliga. Även för den här gruppen är marknad den mest avgörande faktorn för att företagaren ska välja att flytta till Sotenäs kommun ,5 procent har dock inte angett marknad som avgörande faktor, vilket är anmärkningsvärt. Detta faktum rymmer en stor potential. Många företag är, som även framkommer av föregående avsnitt (2.5.1), sannolikt inte platsbundna och därmed möjliga att flytta till/starta upp i Sotenäs kommun. Det kan konstateras att faktorerna företagsklimat och bemötande är relativt framträdande faktorer, precis som för gruppen företagare rent allmänt (se stapeldiagram 3). En delårsboende skriver att bemötande rentav är en avgörande faktor för att hon/han ska flytta hit. En annan delårsboende skriver att en avgörande faktor för att flytta företaget till kommunen är att Sotenäs kommun blir Mer företagsvänligt och att kommunen möter problem på ett handlingskraftigt sätt och är lösningsorienterad Angående faktorerna.. Införstådd med företagarnas angivna faktorer är det av värde för Sotenäs kommun att fokusera på de faktorer som går att påverka. En förbättring av företagsklimatet och bemötandet kan med relativt enkla medel uppnås i Sotenäs kommun. Det som behövs där är framför allt viljekraft. Att IT-infrastrukturen och den offentliga servicen som helhet blir bättre, såsom förbättrade kommunikationer, är likaså avgörande faktorer för att genomföra en flytt av sitt företag till Sotenäs kommun. Vari bristerna ligger i den offentliga servicen, enligt enkätens svarande, framträder dock något otydligt. Genom analys av frågeställning Övriga frågor/funderingar du skulle vilja delge oss framträder det dock något tydligare vilken service flertalet önskar se en förbättring på. Det lyfts fram i stycket 2.7 Övriga synpunkter. Fördjupad förståelse om hur offentlig (och kommersiell) service upplevs av delårsboende ska inte minst sökas genom en intervjustudie i projekt Tillväxtgrupp delårsboende. Studieresultatet presenteras under hösten Vad flyttmotiverar övriga delårsboende? 825 svarande anger att de inte är företagare. 341 av samtliga icke-företagare kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Det motsvarar 41 procent. Därmed kan det konstateras att företagaren är mer benägen att flytta till Sotenäs kommun jämfört med icke-företagaren (se stycke Många delårsboende är företagare). 16 Boende = vintervatten, bygglov för utbyggnad av huset, med mera (se bilaga 2) 17 Utöver de som uttryckligen angett marknad/kundunderlag som faktor kategoriseras likaså de som angett arbete/arbetsmöjligheter till faktorn marknad. Det med tanke på att vederbörande har svarat att hon/han har visioner om att starta upp ett nytt företag. Det känns därmed mest sannolikt att det är marknad/kundunderlag som den svarande åsyftar med sitt svar. 13

17 Det stödjer teorin att egna företagare är den kategori som utöver gruppen äldre människor lockas att bo på avlägsen landsbygd (längre än 2,5 mil till en stad med färre än invånare). 428 personer av samtliga icke-företagare har besvarat den öppna frågeställningen Vilka faktorer är avgörande för att du ska ta steget att flytta till Sotenäs kommun. Det indikerar att frågan om att kunna tänka sig att flytta till Sotenäs kommun eller ej är en komplex fråga som engagerar fler än de 341 delårsboende som på rak arm svarar ja på om de kan tänka sig att flytta till Sotenäs kommun. Vilka faktorer är det som primärt framträder i denna grupp, och på vilket sätt skiljer sig motiven från företagaren? 15% Avgörande faktorer bakom flytt för icke-företagaren till Sotenäs kommun 14% 13% 11% 11% 7% 5% 5% 4,50% 4% Stapeldiagram 4. Avgörande faktorer bakom flytt för icke-företagaren till Sotenäs kommun Källa: Enkätundersökning, juni 2012 Arbete är hos icke-företagaren den faktor som flest anger som avgörande bakom en flytt. Icke-företagaren som söker arbete är till skillnad från företagaren beroende av den lokala arbetsmarknaden. En delårsboende uttrycker dilemmat om arbete följande vis: Sotenäs är hemma, vi upplever oss rotade där och önskar bara att komma hem närsomhelst det är möjligt såsom våra utbildningar/yrken ser ut finns dock inga motsvarande tjänster i Sotenäs kommun. 18 Om det fanns fler arbete för välutbildade i Sotenäs kommun skulle sannolikt fler icke-företagande delårsboende lockas att flytta till sin fritidsbostad (se 1.5 Hur ser förutsättningarna ut i Sotenäs kommun?). En stor andel icke-företagare anger pension som avgörande faktor bakom flytt till Sotenäs kommun. Därmed framträder ytterligare en tydlig skillnad vid jämförelse med gruppen företagare. Att pension anges som avgörande faktor av en så stor andel går sannolikt hand i hand med den mest angivna faktorn, nämligen arbete. Då Sotenäs kommuns arbetsmarknad är begränsad och mindre diversifierad, är sannolikheten stor att pension i dagsläget är den faktor som primärt lägger grund för att flytten genomförs hos gruppen delårsboende som inte är företagare. 18 Svar på fråga 12 14

18 Övriga faktorer som har angetts är viktiga att belysa och vara införstådd med, men har inte utrymme för analys i den här förstudien. 2.7 Övriga synpunkter Frågor som är angelägna för samtliga delårsboende Av samtliga 1369 svarande är det 344 delårsboende som har skrivit något på fråga 12: Övriga frågor/funderingar du skulle vilja delge oss. Mer konkret innebär det att 141 av 462 företagare respektive 203 av 825 icke- företagare har lämnat synpunkter. Med tanke på att det är liknande frågor och synpunkter som tas upp vare sig man är företagare eller inte, kommer synpunkterna att generaliseras utifrån delårsboende som grupp. De synpunkter som sticker ut, företagare och icke-företagare emellan, kommer istället att lyftas fram i stycke respektive Teman som engagerar såväl företagare som icke-företagare: Samhällsutveckling Cykelbanor Bemötande Samhällsutveckling Några av de mest framträdande synpunkterna rör övergripande frågor om samhällsutvecklingen i Sotenäs kommun. Det gäller allt ifrån önskemål om att kommunen blir bättre på att slå vakt om den pittoreska arkitekturen på hus i kustsamhällena till att inte överexploatera tätorterna. Det handlar inte sällan om turismutvecklingen: somliga tycker att vi ska bli bättre på året-runt-turism medan andra betonar vikten av att inte campingplatser tar över. Många delårsboende betonar på så vis vikten av att tillvarata det unika i vår kommun, och att samhällsutveckla utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. Några exempel på uttalanden: Spräng varsamt i de vackra omgivningarna. Berg kan aldrig återställas! Jag är uppväxt i Sotenäs och vill inte se att man bygger bort det genuina för det gör ont i hjärtat att se att det bara blir bostadsrätter överallt och allra värst är det att Magasinet i Smögen inte finns, det borde vara ett kulturminne! Dessutom gör ju detta att dragningskraften på turismen till slut försvinner. Det har byggts och byggs på en hel del ställen i kommunen. På kort sikt ger detta vinst men i längden riskerar karaktären av naturområden att gå förlorad. Ett skrämmande exempel på en sådan utveckling är området runt Rådasjön (Denna sjö ligger utanför Mölndal) Städa upp runt och bakom alla sjöbodar. Bygg inte för utsikterna. Var rädd om alla träd!!! Planera långsiktigt. Behåll charmen!! Som framkommer av citaten ovan finns en genuint engagemang hos många delårsboende vad gäller frågor om samhällsutveckling. Många delårsboende värnar om att Sotenäs kommun ska utvecklas utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. 15

19 1. Helårsboende 2. Besöksnäring & turism Väsentliga intressen/ kunskaper för kommun och näringsliv att bejaka och tillvarata 3. Delårsboende Figur 7. Figuren illustrerar intressen och kunskaper som bör bejakas och tillvaratas i såväl lokalt näringsliv som offentlig sektor Delårsboende är, liksom de helårsboende, kommunmedlemmar i Sotenäs kommun (äger fastighet och betalar därmed fastighetsavgift i Sotenäs kommun). Figuren ovan har tagits fram i projekt Tillväxtgrupp delårsboende. Figuren ringar in vikten av att även tillvarata de intressen och kunskaper som delårsboende har om långsiktigt hållbar samhällsutveckling ska uppnås. I synnerhet är det av stor relevans att inkludera delårsboende i dialog om samhällsutvecklingen om delårsboende ska trivas, vilja vistas här under längre tid eller rentav flytta hit. Ett tillvaratagande av åsikter kan få stor betydelse, långsiktigt sett. En delårsboende skriver: Vi har hus i Hovenäset pga att bebyggelsen är traditionell och homogen. Den dagen detta förändras kommer vi sannolikt byta ort till något som inte "byggs sönder. Att inte tillvarata synpunkter om samhällsutvecklingen kan, som citatet ovan indikerar, få direkt negativa konsekvenser för Sotenäs kommun. Cykelbanor Hos flera delårsboende framkommer ett tydligt missnöje vad gäller cykelbanor i kommunen. Av 344 personer är det 28 personer, det vill säga 8 procent, som uttryckligen (i det öppna svarsalternativet) betonar vikten av att bygga ut och förbättra cykelbanorna i kommunen. En delårsboende skriver: Önskar att Sotenäs bygger cykelvägar mellan de olika samhällena så att man slipper ta bilen. Idag är det med livet som insats när man ger sig ut på vägarna med cykel. Bemötande Synpunkter som ringar in bemötandefrågan handlar framför allt om hur delårsboende upplever att tjänstemän, politiker och helårsboende betraktar dem som grupp i samhället: Jag upplever att man ibland inom kommunala funktioner har förutfattade meningar om oss delårsboende. Vi tycker om Sotenäs och skulle gärna flytta till er kommun. 16

20 En annan delårsboende skriver: Viktigt att helårsboende ändrar attityderna mot delårsboende. Benämningen "sommargäst" uppfattar vi alla kränkande och diskriminerande Fördjupad insikt om hur delårsboende upplever bemötandet från helårsboende kommer att sökas i den intervjustudie som genomförs under sommaren 2012 i projekt Tillväxtgrupp delårsboende Framträdande frågor hos företagaren Kompetensbehov och marknadsunderlag Flera företagare undrar över kompetensbehov och hur marknadsunderlaget ser ut i Sotenäs kommun. En delårsboende skriver: Positivt att ni ställer frågor kring företagande. Hur ser era kompetensbehov ut inom kommunen? Sambon är specialpedagog. Företagandet gäller en av oss. Den andra parten måste också kunna etablera sig för att vi skall välja att bosätta oss permanent i Sotenäs. Campus Väst i Lysekils kommun har under våren 2012 genomfört en övergripande inventering av kompetensbehovet i Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommun. Undersökningen har riktat sig till ett 100-tal företag. Resultatet indikerar framför allt att det är inom området försäljning/inköp/marknadsföring som företagare ser ett behov av nyrekrytering inom loppet av några år. Denna undersökning skulle med fördel fördjupas under hösten, Framträdande frågor hos de som ej är företagare Vatten/sopor/avlopp 24 av 203 delårsboende, det vill säga 12 procent, har lämnat synpunkter på kostnaden för vatten, sopor och/eller avlopp. Avgifterna anses vara för höga. En delårsboende skriver: Gör det billigare för oss sommarstugeägare. dvs latrintömning, vatten och sopor. Då kanske man vill vara i sommarstugan mer Bygglov, båtplatser, med mera.. I övrigt framkommer en del synpunkter gällande ärenden som rör bygglov, båtplatser, parkeringssituationen i kustsamhällena, vägar, buss och tågkommunikationer. Det verkar vara relevanta frågor för såväl företagare som ickeföretagare. Samtliga synpunkter ringar in att det bör göras en kartläggning och utvärdering av offentlig och kommersiell service i Sotenäs kommun. 17

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Politik för kommuner som krymper. Politik för kommuner som krymper. Josefina Syssner. Centrum för kommunstrategiska studier

Politik för kommuner som krymper. Politik för kommuner som krymper. Josefina Syssner. Centrum för kommunstrategiska studier Centrum för kommunstrategiska studier Politik för kommuner som krymper I ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner minskar befolkningsantalet. Många kommuner ställs inför utmaningen att kunna fortsätta

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer