Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord"

Transkript

1 Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord (Gällande fr.o.m ) (senast ändrad ) 1

2 Definitioner Att ämnesordsindexera Klassifikation och ämnesord Förhållandet till andra biblioteks ämnesord Samarbete i LIBRIS Ämnesord i utländska poster Pre- och postkoordinering Vilka typer av material ämnesordsindexeras? Källor för ämnesord Format (MARC21) i LIBRIS Indexeringsdjup Antal ämnesord Ska alla verk förses med ämnesord? Ämnesorden ska vara specifika Underindelningar Över- och underordnade ämnesord för samma verk? Ämnen som det inte finns ämnesord för Verk om ett ämne Verk om flera ämnen Verk om två eller tre ämnen Verk om fyra eller fler ämnen Flera ämnesaspekter Verk om förhållanden mellan ämnen eller särskilda aspekter på ett ämne Innehållsanmärkningar Ämnesordens syntax Huvudord Ämnesordssträngar - huvudord + underindelning Ämnesord med särskiljande tillägg Typer av ämnesord Allmänna ämnesord (MARC 650) Underindelningar under allmänna ämnesord (650 #x) Personnamn som ämnesord (MARC 600) Författare + titel Institutionsnamn som ämnesord (MARC 610) Lagar / lagkommentarer som ämnesord Institutionsnamn eller allmänt ämnesord? Händelser med formellt namn som ämnesord (MARC 611) Geografiska ämnesord Val av namnform Namnbyte Underindelningar under geografiska ämnesord Uniforma titlar som ämnesord (MARC 630)

3 3.6.1 Filmtitlar Kronologiska ämnesord (MARC 648) Olika typer av kronologiska ämnesord Verk med uttalat kronologiskt innehåll Genre/formtermer (MARC 655) Flera genre/form-termer Särskilda ämnesområden Personer Allmänt Biografier Personliga berättelser Kritiska verk Historia i Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten Allmänna ämnesord Egennamn Influenser Influenser som allmän underindelning Influenser som allmänt ämnesord Influenser som adjektivfras Läromedel i läromedel Enheter i städer Särskilda institutioner Särskilda byggnader Monument etc Relationer mellan länder Fiktiva och mytiska gestalter Djur med egennamn Litteratur Verk om litteratur Verk om författare Allmänna ämnesord inom ämnesområdet litteratur Konst Konstform Nationaliteters och kulturers konst Etniska gruppers konst Konstnärliga stilar och riktningar Kronologiskt ämnesord inom ämnesområdet konst Teman och motiv i konsten Konstens ägarskap och placering Andra ämnesord inom ämnesområdet konst Verk om en konstnär eller en konstnärs verk Verk om ett särskilt konstverk Fotografi och bildverk Arkeologi Ämnesord för typer av fornlämningar och andra teman Tidsperiod Folk och kultur

4 Utgrävningar Särskild utgrävningsplats Plats eller område + fornlämningar Konstruktion av ämnesord Dokumentbaserat Specificitet Val av termer Lånord Facktermer och allmänord Förkortningar och akronymer Stavning Språk Språklig form Skrivregler Homografer och polysemer Sammansatt term eller ämnesordssträng? Sammansatta termer ("och"-konstruktioner) Se-hänvisningar (Ekvivalenta relationer) Se även-hänvisningar (Associativa relationer) Generella se även-hänvisningar Över- och underordnade termer (Hierarkiska relationer) Förklarande anmärkningar Klassifikationskoder i Svenska ämnesord Motsvarigheter i LCSH Konstruktion av särskilda typer av ämnesord Internationella principer IFLA:s principer för ämnesordsindexering Principer för konstruktion av ämnesord (Construction principles) Principer för att ämnesordsindexera (Application principles) LCSH:s grundläggande principer (Fundamental principles of Library of Congress Subject Headings) Index

5 Definitioner Allmän underindelning Underindelning som uttrycker en ämnesmässig begränsning av eller bestämning till ett allmänt ämnesord. Se även Underindelning. Allmänt ämnesord Ett ämnesord (begrepp, objekt eller händelse) som uttrycker vad ett verk handlar om och som inte är ett egennamn. Se även Geografiskt ämnesord och Egennamn som ämnesord. Engelsk term: Topical heading Aspekt se Underindelning. Associativ hänvisning se Relaterad term Bestämning se Särskiljande tillägg Bundet ämnesord se Kontrollerat ämnesord Citeringsordning Ordning i vilket föredragna termer eller notationer kombineras för att utforma strängar som representeras sammansatta ämnen i prekoordinerade indexeringssystem eller i ett klassifikationssystem. Djupindexering Praxis att tilldela enskilda delar av en publikation särskilda indexeringstermer. Se även Sammanfattande indexering och Uttömmande indexering. Engelsk term: In-depth indexing Dokumentbaserat Användning av ett faktiskt befintlig material- eller litteratursamling som grund för utveckling av ett indexerings- eller klassifikationssystem. I fallet med LCSH är dokumentbasen Library of Congress samling. Engelsk term: Literary warrant Egennamn som ämnesord Ett ämnesord bestående av ett personnamn, institutionsnamn, mötesnamn, titel eller ortnamn. Engelsk term: Name heading Enkel hänvisning se Se-hänvisning Enkelt ämnesord Huvudord som bara består av en term, t.ex. Kvinnor, Koppar, Frihet. Engelsk term: Single word heading 5

6 Fasett Gruppering av begrepp i naturliga kategorier. En fasett består av en homogen klass med begrepp där medlemmarna i klassen har samma egenskaper vilka också skiljer dem från medlemmar i andra klasser. Engelsk term: Facet Form Den fysiska, bibliografiska, konstnärliga eller litterära karaktären hos ett verk. Engelsk term: Form Formterm Termer som uttrycker vad verket är (i kontrast till vad det handlar om), t.ex. Lexikon, Konkordanser, Storstilsböcker etc. Engelsk term: Form heading Frasämnesord se Sammansatt term Fri allmän underindelning Underindelning som får användas under allmänna ämnesord utan att kombinationen av allmänt ämnesord och underindelning finns upptagen i databasen Svenska ämnesord. Se även Underindelning. Fritt ämnesord se Icke-kontrollerat ämnesord. Föredragen term Term som används för att återge ett begrepp vid indexering. Engelsk term: Preferred term Genreterm Genrer refererar till kategorier av verk som karaktäriseras av likartade intriger, teman, miljöer, situationer och karaktärer. Exempel på genrer är Deckare och Science fiction. Genre/formterm Eftersom det ofta är svårt att skilja på form och genre har dessa termer i Svenska ämnesord en gemensam beteckning - Genre/formtermer. Geografisk underindelning En typ av underindelning som består av namn på en plats inom ett större geografiskt område som representeras av ett geografiskt huvudord. Se även Geografiskt ämnesord. Engelsk term: Geographic subdivision. Geografiskt ämnesord Ett ämnesord med egennamn som representerar en plats eller annan enhet som nära förknippas med plats (t.ex. en park, skog, tunnel etc.). Ett geografiskt ämnesord kan innehålla upp till fyra nivåer och börjar med det största området som representerar eller innehåller platsen ifråga. Ämnesordets första nivå består normalt av ett landsnamn eller ett annat större område. De andra nivåerna representerar geografiska enheter som ligger inom, eller är en del av en enhet på den första nivån. Engelsk term: Geographic heading 6

7 Godkänt ämnesord se Kontrollerat ämnesord och Föredragen term Hierarkisk relation Genom hänvisningar kopplas termer eller ämnen ihop som befinner sig på olika nivåer i en hierarki. Se även Överordnad term, Underordnad term, och Relaterad term Engelsk term: Hierarchical reference Huvudord Ämnesordets första del (som ligger i a-fältet i MARC21-formatet). Huvudordet kan bestå av ett ord eller ett sammansatt uttryck. Huvudord kan vara allmänna ämnesord, institutionsnamn, geografiska namn, personnamn, titlar, namn på händelser. Icke-föredragen term Term som inte tilldelas dokument men som finns med som en ingångsterm i en tesaurus eller ett index, Engelsk term: Non-preferred term Icke-kontrollerat ämnesord. Ämnesord som inte hämtas från en ämnesordslista eller tesaurus. Engelsk term: Keyword Kontrollerad vokabulär En kontrollerad vokabulär är en lista över termer ämnad för användning för att återge innehåll i dokument. En sådan vokabulär innehåller inga synonymer utan sådana finns bara som pekare till föredragna termer, t.ex. Laissez-faire använd Frihandel. En bra lista med kontrollerad vokabulär omfattar en utförlig struktur med referenser som leder användare till vidare respektive snävare termer och till relaterade termer som inte är hierarkiskt relaterade. Engelsk term: Controlled vocabulary Kontrollerat ämnesord Ett ämnesord som hämtas från en ämnesordslista eller en tesaurus. Kvalifikator se Särskiljande tillägg Nyckelord se Icke-kontrollerade ämnesord Okontrollerat ämnesord se Icke-kontrollerat ämnesord Parentetiskt tillägg se Särskiljande tillägg Postkoordinering Återgivande av ett komplext ämne genom att tilldela enskilda termer vid indexeringstillfället och kombinera ihop dessa vid sökning. Prekoordinering Återgivande av ett komplext ämne genom att vid indexeringstillfället kombinera begrepp till ämnesord eller ämnesordssträngar. Relaterad term En se även-hänvisning från ett ämnesord till ett annat ämnesord som finns i en annan hierarki. 7

8 Se även Se även-hänvisning Engelsk term: Related term reference; See also reference Sammanfattande indexering Praxisen att tilldela indextermer eller ämnesord som representerar det övergripande innehållet i ett dokument snarare än dess enskilda delar. Se även Djupindexering och Uttömmande indexering Engelsk term: Summarization Sammansatt term Ett ämnesord som består av mer än ett ord och som kan beteckna endast ett begrepp eller relationer mellan flera enskilda begrepp, t.ex. Ekonomisk politik, Kvinnliga författare, Kristendom och buddhism, Barn till missbrukare. Engelsk term: Multi-words heading; Multi-concept heading Se även-hänvisning Hänvisning mellan två kontrollerade ämnesord som finns i olika hierarkier.. Engelsk term: Related term reference; See also reference Se-hänvisning Hänvisning från en term (en synonym) som inte används som ämnesord till den ekvivalenta term som ska användas som ämnesord. Engelsk term: Use reference; See reference Spetsord se Huvudord Syntax Reglerna som kontrollerar hur enskilda ord eller fraser kombineras för utformning av färdiga ämnesord. Engelsk term: Syntax Särskiljande tillägg Term inom parentes som läggs till ett ämnesord för att särskilja mellan olika betydelser hos identiska termer eller för att klargöra betydelsen av ett ämnesord, t.ex. Mars (planet); Mars (romersk gud); C (programspråk). Engelsk term: Qualifier Tesaurus Kontrollerad ordlista med de semantiska relationerna mellan termerna angivna. Är ofta hierarkiskt ordnad med relationer mellan vidare och snävare termer och mellan termer med associativ betydelse. I riktlinjerna för Svenska ämnesord används inte termen tesaurus. Se även Ämnesordslista Engelsk term: Thesaurus Underindelning Term som kombineras med ett huvudord och utgör en bestämning till eller begränsning av huvudordet. Se även Allmän underindelning och Geografisk underindelning Engelsk term: Subdivision 8

9 Underordnad term Ämnesord som har en snävare betydelse än ett annat ämnesord i samma hierarki, och som förbinds med den överordnade termen med en hierarkisk relation. Engelsk term: Narrower term (NT) Uttömmande indexering Praxisen att tilldela indextermer eller ämnesord som representerar alla betydelsefulla begrepp eller aspekter av ett ämne. Se även Djupindexering och Sammanfattande indexering Engelsk term: Exhaustive indexing Ämnesanalys Processen att analysera det intellektuella innehåller i ett verk. Resultatet kan visas i en katalog eller bibliografi genom notationssymboler, som i klassifikationssystem, eller genom språkliga termer som ämnesord eller deskriptorer. Eneglsk term: Subject analysis Ämnesord Term som beskriver ett verks ämne. Termen kan bestå av ett eller flera ord och innehålla en, eller i vissa fall, flera underindelningar. Engelsk term: Subject heading Ämnesordsindexera Att analysera ett verks innehåll och förse det med ämnesord. Ämnesordslista Lista över kontrollerade ämnesord som är godkända för användning. Ämnesordslistor kan också innehålla se-hänvisningar från termer som inte ska användas som ämnesord, och se även-hänvisningar mellan olika ämnesord. Se även Tesaurus Engelsk term: Subject headings list Ämnesordssträng Ämnesord med en eller flera underindelningar. Överordnad term Ämnesord som är en vidare term än ett annat ämnesord i samma hierarki och som förbinds med den underordnade termen med en hierarkisk relation. Engelsk term: Broader term reference 9

10 1. Att ämnesordsindexera Att ämnesordsindexera är att analysera verkens innehåll och försöka matcha ihop det med termerna i den ämnesordslista man använder, samt att konstruera ämnesord enligt de riktlinjer som finns. Syftet med ämnesordsindexeringen är att så väl som möjligt redogöra för verkens innehåll så att användare kan hitta verk om ett visst ämne. Ämnesordsindexering bör ske konsekvent så att verk om samma ämne förses med samma ämnesord. Nedan följer dels praktisk information om var ämnesord kan hämtas och om formatet i LIBRIS, dels riktlinjer för hur ämnesordsindexeringen bör gå till. 1.1 Klassifikation och ämnesord Klassifikation och ämnesord är två olika, från varandra fristående sätt att beskriva verkets innehåll. Klassifikation utgår från discipliner och grupperar ihop verken i klasser som är hierarkiskt ordnade, ofta med discipliner som t.ex. historia, etnologi, arkeologi som utgångspunkt. Klassifikationssystem är heltäckande, utarbetas uppifrån och ner och utgår inte från verk i en särskild samling. Klassifikation uttrycks ofta med koder bestående av siffror och/eller bokstäver. Ämnesorden är dokumentbaserade och lyfter fram det specifika ämnet och aspekter på ämnet. I exemplen nedan får man en samlad överblick över ämnet äktenskapet behandlat ur olika perspektiv. Dessa verk om äktenskapet placeras på olika ställen i klassifikationssystemet: etik, psykologi, religion, familjesociologi, litteraturhistoria #a Äktenskap #x etik och moral #2 sao #a Äktenskap #x psykologiska aspekter #2 sao #a Äktenskap #x religiösa aspekter #2 sao #a Äktenskap #x historia #2 sao #a Äktenskap i litteraturen #2 sao 1.2 Förhållandet till andra biblioteks ämnesord Samarbete i LIBRIS I LIBRIS samarbetar ett antal bibliotek kring ämnesordsindexeringen i syfte att rationalisera arbetet och höja kvaliteten. Ämnesorden läggs i generella fält, och behöver inte upprepas av varje bibliotek. De ämnesord som läggs generellt ska hämtas från en godkänd ämnesordslista och konstrueras enligt gällande riktlinjer. Svenska ämnesord är en av de godkända ämnesordslistorna, och till Svenska ämnesord hör dessa riktlinjer. 10

11 Grundprincipen i samarbetet är att varje verk ämnesordsindexeras av det bibliotek som först katalogiserar det, och att övriga bibliotek accepterar dessa ämnesord. Katalogisatörer från andra bibliotek kan komplettera poster med ytterligare ämnesord, om bedömning görs att det finns mer i ett verks innehåll som bör lyftas fram. Kompletterande ämnesord i den bibliografiska posten måste dock alltid överstämma med riktlinjerna för indexeringsdjup och konstruktion av ämnesord. Särskilda bibliotek kan vara intresserade av att göra en mer fullständig ämnesordsindexering av verk inom sina specialområden och gör då en uttömmande indexering. Ämnesord som inte är generella eller följer riktlinjerna för indexeringsdjup placeras i det katalogiserande bibliotekets beståndspost. Ändring av generella ämnesord bör undvikas om dessa inte är felaktigt konstruerade. Ämnesord och ämnesordssträngar som är konstruerade enligt de äldre riktlinjerna korrigeras inte Ämnesord i utländska poster Katalogposter som importeras från andra länder har i stor utsträckning redan ämnesord. Dessa översätts till termer som finns i den svenska termlistan eftersom det intellektuella arbetet med att beskriva innehållet redan är gjort och inte ska göras om av andra länders katalogisatörer. Utländsk litteratur i svensk översättning förses med motsvarande svenska termer till de som finns i originalverket. Många länder följer samma grundläggande principer för konstruktion av ämnesord. Observera dock att det kan finnas stora skillnader mellan Sverige och andra länder när det gäller syntaxen för ämnesbeskrivningar. Frankrike, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien och flera andra länder har i stort sett samma regler för formatering och indexering, t.ex. bruket av underindelningar. De allmänna riktlinjerna för ämnesordsindexering med Svenska ämnesord gäller även när utländska ämnesord från dessa länder översätts till svenska termer. Exempel 1. Importerad post #a Women's reading in Britain, : #b a dangerous recreation BNB:s ämnesord: #a Women #z Great Britain #x Books and reading #x History #y 18th century #a Women #z Great Britain #x Books and reading #x History #y 19th century Svenska ämnesord: #a 1700-talet #2 sao #a 1800-talet #2 sao #a Kvinnor #2 sao #a Läsvanor #x historia #2 sao #a Storbritannien 11

12 Exempel 2. Importerad post #a Martin Frobisher : #b Elizabethan privateer BNB:s ämnesord: #a Frobisher, Martin #a Sailors #z Great Britain #a Privateering #z Great Britain #x History #y 16th century #a Great Britain #x History, Naval #y Tudors, #a Great Britain #x History #y Elizabeth, Svenska ämnesord: #a Frobisher, Martin #a 1500-talet #2 sao #a Kapare #x historia #2 sao #a Sjömän #x historia #2 sao #a Storbritannien 1.3 Pre- och postkoordinering Ämnesordsindexering görs antingen pre- eller postkoordinerat. Om man använder prekoordinerade ämnesord kombineras ämnesorden ihop vid indexeringstillfället, antingen som en fras eller som en sträng med huvudord och underindelningar. Därigenom uttrycks förhållandet mellan olika ämnen och begränsningar av ämnen. Om man använder postkoordinerade ämnesord uttrycks ingen relation mellan de olika ämnesorden, utan dessa läggs var för sig i olika fasetter och sammankopplingen av dem sker först vid en sökning. Svenska ämnesord är ett system som bygger på både prekoordinering och postkoordinering av ämnesord. I systemet kategoriseras ämnesord i ämnesfasetter. Ämnesorden i fasetterna kan konstrueras som enkla ämnesord, vara prekoordinerade till fraser eller bestå av huvudord med underindelning/ar. 1.4 Vilka typer av material ämnesordsindexeras? Man kan ämnesordsindexera alla typer av verk, t.ex. facklitteratur, artiklar, skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, bilder. Det är rimligt att ge "tyngre" publikationer en viss prioritet vid ämnesordsindexeringen. 1.5 Källor för ämnesord Allmänna ämnesord hämtas från Svenska ämnesord. Fria allmänna underindelningar hämtas från en särskild lista, som finns på Svenska ämnesords webbplats. Underindelningarna finns också i databasen Svenska ämnesord. De är markerade i indexet med "u" och börjar med liten bokstav. De finns också som auktoritetsposter i LIBRIS Voyager. Det finns också fall när katalogisatören kan konstruera egna ämnesord efter givna anvisningar, se konstruktioner med...i konsten o.s.v.,...i läromedel och Ämnesord med adjektivbestämningar. 12

13 1.6 Format (MARC21) i LIBRIS Se LIBRIS Formathandbok och MARC 21:s webbplats. 1.7 Indexeringsdjup Svenska ämnesord tillämpar principen om sammanfattande indexering. Man utgår från verkets helhet och väljer de ämnesord som bäst beskriver och sammanfattar verkets innehåll i stort och uttrycker verkets viktigaste ämnen. Normalt bör minst 20 % av verket behandla ett ämne för att ett ämnesord ska bli aktuellt. Specialbibliotek och bibliografier gör ibland uttömmande indexering och sätter ämnesord även för innehållet i särskilda delar av verket. Uttömmande indexering ger ökad fullständighet vid sökning, men medför samtidigt att man i sökresultatet får med även verk som bara till en mindre del handlar om ämnet. Gränsen 20 % är godtyckligt satt, men används i många ämnesordssystem #a Samelandets historia Indexering på verkets nivå: #a Samer #x historia #2 sao Utömmande indexering: #a Samer #x historia #2 sao #a Religion #2 sao #a Rasbiologi #2 sao #a Folkvandringar #2 sao #a Icke-samer #2 sao #a Minoriteter #2 sao #a Ursprungsbefolkningar #2 sao #a Exploatering #2 sao #a Vattenkraftutbyggnad #2 sao #a Järnvägsbyggnad #2 sao #a Kautokeinoupproret 1852 #2 sao 1.8 Antal ämnesord Hur många ämnesord som behövs för att beskriva verkets innehåll varierar. Ibland är ett tillräckligt, ibland behövs flera. Det finns ingen begränsning av hur många ämnesord man får använda för ett verk. Notera dock 20%-principen ovan. 1.9 Ska alla verk förses med ämnesord? Om det är svårt eller omöjligt att med ämnesord uttrycka vad verket handlar om kan man avstå från att sätta ämnesord. 13

14 #a Texte, Bilder, Kontexte : #b interdisziplinäre Beiträge zu Literatur, Kunst und Ästhetik der Neuzeit Se även Klassifikation och ämnesord och Innehållsanmärkningar Ämnesorden ska vara specifika Använd specifika ämnesord, som så nära som möjligt motsvarar verkets innehåll. En viktig princip är att ämnesorden ska erbjuda specifik och direkt ingång. Specifik är här en egenskap som står i förhållande till det aktuella verket. För ett verk om ett allmänt ämne är ett generellt ämnesord det mest specifika möjliga. Principen om att alltid välja så specifika ämnesord som möjligt gäller fullt ut när man ämnesordsindexerar. När nya ämnesord godkänns finns det däremot även andra överväganden att göra, se Specificitet #a How children learn to read #a Läsinlärning #2 sao inte: t. ex Läsning Underindelningar Allmänna ämnesord och geografiska ämnesord kan göras mer specifika genom att tillfoga underindelningar. 650 #a [Allmänt ämnesord] #x [allmän underindelning] 651 #a [Geografiskt ämnesord] #z [geografisk underindelning] Över- och underordnade ämnesord för samma verk? Normalt används inte både ett underordnat och ett överordnat ämnesord för samma verk. Om verket innehåller minst 20 procent om både det underordnade och det överordnade ämnet kan dock båda ämnesorden användas. Genom den här principen undviker man att använda ämnesord som inte tillför ytterligare information och sparar därigenom arbete. Utan denna princip skulle mer allmänna ämnesord bli oanvändbara som sökbegrepp eftersom de även skulle innefatta alla underordnade termer. En bok om algebra förses med ämnesordet Algebra, men får inte dessutom ämnesordet Matematik. Se dock speciella riktlinjer för verk om särskilda personer, särskilda institutioner och särskilda byggnader #a Studien zur Isländersaga #a Islänningasagor #2 sao inte dessutom: Isländska sagor 14

15 men: #a Krig kring Kvarken : #b finska kriget och slaget vid Oravais i ny belysning #a Finska kriget #2 sao #a Slaget vid Oravais 1808 #2 sao 1.11 Ämnen som det inte finns ämnesord för När ett ämnesord som exakt motsvarar verkets innehåll saknas använder man flera ämnesord, ett ämnesord som ligger nära i betydelse, en överordnad term eller föreslår ett nytt ämnesord. Lämna in förslag på nya ämnesord för ämnen som är viktiga att särskilja och som inte kan uttryckas med befintliga kontrollerade ämnesord. Ämnesordsförslagen bör beläggas i Nationalencyklopedien, andra uppslagsverk, LCSH eller andra källor, se formulär för förslag till Nytt ämnesord. Om det går att redogöra för verkets ämne på ett tillfredställande sätt med flera ämnesord, ett ämnesord som ligger nära i betydelse, eller en överordnad term, gör det. Vilket sätt som ska användas är en bedömningsfråga och får avgöras från fall till fall. Förslag på nya ämnesord läggs i fält 653 a följt av (prel/[sigel]). Om ämnesordet ska ingå i en sträng så anger man hur strängen ska konstrueras i sin anmälan. Överordnad term: #a "Pekka" : #b världens bäste målvakt #alindmark, Peter, #d #a 1900-talet #2 sao #a Ishockeyspelare #2 sao #a Sverige #a Biografi #2 saogf inte: Ishockeymålvakter Flera ämnesord: #a Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar #a Flyktingar #2 sao #a Tortyroffer #2 sao #a Psykiska trauman #x behandling #2 sao Ämnesordsförslag: #a Tobinskatten #a Internationella kapitalrörelser #2 sao #a Valutamarknad #2 sao #a Skatter #2 sao 653 #a Tobinskatt (prel/s) Idealt ska det i Svenska ämnesord finnas ett ämnesord för varje ämne som det finns behov av att särskilja i LIBRIS. Det saknas dock ämnesord för många ämnen, och katalogisatörer och andra kan lämna in förslag på ämnesord de tycker saknas. Det kan också finnas orsaker till att ett ämnesord för ett ämne saknas, se Specificitet. På samma sätt bör det alltid finnas sehänvisningar från alternativa termer till det kontrollerade ämnesord som bör användas. 15

16 Förslag på se-hänvisningar som saknas kan också lämnas in av katalogisatörer och andra användare Verk om ett ämne Använd ett ämnesord som exakt motsvarar verkets innehåll, om ett sådant ämnesord finns: #a Hästslaktare och korgmakare : #b resursutnyttjande och livsstil bland sockenlappar #a Sockenlappar #2 sao #a Ordspråk jorden runt #a Ordspråk #2 sao 1.13 Verk om flera ämnen Verk om två eller tre ämnen För verk om två eller tre ämnen används ett ämnesord för varje ämne, om inte ämnena tillsammans motsvarar en överordnad term. I så fall används den överordnade termen: #a Helgade hus : #b väckelserörelsens byggnader i Stockholms län #a Väckelserörelser #x historia #2 sao #a Kyrkor #2 sao #a Missionshus #2 sao #a Kapell #2 sao #a Sverige #z Stockholms län #2 sao Använd inte Religiösa byggnader. Verket innehåller också ett avsnitt om väckelserörelserna i Sverige, därav ämnesordet Väckelserörelser #a Riskbruk och missbruk : #b alkohol - läkemedel - narkotika : #b uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri #a Drogmissbruk #2 sao Inte: Alkoholism; Läkemedelsmissbruk; Narkotikamissbruk eftersom de tillsammans motsvarar Drogmissbruk Verk om fyra eller fler ämnen För verk om fyra eller fler ämnen används normalt en överordnad term som täcker in alla fyra ämnena, om en sådan term finns. Om ämnesorden inte har någon gemensam överordnad term används de enskilda ämnesorden, eller de mest centrala av dem. 16

17 #a Plantor av jordgubbar, månadssmultron, hallon och vinbär #a Bärodling #2 sao #a Sveriges sju inhemska språk : #b ett minoritetsspråksperspektiv #a Minoritetsspråk #2 sao #a Sverige #a Pionjärer och feminister : #b om fyra kvinnliga författare och äventyrare #a Behn, Aphra,_d #a Kingsley, Mary, #d #a Eberhardt, Isabelle, #d #a Blixen, Karen, #d #a Kvinnliga författare #x historia #2 sao #a Författare #x historia #2 sao #a Kvinnliga äventyrare #x historia #2 sao #a Äventyrare #x historia #2 sao Flera ämnesaspekter Principerna ovan gäller även ämnesaspekter, geografiska, kronologiska och genre/formaspekter. Man kan dock göra en något striktare bedömning vad gäller de allmänna underindelningarna, och även utelämna två eller tre underindelningar, om de inte bedöms vara mycket väsentliga för att beskriva verkets innehåll #a Arbetstidsregleringens utveckling : #b en studie av arbetstidsreglering i fyra länder #a Arbetstid #x juridik och lagstiftning #2 sao #a Europa #a Samboboken : #b juridik, ekonomi, beskattning #a Samboende #x juridik och lagstiftning #2 sao #a Samboende #x ekonomiska aspekter #2 sao #a Sverige Skatter ligger nära ekonomiska aspekter i betydelse i det här sammanhanget och därför läggs inte ämnesordet Skatter #a Att leva med epilepsi : #b barn och vuxna : medicinska, psykologiska och sociala aspekter, skyddsåtgärder #a Epilepsi #2 sao Inte: Epilepsi; Epilepsi - psykologiska aspekter; Epilepsi - sociala aspekter. Detta kallas ibland tre-regeln. Det finns inget principiellt som hindrar att man använder fler än tre underordnade termer i stället för en överordnad. Gränsen har snarare praktiska och resursmässiga skäl. 17

18 Verk om förhållanden mellan ämnen eller särskilda aspekter på ett ämne Många verk behandlar förhållanden mellan ämnen, ämnen ur särskilda aspekter, ämnen med en viss begränsning i t.ex. tid eller rum. Verket kan också ha en särskild form. a. Om ämneskombinationen kan uttryckas med ett frasämnesord väljer man detta #a Barnen och litteraturen #a Barn och böcker #2 sao #a Women in parliament : #b beyond numbers #a Kvinnor i politiken #sao b. Om inte så försöker man uttrycka det med en ämnesordssträng som kombinerar ett huvudord med en underindelning #a Decoupling the environmental impacts of transport from economic growth #a Transporter #x miljöaspekter #2 sao #a Transporter #x ekonomiska aspekter #2 sao #a Miljöekonomi #2 sao #a Ekonomisk tillväxt #2 sao c. Om det inte heller är möjligt gör man flera enkla ämnesord eller flera ämnesordssträngar #a Folkhemmets barnmorskor : #b den svenska barnmorskekårens professionalisering #a 1900-talet #2 sao #a Barnmorskor #x historia #2 sao #a Professionalisering #x historia #2 sao #a Sverige Vissa ämneskombinationer är möjliga att uttrycka prekoordinerat, och andra inte. Prekoordinering föredras alltid när det är möjligt. Att vissa förhållanden mellan ämnen och begränsningar av ett ämne inte kan uttryckas prekoordinerat kan bero på att kombinationen är ovanlig, svår att uttrycka på ett konsekvent och entydigt sätt, eller inte har bedömts som viktig att kunna särskilja i ett index Innehållsanmärkningar När verkets innehåll inte kan uttryckas på ett tillfredsställande sätt med ämnesord eller klassifikation kan man göra en anmärkning #a Svenskarna dansa : #b en undersökning av den moderna dansen och dess följder 520 #a Tidigt inlägg mot dansbanor i debatten om "dansbaneeländet" 18

19 2. Ämnesordens syntax 2.1 Huvudord Huvudordet består av ett ord eller fras som representerar ett ämne, plats, tid, person, institution, händelse, verktitel eller genre/form #a Fastighetsförvärv #2 sao 2.2 Ämnesordssträngar - huvudord + underindelning En ämnesordssträng innehåller ett huvudord som följs av en eller i vissa fall flera underindelningar. En underindelning i en ämnesordssträng måste tillhöra samma ämnesfasett som huvudordet. Underindelningen utgör en bestämning eller begränsning av huvudordet. Underindelningar underlättar för slutanvändare att orientera sig i träffmängden och undvika falska träffar. Underindelningar används inte för att uttrycka en aspekt av ett ämne som redan finns implicit i huvudordet #a Fastighetsförvärv #x juridik och lagstiftning #2 sao Se även Underindelningar under allmänna ämnesord och Underindelningar under geografiska ämnesord. 2.3 Ämnesord med särskiljande tillägg Ett särskiljande tillägg är ett ord eller fras inom parentes efter huvudordet som används bl.a. för att förtydliga ett ord med flera betydelser eller förse otydliga termer med ett sammanhang #a Schottis (dans) #2 sao Se även Homografer och polysemer. 19

20 3. Typer av ämnesord Termerna i Svenska ämnesord är indelade i ämnesfasetter. En fasett består av en homogen klass med begrepp där medlemmarna i fasetten har samma egenskaper vilka också skiljer dem från medlemmar i andra fasetter. Ämnesorden i Svenska ämnesord kategoriseras i åtta fasetter, sju ämnesfasetter och en fasett för genre/form: Fasett Marcfält Kommentar Allmänt ämnesord 650 Ämnesfasett som anger föremål, begrepp, egenskaper, händelser, handlingar etc. Personer 600 Ämnesfasett för enskilda personer, författare + titel, familjer, dynastier, kungahus och bibliska gestalter Institutioner 610 Ämnesfasett för institutioner, organisationer, föreningar, sällskap, byggnader etc. Händelser med formellt namn 611 Ämnesfasett för händelser såsom exempelvis tävlingar, konferenser, festivaler, utställningar etc. Titlar 630 Ämnesfasett för uniforma titlar, anonyma verk etc. Tid 648 Ämnesfasett för kronologiska termer som beskriver en tidsaspekt på det ämne verket behandlar. Platser 651 Ämnesfasett för geografiska ämnesord såsom länder, städer, berg, broar etc. Genre/form 655 Genre/formfasett för termer som beskriver vad ett verk är, till skillnad från vad det handlar om. Ämnesorden i fasetterna för personer, institutioner, händelser, titlar och platser består av egennamn. När egennamn används som ämnesord används samma namnformer som i den deskriptiva katalogiseringen. För namnen är inte databasen Svenska ämnesord den huvudsakliga källan, utan de godkända namnformerna hämtas från KB:s auktoritetsdatabas eller auktoritetsregistren i Libris Voyager. När ett egennamn saknas i KB:s auktoritetsdatabas väljer katalogisatören namnform med hjälp av riktlinjerna under Auktoritetsarbete i Katalogisatörens verktygslåda och katalogreglerna. Vad gäller institutionsnamn och personnamn, se särskilda riktlinjerna för dessa under Auktoritetsarbete. Komplicerade fall anmäls till KB för utredning. Ett fåtal egennamn som är vanligt förekommande som ämnesord finns även i databasen Svenska ämnesord. 20

21 3.1 Allmänna ämnesord (MARC 650) Till allmänna ämnesfasetten hör ämnesord för föremål, begrepp, handlingar, egenskaper, geologiska perioder, forntida kulturer och händelser utan formella namn. De händelser som beskrivs med allmänna ämnesord i fält 650 avser betydande händelser som ägt rum på en särskild plats under en bestämd tid, men som saknar formella namn. Hit räknas t.ex. särskilda olyckor, bränder, begravningar, flygplanskapningar, massakrer, krig, revolutioner, slag, ockupationer, invasioner, militära operationer, naturkatastrofer, politiska händelser eller skandaler, upplopp och demonstrationer, belägringar och strejker. (För händelser som är formellt sammankallade, möjliga att upprepa och som ofta kan bestämmas i förväg t.ex. tävlingar, konferenser, festivaler osv, se Händelser med formellt namn som ämnesord.) Ämnesord i den allmänna ämnesordsfasetten kan bestå av ett eller flera ord (sammansatt ämnesord) eller av huvudord med underindelning. Exempel på typer av allmänna ämnesord: Enkla ämnesord Cykelturism Demokrati Kemi Koppar Kvinnor Matematikundervisning Sammansatta ämnesord Adjektivfraser: Ekonomisk politik New age Romersk rätt Scenisk konst Svensk poesi Och-konstruktioner: Barn och musik Kungar och härskare Kyrkan och staten Konstruktioner med prepositioner: Barn till missbrukare Personer med läshinder Matlagning i mikrovågsugn Huvudord med underindelning 21

22 Aborter - religiösa aspekter Matlagning - ekonomiska aspekter Jakt - juridik och lagstiftning Exempel på andra typer av allmänna ämnesord: Geologiska perioder och forntida kulturer: Jura (geologisk period) Stenåldern Trattbägarkulturen Händelser (utan formellt namn): Blodiga söndagen, Sankt Petersburg, 1905 Flodvågskatastrofen 2004 Orkanen Katrina 2005 Spanska inbördeskriget Se även Händelser med formellt namn Underindelningar under allmänna ämnesord (650 #x) De allmänna underindelningarna är fria i den meningen att de går att kombinera med alla allmänna ämnesord. Godkända allmänna underindelningar återfinns i en särskild lista på SAO:s webbplats. De finns också med i databasen Svenska ämnesord med anmärkningen "även underindelning" eller "underindelning". En allmän underindelning uttrycker en ämnesmässig avgränsning av eller bestämning till ämnet, annan än tid och plats. Använd inte underindelningar som uttrycker en ämnesaspekt som redan finns implicit i huvudordet. Ämnesordet Känslor underindelas t.ex. inte med - psykologiska aspekter, eftersom ämnesområdet för känslor är just psykologi. På samma sätt underindelas inte Gudstjänsten med - religiösa aspekter. Vid användning av allmänna underindelningar gäller det även att vara uppmärksam på att önskad ämnesbetydelse uppnås. Vissa kombinationer kan t.o.m. vara direkt olämpliga. Exempel: Pensionärers ekonomiska levnadsförhållanden beskrivs: #a Äldre #2 sao #a Ekonomi #2 sao inte: #a Äldre #x ekonomiska aspekter #2 sao Där betydelsen kan tolkas som lönsamhetsaspekt på äldre. Exempel: 22

23 Ett verk om romer och religion: #a Romer #2 sao #a Religion #2 sao inte: #a Romer #x religiösa aspekter #2 sao Där betydelsen blir olika religioners syn på gruppen romer. Som huvudregel gäller att det bara går att använda en allmän underindelning i varje ämnesordssträng: #a Äktenskap #x religiösa aspekter #2 sao #a Dammar (fördämningar) #x miljöaspekter #2 sao #a Idrott #x genusaspeker #2 sao Om ett ämne behandlas ur flera olika synvinklar görs flera ämnesordssträngar: #a Flygteknik #x miljöaspekter #2 sao #a Flygteknik #x ekonomiska aspekter #2 sao Se även Flera ämnesaspekter Två allmänna underindelningar i en ämnesordssträng Underindelningarna - historia; - forskning; och -metodik kan läggas till de andra allmänna underindelningarna för att ytterligare specificera ett ämnesord #a Järnbruk #x ekonomiska aspekter #x historia #2 sao #a Jordbruk #x miljöaspekter #x forskning #2 sao 3.2 Personnamn som ämnesord (MARC 600) Med personämnesord avses namn för enskilda personer, familjer, dynastier och kungahus, fiktiva och mytiska gestalter, gestalter inom olika religioner och mytologier, och djur med egennamn. Personnamn som ämnesord konstrueras i enlighet med gällande riktlinjer för personnamn i Katalogisatörens verktygslåda. Samma namnform används vid ämnesordsindexering som vid katalogisering. Auktoriserade personnamn finns i Auktoritetsdatabasen. Enskilda personer: 23

24 #a Gustav #b III, #c kung av Sverige, #d #a Alexander den store #a Lindgren, Astrid, #d #a Garbo, Greta, #d #a Columbus, Christofer, #d Släkter, dynastier etc.: #a Bernadotte, #c kungahus #a Jagellonska ätten #a Wallenberg, #c släkt Fiktiva och mytiska gestalter: #a Sventon, Ture #c (fiktiv gestalt) #a Robin Hood #c (mytisk gestalt) Religiösa och mytologiska gestalter: #a Zeus, #c (grekisk gud) #a Rut, #c (biblisk gestalt) Djur med egennamn: #a Ego boy #c (häst) Se även Fiktiva och mytiska gestalter, Djur med egennamn och Växt- och djurnamn Författare + titel Verk som behandlar ett visst verk av en viss författare får ett ämnesord med uppslag på författaren + uniform titel i fält 600 a+t. Namnform och titel utformas enligt anvisningar i Katlogisatörens verktygslåda under Katalogisering - Ämnesord -Personnamn och Auktoritetsarbete - Personer, samt gällande katalogregler. Observera att originaltiteln används, utom för klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk där en svensk titel föredras om en sådan finns. Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk: Titeln återges i svensk översättning om det finns en sådan. Finns ingen svensk titel återges originaltitel. 24

25 Verk med latinsk skriftart: Titeln återges på originalspråket. Andra språk: Titeln återges i translittererad form på originalspråk #a Platon, #d f.kr. #t Staten #a Shakespeare, William, #d #t Romeo and Juliet #a Strindberg, August, #d #t Fröken Julie #a Dostojevskij, Fjodor, #d #t Prestuplenie i nakazanie 3.3 Institutionsnamn som ämnesord (MARC 610) Med institution avses en organisation eller en grupp personer som identifieras genom ett distinkt namn och som uppträder eller skulle kunna uppträda som en enhet. Exempel: allmänna och privata organisationer, föreningar, sällskap, institutioner, offentliga myndigheter, kyrkor, affärsdrivande företag och grupper, musikgrupper, tidningar, byggnader, järnvägar. Institutionsnamn som ämnesord konstrueras i enlighet med gällande riktlinjer för institutionsnamn. Samma namnform används vid ämnesordsindexering som vid katalogisering. Institutioner kan byta namn under sin verksamhetstid. För verk om institutionens historia används dock enbart institutionens senaste namnform - inte alla de namn som har använts under institutionens hela verksamhetstid. Behandlas enbart en period under vilken institutionen hade ett annat namn än det nuvarande används den namnform som är relevant för den behandlade tidsperioden. Auktoriserade institutionsnamn finns i Auktoritetsdatabasen #a Svenska kyrkan #a Europeiska unionen #a Volvo #a Vasa (regalskepp) #a Mårbacka #a Söderbergsällskapet #a Dagens nyheter 25

26 #a Sverige. #b Riksdagen #a Sverige. #b Riksdagen #d (1792 : #c Gävle) #a Bondeförbundet (anm: för perioden ) #a Landsbygdspartiet Bondeförbundet (anm: för perioden ) #a Centerpartiet (anm: för perioden fr samt för verk för perioden 1913-) Se även Särskilda institutioner och Särskilda byggnader Lagar / lagkommentarer som ämnesord Ämnesord för lagar får huvuduppslag på institution i fält 610. För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar #a Sverige. #t Lagen om offentlig upphandling Institutionsnamn eller allmänt ämnesord? Vissa typer av grupper, t.ex. konstnärsgrupper, blir ibland allmänna ämnesord och ibland institutionsämnesord enligt principerna nedan: Om det finns en auktoritetspost för konstnärsgruppen i LC Authorities följer vi hur de gjort. Är konstnärsgruppen institution i LC Authorites blir den det även i Sverige. Är den allmänt ämnesord i LC Authorities gör vi på samma sätt. Om det inte finns en auktoritetspost för konstnärsgruppen hos LC Authorities och gruppen förekommer som upphovsman i LIBRIS eller i respektive lands nationalbibliografiska databas blir görs den som ett institutionsämnesord. Gör en auktoritetspost, eller anmäl till KB genom formuläret på sidan Kontakta oss. Om det inte finns en auktoritetspost för konstnärsgruppen hos LC Authorities och gruppen inte förekommer som upphovsman i LIBRIS blir den allmänt ämnesord. Anmäl som nytt ämnesordsförslag i formuläret på sidan Nytt ämnesord. 3.4 Händelser med formellt namn som ämnesord (MARC 611) Händelser definieras i Svenska ämnesord som någonting anmärkningsvärt som händer eller har hänt på en särskild plats vid en viss tidpunkt. Till fasetten Händelser räknas företeelser som är formellt sammankallade, riktade mot ett gemensamt mål och möjliga att upprepa. De har ett formellt namn, en plats, datum och dess längd kan bestämmas i förväg. 26

27 Exempel på händelser: Idrottstävlingar, tävlingar, konferenser, utställningar, militära och vetenskapliga expeditioner, mässor, festivaler, jubiléer, möten, parader etc. Händelser i denna bemärkelse konstrueras som ämnesord i enlighet med gällande riktlinjer för konferenser. Samma namnform används vid ämnesordsindexering som vid katalogisering #a Stockholmsutställningen #a Olympiska spelen #n (5: #d 1912: #c Stockholm) #a International Exhibition #d (1862 : #c London) #a Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa #a Melodifestivalen Andra ämnesord med datum, t.ex. ämnesord för krig och naturkatastrofer, räknas till allmänna ämnesord. Se riktlinjer för Allmänna ämnesord och Konstruktion av särskilda ämnesord Ämnesord utan formellt namn. 3.5 Geografiska ämnesord Som geografiska ämnesord räknas namngivna arkeologiska platser, berg, broar, byar, dalar, dammar, floder, fritidsområden, gator, geologiska formationer, grottor, gruvor, hav, havsströmmar, historiska städer, kanaler, kommuner, kvarter, landskap, leder, län, länder, nationalparker, naturvårdsområden, områden och regioner, parker, provinser, reservat, samhällen, sjöar, skogar, slätter, socknar, stadsdelar, stater, städer, sänkor, torg, utdöda städer, vägar, öknar (listan fylls på vid behov). Ett ensamliggande ämnesord för ett land, eller ett större geografiskt område, i fält 651 kodas med andraindikator 4. Ämnesord för mindre områden konstrueras med hjälp av geografiska underindelningar i strängar och får då andraindikator 7 med listkoden #2 sao. Se anvisningar nedan i Underindelningar under geografiska ämnesord #a Sverige #a Frankrike #z Paris #2 sao #a Storbritannien #z London #z Hyde Park #2 sao Geografiska namn kan också fungera som namn på administrativa enheter eller som institutionsnamn. De läggs i fält 610 eller 651 beroende på verkets innehåll #a Sverige. #b Riksdagen #a Malmö. #b Kulturförvaltningen 27

28 Företeelserna i allmänhet utan egna namn är allmänna ämnesord: #a Sverige #z Omberg #2 sao men: #a Berg #2 sao #a Sverige #a Europa #z Rhen #2 sao men: #a Floder #2 sao #a Europa Se även Geografiska underindelningar och Enheter inom städer Val av namnform Namn på länder återfinns i Svenska ämnesord. För andra geografiska namn konsulteras i första hand Nationalencyklopedin, Sveriges nationalatlas ortregister, Getty thesaurus of geographic names, GeoNames och Library of Congress ämnesordsregister. Vid tveksamheter kontaktas redaktionen för Svenska ämnesord för hjälp med translitterering och fastställande av namnform för utländska orter. Föredra alltid en svensk namnform om det finns en sådan. Om det inte finns en svensk form används den lokala namnformen: #a Tjeckien #z Prag [inte Praha] #2 sao # a Danmark #z Samsø [inte Samsö] #2 sao För arkeologiska utgrävningsplatser används ortens klassiska namnform om den är känd. Om bara den moderna namnformen är känd används den. Om bosättning på orten har varit obruten från forntiden fram till våra dagar används platsens nuvarande namnform: #a Syrien #z Ebla (övergiven stad) #2 sao #a Turkiet #z Troja (övergiven stad) #2 sao #a Spanien #z Altamiragrottan #2 sao #a Storbritannien #z London [inte Londinium] #2 sao Om det finns flera orter med samma namn inom samma landskap läggs även kommunens namn i den geografiska strängen. 28

29 651 7 #a Sverige #z Värmland #z Eda #z Ås # sao #a Sverige #z Värmland #z Arvika #z Ås #2 sao Geografiska ämnesord förs in i Svenska ämnesord endast i de fall då det kan uppstå tveksamheter om hur de ska konstrueras och då klassningen kan vara svår att fastställa Namnbyte När ett geografiskt namn ändras utan territoriella förändringar används det nya namnet: #a Sri Lanka [inte Ceylon] #a Ryssland #z Sankt Petersburg [inte Leningrad] #2 sao #a Ryssland #z Kaliningrad [inte Königsberg] #2 sao När ett namnbyte genomförs i samband med sammanslagningar eller uppdelningar av ett geografiskt område kan både den nya och den gamla namnformen användas beroende på innehållet i det verk man indexerar. Är det ett verk som behandlar territoriet både före och efter förändringen föredras den nya namnformen. Om verket enbart behandlar tiden före sammanslagningen eller uppdelningen används det gamla namnet #a Tyskland [används för tiden fram till 1949 och för tiden 1991-] #a Västtyskland [används för tiden ] #a Östtyskland [används för tiden ] #a Papua #a Nya Guinea #a Papua-Nya Guinea [används för tiden 1973-] Vid geografisk indelning används alltid platsers och områdens nuvarande landtillhörighet som huvuduppslag: #a 1700-talet #2 sao #a Befolkningsutveckling #x historia #2 sao #a Finland #z Österbotten #2 sao #a Medeltiden #2 sao #a Sockenbildning #x historia #2 sao #a Sverige #z Skåne #2 sao #a Medeltiden #2 sao #a Judar #x historia #2 sao 29

30 651 7 #a Frankrike #z Alsace #2 sao För historiska riken där det inte finns någon kontinuitet med ett nutida namn eller territorium används det historiska namnet #a Monotapa #a Osmanska riket #a Romerska riket Underindelningar under geografiska ämnesord Geografiska underindelningar får endast användas under geografiska ämnesord. Geografisk underindelning används för områden eller platser inom ett land eller annat större område. Under ett geografiskt huvudord går det att lägga två eller tre underindelningar i en sträng. Litteratur om andra länder Geografiska ämnesordssträngar för geografiska företeelser i andra länder kan innehålla två geografiska underindelningar. Den andra underindelningen används alltid för enheter inom städer #a Förenta staterna #z San Francisco #2 sao #a Förenta staterna #z San Francisco #z Chinatown #2 sao #a Storbritannien #z Skottland #2 sao #a Storbritannien #z Edinburgh #2 sao Litteratur om Sverige Geografiska ämnesordssträngar för Sverige kan innehålla tre underindelningar. Den tredje underindelningen används alltid för företeelser inom städer eller för orter med likalydande namn inom en större geografisk enhet. Konstruktionerna görs på dessa sätt: 1. Enbart geografiska ämnesordet Sverige (allmänna framställningar om hela Sverige). 2. Geografiska ämnesordet Sverige + landskap eller annat område, t.ex. län eller stift (för kyrkohistoria), för verk som behandlar ett område mindre än hela Sverige. 3. Geografiska ämnesordet Sverige + landskap + ort. Med orter avses städer, kommuner, socknar, byar etc. 4. För verk om städerna Stockholm och Göteborg används alltid konstruktionen Sverige - Stockholm och Sverige - Göteborg. Dessa orter föregås inte av en landskaps- eller länsbeteckning #a Sverige #z Småland #2 sao 30

Genre/form - en lägesrapport

Genre/form - en lägesrapport Genre/form - en lägesrapport Viktoria Lundborg, Ingrid Berg (Svenska ämnesord) Sidnummer 1 Genre/formtermer beskriver vad något är, till skillnad från vad det handlar om. En skräckfilm En bok om skräckfilm

Läs mer

VALFRITT TILLÄGG ALTERNATIV VERK SKAPADE FÖRE 1501 TITLAR FRÅN REFERENSKÄLLOR

VALFRITT TILLÄGG ALTERNATIV VERK SKAPADE FÖRE 1501 TITLAR FRÅN REFERENSKÄLLOR Kungliga biblioteket Svensk praxis för RDA kapitel 6: Att identifiera verk och uttryck KB SP FÖR 6.2.1.6 VALFRITT TILLÄGG Librispraxis: Lägg till diakriter som inte finns i källan, om kunskapen finns hos

Läs mer

Avslutsrapport för förstudie av förutsättningar för förenkling av Svenska ämnesord

Avslutsrapport för förstudie av förutsättningar för förenkling av Svenska ämnesord 1 (8) Dokumenttyp Identitet Status Version Versionsdatum Rapport Dnr: 34-760-2009 2010-02-04 Avslutsrapport för förstudie av förutsättningar för förenkling av Svenska ämnesord Projektbeställare Projektledare

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Återanvändning och samarbete Dewey i Sverige

Återanvändning och samarbete Dewey i Sverige Återanvändning och samarbete Dewey i Sverige Presentation vid seminariet Norsk webdewey springbrett for gjenbruk og samarbeid? Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger 21 mars. Sidnummer 1 3/26/2012 Sidnummer

Läs mer

Kungl. bibliotekets auktoritetsgrupp Måndagen den 16 mars, 2009

Kungl. bibliotekets auktoritetsgrupp Måndagen den 16 mars, 2009 ANTAL SIDOR 1(11) Kungl. bibliotekets auktoritetsgrupp Måndagen den 16 mars, 2009 Ordförande Pia Leth Ingrid Berg, sekr. Övriga närvarande Eva Abrahamsson Anders Cato Berit Hellström Maria Jansson Olle

Läs mer

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg.

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg. Dewey i Sverige Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg Detta har hänt Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? (2006) Remiss.

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

RDA. Martin Engberg Fredrika Blanka konferens 29.10.2015 NATIONALBIBLIOTEKET

RDA. Martin Engberg Fredrika Blanka konferens 29.10.2015 NATIONALBIBLIOTEKET RDA Martin Engberg Fredrika Blanka konferens 29.10.2015 Engelska Vad står förkortningen RDA för? RDA = Resource Description and Access Den svenska översättningen i Sverige RÅ = Resursbeskrivning och åtkomst

Läs mer

Kungl. bibliotekets auktoritetsgrupp Tisdag den 30 september, 2008

Kungl. bibliotekets auktoritetsgrupp Tisdag den 30 september, 2008 ANTAL SIDOR 1(5) Kungl. bibliotekets auktoritetsgrupp Tisdag den 30 september, 2008 ordförande: Pia Leth Pia Leth, sekr. Övriga närvarande från Kungl. biblioteket Eva Abrahamsson Carin Anell Anders Cato

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Ämnesordsmöte 2012-04-05 Protokoll

Ämnesordsmöte 2012-04-05 Protokoll Ämnesordsmöte 2012-04-05 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska, Kerstin Urberg som skrev. Nya ämnesord 11 september-attackerna 2001 i konsten LCSH: September 11 Terrorist Attacks, 2001, in art Acheuléen

Läs mer

Ämnesordsmöte Protokoll

Ämnesordsmöte Protokoll Ämnesordsmöte 2012-03-08 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska, Kerstin Urberg som skrev. Allmänt: Databasen Svenska ämnesord Databasen Svenska ämnesord fungerar åter. Smärre problem återstår som kommer

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Från bibliografisk kontroll till verktyg för att upptäcka och navigera

Från bibliografisk kontroll till verktyg för att upptäcka och navigera Från bibliografisk kontroll till verktyg för att upptäcka och navigera Pia Leth Nya tider Allt är möjligt Användaren förväntar sig att hitta allt på nätet Till exempel i Internet Archive, Google book search,

Läs mer

Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET

Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET Dewey decimalklassifikation Skapades av Melvil Dewey Publicerades första gången 1876. Utveckling och underhåll sköts av fyra redaktörer

Läs mer

ALTERNATIV 1 VALFRITT TILLÄGG ALTERNATIV 2 ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 1 VALFRITT TILLÄGG ALTERNATIV 2 ALTERNATIV 1 Kungliga biblioteket Svensk praxis för RDA kapitel 1: Generella riktlinjer för att ange attribut för manifestationer och exemplar Librispraxis: Tillämpa alternativet. Translitterering kan ibland kan ibland

Läs mer

Recycling metadata DiVA Libris - SwePub. Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek Mötesplats Open Access 2014

Recycling metadata DiVA Libris - SwePub. Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek Mötesplats Open Access 2014 Recycling metadata DiVA Libris - SwePub Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek Mötesplats Open Access 2014 Om bibliografisk kvalitet i publiceringsdatabasen. Varför inte samköra med bibliotekskatalogen?

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Campus Örnsköldsvik Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Under Söka och skriva på http://ovik.u b.umu.se/ finns länkar till lexikon, Sökhjälp och guider, Medicin och Skriva uppsats,

Läs mer

Genre och form i Svenska ämnesord

Genre och form i Svenska ämnesord Genre och form i Svenska ämnesord Ingrid Berg Viktoria Lundborg Pär Öberg Sidnummer 1 Vad är genre och form? Form: Verkets fysiska eller bibliografiska karaktär, syfte eller hur informationen är organiserad.

Läs mer

RDA Kapitel 10. RDA Kapitel 10. Att identifiera familjer/släkter

RDA Kapitel 10. RDA Kapitel 10. Att identifiera familjer/släkter RDA Kapitel 10. Att identifiera familjer/släkter Kapitlet ger generella riktlinjer och instruktioner för att: a) välja föredraget namn för familjer/släkter b) ange föredraget namn och variantnamn för familjer/släkter

Läs mer

Dewey Decimal Classification (DDC)

Dewey Decimal Classification (DDC) Dewey Decimal Classification (DDC) -en kort introduktion samt lite om våra tankar och vårt arbete inför övergången Gunilla Thunarf Sundkvist Högskolebiblioteket i Gävle maj 2010 Historia Världens mest

Läs mer

Dags för Dewey? Vad skulle en övergång betyda för oss i Sverige? Presentation vid konferensen Mr Dewey och Ms SAB, Stockholm 27oktober 2006

Dags för Dewey? Vad skulle en övergång betyda för oss i Sverige? Presentation vid konferensen Mr Dewey och Ms SAB, Stockholm 27oktober 2006 Dags för Dewey? Vad skulle en övergång betyda för oss i Sverige? Presentation vid konferensen Mr Dewey och Ms SAB, Stockholm 27oktober 2006 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket www.kb.se En förstudie

Läs mer

Vad har vi gjort? Gått igenom texten i RDA. Dokumenterat skillnader från nuvarande praxis. Ska fungera som ett beslutsunderlag

Vad har vi gjort? Gått igenom texten i RDA. Dokumenterat skillnader från nuvarande praxis. Ska fungera som ett beslutsunderlag RDA - statusrapport Vad har vi gjort? Gått igenom texten i RDA Dokumenterat skillnader från nuvarande praxis Ska fungera som ett beslutsunderlag Modell för åtkomst till RDA Toolkit Ny praxisplattform och

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Övergången till RDA i Sverige Katarina Synnermark (RDA-redaktionen) Fredrik Klingwall (XL-utveckling)

Övergången till RDA i Sverige Katarina Synnermark (RDA-redaktionen) Fredrik Klingwall (XL-utveckling) Övergången till RDA i Sverige Katarina Synnermark (RDA-redaktionen) Fredrik Klingwall (XL-utveckling) Sidnummer 1 Innehåll Kort om RDA Bakgrund till den svenska RDA-övergången Nuvarande status för RDA

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Nya ämnesord. Närvarande: Ingrid Berg, Pär Öberg (som skrev)

Nya ämnesord. Närvarande: Ingrid Berg, Pär Öberg (som skrev) Ämnesordsmöte 2013-04-26 Protokoll Närvarande: Ingrid Berg, Pär Öberg (som skrev) Observera att en del ämnesord i protokollet har termer från Library of Congress som inte är huvudord. Freden i Aachen har

Läs mer

Ämnesordsmöte 2013-09-06 Protokoll

Ämnesordsmöte 2013-09-06 Protokoll Ämnesordsmöte 2013-09-06 Protokoll Närvarande: Ingrid Berg (som skrev) och Pär Öberg Godkända ämnesord Aids och konstarterna 700.103 #c BroadMatch Se-hänvisning från: Aids och konst Se-hänvisning från:

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Sökhjälp. Snabbsök. Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor.

Sökhjälp. Snabbsök. Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor. Sökhjälp Snabbsök Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor. Du kan välja att söka i bibliotekskatalogen, på webbplatsen eller bland nyckelorden. Du kan skriva in ett eller flera ord. Sökresultatet

Läs mer

DDK. Dewey decimalklassifikation. Jönköping 29 maj 2013. 2013-05-29 Sidnummer 1

DDK. Dewey decimalklassifikation. Jönköping 29 maj 2013. 2013-05-29 Sidnummer 1 DDK Dewey decimalklassifikation Jönköping 29 maj 2013 Sidnummer 1 Dewey - DDK Dewey decimalklassifikation - Dewey - DDK Dewey Decimal Classification System - DDC Sidnummer 2 Dewey i Sverige 1921 SAB 2005

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

http://kulturnav.org Digikult 2014 Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Ulf Bodin 2014-03-26

http://kulturnav.org Digikult 2014 Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Ulf Bodin 2014-03-26 http://kulturnav.org Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Digikult 2014 Ulf Bodin 2014-03-26 Ulf Bodin ulf.bodin@kulturit.se +46 723 614 444 - Digitala kulturavskoncept i praktiken

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 17 september 2015

Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 17 september 2015 1 Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 17 september 2015 Närvarande: Harriet Aagaard, Lina Berglund, Maria Gullberg, Halina Hohenthal, Helene Stenman och Astrid Wolff Feychting. Rayeheh Hamedani

Läs mer

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar ALEPH ver. 18 Sökning - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till låne- eller förvärvsmodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas) eller katalogiseringsmodulen

Läs mer

Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll

Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska som skrev, Kerstin Urberg. Nya ämnesord Andra Wienskolan Se-hänvisning från: Andra wienerskolan Se-hänvisning från: Schönberg-skolan Se-hänvisning

Läs mer

Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommun

Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommun Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommun 1. Ortnamn 1.1 Behov av ortnamn Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och torp, skogar och berg

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Cinahl Headings. Sökguide. Sökning med kontrollerade ämnesord

Cinahl Headings. Sökguide. Sökning med kontrollerade ämnesord Cinahl Headings Sökguide Sökning med kontrollerade ämnesord Cinahl Headings - en ämnesordlista för vården Cinahl Headings är uppbyggd på samma sätt som MeSH - Medical Subject Headings Ca 70% av alla ämnesord

Läs mer

Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei

Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei 1(6) Bilaga 4 Enkätsvar sammanställning Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei Enkäten skickades till 40 av de bibliotek som katalogiserat

Läs mer

Ämnesordsmöte Protokoll

Ämnesordsmöte Protokoll Ämnesordsmöte 2012-03-22 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska som skrev, Kerstin Urberg. Nya ämnesord Amasoner i litteraturen 809.93375 LCSH: Amazons in literature Babylon (övergiven stad) #z 2 #a 355

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Lathund till ATLA. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. reincarnation AND buddhism

Lathund till ATLA. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. reincarnation AND buddhism Lathund till ATLA ATLA Religion Database produceras av American Theological Library Association och innehåller referenser från bl.a. tidskrifter och böcker inom ämnesområdet religion, som t.ex. bibelstudier

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Katalogisering av affischer på KB (rev ) Olof Halldin

Katalogisering av affischer på KB (rev ) Olof Halldin Katalogisering av affischer på KB 2004-06-01 (rev. 09-10-05) Olof Halldin Affischer katalogiseras för att bli mer tillgängliga för våra låntagare och uppgifterna görs sökbara i LIBRIS webbsök. Kungl. bibliotekets

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Dewey på KB. www.kb.se

Dewey på KB. www.kb.se Dewey på KB Presentation vid Dewey let s do it! Seminarium om Dewey och klassifikationens roll nationellt och internationellt 5 februari 2009 Magdalena Svanberg Beslutet Kungl. biblioteket beslutar att

Läs mer

Expertgruppen för LIBRIS samkatalog 27 maj 2009

Expertgruppen för LIBRIS samkatalog 27 maj 2009 Expertgruppen för LIBRIS samkatalog 27 maj 2009 Underlag från arbetsgruppen för katalogiseringsfrågor Förslag om: A) Förtydligande anvisningar för hantering av nyutgivna avhandlingar publicerade vid svenska

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Indexering av skönlitteratur Bella och AIS

Indexering av skönlitteratur Bella och AIS MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:77 ISSN 1404-0891 Indexering av skönlitteratur Bella och AIS MARIA SELIN Maria

Läs mer

Ämnesordsmöte 2012-09-27 Protokoll

Ämnesordsmöte 2012-09-27 Protokoll Ämnesordsmöte 2012-09-27 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska som skrev, Kerstin Urberg. Nya ämnesord Antiapartheidrörelser 323.1 #c BroadMatch Se-hänvisning från: Antiapartheid-rörelser Överordnad term:

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Religion Livsfrågor och etik

Religion Livsfrågor och etik Delmål Delmål 2010-06-14 Religion Skolan strävar efter att eleven: utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden

Läs mer

BLDSC British Library Document Supply Centre - det största utlåningsbiblioteket i Europa

BLDSC British Library Document Supply Centre - det största utlåningsbiblioteket i Europa VÄGAR TILL TEKNISK VETENSKAPLIG INFORMATION ORDLISTA ABSTRACT, ABSTRAKT referat eller referatpublikationer BELÄGGA i bibliotekssammanhang att med hjälp av kataloger eller andra bibliografiska hjälpmedel

Läs mer

Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17

Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17 Informationssökning Liberal Arts LIB40 V17 GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK HUMANISTISKA BIBLIOTEKET Vetenskapliga informationskällor Välja sökord, ämnesord Sökteknik (trunkering, booleska operatorer )

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer

Ämnesordsmöte 2011-09-29 Protokoll

Ämnesordsmöte 2011-09-29 Protokoll Ämnesordsmöte 2011-09-29 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska som skrev, Kerstin Urberg. Nya ämnesord Aska 363.728 #c BroadMatch Se-hänvisning från: Askor Överordnad term: Förbränning Överordnad term:

Läs mer

Socialtjänstbiblioteket

Socialtjänstbiblioteket Socialtjänstbiblioteket www.inera.se/socialtjanstbiblioteket 2012-12-05 Eira och Inera EiRA ett landstingssamarbete sedan 2001 med syftet att förhandla fram prisvärda avtal på e-resurser för vårdens personal.

Läs mer

Sök artiklar i PubMed: handledning

Sök artiklar i PubMed: handledning Sök artiklar i PubMed: handledning 1) Börja med att utifrån ditt ämne identifiera lämpliga söktermer. Ex. Du vill hitta artiklar om riskfaktorer i relation till rökning och lungcancer. 2) Eftersom PubMed

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

Biblioteken, Futurum 2017

Biblioteken, Futurum 2017 Biblioteken, Futurum 2017 Om PubMed PubMed innehåller mer än 27 miljoner referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin, omvårdnad, odontologi m.m. PubMed är fritt tillgänglig men om du använder länken

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Libris XL. Autoriteter i Sveriges nye biblioteksystem. KORG-dagene 2016 Harriet Aagaard Kungliga biblioteket. Illustration: Sir John Tenniel

Libris XL. Autoriteter i Sveriges nye biblioteksystem. KORG-dagene 2016 Harriet Aagaard Kungliga biblioteket. Illustration: Sir John Tenniel Libris XL Autoriteter i Sveriges nye biblioteksystem KORG-dagene 2016 Harriet Aagaard Kungliga biblioteket Illustration: Sir John Tenniel Libris Sidnummer 2 Libris bibliotekssamarbete Libris webbsök Maskinell

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Ämnesordsmöte 2011-01-27 Protokoll

Ämnesordsmöte 2011-01-27 Protokoll Ämnesordsmöte 2011-01-27 Protokoll Amigurumi 745.5924 #c BroadMatch Överordnad term: Mjuka leksaker LCSH: Amigurumi Argentinska självständighetskriget 1810-1817 982.03 #c BroadMatch Se-hänvisning från:

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

MATEMATIKENS SPRÅK. Avsnitt 1

MATEMATIKENS SPRÅK. Avsnitt 1 Avsnitt 1 MATEMATIKENS SPRÅK Varje vetenskap, liksom varje yrke, har sitt eget språk som ofta är en blandning av vardagliga ord och speciella termer. En instruktionshandbok för ett kylskåp eller för en

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Minnesanteckningar från det sista mötet i Expertgruppen för Libris samkatalog Onsdagen den 11 november 2009

Minnesanteckningar från det sista mötet i Expertgruppen för Libris samkatalog Onsdagen den 11 november 2009 Minnesanteckningar från det sista mötet i Expertgruppen för Libris samkatalog Onsdagen den 11 november 2009 Närvarande: Harriet Aagaard, Jonas Barck, Pia Bodå, Anders Cato, Bodil Gustavsson, Karin Grönvall

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Svenska barnboksinstitutet. Bokprovning Årgång 2005. Statistik. Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor?

Svenska barnboksinstitutet. Bokprovning Årgång 2005. Statistik. Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor? Svenska barnboksinstitutet Bokprovning Årgång 2005 Statistik Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor? Sök i databasen ELSA www.sbi.kb.se Behöver du hjälp att söka i ELSA? Gå till

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Personer och namnformer

Personer och namnformer Personer och namnformer Auktoritetssamarbete kring personnamn mellan ABM-institutioner Ingrid Berg, BUS, KB Ämnesord, auktoritetsarbete, referensbibliotekarie Varför? Spara arbete vid registrering - en

Läs mer

Ämnesordsmöte 2012-10-25 Protokoll

Ämnesordsmöte 2012-10-25 Protokoll Ämnesordsmöte 2012-10-25 Protokoll Närvarande: Viktoria Lundborg, Grazyna Sowinska, Kerstin Urberg som skrev. Nya ämnesord Afternoon tea 641.53 #c Lätta måltider ; 641.865 #c Bakverk -- BroadMatch ; 394.1253

Läs mer

SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE. Inköp med Librisposter. Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE. Inköp med Librisposter. Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro: SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE Inköp med Librisposter Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro: 2 (11) Lägesrapport Bakgrund Utgångspunkten i projektet var att förenkla och effektivisera

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

MANUAL FÖR WEBSELMA 27 september 2002 Pedagogiska centralen

MANUAL FÖR WEBSELMA 27 september 2002 Pedagogiska centralen SELMA MANUAL FÖR WEBSELMA 27 september 2002 Pedagogiska centralen 4. SÖK I SELMA 4.1 Allmänt om sökningar 4.2 Valfria sökord 4.2.1 Utökad sökning (högertrunkering) 4.2.2 Kombinerad sökning (boolska operatorer)

Läs mer

Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet)

Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) Sammanträde: 2012-02-23 Plats: Svensk biblioteksförening, Stockholm Närvarande: Anders Noaksson (ordf)

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng

Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng Prövning i Engelska 5, ENGENG05, 100 poäng Här följer information om prövning, skriftlig och muntlig del, kursplan samt länkar till Skolverkets sida med exempel från tidigare nationella prov. 1. Skriftlig

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Ämnesordsmöte Protokoll Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg, Pär Öberg som skrev.

Ämnesordsmöte Protokoll Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg, Pär Öberg som skrev. Ämnesordsmöte 2013-02-19 Protokoll Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg, Pär Öberg som skrev. Ballotering 324.65 Se-hänvisning från: Sluten omröstning Överordnad term: Röstning Överordnad term: Val

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Kontrollerade ämnesord, egna sökord i fritext och keywords. Örebro universitetsbibliotek Birgitta Hansson och Monica Norr

Kontrollerade ämnesord, egna sökord i fritext och keywords. Örebro universitetsbibliotek Birgitta Hansson och Monica Norr Kontrollerade ämnesord, egna sökord i fritext och keywords Örebro universitetsbibliotek Birgitta Hansson och Monica Norr Ämnesord För att göra en bra sökning är det viktigt att söka med rätt termer. De

Läs mer