MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK"

Transkript

1 WPD FINLAND OY FORSTSTYRELSEN LAATUMAA MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK Miljökonsekvensbeskrivning Svenskspråkig resumé April 2010

2 FÖRORD OCH KONTAKTUPPGIFTER Förord Avsikten med denna miljökonsekvensbedömning (MKB) har varit att utreda miljökonsekvenserna av den planerade vindkraftparken på Mielmukkavaara i Muonio. Projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) har sammanställts utifrån det MKB-program som upprättades i mars 2009 och de yttranden och åsikter som inkommit. I MKB-beskrivningen tillhandahålls information om projektet samt om den totalbedömning av projektets miljökonsekvenser som bedömningsförfarandet lett fram till. Detta dokument är en svenskspråkig sammanfattning av den finskspråkiga MKB-beskrivningens resultat både vad gäller totala miljökonsekvenser (i sammandrag) och de som berör Sverige (mer detaljerat). Syftet med översättningen är att möjliggöra samråd över riksgränsen med svenska staten. Projektområdet ligger ca. 3 km från gränsen mellan Finland och Sverige. Ansvariga för projektet är wpd Finland Oy och Forststyrelsen Laatumaa. Projektledare för MKB-projektet är Heli Rissanen wpd Finland Oy och kontaktperson vid Forststyrelsen är miljösakkunnig Olli-Matti Tervaniemi. MKB-beskrivningen har utarbetats som konsultuppdrag av Pöyry Management Consulting Oy. Denna resumé har sammanställts från det finska MKB-materialet av Heli Rissanen (wpd Finland Oy) och Karoliina Joensuu (Pöyry). INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTE Kontaktuppgifter Presentationsmöte om miljökonsekvensbedömningen hålls den kl (finsk tid) hålls i Muonio (Muonio skolan, auditorium), Opintie 8, Muonio, Finland. MKB-projektchef som ansvarar för projektet: wpd Finland Oy Kägelstranden 13 FIN Esbo, Finland Direktör Heli Rissanen tel Internet: > Tuulivoimaprojektit > Maatuulivoima > Muonio Mielmukkavaara > Mielmukkavaara på svenska Kontaktperson - Forststyrelsen: Forststyrelsen, Laatumaa PB 81 FIN Uleåborg, Finland Miljösakkunnig Olli-Matti Tervaniemi Tel Internet: Kontaktmyndighet: Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral PB 8060 FIN Rovaniemi, Finland Överinspektör Leena Ruokanen tel Internet:www.miljo.fi/mkb > YVA-hankelista > Vireillä olevat YVA-hankkeet > Energian tuotanto: Mielmukkavaaran tuulipuisto, Muonio MKB-konsult: Pöyry Management Consulting Oy PB 93 (Teknikvägen 4 A) FIN Esbo, Finland Ledare Tiina Kähö tel ÖVERSÄTTNING AV RESUMÉN: Nouveau Language (ISO 9001:2000 certifierad översättningsbyrå) 2

3 Innehållsförteckning

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1. Projektinformation Projekt och projektansvariga Projektets bakgrund och syfte Tidsplan för realisering av projektet 6 2. I mkb-förfarandet bedömda projektalternativ och kort teknisk beskrivning av projektet Bedömda projektalternativ Kort teknisk beskrivning av projektet Mkb-förfarandet och internationellt samråd Bakgrund Statsgränsöverskridande miljökonsekvensbedömning Miljökonsekvensförfarandets centrala skeden, parter och tidtabell Svenska statens medverkan, avgivna yttranden och synpunkter Annan informationsgivning och medverkan i MKB-förfarandet Andra förfaranden och planer Bedömning av miljökonsekvenser Granskade påverkansområden Miljökonsekvenser som ska bedömas 20 6 Sammanfattning av bedömda miljökonsekvenser Konsekvenser för markanvändning och byggd miljö Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön Konsekvenser för växtlighet, fauna och naturvärden Konsekvenser för fågelbeståndet Konsekvenser för Natura 2000-områden och andra skyddade områden Konsekvenser för vattendrag Trafikkonsekvenser Bullerkonsekvenser Ljus- och skuggeffekter Konsekvenser för luftkvalitet och klimat Konsekvenser för rennäringen Konsekvenser för turismen Konsekvenser för den regionala ekonomin Konsekvenser för människors levnadsförhållanden Konsekvenser av nedläggning av vindkraftparken Interaktion 27 7 Påverkan på svenska sidan Landskap och kulturmiljö Bedömningsmetoder för landskapspåverkan Landskapets och kulturmiljöns nuvarande status Projektets konsekvenser för landskapet och kulturmiljön Fågelbestånd och andra naturvärden Bedömningsmetoder Beskrivning av områdets naturvärden och fågelbestånd Projektets påverkan på naturvärden och fågelbestånd Människors levnadsförhållanden Bedömningsmetoder Människors levnadsförhållanden, nuläge Projektets påverkan på människorna 40 8 Nollalternativet 44 9 Alternativens genomförbarhet 46 Bilagor 48 Kartmaterial Finland: Terrängdatabasen 2010 Lantmäteriverket, Tillståndsnr 48/MML/10 Sverige: Lantmäteriet, MS2009/

5 Projektinformation

6 PROJEKTINFORMATION 1. Projektinformation 1.1 Projekt och projektansvariga wpd Finland Oy och Forststyrelsen Laatumaa avser att bygga en vindkraftpark på Mielmukkavaara i Muonio (bild 1-1). Mielmukkavaara ligger ca. 16 km sydost om Muonios kommuncentrum och ca. 3 km från gränsen till Sverige (Pajala kommun). Projektet består av en vindkraftpark med en totaleffekt på MW (10 15 vindkraftverk, vilkas effekt per enhet är 3 MW) samt en kraftledning på 110 kv till Muonio elverk. wpd Finland Oy hör till den internationella wpd-koncernen som koncentrerar sig på förnyelsebara energiformer. wpd startade sin verksamhet 1996 och den nuvarande verksamheten är spridd i över 15 länder och har cirka 300 anställda. Bolagets kontor i Finland påbörjade sin verksamhet våren Som ägarrepresentant för staten administrerar forststyrelsen utvecklingen av det landområde som utsetts för projektet. Forststyrelsen är ett statligt affärsdrivande verk som har drygt 12 miljoner hektar av statsägda land- och vattenområden till sitt förfogande. Forststyrelsen tar ansvar för det ökade behovet av förnybar energi genom att utveckla lämpliga områden för vindkraftsproduktion tillsammans med aktörerna i branschen. Dessutom är målsättningen att delta i projekt för vindkraftsproduktion. 1.2 Projektets bakgrund och syfte Målsättningen för Europeiska unionens energipolitik ((2009/28/ EG) är att 20 procent av energiförbrukningen ska bestå av förnybar energi år Finlands nationella totalmålsättning för 2020 är 38 % av slutförbrukningen av energi, vilket innebär att den förnybara energin ökar med 9,5 procentenheter jämfört med Enligt den finländska långtidsstrategin för klimat och energi kommer den största ökningen av förnybara energikällor för elanskaffning att ske inom vindkraft. Målet är att öka vindkraftens installerade totaleffekt från nuvarande ca 140 MW till ca MW fram till år 2020, då den årliga elproduktionen från vindkraft skulle vara ca. 6 TWh. Den årliga elproduktionen i Mielmukkavaara vindkraftpark skulle vara ca GWh, vilket motsvarar ca. en fjärdedel av hela Fjäll-Lapplands årliga elförbrukning (i Finland) och ungefär dubbelt så mycket som Muonio kommuns hela elförbrukning Tidsplan för realisering av projektet Byggandet av vindkraftparken startar enligt planerna tidigast år 2012 och kommer sannolikt att periodiseras över två år. Vindkraftparken tas i bruk tidigast år Tidtabell för beräknad genomförandetid för projektet visas i bilden intill (Bild 1-3). Bild 1-1. Mielmukkavaaras läge i Muonio kommun. 6

7 PROJEKTINFORMATION Bild 1-2. Skiss över vindkraftparken på Mielmukkavaara (15 vindkraftverk) sedd från riksväg 99 i Sverige (avstånd ca. 3 km). Bild 1-3. Beräknad tidtabell för genomförandet av vindparksprojektet på Mielmukkavaara. 7

8 Bild: Anna Koskinen

9 I mkb-förfarandet bedömda projektalternativ och kort teknisk beskrivning av projektet

10 I MKB-FÖRFARANDET BEDÖMDA PROJEKTALTERNATIV OCH KORT TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET 2. I mkb-förfarandet bedömda projektalternativ och kort teknisk beskrivning av projektet 2.1 Bedömda projektalternativ Två alternativ till vindkraftparksprojektet undersöks, samt ett så kallat nollalternativ. Skillnaderna mellan alternativen hänför sig till antalet vindkraftverk (bild 2-1). Enhetsstorleken är densamma i båda alternativen. Alternativen som undersöks är: Alternativ 1: Vindkraftverk 15 stycken, enhetseffekt 3 MW Alternativ 2: Vindkraftverk 10 stycken, enhetseffekt 3 MW I nollalternativet undersöks den situation där projektet inte förverkligas alls, dvs. att vindparken inte byggs. Dessutom granskas tre rutalternativ för kraftledningen: VEA, VEB och VEC (bild 2-2). Alla ruttalternativ leder från Mielmukkavaara till elstationen i Muonio som ligger nära Muonio kyrkby och är anslutningspunkt till regionnätet (110 kv). 2.2 Kort teknisk beskrivning av projektet Vindkraftparken består av vindkraftverk med fundament, mellanspänningskablar som förbinder dem med varandra, en transformatorstation, en kraftledning till anslutningspunkten i regionnätet (110 kv) i närheten av Muonio kyrkby samt vägar som förbinder vindkraftverken. Varje vindkraftverk utgörs av ett torn som monteras på ett fundament, en 3-bladig rotor och ett maskinrum. Tornet kommer att vara ca. 100 meter högt och rotorbladets längd högst ca. 50 meter. Vindkraftverkets totalhöjd blir då högst ca. 150 meter. Vindraftverken placeras på meters avstånd från varandra. Runt varje vindkraftverk behöver man röja skog på ett område av högst ett hektar för byggnads- och installationsarbeten. Vindkraftverkens enhetseffekt kommer att vara högst 3 MW. Det slutliga antalet kraftverk och enhetsstorlek påverkas av den tekniska och kommersiella utvecklingen av kraftverksklasserna de närmaste åren. I vindkraftparken byggs en liten 110/20 kv transformatorstation där effekten från parkens vindturbiner omvandlas till 110 kv överföringsspänning. Från transformatorstationen byggs en 110 kv luftledning till bergets norra sida, där rutten fortsätter till elstationen i Muonio. Höjden på kraftledningskonstruktionen blir ca. 20 meter. 110 kv-ledningar byggs normalt med stagade trästolpar. 10

11 I MKB-FÖRFARANDET BEDÖMDA PROJEKTALTERNATIV OCH KORT TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET Förklaring Alt. 1 Alt. 2 Nominaleffekt 15 x 3 MW (45 MW) 10 x 3 MW (30 MW) Tornets höjd 100 m 100 m Rotorns diameter 100 m 100 m Högsta höjd (Rotorn cirka 150 m cirka 150 m medräknad) Nettobrukbarhet 95 % 95 % Årlig brukstid h h Årlig brukstid räknad h/a h/a som uttag av toppeffekt (motsvarande nettoproduktion) Årlig elproduktion cirka 110 GWh/v cirka 75 GWh/v (netto, förluster medr.) MW = megawatt = 1000 kilowatt GWh = gigawattimme = kilowattimmar Tabell 2 1. Preliminär teknisk information gällande huvudalternativen Bild 2-1. Preliminär placering av vindkraftparken enligt alternativ 1 (ljusröda trianglar) och alternativ 2 (blå cirklar). 11

12 I MKB-FÖRFARANDET BEDÖMDA PROJEKTALTERNATIV OCH KORT TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET Bild 2-2. Ruttalternativ för kraftledning Alt A, Alt B och Alt C. 12

13 Mkb-förfarandet och internationellt samråd

14 MKB-FÖRFARANDET OCH INTERNATIONELLT SAMRÅD 3. Mkb-förfarandet och internationellt samråd 3.1 Bakgrund Genom en skrivelse av den 17 november 2008 bekräftade Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral (f.d. Lapplands miljöcentral) att Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994 ändrad 458/2006) ska tillämpas på projektet enligt miljökonsekvensbedömningsförfarandet. Beslutet grundar sig på MKB-förfarandets tillämpning i enskilda fall (MKB-lagen 6 ). Detta motiveras bland annat med att projektet är omfattande och området som påverkas är vidsträckt, samt närheten till riksgränsen och till bosättningar. Förverkligandet av projektet förorsakar, med tanke på dess egenskaper, karaktär och läge, troligen sådana betydande miljökonsekvenser som kan jämföras med miljökonsekvenserna i MKB-förordningens projektförteckning. Miljökonsekvensbedömning av projektet har inletts enligt beslut från Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral. Syftet med MKBlagen är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser i planerings- såväl som i beslutsskedet. Samtidigt syftar lagen till att öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter till medbestämmande. I detta projekt tillämpas också ett internationellt samrådsförfarande gentemot Sverige. 3.2 Statsgränsöverskridande miljökonsekvensbedömning Miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang fastställs i den så kallade Esbokonventionen (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). År 1995 ratificerade Finland denna konvention som arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (67/1997). Konventionen trädde i kraft Konventionens parter har rätt att delta i ett finländskt förfarande för miljökonsekvensbedömning om det är möjligt att projektet får miljökonsekvenser som berör den aktuella staten. På motsva- rande sätt har Finland rätt att delta i ett MKB-förfarande som avser en annan stats område om det är möjligt att projektets miljökonsekvenser berör Finland. Denna rätt till deltagande i beslutsprocesser gäller såväl myndigheter som fysiska personer och organisationer. Miljöministeriet ansvarar för de praktiska arrangemangen i samband med ett internationellt samråd. 3.3 Miljökonsekvensförfarandets centrala skeden, parter och tidtabell Det finländska MKB-förfarandet består av två skeden. Under det första skedet utarbetas ett miljökonsekvensprogram (MKBprogram) som är en plan över vilka utredningar som kommer att utföras. Utgående från MKB-programmet och de åsikter och utlåtanden som ingetts och de miljökonsekvensutredningar som utförts görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning). Information och samråd om såväl MKB-programmet som MKBbeskrivningen sker enligt MKB-lagstiftningen och i båda skedena har både myndigheter, allmänheten och medborgarna möjlighet att lämna yttranden och synpunkter. I detta MKB-förfarande har även svenska myndigheter, organisationer och medborgare rätt att lämna yttranden och synpunkter. MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten (den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen) lämnar sitt yttrande över MKB-beskrivningen. MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens yttrande bifogas till de tillståndsansökningar och planer som krävs för projektet. Tillståndsmyndigheterna redovisar i sina tillståndsbeslut på vilket sätt man beaktat konsekvensbeskrivningen och yttrandet i besluten. I bild 3-1 redovisas huvudfaserna och tidtabellen för MKB-förfarandet för vindkraftparken på Mielmukkavaara. Bild 3-1. MKB-förfarandets centrala faser och tidtabellen för MKB-förfarandet för vindkraftparken på Mielmukkavaara. 14

15 MKB-FÖRFARANDET OCH INTERNATIONELLT SAMRÅD 3.4 Svenska statens medverkan, avgivna yttranden och synpunkter Materialet för samrådet med Sverige skickades till miljöministeriet den Miljöministeriet meddelade Sveriges miljömyndigheter att MKB-förfarande hade inletts och ställde frågan om Sverige önskade medverka i MKB-förfarandet. Till meddelandet bifogades en svenskspråkig resumé av MKB-programmet. Sverige meddelade att man ville delta i MKB-förfarandet. Efter att Sverige meddelade sitt intresse att medverka har man på lokal nivå tagit särskild hänsyn till svenskarnas möjligheter att delta. Dessutom kommer det att ske samråd med svenska staten i projektets MKB-beskrivningsfas på samma sätt som i MKB-programmet. Den svenska resumén av MKB-beskrivningen sänds till finska miljöministeriet, som vidarebefordrar materialet till svenska myndigheter för samråd. Naturvårdsverket samlar in de svenska ställningstagandena även i MKB-beskrivningsfasen och skickar dem till kontaktmyndigheten via miljöministeriet så att de kan tas i beaktande i kontaktmyndighetens yttrande. Projektets MKB-material har funnits till påseende lokalt i Sverige genom att MKB-programmet och dess svenskspråkiga resumé ställdes ut i en samnordisk biblioteksbuss, som kör runt bland annat i Muodoslompolo, Kätkesuando och Saivomuotka på svenska sidan. Även konsekvensbeskrivningen och dess svenskspråkiga resumé kommer att ställas ut i den samnordiska biblioteksbussen. De offentliga möten som ordnats/ ordnas i Muonio ( och ) är också öppna för svenska medborgare. I samband med att Sverige meddelade sitt intresse att medverka i MKB-förfarandet skickade Sverige en sammanställning från Naturvårdsverket av de svenska ställningstagandena till miljöministeriet ( ). I yttrandena betonade man vikten av att bedöma inverkan på fågellivet och landskapet samt svenskarnas möjligheter att medverka. Yttrandena har tagits i beaktande i bedömningsarbetet och man har fäst vikt vid svenskarnas möjligheter att medverka i planeringen av MKB-förfarandet. Kiruna och Pajala kommuner inbjöds till projektets uppföljningsgrupp (kommunerna utsåg inga representanter till gruppen). Dessutom har man genom en invånarenkät på svenska sidan fått kunskap om de lokala invånarnas åsikter om projektet samt förmedlat information om projektet till närboende på svenska sidan. Frågor som tagits upp i de yttranden som Naturvårdsverket samlat in och hur de beaktats i detta MKB-förfarande redovisas i tabell Annan informationsgivning och medverkan i MKB-förfarandet. MKB-förfarandet är en öppen process som lokalbefolkningen och andra grupper som har intressen i vindparksprojektet har möjlighet att delta i. Lokalbefolkning och andra berörda kan under hela MKB-förfarandet delta i projektet genom att framföra synpunkter till kontaktmyndigheten Lapplands närings-, trafikoch miljöcentral, projektansvariga eller den konsult som utfört konsekvensbedömningen. Man har också strävat efter att kartlägga olika intressegruppers synpunkter aktivt och så omfattande som möjligt bland annat genom intervjuer och enkäter samt genom dialogmöten av olika slag. Under MKB-förfarandet arrangerades bland annat en workshop för reseföretag i Muonioområdet samt en särskild träff för jägare i området. Dessutom genomfördes en förhandling enligt den finländska renskötsellagen (848/1990). Den växelverkan som skett under MKB-förfarandet har påverkat bland annat de alternativa kraftledningsrutter som bedömts. I diskussionerna har dessutom olika sätt att förebygga och mildra negativa effekter av projektet övervägts. YTTRANDE Fågelpopulationerna på svenska sidan måste undersökas. Utredning av synlighetszoner bör utvidgas till 35 km, där i synnerhet Pessinkiområdet kan påverkas. I detta fall påverkar placeringen av flyghinderbelysningen och hur den syns på längre håll. Kätkesuando by har inte nämnts i MKB-programmet. Konsekvenserna för älvlandskapet som objekt av riksintresse måste utredas ur rekreations- och turismsynvinkel (kriterier för riksintresse). De nya flygrutterna för flyttfåglarna västerut över Sverige måste beaktas. BEAKTANDE I MKB-BESKRIVNINGEN Fågelbeståndet på svenska sidan har utretts i samband med bedömningen av påverkan på fågelbeståndet (avsnitt. 7.2). Bedömning av landskapspåverkan och analys av synlighetszoner har utvidgats till ett avstånd på 35 km (istället för 30 som tidigare) (avsnitt 3.1). Flyghinderbelysningen har ingen märkbar påverkan i Pessinkiområdet på grund av det långa avståndet. Bebyggelsen i vindkraftparksprojektets närområde har beskrivits i MKB-beskrivningen. I beskrivningen har även Kätkesuando beaktats. Påverkan på älvlandskapet har bedömts som en del av bedömningen av landskapspåverkan. Påverkan på flyttfåglarnas flygrutter har bedömts som en del av bedömningen av påverkan på fågelbeståndet. Tabell 3-1. Beaktande av svenska synpunkter på MKB-programmet (insamlade av Naturvårdsverket) i miljökonsekvensbedömningen av projektet. 15

16 Bild: Anna Koskinen

17 Andra förfaranden och planer

18 ANDRA FÖRFARANDEN OCH PLANER 4. Andra förfaranden och planer För att anlägga vindkraftverk krävs bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen. I Fjäll-Lapplands landskapsplan finns Mielmukkavaara utsatt som vindkraftområde, men ett beviljande av bygglov förutsätter också att en detaljplan för området utarbetas. Detaljplaneförfarandet inleddes i början av 2009 jämsides med MKB-förfarandet. Även i detaljplaneförfarandet handlar det om ett gränsöverskridande förfarande och i planarbetet ska föreskrifterna om miljökon- sekvenser som överskrider statsgränserna i markanvändnings- och bygglagen 199 och -förordningen 99 iakttas. Plan för medverkan och granskning av detaljplan har översatts till svenska och vidarebefordrats till miljöministeriet för samråd med Sverige. Detaljplaneförfarandet fortsätter efter avslutat MKB-förfarande på det sätt som visas i bild 4-1. Bild 4-1. Huvudfaser i MKB- och detaljplaneförfarandet. 18

19 Bedömning av miljökonsekvenser

20 BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER 5. Bedömning av miljökonsekvenser 5.1 Granskade påverkansområden I miljökonsekvensbedömningen granskas verksamheterna inom vindparkområdet och de miljökonsekvenser som dessa kan få även utanför området, såväl under uppförandet och driftstiden som när vindparken en gång tas ur bruk. Verksamheter som når utanför vindparksområdet är t.ex. byggande och drift av kabelförbindelsen och kraftledningen, den trafik som uppbyggnadsfasen orsakar samt den servicetrafik som behövs då vindparken är i drift. Också nollalternativet bedöms ge en miljöbelastning (utsläpp mm.) och jämförs med de andra granskade alternativen. Med granskningsområde avses här ett för varje konsekvenstyp definierat område, inom vilket den ifrågavarande miljökonsekvensen utreds och bedöms. MKB-förfarandets totala granskningsområde har definierats på basis av de konsekvenser som potentiellt kan förekomma på största avstånd från projektområdet. Med influensområde avses det område där man på basis av utredningarna bedömer att miljökonsekvenser kommer att förekomma. MKB-förfarandets totala granskningsområde har definierats baserat på de konsekvenser som potentiellt kan förekomma på största avstånd från projektområdet. Buller granskas exempelvis inom en radie på ca tre kilometer, och inverkan på landskapet inom en radie på ca 35 kilometer från vindkraftverken. Konsekvensbedömningen och de geografiska avgränsningarna presenteras här punktvis efter influensområde. Man har strävat efter att göra granskningsområdet så omfattande att inga betydande miljökonsekvenser ska visa sig utanför området. Om det ändå under bedömningsarbetet framkommer att miljökonsekvenserna har ett mer vidsträckt påverkningsområde än man tidigare bedömt, kommer gransknings- och influensområdets omfattning att definieras om. Den slutgiltiga definitionen av influensområden görs alltså utgående från resultatet av miljökonsekvensbedömningsarbetet i miljökonsekvensbeskrivningen. De bifogade bilderna 5-1 och 5-2 visar granskningsområdenas storlek. 5.2 Miljökonsekvenser som ska bedömas Med miljökonsekvenser avses för detta projekt de direkta och indirekta konsekvenser som det planerade vindkraftverket kan ha för miljön. I bedömningen granskas konsekvenserna under såväl byggnads- som driftsskedet. Centrala konsekvenser som utreds är: konsekvenser för jordbruk och näringsidkande, särskilt när det gäller turism och renskötsel konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel konsekvenser orsakade av trafiken konsekvenser för naturförhållanden, t.ex. mångfalden och fågellivet konsekvenser för landskapet och kulturmiljön konsekvenser för säkerheten bullerkonsekvenser konsekvenser orsakade av skugga konsekvenser för klimatet och luftkvaliteten konsekvenser under uppbyggnadsfasen När miljökonsekvenser utreds läggs tyngdpunkten på de bedömda och upplevda konsekvenserna. Information om vad medborgare och olika intressegrupper upplever som viktigt har tillhandahållits bland annat genom uppföljningsgruppens arbete och samrådsförfarandet. 20

21 BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER Bild 5-1. Granskningsområden för vindparken. 21

22 BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER Bild 5-2. Granskningsområden för kraftledningsrutterna. 22

23 Sammanfattning av bedömda miljökonsekvenser

24 SAMMANFATTNING AV BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSER 6 Sammanfattning av bedömda miljökonsekvenser I detta kapitel ges en kort sammanfattning av projektets miljökonsekvenser i sin helhet. Möjliga konsekvenser på svenska sidan behandlas närmare i kapitel 7. Ansvarig för MKB-förfarandet och detaljplaneringen av vindparksprojektet på Mielmukkavaara har varit Pöyry på konsultbasis. I bedömningen av miljökonsekvenser har dessutom flera separata expertutredningar gjorts angående: Illustration av vindkraftparken och kraftledningen med fotomontage. Synlighetsområde för vindkraftparken Arkeologiska objekt Naturinventering Granskning av fåglarnas vår- och höstflyttning samt fågelräkning. Förekomst av fladdermöss Behov av Natura-bedömning Bullermätningar och -modellering Blinkande skuggor Konsekvenser för rennäringen Konsekvenser för turismen Kommunal- och regionalekonomiska konsekvenser Invånar- och närboendeenkäter I tabell 6-1 ges en sammanfattning av de viktigaste konsekvenserna av projektet och åtgärder för att förebygga och mildra dessa. 6.1 Konsekvenser för markanvändning och byggd miljö Byggandet av vindkraftparken på Mielmukkavaara förändrar områdets markanvändning, eftersom berget för närvarande är helt obebyggt. En vägförbindelse byggs till området och högst ca. ett hektar skog röjs runt varje vindkraftverk. Vindkraftparken hindrar inte fortsatt användning av Mielmukkavaara för rekreation och jakt. Den nya vägen gör det lättare att ta sig upp på berget och kan medverka till ökad användning av Mielmukkavaara även för andra ändamål. Vägen kommer dock sannolikt att vara stängd med bommar. Vindparksområdet på Mielmukkavaara uppfyller de riksomfattande målen för områdesanvändning och Fjäll-Lapplands landskapsplan. 6.2 Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön Projektet har inga direkta konsekvenser för värdeobjekt i landskap eller kulturmiljö. Genom byggandet av vindkraftparken förändras dock Mielmukkavaaras roll i landskapshelheten. Mielmukkavaara är för närvarande ett slags buffert mellan vildmarkens naturområden och en zon med traditionell mänsklig verksamhet ned till älvdalen. När vindkraftparken byggs utvidgas zonen för mänsklig verksamhet till en ny zon på åsens krön. På grund av projektets dimensioner, landskapets form och traktens växtlighetsegenskaper påverkas ett stort område. Sett ur en bred synvinkel förändrar vindkraftparken över ett stort område utsikten mot Mielmukkavaara, landskapets karaktär i älvdalen, Mielmukkavaaras roll i landskapshelheten och gränserna för den mänskliga verksamheten i älvdalen och verksamhetens natur. Ur ett lokalt perspektiv sett medför förverkligandet av vindkraftparken förändringar på krönet av Mielmukkavaara och bergets närområde i samband med att landskapet förändras genom byggandet av vindkraftverk och nya väg- och kraftledningsförbindelser. Vindkraftverkens synlighet påverkas av det omgivande landskapets egenskaper samt luftens klarhet och ljusförhållanden. Det storslagna landskapet i Muonio ger stöd åt vindkraftverkens stora konstruktioner, men å andra sidan är bebyggelsen i trakten småskalig och kontrasten mellan vindkraftverken och den bebyggda miljöns dimensioner och tidsmässiga karaktär är stor. Några kilometer från vindkraftparken finns det gles bebyggelse eller små grupper av fritidshus, där vindkraftverken syns helt eller delvis. Påverkan av kraftledningen är mycket mer lokal än vindkraftparkens landskapspåverkan. Enligt de preliminära planerna ska kraftledningsstolparna bli ca. 20 meter höga, vilket gör att kraftledningen höjer sig något över topparna på den omgivande skogen. I den arkeologiska inventering som Museiverket lät göra sommaren 2009 hittades inga fasta fornlämningar på vindparksområdet och inte heller på området för de olika alternativa kraftledningsrutterna. 6.3 Konsekvenser för växtlighet, fauna och naturvärden Vindkraftparken medför totalt sett inga betydande konsekvenser för växtlighet, djurliv eller naturens mångfald. Växtligheten under vindkraftverken, kraftledningsstolparna och ledningsgatan samt vägsträckningen avlägsnas, vilket kan medföra att naturområden splittras. Konsekvenserna för viltets rörlighet på vindparksområdet är små på längre sikt. I samband med utredningen gjordes inga observationer av fladdermöss på vindparksområdet. Det planerade vindparksprojektet påverkar alltså inte lokala eller flyttande fladdermöss. 6.4 Konsekvenser för fågelbeståndet I samband med bygget av vindkraftparken förändras livsmiljön för fågelbeståndet lokalt, men konsekvenserna för bofasta fåglar och 24

25 SAMMANFATTNING AV BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSER PÅVERKANSOBJEKT PÅVERKAN FÖREBYGGANDE OCH MILDRANDE AV SKADLIG PÅVERKAN Landskap Naturförhållanden Rennäring Turism Buller Människors levnadsförhållanden och trivsel Mielmukkavaara förvandlas från ett område i nästan naturligt, obebyggt tillstånd till ett energiproducerande område. Den största påverkan kommer att bli på landskapsbilden. Vindkraftparken förändrar utsikten mot Mielmukkavaara över ett stort område. Ruttalternativ C för kraftledningen har sannolikt en negativ påverkan på Muonionjärvi-Utkujoki Natura 2000-område. Om denna kraftledningsrutt väljs för fortsatt planering krävs det en Naturabedömning enligt 65 naturskyddslagen. Byggandet av kraftledningen ökar risken för fågelkrockar. Vindkraftparken kan påverka dagrovfåglarna om den ligger inom deras revirområden. Vindkraftparken orsakar förlust av betesmark (högst 469 hektar), vilket motsvarar förlust av vinter-vårbete för högst ca. 50 renar. Kraftledningsgatorna orsakar också förluster och förändringar av betesmark i viss mån. Förverkligandet av vindkraftparken medför landskapsmässiga konsekvenser för turismens verksamhetsmiljö och en försvagning av områdets vildmarkskaraktär. I och med byggandet av vindkraftparken förändras den nuvarande vildmarksmiljön till en byggd miljö. Det är dock osäkert vilket förhållande och vilken attityd den enskilda turisten har till vindkraftparken. Under driften av vindkraftparken kommer ljudlandskapet i området att förändras och det är möjligt att riktvärdena för buller under vissa förhållanden kommer att överskridas i Mielmukkajärvi fritidshusområde. I synnerhet på Mielmukkajärvisidan framhävs skillnaden mellan drivkraftverkets buller och det låga bakgrundsbullret. Åsikter och inställning hos närboende om vindparksprojektet varierar. Vindkraftparkens påverkan på människors levnadsförhållanden och trivsel berör främst den landskapsbild som människor upplever. De egentliga miljöstörningarna, t.ex. buller och skuggeffekter är små. Vindkraftparken hindrar inte användningen av Mielmukkavaara-området för jakt och annan rekreation. Lokalisering och synlighet av vindraftverk tas i beaktande när man planerar skogsbruksåtgärder. I samband med detaljplaneringen av kraftverken undersöker man olika sätt att färglägga tornens sockel. På grund av den stora negativa effekten har man beslutat att inte ta med ruttalternativ C för kraftledningen i den fortsatta planeringen. Den ökade risken för fågelkrockar med kraftledningen minskas med hjälp av varningsbollar. Rovfåglarnas reviranvändning på projektets påverkansområde följs upp. Planeringen av åtgärder för att förebygga och mildra de negativa effekterna av projektet görs i samarbete med rennäringsidkarna. Dialogen mellan de projektansvariga och turistföretagen fortsätter angående möjliga metoder att mildra de negativa konsekvenserna. Det är möjligt att utveckla tillgodogörandet av vindkraftparken inom turismen. Den rådande nivån på bakgrundsbullret i området kommer att beaktas vid fortsatt planering av projektet. Ljudnivån på moderna vindkraftverk kan vid behov begränsas på så sätt att man ställer in en maximal ljudeffektnivå i en viss riktning genom att ändra på vingarnas anfallsvinkel. Den negativa påverkan under byggnadstiden kan mildras med hjälp av noggrann planering. De boende i närområdet informeras om hur projektet och byggnadsarbetena fortskrider och dialogen fortsätter allt eftersom planeringen av projektet går vidare. Projektets eventuella påverkan på viltet, framför allt älg, följs upp genom 1-2 gånger återkommande intervjuer med jägare. Tabell 6-1. Sammanfattning av projektets viktigaste konsekvenser och åtgärder för att förebygga och mildra dessa 25

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan motverkas

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE

MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE 2009-07-02 rev. 2009-12-03 MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 2(19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

WPD FINLAND OY KOVERHAR VINDKRAFTPARK

WPD FINLAND OY KOVERHAR VINDKRAFTPARK WPD FINLAND OY KOVERHAR VINDKRAFTPARK Bedömning av konsekvenserna för miljön, svenskspråkig resumé Februari 2009 FÖRORD OCH KONTAKTUPPGIFTER Förord Detta är en svenskspråkig resumé av programmet för miljökonsekvens-bedömningen

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

UPM-KYMMENE OYJ Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. MKB-program för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara

UPM-KYMMENE OYJ Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. MKB-program för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara 16X187607.B004 Augusti 2014 UPM-KYMMENE OYJ Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara MKB-program för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Eftertryck förbjuds. Detta dokument eller någon

Läs mer

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Enocksson, Egon Tel: +46 10-698 11 91 Egon.enocksson @naturvardsverket.se 2013-09-02 Ärendenr: NV-09571-11 Miljöministeriet PB 35, FI-00023 STATSRÅDET FINLAND

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden

Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden De nordiska länderna har mycket att vinna på att samarbeta kring vindkraft och dra nytta av varandras erfarenheter.

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter

Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter Den extremt hotade strandärtmotten på ett Strandvialblad i Sandö. Sandstränderna i området är insekternas habitat I Skärgårdshavet bl.a. på Sandö

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Vindkraftsprogram för Båstads kommun

Vindkraftsprogram för Båstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 25 juni 2014, 109 Dnr: KS 1038/12 900 Vindkraftsprogram för Båstads kommun Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer