MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK"

Transkript

1 WPD FINLAND OY FORSTSTYRELSEN LAATUMAA MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK Miljökonsekvensbeskrivning Svenskspråkig resumé April 2010

2 FÖRORD OCH KONTAKTUPPGIFTER Förord Avsikten med denna miljökonsekvensbedömning (MKB) har varit att utreda miljökonsekvenserna av den planerade vindkraftparken på Mielmukkavaara i Muonio. Projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) har sammanställts utifrån det MKB-program som upprättades i mars 2009 och de yttranden och åsikter som inkommit. I MKB-beskrivningen tillhandahålls information om projektet samt om den totalbedömning av projektets miljökonsekvenser som bedömningsförfarandet lett fram till. Detta dokument är en svenskspråkig sammanfattning av den finskspråkiga MKB-beskrivningens resultat både vad gäller totala miljökonsekvenser (i sammandrag) och de som berör Sverige (mer detaljerat). Syftet med översättningen är att möjliggöra samråd över riksgränsen med svenska staten. Projektområdet ligger ca. 3 km från gränsen mellan Finland och Sverige. Ansvariga för projektet är wpd Finland Oy och Forststyrelsen Laatumaa. Projektledare för MKB-projektet är Heli Rissanen wpd Finland Oy och kontaktperson vid Forststyrelsen är miljösakkunnig Olli-Matti Tervaniemi. MKB-beskrivningen har utarbetats som konsultuppdrag av Pöyry Management Consulting Oy. Denna resumé har sammanställts från det finska MKB-materialet av Heli Rissanen (wpd Finland Oy) och Karoliina Joensuu (Pöyry). INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTE Kontaktuppgifter Presentationsmöte om miljökonsekvensbedömningen hålls den kl (finsk tid) hålls i Muonio (Muonio skolan, auditorium), Opintie 8, Muonio, Finland. MKB-projektchef som ansvarar för projektet: wpd Finland Oy Kägelstranden 13 FIN Esbo, Finland Direktör Heli Rissanen tel Internet: > Tuulivoimaprojektit > Maatuulivoima > Muonio Mielmukkavaara > Mielmukkavaara på svenska Kontaktperson - Forststyrelsen: Forststyrelsen, Laatumaa PB 81 FIN Uleåborg, Finland Miljösakkunnig Olli-Matti Tervaniemi Tel Internet: Kontaktmyndighet: Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral PB 8060 FIN Rovaniemi, Finland Överinspektör Leena Ruokanen tel Internet:www.miljo.fi/mkb > YVA-hankelista > Vireillä olevat YVA-hankkeet > Energian tuotanto: Mielmukkavaaran tuulipuisto, Muonio MKB-konsult: Pöyry Management Consulting Oy PB 93 (Teknikvägen 4 A) FIN Esbo, Finland Ledare Tiina Kähö tel ÖVERSÄTTNING AV RESUMÉN: Nouveau Language (ISO 9001:2000 certifierad översättningsbyrå) 2

3 Innehållsförteckning

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1. Projektinformation Projekt och projektansvariga Projektets bakgrund och syfte Tidsplan för realisering av projektet 6 2. I mkb-förfarandet bedömda projektalternativ och kort teknisk beskrivning av projektet Bedömda projektalternativ Kort teknisk beskrivning av projektet Mkb-förfarandet och internationellt samråd Bakgrund Statsgränsöverskridande miljökonsekvensbedömning Miljökonsekvensförfarandets centrala skeden, parter och tidtabell Svenska statens medverkan, avgivna yttranden och synpunkter Annan informationsgivning och medverkan i MKB-förfarandet Andra förfaranden och planer Bedömning av miljökonsekvenser Granskade påverkansområden Miljökonsekvenser som ska bedömas 20 6 Sammanfattning av bedömda miljökonsekvenser Konsekvenser för markanvändning och byggd miljö Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön Konsekvenser för växtlighet, fauna och naturvärden Konsekvenser för fågelbeståndet Konsekvenser för Natura 2000-områden och andra skyddade områden Konsekvenser för vattendrag Trafikkonsekvenser Bullerkonsekvenser Ljus- och skuggeffekter Konsekvenser för luftkvalitet och klimat Konsekvenser för rennäringen Konsekvenser för turismen Konsekvenser för den regionala ekonomin Konsekvenser för människors levnadsförhållanden Konsekvenser av nedläggning av vindkraftparken Interaktion 27 7 Påverkan på svenska sidan Landskap och kulturmiljö Bedömningsmetoder för landskapspåverkan Landskapets och kulturmiljöns nuvarande status Projektets konsekvenser för landskapet och kulturmiljön Fågelbestånd och andra naturvärden Bedömningsmetoder Beskrivning av områdets naturvärden och fågelbestånd Projektets påverkan på naturvärden och fågelbestånd Människors levnadsförhållanden Bedömningsmetoder Människors levnadsförhållanden, nuläge Projektets påverkan på människorna 40 8 Nollalternativet 44 9 Alternativens genomförbarhet 46 Bilagor 48 Kartmaterial Finland: Terrängdatabasen 2010 Lantmäteriverket, Tillståndsnr 48/MML/10 Sverige: Lantmäteriet, MS2009/

5 Projektinformation

6 PROJEKTINFORMATION 1. Projektinformation 1.1 Projekt och projektansvariga wpd Finland Oy och Forststyrelsen Laatumaa avser att bygga en vindkraftpark på Mielmukkavaara i Muonio (bild 1-1). Mielmukkavaara ligger ca. 16 km sydost om Muonios kommuncentrum och ca. 3 km från gränsen till Sverige (Pajala kommun). Projektet består av en vindkraftpark med en totaleffekt på MW (10 15 vindkraftverk, vilkas effekt per enhet är 3 MW) samt en kraftledning på 110 kv till Muonio elverk. wpd Finland Oy hör till den internationella wpd-koncernen som koncentrerar sig på förnyelsebara energiformer. wpd startade sin verksamhet 1996 och den nuvarande verksamheten är spridd i över 15 länder och har cirka 300 anställda. Bolagets kontor i Finland påbörjade sin verksamhet våren Som ägarrepresentant för staten administrerar forststyrelsen utvecklingen av det landområde som utsetts för projektet. Forststyrelsen är ett statligt affärsdrivande verk som har drygt 12 miljoner hektar av statsägda land- och vattenområden till sitt förfogande. Forststyrelsen tar ansvar för det ökade behovet av förnybar energi genom att utveckla lämpliga områden för vindkraftsproduktion tillsammans med aktörerna i branschen. Dessutom är målsättningen att delta i projekt för vindkraftsproduktion. 1.2 Projektets bakgrund och syfte Målsättningen för Europeiska unionens energipolitik ((2009/28/ EG) är att 20 procent av energiförbrukningen ska bestå av förnybar energi år Finlands nationella totalmålsättning för 2020 är 38 % av slutförbrukningen av energi, vilket innebär att den förnybara energin ökar med 9,5 procentenheter jämfört med Enligt den finländska långtidsstrategin för klimat och energi kommer den största ökningen av förnybara energikällor för elanskaffning att ske inom vindkraft. Målet är att öka vindkraftens installerade totaleffekt från nuvarande ca 140 MW till ca MW fram till år 2020, då den årliga elproduktionen från vindkraft skulle vara ca. 6 TWh. Den årliga elproduktionen i Mielmukkavaara vindkraftpark skulle vara ca GWh, vilket motsvarar ca. en fjärdedel av hela Fjäll-Lapplands årliga elförbrukning (i Finland) och ungefär dubbelt så mycket som Muonio kommuns hela elförbrukning Tidsplan för realisering av projektet Byggandet av vindkraftparken startar enligt planerna tidigast år 2012 och kommer sannolikt att periodiseras över två år. Vindkraftparken tas i bruk tidigast år Tidtabell för beräknad genomförandetid för projektet visas i bilden intill (Bild 1-3). Bild 1-1. Mielmukkavaaras läge i Muonio kommun. 6

7 PROJEKTINFORMATION Bild 1-2. Skiss över vindkraftparken på Mielmukkavaara (15 vindkraftverk) sedd från riksväg 99 i Sverige (avstånd ca. 3 km). Bild 1-3. Beräknad tidtabell för genomförandet av vindparksprojektet på Mielmukkavaara. 7

8 Bild: Anna Koskinen

9 I mkb-förfarandet bedömda projektalternativ och kort teknisk beskrivning av projektet

10 I MKB-FÖRFARANDET BEDÖMDA PROJEKTALTERNATIV OCH KORT TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET 2. I mkb-förfarandet bedömda projektalternativ och kort teknisk beskrivning av projektet 2.1 Bedömda projektalternativ Två alternativ till vindkraftparksprojektet undersöks, samt ett så kallat nollalternativ. Skillnaderna mellan alternativen hänför sig till antalet vindkraftverk (bild 2-1). Enhetsstorleken är densamma i båda alternativen. Alternativen som undersöks är: Alternativ 1: Vindkraftverk 15 stycken, enhetseffekt 3 MW Alternativ 2: Vindkraftverk 10 stycken, enhetseffekt 3 MW I nollalternativet undersöks den situation där projektet inte förverkligas alls, dvs. att vindparken inte byggs. Dessutom granskas tre rutalternativ för kraftledningen: VEA, VEB och VEC (bild 2-2). Alla ruttalternativ leder från Mielmukkavaara till elstationen i Muonio som ligger nära Muonio kyrkby och är anslutningspunkt till regionnätet (110 kv). 2.2 Kort teknisk beskrivning av projektet Vindkraftparken består av vindkraftverk med fundament, mellanspänningskablar som förbinder dem med varandra, en transformatorstation, en kraftledning till anslutningspunkten i regionnätet (110 kv) i närheten av Muonio kyrkby samt vägar som förbinder vindkraftverken. Varje vindkraftverk utgörs av ett torn som monteras på ett fundament, en 3-bladig rotor och ett maskinrum. Tornet kommer att vara ca. 100 meter högt och rotorbladets längd högst ca. 50 meter. Vindkraftverkets totalhöjd blir då högst ca. 150 meter. Vindraftverken placeras på meters avstånd från varandra. Runt varje vindkraftverk behöver man röja skog på ett område av högst ett hektar för byggnads- och installationsarbeten. Vindkraftverkens enhetseffekt kommer att vara högst 3 MW. Det slutliga antalet kraftverk och enhetsstorlek påverkas av den tekniska och kommersiella utvecklingen av kraftverksklasserna de närmaste åren. I vindkraftparken byggs en liten 110/20 kv transformatorstation där effekten från parkens vindturbiner omvandlas till 110 kv överföringsspänning. Från transformatorstationen byggs en 110 kv luftledning till bergets norra sida, där rutten fortsätter till elstationen i Muonio. Höjden på kraftledningskonstruktionen blir ca. 20 meter. 110 kv-ledningar byggs normalt med stagade trästolpar. 10

11 I MKB-FÖRFARANDET BEDÖMDA PROJEKTALTERNATIV OCH KORT TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET Förklaring Alt. 1 Alt. 2 Nominaleffekt 15 x 3 MW (45 MW) 10 x 3 MW (30 MW) Tornets höjd 100 m 100 m Rotorns diameter 100 m 100 m Högsta höjd (Rotorn cirka 150 m cirka 150 m medräknad) Nettobrukbarhet 95 % 95 % Årlig brukstid h h Årlig brukstid räknad h/a h/a som uttag av toppeffekt (motsvarande nettoproduktion) Årlig elproduktion cirka 110 GWh/v cirka 75 GWh/v (netto, förluster medr.) MW = megawatt = 1000 kilowatt GWh = gigawattimme = kilowattimmar Tabell 2 1. Preliminär teknisk information gällande huvudalternativen Bild 2-1. Preliminär placering av vindkraftparken enligt alternativ 1 (ljusröda trianglar) och alternativ 2 (blå cirklar). 11

12 I MKB-FÖRFARANDET BEDÖMDA PROJEKTALTERNATIV OCH KORT TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET Bild 2-2. Ruttalternativ för kraftledning Alt A, Alt B och Alt C. 12

13 Mkb-förfarandet och internationellt samråd

14 MKB-FÖRFARANDET OCH INTERNATIONELLT SAMRÅD 3. Mkb-förfarandet och internationellt samråd 3.1 Bakgrund Genom en skrivelse av den 17 november 2008 bekräftade Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral (f.d. Lapplands miljöcentral) att Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994 ändrad 458/2006) ska tillämpas på projektet enligt miljökonsekvensbedömningsförfarandet. Beslutet grundar sig på MKB-förfarandets tillämpning i enskilda fall (MKB-lagen 6 ). Detta motiveras bland annat med att projektet är omfattande och området som påverkas är vidsträckt, samt närheten till riksgränsen och till bosättningar. Förverkligandet av projektet förorsakar, med tanke på dess egenskaper, karaktär och läge, troligen sådana betydande miljökonsekvenser som kan jämföras med miljökonsekvenserna i MKB-förordningens projektförteckning. Miljökonsekvensbedömning av projektet har inletts enligt beslut från Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral. Syftet med MKBlagen är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser i planerings- såväl som i beslutsskedet. Samtidigt syftar lagen till att öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter till medbestämmande. I detta projekt tillämpas också ett internationellt samrådsförfarande gentemot Sverige. 3.2 Statsgränsöverskridande miljökonsekvensbedömning Miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang fastställs i den så kallade Esbokonventionen (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). År 1995 ratificerade Finland denna konvention som arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (67/1997). Konventionen trädde i kraft Konventionens parter har rätt att delta i ett finländskt förfarande för miljökonsekvensbedömning om det är möjligt att projektet får miljökonsekvenser som berör den aktuella staten. På motsva- rande sätt har Finland rätt att delta i ett MKB-förfarande som avser en annan stats område om det är möjligt att projektets miljökonsekvenser berör Finland. Denna rätt till deltagande i beslutsprocesser gäller såväl myndigheter som fysiska personer och organisationer. Miljöministeriet ansvarar för de praktiska arrangemangen i samband med ett internationellt samråd. 3.3 Miljökonsekvensförfarandets centrala skeden, parter och tidtabell Det finländska MKB-förfarandet består av två skeden. Under det första skedet utarbetas ett miljökonsekvensprogram (MKBprogram) som är en plan över vilka utredningar som kommer att utföras. Utgående från MKB-programmet och de åsikter och utlåtanden som ingetts och de miljökonsekvensutredningar som utförts görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning). Information och samråd om såväl MKB-programmet som MKBbeskrivningen sker enligt MKB-lagstiftningen och i båda skedena har både myndigheter, allmänheten och medborgarna möjlighet att lämna yttranden och synpunkter. I detta MKB-förfarande har även svenska myndigheter, organisationer och medborgare rätt att lämna yttranden och synpunkter. MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten (den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen) lämnar sitt yttrande över MKB-beskrivningen. MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens yttrande bifogas till de tillståndsansökningar och planer som krävs för projektet. Tillståndsmyndigheterna redovisar i sina tillståndsbeslut på vilket sätt man beaktat konsekvensbeskrivningen och yttrandet i besluten. I bild 3-1 redovisas huvudfaserna och tidtabellen för MKB-förfarandet för vindkraftparken på Mielmukkavaara. Bild 3-1. MKB-förfarandets centrala faser och tidtabellen för MKB-förfarandet för vindkraftparken på Mielmukkavaara. 14

15 MKB-FÖRFARANDET OCH INTERNATIONELLT SAMRÅD 3.4 Svenska statens medverkan, avgivna yttranden och synpunkter Materialet för samrådet med Sverige skickades till miljöministeriet den Miljöministeriet meddelade Sveriges miljömyndigheter att MKB-förfarande hade inletts och ställde frågan om Sverige önskade medverka i MKB-förfarandet. Till meddelandet bifogades en svenskspråkig resumé av MKB-programmet. Sverige meddelade att man ville delta i MKB-förfarandet. Efter att Sverige meddelade sitt intresse att medverka har man på lokal nivå tagit särskild hänsyn till svenskarnas möjligheter att delta. Dessutom kommer det att ske samråd med svenska staten i projektets MKB-beskrivningsfas på samma sätt som i MKB-programmet. Den svenska resumén av MKB-beskrivningen sänds till finska miljöministeriet, som vidarebefordrar materialet till svenska myndigheter för samråd. Naturvårdsverket samlar in de svenska ställningstagandena även i MKB-beskrivningsfasen och skickar dem till kontaktmyndigheten via miljöministeriet så att de kan tas i beaktande i kontaktmyndighetens yttrande. Projektets MKB-material har funnits till påseende lokalt i Sverige genom att MKB-programmet och dess svenskspråkiga resumé ställdes ut i en samnordisk biblioteksbuss, som kör runt bland annat i Muodoslompolo, Kätkesuando och Saivomuotka på svenska sidan. Även konsekvensbeskrivningen och dess svenskspråkiga resumé kommer att ställas ut i den samnordiska biblioteksbussen. De offentliga möten som ordnats/ ordnas i Muonio ( och ) är också öppna för svenska medborgare. I samband med att Sverige meddelade sitt intresse att medverka i MKB-förfarandet skickade Sverige en sammanställning från Naturvårdsverket av de svenska ställningstagandena till miljöministeriet ( ). I yttrandena betonade man vikten av att bedöma inverkan på fågellivet och landskapet samt svenskarnas möjligheter att medverka. Yttrandena har tagits i beaktande i bedömningsarbetet och man har fäst vikt vid svenskarnas möjligheter att medverka i planeringen av MKB-förfarandet. Kiruna och Pajala kommuner inbjöds till projektets uppföljningsgrupp (kommunerna utsåg inga representanter till gruppen). Dessutom har man genom en invånarenkät på svenska sidan fått kunskap om de lokala invånarnas åsikter om projektet samt förmedlat information om projektet till närboende på svenska sidan. Frågor som tagits upp i de yttranden som Naturvårdsverket samlat in och hur de beaktats i detta MKB-förfarande redovisas i tabell Annan informationsgivning och medverkan i MKB-förfarandet. MKB-förfarandet är en öppen process som lokalbefolkningen och andra grupper som har intressen i vindparksprojektet har möjlighet att delta i. Lokalbefolkning och andra berörda kan under hela MKB-förfarandet delta i projektet genom att framföra synpunkter till kontaktmyndigheten Lapplands närings-, trafikoch miljöcentral, projektansvariga eller den konsult som utfört konsekvensbedömningen. Man har också strävat efter att kartlägga olika intressegruppers synpunkter aktivt och så omfattande som möjligt bland annat genom intervjuer och enkäter samt genom dialogmöten av olika slag. Under MKB-förfarandet arrangerades bland annat en workshop för reseföretag i Muonioområdet samt en särskild träff för jägare i området. Dessutom genomfördes en förhandling enligt den finländska renskötsellagen (848/1990). Den växelverkan som skett under MKB-förfarandet har påverkat bland annat de alternativa kraftledningsrutter som bedömts. I diskussionerna har dessutom olika sätt att förebygga och mildra negativa effekter av projektet övervägts. YTTRANDE Fågelpopulationerna på svenska sidan måste undersökas. Utredning av synlighetszoner bör utvidgas till 35 km, där i synnerhet Pessinkiområdet kan påverkas. I detta fall påverkar placeringen av flyghinderbelysningen och hur den syns på längre håll. Kätkesuando by har inte nämnts i MKB-programmet. Konsekvenserna för älvlandskapet som objekt av riksintresse måste utredas ur rekreations- och turismsynvinkel (kriterier för riksintresse). De nya flygrutterna för flyttfåglarna västerut över Sverige måste beaktas. BEAKTANDE I MKB-BESKRIVNINGEN Fågelbeståndet på svenska sidan har utretts i samband med bedömningen av påverkan på fågelbeståndet (avsnitt. 7.2). Bedömning av landskapspåverkan och analys av synlighetszoner har utvidgats till ett avstånd på 35 km (istället för 30 som tidigare) (avsnitt 3.1). Flyghinderbelysningen har ingen märkbar påverkan i Pessinkiområdet på grund av det långa avståndet. Bebyggelsen i vindkraftparksprojektets närområde har beskrivits i MKB-beskrivningen. I beskrivningen har även Kätkesuando beaktats. Påverkan på älvlandskapet har bedömts som en del av bedömningen av landskapspåverkan. Påverkan på flyttfåglarnas flygrutter har bedömts som en del av bedömningen av påverkan på fågelbeståndet. Tabell 3-1. Beaktande av svenska synpunkter på MKB-programmet (insamlade av Naturvårdsverket) i miljökonsekvensbedömningen av projektet. 15

16 Bild: Anna Koskinen

17 Andra förfaranden och planer

18 ANDRA FÖRFARANDEN OCH PLANER 4. Andra förfaranden och planer För att anlägga vindkraftverk krävs bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen. I Fjäll-Lapplands landskapsplan finns Mielmukkavaara utsatt som vindkraftområde, men ett beviljande av bygglov förutsätter också att en detaljplan för området utarbetas. Detaljplaneförfarandet inleddes i början av 2009 jämsides med MKB-förfarandet. Även i detaljplaneförfarandet handlar det om ett gränsöverskridande förfarande och i planarbetet ska föreskrifterna om miljökon- sekvenser som överskrider statsgränserna i markanvändnings- och bygglagen 199 och -förordningen 99 iakttas. Plan för medverkan och granskning av detaljplan har översatts till svenska och vidarebefordrats till miljöministeriet för samråd med Sverige. Detaljplaneförfarandet fortsätter efter avslutat MKB-förfarande på det sätt som visas i bild 4-1. Bild 4-1. Huvudfaser i MKB- och detaljplaneförfarandet. 18

19 Bedömning av miljökonsekvenser

20 BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER 5. Bedömning av miljökonsekvenser 5.1 Granskade påverkansområden I miljökonsekvensbedömningen granskas verksamheterna inom vindparkområdet och de miljökonsekvenser som dessa kan få även utanför området, såväl under uppförandet och driftstiden som när vindparken en gång tas ur bruk. Verksamheter som når utanför vindparksområdet är t.ex. byggande och drift av kabelförbindelsen och kraftledningen, den trafik som uppbyggnadsfasen orsakar samt den servicetrafik som behövs då vindparken är i drift. Också nollalternativet bedöms ge en miljöbelastning (utsläpp mm.) och jämförs med de andra granskade alternativen. Med granskningsområde avses här ett för varje konsekvenstyp definierat område, inom vilket den ifrågavarande miljökonsekvensen utreds och bedöms. MKB-förfarandets totala granskningsområde har definierats på basis av de konsekvenser som potentiellt kan förekomma på största avstånd från projektområdet. Med influensområde avses det område där man på basis av utredningarna bedömer att miljökonsekvenser kommer att förekomma. MKB-förfarandets totala granskningsområde har definierats baserat på de konsekvenser som potentiellt kan förekomma på största avstånd från projektområdet. Buller granskas exempelvis inom en radie på ca tre kilometer, och inverkan på landskapet inom en radie på ca 35 kilometer från vindkraftverken. Konsekvensbedömningen och de geografiska avgränsningarna presenteras här punktvis efter influensområde. Man har strävat efter att göra granskningsområdet så omfattande att inga betydande miljökonsekvenser ska visa sig utanför området. Om det ändå under bedömningsarbetet framkommer att miljökonsekvenserna har ett mer vidsträckt påverkningsområde än man tidigare bedömt, kommer gransknings- och influensområdets omfattning att definieras om. Den slutgiltiga definitionen av influensområden görs alltså utgående från resultatet av miljökonsekvensbedömningsarbetet i miljökonsekvensbeskrivningen. De bifogade bilderna 5-1 och 5-2 visar granskningsområdenas storlek. 5.2 Miljökonsekvenser som ska bedömas Med miljökonsekvenser avses för detta projekt de direkta och indirekta konsekvenser som det planerade vindkraftverket kan ha för miljön. I bedömningen granskas konsekvenserna under såväl byggnads- som driftsskedet. Centrala konsekvenser som utreds är: konsekvenser för jordbruk och näringsidkande, särskilt när det gäller turism och renskötsel konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel konsekvenser orsakade av trafiken konsekvenser för naturförhållanden, t.ex. mångfalden och fågellivet konsekvenser för landskapet och kulturmiljön konsekvenser för säkerheten bullerkonsekvenser konsekvenser orsakade av skugga konsekvenser för klimatet och luftkvaliteten konsekvenser under uppbyggnadsfasen När miljökonsekvenser utreds läggs tyngdpunkten på de bedömda och upplevda konsekvenserna. Information om vad medborgare och olika intressegrupper upplever som viktigt har tillhandahållits bland annat genom uppföljningsgruppens arbete och samrådsförfarandet. 20

21 BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER Bild 5-1. Granskningsområden för vindparken. 21

22 BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER Bild 5-2. Granskningsområden för kraftledningsrutterna. 22

23 Sammanfattning av bedömda miljökonsekvenser

24 SAMMANFATTNING AV BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSER 6 Sammanfattning av bedömda miljökonsekvenser I detta kapitel ges en kort sammanfattning av projektets miljökonsekvenser i sin helhet. Möjliga konsekvenser på svenska sidan behandlas närmare i kapitel 7. Ansvarig för MKB-förfarandet och detaljplaneringen av vindparksprojektet på Mielmukkavaara har varit Pöyry på konsultbasis. I bedömningen av miljökonsekvenser har dessutom flera separata expertutredningar gjorts angående: Illustration av vindkraftparken och kraftledningen med fotomontage. Synlighetsområde för vindkraftparken Arkeologiska objekt Naturinventering Granskning av fåglarnas vår- och höstflyttning samt fågelräkning. Förekomst av fladdermöss Behov av Natura-bedömning Bullermätningar och -modellering Blinkande skuggor Konsekvenser för rennäringen Konsekvenser för turismen Kommunal- och regionalekonomiska konsekvenser Invånar- och närboendeenkäter I tabell 6-1 ges en sammanfattning av de viktigaste konsekvenserna av projektet och åtgärder för att förebygga och mildra dessa. 6.1 Konsekvenser för markanvändning och byggd miljö Byggandet av vindkraftparken på Mielmukkavaara förändrar områdets markanvändning, eftersom berget för närvarande är helt obebyggt. En vägförbindelse byggs till området och högst ca. ett hektar skog röjs runt varje vindkraftverk. Vindkraftparken hindrar inte fortsatt användning av Mielmukkavaara för rekreation och jakt. Den nya vägen gör det lättare att ta sig upp på berget och kan medverka till ökad användning av Mielmukkavaara även för andra ändamål. Vägen kommer dock sannolikt att vara stängd med bommar. Vindparksområdet på Mielmukkavaara uppfyller de riksomfattande målen för områdesanvändning och Fjäll-Lapplands landskapsplan. 6.2 Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön Projektet har inga direkta konsekvenser för värdeobjekt i landskap eller kulturmiljö. Genom byggandet av vindkraftparken förändras dock Mielmukkavaaras roll i landskapshelheten. Mielmukkavaara är för närvarande ett slags buffert mellan vildmarkens naturområden och en zon med traditionell mänsklig verksamhet ned till älvdalen. När vindkraftparken byggs utvidgas zonen för mänsklig verksamhet till en ny zon på åsens krön. På grund av projektets dimensioner, landskapets form och traktens växtlighetsegenskaper påverkas ett stort område. Sett ur en bred synvinkel förändrar vindkraftparken över ett stort område utsikten mot Mielmukkavaara, landskapets karaktär i älvdalen, Mielmukkavaaras roll i landskapshelheten och gränserna för den mänskliga verksamheten i älvdalen och verksamhetens natur. Ur ett lokalt perspektiv sett medför förverkligandet av vindkraftparken förändringar på krönet av Mielmukkavaara och bergets närområde i samband med att landskapet förändras genom byggandet av vindkraftverk och nya väg- och kraftledningsförbindelser. Vindkraftverkens synlighet påverkas av det omgivande landskapets egenskaper samt luftens klarhet och ljusförhållanden. Det storslagna landskapet i Muonio ger stöd åt vindkraftverkens stora konstruktioner, men å andra sidan är bebyggelsen i trakten småskalig och kontrasten mellan vindkraftverken och den bebyggda miljöns dimensioner och tidsmässiga karaktär är stor. Några kilometer från vindkraftparken finns det gles bebyggelse eller små grupper av fritidshus, där vindkraftverken syns helt eller delvis. Påverkan av kraftledningen är mycket mer lokal än vindkraftparkens landskapspåverkan. Enligt de preliminära planerna ska kraftledningsstolparna bli ca. 20 meter höga, vilket gör att kraftledningen höjer sig något över topparna på den omgivande skogen. I den arkeologiska inventering som Museiverket lät göra sommaren 2009 hittades inga fasta fornlämningar på vindparksområdet och inte heller på området för de olika alternativa kraftledningsrutterna. 6.3 Konsekvenser för växtlighet, fauna och naturvärden Vindkraftparken medför totalt sett inga betydande konsekvenser för växtlighet, djurliv eller naturens mångfald. Växtligheten under vindkraftverken, kraftledningsstolparna och ledningsgatan samt vägsträckningen avlägsnas, vilket kan medföra att naturområden splittras. Konsekvenserna för viltets rörlighet på vindparksområdet är små på längre sikt. I samband med utredningen gjordes inga observationer av fladdermöss på vindparksområdet. Det planerade vindparksprojektet påverkar alltså inte lokala eller flyttande fladdermöss. 6.4 Konsekvenser för fågelbeståndet I samband med bygget av vindkraftparken förändras livsmiljön för fågelbeståndet lokalt, men konsekvenserna för bofasta fåglar och 24

25 SAMMANFATTNING AV BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSER PÅVERKANSOBJEKT PÅVERKAN FÖREBYGGANDE OCH MILDRANDE AV SKADLIG PÅVERKAN Landskap Naturförhållanden Rennäring Turism Buller Människors levnadsförhållanden och trivsel Mielmukkavaara förvandlas från ett område i nästan naturligt, obebyggt tillstånd till ett energiproducerande område. Den största påverkan kommer att bli på landskapsbilden. Vindkraftparken förändrar utsikten mot Mielmukkavaara över ett stort område. Ruttalternativ C för kraftledningen har sannolikt en negativ påverkan på Muonionjärvi-Utkujoki Natura 2000-område. Om denna kraftledningsrutt väljs för fortsatt planering krävs det en Naturabedömning enligt 65 naturskyddslagen. Byggandet av kraftledningen ökar risken för fågelkrockar. Vindkraftparken kan påverka dagrovfåglarna om den ligger inom deras revirområden. Vindkraftparken orsakar förlust av betesmark (högst 469 hektar), vilket motsvarar förlust av vinter-vårbete för högst ca. 50 renar. Kraftledningsgatorna orsakar också förluster och förändringar av betesmark i viss mån. Förverkligandet av vindkraftparken medför landskapsmässiga konsekvenser för turismens verksamhetsmiljö och en försvagning av områdets vildmarkskaraktär. I och med byggandet av vindkraftparken förändras den nuvarande vildmarksmiljön till en byggd miljö. Det är dock osäkert vilket förhållande och vilken attityd den enskilda turisten har till vindkraftparken. Under driften av vindkraftparken kommer ljudlandskapet i området att förändras och det är möjligt att riktvärdena för buller under vissa förhållanden kommer att överskridas i Mielmukkajärvi fritidshusområde. I synnerhet på Mielmukkajärvisidan framhävs skillnaden mellan drivkraftverkets buller och det låga bakgrundsbullret. Åsikter och inställning hos närboende om vindparksprojektet varierar. Vindkraftparkens påverkan på människors levnadsförhållanden och trivsel berör främst den landskapsbild som människor upplever. De egentliga miljöstörningarna, t.ex. buller och skuggeffekter är små. Vindkraftparken hindrar inte användningen av Mielmukkavaara-området för jakt och annan rekreation. Lokalisering och synlighet av vindraftverk tas i beaktande när man planerar skogsbruksåtgärder. I samband med detaljplaneringen av kraftverken undersöker man olika sätt att färglägga tornens sockel. På grund av den stora negativa effekten har man beslutat att inte ta med ruttalternativ C för kraftledningen i den fortsatta planeringen. Den ökade risken för fågelkrockar med kraftledningen minskas med hjälp av varningsbollar. Rovfåglarnas reviranvändning på projektets påverkansområde följs upp. Planeringen av åtgärder för att förebygga och mildra de negativa effekterna av projektet görs i samarbete med rennäringsidkarna. Dialogen mellan de projektansvariga och turistföretagen fortsätter angående möjliga metoder att mildra de negativa konsekvenserna. Det är möjligt att utveckla tillgodogörandet av vindkraftparken inom turismen. Den rådande nivån på bakgrundsbullret i området kommer att beaktas vid fortsatt planering av projektet. Ljudnivån på moderna vindkraftverk kan vid behov begränsas på så sätt att man ställer in en maximal ljudeffektnivå i en viss riktning genom att ändra på vingarnas anfallsvinkel. Den negativa påverkan under byggnadstiden kan mildras med hjälp av noggrann planering. De boende i närområdet informeras om hur projektet och byggnadsarbetena fortskrider och dialogen fortsätter allt eftersom planeringen av projektet går vidare. Projektets eventuella påverkan på viltet, framför allt älg, följs upp genom 1-2 gånger återkommande intervjuer med jägare. Tabell 6-1. Sammanfattning av projektets viktigaste konsekvenser och åtgärder för att förebygga och mildra dessa 25

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy 1 / 4 SAMMANDRAG Bakgrund och beskrivning Elförbrukningen i Finland har ökat från år till år och den antas

Läs mer

23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB)

23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB) 23.3.2010 Hangö stad Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB) Innehåll 1 UTGÅNGSPUNKTER SOM MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN STÄLLER FÖR DETALJPLANLÄGGNINGEN

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK

MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK WPD FINLAND OY FORSTSTYRELSEN LAATUMAA MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK Miljökonsekvensbeskrivning Svenskspråkig resumé April 2010 FÖRORD OCH KONTAKTUPPGIFTER Förord Avsikten med denna miljökonsekvensbedömning

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Protokoll över avgränsningssammanträde

Protokoll över avgränsningssammanträde Mötesprotokoll Pöyry Management Consulting Oy Postbox 4 (Jaakkogatan 3) FI-01621 Vanda Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 2302276-3 Tel. +358 10 3311 Fax +358 10 33 21031 http://www.poyry.com Datum

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Bilaga B: Frågeformulär social utredning

Bilaga B: Frågeformulär social utredning Bilaga B: Frågeformulär social utredning 1 (11) VÄSTERVIK VINDKRAFTSPROJEKT Miljökonsekvensbedömning INVÅNARENKÄT I VÄSTERVIK NÄROMRÅDE Ärade mottagare, Triventus Wind Power AB håller på att planera ett

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Muonio kommun. Detaljplan för Mielmukkavaara Vindparksområde. Sammanfattning av planbeskrivning, utkast (beredningsfas)

Muonio kommun. Detaljplan för Mielmukkavaara Vindparksområde. Sammanfattning av planbeskrivning, utkast (beredningsfas) Muonio kommun Detaljplan för Mielmukkavaara Vindparksområde Sammanfattning av planbeskrivning, utkast (beredningsfas) 14 december 2010 MUONIO KOMMUN, DETALJPLAN FÖR MIELMUKKAVAARA, VINDPARKSOMRÅDE SAMMANFATTNING

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser

Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser 1 Projektet och dess motivering 1 Projektet och dess motivering Det av Teollisuuden

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Kemiö/Kimito, 5.8.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LÄGE

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage EIP/Paulina Kaivo-oja Synlighetsanalys Fotomontage Hur väl vindkraftverk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Alternativ för avloppsvattenhanteriingen i Vichtis Program för miljökonsekvensbedömning, sammandrag

Alternativ för avloppsvattenhanteriingen i Vichtis Program för miljökonsekvensbedömning, sammandrag Alternativ för avloppsvattenhanteringen i Vichtis Program för miljökonsekvensbedömning, sammandrag 25.9.2013 Program för miljökonsekvensbedömning, sammandrag 25.9.2013 1 (57) Sammandrag Syftet med miljökonsekvensbedömningen

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Kungsörninventering vid FJÄLLBOHEDEN i Skellefteå kommun, Västerbottens län Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Miljötjänst Nord Bondevägen 4 923 32 Storuman Tel. 0951-120 00 Fax. 0951-121 11 Mobil.

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

PM Landskapsbild Linjekoncession Edshultshall. Medverkande. Utredare och text: Fotomontage/GIS: 2 WSP Environmental

PM Landskapsbild Linjekoncession Edshultshall. Medverkande. Utredare och text: Fotomontage/GIS: 2 WSP Environmental Medverkande WSP Environmental Uppdragsansvarig: Utredare och text: Fotomontage/GIS: Figurer & illustrationer: Göteborg WSP, om inget annat anges @WSPGroup.se 2 WSP Environmental INLEDNING Föreliggande

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN

NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN Miljökonsekvensbeskrivning Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KONTAKTUPPGIFTER PROJEKTANSVARIG Egentliga Finlands Energi Ab Kontaktperson: Ansgar Hahn Tel. +358

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

RAPPORT LANDSKAPSBILD

RAPPORT LANDSKAPSBILD RAPPORT LANDSKAPSBILD Samkraft AB KVISSJABERGET UPPDRAGSNUMMER 5463116100 Påverkan på landskapsbilden vid en utbyggnad av vindkraftparkerna Kvissjaberget (Samkraft AB) och Hittsjön (wpd Scandinavia AB).

Läs mer

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Storbötet vindkraftpark Synlighetsanalys och fotomontage

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer