34 VETENSKAP. Bör vi informera våra patienter om behovet av okulärt skydd? Professor James Wolffsohn går igenom den senaste forskningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "34 VETENSKAP. Bör vi informera våra patienter om behovet av okulärt skydd? Professor James Wolffsohn går igenom den senaste forskningen"

Transkript

1 34 VETENSKAP av Professor James Wolffsohn, Deputy Dean för Life and Health Sciences vid Aston University Denna artikel publicerades första gången i Optician. Wolffsohn J. The need for ocular UV protection. Optician 2012, 244; 6362: Artikeln är översatt till svenska av översättningsbyrån LanguageWire. Läs noga avsnittet Okulärt UV-skydd där olika skydds fördelar och nackdelar diskuteras, men även hur de kan kombineras. Även slutsatsen med tips till optiker är mycket informativ. Frågor som ger CET-poäng finns på sidan 40. Denna artikel tillsammans med rätt svar på frågorna ger 1 CET-poäng. För registrering av dina svar, se Korrekt svar på minst fem av sex frågor krävs för CET-poäng. Sista svarsdag är 27 februari Observera att alla frågor hänvisar till information som framkommer i denna artikel. Behovet av okulärt skydd mot UV-strålning Bör vi informera våra patienter om behovet av okulärt skydd? Professor James Wolffsohn går igenom den senaste forskningen på området Det är nog inte många som skulle argumentera mot de negativa effekterna av solljusexponering av huden och att upplysa sina medmänniskor om vikten att skydda sig. Därför är det viktigt att undersöka nivån och typen av evidens i den granskade litteraturen om effekterna av okulära skador på grund av UV-exponering. Dessa evidens kommer att hjälpa oss förstå behovet av att öka medvetenheten om UV-exponering av ögat och dess följder med våra patienter, och hjälpa dem att skydda sina ögon. I tidskriften Eye and Contact Lens publicerades förra året en serie undersökande artiklar i detta ämne av 13 väl ansedda författare som bl.a. täckte aspekter på UVexponering och behovet av skydd inom den allmänna hälsovården, ozonnedbrytning, dygns- och säsongsvariationer i okulär UVexponering, UV-framkallade tillstånd i ögats främre delar och den perifera ljusfokuseringsfaktorn, fototoxicitet och näthinnan, betydelsen av UV för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) samt det bästa okulära skyddet mot UV. Alla författarna hade inbjudits att delta vid ett symposium som sponsrades av denna tidskrift och av Contact Lens Association of Ophthalmologists, Inc. (CLAO) och finansierades av ett utbildningsstipendium från Johnson and Johnson Vision Care. Syftet med denna artikel är att sammanfatta de viktigaste punkterna från de 104 sidorna med sammanställda evidens samt några artiklar som publicerades efter detta symposium. Allmän hälsovård Optiker spelar en viktig roll, inte bara när det gäller att korrigera synfel och informera om valmöjligheterna för synkorrigering för att optimera patientens visuella livskvalitet, men de har också en viktig roll när det gäller ögonhälsa. Okulär sjukdom behöver inte bara upptäckas och behandlas som i alla hälsostrategier är idealet att förebygga. Det är lämpligt att använda patientens anamnes för att kunna identifiera riskfaktorer som rökning (vissa faktorer, t.ex. kön, kan naturligtvis inte påverkas!) och upplysa om vilken påverkan de har så att patienten kan göra informerade val i fråga om sin livsstil. I många länder har man under de senaste årtiondena utvecklat solskyddsprogram som man nu aktivt främjar, mycket på grund av det snabbt stigande antalet hudcancerfall och oron för ozonnedbrytningen i stratosfären som ökar UVB-strålningen ( nm) vid jordytan. 1 De oönskade effekterna av höga doser av UV-strålning på huden är visserligen välkända, men det finns även positiva aspekter av UV-exponering som den endogena syntesen av D-vitamin, och låga halter av D-vitamin är förknippade med många olika cancerformer samt autoimmuna sjukdomar som multipel skleros och typ 1-diabetes, infektioner som influensa och tuberkulos, psykiatriska sjukdomar och hjärtkärlsjukdomar. 2 Regleringen av sömncykeln (den cirkadiska rytmen) genom den relativt nyligen identifierade hämningen av näthinnans melatoninreceptorer (som även har en koppling till incidens och progression av cancer) är också en positiv effekt, även om detta förmedlas genom blått ljus snarare än UV-ljus. 3,4 Dessa motstridiga hälsobudskap gör att budskapen från samhället, t.ex. Australiens slip ( on a shirt, dra på en tröja), slap ( on a cap, sätt på en solhatt), slop ( on sunscreen, smeta på solskyddskräm) får mindre tyngd (utökades år 2007 med seek ( shade, sök upp skugga) och slide ( on sunglasses, sätt på solgasögon)). 5 Det är dock oklart om det finns ett liknande dilemma för UV-relaterade ögonproblem. År 2006 publicerade Världshälsoorganisationen en studie om den globala sjukdomsbördan på grund av UV-strålning. 6 Baserade på de då tillgängliga evidensen uppskattade man att 25 % av den sammanlagda sjukdomsbördan på grund av katarak-

2 35 Figur 1: Kortikal katarakt (med tillåtelse från David Ruston) Figur 2: Åldersrelaterad makuladegeneration (med tillåtelse från professor Christina Grupcheva) ter orsakades av kortikala katarakter (under antagandet att det finns en koppling mellan UV-strålning och kortikal katarakt) och att den sammanlagda sjukdomsbördan orsakad av katarakter skulle kunna reduceras med 5 % om exponering av UV-strålning på ögonen kunde undvikas. I sin genomgång utmanar Lucas 7 några av begränsningarna i denna modell, däribland avsaknaden av hänsyn till regionala variationer i demografi, livsstil, socioekonomisk status och omgivande UV-strålning, samt även det epidemiologiska belägget för att kataraktframkallad synförlust är en riskfaktor för prematur mortalitet. 8 De avtagande incidenstalen för UV-relaterad cancer ger ett visst belägg för effektiviteten i de offentliga hälsoprogram som fokuserar på solskydd och att de, åtminstone på kort sikt, har betydelse för medvetenheten och beteendet när det gäller solsäkerhet. 9 Även om det förefaller sannolikt att UV-blockerande solglasögon och/eller att använda solhatt/keps skulle minska risken för UV-framkallad ögonsjukdom finns det för närvarande bara en begränsad evidensbas. Man har i själva verket antagit att rekommendationen att använda solglasögon i miljöer med hög UV-strålning skulle öka de UV-framkallade skadorna 10 därför att de hämmar de naturliga försvarsmekanismerna som pupillkontraktion och kisande. 11 Dygns- och säsongsexponering av UV Det är känt att andelen UV-strålning generellt är högre vid lägre latituder 12,13 under sommaren och mellan kl och kl varje dag. 14 Världshälsoorganisationen har i samarbete med olika partners runt om i världen utvecklat det s.k. UV-indexet, som är en linjär skala från 0 till 10 baserat på intensiteten av den närvarande UV-strålningen under standardiserade förhållanden (ozonnedbrytningen gör dock att värdena kan bli högre än 10 eftersom de är relaterade till UV-strålningen som viktas efter våglängd). Deras syfte var att bättre kunna förmedla nödvändigheten till allmänheten att anpassa sina åtgärder för att skydda huden när UVstrålningen är hög. 15 Indexet är baserat på huderytemdos för vilken merparten av UVexponeringen sker direkt ovanifrån. För ögonen däremot, är direkt exponering mindre vanlig tack vare skuggningen från ögonbryn och ögonlock. 11 Sasaki med kollegor såg att UV-indexet skilde sig så mycket från deras mätningar av okulär exponering att de ansåg att indexet inte hade något värde för bedömning av ögonrisk och varnade för att det kunde vara grovt missvisande. Om man t.ex. i Japan under september månad riktar ansiktet mot solen uppstår maximal intensitet vid den okulära ytan vid omkring klockan 9.00 och i en bimodal fördelning. 16 Således har ljusets spridning och reflektion större betydelse för ögat än direkt exponering. Dessutom fokuseras det infallande ljuset på näthinnan av hornhinnan och den kristallina linsen vilket förstärker effekten med så mycket som 100 gånger. 17 Därför kan även sådana UV-stråldoser som har begränsad effekt på huden vara kapabla att skada de inre okulära vävnaderna. Att enbart skydda sig under sommarmånaderna eller mitt på dagen är otillräckligt eftersom UV-exponering kan uppträda hela dagen och hela året om. UV-strålning och ögats främre delar Tillstånd där solljus har varit en del av patogenesen har fått benämningen oftalmohelioser 18 Nuvarande evidens tyder på att exponering av UV-strålning på ögat enbart har negativa effekter. Det finns starka belägg för att akut högdosexponering för UV-strålning orsakar fotokeratit och fotokonjunktivit, medan även låga doser av kronisk exponering för UV-strålning är en riskfaktor för katarakt (figur 1), pterygium samt skivepitelkarcinom i kornea och konjunktiva. För närvarande finns det inte lika tydliga evidens när det gäller andra tillstånd som okulärt melanom och åldersrelaterad makuladegeneration (figur 2). Ögonsjukdomar som är relaterade till ultraviolett strålning är vanliga (tabell 1), handikappande och är orsaken till en avsevärd sjukdomsbörda över hela världen.,

3 36 OPTIK Ögonlock Okulär yta Kristallin lins Uvea Vitreus Retina Rynkor Solbränna Ljuskänslighetsreaktioner Cikraticiell ectropion Dermatokalasis Pre-maligna förändringar Maligna förändringar (basalcellskarcinom) Skivepitelkarcinom Primär förvärvad melanos Melanom Pinguecula Pterygium Klimatrelaterad keratopati Aktiniskt granulom Fotokeratit Arcus Bandkeratopati Korneal endotelial polymorfism reaktivering av herpetisk keratit Sklerit vid porfyri Senila sklerala plack Dimsyn efter fotorefraktiv keratektomi Dysplasi och malignitet i kornea eller konjunktiva Vernal katarr Katarakt Främre kapselbråck Tidig presbyopi Kapsulär pseudoexfoliation Subluxation vid Marfans syndrom Intraokulär linsdysfotopsi Melanom Mios Pigmentdispersion Uveit Bristande funktion hos blod-ögon-barriären Likvifiering Fotomakulopati Fotomakulopati Erytropsi Makuladegeneration Koroidalt melanom Synförlust med fotostress vid karotisstenos Störningar i den cirkadiska rytmen Tabell 1: Oftalmiska tillstånd där solljus har varit en del av patogenesen Den perifera ljusfokuseringseffekten (figur 3 och 4) förklarar varför pterygia är vanligare på den nasala snarare än den mer exponerade temporala konjunktivan. Genom noggranna observationer och strålningsspårning har man kunnat visa att ögats främre delar fungerar som en sidolins som fokuserar ljuset genom den främre ögonkammaren och mot den motsatta sidan av ögat, framförallt på distala (nasala) limbus. Det perifert fokuserade ljuset undgår det normala skyddet från de ytliga stamcellerna och träffar de basala, relativt oskyddade stamcellerna. 19 Detta förklarar också varför kortikala katarakter i den nedre nasala regionen tenderar att vara mer svårartade. 20 Graden av limbal fokusering bestäms delvis av hornhinnans form, den främre ögonkammarens djup och fokuseringen i den kristallina linsen, vilket kan förklara varför vissa individer är mer mottagliga än andra i samma miljö. Den högsta ljusintensiteten vid distala limbus är omkring 20 gånger högre än intensiteten hos det infallande ljuset och uppstår vid infallsvinkeln 104 grader, vilket skaparen komplex fokusering i bågform. 21,22 Så länge som den kristallina linsen med sina gula pigment av 3-hydroxikynurenin och dess glukosider finns närvarande, träffas näthinnan av relativt lite UVA och UVB. Intensiv, akut UV-strålning eller kronisk UV-exponering leder dock till bildandet av katarakter eftersom proteinomsättningen är låg i linsens fiberceller vilket gör att skadorna ackumuleras genom livet. 23 Både invitro- och in-vivo-studier stödjer hypotesen att ljuspenetration i ögat är en signifikant bidragande faktor till uppkomsten av katarakter, där den huvudsakliga effekten uppstår genom fotokemisk alstring av reaktiva syreradikaler som orsakar oxidativ stress på vävnaden. 24 Särskilt den unga näthinnan löper stor risk att skadas av UV-exponering eftersom den unga linsen ännu inte har syntetiserat det gula pigment som hindrar UV-strålningen från att nå fram till näthinnan. 25,26 UV-strålning och ögats bakre delar Även om den vuxna kristallina linsen effektivt skyddar näthinnan från kortare våglängder än 360 nm, kan våglängder från 360 nm till omkring 550 nm tränga fram till näthinnan, och dessa innehåller fotoner med tillräcklig energi för att åstadkomma fotokemiska skador. Beroende på våglängd och exponeringstid kommer ljuset att interagera med vävnaden via tre huvudsakliga mekanismer: termiskt, mekaniskt eller fotokemiskt. Naturliga ljuskällor som solen emitterar UV-fotoner med relativt långa våglängder, vilket vanligen framkallar fotokemiska skador eftersom energin inte är innesluten mellan näthinnans lager (vilket skulle resultera i termiska eller mekaniska skador). Fotokemiska skador på näthinnan uppkommer genom direkta reaktioner som innefattar proton- eller elektronöverföring och reaktioner som innefattar reaktiva syreradikaler. Vanliga läkemedel, t.ex. vissa antibiotika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, psykoterapeutiska läkemedel och till och med örtmediciner kan fungera som fotosensibiliserande medel som främjar UV-skador på näthinnan om de exciteras av UVA eller synligt ljus med tillräcklig retinal penetration. 27 Näthinnans pigmentepitel och koroidea innehåller melanin som absorberar UV och skyddar näthinnan mot UV-orsakade skador. Med stigande ålder sker dock en fotoblekning av det okulära melaninet vilket minskar dess effektivitet när det gäller att skydda mot UV-skador. 28 Hos personer över 50 år medför blått ljus med våglängder omkring

4 37 Figur 3: Perifer ljusfokuseringseffekt 430 nm ytterligare en risk på grund av fotooxidation. 29,30 Lipofuscin, som ackumuleras under livet, producerar singlettsyre i närvaro av blått ljus, superoxid och fria radikaler som skadar näthinnans pigmentepitel Så småningom dör stavarna och tapparna eftersom de inte längre blir försörjda av näthinnans pigmentepitel, vilket förmodas leda till åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Makulapigment som lutein och zeaxanthan ger ett visst skydd mot inflammatoriska och fotooxidativa skador, men skyddet avtar med stigande ålder. 33,34 Långvarig exponering för kortvågigt ljus i djurmodeller leder till näthinneskador som liknar dem som ses hos patienter med AMD. De epidemiologiska evidensen för ljusexponering som en orsak till AMD är för närvarande inte entydiga. 35 I några kliniska studier hittade man en positiv överensstämmelse mellan solljusexponering och AMD. I exempelvis den amerikanska Beaver Damstudien var tiden som man tillbringade utomhus relaterad till utvecklingen av AMD 36, och i två australiska studier var exponering för blått och kortvågigt ljus förknippad med AMD Andra studier har dock misslyckats med att påvisa något samband mellan solljusexponering och AMD En studie som bevisar att UV-skydd minskar förekomsten av makuladegeneration skulle kunna ta en hel livstid att utföra. En nyligen genomförd retrospektiv analys av UV-skydd under en period av omkring 5 år visade dock att detta leder till högre nivåer av den optiska densiteten hos makulapigmentet vilket tidigare har förknippats med minskad förekomst av AMD. 43 Figur 4: Grafisk illustration av perifer ljusfokuseringseffekt (PLF). Okulärt UV-skydd Det finns ett antal alternativa metoder som potentiellt kan skydda ögonen mot UV-strålning. Solhattar, kepsar och parasoller kan ge ett visst skydd från solenergi ovanifrån och minska bländning. Som det dock tidigare påpekats stoppar dessa inte den signifikanta okulära UV-exponeringen från ljusspridning och vid tidpunkter då solen är närmare horisonten. De sista tre artiklarna i specialutgåvan av Eye & Contact Lens beskriver de andra alternativa UV-skydden i form av glasögon, solglasögon och kontaktlinser Även om det inte finns utrymme i denna artikel att ingående ta upp alla detaljer finns det några huvudpunkter som bör nämnas. Skyddet från solglasögon har undersökts i dosimetristudier med dockor, vilka alla har visat att bågens utformning spelar en mycket viktig roll, men i standraddesign av solglasögon har man traditionellt sett inte tagit hänsyn till detta.53,54 Samma problem förekommer med vanliga glasögonfinns med vanliga glasögon. Den minskade andelen synligt ljus som passerar genom solglasögonen gör dock troligen pupillen större och förebygger kisande, två av ögonens skyddsmekanismer mot stark solexponering. Studier har upprepade gånger visat på en typisk biologiskt viktad UV-exponering på omkring 20 procent av det omgivande ljuset som når ögat för konventionellt utformade solglasögon utan perifert skydd Detta faktum, i kombination med den perifera ljusfokuseffekten som beskrevs tidigare, understryker vikten av tätt sittande sidoavskärmningar. Sådana finns dock sällan på glasögon eller solglasögon. Därför förefaller UV-blockerande mjuka kontaktlinser som täcker hornhinnan, limbus och en,

5 38. VETENSKAP stor del av bulbära konjunktiva att vara en idealisk lösning klass 1-linser blockerar minst 99 % av UVB och 90 % av UVA medan klass 2-linser blockerar minst 95 % av UVB och 50 % av UVA. Tillsammans med solhatt/ keps och solglasögon kan UV-blockerande kontaktlinser erbjuda ett långtgående skydd mot alla källor till UV-exponering, antingen den är direkt, reflekterad eller refrakterad. Ett par vetenskapliga artiklar som publicerats efter symposiet med Eye & Contact Lens och CLAO har specifikt tittat på de UV-blockerande effekterna hos moderna kontaktlinsmaterial. Andley med kollegor undersökte effekten av en icke-uv-blockerande silikonhydrogellins jämfört med silikonhydrogellinsen senofilcon A (ACUVUE OASYS ) som har UV-blockering enligt klass 155 och visade att den senare gav ett fullständigt skydd åt epitelcellodlingar invitro och donerade humana kristallina linser från UVB-strålning inklusive skador, där den förra inte gav något skydd.56 I en djurmodell in-vivo jämfördes samma två silikonhydrogeler med exponering utan kontaktlins för en hög UVB-dos under 30 minuter. Ögon som bestrålades utan kontaktlins på den okulära ytan uppvisade bakre subkapsulär grumling i den kristallina linsen, bildande av korneala vakuoler, förlust av korneala epitelceller, svullnad samt enkelsträngsbrott i DNA. Den icke-uv-blockerande kontaktlinsen uppvisade liknande effekter, medan den UV-blockerande kontaktlinsen senofilcon A skyddade ögat nästan helt mot alla skadliga effekter av UVB.57 Slutsats Vid en genomgång av artiklarna från specialutgåvan från 2011 av Eye & Contact Lens och senare artiklar står det klart att det finns ett starkt samband mellan skador på den främre ögonvävnaden och solljusexponering. Det krävs dock mer forskning för att slutgiltigt påvisa en direkt koppling mellan åldersrelaterade tillstånd som AMD och kronisk UV-bestrålning från omgivningen. Eftersom det inte finns några belägg för att blockering av UV-exponering av ögat skulle vara till skada förefaller det rimligt att föreslå att optiker bör se som sitt vårdansvar att uppmuntra strategier för okulärt UV-skydd där detta är möjligt. Optiker bör varna sina patienter för risken att ögonen skadas av UV-exponering och informera om att patienterna kan skydda sina ögon med en kombination av solhatt/keps, sidotäckande solglasögon och UV-blockerande kontaktlinser av klass 1 eller 2. Eftersom UV-index inte är en god indikator på okulär UV-exponering skulle man även kunna motivera att personer som inte är kontaktlinsanvändare börjar använda UV-blockerande kontaktlinser för att skydda sig hela dagen, hela året om. Professor James Wolffsohn är Deputy Dean för Life and Health Sciences vid Aston University. Han har publicerat över 110 granskade artiklar och föreläser över hela världen. Författarens tack Denna artikel har stötts av ett utbildningsstipendium från Johnson & Johnson Vision Care som är en del av Johnson & Johnson Medical Ltd. REFERENSER 1) Cullen AP. Ozone Depletion and Solar Ultraviolet Radiation: Ocular effects, a United Nations environment programme perspective. Eye & Contact Lens 2011;37: ) Norval M, Lucas R, Cullen AP, et al. The human health effects of ozone depletion and interactions with climate change. Photochem Photobiol Sci 2011;10: ) Reiter RJ, Tan DX, Fuentes-Broto L. Melatonin: A multitasking molecule. Prog Brain Res 2010;181: ) Skene DJ, Arendt J. Human circadian rhythms: Physiological and therapeutic relevance of light and melatonin. Ann Clin Biochem 2006;43: ) Cancer Council Australia. Slip, Slop, Slap, Seek, and Slide. Available at: Campaignsandevents/SlipSlopSlapSeekSlide. htm. 6) Lucas RM, McMichael A, Smith W, et al. Solar Ultraviolet Radiation. Global Burden of Disease from Solar Ultraviolet Radiation. Geneva, Switzerland, World Health Organization, ) Lucas RM. An epidemiological perspective of ultraviolet exposure public health concerns. Eye & Contact Lens 2011;37: ) West SK, Munoz B, Istre J, et al. Mixed lens opacities and subsequent mortality. Arch Ophthalmol 2000;118: ) Hill D, White V, Marks R, et al. Changes in sun-related attitudes and behaviours, and reduced sunburn prevalence in a population at high risk of melanoma. Eur J Cancer Prev 1993;2: ) Tuchinda C, Srivannaboon S, Lim HW. Photoprotection by window glass, automobile glass, and sunglasses. J Am Acad Dermatol 2006;54: ) Sliney DH. Exposure geometry and spectral environment determine photobiological effects on the human eye. Photochem Photobiol 2005;81: ) Merriam JC. The concentration of light in the human lens. Trans Am Ophthalmol Soc 1996;94: ) Javitt JC, Taylor HR. Cataract and latitude. Doc Ophthalmol 1995;88: ) Diffey BL, Larko O. Clinical climatology. Photodermatol 1984;1: ) World Health Organisation. Global Solar UV Index A Practical Guide ) Sasaki H, Sakamoto Y, Schnider C, Fujita N, Hatsusaka N, Sliney DH, Sasaki K. UV-B Exposure to the Eye Depending on Solar Altitude. Eye & Contact Lens 2011;37: ) Glickman RD. Phototoxicity to the retina: Mechanisms of damage. Int J Toxicol 2002;21: ) Coroneo MT, Muller-Stolzenburg NW, Ho A. Peripheral light focusing by the anterior eye and the ophthalmohelioses. Ophthalmic Surg 1991;22: ) Podskochy A. Protective role of corneal epithelium against ultraviolet radiation damage. Acta Ophthalmol Scand 2004;82: ) Abraham AG, Cox C, West S. The differential effect of ultraviolet light exposure on cataract rate across regions of the lens. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: ) Coroneo MT, Muller-Stolzenburg NW, Ho A. Peripheral light focusing by the anterior eye and the ophthalmohelioses. Ophthalmic Surg 1991;22: ) Kwok LS, Daszynski DC, Kuznetsov VA, et al. Peripheral light focusing as a potential mechanism for phakic dysphotopsia and lens phototoxicity. Ophthalmic Physiol Opt 2004;24: ) Roberts JE. Ultraviolet radiation as a risk factor for cataract and macular degeneration. Eye & Contact Lens 2011;37: ) Varma SD, Kovtun S, Hegde KR. Role of ultraviolet irradiation and oxidative stress in cataract formation medical prevention by nutritional antioxidants and metabolic agonists. Eye & Contact Lens 2011;37: ) Dillon J, Atherton SJ. Time resolved spectroscopic studies on the intact human lens. Photochem Photobiol 1990;51: ) Dillon J. Photophysics and photobiology of the eye. J Photochem Photobiol B Biol 1991;10: ) Glickman RD. Ultraviolet phototoxicity to the retina. Eye & Contact Lens 2011;37: ) Hu DN, Simon JD, Sarna T. Role of ocular melanin in ophthalmic physiology and pathology. Photochem Photobiol 2008;84: ) Roberts JE. Ocular phototoxicity. J Photochem Photobiol B Biol 2001;64: ) Taylor HR, West S, Munoz B, et al. The long-term effects of visible light on the eye. Arch Ophthal 1992;110: ) Rozanowska M, Jarvis-Evans J, Korytowski W, et al. Blue light-induced reactivity of retinal age pigment. In vitro generation of oxygenreactive species. J Biol Chem 1995;270: ) Davies S, Elliott MH, Floor E, et al. Photocytotoxicity of lipofuscin in human retinal

6 39 Sammanfattning av de viktigaste punkterna Offentliga hälsokampanjer om UV-risker för huden har minskat förekomsten av hudcancer Även om UV-exponering kan ha vissa gynnsamma effekter (t.ex. syntes av D-vitamin som skyddar mot vissa systemiska sjukdomar) finns det inga kända fördelar med okulär UV-exponering Till skillnad från hudskador (huvudsakligen från direkt UV-exponering) utsätts ögat för riskerna med UV-exponering hela dagen och hela året på grund av ljusspridning och reflektioner Det publicerade UV-indexet är missvisande när det gäller okulära skador UV-exponering som har begränsad effekt på huden kan skada ögats inre vävnader UV-exponering förekommer i patogenesen för en rad oftalmohelioser, däribland fotokeratit, pinguecula, pterygium, skivepitelkarcinom, kortikal katarakt och makuladegeneration Den perifera ljusfokuseringseffekten (PLF) kan sätta de naturliga stamcellsskyddsmekanismerna ur spel och öka ljusintensiteten på nasala limbus med 20 gånger vilket även påverkar konjunktiva och den kristallina linsen Den unga näthinnan löper särskilt stor risk att skadas av UV-exponering Det finns en rad alternativ för att skydda mot okulär UV-exponering - Solhatt/keps och parasoll skyddar mot solenergi ovanifrån, men de begränsar inte den signifikanta okulära UV-exponeringen från ljusspridning och då solen är nära horisonten. - Det UV-skydd som glasögon och solglasögon ger påverkas i hög grad av bågens utformning det är mycket viktigt med sidoavskärmning, särskilt på grund av PLF-effekten - UV-blockerande kontaktlinser av klass 1 och 2 täcker hornhinnan, limbus och en stor del av bulbära konjunktiva vilket ger en idealisk lösning som skyddar hela dagen, året runt Optiker har ett ansvar att: - varna patienterna för risken för skador från okulär UV-exponering informera om att patienterna kan skydda sina ögon med en kombination av solhatt/keps, sidotäckande solglasögon och UV-blockerande kontaktlinser av klass 1 eller 2 pigment epithelial cells. Free Radic Biol Med 2001;31: ) Khachik F, Bernstein PS, Garland DL. Identification of lutein and zeaxanthin oxidation products in human and monkey retinas. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997;38: ) Bernstein PS, Zhao DY, Wintch SW, et al. Resonance Raman measurement of macular carotenoids in normal subjects and in age-related macular degeneration patients. Ophthalmalogy 2002;109: ) Chalam KV, Khetpal V, Rusovici R, Balaiya S. A review: role of ultraviolet radiation in agerelated macular degeneration. Eye & Contact Lens 2011;37: ) Cruichshanks KJ, Klein R, Klein BE, et al. Sunlight and the 5-year incidence of early agerelated maculopathy: The Beaver Dam eye study. Arch Ophthalmol 2001;119: ) Taylor HR, Munoz B, West S, et al. Visible light and risk of age-related macular degeneration. Trans Am Ophthalmol Soc 1990;88: ) Taylor HR, West S, Munoz B, et al. The long-term effects of visible light on the eye. Arch Ophthalmol 1992;110: ) West SK, Rosenthal FS, Bressler NM, et al. Exposure to sunlight and other risk factors for age related macular degeneration. Arch Ophthalmol 1989;107: ) Wang JJ, Foran S, Mitchell P. Age-specific prevalence and causes of bilateral and unilateral visual impairment in older Australians: The Blue Mountains Eye study. Clin Exp Ophthalmol 2000;28: ) Klein R, Klein BE, Knudtson MD, et al. Fifteen-year cumulative incidence of age-related macular degeneration. Ophthalmology 2007;114: ) Mukesh BN, Dimitrov PN, Leikin S, et al. Five year incidence of age-related maculopathy: Visual impairment project. Ophthalmology 2004;111: ) Wolffsohn J, Eperjesi F, Bartlett H et al. Does Blocking Ultra-Violet Light with Contact Lenses Benefit Eye Health? BCLA Conference, Paper presentation ) Chandler H. Ultraviolet absorption by contact lenses and the significance on the ocular anterior segment. Eye & Contact Lens 2011;37: ) Sliney DH. Intraocular and crystalline lens protection from ultraviolet damage. Eye & Contact Lens 2011;37: ) Walsh JE, Bergmanson JPG. Does the eye benefit from wearing ultraviolet-blocing contact lenses? Eye & Contact Lens 2011;37: ) Rosenthal FS, Bakalian AE, Taylor HR. The effect of prescription eyewear on ocular exposure to ultraviolet radiation. Am J Pub Health 1986;76: ) Sasaki K, Sasaki H, Kojima M, et al. Epidemiological studies on UV-related cataract in climatically different countries. J Epidemiol 1999;9(Suppl 6): S33 S38. 49) Sasaki H, Kawakami Y, Ono M, et al. Localization of cortical cataract in subjects of diverse races and latitude. Invest Ophthalmol Vis Res 2003;44: ) Hedblom EE. Snowscape eye protection. Arch Environ Health 1961;2: ) Sliney DH. Bright light, ultraviolet radiation and sunglasses. Dispens Opt 1975;36: ) Sliney DH. Eye protective techniques for bright light. Ophthalmology 1983;90: ) American National Standards Institute (ANSI). American National Standard for Nonprescription Sunglasses and Fashion Eyewear Requirements. New York, NY, ANSI, Standard Z80.3, ) British Standards Institution (BSI). Per sonal Eye Protection Sunglasses and Sunglare Filters for General Use and Filters for Direct Observation of the Sun. Chiswick, United Kingdom, BSI.BS EN-1836, ) Moore L, Ferreira JT. Ultraviolet (UV) transmittance characteristics of daily disposable and silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2006;29: ) Andley UP, Malome JP, Townsend RR. Inhibition of lens photodamage by UV-absorbing contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52: ) Giblin FJ, Lin L-R, Leverenz VR, Dang L. A class I (Senofilcon A) soft contact lens presents UVB-induced ocular effects, including cataract, in the rabbit in vivo. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52: Frågor för CET-poäng på nästa sida!,

7 40 VETENSKAP Flervalsfrågor ger CET-poäng Flervalsfrågor till artikeln Behovet av okulärt skydd mot UV-strålning av professor James Wolffsohn. Denna artikel tillsammans med rätt svar på frågorna ger 1 CET-poäng. For registrering av dina svar, se Korrekt svar på minst fem av sex frågor ger 1 CET-poäng. Sista svarsdag är 27 februari Observera att alla frågor hänvisar till information som framkommer i denna artikel. 1) Vad är optikerns roll i förhållande till ögonhälsa? a) Optikern ska enbart refraktionera, korrigera synfel och vägleda om korrektionsmöjligheter. b) Optikern bör i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal ge information om förebyggande åtgärder för bevarandet av ögonhälsan. c) Patientens livsstil och eventuella medicinbruk är irrelevant för optikerns arbete och rådgivning till patienten. d) Solljus är enbart sunt och förebygger många sjukdommar, så det är inte relevant att informera om förebyggande UV-skydd av ögonen. 2) WHO publicerade 2006 en studie av den globala sjukdomsbördan orsakad av UV strålning. Vilket påstående är korrekt? a) 5% av den samlade sjukdomsbördan i form av katarakter utgörs av kortikal katarakt. b) Den samlade sjukdomsbördan i form av katarakt skulle kunna reduceras med 5% om man undvek UV-exponering av ögat. c) Studiens utformning hade tagit hänsyn till regionala skillnader i befolkningsdemografi, livsstil, socioekonomisk status samt omgivningens UV-strålning. d) Studien påvisar att UV-strålning inte utgör någon riskfaktor för utveckling av katarakt. 3) Vad är korrekt utifrån UV-exponering av ögonen? a) Ögonen bliver utsatta för den största UVexponeringen mitt på dagen, kl b) Den största UV-exponeringen av ögonen förekommer när det WHO-standardiserade UV-indexet är som högst. c) Studier har visat att UV-indexet kan vara missvisande för när risken är störst för okulär UV-exponering. d) Ljusspridning och refleksion har ingen betydelse, enbart direkt exponering utgör en risk för okulär exponering. 4) Ögontillstånd där solljus har varit en del av patogenesen har fått samlingsnamnet ophtalmohelioser. Nuvarande evidens för samband är: a) Forskning visar att den unga näthinnan löper mindre risk att skadas av UV-exponering eftersom den yngre kristallina linsen har mer gult pigment. b) Det finns stark evidens för att reaktiva syreradikaler minskar risken för oxidativ stress och därmed utveckling av katarakt. c) Det finns överhuvudtaget ingen evidens för samband mellan UV-strålning och utveckling av AMD. d) Pterygium och kortikal katarakt förekommer ofta i allvarligare grad nasalt pga den perifera ljusfokuseringseffekten (PLF-effekten) 5) Vad är korrekt utifrån UV-skydd av ögonen? a) Det är enbart behov av UV-skydd av ögonen när UV-indexet har ett högt värde. b) Alla solglasögon oavsett design ger fullt UV-skydd av ögonen. c) Det är positivt med en viss okulär UV-exponering med tanke på D-vitamin syntesen. d) Glasögon och solglasögons UV-skyddande effekt är beroende av bågens design täckande sidoskydd är avgörande. 6) Kontaktlinser och UV-skydd. Vilket påstående är korrekt? a) Kontaktlinser med klass 1 UV-blockering absorberar 99% av UVB- och 90% av UVAstrålningen. b) Alla kontaktlinser har UV-blockering för i genomsnitt 95% av UVB- och 50% av UVAstrålningen. c) Det optimala UV-skyddet är enbart kontaktlinser. d) Kontaktlinser har ingen effekt för att uppnå ett gott UV-skydd av ögats inre delar.

UV-strålning och ögat

UV-strålning och ögat UV-strålning och ögat Karen Walsh granskar UV-inducerad ögonpatologi, utmaningarna med att tillhandahålla ett tillfredsställande skydd samt betydelsen av UV-blockerande mjuka kontaktlinser. Följderna av

Läs mer

Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser

Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser Besarta Sahiti Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

UV-strålningens påverkan på ögat

UV-strålningens påverkan på ögat UV-strålningens påverkan på ögat Per Söderberg, Institutionen för neurovetenskap, Oftalmiatrik, Akademiska sjukhuset, Uppsala Denna text är baserad på symposiet Solens ljus härligt men farligt för ögat?,

Läs mer

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj Periferseendet Näthinnans uppbyggnad Stavar 100-110 milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College http://commons.wikimedia.org/wiki/file:1414_rods_and_cones.jpg via Wikimedia Commons Näthinnans uppbyggnad Stavar

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

Stoft. Flisor. Spån. Per Söderberg. Ögonskydd, några tumregler. PCR_10_4, Smärgelspån. PCR_9_1, Perforation

Stoft. Flisor. Spån. Per Söderberg. Ögonskydd, några tumregler. PCR_10_4, Smärgelspån. PCR_9_1, Perforation Ögonskydd, några tumregler Per Söderberg, Ophthalmology, Dept. of Neuroscience, UPALA Uppsala university, Sweden UPALA UPALA Pcn_3 ConjunctivitisVirusAde nofollicular Stoft UPALA UPALA PCR 4, Smärgelspån

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Exponering för grön laser. Light? Per Söderberg

Exponering för grön laser. Light? Per Söderberg Exponering för grön laser Per Söderberg, Ögonkliniken Inst. för Neurovetenskap Uppsala universitet http://www2.neuro.uu.se/ophthalmology/teaching/index.html Budskap Skademekanism beror av relationen mellan

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

BILAGA I. Icke-koherent optisk strålning. λ (H eff är endast relevant i området 180-400 nm) (L B är endast relevant i området 300-700 nm)

BILAGA I. Icke-koherent optisk strålning. λ (H eff är endast relevant i området 180-400 nm) (L B är endast relevant i området 300-700 nm) Nr 146 707 BILAGA I Icke-koherent optisk strålning De biofysiskt relevanta värdena för exponering för optisk strålning kan fastställas med hjälp av nedanstående formler. Vilka formler som skall användas

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris?

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris? Framsteg inom ögonsjukvården Till vilket pris? Ögat 1/ 1000 av kroppsvikten 1-2/ 100 medicinstud. väljer ögonspec. Vanligaste op. (kataraktop. 85.000/ år) Flest mogagningsbesök inom specialistvård Aktuella

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Vad betyder aktinisk keratos? Aktinisk betyder orsakad av solen. Keratos kommer av ordet keratin, som betyder horn. Det rör sig alltså om en förtjockning

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Filtersolglasögon från Multilens

Filtersolglasögon från Multilens Filtersolglasögon från Multilens Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? De flesta solglasögon har tagits fram med prioritet på en sak: Att de ska vara trendiga. Att de dessutom har skydd

Läs mer

2009:18. Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2008

2009:18. Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2008 2009:18 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2008 Rapportnummer: 2009:18 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Titel: Rapport från SSM:s vetenskapliga

Läs mer

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON 2 Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? Vilken skillnad innebär Filtersolglasögon för dig? VarflrVarför De flesta solglasögon har tagits

Läs mer

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare Fotodynamisk TERAPI För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom Information till patienten att utdelas av behandlande läkare 2 Aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Växelverkan ljus materia. Biologiska effekter i huden Radiometri. Beräkningsexempel

Växelverkan ljus materia. Biologiska effekter i huden Radiometri. Beräkningsexempel Optisk strålning Innehåll Elektromagnetisk och optisk strålning Växelverkan ljus materia Biologiska i effekter i ögat Biologiska effekter i huden Radiometri Gränsvärden Beräkningsexempel Vad är optisk

Läs mer

Sola lite lagom isommar!

Sola lite lagom isommar! Sola lite lagom isommar! Tips för dig som vill bli brun, men inte bränd. Att vara på stranden och känna det flödande solljuset värma ens kropp. För många av oss är det en lyckokänsla som vi bara får uppleva

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Därför får alla förr eller senare grå starr

Därför får alla förr eller senare grå starr Därför får alla förr eller senare grå starr Anders Behndig Docent, överläkare Enheten för oftalmiatrik Ola Sandgren berättade nyss om sjukdomar som är relativt sällsynta, men det som jag ska ta upp är

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos

Aktinisk keratos /solkeratos Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Innehåll Vad betyder aktinisk keratos?... 4 Hudens funktion... 4 Aktinisk keratos uppstår i överhuden... 4 Vad är aktinisk keratos?... 4 Hur uppkommer aktinisk

Läs mer

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT EN PILOTSTUDIE AV ROXOR-FILTER MED FRÅGAN: KAN MAN FÖRSTÄRKA SYNINTRYCK OCH SAMTIDIGT MINSKA BLÄNDNING? av Krister Inde, synpedagog, Karlstad Det synliga ljuset och kantfilter Det

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Incidens av hudcancer i Västra Götalands län. Göteborg den 20 december 2007

Incidens av hudcancer i Västra Götalands län. Göteborg den 20 december 2007 Göteborg den 20 december 2007 Maria Wallin ST-läkare Gunilla Wastensson Specialistläkare Eva M Andersson Docent, statistiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 94 gunilla.wastensson@amm.gu.se

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

MÄNNISKAN OCH LJUSET

MÄNNISKAN OCH LJUSET MÄNNISKAN OCH LJUSET Inom fysiken definierar man ljus som en elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Det är alltså elektromagnetisk strålning som ger bilder på ögats

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL Avla för att minska risken hos avkomman för allvarliga sjukdomar och defekter i ögonen. Med allvarliga menas sådana som kan orsaka blindhet, långvarig smärta, kräva livslång medicinering eller operation.

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng

Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng 1) Du granskar tonaudiogrammet taget på en patient som misstänks ha Morbus Menière. a) Hur ser tonaudiogrammet ut vid en typisk Mb Menière? 2 p b) Förklara den troliga

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Forskning. Författare:

Forskning. Författare: Referentgranskad accepterad för publicering 12 oktober 2014. Artikeln är översatt från norska av Thomas Jacobsen, Tandläkartidningen. Rätt skydd räddar ögonen från skador av härdljus Skyddsglasögon kan

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Optik Samverkan mellan atomer/molekyler och ljus elektroner atomkärna Föreläsning 7/3 200 Elektronmolnet svänger i takt med ljuset och skickar ut nytt ljus Ljustransmission i material Absorption elektroner

Läs mer

Kontrastseende. Bild 1

Kontrastseende. Bild 1 Kontrastseende Anatomi hur fungerar det? Människans näthinna innehåller 2 typer av fotoreceptorer, stavar och tappar. Dessa reagerar på ljusfotoner som omvandlas till strålningsenergi och elektrisk aktivitet.

Läs mer

Prioritera synvård. Se bra hela livet

Prioritera synvård. Se bra hela livet Prioritera synvård Se bra hela livet Allas syn kan förändras med åren Några synförändringar gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa förändringar kan också påverka känslan av självständighet.

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar Ögonskador Distriktsveterinärerna tipsar 2 Ögonskador Ögat är en mycket känslig struktur, även en liten skada på hornhinnan kan göra mycket ont. Hästar får snabbt en inflammation i ögat som är mycket smärtsam

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

E. Göran Salerud Department Biomedical Engineering. Strålskyddslagen. Strålskyddslag SFS 1988:220 med ändringar t.o.m.

E. Göran Salerud Department Biomedical Engineering. Strålskyddslagen. Strålskyddslag SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. Lasersäkerhet E. Göran Salerud Department Biomedical Engineering Strålskyddslagen Strålskyddslag SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2000:1287 1 Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa synförändringar En litteraturstudie.

Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa synförändringar En litteraturstudie. Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Optikerutbildningen/Examensarbete Optometri Examensarbete C-nivå, 15 poäng Vårterminen 2009 Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Sommartider hej, hej!

Sommartider hej, hej! Sommartider hej, hej! Äntligen dax för semester! En del har säkert redan dragit från stan medan andra får hålla ut några veckor till. "Den som spar han har" har alltid varit mitt motto på sommaren när

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

Innehåll. Kvantfysik. Kvantfysik. Optisk spektroskopi Absorption. Optisk spektroskopi Spridning. Spektroskopi & Kvantfysik Uppgifter

Innehåll. Kvantfysik. Kvantfysik. Optisk spektroskopi Absorption. Optisk spektroskopi Spridning. Spektroskopi & Kvantfysik Uppgifter Kvantfysik Delmoment i kursen Experimentell fysik TIF090 Marica Ericson marica.ericson@physics.gu.se Tel: 031 786 90 30 Innehåll Spektroskopi & Kvantfysik Uppgifter Genomförande Utrustning Assistenter

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Näthinnevensocklusion

Näthinnevensocklusion Näthinnevensocklusion Näthinnevensocklusion (RVO) - en introduktion: RVO är en viktig och vanlig orsak till synförlust. 1 Det drabbar 5 av 1 000 personer äldre än 30 år. 2 När befolkningen åldras, 3 kommer

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

UV strålning och dess effekter

UV strålning och dess effekter UV strålning och dess effekter Med en epidemiologisk studie om kopplingen mellan diabetes typ 1 och malignt melanom Basgrupp 6, Termin 4, Läkarprogrammet, Hälsouniversitet Linköping. 2010 04 21 UV strålning

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Gauss Linsformel (härledning)

Gauss Linsformel (härledning) α α β β S S h h f f ' ' S h S h f S h f h ' ' S S h h ' ' f f S h h ' ' 1 ' ' ' f S f f S S S ' 1 1 1 S f S f S S 1 ' 1 1 Gauss Linsformel (härledning) Avbilding med lins a f f b Gauss linsformel: 1 a

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner Solen Lektion 7 Solens energi alstras genom fusionsreaktioner i dess inre När solen skickar ut ljus förlorar den också energi. Det måste finnas en mekanism som alstrar denna energi annars skulle solen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

Window+ Solskydd. Produktbeskrivning. Inledning. Window + Produktvarianter. Prestanda

Window+ Solskydd. Produktbeskrivning. Inledning. Window + Produktvarianter. Prestanda Inledning Window+ är en invändig solskyddslösning som erbjuder: minskar energiförbrukningen för värme och kyla; minskar toppeffektbehovet för kyla med minst 20% och minskar värmebehovet genom bättre U-värde

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Forskning. Författare:

Forskning. Författare: Online-version Referentgranskad accepterad för publicering 12 oktober 2014. Artikeln är översatt från norska av Thomas Jacobsen, Tandläkartidningen. Rätt skydd räddar ögonen från skador av härdljus Skyddsglasögon

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

m a d e b y SOLGLASÖGON

m a d e b y SOLGLASÖGON made by SOLGLASÖGON PRODUKTINFORMATION Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån

Läs mer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer Glaukomkirurgi Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och nästa nummer av Ögontrycket med en ingående

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10)

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) Optikerprogrammet - Ögats Sjukdomar 7.5p HT2012 Version 4 (2012-06-012) Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

RÖKNING OCH ÖGONSJUKDOMAR

RÖKNING OCH ÖGONSJUKDOMAR RÖKIG OCH ÖGOSJUKDOMAR Carin Gustavsson, ögonspecialist, med dr Ögonkliniken SUS Malmö Ögats anatomi och funktion Rökning IEHÅLL Vilka sjukdomar i ögat påverkas av rökning? Makuladegeneration Katarakt

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter

Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter Gabriella Eliason Leg BMA Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskap och medicin Örebro Universitet 2014-10-15 1 Kronisk obstruktiv

Läs mer

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON SKYDDSGLASÖGON 3M Skyddsglasögon www.personskydd.se 3M Svenska AB Personskydd 191 89 SOLLENTUNA Tel. 08-92 21 00, Fax. 08-92 22 88 E-post: industrisv@mmm.com www.personskydd.se Innovation Innehåll Inledning

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer