Vägledning för avrop av översättningstjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för avrop av översättningstjänster"

Transkript

1 Vägledning 1 (21), tillägg förtydliganden Vägledning för avrop av översättningstjänster

2 Vägledning 2 (21) 1 Inledning 3 2 Avropsberättigade 3 3 Ramavtalsleverantörer 3 4 Övergripande information om ramavtalsområdet Omfattning Språkområden 4 5 Avrop Utformning av avropsförfrågan Utskick av avropsförfrågan Bekräftelse Uppdrag/Leverans Priser och fakturering Uppföljning 17 Tillägg förtydliganden

3 Vägledning 3 (21) 1 Inledning Denna vägledning har tagits fram för att vara ett stöd för avropsberättigade myndigheter/organisationer och ramavtalsleverantörer vid avrop från ramavtalen gällande översättningstjänster. Övrigt avropsstöd och information om ramavtalsområdet finns på där Ni även hittar kontaktuppgifter till. Vägledningen innehåller rekommendationer från. Avropets omfattning och komplexitet avgör i vilken grad vägledningen är tillämplig. 2 Avropsberättigade Ramavtalen för översättningstjänster kan nyttjas av samtliga statliga myndigheter i Sverige samt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Avropsberättigade på dessa ramavtal framgår av I denna vägledning används begreppet myndighet i vidare mening och avser alla organisationer som är avropsberättigade. 3 Ramavtalsleverantörer Ramavtalsleverantörer på detta ramavtalsområde framgår av Ramavtalen är giltiga till och med och kan förlängas av Statens inköpscentral i upp till ytterligare maximalt 24 månader. I denna vägledning används begreppet leverantör och avser då alla ramavtalsleverantörer (översättningsbyråer) inom detta ramavtalsområde. 4 Övergripande information om ramavtalsområdet 4.1 Omfattning Detta ramavtalsområde ger avropande myndigheter möjlighet att avropa översättningstjänster från leverantörer som utför översättning från efterfrågade språk till svenska samt från svenska till efterfrågade språk. Vidare ska leverantörerna kunna utföra tjänsterna språkgranskning, korrekturläsning och bestyrkande av handling av auktoriserad översättare. De tre tilläggstjänsterna

4 Vägledning 4 (21) avser redan översatta dokument, till eller från svenska, som myndigheten lämnar in. Ramavtalsområdet är indelat i fem språkområden. Leverantörerna är antagna per språkområde och avrop ska ske inom respektive språkområde. Man kan avropa översättning till svenska från efterfrågat språk eller från svenska till efterfrågat språk. Man kan inte avropa översättning där svenska inte är ett av språken, t.ex. från finska till turkiska. Indelningen i språkområden gäller även tilläggstjänsterna. 4.2 Språkområden Engelska Brittisk och amerikansk engelska. Leverantören ska kunna tillhandahålla översättningar till svenska från engelska och från svenska till engelska, samt övriga efterfrågade tjänster A Följande språk ingår i språkområde A: Arabiska Finska Franska Persiska (Farsi) Polska Ryska Somaliska Spanska Tyska Leverantören ska kunna tillhandahålla översättningar till svenska från samtliga språk som ingår i språkområde A och från svenska till samtliga språk som ingår i språkområde A, samt övriga efterfrågade tjänster B Följande språk ingår i språkområde B: Albanska BKS (Bosniska, Kroatiska, Serbiska) Bulgariska Danska Estniska Grekiska Isländska Italienska Lettiska Litauiska

5 Vägledning 5 (21) Nederländska Norska Persiska (Dari) Portugisiska Rumänska Slovakiska Slovenska Sydkurdiska (Sorani) Thailändska Tjeckiska Turkiska Ungerska Leverantören ska kunna tillhandahålla översättningar till svenska från samtliga språk som ingår i språkområde B och från svenska till samtliga språk som ingår i språkområde B, samt övriga efterfrågade tjänster C Följande språk ingår i språkområde C: Amhariska (Amarinja) Armeniska Azerbajdzjanska (Azeriska) Bengaliska Hebreiska Japanska Kinesiska (Mandarin, Kantonesiska) Makedonska Mongoliska Pashto Romani chib (observera att dialekt/variant av Romani måste anges vid beställning, dvs. resande romani, lovara, arli, kale eller kelderash) Tigrinska Ukrainska Uzbekiska Vietnamesiska Leverantören ska kunna tillhandahålla översättningar till svenska från samtliga språk som ingår i språkområde C och från svenska till samtliga språk som ingår i språkområde C, samt övriga efterfrågade tjänster D Följande språk ingår i språkområde D: Afrikaans Georgiska Hindi Indonesiska

6 Vägledning 6 (21) Jiddisch Kazakiska Khmer Kirgiziska Kirundi Koreanska Lingala Luganda Malajiska Mandinka Meänkieli Nepalesiska Nordkurdiska (Kurmandji) Punjabi Samiska (Nordsamiska, Lulesamiska, Sydsamiska) Swahili Syriska Tagalog Tamil Tjetjenska Uiguriska Vitryska Leverantören ska kunna tillhandahålla översättningar till svenska från de understrukna språken samt ytterligare minst sex av de språk som ingår i språkområde D och från svenska till de understrukna språken samt ytterligare minst sex av de språk som ingår i språkområde D. Se för uppgift om inom vilka språk respektive leverantör kan tillhandahålla översättningar samt övriga efterfrågade tjänster. 5 Avrop 5.1 Utformning av avropsförfrågan Det är viktigt att efterfrågade tjänster specificeras så noggrant som möjligt i avropsförfrågan. Ju tydligare behovet är definierat och kravbilden preciserad, desto lättare blir det för leverantörerna att lämna ett optimalt svar på en avropsförfrågan Avropsförfarande Ramavtalen används genom att avrop sker från tecknade ramavtal. För avrop finns en särskild avropsblankett framtagen, se Statens inköpscentral rekommenderar att myndigheter använder denna blankett vid avrop.

7 Vägledning 7 (21) I ramavtalet framgår de tjänster som går att avropa genom ramavtalen och till avtalade priser. Notera att leverantören inte har rätt att delegera rätten att ta emot avrop eller teckna kontrakt till underleverantör/återförsäljare. Fastställd avropsordning (rangordning) För detta ramavtalsområde gäller fastställd avropsordning enligt den rangordning som finns angiven på En fast rangordning innebär att avropsförfrågan ska ställas till den först rankade leverantören inom det aktuella språkområdet. Se punkt för undantag. Avropsförfrågan bör vara skriftlig och kan sändas via e-post till leverantörernas angivna e-postadresser på Avropsförfrågans innehåll Med avropsförfrågan avses den samlade dokumentation som beskriver ert behov (er beställning) och som skickas ut till leverantörerna. En avropsförfrågan bör vara så utförlig att leverantören kan lämna ett så fullständigt och korrekt prissatt avropssvar som möjligt (särskilt viktigt i de fall den framtagna avropsblanketten inte används). Avropsförfrågan bör minst innehålla följande: Avropande organisation Kontaktuppgifter till kontaktperson Leveransadress Fakturaadress (om annan än leveransadress) Specificering och omfattning av de tjänster som beställs samt en kort beskrivning vad översättningsuppdraget avser. Källspråk (översättning från) och målspråk (översättning till) Leveranstyp (Normal/Express). Leveransdag Leveranssätt och dokumentformat Auktoriserad translator (Ja/Nej) Bestyrkt översättning (Ja/Nej) Övrig information till översättaren (språkvarianter, syftet, inriktning och målgrupp, referensmaterial, terminologi, interna ordlistor etc.) Det är viktigt att myndigheten tillhandahåller ordlistor, särskild terminologi eller annat referensmaterial som är specifik för den enskilda myndigheten. Om avropsblanketten används (se framgår där vilka uppgifter som avropande myndighet respektive leverantören ska ange.

8 Vägledning 8 (21) Kravställning Ramavtalet bygger på att beställaren ställer tydliga krav i sin förfrågan och snabbt kan gå vidare i rangordningen om den första leverantören inte kan möta kraven Ämnesområden Myndigheten kan vid avrop ställa krav på att leverantören ska kunna tillhandahålla översättare med fördjupad kunskap inom något eller några av följande ämnesområden som är relevanta för det aktuella avropet: Juridik Ekonomi Medicin Teknik Utbildning Politik Statsvetenskap Natur och miljö Naturvetenskap Energi (el, gas, fjärrvärme) Kultur Transport Annat ämnesområde (specificeras vid avropet) Vid översättning ska översättaren ha eller införskaffa sig tillräcklig kunskap inom det för uppdraget aktuella ämnesområdet för att, i de fall ett ord har flera betydelser, förstå vilket ord eller begrepp som är det mest lämpliga i sammanhanget så att inget missförstånd uppstår. Den avropande myndigheten har rätt att gå till nästkommande leverantör i avropsordningen i de fall den tillfrågade leverantören inte kan tillhandahålla översättare inom det efterfrågade ämnesområdet Dokumenttyper Myndigheten kan vid avrop ställa krav på att leverantören ska kunna tillhandahålla översättare med erfarenhet av någon eller några av följande dokumenttyper som är relevanta för det aktuella avropet: Artiklar (t.ex. tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar). Avtal Beslut, domar (t.ex. individärenden). Betyg, intyg

9 Vägledning 9 (21) Ekonomiska texter (t.ex. verksamhetsberättelser, årsredovisningar, ekonomiska rapporter, propositioner med ett huvudsakligt ekonomiskt innehåll). Författningstexter (t.ex. lagtexter, förarbeten, föreskrifter, traktat) Informationsmaterial (t.ex. broschyrer, trycksaker, presentationsmaterial, pressmeddelanden). Kursplaner, utbildningsplaner Kvalificerade juridiska texter (t.ex. rättsutredningar). Rapporter Strategidokument, styrdokument (t.ex. rutiner, handlingsplaner, policy, handböcker, riktlinjer) Tal, brev Uppsatser, avhandlingar Webbinformation Den avropande myndigheten har rätt att gå till nästkommande leverantör i avropsordningen i de fall den tillfrågade leverantören inte kan tillhandahålla översättare med erfarenhet av efterfrågad dokumenttyp Översättare Auktoriserad översättare (translator) Myndigheten kan vid avrop ställa krav på att uppdraget ska utföras av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare och har rätt att gå till nästkommande leverantör i avropsordningen i de fall den tillfrågade leverantören inte kan tillhandahålla auktoriserad översättare i det aktuella språket. Observera att auktoriserade översättare endast finns i ett begränsat antal språk. Se Det är således endast om något av dessa språk efterfrågas som det kan bli aktuellt att frångå rangordningen för att hitta en auktoriserad översättare. CV Leverantören ska, i de fall myndigheten begär detta, tillhandahålla curriculum vitae (CV) på den översättare som ska utföra uppdraget. Detta för att myndigheten lättare ska kunna bedöma översättarens lämplighet och kompetens för det aktuella uppdraget. Myndigheten ska ha rätt att begära en annan översättare om myndigheten finner att översättarens kompetens och/eller lämplighet inte är tillräcklig. Myndigheten har också rätt att välja bort en översättare som har levererat bristande eller felaktiga översättningar vid tidigare uppdrag.

10 Vägledning 10 (21) Namngiven översättare I de fall myndigheten efterfrågar en namngiven översättare ska leverantören i möjligaste mån tillgodose detta. Om leverantören inte kan tillhandahålla den av myndigheten efterfrågade översättaren ska detta motiveras. 5.2 Utskick av avropsförfrågan Rangordning Myndigheten ska i första hand kontakta den leverantör som har plats nr 1 i rangordningen inom respektive språkområde Undantag (avvikelse från rangordning) I de fall någon av omständigheterna nedan är tillämpliga har myndigheten rätt att kontakta nästkommande leverantör i rangordningen. Om leverantören inte har besvarat beställningen alt. inte återkommit med bekräftelse av beställning. Om leverantören inte kan åta sig uppdrag. Om leverantören inte kan erbjuda auktoriserad translator inom det språk som ska översättas. Gäller under förutsättning att auktorisation finns i detta språk, se punkt Om leverantören inte kan erbjuda översättning inom efterfrågat språk. Om leverantören inte kan erbjuda översättning inom efterfrågat ämnesområde. Om leverantören inte kan erbjuda översättning inom efterfrågad dokumenttyp. Om leverantören inte kan tillhandahålla en översättare med rätt kompetens och/eller lämplighet för uppdraget. Om leverantören inte kan leverera enligt den leveransdag som begärts av myndigheten. Om leverantören avbryter uppdrag och detta beror på leverantören. Om myndigheten avbeställer uppdrag och detta beror på leverantören. Om myndigheten hävt eller sagt upp uppdrag och detta beror på leverantören. Om myndigheten har påkallat sin rätt till vite och/eller skadestånd. Om inte heller nästa leverantör i rangordningen kan leverera enligt önskemål går avropsförfrågan vidare till leverantör nr tre, osv. Avropsförfrågan får inte ändras eller förvanskas i de fall förfrågan går vidare till den leverantör som är rankad tvåa, o.s.v.

11 Vägledning 11 (21) 5.3 Bekräftelse Tillgänglighet Leverantören ska finnas tillgänglig för att ta emot beställningar och besvara frågor under kontorstid. Med kontorstid avses helgfri måndag till fredag , med eventuellt avbrott för max en (1) timmes lunch. Leverantören ska säkerställa att beställningar kan tas emot och frågor kan besvaras i samma omfattning som ovan även i samband med sjukdom, semester eller annan frånvaro. Leverantören ska kunna ta emot och leverera uppdrag per e-post, telefon, fax och post Mottagningsbevis Det är önskvärt att Leverantören skickar ett mottagningsbevis som visar att beställningen har mottagits. I det fall Leverantören besvarar att beställningen mottagits är detta inte att likställa med att Leverantören åtagit sig att utföra uppdraget. Själva bekräftelsen av beställningen ska istället ske enligt nedan Bekräftelse av beställning Leverantören ska omgående skriftligen via e-post bekräfta beställningen, dock senast nästkommande arbetsdag, genom att skicka en bekräftelse enligt nedanstående punkter och därigenom meddela om denne kan åta sig uppdraget. Med senast nästkommande arbetsdag avses senast kl nästkommande helgfria arbetsdag efter att beställningen inkommit. Leverantören ska på begäran från Myndigheten vid brådskande uppdrag som innebär översättning av högst 500 ord skriftligen via e-post bekräfta beställningen senast kl samma arbetsdag förutsatt att beställningen kommit Leverantören tillhanda senast kl. 12 samma dag. Bekräftelsen ska minst innehålla: Leveransdag Namn på kontaktperson (projektledare). Namn på översättaren eller översättarens unika identitet. Översättarens curriculum vitae (CV), i de fall sådan efterfrågats. Namn på efterfrågad auktoriserad translator. Beskrivning av översättarens kunskaper inom ett eller flera ämnesområden. Beskrivning av översättarens erfarenhet av en eller flera dokumenttyper. Eventuellt övriga uppgifter som efterfrågats.

12 Vägledning 12 (21) Uppgift om pris. I de fall Leverantören inte kan åta sig uppdraget i enlighet med beställningen ska denne skriftligen meddela Myndigheten detta via e-post omgående, dock senast nästkommande arbetsdag. Med senast nästkommande arbetsdag avses senast kl nästkommande helgfria arbetsdag efter att beställningen inkommit. Leverantören ska informera Myndigheten om skälet till att denne inte kan åta sig uppdraget Kontaktperson (projektledare) Leverantören ska tillhandahålla kontaktperson/er som ska fungera som projektledare. Projektledaren ska ansvara för uppdraget gentemot Myndigheten. Projektledaren ska vara ansvarig för att uppdraget genomförs i enlighet med beställningen samt bestämmelserna i ramavtalet. Projektledaren ska för uppdraget: utse lämplig översättare för det aktuella uppdraget. utfärda instruktioner till alla parter som berörs av uppdraget. möjliggöra och se till att översättningen blir konsekvent. ansvara för att tidsschema följs. se till att kontakt upprätthålls med alla parter som berörs av processen, inklusive Myndigheten. godkänna leverans Förtydliganden av avropssvar Vid oklarheter i leverantörernas avropssvar skickas lämpligen en skriftlig begäran om förtydligande ut. Leverantörernas förtydliganden ska vara skriftliga. 5.4 Uppdrag/Leverans Ändringar under uppdragstiden Ändringar som innebär att uppdraget utökas eller på annat sätt ändras enligt beställning ska av Leverantören kunna påvisas innebära en kostnadsökning för Leverantören. Kostnadsökningar ska debiteras per timme och överenskommas skriftligen mellan parterna Avbeställning Myndigheten har rätt att utan kostnad avbeställa sådana delar av uppdraget som inte genomförts. Avbeställning ska ske skriftligen till Leverantören. Myndigheten får också avbeställa uppdrag eller del av uppdrag som genomförts, men ska i så fall ersätta Leverantören för utfört arbete och styrkta

13 Vägledning 13 (21) nödvändiga kostnader. Vid avbeställning ska resultatet av helt eller delvis utfört arbete redovisas och överlämnas omgående till Myndigheten. Om uppdrag avbeställes på grund av omständighet hänförlig till Leverantören eller dennes underleverantör/översättare utgår inte ersättning till Leverantören Avbrytande av uppdrag Leverantören har endast rätt att avbryta ett uppdrag om förutsättningarna för fullföljandet av uppdraget har ändrats i väsentlig omfattning och det med hänsyn till detta inte är rimligt att fullfölja uppdraget. Om Leverantören avbryter ett uppdrag ska resultatet av helt eller delvis utfört arbete redovisas och överlämnas omgående till Myndigheten. Om uppdrag avbryts ska Myndigheten utge ersättning för utfört arbete och styrkta nedlagda kostnader Översättarens kontroll innan leverans När översättningen är slutförd och innan leverans sker ska Leverantören ansvara för att översättaren själv kontrollerar sitt arbete. Kontrollen ska minst innefatta att innebörden av texten översatts korrekt, att översättningen är fullständig, att den inte innehåller felaktigheter och att de angivna specifikationerna är uppfyllda. Översättaren ska göra eventuella nödvändiga ändringar. Ovanstående kontroll ska ske kostnadsfritt, dvs. ingå i de lämnade priserna Slutlig verifiering innan leverans Leverantören ska ansvara och slutligt verifiera att tjänsten som levererats är i enlighet med angivna specifikationer i beställningen. Den slutliga verifieringen ska ske kostnadsfritt, dvs. ingå i de lämnade priserna Typ av leverans Normalleverans Uppdrag som avser normalleverans ska kunna levereras enligt följande: För texter upp till ord ska leverans ske inom 5 arbetsdagar exkl. postbefordran (A-post). För texter med till ord ska leverans ske inom 10 arbetsdagar exkl. postbefordran (A-post) För texter över ord ska leverans ske enligt överenskommelse mellan Myndigheten och Leverantören. Vid försening av uppdrag ingår det i Leverantörens åtagande att återkoppla omgående till den angivna kontaktpersonen för beställningen om inte överenskommen leveransdag kan hållas. Om inget anges vid beställning från Myndigheten gäller normalleverans, och inte expressleverans.

14 Vägledning 14 (21) Expressleverans Uppdrag som avser expressleverans ska kunna levereras enligt följande: För texter upp till ord ska leverans ske inom 3 arbetsdagar exkl. postbefordran (A-post). För texter med till ord ska leverans ske inom 5 arbetsdagar exkl. postbefordran (A-post) För texter över ord ska leverans ske enligt överenskommelse mellan Myndigheten och Leverantören. Vid försening av uppdrag ingår det i Leverantörens åtagande att återkoppla omgående till den angivna kontaktpersonen för beställningen om inte överenskommen leveransdag kan hållas Leveranssätt Leverans kan ske per post, fax eller e-post. I det fall myndigheten har angivit att leverans ska ske per post ska handlingarna skickas kostnadsfritt med A-post. Sker leverans på annat sätt, t.ex. genom budning, är det avropande myndighet som betalar leveransen Dokumentformat vid leverans Leverantören ska kunna leverera utförda översättningar på papper och i digital form som ska vara läsbara i Word 2003 eller senare version, eller likvärdigt ordbehandlingsprogram samt i PDF-format. Leverans enligt ovan ska ske kostnadsfritt, dvs. ingå i de lämnade priserna. Myndigheten anger vid beställning i vilket dokumentformat översättningarna ska levereras. Om pappersformat är överenskommet är avtalad specifikation inte uppfylld om pappersformat inte kan levereras i tid. En skriftlig acceptans från beställaren krävs för att leverans genom inskannad kopia ska vara giltig och därmed kunna debiteras enligt överenskommen leveranstid Brist vid utförandet av tjänsten Brist föreligger om tjänsten avviker från vad angivits i de krav som ställts i upphandlingen, beställningen eller avviker från vad som i övrigt kan förväntas. Om bristen är av sådant slag att Myndighetens syfte med tjänsten förfelas har Myndigheten rätt att påkalla rättelse av bristen på Leverantörens bekostnad eller säga upp beställningen alternativt, om bristen är väsentlig, häva beställningen. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål vidta rättelse. Utan dröjsmål innebär, om inte omständigheter i det enskilda fallet föranleder annan bedömning, att bristen ska vara avhjälpt senast tio (10) arbetsdagar från det att Myndigheten påkallar bristen. Med arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Sker inte rättelse utan dröjsmål har Myndigheten rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen med ett belopp som skäligen kan anses motsvara bristen.

15 Vägledning 15 (21) Härutöver har Myndigheten rätt till skadestånd inom ramen för avtalad ansvarsbegränsning enligt punkt i tilläggsavtal till ramavtalet. Leverantörens ansvar för brist gäller tre (3) månader efter att Myndigheten mottagit leveransen. Tänk på att reklamera bristfälligt utförda tjänster så snabbt som möjligt. Då är det lättare för leverantören att utreda orsaken till bristerna och besvara reklamationen. En särskilt framtagen reklamationsblankett finns tillgänglig att spara ned från Leveransförsening Leverantören åtar sig att leverera i enlighet med överenskommelse med Myndigheten. I de fall Leverantören befarar en försening gäller följande: Leverantören ska omgående skriftligen meddela Myndighetens kontaktperson detta. Leverantören ska ange orsaken till förseningen och den tidpunkt då utförande beräknas kunna ske. Myndigheten har rätt att säga upp alternativt häva beställningen på grund av att förseningen innebär sådan olägenhet att ny leveranstid inte kan godkännas. Underlåter Leverantören att omgående lämna sådant meddelande eller då förseningen innebär sådan olägenhet för Myndigheten att den inte kan godkännas har Myndigheten utöver vite även rätt till skadestånd inom ramen för avtalad ansvarsbegränsning. Se tilläggsavtal till ramavtal, punkt och Om ny leveranstid kan godkännas ska detta ske skriftligen. Om förseningen beror på Myndigheten eller på något förhållande som Myndigheten svarar för eller på oförutsedda omständigheter ska tiden för utförandet, efter anmälan enligt ovan, förlängas till lämplig tidpunkt. 5.5 Priser och fakturering Priser Prisuppgifterna som offererats i upphandlingen är fasta i ett (1) år från och med Priserna finns angivna i en prisbilaga för repektive leverantör. Dessa hittar du på Lämnade priser ska omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i Ramavtalet nämnda åtaganden. De lämnade priserna anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

16 Vägledning 16 (21) Ordräkningen som ska ligga till grund för prissättningen ska göras i källspråket. I de fall ordräkning inte kan göras i källspråket, t ex om underlaget inte finns digitalt eller om källspråket/texten är av en sådan art att summering av antalet ord inte är möjlig, ska debitering baseras på antalet ord i målspråket. Timdebitering kan förekomma då pris/ord-modellen inte kan användas. Kostnader för förmedling av översättare och eventuell portokostnad mellan Leverantören och översättare ska ingå i lämnade priser. Kostnader för porto vid leverans per A-post till Myndigheten ska ingå i lämnade priser. Lägsta debitering då det sammanlagda antalet ord i en text eller flera korta texter i en beställning understiger 200 ord tillämpas ersättning för 200 ord alternativt i de fall debitering inte kan ske per ord debiteras en (1) timmes arbete som minimiersättning. Pris per ord för texter som överstiger ord debiteras i enlighet med priset för normalleverans för text från ord till ord. Redan översatta mall- eller blankettexter som Myndigheten tillhandahåller i digitalt format eller på papper får inte debiteras igen vid senare tillfälle Fakturering Leveransmottagaren respektive Myndighetens adress meddelas av Myndigheten i anslutning till beställningen. Tjänster faktureras månadsvis. Betalning sker trettio (30) dagar efter fakturans ankomstdag, under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Leverantören ska inte debitera faktureringsavgift eller andra liknande avgifter. Fakturor ska om Myndigheten så anger innehålla specificering av delsummor per avdelning/enhet/kostnadsställe. All fakturering ska ske från Leverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från underleverantör/översättare. Faktura ska innehålla följande uppgifter om inte annat anges: Datum för utfärdandet Namn, adress, kostnadsställe samt referens Myndighetens namn, referens Faktureringsadress

17 Vägledning 17 (21) Leverantörens namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, plusgiro eller bankgiro samt referens Fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter samt mervärdesskatt Specifikation av tjänst samt leveransdatum Eventuella övriga uppgifter som Myndigheten önskar 5.6 Uppföljning För att ska få en bra bild av hur nöjda Beställare är med Ramavtalet kommer upprepade Nöjd-kund-index (NKI) mätningar göras under Ramavtalsperioden. I de fall att det efter genomförd mätning framkommer att Beställare har uttryckt att en eller flera Leverantörer brister i utförandet av tjänsterna kommer en dialog föras med de enskilda Leverantörerna. Dialogen syftar till att upphovet till klagomålen ska åtgärdas. Via en länk på kan Beställare lämna synpunkter på utförda översättningar och andra delar av tjänsten, såväl positiva som negativa. Inkomna synpunkter via länken samt via direktkontakt med ramavtalsförvaltare kommer att sammanställas och utvärderas. Framkommer det klagomål om brister kommer kontakt tas med Beställaren för återkoppling. Syftet med återkopplingen är att utröna vad som är upphovet till klagomålen. kommer att kalla Leverantören till möte där Leverantören ska presentera en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen. Därefter sker en uppföljning av åtgärdsplanen. Visar det sig att problemen kvarstår riskerar leverantören att exkluderas vid avrop och i längden flyttas ned i rangordning eller få ramavtalet hävt.

18 Vägledning 18 (21) Förtydliganden av ramavtal Med anledning av inkomna frågor angående tolkning av ramavtalet vad gäller påföljder vid brister och förseningar, vill göra följande förtydliganden; Brist vid utförandet av tjänsten Brist föreligger om tjänsten avviker från vad angivits i de krav som ställts i upphandlingen, beställningen eller avviker från vad som i övrigt kan förväntas. Om bristen är av sådant slag att Beställarens syfte med tjänsten förfelas har Beställaren rätt att påkalla rättelse av bristen på Leverantörens bekostnad eller säga upp beställningen alternativt, om bristen är väsentlig, häva beställningen. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål vidta rättelse. Utan dröjsmål innebär, om inte omständigheter i det enskilda fallet föranleder annan bedömning, att bristen ska vara avhjälpt senast tio (10) arbetsdagar från det att Beställaren påkallar bristen. Med arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Sker inte rättelse utan dröjsmål har Beställaren rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen med ett belopp som skäligen kan anses motsvara bristen. Härutöver har Beställaren rätt till skadestånd inom ramen för avtalad ansvarsbegränsning enligt punkt (Ansvarsbegränsning). Nedsättning av ersättningen som har utgått på grund av brist ska avräknas från sådant skadestånd. Leverantörens ansvar för brist gäller tre (3) månader efter Beställaren mottagit leveransen. Beställarens godkännande av Leverantörens resultat av uppdraget befriar inte Leverantören från sådana brister som uppenbart inte kunnat upptäckas av Beställaren. Beställaren kan påkalla rättelse av bristen (detta gäller i 3 månader från det att beställaren mottagit leveransen). Om detta sker är leverantören skyldig att vidta rättelse, vilket innebär att bristen ska vara avhjälpt senast 10 arbetsdagar från det att bristen påkallats. Detta ska inte innebära någon merkostnad för beställaren. Om leverantören inte levererar inom 10 arbetsdagar har beställaren rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen motsvarande bristen. T.ex. kostnaden för antal timmar som beställaren tvingats lägga ned på att korrigera bristerna. Kostnaderna ska kunna påvisas för leverantören. Beställaren har rätt att säga upp beställningen - då betalas endast den del av arbetet som faktiskt har utförts. Beställaren accepterar och betalar för den del av uppdraget som redan utförts men vill därefter avbryta uppdraget.

19 Vägledning 19 (21) Beställaren har rätt att häva beställningen då lämnas allt material tillbaka till leverantören och alla kostnader som har betalats återgår till beställaren. Prestationerna återgår. Bristerna är så stora att levererat material inte går att använda utan omfattande merarbete, kostnader eller förseningar. Beställaren har även rätt till skadestånd direkt skada (nedsättning av ersättning, se ovan, som utgått ska avräknas därifrån). Se vidare beskrivning nedan Leveransförsening Leverantören åtar sig att leverera i enlighet med överenskommelse med Beställaren. I de fall Leverantören befarar en försening gäller följande: Leverantören ska omgående skriftligen meddela Beställarens kontaktperson detta. Leverantören ska ange orsaken till förseningen och den tidpunkt då utförande beräknas kunna ske. Beställaren har rätt att säga upp alternativt häva beställningen på grund av att förseningen innebär sådan olägenhet att ny leveranstid inte kan godkännas. Underlåter Leverantören att omgående lämna sådant meddelande eller då förseningen innebär sådan olägenhet för Beställaren att den inte kan godkännas har Beställaren utöver vite enligt punkt (Vite vid leveransförsening) även rätt till skadestånd inom ramen för avtalad ansvarsbegränsning enligt punkt (Ansvarsbegränsning). Om ny leveranstid kan godkännas ska detta ske skriftligen. Om förseningen beror på Beställaren eller på något förhållande som Beställaren svarar för eller på omständighet enligt punkt (Force majeure) ska tiden för utförandet, efter anmälan enligt ovan, förlängas till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Leverantören ska om denne befarar en försening av leveransen omgående (på en gång) skriftligen meddela beställarens kontaktperson om förseningen. o Ange orsak till förseningen. o Ange tidpunkt när utförandet av leveransen beräknas ske. Om beställaren godtar ny föreslagen leveranstid ska det ske skriftligen. Beställaren har rätt att säga upp beställningen - då betalas endast den del av arbetet som faktiskt har utförts, alternativt kan beställaren häva beställningen då lämnas allt material tillbaka till leverantören och alla kostnader som har betalats återgår till beställaren. Prestationerna återgår. Se beskrivning ovan.

20 Vägledning 20 (21) Skulle leverantören inte meddela eller om förseningen innebär en oacceptabel olägenhet för beställaren, har beställaren utöver vite rätt till skadestånd. Se beskrivning nedan Vite vid leveransförsening Om uppdraget/leveransen försenas och inget annat skriftligen avtalats ska Leverantören utge vite till Beställaren med 2 % av värdet av den del av uppdraget/leveransen som är försenad. Vite utgår per påbörjad förseningsdag. Vite utgår med maximalt 10 % av det avtalade arvodet för uppdraget. Vid uppnått maxvite äger Beställaren rätt att säga upp alternativt häva beställningen. Vite förfaller till betalning en (1) månad efter första förseningsdagen under vilken förseningen föreligger. Beställaren har rätt att från fakturerat belopp avräkna upplupet vite. Förseningsvite gäller inte när beställning har avbeställts. Vite ska alltid utgå vid försening såvida inte parterna skriftligen har avtalat om att inget vite ska utgå. Förseningsdag är alla veckodagar ej endast arbetsdagar Det är beställaren som har rätt att avräkna vitesbeloppet från fakturan. Det görs inte automatiskt av leverantören Skadestånd Beställaren har rätt till skadestånd i enlighet med punkt (Brist vid utförandet av tjänsten) och (Leveransförsening) för samtliga kostnader som åsamkats Beställaren i samband med byte av leverantör eller merkostnader på grund av att behöva nyttja egen personal. Beställaren äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig skadestånd antingen genom att vid närmast påföljande betalningstillfälle göra avdrag på priset motsvarande skadeståndets storlek eller genom att till Leverantören framställa krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav ska betalning erläggas inom trettio (30) dagar från den dag kravet framställdes. Framställan om krav på skadestånd ska ske genom skriftligt meddelande till Leverantören för att vara giltig. Nedsättning av ersättningen som har utgått på grund av brist ska avräknas från skadeståndet. Dvs om beställaren redan gjort avdrag på ersättningen ska detta dras bort från skadeståndssumman Ansvarsbegränsning Leverantören svarar för skada som Leverantören vållat Beställaren genom brist vid utförande av tjänsten eller försummelse. Leverantörens skadestånd omfattar endast ersättning för direkt skada och inte i något fall för följdskada eller indirekt

Förstudie/Upphandling

Förstudie/Upphandling Nya ramavtal för översättningstjänster 2012 Förstudie/Upphandling Informationssamling Behovsanalys Marknadsanalys Bearbetning och sammanställning Förstudierapport Påbörjar upphandlingsarbetet Förfrågningsunderlag

Läs mer

Ramavtal för språk-och översättningstjänster

Ramavtal för språk-och översättningstjänster Ramavtal för språk-och översättningstjänster Ramavtalet Löper fr.o.m. 2017-04-03 i 24 månader. SIC kan förlänga i upp till 24 månader. 3 språkområden, ramavtal tecknade per språkområde Totalt 7 leverantörer

Läs mer

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson.

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson. Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Översättningstjänster 2012 Referensnr: 96-79-2011:020 Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011 2012-07-01 Slutdatum: 2014-06-30 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Flerspråkig webbtillgänglighet Vägledningen för flerspråkig information

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

6. Anbudsområde 3. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6.1 Teknisk och yrkesmässig kapacitet. 6.1.1 Allmänt 2016-04-18

6. Anbudsområde 3. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6.1 Teknisk och yrkesmässig kapacitet. 6.1.1 Allmänt 2016-04-18 Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015 för avrop från Drivmedel 2015 Version 1.0 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt arbete...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Vägledning för avrop av tolkförmedlingstjänster

Vägledning för avrop av tolkförmedlingstjänster Sid 1 (17) 2014-07-21 Vägledning för avrop av tolkförmedlingstjänster Dnr 96-7-2012 Sid 2 (17) Version nr: Publicerad datum: Uppdaterade avsnitt: 1.0 2013-11-04 1.1 2013-11-15 5.1 Utformning av avropsförfr.

Läs mer

Vägledning för avrop av språk- och översättningstjänster

Vägledning för avrop av språk- och översättningstjänster Vägledning för avrop av språk- och översättningstjänster Version 0.1 Datum Sid 2 (31) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner...

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalsområdet Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

Vägledning för avrop från ramavtalsområdet Elektronikutrustning och elektronikkomponenter Klas Lindström Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalsområdet Elektronikutrustning och elektronikkomponenter Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011 Vägledning Drivmedel för stationstankning 2011 1 (9) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 AVROPSBERÄTTIGADE...3 3 RAMAVTALSLEVERANTÖRER...3 4 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM RAMAVTALSOMRÅDET...3 4.1 OMFATTNING...3

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011

Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011 Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011 1 Bakgrund I Skärholmens kommunala förskolor strävar vi efter att tillsammans med föräldrarna ge varje barn

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Breddutbildning el. "Mötet med de flerspråkiga barnen" eller motsvarande kurs (ej högskoleutbildnin g)

Breddutbildning el. Mötet med de flerspråkiga barnen eller motsvarande kurs (ej högskoleutbildnin g) ... STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNING KARTLÄGGNING AV BARN MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA I FÖRSKOLA OCH ANTAL FLERSPRÅKIGA PEDAGOGER Förskolans namn och adress : Datum: Uppgiftlämnare: PEDAGOGER I FÖRSKOLAN

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 Vägledning för avrop av Kontorsmateriel Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade...

Läs mer

Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt

Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt Sid 1 (9) Stefan Persson stefan.persson@kammarkollegiet.se 2015-01-22 Dnr 96-24-2011 Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad Statens

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Sid 1 (15) Statens inköpscentral VÄGLEDNING

Sid 1 (15) Statens inköpscentral VÄGLEDNING Sid 1 (15) Statens inköpscentral Vägledning för avrop från Ramavtalen för Gåvokort 2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017 för avrop från Flygresor inrikes 1.0 Datum Sid 2 (8) -11-22 Dnr 23.5-3672- Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information...

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 Vägledning för avrop av Kontorsmateriel Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade...

Läs mer

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster 23.3-5559-17 Sid 2 (7) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Leverans och särskilda åtaganden...4 4

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KUNSKAPER I SVENSKA HOS BARN MED ANNAT MODERSMÅL I FÖRSKOLA SAMT

KARTLÄGGNING AV KUNSKAPER I SVENSKA HOS BARN MED ANNAT MODERSMÅL I FÖRSKOLA SAMT SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING 2010-11-05 BARN, UNGA OCH FRITID Yvette Engström Telefon: 08 508 24 479 KARTLÄGGNING AV KUNSKAPER I SVENSKA HOS BARN MED ANNAT MODERSMÅL I FÖRSKOLA SAMT ANTAL SPRÅK/DIALEKTER

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen 1/8 Datum Handläggare 2012-09-25 Sören Pedersen ESV-dnr 45-43/2011 Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att avtalen är relativt omfattande och att det uppstått en

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Ramavtalsbilaga 4, Allmänna villkor Brandskydd. Allmänna villkor Brandskydd

Ramavtalsbilaga 4, Allmänna villkor Brandskydd. Allmänna villkor Brandskydd Allmänna villkor Brandskydd Innehåll 1 INLEDNING... 4 2 OMFATTNING... 4 3 DEFINITIONER... 4 3.1 Avropsförfrågan...4 3.2 Enstaka avrop...4 3.3 Leveransavtal...4 3.4 Avropssvar...4 3.5 Beställning...4 4

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdstjänster Företagshälsovårdstjänster Vi som deltar här idag: Gunilla Lannestedt, ramavtalsansvarig Jeanette Hemmingsson, upphandlare Pendar Solimani, upphandlare Emma Dufva, jurist Välkommen att ställa frågor under

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills faktureringsmässigt

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Bilaga 3, Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel VHS 9-0068-4415. Bilaga 3 Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel

Bilaga 3, Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel VHS 9-0068-4415. Bilaga 3 Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel Bilaga 3 Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel 1 INLEDNING Avtalsvillkoren i detta dokument berör de avrop och/eller leveransavtal som genomförs/sluts inom ramen för upphandlingen avseende allmänt kontorsmateriel,

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.2 Definitioner

2. Allmänna villkor. 2.2 Definitioner 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Allmänna villkor utgör en del av Ramavtal avseende Brandskydd (dnr. 96-68-2014) och reglerar avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören (nedan kallad Leverantör)

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och.

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och. Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan Talboks- och punktskriftsbiblioteket och [Leverantör] 1 (9) Innehållsförteckning 1 Avtalsparter och omfattning...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PRENUMERATIONSTJÄNSTER 4

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PRENUMERATIONSTJÄNSTER 4 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 1 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner Riksbyggens generella krav på leverantör och partner För att vi på Riksbyggen ska kunna underlätta och utveckla samarbetet med våra leverantörer och partners vill vi att Ni som är eller är intresserade

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer