hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden"

Transkript

1 hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

2 Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Hemlöshet många ansikten mångas ansvar. Strategin löper under åren Syftet är att skapa en struktur som tydliggör att många aktörer på såväl nationell, regional som lokal nivå har ett ansvar och en roll att spela i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Strategin innebär en ambitionshöjning genom att ange en tydlig handlingsinriktning, ett brett angreppssätt och ett tydligt gemensamt arbete.

3 Inledning Hemlöshet är en utmaning för det svenska välfärdssamhället. Hittills har ansvaret för att motverka hemlöshet till stor del kommit att vila på kommunernas socialtjänst. Socialtjänstens ansvar ligger naturligtvis kvar, men för att arbetet mot hemlöshet ska bli långsiktigt framgångsrikt måste fler aktörer engageras. Regeringens strategi är ett ramverk för det fortsatta arbetet med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Målen anger inriktningen och gör det möjligt att följa upp och successivt utveckla insatser. De insatser som regeringen hittills har beslutat om presenteras i tabellform sist i dokumentet. Sedan 2002 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla kunskap om hemlöshetens omfattning och metoder för att motverka hemlöshet genom kartläggningar och stöd till lokalt utvecklingsarbete. I september 2006 avrapporterade Socialstyrelsen en utvärdering av det lokala utvecklingsarbete som fått stöd En slutsats är att de personer som är hemlösa inte utgör en homogen grupp och att hemlöshetsproblematiken inte kan lösas enbart av socialtjänsten utan berör flera politikområden som arbetsmarknad, bostadsmarknad, hälso- och sjukvård, integration och utbildning. Socialstyrelsen efterlyser en helhetssyn och en sammanhållen politik på såväl nationell som lokal nivå. Även internationella erfarenheter pekar på vikten av en helhetssyn som innebär att hemlöshet uppmärksammas inom alla relevanta politikområden. Strategin utgör även ett underlag till Sveriges strategirapport för social trygghet och social delaktighet Vad menas med att vara hemlös? Hemlöshet beskriver inte en person, utan den situation som en person befinner sig i under kortare eller längre tid. I dagligt tal används begreppet för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsen använder sig av en bredare definition, som inkluderar individer som för tillfället har någonstans där de vistas, men på olika sätt har en osäker boendesituation. Ett exempel är när personen är inskriven på t.ex. kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting eller annan vårdgivare och inte har ordnat boende inför utskrivning. Socialstyrelsen räknar även de som bor ofrivilligt hos släkt, vänner, bekanta eller har tillfälligt andrahandskontrakt (kortare än tre månader vid mättillfället) och som på grund av denna situation sökt hjälp eller varit i kontakt med socialtjänsten eller en annan organisation. I denna grupp kan exempelvis ingå asylsökande som fått uppehållstillstånd, men som inte har ordnad bostad. I denna strategi utgår regeringen från Socialstyrelsens hemlöshetssituationer för att tydliggöra att hemlöshetsproblematiken är komplex och varje situation kräver ändamålsenliga insatser från olika aktörer. Begreppet hemlöshet förknippas ofta med ett starkt socialt utanförskap präglat av arbetslöshet, brist på utbildning, segregation och fattigdom. Socialstyrelsens kartläggning visar också att hemlösa många gånger har missbruks- och psykiska problem. Det finns även individer som har en osäker boendesituation, men som i dagligt 3

4 tal inte definieras eller definierar sig själva som hemlösa utan bostadslösa. Även om både hemlöshet och bostadslöshet innebär en osäker boendesituation, finns skillnader i vad som vanligen menas med dessa begrepp. De mål som regeringen sätter upp i denna strategi syftar framför allt till att motverka hemlösheten vilket också bidrar till att motverka utanförskapet. För ett helhetsgrepp beskrivs även hur regeringen avser att motverka bostadslöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Det är angeläget att ha en korrekt bild av hemlösheten för att kunna genomföra ändamålsenliga åtgärder. Den politiska diskussionen får dock inte reduceras till en diskussion om siffror och statistik på ett sätt som tar kraften från de konkreta åtgärderna. Varje person som lever i hemlöshet är en person för mycket och måste vara tillräckligt för att motivera såväl det offentliga samhällets som det civila samhällets stödjande insatser och uppmärksamhet. Ny kunskap anger färdriktningen I januari 2006 presenterade Socialstyrelsen sin senaste kartläggning av hemlöshetens omfattning. Sammanlagt var omkring personer hemlösa enligt denna räkning. Det innebär att hemlösheten har ökat med personer sedan år Även andelen kvinnor har ökat. Räkningen visar att det finns personer som är uteliggare eller härbärgesboende, bor på kvinnojour, akutboende, hotell, camping eller vandrarhem. Av dessa är drygt 900 kvinnor och män. Två tredjedelar av personerna i denna grupp har missbruksproblem, en tredjedel har psykiska problem ofta samma personer. Mer än hälften har varit hemlösa över ett år. De flesta saknar helt sysselsättning och får ekonomiskt bistånd, sjuk- eller aktivitetsersättning. En jämförelse mellan åren 1999 och 2005 visar en mycket stor ökning i denna grupp. Antalet personer på härbärge eller andra akutboenden har tredubblats sedan I absoluta tal är det en ökning från cirka 550 personer till personer. Ökningen gäller både kvinnor och män. Antalet kvinnor på kvinnojour har under samma tid mer än fördubblats. I absoluta tal en ökning från 41 personer till 93 personer. Antalet personer som sover ute har inte ökat i samma utsträckning under perioden, men uppvisar ändå en ökning i absoluta tal från cirka 350 personer år 1999 till cirka 400 personer år Liksom i tidigare kartläggningar är det fler män än kvinnor som sover ute eller är härbärgesboende. Socialstyrelsen pekar ut brister i vård och omsorg för personer med missbruk och psykiska problem som eventuella skäl för den ökning som har skett sedan Det tunga missbruket har ökat utan en motsvarande ökning av samhällets insatser för att motverka detta (Personer med tungt missbruk. Stimulans till bättre vård och behandling SOU 2005:88). Andelen av de hemlösa som får hjälp på institutioner eller stödboenden har minskat. Regeringens psykiatrisamordnare har i en rad rapporter visat på stora brister i både kvantitet och kvalitet i vård och omsorg om personer med psykiska problem. Det finns ytterligare personer som ingår i Socialstyrelsens bredare definition av hemlöshet. Av dessa utgör kvinnorna 26 procent och männen 74 procent. De har i stor utsträckning samma problem som personerna i den första gruppen när det gäller missbruk, psykiska problem, ekonomiska problem eller brist på sysselsättning. Uppgifter har lämnats om ytterligare personer (situation okänd). En beskrivning av situationen för samtliga personer som inrapporterats som hemlösa visar att nästan hälften av kvinnorna har missbruksproblem och/eller psykiska 4

5 problem. Bland männen är missbruksproblem mer utbrett: drygt två tredjedelar av männen har missbruksproblem och drygt en tredjedel har psykiska problem. Uppgiftslämnarna har angivit olika orsaker bakom hemlösheten. De orsaker som angivits skiljer sig åt mellan könen. Konflikt eller våld i nära relationer anges som en betydligt vanligare orsak till hemlösheten bland kvinnor än bland män. Drygt 30 procent av de hemlösa är också föräldrar till barn under 18 år. Av dem är kvinnor (41 procent av kvinnorna) och män (28 procent av männen). Framför allt är det kvinnor som uppges leva tillsammans med barn. Omkring 60 procent av alla kvinnor som är kända som föräldrar lever helt eller delvis med sina barn jämfört med ungefär 30 procent av männen. Det är angeläget att få mer kunskap om situationen för hemlösa barn och deras föräldrar. Hemlösa föräldrar uppges oftare än de övriga hemlösa ha ekonomiska problem, familjeproblem och brist på arbete eller sysselsättning. Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer (SOU 2005:88) beräknar att minst barn drabbas av vräkning varje år. Kartläggningar och metodutvecklingsarbete har bidragit med mer kunskap om orsakerna bakom hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Det är viktigt att den kunskapen tas tillvara för att stärka arbetet. Strategins mål och insatser Regeringens strategi omfattar fyra mål för det fortsatta arbetet. 1) Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov. 2) Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska. 3) Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. 4) Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas. 5

6 Mål 1 Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov. Lägesbeskrivning Under en mätvecka år 2005 var personer (25 procent kvinnor och 75 procent män) hänvisade till akutboende, kvinnojour eller härbärge och 23 procent av de personerna hade sovit ute. Problembild En säng för natten eller ett tillfälligt akutboende löser naturligtvis inte de bakomliggande orsakerna till hemlösheten. För de flesta hemlösa är detta en tillfällig lösning i en akut situation och de kommer så småningom vidare till annat boende, sysselsättning och social gemenskap. Det finns dock kvinnor och män med missbruksproblem, ofta i kombination med psykisk och fysisk ohälsa och som är i stort behov av insatser från både psykiatrin, den somatiska vården och socialtjänsten. Hos vissa hemlösa finns dessutom en misstro mot myndigheter och därmed en ovilja att själv ta kontakt med hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inriktning på arbetet Kommunerna har ansvar för att de människor som befinner sig i en så utsatt situation att de inte vet var de ska tillbringa natten, erbjuds akut nattlogi. För att nå dessa personer, som ofta har en sammansatt problematik, vill regeringen uppmuntra kommuner och landsting att gemensamt utveckla ett samordnat uppsökande fältarbete för att utifrån en bred kompetens kunna möta personerna vid härbärgen och akutboenden i deras egen miljö och länka dem vidare till ordinarie socialtjänst och fortsatta insatser. Ideella organisationer såsom exempelvis trossamfund gör på många ställen en oerhört viktig insats. Det är viktigt att kommunen samverkar med och stödjer ideella aktörer på detta område för att åstadkomma bästa tänkbara resultat. Statsbidrag utgår sedan den 1 juli 2000 till verksamhet med personliga ombud (ca 90 miljoner kronor från 2002 tills vidare). Kommunen är huvudman för ombuden men verksamheten är frivillig. Ombuden ska bl.a. se till att personer med omfattande psykiska funktionshinder får den vård och det stöd de behöver och har rätt till samt se till att insatserna samordnas och genomförs. Regeringen har tillfört ytterligare 20 miljoner för vardera åren 2007 och Medlen ska gå till att utöka antalet personliga ombud. Socialstyrelsen har dessutom fått i uppdrag att se över målgruppen. Man ska bl.a. utgå från att kvinnor respektive män som är hemlösa i stor utsträckning har omfattande psykiska funktionshinder och lever under särskilt socialt utsatta förhållanden. De kan ha ett stort behov av stöd och samordnade insatser. Uppdraget ska redovisas den 1 juli Personliga ombud kan vara en länk mellan det uppsökande fältarbetet och myndighetskontakterna. Ombuden kan vid lämplig tidpunkt gå in och stödja hemlösa i kontakterna med socialtjänsten och andra myndigheter. 6

7 Mål 2 Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska. Lägesbeskrivning Cirka personer var inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller behandlingsenhet i Statens institutionsstyrelses regi utan att ha någon bostad ordnad vid en eventuell framtida utskrivning eller utflyttning. Av dessa utgjorde kvinnor 26 procent och män 74 procent. Av de personerna hade en planerad utskrivning inom tre månader, varav kvinnorna utgjorde 22 procent och männen 78 procent. Problembild De kvinnor och män som befinner sig i denna situation har ofta en sammansatt problematik. Socialstyrelsen har i sin kartläggning visat att många av de hemlösa har problem med missbruk och/eller har psykiska problem. Bostad och vardagsstöd är en förutsättning för att behandling, rehabilitering och återhämtning ska vara möjlig. En väl fungerande övergång mellan vård och behandling i sluten form till mer öppna former är en viktig länk i vårdkedjan. Värdet av en behandling inom sluten vård avgörs av de insatser som tar vid när personen skrivs ut och därför är det av yttersta vikt att redan under pågående behandling prioritera boendesituationen och planera för det fortsatta boendet. För de hemlösa som är föräldrar till barn under 18 år har boendet en stor betydelse för möjligheten att kunna leva tillsammans med sina barn eller för umgänget med barnen. För intagna i kriminalvård som saknar bostad är det viktigt att den verkställighets- och utslussningsplanering som sker för varje intagen även inkluderar ett faktiskt och fungerande samarbete mellan Kriminalvården, socialtjänst, vårdinrättningar och övriga nätverk kring klienten. Inriktning på arbetet Regeringen anser att långsiktiga och uthålliga strukturer för samverkan behöver byggas upp såväl inom kommunens olika verksamheter som mellan kommun, landsting, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse liksom med frivilligorganisationer. I kommunerna pågår ett utvecklingsarbete med stöd från staten som handlar om en förstärkt missbruksvård där fokus bland annat ligger på en förstärkt vårdkedja och helhetssyn där boende är en komponent. Personliga ombud är en annan satsning som syftar till att ge personer med psykiska funktionshinder stöd och att samordna insatser och föra den enskildes talan (se närmare under mål 1). Personligt ombud ska vara en möjlig insats också för personer som finns på hem för vård eller boende liksom för personer med psykiska funktionshinder och missbruk (s.k. samsjuklighet). För att förbättra och skapa en mer strukturerad övergång från livet i anstalt till livet i frihet finns sedan 1 januari 2007 ett nytt utslussningsalternativ, vistelse i halvvägshus. Sådan vistelse innebär att den intagne är placerad i ett övergångsboende. Halvvägshus är ett hem som är kontrollerat av Kriminalvården och anpassat för att ge de intagna särskilt stöd och tillsyn. Under vistelsen i halvvägshuset ska den intagne ägna sig åt arbete eller någon annan form av sysselsättning och samtidigt bygga upp sin tillvaro och vänja sig vid livet utanför anstalt. Målsättningen är att samarbetet med andra berörda myndigheter inför frigivningen ska underlättas. 7

8 Mål 3 Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. Problembild I detta mål inkluderas boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller av andra aktörer och som innebär inskränkt besittningsrätt. Dock inte bostäder med särskild service för personer med funktionshinder enligt LSS eller särskilda boenden för äldre personer eller personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen. I många av landets kommuner har olika varianter av trappstegsmodellen (s.k. boendetrappa) utvecklats. Det innebär att kommuner har förhandlat med bostadsföretagen om tillgång till ett antal bostäder som socialtjänsten upplåter i andra hand till klienten, men utan att klienten åtnjuter någon besittningsrätt till bostaden. Dessa bostäder används som ett led för att uppnå vissa mål som formulerats i en behandlingsplan. Utmärkande för boendetrappan är att bostäder och boenden tillhandahålls vid sidan av den ordinarie bostadsmarknaden. Den bakomliggande tanken är att individen eller hushållet ska lära sig att bo för att kunna flyttas upp till nästa steg med målet att kunna få en egen bostad med förstahandskontrakt. Utvärdering av de lokala projekt mot hemlöshet som fått stöd av Socialstyrelsen under perioden visar att boendetrappor är en vanlig strategi för att motverka hemlöshet. Erfarenheterna från denna typ av lösningar är blandade. Å ena sidan kan kraven för att komma vidare till nästa trappsteg skärpas under hand, varför vägen till eget kontrakt kan bli längre än vad som ursprungligen förespeglats klienten. Å andra sidan finns 8

9 exempel där klientens rättigheter som hyresgäst har kunnat förstärkas inom ramen för denna modell och där klienterna i många fall fått en bättre boendesituation jämfört med tidigare. Utvärderingarna visar dock att även där klienternas boendesituation förbättrats så är det få som lämnar boendetrappan för ett eget kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden. En annan metod, som vunnit allt större gehör utomlands, är bostad först -modellen. Det innebär att den hemlöse i första hand ska erbjudas en bostad på normala villkor och parallellt erbjudas den hjälp och det stöd som han eller hon behöver för att komma tillrätta med de problem som kan finnas. Kunskapen om i vad mån boendetrappor, bostadförst -modellen etc., är verksamma metoder för att slussa in kvinnor och män på den ordinarie bostadsmarknaden behöver utvecklas. En utvecklingstendens som Socialstyrelsen pekar på i sin utvärdering, är att det finns hyresvärdar som inte accepterar försörjningsstöd som inkomstkälla för att få ett förstahandskontrakt. Detta är något som bör uppmärksammas och motverkas. Inriktning på arbetet Socialstyrelsen och Boverket ska enligt ett uppdrag från regeringen ta fram en plan för kartläggning av den sekundära bostadsmarknaden, dvs. de bostäder som upplåts genom socialtjänstens försorg exempelvis för uthyrning i andra hand eller olika former av försöksboenden. Inom ramen för detta uppdrag kommer en tydlig definition av vad som ingår i begreppet den sekundära bostadsmarknaden att utarbetas. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 september Regeringen vill stimulera kommuner att tillsammans med bostadsföretag och andra relevanta aktörer utveckla sitt arbete mot målet att fler hemlösa kvinnor och män får egna kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden. Det är angeläget att utvecklingsarbetet tar tillvara de goda erfarenheter som finns när det gäller framgångsrika boendelösningar och fungerande metoder för bostadförst. En angelägen fråga som bör uppmärksammas i det lokala arbetet och som kan ha betydelse för att denna grupp ska kunna erhålla ett förstahandskontrakt, är acceptansen för försörjningsstöd som inkomstkälla. Regeringen anser att de erfarenheter som genererats inom de lokala utvecklingsprojekten behöver kompletteras med en fördjupad kunskap om olika metoder för att slussa in hemlösa kvinnor och män på den ordinarie bostadsmarknaden. Socialstyrelsen skall därför i samråd med Boverket ta fram en kunskapsöversikt om olika boendelösningar för att lösa hemlöshet. Socialstyrelen skall redovisa uppdraget senast den 31 december

10 måste vara att inga barn ska behöva uppleva en vräkning. För att uppnå målet har föräldrarna ett avgörande ansvar. Det är föräldrarna som har ansvaret för att betala hyra och på andra sätt ta ansvar för de åtaganden som ett boende innebär. Samtidigt är regeringen medveten om att detta ibland brister och att det kan finnas många olika skäl till detta. Med ett systematiskt förebyggande arbete med ekonomisk rådgivning eller andra insatser kan en sådan situation många gånger undvikas. Mål 4 Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas. Lägesbeskrivning Antalet avhysningar har minskat med ungefär hälften under de senaste tio åren. Av de ansökningar som görs är det ca 35 procent som blir vräkta. Där det finns en väl utvecklad samverkan mellan Kronofogdemyndigheten, kommunen och fastighetsägarna har vräkningarna minskat ännu mer. Statistiken på området är dock bristfällig. Samtidigt uppskattade Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer i sitt betänkande Vräkning och hemlöshet drabbar också barn (SOU 2005:88) att minst barn drabbas av vräkning varje år och att barn som saknar ett hem upplever det som mycket jobbigt bl.a. i förhållande till sina kamrater. En vräkning är förknippad med skuld och skam och inget som barn kan tala med sina kamrater om. Det kan innebära uppbrott från kamraterna och en längre skolväg, saker som är mycket påtagliga för barnen. Regeringen menar att den övergripande målsättningen Problembeskrivning De flesta som vräks det gäller även barnfamiljer gör det på grund av bristande hyresbetalning. Ofta finns en komplicerad ekonomisk problematik i bakgrunden. Hushållen kan därför ha behov av ekonomisk rådgivning snarare än andra sociala insatser. Äldre kvinnor och män med en sammansatt problematik av både psykisk sjukdom och demens och som inte nås av hemtjänsten är en grupp som bör uppmärksammas. På lokal nivå har denna grupp fått allt större uppmärksamhet som en riskgrupp på grund av bristande förmåga att betala hyran med risk för vräkning som följd. När det gäller personer med psykiska funktionshinder är personliga ombud en viktig resurs för att ge hjälp och stöd. Inriktning på arbetet En slutsats från Socialstyrelsens metodutvecklingsarbete är att åtgärder för att förebygga vräkning bedöms vara framgångsrika och att sådana strategier bör utarbetas och genomföras inom socialtjänsten. Regeringen vill uppmuntra kommuner att tillsammans med berörda aktörer utveckla ett systematiskt vräkningsförebyggande arbete. Det är angeläget att ett sådant arbete bygger på den kunskap som finns om orsakerna bakom vräkningar och tar tillvara de praktiska erfarenheter som genererats i de utvecklingsprojekt som fått stöd av Socialstyrelsen. 10

11 Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram vägledning för kommunerna i det vräkningsförebyggande arbetet. Vägledningen ska bland annat informera om den lagstiftning som gäller inom området, t.ex. möjligheten för socialtjänsten att utföra hyresinbetalningar och överta betalningsansvaret för hyran. Regeringen avser att se om nuvarande lagstiftning är tillräcklig i situationer då föräldrarnas ansvar brister för de åtaganden ett boende innebär och det kan vara motiverat att försäkringskassan på framställning av socialnämnden betalar ut bostadsbidraget direkt till socialnämnden. Regeringen avser även att på motsvarande sätt se över möjligheten att betala ut ekonomiskt bistånd direkt till en hyresvärd. Att underlätta för enskilda att etablera sig på bostadsmarknaden De mål och insatser som hittills har beskrivits har haft ett tydligt fokus på de kvinnor och män som befinner sig i hemlöshet och som många gånger har en sammansatt problematik. För en helhetssyn vill regeringen även lyfta fram de insatser som görs inom andra politikområden för att underlätta för enskilda att etablera sig på bostadsmarknaden. Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag och att på så sätt bryta utanförskapet. Därigenom ökar människors möjlighet att skaffa en egen bostad. Hyresrätten är också en central del av bostadsmarknaden för att möjliggöra en flexibel och väl fungerande arbetsmarknad. Det kan finnas många orsaker bakom svårigheter att få en bostad. För ungdomar och andra kan det till exempel handla om svårigheter att få tag på en bostad till rätt kostnad eller problem att få hyra eller köpa en bostad på grund av en tidsbegränsad anställning, trots att personen i fråga har egen betalningsförmåga. Den bostadspolitiska inriktningen innebär att långsiktigt stabila villkor för ägande och byggande av bostäder ska etableras. Detta är av stor betydelse för utvecklingen mot effektivare bostads- och byggmarknader, där de bostäder som byggs motsvarar det som efterfrågas vad gäller utformning och pris, däribland billiga och enklare hyresrätter. Det är viktigt att komma ihåg att när det produceras nya bostäder, skapas flyttkedjor som kan leda till att nya personer kan etablera sig på bostadsmarknaden i redan befintliga bostäder. Tillgången till bostäder handlar även om att utnyttja ett befintligt bestånd på ett effektivt sätt. Privatpersoner som tillfälligtvis inte utnyttjar sin bostad skulle genom att hyra ut den helt eller delvis kunna bidra till att komplettera de konventionella boendeformerna. Regeringen har gett tilläggsdirektiv till utredningen om ekonomiska och juridiska förutsättningar för privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden (M2006:07, Dir. 2006:141). Avsikten med tilläggsdirektiven är att öka möjligheterna för utredningen att lämna förslag till ekonomiska incitament som kan öka bostadsinnehavarens intresse av upplåtelse av den egna bostaden. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni Att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet på ett bättre sätt skulle gagna hela bostadsmarknaden, inte minst ungdomar och andra personer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det är angeläget att alla, inklusive ekonomiskt utsatta 11

12 rar för stöd och vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivare t ex i form av utbildning, handböcker och informationsmaterial. Konsumentverket ska även följa upp, stödja och bidra till vidareutveckling av verksamheten i kommunerna. hushåll, får en egen bostad och det finns hushåll som kan behöva stöd av det allmänna för att ordna en egen bostad. Regeringen anser att stöd för att gynna grupper att ta sig in på bostadsmarknaden blir mer effektiva och ändamålsenliga om de riktas till konsumenterna i stället för till producenterna. Mot denna bakgrund har regeringen inom bostadspolitiken avsatt 100 miljoner kronor i 2007 års budgetproposition för att underlätta för enskilda att etablera sig på bostadsmarknaden. Frågan om hur ett sådant stöd skall utformas bereds för närvarande inom Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett mer precist förslag. Det kan också finnas ekonomiska skäl, exempelvis betalningsanmärkningar, bakom svårigheter att få en bostad. I dag är ca minderåriga registrerade hos Kronofogdemyndigheten. Det kan handla om förseelser som en obetald mobiltelefonräkning, med konsekvenser exempelvis när det gäller möjlighet att så småningom få ett förstahandskontrakt. Kommunernas budget- och skuldrådgivning har därför en viktig roll, dels när det gäller att hjälpa dem som redan hamnat i en skuldsituation, dels med förebyggande arbete. Konsumentverket ansva- Strategins genomförande Åtgärder för att genomföra strategin handlar både om stimulans till lokalt utvecklingsarbete och uppdrag till myndigheter att utveckla kunskap och arbetssätt. En sammanställning av de insatser som regeringen har beslutat om anges under rubriken Insatser. Regeringens ansvar och uppgifter Eftersom strategin bygger på en ökad samverkan och ett bredare ansvarstagande, påverkas arbetet inom Regeringskansliet. Handläggare från berörda departement kommer därför att inbjudas till en interdepartemental arbetsgrupp. Gruppens uppgift är att följa och driva på arbetet hos myndigheter och andra inom sina respektive ansvarsområden. Varje departement ansvarar för sina delar av strategin och Socialdepartementet håller samman arbetet inom Regeringskansliet. Myndigheter och andra aktörer De nationella myndigheterna har en viktig roll för att sprida kunskap och ge stöd till aktörer inom sina ansvarsområden. För att stimulera såväl det nationella som det lokala arbetet kommer Socialstyrelsen att få i uppdrag att leda, samordna och koordinera genomförandet av rege- 12

13 ringens strategi i samråd med Boverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och andra berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och berörda organisationer. Ideella organisationer bör på nationell nivå ha möjlighet att delta i utvecklingsarbetet för att finna nya former för att delta i arbetet för att motverka hemlöshet. Lokalt utvecklingsarbete Det är framförallt i det lokala sammanhanget som strategin omsätts i praktiskt arbete. Regeringens och nationella myndigheters roll är att på bästa sätt stötta och stimulera de lokala aktörerna i sitt arbete. I denna strategi har regeringen valt att stimulera lokalt utvecklingsarbete genom ökad kunskap och ekonomiskt stöd till utveckling av arbetssätt och arbetsorganisation. Det är viktigt att kvinnors och mäns skilda villkor och förutsättningar utgör en utgångspunkt i arbetet. På lokal nivå fyller organisationer och trossamfund en viktig uppgift. De bör uppmuntras att även delta i utvecklingsarbetet. Sprida kunskap och inspiration För att utveckla det lokala arbetet är viktiga delar att sprida kunskap om regeringens strategi samt om aktuellt regelverk och goda erfarenheter för att uppnå uppsatta mål. Detta kan ske i form av idéseminarier, stöd till regionala nätverk, möjlighet till jämförelser mellan kommuner avseende relevant statistik etc. Regeringen har identifierat några områden där det är särskilt angeläget att utveckla och sprida kunskap och goda exempel. Vägledning i det vräkningsförebyggande arbetet I syfte att utveckla och säkra rutinerna i kommunernas arbete med att motverka vräkning, särskilt för barnfamiljer har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett vägledande material. I utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer (SOU 2005:88) konstateras vikten av ett förebyggande arbete och tidiga insatser för att motverka vräkningar bland barnhushåll, både ur ett samhällsekonomiskt och individuellt perspektiv. Utredaren anser att hyreslagen och utsökningsbalkens regler är tillräckliga för att socialtjänsten ska kunna sköta sitt uppdrag, under förutsättning att socialtjänsten organiserar sitt arbete väl och har en tillräcklig bemanning. Utredaren menar att socialtjänsten idag inte tycks ha tillräcklig kunskap om de regler och möjligheter som finns för att stödja och hjälpa familjen, t.ex. om möjligheten för socialnämnden att överta betalningsansvaret för hyran. Regeringen vill ta ett helhetsgrepp om hemlöshetsproblematiken och anser att ett material med vägledning om vräkningsförebyggande arbete bör kunna få en bred omfattning och avse flera delar i regeringens hemlöshetsstrategi. Fokus bör dock ligga på stöd för barnfamiljer. Det kan handla om riktlinjer för förbättrad samverkan, dels mellan olika delar av socialtjänsten, dels med andra berörda aktörer. En annan fråga som är betydelsefull att lyfta fram i detta sammanhang är hur problem kring sekretess kan hanteras. En viktig del i uppdraget är att sprida kunskap, både om den aktuella lagstiftningen om de erfarenheter och goda exempel som finns. Denna information bör löpande uppdateras. I detta arbete bör Socialstyrelsen samarbeta med samtliga berörda aktörer t.ex. Kronofogdemyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, fastighetsägare och hyresgästföreningar. Kunskap om olika boendelösningar Ett annat angeläget område är i vad mån olika metoder för stöd i boendet exempelvis boendetrappor, lågtröskelboenden, bostad-först etc. är verksamma metoder för att slussa in kvinnor och män på den ordinarie bostadsmarknaden. 13

14 Stimulansmedel Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter fördela medel till lokalt utvecklingsarbete och utvärdera insatserna mot uppsatta mål. För detta ändamål har regeringen avsatt kronor under 2007 och Medlen ska användas till utveckling av arbetssätt och arbetsorganisation för att möjliggöra en utveckling av långsiktiga och uthålliga strukturer. Medlen ska fördelas med utgångspunkt i den kunskap och erfarenhet som har genererats genom Socialstyrelsens utvecklingsarbete avseende verksamma metoder. Fortlöpande uppföljning Utvecklingen när det gäller omfattning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden bör fortlöpande följas. Därför har regeringen i regleringsbreven för 2007 gett Boverket och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för kartläggning av den sekundära bostadsmarknaden i Sverige. Med sekundär bostadsmarknad avses de bostäder som med olika typer av avtal eller på annat sätt upplåts genom socialtjänstens eller andra aktörers försorg. Kronofogdemyndigheten har i sitt regleringsbrev för 2007 fått i uppdrag att utveckla statistik om avhysningar och vräkningar. Av statistiken skall framgå hur många ansökningar som gjorts och antalet faktiskt verkställda avhysningar och vräkningar per kommun. Socialstyrelsens kartläggningar av hemlöshetens omfattning med möjlighet att följa utvecklingen över tid, är en annan viktig kunskapskälla. För att ta ett samlat grepp har Socialstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter ge förslag på hur den fortlöpande uppföljningen av hemlösheten och utestängningen från bostadsmarknaden ska kunna följas. Tidsplan Strategin löper under åren I Socialstyrelsens uppdrag ingår att tillsammans med berörda myndigheter ta fram en plan där de definierar sina respektive roller och hur de kan bidra till att uppnå de uppsatta målen. I uppdraget ska även anges hur arbetet kommer att följas upp. I detta arbete är det av stor vikt att brukarorganisationer och andra organisationer inbjuds att delta, exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen ska tillsammans med berörda myndigheter informera regeringen om planen för arbetet senast den 15 juni Utvärdering och avrapportering Socialstyrelsen ska senast den 1 juli 2010 lämna en myndighetsgemensam slutrapport som inkluderar hur det lokala utvecklingsarbetet bidragit till att uppnå uppsatta mål. Denna avrapportering ska bland annat utgöra underlag för regeringens fortsatta prioriteringar. 14

15 Insatser På följande sidor ges en sammanställning av de insatser som regeringen hittills har beslutat om. Insatser för att alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov. Insats Aktörer Finansiering Tidsplan Uppmuntra kommuner och landsting att gemensamt utveckla ett samordnat riktat uppsökande fältarbete för att utifrån en bred kompetens kunna möta kvinnor och män vid härbärgen och akutboenden i deras egen miljö och länka dem vidare till ordinarie socialtjänst och fortsatta insatser. Kommuner, landsting, organisationer, m fl. Inom ramen för de medel som finns avsatta för bl.a. lokalt utvecklingsarbete åren 2007 och Utvärdering inom ramen för Socialstyrelsens slutrapport senast den 1 juli Mål 1 Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov. 15

16 Insatser för att antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska. Insats Aktörer Finansiering Tidsplan Stimulera ökad samverkan kring boendet i samband med utskrivning från behandlingsenhet eller stödboende inom kriminalvård, socialtjänst, landsting eller annan vårdgivare. Kommuner, landsting, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen i samråd med berörda organisationer. Inom ramen för de medel som finns avsatta för bl.a. lokalt utvecklingsarbete år 2007 och Utvärdering inom ramen för Socialstyrelsens slutrapport senast den 1 juli utgår riktade statsbidrag för förstärkt missbruksvård där fokus bland annat ligger på en förstärkt vårdkedja och helhetssyn där boende ingår som en komponent. Kommuner, landsting, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, organisationer. Inom ramen för regeringens satsning på en förstärkt missbruksvård Samlad utvärdering av Socialstyrelsen senast 31 december Ökat statsbidrag med 20 miljoner årligen för 2007 respektive 2008 för verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. Kommuner. Totalt 109,5 miljoner kronor för år 2007 respektive år Permanent verksamhet. Mål 2 Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska. 16

17 Insatser för att inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. Insats Aktörer Finansiering Tidsplan Stimulera kommuner att tillsammans med bostadsföretag och andra relevanta aktörer utveckla boendelösningar där målet är att de hemlösa får ett eget kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden. Utvecklingsarbetet ska ta tillvara erfarenheter från framgångsrika boendetrappor och fungerande metoder för bostad-först. Kommuner, bostadsföretag och berörda organisationer. Inom ramen för de medel som finns avsatta för bl.a. lokalt utvecklingsarbete åren 2007 och Utvärdering inom ramen för Socialstyrelsens slutrapport senast den 1 juli Ta fram en plan för kartläggning av den sekundära bostadsmarknaden, dvs. de bostäder som upplåts genom socialtjänstens försorg exempelvis för uthyrning i andrahand eller olika former av försöksboenden. Boverket, Socialstyrelsen. Inom ramen för ordinarie verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september Kunskapsöversikt om effekten av olika metoder för att slussa in kvinnor och män på den ordinarie bostadsmarknaden exempelvis boendetrappor, lågtröskelboenden, bostad-först etc. Socialstyrelsen i samråd med Boverket m fl. Inom ramen för de medel som finns avsatta för åren 2007 och 2008 för bl.a. lokalt utvecklingsarbete. Uppdraget slutrapporteras senast den 31 december Mål 3 Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. 17

18 Insatser för att antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas Mål 4 Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas. Insats Aktörer Finansiering Tidsplan Stimulera utveckling av det lokala vräkningsförebyggande arbetet. Kommuner, Kronofogdemyndigheten, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, övriga berörda myndigheter och organisationer. Inom ramen för de medel som finns avsatta för bl.a. lokalt utvecklingsarbete åren 2007 och Utvärdering inom ramen för Socialstyrelsens slutrapport senast den 1 juli Utveckla statistik över antalet ansökningar och verkställda vräkningar per kommun. Hushållens sammansättning, inklusive barn i hushållet, ska framgå av statistiken. Myndigheten ska överväga om denna statistik ska ingå i Sveriges officiella statistik. Kronofogdemyndigheten kronor inom ramen för de medel som finns avsatta för åren 2007 och 2008 för bl.a. lokalt utvecklingsarbete. Den fortsatta finansieringen sker inom ramen för ordinarie budget. Uppdraget ska redovisas senast den 1 januari Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en vägledning till kommuner och andra berörda aktörer för att stödja det vräkningsförebyggande arbete. Socialstyrelsen i samråd med Kronofogdemyndigheten, övriga berörda myndigheter och organisationer. Inom ramen för de medel som finns avsatta för bl.a. lokalt utvecklingsarbete åren 2007 och Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj

19 Den här publikationen kan beställas från Socialdepartementet via: eller regeringens webbplats: avdelningen Publikationer Socialdepartementet Stockholm Artikelnummer S Produktion: Svensk Information, Tryck: Edita Västra Aros, mars 2007

20 Socialdepartementet Stockholm Artikelnummer S

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Slutrapport 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter,

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa.

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa. Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen och de

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 E7 BESLUTSFÖRSLAG Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna. 2015-11-26 Lena Palmén Datum

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Tjänsteskrivelse 2017-04 - 04 Handläggare Sara Lind Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0043 Socialnämnden Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-11-03, 281 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-11-03 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Datum 2012-04-10. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala

Datum 2012-04-10. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala KS 12 2 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-04-10 Diarienummer KSN-2011-0585 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet

Läs mer

Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007

Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007 Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007 Information Inom ramen för regeringens satsning på utveckling av vården för personer med tungt missbruk har för år 2007

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET

PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET Regeringens uppdrag till länsstyrelserna att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet 2012-06-11 1 (16) 2012-06-11 2 (16) Sammanfattning av uppdrag

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9)

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9) NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Sid 1 (9) Handläggare: Mats Fors 08-508 09 395 Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. Sid 2 (9) Sid 3 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Context Statement

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Rekommendationer från nio kommuner, Barnombudsmannen och Kronofogden i en dialog den 13 oktober 2011. Dnr 9.6:0612/11 1 Innehåll

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord Stockholm

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(17) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Hemlöshets kartläggning 2016

Hemlöshets kartläggning 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 216-2-25 Hemlöshetskartläggning Hemlöshets kartläggning 216 Olsson Luis SOF Ulwemann Frida - SOF Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 42-1 5 helsingborg@helsingborg.se

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans.

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. SamKom Ett Miltonprojekt i Södra Älvsborg 10 kommuner Primärvården i Södra Älvsborg Brukarorganisationer

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 215-2-27 Hemlöshetskartläggning Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Kartläggningens upplägg och genomförande 4 Syfte och frågeställningar 4 Socialstyrelsens

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne.

Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne. Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni 2013. Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne. . Några viktiga beslut av Sveriges Riksdag för allvarligt

Läs mer