20 årsredo 11 visning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 årsredo 11 visning"

Transkript

1 211 årsredovisning

2

3 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter Dimensionering av lärarutbildning Studentinflytande Breddad rekrytering Utbildning i siffror NG OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Forskning och forskningsmedel TERRAPPORTERING... 2 Kvalitetsarbete... 2 Samverkan Internationalisering Hållbar utveckling Jämställdhet Högskolan Västs nationella uppdrag att utveckla högskolepedagogiken avseende arbetsintegrerat lärande (AIL) Kompetensförsörjning Sjukfrånvaro MHETENS PRESTATIONER UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD N FORSKNIN ÖVRIG ÅT VERKSAM FINANSIELL REDOVISNING T LUT Resultaträkning Balansräkning Resultat per verksamhetsgrenar Anslagsredovisning SUPPLYSNINGAR OCH NOTER Notförteckning Fond- och egendomsförvaltning Erhållna gåvor och donationer Redovisning av högskolestyrelsens ledamöters ersättningar Uppgifter om styrelsen NSIERING I BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET... 5 FINANSIERAD VERKSAMHET/UPPDRAGSUTBILDNING EKONOMISK ÖVERSIKT ÅRSBOKSL TILLÄGGS SAMFINAN AVGIFTSF REDOVISNING AV TAKBELOPP AVSEENDE HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (ENLIGT BILAGA 36 I REGLERINGSBREV) VÄSENTLIGA UPPGIFTER... 54

4 211/967 A31 Tabeller Tabell 1: Lärarprogram vid Högskolan Väst samt antagnaa per programm hösten Tabell 2: Examina på grundnivå och avanceradd nivå Tabell 3: Antal program Tabell 4: Studenter (individer) Tabell 5: Studenter (individer) per utbildningsområde Tabell 6: Helårsstudenter (HST) Tabell 7: Helårsstudenter (HST) per utbildningsområde Tabell 8: Helårsprestationer (HPR) Tabell 9: Helårsprestationer (HPR) per utbildningsområde Tabell 1: Genomströmning i utbildningarna - helårsprestationer/helårsstudenterr Tabell 11: Ansökningar till Högskolan Väst, nationell antagning Tabell 12: Finansiering av forskarstuderande per vetenskapsområde 2112 (tkr) Tabell 13: Antalet avlagda examinaa på forskarnivå Tabell 14: Antalet in- och utresande studenterr Tabell 15: Antalet in- och utresande personal Tabell 16: Antal studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 17: Antal studenter per utbildningsområde, varav andel kvinnor Tabell 18: Doktorander med någon aktivitet , andel per kön Tabell 19: Antal anställda uppdelat t på kön, per 31/12 (exklusive timanställda) Tabell 2: Extern rekrytering av lärare uppdelat på kön... 3 Tabell 21: Befordran av lärare uppdelat på kön Tabell 22: Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid Tabell 23: Långtidssjukskrivning i % av total sjukfrånvaro Tabell 24: Prestationer, utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 25: Prestationer, forskning och utbildning på forskarnivå , tkr Tabell 26: Prestationerr Samverkan Tabell 27: Högskolans samfinansiering av bidragsfinansierade projektt Tabell 28: Avgiftsbelagd verksamhet år där intäkterna disponeras, tkr Tabell 29: Uppdragsutbildning, poänggivande

5 211/967 A31 Organisation Förkortningar HÖR = Högskoleråd VUUF = Verkställandee utskottet för f utbildning och forskning SUFF = Rektors samrådsorgan för UN, FFUN och Förvaltningen FFUN = Forsknings- och forskarutbildningsnämnden UN = Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå Inst EI = Institutionenn för ekonomi och IT Inst IS =Institutionen för individ och samhälle Inst OHK =Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Inst IV = Institutionenn för ingenjörsvetenskapp FAP = Forum för arbetsintegreratt lärande ochh Pedagogisk utveckling

6 ".. _... :.';;;'"i:..... iiiiiiiiiiiiiij... ;:...:::.... :... :... :: HOGSKOLAN VAST Diarienummer A31 Hogskolestyrelsen - Underskrifter Jag/Vi intygar att arsredovisningen ger en rattvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intiikter ochrnyndighetens ekonomiska stiillning. Trollhattan ~ Daniel Dynessen ---- Marie Radbo ~~ Kajsa Skold Thomas Satmark. V~?l- J hanna ~ erg \j ~~7f:-- Marianne T orner, vice ordf

7 211/967 A31 Rektors förord År 211 har för Högskolan Västs del präglats av framför allt två saker: erhållandet av två examenstillstånd inom forskarutbildningen (arbetsintegrerat lärande och o produktionsteknik) och de två olika beskeden om takbeloppet förr 212: enligt budgetpropositionen skulle det minska med 4 miljoner 212, men i samband med Saab Automobiles konkurs i december förlängdes de i två och ettt halvt år (om Riksdagen fattar det beslutet).. Trots de senaste årens expansion är Högskolan Väst fortfarande en avv de minsta högskolorna i landet och detta i ett område där behovett av omställning är både akut och långsiktigt, utbildningsnivån generellt är låg, behovet att välutbildad personal inom ett antal områden är högt och ungdomsarbetslösheten en av de högsta i landet. En viktig uppgift framöver för Högskolan Väst blir alltså att fortsatt argumentera för behovet av oförändrad eller än högre tillgänglighet för högskolestudier inom vårt omedelbara upptagningsområde ochh varför en självständig högskola ärr bäst skickad att utföra detta arbetee med kvalitet och relevans. Ny rektor och prorekto Året 211 medförde skifte i den övergripandee ledningen av högskolan. Den första juli fick högskolan en ny prorektor, Jan Theliander. Den första september fick högskolan enn ny rektor, Kerstin Norén. De har arbetat tillsammans under hösten och har (ännu) inte gjort någon uppdelning av ansvarsområden mellan sig. Utöver tidigare rektor Lars Ekedahl och prorektor Marita Johanson lämnade även högskoledirektör Rolf Johansson under året sitt uppdrag. Ett arbete med att se över rektors arbetsordning för ledningen påbörjades i slutet av året. Kvalitet Den nya omgången av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar är viktigare än någonsin, eftersom de inte bara kan ge extra medel till utbildningar som får VG, utan också därför att det har aviserats från f Utbildningsdepartementet att de ska bli strängare och att fler examenstillstånd ska ifrågasättas. Därför föreslår rektor inrättande av ett högskoleövergripande råd för utvärderingar som noga följer det nationella arbetet i frågan och kan ge råd och stöd till institutionerna. Det är också viktigt för oss att fortsätta vårt arbete med våra egna s.k. utvecklingsindikatorerr vilka utgör ett verktyg för att följa högskolanss verksamhet och utveckling inom flera f dimensioner. Samarbete med studentkåren Vid halvårsskiftet 21 upphörde kårobligatoriet i Sverige. Som en följd av detta utsåg högskolans styrelse Studentkåren vid Högskolan Väst till studentkår vid Högskolan Väst för de kommande tre åren, och ett samarbetsavtal slöts mellan högskolan och studentkåren. Ur ett e samarbetsperspektiv medförde denna förändring egentligen ingenting relationerna mellan studentkåren och högskolan är fortsatt f mycket goda. Avtalet mellan högskolan och studentkåren innebär bl.a. att högskolan ekonomiskt och personellt stöder studentkåren bl.a. för dess arbete med studiesociala och studiebevakande frågor. Studentkårens ordförande deltar sedan höstenn 211 i rektors beslutsmöten. Kerstin Norén Rektor 5

8 211/967 A31 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan Väst har ettt brett utbildningsutbudd med ett spektrum av både b utbildningar inriktade mot yrken eller verksamhetsområden, och mer allmänt inriktade program och kurspaket på såväl grundnivå som avancerad nivå, samt ett varierat utbud avv fristående kurser för fort- f och vidareutbildning. Volymmässigt är samhällsvetenskap största utbildningsområde med nära n 3 procent av helårsstudenterna. Se vidare tabell 7. De senaste årens studentexpansionn vad gäller individer planade underr 211 ut något men produktionen i form av helårsstudenter fortsatte att öka något. Under året har individer vid något tillfälle studerat på Högskolan Väst. Totalt ger detta helårsstudenter (HST). Prestationsgraden sjönk en aning, från 81 till 8 procent. Andelen studerande på avancerad nivå fortsätter sakta men säkert att öka.. Under 211 utgjorde andelen helårsstudenter på avancerad nivå cirka 7,7 procent. Ett nytt treårigt grundutbildningsprogram startade höstterminen 211: Mäklarekonom 18 hp, en bred mäklarutbildning med nationalekonomi som huvudområde. Programmet blev mycket välsökt med fler än 1. sökande till 6 platser. Lärarutbildning Högskolan fick under 211 examenstillstånd för alla de fyra nya nivåerna av lärarexamina och antog till samtliga inriktningar hösten 211. Genom omfördelning av utbildningsplatser från lärosäten i vår närhet som inte erhöll rättigheterna fick vi i budgetpropositionen för 212 dessutom besked om 5 nya platser inom lärarutbildningen, med successiv uppbyggnad under tre årr till den nivån. Läs mer om lärarutbildning i avsnitt Dimensionering av lärarutbildning. Tillfälliga uppdraget upphörde och återkom Högskolan Väst har med bibehållet gott söktryck 1 upparbetat det tillfälliga, tvååriga utbildningsuppdrag om 6 helårsplatser som gällt för 21 och 211. Läs mer om detta i avsnitt Nya högskoleplatser. Under år 211 har Högskolan Väst fört en intensiv dialog med regeringen rörande möjligheten att förlänga eller permanenta det tillfälliga utbildningsuppdraget, i ljuset inte i minst avv arbetsmarknadsläget i Trollhättan och övriga Västsverige. I budgetpropositionen för 212 gav regeringenn emellertid tydligt besked om att det tillfälliga uppdraget inte skulle förlängas ytterligare. Härtill kom ettt antal övriga omfördelningar som planeras förr de 1 Totalt 1,1 be höriga förstahandssökande per antagen höstterminen 211. För kategorin "ej tidigare i högskolan" var söktrycket 1,3 behöriga förstahandssökande per antagen. Detta är strax över eller i nivå med det söktryckk som kan noteras för Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Örebro universitet och Högskolan i Jönköping. Bland landets alla högskolor med brett utbildningsutbud överträffas Högskolan Västss söktryck endast av Södertörns högskola och Högskolan i Borås. Nationella snittet låg på 1,1 respektive 1,4 behöriga förstahandssökande per antagen. 6

9 211/967 A31 kommande åren. Totalt visar budgetplaneringen för att Högskolan Väst står inför nedskärningar om 14 procent ellerr omkring 5 miljoner kronor. Ett omfattande analysarbete vad gäller utbildningsutbudett slutfördes därför under hösten, och ledde till att rektor fattade beslut om att ställa in eller lägga ned fyra stycken fleråriga grundutbildningsprogram inför höstterminen 212, liksom en mängd fristående kurser. Förberedelser för personalneddragningar inleddes under senhösten. Strax innann jul kom besked om attt de 6 tillfälliga platserna förlängs till att gälla a till och med 3 juni 214. Detta på grund av den akutaa situation som uppståttt i närregionen i koppling till Saab Automobiles konkurs. Ett grundutbildningsanslag om 356 miljoner kronor förutskickades för 212. Dock kvarstår det i BP 212 givna sparbetinget varför nivån 295 mkr i grundutbildn ningsanslag för 215 fortsatt gäller. Högskolan Västs studenter får jobb I början av december kom Högskoleverkets årliga etableringsundersökning, där studenters etablering på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen redovisas. Årets rapport avsågg etableringsåret 29. Bland alla lärosäten med brett utbildningsutbud placerade sig Högskolan Västs studenter påå delad andraplats efter Stockholms universitet. Inom några utbildningsområden var det en extra styrka att ha examenn från Högskolan Väst. Det gäller till exempel ekonomexamen (kandidatexamenn med ekonomi som huvudämne) där etableringsgraden var 9 procent för examinerade från Högskolan Väst. Det är den nationellt högsta etableringsgraden vid sidan av Örebro universitet som låg på sammaa nivå. Nationellt låg den genomsnittliga etableringsgraden för ekonomerna på 78 procent. Högskoleingenjörer med examen i maskinteknik från Högskolan Väst har också en hög etableringsgrad 9 procent. Det är näst bäst i landet efter Linköpings universitet (966 procent) och väl över det nationella snittet på 82 procent. Bland övriga högskoleingenjörer hade examinerade från Högskolan Väst den nationellt högsta etableringen 87 procent mot snittet på 788 procent. Stöd till studenter med funktionshinder Antalet studenter med funktionshinder ökar vid lärosätet. Det är framförallt gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder som ökar. Högskolan har under året utvecklatt resurserna avseende stöd till studenter med funktionshinder genom inköp av nya hjälpdatorer och bättre hjälpprogram. Två samordningsfunktioner om vardera 5 procent samt en assistent på 757 procent finns tillgängliga för att bistå studenterna i de dagliga studierna. Vid behov kopplas även en specialpedagog in i arbetet. Samarbetett med övriga studievägledare, studenthälsan och lärare har under året utvecklats och vi kan se att det ger resultat med en högre prestationsgr rad hos denna grupp av studenter. 7

10 211/967 A31 Nya högskoleplatser Mål Regleringsbrev för budgetåret 211. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Återrapporteri ing De universitet och o högskolorr som under 21 och 211 har tilldelats medel för nya högskoleplatser ska i årsredovisningen för 211 redovisa hur de ökade antalet högskoleplatserna har disponeratss samt i vilken utsträckning den ökade tillgången på utbildning har motsvarat studenternas efterfrågan. Högskolan kom 29 att erhålla 5 nya högskoleplatser avseende 21 och 211 som en följd av regeringens tillfälliga satsning på 1 nya högskoleplatser under 21 och 211. Sedan tillkom 5 nya högskoleplatser 21 och ytterligare 5 platserr 211 inom ramen för regeringens riktade satsning på 5 nya högskoleplatser i Västra Götaland under 21 och 211. En anpassning av utbildningsutbudet inom ramen för tillfälliga utbildningsplatserr för en period om två år måste ses i ljuset av ett lärosätess relativt långa planerings- och genomförandetider. En storr andel av såväl studenter som lärare är bundna till fleråriga utbildningsprogram. En planerad expansionn involverarr också en avvägning mellan tillgångg på rätt lärarkompetens, och studenternas förväntade efterfrågan på utbildning. Vidare så stod nästan alla lärosäten inklusive Högskolan Väst under 21/211 inför en situation där examenstillstånd skulle tilldelas för den nya lärarutbildni ingen med start höstterminen 211, vilket naturligtvis var en osäkerhetsfaktor vid dimensionering av utbildningsplatser. Högskolan Väst uppvisar de senaste åren en kraftfull expansion, ävenn mellan årenn 21 och 211 kom en viss ökning att ske, antalet helårsstudenter (HST) ökade med ca 5. Utfallet årr 211 om helårsstudenter (se tabell 6) ligger väl i nivå med tidigare prognoser samt planerade anpassningar av utbudet inom ramen för ovanstående tilldelning av platser. Ökningen har skett på relativt bred front och de flesta utbildningsområden uppvisar ett högre antal helårsstudenter 211 i jämförelse med 29 dåå regeringenn aviserade extra e medel för nya tillfälliga platser (se tabell 7) ). Antalet helårsstudenter är på en sådan nivå att anslagsbelastningen 211 med cirka 7 mnkr överstiger det takbelopp, inklusive tillfälliga medel för nya högskoleplatser, som enligt Regleringsbrevet anvisats högskolan. Högskolan har de senaste åren startat ett antall nya utbildningsprogram. Här kan bl.a. nämnas högskoleingenjörsprogram i industriell ekonomi och magisterprogramm i internationellt företagande som har utarbetats för att möta efterfrågan i omgivande samhälle. Vidare startade s högskolan 21 det treåriga programmet Socialpsykiatrisk vård, enn utbildning som får betraktas ha stor samhällsrelevans, då den tillgodoser en efterfrågad kompetenshöjning och förbereder för arbete a med människor med psykiskk ohälsa. Programmet kom inför höstterminen 21 att få över 7 sökande till 4 platser, motsvarande siffror höstterminen 211 var 645 sökande tilll 4 platser. Höstterminen 211 startade det treåriga programmet Mäklarekonom och det attraherade 1 65 sökande totalt, vilket ligger i nivå med några av högskolans, av tradition, mest sökta utbildningar, Socialpedagog och Sjuksköterska. Under perioden har antalet sökande totalt till högskoleingenjörsprogrammen ökat frånn 689 till 86, antalet sökande i första hand ligger konstant. Studenter på avancerad nivå utgör fortfarandee en liten andel vid högskolan, men antalet helårsstudenter fortsatte attt öka mellan 21 och 211, delvis som en följd av att ett antal a examenstillstånd tilldelats de senaste åren. Ökningenn kom dock, med stor sannolikhet, att begränsas genom införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter, betydligt färre studenter kom att börja på högskolanss internationella magister- och masterutbildningar höstterminen 211 jämfört med d höstterminen 21. 8

11 211/967 A31 En ökad efterfrågan på högskolans utbildningar (antalet sökande har ökat under flera års tid,, se tabell 11), har möjliggjort att högskolan kunnat anta fler studenter än tidigare på vissa program under åren 21 och 211. Studieavgifter för tredjelandsstudenter Mål Regleringsbrev för budgetåret 211. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Återrapportering I årsredovisningenn ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansieradee verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de d eventuella förändringar som s har skettt i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat. Studieavgiftsskyldiga studenter Vid högskolan studerade under höstterminen 211 fem betalande studenter från tredjeland. Intäkterna för studieavgifterna uppgår 211 till 295 tkr (se tabell 28). Tredjelandsstudenter som deltagit i utbildningg inom utbytesavtal var 7 till antalet, varav 59 under höstterminen 211. Inom utbytesavtal för samtliga länder förutom Kina råderr i dagsläget balans. För att på tre års sikt nå en balans inom avtalen med Kina harr under hösten 211 genomförts partnerbesök hos samtligaa våra partners där för att tydliggöra balanskravet ochh i den mån det behövts skriva om utbytesavtalen eller göra ett tilläggsavtal. Samarbetett med Migrationsverket skulle kunna utvecklas. Väntetiderna för visumm till de inkommande studenterna är alltför långa och processen utdragen och komplicerad. Ett önskvärt upplägg vore att utpekade handläggare utses hos Migrationsver rket för vart och ett av lärosätena. l På motsvarande sätt kan lärosätena utse specifika kontaktpersoner gentemot Migrationsverket. Det vore överhuvudtaget önskvärtt med ett förbättrat och utvecklat samarbete mellan de myndigheter (utbildningsanordnare, rekrytering, antagning, stipendie-/ visumhantering) vilka är involverade i processen med inresande studenter från tredjeland för attt välkomna och o underlätta för dessa studenter att studera i Sverige. Införandet av studieavgifter har påverkat antagningsprocessen vid Högskolan Väst i hög grad. Ett merarbete har tillförts både i den nationella och i den internationella antagningsoa omgången vilket kräver mer handläggarresurser. Administrationen av tredjelandsstudenterna har även påverkat arbetet inom ekonomifunktionen vid högskolan. 9

12 211/967 A31 Dimensionering av lärarutbildning Mål Universitet och högskolor som får utfärda lärarexamen ska planeraa för dimensioneringen av olika inriktningar och ämneskombinationer. Dimensioneringen ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala r behov. Återrapportering Åtgärder och vilkaa överväganden som har gjorts för att informera och vägleda v studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. Under 2111 har lärarutbildningen vid Högskolan Väst kompletterats med de sju nya lärarutbildningsprogram som lärosätet fick examenstillstånd för under 21/211. Högskolan Väst gav 211 därförr åtta stycken lärarutbildningsprogram: Tabell 1: Lärarprogram vid Högskolan Väst samtt antagna per program hösten 211 Lärarprogrammet (21-33 hp) (sedan 21) 2 Förskollärarprogrammet (21 hp) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (18 hp) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (24 hp) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (24 hp) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbetee i grundskolans årskurs 7-9 (27 hp) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbetee i gymnasieskolann (33 hp) Yrkeslärarprogrammet (9 hp) Källa: VHS - urval I samtliga lärarprogram görs val av ämne, inriktning och/ eller verksamhetsfält vidd ansökningstillfället. Inom ämneslärarutbildningarna ansöker studenterna om ett ingångsämne (svenska, engelska och samhällskunskap). Det andra, och i förekommande fall även det tredje, undervisningsämnet väljs under utbildningens gång. I den barn- och ungdomsvetenskapliga inriktningen inom Lärarprogrammet (21-33 hp) har studenterna möjlighet till val av specialiseringsämne och/ eller -område (termin 5) ). De specialiseringskurser som erbjuds är särskilt anpassade tilll programmet. Studenterna ges också möjlighet att läsa fristående kurser som specialisering. Lärarutbildningen har egna studievägledare som ger möjlighet till individuell vägledning vid samtliga s val (inklusive ansökan till programmen). Varje vårr anordnar lärosätet en lokal l utbildningsmässa för regionens gymnasieelever, där studievägledare, lärarrepresentanter och studentrepresentanterr är närvarande för att vägleda de blivande studenterna. Förutom den reguljära studievägledningen görs även andra aktiva insatser under lärarstudenternas studietid. Ämneslärarstudenterna har tidigt i utbildningen ett individuellt möte med programansvarig eller studievägledarna där en individuell studieplan upprättas. I samband med detta diskuteras möjligheter och begränsningar med olika ämnesval och ämneskombinationer. För de studenter (i den barn- och ungdomsvetenskapliga inriktningeni n inom Lärarprogrammet hp) som gör val av specialiseringskurser anordnas informationsträffar där programansvarig och studievägledare är närvarande. Individuella frågor följs också uppp av studievägledare ochh programansvarig. I de nya Förskollärar-och Grundlärarprogrammen ges inte möjlighet till individuella val i samma utsträckning som tidigare. Studenterna på grundlärarprogrammets inriktningar mot fritidshem och 2 Ingen antagning skedde HT 211 1

13 211/967 A31 årskurs 4-6 kommer dock senare att göra ett val av fördjupning. Här kommer vi att använda våra tidigare erfarenheter och presentera de val de kan göra genom bland annat a mässor, informationsmöten och introduktionsföreläsningar. Beträffandee den interna dimensioneringen av platser till de olika lärarprogrammen har vi sedan 29, då de nationella dimensioneringskonferenserna upphörde, ytterligare utvecklat våra dimensioneringsdiskussioner med avnämarna i regionen. Det görs genom vårt regionala utvecklingscenter, Forum för skolutveckling, som också samarbetar kring k utbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning. Förutom avnämarnas behov av framtida personal, diskuteras även behov av kompetensutveckling förr yrkesverksamma lärare. Studentinflytande Mål Högskolelagen 1 kap, 4 a Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbete med att vidareutveckla utbildningen. (SFS 2: 26) Studenterna vid Högskolan Väst erbjuds representation i samtliga berednings- och beslutsorgan enligt föreskrifterr i Högskoleförordningen. Månatliga möten hålls med rektor och rektors stab för att kontinuerligt tillse att kontakten mellan högskola och studenter hålls och utvecklas. Studentinflytande är en integrerad del i kvalitetsutvecklingsarbetet. Centralt här är det systematiska arbetet med kursvärderingar, kurs-introducerats. Det underlättar dels för studenterna att uttrycka synpunkter angående undervisningen, dels förväntas det att ge effektivare och kvalitativt bättre återkopplingar till och programutvärderingar. Underr året har ett t nytt webbaserat kursvärderingssystem studentgrupperna angående kursutveckling. Påå aggregerad nivå i programråd ochh nämnd underlättar kursvärderingssystemet utvärderande sammanställningar om undervisning och kursutveckling, vilket bland annat stödjer studentrepresentanternas arbete som deltagare i de d beredandee eller beslutande organen. Högskolan Väst har god studentrepresentationn i beredande och beslutande organ, men oavsett detta så är det för den enskilde studenten främst f i interaktion med lärarna somm inflytandet oftast realiseras. Ett sätt att ständigt söka förbättra möjligheterna till studentinflytande är därför d att vara drivande i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Högskolan har under året stärkt det pedagogiskap a stödet för lärarna l genom en omorganisation av det gemensamm ma Forum för arbetsintegrerat lärande ochh högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Studentkårens representanter deltar i olika utvecklingsinsatser för att bättre kunna anpassa verksamheter, utvärderingar m.m. utifrån studentens villkor i studiesituationen. Ersättning utgår för nedlagd arbetsinsats. En funktion som studentombud har under året tillsatts. Funktionen är ä knuten tilll Studenthälsan men med en specifik placering i Studentkårens lokaler under del av arbetsveckan. I rollen ingår att stödja studentkårens arbete, handleda kåraktiva samtt att finnas till hands ochh stödja studenter som på något sätt känner sig diskriminerade enligt diskrimineringslagen. 11

14 211/967 A31 Breddadd rekrytering Mål Högskolelagen 1 kap, 5 Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen tilll högskolan. (SFS 25:128) Högskolan har en studentpopulation som väl avspeglar befolkningens sammansättning i det primära upptagningsområdet. Högskolan Väst har också i ett nationellt perspektiv en högg andel studenter från hem utan akademisk tradition. En bred rekrytering som väl speglar omgivande samhälless sammansättning har varit och är fortsatt f en viktig grund i högskolans utvecklingsstrategierr mot visionen 215. Ett breddat rekryteringsperspektiv har därför även 211 genomsyrat planeringen och dimensioneringen av det operativa rekryteringsarbetet. Det innebär att högskolann under 2111 fortsatt har prioriterat t det personliga mötet med presumtiva studenter. I detta arbete är våra studentambassadörer av central betydelse. De antas genom en planerad rekryteringsprocess. Under 211 har ett 3-tal studentambassadörer varitt aktiva i högskolanss rekryteringsarbete. Studentambassadörerna genomförde under våren 211 ett 5-tal minimässor på skolor (gymnasieskolor, komvux och folkhögskolor) och arbetsförmedlingar inom främst Västra Götaland. I större kommuner som Göteborgs stad med stor segregering har r större fokus lagts på skolor med hög andel elever från hem utan akademisk tradition. Dessutom deltar högskolan i utbildningsmässan Kunskap och Framtid i Göteborg, dit drygt 1 besökare från området kommer. För fjärde året i rad genomfördes högskolans egen utbildningsmässa, Utbildning Väst. Mässan besöktes av cirka 2 5 elever från skolor främst i närregionen. Mässan syftar till att inspirera till högre studierr generellt varför också andra högskolor och universitet är inbjudna att delta. Under 211 deltog 18 universitet och högskolor, från Luleå Tekniska Högskola i norrr till Lunds Universitet i söder. Mässan syftar också till att bjuda in ochh få målgruppen oavsett bakgrund att känna sig välkommen och kunna delta i högskoleutbildning oavsett var man bor, vilken utbildning ens föräldrar har eller vilket land man kommerr ifrån. Ett breddat rekryteringsperspektiv är också tydligt när det gäller val avv kanaler för annonsering. Under 211 prioriterades, liksom föregående år, olikaa publika kanaler framför mer nischade kanaler. Högskolan har varit väl synlig i publika kanaler som trafikreklam och gratistidningar, det vill säga kanaler som når breda målgrupperr med olika bakgrund, har stor räckvidd och lågg kontaktkostnad. 211 har också präglats av fortsatt vidareutveckling g av utbildningsinformationen på och utbildningskatalog med målet att informationen ska vara korrekt, aktuell, begriplig, användbar, sökbar och tillgänglig (oavsett bakgrund och förutsättningar). 12

15 211/967 A31 Utbildning i siffror Avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå Tabell 2: Examina på grundnivå och avancerad nivå Totalt antal examina yrkesexamina a 3 - högskoleexamen - kandidat - magister - master Källa Ladok Antalet utfärdade examina har minskat något och det är då främst kandidatexamen som uppvisar lägre siffror. En av anledningarna är att antalet uttagg av dubbla examina har minskat, dvs. de som erhöll en yrkesexamen tog inte i samma utsträckning ut t generell examen, där såå hade varit möjligt. Noterbart är att Högskolan Väst för första gången har utfärdat examina på masternivå under 211. Högskolans utbildningsutbud Tabell 3: Antal program Antal (unika) program med start under året varav program mot högskoleexamen varav program mot kandidatexamen/motsv. yrkesexamen varav program på avancerad nivå Antalet program har ökat något under perioden, ökningenn kom att ske mellan 29 och 21. Antal individer i utbildning Tabell 4: Studenter (individer) Totalt antal individer Nivå % förändring varav grundnivå varav avancerad nivå Program/Kurs - varav studerande på program varav studerande på kurser Distans varav lärcentrum (LC) varav nät Källa: Ladok Antalet individer har ökat med 3 procent perioden Ökningen kom att ske mellan 3 inkl. 15 st me ed stöd av förordningen (211:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen 4 I totalt antal individer ingår också ett mindree antal individer på utbildning som ej är klassadd som grundnivå eller avancerad nivå. 13

16 211/967 A31 29 och 21. Noterbart är också att studenter på avancerad nivå har ökat med 36 procent under perioden. Antalet studenter som bedriver distansstudier utgör 211 cirka 33 procent av det totala antalett studenter, det är en minskning från 29 då motsvarande siffra var 388 procent. Tabell 5: Studenter (individer) per utbildningsområde % förändring Naturvetenskap Teknik Humaniora Samhällsvetenskap Juridik Undervisning Medicin Vård Design Media Övrigt Källa: Ladok Antalet studenter (individer) har ökat inom dee flesta utbildningsområden Bland de större utbildningsområdena är den relativa ökningenn störst för Naturvetensk kap. Helårsstudenter Tabell 6: Helårsstudenter (HST) Totalt antal helårsstudenter % förändring Nivå 6 - varav grundnivå varav avancerad nivå Program/Kurs - varav studerande på program varav studerande på kurser Distans varav lärcentrum (LC) varav nät Källa: Ladok Antalet helårsstudenterr (HST) har ökat med cirka 35 mellan 29 och 211. Antalet HST för distansstudenter har minskat under perioden. 5 En unik individ kan förekomma inom flera utbildningsområden. Summan blir därför mycket högre än det faktiska antalet studenter. 6 I totalt antal helårsstudenter ingår också ett mindre antal helårsstudenter på utbildning som ej är klassadd som grundnivåå eller avancerad nivå. 14

17 211/967 A31 Tabell 7: Helårsstudenter (HST) perr utbildningsområde % förändring Naturvetenskap Teknik Humaniora Samhällsvetenskap Juridik Undervisning Medicin Vård Design Media Övrigt Källa: Ladok Antalet helårsstudenterr (HST) ökar inom nästan samtliga utbildningsområden Samhällsvetenskap utgör drygt 28 procent av totala antalet HST (se tabell 6) Helårsprestationer Tabell 8: Helårsprestationer (HPR) % förändring Totalt antal helårsprestationerr Nivå 7 - varav grundnivå - varav avancerad nivå Program/Kurs - varav studerande på program - varav studerande på kurser Distans - varav lärcentrum (LC) - varav nät Källa: Ladok Antalet helårsprestationer (HPR) har ökat medd 13 procent perioden , 2 vilket delvis förklaras av periodens HST-ökning. Särskiltt markant ärr den relativaa HPR-ökningen för utbildning på avancerad nivå. 7 I totalt antal helårsprestationer ingår också ett mindre antal helårsprestationer på utbildning som ej är klassad som grundnivå eller avancerad nivå. 15

18 211/967 A31 Tabell 9: Helårsprestationer (HPR) per utbildningsområde % förändring Naturvetenskap Teknik Humaniora Samhällsvetenskap Juridik Undervisning Medicin Vård Design Media Övrigt Källa: Ladok Antalet helårsprestationer har ökatt inom nästan samtliga utbildningso områden ochh är delvis en följd av HST-ökningar under perioden. Tabell 1: Genomströmning i utbildningarna - helårsprestationer/helårsstudenter Totalt (%) Program (%) Kurser (%) Distans (%) Källa: Ladok, HPR- och HST-värden Prestationsgraden för högskolans utbildningar r totalt minskar något från 81 procent 21 till 8 procent år 211, men för perioden ökar dock prestationsgraden. Efterfrågan på högskolans utbildningar Tabell 11: Ansökningar till Högskolan Väst, nationell antagning VT Sökande totalt (individer) varav program 969 varav kurs Sökande i 1:a hand totalt varav 1:a hand program 228 varav 1:a hand kurs 2 25 Källa: VHS HT VTT HT VT HT Antal sökande har ökat påtagligt under perioden , sökande totalt har ökat med 32 procent när det gäller höstterminer. Högskolans antagningg till program är starkt koncentreradk d till höstterminer och när det gäller antalet sökande i första hand till program (höstterminer) så är ökningen 9 procent under perioden, motsvarande för sökande totalt till program är en ökning med m 29 procent, den största delen av ökningenn kom dock att ske mellan 29 och Sökande totalt (individer) är lägre än summan av varav program och varav kurs, då vissa individer söker både program och kurs. 16

19 211/967 A31 Forskning och utbildning på forskarnivå Forskning och forskningsmedel 211 har varit ett framgångsrikt år för forskningen vid Högskolan Väst. De externa forskningsbidragen fortsätter att ligga väl över det statliga anslaget, och uppgick för 211 till 55 procent av den totala t forskningsfinansieringen på högskolan. När det gäller den konkurrensutsatta, kvalitetsbaserade omfördelning av del av det statligaa forskningsanslaget som regeringenn tillämpat sedan 21 har Högskolan Väst kommit mycket väl ut. Högskolan har valt att profilera två stycken prioriterade, så kallade vitala forskningsmiljöer: Produktionsteknik Väst och Lärande i och förr det nya arbetslivet, LINA. Produktionsteknik Väst fokuserar främst forskning om produktionsprocesser för verkstadsindustrin. Mann bedriver sin verksamhet vid Produktionstekniskt Centrum, PTC, på Innovatum i Trollhättan. T. Forskningsmiljön är organiserad i flera tematiska, projektövergripande intresseområdesgrupper. Inomm den mångvetenskapliga forskningsmiljön LINA studeras bland annat kopplingarna mellan arbetslivets kompetensutvecklingsbehov och arbetsplatsen ns och akademins lärande. Inom miljön finns tre temaområden identifierade: Det goda arbetslivet, Kompetens i förändring samt Det nya lärosätet. Under året har högskolans forskare erhållit nya anslag för forskningsprogram ochh -projekt från bl.a. KK-stiftelsen, FAS, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Tillväxtverket/EU:s strukturfonder, Stiftelsen Marcus och Amelia Wallenbergs Minnesfond, ESF-rådet/ /Europeiskaa integrationsfonden, EU:s Interreg IV A-program och Länsförsäkringar. Trollhättans stad har fortsatt finansierat dett docentmeriteringsprogram som inleddes 21 och även beslutat att programmet p skall löpa vidare 212. Antalet refereegranskade vetenskapliga publikationer från forskare vidd Högskolann Väst uppgick under 211 till 59. Diagram: Externa forskningsfinansiärer 211 Vetenskapsrådet 3% Övriga 15% Västra Götalandsregionen 4% KK-stiftelsen 28% EU:s ramprogram 6% EU, regionala fonden 9% Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 12% Vinnova 23% 17

20 211/967 A31 Inspel till kommande proposition Inför den forsknings- och innovationspolitiskaa proposition som väntas hösten 212 bad utbildningsministern om inspel från de enskilda lärosätena. Högskolan Väst skickade strax innan jul ett omfattande svar till utbildningsdepartementet.. Det fokuserade dels högskolans prioriterade forskningsområden, och dels filosofi och struktur för arbetet med nyttiggörande av ny kunskap. Finansiering för innovationsprojekt Under året har högskolan också tagit nya steg i arbetet för nyttiggörande av forskning. I juni beviljade Tillväxtverket högskolan 5,2 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond för projektet PTC Innovation. Projektet fokuserar på kommersialisering av tekniska forskningsresultat vilka kan behöva anpassas till förutsättningarna i industrin. I projektet tillämpas en ny arbetsmodela ll som löser organisatoriska, ekonomiska och juridiska problem förknippade med denna överbryggningsproblematik. Forskaren ges tid att fortsätta jobba med resultaten och i samverkan med m företagg omsätta dem i produktion. Ny centrumbildning En ny centrumbildning etablerades vid Högskolan Väst under året. Det D gäller Centrum för Salutogenes där man arbetar med att utveckla utbildning och forskning på det hälsofrämjandee området. Till centret har knutits ett vetenskapligt råd. Tillstånd att utfärda forskarexamen inom två områden En av årets allra viktigaste milstolpar för Högskolan Väst var beskeden från Högskoleverket i juni och augusti att verket beviljade högskolan tillståndd att utfärda examen på forskarnivå inom områdena arbetsintegrerat lärande respektive produktionsteknik. För Forsknings- och forskarutbildningsnämnden liksom för de vitala forskningsmiljöerna Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA, och Produktionsteknik Väst, PTV, har de nyvunnaa forskarexamenstillstånden haft stor påverkan på arbetet under året. Ämnet Produktionsteknik inrättades som forskarutbildningsämne av rektor i december 211, och ämnena Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande respektive Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande planeras för inrättande under februari 212. Efter antagning av doktorander blir det officiell start av de egna forskarutbildningskurserna från ochh med höstterminen 212. Finansiering av de nuvarande forskarstuderandes löner Finansieringen av de forskarstuderandes 9 löner kan relativt enkelt brytas upp i anslagsmedel och extern finansiering. Räknat per vetenskapsområde dominerar de externa anslagen inomm tekniksektorn, emedan det omvända gäller inom samhällsvetenskap. När uppgifterna sammanställs erhålls följande tabell: t 9 De forskarstuderande bedriver studier på andra lärosäten. 18

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för perioden (6 bilagor) 2014-02-21 2015 2017 EKO 2013/82 1. Sammanfattande bedömning Den spetskompetens som Konstfack förvaltar inom det bild-

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Högre utbildning under tjugo år

Högre utbildning under tjugo år Högre utbildning under tjugo år Betänkande av Utredningen om högskolans utbildningsutbud Stockholm 2015 SOU 2015:70 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer