20 årsredo 11 visning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 årsredo 11 visning"

Transkript

1 211 årsredovisning

2

3 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter Dimensionering av lärarutbildning Studentinflytande Breddad rekrytering Utbildning i siffror NG OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Forskning och forskningsmedel TERRAPPORTERING... 2 Kvalitetsarbete... 2 Samverkan Internationalisering Hållbar utveckling Jämställdhet Högskolan Västs nationella uppdrag att utveckla högskolepedagogiken avseende arbetsintegrerat lärande (AIL) Kompetensförsörjning Sjukfrånvaro MHETENS PRESTATIONER UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD N FORSKNIN ÖVRIG ÅT VERKSAM FINANSIELL REDOVISNING T LUT Resultaträkning Balansräkning Resultat per verksamhetsgrenar Anslagsredovisning SUPPLYSNINGAR OCH NOTER Notförteckning Fond- och egendomsförvaltning Erhållna gåvor och donationer Redovisning av högskolestyrelsens ledamöters ersättningar Uppgifter om styrelsen NSIERING I BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET... 5 FINANSIERAD VERKSAMHET/UPPDRAGSUTBILDNING EKONOMISK ÖVERSIKT ÅRSBOKSL TILLÄGGS SAMFINAN AVGIFTSF REDOVISNING AV TAKBELOPP AVSEENDE HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (ENLIGT BILAGA 36 I REGLERINGSBREV) VÄSENTLIGA UPPGIFTER... 54

4 211/967 A31 Tabeller Tabell 1: Lärarprogram vid Högskolan Väst samt antagnaa per programm hösten Tabell 2: Examina på grundnivå och avanceradd nivå Tabell 3: Antal program Tabell 4: Studenter (individer) Tabell 5: Studenter (individer) per utbildningsområde Tabell 6: Helårsstudenter (HST) Tabell 7: Helårsstudenter (HST) per utbildningsområde Tabell 8: Helårsprestationer (HPR) Tabell 9: Helårsprestationer (HPR) per utbildningsområde Tabell 1: Genomströmning i utbildningarna - helårsprestationer/helårsstudenterr Tabell 11: Ansökningar till Högskolan Väst, nationell antagning Tabell 12: Finansiering av forskarstuderande per vetenskapsområde 2112 (tkr) Tabell 13: Antalet avlagda examinaa på forskarnivå Tabell 14: Antalet in- och utresande studenterr Tabell 15: Antalet in- och utresande personal Tabell 16: Antal studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 17: Antal studenter per utbildningsområde, varav andel kvinnor Tabell 18: Doktorander med någon aktivitet , andel per kön Tabell 19: Antal anställda uppdelat t på kön, per 31/12 (exklusive timanställda) Tabell 2: Extern rekrytering av lärare uppdelat på kön... 3 Tabell 21: Befordran av lärare uppdelat på kön Tabell 22: Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid Tabell 23: Långtidssjukskrivning i % av total sjukfrånvaro Tabell 24: Prestationer, utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 25: Prestationer, forskning och utbildning på forskarnivå , tkr Tabell 26: Prestationerr Samverkan Tabell 27: Högskolans samfinansiering av bidragsfinansierade projektt Tabell 28: Avgiftsbelagd verksamhet år där intäkterna disponeras, tkr Tabell 29: Uppdragsutbildning, poänggivande

5 211/967 A31 Organisation Förkortningar HÖR = Högskoleråd VUUF = Verkställandee utskottet för f utbildning och forskning SUFF = Rektors samrådsorgan för UN, FFUN och Förvaltningen FFUN = Forsknings- och forskarutbildningsnämnden UN = Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå Inst EI = Institutionenn för ekonomi och IT Inst IS =Institutionen för individ och samhälle Inst OHK =Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Inst IV = Institutionenn för ingenjörsvetenskapp FAP = Forum för arbetsintegreratt lärande ochh Pedagogisk utveckling

6 ".. _... :.';;;'"i:..... iiiiiiiiiiiiiij... ;:...:::.... :... :... :: HOGSKOLAN VAST Diarienummer A31 Hogskolestyrelsen - Underskrifter Jag/Vi intygar att arsredovisningen ger en rattvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intiikter ochrnyndighetens ekonomiska stiillning. Trollhattan ~ Daniel Dynessen ---- Marie Radbo ~~ Kajsa Skold Thomas Satmark. V~?l- J hanna ~ erg \j ~~7f:-- Marianne T orner, vice ordf

7 211/967 A31 Rektors förord År 211 har för Högskolan Västs del präglats av framför allt två saker: erhållandet av två examenstillstånd inom forskarutbildningen (arbetsintegrerat lärande och o produktionsteknik) och de två olika beskeden om takbeloppet förr 212: enligt budgetpropositionen skulle det minska med 4 miljoner 212, men i samband med Saab Automobiles konkurs i december förlängdes de i två och ettt halvt år (om Riksdagen fattar det beslutet).. Trots de senaste årens expansion är Högskolan Väst fortfarande en avv de minsta högskolorna i landet och detta i ett område där behovett av omställning är både akut och långsiktigt, utbildningsnivån generellt är låg, behovet att välutbildad personal inom ett antal områden är högt och ungdomsarbetslösheten en av de högsta i landet. En viktig uppgift framöver för Högskolan Väst blir alltså att fortsatt argumentera för behovet av oförändrad eller än högre tillgänglighet för högskolestudier inom vårt omedelbara upptagningsområde ochh varför en självständig högskola ärr bäst skickad att utföra detta arbetee med kvalitet och relevans. Ny rektor och prorekto Året 211 medförde skifte i den övergripandee ledningen av högskolan. Den första juli fick högskolan en ny prorektor, Jan Theliander. Den första september fick högskolan enn ny rektor, Kerstin Norén. De har arbetat tillsammans under hösten och har (ännu) inte gjort någon uppdelning av ansvarsområden mellan sig. Utöver tidigare rektor Lars Ekedahl och prorektor Marita Johanson lämnade även högskoledirektör Rolf Johansson under året sitt uppdrag. Ett arbete med att se över rektors arbetsordning för ledningen påbörjades i slutet av året. Kvalitet Den nya omgången av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar är viktigare än någonsin, eftersom de inte bara kan ge extra medel till utbildningar som får VG, utan också därför att det har aviserats från f Utbildningsdepartementet att de ska bli strängare och att fler examenstillstånd ska ifrågasättas. Därför föreslår rektor inrättande av ett högskoleövergripande råd för utvärderingar som noga följer det nationella arbetet i frågan och kan ge råd och stöd till institutionerna. Det är också viktigt för oss att fortsätta vårt arbete med våra egna s.k. utvecklingsindikatorerr vilka utgör ett verktyg för att följa högskolanss verksamhet och utveckling inom flera f dimensioner. Samarbete med studentkåren Vid halvårsskiftet 21 upphörde kårobligatoriet i Sverige. Som en följd av detta utsåg högskolans styrelse Studentkåren vid Högskolan Väst till studentkår vid Högskolan Väst för de kommande tre åren, och ett samarbetsavtal slöts mellan högskolan och studentkåren. Ur ett e samarbetsperspektiv medförde denna förändring egentligen ingenting relationerna mellan studentkåren och högskolan är fortsatt f mycket goda. Avtalet mellan högskolan och studentkåren innebär bl.a. att högskolan ekonomiskt och personellt stöder studentkåren bl.a. för dess arbete med studiesociala och studiebevakande frågor. Studentkårens ordförande deltar sedan höstenn 211 i rektors beslutsmöten. Kerstin Norén Rektor 5

8 211/967 A31 Resultatredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan Väst har ettt brett utbildningsutbudd med ett spektrum av både b utbildningar inriktade mot yrken eller verksamhetsområden, och mer allmänt inriktade program och kurspaket på såväl grundnivå som avancerad nivå, samt ett varierat utbud avv fristående kurser för fort- f och vidareutbildning. Volymmässigt är samhällsvetenskap största utbildningsområde med nära n 3 procent av helårsstudenterna. Se vidare tabell 7. De senaste årens studentexpansionn vad gäller individer planade underr 211 ut något men produktionen i form av helårsstudenter fortsatte att öka något. Under året har individer vid något tillfälle studerat på Högskolan Väst. Totalt ger detta helårsstudenter (HST). Prestationsgraden sjönk en aning, från 81 till 8 procent. Andelen studerande på avancerad nivå fortsätter sakta men säkert att öka.. Under 211 utgjorde andelen helårsstudenter på avancerad nivå cirka 7,7 procent. Ett nytt treårigt grundutbildningsprogram startade höstterminen 211: Mäklarekonom 18 hp, en bred mäklarutbildning med nationalekonomi som huvudområde. Programmet blev mycket välsökt med fler än 1. sökande till 6 platser. Lärarutbildning Högskolan fick under 211 examenstillstånd för alla de fyra nya nivåerna av lärarexamina och antog till samtliga inriktningar hösten 211. Genom omfördelning av utbildningsplatser från lärosäten i vår närhet som inte erhöll rättigheterna fick vi i budgetpropositionen för 212 dessutom besked om 5 nya platser inom lärarutbildningen, med successiv uppbyggnad under tre årr till den nivån. Läs mer om lärarutbildning i avsnitt Dimensionering av lärarutbildning. Tillfälliga uppdraget upphörde och återkom Högskolan Väst har med bibehållet gott söktryck 1 upparbetat det tillfälliga, tvååriga utbildningsuppdrag om 6 helårsplatser som gällt för 21 och 211. Läs mer om detta i avsnitt Nya högskoleplatser. Under år 211 har Högskolan Väst fört en intensiv dialog med regeringen rörande möjligheten att förlänga eller permanenta det tillfälliga utbildningsuppdraget, i ljuset inte i minst avv arbetsmarknadsläget i Trollhättan och övriga Västsverige. I budgetpropositionen för 212 gav regeringenn emellertid tydligt besked om att det tillfälliga uppdraget inte skulle förlängas ytterligare. Härtill kom ettt antal övriga omfördelningar som planeras förr de 1 Totalt 1,1 be höriga förstahandssökande per antagen höstterminen 211. För kategorin "ej tidigare i högskolan" var söktrycket 1,3 behöriga förstahandssökande per antagen. Detta är strax över eller i nivå med det söktryckk som kan noteras för Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Örebro universitet och Högskolan i Jönköping. Bland landets alla högskolor med brett utbildningsutbud överträffas Högskolan Västss söktryck endast av Södertörns högskola och Högskolan i Borås. Nationella snittet låg på 1,1 respektive 1,4 behöriga förstahandssökande per antagen. 6

9 211/967 A31 kommande åren. Totalt visar budgetplaneringen för att Högskolan Väst står inför nedskärningar om 14 procent ellerr omkring 5 miljoner kronor. Ett omfattande analysarbete vad gäller utbildningsutbudett slutfördes därför under hösten, och ledde till att rektor fattade beslut om att ställa in eller lägga ned fyra stycken fleråriga grundutbildningsprogram inför höstterminen 212, liksom en mängd fristående kurser. Förberedelser för personalneddragningar inleddes under senhösten. Strax innann jul kom besked om attt de 6 tillfälliga platserna förlängs till att gälla a till och med 3 juni 214. Detta på grund av den akutaa situation som uppståttt i närregionen i koppling till Saab Automobiles konkurs. Ett grundutbildningsanslag om 356 miljoner kronor förutskickades för 212. Dock kvarstår det i BP 212 givna sparbetinget varför nivån 295 mkr i grundutbildn ningsanslag för 215 fortsatt gäller. Högskolan Västs studenter får jobb I början av december kom Högskoleverkets årliga etableringsundersökning, där studenters etablering på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen redovisas. Årets rapport avsågg etableringsåret 29. Bland alla lärosäten med brett utbildningsutbud placerade sig Högskolan Västs studenter påå delad andraplats efter Stockholms universitet. Inom några utbildningsområden var det en extra styrka att ha examenn från Högskolan Väst. Det gäller till exempel ekonomexamen (kandidatexamenn med ekonomi som huvudämne) där etableringsgraden var 9 procent för examinerade från Högskolan Väst. Det är den nationellt högsta etableringsgraden vid sidan av Örebro universitet som låg på sammaa nivå. Nationellt låg den genomsnittliga etableringsgraden för ekonomerna på 78 procent. Högskoleingenjörer med examen i maskinteknik från Högskolan Väst har också en hög etableringsgrad 9 procent. Det är näst bäst i landet efter Linköpings universitet (966 procent) och väl över det nationella snittet på 82 procent. Bland övriga högskoleingenjörer hade examinerade från Högskolan Väst den nationellt högsta etableringen 87 procent mot snittet på 788 procent. Stöd till studenter med funktionshinder Antalet studenter med funktionshinder ökar vid lärosätet. Det är framförallt gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder som ökar. Högskolan har under året utvecklatt resurserna avseende stöd till studenter med funktionshinder genom inköp av nya hjälpdatorer och bättre hjälpprogram. Två samordningsfunktioner om vardera 5 procent samt en assistent på 757 procent finns tillgängliga för att bistå studenterna i de dagliga studierna. Vid behov kopplas även en specialpedagog in i arbetet. Samarbetett med övriga studievägledare, studenthälsan och lärare har under året utvecklats och vi kan se att det ger resultat med en högre prestationsgr rad hos denna grupp av studenter. 7

10 211/967 A31 Nya högskoleplatser Mål Regleringsbrev för budgetåret 211. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Återrapporteri ing De universitet och o högskolorr som under 21 och 211 har tilldelats medel för nya högskoleplatser ska i årsredovisningen för 211 redovisa hur de ökade antalet högskoleplatserna har disponeratss samt i vilken utsträckning den ökade tillgången på utbildning har motsvarat studenternas efterfrågan. Högskolan kom 29 att erhålla 5 nya högskoleplatser avseende 21 och 211 som en följd av regeringens tillfälliga satsning på 1 nya högskoleplatser under 21 och 211. Sedan tillkom 5 nya högskoleplatser 21 och ytterligare 5 platserr 211 inom ramen för regeringens riktade satsning på 5 nya högskoleplatser i Västra Götaland under 21 och 211. En anpassning av utbildningsutbudet inom ramen för tillfälliga utbildningsplatserr för en period om två år måste ses i ljuset av ett lärosätess relativt långa planerings- och genomförandetider. En storr andel av såväl studenter som lärare är bundna till fleråriga utbildningsprogram. En planerad expansionn involverarr också en avvägning mellan tillgångg på rätt lärarkompetens, och studenternas förväntade efterfrågan på utbildning. Vidare så stod nästan alla lärosäten inklusive Högskolan Väst under 21/211 inför en situation där examenstillstånd skulle tilldelas för den nya lärarutbildni ingen med start höstterminen 211, vilket naturligtvis var en osäkerhetsfaktor vid dimensionering av utbildningsplatser. Högskolan Väst uppvisar de senaste åren en kraftfull expansion, ävenn mellan årenn 21 och 211 kom en viss ökning att ske, antalet helårsstudenter (HST) ökade med ca 5. Utfallet årr 211 om helårsstudenter (se tabell 6) ligger väl i nivå med tidigare prognoser samt planerade anpassningar av utbudet inom ramen för ovanstående tilldelning av platser. Ökningen har skett på relativt bred front och de flesta utbildningsområden uppvisar ett högre antal helårsstudenter 211 i jämförelse med 29 dåå regeringenn aviserade extra e medel för nya tillfälliga platser (se tabell 7) ). Antalet helårsstudenter är på en sådan nivå att anslagsbelastningen 211 med cirka 7 mnkr överstiger det takbelopp, inklusive tillfälliga medel för nya högskoleplatser, som enligt Regleringsbrevet anvisats högskolan. Högskolan har de senaste åren startat ett antall nya utbildningsprogram. Här kan bl.a. nämnas högskoleingenjörsprogram i industriell ekonomi och magisterprogramm i internationellt företagande som har utarbetats för att möta efterfrågan i omgivande samhälle. Vidare startade s högskolan 21 det treåriga programmet Socialpsykiatrisk vård, enn utbildning som får betraktas ha stor samhällsrelevans, då den tillgodoser en efterfrågad kompetenshöjning och förbereder för arbete a med människor med psykiskk ohälsa. Programmet kom inför höstterminen 21 att få över 7 sökande till 4 platser, motsvarande siffror höstterminen 211 var 645 sökande tilll 4 platser. Höstterminen 211 startade det treåriga programmet Mäklarekonom och det attraherade 1 65 sökande totalt, vilket ligger i nivå med några av högskolans, av tradition, mest sökta utbildningar, Socialpedagog och Sjuksköterska. Under perioden har antalet sökande totalt till högskoleingenjörsprogrammen ökat frånn 689 till 86, antalet sökande i första hand ligger konstant. Studenter på avancerad nivå utgör fortfarandee en liten andel vid högskolan, men antalet helårsstudenter fortsatte attt öka mellan 21 och 211, delvis som en följd av att ett antal a examenstillstånd tilldelats de senaste åren. Ökningenn kom dock, med stor sannolikhet, att begränsas genom införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter, betydligt färre studenter kom att börja på högskolanss internationella magister- och masterutbildningar höstterminen 211 jämfört med d höstterminen 21. 8

11 211/967 A31 En ökad efterfrågan på högskolans utbildningar (antalet sökande har ökat under flera års tid,, se tabell 11), har möjliggjort att högskolan kunnat anta fler studenter än tidigare på vissa program under åren 21 och 211. Studieavgifter för tredjelandsstudenter Mål Regleringsbrev för budgetåret 211. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Återrapportering I årsredovisningenn ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansieradee verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de d eventuella förändringar som s har skettt i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat. Studieavgiftsskyldiga studenter Vid högskolan studerade under höstterminen 211 fem betalande studenter från tredjeland. Intäkterna för studieavgifterna uppgår 211 till 295 tkr (se tabell 28). Tredjelandsstudenter som deltagit i utbildningg inom utbytesavtal var 7 till antalet, varav 59 under höstterminen 211. Inom utbytesavtal för samtliga länder förutom Kina råderr i dagsläget balans. För att på tre års sikt nå en balans inom avtalen med Kina harr under hösten 211 genomförts partnerbesök hos samtligaa våra partners där för att tydliggöra balanskravet ochh i den mån det behövts skriva om utbytesavtalen eller göra ett tilläggsavtal. Samarbetett med Migrationsverket skulle kunna utvecklas. Väntetiderna för visumm till de inkommande studenterna är alltför långa och processen utdragen och komplicerad. Ett önskvärt upplägg vore att utpekade handläggare utses hos Migrationsver rket för vart och ett av lärosätena. l På motsvarande sätt kan lärosätena utse specifika kontaktpersoner gentemot Migrationsverket. Det vore överhuvudtaget önskvärtt med ett förbättrat och utvecklat samarbete mellan de myndigheter (utbildningsanordnare, rekrytering, antagning, stipendie-/ visumhantering) vilka är involverade i processen med inresande studenter från tredjeland för attt välkomna och o underlätta för dessa studenter att studera i Sverige. Införandet av studieavgifter har påverkat antagningsprocessen vid Högskolan Väst i hög grad. Ett merarbete har tillförts både i den nationella och i den internationella antagningsoa omgången vilket kräver mer handläggarresurser. Administrationen av tredjelandsstudenterna har även påverkat arbetet inom ekonomifunktionen vid högskolan. 9

12 211/967 A31 Dimensionering av lärarutbildning Mål Universitet och högskolor som får utfärda lärarexamen ska planeraa för dimensioneringen av olika inriktningar och ämneskombinationer. Dimensioneringen ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala r behov. Återrapportering Åtgärder och vilkaa överväganden som har gjorts för att informera och vägleda v studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. Under 2111 har lärarutbildningen vid Högskolan Väst kompletterats med de sju nya lärarutbildningsprogram som lärosätet fick examenstillstånd för under 21/211. Högskolan Väst gav 211 därförr åtta stycken lärarutbildningsprogram: Tabell 1: Lärarprogram vid Högskolan Väst samtt antagna per program hösten 211 Lärarprogrammet (21-33 hp) (sedan 21) 2 Förskollärarprogrammet (21 hp) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (18 hp) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (24 hp) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (24 hp) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbetee i grundskolans årskurs 7-9 (27 hp) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbetee i gymnasieskolann (33 hp) Yrkeslärarprogrammet (9 hp) Källa: VHS - urval I samtliga lärarprogram görs val av ämne, inriktning och/ eller verksamhetsfält vidd ansökningstillfället. Inom ämneslärarutbildningarna ansöker studenterna om ett ingångsämne (svenska, engelska och samhällskunskap). Det andra, och i förekommande fall även det tredje, undervisningsämnet väljs under utbildningens gång. I den barn- och ungdomsvetenskapliga inriktningen inom Lärarprogrammet (21-33 hp) har studenterna möjlighet till val av specialiseringsämne och/ eller -område (termin 5) ). De specialiseringskurser som erbjuds är särskilt anpassade tilll programmet. Studenterna ges också möjlighet att läsa fristående kurser som specialisering. Lärarutbildningen har egna studievägledare som ger möjlighet till individuell vägledning vid samtliga s val (inklusive ansökan till programmen). Varje vårr anordnar lärosätet en lokal l utbildningsmässa för regionens gymnasieelever, där studievägledare, lärarrepresentanter och studentrepresentanterr är närvarande för att vägleda de blivande studenterna. Förutom den reguljära studievägledningen görs även andra aktiva insatser under lärarstudenternas studietid. Ämneslärarstudenterna har tidigt i utbildningen ett individuellt möte med programansvarig eller studievägledarna där en individuell studieplan upprättas. I samband med detta diskuteras möjligheter och begränsningar med olika ämnesval och ämneskombinationer. För de studenter (i den barn- och ungdomsvetenskapliga inriktningeni n inom Lärarprogrammet hp) som gör val av specialiseringskurser anordnas informationsträffar där programansvarig och studievägledare är närvarande. Individuella frågor följs också uppp av studievägledare ochh programansvarig. I de nya Förskollärar-och Grundlärarprogrammen ges inte möjlighet till individuella val i samma utsträckning som tidigare. Studenterna på grundlärarprogrammets inriktningar mot fritidshem och 2 Ingen antagning skedde HT 211 1

13 211/967 A31 årskurs 4-6 kommer dock senare att göra ett val av fördjupning. Här kommer vi att använda våra tidigare erfarenheter och presentera de val de kan göra genom bland annat a mässor, informationsmöten och introduktionsföreläsningar. Beträffandee den interna dimensioneringen av platser till de olika lärarprogrammen har vi sedan 29, då de nationella dimensioneringskonferenserna upphörde, ytterligare utvecklat våra dimensioneringsdiskussioner med avnämarna i regionen. Det görs genom vårt regionala utvecklingscenter, Forum för skolutveckling, som också samarbetar kring k utbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning. Förutom avnämarnas behov av framtida personal, diskuteras även behov av kompetensutveckling förr yrkesverksamma lärare. Studentinflytande Mål Högskolelagen 1 kap, 4 a Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbete med att vidareutveckla utbildningen. (SFS 2: 26) Studenterna vid Högskolan Väst erbjuds representation i samtliga berednings- och beslutsorgan enligt föreskrifterr i Högskoleförordningen. Månatliga möten hålls med rektor och rektors stab för att kontinuerligt tillse att kontakten mellan högskola och studenter hålls och utvecklas. Studentinflytande är en integrerad del i kvalitetsutvecklingsarbetet. Centralt här är det systematiska arbetet med kursvärderingar, kurs-introducerats. Det underlättar dels för studenterna att uttrycka synpunkter angående undervisningen, dels förväntas det att ge effektivare och kvalitativt bättre återkopplingar till och programutvärderingar. Underr året har ett t nytt webbaserat kursvärderingssystem studentgrupperna angående kursutveckling. Påå aggregerad nivå i programråd ochh nämnd underlättar kursvärderingssystemet utvärderande sammanställningar om undervisning och kursutveckling, vilket bland annat stödjer studentrepresentanternas arbete som deltagare i de d beredandee eller beslutande organen. Högskolan Väst har god studentrepresentationn i beredande och beslutande organ, men oavsett detta så är det för den enskilde studenten främst f i interaktion med lärarna somm inflytandet oftast realiseras. Ett sätt att ständigt söka förbättra möjligheterna till studentinflytande är därför d att vara drivande i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Högskolan har under året stärkt det pedagogiskap a stödet för lärarna l genom en omorganisation av det gemensamm ma Forum för arbetsintegrerat lärande ochh högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Studentkårens representanter deltar i olika utvecklingsinsatser för att bättre kunna anpassa verksamheter, utvärderingar m.m. utifrån studentens villkor i studiesituationen. Ersättning utgår för nedlagd arbetsinsats. En funktion som studentombud har under året tillsatts. Funktionen är ä knuten tilll Studenthälsan men med en specifik placering i Studentkårens lokaler under del av arbetsveckan. I rollen ingår att stödja studentkårens arbete, handleda kåraktiva samtt att finnas till hands ochh stödja studenter som på något sätt känner sig diskriminerade enligt diskrimineringslagen. 11

14 211/967 A31 Breddadd rekrytering Mål Högskolelagen 1 kap, 5 Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen tilll högskolan. (SFS 25:128) Högskolan har en studentpopulation som väl avspeglar befolkningens sammansättning i det primära upptagningsområdet. Högskolan Väst har också i ett nationellt perspektiv en högg andel studenter från hem utan akademisk tradition. En bred rekrytering som väl speglar omgivande samhälless sammansättning har varit och är fortsatt f en viktig grund i högskolans utvecklingsstrategierr mot visionen 215. Ett breddat rekryteringsperspektiv har därför även 211 genomsyrat planeringen och dimensioneringen av det operativa rekryteringsarbetet. Det innebär att högskolann under 2111 fortsatt har prioriterat t det personliga mötet med presumtiva studenter. I detta arbete är våra studentambassadörer av central betydelse. De antas genom en planerad rekryteringsprocess. Under 211 har ett 3-tal studentambassadörer varitt aktiva i högskolanss rekryteringsarbete. Studentambassadörerna genomförde under våren 211 ett 5-tal minimässor på skolor (gymnasieskolor, komvux och folkhögskolor) och arbetsförmedlingar inom främst Västra Götaland. I större kommuner som Göteborgs stad med stor segregering har r större fokus lagts på skolor med hög andel elever från hem utan akademisk tradition. Dessutom deltar högskolan i utbildningsmässan Kunskap och Framtid i Göteborg, dit drygt 1 besökare från området kommer. För fjärde året i rad genomfördes högskolans egen utbildningsmässa, Utbildning Väst. Mässan besöktes av cirka 2 5 elever från skolor främst i närregionen. Mässan syftar till att inspirera till högre studierr generellt varför också andra högskolor och universitet är inbjudna att delta. Under 211 deltog 18 universitet och högskolor, från Luleå Tekniska Högskola i norrr till Lunds Universitet i söder. Mässan syftar också till att bjuda in ochh få målgruppen oavsett bakgrund att känna sig välkommen och kunna delta i högskoleutbildning oavsett var man bor, vilken utbildning ens föräldrar har eller vilket land man kommerr ifrån. Ett breddat rekryteringsperspektiv är också tydligt när det gäller val avv kanaler för annonsering. Under 211 prioriterades, liksom föregående år, olikaa publika kanaler framför mer nischade kanaler. Högskolan har varit väl synlig i publika kanaler som trafikreklam och gratistidningar, det vill säga kanaler som når breda målgrupperr med olika bakgrund, har stor räckvidd och lågg kontaktkostnad. 211 har också präglats av fortsatt vidareutveckling g av utbildningsinformationen på och utbildningskatalog med målet att informationen ska vara korrekt, aktuell, begriplig, användbar, sökbar och tillgänglig (oavsett bakgrund och förutsättningar). 12

15 211/967 A31 Utbildning i siffror Avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå Tabell 2: Examina på grundnivå och avancerad nivå Totalt antal examina yrkesexamina a 3 - högskoleexamen - kandidat - magister - master Källa Ladok Antalet utfärdade examina har minskat något och det är då främst kandidatexamen som uppvisar lägre siffror. En av anledningarna är att antalet uttagg av dubbla examina har minskat, dvs. de som erhöll en yrkesexamen tog inte i samma utsträckning ut t generell examen, där såå hade varit möjligt. Noterbart är att Högskolan Väst för första gången har utfärdat examina på masternivå under 211. Högskolans utbildningsutbud Tabell 3: Antal program Antal (unika) program med start under året varav program mot högskoleexamen varav program mot kandidatexamen/motsv. yrkesexamen varav program på avancerad nivå Antalet program har ökat något under perioden, ökningenn kom att ske mellan 29 och 21. Antal individer i utbildning Tabell 4: Studenter (individer) Totalt antal individer Nivå % förändring varav grundnivå varav avancerad nivå Program/Kurs - varav studerande på program varav studerande på kurser Distans varav lärcentrum (LC) varav nät Källa: Ladok Antalet individer har ökat med 3 procent perioden Ökningen kom att ske mellan 3 inkl. 15 st me ed stöd av förordningen (211:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen 4 I totalt antal individer ingår också ett mindree antal individer på utbildning som ej är klassadd som grundnivå eller avancerad nivå. 13

16 211/967 A31 29 och 21. Noterbart är också att studenter på avancerad nivå har ökat med 36 procent under perioden. Antalet studenter som bedriver distansstudier utgör 211 cirka 33 procent av det totala antalett studenter, det är en minskning från 29 då motsvarande siffra var 388 procent. Tabell 5: Studenter (individer) per utbildningsområde % förändring Naturvetenskap Teknik Humaniora Samhällsvetenskap Juridik Undervisning Medicin Vård Design Media Övrigt Källa: Ladok Antalet studenter (individer) har ökat inom dee flesta utbildningsområden Bland de större utbildningsområdena är den relativa ökningenn störst för Naturvetensk kap. Helårsstudenter Tabell 6: Helårsstudenter (HST) Totalt antal helårsstudenter % förändring Nivå 6 - varav grundnivå varav avancerad nivå Program/Kurs - varav studerande på program varav studerande på kurser Distans varav lärcentrum (LC) varav nät Källa: Ladok Antalet helårsstudenterr (HST) har ökat med cirka 35 mellan 29 och 211. Antalet HST för distansstudenter har minskat under perioden. 5 En unik individ kan förekomma inom flera utbildningsområden. Summan blir därför mycket högre än det faktiska antalet studenter. 6 I totalt antal helårsstudenter ingår också ett mindre antal helårsstudenter på utbildning som ej är klassadd som grundnivåå eller avancerad nivå. 14

17 211/967 A31 Tabell 7: Helårsstudenter (HST) perr utbildningsområde % förändring Naturvetenskap Teknik Humaniora Samhällsvetenskap Juridik Undervisning Medicin Vård Design Media Övrigt Källa: Ladok Antalet helårsstudenterr (HST) ökar inom nästan samtliga utbildningsområden Samhällsvetenskap utgör drygt 28 procent av totala antalet HST (se tabell 6) Helårsprestationer Tabell 8: Helårsprestationer (HPR) % förändring Totalt antal helårsprestationerr Nivå 7 - varav grundnivå - varav avancerad nivå Program/Kurs - varav studerande på program - varav studerande på kurser Distans - varav lärcentrum (LC) - varav nät Källa: Ladok Antalet helårsprestationer (HPR) har ökat medd 13 procent perioden , 2 vilket delvis förklaras av periodens HST-ökning. Särskiltt markant ärr den relativaa HPR-ökningen för utbildning på avancerad nivå. 7 I totalt antal helårsprestationer ingår också ett mindre antal helårsprestationer på utbildning som ej är klassad som grundnivå eller avancerad nivå. 15

18 211/967 A31 Tabell 9: Helårsprestationer (HPR) per utbildningsområde % förändring Naturvetenskap Teknik Humaniora Samhällsvetenskap Juridik Undervisning Medicin Vård Design Media Övrigt Källa: Ladok Antalet helårsprestationer har ökatt inom nästan samtliga utbildningso områden ochh är delvis en följd av HST-ökningar under perioden. Tabell 1: Genomströmning i utbildningarna - helårsprestationer/helårsstudenter Totalt (%) Program (%) Kurser (%) Distans (%) Källa: Ladok, HPR- och HST-värden Prestationsgraden för högskolans utbildningar r totalt minskar något från 81 procent 21 till 8 procent år 211, men för perioden ökar dock prestationsgraden. Efterfrågan på högskolans utbildningar Tabell 11: Ansökningar till Högskolan Väst, nationell antagning VT Sökande totalt (individer) varav program 969 varav kurs Sökande i 1:a hand totalt varav 1:a hand program 228 varav 1:a hand kurs 2 25 Källa: VHS HT VTT HT VT HT Antal sökande har ökat påtagligt under perioden , sökande totalt har ökat med 32 procent när det gäller höstterminer. Högskolans antagningg till program är starkt koncentreradk d till höstterminer och när det gäller antalet sökande i första hand till program (höstterminer) så är ökningen 9 procent under perioden, motsvarande för sökande totalt till program är en ökning med m 29 procent, den största delen av ökningenn kom dock att ske mellan 29 och Sökande totalt (individer) är lägre än summan av varav program och varav kurs, då vissa individer söker både program och kurs. 16

19 211/967 A31 Forskning och utbildning på forskarnivå Forskning och forskningsmedel 211 har varit ett framgångsrikt år för forskningen vid Högskolan Väst. De externa forskningsbidragen fortsätter att ligga väl över det statliga anslaget, och uppgick för 211 till 55 procent av den totala t forskningsfinansieringen på högskolan. När det gäller den konkurrensutsatta, kvalitetsbaserade omfördelning av del av det statligaa forskningsanslaget som regeringenn tillämpat sedan 21 har Högskolan Väst kommit mycket väl ut. Högskolan har valt att profilera två stycken prioriterade, så kallade vitala forskningsmiljöer: Produktionsteknik Väst och Lärande i och förr det nya arbetslivet, LINA. Produktionsteknik Väst fokuserar främst forskning om produktionsprocesser för verkstadsindustrin. Mann bedriver sin verksamhet vid Produktionstekniskt Centrum, PTC, på Innovatum i Trollhättan. T. Forskningsmiljön är organiserad i flera tematiska, projektövergripande intresseområdesgrupper. Inomm den mångvetenskapliga forskningsmiljön LINA studeras bland annat kopplingarna mellan arbetslivets kompetensutvecklingsbehov och arbetsplatsen ns och akademins lärande. Inom miljön finns tre temaområden identifierade: Det goda arbetslivet, Kompetens i förändring samt Det nya lärosätet. Under året har högskolans forskare erhållit nya anslag för forskningsprogram ochh -projekt från bl.a. KK-stiftelsen, FAS, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Tillväxtverket/EU:s strukturfonder, Stiftelsen Marcus och Amelia Wallenbergs Minnesfond, ESF-rådet/ /Europeiskaa integrationsfonden, EU:s Interreg IV A-program och Länsförsäkringar. Trollhättans stad har fortsatt finansierat dett docentmeriteringsprogram som inleddes 21 och även beslutat att programmet p skall löpa vidare 212. Antalet refereegranskade vetenskapliga publikationer från forskare vidd Högskolann Väst uppgick under 211 till 59. Diagram: Externa forskningsfinansiärer 211 Vetenskapsrådet 3% Övriga 15% Västra Götalandsregionen 4% KK-stiftelsen 28% EU:s ramprogram 6% EU, regionala fonden 9% Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 12% Vinnova 23% 17

20 211/967 A31 Inspel till kommande proposition Inför den forsknings- och innovationspolitiskaa proposition som väntas hösten 212 bad utbildningsministern om inspel från de enskilda lärosätena. Högskolan Väst skickade strax innan jul ett omfattande svar till utbildningsdepartementet.. Det fokuserade dels högskolans prioriterade forskningsområden, och dels filosofi och struktur för arbetet med nyttiggörande av ny kunskap. Finansiering för innovationsprojekt Under året har högskolan också tagit nya steg i arbetet för nyttiggörande av forskning. I juni beviljade Tillväxtverket högskolan 5,2 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond för projektet PTC Innovation. Projektet fokuserar på kommersialisering av tekniska forskningsresultat vilka kan behöva anpassas till förutsättningarna i industrin. I projektet tillämpas en ny arbetsmodela ll som löser organisatoriska, ekonomiska och juridiska problem förknippade med denna överbryggningsproblematik. Forskaren ges tid att fortsätta jobba med resultaten och i samverkan med m företagg omsätta dem i produktion. Ny centrumbildning En ny centrumbildning etablerades vid Högskolan Väst under året. Det D gäller Centrum för Salutogenes där man arbetar med att utveckla utbildning och forskning på det hälsofrämjandee området. Till centret har knutits ett vetenskapligt råd. Tillstånd att utfärda forskarexamen inom två områden En av årets allra viktigaste milstolpar för Högskolan Väst var beskeden från Högskoleverket i juni och augusti att verket beviljade högskolan tillståndd att utfärda examen på forskarnivå inom områdena arbetsintegrerat lärande respektive produktionsteknik. För Forsknings- och forskarutbildningsnämnden liksom för de vitala forskningsmiljöerna Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA, och Produktionsteknik Väst, PTV, har de nyvunnaa forskarexamenstillstånden haft stor påverkan på arbetet under året. Ämnet Produktionsteknik inrättades som forskarutbildningsämne av rektor i december 211, och ämnena Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande respektive Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande planeras för inrättande under februari 212. Efter antagning av doktorander blir det officiell start av de egna forskarutbildningskurserna från ochh med höstterminen 212. Finansiering av de nuvarande forskarstuderandes löner Finansieringen av de forskarstuderandes 9 löner kan relativt enkelt brytas upp i anslagsmedel och extern finansiering. Räknat per vetenskapsområde dominerar de externa anslagen inomm tekniksektorn, emedan det omvända gäller inom samhällsvetenskap. När uppgifterna sammanställs erhålls följande tabell: t 9 De forskarstuderande bedriver studier på andra lärosäten. 18

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

201 årsredo 2 visning

201 årsredo 2 visning 2012 årsredovisning Innehåll Organisation... 4 Rektors förord... 5 Studentkårens tillbakablick... 6 RESULTATREDOVISNING... 7 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 7 Studieavgifter för tredjelandsstudenter...

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

201 Årsredo 3 visning

201 Årsredo 3 visning Årsredovisning 2013 Innehåll Organisation och nyckeltal... 5 Rektors förord... 6 Studentkårens tillbakablick... 7 RESULTATREDOVISNING... 8 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 8 Nya ingenjörsplatser...

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen -

VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen - VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen - Ett inspel inför Forsknings- och Innovationspropositionen 2012 SUHFs arbetsgrupp: Johan Sterte Luleå tekniska universitet Jan-Otto Carlsson Uppsala

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram RIKTLINJER Diarienummer: 40-388/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Grundutbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017 BTH-1.2.3-0330-2016 Beslutad av högskolestyrelsen 2016-12-12, 74 VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017 BTH:s verksamhetsplan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på en övergripande nivå

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

97 Utbud lärarutbildningen HT 12 VT 13

97 Utbud lärarutbildningen HT 12 VT 13 Missiv 2011-08-22 NUV 2011:5 97 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) 97 Utbud lärarutbildningen HT 12 VT 13 Inför läsåret 2012/2013 har Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) att fatta beslut om programutbudet

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Vad är ett universitet?

Vad är ett universitet? Vad är ett universitet? Webbteknisk introduktion (1IK415) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se GRATTIS! Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Sjunkande prestationsgrader i högskolan

Sjunkande prestationsgrader i högskolan Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2010-08-31 2010/10 Sjunkande prestationsgrader i högskolan Under den senaste femårsperioden har studenternas

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att utfärda lärarexamen.

Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att utfärda lärarexamen. Rektor Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Utvärderingsavdelningen Karin Järplid Linde BESLUT 2004-06-29 Reg.nr 641-1972-02 Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer