BÅTDAGSPROTOKOLL 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅTDAGSPROTOKOLL 2008"

Transkript

1 Datum BÅTDAGSPROTOKOLL 2008 Närvarande klubbar: Guövikens BK Hasslö BF Jernaviks SS Jämjö BK K-na Blekingeke SK Från: Sammanträde med Blekinge båtförbunds K-na Motorbåt SK medlemsklubbar- o sällskap Lyckeby BS Norje BK Tid: kl 1900 Nättraby BK Ronneby MK Ronneby SS Saxemara BK Plats: Folkhögskolan i Bräkne-Hoby Slättanäs BS Stärnö-Vindhamns BK Sunna BK Svaneviks Brf Sölvesborgsvikens BK Förbundsordföranden Tommy Engvall hälsade Blekinge Båtförbunds de 17 närvarande klubbars 31 ombud samt Lsty:s repr Fredrik Andreasson för välkomna till BBF:s Båtdag. Ordf förklarade därefter 2008 års Båtdag för öppnad. Fredrik informerade om Vattendirektivet och hur det påverkar miljön då främst hur Vi skall förhindra/minska utsläpp mm till att inte överstiga dagens nivå. 1. Upprop och fastställande av röstlängd. Förbundssekreteraren förrättade upprop och röstlängd fastställdes efter justering. Föredragningslistan ändras så att par 9 omfattar a och b. Fullmakter och röstlängd bifogas som bilaga till protokollet. 2. Val av Båtdagens ordförande och sekreterare. Valdes Tommy Engvall, Slättanäs BS som ordförande och Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS som sekreterare vid årets Båtdag. 3. Båtdagens behöriga utlysande. Fastställdes att Båtdagen var behörigen utlyst. 4. Val av justeringsmän. Valdes som justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera Båtdagens protokoll, Bengt Svensson, Svaneviks Brf och Knut Nilsson, Saxemara BK samt tillika vara rösträknare.

2 BÅTDAGSPROTOKOLL Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. Upplästes och godkändes. Redovisades bokslut för 2008, vilket biläggs protokollet. Frågades varför BBF betalar skatt som ideell och allmännyttig förening? Beslut: Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. Kassören undersöker möjligheten till skattebefrielse. 6. Revisorernas berättelse. Ordföranden, föredrog revisionsberättelsen. Upplästes och föreslogs ansvarsfrihet. 7. Beslut om ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 8. Fastställande av inkomst o utgiftsstat för Kassören, Hans Knutsson föredrog FS förslag till budget till verksamhetsåret Meddelades att SBU:s höjning av avgiften inte kommer att utdebiteras för 2009 men däremot uppdrogs FS, att föreslå höjning till Vårmötet 2009 för att verkställa en ev höjning från BBF till Båtdagen 2009 att gälla verksamhetsåret Båtdagens beslut: Budgeten fastställdes (bifogas protokollet). 9a. Förslag till stadgeändring. På uppdrag av Vårmötet 2008 föreslogs ändring av stadgarna så att suppleanterna i FS skall uppgå som ordinarie ledamöter, dvs inga suppleanter skall ingå i styrelsen. Likaså att Ordförande o kassör skall väljas växelsvis. Beslut: Fastställes. Förslaget bifogas protokollet. 9b. Val av förbundsstyrelse för Till ordförande för 2 år föreslogs: Till ledamöter för 2 år föreslogs: Tommy Engvall, Slättanäs BS, omval. Bengt Svensson, Svaneviks brf, omval. Martin Nordström, Slättanäs BS, omval. Knut Nilsson, Saxemara BK, nyval. Anita Zeliath, Pukaviks BK, nyval. Joanna Haraldsson, Pukaviks BK, nyval. Emil Bjäreborn, Slättanäs BS, nyval.

3 BÅTDAGSPROTOKOLL Till ledamot för 1 år föreslogs: Bertil Svedlund, K-na Blekingekesällskap, fylln.val. Beslut: Förslagen fastställs att ingå i förbundsstyrelsen. 10. Val av revisorer. Till revisor för 2 år föreslogs: Till revisorsuppleant för 1 år föreslogs: Beslut: Förslagen fastställs. Håkan Bengtsson, Slättanäs BS, omval. Jan-Olof Ahlström, Ronneby MK, omval. 11. Val av valberedning. Valberedningen avböjde omval. Föreslogs att i samband med utskick begära att klubarna skall inlämna namnförslag på lämpliga kandidater att väljas på 2009 år Vårmöte. Beslut: Fastställes. 12. Val av kommitteer och kontaktmän. Att ingå i ungdomskommitten föreslogs: Uppdrogs åt nya förbundsstyrelsen att vid konstitueringen utse ledamöter. Övriga adjungeras av kommittén Att ingå i info - kommitten föreslogs: Uppdrogs åt nya förbundsstyrelsen att vid konstitueringen utse ledamöter. Till att ingå i övriga kommitteer föreslogs: Uppdrogs åt nya förbundsstyrelsen att vid konstitueringen utse övriga. Beslut: Förslagen fastställs. 13. Inkomna motioner, förslag och framställningar. Föreslogs att väcka frågan om avgiftshöjning för att läggas fram för BBF:s Vårmöte Beslut: Förslaget fastställs. BBF:s bifogade motion om utökat försäkringsskydd vid särskilda tillfällen bl a läger motsv. anses besvarad och skall verkställas, då förslaget är redan inbakat i den av SBU:s föreslagna avgiftshöjningen. Motionen skickas inte, stannar inom BBF. Beslut: Förslaget fastställs. L Blomqvist visade o delade ut skärgårdskarta över Karlskrona kommun och uppmanade de närvarande att påverka sin kommun att utarbeta motsv som hjälp för bl a båtturister. Detta för en billig penning. Skall icke ses som konkurrent till det av Stigmännen framtagna sjökortet.

4 BÅTDAGSPROTOKOLL BBF:s årsprogram års program föredrogs. Dock med reservation för datumet för kursen i Bas-M o K. Årsprogrammet kommer att läggas ut på hemsidan. Vid lämpligt tillfälle skickas till klubbarna/sällskapen. Beslut: Årsprogrammet för 2009 fastställdes och biläggs protokollet. 15. Information från SBU. Informerades om att avgiften kommer att höjas from 2009 med 5 kr och att en obligatorisk olycksfallsförsäkring kommer då att ingå motsv den tidigare tilläggsförsäkringen. 16. Information från BBF:s besiktningsansvarige. Informerades vad som hänt inom säkerhetsbesiktningen i Blekinge. 20-talet båtar har besiktigats under 2008 även i år någon minskning. Under våren avhölls sedvanlig konferens för ombuden tillsammans med miljöombuden. FS planerar motsvarande under 2009, ev utökad med försäkringsombud. 17. Information ang Svenska Sjö AB:s båtförsäkring. T Engvall informerade att i och med den högre avgiften, kommer en obligatorisk olycksfallsförsäkring att ingå för samtliga medlemmar i klubbarna o förbundet. Förutsatt att det förs medlemsregister. 18. Information fr BBF:s Ungdomskommitté. Sjösportlägret genomfördes planenligt på Marinens fritidsläger, Skönstavik med 40-talet deltagare. Tråkigt var att alla som hade ansökt om medverkan inte fick plats. Kommittén hade för 2008 lagt lägret på olika nivåer, som under 2006 års koncept, vilket visade sig även i årfungera väl. Detta för att lägga olika nivåer på utbildningen där ex vis de äldre får mera en navigationsinriktat läger och de yngre mera sjövett och hur man vistas i skärgården års läger kommer att ligga i v Avslutning. Förbundsordföranden utdelade Trafik-Bores vpr (Seniorpriset) till Lars Hall, Svaneviks brf för hans insatsatser inom Båtlivet i Blekinge. Avgående valberedningen tackades också för de gångna åren för det gedigna arbete de utfört. Förbundsordföranden tackade de övriga närvarande för visat intresse och en givande Båtdag samt önskade även Ett Gott Nytt Båtår samt på återseende BBF:s Båtdag 2008 förklarades för avslutat.

5 BÅTDAGSPROTOKOLL Vid protokollet:... L E Blomqvist Förbundssekreterare Justeras:... Tommy Engvall Förbundsordförande. Bengt Svensson Svaneviks Brf Knut Nilsson Saxemara BK

6 BUDGETFÖRSLAG Bå/09 Bilaga till Båtdagsprotokoll 2008 INTÄKTER Budget/08 Utfall/08 Budget/09 Klubbavg Bidrag Infobladet Besprot Utbild/läger BBF Eskader 5000 Reseers SBU Ränteintäkter BBF Jubileum Övr bidrag Summa intäkter: KOSTNADER Inköp/inventarie Avg SBU Representation SBU Riksd/konf Möten Infobladet BBF Eskader Utbild/läger Resa BBF Resa SBU Hyra El Tfn Försäkringar Kontorsmtrl Trycksaker Uh/service/dator Porto Bankkostnader Medl.avg Övr.kostn. Inkl BBF jubileum Skatt Förbrukning Summa kostnader Jernavik Hans Knutson

7 Bilaga till Båtdagsprotokoll Förslag till Stadgeändring av Blekinge Båtförbunds stadgar. Vid 2008 års Vårmöte fastställdes att Blekinge Båtförbunds styrelses suppleanter skulle uppgå som ordinarie ledamöter, dvs inga suppleanter skall ingå i förbundsstyrelsen. Likaså att ordförande och kassör skall väljas växelvis. Ändringsförslag till stadgar vid Båtdagen Tidigare utformning av stadgan Förbundsstyrelsen skall bestå av följande ledamöter: Ordförande. Vice Ordförande. Sekreterare. Biträdande sekreterare/kassör. Kassör. Samt 8 st ordinarie ledamöter, vilka väljas för en tid av två år på så sätt att ordförande och biträdande kassör samt fyra ordinarie ledamöter väljs varje Båtdag med jämnt år och kassör jämte 6 st ordinarie ledamöter väljs vid udda årtal Förbundsstyrelsen skall bestå av följande ledamöter: Ordförande. Vice Ordförande. Sekreterare. Biträdande sekreterare/kassör. Kassör. Samt 4 st ordinarie ledamöter, vilka väljas för en tid av två år på så sätt att ordförande, kassör och biträdande kassör jämte en ordinarie ledamot väljs varje Båtdag med jämnt år och övriga väljs vid udda årtal. Fyra suppleanter väljs för en tid av ett år. På uppdrag av styrelsen Lyckeby Lars Erik Blomqvist Sekr.

8 Bilaga till Båtdagsprotokoll FÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN Förbundsstyrelsen sammanträder 1:a helgfria måndagen kl 1900, varje månad utom juni, juli, augusti och december. (10) Jan BBF-Utbildning i BasM o K, (SBU:s adm.program) 4 Mars SBU:s Båtting på båtmässan i Älvsjö. 7-8 Mars SBU:s Besiktnings- och Miljökonferenser. 28 Mars BBF:s Besiktnings, Miljö o Försäkringskonferenser. 4-5 April Båtriksdagen. 16 April BBF:s Vårsammanträde Juli BBF:s familjeeskader. Juli V 30 prel Juli Ungdomsledarträff. BBF:s Sjösportläger. 19 Nov BBF:s Båtdag/årsstämma

9 Röstlängd vid 2008 års Båtdag KLUBBNAMN ANT MEDL RÖSTTAL Båtd.ombud Inkom ASPÖ BÅTKLUBB BK LAGUNEN BK MONSUNEN CARLSCRONA BÅTESKADER 46 2 EDENRYDS BK FLORA BÅTKLUBB FÖRENINGEN CARLSCRONA VETERANBÅTAR GUÖVIKENS BK GÖ BÅTSÄLLSKAP HASSLÖ BÅTFÖRENING HJORTAHAMMARS BK HÄLLEVIKS BK JERNAVIKS SS JÄMJÖ BK KARLSKRONA BLEK EKESÄLLSKAP KARLSKRONA MOTORB SÄLLSK KARLSKRONA NAVIGATIONS SK KARLSKRONA SJÖSPORTKLUBB KARLSHAMNS SS KARLSKRONA JOLLEKLUBB KARLSKRONA KANOTKLUBB KARLSKRONA SS KRISTIANOPELS BK LYCKEBY BS MARINENS BK MÖRRUMS BRUKS BK NORJE BK NÄTTRABY BK OLOFSTRÖMS BK 38 2 PANTARHOLMENS BK PUKAVIKS BK RISANÄS BÅTSÄLLSKAP RONNEBY MK RONNEBY SS SAXEMARA BÅTKLUBB SLÄTTANÄS BS STURKÖ BS STÄRNÖ VINDHAMNS BK SUNNA BK SVANEVIKS BF

10 SÖLVESBORGS SS SÖLVESBORGSVIKENS BK TALLEBRYGGANS BK TORHAMNS BS TRUMMENÄS BK TYSKA BRYGGAREG:D BK TOTALER

11

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer