Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011"

Transkript

1 Vanda stad Utvärderingsberättelse Revisionsnämnden

2 Innehållsförteckning SAMMANDRAG REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens uppgifter Revisionsnämndens sammansättning Revisionsnämndens verksamhet UPPFÖLJNING AV OBSERVATIONERNA I UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN Svaren till utvärderings-berättelsen för år Anmärkningar i fråga om rapporteringen av målen Anmärkningar i fråga om mätningen av målen Målet kan inte utvärderas Övriga observationer LEDARSKAPET I FOKUS De stora städernas bindande årsmålsättningar Inledning Vanda stad Utfallet av målsättningen för 2011 i Vanda Allmänna observationer om målsättningen Anmärkningar i fråga om rapporteringen av målen Anmärkningar i fråga om mätinstrumenten för målen Övriga observationer om målsättningen Analys av målsättningen Personalledarskap Produktivitetsprogrammets utfall Konsekvensanalyser ur jämställdhetsperspektiv under verksamhetsåret EKONOMIN I FOKUS Ekonomisk utvärdering Stadsstrategins årsmål för ekonomin Stadskoncernens ekonomi och bokslut Stadens ekonomi och bokslut Budgetens utfall Stadens bokslut Affärsverken Jämförelse mellan de stora städerna Betraktelse över investeringar och lånebelopp Köp och försäljning av fast egendom Finansieringsväsendet VERKSAMHETEN I FOKUS Stadskoncernen Utvärdering av miljömålen i huvudstadsregionen: begränsning av klimatförändringen, ett rent Östersjön och ett sammanhängande grönområdesnätverk Bekämpning av den grå ekonomin i Vanda stad Gemensamt utvärderingsmöte för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM:s och Vandas revisionsnämnder Vanda stads ansvarstagande för miljön i fråga om vattendragen i närheten av flygplatsen Övriga iakttagelser och bedömningar Vanda stads information Vanda stads internationella verksamhet Vanda Energi Ab Affärsverket för mun- och tandhälsa Affärsverket Företagshälsan i Vanda Vuxensocialarbetet: inkomststödet, den sociala kreditgivningen och boendeservicen Handikappservicen och sjukhustjänsterna Markanvändningens verksamhetsområde Biblioteks- och informationstjänster Dokumenthantering och projektet för centralisering av registraturfunktioner REVISIONSNÄMNDENS STÄLLNINGSTAGANDE TILL REVISORNS IAKTTAGELSER REVISIONSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL STADSFULLMÄKTIGE UNDERSKRIFTER...84 FÖRKORTNINGAR...85

3 SAMMANDRAG 1) År 2011 var händelserikt ur ett ledningsperspektiv. Fullmäktige valde stadsdirektör till staden hela två gånger. Också en biträdande stadsdirektör lämnade sin post. Tack vare sin skickliga ledning och personal bevarade Vanda ändå sin handlingskraft. Utvecklingen av ledningssystemet har dock inte kunnat framskrida i samma takt som i en situation utan störande element. Inledandet av kommunreformen och arbetet med att utarbeta utredningar i anslutning till den har gjort utmaningen större. I enlighet med målen för 2011 hade fullmäktige i januari 2011 utifrån HeVa-utredningen beslutat att inte inleda en utredning om en sammanslagning av Helsingfors och Vanda i enlighet med kommunindelningslagen. Inledandet av arbetet med att utarbeta en gemensam generalplan för tre städer var också något utöver det vanliga. Helsingfors, Sibbo och Vanda började utarbeta en generalplan för Östersundomområdet. 2) I stadens balansräkning förekommer inget underskott som saknar täckning. Av denna anledning ger inte revisionsnämnden något utlåtande om täckning i enlighet med kommunallagen. I likhet med föregående år fäster nämnden stor uppmärksamhet vid den ekonomiska situationen i Vanda och i synnerhet vid ökningen av lånebeloppet på grund av risker i samband med skötseln av lån. Skuldsättningen på grund av stadens egna investeringar samt den externa osäkerheten över den ekonomiska utvecklingen under räkenskapsåret ökar också trycket på att få kontroll över ekonomin i Vanda. Revisionsnämnden har granskat inkomstfinansieringen och konstaterat att den är otillräcklig i förhållande till de totala utgifterna. Vanda klarade fortfarande av att täcka sin driftsekonomi med verksamhetsinkomster och skattefinansiering. I förhållande till budgeten utföll skattefinansieringen mer än hundraprocentigt. På basis av det stresstest för kommunekonomin som finansministeriet utarbetat i anslutning till kommunstrukturreformen placerade sig Vanda högre än huvudstaden när det gäller stadens ekonomi och utveckling. Staden har under 2012 börjat utarbeta ett ekonomioch skuldprogram. Det är av yttersta vikt att det lyckas. 3) Den efter räkenskapsåret tillträdda stadsdirektören har utöver ekonomi också produktivitet som prioriteringsområde. I Vanda har det vidtagits många produktivitetsåtgärder och arbetet med att genomföra åtgärderna bör fortsätta. Problemet när det gäller uppföljningen av produktivitetsutvecklingen ligger i dess mätbarhet. Ofta framförs det kritik mot uppföljning av produktivitet enbart mätt i euro. Kvaliteten är en viktig del av den offentliga servicen och dess resultat, men enligt revisionsnämndens uppfattning ska den ändå inte få utgöra ett hinder för mätningen av produktiviteten och dess utveckling. I själva verket bör mätningen av produktiviteten starta på gräsrotsnivå, dvs. som en uppdelning av information. Det har gjorts en uppskattning om att hälften av den eftersträvade tillväxten skulle kunna uppnås med hjälp av kunskapshantering. 4) Vanda satsar på utveckling av sitt ledningssystem. Personalledning är en viktig del av ledningssystemet. Med dessa åtgärder kan man på ett avsevärt sätt öka resultaten i organisationens verksamhet. Dessutom är det ur personalens synvinkel fråga om att vara motiverad och förstå sitt agerande som en del av en helhet. Ett fungerande ledningssystem garanterar riktiga beslut och ökar effektiviteten och produktiviteten. Likaså ska belönandet uttryckligen stödja förverkligandet av stadens strategiska mål, bland annat utvecklingen av produktiviteten och förbättrandet av sysselsättningen. Personalledningen har en stor inverkan på ovan nämnda delaktighetsprocess och leder genom tydliga mål också till en minskning av frånvaron. 5) Revisionsnämnden konstaterar att Vandas strategiprocess och de mål som uppställts för genomförandet av strategin har fungerat relativt väl. Jämfört med de övriga städerna kan man konstatera att delarna anpassats bättre till varandra och därmed finns det i jämförelse med de övriga städerna inte något särskilt utvecklingsobjekt att fokusera på. I enkäten gavs det sämsta betyget åt mätningen av målen, men även med det lyckades man i Vanda över genomsnittsnivå. En bland de sämst uppnådda men med tanke på målets utfall viktigaste aspekterna är att det finns ekonomiska möjligheter att uppnå målet. Är det med an- 1

4 dra ord förnuftigt att sätta upp ett till sitt ekonomiska perspektiv omöjligt mål? Verksamheten kan inte styras i en riktning som staden inte har råd med. Vid uppställandet av mål ska de ekonomiska resurserna för att uppnå målet gestaltas. Ifall resurser saknas eller de går till att genomföra lagstadgade uppgifter finns det ingen möjlighet att sätta upp sådana mål för den överskridande delen som är avsedda att uppnås. Kommuninvånarnas behov och tjänster ska vara utgångspunkt för verksamheten. Verksamheten ska styras i kommuninvånarnas riktning. I enkäten för år 2010 lyfte ledamöterna fram behovet av att på ett bättre sätt lyssna på kommuninvånarna och göra dem delaktiga både när det gäller att sätta upp mål och i utvärderingsprocessen. I fortsättningen ska det fästas uppmärksamhet vid att identifiera och bedöma faktorer (risker) som utgör ett hot mot de strategiska målens utfall. Dessutom skulle det krävas tydligare ägarpolitiska riktlinjer och verksamhetssätt som garanterar att det tas hänsyn till de ägarpolitiska riktlinjerna i beslutsfattandet. I Vanda pågår under ledning av den nya stadsdirektören en ny process för utvärdering av den strategiska ledningen. Stadens mål är att med hjälp av ett mindre omfattande strategiskt verktyg skapa en gemensam vilja som redskap för ledarskapet. 6) För år 2011 uppställdes 38 strategiska mål, varav enligt rapporteringen 22 mål uppnåddes helt och 11 mål uppnåddes ganska bra eller i viss mån. Fem mål uppnåddes inte alls. Revisionsnämnden var oenig om utfallet av ett mål och dessutom gav nämnden en anmärkning om mätkriterier i fråga om två andra mål. I sin helhet var måluppsättningen och rapporteringen ganska lyckad år Det är möjligt att minska antalet mål genom att gallra bland dem eller sammanföra överlappande mål. 7) I huvudstadsregionenens gemensamma utvärdering utvärderades tre miljömål: Begränsning av klimatförändringen, ett rent Östersjön och ett sammanhängande grönområdesnätverk. Utvärderingen var inriktad på förverkligandet av mål och målens utfall i huvudstadsregionens städer (Esbo, Helsingfors och Vanda). Städerna hade i sina strategier tydligt tagit upp ansvaret för miljön och förbundit sig till att förverkliga miljömål genom sina egna strategier och olika program och avtal. Flera olika åtgärder på olika nivåer har nu vidtagits för att målen ska uppnås. Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp per invånare utvecklades i den senaste mätningen i linje med målet i klimatstrategin. Utsläppen påverkas dock av många faktorer och det är svårt att förutse hur utsläppen utvecklas i framtiden. Staden släpar efter i fråga om klimatstrategins energiinbesparningsmål. Målen för luftvård har åren förverkligats i städerna nästintill enligt planerna. Endast ett av de uppställda gränsvärdesmålen hade ännu inte nåtts i Helsingfors centrum. Samtliga städer i huvudstadsregionen har utarbetat egna åtgärdsprogram för att främja ett rent Östersjön. Det kommer att vara en utmaning att rotfästa åtgärderna till att bli en del av städernas normala verksamhet. I städernas grönområdessamarbete ligger fokus på samarbete i områdesplaneringen i fråga om gränsområden. När huvudstadsregionens gemensamma generalplanearbete blir aktuellt kommer en del av detta arbete att bestå av gemensam grönområdesplanering som omfattar hela huvudstadsregionen. Städerna har tämligen kringskurna möjligheter att påverka begränsandet av klimatförändringen och förbättrandet av situationen i Östersjön. I städernas verksamhet betonas emellertid hur viktiga målen är och synligheten hos städernas arbete borde förbättras. Särskilt i fråga om förverkligandet av målen som ställts upp för begränsningen av klimatförändringen är det viktigt att få alla aktörer i området att samarbeta. 8) Vanda Vatten Ab slogs samman med HRM år Man har framskridit i arbetet med att uppnå de mål som ställts upp för sammanslagningen. Man har uppnått synergifördelar och detta arbete fortsätter. Revisionsnämnden betonar vikten av samarbetet mellan staden och HRM i utvecklandet av Vandas vattenförsörjning och planeringen och genomförandet av investeringar. Inom planläggning och markanvändning ställs det krav på täthet liksom inom byggande av kommunalteknik. Utbyggnads- och saneringsinvesteringar för nätverk bör samordnas med investeringsprogrammet för Vandas kommunalteknik. Linjeledningens uppföljning av hur målen för sammanslagningen uppfylls är mycket viktig. Också HRM ska rapportera om hur samarbetet fungerar till Vanda och övriga medlemskommuner. 2

5 För att ägarstyrningen ska lyckas ska städerna tillsammans bereda mål som sätts upp för samkommunens verksamhet. Olika mål för respektive stad är svåra att föra vidare. Vid investeringar strävar man efter jämlikhet och alla städer behandlas på samma sätt. HRM är skyldig att ordna vattenförsörjning för samtliga parter och verksamheten ska följa lagen. 9) Det juridiska ansvaret i anslutning till ytvatten omfattar inte i vår lagstiftning bestämmelser om återställande enligt principen om förorenarens ansvar om föroreningen har orsakats med tillstånd och om föroreningen inte konstaterats vara betydande. Sådana vattendragsförorenande utsläpp som med tillstånd har avletts till vattendrag utan att bryta mot villkoren i tillståndet är så kallade lagliga skador som det är omöjligt att ingripa i med straffrättsliga metoder och förvaltningstvångsåtgärder, om den redan en gång nämnda tröskeln för betydande förorening inte överskrids. På grund av ovanstående omständigheter skulle de offentligrättsliga ansvarsgrunderna i fråga om orsakande av förorening som rådde under den rättsliga situation som föregick det nya miljötillståndet endast kunnat förverkligas via ersättningsbestämmelser. Det är alltså otvetydigt att man med förvaltningsmetoder inte har förmått ingripa i den ekologiska situationen i Kallbäcken och att tillsynsmyndigheterna ELY-centralen och Vanda stad inte har försummat bevakningen av allmänna miljöintressen. Miljöcentralen i Vanda har i flera avseenden agerat aktivt i ärenden förknippade med Helsingfors-Vandas tillstånd för avledning av avloppsvatten. 10) Vanda stad har aktivt främjat jämställdhetsarbetet. Man har kommit igång ordentligt med konsekvensanalyserna ur jämställdhetsperspektiv och arbetet bör fortsätta så att det utökas och fördjupas. Även centralförvaltningen bör redan i inledningsfasen analysera åtminstone ett mål ur genusperspektiv. Samtidigt bör analysen integreras så att den ingår i den dagliga verksamheten. Konsekvensanalyserna ur jämställdhetsperspektiv möjliggörs av att man samlar in uppgifter enligt kön och utvecklar statistikföringen. Med hjälp av utvärdering kan tjänsternas kvalitet och tjänsternas inriktning förbättras. 11) Urvalet av medel som kan tillgripas mot den grå ekonomin utökas inom den närmaste framtiden i och med lagändringar. Införandet av skattenummer inom byggsektorn och den växande skyldigheten att lämna in anmälan till skattemyndigheten ökar också stadens skyldigheter. Stadsdirektören har betonat vikten av linjeförvaltningens åtgärder i bekämpningen av den grå ekonomin. 12) I Vanda har informationen delats upp så att utöver resultatområdet för information har verksamhetsområdena egen informationspersonal. Verksamhetsområdena och resultatområdet för information samarbetar i olika arbetsgrupper för att planera information och marknadsföring. Resultatområdet för information har också gett allmänna anvisningar i anslutning till informationen i Vanda, med vilka man syftar till att Vandas information är smidig och lyckad i olika slags informationssammanhang. I Vanda har flera projekt genomförts i anslutning till information, det senaste var förnyelsen av Vandas webbplats år Uppdateringen av stadens informationsstrategi påbörjades år I vissa informationssammanhang skulle det vara till fördel om staden skulle ha mer bindande anvisningar än i dagsläget och en gemensam verksamhetsmodell. Sådana anvisningar och en sådan verksamhetsmodell skulle man kunna utforma t.ex. i samband med den år 2011 påbörjade uppdateringen av informationsstrategin. 13) För att utvecklas behöver Vanda också internationella kontakter. Internationell verksamhet bedrivs både i centralförvaltningen och verksamhetsområdena, koncernbolag och gemensamma projekt t.ex. tillsammans med andra städer eller med bolag som förvaltas av dem. Ett fungerande rapporteringssystem skulle åtminstone underlätta uppföljningen av projekt som förvaltas av staden. 14) Vanda Vattens leveranssäkerhet i fråga om el och värme har legat på en god nivå och man strävar efter att fortlöpande utveckla leveranssäkerheten. Bolaget har också de senaste åren nått goda ekonomiska resultat. Vanda Energi håller på att bygga ett nytt avfallskraftverk som drivs med blandavfall och som avsevärt förnyar bolagets produktionsstruktur när det blir färdigt. Det nya kraftverket är också en viktig sats- 3

6 ning i miljövänlighet och samtidigt skaffar man sig beredskap inför de allt striktare utsläppsförpliktelserna. I och med att avfallskraftverket tas i användning minskar bolagets koldioxidutsläpp med ca 20 procent och samtidigt ökar bolagets andel förnybar energiproduktion till 30 procent från dagens åtta procent. 15) Med grundandet av affärsverket för mun- och tandhälsa försökte man åstadkomma effektivare verksamhet, förbättrad kostnadseffektivitet, en mer självständig position än tidigare och förstärkt rekrytering till enheten. Målen har uppnåtts i alla fall i viss mån. Det fanns under delar av året problem med att hålla tidtabellerna enligt vårdgarantilagstiftningen. Den starka konkurrensen inom sektorn i dagsläget skapar en utmaning för rekryteringen av personal. 16) I Vanda betalades totalt 41,2 miljoner euro ut i utkomststöd år 2011, varav andelen grundläggande utkomststöd uppgick till ca 85 procent. Andelen personer som fick utkomststöd i över tio månader var 39 procent av alla stödtagare. Arbetslöshet och dyra boendekostnader påverkar kostnaderna för utkomststöd. Antalet krediter beviljade av den sociala kreditgivningen växte med 57 procent från det föregående året. Majoriteten av de sociala krediterna beviljades för skuldsanering. Bland klienterna inom både den sociala kreditgivningen och utkomststödet finns det många vars ekonomiska knipa helt eller delvis orsakats av små lån, en s.k. ond cirkel av snabblån. Inom boendeservicen ordnas stödboende eller serviceboende i enlighet med socialvårdslagen. Syftet är att utöka andelen stödboende. Det är svårt att ordna små bostäder på grund av den stora efterfrågan på dem. 17) Inom handikappservicen är verksamheten starkt köptjänstbetonad. Boendeprogrammet för utvecklingsstörda är inriktat på bl.a. utveckling av servicestrukturen. Man strävar efter att gå från stödtyngt boende till enklare alternativ. I Vanda gick det åt nästan tio miljoner euro år 2011 för färdtjänst i enlighet med lagen om service på grund av handikapp och socialvårdslagen. Inom de till resultatområdet för äldre- och handikappservice hörande sjukhustjänsterna har man redan under flera års tid målmedvetet arbetat med att ändra servicestrukturen och utvecklat praxis för att skapa verksamhet som är flexibel och kapabel till att reagera. Boendet hemma stöds av de möjligheter som hemvården och hemsjukhuset erbjuder och den geriatriska akutavdelningens strävan efter snabb rehabilitering och utskrivning. 18) Affärsverket Företagshälsan i Vanda erbjuder företagshälsovårdstjänster till företag i huvudstadsregionen och till ca 70 procent av de anställda inom Vanda stad. Ordnandet av den lagstadgade företagshälsovården i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla överfördes våren 2009 till Affärsverket Företagshälsan. Arbetet med att samordna verksamhetssätt och prissättning pågår ännu och det vore motiverat att slutföra arbetet. Det är svårt att rekrytera läkare eftersom det är konkurrens om arbetskraft. 19) Planläggningsprocessen vid Vandas verksamhetsområde för markanvändning och miljö omfattar nära samarbete med invånare, markägare och övriga samarbetspartner och till processen hör också möten för allmänheten vilka skapar möjligheter att säga sin åsikt och ställa frågor om planerna. Med processen strävar man efter att skapa klarhet i olika parters uppfattningar om planerna och deras verkningar och bidra till att oenigheter i anslutning till planläggningen kan klaras upp redan under processen. Uppenbart är Vandas sätt att hantera planläggningsprocessen lyckat eftersom Vanda ligger bra till i jämförelser som gjorts mellan städerna om planläggningsprocessens smidighet och kostnaderna för planläggning. Vandas detaljplaneprocess var en av de snabbaste och priset per byggd våningskvadratmeter var årligen bland de tre lägsta i en jämförelse mellan de tio största städerna. Verksamhetsområdet för markanvändning och miljö medverkar i tre stora projekt i vilka områdets trafik utvecklas och ett nytt bostads- och arbetsplatsområde byggs. Av projekten innebär projektet för en förbättring av Ring III och Ringbaneprojektet en avsevärd förbättring i fråga om hur smidigt trafiken löper i området och utökar omfattningen på kollektivtrafiken. Inom Marja-Vandaprojektet byggs å sin sida det mest framträdande nya bostads- och arbetsplatsområdet i huvudstadsregionen. 20) Vandas bibliotekstjänster har som vision att göra levande centrum av biblioteken i sina områden. Denna vision stöds genom att utöver de traditionella mate- 4

7 rialutlåningstjänsterna erbjuda utställningar och evenemang som intresserar olika åldersgrupper och ge handledning och utbildning i datateknik och informationssökning åt kunder, hyra ut bibliotekets lokaler till olika sorters verksamhet och utveckla verksamheten tillsammans med kunder och olika lokala intressegrupper. Biblioteken ses också som en viktig inlärningsmiljö som är öppen för alla. I Vandas utbildningspolitiska program har bibliotekens viktiga roll tagits upp särskilt när det gäller att rotfästa kritisk läsförmåga och datahanteringskunskaper. Stadsbiblioteken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda bildar i nära samarbete ett fungerande regionalt bibliotek, HelMetbiblioteket. Med hjälp av samarbetet har man gjort inbesparningar genom gemensam anskaffning av material och kunderna har fått tillgång till ett mycket större materialurval jämfört med vad en enskild kommun skulle ha möjligheter till att upprätthålla. 21) I Vanda har handläggandet av elektroniska ärenden och handlingar börjat effektiveras med hjälp av tre projekt. Av dessa framskrider projektet med att centralisera registraturfunktionerna enligt tidtabellen, men dokumenthanteringsprojektet och det till det nära sammanhörande projektet med att planera datastyrningen släpar efter. Nya tidtabeller har utarbetats för de försenade projekten och meningen är att dessa projekt ska vara genomförda före utgången av år Med projekten skapar man förutsättningar för en alltigenom elektronisk dokumenthantering och möjliggör en övergång till elektronisk arkivering i framtiden. Den elektroniska dokumenthanteringen gör det lättare att få tillgång till och använda sig av dokumentuppgifter i anslutning till olika processer. Dessutom fungerar den elektroniska hanteringen av ärenden och dokument också som stöd för utvecklingen av e-tjänsterna. 5

8 1 REVISIONSNÄMNDEN 1.1 Revisionsnämndens uppgifter Fullmäktige tillsätter för sin mandattid en revisionsnämnd som enligt 71 i kommunallagen ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts, bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, samordna revisionen av kommunen och dess dotterbolag, ifall revisorn i sin revisionsberättelse har riktat en anmärkning till den redovisningsskyldige, inhämta förklaringar av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om den aktuella anmärkningen i revisionsberättelsen och därefter lämna sitt eget beslutsförslag till stadsfullmäktige om de åtgärder som revisionsberättelsen och anmärkningarna i den samt de inhämtade förklaringarna och utlåtandena föranleder. Av 74 i kommunallagen framgår revisionsnämndens rätt till upplysningar i anslutning till skötseln av revisionsuppdraget. Revisionsnämndens uppgift kan allmänt konstateras vara kopplad till det demokratiska systemet eftersom revisionsnämnden är ett sakkunnigorgan för den politiska styrningen och revisionsnämndens ledamöter representerar kommuninvånarna. Det är en institution som betonar fullmäktiges position som strategisk ledare och som utvärderar uppnåendet av politiska mål. Revisionsnämnden utarbetar årligen en utvärderingsberättelse som överlämnas till stadsfullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet. Utvärderingsberättelsen är en sammanfattning av utvärderingspromemorior och de iakttagelser och bedömningar som gäller verksamhets- och budgetåret i fråga och som görs med anledning av bokslutet. Revisionsnämnden kan också vid behov ge sin utvärdering i form av en separat berättelse. I den utvärderingsberättelse som görs upp efter fullmäktigeperiodens slut granskas också hur fullmäktigeperiodens mål nåtts, inklusive den allmänna linjen i fråga om ekonomiplaneperiodens mål. 1.2 Revisionsnämndens sammansättning Stadsfullmäktige tillsatte en revisionsnämnd för fullmäktigeperioden Revisionsnämndens sammansättning har år 2011 varit följande: Ledamot Kokko Hannu, ordförande Virta Raija, vice ordförande Ala-Nikkola Taina Heinonen Ilmari Härmälä Göran Jääskeläinen Markku J Koivuniemi Petri Niikko Mika Ryhänen Riitta Tahvanainen Säde 1.3 Revisionsnämndens verksamhet Ersättare Korhonen Leena Kunnas Jukka Murto Marja-Leena Saramo Jussi fram till Saastamoinen Tuula fr.o.m Leppänen Janne Sodhi Ranbir Norres Lasse Uppala Timo Kuokkanen Marjut Loikkanen Eva Maria Revisionsstadgan är den externa revisionens instruktion som godkändes av stadsfullmäktige och som trädde i kraft Enligt den bildas den externa revisionens resultatområde av revisionsnämnden, revisorn och den under revisionsnämnden lydande externa revisionens personal. Den externa revisionens personal består av OFR stadsrevisorn, två av stadens revisorer och en revisionssekreterare. OFR-sammanslutningen Oy Audiator Ab har varit revisor, OFR, CGR, CIA Tuulikki Tuononen har varit 6

9 ansvarig revisor under första hälften av året och OFR Minna Ainasvuori har varit ansvarig revisor fr.o.m Vanda stad har årligen köpt 180 revisionsdagar av OFR-sammanslutningen. Enligt revisionsstadgan bistår stadsrevisorn OFR-sammanslutningenmed revisionen. Enligt avtalet har revisionen bistått OFRsammanslutningen under 80 dagar. Revisionsnämnden fastställde 2008 principerna för hur revisionen av koncernbolag ska ordnas. År 2011 var följande CGR-sammanslutningar revisorer för koncernbolagen: Ernst & Young Oy, Deloitte & Touche Oy och KPMG Oy Ab. För 2011 års utvärderingar har revisionsnämnden under verksamhetsåret 1 hållit sammanlagt åtta möten. Utöver detta har nämndens arbetsgrupper sammanträtt sammanlagt sju gånger. Nämnden behandlade revisorns arbetsprogram för revisionsåret Den ansvariga revisorn har regelbundet deltagit i nämndens sammanträden och rapporterat om genomförandet av arbetsprogrammet samt om sina iakttagelser under revisionsarbetet. År 2011 utarbetade revisionsnämnderna i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda sin fjärde gemensamma utvärdering. Utvärderingen styrdes av en styrgrupp bestående av revisionsnämndernas ordförande. Begränsning av klimatförändringen, ett rent Östersjön och ett sammanhängande grönområdesnätverk var föremål för utvärderingen. Den slutgiltiga versionen av rapporten behandlades i respektive stads revisionsnämnd våren Revisionsnämnden undersökte också Vanda stads ansvarstagande för miljön i fråga om vattendragen i närheten av flygplatsen. Den bedömning som gjordes utifrån undersökningenframgår av punkt 5.5. En undersökning som en studerande hade gjort som bakgrund för sitt lärdomsprov skaffades till underlag för utvärderingen. Revisionsnämnden avger en separat verksamhetsberättelse och gör upp en plan för sin verksamhet. dens olika verksamhetsområden och produktionen av tjänster enligt de handlingar nämnden inhämtat, samt genom att höra ansvarspersoner och besöka verksamhetsområdena. Den årliga utvärderingsplanen utgör en del av fullmäktigeperiodens utvärderingsplan. I Vanda betonar revisionsnämndens utvärderingsarbete fullmäktiges ställning som strategisk ledare och som det organ som ska ställa upp politiska mål. Den infallsvinkel som intas vid utvärderingen utgår från de strategiska valen och de kritiska framgångsfaktorerna för att gå vidare till de bindande målen och jämförelser av hur väl de nåtts i förhållande tillde resultatrapporter som getts av verksamhetsområden, resultatområden och resultatenheter. Mål för utvärderingen är de metoder med vilkas hjälp man försöker nå målen, samt om arbetet fortlöper enligt strategin. Utvärderingen görs utgående från resultat- och ändamålsenlighetsperspektiv. De balanserade mätinstrumentens synvinklar effekt, ekonomi, personaloch processer utgör utgångspunkter för revisionsnämndens utvärderingsverksamhet i Vanda. Planeringen av utvärderingen ställer krav på dataservicen och planeringen av hur data ska insamlas. Vandas strategiska mål på stadsnivå är till största delen tväradministrativa, vilket innebär utmaningar för utvärderingsarbetet. Under fullmäktigeperioden går man också igenom resultatområdena som en del av strategin på stadsnivå och förankringen av den. I detta sammanhang utvärderas också enskilda funktioner. Av dessa presenteras sammandrag i den del som handlar om verksamhetens synvinkel. Utvärderingen är en del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. I Vanda utnyttjas utvärderingsresultaten som en del av ekonomiplanerings- och strategiprocessen. Revisionsnämnden är ett redskap för att uppnå demokrati och fullfölja redovisningsskyldigheten. Revisionsnämndens utvärderingsplan har förverkligats under planeringsperioden. Likaså fullföljdes revisorns arbetsprogram beträffande revisionsberättelsen för år Planering och genomförande av utvärderingen I sitt utvärderingsarbete har nämnden enligt sin utvärderingsplan satt sig in i verksamheten inom sta- 1 Verksamhetsåret Revisionsnämnden belönades Vanda stads revisionsnämnd vann första pris i huvudserien i tävlingen Årets utvärderingsberättelse Tävlingen arrangerades av PricewaterhouseCoopers. Vinnaren utsågs av en oberoende jury som hade föl- 7

10 Prisutdelning i tävlingen Årets utvärderingsberättelse Foto Saara Nevala.. jande sammansättning: Ombud Antti Mykkänen från stiftelsen Kunnallisalan kehittämissäätiö, professor emeritus för kommunal ekonomi Pentti Meklin samt politices doktor Mikko Wennberg, expert på utveckling och utvärdering av den offentliga förvaltningen. Övrig verksamhet Revisionsnämnden deltog i en gemensam utbildningsdag för huvudstadsregionens revisionsnämnder och revisionsväsenden som arrangerades av Grankulla stad. Seminariets tema bestod av kommunreformen, förändringarna i kommunallagen samt de allmänna målen för regeringsprogrammet och deras inverkan på kommunerna i huvudstadsregionen och metropolpolitiken. Dessutom arrangerar Esbo, Lahtis, Tavastehus och Vanda årligen egna gemensamma tvådagarsseminarier. År 2011 hölls seminariet i Tavastehus Nämnden har under 2011 deltagit i utbildning inom branschen och arbetat med att vidareutveckla sin egen utvärderingsverksamhet. Information Revisionsnämnden och den externa revisionen presenteras på Vanda stads webbplats Föredragningslistor och protokoll samt utvärderingsberättelsen om hur målen för verksamheten och ekonomin förverkligats har lagts ut på internet så att stadsborna kan läsa dem. Revisionsnämnden rapporterar och informerar i första hand till stadsfullmäktige om sådant som anknyter till dess uppgifter. Informationen följer i tillämpliga delar de allmänna anvisningar om principerna för stadens information som godkänts av stadsstyrelsen. Med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2011 ges det i likhet med de andra städerna ut ett pressmeddelande. 8

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2010. www.vantaa.fi/utvärderingsberättelse www.vantaa.fi/arviointikertomus

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2010. www.vantaa.fi/utvärderingsberättelse www.vantaa.fi/arviointikertomus Vanda stad Utvärderingsberättelse 2010 www.vantaa.fi/utvärderingsberättelse www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 5.5.2011 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 5 1.1 Revisionsnämndens

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2012

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2012 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2012 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 29.4.2013 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 4 1.1 Revisionsnämndens uppgift... 4 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGS- BERÄTTELSE 2008

VANDA STADS UTVÄRDERINGS- BERÄTTELSE 2008 VANDA STADS UTVÄRDERINGS- BERÄTTELSE 2008 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 29.4.2009 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2008 1 SAMMANDRAG 1 Produktiviteten inom Vandas välfärdstjänster

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Kommunreformerna utmanar ledarskapet

Kommunreformerna utmanar ledarskapet Kommunreformerna utmanar ledarskapet - iakttagelser från forskningen Nordic Conference: Courage in Social Work Arbetsgrupp 30: Ledningen av socialt arbete i förändring Helsingfors 12.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 630/2015 28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer