Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011"

Transkript

1 Vanda stad Utvärderingsberättelse Revisionsnämnden

2 Innehållsförteckning SAMMANDRAG REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens uppgifter Revisionsnämndens sammansättning Revisionsnämndens verksamhet UPPFÖLJNING AV OBSERVATIONERNA I UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN Svaren till utvärderings-berättelsen för år Anmärkningar i fråga om rapporteringen av målen Anmärkningar i fråga om mätningen av målen Målet kan inte utvärderas Övriga observationer LEDARSKAPET I FOKUS De stora städernas bindande årsmålsättningar Inledning Vanda stad Utfallet av målsättningen för 2011 i Vanda Allmänna observationer om målsättningen Anmärkningar i fråga om rapporteringen av målen Anmärkningar i fråga om mätinstrumenten för målen Övriga observationer om målsättningen Analys av målsättningen Personalledarskap Produktivitetsprogrammets utfall Konsekvensanalyser ur jämställdhetsperspektiv under verksamhetsåret EKONOMIN I FOKUS Ekonomisk utvärdering Stadsstrategins årsmål för ekonomin Stadskoncernens ekonomi och bokslut Stadens ekonomi och bokslut Budgetens utfall Stadens bokslut Affärsverken Jämförelse mellan de stora städerna Betraktelse över investeringar och lånebelopp Köp och försäljning av fast egendom Finansieringsväsendet VERKSAMHETEN I FOKUS Stadskoncernen Utvärdering av miljömålen i huvudstadsregionen: begränsning av klimatförändringen, ett rent Östersjön och ett sammanhängande grönområdesnätverk Bekämpning av den grå ekonomin i Vanda stad Gemensamt utvärderingsmöte för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM:s och Vandas revisionsnämnder Vanda stads ansvarstagande för miljön i fråga om vattendragen i närheten av flygplatsen Övriga iakttagelser och bedömningar Vanda stads information Vanda stads internationella verksamhet Vanda Energi Ab Affärsverket för mun- och tandhälsa Affärsverket Företagshälsan i Vanda Vuxensocialarbetet: inkomststödet, den sociala kreditgivningen och boendeservicen Handikappservicen och sjukhustjänsterna Markanvändningens verksamhetsområde Biblioteks- och informationstjänster Dokumenthantering och projektet för centralisering av registraturfunktioner REVISIONSNÄMNDENS STÄLLNINGSTAGANDE TILL REVISORNS IAKTTAGELSER REVISIONSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL STADSFULLMÄKTIGE UNDERSKRIFTER...84 FÖRKORTNINGAR...85

3 SAMMANDRAG 1) År 2011 var händelserikt ur ett ledningsperspektiv. Fullmäktige valde stadsdirektör till staden hela två gånger. Också en biträdande stadsdirektör lämnade sin post. Tack vare sin skickliga ledning och personal bevarade Vanda ändå sin handlingskraft. Utvecklingen av ledningssystemet har dock inte kunnat framskrida i samma takt som i en situation utan störande element. Inledandet av kommunreformen och arbetet med att utarbeta utredningar i anslutning till den har gjort utmaningen större. I enlighet med målen för 2011 hade fullmäktige i januari 2011 utifrån HeVa-utredningen beslutat att inte inleda en utredning om en sammanslagning av Helsingfors och Vanda i enlighet med kommunindelningslagen. Inledandet av arbetet med att utarbeta en gemensam generalplan för tre städer var också något utöver det vanliga. Helsingfors, Sibbo och Vanda började utarbeta en generalplan för Östersundomområdet. 2) I stadens balansräkning förekommer inget underskott som saknar täckning. Av denna anledning ger inte revisionsnämnden något utlåtande om täckning i enlighet med kommunallagen. I likhet med föregående år fäster nämnden stor uppmärksamhet vid den ekonomiska situationen i Vanda och i synnerhet vid ökningen av lånebeloppet på grund av risker i samband med skötseln av lån. Skuldsättningen på grund av stadens egna investeringar samt den externa osäkerheten över den ekonomiska utvecklingen under räkenskapsåret ökar också trycket på att få kontroll över ekonomin i Vanda. Revisionsnämnden har granskat inkomstfinansieringen och konstaterat att den är otillräcklig i förhållande till de totala utgifterna. Vanda klarade fortfarande av att täcka sin driftsekonomi med verksamhetsinkomster och skattefinansiering. I förhållande till budgeten utföll skattefinansieringen mer än hundraprocentigt. På basis av det stresstest för kommunekonomin som finansministeriet utarbetat i anslutning till kommunstrukturreformen placerade sig Vanda högre än huvudstaden när det gäller stadens ekonomi och utveckling. Staden har under 2012 börjat utarbeta ett ekonomioch skuldprogram. Det är av yttersta vikt att det lyckas. 3) Den efter räkenskapsåret tillträdda stadsdirektören har utöver ekonomi också produktivitet som prioriteringsområde. I Vanda har det vidtagits många produktivitetsåtgärder och arbetet med att genomföra åtgärderna bör fortsätta. Problemet när det gäller uppföljningen av produktivitetsutvecklingen ligger i dess mätbarhet. Ofta framförs det kritik mot uppföljning av produktivitet enbart mätt i euro. Kvaliteten är en viktig del av den offentliga servicen och dess resultat, men enligt revisionsnämndens uppfattning ska den ändå inte få utgöra ett hinder för mätningen av produktiviteten och dess utveckling. I själva verket bör mätningen av produktiviteten starta på gräsrotsnivå, dvs. som en uppdelning av information. Det har gjorts en uppskattning om att hälften av den eftersträvade tillväxten skulle kunna uppnås med hjälp av kunskapshantering. 4) Vanda satsar på utveckling av sitt ledningssystem. Personalledning är en viktig del av ledningssystemet. Med dessa åtgärder kan man på ett avsevärt sätt öka resultaten i organisationens verksamhet. Dessutom är det ur personalens synvinkel fråga om att vara motiverad och förstå sitt agerande som en del av en helhet. Ett fungerande ledningssystem garanterar riktiga beslut och ökar effektiviteten och produktiviteten. Likaså ska belönandet uttryckligen stödja förverkligandet av stadens strategiska mål, bland annat utvecklingen av produktiviteten och förbättrandet av sysselsättningen. Personalledningen har en stor inverkan på ovan nämnda delaktighetsprocess och leder genom tydliga mål också till en minskning av frånvaron. 5) Revisionsnämnden konstaterar att Vandas strategiprocess och de mål som uppställts för genomförandet av strategin har fungerat relativt väl. Jämfört med de övriga städerna kan man konstatera att delarna anpassats bättre till varandra och därmed finns det i jämförelse med de övriga städerna inte något särskilt utvecklingsobjekt att fokusera på. I enkäten gavs det sämsta betyget åt mätningen av målen, men även med det lyckades man i Vanda över genomsnittsnivå. En bland de sämst uppnådda men med tanke på målets utfall viktigaste aspekterna är att det finns ekonomiska möjligheter att uppnå målet. Är det med an- 1

4 dra ord förnuftigt att sätta upp ett till sitt ekonomiska perspektiv omöjligt mål? Verksamheten kan inte styras i en riktning som staden inte har råd med. Vid uppställandet av mål ska de ekonomiska resurserna för att uppnå målet gestaltas. Ifall resurser saknas eller de går till att genomföra lagstadgade uppgifter finns det ingen möjlighet att sätta upp sådana mål för den överskridande delen som är avsedda att uppnås. Kommuninvånarnas behov och tjänster ska vara utgångspunkt för verksamheten. Verksamheten ska styras i kommuninvånarnas riktning. I enkäten för år 2010 lyfte ledamöterna fram behovet av att på ett bättre sätt lyssna på kommuninvånarna och göra dem delaktiga både när det gäller att sätta upp mål och i utvärderingsprocessen. I fortsättningen ska det fästas uppmärksamhet vid att identifiera och bedöma faktorer (risker) som utgör ett hot mot de strategiska målens utfall. Dessutom skulle det krävas tydligare ägarpolitiska riktlinjer och verksamhetssätt som garanterar att det tas hänsyn till de ägarpolitiska riktlinjerna i beslutsfattandet. I Vanda pågår under ledning av den nya stadsdirektören en ny process för utvärdering av den strategiska ledningen. Stadens mål är att med hjälp av ett mindre omfattande strategiskt verktyg skapa en gemensam vilja som redskap för ledarskapet. 6) För år 2011 uppställdes 38 strategiska mål, varav enligt rapporteringen 22 mål uppnåddes helt och 11 mål uppnåddes ganska bra eller i viss mån. Fem mål uppnåddes inte alls. Revisionsnämnden var oenig om utfallet av ett mål och dessutom gav nämnden en anmärkning om mätkriterier i fråga om två andra mål. I sin helhet var måluppsättningen och rapporteringen ganska lyckad år Det är möjligt att minska antalet mål genom att gallra bland dem eller sammanföra överlappande mål. 7) I huvudstadsregionenens gemensamma utvärdering utvärderades tre miljömål: Begränsning av klimatförändringen, ett rent Östersjön och ett sammanhängande grönområdesnätverk. Utvärderingen var inriktad på förverkligandet av mål och målens utfall i huvudstadsregionens städer (Esbo, Helsingfors och Vanda). Städerna hade i sina strategier tydligt tagit upp ansvaret för miljön och förbundit sig till att förverkliga miljömål genom sina egna strategier och olika program och avtal. Flera olika åtgärder på olika nivåer har nu vidtagits för att målen ska uppnås. Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp per invånare utvecklades i den senaste mätningen i linje med målet i klimatstrategin. Utsläppen påverkas dock av många faktorer och det är svårt att förutse hur utsläppen utvecklas i framtiden. Staden släpar efter i fråga om klimatstrategins energiinbesparningsmål. Målen för luftvård har åren förverkligats i städerna nästintill enligt planerna. Endast ett av de uppställda gränsvärdesmålen hade ännu inte nåtts i Helsingfors centrum. Samtliga städer i huvudstadsregionen har utarbetat egna åtgärdsprogram för att främja ett rent Östersjön. Det kommer att vara en utmaning att rotfästa åtgärderna till att bli en del av städernas normala verksamhet. I städernas grönområdessamarbete ligger fokus på samarbete i områdesplaneringen i fråga om gränsområden. När huvudstadsregionens gemensamma generalplanearbete blir aktuellt kommer en del av detta arbete att bestå av gemensam grönområdesplanering som omfattar hela huvudstadsregionen. Städerna har tämligen kringskurna möjligheter att påverka begränsandet av klimatförändringen och förbättrandet av situationen i Östersjön. I städernas verksamhet betonas emellertid hur viktiga målen är och synligheten hos städernas arbete borde förbättras. Särskilt i fråga om förverkligandet av målen som ställts upp för begränsningen av klimatförändringen är det viktigt att få alla aktörer i området att samarbeta. 8) Vanda Vatten Ab slogs samman med HRM år Man har framskridit i arbetet med att uppnå de mål som ställts upp för sammanslagningen. Man har uppnått synergifördelar och detta arbete fortsätter. Revisionsnämnden betonar vikten av samarbetet mellan staden och HRM i utvecklandet av Vandas vattenförsörjning och planeringen och genomförandet av investeringar. Inom planläggning och markanvändning ställs det krav på täthet liksom inom byggande av kommunalteknik. Utbyggnads- och saneringsinvesteringar för nätverk bör samordnas med investeringsprogrammet för Vandas kommunalteknik. Linjeledningens uppföljning av hur målen för sammanslagningen uppfylls är mycket viktig. Också HRM ska rapportera om hur samarbetet fungerar till Vanda och övriga medlemskommuner. 2

5 För att ägarstyrningen ska lyckas ska städerna tillsammans bereda mål som sätts upp för samkommunens verksamhet. Olika mål för respektive stad är svåra att föra vidare. Vid investeringar strävar man efter jämlikhet och alla städer behandlas på samma sätt. HRM är skyldig att ordna vattenförsörjning för samtliga parter och verksamheten ska följa lagen. 9) Det juridiska ansvaret i anslutning till ytvatten omfattar inte i vår lagstiftning bestämmelser om återställande enligt principen om förorenarens ansvar om föroreningen har orsakats med tillstånd och om föroreningen inte konstaterats vara betydande. Sådana vattendragsförorenande utsläpp som med tillstånd har avletts till vattendrag utan att bryta mot villkoren i tillståndet är så kallade lagliga skador som det är omöjligt att ingripa i med straffrättsliga metoder och förvaltningstvångsåtgärder, om den redan en gång nämnda tröskeln för betydande förorening inte överskrids. På grund av ovanstående omständigheter skulle de offentligrättsliga ansvarsgrunderna i fråga om orsakande av förorening som rådde under den rättsliga situation som föregick det nya miljötillståndet endast kunnat förverkligas via ersättningsbestämmelser. Det är alltså otvetydigt att man med förvaltningsmetoder inte har förmått ingripa i den ekologiska situationen i Kallbäcken och att tillsynsmyndigheterna ELY-centralen och Vanda stad inte har försummat bevakningen av allmänna miljöintressen. Miljöcentralen i Vanda har i flera avseenden agerat aktivt i ärenden förknippade med Helsingfors-Vandas tillstånd för avledning av avloppsvatten. 10) Vanda stad har aktivt främjat jämställdhetsarbetet. Man har kommit igång ordentligt med konsekvensanalyserna ur jämställdhetsperspektiv och arbetet bör fortsätta så att det utökas och fördjupas. Även centralförvaltningen bör redan i inledningsfasen analysera åtminstone ett mål ur genusperspektiv. Samtidigt bör analysen integreras så att den ingår i den dagliga verksamheten. Konsekvensanalyserna ur jämställdhetsperspektiv möjliggörs av att man samlar in uppgifter enligt kön och utvecklar statistikföringen. Med hjälp av utvärdering kan tjänsternas kvalitet och tjänsternas inriktning förbättras. 11) Urvalet av medel som kan tillgripas mot den grå ekonomin utökas inom den närmaste framtiden i och med lagändringar. Införandet av skattenummer inom byggsektorn och den växande skyldigheten att lämna in anmälan till skattemyndigheten ökar också stadens skyldigheter. Stadsdirektören har betonat vikten av linjeförvaltningens åtgärder i bekämpningen av den grå ekonomin. 12) I Vanda har informationen delats upp så att utöver resultatområdet för information har verksamhetsområdena egen informationspersonal. Verksamhetsområdena och resultatområdet för information samarbetar i olika arbetsgrupper för att planera information och marknadsföring. Resultatområdet för information har också gett allmänna anvisningar i anslutning till informationen i Vanda, med vilka man syftar till att Vandas information är smidig och lyckad i olika slags informationssammanhang. I Vanda har flera projekt genomförts i anslutning till information, det senaste var förnyelsen av Vandas webbplats år Uppdateringen av stadens informationsstrategi påbörjades år I vissa informationssammanhang skulle det vara till fördel om staden skulle ha mer bindande anvisningar än i dagsläget och en gemensam verksamhetsmodell. Sådana anvisningar och en sådan verksamhetsmodell skulle man kunna utforma t.ex. i samband med den år 2011 påbörjade uppdateringen av informationsstrategin. 13) För att utvecklas behöver Vanda också internationella kontakter. Internationell verksamhet bedrivs både i centralförvaltningen och verksamhetsområdena, koncernbolag och gemensamma projekt t.ex. tillsammans med andra städer eller med bolag som förvaltas av dem. Ett fungerande rapporteringssystem skulle åtminstone underlätta uppföljningen av projekt som förvaltas av staden. 14) Vanda Vattens leveranssäkerhet i fråga om el och värme har legat på en god nivå och man strävar efter att fortlöpande utveckla leveranssäkerheten. Bolaget har också de senaste åren nått goda ekonomiska resultat. Vanda Energi håller på att bygga ett nytt avfallskraftverk som drivs med blandavfall och som avsevärt förnyar bolagets produktionsstruktur när det blir färdigt. Det nya kraftverket är också en viktig sats- 3

6 ning i miljövänlighet och samtidigt skaffar man sig beredskap inför de allt striktare utsläppsförpliktelserna. I och med att avfallskraftverket tas i användning minskar bolagets koldioxidutsläpp med ca 20 procent och samtidigt ökar bolagets andel förnybar energiproduktion till 30 procent från dagens åtta procent. 15) Med grundandet av affärsverket för mun- och tandhälsa försökte man åstadkomma effektivare verksamhet, förbättrad kostnadseffektivitet, en mer självständig position än tidigare och förstärkt rekrytering till enheten. Målen har uppnåtts i alla fall i viss mån. Det fanns under delar av året problem med att hålla tidtabellerna enligt vårdgarantilagstiftningen. Den starka konkurrensen inom sektorn i dagsläget skapar en utmaning för rekryteringen av personal. 16) I Vanda betalades totalt 41,2 miljoner euro ut i utkomststöd år 2011, varav andelen grundläggande utkomststöd uppgick till ca 85 procent. Andelen personer som fick utkomststöd i över tio månader var 39 procent av alla stödtagare. Arbetslöshet och dyra boendekostnader påverkar kostnaderna för utkomststöd. Antalet krediter beviljade av den sociala kreditgivningen växte med 57 procent från det föregående året. Majoriteten av de sociala krediterna beviljades för skuldsanering. Bland klienterna inom både den sociala kreditgivningen och utkomststödet finns det många vars ekonomiska knipa helt eller delvis orsakats av små lån, en s.k. ond cirkel av snabblån. Inom boendeservicen ordnas stödboende eller serviceboende i enlighet med socialvårdslagen. Syftet är att utöka andelen stödboende. Det är svårt att ordna små bostäder på grund av den stora efterfrågan på dem. 17) Inom handikappservicen är verksamheten starkt köptjänstbetonad. Boendeprogrammet för utvecklingsstörda är inriktat på bl.a. utveckling av servicestrukturen. Man strävar efter att gå från stödtyngt boende till enklare alternativ. I Vanda gick det åt nästan tio miljoner euro år 2011 för färdtjänst i enlighet med lagen om service på grund av handikapp och socialvårdslagen. Inom de till resultatområdet för äldre- och handikappservice hörande sjukhustjänsterna har man redan under flera års tid målmedvetet arbetat med att ändra servicestrukturen och utvecklat praxis för att skapa verksamhet som är flexibel och kapabel till att reagera. Boendet hemma stöds av de möjligheter som hemvården och hemsjukhuset erbjuder och den geriatriska akutavdelningens strävan efter snabb rehabilitering och utskrivning. 18) Affärsverket Företagshälsan i Vanda erbjuder företagshälsovårdstjänster till företag i huvudstadsregionen och till ca 70 procent av de anställda inom Vanda stad. Ordnandet av den lagstadgade företagshälsovården i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla överfördes våren 2009 till Affärsverket Företagshälsan. Arbetet med att samordna verksamhetssätt och prissättning pågår ännu och det vore motiverat att slutföra arbetet. Det är svårt att rekrytera läkare eftersom det är konkurrens om arbetskraft. 19) Planläggningsprocessen vid Vandas verksamhetsområde för markanvändning och miljö omfattar nära samarbete med invånare, markägare och övriga samarbetspartner och till processen hör också möten för allmänheten vilka skapar möjligheter att säga sin åsikt och ställa frågor om planerna. Med processen strävar man efter att skapa klarhet i olika parters uppfattningar om planerna och deras verkningar och bidra till att oenigheter i anslutning till planläggningen kan klaras upp redan under processen. Uppenbart är Vandas sätt att hantera planläggningsprocessen lyckat eftersom Vanda ligger bra till i jämförelser som gjorts mellan städerna om planläggningsprocessens smidighet och kostnaderna för planläggning. Vandas detaljplaneprocess var en av de snabbaste och priset per byggd våningskvadratmeter var årligen bland de tre lägsta i en jämförelse mellan de tio största städerna. Verksamhetsområdet för markanvändning och miljö medverkar i tre stora projekt i vilka områdets trafik utvecklas och ett nytt bostads- och arbetsplatsområde byggs. Av projekten innebär projektet för en förbättring av Ring III och Ringbaneprojektet en avsevärd förbättring i fråga om hur smidigt trafiken löper i området och utökar omfattningen på kollektivtrafiken. Inom Marja-Vandaprojektet byggs å sin sida det mest framträdande nya bostads- och arbetsplatsområdet i huvudstadsregionen. 20) Vandas bibliotekstjänster har som vision att göra levande centrum av biblioteken i sina områden. Denna vision stöds genom att utöver de traditionella mate- 4

7 rialutlåningstjänsterna erbjuda utställningar och evenemang som intresserar olika åldersgrupper och ge handledning och utbildning i datateknik och informationssökning åt kunder, hyra ut bibliotekets lokaler till olika sorters verksamhet och utveckla verksamheten tillsammans med kunder och olika lokala intressegrupper. Biblioteken ses också som en viktig inlärningsmiljö som är öppen för alla. I Vandas utbildningspolitiska program har bibliotekens viktiga roll tagits upp särskilt när det gäller att rotfästa kritisk läsförmåga och datahanteringskunskaper. Stadsbiblioteken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda bildar i nära samarbete ett fungerande regionalt bibliotek, HelMetbiblioteket. Med hjälp av samarbetet har man gjort inbesparningar genom gemensam anskaffning av material och kunderna har fått tillgång till ett mycket större materialurval jämfört med vad en enskild kommun skulle ha möjligheter till att upprätthålla. 21) I Vanda har handläggandet av elektroniska ärenden och handlingar börjat effektiveras med hjälp av tre projekt. Av dessa framskrider projektet med att centralisera registraturfunktionerna enligt tidtabellen, men dokumenthanteringsprojektet och det till det nära sammanhörande projektet med att planera datastyrningen släpar efter. Nya tidtabeller har utarbetats för de försenade projekten och meningen är att dessa projekt ska vara genomförda före utgången av år Med projekten skapar man förutsättningar för en alltigenom elektronisk dokumenthantering och möjliggör en övergång till elektronisk arkivering i framtiden. Den elektroniska dokumenthanteringen gör det lättare att få tillgång till och använda sig av dokumentuppgifter i anslutning till olika processer. Dessutom fungerar den elektroniska hanteringen av ärenden och dokument också som stöd för utvecklingen av e-tjänsterna. 5

8 1 REVISIONSNÄMNDEN 1.1 Revisionsnämndens uppgifter Fullmäktige tillsätter för sin mandattid en revisionsnämnd som enligt 71 i kommunallagen ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts, bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, samordna revisionen av kommunen och dess dotterbolag, ifall revisorn i sin revisionsberättelse har riktat en anmärkning till den redovisningsskyldige, inhämta förklaringar av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om den aktuella anmärkningen i revisionsberättelsen och därefter lämna sitt eget beslutsförslag till stadsfullmäktige om de åtgärder som revisionsberättelsen och anmärkningarna i den samt de inhämtade förklaringarna och utlåtandena föranleder. Av 74 i kommunallagen framgår revisionsnämndens rätt till upplysningar i anslutning till skötseln av revisionsuppdraget. Revisionsnämndens uppgift kan allmänt konstateras vara kopplad till det demokratiska systemet eftersom revisionsnämnden är ett sakkunnigorgan för den politiska styrningen och revisionsnämndens ledamöter representerar kommuninvånarna. Det är en institution som betonar fullmäktiges position som strategisk ledare och som utvärderar uppnåendet av politiska mål. Revisionsnämnden utarbetar årligen en utvärderingsberättelse som överlämnas till stadsfullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet. Utvärderingsberättelsen är en sammanfattning av utvärderingspromemorior och de iakttagelser och bedömningar som gäller verksamhets- och budgetåret i fråga och som görs med anledning av bokslutet. Revisionsnämnden kan också vid behov ge sin utvärdering i form av en separat berättelse. I den utvärderingsberättelse som görs upp efter fullmäktigeperiodens slut granskas också hur fullmäktigeperiodens mål nåtts, inklusive den allmänna linjen i fråga om ekonomiplaneperiodens mål. 1.2 Revisionsnämndens sammansättning Stadsfullmäktige tillsatte en revisionsnämnd för fullmäktigeperioden Revisionsnämndens sammansättning har år 2011 varit följande: Ledamot Kokko Hannu, ordförande Virta Raija, vice ordförande Ala-Nikkola Taina Heinonen Ilmari Härmälä Göran Jääskeläinen Markku J Koivuniemi Petri Niikko Mika Ryhänen Riitta Tahvanainen Säde 1.3 Revisionsnämndens verksamhet Ersättare Korhonen Leena Kunnas Jukka Murto Marja-Leena Saramo Jussi fram till Saastamoinen Tuula fr.o.m Leppänen Janne Sodhi Ranbir Norres Lasse Uppala Timo Kuokkanen Marjut Loikkanen Eva Maria Revisionsstadgan är den externa revisionens instruktion som godkändes av stadsfullmäktige och som trädde i kraft Enligt den bildas den externa revisionens resultatområde av revisionsnämnden, revisorn och den under revisionsnämnden lydande externa revisionens personal. Den externa revisionens personal består av OFR stadsrevisorn, två av stadens revisorer och en revisionssekreterare. OFR-sammanslutningen Oy Audiator Ab har varit revisor, OFR, CGR, CIA Tuulikki Tuononen har varit 6

9 ansvarig revisor under första hälften av året och OFR Minna Ainasvuori har varit ansvarig revisor fr.o.m Vanda stad har årligen köpt 180 revisionsdagar av OFR-sammanslutningen. Enligt revisionsstadgan bistår stadsrevisorn OFR-sammanslutningenmed revisionen. Enligt avtalet har revisionen bistått OFRsammanslutningen under 80 dagar. Revisionsnämnden fastställde 2008 principerna för hur revisionen av koncernbolag ska ordnas. År 2011 var följande CGR-sammanslutningar revisorer för koncernbolagen: Ernst & Young Oy, Deloitte & Touche Oy och KPMG Oy Ab. För 2011 års utvärderingar har revisionsnämnden under verksamhetsåret 1 hållit sammanlagt åtta möten. Utöver detta har nämndens arbetsgrupper sammanträtt sammanlagt sju gånger. Nämnden behandlade revisorns arbetsprogram för revisionsåret Den ansvariga revisorn har regelbundet deltagit i nämndens sammanträden och rapporterat om genomförandet av arbetsprogrammet samt om sina iakttagelser under revisionsarbetet. År 2011 utarbetade revisionsnämnderna i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda sin fjärde gemensamma utvärdering. Utvärderingen styrdes av en styrgrupp bestående av revisionsnämndernas ordförande. Begränsning av klimatförändringen, ett rent Östersjön och ett sammanhängande grönområdesnätverk var föremål för utvärderingen. Den slutgiltiga versionen av rapporten behandlades i respektive stads revisionsnämnd våren Revisionsnämnden undersökte också Vanda stads ansvarstagande för miljön i fråga om vattendragen i närheten av flygplatsen. Den bedömning som gjordes utifrån undersökningenframgår av punkt 5.5. En undersökning som en studerande hade gjort som bakgrund för sitt lärdomsprov skaffades till underlag för utvärderingen. Revisionsnämnden avger en separat verksamhetsberättelse och gör upp en plan för sin verksamhet. dens olika verksamhetsområden och produktionen av tjänster enligt de handlingar nämnden inhämtat, samt genom att höra ansvarspersoner och besöka verksamhetsområdena. Den årliga utvärderingsplanen utgör en del av fullmäktigeperiodens utvärderingsplan. I Vanda betonar revisionsnämndens utvärderingsarbete fullmäktiges ställning som strategisk ledare och som det organ som ska ställa upp politiska mål. Den infallsvinkel som intas vid utvärderingen utgår från de strategiska valen och de kritiska framgångsfaktorerna för att gå vidare till de bindande målen och jämförelser av hur väl de nåtts i förhållande tillde resultatrapporter som getts av verksamhetsområden, resultatområden och resultatenheter. Mål för utvärderingen är de metoder med vilkas hjälp man försöker nå målen, samt om arbetet fortlöper enligt strategin. Utvärderingen görs utgående från resultat- och ändamålsenlighetsperspektiv. De balanserade mätinstrumentens synvinklar effekt, ekonomi, personaloch processer utgör utgångspunkter för revisionsnämndens utvärderingsverksamhet i Vanda. Planeringen av utvärderingen ställer krav på dataservicen och planeringen av hur data ska insamlas. Vandas strategiska mål på stadsnivå är till största delen tväradministrativa, vilket innebär utmaningar för utvärderingsarbetet. Under fullmäktigeperioden går man också igenom resultatområdena som en del av strategin på stadsnivå och förankringen av den. I detta sammanhang utvärderas också enskilda funktioner. Av dessa presenteras sammandrag i den del som handlar om verksamhetens synvinkel. Utvärderingen är en del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. I Vanda utnyttjas utvärderingsresultaten som en del av ekonomiplanerings- och strategiprocessen. Revisionsnämnden är ett redskap för att uppnå demokrati och fullfölja redovisningsskyldigheten. Revisionsnämndens utvärderingsplan har förverkligats under planeringsperioden. Likaså fullföljdes revisorns arbetsprogram beträffande revisionsberättelsen för år Planering och genomförande av utvärderingen I sitt utvärderingsarbete har nämnden enligt sin utvärderingsplan satt sig in i verksamheten inom sta- 1 Verksamhetsåret Revisionsnämnden belönades Vanda stads revisionsnämnd vann första pris i huvudserien i tävlingen Årets utvärderingsberättelse Tävlingen arrangerades av PricewaterhouseCoopers. Vinnaren utsågs av en oberoende jury som hade föl- 7

10 Prisutdelning i tävlingen Årets utvärderingsberättelse Foto Saara Nevala.. jande sammansättning: Ombud Antti Mykkänen från stiftelsen Kunnallisalan kehittämissäätiö, professor emeritus för kommunal ekonomi Pentti Meklin samt politices doktor Mikko Wennberg, expert på utveckling och utvärdering av den offentliga förvaltningen. Övrig verksamhet Revisionsnämnden deltog i en gemensam utbildningsdag för huvudstadsregionens revisionsnämnder och revisionsväsenden som arrangerades av Grankulla stad. Seminariets tema bestod av kommunreformen, förändringarna i kommunallagen samt de allmänna målen för regeringsprogrammet och deras inverkan på kommunerna i huvudstadsregionen och metropolpolitiken. Dessutom arrangerar Esbo, Lahtis, Tavastehus och Vanda årligen egna gemensamma tvådagarsseminarier. År 2011 hölls seminariet i Tavastehus Nämnden har under 2011 deltagit i utbildning inom branschen och arbetat med att vidareutveckla sin egen utvärderingsverksamhet. Information Revisionsnämnden och den externa revisionen presenteras på Vanda stads webbplats Föredragningslistor och protokoll samt utvärderingsberättelsen om hur målen för verksamheten och ekonomin förverkligats har lagts ut på internet så att stadsborna kan läsa dem. Revisionsnämnden rapporterar och informerar i första hand till stadsfullmäktige om sådant som anknyter till dess uppgifter. Informationen följer i tillämpliga delar de allmänna anvisningar om principerna för stadens information som godkänts av stadsstyrelsen. Med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2011 ges det i likhet med de andra städerna ut ett pressmeddelande. 8

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen.

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen. Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 18/2014 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min.

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. OFR 2008 Del: Mätning och bedömning av resultat Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. 1. SWOT -analys av de utvärderingsstandarder som fastställts av Europeiska

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer