Betydelsen av kontantinsatsen och hushållsekonomin vid köp av egna hem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betydelsen av kontantinsatsen och hushållsekonomin vid köp av egna hem"

Transkript

1 Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 273 Betydelsen av kontantinsatsen och hushållsekonomin vid köp av egna hem Författare: Madeleine Paulsson Carina Söderlund Stockholm 2004 Handledare: Mikael Atterhög

2 Master of Science thesis Title: Authors Department The importance of the down payment and the economic situation of the households when buying a detached house Madeleine Paulsson and Carina Söderlund Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics Master Thesis number 273 Supervisor Mikael Atterhög Keywords Down payment, economics, loan, household Abstract The main purpose of this work has been to examine the meaning of the down payment when households are purchasing their real estate. The fact that the down payment and that 10% of the purchase price is typically required as down payment, is a prerequisite obtaining for bank loans, does the practise really make sense? How have the households actually collected the amount of money they required for the down payment? Beside the answers regarding the down payment this work has described the economy of the households, how they experience their economical situation, if there has been any problems getting the down payment and if the choice of living would have been different if they could have paid a higher down payment. To have a firm and reliable analysis and result, a distributed questionnaire form has been the base for this investigation. The investigation is built on facts from a collected and compiled questionnaire from 50 households that responded, which is equivalent to a response rate of 52%. This thesis outlines the result of the questionnaire. Interviews with four financial institutes have also been carried out and comparisons have been made between the results from the financial institutes and the households on issues such as discount, mortgage and down payment. The investigation also showed that it is usual that households have been living in an owner-occupied apartment before you purchase your first real estate. The overdue in balance when the apartment is sold can be used for down payment for the next purchase. However there is sometimes a problem to collect a down payment, since a real estate can be very expensive and have increased in price dramatically during recent years. Very few households in this investigation had saved to their down payment. In some countries there are different programs of saving for homes that will contribute to the households when purchasing their first own real estate. These types of saving programs do not exist in Sweden at present. The questionnaire showed that most household (55 %) chose to pay a major down payment that was originally required. According to the financial institutes the minimum of the down payment is 10% of the purchase price and it is difficult to reach a lower agreement with the banks. In this investigation, there were only a few households that had problems in getting this down payment. Of the households that were in this investigation, a third could be considering another kind of living if they had more assets for another level of down payment. Half of all answers in this inquiry consider themselves to have a good economical situation and the rest an acceptable. No one considered them selves to be in a disadvantage situation in these terms. The financial institutes were confident in the economical situation of the household and only few are trying to borrow more than they can manage to pay back. Some financial institutes allow lack of mortgage in principle without a time limit and several households have chose not to have mortgage in their loans.

3 Examensarbete Titel: Betydelsen av kontantinsatsen och hushållsekonomin vid köp av egna hem Författare Madeleine Paulsson och Carina Söderlund Institution Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 273 Handledare Mikael Atterhög Nyckelord Kontantinsats, ekonomi, lån, hushåll Sammanfattning Huvudsyftet med arbetet har varit att se om kontantinsatsen har någon betydelse för hushållen när de köper sin fastighet. Att kontantinsatsen har betydelse och att man betalar 10 % av köpeskillingen som kontantinsats är något som är vedertaget, men hur är det? Stämmer det i verklighet och hur har i så fall hushållen fått ihop den summa som behövs för ett köp? Förutom att ge svar på frågor som rör kontantinsats har arbetet även gett svar på frågor rörande hushållens ekonomi, hur de upplever sin ekonomiska situation, om det varit problem att få ihop till kontantinsatsen och om valet av boende varit annorlunda om de kunnat betala en större kontantinsats. I denna undersökning har en enkät legat till grund och svaren har analyserats. Enkäten delades till 96 hushåll och besvarades av 52 %. Intervjuer med fyra banker har skett och jämförelser har gjorts med bankernas svar och hushållens svar i frågor som rör ränta, amortering och kontantinsats. Undersökningen visade också att det är mycket vanligt att hushåll innan man köper sitt första egna hem har bott i bostadsrätt. Överskott som kan uppkomma vid försäljningen har för många hushåll i denna undersökning inneburit att det skapats kapital till en kontantinsats vid köp av egna hem. Det kan vara ett problem att spara till en kontantinsats då en fastighet kan betinga ett högt pris. Få hushåll i denna undersökning hade sparat till sin kontantinsats. I en del länder finns olika typer av sparprogram som underlättar för hushåll att köpa sitt första egna hem. Denna typ av sparprogram finns för närvarande inte i Sverige. Enkäten visade bland annat att många hushåll (55 %) valde att betala en större kontantinsats än vad som krävdes. Den minsta kontantinsats som ska erläggas är enligt bankerna 10 % av köpeskillingen och det är svårt att få bankerna att gå med på mindre. I undersökningen var det få som hade problem med att skaffa kapital till sin kontantinsats. Av de hushåll som ingick i undersökningen kunde en tredjedel tänka sig ett annat boende om de hade haft en annan kontantinsats. Hälften av alla som besvarade enkäten ansågs sig ha en bra ekonomisk situation och resterande en acceptabel. Ingen ansågs sig ha en dålig ekonomisk situation. Bankerna anser att hushållen har god kontroll över sin ekonomi och få försöker låna mer än de anser sig klara av. En del banker tillåter amorteringsfrihet i princip hur länge som helst och många hushåll har valt att inte amortera på sina lån.

4 Förord Examensarbetet, vilket är det sista momentet på en 180 poängs civilingenjörsutbildning, har utförts på Institutionen för Infrastruktur på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Idén kommer från vår handledare Mikael Atterhög. Arbetet har pågått under hösten år 2004 och slutfördes i januari år Vi vill tacka de boende på Rosengårdsvägen, Ekebyvägen, Kragstalundsvägen, Zetterlunds Väg, Bergvägen och Höjdvägen i Vallentuna för deras medverkan, utan Er hjälp hade vi inte nått några resultat. Vi vill också tacka vår handledare Mikael Atterhög på Kungliga Tekniska Högskolan för all hjälp och vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka Hans Lind för hans hjälp och stöd och sist men inte minst vill vi tacka all den bankpersonal som ställt upp på intervjuer och samtal. Stockholm januari 2005 Madeleine Paulsson Carina Söderlund

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsning Tillvägagångssätt/Metod Enkät och intervju Enkätlitteratur Felkällor och analys av felkällor i datainsamling Kvantitativ eller kvalitativ metod Val av modell Svarsbearbetning Disposition Bostadslån i Sverige och utomlands Låneinformation Hur det går till att låna pengar Kontantinsats och lån Amorteringsmetoder Finansieringsalternativ till kontantinsats i några valda länder Australien USA Norge Storbritannien Tyskland Områdesbeskrivning Inledning Bostadsområdena Tabell med fakta över de försålda fastigheterna i respektive område Diagram över försäljningspriser Närområden Kommunikation & ekonomi Service, kultur och fritid Skola och barnomsorg Resultat från enkät Inledning Bortfall och svarsfrekvens Hushållet Ekonomi Kontantinsats...19

6 4.6 Lånet Redovisning av intervju Inledning Bortfall och svarsfrekvens Tabell över bankernas svar Analys av enkät och intervju Inledning Analys av enkät Analys av intervju Diskussion och slutsats Källförteckning Tryckta källor Elektroniska källor Övriga källor...36 Bilagor...37 Bilaga 1 Genomsnittligt bopris i Vallentuna...37 Bilaga 2 Medelinkomsten i Vallentuna kommun...38 Bilaga 3 Enkätfrågor till hushållen...39 Bilaga 4 Intervjufrågor med svar från de olika bankerna...44

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Att köpa sitt egna hem är för många familjer en dröm och för vissa går den i uppfyllelse. Kontantinsatsen är någonting som man som köpare måste ha innan man kan börja fundera på att köpa sitt egna hem, men stämmer det? Är det ett problem för familjer i dag att skaffa sin kontantinsats? Från den 1 januari till den 25 november 2003 var det stycken fastigheter som överläts i Sverige till en total köpeskilling av tkr Syfte Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur stor kontantinsatsen har varit varifrån kontantinsatsen kommer om det varit problem att få ihop till kontantinsatsen om valet av boende varit annorlunda om man kunnat betala en större kontantinsats hur hushållen upplever sin ekonomiska situation hushållens lånesituation bankernas syn på hushållens ekonomi hur hushållen amorterar på sina lån Indirekt kommer arbetet att klargöra om bankernas utlåningspolicy stämmer överens med vad hushållet erhållit i verkligheten. 1.3 Avgränsning Fem homogena områden i Vallentuna kommun, norr om Stockholm, valdes ut. Överlåtelser som skedde under åren till och med blev aktuella för undersökningen. Alla områden ligger under det genomsnittliga priset i kommunen (Se bilaga 1). Dessa områden har valts för att de ska kunna tänkas vara tillgängliga för de flesta hushåll. 96 bostäder var aktuella då de uppfyllde våra kriterier. 1.4 Tillvägagångssätt/Metod Syftet med studien har fått ligga till grund för val av metod, med utgångspunkt från de problem och frågeställningar som skulle belysas. Tid och kostnad har varit två viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av metod. En enkät med färdigformulerade svar valdes som metod till hushållen, då många hushåll låg till grund för undersökningen. Denna metod kan utföras till en relativt låg kostnad och ger även en enklare bearbetning av svaren. Intervjuer valdes som metod till bankkontoren då de var få och utförligare svar önskades. Det tar i regel längre tid både vid själva intervjutillfället och vid bearbetning av svaren när man väljer denna metod. Normalt ger denna metod en högre kostnad då den är tidskrävande Som man frågar får man svar, Bengt-Erik Andersson

8 Inledningsvis gjordes ett besök av varje bostadsområde för att skapa en bild av platsen, avstånd till service samt angränsade områden. För att få ytterligare information om områdena gjordes ett besök på tekniska kontoret i Vallentuna som bistod med kopior på fastställda detaljplaner och kartor över områdena. Innan enkäterna delades ut gjordes en provenkät till fem hushåll som fick svara på frågorna och komma med synpunkter och för att se hur lång tid enkäten skulle ta att genomföra. Enligt testgruppen tog det ca 10 minuter att svara på enkätens 30 frågor och en enda synpunkt framkom på enkäten. Ett brev med en beskrivning av arbetets syfte delades ut tillsammans med enkäten till alla aktuella hushåll i de utvalda områdena. Efter cirka 10 dagar samlades enkätsvaren in personligen av examensarbetarna för att minska antalet bortfall. Eventuella frågor kunde samtidigt besvaras. Insamlingen började på morgonen med att en lapp delades ut i de aktuella hushållens brevlådor med information om att enkäterna skulle samlas in samma kväll. Detta för att ge en påminnelse till de boende om att det var dags att fylla i enkäten om det inte redan var gjort. De som inte lämnade enkäten på plats fick en ny enkät och ett förfrankerat svarskuvert. 50 enkätsvar ligger till grund för arbetet. Innan insamlandet av enkäten var vi positiva och förväntansfulla. Vi trodde att vi skulle bli mottagna med stor förståelse och hjälpsamhet då vi är studenter, men vi fick både ris och ros. Insamlandet gick mycket lätt där de boende hade fyllt i enkäten när den hämtades, och de som var villiga att medverka var överlag positiva och hjälpsamma. Många av de som inte var villiga att besvara enkäten var misstänksamma och ifrågasatte anonymiteten då insamlandet skedde personligen. Parallellt med enkätarbetet har intervjuer gjorts med fyra olika bankkontor. Två av kontoren tillhörde samma koncern men låg på olika orter. Intervjuerna med personalen skedde på de aktuella kontoren. Intervjuerna med bankpersonalen på de olika kontoren tog ungefär en halvtimme var. De avlöpte enligt planerna och vi fick bra svar på alla våra frågor. Efter avslutade intervjuer sammanställde vi frågor och svar och sände över dem till respektive bankkontor för att ge dem chansen att rätta till eventuella missförstånd Enkät och intervju Enkäten är uppbyggd av fyra delar som behandlar områdena: hushållet, ekonomin, kontantinsatsen och lånet. Totalt består enkäten av 30 frågor. Varje fråga har ett antal olika svarsalternativ. Någon enstaka fråga är öppen och kräver ett formulerat svar. (Se bilaga 3) Intervjun är i likhet med enkäten uppbyggd av fyra delar. De olika delarna är hushållet, lånet, räntor och kontantinsatsen. Totalt består intervjun av 30 öppna frågor (Se bilaga 4) Enkätlitteratur Inför de intervjuer och de enkäter som gjorts har litteratur i ämnet lästs. Följande böcker har använts: Som man frågar får man svar av Bengt-Erik Andersson Kvalitativa intervjuer av Jan Trost Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning av Jan-Axel Kylén. Litteraturen har gett information om hur man lämpligast går tillväga vid framställning av en enkät. Hur man gör en intervju och hur man bearbetar den information man fått fram. 2

9 Böckerna ger även tips i hur man uppträder, hur man är klädd och hur man formulerar sina frågor för att få ut så mycket som möjligt av en intervju Felkällor och analys av felkällor i datainsamling Då en person i urvalet inte har möjlighet eller vägrar att delta i undersökningen uppstår ett externt bortfall. De som svarar på enkäten, men utelämnar vissa frågor, benämns som internt bortfall. Det spelar ingen roll hur väl ställda frågorna är om de som inte besvarar frågorna är många. Ett högt bortfall hindrar möjligheten att generalisera resultatet. Enkätundersökningar har i stort sett större bortfall än intervjuundersökningar. Det externa bortfallet i denna undersökning är 47,9 %, vilket innebär att 50 hushåll av 96 möjliga deltog i undersökningen. Av de som inte deltog var det 19 hushåll som avböjde på plats. De främsta skälen som angavs var att enkätens frågor upplevdes för privata och att hushållen tvivlade på anonymiteten. Även tidsbrist angavs som ett skäl. För många människor kan frågor om privat ekonomi kännas integritetskränkande. Att hushållen tvivlade på anonymiteten kan till stor del bero på att enkäterna samlades in personligen av examensarbetarna. Valet av insamlingsmetod kan ändå anses befogat eftersom resultatet blev tillfredställande då målet med insamlandet var att få in 50 svar. Om endast postenkäter använts hade förmodligen svarsfrekvensen blivit lägre. De 33 hushåll som inte avböjde på plats fick ett förfrankerat svarskuvert och av dessa svarade endast 18 %, det vill säga 6 hushåll Kvantitativ eller kvalitativ metod I detta arbete användes både kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Kvalitativ metod vid undersökningar är t.ex. att intervjuerna består av fria frågor. De kan ge svar som kan variera och som ger utrymme för att ge nyanserade svar. Kvantitativ metod är t ex enkäter med förutbestämda frågor och huvudsakligen fasta svarsalternativ Val av modell Vid intervjuerna med bankerna valdes en kvalitativ metod för att bankerna var få till antalet och det fanns möjlighet till personligt besök. Frågorna var fria frågor och gav upphov till följdfrågor och diskussion runt ämnet. Det var det svårare att genomföra en kvalitativ metod till hushållen eftersom de var många, 96 stycken, och för att underlätta för dem valdes istället en kvantitativ metod. En enkät med fasta svarsalternativ till frågorna valdes i detta fall Svarsbearbetning En databas uppbyggd i Excel användes för att sammanställa svaren från enkäten. I denna undersökning bedöms bearbetningsfelen kunna bli få då sammanställningen noggrant skedde manuellt av de två examensarbetarna och att antalet besvarade enkäter var 50 stycken. 1.5 Disposition Uppsatsen består av 8 olika kapitel. Kapitel 1 är ett inledande kapitel som beskriver arbetets bakgrund, syfte, avgränsning och metoden som använts. Kapitel 2 innehåller lånefinansiering i Sverige och några andra utvalda länder. I kapitel 3 beskrivs de aktuella bostadsområdena i undersökningen. Kapitel 4 och 5 tar upp resultat och redovisning av 3 rådvis tjänstekvalitet, 3

10 enkäter och intervjuer och i kapitel 6 analyseras dessa svar. Kapitel 7 består av diskussion och slutsats och i kapitel 8 finns källförteckningen. 4

11 2 Bostadslån i Sverige och utomlands 2.1 Låneinformation För att ta reda på hur bankerna i allmänhet går tillväga har information hämtats från Villaägarnas riksförbund, Rådgivningsavdelningens informationsserie Hur det går till att låna pengar För de allra flesta är ett fastighetsköp den största investeringen som någonsin görs. Eftersom det är mycket få förunnat att kunna betala hela fastighetsköpet kontant lånas oftast pengarna hos något kreditinstitut. Det är här främst fråga om banker, hypoteksinstitut och försäkringsbolag. Förutsättningarna och villkoren för kreditinstitutens långivning kan skilja sig åt på många punkter. Det är köparens ekonomi som avgör hur mycket kreditgivaren är villig att låna ut. När man lånar pengar för att köpa en fastighet pantsätter man normalt denna som säkerhet för lånet. Kreditgivaren (panthavaren) får då panträtt i fastigheten, vilket innebär att han under vissa förutsättningar har rätt att sälja panten för att få betalt för sin fordran på kredittagaren (pantsättaren) om denne inte kan betala räntan och/eller amorteringen på lånet. Förutom att kreditsökande skall ha återbetalningsförmåga för krediten krävs normalt att betryggande säkerhet i fast (eller lös) egendom eller i form av borgen lämnas. Pantsättning av en fastighet sker genom att fastighetens ägare lämnar över ett pantbrev till kreditgivaren som pant för lånefordringen. Detta innebär att förutom att själva pantbrevet skall överlämnas till kreditgivaren måste en s.k. pantförskrivning göras. Denna görs normalt i skuldebrevet och innebär att kreditgivarens fordran knyts till det aktuella pantbrevet. När det gäller s.k. datapantbrev skall detta anses ha överlämnats till borgenären (kreditgivaren) när denne eller någon som företräder honom har registrerats som pantbrevsinnehavare i pantbrevsregistret. Pantförskrivningen görs även här normalt i skuldebrevet. Pantbrevet är ett bevis om inteckning i fastigheten, d v s inskrivning i fastigheten av ett visst penningbelopp. Detta betyder att en ansökan om inteckning måste föregå utfärdandet av ett pantbrev. Ansökan om inteckning görs hos inskrivningsmyndigheten och det är också inskrivningsmyndigheten som utfärdar pantbrevet om det är fråga om ett skriftligt sådant. Datapantbrev utfärdas av Lantmäteriverket. Vid bostadslån utgör borgen ibland ett komplement till pantsäkerhet i fastigheten. När det gäller det så kallade topplånet räcker det nämligen inte alltid med endast fastigheten som säkerhet utan kredittagaren måste lämna en tilläggssäkerhet Kontantinsats och lån Finansieringen av fastigheten består i regel av 75 % bottenlån och 15 % topplån. Vidare brukar svenska kreditgivare kräva att en kontantinsats på åtminstone 10 procent av köpeskillingen betalas till säljaren. Hos vissa kreditgivare är det dock möjligt att låna till hela köpeskillingen, men då krävs speciella omständigheter. Ju högre kontantinsats som läggs desto lägre blir emellertid boendekostnaderna. Kreditgivaren avgör hur mycket det är möjligt att låna med fastigheten som säkerhet. Man talar om fastighetens belåningsgrad. Belåningsgraden är normalt högst 90 procent av marknadsvärdet som schablonmässigt värderats. Vid köp brukar bostadens belåningsvärde beräknas på det lägsta beloppet av antingen köpeskillingen eller 5

12 värderingen. På bottenlånet kan man välja mellan att ha rörlig ränta eller att binda räntan från 3 månader och upp till 10 år. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden. Fast ränta innebär att räntan inte påverkas av förändringar på räntemarknaden utan räntesatsen är densamma under hela räntebindningsperioden. Valet av rörlig eller bunden ränta är individuellt. Den som tror att räntorna kommer att stiga väljer bunden ränta medan den som tror att räntorna kommer att sjunka väljer rörlig ränta. Lån med rörlig ränta kan alltid lösa i förtid utan extra kostnader för kredittagaren. Om låntagaren vill lösa ett lån med bunden ränta under pågående räntebindningsperiod måste han normalt betala ränteskillnadsersättning till kreditgivaren. Ett bottenlån har längre amorteringstid (ofta år) än ett topplån och ofta finns även möjlighet att få bottenlånet amorteringsfritt under de första åren. Vidare är räntesatsen normalt lägre för ett bottenlån än för ett topplån. Att räntan är lägre beror på att kreditgivaren har bättre säkerhet för bottenlånet. Om låntagaren inte kan betala sin skuld och bostaden måste säljas får de som har beviljat bottenlånet sina pengar först. Topplån kallas det lån som behövs utöver bottenlånet. Topplånet kan endast fås med rörlig ränta och räntan är högre än för bottenlånet vid teckningstillfället, det beror på att risken för banken är högre för topplånet. Om priserna på fastigheter skulle sjunka så är säkerheten sämre på topplånet därför vill banken ha bättre betalt för den högre risken. Amorteringstiden för ett topplån brukar vara 20 år eller kortare Amorteringsmetoder Kredittagaren kan normalt välja mellan olika sätt att återbetala lånet. Kredittagaren kan välja rak amortering, annuitetslån eller serielån. Rak amortering är det i särklass vanligaste när det gäller bostadslån. Rak amortering innebär att kredittagaren amorterar ett lika stort belopp på lånet vid varje betalningstillfälle. Därutöver betalas ränta som beräknas på den aktuella skulden. Allt eftersom kredittagaren betalar tillbaka minskar låneskulden, varvid också räntekostnaden minskar. Annuitetslån är konstruerat så att summan av amortering och ränta är ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Detta innebär att i början är en stor del av detta belopp ränta och en mindre del amortering på skulden. I slutet av lånets löptid blir det tvärtom. För ett serielån ökar amorteringens storlek successivt under lånets återbetalningstid. Lånet kan här vara av trappstegsmodell. De första 5 åren kan t ex amorteringen vara 1 procent av skulden för att sedan öka till 2 procent under de följande 5 åren. Utöver detta tillkommer ränta Finansieringsalternativ till kontantinsats i några valda länder Hur finansierar man sitt bostadsköp om man inte har några pengar till kontantinsats? Vissa länder i världen har löst det så att förstahemsköpare kan söka hjälp från staten till att betala kontantinsatsen. Några exempel på länder är Australien, USA, Norge och Storbritannien Australien I Australien finns ett hjälpprogram för förstahemsköpare, FHOG (First Home Owner Grant), där man kan få hjälp med upp till 7000 australiensiska dollar. Programmet drivs av 4 Att tänka på för dig som skall låna pengar, Villaägarnas riksförbund, Rådgivningsavdelningens informationsserie

13 Australiens regering. Invånare kan ansöka om statsbidrag i sin delstat. Det gäller inte för vilket hem som helst utan krav ställs på att det måste vara ett fast bostadshus som uppfyller de lokala planerarnas standard. Ytterligare krav måste uppfyllas för att lånet ska bli aktuellt och det är att: den/de som ansöker köper eller bygger sitt första hem man måste flytta in inom rimlig tid man har fyllt 16 år minst en av de sökande är Australisk medborgare minst en av de sökande kommer att bo i bostaden minst ett år USA I USA finns ett hjälpprogram för förstahemsköpare som heter HELP (Homeownership Education and Learning Program). Programmet drivs av den amerikanska regeringen. HELP programmet är en kurs som vänder sig till potentiella husägare och den tar upp olika områden som är viktiga att kunna när man köper ett hem. Där får man lära sig hur man gör en hushållsbudget och prioriterar, hur man går tillväga och vad man ska tänka på vid köpet och när man skriver kontrakt. 6 Dessa program är knutna till olika villkor, bland annat måste hushållet ha relativt låg inkomst. I USA finns det ett så kallat Affordable gold -program som innebär att man ökar belåningsgraden och därmed minskar behovet av kontantinsats. Det högsta som man kan öka belåningsgraden till är 97 %. För att man överhuvudtaget ska få en chans att vara med i programmet krävs att man gått HELP programmets kurs och tagit en försäkring som minskar riskerna för långivaren. Denna högre belåningsgrad kan också vara kopplat till att hushållet deltagit i ett bosparande under flera år Norge I Norge finns kommunens startlån som är en toppfinansiering för unga som ska köpa sitt första egna hem eller för andra som har problem att finansiera kontantinsatsen. Banken finansierar % av lånet och kommunen står för resten. Det är inte alla som har möjlighet att få lånet. Exempel på hushåll som har möjlighet att söka kommunens startlån är: Förstagångsköpare Barnfamiljer Funktionshindrade Upp till 100 % av köpesumman får man låna till samma ränta som det bottenlånet och inget krav ställs på kontantinsats. Det finns heller ingen övre åldersgräns. Utöver kommunernas startlån kan även ges ett tillskott som täcker delar av köpesumman av fastigheten. Tillskottet behovsprövas och den ekonomiska, psykiska och sociala situationen som hushållet befinner sig i måste vara varaktig. Ett krav är att hushållet måste kunna betala sina utgifter för boendet. Tillskottet är ett räntefritt lån som skrivs ned med 10 % per år så länge den boende bor kvar i bostaden Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad och hur ska det i så fall göras? Mikael Atterhög, Anders Hellström, Hans Lind, Han-Suck Song Policies to increase access to home ownership for low-income household Mikael Atterhög & Han-Suck Song

14 2.2.4 Storbritannien Många låneinstitut kräver 10 % i kontantinsats, men det finns undantag såsom Virgin One som kräver 5 % och Halifax som kräver så lite som 3 %. Även om låneinstituten kan se förstahemsköpare som bra kunder och är villiga att låna ut upp till 5 gånger hushållets inkomst och 100 % av fastighetens marknadsvärde så rekommenderar Financial Services Authority att hushållen inte ska låna mer än de behöver. De rekommenderar att ensamstående lånar maximalt 3 gånger sin inkomst och att par inte lånar mer än 2,5 gånger sin inkomst. Om hushållet har en stor kontantinsats är det lättare att förhandla om villkoren då långivaren inte löper en lika stor risk för att låntagarna inte ska kunna klara av att betala av på lånet. 9 Det är vanligt att förstahemsköpare måste spara i cirka 4 år innan de har tillräckligt för att kunna lägga 5 % av köpesumman som kontantinsats och det är ett år längre än för ett decennium sedan. Fastighetspriserna har ökat 142 % sedan 1994 medan inkomsterna har ökat 68 % under samma period. Detta kombinerat med låga räntor på sparat kapital har gjort det svårare att spara till en större summa. 10 Trots att det finns låneinstitutioner som lånar ut till en ränta av 3 5 % så är det inte det som många låntagare i första hand väljer. Att få professionella råd av långivaren är en del som är viktigare och kan få låntagaren att välja ett låneinstitut som erbjuder en högre ränta än ett annat Tyskland I Tyskland kräver bankerna normalt % i kontantinsats och en positiv effekt av det är att låntagarna löper en lägre risk vid prisfluktuationer. För att hushållen ska uppmuntras till att spara finns det ett speciellt program som heter Bausparkassen. Hushåll som deltar i programmet sparar en specifik summa per månad till en låg ränta tills det förutbestämda beloppet har uppnåtts. Hushållet är då berättigat till att låna ett bestämt belopp till en låg ränta. Sparandet är avdragsgillt för hushållen Guardian Unlimited Money Property First-time buyer mortgage 10 Guardian Unlimited Money Property Saving for house deposits 'takes four years' 11 An analysis of choice criteria in the home loans market, James Francis Devlin Policies to increase access to home ownership for low-income household Mikael Atterhög & Han-Suck Song

15 3 Områdesbeskrivning 3.1 Inledning Vallentunas yta är 360 km2 och kommunen är därmed ungefär dubbelt så stor som Stockholms stad. I Vallentuna bor det ca personer. Kommunens yta består till större delen av skogs- och jordbruksmark, med några mindre tätorter insprängda. Vallentunasjön i sydväst, är den största sjön och sträcker sig till hälften in i Täby kommun. I östra Vallentunas skogar ligger en mängd mindre sjöar, samt Garnsviken - en avsnörd havsvik, som har kontakt med Trälhavet via Åkers kanal i Åkersberga. Tätorterna utgörs av lummiga villaområden, småskaliga flerfamiljsområden, affärscentrum och industriområden. Det finns ca småhus och ca lägenheter i flerfamiljshus. Kommunen äger och förvaltar 239 bostadsrättslägenheter som hyrs ut i andra hand och förvaltar 12 egna fastigheter med totalt 31 bostadslägenheter. Dessutom finns ca 200 hyreslägenheter som ägs av andra fastighetsägare. Kommunen gränsar i norr mot Sigtuna och Norrtälje, i väster mot Upplands Väsby, i söder mot Täby och i öster mot Österåker Bostadsområdena De fastigheter som ingick i undersökningen såldes under perioden till och med Priserna på de försålda fastigheterna varierade i de aktuella områdena (Se bilaga 1). Dessa variationer på försäljningspriserna kan delvis förklaras med att fastigheterna inte är identiska. Bostadsytan på de flesta fastigheterna i den här undersökningen ligger i spannet kvm. Ett fåtal hushåll, 2 %, låg under 97 kvm och några hushåll, 10 %, låg över 145 kvm. Rosengårdsvägen kr kr Ekebyvägen kr kr Bergvägen/Höjdvägen kr kr Kragstalundsvägen kr kr Zetterlunds Väg kr kr Det som har tagits i beaktande vid jämförelserna är att fastigheterna inte är identiska utan bostadsyta, tomtyta och standardpoäng varierar. Inte heller har någon hänsyn tagits till inflation, allmän prisökning, räntemarknad eller andra påverkande faktorer då de genomsnittliga köpeskillingarna räknats ut. År 2002 var inflationstakten 2,3 % och för år 2003 var inflationstakten 1,4 % Vallentuna kommun, 14 SCB 9

16 3.2.1 Tabell med fakta över de försålda fastigheterna i respektive område Ekebyvägen Höjd/Bergvägen Rosengårdsvägen Kragstalundsvägen Zetterlunds Väg byggår storlek, kvm snitt boyta, kvm tomt, kvm snitt tomtyta, kvm snitt standardpoäng snitt pris 2002, tkr snittpris 2003, tkr snittpris tom , tkr Procentuell förändring Procentuell förändring Procentuell förändring Tabellen visar snittvärden över olika värden såsom: boyta, tomtyta, standardpoäng och prisförändringar. Där snittpriset räknats ut per år måste det tas i beaktande att antalet försålda fastigheter varierar per år. 10

17 3.2.2 Diagram över försäljningspriser Diagrammen visar försäljningspriser över de aktuella områdena. Varje prick visar en försåld fastighets köpeskilling och tidpunkt. Linjerna i diagrammen visar den genomsnittliga utvecklingen av försäljningspriserna. Diagram Försäljningspriser Rosengården Försäljningspriser Rosengårdsvägen köpeskilling förvärvsdatum Detta diagram över Rosengårdvägen visar att priserna har stigit med i genomsnitt med ca 210 tkr (ca 15 procent) under perioden Prickarna ligger i närheten av linjen vilket kan tyda på att fastigheterna är ungefär likvärdiga. Diagram Försäljningspriser Ekebyvägen Försäljningspriser Ekebyvägen 2,000,000 köpeskilling 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, förvärvsdatum Detta diagram över Ekebyvägen visar att priserna har stigit med i genomsnitt med ca 310 tkr (ca 20 procent) under perioden

18 Diagram Försäljningspriser Kragstalundsvägen Försäljningspriser Kragstalundsvägen 2,000,000 köpeskilling 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, förvärvsdatum Detta diagram över Kragstalundsvägen visar att priserna har stigit med i genomsnitt med ca 300 tkr (ca 25 procent) under perioden Diagram Försäljningspriser Zetterlunds Väg Försäljningspriser Zetterlunds Väg 2,000,000 köpeskilling 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, förvärvsdatum Detta diagram över Zetterlunds Väg visar att priserna har stigit med i genomsnitt med ca 210 tkr (ca 20 procent) under perioden

19 Diagram Försäljningspriser Höjdvägen/Bergvägen Försäljningspriser Höjdvägen/Bergvägen 2,000,000 köpeskilling 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, förvärvsdatum Detta diagram över Höjdvägen/Bergvägen visar att priserna har stigit med i genomsnitt med ca 290 tkr under perioden Prickarna ligger i närheten av linjen vilket kan tyda på att fastigheterna är ungefär likvärdiga. 3.3 Närområden Kommunikation & ekonomi Vallentuna ligger ca 2,8 mil norr om Stockholm och har nära till både E4 och E18. Arlanda flygplats ligger ca 2,5 mil nordnordväst om Vallentuna. Det finns även ett hobbyflygfält ca 3 km väster om centrum. Till Vallentuna centrum kan man ta sig med Roslagsbanan. Det tar ca 30 minuter från Tekniska Högskolan i Stockholm. Buss 610 går från Danderyd sjukhus och har en beräknad färdtid på 35 minuter. På nätterna går buss 690 från Danderyds sjukhus förutom de senare turerna som avgår från Odenplan. Till Upplands Väsby tar man sig med buss 524. Alla färdmedel går med 30 minuters intervall utom de senare turerna på nätterna med nattbussen som går med en timmes mellanrum. Ca invånare (16 år och äldre) förvärvsarbetar. Av dessa har ungefär arbete i hemkommunen, medan ca pendlar ut till arbeten i andra kommuner. Samtidigt är det ca personer från andra kommuner som pendlar in till sina arbeten i Vallentuna. 15 Medelinkomsten i kommunen är ca 242 tkr (se bilaga 2). De aktuella områdenas placering i förhållande till Vallentuna centrum: Rosengårdsvägen ligger ca 1.5 km nordväst om centrum. Buss 610 vänder ca 100 meter från området. Ekebyvägen ligger strax bakom Rosengårdsvägen. Lokal buss passerar området och ansluter till Roslagsbanan. 15 Vallentuna kommun, 13

20 Bergvägen/Höjdvägen ligger 1 km öster om centrum. Lokal buss passerar strax utanför området och ansluter till Roslagsbanan. Anslutning till Arningeleden sker strax utanför området. Kragstalundsvägen ligger ca 3 km söder om centrum. Bussarna till Danderyds sjukhus går precis utanför området. Tågstation Kragstalund ligger ca 700 meter bort. Zetterlunds väg ligger strax intill Kragstalundsvägen Service, kultur och fritid I Vallentuna centrum finns ett flertal mataffärer såsom Ica, Konsum och Lidl. Här finns ca 45 småbutiker och ett antal restauranger. Vallentunas näringsliv präglas av ett stort antal småföretagare. Några större arbetsgivare i kommunen är Aerosol och Diskteknik. Inom kommunen finns ett rikt och varierat föreningsliv, bland annat finns en ishall och ridskola med ridhus. Vallentuna har även ett flertal golfbanor. Inga stora turistanläggningar finns, men väl många sevärdheter och utflyktsmål Skola och barnomsorg I Vallentuna finns flera kommunala och enskilda förskolor och familjedaghem. Det finns även olika föräldrakooperativ och privata alternativ. Ett flertal olika låg-, mellan-, och högstadieskolor samt en gymnasieskola finns inom kommunens gränser. Flera olika alternativa daghem och skolor nås med lätthet från de aktuella områdena. 14

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Allmän information om bolån

Allmän information om bolån Allmän information om bolån Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Allmän information om bolån 1 Denna information har tagits

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Om undersökningen. 3. Beräkningar I rapporten presenterar vi ett antal beräkningar. De har vi gjort på följande sätt.

Om undersökningen. 3. Beräkningar I rapporten presenterar vi ett antal beräkningar. De har vi gjort på följande sätt. 1 Om undersökningen Att bo i city är många ungas dröm. I denna version av Mäklarhuset Bo- Opinion vill vi beskriva vilka möjligheter arbetande unga mellan 25-30 år har att köpa en bostad i de centrala

Läs mer

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS BOLÅNEKOD EU-KOD FÖR INFORMATION OM BOLÅN 1 FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS Detta är en frivillig uppförandekod ("koden") om information om bostadslån som ska

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Gilla Din Ekonomi Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Ung & Student Koll på läget Från 13 år får ungdomar skaffa ett eget konto med kort. Och på 18 årsdagen öppnar sig en hel värld av möjligheter.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden

PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden PROMEMORIA Datum 2013-10-18 FI Dnr 13-11430 Författare Hanna Karlsson PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7 Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 Risker i utlåning till småhus och bostadsrätter 2 Prisutveckling på bostadsmarknaden 3 BANKERNAS

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Inlämningsuppgift kalkylproram

Inlämningsuppgift kalkylproram Inlämningsuppgift kalkylproram Excel 2012-11-26 Sida 1 / 6 Innehållsförteckning A1. Vilka är de fyra lägenheterna med billigast kvadratmeterpris?... 3 Vilka lägenheter har jag råd att bo i om månadskostnaden

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

BRF HÄGERN 1 I LULEÅ 2013-03-12. Informationsträff Kulturens Hus

BRF HÄGERN 1 I LULEÅ 2013-03-12. Informationsträff Kulturens Hus I LULEÅ 2013-03-12 Informationsträff Kulturens Hus ÄNTLIGEN! SÄPO tystnadsplikt Steg 2 - omröstningen Idag Information Processen Marknadsvärdet Ekonomi Mål och resultat Inga frågor idag styrelsen på plats

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet.

Hälften av barnfamiljerna klarar bankernas krav för att få låna till husköpet. Boendekostnadsutredning 2010 1 2 Innehåll 1 Inledning... 3 Resultat i sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 Bankernas krav för lån... 4 3 Resultat... 6 Omsättning på villamarknaden... 6 Kontantinsats...

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Pressmeddelande. Hushållens ekonomi under 40 år. Stockholm 6 september 2011

Pressmeddelande. Hushållens ekonomi under 40 år. Stockholm 6 september 2011 Pressmeddelande Stockholm 6 september 2011 Hushållens ekonomi under 40 år En tvåbarnsfamilj har dubbelt så mycket över idag efter nödvändiga utgifter. Konsumtionen per individ är fördubblad, men matens

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Skuldsanering Karlshamns kommun

Skuldsanering Karlshamns kommun Har du skulder som du aldrig kommer kunna betala? Kontakta oss! Då kanske skuldsanering är något för dig! Här är en guide om hur du ansöker på egen hand. Budget och skuldrådgivningen KARLSHAMNS KOMMUN

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån dvs. för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten

Läs mer

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 LÅNA Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 4 Syfte med undersökningen 4 Om undersökningen 5 Kapital 1 Hur lånebilden ser ut 6 Hur många

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-25 FI Dnr 13-11430 Författare Maria Wallin Fredholm PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD Bo 1 2004 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag eller liknande) och på vilket landskapsregeringen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi Privatekonomi Förslag någon? 25 000 kr (minimal risk) Fonder En färdig samling aktier (kallad portfölj) i olika företag. Sprider riskerna. Ofta mindre riskfyllt än enskilda aktier. Lån Varför lånar

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet 1 (8) PM 2016-04-04 Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån ska betalas tillbaka med ränta.

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Hur hittar man en bostad?

Hur hittar man en bostad? Hur hittar man en bostad? Boplats syfte Presentera ett samlat utbud av lediga bostäder från såväl kommunala som privata hyresvärdar (bostadsrätter) Informera om planerade och pågående nyproduktion Informera

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto - Allmänt Can I withdraw money in [country] without paying fees? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land What are the fees if I use external ATMs? Fråga om avgifterna om du

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - Allmänt Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Finansförbundet och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Finansförbundet en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg Sidan 1 av 3 Inkomstuppgift och boendekostnad inom Dina personuppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Maka/make/sambos uppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Du som

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer