SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ"

Transkript

1 SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ

2 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 1 (33) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Utgångspunkterna för utvecklandet Plansituation Landskapsmässiga värden i Sibbo skärgård Naturvärden på Simsalö Lokalt värdefulla naturobjekt Kulturhistoriska värden på Simsalö Kulturhistoriskt värdefulla objekt Övriga exempelobjekt Fagerö, Pyttis Pellinge skärgård, Borgå Besiktning av skicket på byggnaderna Simsalö skolas huvudbyggnad Observationer Brådskande reparationsåtgärder Åtgärdsalternativ Simsalö skolas gårdsbyggnad Åtgärdsalternativ Det obebodda bostadshuset Åtgärdsalternativ Sammandrag av alternativen till användning av området Utvecklandet av verksamheten på Simsalö Vision för Simsalö Alternativ beträffande verksamheten Ansvar beträffande verksamheten Förslag till ansvarsfördelning Möjligheter till finansiering Offentligt bidrag för utvecklingsprojekt Sysselsättningsbaserat investeringsbidrag Privat finansiering Åtgärdsprogram Preliminär kostnadskalkyl för byggnaderna Simsalö skolas huvudbyggnad Simsalö skolas gårdsbyggnad Det obebodda bostadshuset Sammandrag av åtgärdsprogrammet Lönsamhetskalkyl Förslag till fortsatta åtgärder Lähteet Bilaga 1. Genomförda exempel. 1

3 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 2 (33) SIBBO KOMMUN SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ 1 Inledning förbereder sig för en snabb ökning i antalet invånare, vilket även innebär en ökning i efterfrågan på fritidstjänster i skärgården och på kusten. Sibbo skärgård har varit tätt bebyggd av fritidsbostäder, men kommunens rekreationsområden är ännu i relativt naturligt tillstånd. Det finns ett tryck på en förändring. Traditionella kulturevenemang och läger skulle kräva en bättre infrastruktur. Det finns behov av att anordna bl.a. olika läger, men bristen på inkvarteringsmöjligheter utgör ett hinder. Likaså saknas samlingslokaler och andra gemensamma lokaler i skärgården. Simsalö ö är ett hävdvunnet centrum i skärgården, där det redan på talet bodde flest skärgårdsbor. Bosättningen är koncentrerad till östra stranden av ön. Där finns bryggan för förbindelsebåten och därifrån startar vägen. Trafiken med förbindelsebåt till Simsalö ö inleddes år 1976, och sedan 1950-talet har det funnits passagerartrafik till ön. På Simsalö har man också arrangerat kammarmusik- och gitarrkonserter, vilka vunnit stor popularitet. I den gamla folkskolan har man hållit försäljningsutställningar och byggnaden har även använts för lägerskolor. Simsalö har ca 30 fast bosatta invånare och ca 300 sommarboende. Målet med utredningen var att kartlägga kostnaderna för att iståndsätta den gamla, skyddade folkskolan och att bygga fristående inkvarteringslokaler på Simsalö. För området har en handlingsplan sammanställts med tonvikt på kultur, kurser och läger. Servicekonceptet ska även gagna den lokala befolkningen. Utredningen har sammanställts i samarbete med befintliga aktörer. Under arbetets gång hölls ett arbetsseminarium på Simsalö, till vilket man hade kallat invånare, aktörer och intressegrupper på ön. Utredningsarbetet leddes av en arbetsgrupp bestående av följande instanser och deras företrädare: - Anne Laitinen - Rita Lönnroth - Margareta Rintala - Pekka Söyrilä - Christel Kyttälä - Barbro Lindström - Per-Stefan Nyholm Östra Nylands förbund - Gunilla Holmberg Sibbo skärgårdsdelegation. Utredningsarbetet pågick i maj-augusti Utredningen gjordes av FCG Finnish Consulting Group Oy och för arbetet ansvarade FM Asta Nupponen, M.Sc. Pauli Santala, arkitekt Tuula Tuononen och strukturplanerare Kari Lomperi. I arbetet medverkade därutöver Pekka Montonen från PM Dialog Ky. 2

4 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 3 (33) 2 Utgångspunkterna för utvecklandet Längs Sibbo kust finns populära öar för sommarboende, av vilka de största är Löparö, Norrkullalandet, Simsalö och Fagerö. Till Simsalö kan man åka med taxibåt från fastlandet, bl.a. från Storören och Gumbostrand. Båtresan från Gumbostrand till Simsalö tar ca minuter. Bild 1. Simsalö är en av de mest populära bebodda öarna i Sibbo skärgård. Till ön kan man åka taxibåt bl.a. från hamnarna vid Gumbostrand och Storören. Målet med arbetet för att utveckla Simsalö är att upprätthålla och förbättra livskraften för skärgårdsborna och skärgården. Detta förutsätter att substansen och förhållandena utvecklas med beaktande av ekonomisk lönsamhet. På Simsalö finns det möjligheter att nå synergifördelar med de företag och projekt som startats tidigare. När det gäller planläggningen utsätts kommunen för tryck på att utöka rekreations- och kulturutbudet i skärgården. Eventuella bidrag för kultur räcker inte ensamma till för att utveckla och upprätthålla verksamheten. Ön borde kunna ge service åt en målgrupp med flera slags användarkretsar, vilket i sin tur innebär ett behov av mångsidiga lokaler och förhållanden. Användarkretsen representeras åtminstone av skärgårdsborna (fast bosatta och fritidsboende), besökare (kommuninvånare, ) och övriga potentiella användare (betalande gäster, lägerskolor), turister, båtfarare och t.ex. kryssningspassagerare. Simsalo är dock inget mål för massturism. Vid utvecklandet Simsalö ligger fokus på de av kommunen ägda markområdena i den norra delen av ön. Under arbetets gång gjordes en utredning i stora drag av skicket på gamla folkskolan, dess gårdsbyggnad samt den obebodda bostadsbyggnaden norr om folkskolan. 3

5 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 4 (33) Förbindelsebryggan Folkskolan 2.1 Plansituation Bild 2. Folkskolan och bryggan för förbindelsebåten är belägna i den norra delen av Simsalö. I landskapsplanen för Östra Nyland har Simsalö i huvudsak anvisats som ett jordbruksdominerat område (MU) och ett område för rekreation (södra stranden). Delgeneralplanen för Sibbo skärgård och kust är ännu i förslagsskedet. I generalplanen har Simsalö betecknats som M-1-, AP-, RA-, MY- och M- områden. För Simsalö finns det även en strandplan. I stranddetaljplanen Simsalö I (1993) 1 är planområdet ca 12 ha. Stranddetaljplanen har följande beteckningar: - RA-områden (byggnadsyta max. 180/250 vy-m 2 ) - AO-område (byggnadsyta max. 300 vy-m 2 ) - AL-område kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (byggnadsyta max. 350 vy-m 2 ) - Y-områden, utflykts- och friluftsområde, småbåtshamn. 1 : Simsalö I, Strandplan 1:

6 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 5 (33) Bild 3. Utdrag ur Simsalö I, Strandplan (1993). 2.2 Landskapsmässiga värden i Sibbo skärgård 2 Mångfalden i landskapsbilden av Sibbo skärgård grundar sig på splittringen i landskapet, den rikliga och täta förekomsten av terrängobjekt och den omväxlande topografin, de fläckvisa odlingarna, bosättningen i strandområdena samt de vackra och känsliga naturdragen. Bosättningen i regionen är förlagd till stränderna och längs vägarna och åarna, vilket har gett upphov till bandlika byar. Som en följd av byggandet av villor från och med 1880-talet och fritidsstugor på senare år är Sibbo skärgård ett av de mest tättbebyggda skärgårdsområdena i landet. Jämn, odlingsbar mark brukas och de få och små åkrarna utgör en varierande konstrast till landskapet och vyerna. Det handlar om en kulturbiotop vars bevarande förutsätter åtgärder (höbärgning, användning som betesmark osv.) Skogarna är i huvudsak karga och bergiga talldungar, vilket är typsikt för kustregionen vid Finska viken. Stränderna är relativt klippiga och det finns rikligt med berghällar och stenrösen. För det mesta växer det korta tallar på stränderna. På de frodigaste ställena får dessa sällskap av lövträd. I mitten av Sibbo skärgård bildar Simsalö, Söderkullalandet, Norrkullalandet och Röysö samt flertalet mindre holmar och skär en komprimerad ögrupp. Området är stenigt och landskapet mångfacetterat. Bosättning har uppkommit på stränderna och i närheten av dessa finns det små, karga åkerplättar som ger liv åt skärgårdslandskapet. 2 : Delgeneralplan för skärgården och kusten. Sammandrag av landskapsmässiga värden inför generalplaneringen. FCG Suunnittelukeskus Oy,

7 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 6 (33) 2.3 Naturvärden på Simsalö Lokalt värdefulla naturobjekt Simsalo ingår i en zon som betecknas som inre skärgård i delgeneralplanen för Sibbo skärgård och kust. Skogsvegetationen karakteriseras av låga talldungar på berghällarnas högsta punkter och av lundliga och färska skogar och relativt torra skogar i sänkorna och på sluttningarna. Lundliknande moskogar och lundar förekommer ställvis. Skogarna är i princip ekonomiskogar. I innerskärgårdszonen är stränderna på många ställen tätt bebyggda och stränderna präglas av vassruggar. Strandvegetationen är sedvanlig och strandängarna är smala och vassbevuxna. I området finns det också flador och glosjöar. Dessa är grunda och stränderna är vassbevuxna. Vassruggarna kantas i allmänhet av en smal ängszon med älggräs och ställvis förekommer även lundvegetation. I området finns det rikligt med berghällar. I allmänhet är vegetationen på klipporna karg, men ställvis påträffas bergsängar med en riklig artförekomst, bl.a. kärleksörto (Sedum telephium), getrams (Polygonatum odoratum), styvmorsviol (Viola tricolor), gul fetknopp (Sedum acre) och gräslök (Allium schoenoprasum). Fiskbeståndet är mångsidigt. Det omfattar bl.a. strömming (Clupea harengus membras), abborre (Perca fluviatilis), gädda (Esox lucius), gös (Sander lucioperca), öring (Salmo trutta), lake (Lota lota), sik (Coregonus lavaretus), braxen (Abramis brama), skarpsill (Sprattus sprattus) och lax (Salmo salar). Fågelbeståndet i området är till största delen typiskt för skärgården. De vanligaste vattenfåglarna är heldykare såsom knipa (Bucephala clangula), vigg (Aythya fuligula), småskrake (Mergus serrator), storskrake (Mergus merganser), ejder (Somateria mollissima), skäggdopping (Podiceps cristatus) och knölsvan (Cygnus olor). Av måsfåglarna är fiskmås (Larus canus) gråtrut (Larus argentatus) samt silvertärna (Sterna paradisaea) och fisktärna (Sterna hirundo) de vanligaste. På skogsholmarna häckar bl.a. bofink (Fringilla coelebs), taltrast (Turdus philomelos), trädpiplärka (Anthus trivialis), järpe (Tetrastes bonasia), morkulla (Scolopax rusticola) och tjäder (Lyrurus tetrix). Tre objekt på Simsalö har definierats som lokalt värdefulla naturobjekt. 3 : Delgeneralplan för skärgården och kusten. Naturvärden, Sammandrag. FCG Planeko Oy,

8 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 7 (33) Bild 4. Tre objekt på Simsalö har definierats som lokalt värdefulla naturobjekt. 1. Simsalöuddens västra strand Strandängen och -skogen med sin speciella vegetation är de centrala elementen i det värdefulla naturobjektet på Simsalöuddens västra strand. 2. Simsalö, Gloet Gloet i den norra ändan av Simsalö är en ca 3,5 hektar stor, grund fladalik havsvik som är i förbindelse med havet via ett smalt, vassbevuxet sund i öster. Viken och stränderna är i huvudsak i naturligt tillstånd. Framför stränderna ligger ett relativt smalt vassbälte (Phragmites australis) och längre ut förekommer ställvis havssäv (Bolboschoenus maritimus). Flador som är mindre än 10 ha är skyddade enligt vattenlagen. Strandängen vid Gloet är en livsmiljö för den sällsynta arten blågrått kapuschongfly (Cucullia lactucae). 3. Simsalö, Korvvikens flada Korvviken i den mellersta delen av Simsalö är mycket grund och bottnen är lerig. Med undantag för en liten berghäll är Korvviken en fladalik havsvik med vassbevuxna stränder. I det öppna vattnet finns det knappt några submersa vattenväxter. Det smala sundet som leder till havet är nästan helt igenvuxet av täta vassruggar. 2.4 Kulturhistoriska värden på Simsalö 4 Simsalö ö är ett hävdvunnet centrum i skärgården, där det redan på talet bodde flest skärgårdsbor. På 1950-talet var antalet invånare 75 och idag handlar det om ett tiotals matlag. Bosättningen är koncentrerad till östra 4 : Sammandrag av de kulturhistoriska värdena i delgeneralplaneområdet för skärgården och kusten i Sibbo. Rapport FCG Suunnittelukeskus Oy, Tmi Lauri Putkonen. 7

9 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 8 (33) Kulturhistoriskt värdefulla objekt stranden av ön. Där finns bryggan för förbindelsebåten och därifrån startar vägen. Det tidigaste torpet anlades på den norra stranden, men detta finns inte längre kvar. En skola byggdes på 1890-talet och bönehuset inledde verksamheten något senare. Det har funnits flera butiker. Frivilliga brandkåren har sin byggnad på norra stranden. Förbindelsebryggan kom till tack vare byföreningen. Det har funnits båtbyggare i flera familjer och på ön drivs alltjämt två små varv. Sju objekt på Simsalö har definierats som kulturhistoriskt värdefulla objekt. Beteckningarna efter namnet betyder följande: del av område som ska skyddas som byggnadsyta (s) och byggnad som ska skyddas (sr). Bild 5. Sju objekt på Simsalö har definierats som kulturhistoriskt värdefulla objekt. 1. Bergkulla, Simsalö (sr) Hus som K. O. Bäckblom lät uppföra år 1895 enligt samma modell som Topelius hus Björkudden. Här tillbringade Eugen Schaumann sitt sista veckoslut. På samma sätt som Björkudden har Bergkulla en tvärgavel i båda ändarna av huset, och mellan dessa ligger ett tak i längdriktningen som sträcker sig ner till den första våningen. På fasaden mot havet finns en glasveranda och ovanför denna har en balkong byggts efter övergången till 1900-talet. I den ena gaveln finns en två våningar hög farstukvist. På gården finns även andra framträdande byggnader: en ny bostadsbyggnad (1910), ladugård, bastu, vedlider. Gårdsområdet kring den särpräglade huvudbyggnaden utgör en sammanhängande helhet. 2. Simsalö bönehus tomt (s) Sibbo Svenska Friförsamling RF:s bönehus på Simsalö. Huset uppfördes på samma plats och enligt samma modell som det tidigare bönehuset som 8

10 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 9 (33) förstördes vid en brand år De nedbrunna konstruktionerna syns i husgrunden. Privatägt idag. 3. Matildebo (s) Gård som tillhör båtbyggarsläkte. Gammal bostadsbyggnad från år Boningsplatsen är angiven i konungens kartverk på 1770-talet. En helhet i flera våningar som representerar skärgårdsnäringar på en plats där det funnits bosättning länge. Det gamla bostadshuset är i två våningar och har sadeltak. Det byggdes år 1901 och utvidgades på 1930-talet. Nedre våningen har tre rum och kök, övre våningen tre rum. Fasaden är rödmålad och fodrad med lockläkter. Tvådelade fönster, förnyade. I gårdsområdet ingår ytterligare en nyare huvudbyggnad i tegel från år 1974 samt ekonomibyggnader. Mot Sumpudden finns det byggnader som är till båtbyggarnäringen. Simsalö FBK:s hus. 4. Övik (s) Åke Winbergs butik/f:ma Linnea Winberg. Butiken drevs både i Frans Winbergs mangelbod i tegel på stranden som i hans bostadshus i två våningar som byggdes år Uddas (s) Här står en för början av 1900-talet typisk grupp av bostadshus i skärgården. Det större huset har två våningar och mansardtak. Ytterpanelens fogar har den typiska sågtandade dekorationen. Byggnaden hyrdes om somrarna till semesterfirare. Värdfamiljen bodde då själv i det mindre L-formiga huset med sadeltak. Gaveln fodrad med pärtor. Stället har varit en boningsplats sedan år Solhem (s) Mansardvilla i två våningar, planerad av en byggmästare och uppförd år Bred stomme, korsgavel. Flera strandrum, varav ett är stort. 7. Skolstranden (sr) 2.5 Övriga exempelobjekt Fagerö, Pyttis 5 Simsalö skola grundades år En egen byggnad fick den något senare. Skolan planerades troligtvis av Johan Myrsten, som var rektor för Söderkulla jordbruksskola. Simsalö skola lades ned Fagerö i Pyttis är en ö där folk tillbringar tid om somrarna. I småbåtshamnen finns bryggplatser för båtfarare. Skärgårdsmuséet visar med föremål och exempel hur människorna levat i den yttre skärgården. Ett konstgalleri, försäljningsbås där man säljer rökt fisk och handarbeten samt en butik, ett café och den legendariska restaurangen Kaunissaaren Maja bidrar till att tillgodose gästernas behov. Det är lätt att ta sig till Fagerö. Från Sapokka i Kotka trafikerar en förbindelsebåt dagligen till fiskebyn på Fagerö. Färden med M/S Vire tar 5 9

11 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 10 (33) Pellinge skärgård, Borgå 6 ungefär en timme och färjan tar upp till hela 150 personer. Till Fagerö kan man även åka från Pyttis. Under sommarsäsongen har M/S Alfa turer från Pyttis kyrkby. Från Kotka avgår även förbindelsebåten M/S Tekla till Fagerö. Genom tiderna har borden på Fagerö dukats med havets håvor och den knappa utkomst som fisket gett. En liten men mångskiftande skärgårdsby finns kvar som minne av det före detta fiskarsamhället, som var på sitt starkaste på talen. Båt- och redskapsskjulen på stranden är ett tydligt bevis på skärgårdsbornas obrutna förbindelse med det omgivande havet. Kaunissaaren kyläkunta ry är en aktiv hembygdsförening på ön. Medlemmar i föreningen är såväl folk som slagit sig ner på ön som gäster som förlorat sitt hjärta till den. Föreningen har till uppgift att värna om skärgårdskulturen och dess livskraft. Man anordnar olika lokala evenemang på Fagerö samt lägger fram en gemensam syn i frågor som gäller Fagerö eller skärgården i östra Finska viken. Ett sätt att samla in pengar är att driva butiken Kaunissaaren Puoti i anslutning till gästhamnen. Butiken har ett mångsidigt sortiment av bl.a. hantverk, konst och bruksföremål. Butiken är öppen varje dag och de exakta öppettiderna skyltas på väggen. Förutom hembygdsföreningen finns det även andra instanser som har hand om gemensamma frågor. Kaunissaaren riistamiehet är en jaktförening som drar upp linjerna för jakten på Fagerö. Fiskelaget ansvarar för tillståndsfrågorna och övervakningen i de gemensamma vattenområdena. Delägarlaget har hand om ärenden som gäller de gemensamma markområdena. Pellinge skärgård är belägen drygt 80 km österut från Helsingfors och ca 30 km söderut från centrum av Borgå. I Pellinge skärgård finns fem bebodda huvudöar: (Stor-)Pellinge, Lill-Pellinge, Ölandet, Tullandet och Sundö, till vilken det finns en landsvägsförbindelse. Vägverkets färja trafikerar över Sunisundet till Sundö med 15 minuters mellanrum. Vägförbindelsen blev klar år 1983 och omfattar tre broar. Broarna går från Sundö till Getörn, från Tullandet till Lill-Pellinge och f rån Lill-Pellinge till Stor-Pellinge. I Pellinge råder det en stark hembygdskärlek både bland de fast bosatta och de fritidsboende. Den gemensamma viljan att bevara och utveckla livskraften i Pellinge skärgård är stark. Konkreta åtgärder har vidtagits och flera är under planering. För Pellinge skärgård håller en delgeneralplan på att utarbetas. I Pellinge bor ca 270 personer varav 95 % är svenskspråkiga. Söderby boden är en butik som håller öppet året runt. Om somrarna flerfaldigas invånarantalet och då erbjuds också mer service. Benitas café, Sandholmsudden, är ett populärt ställe. I anslutning till caféet säljs även bränsle. I området hålls sommartorg på lördagarna och i juli även onsdagskvällar. Pellinge Caravan erbjuder husvagnsplatser på några hundra meters avstånd. Pellinge folkskola inledde verksamhet år Sedan 1990-talet har man kämpat för bevarandet av skolan. Borgå landskommun och senare Borgå stad har i flera omgångar planerat nedläggningen av skolan och har nu genomfört den. Skolans verksamhet upphörde våren I Pellinge drivs tillsvidare ett 6 10

12 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 11 (33) barncentrum bestående av ett gruppdaghem och grundskolans första och andra klass. Pellinge kurscentral är en viktig samarbetspartner för skolan och daghemmet. Skolan är byns viktigaste samlingsplats. Pellingeborna har haft en egen begravningsplats sedan år St. Olofs kapell byggdes på 1950-talet i närheten av kyrkogården och togs i bruk år Pellinge Bönehusförening sköter både kapellet och kyrkogården. Nära kapellet finns hembygdsmuseet Hörbergsgården, vilken upprätthålls av Pellinge Hembygdsförening. Trots den lilla folkmängden är flera föreningar verksamma i Pellinge. Pellinge Ungdomsförbund och Hembygdens väl i Lill- Pellinge är gamla föreningar bägge har haft verksamhet sedan början av 1900-talet. Marthaföreningar både i Stor-Pellinge och i Lill-Pellinge, frivilliga brandkåren, jaktföreningen och hembygdsföreningen är exempel på föreningar i Pellinge. Pellinge Yxhuttarna är en förening som en gång per år tävlar om finska mästerskapet i yxkastning. Fiske, jord- och skogsbruk samt byggande har genom historien gett utkomst åt pellingeborna. Att bygga båtar har varit en naturlig del av livet i skärgården. Yrket som fiskare har förändrats. Olika slags skärgårdsutflykter och fiskekryssningar har kommit in i bilden. I Pellinge finns det också en taxiföretagare, en såg och en handelsträdgård. 3 Besiktning av skicket på byggnaderna 3.1 Simsalö skolas huvudbyggnad En bedömning av byggnaderna i stora drag gjordes under ett besök på Simsalö skola (med undantag för bostaden i andra våningen), skolans gårdsbyggnad och det obebodda huset på granntomten. Förutom byggnaderna undersöktes skolans gårdsplan och bl.a. bryggan som tillhör kommunen. Besöket omfattade inte de för fritidsboende planlagda tomterna. Simsalö skola är en L-formig byggnad i två våningar. Fasaderna är brädfodrade (med locklister), taket är av plåt och sockeln har anlagts av naturlig sten. Den äldre delen har stomme av timmer och byggdes år I det före detta klassrummet i första våningen säljs hantverk. Gavelbostaden har varit tom i ca 10 år och där har man hållit loppmarknader. I de före detta inkvarteringslokalerna på andra våningen finns vävstolar. Timmerbyggnaden utvidgades på 1950-talet med en flygel som byggdes av slanor. Fasaderna har locklister och taket är av plåt. Även flygeln har två våningar, och därtill har den en betongkonstruerad källarvåning under hela våningen. Sockeln har en obehandlad betongyta. I den första våningen finns ett klassrum och i anslutning till detta ett kök som används vid olika evenemang. Därtill finns ett tomt biblioteksrum samt förstuga och lagerutrymmen. I den andra våningen finns en bostad. 11

13 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 12 (33) Bild 6. De äldsta delarna av Simsalö skola härrör från 1890-talet Observationer Lokalerna i byggnaden hålls halvvarma eller varma året runt beroende på användningen. Huset har eluppvärmning som installerades på 1970-talet. Ursprungligen värmdes byggnaden upp med ved och sedermera med en centralpanna (med kol som bränsle). Vattnet kommer från en brunn och värms med en varmvattenberedare. Vattenpumpen finns i källaren. I fastigheten finns inga duschrum, men bostäderna har toaletter. Kloakvattnet leds till avloppsbrunnar. Elinstallationerna har dragits längs ytorna och förefaller relativt nya. Eldstäderna i köket och i den utbyggda delen är i användbart skick. I köket finns en elektrisk fläkt som anslutits till rökgångarna. Byggnadens bruttoareal är 784 brm 2. Byggrätten är 500 vy-m 2. Fasaderna har vattenskador som en följd av vatten har runnit längs ytterväggarna där var takrännorna och stuprören varit trasiga eller saknats helt. Värst är situationen inne i hörnen. Därtill har hackspettar gjort hål uppe på väggarna. Antagandet är att byggnaden inte har täckdikats, åtminstone inte vad gäller den äldre flygeln. Marken förefaller slutta bort från byggnaden, varvid regnvattnet rinner mot gården. Vädringsöppningarna i sockeln är delvis tilltäppta. Yttertaket (av plåt) har förnyats i något skede och ser vid första anblicken ut att vara i skick, även om det har spår av rost. Taket har lagts ovanpå det gamla pärttaket. Skyddstaken är av korrugerad plåt och spretar på vissa ställen. Enligt dem som bor där har inga egentliga takläckage observerats. I båda delarna är fönstren med beslag och allt i original. Virket är i gott skick men åtminstone utsidan borde målas. Ytterdörrarna är till största delen originaldörrar i trä. Interiören i båda flyglarna har bevarats bra. Originaldelar såsom dörrar och fönster är i gott, för att inte säga utmärkt skick. 12

14 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 13 (33) Brådskande reparationsåtgärder Åtgärdsalternativ I den äldre flygeln är det gamla golvet av breda plankor i klassrummet täckt med ett tjockt lager målarfärg. De övre delarna av väggarna i säljlokalen har belagts med skivor och nedre delen med panel. I förstugan har väggarna träpanel, och timmerväggen har ställvis tagits fram bakom skivorna. På vinden har trägolvet en sliten målad yta och väggarna har belagts med skivor eller panel. Mellandörrarna i den gamla delen är målade spegeldörrar i massivträ. I den nyare delen är den lackade vägg- och takpanelen i mycket gott skick. Likaså är de lackade dörrarna i gott skick. Bakom vattenarmaturerna finns kakelplattor i original. De lackade golven är i relativt gott skick. Elementen är från 1970-talet och rören från centralpannan är synliga. Även de målade fiberplattorna i taket är i gott skick med undantag för ett par dåliga ställen. Lokalerna har originalarmaturer, bl.a. bollformiga lampor. Väggarna och golvet i köket är i sämst skick. Köksinredningen i såväl skolköket som i bostäderna är från 1950-talet. Toaletterna har inga kakelplattor. I källarvåningen är betongytorna i huvudsak utan beläggning. Källarutrymmet förefaller relativt torrt och luften är inte unken. I den före detta träslöjdsklassen finns en golvbrunn och en liten fläkt i ett hörn. Vissa av de synliga avloppsrören har rostfläckar och spår av läckage, varav de värsta finns i köket. Diskhoarna är ställvis täckta av rost. Enligt användarna är vattnet gott och klart ända fram till vattenpumpen, men när det kommer in i rörsystemet blir det rostigt. Takrännor och stuprör måste förnyas. Hål och andra skador på väggarna ska repareras. Luckorna framför vädringsöppningarna ska ersättas med galler för att säkerställa vädringen. Vatten- och avloppsrören (och vattenarmaturerna) ska förnyas då det finns tydliga tecken på deras dåliga skick. Underhållsåtgärder: Fasaderna och fönstren ska målas. Yttertaket och de lätta skyddstaken ska förnyas. Köket och bostadslokalerna ska iståndsättas. Innerytorna ska målas. Nästan alla byggnadsdelar är i original och ska vårdas även framöver. Som alternativa åtgärder för Simsalö skola och användning av lokalerna föreslås följande: 1. Brådskande reparationer utförs varvid användningen är oförändrad (byggnaden är delvis oanvänd). 2. Brådskande reparationer och underhållsåtgärder utförs. Användningen av lokalerna är nästan oförändrad, men bostäderna skulle vara tidsenliga. 3. Bostäderna renoveras och vindsutrymmen tas i bruk för inkvartering. Hobby- och samlingslokalerna koncentreras till de före detta undervisningslokalerna i första våningen. En återställande, grundläggande renovering görs i lokalerna. 13

15 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 14 (33) 3.2 Simsalö skolas gårdsbyggnad Gårdsbyggnaden vid Simsalö skola har antagligen byggts samtidigt med utvidgningen av skolan, delvis på pelargrund. Byggnaden har en stomme i trä och ovanpå denna brädfodring med locklister. Plåttaket är av nyare datum. Takrännorna är trasiga och stuprör saknas. I byggnadens ena gavel finns utedass (4 st., original), däremellan ett kallt lider, och i den andra gaveln en bastu och ett tvättrum. Bastun är det enda tvättutrymmet för de boende. Bastun har en bastuugn och i tvättrummet finns en murgryta. Vattnet leds ut i terrängen. Utedassen är i bruk vid evenemang. Byggnaden har el. Bastun är i dåligt skick, dassen är brukbara. Bild 7. Gårdsbyggnaden har bl.a. bastu och utedass Åtgärdsalternativ 3.3 Det obebodda bostadshuset Som alternativa åtgärder för Simsalö skolas gårdsbyggnad och användning av lokalerna föreslås följande: 1. Bara brådskande reparationer utförs, främst reparationer av ytterbeklädnaden, varvid användningen är oförändrad. I det här alternativet borde tvättrummen i bostäderna iståndsättas. 2. Om man önskar att byggnaden ska ha torra lokaler för sommar- eller åretruntbruk, t.ex. för inkvartering, kan sådana inredas i de nuvarande lokalerna (nytt bottenbjälklag, tilläggsisolering i konstruktionerna). 3. Tidsenliga tvätt- och omklädningsrum kräver omfattande, grundläggande renovering eller nybygge. Vid renoveringen kunde tvättrummen koncentreras till den andra gaveln. I stället för vattentoaletter kunde toaletterna vara kemiska och/eller komposterande. Det obebodda huset är beläget norr om Simsalö skola. Byggnaden har antagligen uppförts på pelargrund på 1950-talet. Fasaden har tvärgående brädfodring. Plåttaket förnyades för ca 20 år sedan; takrännor och stuprör saknas. Fönster och liknande byggnadsdelar är i original. Huset har stått öde 14

16 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 15 (33) en lång tid. Vinden är ett kallt, oinrett utrymme där man ser sågspånsisoleringen i mellanbjälklaget. Rummen har eldstäder, rappningen kring brandmuren har spruckit. El saknas, men gamla ledningar som dragits längs ytorna och andra installationer finns kvar. På golven finns gamla plastmattor. Väggarna är till största delen tapetserade, ett fönster är trasigt. Dörrarna har yta av faner. Trappan utanför ingången är mossbeklädd. På vinden invid skorstenen finns spår av fuktskador. Bild 8. Det obebodda huset är beläget norr om Simsalö skola Åtgärdsalternativ Som alternativa åtgärder för bostadshuset och användning av lokalerna föreslås följande: 1. Lokalerna kan inte användas utan renovering av ytorna. 2. För att kunna användas som torr inkvarteringslokal om somrarna krävs en grundlig ytrenovering. Detta under förutsättning att en noggrannare undersökning av skicket inte påvisar allvarliga skador. El borde dras till huset. Vinden kunde göras till inkvarteringslokal. I byggnaden finns varken vatten eller wc. 3. Det är möjligt att iordningställa byggnaden för åretruntbruk, eftersom konstruktionerna förefaller vara i skick. Vinterbruk skulle förutsätta dragning av vatten- och avloppsrör. 3.4 Sammandrag av alternativen till användning av området Att iståndsätta och utveckla huvudbyggnaden hör till de första åtgärderna. Byggandet av en ny gårdsbyggnad med tvättmöjligheter skulle förbättra inkvarteringsverksamheten, och i det här sammanhanget kunde man också bygga inkvarteringsrum. Det lönar sig att bevara byggplatsen för det obebodda huset i kommunens ägo, eftersom det ger möjlighet till mångsidig utvidgning av verksamheten i anslutning till gårdsplanen. 15

17 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 16 (33) Dessa åtgärder kunde finansieras genom försäljning av den ena eller båda nya byggplatserna för fritidshus. Detta med den reserveringen att man inte kan anlägga den efterlängtade badstranden i anslutning till de aktuella byggplatserna. 4 Utvecklandet av verksamheten på Simsalö Under arbetets gång hölls ett arbetsseminarium ( ) där man behandlade det funktionsmässiga utvecklandet av Simsalö ö. Verksamheten på ön grundar sig på skärgårdsbornas och miljöns årsrytm. Åretruntverksamhet ska planeras med utgångspunkt i årstiderna. Simsalöborna önskade verksamheter som är typiska för skärgårdssamhällen, dvs. sommartorg, marknader, försäljning av hantverk, midsommar- och sommarfester, kurser inom medborgarinstitutet, olika former av kultur (teater, musik) samt läger och ledd verksamhet. Framför allt lades önskemål fram om verksamheter som värnar om andan och miljön på Simsalö. Öborna önskade att privatlivet och integriteten ska bevaras för fast bosatta och sommarboende, även om nya aktiviteter startas. Exempel på ny åretruntverksamhet kunde vara ledd, avgiftsbelagd programoch fritidsverksamhet samt inkvartering. Fritidsverksamheten kan grunda sig på olika teman, jfr reträtter, sjörövarmarknad, äventyrsläger, fiske- och paddlingsutflykter, danskurser, ekoutflykter osv. Allt grundar sig på beställda gruppresor och aktiviteter, inte alltså massturism eller -evenemang. För att turism- och kulturverksamheten ska kunna utvecklas måste basservicen göras fungerande. Inkvarteringslokaler, kök och samlingsrum, bastu och sanitetsutrymmen, vattnet och avlopp samt en scen/festlokal och utstakade rutter måste arrangeras på något sätt. Småbåts-/byhamnen skulle tjäna all slags verksamhet på ön. Bristen på badstrand är ett problem när det gäller att utveckla turismen på Simsalö. Även den här frågan måste lösas. Enligt plankartan har kommunen flikar till stranden där det vore möjligt att anlägga ordentliga bryggor. Med utgångspunkt i beställda och ledda verksamheter utgörs de huvudsakliga målgrupperna av bl.a. lägerskolor (barn/ungdomar), grupper (hobbygrupper, pensionärer, specialgrupper), familjer, kulturfolket, sibbobor, skärgårdsbor, sommarboende och andra resenärer. En ny möjlighet utgör även ekoturister och icke-priskänsliga specialhobbyidkare. Även internationella gäster intresserar sig för skärgårdsobjekt. Öborna har mycket gedigen praktisk kunskap och även intresse av att delta i verksamheten. Simsalöborna är beredda att medverka i utvecklandet av Simsalö, bl.a. när det gäller att ge ut information, kläcka och arbeta på idéer, anordna talkon, bygga, arrangera evenemang och vårda omgivningen. Öföreningen är öbornas egen organisation. Det lönar sig också att skapa nätverk och idka samarbete med olika föreningar, hobbygrupper och företag. I den norra och nordvästra delen av ön kan det öppna sig möjligheter till ny planläggning. Till det av kommunen ägda markområdet hör också två byggnadsplatser/tomter. 16

18 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 17 (33) 4.1 Vision för Simsalö Utvecklandet av verksamheten på Simsalö kräver olika åtgärder: - Vägen från förbindelsebryggan och kommunens tomter har vuxit igen under årens lopp och träd- och slybeståndet behöver därför ställvis röjas. - Om man renoverar skolgården och öppnar vyn mot Gloet samt restaurerar ängen på stranden till en vårdbiotop, kommer trivseln i området att höjas och det ursprungliga skärgårdslandskapet att återställas. - Skyltade friluftsleder (stigar och platser där man kan vistas) skulle dirigera hur folk ska röra sig på ön. - Folkskolan, skolgården och landskapet vid Gloet är ett centralt element på Simsalö. Skolbyggnaden och gårdsplanen borde iståndsättas. - En byhamn skulle behövas för olika slags besökare. För närvarande finns det bara en förbindelsebrygga, och bybutiken är öde. - Transporter måste anordnas till fastlanden och skärgården, jfr den abonnerade trafiken eller under säsongerna enligt tidtabell. - Vatten och avlopp ska dras; rent vatten och avfallshanteringen ska säkerställas. - Säkerhetsfrågorna ska vara under kontroll, och uppmärksamhet ska fästas vid att man ska kunna röra sig hinderslöst. Simsalö ska med sitt utbud profilera sig och skilja sig från de övriga destinationerna i skärgården. Närheten till huvudstadsregionen är en resurs. Sibbo skärgård är okänd för många. Ön kan komplettera serviceutbudet i skärgården mellan Helsingfors och Borgå. Inom den närmaste framtiden är läget Simsalös och Sibbo skärgårds absoluta trumf. Kring den traditionella skärgårdskulturen kan man bygga upp en miljö för lägerskolor, evenemang och konferenser samt en struktur där övriga delområden såsom inkvartering, mat, växlande utställningar samt bredvidprogram kompletterar serviceutbudet. I skärgårdshistorien, byggnaderna och den maritima naturen kan man ta fasta på element som ger produkterna innehåll. Tid behöver reserveras för ett förstklassigt och genuint genomförande. Sibbo skärgård hör till Finlands äldsta sommarstugeområden och har vuxit fram intill bosättningsområdena för de mångsysslande skärgårdsborna. Skärgårdens historia och natur, och de evenemang och tjänster som kopplas till dessa, är av stort intresse både på det nationella och på det internationella planet. Visionen är att Simsalö ska vara ett profilerat kultur- och turistmål, dvs. ett levande skärgårdscentrum för dagens människa. Centrumet ska vara känt för skärgårdskultur, skärgårdskurser, utställningar, konserter, teater, skärgårdsmarknad, påsk-, advents-, midsommar- och veneziadfirande samt utgöra en lämplig plats att hålla konferenser, bröllop och andra fester. Permanenta utställningar om skärgården, gästande utställningar med ekologiska teman osv. är inte uteslutet. Att det är lätt att ta sig till Simsalö är mycket viktigt. Ön bör vara tillgänglig med skärgårdslinjerna, bl.a. JL Runeberg, Seasong Travels, taxibåt, skärgårdsbornas och sommarstugeägarnas förbindelsebåtar samt fritidsbåtar. 17

19 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 18 (33) Vision för Simsalö Simsalö är ett skärgårdscentrum i Sibbo skärgård nära Helsingfors. Simsalö är en genuin miljö för skärgårdskultur, evenemang och lägerskolor, där allmänheten även har möjlighet att bekanta sig med öns natur, historia, kultur och säljutställning. Serviceproducenterna når framgång genom att tillhandahålla förstklassigt program, läger, utflykter och tidsenlig sersvice året om. Simsalö är även känd som en träffpunkt för internationella evenemang. 4.2 Alternativ beträffande verksamheten När det gäller utvecklandet av Simsalö kan man utgå från tre olika alternativ för verksamheten. 1. Verksamheten fortsätter enligt samma princip som idag. Folkskolan iståndsätts av, men verksamheten utvecklas inte med hänsyn till innehållet. Därmed står verksamheten varken på en ekonomiskt eller funktionsmässigt hållbar grund. 2. Verksamheten utvecklas med utgångspunkt i skärgårdslivet och marknaden enligt principen om en årsklocka. Folkskolan iståndsätts av och verksamheten utvecklas även med hänsyn till innehållet. För verksamheten ansvarar en organisation/företagare. Kommunen och den ansvariga organisationen/företagaren avtalar skriftligt om ansvaret för att reparera och snygga upp lokalerna och omgivningen. Ägaren fastställer randvillkoren, och den ansvariga organisationen besluter om de är acceptabla. Verksamhetens innehåll och målgrupperna har definierats för varje årstid. Årsplanen och tidtabellerna avtalas i förväg på senhösten, liksom vem som ska förverkliga planen och med vilka ekonomiska medel. Samarbetet och tidsplanen ska vara överenskommen med öborna, de ansvariga företagen/sammanslutningarna och kommunen. 3. ansvarar för reparationerna och kostnaderna, men kommunen får inkomsterna någon annanstans ifrån Kommunen ansvarar för hela fastigheten, äger och iståndsätter byggnaderna, infrastrukturen och omgivningen. Kommunen hyr ut fastigheten med ett långfristigt avtal till en utomstående part (förening/företag) som ansvarar för den verksamhet som drivs i fastigheten. Fastigheten eller delar av den kan också säljas till en utomstående. 18

20 Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 19 (33) Om verksamhet skulle startas enligt så kallade principen med årsklocka, kan program anordnas för olika målgrupper under olika årstider: - På våren beställda evenemang för grupper av fritidsbesökare, betalande kunder. - På sommaren lägerskolor samt kulturevenemang och underhållning för kommuninvånare, öbor, sommarboende. En annan produktgrupp är servicepaket för ekoturister och internationella kryssningsresenärer på beställningsbasis. På sommaren skulle det också finnas sommartorg och caféer, basarer och utställningar. - På hösten från och med augusti skulle program och verksamhet anordnas på beställning för grupper av fritidsbesökare. Programmet för sådana grupper kunde planeras i samarbete med lokalföretagen, t.ex. Seasong Travels. - Vinterprogram skulle arrangeras efter öbornas eget behov. Verksamheten skulle bara ske på beställning, jfr jul, nyår, sportlovet. På vintern skulle man också utvärdera föregående säsong och planera nästa säsong. 4.3 Ansvar beträffande verksamheten I och med ägarskapet har kommunen en egen roll i utvecklandet av Simsalö. Det måste finnas ansvariga organisationer och personer för såväl fastigheten som verksamheten, jfr kommunen, skärgårdsborna, företagarna, sammanslutningarna. En slags styrelse och en verksamhetsledare ska ansvara för verksamheten. Insatsen av en eller flera personer med lokal anknytning är av största vikt. Den som driver verksamheten är alltid på plats för att engagera och aktivera. Ansvarsområdena, ägarskapet, ansvaret för underhåll och reparationer, eventuell uthyrning, samordnandet och genomförandet av verksamheten bör fastställas i avtal. Åtgärderna kan splittras upp i deluppgifter, dvs. man kan bilda ett tillräckligt antal projekt till vilka medlemmar väljs utifrån specialkompetenser och viljan att medverka. Frivilliga binds för en viss tid till en viss uppgift som beror på personernas kunskaper och specialintressen. Stiftelse En stiftelse kan grundas på två sätt, antingen med en stiftelseurkund eller ett testamente. Processen för att grunda en stiftelse består av två faser: först ska tillstånd för grundandet ansökas om hos Patent- och registerstyrelsen och därefter, om tillstånd beviljas, lämnas anmälan om grundande till stiftelseregistret. I förordnandet om grundandet ska stiftelsens ändamål och den egendom som tillfaller stiftelsen nämnas. Förutsättning för tillstånd att grunda en stiftelse är att stiftelsens ändamål är nyttigt. Tillstånd för grundande kan dock inte beviljas om stiftelsens ändamål är att bedriva affärsverksamhet eller om dess huvudsakliga syfte uppenbart är att ge stiftaren eller stiftelsens funktionärer direkt ekonomisk nytta. Tillstånd kan inte heller beviljas för grundandet av stiftelsen om den egendom som tillfaller stiftelsen är mindre än euro eller står i ett sådant förhållande till stiftelsens ändamål att förutsättningar för att grunda stiftelsen inte finns. 19

SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ

SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 1 (33) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 2 Utgångspunkterna för utvecklandet... 3 2.1 Plansituation...4 2.2 Landskapsmässiga

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET Sibbo kommun Avdelning för teknik och miljö/ markanvändningsenheten PB 7 04131 SIBBO Ärende: Utlåtande gällande utkastet till delgeneralplanen för skärgården och kusten i Sibbo kommun. Hänvisning: Begäran

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

INVENTERINGSBLANKETT, OMRÅDESHELHET Nr. 1

INVENTERINGSBLANKETT, OMRÅDESHELHET Nr. 1 INVENTERINGSBLANKETT, OMRÅDESHELHET Nr. 1 OBJEKTETS LÄGE Objektets adress Bennäsvägen 132, 68600 Jakobstad Nuvarande ägare och adress Thommy Bexar, Klingens väg 10, 68800 Kållby RN:r/tomt 10:58 och 10:277

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER Byområde I området får uppföras byggnader för fast bosättning, lantbruks- och fiskefastigheters

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Suomen Kiinteistöliitto ry Innehåll Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador Fördelning

Läs mer

Salviksvägen 4. Havsnära fritidshus/åretruntboende! Fritidshus. Götaland

Salviksvägen 4. Havsnära fritidshus/åretruntboende! Fritidshus. Götaland Salviksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Fritidshus Kommun Orust Storlek 89 m2 Område Stocken Tillträde tidigast Gatuadress Salviksvägen 4 enligt överenskommelse Havsnära fritidshus/åretruntboende! På härliga

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Försök för att utveckla trafiktjänsterna i den maritima skärgården

Försök för att utveckla trafiktjänsterna i den maritima skärgården Försök för att utveckla trafiktjänsterna i den maritima skärgården Skärgårdsdelegationen 09.11. 2016 Eeva Linkama Förbindelsefartygstrafiken i Skärgårdshavet och Finska viken De mest centrala bristerna

Läs mer

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2, Söderala socken, Söderhamns kommun

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2, Söderala socken, Söderhamns kommun BESLUT 1 (2) 2008-05-12 Dnr 432-11184-06 delgivningskvitto Kulturmiljöenheten Ingela Broström Tel: 026-1712 64 ingela.brostrom@x.lst.se Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Inledning Målsättningen är att fortsättningsvis stärka klubbens ekonomi genom att hitta nya och genom att säkra och utveckla de kommersiella intäkterna, samtidigt som man fortfarande

Läs mer

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser 1/7 Bemyndigande Datum 20 a i fastighetsskattelagen (654/1992) 25.10.2016 Giltighet tills vidare Ersätter normen A6/200/2014 Diarienummer A34/200/2016 Mottagare Kommuner Att lämna uppgifter om obebyggda

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Bilaga 6 Utvidgning av Vikarholmen detaljplan Utkast till påseende 19.5. 18.6.2017 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs)

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) 50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) Presentation Trivsam och charmig 50-talsvilla i ett plan med hel källarvåning, stor gård och välskött trädgård, har

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

ostadshus med stall i Haga, Saltvik.

ostadshus med stall i Haga, Saltvik. ostadshus med stall i Haga, Saltvik. Bostadshus i I1/2-plan på fullständig källarvåning byggt på 1920-talet. Stor tomt om 8 210 m² bestående av vårdad tomt invid byggnaderna. På tomten finns även förråd/lider/stall

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE BILAGA 1 TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE A. Förfarande för hörande av grannarna 1. Hörande i anslutning till

Läs mer

Byggandet 2013. - Ålands officiella statistik - Byggande 2015:1 25.8.2015. Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497

Byggandet 2013. - Ålands officiella statistik - Byggande 2015:1 25.8.2015. Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Byggande 215:1 25.8.215 Byggandet 213 Det färdigställdes 141 bostäder på Åland 213, varav 32 i Mariehamn, 11 på landsbygden och 8 i skärgården. Av de nya bostäderna

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127

Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127 Byggnads- och miljönämnden 85 05.05.2015 Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i undantagsärende 15-35-POY / Masaby 460-4-127 Byggnads- och miljönämnden 85 Ärende Utlåtande till

Läs mer

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING Lantmätare Ab Öhman 2014 STRANDDETALJPLANEBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Stranddetaljplanebeskrivningen gäller 2.1.2014 daterad stranddetaljplanekarta.

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Sörnäsgården Sörnäs 105 Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen. Tillträde tidigast

Län Dalarna Gatuadress Sörnäsgården Sörnäs 105 Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen. Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stort hus att bo i med annex som har 2 st uthyrningslägenheter.

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Östbyn 122 Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 165 m² Område Östbyn - Holm Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Östbyn 122 Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 165 m² Område Östbyn - Holm Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 165 m² Område Östbyn - Holm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Charmigt sekelskifteshus,

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Fyrslingan 7. Län Stockholm Gatuadress Fyrslingan 7 Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Fyrslingan 7. Län Stockholm Gatuadress Fyrslingan 7 Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vårt älskade sommarnöje skall nu glädja några andra! Tre byggnader - huvudbyggnad om

Läs mer

ritidsfastighet i Finholma, Föglö. Äldre, charmigt skärgårdshus med m2 tomt med ca 50 m strand mot Finholms Sund. Utgångspris: 60.

ritidsfastighet i Finholma, Föglö. Äldre, charmigt skärgårdshus med m2 tomt med ca 50 m strand mot Finholms Sund. Utgångspris: 60. F ritidsfastighet i Finholma, Föglö. Äldre, charmigt skärgårdshus med 10.000 m2 tomt med ca 50 m strand mot Finholms Sund. Utgångspris: 60.000 Finholma, Föglö. 60 000 BESKRIVNING Charmigt äldre hus i I½-plan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Terrängvandring och workshop i Veikars, 25.3.2015

Terrängvandring och workshop i Veikars, 25.3.2015 Sida 1 av 5 Terrängvandring och workshop i Veikars, 25.3.2015 PM 30.3.2015 Bilaga/ Liite 3 Att ständigt utveckla och förbättra växelverkan i planprocesser är både nödvändigt och viktigt, sett ur många

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Del av fastigheten

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 4 besvaras

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland Presentation På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt.

Läs mer

Den nyttjade byggrätten minskas från stamfastighetens byggrätt.

Den nyttjade byggrätten minskas från stamfastighetens byggrätt. BORGÅ STAD 1 (9) 1 DIMENSIONERINGSGRUNDER 28.2.2008 1.1 Allmänt I samband med strandplanering avses med dimensionering definition av strandbyggandets omfattning och placering. Syftet med dimensioneringsgrunderna

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

FRÄSCH FRITIDSBOSTAD I NORRBODA Ängösundsvägen, Lumparland

FRÄSCH FRITIDSBOSTAD I NORRBODA Ängösundsvägen, Lumparland FRÄSCH FRITIDSBOSTAD I NORRBODA Ängösundsvägen, Lumparland Fräsch och hemtrevlig stuga i Norrboda, Lumparland som har använts som bostad de senaste åren. I stugan finns ett helkaklat badrum med dusch och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Axmarstig 208 Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Gatuadress Axmarstig 208 enligt överenskommelse Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Stor byggnad i idyllisk

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541 Planutskottet Start-PM Detaljplan för Västra Bosön Ärendet Idag finns områdesbestämmelser som omfattar Västra Bosön. Bestämmelsernas syfte är att bevara den kulturhistoriskt

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2014

Byggnader och fritidshus 2014 Boende 2015 Byggnader och fritidshus 2014 Fritidshus från 1960 och 1970 talen närmast ett vattendrag Enligt Statistikcentralen fanns det 500 400 fritidshus i slutet av år 2014. Hälften av fritidshusen

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn

ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn Trevlig villa i två våningsplan med inbjudande sjöutsikt mot inloppet till Mariehamns östra hamn med Lemböte bergen i fonden. Utgångspris: 240.000 Tallvägen 13 240

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 B ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 Södersundavägen 507, Gottby. 140 000 BESKRIVNING Gårdsmiljö med ett renoverat, rymligt bostadshus, en äldre väl bevarad smedja

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Getberg 202 Kommun Kramfors Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 122 m² Höga Kusten fiske jakt. Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Getberg 202 Kommun Kramfors Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 122 m² Höga Kusten fiske jakt. Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Kramfors Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 122 m² Område Höga Kusten fiske jakt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mindre

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS och äldre bostadshus i stock, i Eckerö

Modernt BOSTADSHUS och äldre bostadshus i stock, i Eckerö Modernt BOSTADSHUS och äldre bostadshus i stock, i Eckerö Presentation På Torpvägen 46 i Eckerö ligger detta mysiga ställe med dels ett modernt hus uppfört 2007, inrymmande 2 rum, kök, bastu samt ett större

Läs mer

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Fredsgatan 5 Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Charmig villa med stor tomt! Charmig 40-tals villa på

Läs mer

FASTIGHET BÄLINGE -TUNA UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

FASTIGHET BÄLINGE -TUNA UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna.

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. Miljönämnden 27 03.02.2016 Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. 2597/11.01.02/2015 Miljönämnden 03.02.2016 27 Beredare Miljövårdsinspektör

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Egendomen utbjudes till försäljning genom

Egendomen utbjudes till försäljning genom Björkängs gård 1 Björkängs gård Karl Danielsson Egendomar har glädjen att få presentera en välarronderad egendom om ca 156 ha med eget vatten i Båven. Björkängs Gård ligger mellan Flen och Sparreholm,

Läs mer

GERBY V BYGGANVISNINGAR

GERBY V BYGGANVISNINGAR GERBY V BYGGANVISNINGAR Janina Lepistö Planläggningen Vasa stad 2012 BYGGANVISNINGAR FÖR OMRÅDET GERBY V I VASA UTARBETADE AV Planläggningsarkitekt Janina Lepistö ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 20.3.2014 Telehuset Träsk 21760 Houtskär 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder..

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN 1-2 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Idrottsvägen 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Idrottsvägen 2 Län Jämtland Gatuadress Kommun Ragunda Storlek 0.0 rum / 800 m² Område Hammarstrand Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Anläggningen består av ett stort

Läs mer

Frågor och svar om Svinö holme

Frågor och svar om Svinö holme Stadsarkitektkansliet 1/5 23.06.2015 Frågor och svar om Svinö holme På stadsfullmäktiges uppdrag har stadsarkitektkansliet tagit fram tre alternativa skisser gällande markanvändning för Svinö holme. En

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer