PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013"

Transkript

1 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 Tid: fredagen den 15 februari 2013 kl Plats: Österbottens förbund 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl 13:02 av Olav Jern 2 Konstaterande av närvarande samt genomgång av världsarvsdelegationens sammansättning Närvarande: Olav Jern (ordf.), Österbottens förbund Mathias Båsk, Korsholms kommun Ralf Sjöberg, Korsnäs kommun Christina Nygård, Malax kommun Tom Holtti, Vörå kommun Susanna Slotte-Kock, Vasa stad Peter Edén, Geologiska forskningscentralen Eirik Klockars och Jarkko Hirvelä, Trafikverket Pekka Haapanen, Vasek Erkki Laakso, Österbottens turism Sonja Österholm-Granqvist, Österbottens museum, Terranova Maria Kurtén, Museiverket Esa Koskenniemi, NTM-centralen i Södra Österbotten Kari Hallantie, Forststyrelsen Yngve Svens, Björköby skifteslag Martin Håkans, Replot bys samfällighet Christel Holmlund-Norrén, Norra Vallgrund skifteslag och Södra Vallgrund samfällighet Alf Hjerpe, Södra Jungsund samfälligheter och Sundom samfälligheter Måns Holming, Molpe bys skifteslag Mikael Norrgård, Österbottens svenska producentförbund Niclas Fritzén, Ostrobotnia Australis Frånvarande ordinarie medlemmar, utan suppleant närvarande: Bergö skifteslag Maxmo skärgårds samfälligheter Vasa miljöförening Övriga närvarande: Anette Bäck, Forststyrelsenm sekreterare Susanna Lindeman, Forststyrelsen, föredragande Tuija Waren, Forststyrelsen, föredragande

2 Delegationen konstaterades vara beslutsför. Delegationens sammansättning Föredragande: Susanna Lindeman På världsarvsdelegationens möte 2/ , 5, beslutades att delegationens sammansättning fr.o.m. år 2009 gås igenom årligen på delegationens första möte och att organisationerna för att med säkerhet behålla sin plats i delegationen bör delta i minst hälften av delegationens möten. Myndigheter och kommuner har alltid rätt till både en ordinarie medlem och en suppleant i delegationen. Övriga organisationer kan vid behov endast ha plats som ordinarie eller suppleant. Det är Forststyrelsen som kallar medlemmar till världsarvsdelegationen. Under 2012 var världsarvsdelegationens möten väl besökta, endast Vasa miljöförening deltog i i ett möte, dvs. 25 % av de möten som ordnades. Det är andra gången som Vasa miljöförening konstateras har en låg närvarofrekvens på mötena. Förra gången uppmanades de att byta representant. Intresseföreningen för en levande skärgård har lämnat in anhållan om medlemskap i Kvarkens världsarvsdelegation (bilaga 1). Världsarvssekretariatet har behandlat anhållan och föreslår att Vasa miljöförening och Intresseföreningen för en levande skärgård får dela på en plats i världsarvsdelegationen. Ett av Intresseföreningens syften är naturvård- och skydd i skärgården och därför passar det bra de två föreningarna delar plats. På så vis utvidgas inte antalet medlemmar i den redan stora delegationen, men bredden bland medlemmarna ökar. Saini Heikkuri-Alborzi har gått i pension från Österbottens förbund. Ann Holm övertar platsen som suppleant. Norra Vallgrunds skifteslag och Södra Vallgrund samfällighet kommer att utse ny ordinarie representant vid årsmötet i mars. Om detta meddelas senare. Måns Holming, Martin Håkans och Alf Hjerpe konstaterade sig jäviga. Världsarvsdelegationen biföll ansökan från Intresseföreningen för en levande skärgård och uppmanade Forststyrelsen att be föreningen utse en representant till världsarvsdelegationen. Intresseföreningen får en plats som ordinarie medlem och Vasa miljöförening förlorar sin plats som ordinarie medlem, men bibehåller sin suppleantplats i världsarvsdelegationen. Delegationen godkände att Ann Holm övertar platsen som suppleant för Olav Jern för Österbottens förbund. 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll (bilaga 2) Föregående mötesprotokoll justerades och godkändes. 4 Finlands nationella världsarvsstrategi (bilaga 3) Föredragande: Olav Jern År 2010 godkändes Visbydeklarationen på det nordiska världsarvsmötet i Visby. I deklarationen vänder man sig till de nordiska parterna med en rekommendation om att ta fram nationella världsarvsstrategier. Kvarkens skärgård uppmanade under 2010 den finska regeringen att stödja världsarvsstiftelsen, ta med världsarven i regeringsprogrammet samt beakta den nationella världsarvsstrategin.

3 Arbetet med den Finländska nationella världsarvsstrategin inleds under Sekretariatet har arbetat fram ett brev för att föra fram Kvarkens syn på vad som vore viktigt att ta med i strategin. Delegationen behandlade brevet och konstaterade att det behövs förtydligande gällande vem som är lokal förvaltare och ansvarig instans. Det konstaterades även att faddervärldsarv kunde ändras till vänskapsvärldsarv. Sändlistan behöver därtill uppdateras. Forststyrelsen gör ändringar i enlighet med de förslag som inkom under diskussionen. Med dessa förändringar godkände Delegationen brevets innehåll och beslöt att sända det till Undervisnings- och kulturministeriet. 5 Förvaltnings och utvecklingsplanens årsrapport 2013 (bilaga 4) Föredragande: Susanna Lindeman Förverkligandet av åtgärdsprogrammet i Förvaltnings- och utvecklingsplanen för Kvarkens skärgård analyseras och rapporteras årligen. Årsrapporten för år 2012 presenterades. Det konstaterades att satsningarna på kundtjänst och marknadsföring syns i att allt fler använder våra tjänster och detta sannolikt beror på samarbetet mellan Forststyrelsen och världsarvskommunerna har fördjupats. Mindre nedåtgångar i besökarantalet har konstaterats vid Saltkaret och Terranova. Utbudet till besökare vid dessa besöksplatser ska förnyas och förbättras, så at vi kan vändadessa borde ses närmare på hur vi kan göra för att få en mera positiv utveckling. I övrigt konstaterades att: Skolorna har nu tillgång till eget material på Samarbete har inletts med Geodetiska Institutionen för att åskådliggöra landhöjningen. Samarbete med energiklustret i Vasa borde utökas. Fuktproblem med Forststyrelsens naturstationer (fd lots och sjöbevakningsstationer) har uppdagats i konditionsgranskningar av byggnaderna. Det bör fattas beslut för naturstationernas framtida användning och hur man och hur man kan lösa deras energiförsörjning på ett miljövänligt sätt Kommentarer: Det vore intressant att få en utredning över hur turistbranschen har utvecklats under åren så att det är möjligt att följa upp om det kommer nya företagare och produkter. Det vore intressant att referera till förändringar som skett i utbud av tjänster under året som gått, t.ex. företagare som avslutar sin verksamhet. Även orsaken till förändringarna borde framgå, ganska sällan är ekonomin den avgörande orsaken. Man bör inte glömma världsarvets södra delar när man räknar antalet besökare. Konstaterades att Trafikverket nämns under sina gamla namn i rapporten. Detta bör korrigeras. Delegationen har möjlighet att kommentera rapporten fram till Världsarvsdelegationen har möjlighet att ge kommentarer på rapporten fram till Kommentarer tas emot av Susanna Lindeman ).

4 6 Årsrapport för arbetsgruppernas verksamhet 2012 och förslag till verksamhet 2013 A. Marknadsföringsgruppen Föredragande: Mathias Båsk Marknadsföringsgruppen höll ett möte våren Efter det har arbetet skötts av styrgruppen för projektet Visa Vårt Världsarv. Korsholms kommun har inte förnyat marknadsföringsgruppen mandat, så gruppen kommer inte att någon verksamhet längre. Uppgifterna sköts i fortsättningen av Kvarkens kundtjänst, som drivs av föreningen Världsarvet i Kvarken rf. B. Samrådsgruppen Föredragande: Susanna Lindeman Verksamheten i fjol beskrivs i årsrapporten, se 5. Under 2012 har hållits tre möten varav ett i Örnsköldsvik, ett i Korsnäs och ett per telefon. Gruppen har arbetat kring projektet Världsarvsambassadörer och därtill har gemensamma förvaltningsärenden såsom bergtäkten i Höga Kusten tagits upp. Viktigaste uppgiften har varit att arbeta med rapporten om världsarvets tillstånd som ska inlämnas till UNESCO i juni Under 2013 arbetar gruppen med rapporteringen till Unesco samt för att få igång samarbete med Wadden Sea. Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgårds ska för första gången göra en gemensam verksamhetsplan för , och därtill kommer gruppen att fortsätta följa projektet Världsarvsambassadörer. C. Markanvändningsgruppen Föredragande: Esa Koskenniemi Markanvändningsgruppen har hållit möte 3. maj På mötet behandlades t.ex. aktuella planer inom världsarvsområdet, utbildningsärenden samt andra aktuella ärenden. Ett seminarium om markanvändningen i Framtidens skärgård ordnades i Vasa kl i Vaasan opisto. För att öka kunskapen bland tjänstemän som jobbar med markanvändnings- och planeringsfrågor vid olika myndigheter, ordnades en utbildningsdag ( moränseminariet ), onsdagen den 10 oktober på ELY-centralen, Korsholmsesplanaden 44. Material finns på internet under rubriken Markanvändning. Världsarvsdelegationen antecknade redogörelserna till protokollet 7 Kundtjänstens nuläge till kännedom Föredragande: Kari Hallantie Föreningen Världsarvet i Kvarken rf kommer under 2013 att ta sin plats som koordinerande organ av kundtjänsten och marknadsföringen för Kvarkens skärgård. Föreningen håller årsmöte inkommande vecka. Under mötet väljs en ny styrelse, i vilken kommunerna och Forststyrelsen kommer att vara representerade. Verksamhetsmodellen har under det senaste året testats inom projektet Visa vårt världsav. Det är viktigt att så snart som möjligt lediganslå tjänsten som verksamhetsledare. Personen som anställs kommer att arbeta heltid med marknadsföring och kundtjänst. Kundtjänstens budget är euro/år. Att få en heltidsanställd verksamhetsledare är ett stort steg framåt för Kvarken och innebär att sådan

5 verksamhet som hittills förverkligats genom olika projekt nu äntligen kommer att kunna genomföras på en mera stabil grund och med ökad kontinuitet. Verksamhetsledaren kommer att ha sin plats vid Vasa turistbyrå. Världsarvsdelegationen antecknade ärendet till kännedom 8 Logoärenden Föredragande: Tuija Waren Karitas Snickarbod Företaget Karitas Snickarbod har ansökt om att få använda Kvarkens världsarvslogo vid marknadsföring av följande nya produkter: - får och lamm 4 olika modeller: Fåren är tillverkade av björkfaner, handmålade med täckfärg och lackade med Helo lack, - Norrskärs fyr, lampa, hängare och servetthållare - Ritgrunds fyr; lampa, hängare och servetthållare Fyrarna (bordslamporna) är tillverkade av björkfanér och grundplattan är limskiva av björk. Som färg har Empire använts. Fyrarna har elledning med fast Europakontakt. Fyrarna, servetthållare och hängare är av björkfaner, betsade och handmålade med täckfärg samt lackade med Helo lack. Företaget Karitas Snickarbod önskar förnya avtalet beträffande följande produkter (Världsarvs delegationens 10/ ): - nyckelringar Replot bro/raippaluodon silta - vykort sve/ fi - tändsticksställning el servettställning, motiv strandbodar i Björköby, faner - havsörn, fönsterprydnad, faner - havsörn, borddekoration, faner Ärendet har behandlats av Sekretariatet. Sekretariatet förordar ansökan gällande fyrarna, men anser att produkterna med fåren borde vidareutvecklas (sambandet förtydligas) innan rätten att använda världsarvslogon beviljas för dessa. Förslag Forststyrelsen förordar ansökan för fyrarna och anhåller om att världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Karitas Snickarbod. Världsarvsdelegationen förordade ansökan för alla produkterna. Världsarvsdelegationen gav Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Karitas Snickarbod vad gäller användning av logon i ovannämnda produkter i enlighet med förslaget. Tillståndet är i kraft till Ärenden till kännedom Wadden Sea workshop (bilaga 5) Föredragande: Susanna Lindman

6 Kvarkens skärgård har blivit inbjuden till en workshop i världsarvet Wadden Sea (Holland,Tyskland) Eftersom vi har flera gemensamma nämnare borde vi delta i workshopen. Wadden Sea är precis som vi ett geologiskt och marint världsarv som delas av Tyskland och Nederländerna och förvaltas av ett gemensamt sekretariat. Kvarken har stark anknytning till området bl.a. genom de stora mängderna flyttfåglar som flyttas via Wadden Sea till våra breddgrader. Målsättningen är att få till stånd ett nytt Interregprojekt. Deltagarnas respektive organisationer bekostar resekostnaderna. Rurik Ahlberg och Kari Hallantie ska delta i workshopen. Salteriet Yngve Svens rapporterade att ungdomsföreningen har sagt upp avtalet med Björköby skifteslag om hyrande av Salteriet. Företagare saknas nu och det är väldigt viktigt att få dit en bra, professionell företagare. Björköby skifteslag söker nu någon som kan ta sig an detta och har möjlighet att utveckla rörelsen och ha lämpliga uppehållningstider. Några intresserade har hört av sig, men vill gärna ha fler. Samfälligheten vill ha någon form av affärsplan, genom vilken det framgår hur man tänker arbeta och marknadsföra. Information sätts på Björkös hemsida. Meddelande sätts även på samt på Kvarkens Facebooksidor. NFO (bilaga 6) Nordiska tekniska fyrorganisationen håller i slutet av augusti en mindre konferens i Världsarvet. I programmet ingår en resa ut till Valsörarna och Valsörarnas fyr. Middag kommer att ätas på Kalles Inn. Sjömätningar Det har varit flera större mätprojekt i Kvarken under de senaste år, och planeringen fortsätter. Mätningarna har gjorts av Trafikverket och genom Segelföreningen. Resultaten kommer att publiceras inom några år. Önskemål inkom att försöka få med Världsarvets gränser på publikationerna. Lidar På begäran av Geologiska forskningscentralen och Forststyrelsen ska Lantmäteriverket göra omfattande Lidarflygningar av landområdena i Kvarkens skärgård i sommar. Lidar är en laserbaserad metod som används för att göra noggranna kartläggningar av höjdförhållanden. Områden som omfattas är norra området från Mickelsörarna, Valsörarana-Björkögrundet, västra Replot, Norrskär, Rönnskärs skärgård och Bergögaddaran. Tidigare har östra Replot och Björkö karteratas med lidartekniken. Materialet ger bra underlag för kartor, utbredning av moränryggar och klassificering av olika typer av moräner. Delegationen antecknade för kännedom 10 Övriga ärenden Inga övriga ärenden 10 Nästa möte

7 Nästa möte hålls kl i Malax 11 Mötet avslutas Mötet avslutades kl. 14:14 av ordförande Olav Jern.

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Världsarv i samverkan?

Världsarv i samverkan? Working papers in Demography and Rural Studies Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning 9 2010 www.abo.fi/ruralpublications Världsarv i samverkan? Förvaltningsutredning 2010 Världsarvet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer