oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock."

Transkript

1 oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

2 ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti Översiktsplanen visar kommunens strategi för framtida utveckling. Karlskrona växer. Fler vill flytta hit, starta företag eller studera här vilket är positivt. Men det ökar naturligtvis även kraven på hur Karlskrona kommun ska utvecklas. Hur Karlskrona kommun tänker när det gäller till exempel fl er bostäder, industriområden eller ökad handel redovisas i översiktsplanen. Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Den fungerar som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid beslut i frågor om Karlskrona kommuns mark- och vattenanvändning. Den visar var och hur ny bebyggelse, verksamheter mm kan placeras samt hur Karlskrona kommun vill utveckla och bevara befintliga miljöer. Kommunfullmäktige antog i augusti 2010 Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun. Nedan kan du läsa mer om översiktsplanen. Det fullständiga dokumentet finns på Karlskrona kommuns hemsida, FÖRTÄTNING & FÖRÄDLING FUNKTIONSBLANDNING LEVANDE LANDSBYGD HÅLLBARA KARLSKRONA FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK EFFEKTIVARE INFRASTRUKTUR GRÖNARE STAD FÖRNYELSEBAR ENERGI Strategin för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling är att hushålla med mark och vatten genom förtätning och komplettering i befintliga miljöer. Korta avstånd mellan skola, arbetsplatser handel och bostäder ger många vinster och bättre förutsättningar för gående och cyklister. Funktionsblandning där många viktiga funktioner som bostäder, arbetsplatser och service blandas ger intressanta miljöer. Det skapar gaturum som är befolkade under större delen av dygnet och bidrar till att skapa trygghet och ett rikt socialt liv. Översiktsplanens inriktning är även förbättrad kollektivtrafik, användandet av förnyelsebar energi, en grönare stad, effektivare infrastruktur och en levande landsbygd. Förslaget skapar förutsättningar för stor variation i utbudet av attraktiva Förslag till bebyggelseutveckling för Trossö och stadsbygden som bygger på förtätning och funktionsomvandling. För tätorterna Nättraby, Rödeby och Jämjö samt de mindre samhällena, landsbygden och skärgården gäller samma strategi där bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske som komplettering.

3 Arbetet fortsätter med fördjupningar för Lyckeby och Bastasjöområdet. BASTASJÖOMRÅDET En fördjupning av översiktsplan för Bastasjöområdet ska utreda möjligheterna för Karlskrona att växa norrut mot Rödeby. LYCKEBY En fördjupning av översiktsplan för Lyckeby planeras med syftet att bland annat utreda utvecklingsområden samt infrastruktur. SKÄRGÅRDEN Fördjupning av översiktsplan för skärgården antogs av kommunfullmäktige i juni Fördjupningar av översiktsplan En översiktsplan ska omfatta hela kommunens yta men kan även fördjupas för geografiska delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. Fördjupningarna ska ses som delar av översiktsplanen och gäller parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen. I samband med att Översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige 2010 beslutades att fördjupningar av översiktsplanen ska göras för Bastasjöområdet, Lyckeby samt Karlskrona skärgård.

4 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN Karlskronas skärgård är Sveriges sydligaste där öarna med sina örlogshistoriska befästningar ligger som ett pärlband utanför världsarvsstaden. Skärgården består av 1650 öar, kobbar och skär - från Hasslö i väster till Utlängan i öster. Fördjupning av översiktsplan för skärgården antogs av kommunfullmäktige juni Planen ligger till grund för Karlskrona skärgårds utveckling. STRATEGIER Karlskrona kommuns strategi för utveckling av Karlskrona skärgård är attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik för en levande skärgård. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet. Fördjupning av översiktsplan för skärgården, antagen juni Fotomontage över föreslagen utveckling på norra Tjurkö i anslutning till en ny skärgårdspendel mellan Trossö-Verkö-Tjurkö-Sturkö. Skärgårdspendeln föreslås för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik för snabb arbetspendling året om.

5 FÖRSLAG Genom att stärka Karlskrona skärgårds attraktionskraft kan såväl näringsliv som boende lockas. Ny bebyggelse föreslås koncentreras till strategiskt goda lägen eller som kompletteringar i redan befintliga områden. Vatten- och avloppsutbyggnaden är en viktig förutsättning för utvecklingen av skärgården. Genom att koncentrera bebyggelsen till valda platser skapas underlag för kollektivtrafik och service. Samtidigt kan infrastruktur som vägar, bredband, vatten och avlopp nyttjas fullt ut. En koncentration av bebyggelsen gör också att andra delar av öarna med höga naturvärden kan bibehållas för växt- och djurlivet samt det rörliga friluftslivet. Inom bebyggelseområdena ska olika funktioner som bostäder, arbetsplatser och service vara integrerade med varandra för att skapa levande skärgårdssamhällen. SKÄRGÅRDSPENDEL MED BÅT En skärgårdspendel med båt föreslås mellan Trossö, Verkö, Tjurkö (Herrgårdsviken), Sturkö (Sanda och Bredavik) vilket ger bättre möjligheter till arbetspendling året om. FÖRESLAGEN NY BEBYGGELSE De största föreslagna områdena för ny bebyggelse i skärgården är på Sturkö och Tjurkö i anslutning till föreslagen skärgårdspendel. Nya bebyggelseområden på Aspö, Hasslö, Senoren och Möcklö sker i första hand som komplettering av befintliga bebyggelseområden med närhet till service och infrastruktur. Torhamn och Kristianopel utgör viktiga nav för den östra skärgården med deras strategiska läge för båtburna. Kristianopel har en mycket stark kulturell identitet och ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga bebyggelsekaraktären. Karlskronas östra skärgård och den inre skärgården är exploaterad i begränsad grad och avsikten är att bevara det så med hänsyn till det rörliga friluftslivet, växt- och djurlivet samt kulturvärdena. Möjligtvis kan öarna i den östra skärgården kompletteras med enstaka fritidshusbebyggelse i befintliga byar eller bebyggelsegrupper. Föreslagen utveckling av Karlskronas skärgård och Kristianopel. HAMNAR OCH TURISTMÅL En särskild satsning på hamnar och turistmål utmed de tre större farlederna föreslås för att locka turister att ta sig till Karlskrona stadsmarina och framför allt stanna på vägen dit. Särskilda turistmål föreslås på Västra Hästholmen (norr om Hasslö), Drottningskär (Aspö), Säljö udde, Senoren, Torhamn och Krisitianopel. På vissa av dessa platser finns det behov av utökad service för båtturismen som till exempel bränslepåfyllning, vatten, duschar och livsmedelsbutik, avfallshantering med mera. I östra skärgården bör hamnarna rustas upp och förses med faciliteter som toaletter och återvinningsstationer med mera för att underlätta för turister och det rörliga friluftslivet att besöka öarna.

6 P-hu POTTHOLMEN- EN NY STADSDEL I KARLSKRONA Så nära vattnet som det bara går. Ett stenkast till centrum. Ett par tramp med cykeln till kommunikationer till resten av världen. Några strosande steg till allt du behöver. Den västra sidan av Pottholmen blir först ut att planeras, utvecklas och bebyggas. Det är delen som ligger väster om järnvägen, närmast Borgmästarekajen. Tack vare utvecklingen av Pottholmen kan Karlskrona växa och det blir plats för både nya bostäder, arbetsplatser och service. Småbåtshamn Södra Långöbron Detaljplanen för etapp 1 föreslår att sammanlagt 440 bostäder byggs, både bostadsrätter, hyreslägenheter och stadsradhus. Husen föreslsås i huvudsak bli 4-7 våningar höga fördelade i kvarter som utformas som ett rutnät för att passa in i den rutnätsplan som Trossö är uppbyggt kring. Det finns också en plan för ett högre hus på 14 våningar som tillåts sticka ut och bli ett nytt landmärke. Detaljplanen föreslår även ett brett rekreationsstråk för gående och cyklister utmed Borgmästarekajen, en större park, platsbildningar och torg. Park med torgbrygga Detaljplanen för etapp 1 beräknas kunna antas våren Sedan går arbetet vidare med planerna för vad som ska byggas på Pottholmen. läs mer på 34:an Brygga med restaurang Borgmästarekajen Konferensanläggning Järnvägstorget En bred gång- och cykelväg längs med Borgmästarekajen, med trädplanteringar, sittmöjligheter och bryggor, en inbjudande plats att vistas på. Befi ntlig bebyggelse utanför planområdet Befi ntlig bebyggelse inom planområdet Ny bebyggelse enlig förslag Bebyggelse i en s enligt planprogram fö Förseslagen ny bebyggelse på Pottholmen sedd från Stakholmen med Pantarholmen till vänster och Trossö till höger.

7 Blekingegatan En ny park blir områdets gröna plats vid vattnet. I höjd med parken byggs ett större trädäck som gör det möjligt att komma nära vattnet. Lokstallarna Österleden/Infartsleden Gästhamn Skeppsbrokajen s Blekingegatan Järnvägsstation Samtliga bussar föreslås ha Blekingegatan som utgångspunkt för att komma närmare stationen och ett nytt resecentrum i anslutning till Karlskrona central. Utmed Järnvägstorget byggs en World Trade Center-byggnad och en konferensanläggning. WTC Resecentrum Landbrogatan Norra Kungsgatan Östra Vittusgatan t enare etapp r Pottholmen Längs med Borgmästarekajen föreslås en småbåtshamn i den norra delen och en brygga med restaurang i den södra delen.

8 OFFENTLIGA BYGGNADER OCH MILJÖER NYA HANDELSSTRÅK - TROSSÖ MARINMUSEUM STORTORGET En tillbyggnad av Marinmuseum på Stumholmen, öster om befintlig museibyggnad, invigdes i juni Den nya delen av museet innehåller en ubåtshall som inrymmer ubåtarna Neptun och Hajen. HOGLANDS PARK RAMBÖLL STENBERG & LINDBERG HMXW ARKITEKTER I samverkan mellan Karlskrona kommun, fastighetsägare och näringsidkare pågår en omvandling av stadsmiljön för ökad attraktivitet och tillskapande av nya kommersiella stråk. Utbyggnaden sker i etapper och nästa etapp utgörs av Ronnebygatan, från Rådmansplan till Kronan som ska vara klart till sommaren Låt människorna få mer plats det är tanken i den pågående omvandlingen av Stortorget. En trappa med vattenspegel vid Ristorgsbacken färdigställdes 2011 för att framhäva det storslagna torget och ge mer utrymme för möten och stadsliv. En vidareutveckling av Storstorget fortsätter. HATTHOLMEN Hoglands park genomgår en föryngring och uppfräschning, där parkens unika historia lyfts fram. Kring parken planeras för en mer aktiv centrummiljö med mer handel samt det nya kulturhuset på Kungsplan. Nästa utvecklingsetapp för parken är anläggandet av nya lekytor i anslutning till den nya paviljongen. BERGÅSA Hattholmen föreslås tillsammans med kv Muddret omvandlas med en tydligare stadsmässighet. Området föreslås utvecklas till en funktionsblandad havsnära stadsdel. Infartslden omgestaltas till en stadsgata och trafikplatsen Blå port ersätts med en cirkulationsplats i öst-västlig riktning. Marksanering är dock det första steget innan området kan vidareutvecklas. Bergåsa station utgör en viktig knutpunkt för tåg- och busstrafik. För att förbättra framkomlighet och säkerhet för gångoch cykeltrafikanter pågår arbete med en planskild tunnel under järnvägen i höjd med befintlig korsning i Bergåsa. För vägtrafiken byggs en vägbro över järnvägen i höjd med Galgamarken och Wämöskolan. LEWISJONSSON ARKITEKTKONTOR

9 Karlskrona kommun arbetar för att skapa nya attraktiva lägen för att möta företagens efterfrågan på mark för utbyggnad och nyetablering. Kommunen arbetar också på att utveckla möjligheterna till effektiva och miljövänliga transporter. NÄRINGSLIV SKEPPSBROKAJEN SÄLJÖ UDDE PETER NORDSTRÖM ARKITEKTKONTOR Utvecklingen av Skeppsbrokajen som Karlskrona stadsmarina fortsätter. Under 2014 tillkom nya bryggor och vågbytare samt en ny byggnad Dockside som innehåller hamnkontor och konferensmöjligheter. Under 2015 färdigställs torgbildning och kajpromenad samt ytterligare en byggnad som innehåller gästhamnsservice och kontor. STADSTRÄDGÅRDEN Säljö Udde föreslås utvecklas för turism med gästhamn som kan erbjuda service och logi till båtburna besökare samt fritidsstugor. Under sommaren 2013 började skärgårdstrafiken att trafikera Säljö udde. NÄTTRABY Ett nytt område för handel har skapats på den så kallade Stadsträdgården där Biltema etablerades Utvecklingen av området fortsätter och fl er handelsetableringar är på gång, bland annat Jula, ÖoB, Hööks, Stadium Outlet som öppnar hösten VERKÖ HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER AB I Nättraby har verksamhetsområdet mellan E22 och Idrottsvägen utökats med ett 20-tal tomter för kontor, småindustri, handel och hantverk. Området har ett eftertraktat läge med bland annat närhet till kommunikationer. I samband med utökningen av verksamhetsområdet har även en ny genomfartsgata byggts som avlastning till Idrottsvägen. ABB TENGBOM ATRIO/UULAS Verkö industri- och hamnområde fortsätter att utvecklas för att skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter. I utvecklingsarbetet är väg- och järnvägsfrågor viktiga för att klara en utökad trafik med färjan mellan Karlskrona - Gdynia. ABB AB High Voltage Cables (ABB HVC) bidrar till stor del i utvecklingen av Verkö industri- och hamnområde. Företagets utökade produktion medför att nya byggnader behöver uppföras, bland annat ytterligare ett kabeltorn, vilket kommer att bli ett nytt landmärke för Karlskrona.

10 BOSTADSPROJEKT POSSE 4 Karlskrona kommun vill bygga en vacker stad med spännande variation där där marken används effektivt vilket minskar såväl transporter som energiförbrukning. Efterfrågan på flerbostadshus är stor. GARVAREN För Kvarteret Posse, i området Tullen på Pantarholmen, har arbetet med en detaljplan precis påbörjats. Inom området planeras ny bebyggelse i form av bostadshus i fem till nio våningar som erbjuder ett havs- och centrumnära läge med närhet till skola, service och park. ARKITEKTBYRÅN DESIGN För kvarteret Garvaren, Pantarholmen pågår ett detaljplanearbe. Inom området planeras ny bebyggelse i form av bostadshus med ca 70 hyresrätter i tre till sex våningar. NORDSTJÄRNAN BLÅ PORT JAARK I kvarteret Nordstjärnan, Möllebacksgränd, planeras att uppföras centrumnära bebyggelse i sex till sju våningar för bostäder och kontor med garage i bottenplan. I Blåportsområdet planeras en attraktiv och varierande stads- och boendemiljö. Här planerar Skanska att bygga cirka 200 lägenheter. Inom området planeras även kontor, förskola och skola. HÄSTKVARNEN HÄSTÖ MARINA JAARK MIMA ARKITEKTER ALOCO ARKITEKTBYRÅ Detaljplanen för fastigheten Hästkvarnen 7 vid Kungsbron möjliggör en ny byggnad för bostäder och kontor i en attraktiv miljö, nära havet i Karlskronas centrum i direkt anslutning till kaj vid Stumholmskanalen. Hästö Marina omvandlas från industriändamål till bostadsändamål och småbåtshamn/marina. Detaljplanen medger bostadshus i direkt anslutning till småbåtshamn/marina, vilket skapar en attraktiv boendemiljö med möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende som andra.

11 Karlskrona kommun fortsätter arbetet med utveckling av områden för villatomter, både i privat och kommunal regi. Områdena ligger väl till i befintlig struktur både vid nya områden och vid förtätning av befintliga. VEDEBYLUND VÄSTRA GÄRDE BLEKINGE ROT AB SMÅLANDSVILLAN I Vedebylund, mellan Riksvägen och Lyckebyvägen pågår byggnation av flerbostadshus. För att skapa goda förutsättningar för en bra boendemiljö har Karlskrona kommun även sett över trafikstrukturen i området. I området mellan södra Hässlegården och Palettvägen har arbetet påbörjats med 20 tomter för grupphusbebyggelse i 1,5 planshus med en samordnad utformning och placering. TRUMMENÄS TORSNÄS På Trummenäs pågår utbyggnad av 85 villatomter i en attraktiv miljö nära natur, bad och golfbana. Området är beläget mellan Kronobryggan och Trummenäs udde. Flera av tomterna har stora möjligheter till havsutsikt och försäljning av tomterna pågår. På Torsnäs pågar detaljplaneläggning av ca 20 villatomter i en attraktiv miljö nära natur. Området är beläget på Torsnäsplatån i anslutning till Ragnaröks väg. Fler av tomterna har möjlighet till havsutsikt. MUNSPELET ASPÖ MAD I kvarteret Munspelet, strax sydväst om Spandelstorps centrum, finns villatomter som utgör en förlängning av Musikgatan. Tomterna omges av naturmark med vacker lövskog. Fördelning av de sista tomterna pågår. Vid Aspö Mad pågår utbyggnad för att skapa en inbjudande entré till Aspö. Vid färjeläget medges en torgbildning med servicefunktioner i nära anslutning till ny bostadsbebyggelse på små tomter lämpliga för seniorboende. I planens norra del finns även stora villatomter för friliggande bostäder. Fördelning av tomterna pågår.

12 KOMMUNALA VILLATOMTER Saleboda Holmsjö dfgdfg DFGDFGGDFgfdfg Nävragöl Tving Spjutsbygd Strömsberg Brömsebro Fridlevstad Kättilsmåla dfgdfgdfggfdgd- Rödeby FGDFG Fågelmara dfgdfg DFGDFGfdg Hasslö Nättraby Lyckeby Verkö Trossö Tjurkö Aspö Sturkö Jämjö Ramdala Trummenäs dfgdfgdfgdf dggfg Torhamn (Sandhamn) Kommunala villatomter (sep 2014) Aspö Bastasjö II Brömsebro Fågelmara Hasslö Holmsjö Jämjö Kv Munspelet Nävragöl Norra Ringö Rödeby Saleboda Strömsberg Sandhamn Tving 7 stycken Fördelning av reservation pågår. 1 stycken Fördelning av reservation pågår. 6 stycken 8 stycken 10 stycken 7 stycken 4 stycken 9 stycken Fördelning av reservation pågår. 5 stycken 2 stycken Fördelning av reservation pågår. 3 stycken 3 stycken 2 stycken 1 stycken 5 stycken Anmäl dig till tomtkön på Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Ann-Katrin Holmström, tomtkö, För frågor kring stadsplanering, bygglov, mark- och exploatering samt näringsliv, vänligen kontakta: Hans Juhlin, stadsarkitekt, Ola Swärdh, planchef, Kristina Stark, bygglovchef, Ola Robertsson, mark- & expl.chef Carl-Axel Ottosson, näringlivsutv, KARLSKRONA Besök: Östra Hamngatan 7B Telefon: vxl

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013 ALLMÄNNA INTRESSEN BEFOLKNING 124 BOSTÄDER 128 KOMMUNIKATIONER 130 ARBETE & NÄRINGSLIV 132 SERVICE 134 SJÖFART OCH HAMNAR 136 BÅTLIV 140 NATURMILJÖ 142 REKREATION & FRITID 148 KULTURMILJÖ 152 ÖRLOGSSTADEN

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter 06 Stadens innehåll 06 STADENS INNEHÅLL Befolkningen Mål och utgångspunkter Nuläge Antalet boende i staden Alingsås var vid årsskiftet 2006-07 ca 25 400. Befolkningsutvecklingen har, sett utifrån genomsnittlig

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad Dnr 2010-04380-53 Louise Heimler Tfn 08-508 27 368 Godkänt dokument - Malin Klåvus, Olsson. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Stockholm, Stockholm. 2010-10-29, 2010-10-29. Dnr Dnr 2011-19218

Läs mer

Del 2.1 Allmänna intressen

Del 2.1 Allmänna intressen 11 Del 2.1 Allmänna intressen Här ges en sammanfattning av bakgrund och problemställningar samt en vision av tätortens framtida struktur och utveckling. Vidare redovisas hur den bebyggda miljön ska bevaras

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer