oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock."

Transkript

1 oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

2 ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti Översiktsplanen visar kommunens strategi för framtida utveckling. Karlskrona växer. Fler vill flytta hit, starta företag eller studera här vilket är positivt. Men det ökar naturligtvis även kraven på hur Karlskrona kommun ska utvecklas. Hur Karlskrona kommun tänker när det gäller till exempel fl er bostäder, industriområden eller ökad handel redovisas i översiktsplanen. Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Den fungerar som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid beslut i frågor om Karlskrona kommuns mark- och vattenanvändning. Den visar var och hur ny bebyggelse, verksamheter mm kan placeras samt hur Karlskrona kommun vill utveckla och bevara befintliga miljöer. Kommunfullmäktige antog i augusti 2010 Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun. Nedan kan du läsa mer om översiktsplanen. Det fullständiga dokumentet finns på Karlskrona kommuns hemsida, FÖRTÄTNING & FÖRÄDLING FUNKTIONSBLANDNING LEVANDE LANDSBYGD HÅLLBARA KARLSKRONA FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK EFFEKTIVARE INFRASTRUKTUR GRÖNARE STAD FÖRNYELSEBAR ENERGI Strategin för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling är att hushålla med mark och vatten genom förtätning och komplettering i befintliga miljöer. Korta avstånd mellan skola, arbetsplatser handel och bostäder ger många vinster och bättre förutsättningar för gående och cyklister. Funktionsblandning där många viktiga funktioner som bostäder, arbetsplatser och service blandas ger intressanta miljöer. Det skapar gaturum som är befolkade under större delen av dygnet och bidrar till att skapa trygghet och ett rikt socialt liv. Översiktsplanens inriktning är även förbättrad kollektivtrafik, användandet av förnyelsebar energi, en grönare stad, effektivare infrastruktur och en levande landsbygd. Förslaget skapar förutsättningar för stor variation i utbudet av attraktiva Förslag till bebyggelseutveckling för Trossö och stadsbygden som bygger på förtätning och funktionsomvandling. För tätorterna Nättraby, Rödeby och Jämjö samt de mindre samhällena, landsbygden och skärgården gäller samma strategi där bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske som komplettering.

3 Arbetet fortsätter med fördjupningar för Lyckeby och Bastasjöområdet. BASTASJÖOMRÅDET En fördjupning av översiktsplan för Bastasjöområdet ska utreda möjligheterna för Karlskrona att växa norrut mot Rödeby. LYCKEBY En fördjupning av översiktsplan för Lyckeby planeras med syftet att bland annat utreda utvecklingsområden samt infrastruktur. SKÄRGÅRDEN Fördjupning av översiktsplan för skärgården antogs av kommunfullmäktige i juni Fördjupningar av översiktsplan En översiktsplan ska omfatta hela kommunens yta men kan även fördjupas för geografiska delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. Fördjupningarna ska ses som delar av översiktsplanen och gäller parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen. I samband med att Översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige 2010 beslutades att fördjupningar av översiktsplanen ska göras för Bastasjöområdet, Lyckeby samt Karlskrona skärgård.

4 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN Karlskronas skärgård är Sveriges sydligaste där öarna med sina örlogshistoriska befästningar ligger som ett pärlband utanför världsarvsstaden. Skärgården består av 1650 öar, kobbar och skär - från Hasslö i väster till Utlängan i öster. Fördjupning av översiktsplan för skärgården antogs av kommunfullmäktige juni Planen ligger till grund för Karlskrona skärgårds utveckling. STRATEGIER Karlskrona kommuns strategi för utveckling av Karlskrona skärgård är attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik för en levande skärgård. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet. Fördjupning av översiktsplan för skärgården, antagen juni Fotomontage över föreslagen utveckling på norra Tjurkö i anslutning till en ny skärgårdspendel mellan Trossö-Verkö-Tjurkö-Sturkö. Skärgårdspendeln föreslås för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik för snabb arbetspendling året om.

5 FÖRSLAG Genom att stärka Karlskrona skärgårds attraktionskraft kan såväl näringsliv som boende lockas. Ny bebyggelse föreslås koncentreras till strategiskt goda lägen eller som kompletteringar i redan befintliga områden. Vatten- och avloppsutbyggnaden är en viktig förutsättning för utvecklingen av skärgården. Genom att koncentrera bebyggelsen till valda platser skapas underlag för kollektivtrafik och service. Samtidigt kan infrastruktur som vägar, bredband, vatten och avlopp nyttjas fullt ut. En koncentration av bebyggelsen gör också att andra delar av öarna med höga naturvärden kan bibehållas för växt- och djurlivet samt det rörliga friluftslivet. Inom bebyggelseområdena ska olika funktioner som bostäder, arbetsplatser och service vara integrerade med varandra för att skapa levande skärgårdssamhällen. SKÄRGÅRDSPENDEL MED BÅT En skärgårdspendel med båt föreslås mellan Trossö, Verkö, Tjurkö (Herrgårdsviken), Sturkö (Sanda och Bredavik) vilket ger bättre möjligheter till arbetspendling året om. FÖRESLAGEN NY BEBYGGELSE De största föreslagna områdena för ny bebyggelse i skärgården är på Sturkö och Tjurkö i anslutning till föreslagen skärgårdspendel. Nya bebyggelseområden på Aspö, Hasslö, Senoren och Möcklö sker i första hand som komplettering av befintliga bebyggelseområden med närhet till service och infrastruktur. Torhamn och Kristianopel utgör viktiga nav för den östra skärgården med deras strategiska läge för båtburna. Kristianopel har en mycket stark kulturell identitet och ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga bebyggelsekaraktären. Karlskronas östra skärgård och den inre skärgården är exploaterad i begränsad grad och avsikten är att bevara det så med hänsyn till det rörliga friluftslivet, växt- och djurlivet samt kulturvärdena. Möjligtvis kan öarna i den östra skärgården kompletteras med enstaka fritidshusbebyggelse i befintliga byar eller bebyggelsegrupper. Föreslagen utveckling av Karlskronas skärgård och Kristianopel. HAMNAR OCH TURISTMÅL En särskild satsning på hamnar och turistmål utmed de tre större farlederna föreslås för att locka turister att ta sig till Karlskrona stadsmarina och framför allt stanna på vägen dit. Särskilda turistmål föreslås på Västra Hästholmen (norr om Hasslö), Drottningskär (Aspö), Säljö udde, Senoren, Torhamn och Krisitianopel. På vissa av dessa platser finns det behov av utökad service för båtturismen som till exempel bränslepåfyllning, vatten, duschar och livsmedelsbutik, avfallshantering med mera. I östra skärgården bör hamnarna rustas upp och förses med faciliteter som toaletter och återvinningsstationer med mera för att underlätta för turister och det rörliga friluftslivet att besöka öarna.

6 P-hu POTTHOLMEN- EN NY STADSDEL I KARLSKRONA Så nära vattnet som det bara går. Ett stenkast till centrum. Ett par tramp med cykeln till kommunikationer till resten av världen. Några strosande steg till allt du behöver. Den västra sidan av Pottholmen blir först ut att planeras, utvecklas och bebyggas. Det är delen som ligger väster om järnvägen, närmast Borgmästarekajen. Tack vare utvecklingen av Pottholmen kan Karlskrona växa och det blir plats för både nya bostäder, arbetsplatser och service. Småbåtshamn Södra Långöbron Detaljplanen för etapp 1 föreslår att sammanlagt 440 bostäder byggs, både bostadsrätter, hyreslägenheter och stadsradhus. Husen föreslsås i huvudsak bli 4-7 våningar höga fördelade i kvarter som utformas som ett rutnät för att passa in i den rutnätsplan som Trossö är uppbyggt kring. Det finns också en plan för ett högre hus på 14 våningar som tillåts sticka ut och bli ett nytt landmärke. Detaljplanen föreslår även ett brett rekreationsstråk för gående och cyklister utmed Borgmästarekajen, en större park, platsbildningar och torg. Park med torgbrygga Detaljplanen för etapp 1 beräknas kunna antas våren Sedan går arbetet vidare med planerna för vad som ska byggas på Pottholmen. läs mer på 34:an Brygga med restaurang Borgmästarekajen Konferensanläggning Järnvägstorget En bred gång- och cykelväg längs med Borgmästarekajen, med trädplanteringar, sittmöjligheter och bryggor, en inbjudande plats att vistas på. Befi ntlig bebyggelse utanför planområdet Befi ntlig bebyggelse inom planområdet Ny bebyggelse enlig förslag Bebyggelse i en s enligt planprogram fö Förseslagen ny bebyggelse på Pottholmen sedd från Stakholmen med Pantarholmen till vänster och Trossö till höger.

7 Blekingegatan En ny park blir områdets gröna plats vid vattnet. I höjd med parken byggs ett större trädäck som gör det möjligt att komma nära vattnet. Lokstallarna Österleden/Infartsleden Gästhamn Skeppsbrokajen s Blekingegatan Järnvägsstation Samtliga bussar föreslås ha Blekingegatan som utgångspunkt för att komma närmare stationen och ett nytt resecentrum i anslutning till Karlskrona central. Utmed Järnvägstorget byggs en World Trade Center-byggnad och en konferensanläggning. WTC Resecentrum Landbrogatan Norra Kungsgatan Östra Vittusgatan t enare etapp r Pottholmen Längs med Borgmästarekajen föreslås en småbåtshamn i den norra delen och en brygga med restaurang i den södra delen.

8 OFFENTLIGA BYGGNADER OCH MILJÖER NYA HANDELSSTRÅK - TROSSÖ MARINMUSEUM STORTORGET En tillbyggnad av Marinmuseum på Stumholmen, öster om befintlig museibyggnad, invigdes i juni Den nya delen av museet innehåller en ubåtshall som inrymmer ubåtarna Neptun och Hajen. HOGLANDS PARK RAMBÖLL STENBERG & LINDBERG HMXW ARKITEKTER I samverkan mellan Karlskrona kommun, fastighetsägare och näringsidkare pågår en omvandling av stadsmiljön för ökad attraktivitet och tillskapande av nya kommersiella stråk. Utbyggnaden sker i etapper och nästa etapp utgörs av Ronnebygatan, från Rådmansplan till Kronan som ska vara klart till sommaren Låt människorna få mer plats det är tanken i den pågående omvandlingen av Stortorget. En trappa med vattenspegel vid Ristorgsbacken färdigställdes 2011 för att framhäva det storslagna torget och ge mer utrymme för möten och stadsliv. En vidareutveckling av Storstorget fortsätter. HATTHOLMEN Hoglands park genomgår en föryngring och uppfräschning, där parkens unika historia lyfts fram. Kring parken planeras för en mer aktiv centrummiljö med mer handel samt det nya kulturhuset på Kungsplan. Nästa utvecklingsetapp för parken är anläggandet av nya lekytor i anslutning till den nya paviljongen. BERGÅSA Hattholmen föreslås tillsammans med kv Muddret omvandlas med en tydligare stadsmässighet. Området föreslås utvecklas till en funktionsblandad havsnära stadsdel. Infartslden omgestaltas till en stadsgata och trafikplatsen Blå port ersätts med en cirkulationsplats i öst-västlig riktning. Marksanering är dock det första steget innan området kan vidareutvecklas. Bergåsa station utgör en viktig knutpunkt för tåg- och busstrafik. För att förbättra framkomlighet och säkerhet för gångoch cykeltrafikanter pågår arbete med en planskild tunnel under järnvägen i höjd med befintlig korsning i Bergåsa. För vägtrafiken byggs en vägbro över järnvägen i höjd med Galgamarken och Wämöskolan. LEWISJONSSON ARKITEKTKONTOR

9 Karlskrona kommun arbetar för att skapa nya attraktiva lägen för att möta företagens efterfrågan på mark för utbyggnad och nyetablering. Kommunen arbetar också på att utveckla möjligheterna till effektiva och miljövänliga transporter. NÄRINGSLIV SKEPPSBROKAJEN SÄLJÖ UDDE PETER NORDSTRÖM ARKITEKTKONTOR Utvecklingen av Skeppsbrokajen som Karlskrona stadsmarina fortsätter. Under 2014 tillkom nya bryggor och vågbytare samt en ny byggnad Dockside som innehåller hamnkontor och konferensmöjligheter. Under 2015 färdigställs torgbildning och kajpromenad samt ytterligare en byggnad som innehåller gästhamnsservice och kontor. STADSTRÄDGÅRDEN Säljö Udde föreslås utvecklas för turism med gästhamn som kan erbjuda service och logi till båtburna besökare samt fritidsstugor. Under sommaren 2013 började skärgårdstrafiken att trafikera Säljö udde. NÄTTRABY Ett nytt område för handel har skapats på den så kallade Stadsträdgården där Biltema etablerades Utvecklingen av området fortsätter och fl er handelsetableringar är på gång, bland annat Jula, ÖoB, Hööks, Stadium Outlet som öppnar hösten VERKÖ HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER AB I Nättraby har verksamhetsområdet mellan E22 och Idrottsvägen utökats med ett 20-tal tomter för kontor, småindustri, handel och hantverk. Området har ett eftertraktat läge med bland annat närhet till kommunikationer. I samband med utökningen av verksamhetsområdet har även en ny genomfartsgata byggts som avlastning till Idrottsvägen. ABB TENGBOM ATRIO/UULAS Verkö industri- och hamnområde fortsätter att utvecklas för att skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter. I utvecklingsarbetet är väg- och järnvägsfrågor viktiga för att klara en utökad trafik med färjan mellan Karlskrona - Gdynia. ABB AB High Voltage Cables (ABB HVC) bidrar till stor del i utvecklingen av Verkö industri- och hamnområde. Företagets utökade produktion medför att nya byggnader behöver uppföras, bland annat ytterligare ett kabeltorn, vilket kommer att bli ett nytt landmärke för Karlskrona.

10 BOSTADSPROJEKT POSSE 4 Karlskrona kommun vill bygga en vacker stad med spännande variation där där marken används effektivt vilket minskar såväl transporter som energiförbrukning. Efterfrågan på flerbostadshus är stor. GARVAREN För Kvarteret Posse, i området Tullen på Pantarholmen, har arbetet med en detaljplan precis påbörjats. Inom området planeras ny bebyggelse i form av bostadshus i fem till nio våningar som erbjuder ett havs- och centrumnära läge med närhet till skola, service och park. ARKITEKTBYRÅN DESIGN För kvarteret Garvaren, Pantarholmen pågår ett detaljplanearbe. Inom området planeras ny bebyggelse i form av bostadshus med ca 70 hyresrätter i tre till sex våningar. NORDSTJÄRNAN BLÅ PORT JAARK I kvarteret Nordstjärnan, Möllebacksgränd, planeras att uppföras centrumnära bebyggelse i sex till sju våningar för bostäder och kontor med garage i bottenplan. I Blåportsområdet planeras en attraktiv och varierande stads- och boendemiljö. Här planerar Skanska att bygga cirka 200 lägenheter. Inom området planeras även kontor, förskola och skola. HÄSTKVARNEN HÄSTÖ MARINA JAARK MIMA ARKITEKTER ALOCO ARKITEKTBYRÅ Detaljplanen för fastigheten Hästkvarnen 7 vid Kungsbron möjliggör en ny byggnad för bostäder och kontor i en attraktiv miljö, nära havet i Karlskronas centrum i direkt anslutning till kaj vid Stumholmskanalen. Hästö Marina omvandlas från industriändamål till bostadsändamål och småbåtshamn/marina. Detaljplanen medger bostadshus i direkt anslutning till småbåtshamn/marina, vilket skapar en attraktiv boendemiljö med möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende som andra.

11 Karlskrona kommun fortsätter arbetet med utveckling av områden för villatomter, både i privat och kommunal regi. Områdena ligger väl till i befintlig struktur både vid nya områden och vid förtätning av befintliga. VEDEBYLUND VÄSTRA GÄRDE BLEKINGE ROT AB SMÅLANDSVILLAN I Vedebylund, mellan Riksvägen och Lyckebyvägen pågår byggnation av flerbostadshus. För att skapa goda förutsättningar för en bra boendemiljö har Karlskrona kommun även sett över trafikstrukturen i området. I området mellan södra Hässlegården och Palettvägen har arbetet påbörjats med 20 tomter för grupphusbebyggelse i 1,5 planshus med en samordnad utformning och placering. TRUMMENÄS TORSNÄS På Trummenäs pågår utbyggnad av 85 villatomter i en attraktiv miljö nära natur, bad och golfbana. Området är beläget mellan Kronobryggan och Trummenäs udde. Flera av tomterna har stora möjligheter till havsutsikt och försäljning av tomterna pågår. På Torsnäs pågar detaljplaneläggning av ca 20 villatomter i en attraktiv miljö nära natur. Området är beläget på Torsnäsplatån i anslutning till Ragnaröks väg. Fler av tomterna har möjlighet till havsutsikt. MUNSPELET ASPÖ MAD I kvarteret Munspelet, strax sydväst om Spandelstorps centrum, finns villatomter som utgör en förlängning av Musikgatan. Tomterna omges av naturmark med vacker lövskog. Fördelning av de sista tomterna pågår. Vid Aspö Mad pågår utbyggnad för att skapa en inbjudande entré till Aspö. Vid färjeläget medges en torgbildning med servicefunktioner i nära anslutning till ny bostadsbebyggelse på små tomter lämpliga för seniorboende. I planens norra del finns även stora villatomter för friliggande bostäder. Fördelning av tomterna pågår.

12 KOMMUNALA VILLATOMTER Saleboda Holmsjö dfgdfg DFGDFGGDFgfdfg Nävragöl Tving Spjutsbygd Strömsberg Brömsebro Fridlevstad Kättilsmåla dfgdfgdfggfdgd- Rödeby FGDFG Fågelmara dfgdfg DFGDFGfdg Hasslö Nättraby Lyckeby Verkö Trossö Tjurkö Aspö Sturkö Jämjö Ramdala Trummenäs dfgdfgdfgdf dggfg Torhamn (Sandhamn) Kommunala villatomter (sep 2014) Aspö Bastasjö II Brömsebro Fågelmara Hasslö Holmsjö Jämjö Kv Munspelet Nävragöl Norra Ringö Rödeby Saleboda Strömsberg Sandhamn Tving 7 stycken Fördelning av reservation pågår. 1 stycken Fördelning av reservation pågår. 6 stycken 8 stycken 10 stycken 7 stycken 4 stycken 9 stycken Fördelning av reservation pågår. 5 stycken 2 stycken Fördelning av reservation pågår. 3 stycken 3 stycken 2 stycken 1 stycken 5 stycken Anmäl dig till tomtkön på Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Ann-Katrin Holmström, tomtkö, För frågor kring stadsplanering, bygglov, mark- och exploatering samt näringsliv, vänligen kontakta: Hans Juhlin, stadsarkitekt, Ola Swärdh, planchef, Kristina Stark, bygglovchef, Ola Robertsson, mark- & expl.chef Carl-Axel Ottosson, näringlivsutv, KARLSKRONA Besök: Östra Hamngatan 7B Telefon: vxl

Karlskrona bygger vidare!

Karlskrona bygger vidare! oktober 2013 Karlskrona bygger vidare! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock av de största och mest aktuella planerna. ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan

Läs mer

september 2016 KÄRNHEM Karlskrona bygger! Karlskrona är en expansiv kommun med många spännande projekt på gång. Här presenteras några av dem.

september 2016 KÄRNHEM Karlskrona bygger! Karlskrona är en expansiv kommun med många spännande projekt på gång. Här presenteras några av dem. september 2016 KÄRNHEM Karlskrona bygger! Karlskrona är en expansiv kommun med många spännande projekt på gång. Här presenteras några av dem. POTTHOLMEN KÄRNHEM WHITE Utmed Borgmästarekajen föreslås en

Läs mer

augusti 2017 WINGÅRDHS Karlskrona bygger Karlskrona är en expansiv kommun med många spännande projekt på gång. Här presenteras några av dem.

augusti 2017 WINGÅRDHS Karlskrona bygger Karlskrona är en expansiv kommun med många spännande projekt på gång. Här presenteras några av dem. augusti 2017 WINGÅRDHS Karlskrona bygger Karlskrona är en expansiv kommun med många spännande projekt på gång. Här presenteras några av dem. POTTHOLMEN KÄRNHEM Utmed Borgmästarekajen föreslås en bred gång-

Läs mer

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE JUNI 2014

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE JUNI 2014 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE JUNI 2014 FÖR MER INFORMATION OM FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN: www.karlskrona.se/skargardsplan

Läs mer

POTTHOLMEN En ny stadsdel i Karlskrona. SAMMANFATTNING av detaljplan för etapp 1.

POTTHOLMEN En ny stadsdel i Karlskrona. SAMMANFATTNING av detaljplan för etapp 1. POTTHOLMEN En ny stadsdel i Karlskrona SAMMANFATTNING av detaljplan för etapp 1 www.karlskrona.se/pottholmen POTTHOLMEN Så nära vattnet som det bara går. Ett stenkast till centrum. Ett par tramp med cykeln

Läs mer

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING JANUARI 2014

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING JANUARI 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen utställ ning Datum jan 2014 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING JANUARI 2014 FÖR MER INFORMATION OM FÖRDJUPNING

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. del 2 av 2. Datum. februari 2016 BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. del 2 av 2. Datum. februari 2016 BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM Datum del 2 av 2 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2016 BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM Områdesindelat inriktningsdokument 2016 1 2 Detta dokument är ett komplement till Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030

STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030 april 2009 STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030 Vad är en översiktsplan? En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter

Läs mer

Simrishamns kommun. Geodatasamverkan Skåne Simrishamn

Simrishamns kommun. Geodatasamverkan Skåne Simrishamn Simrishamns kommun Geodatasamverkan Skåne Simrishamn 2017-05-19, Anna Eliasson, Enhetschef Plan & bygglov, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun Välkomna! Vår vision Boendeattraktivitet Simrishamn

Läs mer

MARK - OCH VATTENANVÄNDNING

MARK - OCH VATTENANVÄNDNING MARK - OCH VATTENANVÄNDNING PLANENS HUVUDDRAG 26 FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN 32 UTBYGGNADSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDEN 59 25 PLANENS HUVUDDRAG Bebyggelseutveckling Karlskrona kommuns bebyggelseutveckling bygger i

Läs mer

MARK - OCH VATTENANVÄNDNING

MARK - OCH VATTENANVÄNDNING 26 MARK - OCH VATTENANVÄNDNING PLANENS HUVUDDRAG 28 FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN 34 UTBYGGNADSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDEN 62 27 PLANENS HUVUDDRAG Bebyggelseutveckling Karlskrona kommuns bebyggelseutveckling bygger

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

En ny stadsdel i Karlskrona

En ny stadsdel i Karlskrona En ny stadsdel i Karlskrona med World Trade Center parallellet uppdrag 2009 04 22 göran wihl andreas bengtsson carl bäckstrand sven gustafsson Nära järnvägstationen och ett stenkast från Hoglandspark och

Läs mer

Öppen närtrafik. Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla.

Öppen närtrafik. Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla. Öppen närtrafik Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla. Eftersom det inte finns bussförbindelser till alla platser i Blekinge, erbjuder vi resealternativet Öppen närtrafik. Det gör

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.216.72 216-1-3 Social konsekvensanalys för Riksbanken 12 m m på Trossö, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum Trafikstrategi för Karlskrona Vision stråk i Landbrogatan Vy över Landbrogatan norrut mot stationen en tidig sommarmorgon. Landbrogatan är en mycket vacker gata med ett storslaget perspektiv från Ronnebygatan

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Dagens användning av mark i Gnesta tätort visar spår av en zonindelning av staden som är mindre önskvärd, bland annat för att det kan orsaka en ökning av trafik, energiförbrukning

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för yrkesfiske på Saltö behöver därför

SAMMANFATTNING. Riksintresset för yrkesfiske på Saltö behöver därför KONSEKVENSER SAMMANFATTNING 92 INLEDNING 94 MILJÖKONSEKVENSER 96 AVSTÄMNING MOT MILJÖMÅL 104 SOCIALA KONSEKVENSER 108 EKONOMISKA KONSEKVENSER 110 OMRÅDESVISA KONSEKVENSER 112 UPPFÖLJNING & FRAMTIDA PLANERING

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem.

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. MULLSJÖ KOMMUN 39 BEBYGGELSE BOSTÄDER Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. HUR SER DET UT? Bebyggelsen i Mullsjö kommun är utpräglat

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White Östra Sala backe sammanfattning av planprogram 1 White Planprogram Östra Sala backe Östra Sala backe ligger knappt två kilometer från Uppsalas stadskärna i en av de mest expansiva delarna av Uppsala stad.

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Flygbild över kv. Broccolin, Årsta Centrum och Årsta skolan Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Inledning Fastighetsbolaget Årsta 85:1 har av plan- och byggnadsnämnden fått positivt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Projektbeskrivning Altartorpet (Brostaden)

Projektbeskrivning Altartorpet (Brostaden) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Projektbeskrivning Altartorpet (Brostaden) Ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra permanentning av befintliga tillfälliga bygglov för handel. Palissad- parken Gamla

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA 49 INNEHÅLL DEL 2 1.0 BAKGRUND 53 3.0 BEBYGGELSE 56 - Kvarterens utformning 56 3.1 Norra området av Inre Hamnområdet 58 - De olika kvarteren - Byggnadernas

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Samhällsbyggnadskontoret Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Södertälje växer! VILL DU VARA MED OCH BYGGA OCH UTVECKLA SÖDERTÄLJE? Marknaden skriker efter nya bostäder i hela Stockholmsregionen, detta

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Suzanna Tsygankova Telefon 08-508 27 568 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan Arnö/Arnöleden Utmed Arnöleden och söder om korsningen till Örstigsleden bedöms förutsättningar finnas för en fortsatt bostads- och centrumutveckling. Det bör med fördel prövas om området vid kyrkan kan

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Planprogram för Stationsområdet. Yttrande

Planprogram för Stationsområdet. Yttrande Planprogram för Stationsområdet Yttrande Inledning Stationsområdet är ett av Ängelholms kommuns viktigaste utvecklingsprojekt. I centrala Ängelholm med närhet till såväl stadens utbud och service som stationen

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

STRUKTURPLANER VISION FRAMTIDA ÄLMHULT 2015-09-18

STRUKTURPLANER VISION FRAMTIDA ÄLMHULT 2015-09-18 STRUKTURPLAER VISIO FRAMTIDA ÄLMHULT 2015-09-18 UTBYGGAD I ÄLMHULT Kartan visar Älmhults tätort där en ny höghastighetsstation föreslås centralt i orten i samma läge som den befintliga tågstationen längs

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer