oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock."

Transkript

1 oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

2 ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti Översiktsplanen visar kommunens strategi för framtida utveckling. Karlskrona växer. Fler vill flytta hit, starta företag eller studera här vilket är positivt. Men det ökar naturligtvis även kraven på hur Karlskrona kommun ska utvecklas. Hur Karlskrona kommun tänker när det gäller till exempel fl er bostäder, industriområden eller ökad handel redovisas i översiktsplanen. Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Den fungerar som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid beslut i frågor om Karlskrona kommuns mark- och vattenanvändning. Den visar var och hur ny bebyggelse, verksamheter mm kan placeras samt hur Karlskrona kommun vill utveckla och bevara befintliga miljöer. Kommunfullmäktige antog i augusti 2010 Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun. Nedan kan du läsa mer om översiktsplanen. Det fullständiga dokumentet finns på Karlskrona kommuns hemsida, FÖRTÄTNING & FÖRÄDLING FUNKTIONSBLANDNING LEVANDE LANDSBYGD HÅLLBARA KARLSKRONA FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK EFFEKTIVARE INFRASTRUKTUR GRÖNARE STAD FÖRNYELSEBAR ENERGI Strategin för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling är att hushålla med mark och vatten genom förtätning och komplettering i befintliga miljöer. Korta avstånd mellan skola, arbetsplatser handel och bostäder ger många vinster och bättre förutsättningar för gående och cyklister. Funktionsblandning där många viktiga funktioner som bostäder, arbetsplatser och service blandas ger intressanta miljöer. Det skapar gaturum som är befolkade under större delen av dygnet och bidrar till att skapa trygghet och ett rikt socialt liv. Översiktsplanens inriktning är även förbättrad kollektivtrafik, användandet av förnyelsebar energi, en grönare stad, effektivare infrastruktur och en levande landsbygd. Förslaget skapar förutsättningar för stor variation i utbudet av attraktiva Förslag till bebyggelseutveckling för Trossö och stadsbygden som bygger på förtätning och funktionsomvandling. För tätorterna Nättraby, Rödeby och Jämjö samt de mindre samhällena, landsbygden och skärgården gäller samma strategi där bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske som komplettering.

3 Arbetet fortsätter med fördjupningar för Lyckeby och Bastasjöområdet. BASTASJÖOMRÅDET En fördjupning av översiktsplan för Bastasjöområdet ska utreda möjligheterna för Karlskrona att växa norrut mot Rödeby. LYCKEBY En fördjupning av översiktsplan för Lyckeby planeras med syftet att bland annat utreda utvecklingsområden samt infrastruktur. SKÄRGÅRDEN Fördjupning av översiktsplan för skärgården antogs av kommunfullmäktige i juni Fördjupningar av översiktsplan En översiktsplan ska omfatta hela kommunens yta men kan även fördjupas för geografiska delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. Fördjupningarna ska ses som delar av översiktsplanen och gäller parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen. I samband med att Översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige 2010 beslutades att fördjupningar av översiktsplanen ska göras för Bastasjöområdet, Lyckeby samt Karlskrona skärgård.

4 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN Karlskronas skärgård är Sveriges sydligaste där öarna med sina örlogshistoriska befästningar ligger som ett pärlband utanför världsarvsstaden. Skärgården består av 1650 öar, kobbar och skär - från Hasslö i väster till Utlängan i öster. Fördjupning av översiktsplan för skärgården antogs av kommunfullmäktige juni Planen ligger till grund för Karlskrona skärgårds utveckling. STRATEGIER Karlskrona kommuns strategi för utveckling av Karlskrona skärgård är attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik för en levande skärgård. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet. Fördjupning av översiktsplan för skärgården, antagen juni Fotomontage över föreslagen utveckling på norra Tjurkö i anslutning till en ny skärgårdspendel mellan Trossö-Verkö-Tjurkö-Sturkö. Skärgårdspendeln föreslås för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik för snabb arbetspendling året om.

5 FÖRSLAG Genom att stärka Karlskrona skärgårds attraktionskraft kan såväl näringsliv som boende lockas. Ny bebyggelse föreslås koncentreras till strategiskt goda lägen eller som kompletteringar i redan befintliga områden. Vatten- och avloppsutbyggnaden är en viktig förutsättning för utvecklingen av skärgården. Genom att koncentrera bebyggelsen till valda platser skapas underlag för kollektivtrafik och service. Samtidigt kan infrastruktur som vägar, bredband, vatten och avlopp nyttjas fullt ut. En koncentration av bebyggelsen gör också att andra delar av öarna med höga naturvärden kan bibehållas för växt- och djurlivet samt det rörliga friluftslivet. Inom bebyggelseområdena ska olika funktioner som bostäder, arbetsplatser och service vara integrerade med varandra för att skapa levande skärgårdssamhällen. SKÄRGÅRDSPENDEL MED BÅT En skärgårdspendel med båt föreslås mellan Trossö, Verkö, Tjurkö (Herrgårdsviken), Sturkö (Sanda och Bredavik) vilket ger bättre möjligheter till arbetspendling året om. FÖRESLAGEN NY BEBYGGELSE De största föreslagna områdena för ny bebyggelse i skärgården är på Sturkö och Tjurkö i anslutning till föreslagen skärgårdspendel. Nya bebyggelseområden på Aspö, Hasslö, Senoren och Möcklö sker i första hand som komplettering av befintliga bebyggelseområden med närhet till service och infrastruktur. Torhamn och Kristianopel utgör viktiga nav för den östra skärgården med deras strategiska läge för båtburna. Kristianopel har en mycket stark kulturell identitet och ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga bebyggelsekaraktären. Karlskronas östra skärgård och den inre skärgården är exploaterad i begränsad grad och avsikten är att bevara det så med hänsyn till det rörliga friluftslivet, växt- och djurlivet samt kulturvärdena. Möjligtvis kan öarna i den östra skärgården kompletteras med enstaka fritidshusbebyggelse i befintliga byar eller bebyggelsegrupper. Föreslagen utveckling av Karlskronas skärgård och Kristianopel. HAMNAR OCH TURISTMÅL En särskild satsning på hamnar och turistmål utmed de tre större farlederna föreslås för att locka turister att ta sig till Karlskrona stadsmarina och framför allt stanna på vägen dit. Särskilda turistmål föreslås på Västra Hästholmen (norr om Hasslö), Drottningskär (Aspö), Säljö udde, Senoren, Torhamn och Krisitianopel. På vissa av dessa platser finns det behov av utökad service för båtturismen som till exempel bränslepåfyllning, vatten, duschar och livsmedelsbutik, avfallshantering med mera. I östra skärgården bör hamnarna rustas upp och förses med faciliteter som toaletter och återvinningsstationer med mera för att underlätta för turister och det rörliga friluftslivet att besöka öarna.

6 P-hu POTTHOLMEN- EN NY STADSDEL I KARLSKRONA Så nära vattnet som det bara går. Ett stenkast till centrum. Ett par tramp med cykeln till kommunikationer till resten av världen. Några strosande steg till allt du behöver. Den västra sidan av Pottholmen blir först ut att planeras, utvecklas och bebyggas. Det är delen som ligger väster om järnvägen, närmast Borgmästarekajen. Tack vare utvecklingen av Pottholmen kan Karlskrona växa och det blir plats för både nya bostäder, arbetsplatser och service. Småbåtshamn Södra Långöbron Detaljplanen för etapp 1 föreslår att sammanlagt 440 bostäder byggs, både bostadsrätter, hyreslägenheter och stadsradhus. Husen föreslsås i huvudsak bli 4-7 våningar höga fördelade i kvarter som utformas som ett rutnät för att passa in i den rutnätsplan som Trossö är uppbyggt kring. Det finns också en plan för ett högre hus på 14 våningar som tillåts sticka ut och bli ett nytt landmärke. Detaljplanen föreslår även ett brett rekreationsstråk för gående och cyklister utmed Borgmästarekajen, en större park, platsbildningar och torg. Park med torgbrygga Detaljplanen för etapp 1 beräknas kunna antas våren Sedan går arbetet vidare med planerna för vad som ska byggas på Pottholmen. läs mer på 34:an Brygga med restaurang Borgmästarekajen Konferensanläggning Järnvägstorget En bred gång- och cykelväg längs med Borgmästarekajen, med trädplanteringar, sittmöjligheter och bryggor, en inbjudande plats att vistas på. Befi ntlig bebyggelse utanför planområdet Befi ntlig bebyggelse inom planområdet Ny bebyggelse enlig förslag Bebyggelse i en s enligt planprogram fö Förseslagen ny bebyggelse på Pottholmen sedd från Stakholmen med Pantarholmen till vänster och Trossö till höger.

7 Blekingegatan En ny park blir områdets gröna plats vid vattnet. I höjd med parken byggs ett större trädäck som gör det möjligt att komma nära vattnet. Lokstallarna Österleden/Infartsleden Gästhamn Skeppsbrokajen s Blekingegatan Järnvägsstation Samtliga bussar föreslås ha Blekingegatan som utgångspunkt för att komma närmare stationen och ett nytt resecentrum i anslutning till Karlskrona central. Utmed Järnvägstorget byggs en World Trade Center-byggnad och en konferensanläggning. WTC Resecentrum Landbrogatan Norra Kungsgatan Östra Vittusgatan t enare etapp r Pottholmen Längs med Borgmästarekajen föreslås en småbåtshamn i den norra delen och en brygga med restaurang i den södra delen.

8 OFFENTLIGA BYGGNADER OCH MILJÖER NYA HANDELSSTRÅK - TROSSÖ MARINMUSEUM STORTORGET En tillbyggnad av Marinmuseum på Stumholmen, öster om befintlig museibyggnad, invigdes i juni Den nya delen av museet innehåller en ubåtshall som inrymmer ubåtarna Neptun och Hajen. HOGLANDS PARK RAMBÖLL STENBERG & LINDBERG HMXW ARKITEKTER I samverkan mellan Karlskrona kommun, fastighetsägare och näringsidkare pågår en omvandling av stadsmiljön för ökad attraktivitet och tillskapande av nya kommersiella stråk. Utbyggnaden sker i etapper och nästa etapp utgörs av Ronnebygatan, från Rådmansplan till Kronan som ska vara klart till sommaren Låt människorna få mer plats det är tanken i den pågående omvandlingen av Stortorget. En trappa med vattenspegel vid Ristorgsbacken färdigställdes 2011 för att framhäva det storslagna torget och ge mer utrymme för möten och stadsliv. En vidareutveckling av Storstorget fortsätter. HATTHOLMEN Hoglands park genomgår en föryngring och uppfräschning, där parkens unika historia lyfts fram. Kring parken planeras för en mer aktiv centrummiljö med mer handel samt det nya kulturhuset på Kungsplan. Nästa utvecklingsetapp för parken är anläggandet av nya lekytor i anslutning till den nya paviljongen. BERGÅSA Hattholmen föreslås tillsammans med kv Muddret omvandlas med en tydligare stadsmässighet. Området föreslås utvecklas till en funktionsblandad havsnära stadsdel. Infartslden omgestaltas till en stadsgata och trafikplatsen Blå port ersätts med en cirkulationsplats i öst-västlig riktning. Marksanering är dock det första steget innan området kan vidareutvecklas. Bergåsa station utgör en viktig knutpunkt för tåg- och busstrafik. För att förbättra framkomlighet och säkerhet för gångoch cykeltrafikanter pågår arbete med en planskild tunnel under järnvägen i höjd med befintlig korsning i Bergåsa. För vägtrafiken byggs en vägbro över järnvägen i höjd med Galgamarken och Wämöskolan. LEWISJONSSON ARKITEKTKONTOR

9 Karlskrona kommun arbetar för att skapa nya attraktiva lägen för att möta företagens efterfrågan på mark för utbyggnad och nyetablering. Kommunen arbetar också på att utveckla möjligheterna till effektiva och miljövänliga transporter. NÄRINGSLIV SKEPPSBROKAJEN SÄLJÖ UDDE PETER NORDSTRÖM ARKITEKTKONTOR Utvecklingen av Skeppsbrokajen som Karlskrona stadsmarina fortsätter. Under 2014 tillkom nya bryggor och vågbytare samt en ny byggnad Dockside som innehåller hamnkontor och konferensmöjligheter. Under 2015 färdigställs torgbildning och kajpromenad samt ytterligare en byggnad som innehåller gästhamnsservice och kontor. STADSTRÄDGÅRDEN Säljö Udde föreslås utvecklas för turism med gästhamn som kan erbjuda service och logi till båtburna besökare samt fritidsstugor. Under sommaren 2013 började skärgårdstrafiken att trafikera Säljö udde. NÄTTRABY Ett nytt område för handel har skapats på den så kallade Stadsträdgården där Biltema etablerades Utvecklingen av området fortsätter och fl er handelsetableringar är på gång, bland annat Jula, ÖoB, Hööks, Stadium Outlet som öppnar hösten VERKÖ HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER AB I Nättraby har verksamhetsområdet mellan E22 och Idrottsvägen utökats med ett 20-tal tomter för kontor, småindustri, handel och hantverk. Området har ett eftertraktat läge med bland annat närhet till kommunikationer. I samband med utökningen av verksamhetsområdet har även en ny genomfartsgata byggts som avlastning till Idrottsvägen. ABB TENGBOM ATRIO/UULAS Verkö industri- och hamnområde fortsätter att utvecklas för att skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter. I utvecklingsarbetet är väg- och järnvägsfrågor viktiga för att klara en utökad trafik med färjan mellan Karlskrona - Gdynia. ABB AB High Voltage Cables (ABB HVC) bidrar till stor del i utvecklingen av Verkö industri- och hamnområde. Företagets utökade produktion medför att nya byggnader behöver uppföras, bland annat ytterligare ett kabeltorn, vilket kommer att bli ett nytt landmärke för Karlskrona.

10 BOSTADSPROJEKT POSSE 4 Karlskrona kommun vill bygga en vacker stad med spännande variation där där marken används effektivt vilket minskar såväl transporter som energiförbrukning. Efterfrågan på flerbostadshus är stor. GARVAREN För Kvarteret Posse, i området Tullen på Pantarholmen, har arbetet med en detaljplan precis påbörjats. Inom området planeras ny bebyggelse i form av bostadshus i fem till nio våningar som erbjuder ett havs- och centrumnära läge med närhet till skola, service och park. ARKITEKTBYRÅN DESIGN För kvarteret Garvaren, Pantarholmen pågår ett detaljplanearbe. Inom området planeras ny bebyggelse i form av bostadshus med ca 70 hyresrätter i tre till sex våningar. NORDSTJÄRNAN BLÅ PORT JAARK I kvarteret Nordstjärnan, Möllebacksgränd, planeras att uppföras centrumnära bebyggelse i sex till sju våningar för bostäder och kontor med garage i bottenplan. I Blåportsområdet planeras en attraktiv och varierande stads- och boendemiljö. Här planerar Skanska att bygga cirka 200 lägenheter. Inom området planeras även kontor, förskola och skola. HÄSTKVARNEN HÄSTÖ MARINA JAARK MIMA ARKITEKTER ALOCO ARKITEKTBYRÅ Detaljplanen för fastigheten Hästkvarnen 7 vid Kungsbron möjliggör en ny byggnad för bostäder och kontor i en attraktiv miljö, nära havet i Karlskronas centrum i direkt anslutning till kaj vid Stumholmskanalen. Hästö Marina omvandlas från industriändamål till bostadsändamål och småbåtshamn/marina. Detaljplanen medger bostadshus i direkt anslutning till småbåtshamn/marina, vilket skapar en attraktiv boendemiljö med möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende som andra.

11 Karlskrona kommun fortsätter arbetet med utveckling av områden för villatomter, både i privat och kommunal regi. Områdena ligger väl till i befintlig struktur både vid nya områden och vid förtätning av befintliga. VEDEBYLUND VÄSTRA GÄRDE BLEKINGE ROT AB SMÅLANDSVILLAN I Vedebylund, mellan Riksvägen och Lyckebyvägen pågår byggnation av flerbostadshus. För att skapa goda förutsättningar för en bra boendemiljö har Karlskrona kommun även sett över trafikstrukturen i området. I området mellan södra Hässlegården och Palettvägen har arbetet påbörjats med 20 tomter för grupphusbebyggelse i 1,5 planshus med en samordnad utformning och placering. TRUMMENÄS TORSNÄS På Trummenäs pågår utbyggnad av 85 villatomter i en attraktiv miljö nära natur, bad och golfbana. Området är beläget mellan Kronobryggan och Trummenäs udde. Flera av tomterna har stora möjligheter till havsutsikt och försäljning av tomterna pågår. På Torsnäs pågar detaljplaneläggning av ca 20 villatomter i en attraktiv miljö nära natur. Området är beläget på Torsnäsplatån i anslutning till Ragnaröks väg. Fler av tomterna har möjlighet till havsutsikt. MUNSPELET ASPÖ MAD I kvarteret Munspelet, strax sydväst om Spandelstorps centrum, finns villatomter som utgör en förlängning av Musikgatan. Tomterna omges av naturmark med vacker lövskog. Fördelning av de sista tomterna pågår. Vid Aspö Mad pågår utbyggnad för att skapa en inbjudande entré till Aspö. Vid färjeläget medges en torgbildning med servicefunktioner i nära anslutning till ny bostadsbebyggelse på små tomter lämpliga för seniorboende. I planens norra del finns även stora villatomter för friliggande bostäder. Fördelning av tomterna pågår.

12 KOMMUNALA VILLATOMTER Saleboda Holmsjö dfgdfg DFGDFGGDFgfdfg Nävragöl Tving Spjutsbygd Strömsberg Brömsebro Fridlevstad Kättilsmåla dfgdfgdfggfdgd- Rödeby FGDFG Fågelmara dfgdfg DFGDFGfdg Hasslö Nättraby Lyckeby Verkö Trossö Tjurkö Aspö Sturkö Jämjö Ramdala Trummenäs dfgdfgdfgdf dggfg Torhamn (Sandhamn) Kommunala villatomter (sep 2014) Aspö Bastasjö II Brömsebro Fågelmara Hasslö Holmsjö Jämjö Kv Munspelet Nävragöl Norra Ringö Rödeby Saleboda Strömsberg Sandhamn Tving 7 stycken Fördelning av reservation pågår. 1 stycken Fördelning av reservation pågår. 6 stycken 8 stycken 10 stycken 7 stycken 4 stycken 9 stycken Fördelning av reservation pågår. 5 stycken 2 stycken Fördelning av reservation pågår. 3 stycken 3 stycken 2 stycken 1 stycken 5 stycken Anmäl dig till tomtkön på Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Ann-Katrin Holmström, tomtkö, För frågor kring stadsplanering, bygglov, mark- och exploatering samt näringsliv, vänligen kontakta: Hans Juhlin, stadsarkitekt, Ola Swärdh, planchef, Kristina Stark, bygglovchef, Ola Robertsson, mark- & expl.chef Carl-Axel Ottosson, näringlivsutv, KARLSKRONA Besök: Östra Hamngatan 7B Telefon: vxl

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030

STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030 april 2009 STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030 Vad är en översiktsplan? En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

MARK - OCH VATTENANVÄNDNING

MARK - OCH VATTENANVÄNDNING MARK - OCH VATTENANVÄNDNING PLANENS HUVUDDRAG 26 FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN 32 UTBYGGNADSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDEN 59 25 PLANENS HUVUDDRAG Bebyggelseutveckling Karlskrona kommuns bebyggelseutveckling bygger i

Läs mer

MARK - OCH VATTENANVÄNDNING

MARK - OCH VATTENANVÄNDNING 26 MARK - OCH VATTENANVÄNDNING PLANENS HUVUDDRAG 28 FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN 34 UTBYGGNADSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDEN 62 27 PLANENS HUVUDDRAG Bebyggelseutveckling Karlskrona kommuns bebyggelseutveckling bygger

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden.

Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden. Trossö BESKRIVNING En tät stad Trossö är Karlskronas främsta resurs och här finns en stor konkurrens om marken. Stora krav måste ställas på det nya som byggs för att bibehålla de unika kulturhistoriska

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

2010-06-22 1. Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 juni 2010

2010-06-22 1. Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 juni 2010 2010-06-22 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 juni 2010 65 Information - Investeringsuppföljning per den 31 maj 2010 och prognos 66 Begäran om investeringstillstånd ombyggnad

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Tabellbilaga. Mål för bostadsbyggande. Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN

Tabellbilaga. Mål för bostadsbyggande. Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN Tabellbilaga Mål för bostadsbyggande Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN Kullavik sidan 14 Anneberg sidan. 15 Kungsbacka sidan 6 Särö sidan 14 Hjälm sidan 17 Vallda sidan 13 Åsa sidan 18 Fjärås sidan

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Företagsmark till salu

Företagsmark till salu Företagsmark till salu Fem smarta lägen i Karlskrona kommun VERKSAMHETSOMRÅDEN I KARLSKRONA Intro Fem smarta lägen i Karlskrona kommun lhas ldhasödlash dfhaflhasölh fsh öaslfh löashföashf ölashföashf ölsahf

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

Markanvisning i Södertälje 2013

Markanvisning i Södertälje 2013 Samhällsbyggnadskontoret Markanvisning i Södertälje 2013 FRAMTID SÖDERTÄLJE Anmäl ditt intresse! Var med och bygg och utveckla Södertälje Södertälje kommun avser sälja mark inom nio områden för bostadsproduktion

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER!

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! Utökning av göteborgsregionen Göteborg Borås mot Stockholm Östra göteborgsregionen BORÅS GÖTEBORG HÄRRYDA BOLLEBYGD KINNA Ny järnväg Göteborg - Stockholm

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Villatomter på Dalbostrand

Villatomter på Dalbostrand Villatomter på Dalbostrand Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus hagavik Ett modernt boende av högsta klass Hagavik är ett område i Växjö stads norra utkant. Området

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Remiss Datum. april 2015. Förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM KARLSKRONA KOMMUN

Remiss Datum. april 2015. Förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM KARLSKRONA KOMMUN Remiss Samhä llsbygg Datum nadsfö rvaltnin gen april 2015 Förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM KARLSKRONA KOMMUN 1 Förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen inom

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅDSHANDLING

PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅDSHANDLING SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för DEL AV ALTONA 1:2 M.FL. (OMRÅDE ÖSTER LANTMANNAGATAN) Laholms tätort Laholms kommun PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE Området öster om Lantmannagatan

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer